Органи податкового контролю

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати


Ведення

Правове регулювання податкового контролю має особливе значення в розвинених країнах з приводу збалансованості оподаткування і надходження грошових коштів до бюджетів усіх рівнів.

Така збалансованість можлива лише за безпосередньої участі у даному контролі державних органів та органів місцевого самоврядування займаються безпосередньо податковим контролем та збором податків.

На даний час в Російській Федерації основним органом що займається безпосередньо податковим контролем є: Федеральна податкова служба (ФПС Росії). Згідно зі статтею 3 Федерального закону «Про податкові органи Російської Федерації» Податкові органи у своїй діяльності керуються Конституцією Російської Федерації, федеральними конституційними законами, Податковим кодексом Російської Федерації та іншими федеральними законами, цим Законом та іншими законодавчими актами Російської Федерації, нормативними правовими актами Президента Російської Федерації і нормативними правовими актами Уряду Російської Федерації, міжнародними договорами Російської Федерації, а також нормативними правовими актами федеральних органів виконавчої влади, органів державної влади суб'єктів Російської Федерації та органів місцевого самоврядування, прийнятими в межах їх повноважень з питань податків і зборів. У зв'язку з цим сьогодні перед податковими органами постає серйозна проблема - контроль за правильністю, своєчасністю і повнотою справляння податків і його вдосконалення.

Метою даної контрольної роботи є вивчення механізму застосування діючих форм і методів податкового контролю, оцінка їх ефективності, визначення шляхів удосконалення контрольної роботи податкових органів.

На основі цього можна визначити завдання даної контрольної роботи:

 1. Органи податкового контролю як суб'єкти податкового права;

 2. Права та обов'язки органів податкового контролю;

 3. Особливості правового статусу органів податкового контролю.

Актуальність даної теми полягає в наступному: по-перше, значення тих чи інших зобов'язань платників податків обов'язково, особливо в даний час, коли в Російській Федерації значна частина грошових коштів йде не в федеральний бюджет України й інші бюджети, а до бюджетів іноземних держав. Все це відбивається безпосередньо на самому населенні нашої держави у вигляді невиплат заробітних плат, пенсій, допомог і т.д. По-друге, велике значення відіграє роль державних органів щодо податкового контролю, в обов'язки яких входить збирання грошових коштів з платників податків та контроль за своєчасністю і правильністю сплати податків та інших обов'язкових платежів. Всі ці обов'язки повинні виконуватися виходячи з вищевказаних нормативних актів. Правильне і точне їх дотримання гарантує в нашій країні побудову нормальної і правової системи сплати податкових та інших обов'язкових платежів.

Для того щоб написати цю контрольну роботу я використовувала такі методи:

Постатейне роз'яснення - це метод, за допомогою якого стаття стає більш зрозумілою для читаного, тобто я даю як би коментар до цієї статті;

Підбір інформації - це метод, в основу якого покладено знаходження більш свіжої інформації з приводу якого або питання, пов'язаного із застосуванням прикладів в контрольній роботі;

Дійсність законів і нормативних актів, тобто я, перевіряю, діють закони, чи внесені до них поправки, зміни або взагалі чи діє цей закон, або виданий новий.

Для написання своєї контрольної роботи використовувалося досить багато літератури, але основними джерелами написання з'явилися, звичайно ж, такі: Еналеева І.Д., Сальникова Л.В. Податкове право Росії: Підручник. - ЗАТ Юстіцінформ, 2005 р.; податкове право. - Підручник 2-е вид. під ред. Ю.А. Крохіна М., 2008р. У даних підручниках досить чітко і докладно викладено матеріал, присвячений податкового контролю та управління. Крім податкового права при написанні контрольної роботи був використаний Податковий кодекс РФ в якому закріплені основні положення про податковий контроль в Російській Федерації. При написанні контрольної роботи використовувалися праці вчених, журнальні статті, законодавчі акти РФ, укази президента РФ, постанови уряду РФ, інструкції МНС РФ.

 1. Органи податкового контролю як суб'єкти податкового права

Діяльність державних органів у сфері оподаткування являє собою різновид державного управління - процесу, що має циклічний характер і включає в якості обов'язкової стадії контроль і корекцію управлінського впливу. Тому податковий контроль як один з етапів оподаткування є різновид державного контролю, поряд з екологічним, пожежним, архітектурним, дорожнім, санітарно-епідеміологічним. Якщо бути точніше, податковий контроль є різновидом державного фінансового контролю, що включає також бюджетний, валютний, банківський і деякі інші види контролю.

Особливу увагу до податкового контролю з боку держави зумовлено тим, що податки виступають основним джерелом бюджетних доходів. Податкові правовідносини спочатку конфліктні. Фіскальним завданням держави сформувати централізовані грошові фонди протистоїть тут природне прагнення платника податків максимально зменшити розмір своїх податкових платежів. Податкове право об'єктивно стає ареною гострого зіткнення публічних і приватних інтересів. Тому контрольної діяльності у сфері оподаткування держава надає найважливіше значення. Разом з тим правовий інститут податкового контролю ще тільки починає складатися. До введення в дію частини першої НК РФ його нормативний механізм практично відсутній. Окремі питання проведення податкових перевірок та оформлення їх результатів регулювалися інструкціями та інформаційними листами Державної податкової служби РФ 1. Все це призводило до численних спорів між платниками податків та податковими органами.

Податковий контроль здійснюється на всіх етапах і стадіях оподаткування, зачіпає всі аспекти податкових правовідносин. При цьому розрізняється податковий контроль в широкому і вузькому сенсі.

