Організаційне та фінансово-економічне обгрунтування створення фірми

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

Організаційне та фінансово-економічне обгрунтування створення фірми

ВСТУП

Завданням даної курсової роботи є закріплення отриманих студентами знань в галузі економіки, фінансів, організації і планування виробництвом, розвитку в них практичних навичок в економічних розрахунках, а також проведення своєрідної тренування перед виконанням організаційно-економічного розділу дипломного проекту.

Метою методичної розробки є надання допомоги студентам факультету автоматики та обчислювальної техніки при написанні курсової роботи з дисципліни "Організація і планування виробництва".

У ній наведені нормативні матеріали, методичні вказівки, поради та основні формули з виконання всіх розділів курсової роботи.

Курсова робота повинна бути оформлена відповідно до вимог стандарту ВятГТУ і додатка 1.

Номер варіанта вихідних даних вибирається студентом відповідно до останньої цифри свого шифру, зазначеного в студентському квитку (заліковій книжці).

1. ВИХІДНІ ДАНІ ДЛЯ ОБГРУНТУВАННЯ СТВОРЕННЯ ФІРМИ ПО ВИРОБНИЦТВУ ВУЗЛІВ ДЛЯ ОБЧИСЛЮВАЛЬНОЇ ТЕХНІКИ

У результаті реорганізації і конверсії великого заводу оборонної промисловості виділяється одне провадження (філія) в самостійне підприємство. Відповідно до спеціалізації виробництва і вивченням ринку планується організувати випуск вузлів, що йдуть для комплектації виробничої і побутової обчислювальної техніки, радіоелектронної та телевізійної апаратури.

У навчальних цілях товарний асортимент створюваної фірми буде складатися з двох виробів (умовні шифри А і Б).

Запланований річний обсяг випуску вузлів на основі проведених маркетингових досліджень головним заводом, отриманих попередніх замовлень та іншої інформації складе: - по вузлу А - від 4000 до 5000 штук; - по вузлу Б - від 6000 до 7000 штук.

Конкретний розмір обсягу випуску вузлів вибирається студентом самостійно за погодженням з викладачем.

Укрупнений технологічний процес і трудомісткість виготовлення вузлів наведені в таблиці 1.

Таблиця 1.

Найменування укрупнених операцій виготовлення вузлів

Середній тарифний розряд виконання робіт

Трудомісткість виготовлення вузлів, на годину

Коефіцієнта-

ціент

виконан-

гання

норм

часу

за ЄТС

вироб-

водст-

кої

середовища

за ЄТС

бюджет-

ної

середовища

вузол А | вузол Б

номер варіанта

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Верстатні

Слюсарні

Монтажно-складальні

Налагоджувальні, регулювальні, іспитові

Технічний контроль якості

4

3

3

 

 

5

 

 

3

7

6

5

 

 

9

 

 

6

1,5

2,0

3,5

 

 

6,0

 

 

0,5

1,7

2,2

3,3

 

 

6,5

 

 

0,3

1,9

2,3

3,7

 

 

7,0

 

 

0,4

2,8

3,0

4,0

 

 

9

 

 

0,3

2,6

2,9

4,2

 

 

8

 

 

0,5

2,4

2,8

4,4

 

 

10

 

 

0,35

1,06

1,04

1,02

 

 

1,00

 

 

1,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рекомендований коефіцієнт вибірковості технічного контролю якості вузлів від 0,3 до 0,75 (конкретне значення вибирає сам студент).

Витрати на матеріали і комплектуючі деталі представлені в таблиці 2.

Таблиця 2.

Номер варіанта

Витрати по вузлах (грн.)

вузол А

вузол Б

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

7000

7500

8000

8500

9000

9500

10000

10500

11000

11500

8000

8500

9000

9500

10000

10500

11000

11500

12000

12500

Наявність площ, які передані створюваної фірмі безкоштовно при розділі підприємства, вказані в таблиці 3.

Відомості про ринкові ціни на аналогічні вироби фірм-конкурентів повідомляє студенту викладач.

Таблиця 3.

Номер варіанта

Розмір площі (кв. м)

0

2

4

6

8

1

3

5

7

9

700

900

1500

2500

5000

 

 

 

2. СКЛАД КУРСОВОЇ РОБОТИ У курсовій роботі необхідно висвітлити такі питання: 1. Обгрунтування вибору організаційно-правової форми підприємства, визначення величини його уcтавного і резервного капіталу, а також одноразових витрат на створення фірми.

