Організаційно-правові форми юридичних осіб

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ

Марійського державного ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Кафедра управління та права

Контрольна робота

з дисципліни

Правознавство

Організаційно-правові форми юридичних осіб

Виконала: студентка

групи ЗБУА - 21уск.

Іванова М.С.

Перевірила: Чернова

Ірина Євгенівна

Йошкар-Ола

2008

Зміст

Введення

 1. Види юридичних осіб

 2. Господарські товариства

2.1 Повне товариство

  1. Товариство на вірі

 1. Господарські товариства.

  1. Товариство з обмеженою відповідальністю

  2. Товариство з додатковою відповідальністю

  3. Акціонерне товариство

 1. Виробничі кооперативи

 2. Державні і муніципальні унітарні підприємства

 3. Некомерційні організації.

  1. Споживчий кооператив

  2. Громадські та релігійні організації (об'єднання)

  3. Фонди

  4. Установи

  5. Об'єднання юридичних осіб (асоціації та спілки)

Висновок

Бібліографічний список

Введення

Підприємницька діяльність існує в певних організаційно-правових формах. Яку з форм організації підприємницької діяльності обрати, залежить від безлічі чинників: сфери діяльності, фінансових можливостей, переваг тій чи іншій організаційної форми. Важливе значення також має аналіз чинного законодавства.

Хоча в кожній країні існує своє законодавство, типовими організаційно-правовими формами підприємницької діяльності у світовій практиці є: повне товариство, товариство (товариство) з обмеженою відповідальністю і акціонерне товариство. Кожна з перелічених форм передбачає певну структуру підприємства, а потім дозволяє поєднати інтереси власників в єдине ціле і вибрати оптимальний розмір фірми (підприємства).

1. Види юридичних осіб

Юридичною особою визнається організація, яка має у власності, господарському віданні або оперативному управлінні відособлене майно і відповідає за своїми зобов'язаннями цим майном, може від свого імені набувати і здійснювати майнові та особисті немайнові права, нести обов'язки, бути позивачем і відповідачем у суді (п. 1 ст.48 ЦК України).

Класифікація юридичних осіб може проводитися за кількома підставами:

 1. за співвідношенням в правах засновників та самої юридичної особи (ч.ч.2 і 3 ст.48). У цій підставі виділяють три групи юр. осіб:

  • Засновники з передачею юридичній особі відповідного майна повністю втрачають свої права на нього. Не мають вони таких прав і по відношенню до придбаного майна. Відповідно і передане засновниками і придбане самою юридичною особою майно визнається належною йому на праві власності. До цієї групи належать господарські товариства і господарські товариства, а також виробничі та споживчі кооперативи.

  • Засновник, передаючи юридичній особі у володіння, користування і розпорядження відповідне майно, продовжує залишатися його власником. Засновник визнається власником і всього того, що юридична особа набуває надалі в процесі своєї діяльності. Тим самим речовими правами на одне і те ж майно володіють засновник-власник і саме юридична особа, якій майно належить. До цієї групи відносяться державні та муніципальні унітарні підприємства, а також фінансуються власником установи.

  • Юридична особа стає власником всього належного йому майна. При цьому засновники ніякими майновими правами по відношенню до юридичної особи - ні зобов'язальних, ні речовими - не володіють. До числа таких юридичних осіб належать громадські та релігійні організації, благодійні та інші фонди, об'єднання (асоціації) юридичних осіб.

 2. за метою здійснюваної організацією діяльності. Ст.50 ЦК розділила всі юридичні особи на комерційні та некомерційні організації. Комерційними визнають організації, які мають основною метою одержання прибутку, а некомерційними - ті, які такої мети не переслідують і отриманий прибуток не розподіляють. До числа комерційних юридичних осіб відносять господарські товариства і суспільства, виробничі кооперативи, державні та муніципальні унітарні підприємства, а некомерційних - споживчі кооперативи, громадські та релігійні організації (об'єднання), що фінансуються власником установи, благодійні та інші фонди, а також деякі інші володіють зазначеними ознаками юридичні особи, передбачені законом.

 3. з організаційно-правовій формі, юридичні особи поділяються на:

  • Господарські товариства і господарські товариства. Господарськими товариствами і товариствами визнаються комерційні організації з розділеним на частки (вклади) засновників (учасників) статутним (складеному) капіталом. Майно, створене за рахунок внесків засновників (учасників), а також вироблене і придбане господарським товариством чи суспільством в процесі його діяльності, належить йому на праві власності (абз.1 п.1 ст.66).

  • Виробничі кооперативи. Виробничим кооперативом (артіллю) визнається добровільне об'єднання громадян на основі членства для спільної виробничої або іншої господарської діяльності, заснованої на їх особистій трудовій і іншій участі й об'єднанні його членами (учасниками) майнових пайових внесків.

  • Державні і муніципальні унітарні підприємства. Унітарним підприємством визнається комерційна організація, не наділена правом власності на закріплене за ним власником майно. Майно унітарного підприємства є неподільним і не може бути розподілено за депозитними вкладами (часток, паїв), в тому числі між працівниками підприємства (абз.1 п.1 ст.113).

  • Некомерційні організації.

2. Господарські товариства

2.1 Повне товариство

Відповідно до п.1 ст.69 Цивільного кодексу РФ повним визнається товариство, учасники якого (повні товариші) відповідно до укладеної між ними договором займаються підприємницькою діяльністю від імені товариства і несуть відповідальність за його зобов'язаннями належним їм майном.

Учасники повного товариства у відповідності зі ст.399 Цивільного кодексу відповідають за зобов'язаннями свого товариства лише в разі нестачі у нього власного майна, тобто несуть субсидіарну відповідальність. Однак учасники повного товариства несуть субсидіарну відповідальність за зобов'язаннями свого товариства солідарно своїм майном, що відповідно до загального правила ст.232 Цивільного кодексу про права кредитора при солідарного обов'язку надає можливість кредитору повного товариства вимагати виконання зобов'язання від одного з учасників. Потім цей учасник (повний товариш) має право регресної вимоги до інших учасників (ст.325 ЦК).

Така відповідальність лягає і на учасника повного товариства, який не є його засновником (у тому числі за зобов'язаннями, які виникли до його вступу в товариство), і на учасника, який вибув з товариства, і не може бути обмежена або усунена угодою учасників товариства (п.п .2 і 3 ст.75 ЦК).

Фірмове найменування повного товариства має містити або імена (найменування) всіх його учасників і слова "повне товариство", або ім'я (найменування) одного чи кількох учасників з доданням слів "і компанія" і слова "повне товариство".

Цивільний кодекс РФ (п.1 ст.70) передбачає, що повне товариство створюється на підставі установчого договору.

Однак слід зазначити, що крім відомостей, зазначених у п.2 ст.52 ГК, установчий договір повного товариства повинен також містити умови про розмір та склад складеного капіталу товариства, частках його учасників, включаючи встановлення порядку зміни цих часток, про розмір, склад, терміни і порядок внесення ними внесків, про відповідальність учасників за порушення обов'язків по внесенню внесків.

Установчий договір підписується всіма його учасниками. Він підлягає державній реєстрації (з моменту державної реєстрації повне товариство існує як юридична особа).

