Органи федерального казначейства

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

Органи федерального казначейства

Введення

Бюджет являє собою форму освіти і витрачання грошових коштів для забезпечення функцій органів державної влади.

Федеральний бюджет в Росії є одним з основних елементів бюджетної системи. Він відображає провідні напрямки структурної політики Уряду Російської Федерації. Федеральний бюджет відіграє помітну роль у перерозподілі доходів і зміцненні і розвитку принципів федералізму.

Росія має величезним багатством, яке вимагає не тільки організації та здійснення роботи з його приросту, а й правильного його використання, збереження і добре організованого і налагодженого управління та контролю.

Федеральна казначейська система активно сприяє процесу зміцнення економічної могутності країни, його розвитку в усіх областях. Організація виконання федерального бюджету в Російській Федерації вимагає постійного контролю за правильним і своєчасним доведенням до установ і організацій передбачених бюджетом платежів, за правильним та цільовим витрачанням коштів федерального бюджету, за дотриманням державної фінансової дисципліни. Органи федерального казначейства безпосередньо виконують федеральний бюджет Росії.

Сьогодні процес виконання федерального бюджету хвилює багатьох, тому що від цього фонду грошових коштів залежить дуже багато чого.

Основною метою написання даної роботи є характеристика виконання видаткової частини федерального бюджету через органи федерального казначейства. Для досягнення цієї мети належить вирішити ряд завдань, які складають зміст.

По-перше, слід визначити роль і значення органів федерального казначейства в системі фінансово-бюджетних відносин. Це завдання належить вирішити за наступними напрямками дослідження:

 • охарактеризувати економічний зміст та призначення видатків бюджету;

 • простежити за історією виникнення та розвитку Казначейства в Росії;

 • відповідно до нормативних документів визначити систему органів федерального казначейства у бюджетному процесі.

По-друге, необхідно розглянути оперативну діяльність органів казначейства з виконання видаткової частини федерального бюджету за наступними напрямками:

 • аналіз виконання витрат федерального бюджету в цілому;

 • аналіз виконання федеральних цільових програм;

 • аналіз контрольної діяльності органів федерального казначейства.

Для цього будуть використані матеріали звітності та документи та інструкції, що регулюють і регламентують діяльність Управління федерального казначейства по Хабаровському краю.

По-третє, потрібно дати характеристику: основних напрямів вдосконалення роботи органів федерального казначейства в частині виконання видатків федерального бюджету та перспектив розвитку казначейської системи виконання в цілому.

Для написання даної роботи будуть використовуватися методи економічного аналізу та економіко-математичні методи, зокрема, методів найменших квадратів. З метою кращого розуміння висвітлюваних питань аналітичний матеріал буде представлений у вигляді таблиць, а для наочності деяких питань будуть дані схеми і малюнки.

У другій і третій главі роботи розглядаються питання, розроблені автором і має практичну значимість, тобто ці об'єкти дослідження можуть використовуватися в діяльності органів федерального казначейства.

Висновок роботи є практичне виклад сформульованих і обгрунтованих автором висновків.

1. Роль і значення органів федерального казначейства в системі фінансово-бюджетних відносин

1.1 Економічний зміст та призначення видатків бюджету

Витрати бюджету можна розглядати як самостійну фінансову категорію. Сама категорія фінансів більш широке поняття, яке включає в себе такі відносно самостійні категорії як доходи і витрати держави, фінанси підприємств, місцеві фінанси і так далі. Виділення категорії приватних з однієї загальної грунтується на внутрішній специфіці цих категорій, але їм притаманні загальні риси, якими володіють фінанси взагалі.

Сутність фінансів можна представити таким чином. Фінанси - це грошові відносини, що виникають в процесі розподілу і перерозподілу вартості валового суспільного продукту і частини національного багатства в зв'язку з формуванням грошових доходів і накопичень у суб'єктів господарювання і держави та використанням їх на розширення відтворення, матеріальне стимулювання працюючих, задоволення соціальних та інших потреб громадян і суспільства в цілому.

Витрати бюджету відносяться до державних фінансів, які є важливою і центральної сферою фінансової системи країни. Фінанси держави покликані забезпечити коштами виконання економічних, соціальних і політичних функцій, покладених на державні органи. Економічна сутність державних фінансів є грошові відносини з приводу розподілу і перерозподілу вартості суспільного національного продукту і частини національного багатства, пов'язані з формуванням фінансових ресурсів у розпорядженні держави та її підприємств та використанням державних коштів на витрати з виконання функцій держави.

Специфічною частиною державних фінансів є державні витрати, які забезпечують сфери діяльності держави. Державні витрати - це частина фінансових відносин, яка обумовлена ​​використанням доходів держави (централізованих і децентралізованих). Державні витрати покликані задовольняти найбільш важливі потреби суспільства в галузі соціальної сфери, економіки, оборони країни.

Державні витрати можуть реалізовуватися через систему бюджетів і позабюджетних фондів і за допомогою державних підприємств, установ, організацій. Бюджетні витрати реалізуються за допомогою бюджетної системи країни та є по суті економічні відносини, що виникають у зв'язку з розподілом фонду грошових коштів держави і його використанням за цільовим, територіальним призначенням.

Основний фонд грошових коштів держави - ​​це бюджет держави, центральне ланка державних фінансів.

Бюджет - це форма освіти і витрати фонду коштів, призначених для фінансового забезпечення завдань і функцій держави та місцевого самоврядування. Це визначення запропоновано Бюджетним кодексом Російської Федерації і воно досить точно і повно відображає сутність і економічне значення цієї категорії.

Інституційної точкою опори для бюджетних витрат виступає бюджетна система країни. Бюджетна система Російської Федерації - сукупність федерального бюджету, бюджетів суб'єктів Російської Федерації, місцевих бюджетів та бюджетів державних позабюджетних фондів. Система представлена ​​трьома рівнями: федеральний, регіональний та місцевий. Головне назначенье всіх ланок і рівнів бюджетної системи - фінансове забезпечення функції, покладених на органи влади. Залежно від характеру цих функцій формується система бюджетних витрат.

Формування витрат бюджетів всіх рівнів бюджетної системи Російської Федерації базується на єдиних методологічних засадах, нормативах бюджетної забезпеченості, фінансових витрат на надання державних послуг, встановлених Кабінетом Міністрів України.

Органи державної влади суб'єктів Російської Федерації, органи місцевого самоврядування мають право збільшувати нормативи фінансових витрат на надання державних та муніципальних послуг.

Категорія видатків бюджету проявляється через конкретні види витрат, кожен з яких може бути охарактеризований з якісної і кількісної сторони. Якісна характеристика дозволяє встановити економічну природу і суспільне призначення кожного виду бюджетних видатків, кількісна - їх величину.

Для з'ясування ролі і значення різноманітних бюджетних витрат їх класифікують за певними ознаками. Бюджетним законодавством передбачена угруповання витрат бюджетів: функціональна, економічна, відомча класифікація видатків.

Функціональна класифікація видатків це угруповання витрат бюджетів всіх рівнів бюджетної системи, що відображає спрямування бюджетних коштів на виконання основних функцій держави:

 • державне управління та місцеве самоврядування;

 • судова влада;

 • міжнародна діяльність;

 • національна оборона;

 • правоохоронна діяльність та забезпечення безпеки держави;

 • фундаментальні дослідження та сприяння науково-технічному прогресу;

 • промисловість, енергетика і будівництво;

 • сільське господарство і рибальство;

 • охорона навколишнього середовища ...;

 • інші витрати, в тому числі на освіту, культуру, охорону здоров'я, соціальна політика і т. д.

Залежно від економічного змісту бюджетні витрати діляться на поточні і капітальні.

Поточні витрати - частина видатків бюджетів, що забезпечує поточне функціонування органів державної влади, органів місцевого самоврядування, бюджетних установ, надання державної підтримки іншим бюджетам і окремим галузям економіки у формі дотацій, субсидій і субвенцій на поточне функціонування, а також інші витрати бюджетів, не включені до капітальні витрати.

Капітальні витрати - частина видатків бюджетів, забезпечує інноваційну та інвестиційну діяльність, що включає статті витрат, призначені для інвестицій в діючі або новостворювані юридичні особи відповідно до затвердженої інвестиційної програми. Це кошти, які надаються в якості бюджетних інвестиційних кредитів, витрати не проведення капітального ремонту та інші витрати, пов'язані з розширеним відтворенням. Витрати, при здійсненні яких створюється або збільшується майно, що перебуває у власності відповідно Російської Федерації, суб'єктів Російської Федерації, муніципальних утворень.

У складі капітальних видатків бюджетів може бути сформований бюджет розвитку. Порядок його фінансування визначається законом Російської Федерації.

У всіх ланках бюджетної системи поточні витрати є переважною частиною.

Відповідно до підвідомчості бюджетополучателей бюджетні витрати діляться за відомчою ознакою. Відомча класифікація видатків федерального бюджету є угрупованням витрат, що відбиває розподіл бюджетних коштів по головних розпорядниках коштів федерального бюджету. Перелік головних розпорядників коштів федерального бюджету затверджується федеральним законом.

Витрати федерального бюджету по головних розпорядженням коштів федерального бюджету за розділами, підрозділами, цільовим статтям і видам витрат функціональної класифікації видатків бюджетів Російської Федерації, групам витрат, предметним статтями, підсистемам і елементами витрат економічної класифікації видатків бюджетів Російської Федерації затверджуються федеральним законом про федеральний бюджет на черговий фінансовий рік.

Залежно від того, з якого рівня бюджетної системи здійснюється фінансування, бюджетні витрати діляться на федеральні, регіональні та місцеві.

Виняткового з федерального бюджету фінансуються такі функціональні види витрат:

 • забезпечення діяльності Президента Російської Федерації, Федерального Збори Російської Федерації, Рахункової палати Російської Федерації, Центральної виборчої комісії Російської Федерації, Федеральних органів виконавчої влади та їх територіальних органів, інші витрати на управління ...;

 • функціонування судової системи (федерального рівня);

 • здійснення міжнародної діяльності в загальнофедеральних інтересах ...;

 • національна оборона і забезпечення безпеки держави ...;

 • фундаментальні дослідження та сприяння науково-технічному прогресу;

 • державна підтримка транспорту (повітряного, морського і т. д.);

 • державна підтримка атомної енергетики;

 • ліквідація наслідків надзвичайних ситуацій і стихійних лих федерального масштабу;

 • дослідження і використання космічного простору;

 • утримання установ (федерального ведення та призначення);

 • фінансування федеральної власності;

 • обслуговування та погашення державного боргу України;

 • забезпечення здійснення окремих державних повноважень, переданих на інші рівні влади;

 • фінансова підтримка суб'єктів Російської Федерації;

 • офіційний статистичний облік;

 • інші витрати.

Існують бюджетні витрати, спільно фінансуються з бюджетів Російської Федерації, бюджетів суб'єктів Російської Федерації та бюджетів муніципальних утворень. Це підтримка галузей промисловості, будівництва, сільського господарства, забезпечення правоохоронної діяльності, протипожежної безпеки, забезпечення соціального захисту населення, розвиток ринкової інфраструктури і т. д.

Бюджетні витрати здійснюються в наступних формах:

 • асигнування на утримання бюджетних установ;

 • кошти на оплату товарів, робіт, послуг, які виконуються фізичними та юридичними особами за державним і муніципальним контрактами;

 • трансферти населенню: бюджетні кошти для фінансування обов'язкових виплат населенню: (пенсій, стипендій, допомог, компенсацій, інших соціальних виплат);

 • асигнування на здійснення окремих державних повноважень, переданих на інші рівні влади;

 • асигнування на здійснення окремих державних повноважень у вигляді компенсацій додаткових витрат, що виникли внаслідок рішень, прийнятих органами влади;

 • бюджетні кредити юридичним особам (у тому числі податкові кредити);

 • субвенції та субсидії фізичним і юридичним особам;

 • інвестиції в статутні капітали діючих або знову створюваних і юридичних осіб;

 • бюджетні позички, дотації, субвенції і субсидії бюджетам інших рівнів бюджетної системи Російської Федерації;

 • кредити іноземним державам;

 • кошти на обслуговування і погашення боргових зобов'язань, у тому числі державних і муніципальних гарантій.

В даному питанні слід розглянути витрати бюджетних установ. Бюджетні установи витрачають бюджетні ресурси виключно на:

1. оплату праці відповідно з укладеними трудовими договорами і правовими актами, що регулюють розмір заробітної плати відповідної категорії працівників;

2. перерахування страхових внесків у державні позабюджетні фонди;

3. трансферти населенню, що виплачуються відповідно до федеральних законів, законами суб'єктів Російської Федерації і правовими актами органів місцевого самоврядування;

4. відрядження та інші компенсаційні виплати працівникам;

5. оплату товарів, робіт і послуг за укладеними державним і муніципальним контрактами;

6. оплату товарів, робіт і послуг відповідно до затверджених кошторисів.

Витрачання бюджетних коштів на інші цілі не допускаються.

Сутність витрат, їх роль і значення визначені. Переходячи до наступного питання, слід підкреслити, що фінансовим категоріям притаманне виконання функцій, які виявляють їх сутність. Витрат у більшій мірі повинна відповідати контрольна функція.

Джерелом реалізації контрольної функції виступає фінансова інформація. Ступінь і глибина реалізації контрольної функції багато в чому визначається станом фінансової дисципліни в галузі економічних відносин. Конкретним інструментом реалізації можуть виступати різні контролюючі органи. Одним з таких органів є казначейство.

1.2 Історія виникнення і розвитку органів федерального казначейства в Росії

Казна, Казенний Наказ (Двір), утворений в 1512 році, стали початком створення нової системи централізованого Управління фінансами Російської Держави XVI - XVII століттях - наказовий.

У XVII столітті охорона фінансових інтересів держави, її Казни регламентувалося Соборним Укладенням 1649 року. Недарма російське прислів'я говорить: «Міцно царство скарбницею».

В результаті перетворень Петра Великого була створена Рахункова або Казначейська Контора (в 1710 році), яка мала стежити за правильним надходженням податків. Вона проіснувала до 1742 року.

У роки правління Катерини II була проведена (в 1785 році) реформа Міського Управління. У повіті як орган повітового фінансового управління стояли Повітові Казначейства - установи виключно касові.

У Москві і Санкт-Петербурзі були відкриті Державні Казначейства для штатних і залишкових сум, що діяли з 1780 по 1821 рр.. Вони відали всіма штатами, тобто бюджетними витратами, крім витрат на армію і флот.

На межі XVIII-XIX століть в період царювання Павла I були зроблені спроби реорганізації управління фінансами держави, була заснована посада Державного Скарбника (в 1796 році).

На початку царювання Олександра I (1801-1825 рр..), Їм був схвалений проект міністерської реформи.

У 1802 році відомству Державного Скарбника були засновані Експедиції, Казенні палати та Повітові Скарбники в касовому, рахунковому та контрольному відносинах. Відомство Державного Скарбника було включено до складу Міністерства фінансів 2 лютого 1821 під назвою Департаменту Державного Казначейства.

