Органи місцевого управління та самоврядування

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

Тема:

Органи місцевого управління та самоврядування

Зміст

1. Сутність місцевого управління та самоврядування

2. Місцеві державні органи Республіки Білорусь

3. Органи місцевого самоврядування в Республіці Білорусь

Список використаних джерел

1. Сутність місцевого управління та самоврядування

Управління на місцях здійснюється різними органами, які відрізняються один від одного порядком формування, компетенцією, рівнем автономності у вирішенні місцевих проблем, характером взаємовідносин з центральною владою. І тому, в системі місцевих органів влади необхідно розрізняти два види органів - призначаються з центру (місцеве управління) і обираються місцевим населенням (місцеве самоврядування).

Під місцевим управлінням слід розуміти управлінську діяльність в масштабі територіальної одиниці, яка здійснюється центральною владою або адміністрацією вищого територіального рівня управління.

Місцеве самоврядування - це діяльність самого населення місцевої територіальної одиниці - територіальної громади та її виборних органів з управління справами.

В якості суб'єктів місцевого управління та самоврядування можуть виступати: населення адміністративно-територіальних одиниць, окремі громадяни, державні органи, різні підприємства, установи, організації, об'єднання.

У демократичних державах 80% всіх питань, з якими мешканці звертаються до влади, вирішуються на місцевому рівні. Як показує досвід, центральні уряду приходять до розуміння того, що в багатьох випадках місцеві потреби можуть бути більш раціонально задоволені органами самоврядування, тому вони передають їм все більше функцій, одночасно скорочуючи свою роль у веденні місцевих справ.

Місцеве самоврядування - це самоорганізація на базовому рівні - там, де населення може вирішувати свої проблеми, не звертаючись до держави. Органи місцевого самоврядування тісно пов'язані з державними органами, взаємодіючи з ними у здійсненні владних функцій, а також у виконанні окремих державних повноважень, якими вони можуть наділятися. У тій мірі, в якій вони реалізують передані їм повноваження, вони підконтрольні державі.

Діяльність органів місцевого управління та самоврядування носить владний характер. Рішення, прийняті ними в межах своїх повноважень, є обов'язковими для всіх підприємств, організацій, установ, посадових осіб, громадян, громадських об'єднань відповідній території.

Представницькі органи місцевого самоврядування забезпечують врахування інтересів населення у вирішенні питань, що безпосередньо відносяться до умов життя на певній території, сприяють більш гнучкого обліку місцевої специфіки.

Право на місцеве самоврядування - це природне право громадян, проте самоврядні одиниці не є державою в державі. В інтересах цілісності держави, забезпечувана через систему державних і місцевих органів, повинні діяти механізми ефективної взаємодії державного і місцевого управління. Будучи невід'ємною частиною загального механізму управління державою, місцеве самоврядування має відмінні риси від органів державної влади, а саме:

- Діє в рамках законодавства, прийнятого органами державної влади;

- Виникає лише в тому випадку, коли суворо визначена частина громадських справ, яким воно займається (предмети його відання);

- Повинна мати достатні власні матеріально-фінансові ресурси для вирішення питань місцевого значення;

- Вимагає обов'язкової наявності представництва населення в місцевих органах влади (воно виборне за своєю природою).

Держава покладає на органи місцевого самоврядування право і обов'язок самостійно і відповідально виконувати покладені на них державою суспільні справи.

Визначення предметів відання органів місцевого самоврядування відбувається як за рахунок пропозицій населення відповідної території, так і в руслі єдиної державної політики. Держава покладає на органи місцевого самоврядування право і обов'язок відповідально виконувати частину суспільних і державних справ.