Ліквідація повного товариства проводиться на підставах, передбачених ст.65 ЦК України. До числа виключень із загального правила слід віднести передбачений п.1 ст.81 ЦК випадок, коли в товаристві залишається один учасник. У зазначеному випадку повне товариство повинне бути ліквідоване. Однак єдиний учасник товариства має право протягом шести місяців перетворити таке товариство в господарське товариство у порядку, встановленому Цивільним Кодексом РФ.

Відповідно до правила, встановленим п.1 статті 76 ЦК РФ, у разі зміни складу учасників повне товариство продовжує свою діяльність, якщо це передбачено засновницьким договором товариства чи угодою учасників, що залишилися. В іншому випадку товариство ліквідується у разі смерті когось з учасників, визнання одного з них безвісно відсутнім, недієздатним або обмежено дієздатним, або неспроможним (банкрутом), ліквідацію комерційної організації - учасника товариства або відкриття в її ставленні реорганізаційних процедур, зокрема при оголошенні її банкрутом.

Пунктом 1 статті 71 Цивільного кодексу передбачається, що управління діяльністю повного товариства здійснюється за спільною згодою всіх його учасників, якщо тільки установчим договором не передбачені випадки, коли рішення приймається більшістю голосів учасників.

Кожен учасник повного товариства має один голос, якщо засновницьким договором не передбачений інший порядок визначення голосів, що належать учасникам (п.1 ст.71 ЦК).

Порядок ведення справ повного товариства визначається ст.72 ГК РФ. При цьому передбачається веденіедел будь-яким його учасником, якщо установчим договором не встановлено, що всі його учасники ведуть справи спільно, або ведення справ доручається окремим учасникам. Спільне ведення справ товариства передбачає згоду всіх учасників товариства для вчинення кожного правочину.

Якщо ведення справ товариства доручається його учасниками одному або декільком учасникам, інші учасники для здійснення угод від імені товариства повинні одержати доручення від учасника (учасників), на якого покладено ведення справ товариства.

У відносинах з третіми особами товариство не має права посилатися на положення засновницького договору обмежують повноваження учасників товариства, за винятком випадків, коли товариство доведе, що третя особа у момент вчинення правочину знала або завідомо мала знати про відсутність в учасника товариства права діяти від імені товариства.

Члени товариства, які не ведуть справ, можуть вимагати в суді припинення повноважень на ведення справ товариства, наданих іншим учасникам товариства, якщо вони грубо порушили свої обов'язки щодо товариства, нездатні до розумного ведення справ або є інші серйозні підстави для такого рішення.

Прибутки іубиткі повного товариства розповсюджуються між його учасниками пропорційно до їхніх часток у складеному капіталі. Інший порядок може бути встановлений установчим договором або іншою угодою учасників. При цьому не допускається угода про усунення будь-кого з учасників товариства від участі в прибутках або збитках.

Учасник повного товариства, незалежно від того, чи уповноважений він вести справи товариства, має право знайомитися з усією документацією щодо ведення справ (п.2 ст.71 ЦК).

До числа основних обов'язків учасника повного товариства належить внесення свого вкладу до складеного капіталу.

Слід зазначити, що не менше половини свого внеску учасник повинен внести до моменту реєстрації повного товариства, а іншу частину - у терміни встановлені установчим договором. У разі невиконання цього обов'язку учасник зобов'язаний сплатити товариству 10% річних від невнесеної частини вкладу і відшкодувати завдані збитки, якщо інші наслідки не встановлені установчим договором (п.2 ст.73 ЦК).

Пунктом 3 статті 73 ЦК РФ передбачається, що учасник повного товариства зобов'язаний утримуватися від здійснення угод від свого імені та у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб, якщо ці угоди однорідні з тими, які становлять предмет діяльності товариства. У разі порушення зазначеного правила учасник повинен або відшкодувати завдані товариству збитки, або передати товариству весь прибуток, отриманий за такими угодами.

Учасник повного товариства несе необмежену відповідальність за боргами товариства всім своїм особистим майном. Але при цьому слід зазначити, що не допускається угод про усунення будь-кого з товаришів від участі в прибутках або збитках.

Учасник повного товариства має право передати свою частку у складеному капіталі чи її частину іншому учасникові або третій особі. При цьому требуетсясогласіе інших учасників товариства, оскільки у разі передачі частки або її частини іншому учаснику змінюється одна з істотних умов установчого договору про розподіл часток, а при передачі частки або її частини третій особі в товаристві з'являється новий учасник.

Учасник в разі виходу з товариства має право вимагати виплати вартості частини майна товариства, що відповідає частці цього учасника у складеному капіталі. Установчим договором або угодою вибуває учасника з залишаються учасниками виплата вартості майна може бути заміна видачею майна в натурі.

Розмір належної вибуває учаснику частини майна або її частки визначається за балансом, складеним на момент вибуття учасника (п.1 ст.7 ЦК). Пунктом 2 статті 77 Цивільного кодексу встановлено, що з повного товариства, заснованого без зазначення строку, учасник може вийти, попередивши про це не менш ніж за шість місяців до фактичного виходу, а з повного товариства, заснованого на певний строк, учасник може вийти лише по поважної причини.

У разі смерті учасника повного товариства або реорганізації юридичної особи, учасника в товаристві, вступ до повне товариство спадкоємців і правонаступників дозволяється лише за згодою інших учасників товариства. Установчим договором для юридичних осіб може бути передбачено інше.

Спадкоємцям (правонаступникам), що не набрав товариство, виплачується вартість частини майна товариства або частину майна в натурі. Але слід зазначити, що одночасно до спадкоємців (правонаступників) переходить ризик відповідальності за зобов'язаннями товариства перед третіми особами, що лежав на вибившем учасника (у межах перейшов до спадкоємців або правонаступників майна і протягом двох років з дня затвердження звіту про діяльність товариства за рік, в якому відбулося вибуття з товариства).

У разі вибуття учасника з товариства частки учасників, що залишилися в спільному капіталі відповідно збільшуються, якщо інше не передбачено установчим договором або іншою угодою учасників (п.3 ст.78 ЦК).

2.2 Товариство на вірі

Для товариства на вірі (командитного товариства) характерно те, що до його складу входять дві групи учасників. Перші з них здійснюють від імені товариства підприємницьку діяльність і відповідають за зобов'язаннями товариства своїм майном (повні товариші). Другі учасники - вкладники (коммандистов) несуть ризик збитків, пов'язаних з деятельностьютоваріщества, впределах суммвнесенних ними вкладів, але не відповідають своїм майном за зобов'язаннями товариства. Вкладники (коммандистов) не приймають участі в здійсненні товариством підприємницької діяльності (п.1 ст.82 ЦК).

На повних товаришів товариства на вірі поширюються правила Цивільного кодексу про учасників повних товариств. Слід зазначити, що включення в фірмове найменування товариства на вірі імені вкладника (коммандистов) веде до того, що такий вкладник стає повним товаришем, тобто несе необмежену і солідарну відповідальність своїм майном за борги товариства на вірі (п.4 ст.82 ЦК).

Фірмове найменування товариства на вірі повинне містити або імена (найменування) всіх повних товаришів і слова "товариство на вірі" або "командитне товариство", або ім'я (найменування) не менш чим одного повного товариша з додаванням слів "і компанія" та слова "товариство на вірі "або" командитне товариство "(п.4 ст.82).

