Оптимізація оподаткування на підприємстві ВАТ Брестський електроламповий завод

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

Міністерство освіти республіки Білорусь

Установа освіти

Брестський державний університет імені А.С. Пушкіна

Математичний факультет

Кафедра математичного моделювання

Економічна кібернетика

Курсова робота

Оптимізація оподаткування на підприємстві ВАТ «Брестський електроламповий завод»

Брест 2009

ВСТУП

Брестський електроламповий завод - єдиний в Республіці Білорусь та один з найбільших виробників ламп розжарювання спеціального та загального призначення. Його продукція використовується в різних галузях промисловості, автомобільному, залізничному, повітряному і водному транспорті, а також для освітлення житлових, громадських та промислових будівель.

Висока якість продукції, що виготовляється і присвоєння більшості ламп міжнародного знака відповідності Е2, м омологованого у Франції, і Е22 в Росії, підтверджується стійким попитом на ринку.

З 1998 року завод працює за міжнародною системою якості серії ІСО-9001. Постійно розширюється і оновлюється номенклатура виробів. Крім ламп розжарювання, завод випускає оригінальні побутові світильники, светорассеівателі, ялинкові гірлянди.

Життя не дозволяє стояти на місці. Щоб зберегти досягнуте, підприємство шукає солідних партнерів, готових співпрацювати на взаємовигідних умовах, використовує нові форми роботи.

Метою цієї роботи є

Завдання курсової роботи:

 1. Дати загальну характеристику аналізованого підприємства.

 2. Розрахувати основні економічні показники підприємства і зробити відповідні висновки.

 3. Розглянути особливості оптимізації оподаткування на підприємстві

 4. Провести оптимізацію оподаткування на прикладі підприємства ВАТ «Брестський електроламповий завод»

Курсова робота складається з трьох частин. У першій частині розглядається економічна сутність податків та їх функції, проблеми ефективності та справедливості оподаткування, оподатковування на підприємстві. У другій частині представлені загальні відомості про підприємство ВАТ «Брестський електроламповий завод», соціально-економічні показники заводу, а також проводиться аналіз виробничо-господарської діяльності. У третій же частині показані види податків, виплачуваних ВАТ «Белза», особливості оптимізації оподаткування підприємства та шляхи зменшення податкових платежів.

1. ПОНЯТТЯ ПОДАТКІВ І ОПОДАТКУВАННЯ

1.1 Економічна сутність податків та їх функції

Необхідність податків випливає з класичних функцій держави, яка виконує різноманітну діяльність, що вимагає коштів. Крім податків у держави немає інших джерел коштів для фінансування своїх потреб. Воно може використовувати для покриття своїх витрат державні позики, але їх необхідно повертати та сплачувати відсотки, що також вимагає додаткових витрат з їх обслуговування. При особливих обставинах держава вдається до випуску грошей в обіг. Однак це пов'язано з важкими економічними наслідками для країни - інфляцією. У результаті для держави податки є основною статтею доходу бюджету. В даний час у всіх розвинутих країнах на частку податків припадає 80-90% всіх бюджетних надходжень.

Економічна сутність податків випливає із сутності фінансів. Початком і вихідним історичним умовою виникнення фінансових відносин є створений у сфері виробництва додатковий продукт. Одна частина додаткового продукту в результаті первинного розподілу спрямовується на розширене відтворення витраченої частини засобів виробництва і робочої сили, інша його частина спрямовується в доход держави.

Податки, подібно державним кредитом, витрат держави, є одним з елементів системи фінансових відносин і знаходяться у взаємозв'язку і взаємозалежності з іншими фінансовими категоріями. Вони виражають загальні властивості, притаманні іншим фінансовим категоріям і дають ключ у розумінню фінансової системи в цілому. У той же час податки мають відмінні ознаки, які виділяють їх із усієї сукупності фінансових категорій.

Беручи участь у перерозподільчі процеси, податки і податкові відносини припускають наявність двох суб'єктів: платника податків і держави, між якими виникає рух вартості.

Податок як специфічна форма виробничих відносин впливає на основні фактори суспільного виробництва і різні соціальні групи. Працівники найманої праці, отримавши заробітну плату, витрачають її переважно на споживання робіт і послуг, сплату податків. У зв'язку з цим податки впливають на економіку в залежності від рівня оплати праці. По-перше, розмір податку визначає рівень оплати праці, яка включає податкові платежі. По-друге, вони впливають на рівень і структурного сукупного попиту, а через механізм ринку сприяють розвитку виробництва або гальмують його. Обумовлено це тим, що переважна частина доходів осіб найманої праці призначена для споживання в даний момент або в перспективі. Тому зміна величини оподаткування відразу позначається на їх попит і в цілому на платоспроможності країни. По-третє, податки визначають співвідношення між витратами виробництва і ціною товарів і послуг. Вплив податків поширюється і на власників капіталу, хоча воно своєрідно: податки нейтральні до особистого споживання підприємця, оскільки його прибуток, як правило, перевищує витрати на задоволення його потреб. У той же час податки впливають на власника капіталу через інші важелі.

Мобілізація частини додаткового продукту у грошовій формі здійснюється державою примусово у формі податкових платежів, що стягуються як з господарюючих суб'єктів, так і з населення країни. Відчужена і привласнена примусово частина нової вартості перетворюється в централізований фонд фінансових ресурсів держави. Весь процес, пов'язаний з утворенням державної грошової фонта, виступає як зміст фінансів.

Таким чином, досліджуючи сутність податків з урахуванням специфічних рис, можна дати таке визначення податків. Податки - це обов'язкові платежі юридичних і фізичних осіб до бюджету, що встановлюються і примусово ізимаеми е державою у формі перерозподілу частини суспільного продукту, що використовується на задоволення загальнодержавних потреб.

Фінансові відносини між державами і господарюючими суб'єктами і населенням щодо формування централізованого грошового фонду називаються податковими відносинами.

Функція податку - це прояв сутності в дію, спосіб вираження його властивостей. Функція показує, яким чином реалізується суспільне призначення даної економічної категорії як інструмента вартісного розподілу і перерозподілу доходів. Конкретна формулювання функцій випливає з самого поняття податків.

У числі податкових функцій зазвичай виділяються: фіскальна, стимулююча, розподільна, регулююча, контрольна.

Фіскальна функція проявляється у безперебійному забезпеченні держави фінансовими ресурсами, необхідними для здійснення його діяльності. Для цієї функції характерно лише одна властивість: максимальна мобілізація фінансових ресурсів в доходи державного бюджету, що дозволяє безперебійно забезпечувати його прибуткову частину.

Стимулююча функція реалізується через систему пільг, винятків, преференцій (переваг), що пов'язується з льготообразующімі ознаками об'єкта оподаткування. Вона проявляється у зміні об'єкта оподаткування, зменшення оподатковуваної бази, зниженні податкової ставки.

Розподільна функція забезпечує процес перерозподілу частини сукупного суспільного продукту, головним чином чистого доходу, і напрям однієї його частини на розширене відтворення витрачених факторів виробництва (капіталу, праці, природних ресурсів), інший його частини в Централізований фонд державних ресурсів, тобто до бюджету держави у формі податків.

Кожна функція відображає певну сторону податкових відносин.

Елементи податку - це родові ознаки, що відображають соціально-економічну сутність податку. Характеристика елементів податку (податкова термінологія) відображається в законодавчих актах і нормативних документах держави, визначають умови організації, порядок обчислення і справляння податків.

У практиці оподаткування поширені такі загальновизнані у більшості країн світу елементи податків і податкова термінологія.

Оподаткування - процес встановлення і стягнення податків в країні, визначення величин податків та їх ставок, а також порядку сплати податків та їх ставок, а також порядку сплати податків і кола юридичних і фізичних осіб, які обкладаються податками.

Суб'єкт податку (платник) - юридична або фізична особа, яка за законом держави зобов'язаний платити податок.

Носій податку - фактичний платник податку, який сплачує його зі своїх доходів.