Податковий контроль у широкому розумінні являє собою контроль держави за дотриманням податкового законодавства всіма учасниками податкових правовідносин на всіх етапах податкового процесу - від встановлення податків і зборів аж до припинення податкового обов'язку. Зокрема, окремі законотворчі процедури представницьких органів з розгляду податкових законопроектів, підготовлені органами виконавчої влади, можна віднести до попереднього податкового контролю. Податковим в широкому сенсі є і відомчий контроль за дотриманням посадовими особами державних органів податкового законодавства. Контроль за дотриманням податкового законодавства у властивих їм формах здійснюють також органи прокуратури і внутрішніх справ, митні органи.

Податковий контроль у вузькому сенсі - це владні дії уповноважених органів держави з перевірки законності обчислення, утримання та сплати податків платниками податків та податковими агентами. Саме в такому значенні термін «податковий контроль» вживається в НК РФ.

У літературі зустрічаються й інші позиції з питання розуміння податкового контролю в широкому і вузькому сенсі. Так, О.А. Ногіна визначає податковий контроль в широкому сенсі як усі сфери діяльності уповноважених органів держави, включаючи здійснення податкового обліку, податкових перевірок та інші, а також усі сфери діяльності контрольованих суб'єктів, пов'язані зі сплатою податків і зборів; під податковим контролем у вузькому сенсі зазначений автор розуміє тільки проведення податкових перевірок уповноваженими органами 2. На наш погляд, помилково включати діяльність приватних суб'єктів у поняття податкового контролю, навіть якщо мова йде про т.зв. «Внутрішньогосподарської контрольної діяльності», тобто про «податковому самоконтролі», що здійснюється самим платником податків через спеціалізовані структурні підрозділи.

Суб'єктами податкового контролю виступають державні органи спеціальної компетенції. У повному обсязі здійснювати податковий контроль вправі податкові органи. Окремими контрольними повноваженнями в сфері оподаткування наділені митні органи, а також органи внутрішніх справ. Між ними має здійснюватися міжвідомча координація і взаємодія. Зокрема, вони зобов'язані інформувати один одного про наявні у них матеріалах про порушення податкового законодавства і податкових злочинах, про вжиті заходи для їх припинення, про проведені ними податкових перевірках, а також обмінюватися іншою необхідною інформацією з метою виконання завдань податкового контролю (п. 3 ст. 82 НК РФ).

Підконтрольними суб'єктами є будь-які державні та муніципальні органи, організації та фізичні особи, які беруть участь у податкових правовідносинах як платники податків або податкових агентів.

Об'єкт податкового контролю - фінансово-господарська діяльність вказаних осіб, так чи інакше зачіпає питання оподаткування, предмет - грошові документи, бухгалтерські книги, звіти, плани, кошториси, декларації та інші документи, пов'язані з обчисленням і сплатою податків та інших обов'язкових платежів до бюджетів всіх рівнів. Перелік документів, пов'язаних з оподаткуванням, надзвичайно широкий. До них відносяться різного роду накази керівників і звіти працівників, цивільно-правові та трудові договори, акти здачі-приймання, установчі документи, протоколи загальних зборів, накладні, банківські виписки і т.д.

Деякі автори значно розширюють об'єкти податкового контролю. Зокрема, до них відносять «рух грошових коштів в процесі акумулювання публічних грошових фондів, а також матеріальні, трудові та інші ресурси платників податків» 3. Подібним чином може бути визначений в цілому об'єкт фінансового контролю, різновидом якого є податковий контроль; адже рух грошових коштів приватних осіб у процесі формування публічних фінансів може опосередковано не тільки податковими, але й іншими фінансовими відносинами.

Згідно зі ст. 82 НК податковий контроль проводиться посадовими особами податкових органів у межах своєї компетенції за допомогою податкових перевірок, отримання пояснень підконтрольних суб'єктів, перевірки даних обліку і звітності, огляду приміщень та територій, що використовуються для отримання доходу (прибутку), а також в інших формах, передбачених НК РФ . Як бачимо, перелік форм податкового контролю є умовно вичерпним.

В процесі податкового контролю перевіряється виключно законність, але не доцільність діяльності платника податку. Іноді в літературі в якості мети податкового контролю називають забезпечення доцільності (ефективності) здійснюваної платником податку діяльності. З цим не можна погодитися. НК РФ та інші акти податкового законодавства, що визначають компетенцію податкових органів, не закріплюють за ними право здійснювати перевірку фінансово-господарської діяльності платників податків з точки зору доцільності. Тим більше невірним є твердження, що «в процесі податкового контролю оцінюються ... доцільність, якість, а також фінансова стійкість платника як основа для підвищення податкового потенціалу економіки »4.

Метою податкового контролю є забезпечення режиму законності у сфері оподаткування. Держава повинна регулярно перевіряти, наскільки правомірно діють учасники податкових правовідносин, і при необхідності забезпечувати дотримання податкового законодавства шляхом застосування державно-правових заходів переконання і примусу. Важливим завданням податкового контролю є не тільки припинення правопорушень, але й вживання заходів, спрямованих на усунення причин і умов, що сприяють їх вчиненню. У кінцевому рахунку, мова йде про зміцнення податкової дисципліни платників податків та вдосконаленні податково-правової культури суспільства в цілому.

Контрольні заходи жорстко зачіпають права і свободи людини. Тому всі аспекти податкового контролю (завдання, компетенція, терміни, предмет, форми і методи фінансового контролю і т.д.) наділяються в правову, можна навіть сказати, процесуальну форму. Велике значення при проведенні контрольних заходів надається дотриманню формалізованих правил і процедур. Правовідносини, що виникають при здійсненні податкового контролю, є процесуальними за своєю природою.