2. Опис передбачуваних ринків збуту товару.

3. Обгрунтування вибору методу організації виробництва і праці, які передбачається використовувати на фірмі, його організаційної та виробничої структури.

4. Визначення персоналу фірми та організація оплати його праці.

5. Фінансово-економічні результати підприємницької діяльності підприємства.

6. Висновок і висновки.

3. РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ВИКОНАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ У першому розділі слід коротко обгрунтувати обрану організаційно-правову форму підприємства відповідно до Цивільного кодексу РФ (частина 1), перерахувати установчі документи, які необхідні для його реєстрації. Крім того, необхідно вказати склад засновників фірми, їх пай у її створенні, величину статутного та резервного капіталу (фонду).

Розмір статутного капіталу (фонду) акціонерного товариства, підприємства з пайовою участю іноземних інвестицій, державного або муніципального підприємства не повинен бути менше суми, що дорівнює 1000-кратного розміру мінімальної оплати праці на місяць встановленому законодавством РФ на дату подання установчих документів для реєстрації.

Розмір статутного капіталу підприємств інших організаційно-правових форм (ХОГО тощо) не повинен бути менше суми, що дорівнює 100-кратного розміру мінімальної оплати праці на місяць.

Розмір резервного капіталу повинен бути передбачений у статуті підприємства в межах 15 - 25% від величини статутного капіталу і створюватися протягом зазвичай кількох років шляхом перерахування до нього грошових коштів не більше 5% від балансового прибутку.

І нарешті, в цьому розділі необхідно укрупнено визначити одноразові витрати на створення фірми і вказати передбачувані джерела їх фінансування. Примірний перелік одноразових витрат при створенні підприємства наступний:

1. Підготовка установчих документів, оплата консультацій фахівців зі створення фірми (можна прийняти 15 - 20 мінімальних зарплат);

2. Державна реєстрація фірми (5 мінімальних зарплат);

3. Інші витрати, пов'язані з реєстрацією підприємства: держмито, виготовлення печаток і штампів та ін (3 - 5 мінімальних зарплат);

4. Закупівля додаткового обладнання, приладів, ПЕОМ, стендів (20000 25000 мінімальних зарплат);

5. Закупівля додаткового виробничого та господарського інвентарю (1200 - 1300 мінімальних зарплат);

6. Закупівля додаткових транспортних засобів (1300 - 1500 мінімальних зарплат);

7. Витрати на придбання недостатньої площі, які можна визначити за формулою:

Зн. пл = (Sоб - sраз) ј Спл, (1)

де Зн. пл - витрати на покупку недостатньої площі;

Sоб - загальна потреба в площах, необхідних для нормальної роботи персоналу фірми;

Sраз - площа, отримана під час розподілу підприємства;

Спл - ринкова вартість 1 кв. м площі (можна прийняти 15-20 мінімальних зарплат).

8. Інші виробничі витрати (ремонт, перепланування і ін.) Їх можна прийняти в розмірі 220 - 230 мінімальних зарплат.

У другому розділі коротко описуються джерела інформації (результати маркетингових досліджень, замовлення державних структур, населення, магазинів, господарські договори з підприємствами і т.д.), на основі якої формується товарний асортимент, передбачувані (потенційні) покупці товарів, що випускаються (головні фірми, що виробляють обчислювальну техніку і радіоелектронні прилади, підприємства, що випускають складні електронні ігри, військові структури, які експлуатують таку техніку, фірми з ремонту радіоелектронної, телевізійній та обчислювальної апаратури, торговельні структури і т.д.).

При виборі покупців необхідно керуватися наступними критеріями: хто згоден дорожче і своєчасно заплатити за товар, що купується; - хто згоден більше його купити; - хто згоден на встановлення тривалих господарських зв'язків.

