Організаційне та фінансово економічне обгрунтування створення фірми

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ
РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ
ГОУ СПО Кіровський Авіаційний технікум
Організаційне та фінансово-економічне обгрунтування створення фірми 0601.03.ОПД 08.114КР. П3
Розробив студент: Чекан Іраїди Іллівни
Група: ЗБ-4
Керівник: _____________________ А. М. Мотовилова
Робота _____________________________к захисту.
(Допущена або не допущена)
Робота захищена з оценкой_____________________________
м. Кіров

ГОУ СПО «Кіровський авіаційний технікум»

Розглянуто циклової об'єднаної комісією Стверджую:
Зав. відділенням спеціальностей «Економіка та бухгалтерський облік»
і «Податки та оподаткування»
___________________
«______» ________________200__г. «___»____________ 200__р.
Завдання
На курсову роботу з дисципліни: «Економіка організації (підприємства)"
За темою: «Організаційне та фінансово-економічне обгрунтування створення фірми» 080501.03.ОПД.08.114 КР. П3
Студенту групи: ЗБ-4
Вихідний дані: технологічний процес виготовлення вузлів; випуск вузла-січень 4300 шт.; Випуск вузла-2 6400шт.; Витрати на матеріали по вузлу-1 650,00 рублів і по вузлу-2 800,00 рублів; розмір обсягу площі 2000 м кв.
При виконанні курсових робіт на зазначену тему повинні бути представлені наступні документи:
Введення.
1. Обгрунтування вибору організаційно правової форми, визначення витрат на створення фірми.
2. Визначення чисельності персоналу фірми та організація оплати його праці
3. Фінансово-економічні результати підприємницької діяльності підприємства.
Висновок
Бібліографічний список
ДОДАТОК
_____________________________________________________________________________________________________________________________
Список рекомендованої літератури
1. Цивільний кодекс Російської Федерації .- М.: Інформаційно внедріческій центр «Маркетинг», 1995.-208 с.
2. Федеральний закон «Про акціонерні товариства»-м.: Ось-89, 1996.-80с.
3. ГОСТ 2.105-95.Требованія до текстових документів.
4. Організаційне та фінансово-економічне обгрунтування створення фірми. Методичні вказівки по виконанню курсової роботи. Кіров ,2005-19с
5. Вимоги щодо складу, оформлення і викладу курсової роботи з економічних дисциплін. Методичні вказівки для студентів економічних спеціальностей.Кіров, 2005.-10с.
Видано «____» _______________2007г.
Термін виконання «____» _______________2007г.
Преподаватель___________________________ А. М. Мотовилова

ЗМІСТ
Введення 5
1. Економічне обгрунтування вибору організаційно-правової
форми підприємства 6
Формування кошторису витрат на створення підприємства 7
Формування статутного капіталу 8
Визначення виробничої площі 9
2. Визначення персоналу фірми та організація оплати праці
Потрібна чисельність працівників підприємства 10
Оплата праці персоналу 14
3. Фінансово економічні результати підприємницької
діяльності
Собівартість продукції, що випускається продукції 22
Розрахунок цін 24
Підсумки підприємницької діяльності 25
Висновок 27
Бібліографічний список джерел інформації 28

ВСТУП
Економіка країни представляє дуже складний механізм, в якому взаємодіють різні елементи: підприємства, фірми, організації. В умовах переходу країни до ринкової економіки головним принципом є принцип індивідуальності, заснованої на приватній власності.
У результаті спільно проведених маркетингових досліджень дві юридичні особи ТОВ «Північ» і ВАТ «Південь» вирішили створити в самостійне підприємство ВАТ «Схід» і стати в ньому засновниками.
Метою підприємства є виробництво товарів і послуг, інвестування, отримання прибутку і задоволення суспільних потреб в цьому товарі. У відповідності зі спеціалізацією виробництва і вивченням ринку планується організувати випуск вузлів, що йдуть для комплектації виробничої та обчислювальної техніки, радіоелектронної та телевізійної апаратури. Попит на ці види товарів перевищив пропозицію.
Випуском цих товарів зацікавилися, і також приватних підприємців.
На початковому етапі створення підприємства визначають склад засновників, розробляють установчі документи. А так само представляють документи для державної реєстрації у відповідний орган.
Наше нове підприємство є зареєстрованим юридичною особою. Засновники зареєстрували його як Акціонерне Товариство Відкритого типу «Схід».
Товарний асортимент створюваної фірми буде складатися з двох виробів: вузла-1 і вузла-2.
На початковому етапі запланований річний обсяг випуску вузлів на основі проведених маркетингових досліджень головним заводом, отриманих попередніх замовлень та іншої інформації складе: замазці-1 4300шт; вузол-2 6400шт.
У цій роботі буде зроблений розрахунок одноразових початкових витрат на створення підприємства, статутного капіталу, резервного капіталу, виберемо організаційно-правову та виробничу структуру підприємства. Крім того, визначимо організацію оплати праці, буде зроблено розрахунок собівартості одиниці продукції, ціни, виручка валового і чистого прибутку, визначено рівень рентабельності.
Підприємство буде самостійно планувати свою діяльність і визначати перспективи розвитку, виходячи з попиту на вироблену продукцію і необхідності забезпечення виробничого та соціального розвитку підприємства. А так само самостійно розпоряджатися продукцією, що випускається, отриманим прибутком, що залишився в його розпорядженні після сплати податків та інших обов'язкових платежів до бюджету.
У курсовій роботі передбачається створення високо рентабельне підприємство, з мінімальними витратами на виробництво вузлів 1 і 2.

1. ЕКОНОМІЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ ВИБОРУ
ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВОЇ ФОРМИ
У рамках різноманіття типів власності можуть бути створені підприємства різних організаційно-правових норм. Найбільш значущими ознаками, що відрізняють одну організаційно-правову форму від іншої, є:
· Кількість учасників
· Форма управління суб'єкта господарювання
· Спосіб розподілу прибутку і збитків
· Джерела майна
· Межі майнової відповідальності.
Вибір організаційно-правової форми залежить від багатьох факторів:
· Наявність у підприємців грошових і матеріальних ресурсів
· Наявність особистого досвіду та організаційних здібностей
· Сфери діяльності
· Масштабів виробництва
· Умов ринку
· Розмір ризику та відповідальності підприємців.
Враховуючи всі переваги і недоліки організаційно-правових форм підприємство відповідно до ГК РФ ч.1 обрана наступна форма - відкрите акціонерне товариство (ВАТ).
Акціонерне товариство - це господарське товариство, добровільна організація Юридичних осіб і громадян (у т.ч. іноземних) для спільної діяльності шляхом об'єднання їхніх вкладів та випуску акцій на всю вартість статутного капіталу.
Відповідно до ЦК акціонерним товариством визнається суспільство, статутний капітал якого розділений на визначене число акцій; учасники акціонерного товариства не відповідають за його зобов'язаннями і несуть ризик збитків, пов'язаних з діяльністю товариства, в межах вартості належних їм акцій.
Основним установчим документом АТ є Статут.
Статутний капітал складається з номінальної вартості акцій, придбаних акціонерами, і визначає мінімальний розмір майна АТ, який гарантує інтереси його кредиторів. При установі АТ все акції розміщуються серед засновників. Для ВАТ розмір статутного капіталу - не менше 1000 мінімальних розмірів оплати праці на дату реєстрації суспільства.
АТ має право створювати резервний фонд у розмірі, визначеному статутом АТ, але не менше 15% статутного капіталу. Резервний фонд призначений для покриття збитків, погашення облігацій та випуску акцій у разі відсутності інших засобів.
Перевага АТ:
· Корпоративна форма довела на практиці свою раціональність там, де необхідні великі капітали, великомасштабне виробництво, великий ступінь ризику і досконале законодавство
· Гарантовані від того, що при виході його учасників основний капітал товариства буде зменшений. Організація капіталу за допомогою відчужених (оборотних) цінних паперів-акцій дає можливість сконцентрувати великий капітал.
· Є провідником прискорення НТП, так як їм під силу здійснити весь цикл «наука-виробництво»
· Акціонерне товариство несе обмежену відповідальність (у межах своїх акцій) у разі банкрутства товариства.
До недоліків відносять здійснення можливості у всіх власників акцій брати участь в управлінні акціонерним товариством, для реального контролю необхідно мати 20% акцій. У руках окремих осіб зосереджується огромний1 капітал, що за відсутності належного законодавства і контролю боку акціонерів може призвести до зловживання і некомпетенції при його використанні.
Джерелом формування коштів підприємства є статутний капітал який необхідний для виконання статутних зобов'язань. Це стартовий капітал для виробничої діяльності з метою одержання прибутку. Статутний капітал формують засоби, вкладені власниками (акціонерами) підприємства. Власниками можуть виступати як фізичні, так і юридичні особи. Порядок формування статутного капіталу регулюється законодавством та установчими документами.
1.1 Формування кошторису витрат на створення підприємства
Одним з важливих економічних питань вирішуються в процесі створення підприємства є визначення одноразових, капітальних початкових витрат на його освіту. Ця величина визначається шляхом складання кошторису.
Кошторис одноразових витрат на створення підприємства:
- Підготовка установчих документів, оплата консультаційних послуг зі створення фірми - 20 МРОТ
20 х 1 100,00 = 22 000 руб.;
- Збір на державну реєстрацію і держмито - 2 000 руб.;
- Інші витрати, пов'язані з реєстрацією підприємства: виготовлення печаток, штампів та ін - 1 000 руб.;
- Закупівля додаткового обладнання, приладів, комп'ютерів, стендів - 1000 МРОТ
1 000 х 1 100 = 1 100 000 руб.;
- Закупівля додаткового виробничого та господарського інвентарю -1100 МРОТ
1 100 х 1 100 = 1 210 000 руб.;
- Закупівля додаткових транспортних засобів 1400 МРОТ
1 400 х 1 100 = 1 540 000 руб.;
- Інші виробничі витрати (ремонт, перепланування і ін) - 230 МРОТ
230 х 1100 = 253000 руб.
Сума одноразових витрат відображена в таблиці № 1.
Таблиця № 1 «Сума одноразових витрат на створення фірми»
Перелік витрат
Сума (грн.)
1. Підготовка установчих документів
22000
2. Збір на державну реєстрацію і держмито
2000
3. Інші витрати, пов'язані з реєстрацією підприємства
1000
4. Закупівля додаткового обладнання
1100000
5. Закупівля додаткового виробничого та господарського інвентарю
1210000
6. Закупівля додаткового транспорту
1540000
7. Інші виробничі витрати
253000
РАЗОМ:
4128000
1.2 Формування статутного капіталу
ВАТ «Схід» (відповідно до закону «Про мінімальний розмір статутного капіталу») має статутний капітал не менше 1000 МРОТ. Початковий статутний капітал сформований і за рахунок вкладів двох юридичних осіб. До складу юридичних осіб увійшли: ТОВ «Північ» і ВАТ «Південь»
Так як підприємство створено у вигляді ВАТ, то повинні бути випущені акції на величину заявленого статутного капіталу. Номінальна вартість однієї акції встановлена ​​в розмірі 1000 рублів. Знаючи вартість однієї акції і величину статутного капіталу, визначається кількість акцій, яка має бути випущено в момент створення підприємства. ЙОГО визначають за такою формулою:
Ч ак = КК / Нак (1)
де Чак - кількість акцій (звичайних), шт.
УК-розмір статутного капіталу, руб.
Нак-номінальна вартість 1 акції, руб.
Загальний пакет акцій розподіляється між засновниками пропорційно їх внеску в статутний капітал.
Ув = (Вк / Ук) х 100 (2)
де, Вк-величина вкладу першого засновника в статутний капітал
Ув-питома вага вкладів у статутний капітал
Проводиться розрахунок числа звичайних акцій ВАТ «Схід» за формулою:
Ч ак = 6192000/1000 = 6192 шт
Розподіл акцій між засновниками розраховується в таблиці № 2.
Таблиця № 2 «Порядок формування ВАТ« Схід »
засновники
Вид вкладу
сума
Кількість акцій
%
ТОВ «Північ»
Грошові кошти
3096000
3096
50
ВАТ «Південь»
Грошові кошти
3096000
3096
50
РАЗОМ
6192000
6192000
100