Податковий контроль як вид державно-управлінської діяльності носить владний характер. Суб'єкти податкового контролю мають право входити та обстежувати будь-які виробничі, торгові, складські та інші приміщення (території), проводити ревізії, перевірки, інвентаризації, вимагати надання необхідних пояснень, проводити оперативно-розшукові заходи, призупиняти операції за рахунками, проводити вилучення предметів і документів, заарештовувати майно, вимагати усунення виявлених правопорушень, притягати порушників до відповідальності, здійснювати інші владні повноваження, які є частиною їх компетенції. Податковий контроль є також міжвідомчим, оскільки здійснюється поза системою службової чи організаційної підпорядкованості.

В процесі податкового контролю велику увагу надається різного роду гарантій прав і законних інтересів осіб, фінансово-господарська діяльність яких перевіряється. Однією з таких гарантій виступає інститут податкової таємниці, що включає будь-які отримані податковим органом відомості, за винятком розголошених платником податку самостійно або за його згодою; про ідентифікаційний номер платника податків; про статутний фонд (статутному капіталі) організації; про порушення податкового законодавства і заходи відповідальності за ці порушення ; відомостей, що надаються правоохоронним органам інших держав відповідно до міжнародних договорів (угод). Відомості, що становлять податкову таємницю, не підлягають розголошенню, тобто не допускається їх використання або передача третім особам. Ці відомості мають спеціальний режим доступу та зберігання. Втрата документів, що містять складові податкову таємницю відомості, або розголошення відомостей тягне за собою дисциплінарну або навіть кримінальну відповідальність.

Суб'єктам податкового контролю заборонено втручатися в оперативно-господарську діяльність платників податків. Не допускається збирання, зберігання, використання та поширення інформації, отриманої в порушення положень Конституції РФ, чинного законодавства, а також в порушення принципу збереження інформації, що становить професійну таємницю інших осіб - адвокатську таємницю, аудиторську таємницю. Заподіяння неправомірного шкоди при проведенні податкового контролю неприпустимо. Згідно зі ст. 103 НК РФ збитки, завдані неправомірними діями податкових органів або їх посадових осіб при проведенні податкового контролю, підлягають відшкодуванню в повному обсязі, включаючи упущену вигоду (неодержаний доход).

2. Права та обов'язки органів податкового контролю

Важливою складовою частиною органів фінансового контролю є органи, що забезпечують контроль за збором податків і їх своєчасним надходженням до доходів бюджетів різних рівнів. До органів податкового контролю в Російській Федерації відносяться органи податкової служби, митні органи, федеральні органи податкової поліції, а також органи, що здійснюють контроль за сплатою державного мита та інших зборів.

У систему органів податкової служби входять Міністерство Російської Федерації з податків і зборів та її територіальні підрозділи по суб'єктах РФ і муніципальних утворень.

Органи, що здійснюють податковий контроль, виконують покладені на них завдання у взаємодії між собою та з іншими державними органами 5.

Податкові органи наділені такими правами:

вимагати від платника податків документи є підставою для обчислення і сплати податків, що підтверджують правильність обчислення і своєчасність сплати;

проводити перевірки дотримання податкової дисципліни;

зупиняти операції по рахунках осіб у банках і накладати арешт на майно платників податків;

оглядати виробничі, складські, торговельні та інші приміщення і території, проводити інвентаризацію належного платнику податків майна, які використовуються платником податку для отримання доходу або пов'язані з утриманням об'єктів оподаткування незалежно від місця їх знаходження;

визначати суми податків, що підлягають внесенню платниками податків до бюджету, розрахунковим шляхом на підставі даних по аналогічним платникам податків при відмові платника податків до огляду приміщень та територій, що використовуються для отримання доходів, пов'язаних з утриманням об'єктів оподаткування, неподання податковим органам необхідних для розрахунку податків документів, відсутності обліку доходів і витрат, обліку об'єктів оподаткування або ведення обліку з порушеннями, що не дозволяють правильно обчислити податки;

вимагати від платників податків усунення виявлених порушень законодавства та контролювати виконання таких вимог;

стягувати недоїмки по податках і пені;

предоставлять налогоплательщикам отсрочки и рассрочки по уплате санкций за налоговые правонарушения;

требовать от кредитных организаций документы, подтверждающие исполнение платежных поручений налогоплательщиков и инкассовых поручений налоговых органов о списании со счетов налогоплательщиков сумм налогов и санкций за налоговые правонарушения;

вызывать свидетелей, располагающих информацией о налоговых правонарушениях;

заявлять ходатайства об аннулировании или приостановлении действия лицензий на право заниматься отдельными видами деятельности;

предъявлять иски в суды о взыскании налоговых санкций, о признании недействительной государственной регистрации юридического лица или физического лица — индивидуального предпринимателя, о ликвидации предприятия, о признании сделок недействительными и взыскании в доход государства приобретенного по таким сделкам имущества, а также о взыскании в доход государства имущества, приобретенного в результате незаконных действий, о досрочном расторжении договоров о налоговом кредите и об инвестиционном налоговом кредите и т.п.

Перечислим некоторые обязанности налоговых органов:

контроль за соблюдением законодательства о налогах;

ведение учета налогоплательщиков;

соблюдение налоговой тайны и правил хранения информации о налогоплательщиках;

осуществление возврата или зачета излишне уплаченных или взысканных сумм налогов, пеней, штрафов;

направление налогоплательщику копии актов налоговой проверки и решения налогового органа, требования об уплате налога и сбора.

Налоговые органы несут ответственность за убытки, причиненные налогоплательщикам из-за своих неправомерных действий или бездействия, а также неправомерных действий или бездействия работников этих органов при исполнении ими своих обязанностей. Причиненные убытки подлежат возмещению за счет средств федерального бюджета.