Основними предметами діяльності Департаменту з 1821 року були:

 • рух казенних сум по парафіях і видатках всіх казначейств.

 • головне рахівництво цих парафій і витрат.

 • завідування монетної і пробірної частинами.

 • справи з попередньої перевірки фінансових кошторисів усіх міністерств і головних управлінь.

 • справи щодо написання розпису доходів і витрат.

На Головне Казначейство покладався: прийом; зберігання; відпустку сум на витрати, вироблені за загальним Державному Управлінню.

Казначейство Росії виконувало державний бюджет до 28 жовтня 1917 року. Події 1917 року стали для налагодженої діяльності всієї системи казначейства країни фатальним кордоном. Новій владі, що зібралася будувати нове суспільство на основі розподілу, нормування функції Казначейства стали не потрібні.

Проводячи лінію на об'єднання всього суміжного, розрахункового і касового справи, Рада Народних Комісарів прийняла в жовтні 1918 року постанова про злиття Казначейства з установами Народного банку. У результаті злиття Народний банк РРФСР зосередив у своїх руках: кредитна справа, фінансування народного господарства країни і апарату управління країни, всю суміжно-бюджетну роботу, керівництво грошовим обігом. На місцях розгорнули свою діяльність фінансові відділи виконкомів місцевих рад. Касові функції Казначейства за постановою про злиття Казначейства з установами Народного банку відійшли до місцевим відділенням Народного банку.

Виконання бюджету в умовах існування державного бюджету забезпечувалося фінансовими органами, що знаходяться одночасно в підпорядкуванні Міністерства фінансів та органів влади в регіонах, а також Державним банком.

В кінці 1991 року відбулися кардинальні зміни у бюджетному устрої країни. Припинив своє існування державний бюджет, виникла бюджетна система, що складається з трьох рівнів: федеральний, регіональний та місцевий. На місці Державного банку виник Центральний банк Російської Федерації, виконання федерального бюджету не входило в число його пріоритетних завдань.

У 1992 році завдання виконання федерального бюджету, забезпечення попереднього і поточного контролю при його виконанні, підготовки звіту про виконання федерального бюджету були покладені на новостворювані органи федерального казначейства.

Казначейство, є структурною, в компетенцію якої входить оперативне прогнозування своєї діяльності, воно не може не враховувати основних макроекономічних пропорцій і тенденцій, що складаються в економіці. Одночасно казначейська система виконання федерального бюджету істотно впливає на основні макроекономічні показники та їх динаміку.

Таким чином, на етапі переходу до ринкової системи відносин державі необхідно знаходити нові форми управління фінансовими потоками. У країні створилися передумови для утворення нової структури (або добре забутою старою), що забезпечує виконання федерального бюджету.

В умовах, коли через федеральний рівень перерозподіляється близько ¼ ВВП (федеральний бюджет в 2001 році займає 15,4% ВВП країни), неефективні методи виконання бюджету можуть стати генератором дестабілізуючих економіку факторів, у той же час оперативний облік стану бюджету дозволяє значною мірою пом'якшити або усунути негативні явища в економіці.

Указом Президента Російської Федерації від 08.12.92 року № 1556 «Про федеральному казначействі» з метою проведення державної бюджетної політики, ефективного управління доходами та витратами в процесі виконання федерального бюджету, підвищення оперативності у фінансуванні державних програм, посилення контролю за надходженням, цільовим і економним використанням державних коштів в Російській Федерації була утворена єдина централізована система органів федерального казначейства Міністерства фінансів Російської Федерації (казначейство), що включає Головне управління федерального казначейства та територіальні органи по республіках, краях, областях та іншим суб'єктам Федерації, а також міст, районів і районах у містах.

Даним Указом органам федерального казначейства надані значні права по контролю за рухом і використанням коштів федерального бюджету. Правовий особливістю даного Указу є те, що він має силу закону, як прийнятий в 1992 році в забезпечення економічної реформи.

З тих пір виплати коштів федерального бюджету в Російській Федерації почали здійснюватися через казначейство.

Сьогодні, федеральна казначейська система активно сприяє процесу управління економічного майна країни, його розвитку в усіх областях. Держава усвідомлює, що національне багатство вимагає організації і контролю.

Розвиток казначейської системи характеризувалося розширенням територіального охоплення казначейської системи, завершенням створення органів федерального казначейства в суб'єктах Російської Федерації. Після експериментальної відпрацювання відповідних питань на казначейське виконання бюджету переводилися не охоплені раніше міністерства і відомства.

Розглядаючи територіальний аспект розвитку казначейства в Російській Федерації, можна сказати, що до 1998 року практично у всіх суб'єктах Російської Федерації була створена єдина система виконання федерального бюджету Російської Федерації. Станом на жовтень місяць 1998 року в 88 з 89 суб'єктів Російської Федерації були створені територіальні органи, які здійснюють виконання федерального бюджету.

На даний момент часу у всіх суб'єктах Російської Федерації створені органи казначейства: останнім суб'єктом Російської Федерації, охоплений казначейської системою, стала Республіка Татарстан. Слід зазначити, що Татарстан вперто не хотіла організовувати у себе органи федерального казначейства. Міністерство фінансів Російської Федерації фінансувало установи та організації федерального призначення через рахунки УФК на Чуваської Республіці.

Органи федерального казначейства в Чеченській Республіці в даний час не функціонують.

Процес розвитку органів федерального казначейства потрібно також розглядати у відомчому аспекті. В даний час процес переходу практично завершено, і останніми його здійснюють «силові» міністерства: Міністерство оборони, МВС, ФПС та інші.

Органи федерального казначейства обслуговують понад 80% загальної кількості установ, які перебувають на федеральному бюджеті (без установ і організацій Російської Федерації). Переклад на особові рахунки інших бюджетополучателей затримується через слабку технічної оснащеності окремих територіальних органів та з-за того, що ці витрати мають гриф «таємно», «цілком таємно», «секретність особливої ​​важливості».

Ці проблеми вирішувалися і вирішуються сьогодні. Міністерство фінансів за погодженням з Міністерством оборони з лютого 1998 року приступило в порядку експерименту до фінансування військових частин Приволзького військового округу і Балтійського флоту через особові рахунки, відкриті в органах федерального казначейства.

У лютому-квітні 1998 року випробуваний перший етап експерименту - фінансування розпорядників фінансово-економічних рівнів (ФЕУ) військових округів - розпорядників другого ступеня транзитом через рахунки УФК по Самарській та Калінінградській областях.

У квітні-травні 1998 року був відпрацьований другий етап - фінансування розпорядників ФЕУ При ВО та БФ третього ступеня.

З травня по липень 1998 року був реалізований останній етап експерименту - фінансування бюджетополучателей ФЕУ При ВО та БФ через особові рахунки, відкриті в органах федерального казначейства на території суб'єкта Російської Федерації. Через УФК Самарської області профінансовано 41 військове установа, розташоване на території області, та 109 бюджетополучателей, розташованих в інших регіонах.

З метою забезпечення гарантії фінансування у випадку збоїв в роботі органів федерального казначейства, аж до особливих вказівок, дозволено не закривати поточні рахунки військ, що входять в При ВО і БФ.

З метою дотримання режиму секретності при фінансуванні військових частин зазначених військових формувань та передачі інформації між учасниками проведеного експерименту в усіх регіонах створені спеціальні відділи, оформлені необхідні допуски для роботи з секретними документами за відповідними формами. У Польових установах Центрального банку Російської Федерації для органів федерального казначейства були відкриті спеціальні рахунки.

Оскільки графіком заходів, затвердженим розпорядженням Уряду Російської Федерації від 17.07.98 № 9-Ю-р, встановлено було, що починаючи з 1 вересня 1998 року фінансування Збройних Сил Російської Федерації має здійснюватися через органи федерального казначейства Міністерства фінансів Російської Федерації на адресу керівників територіальних управлінь федерального казначейства Міністерства фінансів Російської Федерації по суб'єктах Федерації було направлено лист від 04.09.98 з проханням у найкоротші терміни відкрити особові рахунки ФЕУ і відділам військових округів і флотів Міністерства оборони за місцем дислокації в УФК в порядку, передбаченому інструкцією Мінфіну Росії і Міноборони Росії, відповідно , від 17.07.97 № 128 і від 05.07.98 № 180/5/714.

На даний момент часу військові округи та суми переводяться на обслуговування через особові рахунки відображені в органах федерального казначейства, але бюджетополучателі (військові частини, полки, батальйони окремі і т. д.) залишилися ще без особових рахунків.

У Бюджетному посланні Президента Російської Федерації Федеральних Зборів на 2002 рік у розділі 7 «Удосконалення казначейських технологій» зазначено, що до 1 жовтня 2001 року всі отримувачі коштів федерального бюджету, що залишилися неохопленими казначейським контролем, повинні бути також переведені на обслуговування в казначейство. Таким чином, формування казначейської системи виконання федерального бюджету буде завершено.

Розвиток казначейської системи в Росії набирає обертів, практично повністю закінчилося формування системи, яка буде ефективним інструментом бюджетного процесу.

Таким чином, виникло, розвивалося, скасовувалося, знову відроджувалося Казначейство Росії.

1.3 Федеральне казначейство як учасник бюджетного процесу

Бюджетний процес являє собою сукупність дій, регламентовану нормами права, державних органів та органів місцевого самоврядування зі складання і розгляду проектів бюджетів, утвердженню і виконання бюджетів, забезпеченню контролю за їх виконанням.

Бюджетний процес регламентується основним документом країни в області бюджетних відносин «Бюджетним кодексом Російської Федерації». Він затверджений федеральним законом від 31 червня 1998 р. № 145-ФЗ. І введений в дію федеральним законом «Про введення в дію Бюджетного кодексу Російської Федерації» від 09.іюля 1999. № 159-ФЗ з 1 жовтня 2000 року.

Таким чином, бюджетні відносини регулюються сьогодні склепінням законодавства про функціонування і розвиток бюджетної системи Російської Федерації, які забезпечують фінансове регулювання бюджетних відносин, що встановлює загальні принципи бюджетного законодавства, правові засади функціонування бюджетів різних рівнів, правове становище суб'єктів бюджетних відносин, порядок регулювання міжбюджетних відносин, що визначає основи бюджетного процесу, підстав і види відповідальності за порушення бюджетного законодавства і т.д.

Особливо важливим елементом бюджетного процесу є виконання бюджету.

Виконання бюджету - це найважливіший етап бюджетного процесу: дії з мобілізації та використання бюджетних коштів, в процесі реалізації яких враховують органи виконавчої влади, фінансові і податкові органи, кредитні установи, юридичні та фізичні особи - платники податків у бюджет, одержувачі бюджетних коштів.

Виконання бюджету грунтується на наступних принципах:

1. Єдності каси, що передбачає зарахування всіх вступників коштів на єдиний бюджетний рахунок і здійснення всіх передбачених витрат з нього;

2. Забезпечення бюджетних витрат і платежів у межах фактичної наявності коштів на єдиному бюджетному рахунку.

У Російській Федерації з 1992 року введено казначейське виконання федерального бюджету. Виконання федерального бюджету здійснюється на основі відображення всіх операцій і коштів бюджету в системі балансових рахунків.

Органи федерального казначейства представляють собою єдину централізовану систему, створену за територіальним принципом і входить до складу Міністерства фінансів Російської Федерації.

Статус, завдання, функції, права та обов'язки органів федерального казначейства встановлені такими нормативними актами.

1. Про Федеральному казначействі: Указ Президента Російської Федерації від 08.12.92 № 1556.

2. Положення про Федеральному казначействі: Затверджено Постановою Ради Міністрів - Уряду Російської Федерації від 27.08.93 № 864.

Крім того, існує цілий ряд нормативної літератури: Листи МФ Російської Федерації та ЦБ Російської Федерації, Листи ГУ ФК МФ Російської Федерації, інструкції тощо

На органи казначейства покладено виконання наступних основних завдань:

1. Організація, здійснення і контроль за виконанням республіканського бюджету Російської Федерації, управління коштами на рахунках казначейства;

2. Регулювання фінансових відносин між федеральним бюджетом і державними (федеральними) позабюджетними фондами ...;

3. Здійснення короткострокового прогнозування обсягів державних фінансових ресурсів, а також оперативне управління цими ресурсами ...;

4. Збір, обробка і аналіз інформації про стан державних фінансів ...;

5. Управління та обслуговування спільно з ЦБ Російської Федерації державного внутрішнього і зовнішнього боргу Російської Федерації;

6. Розробка інструктивно-методологічних матеріалів з ​​питань, що належать до компетенції казначейства ...

Органи федерального казначейства є юридичними особами за своїм статусом і представлені трирівневої структурою:

I рівень - Головне управління федерального казначейства (ГУФГ), очолюється начальником в ранзі заступника Міністра фінансів. Здійснює зведений облік доходів федерального бюджету і витрат бюджету і керує рухом коштів на рахунках казначейства. Інформує вищі виконавчі та законодавчі органи влади про результати виконання федерального бюджету. Керує роботою нижчестоящих органів казначейства, отримує від них оперативну інформацію і звітні дані про доходи та витрати федерального бюджету.

II рівень - Управління федерального казначейства (УФК) по республіках в складі Російської Федерації, краях, областям, автономним утворенням, містах Москві і Санкт-Петербургу очолюється начальником, призначеним на посаду начальником ГУФК.

Відповідно до завдань, покладених на казначейство Управління федерального казначейства виконує наступні функції:

1. Організовує бюджетне і фінансове виконання федерального бюджету та фінансове виконання федеральних державних позабюджетних фондів, виходячи з принципу єдності каси;

2. Керує роботою нижчестоящих органів федерального казначейства;

3. Доводить до нижчестоящих органів казначейства розміри асигнувань з федерального бюджету;

4. Веде зведений реєстр розпорядників коштів федерального бюджету;

5. Організовує розподіл у встановлених розмірах фондів між федеральним бюджетом і бюджетами інших рівнів бюджетної системи Російської Федерації;

6. Регулює фінансові відносини між федеральним бюджетом і федеральними позабюджетними фондами, організовує контроль за використанням позабюджетних коштів;

7. Організовує та здійснює короткострокове прогнозування та касове планування федеральних коштів;

8. Організовує та здійснює збір, обробку та аналіз інформації про стан бюджетів бюджетної системи і позабюджетних коштів;

9. Здійснює інші функції.

III рівень - Відділення федерального казначейства по містах, районах, і районах у містах (крім міст районного призначення) (ОФК), очолюється начальниками, призначеними та звільненими від посади начальником УФК. ОФК здійснює формування дохідної частини федерального бюджету на території і забезпечує цільове фінансування витрат по бюджетополучателямі. Забезпечує облік операції по руху коштів на рахунках казначейства і являє вищестоящим органам казначейства інформацію про виконання доходів і видатків бюджету на території.