1.3 Розрахунок виробничої площі
Після складання та опису виробничої та організаційної структури фірми виробляємо розрахунок потрібної площі для нормативної роботи підприємства.
Визначаємо потрібну площу, необхідну для функціонування підприємства формулою:
S про = Р i   Х (НПЛ i + S НД) (3)
де
Рi-чисельність персоналу за категоріями, що працює в першу зміну
Нплi-мінімальна середня норма виробничої площі за категоріями персоналу.
S нд - потребная допоміжна площа (коридори, душові, гардероб,
туалет і т.д.) в розрахунку на одного працівника (в першу зміну), можна прийняти 6 м кв.
Розрахуємо потребную площа керуючись наступними затвердженими нормами виробничої площі:
- На першу основного робочого -10 М кв.
- На першому допоміжного робітника- 8 м кв.
- На першу працівника обслуговуючого персоналу- 5 м кв.
- На першу фахівця- 10 м кв.
- На першу управлінця- 20 м кв.
- На кількість людей в 1 зміну додаткова площа 6м кв.
ВАТ «Схід» отримало 2000 м кв. , А потребная площа становить 1970м кв. Таким чином можна зробити висновок, що підприємству вистачить необхідних площ які в нього є.
Для розрахунку площі, необхідної для функціонування підприємства потрібно знати розподіл працівників по змінах, яке представлене в таблиці № 3
Таблиця 3 «Розподіл працівників по змінах»
Категорія працюючих
чисельність
1 зміна
2 зміна
Управлінський персонал
21
17
4
Фахівці
33
33
-
Службовці
16
13
3
Основні робочі
165
83
82
Всього
229
140
89

2. ВИЗНАЧЕННЯ ПЕРСРНАЛА ФІРМИ І ОРГАНІЗАЦІЯ
ОПЛАТИ ЙОГО ПРАЦІ
Трудові ресурси на рівні підприємства називаються персоналом.
Персонал підприємства-це сукупність усіх його працівників, що здійснюють виробничі та господарські функції.
Персонал підприємства залежно від виконуваних функцій поділяється на такі категорії:
1. основні робітники - виконують технологічні операції з виготовлення товару
2. допоміжні робітники - сприяють у роботі основним робочим
3. фахівці-це працівники, зайняті інженерно-технічними та фінансово-економічними роботами, пов'язаними з організаційно-технічною підготовкою виробництва
4. службовці-це працівники, що здійснюють підготовку та оформлення документів, облік, контроль і господарське обслуговування виробництва
5. управлінський персонал-це працівники, що займають посади керівника організації та їх структурних підрозділів.
3.1. Потрібна чисельність працівників підприємства
Однією з головних завдань організації підприємства є визначення потрібної чисельності персоналу. До складу персоналу фірми входять основні і допоміжні робітники, фахівці, управлінський та обслуговуючий персонал.
Потрібне кількість основних робітників з кожної професії, зайнятих на роботах нормованих, визначається за формулою:
P = Σ (ПТ n х Н вр / К n) / F еф, (4)
де n - число найменувань виробів, що випускаються підприємством (товарний асортимент);
ПТ n   - Річний V виробництва товару, в шт.;
Н вр - норма t (трудомісткість) виготовлення 1-го виробу за певним видом технологічної операції (виду робіт);
До n - запланований коефіцієнт виконання норм робочим перший професії.
При розрахунку потрібної чисельності персоналу потрібно знати ефективний фонд робочого часу, який розраховується за формулою:
F еф = F n х (1 - K нев), (5)
де F n - річний номінальний фонд t роботи одного робочого береться з виробничого календаря, в 2007 р. = 1986 год;
F еф - ефективний фонд t роботи одного робітника за рік, на годину,
До нев - коефіцієнт, що характеризує величину невиходів на роботу відповідно до чинного законодавства (0,16)
F еф = 1 986 ч. х (1 - 0,16) = 1 668,24 г.;
Розраховуємо чисельність верстатних, слюсарних, монтажно-складальних, регулювальних і випробувальних робітників, а так само контролерів:
P стан = ((4 300 х 1,3 / 1,04) + (6 000 х 1,5 / 1,04)) / 1 668 чол. = 9,37 ≈ 9 чол.
P слюса = ((4 300 х 2,6 / 1,03) + (6 000 х 3,6 / 1,03)) / 1 668 чол. = 17,44 ≈ 17 чол.
P м-збір = ((4300 х 4,4 / 1,01) + (6 000 х 5,4 / 1,01)) / 1668 чол. = 33,78 ≈ 34 чол.
P регулір.іспит. = ((4 300 х 6,8 / 1,00) + (6 400 х 8,6 / 1,00)) / 1668 чол. = 55,39 ≈ 55 чол.
Число контролерів визначається за формулою:
P = Σ (ПТ n х t n х K в) / F еф, (6)
де t n - трудомісткість виконання контрольних операцій;
K в - коефіцієнт вибірковості контролю якості продукції приймаємо рівному по вузлу 1 = 1, по вузлу 2 = 0,5:
P контр = (4 300 х 0,7 х 1) + (6 400 х 0,8 х 0,5) / 1668 чол. = 3,34 ≈ 3 чол.
Разом основних робочих знаходиться як сума робочих кожної професії:
Рор = РСТ + Рслес + Рмонт + Р регулир
P = 9 чол. + 17 чол. + 34 чол. + 55 чол. = 115 чол.
Всього основних робітників разом з контролерами:
P = 115 чол. + 3 чол. = 118 чол.
Кількість інших працюючих планується за нормами, встановленими у відсотках від чисельності основних робітників.
Чисельність допоміжних робітників - 40% від числа основних робітників:
Р доп = 118 чол. Х 40% = 47,2 = 47 чол.
Усього робітників основних і допоміжних:
115 чол. + 47 чол. = 165 чол.
Чисельність спеціалістів - 20% від числа всіх робітників:
Рспец = 165 чол. х 20% = 33 чол.
Чисельність службовців - 8% від числа всіх робітників і фахівців:
Р служ = 198 чол. х 8% = 15,84 ≈ 16 чол.
Управлінський персонал - 7% від числа всіх робітників, фахівців і службовців:
Р упр = 213 чол. х 7% = 14,98 ≈ 15 чол.
Чисельність виробничих майстрів (норма керованості робітників):
Р маст = 118 чол. / 20 = 5,9 ≈ 6 чол.
Вони входять в управлінський персонал.
Для розрахунку площі, необхідної для функціонування підприємства потрібно знати структуру працюючих підприємств, яка представлена ​​в таблиці № 4.
Таблиця 4 «Структура працюючих підприємства»
Категорії працюючих
Кількість
людина
%
Управлінський персонал
15
9,17
Фахівці
33
14,41
Робітники
165
69,43
Службовці
16
6,99
ВСЬОГО:
229
100%
Після визначення кількості працівників організації складаємо штатний розклад.

