Оптова торгівля 7

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

Оптова торгівля

Введення

Перехід України до цивілізованої ринкової економіки викликає необхідність кардинальних змін у діяльності всіх галузей народного господарства країни. Особливого значення набуває формування адекватного ринкової моделі господарського механізму сфери обігу та послуг, оскільки саме торгівля будучи кінцевою ланкою економічної активності суб'єктів ринку, забезпечує ефективне задоволення запитів і потреб споживачів. Рішення цього відповідального завдання вимагає від торгівлі не тільки зусиль, пов'язаних з реалізацією виробленої вартості, а й виконання складного комплексу заходів, що забезпечують просування товарів від виробника до споживачів.

Торгівля є однією з найбільших галузей економіки будь-якої країни, як за обсягом діяльності, так і по чисельності зайнятого в ній персоналу, а підприємство цієї галузі є найбільш масовими. Діяльність торгових підприємств пов'язана із задоволенням потреб кожної людини, схильна до впливу безлічі факторів і охоплює широкий спектр питань організаційно-технологічного, економічного та фінансового характеру, що вимагають повсякденного рішення.

Важливе ланка, що забезпечують необхідну інтенсивність і прискорення процесу товароруху в умовах переходу до ринкових відносин відводиться оптовій торгівлі. Організовуючи рух товарів каналами розподілу, оптова торгівля сприяє синхронізації виробництва і споживання товарів.

Торгівля - обслуговуюча область підприємницької діяльності і сфера праці - одержала в останні роки нові імпульси свого розвитку, істотно розширивши «поле і правила гри» в умовах економіки перехідного періоду. У неї влилося багато підприємливих людей, у ряді випадків докорінно поміняли свою професію і життєві орієнтири. Від рядових спекулятивних торговельних операцій і «човниково-наметового» бізнесу багато підприємців перейшли вже до більш високої стадії торговельної діяльності, організувавши індивідуальні та колективні підприємства. Менеджерам таких підприємств приходиться щорічно стикатися з безліччю проблем організаційного, економічного та фінансового характеру, які доводиться вирішувати інтуїтивно «методом проб і помилок», здобуваючи поступово практичний досвід.

Однак, вміння грамотно, а головне ефективно торгувати - це тонке мистецтво, у якому покладатися лише на невеликий практичний досвід, здоровий глузд і інтуїцію зараз уже недостатньо. Процес насичення ринку товарами і зростання конкуренції потребують від тих, хто недавно влився в цей бізнес і хоче надовго в ньому залишитися, глибоких і всебічних знань його основ в розрізі різних аспектів торговельної діяльності.

Будучи невід'ємною ланкою єдиної системи товароруху, оптова торгівля потребує докорінної перебудови. Тому одна з важливих довгострокових завдань державної політики в галузі розвитку оптової торгівлі - її структурна перебудова, що передбачає поширення таких форм її організації, які повинні бути максимально зорієнтовані на мале підприємництво в середовищі користувачів послугами оптового ланки.

За останні роки відбулося різке скорочення обсягів оптових операцій. Істотно знизилася роль оптових підприємств у постачанні різних підприємств торгівлі. У зв'язку з цим другою важливою завданням державної політики в галузі розвитку оптової торгівлі є припинення спаду і стабілізація обсягів оптових операцій.

Сформований потенціал оптового ланки повинен бути активно використаний для стимулювання і всебічного підтримки міжрегіональних інтеграційних процесів на споживчому ринку.

Сформована матеріально-технічна база оптової торгівлі створювалася протягом багатьох десятиліть. Потребує оновлення складське господарство. Це повинно відбуватися не тільки за рахунок будівництва нових, сучасних складських приміщень, оснащених прогресивним технологічним устаткуванням, а й за рахунок реконструкції і технічного переоснащення діючих складів, раціоналізації наявної матеріально-технічної бази.

Серед інших завдань державної політики в галузі розвитку оптової торгівлі необхідно відзначити розвиток конкурентного середовища і подолання монополізму на ринку оптової торговельної діяльності, а також стимулювання роботи оптової ланки з упровадження активних форм просування на ринку вітчизняних товарів.

Метою даної роботи є вироблення пропозицій щодо вдосконалення діяльності оптової організації.

Об'єктом дослідження є підприємство ТОВ «Востокторг».

Предмет дослідження - торгова діяльність оптової організації ТОВ «Востокторг».

1.Сущность оптової торгівлі

1.1. Оптова торгівля: зміст, завдання, функції

Торгівля як вид господарської діяльності являє собою процес реалізації кінцевому споживачеві товарів, придбаних або взятих на комісію з метою подальшого продажу.

Становлення в Росії ринкової системи господарювання розширює роль підприємств торгівлі у розвитку виробництва та сфери обігу. Спостерігаються тенденції розширення «торгівлі сектора» економіки, що сприяє об'єктивним світовим процесам. Так, за даними Держкомстату Росії, якщо в 1990 році на його частку припадало 4,6% обсягу валового продукту, то вже в 1997 році - 11% (для порівняння - в ​​США, Франції, Італії цей показник становить 15-18%).

Відокремлення торгівлі в окрему галузь економіки пов'язане з суспільним поділом праці та виділенням торгового капіталу як частини промислового капіталу, що обумовлено прагненням до більш ефективного використання наявних ресурсів.

Отже, торгівля виражає собою економічні відносини, пов'язані з обміном товарів і конкретні господарські відносини, пов'язані з процесом їх реалізації. У відтворенні торгівля займає своє певне місце у фазі вигляду, а як галузь - певне місце в системі галузей народного господарства.

Крім того, торгівля - особлива діяльність людей, пов'язана із здійсненням актів купівлі-продажу і представляє собою сукупність специфічних технологічних і господарських операцій спрямованих на обслуговування процесу обміну.

Як відомо, розрізняють оптову і роздрібну торгівлю. На практиці виникає необхідність чіткого визначення поняття оптової торгівлі та її відмінностей від роздрібної торгівлі. Згідно зі статтею 492 ЦК РФ за договором роздрібної купівлі-продажу продавець, який здійснює підприємницьку діяльність з продажу товарів у роздріб, зобов'язується передати покупцеві товар, призначений для особистого, сімейного, домашнього чи іншого використання, не пов'язаного з підприємницькою діяльністю. Таким чином, договір роздрібної купівлі-продажу можливий і між юридичними особами у разі, якщо придбані товарно-матеріальні цінності не відносяться на собівартість.

В оптовій торгівлі використовуються договори поставки, згідно з якими постачальник-продавець, який здійснює підприємницьку діяльність, зобов'язується передати в обумовлений термін чи строки вироблені або купуються їм товари покупцю від використання у підприємницькій діяльності або в інших цілях, не пов'язаних з особистим, сімейним, домашнім або іншим подібним використанням. Таким чином, з точки зору ЦК РФ вид торгівлі визначається в залежності від використання або не використання предмета торгівлі в підприємницьких цілях.

Існує також визначення оптової торгівлі в податковому законодавстві. Дане визначення міститься в листі Державної податкової служби РФ від 20 грудня 1995 року № 05-4-09/41 «Про податок на додану вартість». Відповідно до цього листа «до складу оптового товарообороту включаються обсяги продажу товарів, продукції підприємствам, установам, постачальницько-побутовим, посередницьким та іншим організаціям (за винятком населення) для подальшого їх використання у виробництві та для перепродажу».

Таким чином, на сьогоднішній день можна стверджувати, що визначення критерію оптової торгівлі, дані цивільним та податковим законодавствам, ідентичні (хоча згаданий лист Державної податкової служби РФ не зареєстровано в Мін'юсті і офіційно не публікувалося).

Критеріями віднесення торгівлі до оптової не є спосо оплати товару і кількість товару, а є вид покупця (юридичної особи) та характер використання товару (для підприємницьких цілей, тобто у виробництві або для перепродажу).

З цього випливає, зокрема, що дрібнооптова торгівля з юридичними особами може прирівнюватися до роздрібної, якщо товари купуються не для підприємницьких цілей.

Оптова торгівля є основним суб'єктом ринку проміжних продавців, якими можуть бути промислові, оптові та роздрібні підприємства, посередницькі фірми.

Необхідність оптової торгівлі викликається:

 • суспільним поділом праці;

 • наявністю товарно-грошових відносин;

 • вузькою спеціалізацією промислових підприємств;

 • потребою у швидкій реалізації виготовленого товару для відновлення процесу розширеного виробництва, доведення його до кінцевого споживача.

Наявність опту обумовлено також рядом причин фінансового характеру. Малому виробнику з обмеженими фінансовими ресурсами не під силу створити і утримувати організацію прямого маркетингу. Крім того, навіть маючи в своєму розпорядженні достатній капітал, виробник (в умовах насиченого ринку) скоріше воліє направляти кошти на розвиток виробництва, а не на організацію оптової торгівлі.

Ефективність діяльності оптового підприємства вище завдяки розмаху операцій, більшій кількості ділових контактів і наявності в них спеціальних знань і умінь. І, крім того, роздрібним підприємствам вигідніше широкий асортимент купувати в одного продавця.

Оптові продавці відрізняються від роздрібних по ряду характеристик:

 1. Оптові угоди, як правило, - великі, торгова зона - велика;

 2. Оптовик мало приділяє уваги стимулюванню збуту, місцем розташування свого підприємства, так як він має справу з професійними клієнтами, а не з кінцевим споживачем;

 3. Відмінності в правовому забезпеченні та податковому законодавстві.

Зростання оптової торгівлі, як свідчить світовий досвід, визначається наступними значними тенденціями в економіці:

 • зростанням масового виробництва на великих підприємствах, віддалених від основних користувачів готової продукції;

 • збільшенням обсягів виробництва продукції про запас, а не для виконання вже укладених конкретних договорів;

 • збільшенням числа рівнів проміжних виробників і користувачів;

 • загостренням необхідності пристосовувати товари до потреб проміжних і кінцевих споживачів з точки зору кількості, упаковки та різновидів.

Відповідно до цього оптова торгівля виконує наступні задачі:

 1. Направляє товарний потік від виробника до споживача. Багато матеріальні блага набувають ринкове значення лише тому, що торгівля доставляє їх у потрібне місце.

 2. Бере на себе зберігання запасів, необхідних для своєчасного забезпечення поставок покупцям при змінному попиті.

 3. Перекриває часовий розрив між виробником і споживачем. Такі сільськогосподарські продукти, як зерно, цукровий буряк, картопля, закуповуються в період збору врожаю і складуються до моменту появи попиту. Це дозволяє регулювати дефіцит і надлишки, і уникати значних коливань цін.

 4. Спонукає новий попит. Навіть технічно складний виріб набуває економічну цінність лише тоді, коли на нього є покупець. Значною мірою це завдання бере на себе торгівля.

 5. Спонукає пристосовуватися до змін попиту. Торгівля спостерігає за змінами попиту і спонукає виробника до випуску відповідних товарів. «Торгівля народжує зміни».

 6. Обслуговує і дає поради.

У зв'язку з висунутими перед оптовою торгівлею завданнями, цілями її розвитку повинні стати:

 • створення розвиненої структури каналів товароруху;

 • підтримування належної інтенсивності товаропотоків;

 • формування резервних джерел фінансового забезпечення процесу товароруху;

 • забезпечення економіки сукупних витрат обігу.

В ринково-орієнтованої системи господарських відносин можна виділити наступні основні функції оптової торгівлі:

Так по відношенню до оптовим покупцям її функції повинні зводитися до:

 • оцінки потреб і попиту;

 • збут і його стимулювання;

 • перетворенню виробничого елемента в ТОРГІВЕЛЬНІ;

 • накопичення і зберігання товарів;

 • складуванню;

 • розбивці великих партій товарів на дрібні;

 • доставці товарів;

 • кредитування;

 • інформаційного та консалтингового обслуговування.

Функції оптової торгівлі по відношенню до постачальників товарів повинні полягати в наступному:

 • концентрація комерційної діяльності;

 • підтримка процесу переходу права власності на товар;

 • інвестиційне забезпечення процесу товароруху;

 • мінімізація комерційного ризику;

 • маркетингове обслуговування.

Основні перетворення в організації оптової торгівлі в Росії спрямовані на створення конкурентного середовища (демонополізація, приватизація), надання права ведення оптової торгівлі будь-яким юридичним і фізичним особам, створення умов для роботи на основі самофінансування, перебудову діяльності з урахуванням світового досвіду.

Конкуренція структурної перебудови оптової торгівлі в даний час передбачає перетворення оптових структур в саморегульовані структури, здатні спрогнозувати події на споживчому ринку, створення різноманітних паралельних оптових підприємств і т.п.

Основне призначення оптової торгівлі, складе в організації безперебійного регулювання товароснабжения різних продавців і промислових підприємств, у забезпеченні збалансованого попиту і пропозиції.

Оптову торгівлю можуть здійснювати:

 • спеціалізовані великі підприємства (оптовики-купці) з повним циклом обслуговування;

 • з неповним циклом обслуговування, що торгують широким асортиментом і вузькоспеціалізованим, посередники (фірми, засновані не різних формах власності), оптовики-комівояжери, оптовики-організатори, брокери, агенти та ін

 • оптово-роздрібні об'єднання на базі спеціалізованих оптових підприємств, складів колишніх торгів і трестів, які отримали юридичну самостійність;

 • склади великих роздрібних і промислових підприємств;

 • магазини-склади;

 • оптові підприємства типу «кеш-енд-керрі» (плати і забирай);

 • оптово-роздрібні об'єднання малих і середніх підприємств торгівлі та харчування, що не мають складської та матеріально-технічної бази.

З метою створення умов для розвитку оптової торгівлі в період зіткнення ринкової економіки та підвищення торговельного обслуговування населення, підприємства та організації загальне регулювали торговельною діяльністю покладено на Міністерство Російської Федерації з торгівлі при уряді Росії та органи виконавчої влади суб'єктів РФ (в особі управлінь та комітетів з торгівлі мерії та муніципалітету).

У функції Міністерства РФ з торгівлі і місцевих органів управління з торгівлі кажуть:

 • формування ринкової кон'юнктури (оптових ринків, торгово-промислових груп, дрібнооптових баз-магазинів);

 • створення конкурентного середовища і подолання монополізму у сфері оптової торгівлі;

 • ліквідація регіональних та відомчих бар'єрів вільного пересування товарів, підтримання необхідних товаропотоків для забезпечення державних потреб;

 • посилення контролю за дотриманням торговими підприємствами всіх форм власності вимог законодавства та інтересів покупців, за якістю товарів, що реалізуються;

 • створення системи торгового обслуговування соціально незахищених верств населення;

 • виконання Міністерством РФ з торгівлі функцій державного замовника з торговельних операцій з державами СНД;

 • підготовка Минторгом РФ пропозицій спільно з Міністерством зовнішньоекономічних зв'язків РФ з регулювання зовнішньоторговельної діяльності підприємств, визначенню розміру експортних та імпортних мит на товари народного споживання;

 • координація Минторгом РФ роботи з технічної політики в торгівлі і громадському харчуванні, технічного оснащення підприємств і їхньої економічної безпеки.

1.2.Сістема організації оптової торгівлі

Основними формами здійснення оптової торгівлі є:

 • торгівля на оптових ринках;

 • оптові торговельні центри;

 • оптові склади (бази).

Підприємства, що здійснюють оптову торгівлю, визначають форми організації своєї діяльності, керуючись різними факторами. У першу чергу це залежить від спеціалізації підприємства.

Як вже зазначалося раніше, оптову торгівлю здійснюють:

 • товаровиробники;

 • оптові комерційні структури (підприємства, що спеціалізуються на обслуговуванні промислових підприємств; організації, що купують товар для подальшого перепродажу тощо);

 • повноважні представники товаровиробників і оптових комерційних структур;

 • експортери та імпортери продукції;

 • посередники.

Природно, що підхід кожного з перерахованих вище підприємств до вибору форми здійснення своєї діяльності різний. Проте це залежить не тільки від спеціалізації підприємства. Так, специфіка підприємства (тобто торгівля певними класами, групами, видами товарів), фінансовий потенціал, товарні обороти, кон'юнктура ринку на певній території, наявність складських і торгових площ також є визначальними факторами.

Товаровиробники, зокрема, вибирають форму оптового продажу продукції в залежності від кількості, характеру, асортименту продукції та ін Так, підприємству, що проводить один вид товару (наприклад, масло вершкове) і реалізує його оптовими партіями, часто немає необхідності обладнати торговельні та демонстраційні зали - часом досить тільки передати потенційним покупцям або посередникам інформацію про продаж товару. А підприємство, що випускає кілька видів продукції (наприклад, взуття), обладнавши демонстраційний зал, може уявити для продажу зразки всіх наявних товарів.