Органи федерального казначейства у своїй роботі керуються Конституцією і законами України, Указами і Розпорядженнями Президента, Постановами і Розпорядженнями Уряду Російської Федерації, Наказами, Указами і Інструкціями Міністерства фінансів Російської Федерації. Слід зазначити, що будь-які документи інших міністерств і відомств з питань виконання федерального бюджету не є керівними для органів казначейства.

Отже, органи федерального казначейства виконують федеральний бюджет. Бюджет держави затверджується на фінансовий рік і є федеральним законом. Федеральний бюджет має дві основні складові:

 • дохідна частина - формується на основі плану надходження податків, платежів і неподаткових надходжень від юридичних і фізичних осіб, які є резидентами і нерезидентами Російської Федерації, відповідно до податкового законодавства;

 • видаткова частина - формується виходячи з планованих обсягів надходжень доходів і повинна забезпечувати потреби держави в змісті і розвитку всіх сфер економіки.

Виконання федерального бюджету за доходами включає:

 • перерахування і зарахування доходів федерального бюджету на єдиний рахунок федерального казначейства;

 • розподіл відповідно до затверджених федеральним бюджетом федеральних регулюючих податків;

 • повернення надлишок сплачених сум доходів;

 • облік доходів федерального бюджету та звітність про доходи федерального бюджету відповідно до Бюджетної класифікації.

На кожному рівні органів федерального казначейства будь-яка організаційна одиниця (УФК або ОФК) має свою структуру (див. Додаток 1). Виконанням доходної частини бюджету займаються відділи фондів, створені в органах казначейства.

У загальному вигляді виконання бюджету за видатками означає забезпечення фінансування заходів, передбачених розписом витрат.

Бюджетний розпис являє собою документ, що містить детальні показники доходів, засобів запозичень і витрат затвердженого бюджету відповідно до діючої бюджетної класифікації за термінами бюджетного року в розрізі розподільників та одержувачів бюджетних коштів і надсилається до органів представницької влади та контрольно-рахункові органи.

Розпис доходів і видатків складається по кожному головному розпоряднику бюджетних коштів і по всіх розділах і главах статтями бюджетної класифікації. Вона розробляється на підставі балансів доходів і витрат бюджетополучателей.

Виконання бюджету за видатками має ряд етапів:

1. Твердження про доведення обов'язкових асигнувань до розпорядників та одержувачів бюджетних коштів. На підставі бюджетного розпису протягом 20 днів з дня її затвердження Фінансовий орган і головні розпорядники бюджетних коштів на період дії затвердженого бюджету доводять обсяги асигнувань з бюджету вищестоящими розпорядниками бюджетних коштів до нижчестоящих розпорядників та одержувачів через Федеральне казначейство шляхом подання затвердженого розподілу коштів федерального бюджету чи через уповноважені банки.

2. Прийняття бюджетних зобов'язань бюджетополучателями

Бюджетне зобов'язання - оформлене бюджетополучателями право пред'явлення вимоги до бюджету. На підставі лімітів бюджетних зобов'язань доведених до бюджетополучателей, одержувачі мають право прийняття зобов'язань на здійснення видатків. Ліміти бюджетних зобов'язань формуються фінансовим органом і доводяться до всіх одержувачів бюджетних коштів.

На підставі повідомлень про виділений ліміт бюджетних зобов'язань одержувач бюджетних коштів має право здійснення закупівель, нарахування встановлених грошових виплат, прийнятих інших зобов'язань бюджету. При цьому прийняття зобов'язань має оформлюватися відповідними договорами з постачальниками продукції, виконавцями робіт і послуг.

3. Підтвердження зобов'язань бюджету.

Орган, який виконує бюджет перевіряє відповідність складених платіжних та інших документів, необхідних для здійснення видатків, затверджених кошторисів доходів і видатків бюджетних установ і доведеним лімітам бюджетних зобов'язань. Після чого орган, який використовує бюджет, здійснює процедуру підтвердження виконання грошових зобов'язань і не пізніше 3-х днів з моменту надання платіжних документів здійснює дозвільну підпис. Причому обсяги підтверджених бюджетних зобов'язань не можуть перевищувати ліміти бюджетних зобов'язань.

4. Витрачання бюджетних коштів.

Витрачання бюджетних коштів здійснюється шляхом списання коштів з цього рахунку бюджету в розмірі підтвердженого бюджетного зобов'язання на користь фізичних та юридичних осіб. Обсяг витрачених бюджетних коштів повинен відповідати обсягу грошових зобов'язань.

Конкретно, виконанням видаткової частини федерального бюджету в органах федерального казначейства займаються такі компетентні відділи:

 • відділи платежів з федерального бюджету;

 • відділи забезпечення платежів збройних сил, правоохоронних органів та сил забезпечення безпеки держави.

Основними завданнями відділів платежів є:

1. Організація, здійснення і контроль за фінансуванням витрат федерального бюджету.

2. Короткострокові прогнозування очікуваних обсягів фінансування з урахуванням надходжень фінансових ресурсів.

3. Збір, обробка і аналіз інформації про стан видаткової частини федерального бюджету.

4 Здійснення контролю за цільовим використанням коштів федерального бюджету.

Функції відділів платежів:

 • організація обліку розподільників коштів федерального бюджету;

 • контроль за рухом сум федерального бюджету з метою своєчасного фінансування установ і організацій, державних програм та заходів;

 • цільове фінансування установ та організацій за рахунок коштів федерального бюджету;

 • проведення заходів щодо економного та цільовим витраті коштів, що виділяються з федерального бюджету;

 • контроль за використанням коштів федерального бюджету

 • робота зі складання та здійснення короткострокового прогнозування коштів федерального бюджету та напрямів їх використання;

 • взаємодія з установами банків, державної податкової служби, фінансовими органами та іншими організаціями з метою поліпшення організації роботи з посилення контролю за використанням коштів федерального бюджету;

 • участь в проведенні перевірок діяльності установ і організацій з питань цільового використання коштів, що виділяються з федерального бюджету;

 • виконання інших функцій.

Виконання видатків федерального бюджету передбачає здійснення процедур санкціонування та фінансування цих витрат.

Санкціонування витрат федерального бюджету включає в себе:

 • затвердження і доведення бюджетних асигнувань з федерального бюджету;

 • затвердження і доведення лімітів зобов'язань федерального бюджету;

 • прийняття зобов'язань федерального бюджету;

 • підтвердження платіжних зобов'язань федерального бюджету.

Фінансування витрат федерального бюджету включає дозвіл і формування платіжного документа та здійснення самого платежу.

При значному обсязі робіт по обслуговуванню рахунків федерального бюджету органи казначейства можуть здійснювати виконання територіальних бюджетів при укладанні бюджетних угод між органами федерального казначейства і територіальними органами влади. Порядок укладення угоди регулюється Правилами касового обслуговування виконання бюджетів суб'єктів Російської Федерації і місцевих бюджетів територіальними органами федерального казначейства, затвердженим наказом Міністерства фінансів від 19.04.00 р. № 46-н.

Таким чином, органи федерального казначейства є, одночасно, активними учасниками бюджетного процесу і важливим технічним інструментом регулювання і контролю бюджетних коштів бюджетної системи країни в руках держави.

Результати ефективності застосування даного інструменту в бюджетному процесі проаналізуємо в наступному розділі.

2. Аналіз роботи органів федерального казначейства по виконанню видаткової частини федерального бюджету (на прикладі УФК по Хабаровському краю)

2.1 Аналіз виконання федерального бюджету за видатками

До моменту створення системи федерального казначейства в Російській Федерації діяла так звана «банківська система» виконання федерального бюджету. Перерахування бюджетних коштів здійснювалося за схемами, представленим у Додатку 1 (у загальному вигляді) та Додатку 2 (у деталізованому вигляді).

З наведених схем випливає, що до формування системи казначейства фінансування витрат федерального бюджету здійснювалося через бюджетні рахунки міністерств і відомств в кредитних установах. Ці органи державного управління, які є головними розпорядниками коштів, у свою чергу перераховували кошти кошторисного фінансування своїм підвідомчим установам та організаціям - розпорядникам коштів другого ступеня. Розпорядники коштів другого ступеня використовували їх на витрати своєї установи або організації та здійснювали фінансування підвідомчих нижчестоящих розпорядників коштів третього ступеня і так далі по ланцюжку до кінцевого одержувача бюджетних коштів.

У цьому бюджетному потоці повністю був загублений попередній та поточний державний контроль не тільки за своєчасним проходженням, але і цільовим використанням бюджетних коштів. Таким чином, банківська система виконання бюджету не відповідала основним вимогам контролю за витрачанням коштів і тому на її зміну повинна була прийти якісно нова система.

З моменту створення системи казначейства схема формування витрат федерального бюджету змінилася. В даний час фінансування розпорядників та одержувачів бюджетних коштів здійснюється за такими схемами: Додаток 3 (у загальному вигляді) та в Додатку 4 (у деталізованому вигляді).

При фінансуванні витрат федерального бюджету через систему особових рахунків, відкритих в органах казначейства для одержувачів коштів, істотно змінилися взаємовідносини учасників процесу витрачання коштів.

По-перше, органи казначейства практично взяли на себе функції банківських установ на здійснення платежів за дорученням одержувачів коштів бюджету.

По-друге, введені попередні платежу процедури контролю не тільки наявності коштів на особовому рахунку, а й права цільового витрачання коштів за статтями, а також підтвердження виконаних робіт і наданих послуг (див. Додаток 4).

Охарактеризуємо систему виконання видаткової частини федерального бюджету на прикладі роботи Управління федерального казначейства по Хабаровському краю. Але для початку кілька слів про цю організацію.

Управління федерального казначейства по Хабаровському краю є юридичною особою, має самостійний кошторис витрат, поточні рахунки в установах банків для виконання господарських функцій, печатки із зображенням Державного герба Російської Федерації та зі своїм найменуванням.

Управління федерального казначейства по Хабаровському краю несе встановлену законодавством відповідальність за невиконання або неналежне виконання покладених на них завдань і підпорядковується своєму вищому органу та керівника казначейства - начальника Головного управління федерального казначейства Міністерства фінансів Російської Федерації.

У своїй діяльності УФК по Хабаровському краю керується Конституцією Російської Федерації, законом Російської Федерації, указами та розпорядженнями Президента Росії та Уряду Російської Федерації, а також наказами та розпорядженнями Міністерства фінансів Російської Федерації.

Управління федерального казначейства по Хабаровському краю складається з цілої сукупності відділів і підрозділів (див. Додаток 5).

У процесі виконання федерального бюджету УФК взаємодіє з фінансовими, податковими органами та Головним управлінням Центрального банку Російської Федерації по Хабаровському краю. Це сприяє поліпшенню координації роботи органів федерального казначейства щодо забезпечення своєчасності надходження доходів федерального бюджету і здійснення повного і якісного обслуговування видаткової частини бюджету.

В частині виконання видаткової частини бюджету УФК:

 • забезпечує цільове використання підприємствами коштів федерального бюджету;

 • касове планування коштів федерального бюджету;

 • контролює своєчасність здійснення операцій за коштами федерального бюджету;

 • здійснює облік операцій по руху коштів федерального бюджету;

 • проводить роботу з контролю за дотриманням чинного законодавства Російської Федерації.

У структурі УФК по Хабаровському краю за виконанням видатків бюджету стежать наступні підрозділи:

 • відділ платежів з федерального бюджету;

 • спеціальні відділення забезпечення платежів збройних сил, правоохоронних органів та сил забезпечення безпеки держави;

 • відділ державних кредитів і цільових програм;

 • ревізійний відділ.

У 2000-2001 рр.. УФК було профінансовано понад 1500 бюджетних організацій і установ. У 2000-2001 рр.. ліміти бюджетних зобов'язань, виділені відповідно до федеральних законів «Про федеральний бюджет», були виконані на 98,6% і 99,2% відповідно.

Основними статтями витрат федерального бюджету на території Хабаровського краю є такі (див. таблицю 2.1).

Таблиця 2.1

Виконання видаткової частини федерального бюджету по Хабаровському краю за 2000-2001 рр.. [4,6,30,31]

Найменування витрат

Виконання за 2000 р., тис. руб.

Відсоток від витрат, закладених у федеральному бюджеті

Виконання за 2001 р., тис. руб.

Відсоток від витрат, закладених у федеральному бюджеті

1

2

3

4

5

1. Державне управління та місцеве самоврядування

348774432

1,1

544491,827

1,3

2. Національна оборона

3359672,27

1,6

8520683,028

4,0

3. Правоохоронна діяльність та забезпечення безпеки держави і промисловість, енергетика

2108069,159

1,9

2752651,675

2,1

Продовження таблиці 2.1

1

2

3

4

5

4. Будівництво

395581,821

0,9

437579,133

1,0

5. Освіта

610277,404

1,6

997382,789

1,8

6. Фінансова допомога бюджетам інших рівнів

2133679,87

2,1

4097817,88

2,2

Усього витрат

10757719,187

1,1

19104498,22

1,6

До 2001 р. витрати федерального бюджету на території Хабаровського краю помітно зросли: індекс зростання склав 1,8.

Робота органів федерального казначейства в основному зосереджений на фінансуванні наступних бюджетних сфер (див. таблицю 2.2).

Таблиця 2.2

Структура населення федерального бюджету по Хабаровському краю за 2000-2001 рр.., Відсотки [30,31]

Найменування витрат

2000

2001

1. Національна оборона

31,2

44,6

2. Правоохоронна діяльність та забезпечення безпеки держави

19,6

14,4

3. Освіта

5,8

4,6

4. Фінансова допомога бюджетам інших рівнів

19,8

21,5

Усього витрат

100,0

100,0

Можна сказати, що 50-60% роботи УФК по Хабаровському краю направлено на забезпечення фінансовими ресурсами силові структури Хабаровського краю (федерального значення). Причому, майже 45% витрат у 2001 р. займали видатки на національну оборону і практично всі кошти йдуть на будівництво та утримання збройних сил. Відповідно більша частина коштів спрямовується на поточні витрати силових структур - це, насамперед, забезпечення грошовим утриманням особового складу.

Фінансуванням силових міністерств і відомств в УФК по Хабаровському краю займається спеціальний відділ забезпечення платежів збройних сил, правоохоронних органів та сил забезпечення безпеки держави.

Відділ бере участь в організації виконання федерального бюджету на території краю:

 • при вступі реєстрів від головного управління федерального казначейства Мінфіну Російської Федерації не пізніше наступного дня (робочого дня) повідомляє одержувачам про ліміти фінансування;

 • при надходженні коштів на рахунок УФК і за наявності реєстрів від одержувачів на наступний операційний день виробляє розассігнованіе коштів, що надійшли;

 • здійснює цільове фінансування установ і організацій за рахунок коштів федерального бюджету за реєстрами, що надійшли від ГУФК;

 • доводить до нижчестоящих органів територіального казначейства розміри асигнувань з федерального бюджету по обслуговуються цими органами казначейства;

 • здійснює інші дії по виконанню бюджету.

