Оптимальна структура капіталу

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

Зміст

Введення

1. Теоретичні основи управління структурою капіталу з метою його оптимізації

1.1 Сутність капіталу, його структура. Теоретичні основи управління капіталом

1.2 Теорії структури капіталу

1.3 Ціна капіталу та методи її оцінки. Оптимальна структура капіталу

2. Структура капіталу ВАТ "Самарський резервуарний завод"

2.1 Характеристика організації ВАТ "Самарський резервуарний завод"

2.2 Аналіз структури капіталу ВАТ "Самарський резервуарний завод"

2.3 Пропозиції щодо оптимізації структури капіталу організації ВАТ "Самарський резервуарний завод"

2.4 Рішення завдання

Висновок

Список використаної літератури

Введення

Прискорення ринкових змін, яке пред'являє цілком нові, більш жорсткі вимоги до всіх суб'єктів ринкових відносин, як національних (в тому числі і російського), так і глобальних ринків є найважливішою характеристикою сучасних економічних умов господарювання. При цьому ринкові зміни набувають лавиноподібний характер, і тим самим багаторазово збільшують ступінь невизначеності та обумовлені нею ризиків.

У цих умовах ефективність діяльності підприємства багато в чому залежить від здатності його власників і менеджменту адекватно оцінити зміст ринкових змін, і на основі цієї оцінки виробити ефективну стратегію свого розвитку. Таким чином, перед менеджментом підприємств постає ряд комплексних завдань, які вимагають ефективного рішення.

Однією з таких задач є визначення такої оптимальної структури капіталу, яка відповідала б вимогам, що пред'являються як економічною ситуацією в цілому, так і керівництвом фірми з урахуванням її особливостей на певному етапі розвитку.

Вимоги зовнішньої економічної ситуації характеризуються динамічністю та невизначеністю зовнішніх впливів, що обумовлено впливом глобалізації, а також розширенням спектру можливих варіантів інвестування наявних ресурсів, які в той же час пов'язані зі збільшенням ризику. Вимоги керівництва фірми обумовлені тим, що конкурентне середовище передбачає ефективне функціонування тільки таких економічних суб'єктів, які здатні не тільки залучити ресурси, але і визначити таке їх співвідношення, яке б в даних умовах було оптимальним.

Така оптимальна структура джерел ресурсів передбачає забезпечення фінансової стійкості фірми, досягнення нормативів її поточної ліквідності та платоспроможності, а також необхідної віддачі на вкладений капітал. Все перераховане вище зумовлює актуальність теми цієї курсової роботи.

Відповідно до актуальністю сформульована тема роботи - "Оптимальна структура капіталу. Управління структурою капіталу".

Об'єктом вивчення є підприємства різних організаційно-правових форм і, зокрема, ВАТ "Самарський резервуарний завод".

Предметом вивчення є причинно-наслідкові зв'язки економічних явищ і процесів, які виникають у сфері фінансової діяльності господарюючих суб'єктів.

Метою курсової роботи є вивчення теоретичних основ оптимізації структури капіталу, а також можливостей їх практичного застосування.

Поставлена ​​мета вимагала вирішення наступних завдань:

визначення сутності поняття "капітал", вивчення його класифікації;

розгляд теоретичних засад управління капіталом;

вивчення структури капіталу (сутність, поняття, компоненти);

вивчення основних теорій структури капіталу;

розгляд понять ціни капіталу, вивчення основних методів оцінки;

вивчення основних підходів до визначення оптимальної структури капіталу, а також їх застосування на основі ВАТ "Самарський резервуарний завод".

1. Теоретичні основи управління структурою капіталу з метою його оптимізації

1.1 Сутність капіталу, його структура. Теоретичні основи управління капіталом

Капітал, разом з природними та трудовими ресурсами, є одним з найважливіших факторів виробничої діяльності. У загальному вигляді під капіталом розуміється вартість, що авансується в діяльність підприємства з метою отримання прибутку.

На сьогоднішній день термін "капітал" не має єдиного визначення в економічній літературі. З одного боку, його визначають як суму акціонерного капіталу, емісійного доходу і нерозподіленого прибутку, в цьому випадку величина капіталу розраховується як різниця між вартістю активів фірми і її кредиторською заборгованістю [15, с.129]. Цьому визначенню близька і таке трактування капіталу, яка визначає капітал як сукупність коштів з усіх джерел, використовувану для фінансування активів та операцій підприємства. З іншого боку, під капіталом розуміється сукупність усіх довгострокових джерел коштів підприємства. У західній літературі під капіталом розуміється сукупність усіх джерел коштів, які використовуються для фінансування активів та операцій, які включають короткострокову та довгострокову заборгованість, привілейовані і звичайні акції (пасив балансу); в цілях цієї курсової роботи зупинимося на цьому визначенні.

Капітал підприємства можна класифікувати за кількома ознаками, для розкриття обраного визначення поняття "капітал", зупинимося на класифікації за ознакою "титул власності" [9, с.289]. Відповідно до цієї класифікації капітал підрозділяється на два види: власний і позиковий; причому такий поділ капіталу в системі джерел його залучення носить визначальний характер.

Розглянемо власні джерела коштів, найважливішою складовою яких є капітал власників фірми, який визначається як вартісна оцінка сукупних прав власників фірми на частку в її майно, синонімом є поняття "власний капітал". Слід зазначити, що в балансовій оцінці капітал власників дорівнює величині чистих активів [10, с.113].

Власний капітал представляє ту частину вартості активів підприємства, яка дістанеться його власникам після задоволення вимог третіх осіб; він може бути оцінений формально (за балансовою або ринковою оцінкою), або фактично (у разі ліквідації підприємства). Власний капітал включає наступні основні компоненти: статутний, додатковий, резервний капітал і нерозподілений прибуток.