У третьому розділі коротко обгрунтовується метод організації виробництва і праці, який буде використовуватися на підприємстві (поточний, партійний, бригадний підряд і т.д.), а також виробнича і організаційна структура фірми (склад ділянок, відділів, служб). Тут же на основі схеми розташування виробничих та адміністративно-господарських будівель укрупнено визначається величина ділянки землі, який займе фірма, а також проводиться розрахунок потрібної площі, необхідної для нормального функціонування підприємства, за формулою:

Sоб = Рi ј Hплi + Sвс, (2)

де Рi - чисельність персоналу за категоріями;

Hплi - мінімальна середня норма виробничої площі за категоріями персоналу: - на 1-го основного робітника - 9 - 11 кв. м, на 1-го допоміжного робітника - 7 9 кв. м, - на 1-го працівника обслуговуючого персоналу - 5 - 6 кв. м, - на 1-го спеціаліста - 8 - 10 кв. м, на 1-го управлінця - 25 - 30 кв. м;

Sвс - потребная допоміжна площа (коридори, душові, гардероб, туалети і т.д.). У розрахунку на 1-го працівника (в одну зміну роботи) в середньому можна прийняти 6 - 9 кв. м.

Можна відсутню площа не купувати, а взяти в оренду. Орендна плата враховується при калькулюванні у статті "інші витрати" і збільшить значно собівартість товару.

У четвертому розділі розглядаються питання: - склад персоналу фірми і визначення його необхідної кількості в цілому і за категоріями; - обгрунтування вибору системи оплати праці для кожної категорії персоналу і розрахунок фонду оплати праці за групами працівників і в цілому по фірмі, - розрахунок середньої місячної зарплати по кожній категорії персоналу і в цілому по фірмі.

До складу персоналу фірми входять основні і допоміжні робітники, фахівці, управлінський та обслуговуючий персонал.

Потрібне кількість основних робочих по кожній професії, зайнятих на нормованих роботах, визначається за формулою:

n> (ВПi (ti / Kн))

Р = ---------------------, (3)

Fеф

де n - число найменувань виробів, що випускаються фірмою (товарний асортимент);

ВПi - річний обсяг випуску i-го виробу, в шт;

ti - трудомісткість виготовлення i-го виробу з певного виду технологічних операцій (виду робіт);

Кн - запланований коефіцієнт виконання норм робітниками i-ої професії;

Fеф - ефективний фонд часу роботи одного робітника за рік, на годину.

Він розраховується наступним чином:

Fеф = Fн ј (1 - Нраб), (4)

де Fн - річний номінальний фонд часу роботи одного робітника (можна прийняти в розмірі 2040 год);

Нраб - коефіцієнт, що характеризує величину невиходів на роботу відповідно до чинного законодавства (прийняти 0,1).

Чисельність контролерів, які входять до складу основних робітників, визначається за формулою:

n> (ВПi ј ј tк Кв)

Ркон = --------------------, (5)

Fеф

де tк - трудомісткість виконання контрольних операцій;

Кв - коефіцієнт вибірковості контролю якості продукції.

Чисельність допоміжних робітників можна прийняти в розмірі 40% -60% від розрахункової чисельності основних робітників. До допоміжних робітників відносяться: слюсарі-ремонтники, комірники, транспортні робітники, прибиральники виробничих площ, комплектувальники та ін

Необхідно вказати професії допоміжних робітників та їх кількість по кожній професії.

Число фахівців (технологи, економісти, бухгалтери тощо) рекомендується прийняти не більше 20 - 30% від чисельності основних і допоміжних робітників.

Обслуговуючий персонал (секретарі, касир, кур'єри, охорона, друкарки, оператори ЕОМ та ін) можна прийняти не більше 10% від числа всіх робітників і фахівців.

Управлінський персонал (керівник фірми, його заступники і помічники, майстри тощо) слід прийняти в розмірі не більше 10% від числа всіх робітників, фахівців та обслуговуючого персоналу. Для виробничого майстра норма керованості не менше 25 робітників.

Рекомендований перелік посад і професій персоналу фірми приводиться в додатку 2.

При визначенні складу персоналу необхідно максимально економити витрати на оплату праці і врахувати, щоб робота виконувалася якісно і своєчасно.

Слід також описати порядок підбору персоналу, а краще для наочності використовувати таблицю 4.

Після визначення необхідної кількості працівників фірми необхідно скласти штатний розклад (див. таблицю 5) і розрахувати структуру працюючих і дані розрахунку занести в таблицю 6.