Витрати з фінансування силових структур носять почасти секретний характер. Всі структурні спецвідділи оборони зобов'язані пройти перевірку і отримати допуск до секретної роботи і за роботу з відомостями, що становлять державну таємницю, вони отримують грошову надбавку в установленому законодавством порядку.

У зв'язку зі специфічним характером інформації про витрати силових міністерств і відомств наступні дані слід вважати умовними.

У 2001 році бюджетні асигнування, виділені на фінансування силових органів, були виконані в наступному порядку (див. таблицю 2.3).

Таблиця 2.3

Обсяг виконання федерального бюджету 2001 р. по розділу національна оборона і правоохоронна діяльність [31]

Найменування витрат

Надійшло коштів, тис. руб.

Профінансую-вано, тис. руб.

Відсоток виконання

1. Національна оборона

8746500

8520683

97,4

2. Правоохоронна діяльність та забезпечення безпеки держави в тому числі

2820000

2752652

97,6

 • Органи внутрішніх справ

640000

630399

98,5

 • Внутрішні війська

300000

294412

98,1

 • Кримінально-виправна система

400500

400453

100,0

 • Органи державної безпеки

320000

319926

100,0

 • Органи прикордонної служби

660000

653376

99,0

 • Митні органи

100000

99385

99,4

 • Органи прокуратури

130000

127203

97,8

Усього по 1 і 2

11566500

11273335

97,5

Спеціальний відділ у 2001 році профінансував свою частину федерального бюджету в цілому на 97,9%. Тільки кримінально-виправна система, органи державної безпеки були профінансовані повністю. Частина недофінансування не означає неефективність роботи органів казначейства. Залишки на особових рахунках одержувачів бюджетних коштів можуть мати місце. Але в цілому, власники особових рахунків намагаються повністю використати виділені їм кошти. У разі, кошторис доходів і видатків профінансована повністю, використання залишків бюджетних коштів не представляється можливим, оскільки видатки одержувачів коштів проходять і реалізуються відповідно до кошторису доходів і видатків бюджетних організацій.

Спецвідділ крім поточної роботи беруть участь у складанні короткострокового прогнозування коштів федерального бюджету і направлення на використання.

За допомогою економіко-математичних методів можна прогнозувати відсоток виконання федерального бюджету за окремими статтями витрат за сукупністю витрат у цілому.

Для розрахунку приходу виконання федерального бюджету за видатками на національну оборону будемо приймати метод найменших квадратів. Для цього будемо використовувати звітні дані за останні 5-6 років, щоб зробити прогноз на майбутній рік. Докладний розрахунок представлений в Додатку 6. Таблиця 2.4 показує прогнозне значення виконання витрат.

Таблиця 2.4

Прогноз виконання федерального бюджету за видатками на національну оборону на 2002 р., у відсотках

1997

1998

1999

2000

2001

2002

95,6

94,8

98,1

96,5

97,4

98,07

Прогноз показує, що із запланованих витрат на національну оборону профінансовано буде 98,07%. Подібний прогноз можна складати і по інших видах витрат. Також можна використовувати і багатофакторний аналіз, особливо при прогнозі виконання бюджету в цілому. Прогнозні розрахунки можуть виявити розміри економії бюджетних ресурсів і впливати на процес ефективного планування. Причому при сучасних можливостях комп'ютерів процеси прогнозування не будуть заважати працівникам виконувати їх поточну діяльність.

Найважливіший момент казначейської системи виконання бюджету - робота із захищеними статтями, тобто з коштами на виплату заробітної плати та нарахувань за нею, грошового забезпечення військовослужбовців та працівників органів внутрішніх справ, посібників, стипендій, компенсацій та інших соціальних виплат. Усім органам федерального казначейства, розпорядникам та одержувачам коштів федерального бюджету відкриті особові рахунки з відмітною ознакою «7».

Кошти федерального бюджету, що надходять на «семерочние» рахунку, не можуть бути перераховані на розрахункові або інші рахунки, безсісцентном порядку або використані на інші цілі. Цільове витрачання коштів федерального бюджету по захисним статтями знаходяться під контролем органів казначейства.

УФК, виступаючи в ролі банку, перевіряє кожен платіжний документ на правильність заповнення та цільовий характер платежу. Платіжні документи не приймаються, якщо не забезпечено цільове використання коштів:

 • сума платежу перевищує залишок коштів по зазначеній в платіжному дорученні статті економічної класифікації;

 • витрати не передбачені кошторисом;

  • витрати здійснюються без пред'явлення документів, що підтверджують правильність оплати (договір, акт виконання робіт, рахунок-фактура і т. д.);

  • сума платежу перевищує встановлені нормативи відрахувань (наприклад, в позабюджетні фонди) і ін

  Здійснюється поточний контроль за цільовим використанням коштів федерального бюджету розпорядниками.

  Особливість казначейської системи виконання бюджету в тому, що банки здійснюють операції з розрахунково-грошових документів у межах залишку коштів на особовому рахунку розпорядника і не контролюють призначення платежу, а органи казначейства - в межах залишку за статтею економічної класифікації з контролем призначення платежу.

  Процес виконання федерального бюджету відрізняється від виконання бюджету м. Хабаровська (місцевого бюджету) за видатками, хоча у фінансових департаментах міста існують відділи казначейства. Відмінні риси простежимо за окремими статтями витрат (див. таблицю 2.5).

  Таблиця 2.5

  Виконання федерального бюджету УФК по Хабаровському краю 2001-2002 рр.. [31]

  Найменування витрат

  План 2001, тис. руб.

  Факт. 2001, тис. руб.

  Відсоток виконання 2001

  План 2002, тис. руб.

  1. Освіта в т. ч.

  900000

  887383

  98,6

  1400000

  • Початковий

  300000

  298198

  99,4

  500000

  • Середнє

  110000

  103697

  94,3

  170500

  • Вища

  460500

  452472

  98,3

  700000

  2. Охорона здоров'я і фізична культура

  190500

  178462

  93,7

  275000

  Усього

  1090500

  1065845

  97,7

  3045500

  У цілому, відсоток виконання плану не перевищує 100% і в 2002 році буде та ж ситуація. Це відбувається тому, що планові показники передбачені бюджетним розписом і ліміти бюджетних зобов'язань не перевищують показники бюджетного розпису. Витрат може бути вироблено у розмірах, які перевищують ліміти.

  При виконанні бюджету м. Хабаровська склалася наступна ситуація (див. таблицю 2.6).

  Таблиця 2.6

  Виконання бюджету міста Хабаровська за видатками у 1999 році, у відсотках [46]

  Витрати

  1999

  1. Управління

  91,0

  2. Сільське господарство

  60,8

  3. Паливна промисловість

  86,2

  4. Транспорт

  99,9

  5. Житлово-комунальне господарство

  63,4

  6. Освіта

  104,2

  7. Культура та мистецтво

  97,9

  8. Охорона здоров'я і фізична культура

  112,2

  9. Соціальна політика

  28,8

  10. Інші витрати

  151,9

  Усього витрат

  93,4

  Дані показують, що відсотки виконання запланованих витрат різні: одні статті відчувають дефіцит, інші профінансовані з перевищенням податкових показників. Ці суттєві відхилення мають об'єктивні причини. Приміром, асигнування на освіту були виконані на 104,2% і перевитрата на 4,2% утворився через погашення кредиторської заборгованості минулих років. Витрати на соціальну політику виконані на 28,8%, що обумовлено відсутністю цільового фінансування з бюджетів вищого рівня. У разі підвищення або зниження витрат виконавчі органи приймають з цього приводу рішення, які обов'язкові для виконання фінансовими органами.

  По суті, механізм казначейського виконання бюджетів федерального або місцевого рівня однаковий, але процес виконання вирізняється. Відмінності полягають у тому, що адміністрація - фінансові органи - бюджетополучателі перебувають у вузькому оперативному просторі на місцевому рівні та перерозподіл коштів бюджету відбувається навіть занадто динамічно, тим гірше для бюджетної сфери, у якій скорочують обсяги бюджетного фінансування.

  Зміна бюджетних асигнувань за видатками федерального бюджету може бути здійснено внаслідок введення режимів скорочення або збільшення витрат федерального бюджету в порядку, передбаченому Бюджетним кодексом Російської Федерації. Зміна федеральних витрат будуть мати загальний характер, при цьому кардинальні зміни по бюджетному законодавству неприпустимі.

  Таким чином, процес виконання федерального бюджету консервативний, стійкий і відповідає бюджетному законодавству. Процес виконання місцевого бюджету не можна назвати стійким і юридично правильним, при цьому казначейський механізм виконання бюджету багато в чому залежить від рішень місцевих органів влади та об'єктивність роботи фінансових органів втрачається. У зв'язку з цим є резон використовувати місцеві бюджети органами федерального казначейства. Це буде сприяти оптимізації бюджетного процесу не тільки на муніципальному рівні, а й в цілому по Росії.

  Рішення виконавчих органів муніципального рівня з приводу бюджетних коштів буде реалізовуватися тільки в тому випадку, якщо вони відповідають Бюджетному кодексу Російської Федерації та іншим законодавчим актам, що регулюють бюджетні відрахування.

  Наказом Міністерства фінансів Російської Федерації від 19.04.00 № 46 були затверджені «Правила касового обслуговування виконання бюджетів суб'єктів Російської Федерації і місцевих бюджетів», які покликані розширити поле дії засобів федерального казначейства. Крім того, місцеві бюджети будуть економити кошти, так як утримання власних фінансових органів представляється марним, після того як органи федерального казначейства почнуть виконувати місцеві бюджети.

  Тепер знову повернемося до роботи УФК по Хабаровському краю. УФК в процесі виконання федерального бюджету взаємодіє з органами федерального казначейства інших суб'єктів Російської Федерації.

  За підсумками 2001 року органам федерального казначейства на територіях інших суб'єктів Російської Федерації було перераховано 3802920 тис. руб. в той же час від них надійшло 2865052 тис. руб.

  В цілому, за 2001 рік в УФК по Хабаровському краю надійшло для фінансування витрат та погашення джерел внутрішнього фінансування дефіциту федерального бюджету 23095556 тис. крб.

  У тому числі:

  • за реєстрами з ГУФК 20198000 тис. крб.;

  • надійшло від інших органів федерального казначейства 2865052 тис. руб.;

  • з балансового рахунку УФК № 40103 «Доходи федерального бюджету призначені для фінансування витрат 37504 тис. руб.;

  З отриманих коштів профінансовано:

  • всього витрат 19104493 тис. крб.;

  • перераховано іншим органам федерального казначейства 3802920 тис. руб.;

  • перераховано в ГУФК залишки невикористаних коштів 188 143 тис. руб.

  Таким чином, федеральний бюджет по Хабаровському краю виконаний на 99,2%, що говорить про хорошу роботу органів казначейства і чудово характеризує систему виконання федерального бюджету.

  2.2 Виконання федеральних цільових програм

  Фінансування витрат по федеральних цільових програм виділяється окремим рядком і передбачається по тим розділам, цільовим статтям, видом витрат бюджетної класифікації, за якими плануються витрати міністерств (відомств) Росії - замовників програм.

  Для оплати витрат, пов'язаних з реалізацією цільових програм, одержувачі бюджетних коштів подають до органів федерального казначейства:

  • кошторису витрат, затверджені міністерством - замовником федеральної цільової програми;

  • фінансові розрахунки;

  • графіки виконання програм;

  • договори з постачальниками продукції (робіт, послуг) і т. д.

  Оплата витрат з особових казначейських рахунків проводиться органами федерального казначейства після перевірки посадовою особою відділу платежів платіжних документів розпорядника бюджетних коштів їх відповідність статтям кошторису, договорами з постачальниками за поставки продукції, актів виконаних робіт та інших представлених документів.

  У УФК по Хабаровському краю за виконання цільових програм відповідають спеціальні підрозділи.

  Відділ фінансування державних кредитів і цільових програм є структурним підрозділом УФК. Основним завданням відділу є забезпечення фінансування витрат федерального бюджету через особові рахунки суб'єктів Російської Федерації, установ і організацій, відкриті на поточному бюджетному рахунку УФК, в межах обсягів фінансування коштів на поворотній основі і федеральних цільових програм.

  Основними напрямками роботи відділу є:

  1. Фінансування цільових програм.

  2. Вирівнювання рівнів бюджетного забезпечення.

  3. Робота з обслуговування деяких боргових зобов'язань Російської Федерації (внутрішній борг).

  Кожен учасник роботи має свої специфічні особливості, за системою фінансування витрат федерального бюджету спільна.

  Відділ фінансування державних кредитів і цільових програм несе відповідальність за виконання всіх покладених на нього функцій і завдань: організацію, стан і вдосконалення роботи по виконанню федерального бюджету на території краю; цільове витрачання коштів, що виділяються з федерального бюджету, своєчасне і якісне розгляд заяв і скарг громадян , підприємств, установ і організацій; достовірність звітних даних, відомостей та інших матеріалів, підготовлених у відділі; дотримання державної та комерційної таємниці.

  У законі «Про федеральний бюджет на ... рік» затверджується перелік федеральних цільових програм і обсяги коштів, які виділені на їх реалізацію з розбивкою по територіях, де вони будуть здійснюватися.

  Розглянемо порядок виконання федеральних цільових програм органами казначейства.

  Постановою Уряду Російської Федерації від 30.12.00 № 1034 було продовжено термін реалізації деяких федеральних цільових програм на 200й рік. Цільова програма сприяння зайнятості населення 1998-2000 рр.. була продовжена на рік. По ній було передбачено фінансування наступних заходів професійного навчання і орієнтації, спеціальних програм, матеріальної допомоги та допомоги безробітним та ін (див. таблицю 2.7).

  Таблиця 2.7

  Обсяги фінансування федеральної цільової програми сприяння зайнятості населення Російської Федерації в 2001 р. [6]

  Найменування заходів

  Млн. руб. по Російській Федерації

  Млн. руб. по краю, відсоток від Російської Федерації

  Професійне навчання

  1325

  30,5 (2,3)

  Професійна орієнтація

  80

  1,4 (1,8)

  Спеціальні програми

  21421

  25 (1,2)

  Матеріальна підтримка безробітних

  101777

  12282 (2,2)

  Разом

  137248

  284,9 (2,1)

  Замовником даної цільової програми є Міністерство праці і соціального розвитку Російської Федерації. На частку Хабаровського краю припадає близько 2% коштів бюджету за даною цільовою програмою. Кінцевими виконавцями програми є державні центри зайнятості та інші установи. Вони надають заявки на фінансування витрат по цільовим програмам в УФК, УФК оформляє заявки в ГУФК, потім йдуть зворотні потоки у вигляді грошових перерахувань. За звітний період УФК виконує дві заявки, якщо вони відповідають оформлення та призначенням. За час роботи можуть виникати невідповідності між затвердженими витратами та фактичними. З цього розриву не можна судити про погану роботу УФК або про гарну. В даному випадку УФК є жорсткий інструмент виконання цільових програм, тобто що заявлено то і профінансовано, але в межах лімітів бюджетних зобов'язань довірених з ГУФК (див. таблицю 2.8).