Статутний капітал характеризує сукупну номінальну вартість акцій фірми, придбаних акціонерами, він створюється як основа початкової, необхідного для заснування підприємства, при цьому власники або учасники підприємства формують його виходячи з власних фінансових можливостей у розмірі, достатньому для ініціювання діяльності.

Додатковий капітал, який представлений окремою статтею в балансі, включає наступні значення: суму дооцінок основних засобів, об'єктів капітального будівництва та інших матеріальних об'єктів майна підприємства термін корисного використання яких становить більше 12 місяців; різниця продажної вартості акцій, отриманої в процесі їх продажу за ціною, перевищує номінал, та їх номінальної вартості; позитивні курсові різниці по внесках до статутного капіталу в іноземній валюті.

Резервний капітал являє собою джерело фінансування, що знаходиться в окремій статті в пасиві балансу, він відображає резерви підприємства, сформовані за рахунок прибутку [14, с.478]. У балансі резервний капітал представлений наступними статтями: резервами, утвореними відповідно до законодавства (в обов'язковому порядку), і резервами, утвореними відповідно до установчих документів (на розсуд керівництва).

Прибуток, який вважається основним джерелом засобів динамічно розвивається підприємства, присутній в балансі у вигляді нерозподіленого прибутку, а також у вигляді створених за рахунок прибутку фондів і резервів. В умовах ринку величина прибутку, що залишається в розпорядженні підприємства, залежить від безлічі факторів, до головним з яких відноситься співвідношення доходів і витрат, так як в залежності від варіанту їх визнання та оцінки можна отримати різну величину прибутку.

Позиковий капітал визначається як сукупність довгострокових зобов'язань підприємства перед третіми особами; він представлений в основному довгостроковими банківськими кредитами, і облігаційними позиками [7, с.781]. Збільшення частки позикового капіталу в структурі джерел фінансування підприємства супроводжується збільшенням фінансового ризику, зниженням відносної величини резервного капіталу, і, починаючи з певного значення, зростанням середньозваженої вартості капіталу підприємства. Тим не менш, залучення позикового капіталу в розумних межах вигідно, тому що витрати на його обслуговування (відсотки) списуються на собівартість, зменшуючи тим самим прибуток, що підлягає оподаткуванню.

Позиковий капітал характеризується рядом відмінностей від власного капіталу, наприклад, він належить поверненню на певних умовах, які обумовлюються на момент його залучення. Крім цього, позиковий капітал повинен регулярно оплачуватися шляхом виплати відсотків його власникам, незалежно від наявності чи відсутності у підприємства прибутку. Також слід відзначити, що кредитори мають переважні права перед власниками підприємства при задоволенні вимог у разі банкрутства цього підприємства. Позиковий капітал підрозділяється на наступні види: банківські кредити, облігаційні позики, фінансовий лізинг, короткострокові джерела.

Перейдемо до розгляду теоретичних засад управління капіталом, під якими розуміється система принципів і методів розробки та реалізації управлінських рішень, пов'язаних з його оптимальним формуванням з різних джерел, а також забезпеченням його ефективного використання в різних видах господарської діяльності підприємства. Управління капіталом спрямоване на вирішення таких основних завдань [9, с.293]: формування обсягу капіталу, достатнього для забезпечення необхідних темпів розвитку підприємства; оптимальний розподіл капіталу за видами діяльності та напрямками використання; досягнення максимальної прибутковості капіталу при заданому рівні фінансового ризику, або зниження фінансового ризику використання капіталу при заданому рівні прибутковості, забезпечення достатнього рівня фінансового контролю над підприємством з боку засновників; забезпечення фінансової гнучкості підприємства; оптимізація структури капіталу; своєчасне, якісне реінвестування капіталу.

Таким чином, після розгляду теоретичних основ таких понять, як капітал, управління капіталом, структура капіталу, перейдемо до вивчення теорій структури капіталу.

1.2 Теорії структури капіталу

Щодо економічної категорії структура передбачає поділ на складові частини в залежності від певних ознак, а також встановлення взаємозв'язків між цими складовими частинами [11, с.296]. Таким чином, структура капіталу може бути визначена як сукупність його окремих, взаємозв'язаних елементів, виділених в залежності від того чи іншого класифікаційного ознаки.

Незважаючи на наявність загального підходу до розуміння фінансової структури капіталу, в економічній літературі існують різні її визначення. Наприклад, класичні концепції структури капіталу побудовані на дослідженні співвідношень акціонерного (власного) капіталу підприємства і довгострокового позикового капіталу. У зв'язку з цим, існують визначення структури капіталу як відношення заборгованості до акціонерного капіталу [12, с.314], або як відносини між акціонерною власністю і сукупним капіталом компанії [8, с.251]. Внаслідок того, що акціонерний капітал представлений акціями компанії, а довгостроковий позиковий капітал - облігаціями, структура капіталу іноді розглядається як співвідношення між цими цінними паперами; так, наприклад, існують підходи до розгляду структури капіталу як співвідношення цінних паперів, що використовуються фірмою для фінансування діяльності.

Крім того, під структурою капіталу розуміється співвідношення всіх форм власних і позикових фінансових коштів, які використовуються підприємством для фінансування активів у процесі своєї господарської діяльності. Таке трактування структури капіталу дозволяє істотно розширити сферу використання даної теоретичної концепції на практиці, так як вона дозволяє дослідити особливості, а також розробляти відповідні рекомендації для середніх, малих підприємств, для яких обмежений доступ на ринки довгострокового капіталу [3, с.272].