До товариству на вірі застосовуються правила Цивільного кодексу про повному товаристві (п.5 ст.82). Єдиним установчим документом товариства на вірі є установчий договір, підписаний всіма повними товаришами (п.1 ст.83 ЦК).

Установчий договір визначає порядок управління справами товариства на вірі. Він повинен містити крім відомостей загального характеру (п.2 ст.52 ЦК) умови про розмір та склад складеного капіталу товариства; про розмір та порядок зміни часток кожного з повних товаришів у складеному капіталі; про розмір, склад, терміни і порядок внесення ними вкладів , їх відповідальності за порушення обов'язків по внесенню внесків; про сукупний розмір внесків, внесених вкладниками (п.2 ст.83 ЦК).

Відповідно до ст.84 Цивільного кодексу управління діяльністю товариства на вірі здійснюється повними товаришами. Вкладники не тільки не має права брати участь в управлінні справами, але і не має права заперечувати дії повних товаришів з управління справами товариства на вірі.

Товариство на вірі ліквідується з підстав ліквідації повного товариства (ст.81 ЦК). Крім того, товариство ліквідується при вибутті з нього всіх вкладників. Однак повні товариші мають право замість ліквідації перетворити товариство на вірі в повне товариство. Але товариство на вірі зберігається, якщо в ньому залишаються, принаймні, один повний товариш та один вкладник (п.1 ст.86 ЦК).

Повними товаришами можуть бути комерційні організації або індивідуальні підприємці, причому одне і теж може бути повним товаришем тільки в одному товаристві на вірі. Учасник повного товариства не може бути повним товаришем у товаристві на вірі. Повний товариш у товаристві на вірі не може бути учасником повного товариства (п.3 ст.82 ЦК).

Вкладниками товариства на вірі можуть бути як громадяни, які не є підприємцями, так і юридичні особи, які не є комерційними організаціями (п.4 ст.66 ЦК).

Стаття 85 ЦК України визначає права та обов'язки вкладників товариства на вірі.

По-перше, вкладник має право на отримання належної на його частку в спільному капіталі частини прибутку в порядку, передбаченому установчим договором.

По-друге, вкладник має право знайомитися з річними звітами і балансами товариства.

По-третє, вкладник має право після закінчення фінансового року вийти з товариства й одержати свій вклад у порядку, передбаченому установчим договором.

По-четверте, вкладник має право передати свою частку у складеному капіталі чи її частину іншому вкладнику або третій особі. У цьому разі інші вкладники користуються переважним правом покупки перед третіми особами (підпункт 4 п.2 ст.85, п.2 ст.93, ст.250 ЦК).

По-п'яте, відповідно до п.2 ст.86 Цивільного кодексу при ліквідації товариства на вірі, у тому числі у разі банкрутства, вкладник має переважне право перед повними товаришами на отримання вкладів з майна товариства, що залишилося після задоволення вимог його кредиторів.

Установчий договір товариства на вірі може передбачати й інші права вкладників.

Основним обов'язком вкладника товариства на вірі є внесення вкладу до складеного капіталу. Внесення вкладу засвідчується свідченням про участь, виданій вкладникові товариства на вірі.

Вкладники не вправі брати участь в управлінні і веденні справ товариства на вірі. Вони можуть виступати від імені товариства тільки за довіреністю і не має права заперечувати дії повних товаришів з управління і ведення справ товариства (п.2 ст.84 ЦК).

З вищесказаного видно, що учасники господарських товариств не тільки не мають ніяких майнових прав на майно цих товариств, а й несуть додаткову відповідальність за зобов'язаннями свого товариства всім своїм майном.

3. Господарські товариства

3.1 Товариство з обмеженою відповідальністю

Товариством з обмеженою відповідальністю визнається засноване одним або кількома особами товариство, статутний капітал якого розділений на частки певні установчими документами. Учасники цього товариства не відповідають за його боргами і лише несуть ризик збитків, пов'язаних з діяльністю товариства, у межах вартості внесених ними вкладів. Навіть учасники, які не внесли свої внески повністю, відповідають за зобов'язаннями товариства зобмеженою відповідальністю лише тією частиною свого особистого майна, яка відповідає вартості неоплаченої частини вкладу (п.1 ст.87 ЦК).

Відповідно до п.1 ст.89 Цивільного кодексу передбачається, що кількість учасників товариства з обмеженою відповідальністю неповинно перевищувати межі, встановленої законом про ці товариства. В іншому випадку воно протягом року підлягає перетворенню на акціонерне товариство, а після закінчення цього терміну - ліквідації у судовому порядку, якщо кількість його учасників не зменшиться до встановленого законом межі.

Фірмове найменування товариства з обмеженою відповідальністю має містити найменування суспільства і слова "з обмеженою відповідальністю" (п.2 ст.87 ЦК).

Відповідно до п.1 ст.89 Цивільного кодексу товариство з обмеженою відповідальністю повинно мати два засновницьких документа: установчий договір, підписаний його засновниками, і затверджений ними статут.

Крім відомостей зазначених у п.1 ст.52 Цивільного кодексу, установчі документи товариства з обмеженою відповідальністю повинні містити обов'язкові відомості, необхідні для документів цього товариства. До них відносяться умови про розмір статутного капіталу товариства з обмеженою відповідальністю, про розмір часток кожного з учасників, про розмір, склад, терміни і порядок внесення ними внесків, про відповідальність учасників за порушення обов'язків по внесенню внесків, про склад і компетенцію органів управління товариством та порядок прийняття ними рішень, в тому числі про питання, рішення по яких приймаються одноголосно чи кваліфікованою більшістю голосів, а також інші відомості, передбачені законом про товариства з обмеженою відповідальністю (п.2 ст.89 ЦК).

Товариство з обмеженою відповідальністю реорганізується або ліквідується добровільно за одноголосним рішенням його учасників. Воно може бути ліквідовано і з загальних підставах, зазначених у ст.61 ЦК України.

Товариство з обмеженою відповідальністю може бути реорганізовано у формі перетворення в акціонерне товариство або виробничий кооператив (п.2 ст.91 ЦК).

Цивільний кодекс РФ передбачає в товаристві з обмеженою відповідальністю двухзвенний систему управління (ст.91 ЦК). Вищим органом цього товариства є загальні збори його учасників. До виключної компетенції загальних зборів відносяться наступні питання:

 1. Зміна статуту товариства, включаючи розмір його статутного капіталу.

 2. Освіта виконавчих органів товариства та дострокове припинення їх повноважень.

 3. Затвердження річних звітів та бухгалтерських балансів товариства і розподіл його прибутків і збитків.

 4. Рішення про реорганізацію або ліквідацію товариства.

 5. Обрання ревізійної комісії (ревізора) товариства.

Компетенція загальних зборів не може бути зменшена, але вона може бути розширена законом про товариства з обмеженою відповідальністю або статутом товариства. Не віднесені до виключної компетенції загальних зборів питання входять до компетенції підзвітної йому виконавчого (колегіального та (або) одноосібного). Одноосібний орган управління може бути обраний і не з числа учасників товариства з обмеженою відповідальністю.

Загальні збори товариства з обмеженою відповідальністю обирає ревізійну комісію або ревізора.