Оптові комерційні структури, що спеціалізуються на перепродажі товарів однієї групи (наприклад, канцелярського приладдя), зацікавлені представити покупцю весь асортимент. Для цього обладнуються демонстраційні або торгові зали.

Одні підприємства воліють торгові зали, в яких на стелажах розташовують товар підготовленими до продажу оптовими партіями і тут же зразок представленого товару із зазначенням інформації про товар.

Інші підприємства вибирають реалізацію товарів через складські приміщення. Для цього або на території складу, або в іншому місці обладнується демонстраційний зал, в якому подаються зразки продукції, що реалізовується, де покупець складає замовлення. Персонал продавця оформляє відповідні документи і вирішує питання виконання замовлення.

Оптових ринків віддають перевагу ті підприємства, які спеціалізуються на торгівлі продовольчими товарами. Однак вибір цієї форми залежить не тільки від специфіки підприємства, але і від фінансового потенціалу, товарних оборотів, стратегії збуту і пр.

В даний час вже набула поширення торгівля по каталогах і набуває популярності і економічну привабливість електронна торгівля.

Розглянемо форми оптової торгівлі більш докладно.

1. Торгівля на оптових ринках.

Поняття «оптовий ринок» вживається в двох значеннях.

Перший - під оптовим ринком розуміється юридична особа, яка забезпечує умови для здійснення оптової торгівлі на певній території.

Другий - під оптовим ринком розуміють місце проведення торговельних операцій.

Слід зазначити, що на федеральному рівні нормативним актом, що визначає правила торгівлі на оптовому продовольчому ринку, є спільний наказ Мінсільгосппроду Росії та Роскомторга від 1 грудня 1994 року № № 292, 95, якими затверджено «Зразкові правила торгівлі на оптовому продовольчому ринку».

І у федеральному парламентському акті і в проекті закону міста Москви поняття «оптовий ринок» вживається в двох значеннях. З метою розділення цих понять у цьому параграфі зазначимо, що під оптовим ринком розуміється місце проведення оптових торгів, а поняття «оптовий ринок» «як господарюючий суб'єкт» замести поняттям «адміністрація оптового ринку».

Як вже зазначалося, ряд підприємств здійснює оптову торгівлю на оптових ринках. Розглянемо переваги цієї форми:

1). В одному місці зосереджені товари одного виду. Підприємства-покупці вважають за краще робити закупівлі товару в одному місці. Наявність одного виду товару на певному оптовому ринку є визначальним фактором для вчинення стабілізованих закупівель товарів. Це дозволяє спростити і прискорити процес просування товарів.

2). Оптові продавці забезпечуються торговим місцем у відповідно до сучасних технологій торгівлі. Підприємству немає необхідності обладнати власні торговельні та демонстраційні зали - торговельні склади вже підготовлені для експлуатації і оснащені необхідним обладнанням, залишається укласти з адміністрацією договір оренди і вчасно вносити орендну плату.

Оренда торгового місця може бути довгостроковою або короткостроковою.

На оптових ринках є можливість і разового участі з поденний оплатою вартості торгового місця або спеціальної ринкової мита, диференційованої за видами товару і сплаченої з обороту. Така форма є привабливою для підприємств, що реалізують сезонний товар; підприємств, які хочуть реалізувати невеликі партії товару.

3). Оптовим продавцям надається можливість тимчасового зберігання товарів. Як правило продавцю в оренду передається торгове місце зі складським приміщенням закритого типу, для продавців сезонної продукції надаються тимчасові складські приміщення. Це позбавляє підприємство від постійного вивезення непроданих партій товару.

У теперішній час оптові ринки «обростають» сховищами, які працюють в безпосередній близькості до території ринку. Більш того, будівництво нових здійснюється з урахуванням доступу до термінальних комплексів. Використання складів загального користування дозволяє знизити торгові витрати з доставки товарів.

4). На території оптового ринку функціонують допоміжні служби. Це означає, що питання підвезення і розвантаження товарів в межах ринків, тепло-, енерго-і водопостачання, охорони загальної території, вивезення сміття і відходів, забезпечення ваговимірювальними приладами, зв'язку не вирішуються продавцем. Ці послуги надає адміністрація оптового ринку та загальносистемні служби.

5). Продавці й покупці забезпечуються інформацією про кон'юнктуру ринку і попит, як на даному оптовому ринку, так і на інших ринках.

Збір, зберігання та передачу ринкової інформації (даних про попит, пропозицію, ціни, якість, запаси товарів, біржових ціни, курси валют, нормативній базі і т.д.) здійснює інформаційна служба оптового ринку.

6). Експертиза якості та сертифікації товарів на місці.

Високе місце в діяльності оптового ринку відводиться системі сертифікації і контролю якості продукції. До продажу на оптовому ринку допускаються товари пройшли перевірку їх якості, а таку перевірку надає спеціалізована служба оптового ринку.

Для системи контролю якості розроблені наступні режими:

 • режим «прямої реалізації» - проводиться експертиза супровідних документів з визначенням їх відповідності усталеним вимогам, допустимість права на реалізацію, та ідентифікація продукції встановлюється в супровідних документах;

 • режим «відкладеної реалізації" - за згодою замовника проводяться випробування продукту на відповідність обов'язковим вимогам з метою отримання документів дають право реалізацію продукції при відповідних умовах і режимах для прийняття рішення про реалізацію продукції;

 • режим «добровільної експертизи" - надання додаткової експертизи документів або додаткових випробувань показників якості продукції.

7). Реклама оптового ринку. Адміністрація оптового ринку самостійно дбає про рекламу оптового ринку як місця, де покупці можуть придбати окремі групи товарів.

8). Можливість поєднання оптової і роздрібної торгівлі. Слід зазначити, що ідеальна модель оптового ринку не передбачає здійснення роздрібної торгівлі. Однак, правилами конкретного оптового ринку може бути передбачено виділення спеціальних торговельних секцій для роздрібної торгівлі, а також встановлено час, протягом якого на оптовий ринок допускаються в якості покупців фізичні особи. Підприємства оптової торгівлі, здійснюючи продаж товарів населенню збільшують свій товарообіг.

9). На оптовому ринку є можливість вибору схеми взаємовідносин продавця і покупця.

Відповідно до наказу Мінсільгосппроду Росії та Роскомторга від 1 грудня 1994р. № № 292, 95 договори, укладені на оптовому ринку, є публічними, тобто такими, в яких однією стороною завжди є продавець прийняв на себе обов'язок здійснювати продаж товарів кожному, хто до нього звернеться (п.5.4). Звідси випливає, що ціна однойменної партії товарів у окремого продавця, а також інші умови запропонованого ним публічного договору на оптовому ринку мають бути однаковими для всіх покупців, за винятком випадків, коли законодавством допускається надання пільг окремим групам покупців (п.5.5).

Тим же документом (п.3.3) визначено, що оптові торги проводяться, як правило, на основі приватних відносин продавця і покупця, при яких ціна та інші умови угоди визначаються на двосторонній основі шляхом переговорів.

В даний час на оптових ринках діють обидві схеми договірних відносин. Продавці визначають систему знижок залежно від розміру покупцем партії, тобто ціни на різні партії товарів неоднакові. У тих випадках, коли покупцеві потрібна велика партія товару, а продавець може надати його зі свого складу, умови договору набувають деякі особливості, зокрема, ціна на заявлену партію товару може змінитися в залежності від транспортних витрат.

У певних умовах оптові торги можуть бути проведені на основі аукціону чи конкурсу. При аукціонних торгах договір укладається з покупцем, що запропонував найвищу ціну, а якщо проводяться конкурсні торги - договір укладається з покупцем, які виконали умови конкурсу найкращим чином.

Усім зазначеним переваг цієї форми оптової торгівлі віддають перевагу малі та середні підприємства, що спеціалізуються на продажах товарів невеликими партіями. Товаровиробники і великі підприємства-продавці беруть участь в торгах за допомогою схеми повноважних представників або посередників.

Однак, за можливість здійснення своєї діяльності на оптовому продовольчому ринку, і за послуги, що надаються адміністрацією ринку, підприємству необхідно своєчасно вносити встановлену плату. Відповідність цих платежів і витрат, які іншим довелося б понести для реалізації всіх перерахованих вище переваг і є визначальним фактором при виборі цієї форми здійснення оптової торгівлі.

Не слід забувати, що на підприємстві, що здійснює оптову торгівлю на оптовому ринку, покладається виконання певних обов'язків, до числа яких входять:

 • здійснення своєї діяльності відповідно до правил торгівлі встановленими на даному оптовому ринку;

 • забезпечення збереження наданого обладнання;

 • дотримання порядку і термінів здачі звітності, необхідної для інформаційної служби оптового ринку і т.д.

2. Оптові торгові центри.

Оптовий торговий центр - сучасна форма здійснення оптової торгівлі. Найчастіше цю форму торгівлі називають «оптовим магазином". Навряд чи застосування цього поняття є правильним. Справа в тому, що «магазин» тлумачиться як «підприємство виробляють роздрібну торгівлю або як приміщення в якому виробляється роздрібна торгівля», а суть оптового торговельного центру полягає в оптимальному поєднанні магазину і складу, що виражається в наданні покупцю можливості на принципах самообслуговування набувати оптові партії товарів.

Роз'яснимо на прикладі.

Підприємство, що здійснюють оптову торгівлю обладнанням для офісів, канцелярським приладдям, обладнує торговий зал, в якому на стелажах, полицях, вітринах розміщується товар, підготовлений до продажу оптовими партіями (тобто у відповідній упаковки або тарі) і тут же виставляється зразок представленого товару із зазначенням докладної інформації про нього. Покупець, на підставі візуального ознайомлення з товаром самостійно формує своє замовлення.

У цієї форми здійснення оптової торгівлі є свої позитивні і негативні сторони. У число переваг можна віднести:

1). Можливість поєднання оптової і роздрібної торгівлі. Суть цієї переваги полягає у збільшенні товарообігу за рахунок залучення різних покупців. Однак, обов'язковою умовою для поєднання оптової і роздрібної торгівлі є наявність ліцензії (якщо вона передбачена чинним законодавством) або дозволу (патенту) відповідних органів на здійснення зазначених видів торгівлі. Крім того, для проведення роздрібних торгових операцій необхідна наявність контрольно-касових машин.

2). Підвищення купівельної можливості за рахунок застосування системи самообслуговування. З точки зору психології дана система має важливими інструментами впливу на дії покупця. Такими інструментами є:

 • свобода доступу до всього наявного на підприємстві товару. У покупця виникає відчуття «псевдособственніка» товару, що є додатковим чинником в реалізації його бажання придбати товар;

візуальний контакт не тільки із зразком, але і з партією товару. Найчастіше упаковка або тара вже є символом для придбання товару;

 • можливість коригувати замовлення виходячи з наданих товарних запасів;

 • мінімальне очікування виконання замовлення.

Час на підготовку замовлення залежить безпосередньо від покупця. Персонал підключається тільки на етапі документального оформлення торговельних операцій і виробництва розрахунків.

3). Контроль за готівковим товаром частково здійснює сам покупець. На практиці це виражається в наступному: припустимо, покупець бажає придбати 100 пачок товару. Проте, даний товар поставлений в кількості 80 пачок і альтернативи заміщення товару ще немає. Просячи відсутні кількість, покупець ставить до відома обслуговуючий персонал торгового центру, тим самим виконуючи функцію «контролера» товарних запасів продавця.

На додаток до перерахованих вище переваг цієї форми здійснення оптової торгівлі слід додати наступне:

а). Організація оптового торговельного центру пов'язана з витратами на придбання відповідного обладнання. Оскільки оптові торговельні центри побудовані на системі самообслуговування, поряд з функціональністю обладнання основною характеристикою є і презентабельність. Що стосується витрат на ремонт (капітальний і поточний) торгового приміщення, слід зазначити, що вони набагато вище, ніж скажімо, на обладнання закритого складського приміщення.

б). Особливістю оптових торгових центрів є органічні потоки товарів. Це означає, що продавець представляє на певної торгової площі певну кількість товару. У випадку, якщо покупець запитує партію товару більшу, ніж виставлена ​​на продаж у підприємства не завжди є можливості додаткової поставки товару від виробника. Підприємству, що обрав цю форму здійснення оптової торгівлі, необхідно виробити чітку політику в плануванні торгових запасів.

в). Складність проведення інвентаризації - один з недоліків цієї форми. У торговому приміщенні, яке відкрите для доступу великій кількості покупців, складно провести інвентаризацію. Для її проведення належним чином, необхідно обмежити доступ покупців або зовсім його припинити.

Найбільш привабливою ця форма організації оптової торгівлі представлена ​​для малих і середніх підприємств, що спеціалізуються на продажу окремих груп товарів у великому асортименті. Зокрема, це підприємства, які здійснюють оптову торгівлю:

 • харчовими продуктами, напоями та тютюновими виробами, (фруктами і овочами, молочною продукцією, харчовими маслами та жирами, м'ясом, рибними продуктами, кондитерськими виробами, кавою, чаєм, какао, прянощами, сигаретами, тютюном, алкогольними та безалкогольними напоями і т.п. );

 • текстильними виробами, одягом, взуттям;

 • побутовими приладами, виробами та обладнанням (домашньої меблями, побутовою металевим посудом, освітлювальними приладами та обладнанням, побутової радіоелектронної апаратурою, музичними інструментами, виробами зі скла, порцеляни, кераміки, канцелярським приладдям, миючими засобами тощо);

 • фармацевтичними та медичними товарами, хірургічними та ортопедичними інструментами і пристосуваннями, парфумерією та косметикою;

 • будівельними матеріалами, залізними виробами, водопровідним та опалювальним устаткуванням і допоміжними матеріалами (фарбами, емалями, арматурою, листовим склом і т.п.).

3. Оптові склади, бази.

Даною формою здійснення оптової торгівлі віддають перевагу середні і великі підприємства. Обсяг товарообігу цих підприємств сам по собі є неодмінною умовою організації оптових складів і баз.

Слід зазначити, що у даної форми є кілька схем. У цьому параграфі всі схеми розглядаються на прикладі Москви. Це місто обраний як демонстрації всіх особливостей, характерних для даної форми організації торгівлі. В умовах конкретного міста окремі особливості можуть не мати місця. Ілюстрації схем наведені у додатку 1.

Схема 1.

Демонстраційний зал і офіс знаходяться в територіальному видаленні від складських приміщень (як правило, офіс в центрі міста, складські приміщення - за межами міста). Таке вирішення питання організації оптової торгівлі обгрунтовано наступними факторами:

 • коефіцієнт ділової активності в місті, значно вище ніж на окраїні;

 • витрати на оренду або придбання складських приміщень в межах міської межі значно вище, ніж витрати від організації складських приміщень за межами міста або не околиці. Більш того, підприємство не завжди може знайти необхідну площу в центрі міста;

 • насиченість транспортних потоків за межами міста значно менше, що в свою чергу, полегшує проїзд транспорту покупця до складських приміщень;

 • доступ вантажного транспорту в центр міста обмежений. При організації товаропотоків підприємству необхідно передбачити можливість доставки великих партій товару, дотримуючи при цьому вимоги влади міста (сплата відповідного збору, оформлення необхідних документів і т.д.).

Схема 2.

Демонстраційний зал, офіс і склад являють собою одне приміщення (як правило в межах міста). Ця схема представляється найбільш економічної для середніх підприємств т.к. для забезпечення їхнього товарообігу не потрібно великих площ. У числі особливостей можна відзначити наступні:

 • можливість придбання одного приміщення необхідної площі в межах міста. За інших рівних умов витрати на обслуговування одного приміщення менше, ніж витрати на обслуговування декількох;

 • оперативність оформлення і виконання замовлення - покупець не несе додаткових транспортних витрат, скорочується час очікування замовлення;

 • спрощення документообігу - немає необхідності виписувати додаткові накладні, є можливість переоформлення замовлення у випадку зміни його клієнтом;

 • мобільність в управлінні складської службою щодо забезпечення товарних замовлень.

Схема 3.

Ця схема є поєднанням Схеми 1 і Схеми 2, суть якого полягає в наявності оперативного складу пі офісі в межах міста і основного складу за межами. Така комбінація представляється оптимальної для великих торговельних підприємств.

Економічна привабливість цієї схеми виражається насамперед у тому, що у підприємства є можливість забезпечити товаром різні категорії покупців. Так, якщо покупцеві потрібні невеликі партії товару, товар відпускається з оперативного складу, у той же час покупцеві, якому необхідні великі партії товару, обслуговується на основному складі.

Слід зазначити, що витрати підприємства на придбання складського приміщення великої площі в межах міста і за його межами неспіврозмірні. Найчастіше сукупність витрат на придбання в межах міста складського приміщення, необхідного для зберігання невеликої партії товару, і складського приміщення, пристосованого під зберігання великих партій товарів, значно менше, ніж витрати на обладнання одного складу великої потужності.