Розглянемо класичну теорію структури капіталу Модільяні та Міллера (теорія Модільяні-Міллера), яка, базуючись на концепції ідеальних ринків капіталу, спочатку передбачала, що вартість будь-якого підприємства визначається тільки його майбутніми доходами і, відповідно, не залежить від структури його капіталу. Облік податку на прибуток, при подальшому розвитку даної теорії, привів теоретиків до висновку про безперервне зростання вартості акцій підприємства в міру зростання частки позикового капіталу. Введення в модель такого чинника, як "витрати фінансових труднощів підприємства внаслідок несприятливої ​​структури капіталу", дозволило визначити, що економія за рахунок зниження податкових виплат лише до певних меж сприяє підвищенню вартості підприємства в міру збільшення частки позикових коштів у структурі капіталу. Починаючи з певного моменту при збільшенні частки позикового капіталу вартість підприємства починає знижуватися, що обумовлено перевищенням зростання витрат над економією на податках внаслідок занадто високого рівня фінансового ризику.

Таким чином, можна виділити наступні основні положення модифікованої теорії Модільяні-Міллера: наявність певної частки позикового капіталу корисно для підприємства, проте надмірне використання позикового капіталу шкідливо; також слід врахувати, що для кожного підприємства існує своя оптимальна частка позикового капіталу [2, с.216 ].

При розгляді теорії структури капіталу необхідно зупинитися на понятті фінансового левериджу, що має на увазі використання боргів для фінансування інвестицій; показником фінансового левериджу є співвідношення довгострокового позикового капіталу і власного капіталу (так зване плече фінансового важеля).

Ефект фінансового важеля виявляється в збільшенні рентабельності власного капіталу за рахунок використання позикового капіталу, незважаючи на платність останнього. При використанні позикового капіталу, підприємство може збільшувати дохід на кожну одиницю власного капіталу до тих пір, поки віддача від позикових коштів буде перевищувати відсотки, що виплачуються за використання позикового капіталу [5, с.112].

Таким чином, за підсумками розгляду теоретичних основ структури капіталу можна зробити висновок про те, залучені та позикові кошти по-різному беруть участь у формуванні капіталу компанії, що визначає специфіку структури фінансових ресурсів і структури капіталу.

1.3 Ціна капіталу та методи її оцінки. Оптимальна структура капіталу

Вартість джерела фінансування можна визначити як суму коштів, яку необхідно заплатити за використання певного обсягу залучених фінансових ресурсів, виражену у відсотках до обсягу позикових ресурсів. Таким чином, вартість капіталу визначається процентною ставкою, яка підлягає сплаті інвесторам, які вкладають капітал в дане підприємство. Існує наступна економічна інтерпретація показника "вартість капіталу": він характеризує суму, яку слід регулярно платити за залучення одиниці капіталу з конкретного джерела [5, с.117].

Спочатку розглянемо вартість елементів позикового капіталу, основними з яких є банківські кредити та облігаційні позики. Вартість банківських кредитів слід розглядати з урахуванням податку на прибуток, при цьому відсотки за користування кредитами включаються до собівартості продукції. Аналогічним чином визначається вартість облігаційної позики, так як витрати у вигляді відсотків за борговими зобов'язаннями будь-якого виду, в тому числі відсотків, нарахованих за зобов'язаннями, випущеними платникам податків, відносяться до інших витрат, тим самим зменшуючи оподатковуваний прибуток [6, с.265].

Що стосується власного капіталу, то в ньому виділяються наступні групи: власний капітал вигляді привілейованих акцій і власний капітал у вигляді звичайних акцій. Вартість пайового капіталу у вигляді привілейованих акцій, враховуючи, що з цього виду акцій виплачується фіксований відсоток від номіналу, визначається шляхом віднесення величини очікуваного дивіденду до ринкової ціни акцій на момент оцінки.

При визначенні вартості пайового капіталу у вигляді звичайних акцій слід враховувати, що розмір дивідендів по звичайних акціях не визначений заздалегідь і залежить від ефективності роботи підприємства. Існують різні методи визначення вартості даного джерела фінансування, з яких найбільше поширення отримали модель САРМ і модель Гордона [13, с.314]. Модель САРМ дозволяє описати взаємозв'язок між ризиком і очікуваною вартістю капіталу (або прибутковістю активів). Вартість пайового капіталу у вигляді звичайних акцій з використанням моделі Гордона визначається ставленням перший очікуваного дивіденду до ринкової ціни акцій на момент оцінки з урахуванням заявленого темпу приросту дивіденду.

Після розгляду основних способів оцінки вартості структурних елементів капіталу підприємства, перейдемо до розгляду питання формування оптимальної структури капіталу. Визначення оптимальної структури капіталу є найважливішим питанням теорії капіталу зокрема, і фінансового менеджменту в загальному. Існують кілька критеріїв, які є основними при визначенні оптимальної структури капіталу підприємства: політика фінансування активів; вартість компанії; вартість капіталу; ризики, рентабельність [17, с.173].

Кожен з наведених вище критеріїв оптимізації структури капіталу є по-своєму суттєвим при формуванні структури капіталу компанії. На наш погляд, рентабельність власного капіталу (ROE) є найбільш значущим показником діяльності компанії, так як здатність приносити дохід є однією з основних сутнісних характеристик капіталу. У зв'язку з цим, під оптимальною структурою капіталу компанії будемо розуміти таке співвідношення власного і позикового капіталу, яке, з урахуванням особливостей діяльності конкретного підприємства, дозволяє йому максимізувати рентабельність власних коштів.

Існують такі підходи до визначення оптимальної структури капіталу, в основі яких лежить критерій рентабельності власного капіталу: методика розрахунку ефекту фінансового левериджу; методика розрахунку виробничо-фінансового левериджу; підхід EBIT - EPS; метод "Дюпон". Розглянемо основні характеристики перелічених вище підходів [4, с.783].