Для перевірки і підтвердження правильності річної фінансової звітності може бути використаний зовнішній аудит. Аудиторська перевірка може бути проведена на вимогу, як загальних зборів, так і будь-якого з учасників товариства. Порядок проведення аудиторських перевірок визначається законом та статутом товариства (п.4 ст.91 ЦК). Опублікування суспільством відомостей про результати ведення його справ (публічна звітність) не потрібно (п.5 ст.91).

Основу майнової відокремленості товариства з обмеженою відповідальністю становить його статутний капітал, який складається з вартості вкладів учасників товариства. Відповідно до п.1 ст.90 ДК РФ статутний капітал визначає мінімальний розмір майна товариства, що гарантує інтереси його кредиторів. Розмір статутного капіталу не може бути менше суми, встановленої законом (ФЗ № 14-ФЗ).

Цивільним кодексом передбачається, що всі члени товариства з обмеженою відповідальністю повинні брати участь в утворенні статутного капіталу товариства шляхом сплати внесків. Звільнення учасника товариства від цього обов'язку не допускається (п.2 ст.90 ЦК). Однак передбачається можливість оплати статутного капіталу в розстрочку, причому на момент реєстрації товариства його статутний капітал повинен бути сплачений не менш ніж на половину. Залишилася, неоплачена частина статутного капіталу товариства повинна бути оплачена його учасниками протягом першого року діяльності товариства (п.3 ст.90 ЦК).

Пунктом 1 статті 93 ГК РФ передбачається, що учасник товариства з обмеженою відповідальністю вправі передати свою частку або частину її у статутному капіталі товариства одному або декільком його учасникам.

Допускається відчуження учасником товариства своєї частки або частини її третім особам, якщо інше не передбачено статутом товариства (п.2 ст.93 ЦК).

Цивільним кодексом (п.4 ст.93 ЦК) не допускається відчуження неоплаченої частини боргу в статутному капіталі.

Учасники товариства користуються переважним правом купівлі частки (або її частини) вибуває учасника. Це право належить усім учасникам товариства пропорційно розмірам їх часток у статутному капіталі, якщо статутом товариства чи угодою його учасників не передбачений інший порядок здійснення цього права. У разі, якщо учасники товариства не скористаються своїм переважним правом протягом місяця з дня повідомлення або в інший термін, передбачений статутом товариства чи угодою його учасників, частка учасника, що вибув може бути відчужена третій особі (п.2 ст.93 ЦК). Якщо учасники суспільства відмовляються від покупки частки, а статутом товариства з обмеженою відповідальністю не передбачається її відчуження третім особам, суспільство саме повинно придбати цю частку, виплативши дійсну вартість частки, або видати в натурі майно, відповідне такої вартості (п.3 ст.93 ЦК).

Пунктом 6 ст.93 Цивільного кодексу передбачається, що до спадкоємців громадян і до правонаступників юридичних осіб, які є учасниками товариства з обмеженою відповідальністю, переходять їхні борги в статутному капіталі товариства. Однак установчими документами товариства може бути передбачено, що такий перехід допускається лише за згодою інших учасників товариства. У цьому випадку товариство зобов'язане виплатити спадкоємцям або правонаступникам дійсну вартість частки або видати їм у натурі майно на таку вартість. Порядок та умови такої компенсації передбачаються установчими документами товариства з обмеженою відповідальністю.

3.2 Товариство з додатковою відповідальністю

Товариство з додатковою відповідальністю є різновидом товариства з обмеженою відповідальністю. Тому на його правове становище поширюють свою дію всі правила про товариства з обмеженою відповідальністю (п.3 ст.95 ЦК), за одним головним винятком. При недостатності майна такого товариства для задоволення вимог його кредиторів учасники товариства з додатковою відповідальністю можуть бути притягнуті до майнової відповідальності по боргах товариства їх особистим майном, причому в солідарному порядку. Однак розмір цієї відповідальності обмежений: він стосується не всього їхнього особистого майна, як в повному товаристві, а тільки його частини - однакового длявсіх кратного розміру до суми внесених вкладів.

Таким чином, це суспільство займає як би проміжне положення між товариствами з іхнеограніченной відповідальністю учасників і товариствами, взагалі виключають таку відповідальність.

Пунктом 1 статті 95 Цивільного кодексу РФ передбачається, що у випадку банкрутства одного з учасників його додаткова відповідальність пропорційно (або в іншому порядку, встановленому установчими документами) розподіляється між іншими учасниками. Тому загальна сума додаткових гарантій кредиторам залишається незмінною.

Фірмове найменування товариства з додатковою відповідальністю має містити наіменованіеобщества і слова "з додатковою відповідальністю" (п.2 ст.95 ЦК).

Особливості правового положення цього товариства також передбачені в законі про товариства з обмеженою відповідальністю.

3.3 Акціонерне товариство

Відповідно сп.1 ст. 96 ЦК РФ акціонерним товариством визнається господарське товариство, статутний капітал якого розділений на певну кількість акцій. Учасники акціонерного товариства (акціонери) не відповідають за його зобов'язаннями несуть ризик збитків, пов'язаних з діяльністю товариства, у межах вартості приналежних їм акцій.

Федеральний закон "Про акціонерні товариства" прийнятий Державною Думою 24 ноября1995 р. і 26 грудня 1995р. підписаний Президентом РФ, який введено в дію з 1 січня 1996р. Зазначений закон визначає порядок створення і правове положення акціонерних товариств, права і обов'язки їх акціонерів, а також забезпечує захист прав та інтересів акціонерів.

Суттєвою особливістю акціонерного товариства є надане йому право випускати акції (п.7 ст.66 ЦК). У відповідності зі ст.143 ГК РФ акція відноситься до цінних паперів. Всі акції суспільства є іменними (п.2 ст.25 ФЗ).

Відповідно до ст. 97 Цивільного кодексу Акціонерні товариства поділяються на відкриті та закриті.

Учасники відкритого АТ можуть відчужувати належні їм акції без згоди інших акціонерів. Таке суспільство вправі проводити відкриту підписку на свої акції і їх вільний продаж (п.1 ст.97 ЦК). Кількість акціонерів відкритого товариства не обмежено (п.2 ст.7 ФЗ).

Закрите акціонерне товариство розподіляє свої акції тільки серед засновників або іншого заздалегідь визначеного кола осіб. Таке суспільство не має права проводити відкриту підписку на випущені їм акції чи іншим чином пропонувати їх для придбання необмеженому колу осіб. Акціонери такого товариства мають переважне право придбання акцій, що продаються іншими акціонерами товариства (п.2 ст.97). Кількість акціонерів закритого обществане повинно перевищувати п'ятдесяти. У випадку, якщо число акціонерів закритого товариства перевищить встановлену межу, це товариство протягом одного року має бути перетворено у відкрите. Якщо число акціонерів закритого суспільства не зменшиться до встановленого порядку, воно підлягає ліквідації в судовому порядку (абз.3 п.3 ст.7 ФЗ).

Відкриті Акціонерні товариства зобов'язані щорічно публікувати для загального відома річний звіт, бухгалтерський баланс, рахунок прибутків і збитків (абз.2 п.1 ст.97).

Пунктом 3 ст.98 Цивільного кодексу передбачається, що єдиним установчим документом АТ є його статут, затверджений засновниками. Оскільки у формуванні майна АТ приймають участь велика кількість акціонерів, що часто взагалі не беруть участі в оформленні документів товариства, для його створення не потрібно установчого договору.