Таблиця 5 «Штатний розклад підприємства»
Найменування посади, професії
Кількість штатних одиниць
Тарифний розряд
Місячний оклад
Місячна тарифна ставка
1
2
3
4
5
1. Управлінський персонал:
Директор
1
42000
Зам.директора з маркетингу
1
34000
З економіки та фінансів
1
34000
По виробництву і технічних питань
1
32000
З праці та соціальних питань
1
31000
З господарських питань
1
30000
Начальник ділянки
2
27000
Виробничий майстер
6
17000
Контрольний майстер
1
17000
2. Фахівці
Головний бухгалтер
1
27000
Начальник бюро
5
26000
Зав.лабораторією
1
26000
Конструктор
1
20000
Технолог
1
19000
Програміст
1
19000
Механік
2
17000
Енергетик
1
21000
Електронщик
1
21000
Економіст
2
19000
Фінансист
1
19000
Бухгалтер
3
19000
Аналітик
1
17000
Товарознавець
1
18000
Постачальник
2
20000
Торговий агент
1
18000
Юрист
2
21000
Маркетолог
1
19000
Психолог
1
17000
Соціолог
1
17000
Референт
1
17000
Фінансовий менеджер
1
21000
Інспектор з кадрів
1
21000
3. Службовці
Лаборант
2
4000
Зав.канцеляріей
1
4000
Оператор
1
4000
1
2
3
4
5
Охоронець
2
3000
Касир
2
3500
Кур'єр
1
3000
Секретар
2
3500
Прибиральниця
1
3000
Водій легкового а / м
1
3000
Діловод
1
4000
Документознавець
1
3500
Бібліотекар
1
3000
4. Робочі:
Основні:
Верстатник (св.)
9
5
5490,24
Слюсар (св.)
17
4
4270,56
Складальник-монтажник (с.)
34
3
3795,12
Допоміжні:
Налагоджувальник устаткування
7
2
2970,24
Тех.служащая ділянки
2
2
2970,24
Черговий електрик
4
4
3712,80
Електромонтер
4
3
3299,52
Комплектовщик
4
3
3299,52
Транспортний робочий
8
4
3712,80
Комірник
2
3
3299,52
Сантехнік
3
4
3712,80
Пакувальник
5
3
3299,52
Електрозварник
5
4
3712,80
Вантажник
3
2
2970,24
Контролери
3
3
3299,52
РАЗОМ персоналу:
229
-
-
-

2.2 Оплата праці
Оплата праці - це, виражена в грошовій формі частка праці працівників у суспільному продукті, який надходить в особисте розпорядження.
У ВАТ «Схід» за рекомендацією фахівців директор затвердив тарифну систему оплати праці, а всередині її наступні форми:
· Для основних робітників: відрядно-преміальну
· Для допоміжних робітників: почасово-преміальну
· Для управлінців, фахівців, службовців: безтарифна оплата праці.
Мінімальну місячну заробітну плату, установлен7ую на підприємстві на плановий рік, визначаємо за формулою:
ЗПmin = МРОТ х Кn; Кn = 2,5; МРОТ = 1100 руб.
ЗПmin = 1100 х 2,5 = 2750
Годинні тарифні ставки відповідних розрядів, що діють на підприємстві за формулою:
Тс = Тс 1 х Кт (7)
де, ТС1 - годинна тарифна ставка, яка відповідає першому розряду
Кт-тарифний коефіцієнт відповідний розряду робіт.
Годинна тарифна ставка першого розряду повременщика розраховується за формулою:
ТС1 = ЗП min / (Др х ds) (8)
де
Тс 1 = 2750 / 21 х 8 год = 2750 / 168 год = 16,37
ЗПmin - мінімальна місячна зароблена плата, що відповідає оплаті праці 1-ого разряда, прийнята на підприємстві на плановий рік
Др - середня кількість днів у робочому місяці (21 день)
ds - тривалість зміни (8 годин)
Годинна тарифна ставка 2-ого та наступних розрядів визначаються за формулою:
Повременщики: Тс 2 = Тс 1 х Кт 2; Тс 3 = Тс 1 х Кт 3.
Відрядники: Тс 1сд = Тс 1повр х 1,15; Т с2сд = Тс 2повр х 1,15.
Верстатники: Т с1стан = Т с1сд х 1,12; Т с2стан = Т с2сд х 1,12.
Таблиця 6 «Годинні тарифні ставки»
Тарифний розряд (Тр)
Тарифний коефіцієнт (Нт)
Годинна тарифна ставка, крб.
Почасових
Відрядник
Верстатник
1
1,00
16,37
18,83
21,09
2
1,08
17,68
20,33
22,77
3
1,20
19,64
22,59
25,30
4
1,35
22,10
25,42
28,47
5
1,55
25,37
29,18
32,68
6
1,80
29,47
33,89
37,96
Відрядна розцінка за операціями і по виробах визначається за формулою:
Рс = Нвр х Тс (9)
де
Рс - розцінка відрядна
Нвр - норма часу на виконання робіт по вузлах
Тс - годинна тарифна ставка, відповідного розряду робіт і умов праці.
Розрахунок відрядний розцінок за операціями і по виробах представлений таблиці № 7.