Державне та місцеве управління розрізняються не тільки тим, що здійснюються на різних рівнях організації влади, але також відрізняються за цілями, завданнями, суб'єктів та об'єктів управління, реалізованим функцій, повноважень і управлінських технологій і процедур. У рамках державного управління реалізуються функції управління в різних сферах суспільної життєдіяльності: політичній, економічній, соціальній і т.д. Державне управління в широкому розумінні характеризує всю діяльність держави щодо організуючий вплив з боку спеціальних суб'єктів права на суспільні відносини, тобто це практична діяльність органів державної влади в масштабах всього суспільства. Місцеве управління має властивості вужчого рівня: управлінське вплив спирається на права, обов'язки і відповідальність органів влади місцевого самоврядування і локалізується в межах місцевого співтовариства, тобто поширюється на населення, яке проживає на певній території. Місцеве управління здійснює функції управління щодо вирішення питань місцевого значення, виходячи з локальних інтересів населення, його історичних, національних та інших особливостей і традицій, реалізуючи закріплені державним правом повноваження.

Отже, місцеве управління має як власні, так і передані державою повноваження, а значить і місцеве, і державне управління тісно взаємопов'язані: у них одне джерело влади - народ, вони виконують спільну для всіх функцію: забезпечують нормальні умови життєдіяльності громадян, покликані захищати їх права , свободи і законні інтереси.

Місцеве управління активно взаємодіє з державним управлінням з питань, що поєднує триєдиний інтерес: держава в цілому, його окремого регіону та конкретного місцевого співтовариства.

Механізм взаємодії державних і місцевих органів - це система відносин органів влади в процесі спільного вирішення питань, що становлять спільний інтерес, без передачі один одному повноважень.

Діяльність органів державної влади та органів місцевого самоврядування будується на принципах:

- Взаємодії;

- Законності;

- Добровільності;

- Обліку спільних інтересів і взаємної відповідальності;

- Збереження незалежності місцевої влади.

Одним з найважливіших міжнародних правових актів у галузі місцевого самоврядування є Європейська Хартія місцевого самоврядування, прийнята Радою Європи 18 жовтня 1985 Держави-учасниці Європейської Хартії взяли на себе зобов'язання вважати себе зв'язаними її статтями в певному обсязі. Республіка Білорусь, хоча і не є членом Ради Європи, повинна дотримуватися положень Європейської Хартії, якщо надалі хоче вступити до Євросоюзу.

Конституція Республіки Білорусь у 1994 р. зі змінами та доповненнями містить п'ятий розділ, який називається «Місцеве управління і самоврядування». Стаття 117 Конституції Республіки Білорусь не розмежовує чітко місцеве управління і самоврядування, а лише встановлює, що «місцеве управління і самоврядування здійснюється громадянами через місцеві Ради депутатів, виконавчі і розпорядчі органи територіального суспільного самоврядування, місцеві референдуми, збори і інші форми прямої участі в державних і громадських справах ». Поняття місцевого управління і самоврядування розкрито в першій статті Закону Республіки Білорусь

«Про місцеве управлінні і самоврядування в Республіці Білорусь».

Правові можливості для забезпечення місцевого самоврядування фінансовими ресурсами відкриває стаття 133 Конституції Республіки Білорусь, згідно з якою бюджетна система Республіки Білорусь включає республіканські і місцеві бюджети. Закон «Про місцеве управлінні і самоврядування в Республіці Білорусь» містить розділ 5 «Економічна основа місцевого управління та самоврядування».

2. Місцеві державні органи Республіки Білорусь

Система адміністративно-територіального поділу Республіки Білорусь включає 6 областей та місто Мінськ, 118 районів, 110 міст, 25 районів у містах, 103 селища міського типу, 1455 сільських рад, 24117 сільських населених пунктів.

Конституція 1994 року і наступне законодавство в системі місцевої влади затвердили поняття місцевого управління як форму організації та діяльності місцевих виконавчих і розпорядчих органів для вирішення питань місцевого значення виходячи із загальнодержавних інтересів та інтересів населення, що проживає на відповідній території. Виконавчі органи перемістилися в «вертикаль влади» та їх взаємини з порадами складаються у підзвітності. Місцеві ради мають право приймати рішення лише в суворо визначених межах.

В даний час в республіці діє закон «Про місцеве управлінні і самоврядування в Республіці Білорусь» 1991 року зі змінами та доповненнями, внесеними до нього в 1995-1997, 2000-2001 роках.