Підхід, заснований на оцінці ефекту фінансового левериджу, базується на можливості максимізації рентабельності власного капіталу за допомогою визначення взаємозв'язку між чистим прибутком компанії та величиною її валового прибутку, а також існування ефекту фінансового левериджу, що спостерігається в результаті залучення позикового капіталу в обіг компанії.

В основі підходу, заснованого на оцінці виробничо-фінансового левериджу, лежить можливість оптимізації структури капіталу на основі виявлення й оцінки взаємозв'язку між показниками валового прибутку, виробничих і фінансових витрат, а також чистого прибутку. Підхід EBIT - EPS увазі оптимізацію структури капіталу шляхом виявлення такого співвідношення джерел фінансування діяльності компанії, яка дозволяє максимізувати показник чистого прибутку на акцію в порівнянні з очікуваним рівнем валового прибутку. Основою методу "Дюпон" є розкладання формули розрахунку прибутковості власного капіталу на фактори, які впливають на цю прибутковість, а також аналіз співвідношень, що утворюють коефіцієнт ROE, що розраховується шляхом множення прибутковості продажів, оборотності активів і коефіцієнта фінансового левериджу.

Слід зазначити, що існує ряд факторів, облік яких дозволяє цілеспрямовано формувати структуру капіталу [16, с.21], основними з яких є наступні: галузеві особливості операційної діяльності; стадія життєвого циклу підприємства; кон'юнктура товарного і фінансового ринків; рівень рентабельності операційної діяльності; рівень оподаткування прибутку; рівень концентрації власного капіталу.

Таким чином, в цьому розділі були розглянуті основні методичні підходи до визначення ціни капіталу, а також оптимізації структури капіталу виходячи з критерію рентабельності власного капіталу. Перейдемо до практичного застосування розглянутих теоретичних положень.

2. Структура капіталу ВАТ "Самарський резервуарний завод"

2.1 Характеристика організації ВАТ "Самарський резервуарний завод"

ВАТ "Самарський резервуарний завод" є одним з найбільших у Росії підприємств з виробництва сталевих резервуарів, оцинкованих металоконструкцій, оцинкованого і пофарбованого металу.

Компанія була створена шляхом перетворення при приватизації державного підприємства "Куйбишевський завод резервуарних металоконструкцій".

Основною метою підприємства є отримання прибутку, відповідно до якої воно здійснює такі основні види діяльності [18]:

 • виробництво і реалізація конструкцій сталевих резервуарів, газгольдерів,

 • виробництво і реалізація ємностей для води, нафтопродуктів та інших рідин;

 • виробництво і реалізація фланців сталевих, силосів;

 • виробництво і реалізація конструкцій сталевих несучих металевих I і II групи;

 • монтаж будівельних, резервуарних та інших конструкцій.

 • виробництво сталі і виливків з неї;

 • будівельні роботи;

 • виготовлення і ремонт устаткування для нафтової і газової промисловості;

 • проектування обладнання та механізмів для виробництва бурових робіт і нафтогазовидобутку;

 • транспортно-експедиційні послуги;

 • виконання науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт;

 • зовнішньоекономічна діяльність;

 • збір, переробка, використання і реалізація вторинних ресурсів і відходів виробництва, впровадження нових прогресивних методів їх переробки та використання, а також інші види діяльності.

Органами управління товариства є: загальні збори акціонерів; рада директорів; одноосібний виконавчий орган (Генеральний директор).

В умовах жорсткої конкуренції на Російському ринку, підприємство вживає заходів з розвитку і розширення нових виробництв, що надалі буде сприяти більш стабільній роботі заводу шляхом диверсифікації видів діяльності.

Пріоритетними напрямками діяльності товариства на 2010 рік є наступні [18]:

 • випуск продукції по резервуарах в обсязі 10 000 тонн на рік;

 • випуск оцинкованого і пофарбованого металу 114 220 тонн на рік;

 • виробництва оцинкованих металоконструкцій на рівні 9 000 тонн;

 • підвищення якості продукції, що випускається на всіх виробництвах і в усіх напрямках;

 • збільшення рентабельності за рахунок зниження витрат на виробництво продукції;

 • раціональне використання металопрокату;

 • зміст і якісний ремонт верстатного парку та обладнання;

 • оптимальна кадрова політика (зниження плинності за рахунок цілеспрямованої роботи по закріпленню робітників і підвищення їх кваліфікації та вирішення питань оплати праці та матеріального стимулювання).

При аналізі та управлінні структурою капіталу ВАТ "Самарський резервуарний завод" велику увагу слід приділяти аналізу ризиків характерних для аналогічних заводів у цілому, а так само специфічних регіональних ризиків. До ризиків внутрішнього середовища відносяться:

 • дефіцит робочих кадрів і кадрів технічних спеціальностей (ІТП), а також управлінських кадрів (майстрів, начальників цехів);

 • опір змінам (перетворенням), вимогам до якості продукції, що виготовляється, культурі виробництва, трудової дисципліни.

До ризиків зовнішнього середовища відносяться:

 • вплив з боку регіональних, муніципальних і федеральних властей;

 • стан взаємин з постачальниками металопрокату, електроенергії, газу, посилення конкуренції, вплив найбільших кредиторів (банків);

 • випереджаюче зростання вартості металопрокату над вартістю продукції, що випускається.

Специфічними ризиками є: масштабне старіння і вибуття металообробного, спеціального ковальсько-пресового, зварювального і кранового устаткування.

Перераховані ризики характеризують нестабільність зовнішнього і внутрішнього середовища функціонування підприємства, а також обумовлюють необхідність аналізу структури капіталу і можливості її оптимізації.