Таблиця 7 «Розрахунок відрядних розцінок за видами виробів»
Найменування технологічних операцій
Тр
Тс
Вузол - 1
Вузол - 2
Нвр
Рс
Нвр
Рс
Верстатні
5
32,68
1,4
45,75
1,6
52,29
Слюсарні
4
25,42
2,8
71,18
2,8
71,18
Монтажно-зварювальні
3
22,59
4,9
110,69
5,6
126,50
Регулювальні
5
29,18
6,9
201,34
9,8
285,96
РАЗОМ:
428,96
535,93
Розрахунок тарифної заробленої плати робітників - відрядників ведеться за формулою:
ЗПТ = Σ ПГ n х Рс (10)
де
ПТН-річний обсяг випуску вузлів у натуральному вираженні
Рс-відрядна розцінка на виготовлення одиниці продукції
n-число видів технологічних операцій
і результати розрахунків занесемо в таблицю № 8.
                       
Таблиця 8 «Тарифна зароблена плата робітників відрядників основних робітників»
Найменування технологічних операцій
Вузол - 1
Вузол - 2
Загальна ЗПТ, руб.
Птн
Рс
ЗПТ 1
Птн
Рс
ЗПТ 2
Верстатні
4300
45,75
196725,00
6400
52,29
334656,00
531381,00
Слюсарні
4300
71,18
306074,00
6400
71,18
455552,00
761626,00
Монтажно-зварювальні
4300
110,69
475967,00
6400
126,50
809600,00
1285567,00
Регулювальні
4300
201,34
865762,00
6400
285,96
1830144,00
2695906,00
РАЗОМ:
4300
428,96
1844528,00
6400
535,96
3430144,00
5274672,00
Розрахунок фонду оплати праці основних робітників ведеться за формулою:

Фотос = епоси + ЗПД, ЗПД = 18%
Епоси = ЗПТ + П + ДРК (11)
де
Епоси-основна зароблена плата виробничих робітників
ЗПД-додаткова зароблена плата (18%)
П-премія (50%)
ЗПТ-зароблена плата тарифна
ДРК-доплата по районному коефіцієнту
Таблиця 9 - «Розрахунок фонду оплати праці основних робітників»
Найменування технічних операцій
ЗПТ
П 50%
ДРК
Епоси
ЗПД
ФОП, крб.
Верстатні
531381,00
265690,50
119560,73
916632,23
164993,80
1081626,03
Слюсарні
761626,00
380813,00
171365,85
1313804,85
236484,87
1550289,72
Монтажно-складальні
1285567,00
642783,50
289252,58
2217603,08
399168,55
2616771,63
Регулювальні
2695906,00
1347953,00
606578,85
4650437,85
837078,81
5487516,66
РАЗОМ:
5274672,00
2637336,00
1186801,20
9098809,20
1637785,66
10736594,86
П = 50%, П = ЗПТ х 50%
Епоси = ЗПТ + П + ДРК
ДРК = (ЗПТ + П) х 0,15
ЗПК = (епоси х 18%) / 100%
Фотос = Епоси + ЗПК
Тст стан.мес. = ТС розряду х 168 год
Тст. Стан.мес. = Тс 5раз. х 168 год
Тст. Слес.мес. = Тс 4раза х 168 ч.
Тс сб.мес. = Тс 3раза. х168 ч.
Тсрег.мес. = Тс 5раз. х 168 ч.
Таким же чином розраховується фонд оплати праці всіх інших робітників.
Праця допоміжних робітників оплачується за почасово-преміальною формою оплати праці, тому для них фонд оплати праці розраховується за формулою:
ФОП НД = F еф х Тс х РВС + П + ДРК + ЗПД (12)
де
ЗПД-додаткова зароблена плата (18%)
П-премія (50%)
ЗПТ-зароблена плата тарифна
ДРК-доплата по районному коефіцієнту
Таблиця 10 «Розрахунок фонду оплати праці допоміжних робітників»
Найменування професії
Тс. таб.
Тс.
таб.5
РВС. штатно.
Fеф
Зпт
П 50%
ДРК
ЗПО
ЗПД
ФОП, крб.
Налагоджувальник устаткування
2
17,68
7
1668
206431,68
103215,8
46447,13
356094,65
64097,04
420191,69
Тех.служ. ділянки
2
17,68
2
1668
58980,48
29490,24
13270,61
101741,33
18313,44
120054,77
Черговий електрик
4
22,10
4
1668
147451,20
73725,60
33176,52
254353,32
45783,60
300136,92
Електромонтер
3
19,64
4
1668
131038,08
65519,04
29483,57
226040,69
40687,32
266728,01
Комплектовщик
3
19,64
4
1668
131038,08
65519,04
29483,57
226040,69
40687,32
266728,01
Трансп.рабочій
4
22,10
8
1668
294902,40
147451,2
66353,04
508706,64
91567,20
600273,84
Комірник
3
19,64
2
1668
65519,04
32759,52
14741,78
113020,34
20343,66
133364,00
Сантехнік
4
22,10
3
1668
110588,40
55294,20
24882,39
190764,99
34337,70
225102,69
Пакувальник
3
19,64
5
1668
163797,60
81898,80
36854,46
282550,86
50859,15
333410,01
Електрозварник
4
22,10
5
1668
184314,00
92157,00
41470,65
317941,65
57229,50
375171,15
Вантажник
2
17,68
3
1668
88470,72
44235,36
19905,91
152611,99
27470,16
180082,15
Контролер
3
19,64
3
1668
98278,56
49139,28
22112,68
169530,52
30515,49
200046,01
РАЗОМ
50
1680810,24
840405,1
378182,31
2899397,67
521891,58
3421289,25
ЗПТ = Fеф х Тс х РВС
П = 50% х ЗПТ / 100%
ДРК = (ЗПТ + П) х 15%
ЗПО = ЗПТ + П + ДРК
ЗПД = ЗПО х 18%
Середня щомісячна зароблена плат одного працівника підприємства визначається за формулою:
ЗПем = ((ФОП осн + ФОП допом) / 12 міс.) / (Р осн + Р допом) (13)
де
ФОП ос-фонд оплати праці основних робітників
ФОП нд - фонд оплати праці допоміжних робітників
Рос-чисельність основних робочих
РВС-чисельність допоміжних робітників
ЗПем = ((3361261,86 + 10736594,86) / 12) / 165 = 7120,13 руб.
Встановлюємо місячні оклади за безтарифної системи оплати праці таким працівникам у розмірах:
· Оклад директора підприємства в 6 разів вище середньо місячної заробленої плати робітників
7120,13 х 6 разів = 42720,78 руб.
· Оклад заступника директора становить від 70-80% від окладу директора: (Одір х 70%) / 100% - (Одір х 80%) / 100% =
= (7120,13 х 70%) / 100% - (7120,13 х 80%) / 100% = 4984,09 - 5696,10 руб.
· Оклад начальника дільниці, відділу, гл.спеціаліста від 60-65% від окладу директора:
(Одір х 60%) / 100% - (Одір х 65%) / 100% = 4272,08 - 4628,08 руб.
· Оклад спеціаліста від 40 - 50% від окладу директора:
(Одір х 40%) / 100% - (Одір х 50%) / 100% = 2848,05 - 3560,06 руб.
· Оклад обслуговуючого персоналу від 7-10% від окладу директора:
(Одір х 7%) / 100% - (Одір х 10%) / 100% = 3523,15 - 5033,10 руб.
· Оклад майстра в 2,5 рази більше місячної зарплати всіх робітників: 7120,13 х 2,5 = 17800,33 руб.
Таблиця 11 «Розрахунок ФОП фахівців»
Найменування посади
Про міс
Рсн
Число мес.в році
Про рік
П 50%
ДРК
ФОП, крб.
Гл.бухгалтер
27000
1
12
324000
162000
72900
558900
Нач-к бюро
26000
5
12
156000
780000
351000
2691000
Зав.лаборант
26000
1
12
312000
156000
70200
538200
Конструктор
21700
1
12
260400
130200
58590
449190
Технолог
21700
1
12
260400
130200
58590
449190
Програміст
19000
1
12
228000
114000
51300
393300
Механік
17000
2
12
408000
204000
91800
703800
Енергетик
21000
1
12
252000
126000
56700
434700
Електронщик
21000
1
12
252000
126000
56700
434700
Економіст
19000
2
12
456000
228000
102600
786600
Фінансист
19000
1
12
228000
114000
51300
393300
Бухгалтер
19000
3
12
684000
342000
153900
1179900
Аналітик
17000
1
12
204000
102000
45900
351900
Товарознавець
18000
1
12
216000
108000
48600
372600
Постачальник
20000
2
12
480000
240000
108000
828000
Торг.агент
18000
1
12
216000
108000
48600
372600
Юрист
21000
2
12
504000
252000
113400
869400
Маркетолог
19000
1
12
228000
114000
51300
393300
Психолог
17000
1
12
204000
102000
45900
351900
Соціолог
17000
1
12
204000
102000
45900
351900
Референт
17000
1
12
204000
102000
45900
351900
Фін.менеджер
21000
1
12
252000
126000
56700
434700
Інспектор з кадрів
21000
1
12
252000
126000
56700
434700
РАЗОМ
8136000
4068000
18030600
14034600
Таблиця 12 «Розрахунок ФОП управлінського персоналу»
Найменування посади
Про міс
Рсн
Число мес.в році
Про рік
П 50%
ДРК
ФОП, крб.
1
2
3
4
5
6
7
8
Директор
43000
1
12
516000
258000
161100
935100
Зам.директора з маркетингу
34000
1
12
408000
204000
91800
703800
Зам.директора з економіки та фінансів
93000
1
12
396000
198000
89100
683100
Зам.директора з произв. і тих. питань
32000
1
12
384000
192000
86400
662400
Зам.директора з праці та соц. питань
31000
1
12
372000
186000
83700
641700
Зам.директора з госп. питань
30000
1
12
360000
180000
81000
621000
Нач-к ділянки
28000
2
12
672000
336000
151200
1159200
Проізв.мастер
17000
6
12
1224000
612000
275400
2111400
Контрольний майстер
18000
1
12
216000
108000
48600
372600
РАЗОМ
4512000
2256000
1015200
7783200
Таблиця № 13 «Розрахунок фонду оплати праці службовців»
Найменування посади
Про міс
Рсн
Число мес.в році
Про рік
П 50%
ДРК
ФОП, крб.
Лаборант
4000
2
12
96000
48000
21600
165600
Оператор ЕОМ
4000
1
12
48000
24000
10800
82800
Охоронець
4000
1
12
48000
24000
10800
82800
Кур'єр
3000
2
12
72000
36000
16200
124200
Секретар
3500
2
12
84000
42000
18900
144900
Прибиральниця
3000
1
12
36000
18000
8100
62100
Водій
3500
2
12
84000
42000
18900
144900
Архіваріус
3000
1
12
96000
18000
8100
62100
Бібліотекар
3000
1
12
36000
18000
8100
62100
Зав канцелярією
4000
1
12
48000
24000
10800
82800
Касир
3000
1
12
36000
18000
8100
62100
Діловодства.
3000
1
12
36000
18000
8100
6200
РАЗОМ
660000
330000
148500
1138500
Огод = Рсн х Омес х кількість місяців у році (14)
П = Огод х 50%
ДРК = (Огод + П) х 15%
ФОП = Огод + П + ДРК
ЗП ем = (ФОП / Р) / ​​12 міс. (15)
РАЗОМ = (ΣФОТ / ΣР) / 12 міс.
Т їм = Тс х 168ч
Аналогічно розрахуємо середньо місячну заробітну плату на підприємстві визначається за формулою:
ЗП ем = ФОП об / (12х Роб) (16)
де
ФОП про-загальний річний фонд оплати праці по підприємству
Р про-загальна чисельність персоналу підприємства.
Розрахунок середньої заробленої плати проведений в таблиці № 14.
Таблиця 14 «Середня зарплата персоналу»
Категорії персоналу
ФОП, тис.руб.
Р, чол.
Середньомісячна з / п, руб.
Керуючий персонал
7783200,00
15
43240,00
Фахівці
14034600,00
33
35440,91
Робітники
14157884,11
165
7150,45
Службовці
1138500,00
16
5929,69
РАЗОМ
37114184,11
229
91761,05

3. ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНИЙ РЕЗУЛЬТАТ
ПРЕПРІНІМАТЕЛЬСКОЙ ДІЯЛЬНОСТІ
Для того, щоб визначити фінансово - економічний результат підприємницької діяльності підприємства необхідно створити калькуляцію на кожний випуск виробу. Для цього потрібно визначити собівартість виробу.
Під собівартістю товару розуміються всі витрати на виробництво і реалізацію цього товару відповідно до чинного нормативними документами (гол 25 НК РФ).
Визначення собівартості продукції та її ціни.
Розрахунок повної собівартості виробу проводиться за формулою:
Сп = Спр + Рком (17)
де Сп - повна собівартість;
Спр - виробнича собівартість
Рком - комерційні витрати, приймаємо 2-5; від виробничої собівартості.
Виробнича собівартість визначається за формулою:
Спр = Сц + Робщ.хоз + Рпр (18)
де СЦ - цехова собівартість;
Робщ.хоз. - Загальногосподарські витрати, приймаємо в% від заробленої плати виробничих робітників.
Цехова собівартість визначається за формулою:
Сц = М + ЗПО + ЗПД + Ос + Робщ.хоз. (19)
де СЦ - цехова собівартість;
М - витрати на основні матеріали, з урахуванням ТЗВ і реалізованих відходів;
ЗПО - основна з / п виробничих робітників на деталь;
ЗПД - додаткова з / п виробничих робітників, приймаємо 18% або за даними організації;
Рпр - інші виробничі витрати, 3% від ЗПО + ЗПД;
Ос - відрахування на соціальні потреби, приймаємо 26,9%;
Робщ.пр. - Загальногосподарські витрати, приймаємо 290-300% від з / п виробничих робітників (ЗПО + ЗПД);
Робщ.хоз. - Загальногосподарські витрати, приймаємо 120-300% від з / п виробничих робочих.
Розрахунок основної заробленої плати виробничих робітників на один виріб представлено в таблиці № 15.
Таблиця № 15 «Розрахунок основної заробленої плати виробничих робітників по вузлу № 1»
Найменування
технологічної
операції
Рс вузла 1
П вузла 1
ДРК
Епоси
вузла 1
Верстатні
45,75
22,88
10,30
78,93
Слюсарні
71,18
35,59
16,02
122,79
Монтажно-складальні
110,69
55,34
24,90
190,93
Регулювальні
201,34
100,67
45,30
347,31
РАЗОМ
428,96
214,48
96,52
739,96

П = Рс х 50%
ДРК = (Рс + П) х 15%
Епоси = Рс + П + ДРК
ЗПД - епоси х 18%
Ос = (ЗПО + ЗПД) х 26,9%
Робщепр. = (ЗПО + ЗПД) х 300%
Робщехоз. = (ЗПО + ЗПД) х 200%
Рпр = (ЗПО + ЗПД) х 3%
Внепроіз. = Комерц. = 3% х собівартість произв.
Сп = Спр + Рком
Прибуток = Ур х Сп
Ц опт. = С / с + Прибуток
ПДВ = Ц опт. х 18%
Цотп. = Опт.цена + ПДВ
Потім складаємо калькуляцію виробів, тобто зводимо всі розрахунки в таблиці № 16.
Таблиця 16 «Калькуляція виробів: вузла -1 і вузла-2»
Найменування статті
Вузол 1, руб.
Вузол 2, руб.
1
2
3
1. Матеріали
650,00
800,00
2. Основна з / п виробничих робітників
739,96
924,49
У т.ч.
- Основна з / п за тарифом
- Премія
- Доплати по районному коефіцієнту
428,96
214,48
96,52
535,93
267,97
120,59
3. Додаткова з / п виробничим робочим
133,19
166,41
4. Відрахування на соц.нужди
234,88
293,45
5. Загальновиробничі витрати
2619,45
3272,70
6. Загальногосподарські витрати
1746,63
2181,80
7. Інші виробничі витрати
26,19
32,73
8. Виробнича собівартість
6019,97
7321,58
9. Позавиробничі витрати
180,60
219,65
10. Повна собівартість
6330,57
7891,23
11. Прибуток
949,58
1183,68
12. Оптова ціна
7280,15
9074,91
13. Відпускна ціна з ПДВ
8590,58
10708,39
3.2 Розрахунок цін
Визначивши повну собівартість деталі, далі йде спрогнозувати ціну на неї:
· Ціну підприємства; Ц пр.
· Відпускну (ринкову) ціну - ціну реалізації, Ц від.
У реальних умовах ціна на деталь визначається в основному під впливом попиту та пропозиції на ринку.
Оптова ціна підприємства на товар визначається за формулою:
Цпр = Сп + Ур х Сп (20)
де Сп - повна собівартість деталі;
Ур - рівень рентабельності вироби, приймаємо (0,15 / 0,25).
Відпускна ціна деталі визначається за формулою:
Цотп = Цпр + ПДВ (21)
де Цпр - оптова ціна підприємства;
ПДВ - податок на додану вартість, приймаємо 18% від Цпр.
Податок на додану вартість визначається за формулою:
ПДВ = 18 х Цпр / 100 (22)
де Цпр - оптова ціна підприємства.