  Таблиця 2.8

  Виконання програми сприяння зайнятості населення Російської Федерації за 2001 рік, тис. руб. [31]


  Доведено ЛБО

  Касовий витрата

  Виконано,%

  Всього в тому числі

  1949912

  998194

  51,2

  Допомоги по безробіттю

  227953

  132744

  58,2

  В цілому, з доведених лімітів бюджетних зобов'язань було профінансовано 51,2%, що становить касові видатки центрів зайнятості Хабаровського краю. Залишок невикористаних коштів повертається в ГУФК.

  У минулому році з федерального бюджету управлінням федерального казначейства по Хабаровському краю здійснювалося фінансування 12 федеральних цільових програм:

  1. Економічний і соціальний розвиток Далекого Сходу і Забайкалля.

  2. Паливо та енергія.

  3. Газифікація Росії.

  4. Розвиток індустрії дитячого харчування.

  5. Діти Росії та інші.

  У 2002 році федеральним законом передбачено 12 млн. руб. на реалізацію програми «Економічний і соціальний розвиток Далекого Сходу і Забайкалля на 1996-2005 роки» на території Хабаровського краю, що складає 1,8% від усього обсягу коштів спрямованих на реалізацію цієї програми.

  У УФК проводиться робота з вирівнювання рівнів бюджетної забезпеченості, тобто здійснюється фінансова допомога бюджетам нижчестоящого рівня.

  Дотації на вирівнювання рівня бюджетної забезпеченості суб'єктів Російської Федерації в Хабаровському краї передбачені в таких розмірах (див. таблицю 2.9).

  Таблиця 2.9

  Дотації на вирівнювання рівня бюджетної забезпеченості по Хабаровському краю 2001-2002 рр., Тис. Руб. [6,7]

  2001

  2002

  Зміна

  Темп зростання (%)

  2260836

  2324851

  64015

  102,8

  Обсяг дотацій, в цілому, практично не змінився, а з урахуванням інфляції зменшився.

  Схема фінансування функцій: кошти з рахунку ГУФК 40105 перераховуються на рахунок 40105 для подальшого зарахування на 40201 УФК «Кошти федерального бюджету, передані суб'єкту Російської Федерації». Таким чином, кошти потрапляють до фонду крайового бюджету Хабаровського краю.

  Відзначити необхідно, що 4 лютого 2002 р. між УФК та Урядом Хабаровського краю було укладено Угоду про касове обслуговування виконання бюджету Хабаровського краю. Тепер всі перерахування виробляються в одній установі.

  Крім дотацій до бюджету суб'єкта Російської Федерації направляються субсидії на державну підтримку завезення продукції (товарів) в районі Крайньої Півночі, а також компенсація тарифів на електроенергію. У бюджетну систему Хабаровського краю надходять такі обсяги коштів (див. таблицю 2.10).

  Таблиця 2.10

  Фінансова допомога бюджету Хабаровського краю в 2001, 2002 рр., Тис. Руб. [6,7]

  Найменування

  2001

  2002

  Темп зростання (%)

  1. Кошти на підтримку завезення продукції райони Крайньої Півночі

  264559

  174145

  65,8

  2. Компенсація тарифів на електроенергію

  360000

  466000

  1278

  Загальний обсяг коштів по цих двох напрямках за період 2001-2002 рр.. практично не змінився, вони встановлюються на федеральному рівні влади.

  Субсидії виділяються тільки російським юридичним особам наступним чином:

  1. Виконавчі органи суб'єктів Російської Федерації проводять конкурс на завезення продукції райони Крайньої Півночі між різними підприємствами (торговими - постачальниками, транспортними - перевізниками).

  2. Фінансовий департамент Хабаровського краю укладає угоду з підприємством (акт), які виграли в конкурсі.

  3. Фінансовий департамент передає в УФК реєстри з переліком організацій і сум.

  4. На підставі реєстрів проводиться перерахування коштів в ОФК відповідній території. Якщо уповноважені організації знаходяться в місті Хабаровську, то через УФК.

  5. Уповноважені організації повинні надавати договір з постачальниками, документи засвідчують фактичну доставку та відвантаження продукції.

  Федеральним законодавством в 2001 році були встановлені розміри субсидій і субвенцій, виділених з Фонду компенсацій на фінансування поточних витрат з реалізації:

  Федерального закону від 24 листопада 1995 року № 181-ФЗ «Про соціальний захист інвалідів у Російської Федерації» - у сумі 10578667 тис. крб. (З них у крайовий бюджет Хабаровського краю йде не більше 2%).

  Федерального закону від 19 травня 1995 року № 81-ФЗ «Про державну допомогу громадянам, які мають дітей» - у сумі 22802971 тис. крб.

  У 2002 році додалося ще кілька законів, які слід профінансувати за рахунок Фонду компенсацій.

  Наприклад, на реалізацію Закону Російської Федерації «Про соціальний захист громадян, які зазнали впливу радіації внаслідок катастрофи на Чорнобильській АЕС» передбачено 1000000 тис. руб. з них 3416 тис. руб. для Хабаровського краю.

  Порядок реалізації цього закону наступний:

  1. Підприємства, на яких працюють громадяни певних груп надають щомісяця заявки на фінансування цих груп громадян, в УФК.

  2. УФК оформляє заявку в ГУФК.

  3. ГУФК задовольняє заявку з урахуванням авансових платежів, перерахованих раніше в УФК.

  4. Через ЛКС отримані кошти перераховуються тим організаціям, які надають ті чи інші пільги «чорнобильцям», виплачують їм гроші і т. п.

  5. Уповноважені організації також періодично звітують в УФК з питань вироблених ними операцій з бюджетними коштами.

  Непрацюючі громадяни отримують гроші і компенсації в комітеті соціального захисту.

  Схема фінансування федеральних законів і цільових програм представляється досить ефективною, оскільки вона включає систему комплексного контролю за бюджетними коштами.

  Крім фінансування цільових програм та забезпечення нижчестоящих бюджетів фінансовою допомогою, відділ фінансування державних кредитів і цільових програм здійснює роботу по обслуговуванню деяких зобов'язань держави перед громадянами Росії.

  Фахівці відділу проводять операції з погашення цільових розрахункових чеків на придбання легкових автомобілів за виконавчими документами.

  Цільові чеки були ще з часів СРСР. По суті цільові чеки представляють собою цінні папери, за якими періодично проводилися відрахування від заробітної плати власники і до певного моменту часу власник чека отримував автомобіль вітчизняного виробництва. В даний час за цільовим чеку можна одержати грошову суму приблизно рівну відпускною ціною автомобіля на заводі-виробнику. Але для цього власник чека має звернутися до суду.

  Схема виплат грошей за цільовим чеками в цілому представлена ​​на рис. 1.

  Дамо характеристику схеми:

  1. Власник чека звертається з позовом до суду.

  2. Суд приймає рішення і направляє виконавчі документи до Міністерства Фінансів Російської Федерації.

  3. ГУФК, отримавши виконавчі документи, направляє їх у УФК разом з грошовим реєстром на суму вказану у виконавчих листах.

  4. Спеціальні працівники в УФК надсилають повідомлення на адресу власника чека про надходження грошових коштів на його ім'я.

  5. Чек надходить в УФК, де він звіряється з виконавчими документами.

  6. Оформляються платіжні документи на перерахування коштів в Ощадбанк Росії, туди ж прямує цільової чек.

  7. Власник цільового чека направляється до Ощадбанку з корінцем чека, де він долучається до самого чеку. Після цього власник отримує гроші.

  Рис. 1. Схема обслуговування цільових чеків

  У цілому, система подібних розрахунків працює, але не без проблем. На стадії коли документи потрапляють до Мінфіну Російської Федерації, починають працювати «бюрократичні гальма». Власникам чеків доводиться їздити туди-сюди. У деяких випадках громадяни оформляють довіреність на деякого індивіда N, який стає, по суті, трастовим управляючим з приводу справ з цільовими чеками. Цей керуючий працює на оплатній основі. Сума оплати його послуг може коливатися від 8-20% вартості відшкодування за цільовим чеками.

  Схему можна покращити: виконавчі документи після суду краще б направити в УФК, де УФК оформляє заявку на грошові кошти в ГУФК далі схема така ж, як і на малюнку.

  Схема УФК - ГУФК працює оперативно і проблем з платежами не буде.

  Система виконання федеральних цільових програм, федеральних законів і система забезпечення зобов'язань держави видається ефективною, оскільки вона задовольняє принципам: цілеспрямованості, адресності, комплексного контролю та оперативності.

  Органи казначейства поєднують в собі функції контрольних органів та банківських структур. З одного боку забезпечується попередній, поточний і почасти наступний контроль, з іншого забезпечується оперативне розрахунково-касове обслуговування організацій і установ. Платежі здійснюються протягом трьох робочих днів.

  Контроль за цільовим витрачанням коштів федерального бюджету здійснюється всіма підрозділами УФК, але є й спеціальні структури, контрольна діяльність яких є основною. Про контрольно-ревізійну роботу УФК мова піде в наступній частині.

  2.3 Контрольна діяльність органів федерального казначейства

  Напрями проведення контролюючих заходів визначаються виходячи із загальних завдань, що стоять перед органами казначейства. В Указі Президента Російської Федерації від 08.12.92 № 1556 і у Положенні про федеральний казначействі в цілому намічені пріоритети контрольної діяльності.

  Перш контроль за цільовим використанням бюджетних коштів здійснювався після їх витрачання. Це не вирішувало проблеми цільового характеру витрат. Зараз на етапах попереднього і поточного контролю перевіряється відповідність видатків наданими документами, тобто затвердженим кошторисом, підтвердженням підлягає реалізації договорів на поставку продукції, виконання робіт і послуг або укладених трудових угод. Акцент переноситься на запобігання нецільового витрачання коштів бюджету.

  Відповідно до постанови Уряду Російської Федерації від 28.0897 № 1052 «Про заходи щодо прискорення переходу на казначейську систему виконання федерального бюджету» органи федерального казначейства відкриває рахунки для зарахування та видачі коштів у Центральному банку Росії, його установах на місцях, інших банках і фінансово-предметних установах. У міністерствах і відомствах, на підприємствах та інших юридичних осіб вони здійснюють перевірки грошових документів, звітів, планів, кошторисів та інших документів, пов'язаних із зарахуванням, перерахуванням і використанням коштів федерального бюджету.

  Наявність казначейської системи дозволяє на основі чітко визначених обсягів реальних споживачів найбільш раціонально проводити оптимізацію бюджетних потоків, забезпечити облік і контроль кожного етапу виконання федерального бюджету.

  Напрями проведених органами федерального казначейства контрольних заходів представлені на рис. 2.

  Ще одним напрямком контрольної діяльності органів казначейства (в особі УФК) є контрольна робота, об'єктами якої є нижчестоящі відділення федерального казначейства і яка ведеться за двома напрямками:

  1. Перевірки фінансово-господарської діяльності відділень - цільове використання коштів федерального бюджету, виділених на утримання відділення;

  2. Перевірки здійснення відділеннями попереднього контролю при фінансуванні організацій і установ через особові рахунки казначейства.

  Рис. 2. Напрями контрольних заходів, проведених органами федерального казначейства

  Ймовірна структура органів казначейства є системою контролю: ГУФК - УФК - ОФК, де кожен елемент виконує свої контрольні функції.

  Основні функції контролю УФК - по Хабаровському краю - організаційно-методична робота, проведення комплексних контрольних заходів, аналіз результатів проведеної контрольної роботи, а також підготовка звітів, інформації, пропозицій для передачі в ГУФК.

  При зв'язку управління - відділення направляються завдання на проведення контрольних заходів, методичні рекомендації з проведення перевірок та оформлення їх результатів. При зворотного зв'язку ОФК - УФК направляються матеріали контрольних заходів, щомісячні звіти за їх підсумками, проекти розпоряджень на безспірне стягнення санкцій.

  Як вже зазначалося раніше, до складу УФК по Хабаровському краю включені багато підрозділів, кожне з яких проводить контрольну роботу за своїм напрямом спеціалізації.

  Зупинимося на контрольних функціях відділу контрольно-ревізійної роботи УФК: Ревізійний відділ УФК по Хабаровському краю відповідно до покладених завдань виконує наступні функції:

  Організовує та проводить поточний та наступний контроль підприємств, установ, організацій, банків та інших фінансово-кредитних установ будь-яких форм власності з питань використання коштів федерального бюджету;

  • проводить планові і позапланові документальні ревізії та перевірки громадян ОФК;

  • контролює своєчасність здійснення операцій з коштами федерального бюджету;

  • проводить і безпосередньо організовує роботу територіальних органів казначейства в краї з контролю за дотриманням чинного законодавства;

  • аналізує та узагальнює звіти про роботу нижчестоящих ОФК і розробляє пропозиції щодо її вдосконалення;

  • здійснює взаємодію з банками, органами державної податкової служби, фінансовими органами та іншими організаціями з питань, що входять у компетенцію відділу;

  • здійснює координацію контрольно-ревізійної роботи УФК по Хабаровському краю та виконує інші функції.

  Система контролю реалізується в три етапи (див. рис. 3). Кожна зі стадій контролю носить свій спеціальний аспект ефективності, тому елементи контролю слід застосовувати комплексно.

  Проведення попереднього контролю передбачає перевірку напрямів видатків; правильності поданих розрахунків; повноти зазначених джерел доходів; очікуваних доходів; і т. д.

  Рис. 3. Етапи проведення контролю

  Поточний контроль передбачає перевірку: відповідності передбачуваних витрат затвердженим кошторисом витрат, кодами економічної класифікації; відповідність укладених договорів доведеним лімітам бюджетних зобов'язань; документів, що підтверджують належну реалізацію договорів на поставку продукції, виконання робіт, послуг, укладених трудових угод.

  Подальший контроль проводиться шляхом аналізу і ревізії звітної фінансової і бухгалтерської документації для визначення ефективності, цілеспрямованості витрачання бюджетних коштів та своєчасності здійснення операцій з цими коштами.

  В даний час попереднього і поточного контролю за виконанням федерального бюджету приділяється більше часу, тому що він здійснюється у всіх підрозділах УФК. Тим не менш, застосування подальшого контролю не втрачає своєї актуальності - він виявляє порушення на стадії реальних витрат.

  Ревізійний відділ УФК по Хабаровському краю здійснює подальший контроль за допомогою перевірок, бюджетних організацій та інших юридичних осіб, які використовують засоби федерального бюджету.

  Перевірки проводяться на основі Правил проведення комплексних перевірок роботи органів федерального казначейства за суб'єктами Російської Федерації, затверджених наказом міністерства фінансів Російської Федерації від 24.11.99 р. № 80 та Інструкції "Про порядок проведення ревізії та перевірки контрольно-ревізійними органами міністерства фінансів Російської Федерації», затверджений наказом міністерства фінансів Російської Федерації 14.04.2000 р. № 42-н.