2.2 Аналіз структури капіталу ВАТ "Самарський резервуарний завод"

З урахуванням теорії структури капіталу, розглянутої в попередньому розділі, перейдемо до вивчення практики структури капіталу і її оптимізації на основі об'єкту дослідження.

Для початку проаналізуємо динаміку і структуру джерел капіталу, представлену в таблиці 2.1 [18].

Таблиця 2.1

Аналіз динаміки і структури джерел капіталу в 2009 році

Джерело капіталу

Наявність коштів, тис.руб.

Структура коштів,%


на початок періоду

на кінець періоду

зраді-ние

на початок періоду

на кінець періоду

зраді-ние

Власний капітал

59 313

-120 140

-179 453

2,7%

-4,4%

-7,1%

Позиковий капітал

2 130 800

2 841 488

710 688

97,3%

104,4%

7,1%

Разом

2 190 113

2 721 348

531 235

100,0%

100,0%

-

З наведеної таблиці видно, що найбільшу частку в структурі джерел капіталу підприємства складають позикові кошти, величина яких на початок 2009 року перевищила величину власних коштів в 35,9 разів. На кінець 2009 року величина власного капіталу придбала від'ємне значення, таким чином, вся діяльність підприємства фінансувалася за рахунок зовнішніх джерел фінансування, за рахунок яких також був покритий відсутність власного капіталу. Така структура свідчить про надзвичайно високу залежність підприємства від кредиторів. У той же час відзначається негативна тенденція збільшення частки позикового капіталу в структурі джерел аж до повного фінансування діяльності за їх рахунок.

Далі слід більш детально вивчити динаміку і структуру власного і позикового капіталу, а також з'ясувати причини зміни окремих його складових і дати оцінку цих змін. Динаміка структури власного капіталу представлена ​​в таблиці 2.2 [18].

Аналіз наведених даних показує, що від'ємне значення показника власний капітал було обумовлено високим значенням непокритих збитків, отриманих за підсумками 2009 року. Така висока величина збитків перевищила величину статутного, резервного, додаткового капіталу, що викликало повну залежність підприємства від зовнішніх джерел фінансування. При цьому величини статутного, резервного, додаткового капіталів в абсолютному значенні не змінилися.

Таблиця 2.2

Динаміка структури власного капіталу

Джерело капіталу

Наявність коштів, тис.руб.

Структура коштів,%


на початок періоду

на кінець періоду

зраді-ние

на початок періоду

на кінець періоду

зраді-ние

Статутний капітал

47 262

47 262

0

79,7%

-71,3%

-151,0%

Резервний капітал

4 242

4 242

0

7,2%

-6,4%

-13,6%

Додатковий капітал

2 363

2 363

0

4,0%

-3,6%

-7,5%

Нерозподілених ва прибуток

5 446

-120 140

-125 586

9,2%

181,3%

172,1%

Разом

59 313

-66 273

-125 586

100,0%

100,0%

0,0%

Розглянемо фінансову стійкість ВАТ "Самарський резервуарний завод".

Коефіцієнт автономії, що характеризує частку коштів, вкладених власниками в майно підприємства (норматив - 50%), в 2008 році склав 0,027. Такий недолік коштів, вкладених власниками в майно підприємства, спричиняє збільшення позикового капіталу в загальній структурі джерел формування майна підприємства. Коефіцієнт автономії за підсумками 2008 року з'явився своєрідним сигналом про нестійкому положенні підприємства. У 2009 році стан справ ще більше погіршився і коефіцієнт автономії прийняв негативне значення (-0,044), що підтверджує зроблені раніше висновки про залежність підприємства від зовнішніх кредиторів.

Коефіцієнт співвідношення власних і позикових коштів (плече фінансового важеля, норматив <1) у 2008 році склав 0,027, це свідчить про те, що підприємство не мало достатнім запасом фінансової стійкості і залежало від зовнішніх джерел фінансування. У 2009 році значення коефіцієнта прийняло від'ємне значення (-0,042), отже, збільшилася залежність від зовнішніх джерел фінансування.

Коефіцієнт маневреності власного капіталу характеризує мобільність використання власного капіталу, визначається відношенням оборотних активів до величини власного капіталу (норматив від 0,2 до 0,5), значення в 2008 році склало 0,056, що істотно нижче норми; в 2009 році значення коефіцієнта зменшилася до ( мінус) 0,075. Отже, підприємство не повною мірою використовувало власний капітал для розвитку виробничої діяльності.

Таким чином, у 2009 році фінансова стійкість підприємства значне погіршала в порівнянні з попереднім періодом, ситуація є критичною і, з урахуванням виявлених раніше ризиків, вимагає негайних дій, що управляють.

Перейдемо до аналізу структури позикового капіталу, адже велике значення на діяльність підприємства надають склад і структура позикових коштів, тобто співвідношення довгострокових, середньострокових і короткострокових зобов'язань, представлене в таблиці 2.3 [18].

Таблиця 2.3

Динаміка структури позикового капіталу

Джерело капіталу

Наявність коштів, тис.руб.

Структура коштів,%


на початок періоду

на кінець періоду

зраді-ние

на початок періоду

на кінець періоду

зраді-ние

Короткострокові кредити

875 357

1 784 346

908 989

41,1%

62,8%

21,7%

Довгострокові кредити

918 049

677 485

-240 564

43,1%

23,8%

-19,2%

Кредиторська заборгованість

337 394

379 657

42 263

15,8%

13,4%

-2,5%

Разом

2 130 800

2 841 488

710 688

100,0%

100,0%

0,0%

Аналіз структури пасивів показав, що в порівнянні з 2008 роком сума короткострокових кредитів і позик збільшилася на 21,7%, що в той час, як частка довгострокових кредитів та кредиторської заборгованості істотно знизилася. Отже, діяльність підприємства на 62,8% фінансується за рахунок короткострокових кредитів.