Таблиця 4. Способи підбору персоналу фірми

Способи підбору персоналу

Категорії персоналу

Робітники

Управлінський персонал

Спеці-

алісти

Обслуговуючий персонал

Конкурс, вибори, тестування, співбесіда.

 

 

 

 

Анкетні дані.

 

 

 

 

За рекомендацією.

 

 

 

 

За заявками до навчальних закладів.

 

 

 

 

Через службу зайнятості і т.п.

 

 

 

 

Для кожної категорії персоналу необхідно вибрати систему оплати праці (тарифну, контрактну, пайову) і коротко обгрунтувати цей вибір. На виробничих фірмах частіше використовується тарифна система оплати праці, особливо для робітників.

При цій системі для основних робітників (крім контролерів) застосовується зазвичай відрядно-преміальна форма оплати праці. У цьому випадку фонд оплати праці основних робітників визначається за формулою:

Фотос = епоси + ЗПД + ВРК, (6)

де епоси - основна заробітна плата виробничих робітників;

ЗПД - додаткова зарплата (оплата відпусток, доплата за скорочений робочий день підліткам, можна прийняти в розмірі 8 - 12% епоси);

ВРК - виплати по районному коефіцієнту (15% від (епоси + ЗПД)).

Основна зарплата визначається наступним чином:

Епоси = ЗПТ + П, (7)

де ЗПТ - тарифна заробітна плата;

П - премія (прийняти в розмірі 30 - 50% від ЗПТ).

Таблиця 5. Штатний розклад фірми

Найменування посади і професії

Кількість штатних одиниць

Тарифний

розряд

Місячний оклад, грн

1. Управлінський персонал:

1.1. Президент фірми

1.2. Віце-президент з економіки та фінансів і т.д.

2. Фахівці:

2.1. Юрист

2.2. Фінансист і т.д.

3. Робочі:

3.1. Основні

3.2. Допоміжні

4. Обслуговуючий персонал:

4.1. Касир

4.2. Охоронець і т.д.

1

1

18

17

 

Таблиця 6. Структура працюючих фірми

Категорії працюючих

Людина

%

Управлінський персонал

Фахівці

Робітники

Обслуговуючий персонал

 

 

ВСЬОГО

 

100

Тарифна заробітна плата розраховується за формулою:

ЗПТ = n> tвпi ј ТСI, (8)

де n - число видів технологічних операцій (видів робіт);

tвпi - трудомісткість випуску всіх виробів за видами робіт, на годину. ;

ТСI - годинна тарифна ставка, яка відповідає розряду робіт.

Її можна визначити наступним чином:

ТСI = ЗПмес1 ј Кт / (Др ј ds), (9)

де ЗПмес1 - місячна зарплата, що відповідає 1-му розряду ЄТС бюджетній (або виробничої) сфери;

Др - середня кількість робочих днів у місяці (можна прийняти 21,5);

ds - тривалість зміни (прийняти 8 годин);

Кт - тарифний коефіцієнт, що відповідає розряду робіт. Значення тарифних коефіцієнтів ЄТС бюджетної та виробничої сфер наведені в додатку 3.

Розрахунок фонду оплати праці основних робітників слід звести за формою, зазначеною в табл. 7.

Таблиця 7. Розрахунок ФОП основних робочих

Hаіменованіе укрупнених операцій

Трудомісткість випуску всіх виробів (час)

tвп

ТСI

(Руб / год)

ЗПТ

Епоси

ЗПД

ВРК

ФОП

Верстатні

Слюсарні

Монтажно-складальні

Hаладочние

Контроль якості

 

 

 

 

 

 

 

РАЗОМ:

 

 

 

 

 

 

 

Праця допоміжних робітників і контролерів зазвичай оплачується за почасово-преміальною формі. При цій формі фонд оплати праці за рік розраховується наступним чином:

ФОТвс = Fеф ј ј Тс РВС + П + ЗПД + ВРК, (10)

де Тс - годинна тарифна ставка, яка відповідає розряду робітника;

РВС - число допоміжних робітників певного розряду. Річний фонд оплати праці фахівців слід визначити за формулою:

ФОТсп = Ом ј ј 12 РСП + П + ВРК, (11)

де Ом - місячний оклад, який можна встановити за умов виробничої або бюджетної сфери (див. додатки 2 і 3);

РСП - число фахівців з відповідним місячним окладом. Аналогічно розраховується фонд оплати праці управлінського та обслуговуючого персоналу.