  Схеми проведення перевірки відображені в Додатку 7.

  У 2001 році ревізійним відділом УФК було перевірено 438 одержувачів коштів федерального бюджету з 1563, розташованих на території краю, що складає 28%.

  Планом було передбачено провести 438 перевірок і він був реалізований на 100% за рік.

  У процесі перевірок були виявлені порушення в частині витрат на безоплатній основі (див. таблицю 2.11)

  За період з 2000 по 2001 р. обсяг фінансових санкцій виріс на 218,1% або в 3,2 рази. До 60% фінансових санкцій підлягали стягненню за коштами змін в обсягах фінансування. Практично вся решта сплачується у добровільному порядку порушниками.

  Цікавою видається картина відшкодування фінансових санкцій до фонду федерального бюджету від встановлених при проведенні ревізії (перевірки) (див. таблицю 2.12).

  Таблиця 2.11

  Фінансові санкції, накладені в результаті контрольної діяльності УФК в 2000-2001 рр., Тис. Руб. [32]

  Показник

  2000

  2001

  Відсоток зростання

  1. Всього, в тому числі:

  3594488

  11436804

  318,1

  - За нецільове використання

  2677432

  10003976

  373,6

  -Суми штрафів

  917556

  1432828

  156,2

  2. Підлягає стягненню:
  - У безспірному порядку

  36848

  770424

  2090,8

  - У добровільному порядку

  1413964

  4724268

  334,1

  - За виконавчими листами

  -

  67406

  -

  - За повідомленням про зміну фінансування

  2144176

  5874708

  274,0

  У 2001 році повернуто до бюджету 40,8% від 11436804 тис. рублів, це вище аналогічного показника за 2000 рік на 13,4 процентних пункту.

  У цілому на 70% нараховані санкції стягуються до доходів федерального бюджету в добровільному порядку. Суми штрафів у 2001 році гасилися слабо, всього на 12,2% від нарахованих сум. Всього на 11,1% в 2001 році фінансові санкції були зменшені шляхом зміни фінансування.

  Розміри заборгованості зі сплати санкцій за 2000-2001 рр.. становлять відповідно 72,6% і 60,2% від виявлених фінансових порушень.

  У цьому відношенні роботу казначейства можна визнати незадовільною.

  Крім УФК державним подальшим контролем займається КРУ Мінфіну Росії. Дані про виявлені порушення щодо перевірок КРУ, так і за спільним перевірок КРУ та УФК є у звітності ревізійного відділу УФК.

  Таблиця 2.12

  Відшкодовано (стягнуто) в доход федерального бюджету фінансових санкцій за 2000 - 2001, тис. руб. [32]

  Показник

  2000

  Відсоток виконання від нарахування

  2001

  Відсоток виконання від нарахування

  1. Всього, в тому числі:

  986256

  27,4

  4670538

  40,8

  - Нецільове використання

  496471

  18,5

  4496404

  44,9

  - Сума штрафів

  489785

  53,4

  174134

  12,2

  2. Підлягає стягненню:

  - У безспірному порядку

  36848

  100,0

  486186

  63,0

  - У добровільному порядку

  949408

  67,1

  3465549

  73,4

  - За виконавчими листами

  -


  67406

  100,0

  - За повідомленням про зміну фінансування

  -


  652397

  11,1

  Заборгованість за фінансовими санкціями

  2608732


  6766266


Щодо перевірок КРУ Мінфіну Російської Федерації було виявлено не менше фінансових порушень та накладено санкцій, ніж при роботі ревізійного підрозділу УФК (див. таблицю 2.13).

Таблиця 2.13

Структура контролю ревізійних відділів за обсягом фінансових санкцій 2000-2001 рр., Тис. Руб. [32]

Показник

2000

Відсоток

2001

Відсоток

1. Перевірки УФК

3594,988

47,3

11936,804

22,1

2. Перевірки КРУ

3931,687

51,5

40263,839

77,8

3. Спільні перевірки УФК і КРУ

76,851

1,0

22,646

0,1

Усього

7602,526

100,0

51723,289

100,0

Як видно з таблиці за обсягом фінансових санкцій, накладених на бюджетні організації, більшу частину контролю бере на себе контрольно-ревізійне управління Мінфіну Росії.

Загалом, роботу органів контролю можна визнати позитивною у тій частині, що обсяг виявлених фінансових порушень зріс в усіх напрямках, тобто пильність і засоби контролю ревізійних органів достатньо ефективні.

Перевірки ревізійного відділу УФК спрямовані на питання дотримання бюджетного законодавства в частині цільового використання коштів федерального бюджету, виділених на поточне утримання бюджетополучателей.

Найбільш поширеними порушеннями, виявленими в результаті перевірок, є:

У 2001 р. було проведено три перевірки з питання цільового використання бюджетних коштів, виданих на платній і зворотній основі, у тому числі в останньому кварталі 2001 р. - дві (цільове використання бюджетних позичок на закупівлю і доставку палива в райони Крайньої Півночі). Факти нецільового використання коштів федерального бюджету не встановлено.

У 2001 році, як уже зазначалося, було перевірено 438 організацій та установ, з них в 138 були допущені певні порушення, що складає близько 32% від перевірених осіб.

З метою підвищення ефективності контрольно-ревізійної роботи органів контролю, я вважаю за доцільне проводити таку роботу відповідними відділами органів казначейства.

Після проведення перевірок з окремим організаціям, а також по їх групам у відповідності до розділів видатків федерального бюджету здійснювати розрахунок визначених коефіцієнтів:

1. Коефіцієнт нецільового використання;

2. Коефіцієнт фінансових санкцій.

Коефіцієнт нецільового використання (КНІ) буде розраховуватися за формулою 2.1:

Кни = НИ: СВ * 100%, (2.1)

де НІ ​​- суми бюджетних коштів, які використовуються не за цільовим призначенням;

СВ - бюджетні кошти, виділені на фінансування установи, організації.

Коефіцієнт фінансових санкцій (Кфс) більш широкий показник і він включає по суті КНС (формула 2.2):

Кфс = ФС: СВ, (2.2)

де ФС - фінансові санкції, накладені аудиту при проведенні перевірки.

Наприклад, на військову частину 25139 накладено 95000 рублів, у той же час на вищий навчальний заклад «Академія інвестиційних технологій» - 150000 рублів. Судячи з абсолютним значенням вуз більш недисциплінований. Але якщо припустити, що Кфс для вузу і військової частини відповідно 8% і 15%, то на один рубль бюджетних коштів виділених військової частини припадає 15 копійок санкцій, у той час як у вузі 8 копійок. Якщо КНС будуть відповідно рівні 6 і 10%, це означає 6 і 10 копійок відповідно носять нецільовий характер у розрахунку на 1 рубль виділених з бюджету коштів.

Дані відносні показники будуть грати допоміжну роль при плануванні контрольно-ревізійної діяльності.

Коефіцієнти повинні бути розраховані по певних періодах і за всіма бюджетополучателямі. Якщо буде мати місце систематичний збір інформації по перевіряється організаціям, то відповідні показники (КНІ Кфс) можна буде прогнозувати на планований період.

Прогнозні показники, що перевищують певний (встановлений) межа, зазначається окремо, а одержувач бюджетних коштів, що мають дані показники, потрапляють до вибірки і згодом перевіряються відповідними органами контролю.

В даному випадку необхідно тільки встановити межу відповідного відносного показника. Прогнозовані значення коефіцієнтів виведе контролер, а також машина здійснить вибірку організацій. Таблиця 2.14 показує механізм реалізації запропонованих рішень.

Таблиця 2.14

План перевірок на 2002 рік (I квартал)

Найменування організацій

Прогноз Кфс на 2002 р.

Межа Кфс

Перевіряються організації в 2002 р.

Отримувача 1

0,14

0,15


Одержувач 2

0,13

0,15


Одержувач 3

0,09

0,15


Одержувач 4

0,16

0,15

Одержувач 4
Одержувач 5

0,18

0,15

Одержувач 5
Одержувач 6

0,11

0,15

Одержувач 7

0,00

0,15

Одержувач 8

0,05

0,15

Одержувач 9

0,21

0,15

Одержувач 9
Одержувача 10

0,19

0,15

Одержувача 10

Отже, визначилися чотири організації, які внесуть у план перевіряються в I квартал 2002 року.

Реалізація подібних пропозицій буде сприяти і без того достатньо ефективною роботу органів казначейства. Застосування системи коефіцієнтів (не тільки вищенаведених) може ефективніше проводити перевірки тематичного характеру та аналізувати їх результати.

У наступному розділі йтиметься перспективи розвитку казначейської системи виконання бюджету в Російській Федерації.

3. Основні напрями вдосконалення роботи органів федерального казначейства в частині виконання видатків федерального бюджету та перспективи розвитку казначейства в росії

Система виконання федерального бюджету сьогодні видається дуже ефективною, оскільки орієнтується:

 • оперативність бюджетних розрахунків;

 • адресність бюджетних потоків;

 • комплексний контроль за рухом бюджетних коштів і т. д.

Але систему можна вдосконалювати.

При виконанні витрат федерального бюджету органи федерального казначейства дублюють банківські функції при розрахунково-касовому обслуговуванні власників особових казначейських рахунків. При цьому федеральний казначейство не є ліцензованою кредитною організацією. У зв'язку з цим та з метою підвищення ефективності роботи органів федерального казначейства слід реально включити їх в систему електронних розрахунків.

Будучи банком для одержувачів коштів бюджету, орган казначейства сам виступає в ролі розпорядника коштами бюджету по відношенню до банку, де відкрито його особовий рахунок витрат. Як клієнт, казначейство надає в банк всі платіжні документи, прийняті від розпорядників, для здійснення операцій за рахунком. Перший примірник платіжних документів засвідчується печаткою та підписами уповноважених осіб органу казначейства. Банк має право повернути платіжні документи за наявності помилок, допущених при їх заповненні. Банк не несе відповідальності за суму і призначення платежу і здійснює операції по особовому рахунку казначейства в межах залишку коштів на ньому. Банк зобов'язаний списати кошти з рахунку казначейства цим же операційним днем або наступним, якщо документи прийняті в кінці дня. В іншому випадку органи казначейства вправі перевірити банк і пред'явити штрафні санкції за порушення терміну платежу.

Таким чином, через особовий рахунок казначейства в банку виконуються всі платіжні документи бюджетних організацій. Орган казначейства в установленому порядку, на наступний день після операції по рахунку, отримує виписку банку з копіями платіжних документів на списання та зарахування коштів. На підставі отриманих документів здійснюється зарахування та списання коштів по особових рахунках розпорядників, відкритих в казначействі. Орган казначейства по кожному особовому рахунку розпорядника видає виписку з додатком копій платіжних документів, що підтверджує факт списання та зарахування коштів за рахунком .. Облік коштів на особових рахунках ведеться за статтями економічної класифікації, а виписка готується в стандартному банківському вигляді і відображає рух в цілому по особовому рахунку.

Загальна схема розрахункового обслуговування бюджетних організацій представлена ​​в додатку 8.

Система: Казначейство - банк по суті надмірність, так як «банк» не додає нічого потрібного в систему, а «казначейство» для одержувача виконує всі банківські операції, включаючи видачу виписок з особового рахунку. Необхідна система: Казначейство - РКЦ (Розрахунково-касовий центр), тобто включення казначейства в систему електронних розрахунків. Відносини казначейства з банком з приводу обслуговування особового рахунку, накладання штрафних санкцій і т. д. будуть скасовані. У даній ситуації підвищиться оперативність роботи органів казначейства з ведення особових рахунків розпорядників та одержувачів бюджетних коштів, оскільки дублює ланка не буде складатися в ланцюзі фінансово-розрахункових взаємин.

По спрямованості бюджетно-фінансових перетворень очевидна тенденція огородження державних фінансів від інших секторів фінансів. У зв'язку з цим є резон визначити в повноваження органів казначейства готівково-грошовий обслуговування бюджетних установ, цьому сприяє і система органів казначейства (ОФК).

На органи федерального казначейства покладені роботи з організації та здійснення короткострокового прогнозування і касового планування коштів федерального бюджету.

При розробці прогнозу розвитку бюджету можуть бути використані наступні методи:

1. Метод екстраполяції, тобто складання перспективи виходячи з практики попередніх періодів. Однак цей метол придатний для прогнозування лише деяких статей витрат і фондів бюджету, що мають більш-менш стабільний характер.

2. Метод експертних оцінок, тобто прогноз, що будується на базі оцінок, зроблених і обгрунтованих компетентними фахівцями в окремих галузях, також не позбавлений недоліків, оскільки має елемент суб'єктивізму.

Методи екстраполяції більш об'єктивні, оскільки засновані на математичних засадах. Застосування економіко-математичних методів повинне переважати при плануванні і прогнозуванні фінансових ресурсів та обсягів їх використання. Надійність прогнозу посилюється при побудові багатофакторних моделей. Економіко-математичні методи дуже різноманітні і по-своєму ефективні. А при застосуванні можливостей наявної комп'ютерної техніки і прийомів економетрики прогнозні розрахунки будуть оптимальними.

Приклад прогнозних розрахунків представлений у другому розділі на прикладі методів найменших квадратів.

Перспективне фінансово-бюджетне планування і прогнозування сприятиме координації управлінських рішень не тільки на федеральному рівні, а й на інших рівнях влади. Тобто щоб ефективно управляти потрібно передбачити.

Застосування математичних методів повинне стати основою при роботі зі складання прогнозів органами казначейства бюджетних коштів, а інші методи повинні бути також затребувані. При цьому будуть враховуватися як об'єктивні тенденції розвитку, так і думки експертів.

У систему контрольної посади органів федерального казначейства можна також внести деякі корективи.

Органи казначейства при виконанні федерального бюджету здійснюють комплексний контроль, тобто попередній, поточний і наступний. Основний упор робиться на поточний і попередній контроль. В сучасних умовах слід зробити акцент і на наступний контроль, щоб забезпечити повноцінну систему контролю за використанням бюджетних коштів.

Подальший фінансовий контроль, що проводиться шляхом аналізу і ревізії звітної фінансової і бухгалтерської документації, призначений для оцінки стану використання бюджетних коштів бюджетними організаціями.

У процесі проведення перевірок на основі документації і видаткових документів розглядаються окремі питання фінансової та господарської діяльності і намічаються заходи для усунення виявлених порушень.

Найбільш доцільним методом контролю бюджетних установ вважається ревізія.

Ревізія - найбільш глибокий і всеосяжний метод фінансового контролю. Це повне обстеження фінансово-господарської діяльності бюджетної установи з метою перевірки її законності, правильності, доцільності, ефективності.

В процесі ревізії відволікаються великі трудові ресурси, ревізії можуть бути в одній установі до одного місяця і носять в основному комплексний характер. У зв'язку з цим не все бюджетополучателі та розпорядники бюджетних коштів охоплені системою повного контролю.