Виконавчим і розпорядчим органом на території області, району, міста, селища, сільради є виконавчий комітет з правами юридичної особи. Виконавчі комітети первинного рівня - сільські, селищні, міські (міст районного підпорядкування); базового - міські (міст обласного підпорядкування), районні; обласного (обласні і Мінський міський виконком) рівнів входять до системи органів виконавчої влади та є органами місцевого управління.

Конституція Республіки Білорусь у 1994 р. в редакції 1996 визначила структуру органів місцевої влади (схема 1).

До складу виконавчого комітету входять голова виконавчого комітету, його заступники (ль), керуючий справами (секретар) та члени виконавчого комітету.

Обласні (Мінський міський) виконавчі комітети підзвітні та підконтрольні Президенту Республіки Білорусь та Ради Міністрів Республіки Білорусь з питань, що входять до компетенції Уряду Республіки Білорусь, виконавчі комітети первинного і базового рівнів - Президентові Республіки Білорусь і вищестоящим виконавчим і розпорядчим органам. Виконавчий комітет підзвітний відповідній Раді з питань, віднесених до компетенції Ради.

Виконавчий комітет в міру необхідності, але не рідше одного разу на рік доповідає про свою діяльність Раді, а також інформує громадян на зборах трудових колективів і за місцем проживання.

Виконавчий комітет:

1) розробляє та вносить для затвердження до Ради схему управління місцевим господарством і комунальною власністю, пропозиції щодо організації охорони громадського порядку та захисту прав громадян;

2) розробляє та вносить для затвердження до Ради проекти програм економічного і соціального розвитку, місцевого бюджету, вживає заходів по здійсненню програм і виконання місцевого бюджету, подає Раді звіти про їх виконання;

3) забезпечує на відповідній території додержання Конституції Республіки Білорусь, законів Республіки Білорусь, актів Президента Республіки Білорусь, виконання рішень Ради і рішень вищих державних органів, прийнятих в межах їх компетенції;

4) організовує отримання доходів місцевого бюджету і їх використання за цільовим призначенням, приймає рішення про випуск місцевих цінних паперів та проведення аукціонів;

5) розпоряджається комунальною власністю адміністративно-територіальної одиниці в порядку, встановленому Радою;

6) приймає рішення про створення, реорганізації і ліквідації підприємств, організацій, установ та об'єднань комунальної власності;

7) укладає договори з фізичними і юридичними особами;

8) здійснює у порядку, встановленому законодавством Республіки Білорусь, контроль на підвідомчій йому території за використанням комунальної власності;

9) скасовує в межах своєї компетенції рішення керівників інших органів місцевого управління, прийняті з порушеннями законодавства Республіки Білорусь або суперечать рішенням Ради та виконавчого комітету;

10) утворює з питань своєї діяльності комісії, визначає їх повноваження і керує їх діяльністю;

11) приймає рішення, спрямовані на захист прав та задоволення законних інтересів громадян, організовує прийом населення керівниками виконавчого комітету та його структурних підрозділів, розглядає звернення громадян та приймає по них рішення;

12) вирішує відповідно до законодавства Республіки питання охорони здоров'я, освіти, соціального і культурного забезпечення, торговельного, транспортного, комунального, побутового та іншого обслуговування громадян на відповідній території;

13) забезпечує законність і громадську безпеку на відповідній території;

14) здійснює інші повноваження, передбачені Законом та іншим законодавством Республіки Білорусь.

Виконавчий комітет очолює Голова, який призначається на посаду і звільняється з посади Президентом Республіки Білорусь (або в установленому порядку) і затверджується на посаді відповідною Радою.

Виконавчим і розпорядчим органом на території району в місті є місцева адміністрація з правами юридичної особи. Місцеві адміністрації входять у систему органів виконавчої влади та є органами місцевого управління.

До складу місцевої адміністрації входять голова місцевої адміністрації, його заступники і члени місцевої адміністрації.

Голова місцевої адміністрації призначається на посаду і звільняється з посади Президентом Республіки Білорусь або в установленому порядку.

Структура і штатна чисельність місцевої адміністрації затверджується міським виконавчим комітетом.