Середня місячна зарплата одного робочого фірми визначається за формулою:

ЗПСМ = ФОТоб / (12 ј Роб), (12)

де ФОТоб - загальний річний фонд оплати праці по фірмі (усього персоналу);

Роб - загальна чисельність персоналу фірми.

Розрахунок загального фонду оплати праці та середньої місячної зарплати слід показати за формою, зазначеною в таблиці 8.

Таблиця 8. Середня заробітна плата

Категорії персоналу

ФОП

(Тис. руб)

Р

(Осіб)

Середньомісячна зарплата (тис. руб)

Управлінський персонал

Фахівці

Робітники

Обслуговуючий персонал

 

 

 

РАЗОМ:

 

 

 

У п'ятому розділі перш за все необхідно скласти калькуляцію на випуск кожного виробу. Розрахунок повної собівартості одного виробу проводиться за формулою:

Сп = Спр + Кр, (13)

де Спр - виробнича собівартість;

Кр - комерційні витрати (маркетингові дослідження, реклама, тара та інші, можна прийняти в розмірі 15-25% від Спр) Виробнича собівартість визначається за формулою:

Cпр = М + епоси + ЗПД + ВРК + (ССН + Стор) јФОТіз + Hр + Зпр, (14)

де М - витрати на основні матеріали та комплектуючі деталі;

Епоси - основна зарплата виробничих робітників на один виріб;

ЗПД - додаткова зарплата виробничих робітників на один виріб;

ССН - загальна ставка відрахувань на соціальні потреби (див. додаток 4);

Стор - ставка транспортного податку (див. додаток 4);

ФОТізфонд оплати праці основних робітників у розрахунку на один виріб (епоси + ЗПД + ВРК);

Hр - накладні витрати (можна взяти 300% від епоси, а якщо буде куплена площу, то ці витрати збільшаться ще на 3 процентних пункти за рахунок збільшення амортизаційних відрахувань);

Зпр - інші виробничі витрати (можна прийняти 5-6% від епоси, а якщо фірма буде орендувати площі, то вони збільшаться до 20%).

Розрахунок основної зарплати виробничих робітників на один виріб слід представити за формою, зазначеною в табл. 9.

Таблиця 9. Розрахунок основної зарплати виробничих робітників

Hаіменованіе укрупнених операцій

t на опера-

цію (час)

Тс

(Руб)

ЗПТ

(Руб)

П

(Руб)

Епоси

(Руб)

Верстатні

Слюсарні

Монтажно-складальні

Hаладочние

Контроль якості

 

 

 

 

 

РАЗОМ:

 

 

 

 

 

Після розрахунку всіх статей витрат по обом виробам складається калькуляція за формою, зазначеною в табл. 10.

Визначивши повну собівартість кожного виробу, далі йде спрогнозувати наступні ціни на них: - ціну підприємства - Цпр; - ціну реалізації (відпускну, ринкову) - Цр.

Примітка. У реальних умовах ціна на виріб визначається в основному під впливом попиту та пропозиції на ринку на даний товар.

Ціна підприємства на товар розраховується за формулою:

Цпр = Сп + Ін = Сп + Ур ј СП, (15)

де Пр - прибуток від реалізації товару;

Ур - рівень рентабельності вироби, який в основному залежить від попиту і пропозиції на даний товар (можна прийняти 20 - 40%).

Ціна реалізації товару визначається за формулою:

Цр = Цпр + Hдс + Hа, (16)

де ПДВ - податок на додану вартість (ставку податку див. додаток 4);

На - акциз (на обчислювальну техніку не нараховується).

Таблиця 10. Калькуляція виробів

Hаіменованіе статей калькуляції

Позначення

Сума

Вузол А

Вузол Б

Витрати на матеріали

Основна зарплата

Додаткова зарплата

Виплати по районному коефіцієнту

Відрахування на соціальні потреби

Транспортний податок

Накладні витрати

Інші витрати

Виробнича собівартість Комерційні витрати

Повна собівартість

М

Епоси

ЗПД

ВРК

Осії Hтр

Зпр

Спр

Кр

СП

 

 

У разі реалізації виробів через магазини (торгових посередників) в формулою 16 необхідно врахувати торгову націнку (можна прийняти в розмірі 15 - 20% від Цпр).