Таблиця № 17 «Визначення собівартості і ціни виробу»
Найменування показника
позначення
Вузол-1
Вузол-2
Повна собівартість
Сп
6330,57
7891,23
Прибуток від реалізації
Пр
949,58
1183,68
Ціна підприємства
Цпр
7280,15
9074,91
ПДВ
ПДВ
1310,43
1633,48
Відпускна ціна
Цо
8590,58
10708,39
Торгова націнка
Тн
1718,12
2141,68
Роздрібна ціна
Цроз
10308,70
12850,07
3.3. Підсумки підприємницької діяльності. Розподіл
прибутку.
Після розрахунку собівартості і цін визначаємо передбачувану суму виручки і прибутку від продажу вузлів і підприємницької діяльності підприємства.
Знайдемо прибуток до оподаткування - бухгалтерський прибуток за формулою:
Пб = Пв-Рком-Рупр + двн + РВН (23)
де
Пб-прибуток бухгалтерська
Рком-витрати комерційні
Рупр-витрати управлінські
Двн-дохід позареалізаційних
РВН-витрата позареалізаційних.
До доходів від позареалізаційних операцій можна віднести отримані штрафи від інших фірм за невиконання договорів, доходи з цінних паперів, по пайовій участі і т.д. Доходи можна прийняти 10% від Пв.
До витрат від внереалізвціонних операцій можна віднести податок на майно, місцеві податки ці витрати можна прийняти 12% від Пв.
Управлінські витрати становлять 30% від загальногосподарських.
Результат від реалізації непотрібного обладнання 10% від Пв. Складемо таблицю № 19.
Таблиця № 19 «Використання виручки і прибутку»
найменування
сума
Валова виручка
ВРВ
97945466,00
ПДВ
ПДВ
14940833,80
Повна собівартість всього випуску
Сп
77725323,00
Прибуток від продажу
Пр
27747867,00
Доходи операційні
Дпоер
5549573,40
Доходи позареалізаційні
Двн
2774786,70
Витрати позареалізаційні
Рв
35239791,10
Плібиль до оподаткування
Пб
8457549,86
Податок на прибуток
Н
26782241,24
Чистий прибуток
Рч
267822,40
Економічні санкції (1%)
Ес
26514418,84
Чистий прибуток спрямовується:
Відрахування до резервного фонду (5%)
Орк
1325721
Відрахування на технічний розвиток (30%)
Отр
7954325,65
На соціальний розвиток (25%)
Вср
6628604,70
На виплату дивідендів (30%)
Д
7954325,65
На благодійні та природоохоронні цілі (7%)
Про
1856009,32
На інші цілі (3%)
ОДЦ
795432,60

ВИСНОВОК
У результаті реєстрації підприємства з'явилося самостійне підприємство ВАТ «Схід» з виробництва вузлів.
Підприємство створено із статутним капіталом-6192000руб.
Резервний капітал складає-1325721 крб.
Загальна кількість працюючих -229 осіб
Чистий прибуток підприємства -26514418,84 руб.
Собівартість вузлів: узел1-6330, 57руб., Узел2-7891,23 рублів.
Термін окупності капітальних витрат визначається за формулою:
Тр = (Кз / Пб), менше 3 років
де
Тр-розрахунковий термін окупності витрат
Кз-капітальні витрати на створення підприємства.
Таким чином термін окупності менше 3-х років. Це говорить про те, що одноразові витрати швидко окупляться і фінансове становище підприємства буде стійким. Тому створення підприємства є доцільним.
Рівень рентабельності капітальних витрат визначається за формулою:
Р = Пб / Кз х100
Р = 250,6%
За розрахунковими показниками видно, що створення нового підприємства доцільно.
Підприємство є акціонерним товариством тому його акціонери будуть отримувати дивіденди. Розмір дивідендів припадає на 1 акцію визначається наступним чином.
Сума чистого прибутку спрямована на виплату дивідендів ділиться на кількість акцій випущених акціонерним товариством.
Прибутковість однієї акції у відсотках визначається за формулою:
Да = Д х100% / На, де
Так-дохідність однієї акції у відсотках
Д-дохід однієї акції в рублях
На - номінальна акція.
Далі проводимо розподіл дивідендів між учасниками акціонерного товариства в таблиці № 20.
Таблиця 20 «Розподіл дивідендів між учасниками АТ»
засновники
Кількість акцій
Сума дивідендів
ТОВ «Північ»
3096
3977162,83
ВАТ «Південь»
3096
3977162,83
РАЗОМ:
6192
7954325,65

СПИСОК ДЖЕРЕЛ
ІНФОРМАЦІЇ
1. Цивільний кодекс Російської Федерації .- М.: Інформаційно внедріческій центр «Маркетинг», 1995.-208 с.
2. Федеральний закон «Про акціонерні товариства»-м.: Ось-89, 1996.-80с.
3. ГОСТ 2.105-95.Требованія до текстових документів.
4. Горемикін В.А., Богомолов А.Ю. Планування підприємницької діяльності підприємства. Методологічне посібник. М.: ИНФРА - М, 1997.-334с.
5. Грибов В.Д.,
6. Грузинів В.П. Економіка підприємства: Учеб. Посібник практикум .- 3-е вид. Перераб. і додатк ..- М.: фінанси і статистика, 2003.-336с.
7. Сергєєв І.В. Економіка підприємства: Навчальний посібник-2-е вид. Переробці. І доп .- М.: фінанси і статистика, 2003.-304с.
8. Чечевіцинв Л.М. Економіка підприємства. Навчальний посібник / Л. Є. Чечевіцина .- Изд.4-е і перераб .- Ростов н / Д: Фенікс, 2005.-384с.
9. Організаційне та фінансово-економічне обгрунтування створення фірми. Методичні вказівки по виконанню курсової роботи. Кіров ,2005-19с
10. Вимоги щодо складу, оформлення і викладу курсової роботи з економічних дисциплін. Методичні вказівки для студентів економічних спеціальностей.Кіров, 2005.-10с.
Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Менеджмент і трудові відносини | Бізнес-план
482.5кб. | скачати


Схожі роботи:
Організаційне та фінансово-економічне обгрунтування створення фірми
Економічне обгрунтування створення туроператорської фірми
Техніко економічне обгрунтування створення підприємства
Економічне обгрунтування створення нового підприємства
Техніко економічне обгрунтування створення міні пекарні
Техніко економічне обгрунтування створення нового підприємства
Економічне обгрунтування створення малого підприємства акціонерного типу
Техніко-економічне обгрунтування процесу створення ПП Согда та організації технологічного
Техніко економічне обгрунтування рішення щодо створення нового виробництва
© Усі права захищені
написати до нас