Місцева адміністрація:

1) забезпечує на відповідній території додержання Конституції Республіки Білорусь, законів Республіки Білорусь, актів Президента Республіки Білорусь і виконання рішень вищестоящих виконавчих комітетів і рад, прийнятих у межах їх компетенції;

2) розпоряджається комунальною власністю міста в межах повноважень, наданих відповідним міською Радою;

3) організовує отримання бюджетних та інших доходів і здійснює контроль за їх цільовим використанням;

4) вносить на розгляд Рад та їх органів, виконавчих комітетів пропозиції з усіх питань місцевого значення та бере участь у їх розгляді;

5) організовує роботу органів територіального громадського самоврядування, скликає збори, у тому числі зборів уповноважених представників громадян відповідної території (далі - збори уповноважених), забезпечує виконання їх рішень;

6) розглядає звернення громадян;

7) організовує будівництво і ремонт житлового фонду, доріг, контроль за змістом вулиць, кварталів, прибудинкових територій;

8) сприяє створенню та функціонуванню підприємств з обслуговування населення відповідної території;

9) вирішує питання, пов'язані зі зміцненням громадського порядку;

10) вирішує питання працевлаштування, освіти, професійної підготовки, соціально-культурного, медичного, торговельного, транспортного, побутового та іншого обслуговування громадян, які проживають на відповідній території, в межах і порядку, встановлених законодавством Республіки Білорусь;

11) здійснює інші передбачені законодавством Республіки Білорусь повноваження, надані їй відповідним виконавчим комітетом, Радою.

Місцева адміністрація підзвітна і підконтрольна міському виконавчому комітету.

Місцева адміністрація не рідше одного разу на рік звітує про свою роботу перед міським виконавчим комітетом, а також інформує громадян про свою діяльність.

3. Органи місцевого самоврядування в Республіки Білорусь

До органів місцевого самоврядування відносяться місцеві Ради депутатів та органи територіального громадського самоврядування (ради і комітети мікрорайонів, житлових комплексів, будинкові, вуличні, квартальні, селищні, сільські комітети та інші органи). Місцеве самоврядування здійснюється також шляхом проведення місцевих референдумів, зборів та інші форми прямої участі громадян у державних і громадських справах.

Рада депутатів є представницьким державним органом на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці і виступає основною ланкою системи місцевого самоврядування.

Сельские, поселковые, городские, районные, областные Советы составляют систему Советов в нашей республике, единство которой обеспечивается общностью правовых начал, принципов образования и деятельности, а также задач, которые они призваны решать в интересах населения, социального и экономического развития соответствующей территории.

В Беларуси установлено три территориальных уровня Советов: первичный, базовый и областной. К первичному уровню относятся сельские, поселковые, городские (городов районного подчинения) Советы. К базовому территориальному уровню относятся городские (городов областного подчинения), районные Советы. К областному территориальному уровню относятся областные Советы. Минский городской Совет обладает правами базового и областного Совета.

Советы избираются гражданами, проживающими на соответствующей территории, на основе всеобщего, свободного, равного прямого избирательного права при тайном голосовании сроком на четыре года в порядке, установленном законодательством.

Советы являются юридическими лицами. В своей деятельности они исходят из интересов граждан, проживающих на соответствующей территории, и общегосударственных интересов, участвуют в обсуждении вопросов республиканского значения, затрагивающих интересы подведомственных им территорий, вносят по ним свои предложения в вышестоящие органы.

Советы осуществляют свою деятельность через сессии, постоянные и временные комиссии и другие органы Советов, а также путем реализации депутатами своих полномочий в установленном законодательством республики порядке. Вышестоящие Советы осуществляют координацию деятельности нижестоящих Советов и их органов, оказывают им организационно-методическую помощь. Советы подотчетны в своей деятельности гражданам, проживающим на соответствующей территории и ответственны перед ними.

Совет организует свою работу на основе регламента, в котором определяется порядок подготовки, внесения и рассмотрения вопросов на заседания Совета и его комиссий, голосования по принимаемым решениям и т.д.