Налоговые инспекции несут ответственность за полный и своевременный учет всех налогоплательщиков и проведение в них документальных проверок по правильности исчисления, полноты и своевременности уплаты в бюджет государственных налогов и других платежей не реже одного раза в два года. На основании письменного решения начальника или заместителя начальника государственной налоговой инспекции, в которой налогоплательщик состоит на учете, документальная проверка может не проводиться в установленные сроки в случаях, если:

налогоплательщик своевременно представляет документы, необходимые для исчисления и уплаты налогов и других обязательных платежей;

последняя проверка не выявила нарушений налогового законодательства;

увеличение размера имущества или другого объекта налогообложения предприятий документально подтверждено;

отсутствуют документы и информация, ставящие под сомнение происхождение средств налогоплательщика или свидетельствующие о наличии нарушений налогового законодательства.

Суммы налогов и другие обязательные платежи, неправильно взысканные государственными налоговыми инспекциями, подлежат возврату, а убытки, включая упущенную выгоду, причиненные налогоплательщику незаконными действиями государственных налоговых инспекций и их должностными лицами, подлежат возмещению.

Жалобы предприятий на действия должностных лиц государственных налоговых инспекций подаются в те государственные налоговые инспекции, которым они непосредственно подчинены 6 . Жалобы рассматриваются и решения по ним принимаются не позднее одного месяца со дня поступления жалобы. Решения по жалобам могут быть обжалованы в течение одного месяца в вышестоящие государственные налоговые инспекции. При несогласии предприятия с решением Министерства РФ по налогам и сборам оно может быть обжаловано в арбитражный суд. При несогласии граждан с принятым решением действия должностных лиц налоговых инспекций обжалуются в судебном порядке.

3. Особенности правового статуса органов налогового контроля

Налоговые органы Российской Федерации составляют единую систему контроля за соблюдением законодательства РФ о налогах и сборах, правильностью исчисления, полнотой и своевременностью внесения в соответствующий бюджет налогов и других обязательных платежей. Налоговые органы осуществляют также контроль за соблюдением валютного законодательства в пределах своей компетенции.

Правовой статус налоговых органов установлен ПК РФ, а также Законом РФ от 21 марта 1991 г. № 943-1 «О налоговых органах Российской Федерации». Згідно з п. 1 ст. 30 НК РФ к налоговым органам относятся Министерство РФ по налогам и сборам и его территориальные подразделения.

Главными задачами, для реализации которых и были образованы налоговые органы, являются осуществление контроля за соблюдением налогового законодательства, за правильностью исчисления, полнотой и своевременностью внесения в соответствующий бюджет налогов и иных обязательных платежей; участие в разработке и реализации налоговой политики с целью обеспечения своевременного поступления в соответствующий бюджет и государственные внебюджетные фонды налогов, сборов и других обязательных платежей в полном объеме; осуществление валютного контроля.

Действующим федеральным законодательством налоговым органам предоставлен широкий объем прав, позволяющих осуществлять возложенные на них обязанности 7 . Так, Министерство РФ по налогам и сборам и его территориальные подразделения вправе:

производить в органах государственной власти и органах местного самоуправления, организациях, у граждан РФ, иностранных лиц и лиц без гражданства проверки денежных документов, бухгалтерских книг, отчетов, планов, смет, деклараций и иных документов, связанных с исчислением и уплатой налогов и других обязательных платежей в бюджет; получать необходимые объяснения, справки и сведения по вопросам, возникающим при проверках, за исключением сведений, составляющих коммерческую тайну, определяемую в установленном законодательством порядке;

контролировать соблюдение законодательства гражданами, занимающимися предпринимательской деятельностью;

получать от предприятий, учреждений, организаций (включая банки и иные финансово-кредитные учреждения), а также от граждан с их согласия справки, документы и копии с них, касающиеся хозяйственной деятельности налогоплательщика и необходимые для правильного налогообложения;

беспрепятственно осуществлять доступ на территорию или в помещение (кроме жилого) налогоплательщика, используемые для извлечения доходов либо связанные с содержанием объектов налогообложения. При воспрепятствовании доступу должностных лиц налоговых органов, проводящих налоговую проверку, на указанные территории или в помещения, налоговый орган вправе самостоятельно определить суммы налогов, подлежащих уплате на основании оценки имеющихся у него данных о налогоплательщике или по аналогии;

требовать от руководителей и других должностных лиц проверяемых предприятий, учреждений, организаций, а также граждан устранения выявленных нарушений законодательства о налогах, других обязательных платежах в бюджет и законодательства о предпринимательской деятельности, а также контролировать их выполнение;

приостанавливать операции предприятий, учреждений, организаций и граждан по расчетным и другим счетам в банках и иных финансово-кредитных учреждениях в случаях непредставления (или отказа в представлении) налоговым органам и их должностным лицам бухгалтерских отчетов, балансов, расчетов, деклараций, других документов, связанных с исчислением и уплатой налогов и иных обязательных платежей в бюджет;

изымать у предприятий, учреждений и организаций документы, свидетельствующие о сокрытии или занижении прибыли (дохода) или о сокрытии иных объектов от налогообложения, с одновременным производством осмотра документов, фиксации их содержания. Основанием для изъятия соответствующих документов является письменное мотивированное постановление должностного лица налогового органа. Кроме первичного изъятия документов у проверяемого налогоплательщика налоговые органы вправе истребовать у иных лиц документы, относящиеся к деятельности подконтрольного субъекта;

выносить решения о привлечении органов, организаций и граждан к ответственности за совершение налоговых правонарушений;

взыскивать недоимки по налогам и взыскивать пени в порядке, установленном НК РФ;

возбуждать ходатайства о запрещении в установленном порядке заниматься индивидуальной трудовой деятельностью, об аннулировании или о приостановлении выданных физическим или юридическим лицам лицензий на право заниматься определенными видами деятельности;