Цивільним кодексом (п.2 ст. 98) передбачається, що засновники товариства як учасники договору про його створення несуть солідарну відповідальність за зобов'язаннями, що виникли до реєстрації товариства. Акціонерне товариство несе відповідальність за зобов'язаннями засновників, пов'язаними з його створенням, лише у разі наступного схвалення їх дій загальними зборами акціонерів.

Статутом товариства можуть бути встановлені обмеження кількості акцій, що належать одному акціонеру, і їх сумарної номінальної вартості, а також максимального числа голосів, які надаються одному акціонеру.

Акціонерне товариство може бути створене однією особою чи складатися з однієї особи у разі придбання одним акціонером усіх акцій товариства. Відомості про це повинні міститися у статуті товариства, бути зареєстровані та опубліковані для загального відома (абз.1 п.6 ст.98 ЦК України).

Акціонерне товариство може бути реорганізовано або ліквідовано за рішенням його загальних зборів. Воно вправі перетворитися у товариство з обмеженою відповідальністю або у виробничий кооператив.

Вищий орган управління акціонерним товариством - загальні збори акціонерів. Цивільним кодексом та Федеральним законом визначена виключна компетенція загальних зборів, тобто повноваження, які не можуть бути передані іншим органам АТ навіть за рішенням його загальних зборів. До виключної компетенції загальних зборів товариства належать:

 1. зміна статуту товариства, включаючи зміну розміру його статутного капіталу;

 2. обрання членовсовета директорів (наглядової ради) та ревізійної комісії (ревізора) товариства та дострокове припинення їх повноважень;

 3. утворення виконавчих органів товариства та дострокове припинення їх повноважень, якщо статутом товариства рішення цих питань не віднесено до компетенції ради директорів;

 4. рішення про реорганізацію та ліквідацію товариства.

В акціонерних товариствах налічують понад 50 акціонерів, може бути створена рада директорів (спостережну раду). Наглядова рада здійснює контроль за діяльністю виконавчих органів товариства. У разі створення наглядової ради статутом товариства повинна бути визначена його виняткова компетенція.

Виконавчий орган товариства може бути колегіальним (правління, дирекція) або одноосібним (директор, генеральний директор).

Для здійснення контролю за діяльністю АТ можуть проводитися аудиторські перевірки. Порядок їх проведення визначається законом та статутом товариства. Такі перевірки можуть бути проведені в будь-який час на вимогу акціонерів, сукупна частка яких у статутному капіталі товариства становить 10% або більше.

Статутний капітал акціонерного товариства складається з номінальної вартості акцій товариства, придбаних акціонерами. Ця величина може змінюватися потім у бік зменшення чи збільшення.

В акціонерному товаристві створюються не тільки статутний капітал, але й інші фонди відповідно до норм і порядку, передбачених статутом АТ. В обов'язковому порядку повинен бути створений резервнийфонд. Відповідно до п.1 ст.35 ФЗ резервний фонд товариства створюється у розмірі, передбаченому в статуті, але не менше 15% від його статутного капіталу.

З метою захисту інтересів кредиторів акціонерного товариства Цивільним кодексом вводиться поняття чистих активів. Якщо вартість чистих активів АТ стає меншою від визначеного законом мінімального розміру, товариство підлягає ліквідації (п.4 ст.99).

Цивільним кодексом передбачається збільшення статутного капіталу товариства (ст.100) і його зменшення (ст.101).

Цивільним кодексом (п.5 ст.99) передбачається встановлення обмежень кількості, сумарної номінальної вартості акцій або максимальної кількості голосів, що належать одному акціонеру. Ці обмеження можуть встановлюватися законом чи статутом конкретного АТ.

Цивільним кодексом встановлюються також певні обмеження на випуск цінних паперів і виплату дивідендів акціонерного товариства (ст.102).

Цивільним кодексом (п.3 ст.102) не допускається оголошення і виплата дивідендів до повної оплати всього статутного капіталу, а також у випадках, коли вартість чистих активів акціонерного товариства менше його статутного капіталу і резервного фонду або стане менше їх розміру в результаті виплати дивідендів .

Учасники господарських товариств, так само як і господарських товариств не мають майнових прав по відношенню до майна товариств, але на відміну від учасників товариств несуть ризик відповідальності за зобов'язаннями товариства тільки в межах своїх вкладів.

4. Виробничі кооперативи

Виробничим кооперативом (артіллю) визнається добровільне об'єднання громадян на основі членства для спільної виробничої або іншої господарської діяльності (виробництво, переробка, збут промислової, сільськогосподарської та іншої продукції, виконання робіт, торгівля, побутове обслуговування, надання інших послуг), заснованої на їх особистій трудовій і іншій участі й об'єднанні його членами (учасниками) майнових пайових внесків. Законом та установчими документами виробничого кооперативу може бути передбачено участь у його діяльності юридичних осіб. Виробничий кооператив є комерційною організацією (п.1 ст.107 ЦК).

Члени кооперативу несуть додаткову відповідальність за його борги своїм особистим майном в межах, встановлених законом та статутом кооперативу (п.2 ст.107). Пайові внески членів кооперативу і розмір самі по собі не впливають ні на кількість голосів, що є у його членів, ні на розмір одержуваного доходу. Відповідно до п.4 ст.110 ГК РФ кожен член кооперативу має один голос при прийнятті рішень незалежно від розміру паю, а чистий дохід розподіляється між його членами відповідно до їх трудовою участю, а не пропорційно паях (внесках), що ніяк не властиво товариствам і товариствам. Це і характеризує кооператив як артіль - особливу форму організації трудової і підприємницької діяльності громадян, засновану на засадах рівності всіх його учасників.

На відміну від господарського товариства кооператив не може функціонувати в якості "компанії однієї особи", якщо у виробничому кооперативі залишається менше п'яти учасників, він підлягає ліквідації.

Фірмове найменування кооперативу має містити його найменування і слова "виробничий кооператив" або "артіль" (п.3 ст.107 ГК РФ).

Єдиним документом виробничого кооперативу є статут (п.1 ст.108 ЦК). У ньому повинні міститися умови про розмір пайового та інших внесків (у тому числі вступного), про трудову участь членів кооперативу в його діяльності, про відповідальність членів кооперативу за порушення обов'язків по внесенню відповідних внесків і за трудовим участі, а також про розмір додаткової відповідальності особистим майном за борги кооперативу (зазвичай кратному пайовому внеску або часткової участі). У статуті також повинні бути зазначені органи кооперативу, порядок їх формування та компетенція, а також питання, рішення по яких повинні прийматися одноголосно чи кваліфікованою більшістю голосів.

Виробничий кооператив може перетворитися лише у форму господарського товариства або товариства, причому для цього потрібне одноголосне рішення його членів, оскільки при цьому істотно змінюється їх правове становище (п.2 ст.112 ЦК), також він може бути ліквідований за рішенням загальних зборів його членів (абз.1 п.1 ст.112 ЦК).

Члени виробничого кооперативу мають право на участь в управлінні його справами; на отримання частини прибутку; на ліквідаційну квоту (залишок майна, що розподіляється між членами кооперативу після його ліквідації та задоволення претензій кредиторів); на передачу свого паю або його частини іншим особам; на вільний вихід з кооперативу з отриманням свого паю.