Всі підсумкові дані з визначення собівартості та ціни на обидва товари необхідно представити за формою зазначеної в табл. 11.

Після розрахунку собівартості і цін слід визначити передбачувану суму виручки і прибуток від продажу вузлів та підприємницької діяльності фірми (балансовий прибуток).

Величина виручки від реалізації продукції за ринковою ціною (виручка брутто) визначається за формулою: ВРбр = n> Црi ј РПi, (17) де РПi - кількість реалізованого товару, в шт. (Прийняти рівною кількості випущених вузлів).

Таблиця 11. Собівартість та ціна виробу

Hаіменованіе показника

Позначення

Вузол А

Вузол Б

Повна собівартість

Прибуток від реалізації

Ціна підприємства

Податок на додану вартість

Торгова націнка

Ціна реалізації

СП

Пр

Цпр

Hдс

Тн

Цр

 

 

Величина виручки від продажу товарів за ціною підприємства (виручка нетто) визначається за формулою:

ВРН = n> Цпрi ј РПi, (18)

Прибуток від продажу товарів розраховується за формулою:

Пр = n> (Цпрi - Спi) ј РПi, (19)

Далі слід визначити балансову (валовий) прибуток, що характеризує підсумки підприємницької діяльності за формулою:

Пб = Пр + Ппр + Vд - Vр - Нм, (20)

де Ппр - прибуток від іншої реалізації (прибуток від реалізації непотрібного, зайвого майна, отриманого під час розподілу підприємства, можна прийняти в розмірі 10-20% від Пр);

Vд - доходи від позареалізаційних операцій (по цінних паперах і від пайової участі в спільних підприємствах, отримані штрафи, неустойки за порушення договірних умов іншими фірмами та інші, можна прийняти в розмірі 7-10% від Пр);

Vр - витрати від позареалізаційних операцій (штрафи, пені, неустойки, сплачені за порушення господарських договорів фірмам, можна прийняти в розмірі 2 -3% від Пр);

Нм - місцеві та обласні податки, зараховують на фінансові результати фірми.

Величину місцевих і обласних податків і зборів, що відносяться на фінансові результати фірми (див. додаток 4), можна визначити по 17 формулою:

Hм = СобјФОТоб + СжкјВРн + (Сміл + Ст + Спр) ј ФОТм, (21)

де Соб - ставка податку на потреби освіти;

ФОТоб - загальний фонд оплати праці по фірмі;

СЖК - ставка податку на утримання житлового фонду та об'єктів соціально-культурної сфери;

Сміл - ставка збору на утримання міліції та благоустрій території;

Ст - ставка збору за прибирання території;

СДР - ставка інших податків, що відносяться на фінансові результати роботи фірми (податок на майно, на рекламу). У курсовій роботі точно дані податки розрахувати не представляється можливим і тому в навчальних цілях їх можна прийняти в розмірі 25% від ФОТм; ФОТм - фонд оплати праці персоналу фірми, розрахований за рівнем мінімальної зарплати. Його можна визначити за формулою:

ФОТм = ЗПМ ј ј Роб 12, (22)

де ЗПМ - мінімальна місячна зарплата по країні;

Роб - загальне число працівників фірми.

Визначивши балансову (валовий) прибуток, далі необхідно показати по яких напрямках вона буде розподілятися. У підприємницькій практиці її розподіл йде за такими основними напрямами:

1. Сплата податку на прибуток - Нпр. Його розмір визначають за формулою:

Нпр = (Пб - Орф - ОНП - Пн) ј Снп, (23)

де Орф - відрахування в резервний капітал (фонд), можна прийняти 5% від Пб;

ЛНП - пільги з податку на прибуток (витрати на технічний розвиток, природоохоронні заходи та інші, можна прийняти 30 - 40% від балансового прибутку);

Пн - прибуток, отриманий не від основної діяльності фірми і оподатковувана податками з особливих ставками (від страхової діяльності, від проведення посередницьких операцій та ін.) У курсовій роботі слід прийняти рівною нулю; Снп ставка податку на прибуток (див. додаток 4).

2. Виплата економічних санкцій, що накладаються на фірму державними структурами (податковою інспекцією, санепідемстанцією та ін) - Ес, їх можна прийняти в розмірі 1% від Пб.