Залучення позикових коштів сприяє тимчасовому покращенню фінансового стану підприємства, за умови, що вони не заморожуються. Тому, в процесі аналізу слід розглянути оборотність кредиторської заборгованості.

Коефіцієнт оборотності кредиторської заборгованості показує проміжок часу, за який підприємство розплачується зі своїми кредиторами; з одного боку, збільшення швидкості обороту свідчить про більш швидкому відтоку грошових коштів, а з іншого - дозволяє підвищити фінансову стійкість підприємства. У 2009 році період обороту кредиторської заборгованості збільшився з 44 до 59 днів, таким чином, можна зробити висновок про погіршення взаємодії підприємства зі своїми кредиторами.

Перейдемо до розгляду вартості капіталу підприємства. Вартість власного капіталу визначається як відношення суми чистого прибутку, виплаченої власникам, до середньої суми власного капіталу. У 2009 році вартість власного капіталу склала (мінус) 2,6%.

Вартість позикового капіталу визначається як відношення нарахованих відсотків за кредит до загальної суми коштів, мобілізованих за допомогою кредиту, в 2009 році вартість позикового капіталу склала 18,29%.

Середньозважена вартість капіталу (WACC) визначається відповідно до формули 2.1 [4, с.461].

WАСС = W 1 х Re + W 2 х Rd х (1 - h), (2.1)

де

W 1 - частка власного капіталу в капіталі компанії

W 2 - частка довгострокової заборгованості в капіталі компанії

Re - ставка доходу на власний капітал (вартість власного капіталу)

Rd - ставка доходу на позиковий капітал (вартість позикового капіталу або вартість боргу)

h - ставка податку на прибуток (20%).

Отже, величина середньозваженої вартості капіталу залежить не тільки від вартості кожної складової капіталу, а й від частки кожного джерела в сукупності. З урахуванням наведених вище даних, для ВАТ "Самарський резервуарний завод" середньозважена вартість капіталу склала 15,39%.

Таким чином, була проаналізована структура і вартість капіталу ВАТ "Самарський резервуарний завод", виявлено фінансова нестійкість підприємства і його висока залежність від зовнішніх кредиторів, що дає підстави для переходу до оптимізації структури капіталу.

2.3 Пропозиції щодо оптимізації структури капіталу організації ВАТ "Самарський резервуарний завод"

Оптимізація структури капіталу проводиться з метою забезпечення найбільш ефективної пропорційності між його прибутковістю і вартістю, а також забезпечення фінансової стійкості підприємства.

Відповідно до цього, оптимізація структури капіталу проводиться за наступними напрямками: максимізація рівня прибутковості (рентабельності) власного капіталу, мінімізація середньозваженої вартості капіталу.

Оптимізація структури джерел капіталу за першим критерієм проводиться таким чином, представленим у таблиці 2.4 [3, с.341]. Для зручності подання абсолютні значення в таблиці представлені в мільйонах карбованців.

Таблиця 2.4

Розрахунок рівня рентабельності власного капіталу при різних значеннях коефіцієнта фінансового важеля.

п / п

Показник

Варіант розрахунків1

2

3

4

5

6

7

1

Власний капітал

2 775

2 341

2 051

1 689

1 327

965

603

2

Позиковий капітал

0

434

724

1 086

1 448

1 810

2 172

3

Загальна сума капіталу

2 775

2 775

2 775

2 775

2 775

2 775

2 775

4

Коефіцієнт фінансового левериджу (2 / 1)

0,00

0, 19

0,35

0,64

1,09

1,88

3,60

5

Рентабельність активів,%

5

5

5

5

5

5

5

6

Ставка відсотка за кредит,%

0

10

12

14

16

16

18

7

Сума брутто-прибутку (3 * 5 / 100%)

139

139

139

139

139

139

139

8

Сума відсотків за кредит

0

43,40

86,88

152,04

231,68

289,6

390,96

9

Прибуток після виплати відсотків

139

95

52

-13

-93

-151

-252

10

Ставка податку на прибуток,%

20

20

20

20

20

20

20

11

Сума податку на прибуток

27,75

19,07

10,37

-2,66

-18,59

-30,17

-50,44

12

Чистий прибуток (9-11)

111

76

41

-11

-74

-121

-202

13

Рентабельність власного капіталу,% (12 / 1 * 100%)

4,0

3,3

2,0

-0,6

-5,6

-12,5

-33,5

Як показують представлені в таблиці дані, максимальний рівень рентабельності при заданих умовах досягається при коефіцієнті фінансового левериджа в 0,00; тобто при повному фінансуванні діяльності за рахунок власних джерел. Такий стан справ викликаний низькою рентабельністю активів, що в свою чергу обумовлює невигідність залучення позикових джерел коштів. При появі і подальшому зростанні позикового ставка відсотка за кредит підвищується, що обумовлює зниження рентабельності власного капіталу аж до негативних значень.

Процес оптимізації структури капіталу за критерієм мінімізації середньозваженої вартості капіталу представлений у таблиці 2.5 [3, с.343].