Перекладення податків - повне або часткове перенесення податку його платника на іншу особу, з яким воно вступає в різні економічні відносини і яке стає носієм податку.

Об'єкт податку - предмет, дія чи явище (дохід, майно, товар, додана вартість, окремі види діяльності, передача чи продаж майна та ін), які відповідно до закону підлягають обкладенню податком.

Джерело податку - дохід суб'єкта (заробітна плата, прибуток, відсотки), з якого сплачується податок.

Податкова база (основа оподаткування) - частина об'єкта оподаткування, що утворюється в результаті обліку всіх належних пільг і вилучень, що служить предметом безпосереднього застосування податкової ставки.

Податковий оклад - сума податку, що сплачується суб'єктом з одного об'єкта.

Одиниця оподаткування - одиниця виміру об'єкта податку.

Податковий період - час, за який проводиться нарахування податку або збору і протягом якого платник податків має обов'язки по їх сплаті.

Податкова система - сукупність встановлених тарифів та податків у тій чи іншій країні форм і методів оподаткування, справляння та використання податків, а також податкових органів.

Податковий кадастр - опис об'єктів, що підлягають оподатковується.

Податкова ставка - величина податку з розрахунку на одиницю оподаткування. Вона встановлюється або у відсотках, або у твердих сумах.

Податкові пільги - повне або часткове звільнення від податків певних платників, виключення з оподатковуваного обороту деяких доходів і витрат, застосування знижених ставок податку, відстрочка у сплаті податку.

Податкова декларація - офіційне документальне заяву платника податку про отримані ним підлягають оподаткуванню доходи за певний період часу і про що розповсюджуються на них податкових знижки та пільги.

Податковий тягар - узагальнена характеристика дії податків, що вказує на частку вилучень в сукупному доході підприємств, а також в доходах окремих категорій платників. Найбільш поширеним показником податкового тягаря є частка податків у ВВП.

Податкове обставина - економічні відносини, в силу якого платник податків зобов'язаний виконати всі необхідні вимоги щодо обчислення та сплати податку, а держава в особі уповноважених органів має право вимагати від платника податків виконання цього зобов'язання.

Податкова квота - податкова ставка, виражена у відсотках до доходу платника податків.

Податкові канікули - встановлений законом термін, протягом якого певна група підприємств, фірм, організацій звільняється від сплати того або іншого податку.

Інвестиційний податковий кредит - знижка з податку на прибуток корпорації, яка надається при придбанні нових засобів виробництва.

Оподаткування подвійне - неодноразове оподаткування одного і того ж об'єкта податками.

Платники податку - юридичні та фізичні особи, які відповідно до закону зобов'язані сплачувати податки.

Юридична особа - організація, установа, підприємство, фірма, що виступають в якості єдиного, самостійного носія прав і обов'язків, що мають наступні ознаки юридичної особи:

- Незалежність існування від входять до його складу окремих осіб;

- Наявність майна, відокремленого від майна учасників;

- Право купувати, користуватися і розпоряджатися власністю;

- Право здійснювати від свого імені економічні операції;

- Право виступати від свого імені в суді в якості позивача або відповідача;

- Самостійна майнова відповідальність.

Фізична особа - громадянин, людина, що бере участь в економічній діяльності, який виступає в якості повноправного суб'єкта цієї діяльності.

Податковий агент - особа, на яку в силу прийнятих актів податкового законодавства покладаються обов'язки по підрахунку, утриманню у платника податків і перерахуванню до відповідного бюджету податку або збору.

Резидент - юридична або фізична особа, постійно зареєстроване або постійно проживає в даній країні

1.2 Проблема ефективності та справедливості в теорії оподаткування

Ефективність і справедливість - поняття відносні. При будь-якому перерозподіл ми завжди стикаємося з необхідністю вибору між ефективністю і справедливістю. Такий вибір досить складний і незмінно породжує безліч суперечок серед вчених, у зв'язку з чим умовно існують три напрями.

Перший напрямок - пріоритет справедливості, прихильники якого вважають, що справедливість - основна проблема (оподаткування повинно будь-якими засобами мінімізувати ступінь нерівності платників податків незалежно від наслідків їх ефективності). У рамках цього напрямку найчастіше використовується, наприклад, крива Лоренца, обгрунтовуються граничні корисності доходів багатих і бідних, які необхідно зрівняти.

Податкова система є прогресивною, якщо після сплати податків економічну нерівність платників податків, що оцінюється за їхніми доходами, скорочується, регресивною, якщо після сплати податків економічну нерівність платників податків, що оцінюється за їхніми доходами, зростає, нейтральною, якщо після сплати податків економічну нерівність платників податків, що оцінюється за їх доходів, залишається незмінним.

У цьому випадку дохід для вимірювання добробуту використовується тому, що в арсеналі доступних показників немає нічого кращого. Іншими словами, в прогресивній податковій системі багатий платить в якості податків велику частку своїх доходів, ніж це робить бідний, регресивної, навпаки, багатий платить в якості податків меншу частку, ніж це робить бідний, а нейтральною системі - ці частки однакові.

Оцінити нерівність доходів можна, використовуючи криві Лоренца, що представляють собою кумулятивний розподіл питомої ваги доходів до і після оподаткування в різних податкових системах.

Другий напрямок - пріоритет ефективності, прихильники якого, навпаки, ефективність вважають центральною проблемою. У їхньому уявленні оподаткування будь-якими шляхами має прагнути до збільшення «суспільного пирога» (ВВП, залишаючи в стороні проблему зменшення нерівності).

У рамках даного напряму використовують обгрунтування В. Парето ефективних функцій суспільного добробуту. Даний підхід характеризується спробою дати визначення, що розуміється під безліччю податкових структур, що поліпшуються небудь ефективних по Парето.

Для можливих поліпшень і ефективності за Парето використовують дві функції суспільного добробуту:

- Утилітаристської, згідно з якою суспільний добробут дорівнює сумі граничних корисностей всіх платників податків;

- Ролсіанскую, згідно з якою суспільний добробут дорівнює граничної корисності найменш забезпеченого платника податків.

Згідно утилітаристської функції, держава покликана дбати насамперед про максимізації їх сумарного, а не індивідуального результату і воно буде виправдовувати перерозподіл доходу між ними, але у вкрай обмежених межах, поки їх граничні корисності не зрівняються.

На перший погляд, доводи утилітаризму дають обгрунтування прогресивному оподаткуванню і принципу горизонтальної справедливості (рівність податкових позицій осіб з рівними доходами).

1.3 Оптимізація оподаткування підприємства

Оптимізація оподаткування - це складова частина податкового планування підприємства, в яке ще входить планування і регулювання податкових платежів.

Залежно від періоду часу, в якому здійснюється легальне зменшення податків, податкова оптимізація підрозділяється на перспективну і поточну. Перспективна (довгострокова) податкова оптимізація передбачає застосування таких прийомів і способів, які зменшують податковий тягар платника податків у процесі всієї його діяльності. Перспективна податкова оптимізація здійснюється протягом декількох податкових періодів і досягається, як правило, за допомогою правильної постановки на підприємстві бухгалтерського та податкового обліку.

Поточна податкова оптимізація передбачає застосування деякої сукупності методів, що дозволяють знижувати податковий тягар для платника податків у кожному конкретному випадку в окремо взятому податковому періоді, наприклад при здійсненні тієї чи іншої операції шляхом вибору оптимальної форми угоди.

Знизити податкове навантаження можна, оптимально склавши облікову політику, договори з партнерами, первинні документи, а також використовуючи лазівки в законодавстві, тим самим зменшити базу оподаткування по:

податку на прибуток

податку на майно

податку на додану вартість (ПДВ)

єдиному соціальному податку (ЄСП)

Застосування облікової політики є найважливішим етапом податкового планування, здійснюваного в організації. Облікова політика є одним з основних документів, що встановлюють правила ведення в організації бухгалтерського та податкового обліку. Вона повинна будується не для спрощення ведення обліку, а насамперед з метою оптимізації податків і зборів, що сплачуються підприємством, і зниження податкового тиску. Тому до вибору своєї облікової політики необхідно підходити обгрунтовано і обдумано. Практично всі положення, що містяться в обліковій політиці, мають податкові наслідки і дозволяють оптимізувати податкові платежі.