3. Відрахування до резервного капіталу (фонду).

Залишилося прибуток після сплати податку та інших платежів називається "чистої" прибутком. Отже, "чистий" прибуток можна визначити за формулою:

Пч = Пб - Нпр - Ес - Орф. (24)

Чистий прибуток витрачається фірмою за наступними напрямками: - сплата податку на підтримку сільгоспвиробників (0,5% від ВРН); - платежі за відсотками за банківські кредити вище меж облікової ставки, платежі за відстроченими і прострочених позиках (можна взяти 0,2 - 0, 3% від Пб); - на технічний розвиток (фонд накопичення); на створення фонду споживання (соціальний розвиток колективу, надання матеріальної допомоги персоналу тощо); - на благодійні та екологічні цілі; - на виплату дивідендів; - на інші цілі ( представницькі витрати, витрати на рекламу, що перевищують встановлені нормативи та ін.)

Конкретні розміри прибутку, розподілені за вищевказаними напрямками, студент визначає самостійно з коротким обгрунтуванням. Підсумковий розрахунок формування та використання виручки та прибутку слід показати за формою, зазначеною в табл. 12.

Таблиця 12. Формування та використання виручки та прибутку

Hаіменованіе показника

Позначення

Сума (грн.)

Валова виручка від реалізації това-рів за ринковою ціною (без торгової націнки)

Податок на додану вартість

Виручка від продажу виробів за ціною підприємства

Повна собівартість всього випуску продукції

Прибуток від реалізації всіх товарів

Прибуток від іншої реалізації

Доходи від позареалізаційних операцій

Витрати від позареалізаційних операцій

Балансова прибуток

Податок на прибуток

Економічні санкції

Відрахування до резервного капіталу (фонду)

"Чистий" прибуток - всього в тому числі направляється:

на технічний розвиток

на утворення фонду споживання

на виплату дивідендів

на благодійні та природо-охоронні цілі

на інші цілі

ВРбр

Hдс

ВРН

СП

Пр

Ппр

Пб

Hпр

Ес

Орф

Пч

 

В останньому розділі необхідно: - вказати конкурентноспроможна чи буде на ринку продукція, що випускається і що буде зроблено для її підвищення; - визначити термін окупності капітальних (одноразових) витрат за формулою:

Тр = КЗ / Пб <3 роки, (25)

де Тр - розрахунковий термін окупності одноразових витрат;

- Розрахувати рівень рентабельності капітальних витрат за формулою:

УКЗ = Пб ј 100 / КЗ. (26) - зробити короткий висновок - доцільно чи ні створювати фірму, стійко чи ні буде її фінансове становище.

Додаток 1.

Зразок оформлення титульного аркуша пояснювальної записки курсової роботи

Державний комітет РФ з вищої освіти

Вятський державний технічний університет Кафедра організації виробництва

Курсова робота

на тему: "Організаційне та фінансово-

економічне обгрунтування створення фірми "

Виконав (а) студент (ка)

групи _______________ ________ ______________

Перевірив ________ ______________

Кіров 1996

Додаток 2. Рекомендований перелік посад і професій персоналу фірми.

Найменування посади і професії

Рекомендований тарифний розряд

1. Управлінський персонал:

Керівник підприємства - директор, президент

Заступник директора, віце-президент:

з маркетингу, з фінансів та економіки

з виробництва та технічних питань

з праці та соціальних питань

Начальник ділянки

Майстер

 

16-18

15-17

15-17

15-17

14-16

10-12

2. Фахівці:

Начальник відділу

Конструктор, технолог, програміст

Економіст, фінансист

Бухгалтер, товаровед, постачальник

Головний спеціаліст (головний бухгалтер)

Юрист, маркетолог

Психолог, соціолог, референт

Торговий агент

Інспектор з кадрів

 

14-15

7-14

7-13

6-12

13-16

7-13

6-12

6-12

6-10

3. Робочі:

Основні

Допоміжні:

слюсар-ремонтник

налагоджувальник устаткування

прибиральниця ділянки

черговий електрик

комплектувальник

транспортний робочий

комірник

згідно техпроцесу

6-9

 

6-9

2-3

5-7

5-6

5-7

4-5

Продовження додатка 2.