Таблиця 2.5

Розрахунок середньозваженої вартості капіталу

Показник

Варіант розрахунків


1

2

3

4

5

6

7

8

Загальна потреба в капіталі

2 775

2 775

2 775

2 775

2 775

2 775

2 775

2 775

Варіанти структури капіталу:

- Акціонерний,%

30

40

50

60

70

80

90

100

- Позиковий,%

70

60

50

40

30

20

10

0

Рівень дивідендних виплат,%

4

4,5

5

5,5

6

6,5

7

7,5

Рівень ставки за кредит,%

18

16

16

14

12

12

10

0

Ставка податку на прибуток,%

20

20

20

20

20

20

20

20

Ставка відсотка за кредит з урахуванням податкового коректора,%

14,4

12,8

12,8

11,2

9,6

9,6

8

0

Середньозважена вартість капіталу,%

11,28

9,48

8,90

7,78

7,08

7,12

7,10

7,50

Розрахунки, наведені в таблиці, показали, що мінімальна середньозважена вартість капіталу підприємства досягається при співвідношенні власного і позикового капіталу в пропорції 70% до 30% відповідно. Також, враховуючи те, що залежність між вартістю підприємства та середньозваженою вартістю капіталу зворотна, при такій структурі капіталу та інших рівних умов реальна ринкова вартість ВАТ "Самарський резервуарний завод" буде максимальною.

Одним з основних механізмів оптимізації структури капіталу з урахуванням заданого рівня прибутку і ризику є фінансовий леверидж.

Ефектом фінансового левериджу називається показник, що відображає рівень додатково одержуваної прибутку на власний капітал при різній частці використання позикових коштів, він розраховується за формулою (2.1) [3, с.461].

(2.1)

де ЕФЛ - ефект фінансового левериджу, що виражається в прирості коефіцієнта рентабельності власного капіталу,%;

Снп - ставка податку на прибуток (десятковий дріб);

КВРа - коефіцієнт валової рентабельності активів (визначається відношенням валового прибутку до середньої вартості активів),%;

ПК - середній розмір відсотків за кредит, що підприємство сплачує за використання позикового капіталу,%;

ЗК - середня сума позикового капіталу, що використовується підприємством;

СК - середня сума власного капіталу.

Для розглянутого підприємства ВАТ "Самарський резервуарний завод" ефект фінансового левериджу становить 2,63, що є, здавалося б, досить гарним показником, якби не те, що позитивне значення даного коефіцієнта обумовлено взаємодією при розрахунку двох мінусів (для співвідношення власного і позикового капіталу ; різниці між рентабельністю активів і відсотків за кредит).

При розрахунку ефекту фінансового левериджу можна виділити три основні складові, які ми розглянемо докладніше. Податковий коректор фінансового левериджу (1 - Снп), показує, в якій мірі, у зв'язку з різним рівнем оподаткування прибутку, виявляється ефект фінансового левериджу. Недолік інформації ускладнює використання даної складової при аналізі структури капіталу.

Диференціал фінансового левериджу (КВРа - ПК) характеризує різницю між коефіцієнтом валової рентабельності активів, а також середнім розміром відсотка за кредит і є головною умовою досягнення позитивного ефекту фінансового левериджу. Цей ефект проявляється тільки за умови, якщо рівень валового прибутку, одержуваної активами підприємства, буде перевищувати середній розмір відсотка за використовуваний підприємством кредит, відповідно, чим більше значення має диференціал фінансового левериджу, тим вище за інших рівних умов буде його ефект. У даному випадку негативне значення обумовлене, головним чином, низькою рентабельністю активів підприємства поряд з високими ставками по кредитах. В якості рекомендованих заходів можна запропонувати позбавлення від непрофільних активів, тримання яких на балансі підприємству не вигідно (особливо це стосується необоротних активів), а також реструктуризацію дебіторської заборгованості [3, с.466].

Коефіцієнт фінансового левериджу (ЗК / СК) характеризує суму позикового капіталу, залученого підприємством, який припадає на одиницю власного капіталу. Діяльність ВАТ "Самарський резервуарний завод" характеризується великою величиною позикових коштів при негативному значенні власного капіталу, що обумовлює високу негативне значення розглянутого коефіцієнта. Можна зробити висновок про те, що особливу увагу слід приділити значенням диференціала, домогтися його позитивного значення за рахунок підвищення частки власного капіталу і зниження позикового.

Таким чином, були розглянуті основні шляхи оптимізації структури капіталу на прикладі ВАТ "Самарський резервуарний завод", в результаті чого виявлено основні рекомендації: різке збільшення частки власного капіталу, реструктуризація активів підприємства, підвищення його фінансової стійкості.

2.4 Рішення завдання

Умови. Річний платіж в сумі 4 000 рублів (PMT) вноситься на початку кожного півріччя рівними частинами протягом 3 років. Відсотки нараховуються щоквартально за ставкою 8% річних. Визначити сучасну величину фінансової ренти (PV).

Рішення:

Щоквартальна ставка = 8% річних: 4 кварталу = 2% на квартал

Коефіцієнт дисконтування для кожного кварталу = 1,02 × 1,02 = 1,044

Поточна вартість = Сума платежу / Коефіцієнт дисконтування

Показники

п / п

Значення

Півріччя

1

1

2

3

4

5

6

Сума платежу

2

2 000

2 000

2 000

2 000

2 000

2 000

Коефіцієнт дисконтування (= 1,02 * 1,02)

3

1,044

1,044

1,044

1,044

1,044

1,044

Поточна вартість грошей на рахунку з урахуванням вступників платежів (= 2 / 3)

4

1 922,34

3 770,03

5 545,97

7 252,95

8 893,65

10 470,63

Відповідь: 10 470,63 рублів.

Висновок

Капітал разом з природними та трудовими ресурсами, є одним з найважливіших факторів виробничої діяльності. Тим не менш, на сьогоднішній день цей термін не має єдиного визначення в економічній літературі.

У цій курсовій роботі під капіталом розуміється сукупність усіх джерел коштів, які використовуються для фінансування активів та операцій, у тому числі короткострокова і довгострокова заборгованість, привілейовані і звичайні акції, складові пасив балансу.