Важливо розмежовувати ухилення від сплати податків і податкове планування, оптимізація оподаткування. Основна відмінність між запропонованими вище видами податкової мінімізації полягає в тому, порушені або не порушені норми Закону платником податку в його прагненні знизити розмір податкових платежів.2. ХАРАКТЕРИСТИКА ОБ'ЄКТА ДОСЛІДЖЕННЯ

2.1 Загальні відомості про ВАТ «Белза»

ВАТ "Брестський електроламповий завод" є єдиним виробником в Республіці Білорусь ламп розжарювання.

Завод створено в 1966 році під впливом наступних причин. На початку шістдесятих років XX століття в колишньому СРСР почала виконуватися програма суцільної електрифікації. У ті ж роки стало активно розвиватися житлове будівництво. Під впливом зрослого попиту на лампи, розпорядженням Всесоюзного Ради Народного господарства (ВРНГ) СРСР N 3 від 08.01.1965 року та постанови Ради Міністрів СРСР N 209 від 15.03.1965 року, на базі розпочатого в 1962 році будівництва Брестського заводу «Електростанок» заплановано будівництво електролампового заводу. У серпні 1966 року випущена перша електролампочка, а з вересня завод почав давати продукцію.

В даний час завод спеціалізується в основному на виготовленні електричних ламп розжарювання, в тому числі: лампи загального призначення, автомобільні, галогенні, мініатюрні.

Тип виробництва - масовий - завод складається з п'яти основних цехів та 8 допоміжних. Режим роботи основних цехів - двозмінний, за винятком скляного, де йде безперервний технологічний цикл.

Основними споживачами продукції заводу є Російська Федерація, Республіка Білорусь, Україну, Польща.

Згідно наказу Міністерства економіки РБ № 114 від 22.08.2002 р. завод перетворено у Відкрите акціонерне товариство «Брестський електроламповий завод »повноваження з управління заводом Мінекономіки РБ передало Міністерству промисловості Республіки Білорусь, який керується в управлінні підприємством чинним законодавство та Статутом ВАТ« Белза ».

Засновником ВАТ «Белза» є Міністерство економіки Республіки Білорусь. ВАТ «Белза» є комерційною організацією, метою її діяльності є господарська діяльність, спрямована на отримання прибутку.

Паспорт ВАТ "Брестський електроламповий завод" знаходиться у додатку А.

Завод самостійно планує свою діяльність і визначає перспективи розвитку, виходячи з попиту на вироблену продукцію і необхідності в забезпеченні виробничого розвитку заводу, підвищення особистих доходів його працівників. Основу планів становлять договори, укладені із споживачами продукції, постачальниками матеріально-технічних ресурсів. Відносини заводу з іншими підприємствами в усіх сферах господарської діяльності будуються на основі договорів (в тому числі за бартерними операціями).

Статутний фонд ВАТ «Белза» визначений у розмірі 22626641400 (двадцять два мільярди 626000000641000 чотириста) рублів.

Статутний фонд розділений на 6856558 простих (голосуючих) іменних акцій. Номінальна вартість кожної акції становить 3300 рублів. Акції випускаються у формі записів на рахунках.

ВАТ «Брестський електроламповий завод» розташований в місті Бресті на кордоні між Польщею та Білоруссю. Місто є великим транспортним вузлом Республіки Білорусь.

Звідси прокладено залізничні лінії на Москву, Брянськ, Київ, Варшаву, Білосток. Автомобільні дороги зв'язують Брест з Москвою, Гродно, Гомелем, Вільнюсом, Варшавою, Києвом і т.д. У місті є річковий порт, міжнародний аеропорт. Брест розташований на перехресті шляхів, що ведуть з заходу на схід і з півночі на південь, з яких особливу важливість має транзитний коридор ЕЗО Берлін - Варшава - Брест - Мінськ - Москва. Прямі шляху в численні міста країн СНД дозволяють швидко доставляти вантажі в промислові зони і назад. Під'їзні шляхи передбачають забезпечення підприємства автомобільним (у тому числі пожежним) та залізничним транспортом. Підприємство має широку телефонний зв'язок і вихід в "Інтернет", що працюють в рамках відносин з "Белтелекома". ВАТ «Белза» здійснює такі види діяльності:

1) виробництво електричних ламп;

2) виробництво господарсько-побутових виробів зі скла;

3) виробництво хіміко-лабораторного посуду зі скла;

4) обробка металів та нанесення покриттів на метали;

5) монтаж, налагодження, ремонт і технічне обслуговування машин та устатковання загального призначення;

6) виробництво освітлювального обладнання;

7) ремонт і технічне обслуговування засобів вимірювань і контрольно-вимірювальних приладів і обладнання та інші.

Основні виробничі фонди підприємства станом на 01.10.2007 р. включають:

Будинки 48,28%

Споруди 6,99%

Передавальні пристрої 2,97%

Силові машини 1,4%

Робочі машини 37,2%

Прилади 0,75%

Обчислювальна техніка 0,57%

Транспорт 1,13%

Інструмент 0,03%

Виробничий інвентар 0,24%

Активна частина фондів складає 45%, а її знос - 90%.

В основному і допоміжному виробництві значна частина фондів має термін служби більше періоду амортизації.

Щорічно через брак джерел фінансування підприємство має можливість оновлювати до 2-4% активної частини фондів.

Використання виробничих потужностей досягає в цілому по підприємству 85%.

Управління у ВАТ «Белза» здійснюють загальні збори акціонерів, наглядова рада, дирекція, директор. Контроль за діяльністю підприємства здійснює ревізійна комісія (ревізор).

Загальні збори акціонерів є вищим органом управління у ВАТ «Белза».

Наглядова рада є органом управління, який здійснює загальне керівництво діяльністю ВАТ «Белза» в період між зборами акціонерів.

Керівництво поточною діяльністю Товариства здійснюють дирекція і директор. Дирекція, директор підзвітні з усіх питань своєї діяльності наглядовій раді та зборам акціонерів. Директор очолює дирекцію, організує її роботу та головує на її засіданнях.

Структура управління наведена в додатку Б. У структурі управління підприємством є технічна служба, яку очолює головний інженер, виробничо-диспетчерська, яку очолює заст. директора з виробництва, економічна на чолі з заст. директора з економіки та фінансів, комерційна служба, управління якістю, соціально-побутова служба, юридичний відділ. Ідеологічні, соціальні і кадрові питання знаходяться у віданні заст. директора з ідеологічної роботи, кадрів і соціальних питань.

Таким чином, можна зробити висновок, що на даному підприємстві функціональна структура управління, сутність якої полягає в тому, що загальне керівництво здійснюється лінійними керівниками через керівників функціональних органів. При цьому відбувається спеціалізація керівників за окремими функціями управління, кожна з яких може виконуватися кваліфікованим керівником. Функціональні керівники при такій структурі наділяються правами розпорядження. При такій системі спрощується робота лінійних керівників, але в той же час кожен виконавець підкоряється не одному начальнику, а кільком, що порушує принцип єдиноначальності, узгодженість розпоряджень і знижує відповідальність за кінцеві результати праці. До переваг функціональної структури управління можна віднести високу компетентність фахівців, звільнення головного менеджера від вирішення деяких спеціальних питань, зменшення потреби у фахівцях широкого профілю. Для досягнення більш високої ефективності управління на ВАТ «Белза» необхідно підтримувати більш тісні взаємозв'язки між підрозділами.

2.2 Соціально-трудові показники ВАТ

Для ефективної роботи структурних підрозділів і підприємства в цілому, а також виконання техніко-економічних показників, здійснення фінансово-господарської діяльності ВАТ «Белза» на 2009 рік затверджена структура управління підприємством. Для виробництва ламп розжарювання, відмінною рисою якого є висока складність технологічних процесів, необхідний кадровий потенціал з високим рівнем кваліфікації. Основними цілями підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації керівних кадрів є забезпечення постійного придбання ними знань в області теорії і практики державного управління, ідеології, економіки, права, вдосконалення управлінських умінь і навичок, що дозволяють успішно виконувати службові обов'язки. Для забезпечення безперервного зростання професійного рівня керівних працівників, які призначаються на нові посади, керівниками державних органів передбачається обов'язкове підвищення їх кваліфікації.