У висновку додамо, що всі перераховані вище форми здійснення оптової торгівлі можуть використовуватися в поєднанні. Так, велике оптове підприємство може здійснювати свою діяльність за допомогою і торгових складів, і оптових торговельних центрів та оптових ринків.

Охарактеризувавши основні форми організації оптової торгівлі, хотілося б розглянути найбільш поширені методи оптового продажу товарів, до яких відносяться методи оптового продажу товарів зі складів:

 • продаж товарів з особистою отборкой;

 • продаж за письмовими, телеграфним, телефонним та іншим замовленнями;

  • продаж через роз'їзних торговців і пересувні кімнати продажних зразків;

  • продаж через автосклади.

  Розглянемо ці методи по порядку:

  1. Продаж товарів з особистою отборкой організації чи підприємства практикується по товарах складного асортименту. Отборка товарів здійснюється в залах товарних зразків. Тут надається можливість детально ознайомиться з наявними на базі асортиментом, товарів шляхом огляду товарних зразків, вивчення каталогів. У залах товарних зразків виставляються швейні та трикотажні вироби, тканини, головні убори та багато інших непродовольчі та продовольчі товари. Товари розміщуються по групах і підгрупах. Добре відомі, а також великогабаритні товари у залі товарних зразків не демонструються, на них повинні бути списки про наявність та каталоги.

  Для розміщення товарів у залі товарних зразків використовуються пристінні та острівні гірки, демонстраційні стенди, прилавки-вітрини. Викладені на них зразки товарів повинні бути забезпечені ярликами із зазначенням назви виробу, ціни, артикулу, а також найменування підприємства-виробника.

  У залі торгових зразків розміщені і робочі місця комерсантів, які займаються оптовою реалізацією товарів. Вони консультують покупців, приймають від них заявки на замовлення товарів, оформляють відбіркові лист або рахунки-фактури, вивчають попит оптових покупців.

  2. Продаж товарів за письмовим, телеграфним, телефонним та іншим заявками застосовується в тому випадку, коли особисте знайомство зі зразками товарів не потрібно. Цей метод оптового продажу товарів особливо зручний при широкому використанні централізованої доставки товарів у роздрібну торговельну мережу.

  Для полегшення роботи зі складання заявок в магазинах на завезення товарів та спрощення їх обробки на оптових підприємствах, бази здійснюють попередню розсилку бланків заявок.

  Комерсанти, що займаються оптовим продажем товарів, реєструють заявки покупців у спеціальному журналі, перевіряють їх з точки зору відповідності з укладеним договором, уточнюють і оформляють відбірний лист і рахунок-фактуру.

  У телеграфних, телефонних і телефаксні заявках містяться ті ж реквізити, що і в письмових. На них поширюється такий же порядок прийому та виконання як і на письмові заявки.

  3. Продаж товарів через пересувні склади і роз'їзних товарознавців.

  Пересувні склади утворюються на базі критих автомашин. Їх завантажують товарами відповідно до товарних асортиментом магазинів, в які здійснюється завезення товару. Працівники магазинів знайомляться з пропонованим асортиментом товарів, визначають потребу в них. Комірник, супроводжуючий склад, оформляє рахунок-фактуру і відпускає виписані товари. Використовують пересувні склади при товароснабжении окремих невеликих роздрібних торгових підприємств, звільняючи при цьому працівників магазинів від необхідних поїздок на торговельні бази та значно прискорюючи доставку товарів на підприємства роздрібної торгівлі. Завезення товарів у магазин проводиться відповідно до заздалегідь розробленими графіками.

  За допомогою роз'їзних товарознавців (комівояжерів) можна запропонувати магазинах багато непродовольчі та продовольчі товари. Для цього роз'їзні товарознавці направляються на різні торговельні підприємства, де вони знайомляться з асортиментом товарів, з'ясовують відсутні і беруть на них заявки. Товарознавці забезпечуються альбомами, каталогами та проспектами на товари, наявні на складі.

  4. Пересувні кімнати товарних зразків - спеціально обладнані автомашини, укомплектовані необхідними товарними зразками, каталогами, альбомами. За кімнатою пересувних зразків закріплюється товарознавець, в обов'язки якого входять знайомство працівників магазинів із зразками товарів, надання допомоги в підборі необхідних товарів, прийом заявок на їх завезення.

  Поряд з продажем товарів оптові підприємства надають своїм клієнтам оптові торговельні послуги, які за своїм призначенням поділяються на:

  • технологічні (зберігання, подсортировка товарів, їх транспортування і т.д.);

  • комерційні (допомога в рекламі товарів і послуг, надання інформації тощо);

  • організаторсько-консультативні (консультації з питань проведення маркетингових досліджень і т.д.).

  1.3. Маркетингові рішення оптової торгівлі

  Перехід до ринкових відносин вимагає використання в роботі оптового ланки елементів маркетингової діяльності з метою підвищення його ефективності.

  Маркетинг - це концентрація управління виробництвом і збутом товарів і послуг з орієнтацією на споживача, заснована на системному підході і забезпечує повне задоволення попиту, максимальну швидкість руху товару і підвищення прибутковості виробництва і торгівлі.

  Таке визначення маркетингу розкриває його сутність як управлінської діяльності, що забезпечує виробництво і торгівлю, в центрі якої стоять інтереси споживача.

  Систему маркетингу слід розглядати у широкому, і у вузькому сенсах. У широкому сенсі вона являє собою систему економічних відносин, що виникають в процесі збуту товарів та послуг, орієнтованих на ринок, на споживача. У вузькому сенсі система маркетингу - це комплекс маркетингових функцій елементів, прийомів - здійснюваних всією сукупністю галузей - учасників виробництва і реалізації товарів: виробництвом оптової та роздрібної торгівлі. Тому правомірно говорити про місце і роль кожної зазначеної галузі (підгалузі) в загальній системі маркетингу, про комплекс функцій, елементів і прийомів маркетингової діяльності, тобто про приватну системі маркетингу в кожній з них.

  Маркетингова діяльність грунтується на наступних принципах:

  • систематичний, всебічний облік стану і динаміки потреб, попиту, споживання, а також особливостей ринку, умов виробничої і збутової діяльності з метою прийняття конкретних господарських рішень;

  • створення умов для максимального пристосування виробництва, асортименту та якості продукції, усієї системи управління виробничо-системної діяльності до вимог ринку, структуру і динаміки потреб і попиту;

  • активний вплив на попит, ринок і споживача за допомогою реклами, торгівельної та цінової політики, контролю за сферою товароруху і т.д.

  Викладені принципи зумовлюють функції маркетингу. Однак у сучасній економічній літературі як немає загальновизнаної трактування маркетингу, так немає і загальноприйнятої класифікації його функцій. Узагальнюючи наявні розробки в цій галузі, можна виділити наступні функції маркетингу:

  • дослідницьку;

  • планування асортименту та якості продукції;

  • збуту і розподілу;

  • реклами і стимулювання збуту.

  Така класифікація функцій маркетингу є спільною для всіх учасників виробництва та реалізації товарів. Однак, їх зміст визначається приналежністю органу (підприємства, організації), і виконує до тієї чи іншої галузі (підгалузі): виробництва, оптової або роздрібної торгівлі.

  Оскільки предметом нашого дослідження є оптова торгівля, визначимо місце і роль цієї підгалузі в загальній системі маркетингу.

  Перш за все розглянемо, як виглядає загальна система зв'язків між учасниками виробництва і реалізації товарів при їх орієнтації на традиційні системи товароруху (додаток 2, рис.1). За даною схемою можна простежити місце оптової торгівлі в загальній системі зв'язків та інформаційних потоків.

  При орієнтації на традиційну систему товароруху каналами збуту є:

  • оптові торговельні підприємства;

  • роздрібні торгові підприємства;

  • ринок (споживач).

  При встановленні товаровиробником прямих зв'язків число каналів збуту скорочуються:

  • роздрібні торгові підприємства;

  • ринок (споживач).

  При наявності фірмовій мережі виробник відразу виходить на ринок, на споживача.

  Таким чином, число і види каналів реалізації в умовах традиційної системи товароруху як би зумовлені склався організаційною структурою і виробник практично не може самостійно вирішувати яким із каналів йому скористатися для реалізації продукції.

  Орієнтація ж на маркетинг докорінно змінює це положення, оскільки передбачає вільний вибір найбільш ефективних каналів збуту.

  На рис. 2 (прил.2) представлена ​​блок-схема зв'язків та інформаційних потоків орієнтації на гнучку систему товароруху. При цій системі виробник може самостійно вибирати один з альтернативних блоків зв'язків. Якщо він вважає для себе найбільш ефективним блок 1 зв'язків (який складається з частин «А» і «Б»), то автоматично і всі основні блоки задіяні в частині «Б». Якщо виробник вибирає блок 2, то блок 1 автоматично повністю виключається з системи, а блок 3 діє тільки в частині «Б». Якщо ж виробник зупиняє свій вибір на блоці 3, то автоматично з системи повністю випадає блок 1 і блок 2.

  Таким чином, орієнтація виробляється на гнучку систему товароруху, забезпечує можливість вільного вибору каналів збуту. Причому представлені на схемі блоки зв'язків отнють не є вичерпними, вони можуть бути доповнені, наприклад блоком організацій посередників або будь-яким іншим.

  Якщо при жорсткій системі товароруху місце оптової торгівлі визначено однозначно, то при гнучкій системі товароруху виробництво якого не задовольняє робота підприємства оптової торгівлі може зовсім відмовитися від його послуг. Це обумовлює необхідність для підприємств оптової ланки залучати своїх підрядників, щоб зберегти свою значимість, зміцнити своє місце в системі зв'язків як з виробниками товарів, так і з різними торговими підприємствами і організаціями.

  Роль оптової торгівлі в системі маркетингу проявляється в її функціях. Тому спробувати виявити маркетингові функції цієї підгалузі і визначити, які з загальних функцій маркетингу залишаються без зміни, а які трансформуються в ній. Аналіз функцій маркетингу показує, що в незмінному вигляді в оптовій торгівлі зберігається лише дослідна функція. Інші ж функції - функція планування та управління асортиментом і якістю товарів, функція збуту і розподілу і функція реклами та стабілізації збуту - трансформуються, набувають у цій підгалузі управлінський характер і знаходять своє вираження у виконанні оптовою торгівлею ряду комерційних і виробничих функцій.

  Дослідницька функція маркетингу, що дозволяє підприємству прийняти рішення про визначення цільового ринку, включає:

  • збір та обробку інформації в економічній, торговельної, виробничої, споживчої, збутової та рекламної сферах;

  • вивчення попиту і кон'юнктури ринку;

  • дослідження та аналіз отриманої інформації, маркетингових заходів, конкурентоспроможності товарів різних товаровиробників;

  • мотивацію покупок, закономірності поведінки покупців на ринку;

  • типологію споживачів і сегментацію ринку.

  Функція управління збутом і розповсюдженням пов'язана з оптовою реалізацією товарів:

  • плануванням оптового товарообігу в загальному обсязі та асортименті;

  • встановленням господарських зв'язків;

  • здійсненням договірних відносин;

  • маневрування товарними ресурсами;

  • наданням додаткових послуг роздрібної торгівлі;

  • пересортовування товарів;

  • управління торговим персоналом;

  • підготовкою прогнозів товарообігу;

  • здійсненням правової та претензійної роботи;

  • підготовкою кон'юнктурних оглядів;

  • веденням звітності;

  • аналізом реалізації товарів;

  • вибором каналів реалізації;

  • організації торговельної комунікації.

  Функція управління асортиментом і якістю товарів і послуг містить наступні елементи маркетингової діяльності:

  • визначення поточних і перспективних потреб покупців;

  • участь у формуванні асортиментної політики товаровиробників, з орієнтацією на ринок і з урахуванням життєвого циклу товару;

  • формування та надання заявок на потребу і замовлень на виробництво товарів;

  • розробку пропозицій з оновлення асортименту, вдосконалення, що випускається, з урахуванням вимог споживачів;

  • формування торгового асортименту із забезпеченням пріоритету споживачів;

  • закупівлю товарів з урахуванням їх споживчих властивостей, цін, довговічності, прибутковості;

  • інтеграцію торгівельної та виробничої політики;

  • вишукування додаткових торгових ресурсів.

  Функція управління рекламою та стимуляції збуту включають:

  • проведення рекламних заходів;

  • стимулювання працівників збуту;

  • стимулювання попиту за допомогою надання знижок з ціни, вручення премій, проведення конкурсів покупців;

  • надання покупцю кредиту;

  • організації виставок, ярмарків, демонстрацію зразків, упаковок товарів;

  • вивчення відгуків у пресі на проведені заходи.

  Перелічені вище аспекти маркетингової діяльності є основними. Загальна їх кількість і зміст залежать від моментів оптової діяльності, стану зовнішніх і внутрішніх умов, функціонування оптових підприємств, характеру попиту і споживання, широти асортименту.

  Крім розглянутих функцій маркетингу, оптова торгівля здійснює експортно-імпортні операції. Ця функція трансформується у зовнішньоторговельний маркетинг, який передбачає (в залежності від специфіки зовнішнього ринку), використання інших необхідних функцій маркетингу.

  Таким чином, кожну з функцій маркетингу можна розглядати як сукупність певних комерційних, а функцію сита і реєстрації - ще й низки виробничих функцій, які представляють собою не що інше як елементи маркетингової діяльності.

  2.Аналіз діяльності ТОВ «Востокторг»

  2.1. Організаційно-економічна характеристика ТОВ «Востокторг».

  Об'єктом дослідження даної роботи є підприємство ТОВ «Востокторг».

  Правове становище підприємства визначається ГК РФ, прийнятого Державною Думою РФ 21.10. 94г. і Федеральним законом «Про товариства з обмеженою відповідальністю» від 08.02.98г.

  Метою діяльності підприємства є отримання прибутку шляхом насичення споживчого ринку товарами та послугами.

  Предметом діяльності ТОВ «Востокторг» є:

  • виробництво і реалізація продуктів харчування, товарів народного споживання;

  • торгово-закупівельна діяльність, торгово-посередницька, інша комерційна діяльність, створення спільних виробництв, торгових точок фірмових магазинів, у тому числі валютних, комерційних, комісійних;

  • організація та ведення оптової, дрібнооптової та бартерної торгівлі;

  • організація, заготівля, переробка і реалізація вторинної сировини, і відходів виробництва;

  • організація та експлуатація автостоянок;

  • інформаційні, консультативні, рекламні та маркетингові послуги відповідно до чинного законодавства;

  • інші види діяльності, не заборонені законом.

  Необхідно провести аналіз основних економічних показників, діяльності підприємства на підставі даних, представлених у таблиці 2.1. Базою для порівняння даних є показники діяльності ТОВ «Востокторг» за два суміжні періоду (1998-1999рр.).

  Таблиця 2.1.

  Економічні показники господарської діяльності ТОВ «Востокторг» за 1998-1999рр.

  показники

  1998р.

  1999р.

  Відхилення, + / -

  Темпи зростання%

  1.Виручка від реалізації, тис. руб.

  22712

  10660

  -12052

  47,0

  2.Себестоімость реалізації, тис. руб.

  13627,2

  8101,6

  -5525,6

  59,5

  3.Коммерческіе витрати, тис. руб.

  667,0

  7890

  1220

  118,3

  4.Уровень витрат,%

  38,4

  74,4

  15

  125

  5.Прібиль від реалізації, тис. руб.

  7586,5

  4182,9

  -3403,6

  55,1

  6.Уровень рентабельності,%

  33,4

  39,2

  5,8

  117,4

  7.Доходи від іншої діяльності, тис. руб.

  150

  81

  -69

  54

  8.Прочіе операційні витрати, тис. руб.

  85

  97

  12

  114

  9.Сальдо позареалізаційних доходів і витрат.

  -10,0

  -16,0

  -6,0

  160

  10.Валовая прибуток, тис. руб.

  7920

  3182

  -4738

  40,2

  11.Общій рівень рентабельності,%

  34,9

  29,8

  -5,1

  85,4

  Дані таблиці 2.1. свідчать про неактивній тенденції зміни основних економічних показників діяльності ТОВ «Востокторг».

  На 53% в 1999 році знизилася величина виручи від реалізації в порівнянні з минулим роком, що в абсолютному вираженні становить 12052 тис. руб. Це зниження товарообігу викликано зниженням попиту з боку покупців на послуги фірми, внаслідок погіршення її фінансового становища.

  Склалася негативна динаміка зміни рівня витрат, у зв'язку із зростанням цін на споживчі товари та зростанням торгових націнок посередницьких організацій.