Капітал підприємства можна класифікувати за кількома ознаками, однак з метою роботи більш детально була розглянута класифікація за ознакою "титул власності". Згідно з цією класифікацією капітал включає власний і позиковий види; також слід зазначити, що такий поділ капіталу в системі джерел його залучення носить визначальний характер.

Основними складовими власного капіталу є статутний, додатковий, резервний капітал, нерозподілений прибуток; крім власників у фінансуванні діяльності фірми беруть участь кредитори, які надають свої кошти на умовах терміновості, зворотності, платності. Виходячи з цього, структуру капіталу можна розглядати як сукупність його окремих взаємопов'язаних елементів, виділених за тією або іншою ознакою класифікації.

Найважливішою теоретичної та практичної категорією, на якій базується теорія капіталу, є його вартість. Під вартістю капіталу розуміється величина процентної ставки, що підлягає сплаті інвесторам, які вкладають капітал у діяльність даного підприємства. З економічної точки зору вартість капіталу характеризує ту суму, яку слід регулярно платити за залучення одиниці капіталу з певного джерела.

Найважливішим питанням, яке вивчає теорія структури капіталу, є визначення його оптимальної структури.

Оптимізація капіталу спрямована на вирішення певних завдань, до яких належать зокрема: формування обсягу капіталу, достатнього для забезпечення необхідних темпів розвитку підприємства; оптимальний розподіл капіталу за видами діяльності, напрямками використання; досягнення максимальної прибутковості капіталу при заданому рівні фінансового ризику, або ж мінімізація фінансового ризику використання капіталу при заданому рівні прибутковості та інші.

Існують декілька підходів до визначення оптимальної структури капіталу, серед яких можна виділити методику розрахунку ефекту фінансового левериджу; методику розрахунку виробничо-фінансового левериджу; підхід EBIT - EPS; метод Дюпон.

З метою застосування теоретичних основ на практиці, була проаналізована структура капіталу ВАТ "Самарський резервуарний завод", що є об'єктом дослідження. Також були проаналізовані основні напрямки оптимізації структури капіталу досліджуваного об'єкта за такими напрямками: максимізація рівня прибутковості (рентабельності) власного капіталу, мінімізація середньозваженої вартості капіталу, методика розрахунку фінансового левериджу. На основі аналізу були дані рекомендації з досягнення оптимальної структури капіталу, які, головним чином, зводяться до збільшення частки власних коштів і реструктуризації активів.

Таким чином, в даній курсовій роботі було розглянуто теоретичні основи оптимізації структури капіталу, в тому числі такі базисні категорії, як капітал, структура, ціна капіталу; а також основні методи визначення оптимальної структури капіталу і шляхи її досягнення на основі ВАТ "Самарський резервуарний завод" .

Список використаної літератури

 1. Цивільний кодекс Російської Федерації. Текст із змінами і доповненнями станом на 01 березня 2010 року. - М.: Ексмо, 2010. - С.912.

 2. Басовский Л.Є. Фінансовий менеджмент: підручник. - М.: ИНФРА-М, 2003. - С.240.

 3. Бланк І.А. Фінансовий менеджмент. - Київ: Ельга, 2004. - С.655.

 4. Вихор Дж. Основи фінансового менеджменту. - М.: І. Д. Вільямс, 2008. - С.1232.

 5. Грідчіна М.В. Фінансовий менеджмент: курс лекцій. - Київ: МАУП, 2004. - С.160.

 6. Карасьова І.М. Фінансовий менеджмент: навчальний посібник. - М.: Омега-Л, 2006. - С.335.

 7. Ковальов В.В. Фінансовий менеджмент: теорія і практика. - М.: ТК Велбі, 2007. - С.1024.

 8. Коттл С. Аналіз цінних паперів. - М.: Олімп-бізнес, 2000. - С.613.

 9. Кузнєцов Б. Т. Фінансовий менеджмент: навчальний посібник. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2005. - С.415.

 10. Павлова Л.М. Фінансовий менеджмент: підручник для вузів. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2003. - С.269.

 11. Райзберг Б.А. Сучасний економічний словник. - М.: ИНФРА-М, 2007. - С.479.

 12. Росс С. Основи корпоративних фінансів. - М.: Лабораторія базових знань, 2000. - С.453.

 13. Теплова Т.В. Фінансовий менеджмент: управління капіталом та інвестиціями. - М.: ГУ ВШЕ, 2000. - С.409.

 14. Фінансовий менеджмент: теорія і практика: підручник / під ред.Е.С. Стоянової. - М.: Перспектива, 2003. - С.656.

 15. Фінансовий менеджмент: навчальний посібник / під ред.Е.І. Шохіна. - М.: ІД ФБК-ПРЕС, 2004. - С.408.

 16. Івашківську І. Від фінансового важеля до оптимізації структури капіталу компанії / / Журнал Управління Компанією. - 2004. - № 11 (42). - С.18-21.

 17. Ушаева С.М. Грані оптимізації структури капіталу в умовах кризи / / Вісник Хмельницького державного університету. - 2010. - № 5. - С.173-179.

 18. Матеріали ВАТ "Самарський резервуарний завод" [електронний ресурс] / / режим доступу www. Srz. Ru.

  Додати в блог або на сайт

  Цей текст може містити помилки.

  Фінанси, гроші і податки | Курсова
  120.4кб. | скачати


  Схожі роботи:
  Оптимальна цільова структура капіталу
  Ціна і структура капіталу
  Структура інтелектуального капіталу Росії
  Структура капіталу організації та можливості її оптимізації
  Склад і структура оборотного капіталу підприємства
  Структура капіталу підприємства та шляхи її оптимізації
  Ринок капіталу його структура і функціонування
  Аналіз ціни і структура капіталу в ТОВ РЕД
  Структура капіталу ВАТ Барнаульський вагоноремонтний завод
© Усі права захищені
написати до нас