создавать на период погашения задолженности по налогам налоговые посты в организациях, имеющих трехмесячную и более задолженность, в целях обеспечения контроля за ее погашением;

вызывать в качестве свидетелей лиц, которым могут быть известны какие-либо обстоятельства, имеющие значение для проведения налогового контроля;

привлекать для проведения налогового контроля специалистов, экспертов, переводчиков и понятых;

контролировать соответствие крупных расходов физических лиц их доходам;

в случаях, когда для выяснения обстоятельств по делу требуются специальные познания, назначать экспертизу;

требовать от банков документы, подтверждающие исполнение платежных поручений налогоплательщиков, плательщиков сборов и налоговых агентов, а также инкассовых поручений (распоряжений) налоговых органов о списании со счетов налогоплательщиков, плательщиков сборов или налоговых агентов сумм налогов и пеней;

осуществлять в пределах своей компетенции функции органов валютного контроля в соответствии с законодательством РФ о валютном регулировании и валютном контроле;

взаимодействовать с органами валютного контроля при осуществлении валютного контроля;

запрещать или приостанавливать реализацию этилового спирта, спиртосодержащей и алкогольной продукции, не соответствующих требованиям стандартов и нормативов по качеству, безопасности, количеству, упаковке и маркировке;

проводить осмотр помещений, занимаемых организациями независимо от подведомственности и формы собственности, производящими и (или) реализующими этиловый спирт, спиртосодержащую и алкогольную продукцию, осуществлять контроль за достоверностью ведения учета этих видов продукции, вскрывать и тарировать контрольные спиртоизмеряющие приборы, проводить контрольные сливы, оперативные проверки наличия остатков и инвентаризацию этилового спирта, спиртосодержащей и алкогольной продукции, проверять оформление товарно-транспортных накладных и по результатам проверок составлять акты;

получать от руководителей и должностных лиц организаций независимо от подведомственности и формы собственности, производящих и (или) реализующих этиловый спирт, спиртосодержащую и алкогольную продукцию, необходимые документы и пояснения по вопросам, связанным с проверкой;

запрашивать в установленном порядке у федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов РФ и организаций необходимую информацию;

создавать, реорганизовывать и ликвидировать в установленном порядке территориальные органы и находящиеся в ведении Министерства организации;

проводить обследования и проверки работы своих территориальных органов на всех уровнях, принимать меры к устранению недостатков и нарушений, а также заслушивать в случае необходимости отчеты руководителей территориальных органов о состоянии контрольной работы, оказывать методическую и практическую помощь в ее организации, изучать организацию работы территориальных органов и распространять положительный опыт их работы;

отменять решения своих территориальных органов или приостанавливать их действие в случае несоответствия этих решений законодательству РФ, давать обязательные для исполнения Указания территориальным органам;

организовывать проведение научно-исследовательских работ в области налогообложения, взаимодействовать с научно-исследовательскими организациями с целью выработки предложений о проведении налоговой политики;

осуществлять международное сотрудничество в соответствии с возложенными на Министерство задачами и функциями, изучать опыт деятельности налоговых органов зарубежных стран и разрабатывать предложения по его использованию в деятельности налоговых органов;

осуществлять в установленном порядке управление переданным ему в оперативное управление государственным имуществом.

Перечень названных прав не является исчерпывающим, поскольку в процессе осуществления конкретных контрольных мероприятий налоговые органы вступают в различные правоотношения и, следовательно, приобретают новые права либо детализируют имеющиеся 8 .

Наделение Министерства РФ по налогам и сборам статусом органа валютного контроля обусловило включение в его компетенцию осуществление полномочий в сфере данного вида контроля; в случае неявки без уважительной причины налогоплательщика для рассмотрения материалов налоговой проверки, налоговые органы имеют право вынести решение в его отсутствие; в необходимых случаях одновременно с подачей искового заявления о взыскании налоговой санкции с лица, привлекаемого к налоговой ответственности, налоговый орган вправе направить в суд ходатайство об обеспечении иска.

Министерство РФ по налогам и сборам не только обладает функциями контрольного характера, но и осуществляет полномочия, направленные на совершенствование финансовой деятельности государства в целом 9 . В пределах своей компетенции оно подготавливает предложения по совершенствованию налоговой политики, планированию налоговых поступлений, развитию налогового законодательства в Российской Федерации, а также валютного законодательства и законодательства в области производства и оборота этилового спирта, спиртосодержащей, алкогольной и табачной продукции; участвует в переговорах о заключении межправительственных соглашений об избежании двойного налогообложения доходов и имущества и осуществляет реализацию указанных соглашений; разрабатывает совместно с иными уполномоченными органами проекты федерального бюджета и бюджетов государственных внебюджетных фондов на соответствующий год.

В целях реализации возложенных на налоговые органы задач по контролю за соблюдением законодательства о налогах и сборах налоговые органы в числе прочего обязаны защищать финансовые интересы государства. Налоговым органам предоставлено право возбуждать процедуру о восстановлении нарушенных прав государства в финансовой сфере посредством искового судопроизводства. Федеральным законодательством предусмотрены различные виды исков, которые налоговые органы вправе предъявлять к налогоплательщикам и другим участниками налоговых правоотношений, в суды общей юрисдикции и арбитражные суды:

о взыскании налоговых санкций с лиц, допустивших нарушения законодательства о налогах и сборах;

о признании недействительной государственной регистрации юридического лица или государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя;

о ликвидации организации любой организационно-правовой формы по основаниям, установленным законодательством РФ;

о досрочном расторжении договора о налоговом кредите и договора об инвестиционном налоговом кредите;

о взыскании задолженности по налогам, сборам, соответствующим пеням и штрафам в бюджеты (внебюджетные фонды), числящейся более трех месяцев за организациями, являющимися в соответствии с гражданским законодательством РФ зависимыми (дочерними) обществами (предприятиями), с соответствующих основных (преобладающих, участвующих) обществ (товариществ, предприятий), когда на счета последних в банках поступает выручка за реализуемые товары (работы, услуги) зависимых (дочерних) обществ (предприятий), а также за организациями, являющимися в соответствии с гражданским законодательством РФ основными (преобладающими, участвующими) обществами (товариществами, предприятиями), с зависимых (дочерних) обществ (предприятий), когда на их счета в банках поступает выручка за реализуемые товары (работы, услуги) основных (преобладающих, участвующих) обществ (товариществ, предприятий).