У зв'язку з тим, що економічний розвиток держави в цілому, а також вдосконалення і оснащення новими складними пристроями вже існуючих на підприємстві технологічних процесів, зросла роль атестації керівних кадрів з метою подальшого поліпшення добору, розстановки і підготовки кадрів, поліпшення якісного складу керівників і службовців.

Середньооблікова чисельність працівників без зовнішніх сумісників і працювали але цивільно-правовими договорами на ВАТ «Белза» за лютий 2008 р. складає 2086 осіб. Чисельність працівників, зайнятих основною виробничо-господарською діяльністю складає 2001 чоловік, в тому числі робочих - 1682 людини, службовців - 319 осіб, з них керівники - 160 і фахівці - 159 осіб.

Згідно колективного договору, прийнятого на ВАТ «Белза» встановлюються форми, системи оплати праці, тарифна ставка 1-го розряду, яка становить 92,080 тис. рублів для робітників і 65,0 тис. руб. для службовців, а також матеріальне стимулювання, виплата винагород, доплат за погодженням з Профкомом. Ставка 1-го розряду коригується на індекс зростання споживчих цін, якщо він, обчислений наростаючим підсумком з моменту попереднього підвищення тарифної ставки, яке виробляється в прямій залежності від економічних показників (прибуток, зростання продуктивності праці), перевищує 5% поріг. Оплата праці проводиться в межах коштів, зароблених трудовим колективом. Рівень середньомісячної заробітної плати по заводу забезпечується не нижче 150% мінімального споживчого бюджету.

На ВАТ «Белза» застосовуються наступні форми і системи оплати праці:

погодинна;

почасово-преміальна;

відрядна;

відрядно-преміальна;

колективна.

Преміювання працівників заводу проводиться відповідно до діючих на заводі Положеннями: про преміювання робітників, про доплати за високу якість продукції, що випускається, про доплати за вихід придатної продукції, про доплати за вислугу років. Для службовців встановлюються надбавки за високі досягнення у праці, складність та напруженість у роботі,

виконання особливо важливих робіт на термін їх проведення відповідно до Положення.

Працівникам заводу встановлюються наступні доплати до тарифних ставок і окладів:

на роботах з несприятливими умовами праці у відповідності з картами умов праці та відповідно до Положення;

за суміщення професій (посад), розширення зон обслуговування або збільшення обсягу виконуваних робіт, виконання роботи тимчасово відсутнього згідно ст.67 ТК РБ;

водіям легкових автомобілів за ненормований робочий день-30% встановленої тарифної ставки;

за роботу в нічний час і за багатозмінний режим роботи в розмірі:

за нічний час-40%;

за вечірню зміну-20% тарифної ставки встановленого розряду;

за керівництво бригадою - згідно з Положенням.

Профком зобов'язується здійснювати контроль за формами та системою оплати праці, нарахуванням заробітної плати та інших видів доходів працівників заводу2.3 Аналіз виробничо-господарської діяльності

Визначення області фінансового стану підприємства базується на моделі балансової стійкості, яка має наступний вигляд:

А + Я + К з = Г з + Л т + Л е + К з (1)

де F - основні засоби і вкладення (рядок 190 активу балансу);

Z - запаси і витрати (рядок 210 балансу);

R з - короткострокові фінансові вкладення, грошові кошти і дебіторська заборгованість підприємства (сума рядків 250,260 і 270 балансу);

U c - власні кошти підприємства (сума рядків 590 і 690 балансу);

K т - довгострокові кредити та позики (рядок 720 балансу);

K t - короткострокові кредити і позики (рядок 710 балансу);

R p - кредиторська заборгованість та інші короткострокові зобов'язання (сума рядків 730 і 740 балансу).

На підставі аналізу балансу (форма № 1) розраховуються такі показники:

± Е з = U з - F - Z (2)

± Е т = U з - F - Z + K т (3)

± Е н = U з - F - Z + K т + K t (4)

де ± Е с - надлишок (недолік) власних коштів;

± Е т - надлишок (недолік) власних і довгострокових позикових джерел формування запасів і витрат;

± Е н - надлишок (недолік) загальної величини основних джерел формування запасів і витрат.

Розрахуємо дані показники, а також визначимо область фінансового стану та відповідну їй зону ризику для даного підприємства на початок і кінець фінансового року, зобразивши графічно ризик можливих втрат коштів інвестора при роботі з таким підприємством. Результати обчислень зведемо в наступну таблицю. Для отримання більш точних і розгорнутих відомостей про фінансовий стан підприємства проаналізуємо два роки.

Таблиця 5

Аналіз фінансової стійкості ВАТ «Белза» (2008 рік)

Показники

На початок року

На кінець року

1

2

3

1. Джерела власних коштів (U з)

35323

40263

2. Основні засоби і вкладення (F)

45481

54912

3. Наявність власних оборотних коштів (1-2)

-10158

-14649

4. Довгострокові кредити і позики (K т)

2573

1776

5. Наявність власних і довгострокових позикових джерел формування запасів і витрат (3 +4)

-7585

-12873

6. Короткострокові кредити та позики (K t)

7465

10165

7. Загальна величина основних джерел формування запасів і витрат (5 +6)

-20

-2708

8. Загальна величина запасів і витрат (Z)

4097

3178

9. Надлишок (+) або нестача (-) власних оборотних коштів (E С) (3-8)

-14255

-17827

10. Надлишок (+) або нестача (-) власних і довгострокових позикових джерел формування запасів і витрат (E Т) (5-8)

-11682

-16051

11. Надлишок (+) або нестача (-) загальної величини основних джерел формування запасів і витрат (7-8)

-4117

-5886

12. Трикомпонентний показник типу фінансової ситуації = (Стор.9; стор.10; стор.11)

(0,0,0)

(0,0,0)Таблиця 6

Аналіз фінансової стійкості ВАТ «Белза» (2007 рік)

Показники

На початок року

На кінець року

1

2

3

1. Джерела власних коштів (U з)

41026

35323

2. Основні засоби і вкладення (F)

46642

45481

3. Наявність власних оборотних коштів (1-2)

-5616

-10158

4. Довгострокові кредити і позики (K т)

2982

2573

5. Наявність власних і довгострокових позикових джерел формування запасів і витрат (3 +4)

-2634

-7585

6. Короткострокові кредити та позики (K t)

4339

7465

7. Загальна величина основних джерел формування запасів і витрат (5 +6)

1705

-120

8. Загальна величина запасів і витрат (Z)

4383

4097

9. Надлишок (+) або нестача (-) власних оборотних коштів (E С) (3-8)

-9999

-14255

10. Надлишок (+) або нестача (-) власних і довгострокових позикових джерел формування запасів і витрат (E Т) (5-8)

-7017

-11682

11. Надлишок (+) або нестача (-) загальної величини основних джерел формування запасів і витрат (7-8)

-2678

-4117

12. Трикомпонентний показник типу фінансової ситуації = (Стор.9; стор.10; стор.11)

(0,0,0)

(0,0,0)

На підставі перелічених вище розрахункових показників визначають область фінансового стану підприємства ( - Трикомпонентний показник фінансової стійкості):

- Абсолютна фінансова стійкість:

± Е <0; ± Е т <0; ± Е н <0 = (0,0,0).

У періодах підприємство «Белза» знаходиться в кризовому стані, що відповідає надмірної величиною запасів і витрат. В останньому періоді (2008 р.) відбулося збільшення нестачі загальних джерел формування запасів і витрат (з 4117 до 5886 тис. грн.), І також збільшився недолік власних оборотних коштів (з 14255 до 17827тис.руб., На 25%). Даній зоні фінансової стійкості відповідає зона неприпустимого ризику. Отже, фінансові втрати можуть досягти 75-100%.