Право члена кооперативу на передачу іншим особам свого паю або його частини може бути пов'язане з прийняттям у кооператив нових членів, на яких має покладатися спільний обов'язок по особистому трудовому участі у справах кооперативу. Тому можливе обмеження кола осіб, яким можна передати пай.

Законом або статутом кооперативу може бути встановлено заборону відчуження паю стороннім особам. При відсутності такої заборони передача паю можлива лише за згодою кооперативу, причому у залишаються членів кооперативу виникає право переважної покупки паю.

Спадкоємці померлого члена кооперативу, що успадкували його пай, можуть бути прийняті в члени кооперативу за їх заявою, тільки якщо статут відповідного кооперативу прямо передбачає таку можливість (п.4 ст.111 ЦК). Якщо статут кооперативу не передбачає такої можливості, спадкоємцям виплачується компенсація за пай померлого члена.

Член кооперативу має право вийти з нього в будь-який час і без чийого б то не було згоди.

Структура управління кооперативом передбачена в ст.110 ГК РФ. Загальні збори кооперативу оголошено його вищим органом. За ним закріплена виняткова компетенція, котораяне може бути передана виконавчим органам ні за яких умов, у тому числі і за рішенням самих зборів.

У кооперативах з числом учасників більше 50 допускається створення наглядової ради - постійно діючого представницького органу членів кооперативу, який здійснює контроль за діяльністю її виконавчих органів.

Виробничий кооператив є власником свого майна (п.2 ст.48 та п.3 213 ЦК). Поділ цього майна на паї, передбачена п.1 ст.109 ГК РФ не призводить до створення спільної часткової власності.

Статутом кооперативу може бути встановлено, що певна частина належного кооперативу майна становить неподільні фонди, які використовуються на цілі, що визначаються статутом (абз.2 п.1 ст.109 ЦК). Неподільні фонди кооперативу не діляться на паї учасників та виплати з них не проводяться. Розділ неподільних фондів між членами кооперативу можливий тільки при його ліквідації після задоволення вимог кредиторів.

Оскільки членами кооперативів в основному є громадяни, які не здійснюють прямо підприємницьку діяльність, передбачена значна пільга по оплаті ними пайового внеску: протягом першого року роботи кооперативу вони мають сплатити 90% його суми і лише 10% внести до моменту його реєстрації.

У відношенні майнових прав члени виробничих кооперативів у своєму становищі схожі з учасниками господарських товариств і товариств, але на відміну від господарських товариств, члени виробничого кооперативу несуть за зобов'язаннями кооперативу відповідальність частиною свого особистого майна.

5. Державні і муніципальні унітарні підприємства

Унітарним підприємством визнається комерційна організація, не наділена правом власності на закріплене за ним майно. Майно унітарного підприємства є неподільним і не може бути розподілено за депозитними вкладами (часток, паїв), в тому числі між працівниками підприємства (абз.1 п.1 ст.113 ЦК).

Форма унітарного підприємства передбачає наявність у такої комерційної організації певного статутного фонду, розмір якого не може бути менше мінімуму, визначеного спеціальним законом. У відсутності такого закону зберігає силу правило подп. "Г" п.3 Положення про порядок державної реєстрації суб'єктів підприємницької діяльності. Відповідно до нього розмір статутного капіталу державного або муніципального підприємства не повинен бути менше суми, що дорівнює 1000-кратному розміру мінімальної оплати праці на місяць, встановленому законодавством на дату подання статуту підприємства для реєстрації.

Статут є єдиним установчим документом такої юридичної особи. Крім відомостей про розмір і джерела формування його статутного капіталу в статуті унітарного підприємства обов'язково повинні міститися відомості про предмет і цілі його діяльності (абз.2 п.1 ст.113 ЦК). Адже унітарне підприємство є єдиним видом комерційних організацій, що мають спеціальну (цільову), а не загальну правоздатність (п.1 ст.49 ЦК).

Органом такого підприємства є його єдиний керівник (директор), який призначається власником і підзвітний йому, а не загальним зборам колективу або якому-небудь аналогічного органу (п.4 ст.113 ЦК). Унітарне підприємство зобов'язане мати фірмове найменування з вказівкою власника його майна (муніципальне підприємство і т.д.).

Унітарне підприємство не відповідає за зобов'язаннями свого засновника-власника. Власник не несе відповідальності своїм майном за борги унітарного підприємства, заснованого на праві господарського ведення, але може бути притягнутий до додаткової відповідальності за борги підприємства, заснованого на праві оперативного управління (казенного). За своїми зобов'язаннями унітарне підприємство відповідає всім належним йому майном аж до банкрутства (крім казенних підприємств). Це не виключає дії загальних правил ДК про можливу додаткової відповідальності власника-засновника по боргах створеної ним організації, коли така організація стала банкрутом через виконання обов'язкових для неї вказівок власника (п.8 ст.114 та п.3 ст.56 ЦК) .

Унітарні підприємства можуть виступати у двох формах - засновані на праві господарського відання та оперативного управління (казенні).

Оскільки унітарне підприємство, засноване на праві господарського ведення, виключає додаткову відповідальність власника-засновника за своїми боргами, до його майну пред'являються підвищені вимоги. Адже егоуставний капітал, як і статутний капітал господарських товариств, являє собою мінімальну гарантію задоволення майнових претензій його кредиторів. Тому статутний капітал такої організації не може бути менше мінімуму, встановленого законом. До моменту реєстрації підприємства весь його статутний капітал повинен бути повністю оплачений власником-засновником (п.п.3 і 4 ст.114 ЦК).

При зменшенні чистих активів такого підприємства менше оголошеного розміру статутного фондаоно повинне оголосити й зареєструвати це зменшення.

Унітарні державні та муніципальні підприємства, засновані на праві оператівногоуправленія на передане їм власником майно отримали найменування казенних. Необхідність у появі такого різновиду унітарних підприємств обумовлена ​​наявністю організацій, що діють хоча і в якості виробничих підприємств-невласника, але, по суті, від імені держави в цілому і в його інтересах. Оскільки направляюче їх діяльність держава повинна відповідно взяти на себе і певну відповідальність за них перед іншими учасниками обороту, такі підприємства не потребують надання їм широких прав на що знаходиться у них майно, причому не тільки нерухоме, а й рухоме, включаючи готову продукцію. Число таких підприємств порівняно невелике і всі вони без винятку перебувають у федеральній державній власності.

Казенне підприємство згідно прямою вказівкою п.1 ст.115 ГК може бути створено тільки на базі федерального майна і за рішенням Уряду РФ і у випадках, прямо передбачених законом про державні та муніципальних підприємствах. Вони реорганізуються і ліквідуються також виключно за рішенням федерального уряду і діють на підставі Типового статуту для казенних підприємств затвердженого Урядом РФ.

Таким чином, державні та муніципальні унітарні підприємства, на відміну від господарських товариств і товариств, не є власниками закріпленого за ними майна, і без згоди власника цього майна не має права розпоряджатися ним на свій розсуд.

6. Некомерційні організації

6.1 Споживчий кооператив

Споживчий кооператив є добровільним об'єднанням громадян і юридичних осіб (у тому числі і спільно з громадянами), заснованим на членство учасників та їх пайових внесках. При цьому не передбачається особистої участі в справах кооперативу. Коло учасників споживчого кооперативу не обмежений, якщо інше не встановлено спеціальним законом чи статутом конкретного кооперативу. Громадянин може бути учасником кількох споживчих кооперативів.