Статьей 31 НК РФ предусмотрена возможность налоговых органов предъявлять иски и в иных случаях. В частности, налоговые органы имеют право обратиться в арбитражный суд с иском о привлечении банка к ответственности в случае неисполнения решения налогового органа о приостановлении операций по счетам налогоплательщика или налогового агента (ст. 134 НК РФ); непредставления банком налоговым органам сведений о финансово-хозяйственной деятельности налогоплательщиков — клиентов банка.

Являясь федеральными органами исполнительной власти, налоговые органы наделены правом нормотворчества по регулированию общественных отношений, складывающихся в налоговой сфере. Нормативные правовые акты издаются налоговыми органами на основе обобщения практики применения законодательства о налогах и сборах, анализов отчетных и статистических данных, результатов налоговых проверок.

Составным элементом компетенции налоговых органов являются их обязанности. Основополагающей, «фундаментальной» обязанностью налоговых органов, обусловленной целями их создания и задачами деятельности, является осуществление контроля за соблюдением законодательства о налогах и сборах, а также принятых в соответствии с ним нормативных правовых актов. Иные обязанности налоговых органов служат средством обеспечения вышеназванной, развивают и конкретизируют ее 10 .

Налоговые органы обязаны:

- соблюдать законодательство о налогах и сборах;

- вести в установленном порядке учет налогоплательщиков;

- проводить разъяснительную работу по применению законодательства о налогах и сборах, а также принятых в соответствии с ним нормативных правовых актов, бесплатно информировать налогоплательщиков о действующих налогах и сборах, предоставлять формы установленной отчетности и разъяснять порядок их заполнения, давать разъяснения о порядке исчисления и уплаты налогов и сборов;

- осуществлять возврат или зачет излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, пеней и штрафов в порядке, предусмотренном НК РФ;

- соблюдать налоговую тайну;

- направлять налогоплательщику или налоговому агенту копии акта налоговой проверки и решения налогового органа, а также в предусмотренных законодательством случаях — налоговое уведомление и требование об уплате налога или сбора;

- при выявлении обстоятельств, позволяющих предполагать совершение нарушения законодательства о налогах и сборах, содержащего признаки преступления, в десятидневный срок со дня выявления указанных обстоятельств направить материалы в органы налоговой полиции для решения вопроса о возбуждении уголовного дела.

Обязанности налоговых органов, так же как и права, конкретизированы по кругу их должностных лиц. В соответствии с принципом разделения полномочий должностные лица налоговых органов обязаны:

действовать в строгом соответствии с НК РФ и иными федеральными законами;

реализовывать в пределах своей компетенции права и обязанности налоговых органов;

корректно и внимательно относиться к налогоплательщикам, их представителям и иным участникам налоговых правоотношений, не унижать их честь и достоинство.

Поскольку перечень прав налогоплательщиков и налоговых агентов не является исчерпывающим, то и на налоговые органы могут быть возложены другие обязанности, предусмотренные НК РФ и иными федеральными законами.

НК РФ установлена презумпция правомерности действий и актов (как нормативного, так и индивидуального содержания) налоговых органов, вытекающая из положения о том, что подача жалобы в вышестоящий налоговый орган (вышестоящему должностному лицу) не приостанавливает исполнения обжалуемого акта или действия.

Налоговый контроль - представляет собой деятельность должностных лиц налоговых органов по контролю за правильностью и своевременностью уплаты законно установленных в Российской Федерации налогов и сборов, осуществляемую в пределах своей компетенции.

Формы проведения налогового контроля закреплены в ст. 82 НК РФ. Основными формами налогового контроля являются налоговые проверки: 1) получение объяснений налогоплательщиков, налоговых агентов и плательщиков сбора;

2) проверки данных учета и отчетности;

3) осмотр помещений и территорий, используемых для извлечения дохода (прибыли).

В зависимости от времени проведения контрольных мероприятий выделяют три основных вида налогового контроля: предварительный, текущий, последующий 11 .

Принципы налогового контроля:

1) презумпция невиновности. Законодательную основу настоящего принципа составляет п. 6 ст. 108 НК РФ, в которой закреплено, что лицо считается невиновным в совершении налогового правонарушения, пока его виновность не будет доказана в установленном законом порядке и установлена вступившим в законную силу решением суда. Таким образом, в процессе осуществления контрольных мероприятий налогоплательщик должен признаваться невиновным, а должностные лица налоговых органов обязаны воздерживаться от некорректного и предвзятого отношения к нему; 2) соблюдение налоговой тайны. При осуществлении налогового контроля не допускаются сбор, хранение, использование и распространение информации о налогоплательщике (плательщике сбора, налоговом агенте), полученной в нарушение положений Конституции РФ, НК РФ, федеральных законов, а также в нарушение принципа сохранности информации, составляющей профессиональную тайну иных лиц, в частности адвокатскую тайну, аудиторскую тайну;

3) взаимодействие налоговых, таможенных органов, органов государственных внебюджетных фондов и органов внутренних дел. В порядке, определяемом по соглашению между ними, они информируют друг друга:

а) об имеющихся у них материалах о нарушениях законодательства о налогах и сборах и налоговых преступлениях;

б) о принятых мерах по их пресечению;

в) о проводимых ими налоговых проверках, а также осуществляют обмен другой необходимой информацией в целях исполнения возложенных на них задач.