У додатку В показаний графік з побудованими відповідними зонами фінансової стійкості та ризику.

Ліквідність балансу визначається як ступінь покриття зобов'язань підприємства його активами, термін перетворення яких у грошову форму відповідає терміну погашення зобов'язань.

Найбільш ліквідна частина оборотних активів - грошові кошти. Це грошові кошти в касі та грошові кошти в банках, включаючи грошові кошти у валюті. Грошові кошти використовуються для поточних грошових платежів. У залежності від ступеня ліквідності активи поділяються на такі групи:

Актив Пасив

А1 П1

А2 П2

А3 П3

А4 П4

А1 - найбільш ліквідні активи (грошові кошти і короткострокові фінансові вкладення) - рядок 260 + 270.

А2 - швидко реалізованих активи (дебіторська заборгованість та інші оборотні активи) - 240 +250 +280.

А3 - повільно реагіруемие активи (запаси і витрати) - 210 +220 +230

А4 - важкореалізовані активи (необоротні активи) - 190

П1 - найбільш термінові зобов'язання (кредиторська заборгованість та інші короткострокові зобов'язання) - 730

П2 - короткострокові кредити банку і позики - 710

П3 - довгострокові кредити і позики - 720

П4 - власний капітал - 590 +690

Актив ділиться за ступенем ліквідності, а пасив - за ступенем терміновості.

Коефіцієнт ліквідності балансу.

Кл.б. = (А1 +0,3 А2 +0,5 А3) / (П1 +0,3 П2 +0,5 П3)

Баланс вважається ліквідним якщо К ≥ 1 і виконуються наступні умови:

А1> П1; А3> П3;

А2> П2; А4 <П4.

Невиконання будь-яких нерівностей з перших трьох свідчить про те, що ліквідність балансу відрізняється від абсолютної. Але при цьому нестача коштів по одній групі активів компенсується їх прибутковістю по іншій групі, хоча тільки з вартісної величині, оскільки в реальній платіжній ситуації менш ліквідні активи не можуть замінить більш ліквідні.

Таблиця 7

Баланс ліквідності, млн. рублів (2007 р.)

Актив

Значення

Пасив

Значення

Відхилення


нач.года

кон.года


поч. року

Кон. Року

нач.года (А)

кін. року (П)

1

2

3

4

5

6

7

8

А1 (260 +270)

183

255

П1 (730)

12866

11887

+72

-979

А2 (240 +250 +280)

5138

3397

П2 (710)

7465

10165

-1741

+2700

А3 (210 +220 +230)

7425

5527

П3 (720)

2573

1776

-1898

-797

А4 (190)

45481

54912

П4 (590 +690)

35323

40263

+9431

+4940

Баланс

58227

64091

Баланс

58227

64091

+5864

+5864

За даними, наведеними в таблиці видно, що не всі умови ліквідності балансу виконуються. Зокрема, не виконуються друге, третє і четверте умови ліквідності. Загалом можна припустити, що таке положення не позначиться позитивно на показниках ліквідності і платоспроможності ВАТ «Белза». Розглянемо ситуацію більш детально. Для цього розрахуємо коефіцієнт ліквідності балансу:

Початок року: Кл.б. = 0,33 Кінець року: Кл.б. = 0,26

Аналогічні обчислення проведемо по балансу 2008

Таблиця 8

Баланс ліквідності, млн. рублів (2008 р.)

Актив

Значення

Пасив

Значення

Відхилення


поч. року

кін. року


поч. року

Кон. Року

поч. року (А)

кін. року (П)

1

2

3

4

5

6

7

8

А1 (260 +270)

293

183

П1 (730)

8877

12866

-110

+3989

А2 (240 +250 +280)

3763

5138

П2 (710)

4339

7465

+1375

+3126

А3 (210 +220 +230)

6526

7425

П3 (720)

2982

2573

+899

-409

А4 (190)

46642

45481

П4 (590 +690)

41026

35323

-1161

-5703

Баланс

57224

58227

Баланс

57224

58227

+1003

+1003

За отриманими підсумками виконуються не всі умови ліквідності балансу, а саме перше, друге і четверте. Найбільш ліквідні активи (А1) значно менше найбільш термінових зобов'язань (П1). Головна причина невиконання першого умови ліквідності - це брак коштів і короткострокових фінансових вкладень при значної кредиторської заборгованості. Також не виконується друга умова ліквідності, швидко реалізованих активи менше короткострокових кредитів і позик, тобто дебіторська заборгованість та інші оборотні активи не можуть погасити короткострокові кредити банку і позики. Третя умова ліквідності дотримується, що дає можливість підприємству за рахунок запасів погасити довгострокові кредити банку. Розрахуємо коефіцієнти ліквідності балансу і для 2007 року:Початок року: Кл.б. = 0,40 Кінець року: Кл.б. = 0,33

Отже, баланс даного підприємства не можна вважати абсолютно ліквідним ні на 2007, ні на 2008 рік, тому що значення коефіцієнта нижче нормативу (Кл.б. ≥ 1). Підприємство не здатне розрахуватися за своїми зобов'язаннями в короткостроковому періоді. Існує загроза ФСП.

Фінансовий результат діяльності підприємства виражається в зміні величини власного капіталу за аналізований період. Здатність підприємства забезпечити неухильне зростання власного капіталу може бути оцінена системою показників фінансових результатів.

Спочатку проведемо горизонтальний і вертикальний аналіз звіту про прибутки та збитки.

Забезпечення вигідного вкладення власних, позикових коштів та інших коштів в інвестиції особливо важливо для стабільної та стійкої діяльності підприємств в сьогоденні і майбутньому. В умовах формування ринкових відносин зниження витрат набуває особливої ​​важливості. На ряду з підвищенням якості продукції, зменшення витрат на виробництво багато в чому визначає конкурентоспроможність підприємства, стійкість його фінансового стану, платоспроможність і кредитоспроможність клієнта банку. Аналіз балансу представлено табл.9 і табл. 10.Таблиця 9

Аналіз результатів ПХД (2007 рік)

Показники

Значення

Вертикальний аналіз

Горизонтальний аналіз


пр. рік.

отч. рік

пр. рік

отч. рік

пр. рік

отч.год

1

2

3

4

5

6

7

Виручка (нетто) від реалізації

33480

31736

100,00

100,00

100,00

94,79

Собівартість реалізації

29728

34103

88,79

107,46

100,00

114,72

Комерційні витрати

407

720

1,22

2,27

100,00

176,90

Управлінські витрати

-

-

-

-

-

-

Прибуток (збиток) від реалізації

3345

-3087

9,99

-9,73

100,00

-92,29

Доходи від участі в інших організаціях

-

-

-

-

-

-

Інші операційні доходи

6

2

0,02

0,01

100,00

33,33

Інші операційні витрати

1358

600

4,06

1,89

100,00

44,18

Позареалізаційні доходи

157

342

0,47

1,08

100,00

217,83

Позареалізаційні витрати

3315

770

9,90

2,43

100,00

23,23

Прибуток (збиток) звітного періоду

698

434

2,08

1,37

100,00

62,18

Податок на прибуток та інші обов'язкові платежі

698

434

2,08

1,37

100,00

62,18

Використано прибутку

-

-

-

-

-

-

У звітному році видно, що підприємство ВАТ «Белза» працює собі в збиток, так як собівартість у виручці продукції від реалізації склала 107,46%, що на 7,46% більше, ніж можна отримати виручки від реалізації. Питома вага комерційних витрат збільшився з 1,22% до 2,27%. Якщо в минулому році прибуток від реалізації становила 9,99% у виручці від реалізації, то у звітному підприємство спрацювало збитково, збитки склали 9,73%. Питома вага інших операційних доходів знизився з 0,02%, що говорить про нестійкому фінансовому стані підприємства.Показники