Пунктом 6ст.116 Цивільного кодексу передбачається, що правове становище споживчих кооперативів повинен визначатися законами оних. До числа таких кооперативів слід віднести різні види споживчих кооперативів: житлово-будівельні, дачні, гаражні, садівничі товариства і ін

Статут є єдиним установчим документом споживчого кооперативу. Статут повинен обов'язково містити умови про розмір пайових внесків його членів; про склад і порядок внесення пайових внесків членами кооперативу та про їхню відповідальність за порушення зобов'язання щодо внесення пайових внесків; про склад і компетенції органів управління кооперативом іпорядке прийняття ними рішень, в тому числі з питань , рішення по яких приймаються одноголосно чи кваліфікованою більшістю голосів; про порядок покриття членами кооперативу понесених ним збитків (п.2 ст.116 ЦК).

Найменування споживчого кооперативу повинно містити вказівку на основну мету його діяльності, а також чи слово "кооператив" або слова "споживча спілка", або "споживче товариство" (п.3 ст.116 ЦК).

Майно кооперативу належить йому на праві власності (п.2 ст.48 та п.3 213 ЦК). Це майно не є частковою власністю його членів. Однак слід зазначити, що члени житлових, житлово-будівельних, гаражних, дачних або інших споживчих кооперативів, повністю зробили пайовий внесок за квартиру, дачу, гараж, інше приміщення, надане цих осіб кооперативом, набувають право власності на зазначене майно (п.4 ст .218 ЦК).

Відповідно до п.1 ст.65 ЦК РФ юридична особа, що діє у формі споживчого кооперативу, за рішенням суду можебути визнано банкрутом, якщо воно не в змозі задовольнити вимоги кредиторів.

Споживчий кооператив відповідно до закону та статуту може здійснювати деякі види підприємницької діяльності. Доходи від зазначеної діяльності розподіляються між членами кооперативу (п.5 ст.116 ЦК).

6.2 Громадські та релігійні організації (об'єднання)

Громадські та релігійні організації (об'єднання) - добровільне об'єднання громадян для задоволення духовних або інших нематеріальних потреб.

Громадські та релігійні організації є некомерційними організаціями (п.1 ст.117 ЦК). Саме як учасники майнових цивільних правовідносин вони набувають правове становище, регульоване нормами цивільного права. Цивільний кодекс не стосується інших питань правового статусу цих юридичних осіб, в тому числі їх внутрішньої організації та структури управління. Зазначені питання регулюються ФЗ від 19 травня 1995р. "Про громадські об'єднання", Законом РРФСР від 25 жовтня 1990р. "Про свободу віросповідань" та ін

У число громадських і релігійних організацій входять самі різні об'єднання громадян: політичні партії, профспілки, союзи творчих діячів, добровільні товариства, організації громадської самодіяльності, релігійні організації і т.д.

Відповідно до ст.6 ФЗ від 14 квітня 1995р. "Про громадські об'єднання" засновниками громадського об'єднання є фізичні та юридичні особи - громадські об'єднання, скликати з'їзд (конференцію) або загальні збори, на яких приймається статут громадського об'єднання, формуються його керівні та контрольно-ревізійні органи.

Членами громадського об'єднання є фізичні особи та юридичні особи - громадські об'єднання, чия зацікавленість у спільному рішенні завдань даного об'єднання відповідно до норм його статуту оформляється відповідним індивідуальним заявою або документами, що дозволяють учітиватьколічество членів громадського об'єднання з метою забезпечення їх рівноправності як членів даного об'єднання.

Майно громадського об'єднання формується на основі вступних та членських внесків, якщо їх сплата передбачена статутом; добровільних внесків і пожертвувань; надходжень від проведених відповідно до статуту лекцій, виставок, лотерей, аукціонів і т.д. (Ст.31 ФЗ).

Майно стає власністю відповідних громадських або релігійних організацій. Відповідність до п.3 ст.48 ЦК учасники громадських об'єднань не мають ні речових, ні зобов'язальних прав на майно цих юридичних осіб. У разі виходу з цих організацій, а також у разі їх ліквідації після розрахунку з кредиторами майно організацій не підлягає поверненню їх учасникам. Учасники (члени) громадських і релігійних організацій не відповідають за зобов'язаннями цих організацій, а зазначені організації не відповідають за зобов'язаннями своїх членів (п.2 ст.117 ЦК). Доходи, які отримують громадські або релігійні організації від дозволеної ним підприємницької діяльності, включаючи доходи від діяльності створених ними комерційних організацій, не можуть розподілятися між членами громадських чи релігійних організацій, а поступають на потреби цих юридичних осіб.

У разі ліквідації громадської чи релігійної організації її майно, що залишилося після задоволення вимог кредиторів, використовується в цілях, зазначених в її установчих документах.

Громадські та релігійні організації є некомерційними організаціями. Вони мають право здійснювати підприємницьку діяльність, але ця діяльність повинна служити досягненню цілей, заради яких вони створені, і строго відповідати цим цілям (абз.2 п.1 ст.117).

6.3 Фонди

Термін "фонд" має багато значень, під цим найменуванням діють численні організації. Тому Цивільний кодекс РФ (п.1 ст.118 ЦК) визначає поняття фонду лише для цілей правового регулювання майнового обороту, тобто в якості юридичної особи.

Фондом визнається некомерційна організація, не заснована на членстві його учасників і має соціальні, благодійні, культурні, освітні чи інші суспільно корисні цілі.

Засновники (учасники) фонду позбавлені права прямо брати участь в управлінні його справами, у них відсутні будь-які майнові права на майно фонду (п.3 ст.48 ЦК).

Передане фонду його засновниками майно є власністю фонду. Засновники не відповідають по боргах створеного ними фонду, а фонд не відповідає за борги своїх засновників (абз.2 п.1 ст.118 ЦК). Майно фонду, що залишилося після задоволення вимог кредиторів, не підлягає розподілу між його засновниками, а спрямовується на цілі, зазначені в статуті фонду (п.3 ст.119 та п.4 213 ЦК).

Для здійснення благодійної чи іншої суспільно корисної діяльності фонди потребують матеріальних засобах. Тому відповідно до ДК РФ (абз.1 п.2 ст.118) фонди мають право займатися підприємницькою діяльністю (безпосередньо або через створювані для цієї мети господарські товариства). Підприємницька діяльність фонду повинна носити цільовий характер. Отримані від комерційної діяльності доходи повинні використовуватися тільки за цільовим призначенням і не можуть розподілятися між засновниками фонду. Фонд зобов'язаний щорічно публікувати звіт про використання свого майна.

Єдиним установчим документом фонду є його статут. Він повинен обов'язково містити найменування фонду, що включає слово "фонд", відомості про мету його діяльності, вказівки про органи фонду, включаючи піклувальна рада, про порядок призначення посадових осіб фонду та їх звільнення, про місце знаходження фонду, про долю майна фонду у разі його ліквідації (п.4 ст.118 ЦК).