З метою поширення подальшого контролю на велику (всю) сукупність бюджетних установ та організацій слід вживати таких заходів.

1. Скорегувати дії органів федерального казначейства з контрольно-ревізійними управліннями. Оптимізувати обмін інформацією між цими органами. Якщо КРУ бере на себе частину установ і організацій для перевірки, то казначейство має спланувати свою діяльність так, щоб перевірити інші організації.

2. Розподілити або перерозподілити частину обов'язків відділів в органах казначейства на користь здійснення подальшого контролю за використанням бюджетних коштів, в крайньому випадку здійснити набір додаткових працівників сфери контролю.

3. З метою економії робочого часу слід проводити ревізії в рамках визначених питань і поле діяльності перевірених осіб, тобто більшою мірою використовувати тематичні перевірки.

4. Тематичні ревізії слід проводити на основі наявної бази даних про вже перевірених у попередніх періодах розпорядників та одержувачів бюджетних коштів.

5. Створити базу даних перевірених бюджетополучателей. На кожну організацію повинна бути інформація в абсолютних і відносних показниках, що відображають суми нецільового використання бюджетних коштів, суми штрафних санкцій, виконання вимог контрольних органів і т. д. Інформація отримана в ході перевірок аналізується і заноситься до бази даних. Це буде сприяти оптимізації управлінських рішень при плануванні контрольної діяльності органів федерального казначейства. Частково системи відносних показників і процедур застосування рішень представлені у третьому розділі другого розділу.

6. В ході перевірок будуть виявлятися свого роду «підводні камені» і з деяких питань фінансово-господарської діяльності для конкретних одержувачів бюджетних коштів слід ввести додаткові форми звітності.

7. При фінансуванні серйозних проектів і програм слід проводити моніторинг, тобто постійний контроль за використанням виданих бюджетних ресурсів.

8. В ході контрольно-ревізійної роботи постійно слід удосконалювати форми і методи контролю, роблячи акцент на ті елементи фінансової діяльності, де порушення фінансової та іншої дисципліни найбільш важливі.

Крім удосконалення роботи органів федерального казначейства за видатками федерального бюджету слід приділити увагу перспективам розвитку казначейської системи в цілому.

На сьогоднішній день процеси діяльності органів федерального казначейства Міністерства фінансів Російської Федерації забезпечують лише виконання федерального бюджету і не включають контроль та облік державних позабюджетних коштів, а також не в повній мірі виконуються бюджети суб'єктів Російської Федерації і муніципальних органів влади.

Сьогодні перспективи розвитку казначейської системи виконання бачаться в наступних основних напрямках.

1. Переклад на виконання федеральними органами казначейства бюджетів державних позабюджетних фондів.

2. Переклад на виконання органами федерального казначейства бюджетів суб'єктів Російської Федерації і місцевих бюджетів.

Обсяги фінансових ресурсів державних позабюджетних фондів дуже значні: тільки бюджет Пенсійного фонду Російської Федерації в 2001 р. обіймав близько 50% у порівнянні з фінансовими засобами федерального бюджету; в середині і наприкінці 90-х років загальний обсяг коштів державних спеціальних позабюджетних фондів становив більше 15% від ВВП [39 с. 323]. Нагадаю, що в 2002 році обсяг федерального бюджету складає по доходах 19,4%, а за видатками 17,8% від прогнозованого обсягу ВВП [7].

При значних обсягах фінансових ресурсів позабюджетних фондів проблема перекладів бюджетів цих фондів на казначейське виконання непроста і вимагає особливої ​​уваги з боку органів влади.

Система виконання бюджетів позабюджетних фондів сьогодні не відповідає вимогам ефективності, оперативності, економічності і т. д. тому реформи в цій галузі необхідні.

Наприклад, система пенсійного забезпечення в Росії, сьогодні, представляє собою технологічний ланцюжок, що складається з цілого ряду ланок про призначення до виплати пенсій. Це регіональне відділення Пенсійного фонду - банк - управління соціального захисту населення суб'єктів Російської Федерації - районний (міський) орган соцзахисту - пошта (Ощадбанк) - пенсіонер. Призначенням пенсій займаються органи соціального захисту населення, а фінансування виплат пенсій покладено на органи Пенсійного фонду Російської Федерації. Сьогодні розподіл функцій у пенсійній системі таке, що більше 90% всього бюджету Пенсійного фонду Російської Федерації перераховується до установи соціального захисту населення для виплати пенсій.

В організації управління пенсійним забезпеченням спостерігаються протиріччя. Наприклад, Положенням про Пенсійний фонд Росії передбачено, що управління Фондом та його засобами включає весь комплекс функцій як за освітою пенсійних фондів, так і за їх витрачання. Насправді ж акумульовані кошти Пенсійного фонду Російської Федерації використовуються виконавчими органами суб'єктів Російської Федерації, які не зацікавлені в їх економії. У зв'язку з цим механізми ефективного контролю за їх використанням зараз відсутні. Саме роз'єднаність багатоланкової в управлінні пенсійним страхуванням приводили до серйозних втрат фінансових ресурсів, порушень в частині правильності нарахування пенсій, вилучення коштів з Пенсійного фонду заходи, які повинні фінансуватися з інших джерел.

У зв'язку з цим доцільно з'єднання функцій зі збору, акумуляції пенсійних коштів та їх витрачання у одного органу, що визнається всіма, так як висока собівартість пенсійних послуг давно викликає нарікання у фахівців.

Пенсійний фонд Російської Федерації і його регіональні відділення на місцях наділені дуже широкими повноваженнями у здійсненні контрольних функцій. Процедура контролю за правильним витрачанням коштів включає перевірку правильності призначення (перерахунку), нарахування пенсій, на виплату і доставку, перевірку банківських операцій з витрачання пенсійних коштів, перевірку стану обліково-звітної документації за пенсійними платежами. Але це не вирішує проблем названих вище.

При виконанні бюджетів державних позабюджетних соціальних фондів слід враховувати:

 • специфічні особливості діяльності позабюджетних фондів;

 • заходи, що вживаються з метою вдосконалення системи соціального страхування.

Для переведення державних позабюджетних фондів на казначейське виконання слід розробити програму, а також правила здійснення операцій і ведення обліку коштів державних соціальних позабюджетних фондів.

У зв'язку зі збільшенням обов'язків та обсягів роботи з обслуговування бюджетів позабюджетних фондів в органах федерального казначейства доцільно створити структурні підрозділи, що відповідають за обслуговування видатків бюджетів фондів.

Розглянемо передбачуваний порядок виконання бюджетів державних позабюджетних фондів.

1 етап. Прийняття закону про відповідний Фонді, де визначається обсяг і порядок використання бюджету Фонду.

2 етап. Виконання бюджетів Фондів за доходами:

 • платники податків забезпечують перерахування єдиного соціального податку на рахунок 40101 «податки», що розподіляються органами федерального казначейства;

 • на рахунок 40101 також можуть перераховуватися добровільні внески від юридичних і фізичних осіб на потреби Фондів та інші перерахування;

 • отримані кошти з рахунку 40101 перераховуються на рахунок ХХХХХ «Кошти державного позабюджетного фонду»;

 • з рахунку 40105 «Кошти федерального бюджету» перераховуються асигнування на певні періоди на рахунки ХХХХХ.

3 етап. Виконання бюджетів Фондів по витратах:

 • підставу для витрат закони про бюджети Фондів;

 • керівництво Фондів спільно з Міністерством фінансів Російської Федерації і Головним управлінням федерального казначейства здійснює розпису бюджетів Фондів по розпорядникам (регіональним відділенням і т. п.);

 • ГУФК формує реєстри до перерахування коштів по управліннях федерального казначейства;

 • розпорядникам доводяться ліміти фінансування з УФК;

 • на решті одержувачів УФК готує реєстри на перерахування бюджетних коштів по відділеннях федерального казначейства;

 • робота УФК та ОФК з особовими рахунками казначейськими розпорядників та одержувачів коштів Фондів.

Робота з особовими рахунками одержувачів йде по аналогії з одержувачами коштів федерального бюджету.

4 етап. Складання звітності по виконанню бюджетів Фондів:

 • звіти одержувачів і розпорядників;

 • звіти ОФК, УФК і ГУФК.

5 етап. Затвердження звітів про виконання бюджетів державних соціальних позабюджетних фондів.

Більш докладно розглянемо перспективи розвитку казначейської системи виконання бюджету в частині обслуговування органами федерального казначейства бюджетів суб'єктів Російської Федерації і місцевих бюджетів.

Наказом Міністерства фінансів Російської Федерації від 19 квітня 2000 р. № 46-н були затверджені Правила касового обслуговування виконання бюджетів суб'єктів і місцевих бюджетів територіальними органами федерального казначейства. Відповідно до цього нормативного документа переклад бюджетів на касове обслуговування в органи федерального казначейства здійснюється за рішенням відповідних органів виконавчої влади суб'єктів Російської Федерації або місцевого самоврядування. Тобто територіальним органам влади надано право, а не обов'язок переходити на обслуговування своїх бюджетів через органи федерального казначейства.

Органи федерального казначейства після укладення угод з органами державної влади суб'єктів Російської Федерації або місцевими органами для обслуговування виконання бюджетів суб'єктів Російської Федерації відкривають особові рахунки на банківському рахунку 40201, а для обслуговування виконання місцевих бюджетів особові рахунки на банківському рахунку 40204. Ці рахунки призначені для обліку коштів цих бюджетів.

Платники сплачують податки та збори, що підлягають сплаті до бюджетів суб'єктів Російської Федерації і місцеві бюджети на особовий рахунок, відкритий органом федерального казначейства на балансовому рахунку № 40101 «доходи, що розподіляються органами федерального казначейства між бюджетами різних рівнів» з символом банківської звітності - 02. Органи федерального казначейства щоденно на підставі виписок по особовому рахунку на банківському рахунку 40101-02 розподіляють надійшли доходи по бюджетах. Після закінчення розподілу доходів органи казначейства формують платіжні доручення на перерахування сум доходів на рахунки 40201, 40204.

Розпорядникам та одержувачам коштів бюджетів суб'єктів Російської Федерації і місцевих бюджетів відкриваються казначейські рахунки, порядок обслуговування яких ідентичний ведення особових рахунків одержувачами коштів федерального бюджету.

Бюджети суб'єктів Російської Федерації і місцеві бюджети обслуговуються органами федерального казначейства на безоплатній основі.

Сьогодні бюджети територій виконуються територіальними фінансовими органами. У цих органах створюються свої підрозділи казначейського виконання відповідних бюджетів. Тобто замість того, щоб безкоштовно виконувати свій бюджет через органи федерального казначейства органи влади в регіонах створюють свої казначейства.

Подивимося, що отримує регіон при виконанні його бюджету через особові рахунки органів федерального казначейства.

1. Чітко функціонуючу систему виконання бюджету, яка задовольняє вимогам оперативності, ефективності, цілеспрямованості бюджетних коштів і т. д.

2. Безоплатний характер відносин з федеральним казначейством.

3. Економію бюджетних коштів, пов'язану з тим, що після переказу бюджетів регіонів на казначейське виконання через органи федерального казначейства фінансові органи раніше обслуговують бюджети, втратять свою приналежність і будуть не потрібні і утримувати їх не має сенсу. Тобто треба буде відволікати кошти на казначейські органи, створені в регіонах.

4. Упорядкування системи бюджетного процесу в регіоні відповідно до законодавства Російської Федерації.

Тепер зазначимо, що втрачають органи державної влади суб'єктів Російської Федерації та органи влади місцевого самоврядування при перекладі відповідних бюджетів на казначейське виконання через органи федерального казначейства. Вони втрачають безпосередній і повний контроль за виконанням видаткової частини своїх бюджетів. У даній ситуації будуть скрутні або неможливі такі явища:

 • загальмованість проходження платежів;

 • нецільовий характер витрат бюджету;

 • неадресних характер витрат коштів;

 • порушення у формі «випадково» переплутав призначення бюджетного платежу і т. д.

Судячи з усього, територіальні органи влади втрачають більше, ніж отримують і не поспішають укладати з органами федерального казначейства угоди про порядок обслуговування останніми бюджетів регіонів. Мабуть, казначейство федерального рівня занадто ефективна і законна система виконання бюджету.

Казначейська система виконання бюджетів органами федерального казначейства не ущемляє права органів територіальної влади, не руйнує принципи бюджетного устрою в Росії, не підриває принципи бюджетного федералізму, а, навпаки, надає об'єктивність бюджетної діяльності. Будучи технологічним інструментом в області бюджетних угод, федеральне казначейство може стати перешкодою для суб'єктивних інтересів у галузі використання бюджетних ресурсів Росії.

У зв'язку з цим, доцільно наділяти органи виконавчої влади суб'єктів Російської Федерації і муніципальних утворень не правом укладати угоди з органами федерального казначейства про обслуговування бюджетів суб'єктів Російської Федерації і місцевих бюджетів, а поставити їм це в обов'язки.

Ми розглянули основні шляхи вдосконалення роботи органів федерального казначейства за видаткової частини федерального бюджету та дали характеристику основних, на погляд автора, перспектив розвитку органів федерального казначейства в цілому.

Насправді органи федерального казначейства розвиваються в Росії швидко і вірно.

Тільки в 1999 р. існувало багато проблем в частині організації казначейського виконання федерального бюджету. Вони стосувалися всіх напрямів взаємодії федерального казначейства із зовнішніми системами, а саме:

З банківською системою:

 • не було централізації коштів на рахунках казначейства;

 • органи казначейства реально не включені в систему електронних розрахунків.

 • з державними податковими та митними органами:

 • не всі рахунки з обліку коштів федерального бюджету відкриті в органах федерального казначейства;

 • існує дублювання функцій з обліку доходів федерального бюджету між органами казначейства та податкової служби;

 • вимагала поліпшення методологія і технологія інформаційного обміну органів митниці та податкової служби з органами казначейства.

З розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів:

 • відсутній єдиний реєстр розпорядників та одержувачів бюджетних коштів;

 • не всі бюджетополучателі переведені на обслуговування через особові рахунки в органах федерального казначейства;

 • відсутня єдина правова основа здійснення витрат через особові рахунки по всіх розпорядників та одержувачів коштів федерального бюджету;

 • на рахунки казначейства не були переведені позабюджетні кошти бюджетних організацій;

 • не була розмежована сфера відповідальності за прийняття, підтвердження та оплату бюджетних зобов'язань.

Зі вступом в дію Бюджетного кодексу Російської Федерації (глава 25) були відображені основні принципи виконання федерального бюджету, крім того, був розроблений цілий ряд документів, що стосується роботи органів федерального казначейства. Це дозволило вирішити майже всю сукупність проблем, перерахованих вище.

Період з 2000 р. по 2001 р. можна назвати інтенсивним етапом розвитку і становлення системи казначейського виконання федерального бюджету, тому що в цей період змінювалися якісні аспекти діяльності органів казначейства.