Значення

Вертикальний аналіз

Горизонтальний аналіз


пр. рік

отч. рік

пр. рік

отч. рік

пр. рік

отч.год

1

2

3

4

5

6

7

Виручка (нетто) від реалізації

31736

35973

100,00

100,00

100,00

113,35

Собівартість реалізації

34103

38509

107,46

107,05

100,00

112,92

Комерційні витрати

720

1114

2,27

3,1

100,00

154,72

Управлінські витрати

-

-

-

-

-

-

Прибуток (збиток) від реалізації

-3087

-3650

-9,73

-10,15

100,00

118,24

Доходи від участі в інших організаціях

-

-

-

-

-

-

Інші операційні доходи

2

1

0,01

0,003

100,00

50

Інші операційні витрати

600

1219

1,89

3,39

100,00

203,17

Позареалізаційні доходи

342

118

1,08

0,33

100,00

34,50

Позареалізаційні витрати

770

1252

2,43

3,48

100,00

162,6

Прибуток (збиток) звітного періоду

434

-5448

1,37

-15,14

100,00

-1255,3

Податок на прибуток та інші обов'язкові платежі

434

155

1,37

0,43

100,00

35,71

Використано прибутку

-

-5603

-

-15,58

-

-

Таблиця 10 - Аналіз результатів ПХД (2008 рік)

За наданими матеріалами можна зробити наступний висновок: при порівнянні коефіцієнтів виявлена ​​недостатня ліквідність балансу підприємства ВАТ «Белза» у короткостроковому періоді. Фінансові коефіцієнти ліквідності, виявилися набагато нижче нормованих значень, що говорить про фінансову нестабільність підприємства. За оцінкою фінансової стійкості підприємства відзначимо, що ВАТ «Белза» не знаходиться в сильній залежності від позикових джерел коштів йому характерно стійке фінансове становище, так як підприємство забезпечує можливість оплати всіх зобов'язань продажем власного майна.

Прийнявши до уваги виявлені в ході аналізу негативні явища, можна дати деякі рекомендації щодо покращення і оздоровлення підприємства:

 • Необхідно збільшувати частку власного оборотного капіталу в вартості майна і добиватися, щоб темпи росту власного капіталу були вище темпів росту позикового капіталу;

 • Вжити заходів щодо зниження кредиторської заборгованості;

 • Необхідно підвищувати оборотність оборотних коштів підприємства, особливо звернути увагу на прирощення найбільш ліквідних активів;

 • Звернути увагу на організацію виробничого циклу, на рентабельність продукції, її конкурентоспроможність.3. ОПОДАТКУВАННЯ НА ВАТ «Брестська електроламповий завод»

3.1 Види податків, сплачуваних підприємством ВАТ «Брестський електроламповий завод»

Різноманіття податків, які виплачує Брестський електроламповий завод, розрізняються за умовами їх обкладання, за механізмами справляння та регулювання. Все це обумовлює необхідність їх систематизації.

Найпершим і найбільш використовуваним до теперішнього часу є розподіл податків за критерієм віднесення оподаткування до прибутковий-майновому, або по оподаткуванню витрат на споживання, на два основних види - прямі і непрямі.

Прямі податки накладають зобов'язання безпосередньо на поточні доходи або майно підприємства. Типовим прикладом такого податку на Брестському електроламповому заводі є податок на прибуток. Податок стягується конкретно з підприємства. Прямі податки в свою чергу поділяються на реальні та особисті. Реальними податками оподатковуються окремі види майна платника податків на основі кадастру - переліку об'єктів оподаткування, на основі їхніх зовнішніх ознак і враховує середню, а не дійсну прибутковість підприємства. Ці податки стягуються в силу факту володіння майном незалежно від фінансового стану і доходів платника податків. У залежності від об'єкта оподаткування до прямих реальним доходам на Брестському електроламповому заводі відносяться плата за землю, податок на нерухомість, промисловий податок. Але так як ВАТ Белза є резидентом вільно-економічної зони, то податок на нерухомість підприємство не платить вже два останні роки. Особисті податки, на відміну від реальних, враховують платоспроможність платника податків. При їх справляння об'єкти оподаткування (дохід, майно) визначаються індивідуально для кожного платника з урахуванням наданих йому пільг. У залежності від об'єкта оподаткування розрізняють такі види прямих особистих податків: прибутковий з фізичних осіб; податок на прибуток підприємства; податок на надприбуток.

Непрямі податки накладають зобов'язання на діяльність та продукцію цієї діяльності (товари і послуги). Найбільш суттєві приклади: податок на додану вартість, акцизи. Даними податками обкладаються витрати на споживання. Вони являють собою, по суті, надбавку до ціни товару або послуги. До них відносяться ПДВ, податок з продажів, акцизи.

Прямі та непрямі податки мають свої переваги і недоліки. Основною перевагою прямого оподаткування є те, що прямі податки - це більш визначений, твердий і постійне джерело доходів бюджету, вони більшою мірою порівнюються з платоспроможністю платників податків, витрати ж на їхнє стягування відносно невеликі. До недоліків можна віднести зменшення схильності до заощаджень та інвестицій при підвищенні податкових ставок.

Непряме оподаткування, по-перше, приносить великі доходи до бюджету, тому що має джерелом продаж товарів, по-друге, непрямі податки, будучи закладеними в ціну товару, сплачуються непомітно для платника податків. Недоліки непрямих податків обумовлені їх регресивним характером, тобто зворотного пропорційністю платоспроможності платників податків. Крім того, непрямі податки збільшують ціну товару.

Також прийнята класифікація податків в залежності від рівня органів влади, їх встановлюють. Відповідно до цього критерію податки поділяють на загальнодержавні (які встановлюються на всій території держави), регіональні (діючі в рамках окремих регіонів) та місцеві (обов'язкові до сплати на територіях, підпорядкованих місцевому органу влади). Також існують спеціалізовані податки для фінансування конкретних програм громадського сектору. Типовим прикладом подібних податків є відрахування в дорожні фонди.

Разом з тим більшість податків орієнтовані на оцінку об'єкта оподаткування у вартісній формі. Відповідно, обсяг податкових зобов'язань у цьому випадку визначається множенням величини податкової ставки, описуваної пайовою показником (у відсотках) на отриману вартісну оцінку об'єкта оподаткування (майна, товарів і т. д.). Такий податок називається вартісним.

ВАТ «Брестський електроламповий завод» сплачує податок на доходи іноземної організації, утриманий і перерахований до бюджету Республіки Білорусь податковим агентом, у відношенні яких іноземна організація, що здійснює діяльність у РБ через постійне представництво, є платником податку на прибуток у республіці.

Податки, сплачувані ВАТ «Брестський електроламповий завод» з 1 січня по 31 грудня 2008 року представлені у додатку Г.

3.2 Особливості оптимізації оподаткування на підприємстві ВАТ «Брестський електроламповий завод»

Високі податкові ставки примушують платників великих податкових сум шукати різні способи економити на сплаті податків. Один з найбільш часто застосовуваних прийомів сплати від податків - переклад капіталів в країни з більш вигідними умовами податковими оподаткування - офшорні зони. Офшорні зони - зазвичай невеликі острівні або прибережні держави або території, які проводять політику залучення капіталів з-за кордону шляхом надання їм широких податкових пільг. Поряд з поняттям «офшорна зона» також активно використовується поняття «вільно економічна зона».

ВАТ «Брестський електроламповий завод» є резидентом вільної економічної зони.

Вільно економічні зони (СЕЗ) - це особливі економічні райони (комплексні зони, відкриті міста) в межах однієї держави, де діє не тільки пільговий режим оподаткування, але і пільгові митні, інвестиційні та інші умови економічної діяльності для іноземних і вітчизняних підприємств і підприємців. Все це стимулює підприємницьку активність і привертає іноземні інвестиції в національну економіку. При цьому вільна економічна зона виступає як органічна ланка народногосподарського комплексу (або його частини), пов'язана з ним різними чинниками - соціально-економічними, демографічними, географічними.