Цивільний кодекс (п.1 ст.119) встановлює особливий порядок зміни уставафонда. Органи фонду можуть прийняти рішення про зміну статуту лише в тому випадку, коли така можливість прямо передбачена в статуті. Якщо така можливість у статуті не передбачена, зміни до нього можуть вноситися тільки в судовому порядку. Фонд може бути ліквідований тільки в судовому порядку за заявою зацікавлених осіб. Серед підстав ліквідації фонду Цивільний кодекс передбачає його банкрутство, неможливість досягнення цілей його створення, а також ухилення в його діяльності від цілей зазначених у статуті (п.2ст.119 ЦК).

6.4 Установи

Відповідно до Цивільного кодексу (абз.1 п.1 ст.120) установа - це некомерційна організація, яка не є власником свого майна. Установа повністю або частково фінансується створив його власником.

До установ належать різні види некомерційних організацій: органи державного і муніципального управління, заклади соціального захисту, освіти, освіти, культури, спорту і т.д.

Виходячи з різноманіття видів установ Цивільний кодекс (п.1 ст.52) передбачає, що установчими документами цих організацій можуть бути як статут, так і загальне положення про організації даного виду. Цим документом може також може бути положення про конкретну організації, затверджене його власником. Відповідно до п.3 ст.120 ЦК особливості правового становища окремих видів державних та інших установ можуть визначатися як спеціальними законами, так і підзаконними правовими актами.

Установа не є власником закріпленого за ним майна. Це майно передається йому власником на праві оперативного управління. Установа не може приймати участь у підприємницькій діяльності, за винятком випадків, прямо передбачених його установчими документами. Установа відповідає за своїми боргами знаходяться вего розпорядженні грошовими коштами. При їх недоліку субсидіарну додаткову відповідальність за боргами установи несе власник-засновник (п.2 ст.120 ЦК).

Установа повинна мати самостійний кошторис (п.1 ст.48 ЦК), відповідно до якої здійснюється його фінансування власником-засновником. Власник може фінансувати створене ним установа частково. У цьому випадку установа отримує додаткові доходи за рахунок дозволеною установчими документами підприємницької діяльності.

Доходи від такої діяльності і придбане за рахунок цих доходів майно вступають у самостійне розпорядження установи і враховуються на окремому балансі (п.2 ст.298 ЦК). Однак ці доходи і придбане за їх рахунок майно не стають власністю установи.

6.5 Об'єднання юридичних осіб (асоціації та спілки)

Відповідно до Цивільного кодексу РФ (ст.121) асоціації або спілки - об'єднання юридичних осіб, є некомерційними організаціями. Але створювати асоціації чи союзи можуть як комерційні (абз.1 п.1 ст.121 ЦК) так і некомерційні організації (п.2 ст.121 ЦК).

Асоціації або спілки (як комерційних, так і некомерційних організацій) створюються з метою координації діяльності цих організацій, а також для представлення та захисту спільних інтересів на договірній основі.

Асоціації та спілки є некомерційними організаціями і тому не можуть брати участь у підприємницькій діяльності. Для здійснення підприємницької діяльності асоціація (союз) може створити господарське товариство або брати участь у суспільстві. Якщо ж за рішенням учасників на асоціацію (союз) покладається ведення підприємницької діяльності, вона повинна бути перетворена в господарське товариство або спілку (п.1 ст.121 ЦК).

Асоціація чи союз є власником майна, переданого засновниками (п.3 ст.48 та п.3 213 ЦК). Це майно має використовуватися асоціацією (союзом) для вирішення статутних завдань. У разі ліквідації асоціації (спілки) майно, яке залишилося після задоволення вимог кредиторів, не підлягає розподілу між засновниками, тому що вони не мають права на майно асоціації (спілки).

Асоціація (спілка) не відповідає за зобов'язаннями своїх членів. Проте члени асоціації (союзу) несуть додаткову відповідальність за її борги своїм майном у розмірі та в порядку, передбаченому установчими документами асоціації (п.4 ст.121 ЦК). У разі виходу або виключення члена асоціації (союзу) з об'єднання він несе субсидіарну відповідальність за зобов'язаннями асоціації (союзу) пропорційно своєму внеску протягом двох років з моменту виходу або виключення (п.2 ст.123 ЦК). Прийом до асоціації (союз) нового учасника допускається за згодою всіх його членів. При цьому на нового учасника може бути покладена субсидіарна відповідальність за зобов'язаннями асоціації (спілки), які виникли до його вступу (п.3 ст.123 ЦК).

Член асоціації (спілки) має право вийти з неї, але лише після закінчення фінансового року (п.2 ст.123 ЦК).

Установчий договір і статут є установчими документами асоціації (спілки). В установчих документах обов'язково повинні міститися умови про склад і компетенції органів управління асоціацією (союзом) та порядок прийняття ними рішень, включаючи питання, рішення по яких приймаються одноголосно чи кваліфікованою більшістю голосів членів асоціації (спілки), а також про порядок розподілу майна, що залишається після ліквідації асоціації (союзу) (п.2 ст.122 ЦК).

Наведене в установчих документах асоціації (союзу) фірмове найменування повинне містити вказівку на основний предмет діяльності її членів з включенням слова "асоціація" чи "союз" (п.5 ст.121 ЦК).

Висновок

Становлення підприємництва в Росії багато в чому залежить від вдосконалення його огранізаціонно-правових форм, так як для будь-якого підприємця його діяльність починається із знаходження господарської сфери (ніші) і вибору форм підприємництва. Організаційно-правова форма підприємництва робить бізнес шляхетним, відповідним вимогам цивілізованої економіки.

В даній контрольній роботі розглянуті існуючі в даний час на підставі чинного законодавства організаційно-правові форми юридичних осіб, показані їх відмінності і подібності з таких основних питань, як правове становище їх учасників (або членів), їх майнові права щодо майна юридичних осіб, право власності юридичних осіб на майно, надане їм, установчі документи юридичних осіб, а також їх органи управління.

Бібліографічний список

 1. Цивільний кодекс Російської Федерації (частина перша) від 30.11.1994 № 51-ФЗ (прийнятий ГД ФС РФ 21.10.1994).

 2. Марченко М. Н., Дерябіна Є. М. Правознавство: підручник - М.: ТК Веблен, Видавництво Проспект, 2005. - 416 с.

 3. Райзберг Б. А. Основи економіки: Навчальний посібник. - М.: ИНФРА-М, 2002. - 408 с. - (Серія «Вища освіта»).

 4. Федеральний закон «Про товариства з обмеженою відповідальністю». - М.: ТК Веблен, Видавництво Проспект, 2006. - 48 с.

 5. Федеральний закон «Про акціонерні товариства». - М.: ТК Веблен, Видавництво Проспект, 2006. - 56 с.

 6. Федеральний закон «Про державну реєстрацію юридичних осіб і індивідуальних підприємців». - М.: ТК Веблен, Видавництво Проспект, 2007. - 32 с.


Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Держава і право | Контрольна робота
148.6кб. | скачати


Схожі роботи:
Організаційно правові форми юридичних осіб
Функціонування товариства з обмеженою відповідальністю як організаційно-правової форми юридичних
Реорганізація юридичних осіб 2 Поняття форми
Організаційно правові форми підприємств
Організаційно-правові форми підприємств
Організаційно-правові форми підприємств
Організаційно-правові форми турфірми
Організаційно правові форми підприємництва 3
Організаційно правові форми підприємництва 2
© Усі права захищені
написати до нас