  У 1999 році витрати звернення ТОВ «Востокторг» зросли на 18,3%, що складає в абсолютному виразі 1220 тис. руб.

  На 25% збільшився рівень витрат до товарообігу, склавши в 1999 році 74,4%.

  Одночасне зниження виручки від реалізації продукції і підвищення рівня витрат негативно позначилося на показниках фінансової діяльності фірми і призвело до зниження прибутку від реалізації за підсумками 1999р. Величина прибутку від реалізації в 1999р. склала 4182,3 тис. руб. або на 44,9% менше ніж у 1998р.

  Незважаючи на зниження обсягу товарообігу, в 1999 році склалася позитивна тенденція зростання рентабельності продажів. Цей показник збільшився на 17,4%.

  Зниження позареалізаційних доходів на 46% і зростання позареалізаційних витрат на 14% робить негативний вплив на формування балансового прибутку фірми, величина якої скоротилася на 4738 тис. руб., Або 59,8%, склавши 3182 тис. руб.

  Але незважаючи на всі негативні явища відбулися в 1999 році, ТОВ «Востокторг» працювало без збитків, а загальний рівень рентабельності склав 29,8% що на 14,6% більше ніж у 1998 році.

  Негативним фактором, що вплинув на погіршення фінансового стану фірми стало зниження прибутку від реалізації, внаслідок зростання рівня витрат і зниження обсягу реалізації продукції, послуг, а також через збільшення позареалізаційних витрат і зниження позареалізаційних доходів.

  Динаміка зміни окремих показників діяльності підприємства представлена ​​на малюнку 2.1.

  Особливий інтерес представляє склалася динаміка показників рентабельності продажів. На кожен карбованець реалізованої продукції підприємств в 1999 році припадало прибутку на 5,8 копійки більше, ніж у 1998 році. Рентабельність продажів в 1999 році склала 39,2%.

  Рентабельність отриманого доходу, як було вже зазначено має тенденцію до зниження. Якщо в 1998р. підприємства на рубль виручки отримало 34,9 коп. доходу, то в 1999 році цей показник знизився на 14,6%, так у 1999 році на кожен карбованець виручки довелося 29,8 коп. доходу, що на 5,1% менше ніж у попередньому періоді.

  Проведена оцінка організаційно-економічного становища ТОВ «Востокторг» дозволяє зробити наступні висновки:

  • обсяг реалізації у 1999 році має тенденції до зниження. У цей період абсолютне зниження виручки склало 12052 тис. руб. в порівнянні з 1998 роком. Це зниження відбулося в результаті падіння платоспроможного попиту з боку споживачів, наявності системи конкурентів на даному ринку, а також брак вільних грошових коштів;

  • одночасне скорочення обсягу реалізації і підвищення рівня витрат негативно позначилося на фінансових результатах діяльності фірми. У 1999 році балансовий прибуток скоротився на 59,8% в порівнянні з попереднім періодом. Це в свою чергу відбилося на зниженні рівня загальної рентабельності, як ми з'ясували, цей показник знизився на 14,6% у 1999р.;

  • трудові ресурси підприємства використовуються неефективно, про що свідчить зниження вироблення працівників організації та зростання рівня витрат на оплату праці.

  Отже, необхідно вжити відповідних заходів до стабілізації фінансового стану щоб уникнути подальшого падіння основних показників діяльності. Такими заходами можуть бути збільшення власних оборотних коштів, наприклад, шляхом збільшення величини статутного капіталу, інвентаризація активів підприємства та інші заходи.

  Розглянуті показники дають узагальнену характеристику діяльності ТОВ «Востокторг», необхідно більш детально проаналізувати кожен з цих показників.

  2.2.Аналіз основних показників діяльності ТОВ «Востокторг»

  Основними економічними показниками, що характеризують діяльність будь-якого підприємства сфери торгівлі є: товарообіг, витрати обігу, основні та оборотні кошти, валовий дохід, прибуток. Динаміка цих показників за 1998-1999рр., Розглянуто в п. 2.1. справжньої роботи (див. табл.2.1.). Розглянемо кожен з них окремо, при цьому слід врахувати, що значення всіх перерахованих вище показників перераховані з урахуванням індексу споживчих цін (індекси інфляції).

  Аналіз оптового товарообігу підприємства в ринковій системі повинен відповісти на наступні питання:

  • які тенденції і темпи зміни продажів;

  • кому продаються товари;

  • яка товарна структура обігу;

  • в які регіони реалізуються товари;

  • яке співвідношення складських і транзитних продажів;

  • який стан товарних запасів і товарооборачиваемости;

  • хто є постачальником оптового підприємства і які обсяги поставок.

  Аналіз оптового товарообігу включає в себе три розділи:

  1. Аналіз обсягу і структури товарообігу;

  2. Аналіз товарних запасів;

  3. Аналіз оптових закупівель (надходження товарів).

  Зазначимо, що пункт 3 в цьому розділі розглянуто не буде, оптові закупівлі, обсяги їх і структури постачальників і споживачів наведені в пункті 2.4. даної роботи.

  Джерелами інформації для проведення економічного аналізу служать бухгалтерія та статистична звітність, дані оперативного обліку та вибіркові дослідження, що проводяться на підприємстві.

  Аналіз оптового товарообігу починається з аналізу змін загального обсягу продажів у звітному періоді (1999р.) порівняння з розрахунковими (плановими) даними (1998р.). Визначається темпи росту обороту, середні темпи зростання, зміни у вартості. Аналогічні показники при необхідності розраховуються в сучасних цінах.

  Дані про обсяги оптового товарообороту аналізованого підприємства представлені в табл. 2.2.

  Таблиця 2.2.

  Обсяг і структура оптового товарообороту.

  Найменування товару

  1998

  1999

  Відхилення (+/-)

  Темп росту,%

  тис. руб.

  уд. вага%

  тис. руб.

  уд. вага%

  тис. руб.

  уд. вага%

  Оптовий товарооборот всього:

  У тому числі:

  22712

  100

  10660

  100

  -12052


  47,0

  1. Кондитерські вироби

  3125

  13,8

  1930

  18,1

  -1195

  15,7

  61,9

  2.Макаронние вироби

  17,55

  7,3

  600

  5,6

  -2355

  -1,7

  34,2

  3.Консерви
  Рибні

  98,3

  4,3

  520

  4,9

  -463

  +0,6

  52,9

  М'ясні

  2590

  11,4

  980

  9,2

  -1610

  -2,2

  37,8

  4.Сокі

  3540

  15,6

  1131

  10,2

  -2409

  -5,0

  31,9

  5.Чай

  1500

  6,6

  900

  8,4

  -600

  +1,8

  60,0

  6.Сахар

  3230

  14,2

  2500

  23,5

  -570

  +9,3

  77,4

  7.Мука

  2100

  9,2

930

8,7

-1170

-0,5

44,3

8.Маргаріновая продукція

1139

5,0

420

3,9

-719

-1,1

36,9

9.Крупи

1300

5,7

423

4,0

-877

-1,7

32,5

10. Олія соняшникова

1450

61,4

326

3,1

-1124

-3,3

22,5

З таблиці. 2.2. видно, що до 1999 року загальна сума оптового товарообігу помітно знизилася, склавши відповідно 10660 тис. руб., що на 12 052 тис. руб. або на 53% менше ніж у 1998 році.

Найбільшу питому вагу в структурі оптового товарообороту в 1999 році займають:

- Цукор-пісок - 23,5% від загального обсягу товарообігу, тоді як в 1998р. - 14,2%.;

- Кондитерські вироби - 18,1% (1998р. - 13,8%);

- Соки - 10,6% (1998р. - 15,6%);

- М'ясні консерви - 9,2% (у 1998 р. - 11,4%);

- Борошно - 8,7% (1998 р. - 9,2%);

- Чай - 8,4% (1998 р. - 6,6%).

Інші групи товарів займають відносно невеликі питомі ваги в загальному обсязі оптового товарообігу.

Слід зазначити, що по всіх реалізованим товарних групах відбувається негативне зниження обсягу товарообігу. При цьому найбільшими темпами відбувається зниження реалізації олії соняшникової - на 78,5% в 1999 р. в порівнянні з 1998 р.; соків - на 69,1%; круп - на 67,5%; макаронних виробів - на 63,8% ; рибних консервів - на 47,1%. Це ті товарні групи, на які припадають мінімальні частки від загального обсягу товарообігу.

Найменшими темпами знижуються продажі цукру-піску - на 22,6%; кондитерських виробів - на 38,1%; чаю - на 40%.

Незважаючи на те, що у вартісному вираженні товарообіг по всіх групах товарів знижується, але питома вага деяких з них у загальному обсязі обороту збільшується. Так, в 1999 р. збільшилася частка реалізації цукру-піску на 9,3%; кондитерських виробів - на 5,7%; чаю - на 8,1% і незначно рибних консервів - на 0,6%.

Тут представлений далеко не повний перелік продукції, реалізованої аналізованим підприємством. Перераховані товари користуються найбільшим попитом у покупців і займають найбільшу питому вагу в загальному обсязі товарообігу.

Аналіз товарних запасів включає такі основні напрямки:

- Вивчення загального обсягу та структури запасів підприємства;

- Вивчення відхилення фактичних товарних запасів від нормативів;

- Визначення та вимірювання основних факторів, що впливають на обсяг і структуру товарних запасів;

- Обчислення та аналіз швидкості товарооборачиваемости.

Джерелами інформації про товарні запаси є дані бухгалтерського, статистичного, оперативного обліку та звітності.

Аналіз товарних запасів починається з оцінки їх загального обсягу та місцезнаходження. Динаміка величини запасів за вибраний часовий відрізок характеризує обсяг діяльності і забезпеченість оптового обороту товарними ресурсами. Аналіз проводиться в абсолютних (вартісних, натуральних) і відносних (дні і числа оборотів) показниках.

Товарні запаси за місцезнаходженням поділяються на товари на складах і товари відвантажені.

За призначенням товарні запаси поділяються на запаси поточної реалізації, сезонного зберігання та дострокового завозу. Останні дві групи товарів характерні саме для оптових організацій.

Структура товарних запасів в асортиментному розрізі аналізується відповідно до структури оптових продажів і закупівель товарів підприємством. Вивчення товарних запасів проводиться за ступенем їх відповідності нормативам, які визначаються підприємством самостійно. Запаси сезонні і дострокові не включаються до складу нормованих. Зіставлення з нормативом необхідно проводити в цілому по всіх товарах і в асортиментному розрізі. Відхилення від нормативу сигналізують про необхідність проведення поглибленого аналізу та виявлення причин, що викликали ці відхилення.

Обсяг товарних запасів на оптовому підприємстві може змінитися під впливом багатьох факторів. Найважливішими з них є:

Обсяг товарообігу надає, як правило, прямий вплив на розмір товарних запасів, збільшуючи їх, але залежність ця не прямо пропорційна.

Зміни в структурі товарообігу помітно впливають на обсяг товарних запасів. Але ступінь і характер впливу різні. Так, при збільшенні асортименту товарів запити зростають, при зростанні частки продовольчих товарів запаси на одиницю реалізованої продукції знижуються, а, навпаки, при збільшенні частки непродовольчих товарів запаси зростають.

Розмір впливу зміни структури обороту на товарний запас визначається методом відсоткових чисел і ланцюгових підстановок.

Важливу роль при аналізі запасів відіграє аналіз швидкості обігу товарів, або товарооборотність. Цей показник характеризує час, необхідний для повного оновлення запасів на оптовому підприємстві. На цей показник найбільший вплив може надати зміна обсягу і структури товарообігу середнього товарного запасу.

Дані про обсяги товарних запасів аналізованого підприємства представлені в табл. 2.3.

Таблиця 2.3.

Показники товарних запасів за 1998 - 1999 рр..

показники

1998р.

1999р.

+, -

Темпи зростання,%

Товарообіг (ТО), т.руб.

22782

10660

-12052

47,0

Товарні запаси (ТЗ), т.руб.

2070

736

-1334

35,0

Рівень запасів (УЗ), дн., (ТЗ * 360/ТО)

32,8

24,9

-7,9

75,9

Товарооборотність, (Тоб), раз

11

15

+4

136

З таблиці. 2.3. видно, що в 1999 році обсяги товарних запасів різко скоротилися на 64,4%, склавши 736 тис. руб., що на 1334 тис. руб. менше, ніж у 1998 році.

Скоротилася і забезпеченість товарними запасами, про що свідчить показник рівня запасів. Так, у 1998 р. запасів було достатньо на 33 дні, а в 1999 р. - на 25 днів, що на 8 днів менше.

За показником товарооборачиваемости можна відзначити, що в 1999 р. середнім товарним запасом було скоєно на 4 обороту більше, ніж за відповідний період попереднього року, а саме в 1998 р. запасом було скоєно 11 повних обертів, а в 1999 р. - 15 повних обертів .

Далі розглянемо обсяги та структуру товарних запасів в розрізі окремих товарних груп (табл. 2.4.).

Таблиця 2.4.

Обсяги та структура товарних запасів в 1998-1999рр.

Структура товарних запасів

1998р.

1999р.

+, -

Темпи зростання,%

Тис.руб

Нат. вир.

Уд. вага

Тис.руб

Нат. вир.

Уд. вага

Тис. руб

Нат. вир.

Уд. вага

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1.Мука, ​​в / с.

201

12 т

9,7

45

10 т

6,1

-136

-2

-3,6

22,4

2.Сахар-пісок

170

1,3 т

8,2

105

1,5 т

14,2

+5

+0,2

+6

61,8

3.Консерви м'ясні банки

204

40 тис

9,9

38

36 тис

5,2

-16,6

-4 Тис.

-4,7

18,6

4.Крупи

156

7,5

54

7,3

-102

-4

-0,2

34,6

5.Макаронние вироби

160

3,5 т

7,7

90

12,2

-70

-0,5

-4,8

56,3

6.Конснрви рибні

280

20 тис

8,7

53

8,6

15 тис

-217

-5 Тис.

-0,1

22,5

7.Масло соняшникова, літри

164

5 тис

8,9

91

3 тис.

12,4

-93

-2 Тис.

-3,5

49,5

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

8.Соль «Екстра»

186

4,2 т

9,0

44

6,0

-175

-0,2

-3,0

20,1

9.Маргаріновая продукція

264

21Т

12,7

4,6

20т

6,3

-218

-1

-6,4

17,4

10.Консерви молочні

256

90 тис

12,8

170

80,6 тис.

23,1

-95

-400

+10,3

64,2

З таблиці. 2.4. видно, що практично по всіх товарних позиціях обсяги запасів знижуються (за винятком запасів цукру-піску, які хоча і незначно, але збільшуються - на 5 руб. або 0,2 т, що складає 6,0%). Так, найбільшими темпами в 1999 році порівняно з 1998 роком відбувається зниження запасів маргаринової продукції - на 82%, консервів м'ясних - на 81,4%, солі «Екстра» - на 79,9%, борошна - на 77,6%, консервів рибних - на 77,5%. Відносно невеликими темпами знизилися обсяги запасів консервів молочних - на 35,8%, цукру-піску на 38,2%, макаронних виробів - на 43,7%.

Найбільшу питому вагу в структурі товарних запасів припадає на молочні консерви (як у 1998, так і в 1999р.), Їх частка в загальному обсязі запасів відповідно становить 12,8% і 23,1%. Таким чином, можна відзначити збільшення частки молочних консервів у загальному обсязі товарних запасів в 1999 році. Також велику питому вагу в обсязі запасів в 1999 році припав на цукор-пісок - 14,2% (1998 - 8,2%), олія соняшникова - 12,4% (1998 - 8,9%), макаронні вироби - 12, 2% (1998 - 7,7%), крупи - 7,3% (1998 - 7,5%), консерви рибні - 8,6% (1998 - 8,7%). По інших товарних групах запасів питомі ваги практично однакові і не змінилися в 1999р. порівняно з 1998р., на їхню частку припадає трохи більше 6% від загального обсягу товарних запитів підприємства.

Далі наведемо аналіз показника товарооборачиваемости в розрізі окремих товарних груп (табл. 2.5.).

Таблиця 2.5.

Аналіз товарооборачиваемости

товарні групи

товарообіг

запаси

швидкість товарообігу, (разів)

індивідуальні індекси товарообігу

товарообіг 1999р. при швидкості обороту 1998р.

1998

1999

1998

1999

1998

1999


Т 0

Т 1

З 0

З 1

З 0

З 1

З 1 / С 0

З 0 / З 1

1.Консерви

3573

1500

749

261

4,8

5,7

1,19

1252,8

2.Сахар, кондитерські вироби

6355

4430

170

105

37,4

42,2

1,13

3327

3.Макаронние вироби, крупи, борошно

5155

1953

517

189

10

10,3

1,03

1890

4.Маргарін, олія соняшникова

2589

746

448

137

5,8

5,5

0,95

794,6

5.Чай, соки, сіль

5040

2031

186

44

27

46,2

1,71

1188

Разом:

22712

10660

2070

736

11

15

1,36

8096

З таблиці. 2.5. видно, що швидкість товарообігу в цілому, по підприємству зросла на 36%.