Основной формой деятельности Совета является сессия, которая созывается по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал. Исключительно на сессиях Совета рассматриваются и решаются следующие вопросы:

1) утверждение программ экономического и социального развития, местных бюджетов и отчетов об их исполнении, внесение при необходимости изменений в бюджеты;

2) установление в соответствии с законом Республики Беларусь местных налогов и сборов;

3) определение в пределах, установленных законом Республики Беларусь, порядка управления и распоряжения коммунальной собственностью;

4) назначение местных референдумов;

5) признание полномочий депутатов, их досрочное прекращение;

6) избрание и освобождение от обязанностей председателя Совета и его заместителя;

7) утверждение в установленном порядке в должности председателя исполнительного комитета;

8) утверждение структуры Совета, определение расходов, необходимых на его содержание и деятельность;

9) образование и упразднение президиума, постоянных и временных комиссий Совета, утверждение и изменение их состава и освобождение от обязанностей их председателя;

10) отмена в случае несоответствия законодательству Республики Беларусь распоряжений Совета и председателя исполнительного комитета, решений исполнительного комитета, нижестоящего Совета, актов органов территориального общественного управления;

11) решение вопросов административно-территориального устройства в соответствии с законодательством Республики Беларусь;

12) принятие решений о выпуске местных займов;

13) перераспределение полномочий между Советами различных уровней, делегирование отдельных полномочий исполнительному комитету, местной администрации, органам территориального общественного самоуправления и др.;

По вопросам, рассмотренным на сессии, Совет принимает решения.

В областном, Минском городском, районном, городском (города областного подчинения) Советах создаются президиумы. Работу городского (города районного подчинения), поселкового и сельского Совета организуют председатель соответствующего Совета, его заместитель (заместители), председатели постоянных комиссий, а также по решению Совета иные депутаты. Основной формой деятельности президиума Совета является заседание. Оно проводится не реже одного раза в квартал.

Президиум Совета:

- организует работу по созыву Совета;

- осуществляет руководство подготовкой сессии Совета и вопросов, вносимых на рассмотрение;

- координирует деятельность постоянных и временных комиссий и депутатских групп;

- организует контроль за выполнением решений Совета;

- организует взаимодействие Совета с исполнительными комитетами и местными администрациями, общественными объединениями, трудовыми коллективами и органами территориального общественного самоуправления;

- организует обсуждение гражданами проектов решений Совета, иных важнейших вопросов местного значения; обеспечивает широкое участие трудовых коллективов, общественных объединений и граждан в разработке, принятии и реализации решений по вопросам местного значения;

- организует рассмотрение обращений граждан, адресованных Совету и др.

Возглавляет Совет председатель, который избирается из числа депутатов на сессии соответствующего Совета путем тайного голосования и исполняет свои обязанности до открытия первой сессии Совета нового созыва.

Председатель сельского, поселкового, городского (городов районного подчинения) Совета одновременно по должности является председателем соответствующего исполнительного комитета.

В своей деятельности председатель Совета подотчетен Совету, его избравшему, и может быть освобожден от должности только Советом.

Советы полномочны решать вопросы, отнесенные к их ведению законодательством Республики Беларусь. В пределах своей компетенции Советы независимы.

К компетенции Советов первичного уровня на подведомственной им территории относятся:

- утверждение программ жилищного строительства, коммунально-бытового и социально-культурного обслуживания населения, охраны труда; контроль за выполнением этих программ и утверждение отчетов об их выполнении;

- установление местных налогов, сборов и пошлин в пределах компетенции, установленной законодательством Республики Беларусь;

- решение в установленном порядке вопросов коммунальной собственности;

- распоряжение и контроль в соответствии с законодательством Республики Беларусь за использованием земель, их недр, лесов, охотничьих и рыболовных угодий, других природных ресурсов, находящихся в ведении административно-территориальной единицы;

- участие в разработке, утверждении и реализации проектов планировки и застройки населенных пунктов, их генеральных планов, архитектурных решений; контроль за соблюдением норм и правил (в том числе и местных) при строительстве любых объектов на подведомственной Совету территории;

- обеспечение соблюдения на подведомственной Совету территории законов Республики Беларусь, актов Президента, других актов вышестоящих государственных органов, осуществление контроля за их исполнением всеми предприятиями, организациями, учреждениями и объединениями, расположенными на этой территории;