Важное значение при определении принципов налогового контроля играет Лимская декларация руководящих принципов контроля, принятая в г. Лиме (Перу) IX Конгрессом Международной организации высших органов финансового контроля (ИНТОСАИ) в 1977 г. 12

Налоговые органы. Единственными субъектами налогового контроля являются должностные лица налоговых органов РФ (ст. 82 НК РФ). Таким образом, налоговые органы представляют единую централизованную систему контроля:

1) за соблюдением законодательства о налогах и сборах; 2) за правильностью исчисления, полнотой и своевременностью внесения в соответствующий бюджет налогов и сборов;

3) в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, за правильностью исчисления, полнотой и своевременностью внесения в соответствующий бюджет иных обязательных платежей. В состав налоговых органов входят:

1) федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный по контролю и надзору в области налогов и сборов (Федеральная налоговая служба); 2) его территориальные органы.

Полномочия налоговых органов по налоговому контролю имеют важнейшее значение при решении их главной задачи — контроля за соблюдением налогового законодательства 13 . Эта задача может быть решена и иными способами, с использованием иных полномочий, та как понятие «контроль за соблюдением налогового законодательства» значительно шире, чем понятие «налоговый контроль, формы которого определены в ст. 82 НК РФ. Согласно этой статье налоговый контроль может выполняться должностными лицами налоговых органов посредством;

налоговых проверок;

получения объяснений налогоплательщиков, налоговых агентов и плательщиков сбора;

проверки данных учета и отчетности;

осмотра помещений и территорий, используемых для извлечения дохода (прибыли), а также в иных формах, предусмотренных НК РФ.

Основной способ налогового контроля — налоговые проверки; они позволяют наиболее полно выявить правильность исполнения налогоплательщиком своих обязанностей. Остальные формы контроля чаще используются в качестве вспомогательных методов выявления' налоговых нарушений или в целях сбора доказательств по выводам, которые содержатся в акте проверки.

Лица, подлежащие проверке. Відповідно до ст. 87 НК РФ податкові органи проводять перевірку платників податків, платників зборів і податкових агентів. Таким образом, круг лиц, подлежащие проверке, ограничен теми организациями и физическими лицами, на которые законом непосредственно возложены обязанности уплаты, удержания и перечисления в бюджет сумм налоговых платежей.

Податкові органи мають право проводити перевірки на всіх підприємствах, в установах і організаціях незалежно від форм власності, організаційно-правової форми, підпорядкованості тощо, в тому числі на підприємствах з особливим режимом роботи. Для проверки последних в налоговых инспекциях создаются режимно-секретные органы или выделяются соответствующие специалисты (группы специалистов).

Документы, связанные с уплатой налогов, представляются таким проверяющим в полном объеме, проверка проводится с соблюдением режима секретности.

Документы, подлежащие проверке. Згідно з п. 1 ст. 82 НК РФ податковий контроль (і відповідно податкові перевірки як форма такого контролю) проводиться посадовими особами податкових органів в межах їх компетенції. Статья 7 Закона РФ «О налоговых органах Российской Федерации» предусматривает право налоговых органов проводить проверки «денежных документов, бухгалтерских книг, отчетов, танов, смет, деклараций и иных документов, связанных с исчислением и уплатой налогов и других обязательных платежей в бюджет».

Таким чином, предметом податкової перевірки можуть бути тільки документи, пов'язані з оподаткуванням. Но исчисление облагаемой базы многих налогов прямо или косвенно связано с различными обстоятельствами хозяйственной деятельности предприятия 14 . Поэтому под «документами, связанными с налогообложением», может пониматься широкий круг документации, прежде всего опосредующей гражданско-правовые отношения налогоплательщика с учредителями и контрагентами, — учредительные документы, договоры, акты сдачи-приемки, накладные, банковские выписки, отчеты исполнителей и т.д. В якості гарантії прав платників податків у ст. 7 Закона РФ «О налоговых органах Российской Федерации» включена оговорка: из предмета налоговой проверки исключены сведения, составляющие коммерческую тайну, определяемую в порядке, установленном законодательством.

Відповідно до ст. 139 ГК РФ інформація становить комерційну таємницю в разі, якщо вона має дійсну або потенційну комерційну цінність в силу невідомості її третім особам, до неї немає вільного доступу на законній підставі та власник інформації вживає заходів до охорони її конфіденційності. Як бачимо, по суті, тільки платник податків може визначити, які з його документів містять таку інформацію. Тому, якщо податковому органу відмовлено в наданні тих чи інших документів з посиланням на комерційну таємницю, а він вважає таку відмову необгрунтованим, саме на ньому лежить обов'язок довести відсутність у документах інформації, що становить комерційну таємницю.

Висновок

Принципы налогообложения зависят от экономической ситуации в стране, плана государственных мероприятий, размеров государственного долга, отношения государственного аппарата и общества к отдельным группам населения.

Налоговая политика любого государства базируется не только на конкретных принципах, но и учитывает социально-экономические потребности страны, стратегические и текущие задачи экономики.

Негативным последствием повышенного налогообложения может быть падение интереса к работе, следовательно, снижение производительности труда, сдерживание роста объема и совершенствования продукции, сокращение дохода от производства. При высоких налогах исчезает материальное стимулирование, в результате останавливается экономический и социальный прогресс.