Так як Брестський електроламповий завод є резидентом СЕЗ, то він має деякі пільги оподаткування. Товари, вироблені у вільних економічних зонах і вивозяться в інші країни, звільняються від мита та інших платежів (крім митних зборів). До зазначених товарів не застосовуються заходи економічної політики (за нетарифного державного регулювання зовнішньоторговельної діяльності). Товари, що ввозяться з інших країн у вільні економічні зони, звільняються від ввізних митних зборів та інших платежів (крім митних зборів). Не стягуються митні платежі і не застосовуються кількісні обмеження на ввіз і вивіз товарів, що ввозяться з інших країн у вільні економічні зони і потім вивозяться в зарубіжні країни.

Система оподаткування у вільних економічних зонах відноситься до спеціальних податковим режимам, тобто на території СЕЗ діє особливий порядок обчислення і сплати податків і зборів протягом певного періоду часу, застосовуваний у випадках і в порядку, встановленому Податковим кодексом РБ.

ВАТ «Брестський електроламповий завод» звільняється від податку на:

- Нерухомість за основними засобами (об'єктах незавершеного будівництва), розташованим на території відповідних СЕЗ, і транспортним засобам незалежно від напрямку використання вказаних основних засобів і транспортних засобів;

- Додану вартість, що обчислюється за ставками, встановленими законодавством Республіки Білорусь, за винятком ставки 10 відсотків, сплачується організаціями, які є резидентами ВЕЗ, у розмірі 50 відсотків від належної до сплати суми зазначеного податку з оборотів по реалізації на території РБ товарів власного виробництва, які вироблені ними на території СЕЗ і є імпортозамінними відповідно до переліку, визначеного Урядом РБ за погодженням з Президентом РБ;

- Прибуток, отриманої від реалізації товарів власного виробництва (на 5 років).

3.3 Шляхи зменшення податкових платежів

Як вдосконалення шляхів оптимізації оподаткування можна розглядати прогнозний аналіз і розробку тактичних і стратегічних рішень з оптимізації оподаткування.

Підприємство самостійно може регулювати об'єкти оподаткування, наприклад, щоб зменшити суму податків (зборів), зменшується сума нарахованої оплати праці і т. д.

Важливим моментом оптимізації оподаткування підприємства є використання системи планування на майбутні періоди податкових платежів і надходжень. З цією метою проводиться моделювання баз оподаткування податків (зборів), які сплачуються підприємством. Моделювання проводиться по кожному окремому податку (збору). Спочатку виробляється розрахунок податків (зборів), пов'язаних з фондом оплати праці.

При моделюванні оптимального розміру податкових платежів необхідно «програти» варіанти зменшення або збільшення бази оподаткування і порівняти з даними податкових платежів, які виходять із зменшеною або збільшеною іншої бази оподаткування. Після цього проводиться розрахунок і моделювання суми податкових платежів, що входять у ціну продукції, що реалізовується. Після визначення і моделювання розмірів передбачуваних податків (зборів) за певний період, розраховують загальну суму податкових платежів.

Моделювання з метою оптимізації податкових платежів здійснюється шляхом зіставлення різних варіантів розрахунку податку.

Оптимізація податків за допомогою варіювання баз оподаткування здійснюється шляхом зменшення тієї бази оподаткування, що обкладається більш високою ставкою податку. При моделюванні ефективності обраної податкової політики розраховуються як загальні, так і приватні оціночні показники. Одним з показників, що характеризують ефективність податкової політики, є коефіцієнт ефективності прийнятої системи оподаткування. Ефективність обраної податкової політики характеризується також показником податкомістких в загальній сумі обсягу реалізації продукції.

Для моделювання оптимізації оподаткування по окремих податках розраховується частка окремого податку в загальній сумі передбачуваних податків.

Моделювання прогнозування податкових платежів дає можливість виявити оптимальний варіант податкової політики підприємства

Важливим етапом системи управління економікою є прогнозування, так як будь-яке управлінське рішення за своєю суттю є прогнозування валових податкових відрахувань.

Прогнозування - це передбачення, пророкування, засноване на певних даних.

Одним з елементів методики прогнозування господарської діяльності підприємства, є прогнозування валових податкових відрахувань. Прогнозування податків здатне стати ув'язненням у попередньому розрахунку обов'язкових платежів за результатами всієї господарської діяльності і за конкретними операціями з подальшою оптимізацією.

Мінімізація податкових платежів не завжди відповідає стратегічним потребам підприємства.

Прогнозування - це інтеграційний процес раціоналізації господарської діяльності з позиції відповідності чинному податковому законодавству та стратегії розвитку підприємства.

Об'єктом прогнозування є інтегрована в єдину сукупність умовно-постійна величина податкових баз підприємства.

До числа найбільш важливих завдань оптимального прогнозування можна віднести:

 1. моніторинг та практичну оцінку впливу на показники діяльності суб'єкта господарювання діючої системи податків і зборів, а також порядку їх справляння;

 2. моніторинг та практичну оцінку впливу на величину податкового навантаження конструктивно-методичних матеріалів щодо віднесення витрат на витрати обігу і прибуток;

 3. аналіз фактичного і очікуваного зміни цін і тарифів;

 4. стан розробки та проходження в законотворчих органах відповідних законів і підзаконних актів, оцінка можливості і термінів їх введення в практику, тобто оцінка впливу змін у податковому законодавстві на фінансовий стан підприємства.

У цих цілях можуть бути використані три основних методи прогнозування:

 1. деталізоване моделювання;

 2. застосування фактичної податкової ставки;

 3. визначення еластичності податків (здатності податкових відрахувань реагувати на зростання доходів).

Стрімке поширення сучасних інформаційних технологій дозволяє зробити доступним і наочним сучасні методи та підходи стратегічного прогнозування.

Безліч значень податкових платежів є впорядковані послідовності - тимчасові ряди. При їх прогнозі використовуються два підходи. При першому вивчається минулу поведінку ряду і в припущення, що система не міняється в часі (не змінюється законодавство, не змінюється курс білоруського рубля), екстраполюється ряд на майбутнє без детального вивчення самої системи.

Суть другого полягає в побудові імітаційної моделі із змінами параметрів системи, вибираючи з них оптимальне. Результатом реалізації поставленого завдання має бути створення імітаційної моделі для:

 1. середньострокового і довгострокового прогнозу податкових платежів;

 2. імітація ситуації зміни податкового законодавства.

Зазвичай тимчасові ряди складаються з елементів:

 1. тренда;

 2. сезонних коливань;

 3. циклічних коливань;

 4. випадкових коливань.

Тренд - це загальна спрямованість змін певних значень, узятих на видовженому відрізку часу.

Сезонні коливання - це коливання навколо тренда, який виник на регулярній основі.

Циклічні коливання виникають в період до одного року. Вони часто присутні у фінансових даних у відповідності зі стандартним циклом ділової активності, що складається з різкого спаду, зростання, бурхливого зростання.

Випадкові коливання - це непередбачувані коливання. Їх аналіз можна використовувати для обчислення ймовірності помилок і оцінки надійності застосовуваних моделей прогнозування.ВИСНОВОК

Оптимізація оподаткування - головне завдання фінансового менеджменту, це вибір найкращого шляхи управління фінансовими ресурсами підприємства. Оптимізація оподаткування - процес, пов'язаний з досягненням певних пропорцій усіх фінансових аспектів угоди або проекту. Існує поширена думка, що оптимізація проводиться тільки з метою максимального законного зниження податків. У цьому випадку її часто називають податковою мінімізацією. Оптимізація оподаткування - це більша завдання, що стоїть перед фінансовим менеджментом (фінансовим управлінням підприємством) ніж мінімізація податків. Оптимізація оподаткування набагато ширше: крім мінімізації, її інструментами є відстрочення сплати податків, зменшення суми виплачуваних до бюджету «живих» коштів та інші. Всі вони вигідні з точки зору фінансового менеджменту: грошові кошти залишаються в розпорядженні підприємства і дають прибуток, не зменшується сума обігових коштів (а це особливо актуально, коли їх не вистачає), що також сприяє збільшенню прибутку.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

       1. Податковий кодекс Республіки Білорусь. Загальна частина: Кодекс Республіки Білорусь, 19 грудня 2002 р., № 166-3 / / Національний реєстр правових актів Республіки Білорусь. - 2003. - № 4. - 2 / 920.