- охрана прав и свобод граждан;

- решение вопросов административно-территориального устройства в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

В компетенцию Советов базового территориального уровня на подведомственной им территории входят:

- утверждение программ жилищного строительства, благоустройства территорий, дорожного строительства и других вопросов коммунально-бытового и социально-культурного обслуживания населения на подведомственной территории, а также вопросы приватизации, охраны природы; контроль за выполнением этих программ и утверждение отчетов об их выполнении;

- утверждение территориальных планов развития районов, генеральных планов городов и других населенных пунктов;

- рассмотрение планов и программ размещения, развития и специализации предприятий (объединений) и социально-культурных учреждений различных форм собственности, принятие по ним компетентных заключений и, в необходимых случаях, внесение предложений в соответствующие органы управления;

- утверждение схем управления местным хозяйством и коммунальной собственностью;

- внесение предложений по проектам областных программ экономического и социального развития, межтерриториальных программ, а также по планам предприятий и организаций на территории города или района, связанных с удовлетворением потребностей населения и социальным развитием территорий;

- установление местных налогов, сборов и пошлин в пределах компетенции, установленной законодательством Республики Беларусь, а также тарифов по оплате бытовых, транспортных, коммунальных и других услуг, если это не устанавливает вышестоящий государственный орган;

- распоряжение и контроль, в соответствии с законодательством Республики Беларусь, за использованием земель, недр, вод, лесов, охотничьих и рыболовных угодий, других природных ресурсов, находящихся в ведении административно территориальной единицы;

- предоставление в пределах своей компетенции физическим и юридическим лицам льгот, пособий и иных преимуществ;

- обеспечение соблюдения на подведомственной Совету территории законов Республики Беларусь, актов президента, других актов вышестоящих государственных органов, осуществление контроля за их исполнением всеми предприятиями, организациями, учреждениями и объединениями, расположенными на этой территории;

- решение вопросов административно-территориального устройства в соответствии с законодательством Республики Беларусь;

- решение иных вопросов в пределах, установленных законодательством Республики Беларусь.

К компетенции Советов областного территориального уровня относятся:

- утверждение межтерриториальных программ и мероприятий, осуществление полномочий, делегированных Советами базового территориального уровня;

- содействие в установленных законодательством Республики Беларусь случаях сбалансированности бюджетов административно-территориальных единиц на территории области (города Минска);

- установление в соответствии с законодательством Республики Беларусь местных налогов, сборов и пошлин;

- оказание организационно-методической помощи Советам базового и первичного уровней в разработке региональных программ развития с учетом национально-культурной и демографической политики Республики Беларусь;

- решение вопросов административно-территориального устройства в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

- регулирование земельных отношений в пределах компетенции, предусмотренной законодательством Республики Беларусь;

- решение других вопросов общеобластного и общегородского значения, если при этом не ущемляется самостоятельность Советов других уровней в осуществлении ими своих полномочий.

Важным элементом системы саморегулирования на местах являются органы территориального общественного самоуправления.

Территориальное общественное самоуправление - это самоорганизация граждан на добровольной основе по месту их жительства на части территории административно-территориальной единицы (территории микрорайонов, жилищных комплексов, кварталов, улиц, дворов, сел и т.п.) для самостоятельного и под свою решения вопросов местного значения либо непосредственно населением, либо через создаваемые им органов территориального общественного самоуправления (единоличные либо в форме советов, комитетов и др.).

Учреждение органа территориального общественного самоуправления, избрание его членов и утверждение устава осуществляется на собрании. Порядок избрания и работы органа этого самоуправления (старост, старейшин и др.) определяется положением, утвержденным Советом соответствующей административно-территориальной единицы.

Органи територіального громадського самоврядування має право:

- вносить на рассмотрение местных Советов, исполнительных комитетов предложений по вопросам местного значения и участвовать в их рассмотрении;

- созывать собрания граждан и обсуждать вопросы местной жизни;

- использовать заработанные средства для развития социальной инфраструктуры;

- принимать на общественную и другую сохранность жилые дома, торговые и спортивные площадки и другие объекты;

- осуществлять общественный контроль за работой местных социально-культурных учреждений и предприятий сферы обслуживания населения, вносить предложения по размещению предприятий торговли, общественного питания, бытового обслуживания, физической культуры и спорта.