I 'з = С 1 / С 0 = 15/11 = 1,36 * 100 = 136%

Такий результат міг виникнути під впливом двох факторів:

1.Зміна швидкості обігу окремих товарів;

2.Ізмененіе структури товарних запасів по округах.

Щоб підрахувати як змінилася швидкість товарообігу в середньому по всіх товарних групах, необхідно розрахувати середню величину товарних запасів.

Середні товарні запаси обчислюються на основі даних про запаси за допомогою хронологічної моментного ряду динаміки, тобто:

З ср (98) = 749 / 2 + 170 + 448 + 186 / 2 = 40 (тис. крб.)

4

З СР (99) = 261 / 2 + 105 + 189 + 137 + 44 / 2 = 146 (тис. крб.)

4

Таким чином, можна сказати, що середні товарні запаси в цілому по підприємству в 1999 році порівняно з 1998 роком знизилися на 255 тис. руб. (146 - 401), або на 36% (146/401).

Розрахуємо індекс швидкості товарообороту незмінною структурі товарних запасів:

I з = Σ З 1 * З 1 '= 10660 * 100 = 132%

Σ З 0 * З 1 '8096

Таким чином, «чисте» прискорення оборотності товарів в 1999 році склало в середньому 32%.

Цей індекс (132%) виявився меншим ніж за підсумковими результатами (136%), значить, в даному випадку зміни структури товарних запасів не зробило впливу на зміну швидкості оборотності. Цей вплив можна визначити, розділивши індекс середньої швидкості товарообігу в цілому по підприємству, на індекс швидкості в незмінній структурі товарних запасів (1,32). В результаті отримаємо (1,36 / 1,32) 1,03 або 103%. Отже, швидкість обороту зросла в 1999 році на 32%. Зміна структури товарних запасів (збільшення частки товарів: консерви, цукор, і кондитерські вироби, макаронні вироби, крупи, борошно, чай, соки, сіль - з більш високою оборотністю) збільшило товарооборотність в середнім на 3%. У результаті в цілому по підприємству швидкість товарообігу зросла на 36%.

Далі розглянемо ще один високий показник діяльності підприємства - витрати обігу. Їх склад і структура представлені в таблиці 2.6.

Таблиця 2.6.

Склад і структура витрат обігу.

показники

1998

1999

+ / -

Темпи зростання,%

Товарообіг, тис. руб.

22712

10660

-12052

47,0

Витрати обігу, усього, тис. руб.

6670

7890

+1220

118,3

У тому числі:

а) матеріальні витрати

уд. вага в загальній сумі ІВ,%

1180,6

17,7

3084,9

39,1

1904,3

+21,4

261

221

б) витрати на опл. праці

уд. вага в загальній сумі ІВ,%

2994,8

44,9

3329,6

42,2

334,8

-2,7

112

93,9

в) витрати на соц. потреби

уд. вага в загальній сумі ІВ,%

1200,6

18,0

1333,4

16,9

132,8

-11

111

94

г) амортизація осн. коштів

уд. вага в загальній сумі ІВ,%

13,34

0,2

23,67

0,3

10,33

+0,1

172

150

д) інші витрати (знос ОС, оренда, витрати на ЖКГ)

уд. вага в загальній сумі ІВ,%

1313,9


19,7

1459,7


18,5

145,8


-1,2

111


93,9

Рівень ІС (у% до товарообігу)

29,31

74,0

44,6

252

Аналізуючи витрати обігу даного торгового підприємства, слід зазначити, що в 1999 році в порівнянні з попереднім періодом спостерігається їх збільшення на 18,3%. Так в 1998 році їх абсолютна сума склала 6670 тис. руб., А в 1999 році - 7890 тис. руб., Що на 1220 тис. руб. більше, ніж у попередньому році. Крім того, можна зробити висновок про те, що темпи зростання обсягу витрат (118,3) значно випереджають темпи зростання товарообігу (47). Це зумовило збільшення відносного рівня витрат обігу (у% до товарообігу) більше ніж у 2,5 рази.

Таким чином, можна сказати, що спостерігається негативна тенденція до зростання рівня витрат обігу. Отже сума, відносного перевитрати склала в 1999 році 4754,4 тис. руб. (10660 * 44,6 / 100).

Аналізуючи склад і структуру витрат обігу, слід зазначити, що, незважаючи на зростання їх абсолютних величин, спостерігається зниження їх питомих ваг в загальній сумі витрат. При цьому найбільшу питому вагу в загальній сумі витрат припадає на витрати з оплати оренди, на їх частку припадає 42,2% в 1999 році і 44,9% в 1998 році, їх частка знизилася на 2,7%, причому по цій групі витрат відзначено найбільше зниження питомої ваги в загальній сумі, в той час, як абсолютна величина цих витрат збільшилася на 2%.

18,5% в 1999 році довелося на інші витрати, їх частка знизилася на 1,2%, до їх складу входять витрати з оренди приміщення, відрахування на утримання ЖКГ та знос основних засобів). В абсолютному вираженні вони збільшуються незначно, на 1%.

На частку матеріальних витрат у загальній сумі витрат у загальній сумі витрат обігу в 1999 році, доводилося 39,1%, що на 21,4% більше ніж у 1998 році. Частка цих витрат у загальній сумі збільшилася найбільшими темпами, одночасно із зростанням їх абсолютної величини більш ніж в 2 рази.

Незначно - на 10,1 тис. руб. збільшилася сума витрат по амортизації основних засобів, темпи зростання їх абсолютної величини склали 77%.

Частка відрахувань на соціальні потреби становить 16,9% в 1999 році і 18% в 1998 році, що на 1,1% менше. В абсолютному вираженні ці витрати склали 11%.

Далі розглянемо дані про формування та склад балансового прибутку, а також діагностику чистого прибутку (табл. 2.6.).

Таблиця 2.6.

Динаміка і склад балансового і чистого прибутку

показники

1998

1999

+ / -

Темпи тосту,%

1.Балансовая прибуток всього

7920

4582

-3338

57,9

Рівень БП до товарообігу

34,9

29,8

-5,1

85,4

1.1.Прібиль від реалізації

уд. вага в загальній сумі БП,%

7586,5

95,8

4182,9

91,5

-3403,6

-4,5

55,1

95,3

1.2.Прібиль від позареалізаційних операцій

уд. вага в загальній сумі БП,%

268,5


3,4

415,1


9,1

146,6


5,7

155


268

1.3.Расходи по позареалізаційних операціях

уд. вага в загальній сумі БП,%

85


11

97


2,1

12


1

114


191

1.4.Прібиль від іншої торгової діяльності

уд. вага в загальній сумі БП,%

150


1,9

81


1,8

-69


-0,1

54


95

2.Чістая прибуток,

уд. вага в товарообігу,%

3168

13,9

1832,8

17,2

-1335,2

3,3

58

124

З даних табл. 2.6. видно, що балансовий прибуток на підприємстві формується за рахунок прибутку від реалізації, на частку якої припадає 91,3% від загальної величини балансового прибутку (що на 4,5% менше, ніж у 1998 році), за рахунок прибутку від вищеназваних операцій, частка яких збільшилася в 1999 році порівняно з 1998 роком більш ніж у 2,6 рази, а також за рахунок прибутку від іншої торгової діяльності, питома вага якої незначний у загальній сумі балансового прибутку, становить 1,8% в 1999р., причому це, величина значно - на 45% знизилася в 1998 році.

Суму балансового прибутку незначно знизили витрати по позареалізаційних операціях: таким чином, можна сказати що величина балансового прибутку в 1999 році значно - на 42,1% знизилася в порівнянні з 1998 роком, що й призвело до значного зниження суми чистого прибутку, її величина скоротилася на 42%. Хоча рівень чистого прибутку до товарообігу зріс на 24%.

Проаналізувавши основні показники діяльності ТОВ «Востокторг», хотілося б перейти до розгляду основних послуг, пропонованих підприємством.

2.3. Характеристика системи послуг, що надаються ТОВ «Востокторг» споживачам

ТОВ «Востокторг» як підприємство оптової торгівлі надає своїм споживачам такі послуги:

 • комерційна доставка вантажів до місця призначення;

 • оформлення пакету документів на придбані товари.

Розглянемо, який внесок послуг, що надаються в обсяги одержуваної підприємством прибутку, для цього проаналізуємо табл. 2.7.

Таблиця 2.7.

Показники результативності, що надаються.

показники

1998

1999

+ / -

темпи зростання,%

1.Виручка від реалізації додаткових послуг, всього

в тому числі:

641,7

421,8

-219,9

65,7

а) виручка від доставки вантажів

уд. вага в загальній сумі від реалізації ДУ,%

391,4


61

365,7


63

-125,7


+2

67,9


103

б) виручка від оформлення документів

уд. вага в загальній сумі від реалізації ДУ,%

250,3


39

156,1


37

-94,2


-2

62,4


95

Питома вага виручки від реалізації ДК (у% до товарообігу)%

2,8

3,69

+1,16

141

2. Прибуток від реалізації додаткових послуг, всього,

в тому числі:

150

81

-69

54


1

2

3

4

5

а) прибуток від доставки вантажів

уд. вага в загальній сумі від реалізації ДУ,%

85,5


57

48,6


60

-36,9


+3

56,8


105

б) прибуток від оформлення документів

уд. вага в загальній сумі від реалізації ДУ,%

64,5


43

32,41


40

-3211


-3

50,2


93

3. Товарообіг, всього

22712

10660

-12052

47,0

З таблиці 2.7. видно, що виручка від реалізації додаткових послуг в 1999 році знизилася на 34%. Це відбулося за рахунок зниження виручки як від доставки вантажів - на 32,1% так і зниження виручки від оформлення документів - на 37,6%. При цьому, як видно з даних найбільшими темпами знизилася виручка від надання послуг з юридичного оформлення документів. Крім того, питома вага виручки від цих послуг у загальному обсязі виручки від додаткових послуг знижується на 5%, тоді як збільшується частка виручки на надання послуг з доставки вантажів - на 3%.

Частка виручки, від надання додаткових послуг у загальній сумі оптового товарообороту в цілому по підприємству незначна, але відзначається тенденція її збільшення. Так, в 1999 році на 1 рубль загальної суми оптового товарообігу довелося на 1,16 руб. виручки від реалізації додаткових послуг більше, ніж у 1998р.

Зниження величини виручки від надання додаткових послуг зробило негативний вплив на розмір прибутку від надання додаткових послуг. Так, в 1999 році прибуток від надання додаткових послуг знизилася на 46%, при цьому найбільшими темпами знизилося прибуток від надання послуг з оформлення документів - 49,8%; прибуток від доставки вантажів знизилася на 43,2%.

Слід відзначити і той факт, що прибуток, отриманий від надання додаткових послуг, складає незначну частку в товарообігу і в загальній сумі балансового прибутку. Так, в 1998 році на 1 крб. товарообігу отримано 0,66 руб. прибутку, а в 1999 році - 0,76 руб. прибутку, що на 0,1 руб. більше, ніж у попередньому році.

Питома вага прибутку від надання послуг у загальній сумі балансового прибутку в 1998 році склав 2,5%, що на 0,6% більше, ніж у 1999р.

Таким чином, можна зробити висновок про те, що надані підприємством послуги не приносять більше результатів, крім того, тенденція їх зниження свідчить, що необхідно вживати серйозних заходів щодо поліпшення цієї діяльності, щоб збільшити розміри одержуваного прибутку в цілому по підприємству.

2.4. Аналіз маркетингового середовища (постачальники та споживачі)

Поняття навколишнього маркетингового середовища є одним з ключових понять маркетингу. Навколишнє маркетингове середовище являє собою сукупність суб'єктів і сил (факторів), активно діючих і впливають на кон'юнктуру ринку, ефективність діяльності суб'єктів маркетингу.

Тому необхідно приділити цього розділу особливу увагу.

Прийнято розрізняти макро-і мікросередовище.

Макросередовище включає в себе фактори широкого соціального плану: політичні, економічні, правові, демографічні, географічні, соціокультурні, науково-технічні, технологічні та ін Жоден з них не замикається для суб'єкта маркетингу на одне або декілька юридичних (і тим більше - фізичних) осіб, а являє собою фактори системного, загальноринковою руху.

Мікросередовище представлена ​​суб'єктами (конкретними організаціями, групами і певними особами), які мають безпосереднє відношення до даного суб'єкту маркетингу та його можливостей. Мікросередовище підрозділяється на:

 • фактори, не контрольовані організацією (включаючи конкретних постачальників, споживачів, конкурентів);

 • фактори, певною мірою контрольовані керівництвом організації (вибір та корекція сфери діяльності, визначення цілей, роль маркетингу в організації, загальний рівень професіоналізму та маркетингової культури персоналу та ін.) Степень контрольованості цих факторів співвідноситися зі ступенем самостійності установи;

 • фактори, підконтрольні службі маркетингу: вибір цінових ринків (сегментів), у тому числі за розмірами, особливостям і глибині розробки; цілі маркетингової діяльності, у тому числі щодо іміджу організації цілі, шляхів просування її товарів, ролі в конкуренції; тип організації маркетингової служби ; розстановка акцентів, вибір засобів, внесення коректив в ході виконання маркетингових дій, рішення задач.

  Взаємодіючи з факторами мікросередовища, суб'єкт маркетингу, навіть якщо не контролює їх, здатний контролювати і регулювати відносини з ними, принаймні, він в силах вибрати на ринку тих суб'єктів, з якими йому доведеться налагоджувати відносини (якщо звичайно, це дійсно ринок і можливість вибору на ньому існує).

  Метою цього розділу роботи є проаналізувати такі елементи мікросередовища ТОВ «Востокторг», як постачальників і споживачів фірми. А так же хотілося б звернути увагу на деякі елементи мікросередовища.

  Отже, розглянемо основних постачальників продукції.

  Реалізований на даному підприємстві товар надходить від підприємств-виробників і від великих торгових посередників. Крім того, договори на поставку товарів полягають не тільки з місцевими товаровиробниками, а й з підприємствами інших регіонів.

  Облік поставок ведеться як у вартісному, так і в постуральном вираженні.

  Обсяги та структура поставок товарів в розрізі основних постачальників представлена ​​в таблиці 2.8.

  Таблиця 2.8.

  Обсяги та структура поставок в розрізі основних постачальників.

  постачальники

  Наймену - вання товару

  1998

  1999

  Відхи - ня + / -

  Частка в загальному обсязі поста-вок

  натур. впр.

  уд. вага%

  натур. впр.

  уд. вага%

  натур. впр.

  уд. вага%

  1998

  1999

  1. Підприємства виробники

  1.1. Місцеві товаровиробники

  1.АО «Нижньо-Амурський рибний комбінат» Хаб. край

  Вироби баличні, холодного копчення, кг.

  2000

  12,7

  1230

  6,6

  -770

  -61

  -

  -

  2.ОАО «Хабаровський борошномельний завод»

  Борошно в / с, кг.

  10000

  63,3

  9200

  49,0

  -800

  -14,3

  -

  -

  3.ОАО Комбінат кондитерський «Супутник»

  Кондитерські вироби, кг.

  1800

  11,4

  2300

  12,3

  +500

  +0,9

  -

  -

  4.ОАО «Хабаровскмакаронсервіс»

  Макаронні вироби, кг.

  2000

  12,7

  6000

  32,0

  +4000

  +19,3  Разом поставлено місцевими товаровиробниками

  кг.

  15800

  100

  18730

  100

  +2930

  -

  12,8

  21,2

  1.2. Постачальники інших районів

  1.За «Птахофабрика Борівська» Тюменська обл.

  Яєчний порошок, кг.

  12000

  11

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  2.ОАО Цукровий завод «Більшовик» Білгородська обл.

  Цукор-пісок, кг.

  3000

  2,8

  2260

  2,6

  -740

  -0,2

  -

  -

  3.ОАО «Урал-Камінь»

  Сіль «Екстра», кг.

  10000

  9,3

  6000

  6,8

  -4000

  -215

  -

  -

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

  10

  4.АООТ «Гагарінський консервний завод» Ленінградська обл.

  М'ясні консерви місць.

  -

  -

  1200

  27,5

  -

  -

  -

  -

  5.ООО «Аркаль» Краснодар

  Олія соняшникова, пляшки

  -

  -

  1 млн.

  -

  -

  -

  -

  -

  6. Іркутський масложірокомбінат

  Маргаринова продукція, кг.