Найменування посади і професії

Рекомендований тарифний розряд

4. Обслуговуючий персонал: лаборант

оператор ЕОМ,

шофер охоронець,

касир

кур'єр

друкарка

секретар

прибиральниця офісу

 

6-7

5-6

4-5

2-3

2-4

3-5

1-2

Додаток 3. ЕТС виробничої та бюджетної сфери

Тарифний розряд

Тарифний коефіцієнт

у виробничій сфері для робітників

у бюджетній сфері

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1,00

1,08

1,20

1,35

1,55

1,80

1,89

2,02

-

-

-

-

1,00

1,30

1,69

1,91

2,16

2,44

2,76

3,12

3,53

3,99

4,51

5,10

Продовження додатка 3.

Тарифний розряд

Тарифний коефіцієнт

у виробничій сфері для робітників

у бюджетній сфері

13

14

15

16

17

18

 

 

5,76

6,51

7,36

8,17

9,07

10,07

 

 

 

 

1. Мінімальна місячна заробітна плата з 1.01.96г. - 63250 рублів.

2. Місячна тарифна ставка 1-го розряду становила в бюджетній сфері в лютому 1996р. - 60000 рублів (до цієї ставки встановлена ​​надбавка - 20000 рублів, до ставки 2-го розряду - 16800,3-го розряду - 11 800 рублів, 4-го розряду - 6600 рублів).

3. У виробничій сфері розмір тарифної ставки залежить від фінансових можливостей кожної фірми (в курсовій роботі можна прийняти місячну тарифну ставку 1-го розряду на рівні 3 - 4 мінімальних зарплат).

4. Якщо будуть обрані умови оплати праці виробничої сфери, то можна прийняти такі розміри місячних окладів: - президент фірми - в 6-10 разів вище середньої місячної заробітної плати всіх робітників; віце-президент - 70-80% від окладу президента; - начальники ділянок, відділів, гл. фахівці - 60-65% від окладу президента; фахівці - 40-50% від окладу президента; - обслуговуючий персонал - 10-25% від окладу президента; - майстер - в 2-2,5 рази вище середньої місячної заробітної плати всіх робітників.

Додаток 4. Відрахування та податки перераховуються і сплачуються фірмою (станом на 1-е травня 1996 року)

Найменування відрахувань та податку

Ставка в%

База розрахунку

1. Відрахування на соціальні потреби (включаються у витрати фірми):

в пенсійний фонд

до фонду зайнятості

до фонду соціального страхування

до фонду медичного страхування

 

 

28

1,5

5,4

3,6

 

 

ФОТоб

ФОТоб

ФОТоб

ФОТоб

2. Податки, що включаються у витрати фірми: - транспортний податок - з користувачів доріг

1

3

ФОТоб

ВРН

3. Податки і збори, зараховують на фінансові результати фірми:

на утримання міліції та благоустрій територій

за прибирання територій

на утримання житлового фонду та об'єктів соціально-культурної сфери

на майно фірми

- На потреби освіти

на рекламу

 

3

1

1,5

2

1

5

 

ФОТм

ФОТм

ВРН

середньорічна вартість майна

ФОТоб

витрати на рекламу

4. Податки, сплачувані з балансового прибутку:

податок на прибуток

35

величина подат-

гооблагаемой прибутку

Цпр

 

 

ВРН

 

5. Податки, що включаються у ціну реалізації товару і сплачуються за рахунок виручки брутто:

на додану вартість

20

6. Податки виплачуються з "чистої" прибули:

збір до фонду підтримки сільгоспвиробників

0,5

Примітка. У зв'язку з підготовкою нового податкового кодексу і постійною зміною податкової системи ставки і види податків можуть змінюватися.

Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Міжнародні відносини та світова економіка | Курсова
152.5кб. | скачати


Схожі роботи:
Організаційне та фінансово економічне обгрунтування створення фірми
Економічне обгрунтування створення туроператорської фірми
Техніко економічне обгрунтування створення підприємства
Економічне обгрунтування створення нового підприємства
Техніко економічне обгрунтування створення міні пекарні
Техніко економічне обгрунтування створення нового підприємства
Економічне обгрунтування створення малого підприємства акціонерного типу
Техніко-економічне обгрунтування процесу створення ПП Согда та організації технологічного
Техніко економічне обгрунтування рішення щодо створення нового виробництва
© Усі права захищені
написати до нас