Сьогодні в Російській Федерації функціонує повноцінна єдина централізована система органів федерального казначейства, яка ефективно виконує федеральний бюджет і може здійснювати виконання бюджетів суб'єктів Російської Федерації і місцевих бюджетів за укладеними з відповідними органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування угодами. Система казначейства забезпечує оперативність і чіткість виконання бюджетів. В перспективі діяльність органів федерального казначейства буде пов'язана з усіма фінансовими потоками, які належать до державних фінансів. Казначейство, сьогодні, невід'ємна частина бюджетного процесу в Російській Федерації і значення цих органів надзвичайно велике.Висновок

Вивчивши і проаналізувавши діяльність органів Федерального казначейства, можна зробити наступні висновки:

1. Витрати бюджету означають процес виділення і використання фінансових ресурсів, акумульованих в бізнесі, відповідно до закону.

2. З метою цілеспрямованого та економного використання державних коштів у Росії почалося формування спеціальних органів з XVII століття - Казначейство.

Казначейство Росії виконувало державний бюджет до вересня 1917 р., потім воно було скасовано і знову відродилося лише до середини 90-х років.

3. У Російській Федерації діє казначейська система виконання федерального бюджету, при якій реєстрація надходжень, регулювання обсягів і термінів прийняття бюджетних зобов'язань, здійснення дозвільного напису на права здійснення витрат у рамках лімітів бюджетних зобов'язань, здійснення платежів від імені одержувачів коштів федерального бюджету покладаються на Федеральне казначейство.

4. Практика роботи Казначейства на прикладі Управління федерального казначейства по Хабаровському краю представляється досить ефективною, оскільки досягається оперативність і цілеспрямованість проходження бюджетних коштів, а також економія фінансових ресурсів.

5. Відсоток виконання федерального бюджету на території краю становить зазвичай близько 99%, що свідчить про ефективність роботи органів федерального казначейства. Позитивною слід визнати роботу УФК в частині виконання федеральних цільових програм.

6. Органи федерального казначейства забезпечують комплексний контроль за використанням бюджетних коштів. У УФК всі відділи забезпечують попередній та поточний контроль, а відділ контрольно-ревізійної роботи більшою мірою здійснює наступний контроль. При ревізіях перевіряються до 30% бюджетних організацій і установ.

7. Єдина централізована система органів федерального казначейства сьогодні є оптимальним вибором і важливим технологічним інструментом виконання федерального бюджету.

8. З практичної точки зору оперативну діяльність органів федерального казначейства можна вдосконалити за такими основними напрямами: реально включити органи казначейства в систему електронних розрахунків, при прогнозуванні обсягів фінансових ресурсів та порядок їх використання застосовувати систему економіко-математичних методів; посилити вплив наступного фінансового контролю із застосуванням елементів економічного аналізу і прийомів економетрії.

9. Сьогодні процеси діяльності федерального казначейства Міністерства фінансів Російської Федерації забезпечують в основному тільки виконання федерального бюджету і не включають контроль та облік державних позабюджетних коштів, а також виконання бюджетів суб'єктів Російської Федерації, місцевих бюджетів. У перспективі і ці фінансові ресурси повинні встати під контроль органів федерального казначейства.

10. Прийняття основних законів і нормативних документів в останні роки зміцнило казначейську систему виконання бюджетів. На сьогоднішній момент Казначейство Росії працює добре і має перспективи розвитку.

Бібліографічний список

 1. Конституція Російської Федерації від 12.12.93 р.

 2. Бюджетний кодекс Російської Федерації від 31.07.98 р. № 145-ФЗ.

 3. Про основи бюджетного пристрої і бюджетного процесу в РРФСР: Закон РРФСР № 1734-1 від 10.10.91 р.

 4. Про федеральний бюджет на 2000 рік: Федеральний закон № 227-ФЗ від 31.12.99 р.

 5. Про внесення змін і доповнень до Бюджетного кодексу Російської Федерації: Федеральний закон № 116-ФЗ від 05.08.2000 р.

 6. Про федеральний бюджет на 2001 рік: Федеральний закон № 150-ФЗ від 27.12.2000 р.

 7. Про федеральний бюджет на 2002 рік: Федеральний закон № 194-ФЗ від 29.12.2001 р.

 8. Про федеральному казначействі: Указ Президента Російської Федерації № 1556 від 08.12.99 р.

 9. Про заходи щодо посилення контролю за використанням коштів федерального бюджету: Указ Президента Російської Федерації № 477 від 12.05.97 р.

 10. Про заходи щодо прискорення переходу на казначейську систему виконання федерального бюджету: Постанова Уряду Російської Федерації № 1082 від 28.08.97 р.

 11. Федеральна цільова програма сприяння зайнятості населення Російської Федерації на 1998 - 2000 рік: Постанова Уряду Російської Федерації № 828 від 24.07.98 р.

 12. Федеральна цільова програма розвитку органів федерального казначейства на 2000 - 2004 рік: Постанова Уряду Російської Федерації № 677 від 23.06.99 р.

 13. Положення про облік територіальними органами Федерального казначейства зобов'язань, що підлягають виконанню за рахунок коштів федерального бюджету: Постанова Уряду Російської Федерації № 806 від 15.07.99 р.

 14. Про продовження терміну реалізації деяких федеральних цільових та інших програм: Постанова Уряду Російської Федерації № 1034 від 30.12.2000 р.

 15. Про Програму розвитку бюджетного федералізму Російській Федерації на період до 2005 року: Постанова Уряду Російської Федерації № 584 від 15.08.2001 р.

 16. Положення про Федеральному казначействі Російської Федерації: Постанова Ради Міністрів - Уряду Російської Федерації № 864 від 27.08.93 р.

 17. Про нецільове використання коштів, виділених з федерального бюджету: Лист Мінфіну Російської Федерації № 3-А2-02 від 16.04.96 р.

 18. Про порядок розрахунково-касового обслуговування рахунків органів федерального казначейства за умов фінансування розпорядників бюджетних коштів через особові рахунки, відкриті їм у органах федерального казначейства: Лист Мінфіну Російської Федерації № 36-н від 05.05.97 р.; Лист Центрального банку Російської Федерації № 433а від 11.04.97 р.

 19. Про обслуговування органами федерального казначейства виконання бюджетів: Лист Мінфіну Російської Федерації № 3-11-15/211 від 24.03.98 р.

 20. Інструкція з бухгалтерського обліку виконання бюджетів: Наказ Мінфіну Російської Федерації № 15-н від 17.02.99 р.

 21. Правила обліку територіальними органами федерального казначейства зобов'язань, що підлягають виконанню за рахунок коштів федерального бюджету: Лист Мінфіну Російської Федерації № 55-н від 13.08.99 р.

 22. Правила проведення комплексних перевірок органами федерального казначейства по суб'єктах Російської Федерації: Наказ Мінфіну Російської Федерації № 80-п від 24.11.99 р.

 23. Інструкція про порядок ведення обліку доходів федерального бюджету і розподілу в порядку різних рівнів бюджетної системи Російської Федерації: Наказ Мінфіну Російської Федерації № 91-н від 14.12.99 р.

 24. Інструкція про порядок відкриття та ведення територіальними органами федерального казначейства особових рахунків для обліку операцій з виконання видатків федерального бюджету: Наказ Мінфіну Російської Федерації № 106-н від 30.12.99 р.

 25. Інструкція про порядок проведення ревізій та перевірок контрольно-ревізійними органами Міністерства фінансів Російської Федерації: Наказ Мінфіну Російської Федерації № 42-н від 14.04.2000 р.

 26. Правила касового обслуговування виконання бюджетів суб'єктів Російської Федерації і місцевих бюджетів територіальними органами федерального казначейства: Наказ Мінфіну Російської Федерації № 46-н від 19.04.2000 р.

 27. Інструкція про річний, квартальної і місячної бухгалтерської звітності бюджетних установ та інших організацій, які отримують фінансування з бюджету відповідно до бюджетного розпису: Наказ Мінфіну Російської Федерації № 54-н від 15.06.2000 р.

 28. Про порядок виконання федерального бюджету щодо фінансування окремих видів видатків і федеральних цільових програм, здійснюваних на території суб'єктів Російської Федерації органами федерального казначейства: Вказівки ГУФК Мінфіну Російської Федерації № 3-Е1-5 від 11.05.95 р.

 29. Інструкція про порядок організації перевірок цільового та своєчасного використання коштів федерального бюджету: Наказ УФК по Хабаровському краю № 60 від 19.06.2001 р.

 30. Звіт про виконання федерального бюджету 2000 року станом на 01.01.2001 р. (Ф-600): УФК по Хабаровському краю від 01.01.2001 р.

 31. Звіт про виконання федерального бюджету 2001 року станом на 01.01.2002 р. (Ф-600): УФК по Хабаровському краю від 01.01.2002 р.

 32. Звіт про застосування заходів порушень з перевірок цільового використання установами та організаціями коштів федерального бюджету, представлених на безповоротній основі: УФК по Хабаровському краю від 01.01.2002 р.

 33. Арсланбеков-Федоров А.А. Інститут «Казначейства» в банку. Концепція діяльності / / Банківська справа. - 2001. - № 1. - С. 18 - 25.

 34. Бабич А.М., Павлова А.Н. Державні і муніципальні фінанси: Навчальний посібник. - М.: Фінанси, 1999.

 35. Бабич А.М., Павлова Л.М. Фінанси: Навчальний посібник. - М.: ФКБ-ПРЕСС, 2000.

 36. Балабанов А.І., Балабанов І.Т. Фінанси: Навчальний посібник. - СПб.: Питер, 2000.

 37. Бущев В.В. Державний фінансовий контроль: методологія і організація. - М.: Маркетинг, 2000.

 38. Бюджетна система Росії: Навчальний посібник / За ред. Г.Б. Поляка. - М.: ЮНИТИ, 1999.

 39. Бюджетна система Російської Федерації: Навчальний посібник / За ред. М.В. Романовського, О.В. Врублевської. - М.: Юрайт, 2000.

 40. Варін П.І., Нешітой А.С. Фінанси: Навчальний посібник. - М.: Маркетинг, 2000.

 41. Годін А.М., Подпорін І.В. Бюджет і бюджетна система Російської Федерації: Навчальний посібник. - М.: Данилов і К, 2001.

 42. Дадашов А.З., Черник Д.Т. Фінансова система Росії: Навчальний посібник. - М.: ИНФРА-М, 1997.

 43. Гроші. Кредит. Банки: Навчальний посібник. - М.: Банки і біржі, 1999.

 44. Іцкович Б. Контроль фінансових потоків держави органами федерального казначейства / / Фінанси. - 2000. - № 8. - С. 11 - 13.

 45. Методи формування та виконання бюджетів / / Бюджетна організація. Економіка та облік. - 2001. - № 7. - С. 24 - 34.

 46. Про бюджет міста на 1999 рік: Рішення Хабаровської міської Думи № 295 від 27.04.99 р. / / Збірник нормативних актів адміністрації м. Хабаровська і Хабаровської міської Думи. - 1999. - № 5.

 47. Сидоренко В. Ефективність контрольної функції органів федерального казначейства / / Фінанси. - 2001. - № 8. - С. 30 -32.

 48. Федеральне казначейство в Росії - етапи розвитку: Навчальний посібник. - М., 1999.

 49. Фінанси / За ред. В.М. Родіонової. - М.: Фінанси і статистика, 1993.

 50. Фінанси: Навчальний посібник / За ред. Л.А. Дробозиной. - М.: ЮНИТИ, 1999.

 51. Фісенко А.І., Кулешова Е.А. Казначейське виконання Державного бюджету Російської Федерації: Збірник питань, завдань і вправ. - Владивосток: Видавництво Далекосхідного університету, 1999.

Додаток 1

Виконання федерального бюджету за видатками (до створення системи казначейства)

1. зміни видатків одержувачів бюджетних коштів;

2. зведення витрат;

3. розпис доходів витрат;

4. видаткове розклад;

5. платіжні доручення та грошові кошти на витрати;

6. відкриття бюджетних кредитів;

7. відкриття обов'язкових кредитів одержувачам.

Додаток 2

Схема фінансування бюджетополучателей до створення системи казначейства

Додаток 3

Виконання федерального бюджету за видатками (в даний час)

1.смети видатків одержувачів бюджетних коштів;

2. зведення витрат;

3. розпис доходів і витрат;

4. доведення асигнувань з федерального бюджету;

5. розподіл асигнувань за бюджетополучателямі;

6. ліміти на фінансування;

7. грошові кошти для фінансування;

8. зарахування коштів на особові рахунки покупців;

9. фінансування бюджетополучателей.

Додаток 4

Схема взаємодії органів казначейства з одержувачами коштів при їх фінансуванні через особові рахунки

Додаток 5

Організаційна структура Управління федерального казначейства по Хабаровському краю

Додаток 6

Розрахунок прогнозу виконання федерального бюджету за видатками на національну оборону на 2002 рік

У i - відсоток виконання; i - період; l - прогнозний період; У l = а + в l - рівняння лінійного тренду.

i

У i

ΣУ i * i

i 2

1

95,6

95,6

1

2

94,8

189,6

4

3

98,1

294,3

9

4

96,5

386,0

16

5

97,4

487,0

25

Сума: 15

482,4

1452,5

55

п а + вΣ i = ΣУ i

аΣ i + в Σ i 2 = ΣУ i * i

5а + 15в = 482,4

15а + 55в = 1452,5

Після рішення системи рівнянь, отримуємо:

в = 0,53

а = 94,89

У l = 94,89 + 0,53 l

У6 = 94,89 + 0,53 * 6 = 98,07%

Прогноз виконання видатків з національної оборони на 2002 рік становить 98,07%.

Додаток 7

Схема проведення перевірок

Додаток 8

Схема розрахункового обслуговування одержувачів коштів федерального бюджету. Порядок проходження платежів

 1. Платіжні документи на здійснення платежу

 2. Перевірка і дозвіл на платіж

 3. Платіжні документи органів казначейства

 4. Зведені платіжні доручення банку

 5. Виписка по рахунку казначейства

 6. Виписка по особовому рахунку отримувача коштів федерального бюджету

 7. Зарахування коштів на рахунок постачальника бюджетополучателі

Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Фінанси, гроші і податки | Реферат
402.6кб. | скачати


Схожі роботи:
Звітність територіальних органів федерального казначейства по виконанню федерального бюджету
Функціонування Федерального Казначейства РФ
Проблеми Федерального казначейства
Діяльність органу федерального казначейства та його територіальні
Рух бюджетних ресурсів у системі федерального казначейства
Взаємовідносини Банку Росії з органами Федерального казначейства
Діяльність органу федерального казначейства та його територіальних органів
Відкриття та ведення особових рахунків розпорядників та одержувачів в органах Федерального казначейства
Організація і досвід роботи органів федерального казначейства по обліку операцій з витрачання коштів
© Усі права захищені
написати до нас