Собрание граждан - это совместное присутствие группы граждан, собравшихся для публичного обсуждения и решения вопросов местной жизни, базовая форма прямого участия населения в решении государственных и общественных дел. Собрание граждан по месту жительства созывается по мере необходимости местными Советами, исполнительными комитетами, а также органами территориального общественного самоуправления.

Наиболее важные вопросы местного значения, затрагивающие интересы населения, могут решаться путем референдумов. Порядок их проведения определяется законом «О народном голосовании (референдуме) в Республике Беларусь».

В республике нет единой нормативно-правовой базы для органов территориального общественного самоуправления. Каждый регион разрабатывает положения, принимает решения о деятельности территориального общественного самоуправления, ищет источники материального и морального стимулирования людей, работающих в них; определяет формы и методы взаимодействия с исполнительными органами власти.

Органы территориального общественного самоуправления решают конкретные вопросы жителей, пользуются реальной поддержкой населения, способны оказать влияние на формирование мировоззрения граждан по целому ряду вопросов.

Экономическую основу местного управления и самоуправления составляют природные ресурсы (земля, ее недра, вода, леса, растительный и животный мир), коммунальная и иная собственность, служащая источником получения доходов местного управления и самоуправления и удовлетворения экономических потребностей населения соответствующей территории.

Немаловажную роль в функционировании системы местного управления и самоуправления играет местное хозяйство. Оно состоит из предприятий и объединений, в том числе объектов социальной и производственной инфраструктуры, являющихся коммунальной собственностью той или иной административной единицы.

Коммунальной собственностью является имущество, принадлежащее соответствующему административно-территориальному образованию, служащее источником получения доходов местных бюджетов, удовлетворения социальных и экономических потребностей населения. Управление этой собственностью осуществляют местные Советы, а также исполнительные комитеты.

Развитие каждого конкретно взятого региона зависит от системы взаимодействия местных представительных и исполнительных органов власти. Основой такого взаимодействия являются положения и гарантии закона «О местном управлении и самоуправлении в Республике Беларусь».

Список використаних джерел

  1. Антонова Н.Б. Организационная структура государственного управления: курс лекций / Н.Б. Антонова, Л.М. Захарова, Л.С. Вечір. - Мн.: Акад. упр. при Президенте Республики Беларусь, 2005. - 231 с.

  2. Антонова Н.Б. Теория и методология государственного управления: курс лекций/ Н.Б. Антонова, Л.М. Захарова, Л.С. Вечір. - 4-е изд., стер. - Мн.: Акад. упр. при Президенте Республики Беларусь, 2007. - 231 с.

  3. Атаманчук Г.В. Государственное управление (организационно-функциональные вопросы). Навчальний посібник. М., «Экономика», 2000. - 302 с.

  4. Вечір Л.С. Государственная кадровая политика: курс лекций. В 2 ч. Ч1 / Л.С. Вечір. - Мн.: Акад. упр. при Президенте Республики Беларусь, 2005. - 153 с.

  5. Вечер Л.С. Государственная служба: Курс лекций. - Мн.: Академия управления при Президенте Республики Беларусь, 2005. -с.

  6. Государственная кадровая политика: Учебно-методическое пособие. / Под редакцией Шрубенко А.Г. - Мн.: Академия управления при Президенте Республики Беларусь, 2003.

Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Держава і право | Контрольна робота
85.6кб. | скачати


Схожі роботи:
Місцеві органи місцевого управління та самоврядування
Органи місцевого управління та самоврядування в Республіці Білорусь
Органи місцевого самоврядування 2 Місцеве самоврядування
Органи місцевого самоврядування 2
Органи місцевого самоврядування
Органи місцевого самоврядування 3
Органи місцевого самоврядування в Росії
Представницькі органи місцевого самоврядування
Органи місцевого самоврядування України
© Усі права захищені
написати до нас