Недостатки налоговой системы России 90-х гг. заключаются прежде всего в ее громоздкости, нестабильности и откровенно фискальном характере, практически сводящем на нет принцип справедливости и не стимулирующем развитие предпринимательства, особенно в сфере производства.

В этой связи изучение и обобщение опыта построения налоговых систем стран с развитой рыночной экономикой имеет большое практическое значение, поскольку как их достоинства, так и недостатки могут служить предпосылками для выбора направлений совершенствования налоговой политики и налоговой системы России.

И последнее чтобы мне хотелось сказать в отношении налоговой системы нашей страны, что в обязанность правительства входит создание таких условий, когда людям трудно было бы совершать дурное и легко поступать правильно. Жизнь показала, что в стране, которой хорошо правят ,стыдятся бедности, а в стране, которой правят плохо стыдятся богатства.

Список використаної літератури

1. http://www.ach.gov.ru/ru/international/limskay/

2. Конституция Российской Федерации от 12 декабря 1993г. – Система Гарант.

3.Гражданский кодекс Российской Федерации от 30 ноября 1994 года № 51-ФЗ – Система Гарант.

4. Налоговый кодекс Российской Федерации часть 1 от 31 июля 1998 года № 146-ФЗ и часть 2 от 5 августа 2000 года № 117-ФЗ - Система Гарант.

5. Федеральный закон «О налоговых органах Российской Федерации» от 21 марта 1991 года № 943-1 - Система Гарант.

6. Акчурина Е. Налоговая проверка и ее последствия. – М.; 2004.

7. Белых В. С, Винницкий Д.В. Податкове право Росії. – М.:НОРМА, 2004.

8. Бюджетная система Российской Федерации: Учебник, Под ред. М.В. Романовського, О.В. Врублевської. - 2-ое изд., испр. і перераб. М.: Юрайт, 2000.

9. Варфоломеева Ю. А. Налоговое право курс лекций, - М.; 2009.

10. Грачева Е.Ю., Ивлиева М.Ф. Налоговое право Учебник. М.: Юристъ, 2005.

11. Дадащев А.З. Налоговое администрирование в Российской Федерации: учебное пособие. М., 2002.

12. Костиков, Кирилина В. Е., Мамилова Е. Г., Шарандина Н., Имеда Цинделиани, Вероника Кирилина, Костикова Екатерина, Мамилов. Налоговое право России: учебник. – М.; 2007.

13. М. В. Кустова, О. А. Ногина, С. В. Овсянников, Н. А. Шевелева. Податкове право Росії. Особенная часть, учебник. – М.;2004.

14. Мальцев В.А. Налоговое право: учебник Учебник для студ. середовищ. проф. навч. закладів. — М.: Издательский центр Академия, 2004.

15. Миляков Н. В.Налоговое право: Учебник. М., ИНФРА-М, 2008.

16. Пансков В.Г. Налоги и налогообложение в Российской Федерации: М., 2002.

17. Сальникова Людмила, Еналеева Ирина. Налоговое право России: учебник для вузов. – М.; 2006.

18. Химичева Я.Я. Фінансове право. Підручник. М., 2001.

1 Миляков Н. В.Налоговое право: Учебник. М., ИНФРА-М, 2008,С.152.

2 М. В. Кустова, О. А. Ногина, С. В. Овсянников, Н. А. Шевелева. Податкове право Росії. Особенная часть, учебник. – М.;2004, С.45.

3 Костиков, Кирилина В. Е., Мамилова Е. Г., Шарандина Н., Имеда Цинделиани, Вероника Кирилина, Костикова Екатерина, Мамилов. Налоговое право России: учебник. – М.; 2007, С.369.

4 Сальникова Людмила, Еналеева Ирина. Налоговое право России: учебник для вузов. – М.; 2006, С. 198.

5 Акчурина Е. Налоговая проверка и ее последствия. – М.; 2004, С65.

6 Мальцев В.А. Налоговое право: учебник Учебник для студ. середовищ. проф. навч. закладів. — М.: Издательский центр Академия, 2004, С. 69.

7 Химичева Я.Я. Фінансове право. Підручник. М., 2001, С.154.

8 Белых В. С, Винницкий Д.В. Податкове право Росії. – М.:НОРМА, 2004, С.59.

9 См.: Дадащев А.З. Налоговое администрирование в Российской Федерации: учебное пособие. М., 2002, С.98.

10 Грачева Е.Ю., Ивлиева М.Ф. Налоговое право Учебник. М.: Юристъ, 2005, С.105.

11 Варфоломеева Ю. А. Налоговое право курс лекций, - М.; 2009, С.154.

12 http://www.ach.gov.ru/ru/international/limskay/

13 Пансков В.Г. Налоги и налогообложение в Российской Федерации: М., 2002,С.25.

14 Бюджетная система Российской Федерации: Учебник, Под ред. М.В. Романовського, О.В. Врублевської. - 2-ое изд., испр. і перераб. М.: Юрайт, 2000, С.65.

Посилання (links):
 • http://www.biblioclub.ru/author.php?action=book&auth_id=3462
 • http://www.ozon.ru/context/detail/id/1910745/#persons
 • Додати в блог або на сайт

  Цей текст може містити помилки.

  Фінанси, гроші і податки | Реферат
  113кб. | скачати


  Схожі роботи:
  Органи з контролю за обігом наркотичних засобів і психотропних речовин Митні органи
  Органи фінансового контролю Бюджетний кодекс РФ і його роль у використанні фінансового контролю
  Організація податкового контролю
  форми і методи податкового контролю
  Форми і методи податкового контролю
  Організація і методика податкового контролю
  Проблеми податкового контролю та шляхи їх вирішення
  Організація податкової служби та податкового контролю в РФ
  Камеральна перевірка як форма податкового контролю
  © Усі права захищені
  написати до нас