  60000

  55,6

  40000

  45,3

  -20000

  -10,3

  -

  -

  7.ОАО «Сіверський Донець», Ростовська обл.

  Крупа, горох, кг.

  20000

  18,5

  18000

  20,4

  -2000

  +1,9

  -

  -

  8.ТОО «Аромат» Барнаул

  Крупа гречана, кг.

  3000

  2,8

  2200

  2,5

  -800

  -0,3

  -

  -

  9. Рибоконсервний завод № 28 Сахалінська обл.

  Рибні консерви, місць.

  889

  27,9

  747

  17,0

  -142

  -10,9

  -

  -

  10. Олексіївський молочно-консервний комбінат Білгородська обл.

  Молочні консерви місць.

  2300

  72,0

  2415

  55,4

  +115

  -16,6

  -

  -

  Разом поставлено постачальниками з регіонів:

  -Кг.


  -Місць.

  10800


  3189

  100


  100

  69660


  7362

  100


  100

  -38340

  +1173

  -


  -

  87,3


  -

  78,8


  -

  Всього поставлено підприємцями виготовлювачами

  -Кг.


  -Місць.

  12380


  3189

  -


  -

  88390


  4362

  -


  -

  -3541


  -1173

  -


  -

  100


  -

  100


  -

  2. Оптові посередники

  1.ООО «Фірма Леда», Москва

  Соки, пачки

  -

  -

  3000

  -

  -

  -

  -

  -  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

  10

  2.ООО «Орімі-трейд» Санкт-Петербург

  Чай, місць.

  -

  -

  650

  -

  -

  -

  -

  -

  3.СПОО «Роскор» Южно-Сахалінськ

  Рибні консерви, місць

  -

  -

  1200

  -

  -

  -

  -

  -

  4.ООО «Востокмост» Хабаровськ

  Рис шліфований, кг.

  -

  -

  10000

  -

  -

  -

  -

  -

  5.ООО «Лімак» Липецьк

  Макаронні вироби, кг.

  -

  -

  1850

  -

  -

  -

  -

  -

  6.ТОО «Торгпром» Владивосток

  Локшина Доширак, місць.

  -

  -

  240

  -

  -

  -

  -

  -

  З наведеної таблиці 2.8. видно, що в якості основних постачальників у аналізованого підприємства переважають підприємства-виробники продукції, серед яких 78,8% від загального обсягу поставок в 1999 році і 87,3% - в 1998 році займають підприємства-виробники інших регіонів. Як видно, їх частка знижується на 8,5% тоді як частка підприємств виробників місцевих районів (Хабаровський край) збільшується з 12,8% в 198 році, до 21,2% в 1999 році, що відповідно більше на 8,4%.

  Слід зазначити, що серед місцевих товаровиробників найбільшу питому вагу у загальних обсягах поставок припадає на Хабаровський борошномельний завод: 49% в 1999 році і 63% в 1998 році; і ТОВ «Хабаровськ - макаронсервіс»: 32% в 1999 році і 12,7% - в 1998 році.

  Серед підприємств-виробників з інших регіонів Росії слід виділити Олексіївський молочноконсервний комбінат (Бєлгородська обл.), Який в 1999 році поставив 55,4% від загальних обсягів поставок консервів, що на 16,6% менше ніж у 1998 році і Іркутський масложірокомбінат, що поставив в 1999 році маргаринової продукції більш ніж на 43% від загального обсягу поставок (1998 - 55,6%).

  Говорячи про оптові продажі слід зазначити, що договори на поставку товарів з ними носять короткочасний характер, тому в таблиці 2.8. наведено лазневі про обсяги їх поставок лише за звітний період. Причому, слід сказати, що в основному це великі оптові фірми, що знаходяться у великих містах Росії, таких як, Москва, Санкт-Петербург, Владивосток і т.д.

  Загалом же у 1999 році всіма перерахованими постачальниками було поставлено продукції на загальну суму в 8101,6 тис. руб. або на 59,5% менше ніж за аналогічний період минулого року.

  Далі проаналізуємо основних споживачів ТОВ «Востокторг». Для цього розглянемо їх за територіальним розташуванням.

  Таблиця 2.9.

  Обсяги та структура споживачів.

  Найменування району проживання споживача

  1998

  1999

  + / -

  Темпи зростання,%

  тис. руб.

  уд. вага,%

  тис. руб.

  уд. вага,%

  тис. руб.

  уд. вага,%

  1.Хабаровскій край всього

  в т.ч. ПП

  Великі фірми

  12580,1


  11095,6

  1484,5

  57


  88,2

  11,8

  6450,1


  5418,1

  1032,0

  63


  84

  16

  -6130


  -5677,5

  -452,5

  +6


  -4,2

  +4,2

  51,3


  48,8

  69,5

  2. Центр Росії (Москва, СПб)

  1765,6

  8

  716,7

  7

  -1048,9

  -1

  40,6

  3. Красноярський край

  2207

  10

  409,5

  4

  -1797,5

  -6

  18,6

  4.Якутія (респ. Соха)

  1986,3

  9

  921,4

  9

  -1064,9

  0

  46,4

  5.Пріморскій край

  2648,4

  12

  1433,4

  14

  -1215,0

  +2

  54,1

  6. Споживачі інших регіонів

  882,8

  4

  307,2

  3

  -575,6

  -1

  34,8

  Виручка від реалізації продукції, всього:

  22070,3

  100

  10238,2

  100

  -11832,1

  -

  46,4

  Для наочності проілюструємо дані таблиці 2.9. за допомогою діаграм (рис. 2.2.).

  1.Хабаровскій край

  2.Пріморскій край

  3.Красноярскій край

  4.Якутія (республіка Соха)

  5.Центр Росії

  6.Потребітелі інших регіонів

  Рис. 2.2. Структура і склад основних споживачів.

  З таблиці. 2.9. і рис. 2.2. видно, що в структурі основних споживачів ТОВ «Востокторг» як в 1998 так і в 1999 році переважають споживачі Хабаровського краю, причому їх частка в 1999 році збільшилася на 6%, хоча темпи зростання у вартісному відношенні навпаки знизилися і становлять 48,7%.

  Серед споживачів Хабаровського краю найбільшу питому вагу займають приватні підприємці, а їх частка знизилася в порівнянні з попереднім періодом на 4,2%, зате збільшився обсяг покупок з боку великих фірм-споживачів, їх питома вага в обсязі покупок споживачів Хабаровського регіону в 1999 році становить 16%, що на 4,2% більше, ніж у 1999р.

  За основними показниками відзначається негативна тенденція: а також знижується і питома вага всіх споживачів у загальній виручці від реалізації продукції. Найбільшими темпами - на 81,6% скоротили свої покупці в ТОВ «Востокторг» споживачі Красноярського краю. Їх частка в загальному обсязі покупок усіма споживачами знизилася на 6% - з 10% в 1998 році, до 4% в 1999 році.

  Значно - на 59,4% знижуються обсяги покупок споживачів міста Москви і Санкт-Петербурга, а також на 65,2% падають обсяги покупок споживачів інших регіонів.

  На 53,6% скоротилися обсяги покупок споживачів Якутії, хоча їх частка в загальних обсягах покупок залишилася незмінною і склала 9%.

  У структурі споживачів збільшилася частка споживачів Приморського краю - на 2% з 12% в 1998р. до 14% у 1999р. Але обсяги їх покупок у вартісному вираженні скоротилися на 45,9%.

  Таким чином, можна зробити висновок, що складаються негативні тенденції в структурі споживачів. ТОВ «Востокторг» має бути зацікавлено в залученні споживачів інших регіонів, щоб підвищити ефективність своєї діяльності. Це слід робити спираючись на поліпшення якості запропонованих послуг, а також проводити рекламні компанії різного характеру.

  Далі хотілося б проаналізувати особливості та компоненти вітчизняної навколишнього макросередовища та їх вплив на кон'юнктуру ринку.

  1. У вітчизняній політичному середовищі, що характеризується в 90-і роки нестабільністю, внутрішньої конфліктністю, можна виділити дві основні і взаємопов'язані групи процесів, що являють прямим наслідком і втіленням середовища загальнополітичних орієнтацій в суспільстві. Перша група процесів визначається відцентровими тенденціями розвалу СРСР, утворенням нових суверенних держав з самостійними політичними орієнтаціями і пріоритетами, зростаюча диференціація і політичними амбіціями і вагою суб'єктів РФ, регіонів Росії. Друга група процесів пов'язана з повсюдним розумінням того, що перехід до ринкових ставленням диктує необхідність встановлення міцних зв'язків, заснованих на взаємній вигоді - зв'язків ринкового типу.

  Просування країни до ринку багато в чому характеризується мірою свободи ціноутворення. У Росії другої половини 90-х років на федеральному рівні в основному залишилися регульованими ціни на продукцію та послуги природних монополій: електроенергетика, газ і т.д. За даними інформаційного статистичного бюлетеня Держкомстату РФ на регіональному рівні до початку 1996 року об'єктом регулювання були 17,3% цін на споживчі товари. Потім спостерігається суперечлива тенденція. З одного боку, з грудня 1995р. по липень 1996р. в ряді регіонів відбулося деяке збільшення частки регульованих цін, що позначилося на зростанні цього показника по Росії в цілому до 18,1%. З іншого боку регіони, повною мірою використали вкрай жорсткі форми регулювання цін (зокрема талони на товари народного господарства), почали їх мобілізацію. Сплеск рішучих заходів регулювання торгових націнок спостерігався і відразу ж після початку великомасштабного кризи економіки в 1988р.

  2. У політичне середовище, поряд з факторами виконавчої державної влади (федеральної і регіональної), входить ще цілий ряд вагових факторів, в тому числі законодавчі, правові чинники. Серед них - законодавчі акти РФ, що регулюють відносини власності, а також про підприємництво, конкуренції, захисту прав споживачів, рекламу, товарних знаках та ін Одним з перших ще в 1991 році, був прийнятий російський Закон «Про конкуренцію і обмеження монополістичної діяльності на товарних ринках ». Пошук ефективних заходів правового регулювання ринкової економіки йде і в регіонах.

  3. В економічному середовищі після тривалого і різкого падіння російського валового внутрішнього продукту (з 1990р. За сім років більш ніж на 43%) 5 тільки в останні роки вдалося його стабілізувати. І хоча в цілому інфляція і середньомісячні темпи приросту споживчих цін істотно знизилися, і середньорічний дохід в доларовому еквіваленті трохи виріс, проте оптимізму в суспільстві це не додало. Тому ж більшість населення Росії залишається в стані невпевненості у завтрашньому дні, непередбачуваності перспектив, мінливості кризових течій.

  Найважливішими показниками економічного стану будь-якої галузі є показники рівня заробітної плати працівників. Однак, найбільш істотна особливість економічної сфери суспільства визначальною криза у вітчизняній економіки - падіння загального рівня доходів підприємств і купівельної спроможності населення. Це визначається такими найважливішими макроекономічними показниками, як рівні інфляції, ставок за кредитами, оподаткування, рівні поточних доходів населення, заощаджень, вартості споживчого кошика. Зміна цих показників зазвичай викликає не тільки кількісні, а й якісні і структурні зрушення в країні.

  Глибока економічна криза в нашій країні дозволив в певній мірі збережеться масовому попиту лише на найбільш утилітарні товари та послуги. Такий ущербний попит був спровокований швидкими змінами всієї загальноекономічної ситуації.

  Економіка Росії продовжує перебувати в пасивній формі, коли попит обмежений, капіталів не вистачає, освоєння нової конкурентної продукції не налагоджено. У цих умовах реальний сектор залишається непізнаним для інвесторів. У той час як значна частина кредитних ресурсів спрямована на торгівлю. Посилене розвиток цього сектора завдяки його високій прибутковості, на даному етапі є закономірним і є попереднім етапом для перетікання капіталів у виробничий сектор.

  Якщо в 1999 році на частку торгового сектора економіки доводилося 5,7% ВВП, то в 1995р. - 16,7%. Для порівняння: в таких країнах як США, Франція, Італія, цей показник становить 15-18% (за даними Російського статистичного щорічника 1996р.).

  4. Національна середовище - важливий компонент навколишнього маркетингового середовища. У Росії понад 125 млн. чол. тобто приблизно 5 / 6 - слов'ян, серед яких 82% росіяни. На загальному незадовільному тлі ведучого демографічного показника - природного приросту населення - внесок у цей приріст з боку російського населення особливо малий і становить 18%. Відповідно падає питома вага молодіжної категорії - ключовий для вищої освіти. Особливо активно «старіють» традиційно «російські» Північно-Західний, Волго-Вятский, Центрально-Чорноземний, і Центральний райони, де частка по літнього населення вийшла на рівень 20% при середньому значення цього показника в Росії 15,3%. Внаслідок відходу молоді до міст прискорюється процес старіння сільського населення, але такий же процес виявляється і в місті.

  5. Соціокультрная, морально-етична середа, сформувалася за останні роки - досить складне явище. Відмова від домінували офіційних ідеологічних догм, безумовно позитивно позначилася на ситуації в суспільстві та становище в ньому особистості як безпосередньо, так і безумовно, через відродження культури. Але її сучасний стан в нашій батьківщині характеризується як в значній мірі деформований. У процесі деідеологізації багато матеріальні носії культури вже вилучені або ізолюються з обігу, забувають, ті які, були незаслужено забуті раніше виявляються поки лише фрагментами, на хвилі кон'юнктури, а нові культурні пласти - ще далеко не сформувалися. Коммерцалаізація створює живильне середовище для розповсюдження низькопробних, орієнтованих на дешеву розважальність елементів псевдокультури. Це не тільки заохочує розвиток потреб вищих рівнів, а й гальмує їх прояв.

  Вся увага нашого суспільства і його членів зосереджено на перших паростках ринкових відносин. Ринок формує і проявляє культуру і мораль, моральність істотно відрізняються від офіційно визнаних в нашій країні раніше. Але поки ринок незрілий, не оформився структурно, поки не заробили правила цивілізованої поведінки на ринку - до тих пір в суспільстві домінують «право сильного», безкультур'я, вузько корислива орієнтація, неохайність у відношенні з боку більш спритних ділків, пасивність і занепадницького - з боку значної частини суспільства.

  6. Науково-технічне середовище безпосередньо пов'язана з НТП - одним з найбільш великомасштабних факторів прямого впливу визначає попит. Це пряма дія відкривається в ряді випадків більш вагомим ніж часто протидіють йому вплив інших сфер маркетингової середовища, включаючи демографічну, політичну та інші.

  У розвинених ринкових країнах основна увага приділяється сфер, що визначає НТП, серед яких: інформатика і обчислювальна техніка, космічна техніка багаторазового використання, біотехнічна електроніка, робототехніка, матеріалознавство, технологія роботи з нетрадиційними джерелами енергії, у медицині - боротьба з раковими і психічними захворюваннями, безпечні та ефективні методи регулювання народжуваності та ін

  Проблеми НТП і проблеми культурної та етичної середовища взаємодоповнюють один одного, породжують нові проблеми. Вони в свою чергу стають новими об'єктами громадської уваги регулюючими попит.

  3. Напрями вдосконалення діяльності ТОВ «Востокторг»

  3.1.Путі вирішення комерційних проблем і отримання прибутку в перспективі

  Нерівномірний розвиток економіки і тим більше окремих її частин, коливання обсягів виробництва і збуту, значні спади виробництва, тобто кризова ситуація в Росії зробила негативний вплив на діяльність ТОВ «Востокторг».

  В даний час першим завданням цієї організації, крім отримання додаткового прибутку, має бути попередження негативних явищ внаслідок зниження основних показників діяльності, тобто банкрутства.

  На успіхи і невдачі підприємства впливають як зовнішні, так і внутрішні чинники.

  До зовнішніх факторів належать:

  • розмір і структура потреб клієнтів;

  • рівень доходів і накопичень населення, тобто його купівельні можливості;

  • політична стабільність і спрямованість внутрішньої політики;

  • розвиток науки і техніки, що визначає всі складові процесу виробництва товарів і послуг та його конкурентоспроможність;

  • загальноекономічний спад, інфляція, різке скорочення державного замовлення.

  Внутрішні чинники визначають розвиток організації і є результатом його роботи. До них відносяться:

  • філософія фірми;

  • принципи її діяльності;

  • наявність ресурсів та їх використання;

  • якість і рівень використання маркетингу, який, на жаль, використовується на даному підприємстві неефективно;

  • виникнення збитків підприємства в зв'язку з незадовільною організацією роботи з ринком, неконкурентоспроможність;

  • різке підвищення витрат обігу в зв'язку з нераціональною структурою управління, численністю штату управління;

  • зниження рівня культури організації роботи та культури підприємства в цілому, включаючи кваліфікацію персоналу, технічний рівень виробництва, взаємини в колективі, його впевненість в ефективній роботі;

  • відсутність стимулів праці у персоналу підприємства.