       2. Про податки на доходи і прибуток: Закон Республіки Білорусь, 22 грудня 1991 р., № 1330 - XII / / Вед. Вярхо ўнага Савета Республікі Білорусь .- 1992. - № 4. - Ст. 77.

       3. Про податки на додану вартість: Закон Республіки Білорусь, 19 грудня 1991 р., № 1319 - XII / / Національний реєстр правових актів Республіки Білорусь. - 1999. - № 95. - 2 / 99.

       4. Про прибутковий податок з фізичних осіб: Закон Республіки Білорусь, 21 грудня 1991 р., № 1327 - XII / / Національний реєстр правових актів Республіки Білорусь. - 2006. - № 6. - 2 / 1175.

       5. Про акцизи: Закон Республіки Білорусь, 19 грудня 1991 р., № 1321 - XII / / Вед. Вярхо ўнага Савета Республікі Білорусь. - 1998. - № 4. - Ст. 22.

       6. Про спрощену систему оподаткування для суб'єктів малого підприємництва: Закон Республіки Білорусь, 31 грудня 1997 р., № 121-3 / / Вед. Вярхо ўнага Савета Республікі Білорусь. - 1998. - № 5. - Ст. 24.

       7. Про податки і збори, які стягуються до бюджету Республіки Білорусь: Закон Республіки Білорусь, 20 грудня 1991 р., № 1323 - XII / / Вед. Вярхо ўнага Савета Республікі Білорусь. - 1992. - № 4. - Ст. 75.

       8. Занадворнов В.С. Теорія оподаткування / В.С. Занадворнов / / Економічний часопис ВШЕ. - 2003. - № 4 - 2004. - № 3.

       9. Заєць, Н.Є. Теорія податків: навчальний посібник / Н.Є. Заєць. - Мінськ: БГЕУ, 2002. - 220 с.

       10. Кірєєва Є.Ф. Формування податкових просторів в умовах економічної інтеграції: моногр. / Є.Ф. Кірєєва. - Мінськ: БГЕУ, 2002.

       11. Лук'янова І.А. Теорія податків: курс лекцій / І.А. Лук'янова. Мінськ: БГЕУ, 2009. - 147 с.

       12. Миронова Т.М. Податки й оподатковування: уч. посібник / Т.М. Миронова. - Мінськ: БДУ, 2002.

       13. Дукаліч Л.В. Податки й оподатковування: уч. посібник / Л.В. Дукаліч. - Ростов н / Д.: Фенікс, 2000. -416 С.

       14. Кірєєва Є.Ф. Податковий контроль: уч. посібник / Є.Ф. Кірєєва Т.А. Верезубова С.Ф. Зубарєва [и др.]; під ред. Є.Ф. Киреєвої, І.А. Лук'янової. - Мінськ: БГЕУ, 2008. - 219 с.

       15. Василевська Т.І., Стасенко, В.А. Податки Республіки Білорусь: Теорія, методика і практика. - Мн.: Белпрінт, 1999. - 544 с.ДОДАТОК А

ХАРАКТЕРИСТИКА ПІДПРИЄМСТВА

Найменування підприємства

Відкрите акціонерне товариство "Брестський електроламповий завод" (ВАТ "Белза")

1

2

Юридична адреса

224020 м. Брест, вул. Московська, 204; телетайп № 229171 ГРАНАТ ВУ, телекс 42-37-47 № 229113 ГРАНАТ ВУ факс (0162) 42-60-78, тел. (0162) 42-05-30

Е-mail: brestlamp@hotbox.ru

Http: \ \ www.brestlamp.hotbox.ru

Форма власності

приватна

Реєстраційний номер УМН

200007197

Найменування вищестоящого Міністерства, відомства

Міністерство економіки Республіки Білорусь

Номер рублевою розрахункового рахунку, банк, його адресу

р / рах 3012000000966 Ф-л № 3 ВАТ «Белгазпромбанк», м. Брест,

Код 171

224020, м. Брест, вул. Я. Купали, 13 / 1

Номер рублевою розрахункового рахунку, банк, його адресу

р / рах 3012000000966 Ф-л № 3 ВАТ «Белгазпромбанк», м. Брест, Код 171

224020, м. Брест, вул. Я. Купали, 13 / 1

Унн

200007197

ОКПО

00214280

Номер валютного рахунку, банк, його адресу

р / рах 3012000000966 Ф-л № 3 ВАТ «Белгазпромбанк», м. Брест, Код 171 224020, м. Брест, вул. Я. Купали, 13 / 1

ДОДАТОК Б

СТРУКТУРА УПРАВЛІННЯ ВАТДОДАТОК В

ГРАФІК КРИВИЙ ФІНАНСОВОГО СТАНУ

ймовірність виникнення ризику

1 2 3 4 5 5 4 3 2 1 зони фінансової стійкості зони ризику

ДОДАТОК Г

ТАБЛИЦЯ Н А логів НА 2008 РІК

Найменування

Вхідне сальдо, біл. руб.

Обороти, біл. руб.

Вихідне сальдо, біл. руб.


дебет

кредит

дебет

кредит

дебет

кредит

ПДВ

485143106


2289668260

3189212537


414401171

Податок від виручки від реалізації (сільгосп), 2%

0


54676539

49784270

4892269


Податок на доходи


17705902

-6184559

-7776497


16113964

Екологічний податок (водні об'єкти)


1831405

24515287

29388227


6704345

Екологічний податок (атмосфера)


13347384

107887847

134002160


39461697

Екологічний податок на видобуток природних ресурсів


3672027

38254889

48026033


13443171

Екологічний податок на розміщення відходів


417358

1267817

295436

555023


Платежі на виробництво тари


14197359

19234161

7472347


2435545

Міський транспорт, 2%


1694134

22166406

10889162

9583110


Інфраструктура, 1%


2424260

11083203

5444581

3214362


Податок на прибуток, 24%


66095243

326072546

171934138

88043165


Податок на придбання автотранспортних засобів


64187

0

0


64187

Податок на землю


19338144

411720205

392692218


310157

50% від здачі в оренду держмайна


14544226

18379848

3842691


7069

пеня

0


2775126

2775126

0


Штрафні санкції

0


3336158

3336158

0


Прибутковий податок


90031672

1033175392

1138589557


195445837

30% до держ.бюджету від реалізації осн.средств


2205911

0

0


2205911

Дивіденди доходи від прибутку госпредпріят.республ.

0


565489

565489

0


Дивіденди доходи від прибутку госпредпріят.местний

0


49310

49310

0


Збір за здійснення торгівлі


2000

19500

0

17500


Податок на незавершене будівництво

0


43198024

43201175


3151

Податок на нерухомість


305181

111610780

111610780


3305737

Податок на послуги


952197

9275462

11629002


3305737

Податок з продажу, 5%

64778


2433316

3149738


651644

Інноваційний фонд


765248107

54992350

137080052


847335809

суботник

0


1319000

1319000

0


Інноваційний фонд мін. торгівлі


163405

1264441

1264441


163405

ВСЬОГО

485207884

1014240102

4582756797

5489777131

106305429

1542357981

Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Фінанси, гроші і податки | Курсова
221кб. | скачати


Схожі роботи:
Аналіз діяльності підприємства ВАТ Брестський завод молочної продукції за 20052007гг
Аналіз діяльності підприємства ВАТ Брестський завод молочної продукції за 2005 2007рр
Оптимізація оподаткування на підприємстві
Оптимізація оподаткування на підприємстві
Управління фінансовими ресурсами на підприємстві ВАТ Лениногорский завод Автоспецобладнання
Виробничої техніко економічної практика на підприємстві ВАТ Міський молочний завод 1
Бухгалтерський облік і аудит на підприємстві ВАТ Вологодський завод дорожніх машин
Оптимізація оподаткування підприємства
Оптимізація оподаткування юридичних осіб
© Усі права захищені
написати до нас