  Щоб покращити фінансове становище ТОВ «Востокторг» можна розглянути і застосувати дві тактики (рис. 3.1.):

  1. Захисна тактика.

  Вона заснована на проведенні ощадних заходів, основою яких є скорочення всіх витрат, пов'язаних з реалізацією товарів і послуг, змістом основних фондів та персоналу, що призводить до скорочення обсягів реалізації в цілому.

  Очевидно, що масове застосування захисної тактики більшістю підприємств викликає ще глибшу кризу національної економіки і тому не призводить до фінансового благополуччя застосовують її підприємств, що цілком зрозуміло, адже головні причини кризової ситуації знаходяться поза підприємством.

  Захисна тактика обмежується застосуванням відповідних оперативних заходів: усунення збитків (якщо вони є); скорочення витрат, виявлення внутрішніх резервів; кадрові перестановки, зміцнення дисципліни; спроба залагодження справ з допомогою кредитів (відстрочення боргів).

  Рис. 3.1. Схема управління кризовими ситуаціями.

  Наступальна тактика

  Заснована на проведення не стільки оперативних, скільки стратегічних заходів. Застосування цієї тактики вважається більш ефективною, оскільки поруч із ресурсозберігаючими заходами проводяться маркетинг, вивчення і завоювання нових ринків збуту, встановлення більш високих цін і т.д.

  3.2. Удосконалення організаційної структури підприємства з урахуванням маркетингової концепції управління

  У реаліях останнього року: фінансовий і валютний криза, крім прояви низки додаткових проблем, одночасно з'явилися найбільш сприятливі умови для російських виробників і торгових фірм з розширення обсягів виробництва та реалізації вітчизняних товарів і послуг, заміщенню імпортної продукції на російському ринку. Зростання курсу іноземної валюти дає можливість для розвитку конкуренції між вітчизняними виробниками. Роль маркетингу в цій ситуації зростає, або вітчизняні виробники знаходять у новій ситуації свої ніші, закріплюються в них, виробляють накопичення коштів, що інвестуються потім в оновлення виробництва, і стають конкурентоспроможними щодо імпортної продукції при подальшій стабілізації економіки, або остаточно втрачають свої позиції на ринку.

  Всі ці передумови в тій чи іншій мірі вплинули і на діяльність ТОВ «Востокторг». На даний момент підприємство веде активну діяльність по завоюванню своєї ніші на Далекому Сході, ведеться запекла конкурентна боротьба з основними конкурентами на даній території. І хоча на даному етапі підприємство справляється із поставленими завданнями, надалі слабка діяльність у сфері маркетингу може позбавити підприємство його конкурентних переваг.

  Світова практика свідчить, що доцільно починати перебудову організаційної структури управління фірми з посилення ролі відділу збуту (маркетингу) і розширення числа функцій, їм виконуваних (реклама, окремі маркетингові дослідження). На даному підприємстві маркетингові функції виконуються різними фахівцями і тому часто дублюються. Відділ маркетингу на підприємстві не існує, є кілька фахівців, які підпорядковуються безпосередньо генеральному директору. Це - спеціаліст з маркетингу, спеціаліст з реклами, спеціаліст по роботі з клієнтами (укладання договорів). Слід зазначити, що на підприємстві не розроблені посадові інструкції для всіх фахівців в області маркетингу.

  Таким чином, для кваліфікованого управління комплексом маркетингу ми пропонуємо створити відділ маркетингу, причому це не зажадає додаткових витрат, оскільки відділ буде складатися з уже працюючих на підприємстві фахівців цієї галузі, на базі існуючого відділу кон'юнктурного попиту.

  Ідея полягає в тому, щоб упорядкувати маркетингову діяльність на підприємстві, зосередити її в одному відділі, який підкорявся б генеральному директору.

  Запропонована нами структура нового відділу марнкетінга представлена ​​на рис. 3.2.

  Рис. 3.2. Структура відділу маркетингу

  Вибір даної організаційної структури створює лише передумови для ефективної роботи комерційних служб. Необхідно укомплектувати відділ маркетингу кваліфікованими фахівцями, правильно розподілити між ними обов'язки, наділити їх правами, створити прийнятні умови для роботи. Для цього нами розроблені:

  • положення про відділ маркетингу (Додаток 3);

  • посадова інструкція директора з питань маркетингу (Додаток 4);

  • посадова інструкція керуючого з планування маркетингу (Додаток 5);

  • посадова інструкція керуючого по рекламі і стимулюванню продажів (Додаток 6);

  • посадова інструкція керуючого з продажу, сервісу і вивченню ринку

  3.3. Впровадження елементів маркетингу в діяльність ТОВ «Востокторг»

  Маркетингова діяльність в оптовій торгівлі повинна починатися з вивчення потреб населення, виявлення вимог споживачів до асортименту і якістю товарів, а завершуватися поставкою в роздріб товарів відповідно до цих потреб та вимог.

  Як відомо, елементи маркетингу можуть використовуватися на ринку товарів народного споживання в трьох напрямках:

  • товарному,

  • галузевому,

  • функціональному.

  Оптова торгівля здійснює свою діяльність за всіма трьома напрямками. Для неї (так само як для будь-якої іншої галузі - учасника ринкових відносин) ведучим є галузеве спрямування, яка передбачає використання елементів і прийомів маркетингу виходячи з конкретних завдань оптової торгівлі на внутрішньому і зовнішньому ринках. Цей напрямок доповнюється функціональним, коли при виконанні її комерційних функцій використовуються окремі маркетингові елементи і прийоми. І, звичайно, оптова торгівля не може обійтися без товарного напрямку, при якому елементи маркетингу використовуються стосовно до процесу просування конкретних товарів чи товарних груп.

  Орієнтація оптової торгівлі на маркетинг обумовлює необхідність реалізації трьох груп заходів:

  1. Організаційні заходи передбачають внесення відповідних структурних змін в організацію і техніку управління підприємством.

  2. За допомогою адміністративно-правових заходів здійснюється методичне закріплення новостворених функціональних відділів (служб) у складі підрозділів оптового підприємства - розробляються положення про кожного створеному відділі, визначаються їх штати, функціональні обов'язки кожного працівника, а також вносяться відповідні зміни до статуту підприємства.

  3. Реалізація науково-методичних заходів пов'язана з розробкою та використанням наукових і методичних рекомендацій з маркетингової діяльності.

  Звичайно, сама по собі реалізація цих заходів не забезпечить ефективність комерційної роботи. Необхідна відповідна організація всього процесу управління маркетингом. Процес управління маркетингом включає наступні елементи (рис.3.3.):

  • організацію,

  • планування (прогнозування),

  • облік,

  • контроль,

  • координацію.

  Рис. 3.3. Процес управління маркетингом та його елементи.

  Перехід підприємства до маркетингової орієнтації починається з зміни організації і техніки управління ім.

  Розглянемо, як змінюється у зв'язку з орієнтацією підприємства оптової торгівлі на маркетинг система організації, управління і планування його діяльності, а також як трансформуються функціональні обов'язки його працівників.

  При переході до орієнтації на маркетинг необхідна докорінна зміна системи організації і техніки управління, перегляд взаємовідносин між основними функціональними підрозділами з метою забезпечення тісної взаємодії між ними, здійснення комерційної роботи як єдиного процесу, в основі якого лежить знання поточних і перспективних потреб споживачів. Для цього слід перепрофілювати існуючі структурні підрозділи і створити нові, що забезпечують системний підхід до здійснення комерційної діяльності, орієнтацію роботи всього оптового підприємства на ринок, на споживача.

  На наш погляд, становлення нової організаційної структури повинна здійснюватися в три етапи.

  На першому етапі в обов'язки штатних працівників діючих структурних підрозділів необхідно поставити відповідні маркетингові функції. Тобто завдання даного етапу зводиться до того, щоб розподілити виконання елементів маркетингової діяльності, ще не знайшли застосування, між діючими структурними підрозділами і почати їх практичну реалізацію.

  Нами розроблено та запропоновано розподіл функціональних обов'язків працівників ТОВ «Востокторг», пов'язаних з виконанням елементів маркетингової діяльності, на першому етапі становлення нової функціональної структури управління.

  Так, функціональні обов'язки працівників відділу кон'юнктури і попиту доповнюються виконанням наступних елементів:

  • дослідження маркетингових заходів;

  • вивчення мотивації покупок, закономірностей поведінки покупців на ринку;

  • типологія споживачів і сегментація ринку;

  • визначення поточних і перспективних потреб покупців.

  Працівники відділу асортименту та якості товарів на цьому етапі перебудови організаційної структури управління підприємства будуть виконувати такі додаткові функції:

  • дослідження конкурентоспроможності товарів різних товаровиробників;

  • участь у формуванні асортиментної політики товаровиробників з орієнтацією на ринок і з урахуванням життєвого циклу виробів;

  • формування товарного асортименту із забезпеченням пріоритету споживачів;

  • інтеграція торговельної та виробничої політики.

  Функції співробітників планово-економічного відділу доповнюються:

  • підготовкою прогнозів збуту;

  • вибором каналів реалізації;

  • підготовкою заходів щодо стимулювання попиту.

  Працівники відділу організації торгівлі візьмуть на себе виконання таких нових функцій, як:

  • організація торгівлі з орієнтацією на споживача;

  • організація торговельної комунікації;

  • організація відгуків у пресі на різні торговельні і рекламні компанії.

  До функцій працівників відділу кадрів додадуться:

  Працівники бухгалтерії будуть здійснювати нову для себе функцію по підготовці фінансового кошторису збуту, а також контролювати її виконання.

  Працівники торгового відділу при закупівлі товарів будуть більше уваги приділяти споживчим властивостям, цінами, довговічності, а також конкурентоспроможності товару.

  Загальне керівництво маркетинговою діяльністю на даному етапі покладається на заступника директора з питань маркетингу.

  На другому етапі в структуру оптового підприємства слід ввести новий підрозділ - відділ маркетингу, створивши його на базі існуючого відділу кон'юнктури і попиту. Начальником цього відділу повинен стати заступник директора підприємства з комерційної роботи (маркетингу).

  Відділ маркетингу стає провідним відділом, на який покладається розробка всіх маркетингових програм (планів) і відповідальність за їх виконання і за досягнення намічених в області маркетингу цілей. У цьому відділі зосереджується вся маркетингова інформація, і на її основі розробляються рекомендації з питань торговельної, асортиментної, цінової, фінансової, кадрової політики, а також взаємовідносин з виробниками і з роздрібними торговельними підприємствами.

  Організаційна побудова пропонованого відділу маркетингу представлено на рис .3.2. справжньої роботи.

  Місце цього відділу в загальній організаційній структурі оптового підприємства показано на рис. 3.4.

  Рис. 3.4. Структура апарату управління ТОВ «Востокторг» на другому етапі.

  На третьому етапі завершується становлення нової організаційної структури ТОВ «Востокторг», орієнтованого на ефективний маркетинг. Як видно з рис. 3.5., Нова схема, на відміну від чинної нині схеми апарату управління ТОВ «Востокторг» не містить традиційних функціональних підрозділів: відділу кадрів, планово-економічного відділу, відділу організації торгівлі, юридичного, торгового. Всі вони реорганізовані в окремі служби, що входять до складу відповідних відділів блоку основних підрозділів, що знаходяться в безпосередньому підпорядкуванні директора з питань маркетингу.

  Крім того, скасовуються посади головного товарознавця та заступника директора з кадрів, оскільки керівництво всією маркетинговою діяльністю повинно здійснюватися одним керівником.

  У блок основних підрозділів введені відділи, пов'язані з функціональною ознакою.

  Рис. 3.5. Структура апарату управління на третьому етапі.

  Кожен відділ об'єднує працівників, що виконують взаємозв'язані види діяльності, по кожній функції маркетингу. Це такі відділи:

  • відділ маркетингу (провідний відділ, результати роботи якого є основою для роботи інших відділів);

  • відділ асортименту та якості товарів і послуг;

  • відділ збуту і розподілу;

  • відділ зовнішньоторговельного маркетингу, який у міру необхідності здійснює всі види маркетингової діяльності на зовнішньому ринку.

  Таке організаційне побудова усуває існуючу роз'єднаність у комерційній роботі, дублювання окремих функцій, дозволяє націлити діяльність всіх функціональних підрозділів на максимальне врахування потреб населення.

  Важливим етапом у переорієнтації діяльності оптового підприємства на маркетинг є докорінна зміна всієї системи планування. На основі глибоких маркетингових досліджень ринку, системи збуту, споживчих характеристик товарів, їх конкурентоспроможності, реклами, економічного аналізу витрат, доходів, цін та інших показників, проведення мотиваційного аналізу, дослідження зовнішньоторговельного маркетингу, проведеного відділом маркетингу, повинно здійснюватися планування маркетингової стратегії. Ця стратегія у вигляді сформульованих цілей, поставлених завдань, визначеної послідовності дій знаходить конкретне втілення в плані маркетингу.

  На наш погляд, загальна типова програма для аналізованого оптового підприємства повинна містити приватні розділи і будуватися за такою схемою.

  Типова схема побудови плану маркетингу.

  1. Програма маркетингових досліджень

  1. Дослідження ринку

  2. Дослідження асортименту та якості товарів і послуг

  3. Дослідження системи збуту і розподілу

  4. Дослідження реклами та стимулювання збуту

  5. Економічний аналіз

  6. Мотиваційний аналіз

  1. Програма управління асортиментом і якістю товарів і послуг

  1. Формування поточної і перспективної політики підприємства в області асортименту та якості товарів.

  2. Формування та надання заявок на потреби і замовлень на виробництво товарів

  3. Участь у формуванні асортиментної політики товаровиробників з орієнтацією на ринок з урахуванням життєвого циклу товарів

  4. Формування торговельного асортименту із забезпеченням пріоритету споживача

  5. Закупівля товарів з урахуванням їх споживчих властивостей, цін, конкурентоспроможності

  6. Вишукування додаткових товарних ресурсів

  7. Інтеграція торговельної і виробничої політики шляхом участі в розробці асортиментних концепцій.

  1. Програма управління збутом і розподілом

  1. Розробка прогнозів кон'юнктури

  2. Складання прогнозів реалізації

  3. Складання та здійснення планів реалізації товарів

  4. Планування оптимальних господарських зв'язків з товаровиробниками

  5. Вибір каналів розподілу

  6. Планування та здійснення маневрування товарними ресурсами з урахуванням регіональних потреб населення

  7. Планування і надання додаткових послуг роздрібної торгівлі

  8. Управління торговим персоналом

  9. Складання кошторису витрат на збут і розподіл

  10. Планування прибутковості

  1. Програма управління рекламою і стимулюванням збуту.

  1. Планування рекламної політики

  2. Стимулювання працівників, які займаються збутом

  3. Стимулювання попиту покупців

  Маркетингова діяльність на підприємстві оптової торгівлі необхідна і для правильної та ефективної асортиментної політики.

  Щоб визначити, чи задовольняє клієнтів асортимент підприємства, нами було проведено дослідження. Протягом години роботи ТОВ «Востокторг» ми спостерігали, йдуть покупці без покупок.

  За результатами дослідження встановлено, що три клієнти пішли з магазину без покупки. Всі вони не знайшли потрібний їм товару - вершкового масла.

  Далі проведемо нескладні розрахунки і визначимо величину виручки від реалізації, яку магазин одержав би, якби в асортименті було вершкове масло.

  Для цього скористаємося наступними даними:

  • товарообіг за одну годину роботи відділу склав 4270,8 руб.

  • час роботи магазина - 8 годин на день

  • денний товарообіг - 34166,6 руб.

  • всього за 1 годину було скоєно 27 покупок, що відповідає числу пробитих чеків (домовимося, що це число не зміниться і протягом кожної години буде пробито по 27 чеків), отже, за весь робочий день було скоєно 216 покупок,

  • середня вартість однієї покупки становить 158,2 руб. (34166:216)

  Далі, помноживши середню вартість однієї покупки на кількість осіб, що пішли без покупки через відсутність потрібного їм товару, а потім помноживши цей твір на час роботи магазину, можна визначити упущений денний товарообіг на підприємстві, який склав 3796,3 руб. (158,2 х 3 х 8).

  Отже, кожен день магазин втрачає 3796,3 руб. виручки тільки через погану асортиментної політики, а кожен місяць відповідно 98703,5 руб.

  Знаючи середній рівень торговельної надбавки - 24%, визначимо величину втраченого доходу від реалізації. Так, на місяць магазин втрачає 23688,9 руб. доходу через неправильну асортиментної політики, що ще раз підтверджує, що маркетинг підприємству необхідний.

  Іншим дуже важливим моментом у підвищенні ефективності роботи підприємства є зацікавленість його працівників і прагнення до покращення результатів праці. Найбільш ефективною в цьому випадку є розроблена система преміювання працівників за досягнення високих результатів.

  Основу організації заробітної плати працівників становлять три загальних принципу:

  1. Принцип диференціації розмірів заробітної плати. Диференціація заробітків здійснюється на підставі критеріїв кваліфікації працівників і складності виконуваних ними функцій з урахуванням умов праці та результатів господарської діяльності підприємства в цілому. Крім того, диференціація розмірів заробітної плати здійснюється також по регіонах Росії з урахуванням кліматичних умов та віддаленості окремих регіонів. Регіональне диференціювання розмірів оплати праці здійснюється шляхом централізованого введення систем районних коефіцієнтів до заробітної плати, розмір якої встановлюється у законодавчому порядку. Подібні системи, наприклад, застосовуються для працюючих в умовах Крайньої Півночі (районний коефіцієнт від 1,6 до 2) [29, стр.92];

  2. Принцип матеріальної зацікавленості працівників, відповідно до якого побудова системи оплати праці, розміри заробітків повинні стимулювати працівників до якісного виконання своїх посадових обов'язків і досягнення високих кінцевих результатів господарської діяльності підприємства в цілому;

  3. Принцип простоти і ясності організації заробітної плати, відповідно до якого з працівниками повинні заздалегідь обговорюватися розміри і умови виплати заробітної плати, а також фактори, які можуть спричинити збільшення розмірів оплати. Працівники повинні чітко розуміти зв'язок між результатами роботи і розміром заробітку.

  Для реалізації названих принципів підприємства застосовують:

  • механізм диференціації розмірів оплати праці;

  • форми оплати;

  • преміальні системи.

  Складовою частиною матеріального стимулювання є преміювання працівників за досягнення високих результатів.

  Премії виступають як додаткова частина заробітної плати і носять регулярний характер. Преміювання може бути індивідуальним і колективним (всіх працівників магазину, відділу тощо). В останньому випадку колективу може надаватися право розподілу преміальних сум між членами колективу з урахуванням індивідуального внеску в досягнуті результати.

  У Положенні про оплату праці підприємства повинні приділяти особливу увагу вибору найбільш ефективних форм преміювання, що дозволяють забезпечити безпосередній зв'язок премій з економним веденням торгової діяльності, підвищенням прибутковості підприємства і рентабельності, особистим внеском кожного працівника.

  Конкретні факти преміювання та інших видів заохочень, показники, розміри, умови і періоди преміювання підприємства визначають самостійно. Однак підприємство при преміюванні, як правило, має встановлювати не більше 1 - 2 основних показників і умов преміювання. В якості основних показників можуть бути такі, як забезпечення приросту товарообігу в динаміці, прискорення оборотності коштів, вкладених у товарні запаси, економія витрат обігу та ін Множинність показників і умов преміювання знижує зацікавленість працівників у вирішенні поставлених завдань.

  Для осіб з погодинною оплатою праці розмір премії може встановлюватися у відсотках до їх окладу або фактично нарахованого заробітку.

  З метою матеріальної зацікавленості працівників у дотриманні режиму економії, приросту прибутку можна встановити преміювання працівників за часткою від прибутку і виплату проводити з урахуванням виконання функціональних обов'язків або головними оціночними показниками для виплати премій передбачати приріст обсягів діяльності та прибутку до подальшого році і встановити розмір премій у відсотках до посадового окладу.

  Всеросійським інститутом підвищення кваліфікації працівників розроблена методика преміювання та визначено розміри премій до посадових окладів працівників оптових підприємств. Дана методика була апробована на підприємствах міста Москви. Вона представлена ​​в табл.3.1.

  Цю шкалу можна використовувати при преміюванні за підсумками роботи за кожний квартал (авансові нарахування) і наприкінці року виплати скорегувати з урахуванням підсумку роботи в цілому за рік.

  У Положеннях про оплату праці доцільно передбачити додаткове стимулювання керівних працівників за забезпечення рентабельної роботи в розмірі до 20% місячного окладу.

  Невиконання показників, пов'язаних з функціональними обов'язками працівників може служити підставою для скорочення розмірів премій.

  При зміні порядку оплати праці або преміювання, відповідно до статті 85 КЗпП РФ, керівники підприємства зобов'язані довести до відома працівників про зміну умов оплати праці не пізніше, ніж за два місяці. Тому необхідно приймати рішення про зміну умов оплати праці, розмірів заробітної плати у зв'язку з важким фінансовим становищем і доводити до відома працівників, не допускаючи порушень законів про працю.

  Таблиця 3.1.

  Показники преміювання і розміри премії до посадового окладу працівників.

  Приріст обсягу товарообігу до попереднього року в порівнянних даних,%

  Розмір премій,% до посадового окладу

  Приріст прибутку,% до попереднього року

  Розмір премій,% до додаткового окладу

  До 5

  5

  До 5

  15

  Від 5,1 до10

  10

  Від 5,1 до 10

  20

  Від 10,1 до 20

  15  Понад 20

  20

  Понад 10

  25

  Винагорода за підсумками роботи за рік встановлюється колективним договором на додаток до систем заробітної плати за спеціально розробленим підприємством становищу. У ньому передбачається порядок, розміри та умови виплати для працівників кожної категорії (робітникам, керівникам, фахівцям і службовцям). Виплачується ця винагорода (річна премія чи тринадцятий заробітна плата) в повному розмірі, якщо працівник повністю пропрацював календарний рік. Однак працівники можуть отримати винагороду в повному обсязі, якщо вони з поважних причин не пропрацювали рік (вихід на пенсію, призов до армії, народження дитини та ін) (пріл.4).

  Розмір винагороди визначається з урахуванням результатів праці працівника у минулому році і тривалості його безперервного стажу роботи на даному підприємстві (мінімальний стаж - один рік).

  Максимальний стаж роботи, за межами якого розміри винагороди не збільшуються, рекомендується визначати в 5 років (окремі підприємства передбачають інші кордону). Шкалу винагороди залежно від безперервного стажу роботи в даній організації рекомендується встановити в наступних розмірах: 1 рік - 10%; 2 роки - 15%; 3 роки - 20%; 4 роки - 25%; 5 років і більше - 30%. Співвідношення між мінімальними і максимальними размерамівознагражденія залежно від безперервного стажу роботи рекомендується приймати за шкалою, як правило, не більше 1:2.

  За прогул без поважної причини, поява на роботі в нетверезому стані, псування, розкрадання та інші упущення (порушення правил внутрішнього розпорядку) працівник може бути повністю або частково позбавлений винагороди.

  4. Техніка безпеки на підприємствах торгівлі

  При виконанні різних виробничих операцій людина стикається з небезпечними і шкідливими виробничими факторами.

  Небезпечні виробничі фактори обумовлені наявністю на підприємствах небезпечних зон.

  Небезпечна зона - це простір, в якому постійно діють або періодично виникають фактори, небезпечні для життя і здоров'я людини. Постійно діючі небезпечні виробничі фактори обумовлені наявністю у працюючих машинах, механізмах і устаткуванні рухомих частин, передавальних пристроїв (зубчастих, ланцюгових, ремінних), відкритих струмоведучих частин, джерел випромінювань і високої температури, підвищеного тиску. Періодично з'являються небезпечні виробничі фактори при виконанні деяких операцій, наприклад, при переміщенні вантажів, завантаження та розвантаження технологічних апаратів.

  Для захисту людей від небезпечних виробничих факторів використовуються огородження, запобіжні захисні засоби, слабкі ланки, блокувальні пристрої, сигналізацію, дистанційне управління.

  Запобіжні захисні засоби призначені для автоматичного відключення. Агрегатів і машин при відхиленні робочих параметрів (температури, тиску, величини струму і т. п.) від допустимих значень. Як запобіжні захисних засобів використовуються електроконтактні термометри, запобіжні клапани, гальмівні пристрої, Копцева вимикачі, реле захисту від струмів великої величини і ін

  Слабкі ланки, що використовуються в конструкції технологічного обладнання, розраховані на спрацювання при аварійних режимах з метою виключення поломок, руйнувань і, отже, виробничого травматизму. До слабких ланок відносяться зрізні штифти, фрикційні муфти, плавкі запобіжники.

  Блокувальні пристрої виключають можливість включення в роботу технологічного обладнання при наявності вільного доступу до його небезпечних зон. За принципом дії блокування діляться на механічні, електричні, фотоелектричні, радіаційні, гідравлічні, пневматичні, комбіновані.

  Сигналізують пристрої - це засоби інформації про роботу технологічного устаткування і виникаючих при цьому небезпечних та шкідливих факторів. За призначенням сигналізація буває оперативна, попереджувальна, пізнавальна; за способом інформації - звукова, візуальна, комбінована (світлозвукові) і одоризаційних (на замовлення).

  Розпізнавальний сигналізація служить для виділення окремих видів технологічного устаткування і його небезпечних зон. Для цих цілей використовують систему сигнальних кольорів по ГОСТ 12.4.026-76.

  Дистанційне керування забезпечує контроль і регулювання роботи устаткування з дільниць, досить віддалених від небезпечних зон. Режим роботи устаткування визначають за допомогою датчиків контролю, сигнали від яких надходять на пульт управління, де розташовуються як засоби інформації, так і органи управління.

  Технічне використання всіх перерахованих вище технічних рішень і засобів забезпечує безпеку праці - стан умов праці, при якому виключено вплив на працюючих небезпечних і шкідливих виробничих факторів. Цьому сприяють також організаційні заходи: правильне розміщення і монтаж обладнання на підприємствах, кваліфіковане обслуговування його. Особлива увага приділяється санітарно-технічної паспортизації підприємств, розробці та впровадженню стандартів з безпеки праці.

  Згідно ГОСТ 12.0.002-88, СТСЕВ 1084-78 система організаційних і технічних заходів і засобів, що запобігають вплив на працюючих небезпечних виробничих факторів, називається технічною безпекою.

  Вимоги охорони праці враховуються при проектуванні і будівництві підприємств торгівлі. Особлива увага приділяється технічним рішенням, що забезпечують безпечні і сприятливі умови праці.

  При проектуванні, будівництві і реконструкції підприємств торгівлі керуються СНиП II-Л. 77 - 70 «Магазини. Норми проектування »,« Санітарні норми проектування промислових підприємств. СН 245-71 », галузевими правилами техніки безпеки та виробничої санітарії, галузевими правилами пожежної безпеки.

  Згідно СНиП II-Л. 77 - 70 земельних ділянку магазину розділений на дві зони: для покупців і для розвантаження товарів. Зона для покупців складається з майданчиків для відпочинку, сезонної торгівлі та окремо розташованих усередині. Зона для розвантаження товарів включає під'їзди для автотранспорту, майданчики і платформи. Зони для розвантаження товарів у магазина, вбудоване у житловий будинок, ізольовані від двору житлової частини і розташована біля торця його, що не має вікон і виходів для мешканців. Місця для зберігання горючих матеріалів і тари повинні бути не ближче 25 м від будівель магазинів.

  Об'ємно-планувальні рішення магазинів повинні забезпечувати безпечні та нешкідливі умови праці працівників, зручності для покупців, можливість організації торгівлі прогресивними методами.

  Будинки магазинів з торговими залами загальною площею до 540 м кв. повинні бути одноповерховими без підвалів.

  Розміщення торговельних залів у підвалах і цокольних поверхах допускається тільки при наявності спеціального обгрунтування.

  Відділи з торгівлі товарами побутової хімії, легкозаймистими та горючими рідинами в аерозольній упаковці, целулоїдними виробами слід розміщувати в окремих будинках чи у відокремлених приміщеннях з самостійними виходами назовні. При масі зазначених товарів не більше 100 кг такі відділи можна розміщувати в загальних торговельних залах, але тільки на верхніх поверхах і біля зовнішніх стін, що мають віконні прорізи.

  Висота поверхів у будинках магазинів повинна бути не менше 3,3 м. Висота торгових залів площею біліше 300 м. кв. приймається 4,2 м. Висота підвальних і цокольних поверхів будівель магазинів повинна бути не менше 2,7 м, а відстань від підлоги до низу виступаючих зі стелі конструкцій - не менше 2,4 м.

  Стіни в торгових залах продовольчих магазинів, в приміщеннях для приймання, зберігання і підготовки товарів до продажу повинні мати вологостійку обробку по висоті не менше 2 м.

  Канали і отвори в підлогах для комунікацій, для стоку і скидання рідин закривають спеціальними кришками врівень з поверхнею підлоги. Конструкції підлог у приміщеннях магазинів не повинні мати пустот і порогів.

  Входи, виходи та сходи в магазинах повинні бути окремими для покупців і для обслуговуючого персоналу. Тамбури при зовнішніх виходах для покупців влаштовуються глибиною не менше 1,2 м і шириною, не менше півтори ширини вхідних дверей. У тамбурах передбачається природне і штучне освітлення.

  Заборонено розміщувати в підвалах і цокольних поверхах склади для зберігання целулоїду і виробів з нього, кіноплівки на нітрооснові і т. п.

  У складських будівлях для зберігання харчових продуктів необхідно передбачати огороджувальні конструкції без пустот і матеріалів, не руйнуються гризунами, суцільні і без порожнеч полотна зовнішніх дверей, воріт і кришок люків, пристрої для закривання отворів каналів системи вентиляції, огородження сталевою сіткою (з чарунками не більше 12х12 мм) вентиляційних отворів у стінах і воздухоотвода, розташованих в межах висоти 0,5 м над рівнем підлоги, і вікон підвальних поверхів.

  Для покриттів підлог складських приміщень для зберігання харчових продуктів не допускається застосування дьогтю і дьогтьових мастик.

  Допускається розміщення безпосередньо в складських приміщеннях експедиції з приймання, сортування й комплектації вантажів. Робочі місця товарознавців, експертів, комірників, обліковців і операторів огороджують скляними перегородками заввишки 1,8 м.

  Примусова або змішана вентиляція передбачається в складських приміщеннях, у повітряному середовищі яких можливе утворення шкідливостей в конструкціях, що перевищують санітарні норми. В інших складських приміщеннях слід передбачати природну вентиляцію, що забезпечує одноразовий повітрообмін за годину.

  Метеорологічні умови в складських приміщеннях приймають відповідно до вимог технології зберігання вантажів.

  Світильники в складських приміщеннях, в яких зберігаються відкрито (без упаковки) харчові продукти або тара для упаковки, повинні мати захисні пристрої (грати, сітки, розсіювачі, спеціальні патрони тощо), що виключають можливість випадання колб ламп чи їх осколків при руйнуванні.

  Вимоги до приміщень підприємств торгівлі викладені в «Правилах техніки безпеки та виробничої санітарії на підприємствах роздрібної торгівлі - наказ Мінторгу СРСР від 20.12.1978 р. № 295.

  На підприємствах торгівлі використовується обладнання, виготовлене з урахуванням антропометричних параметрів людини. Обладнання для виконання роботи стоячи (прилавки, столи) повинні бути висотою 850 мм, для виконання роботи сидячи (касові кабіни) - висотою 100-750 мм. пристенное обладнання повинно мати загальну висоту не більше 2200 мм. Причому нижні полиці повинні бути на висоті не менше 250 мм, а верхні - не більше 1700 мм від рівня підлоги. Острівне устаткування може мати висоту до 1600 мм. Ширина основних видів острівної обладнання 1160мм, пристінного обладнання, прилавків, столів - 750 мм. Стелажі і підтоварники повинні бути міцними і стійкими. Полиці стелажів повинні мати нахил всередині.

  Контейнери, тару, піддони виготовляють відповідно до вимог ГОСТів. При правильній експлуатації вони не створюють небезпеки виробничого травматизму.

  Безпечна експлуатація обладнання можлива при наявності поблизу нього вільних проходів. Ширина основних проходів в торгових залах площею до 90 м кв. між торговим обладнанням і стінками, перегородками і вітринами при їх паралельному розташуванні приймається 2,8 м - у міських магазинах, 2 м - у сільських магазинах. У магазинах з торговельними залами площею більше 90 м

  Додати в блог або на сайт

  Цей текст може містити помилки.

  Міжнародні відносини та світова економіка | Реферат
  505.9кб. | скачати


  Схожі роботи:
  Оптова торгівля
  Оптова торгівля 2
  Оптова торгівля в Україну
  Практика з менеджменту (оптова торгівля)
  Оптова торгівля у ВАТ Камелія
  Оптова торгівля на споживчому ринку автомобілів
  Оптова торгівля і її роль в підвищенні ефективності функції ринку
  Оптова торовля
  Оптова і роздрібна ціна Диференціація товарів і еластичність цін
  © Усі права захищені
  написати до нас