Оподаткування малих підприємств

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати


Оподаткування малих підприємств

Введення

Досвід розвинених країн показує, що малий бізнес грає дуже і дуже велику роль в економіці, його розвиток впливає на економічне зростання, на насичення ринку товарами необхідної якості, на створення нових додаткових робочих місць, тобто вирішує багато економічних, соціальних і інших проблем. У всіх економічно розвинених країнах держава надає велику підтримку малому бізнесу, дієздатне населення усе більше і більше починає займатися малим підприємництвом.

Активний ріст малих підприємств у західних країнах почав відбуватися із середини 70-х років - початку 90-х років. На сьогоднішній день у найбільш розвинених країнах Заходу малі фірми складають 70-90% від загального числа підприємств. Для порівняння можна взяти, наприклад, США - де в дрібному підприємництві зайнято 53% усього населення, Японію - з її 71,7% і країни ЄС, де на аналогічних підприємствах трудиться приблизно половина працюючого населення. Основна маса малих підприємств у цих країнах - це дрібні підприємства, в яких працюють не більше 20 осіб. Малі підприємства забезпечують 2 / 3 приросту нових робочих місць, що дозволило значно скоротити безробіття в цих країнах.

Тільки ці цифри говорять про величезну важливість підприємств малого бізнесу для економіки цих країн. Про ефективність цих фірм говорить той факт, що на 1 $ витрат вони впроваджують у 17 разів більше нововведень і розробок, чим великі підприємства, які дають життя лише 10% нових технологій, інші 90% упроваджують малі підприємства.

Нарешті, розвиток малого бізнесу необхідно тільки тому, що він дає життя старим великомасштабним підприємствам і в союзі з ними одержує значну вигоду як для себе, так і для ринкової економіки в цілому. Тому тема малого підприємництва дуже актуальна на сьогоднішній день, особливо для нашої країни, де малі фірми ще дуже потребують підтримки держави.

Реформування економіки Росії неможливо без розвитку і вдосконалення різних форм господарювання, однією з яких є і малий бізнес. Вважається, що малі економічні структури мають велике значення, з точки зору створення робочих місць і підтримки ринку. Саме тому тема даної дипломної роботи має величезну актуальність в економіці нашої країни на сьогоднішній день. Крім того, малі підприємства розглядаються в якості символу виробничої мобільності, ринкової гнучкості та інноваційної сприйнятливості. Звідси випливає цілком природний висновок про позитивну роль інституту малого підприємництва, який необхідно підтримувати і розвивати.

Малі підприємства ефективні не тільки в споживчій сфері, але і як виробники окремих вузлів і малих механізмів, напівфабрикатів та інших елементів, необхідних для виробництва кінцевої продукції, випуск яких невигідний великим підприємствам. Все це обгрунтовує необхідність комплексного підходу до визначення місця і ролі малих підприємств в економіці суспільства. У малому підприємництві криються великі резерви, які можна поставити і на службу Росії.

Метою даної роботи є вивчення оподаткувань малих підприємств.

Виходячи з поставленої мети, у роботі вирішується ряд завдань:

 • Розгляд сутності малого бізнесу, його основних особливостей і значення для зарубіжної економіки

 • Розгляд сутності малого бізнесу, його основних особливостей і значення для російської економіки.

 • Вивчення особливостей оподаткування на малих підприємствах.

Предметом дослідження в даній роботі є малий бізнес.

 1. Оподаткування (ПЗ) малого бізнесу в зарубіжних країнах (на прикладі кількох країн в загальних рисах)Малий бізнес в зарубіжних країнахЕфективність функціонування інфраструктури МП і можливість реалізації поставлених перед нею завдань багато в чому залежать від продуманості схем її створення та механізмів функціонування, комплексності надаваних послуг і багатьох інших факторів.

Якщо звернутися до зарубіжного досвіду, то можна помітити, що для розвинених країн характерні різноманітність елементів, що формують інфраструктуру малого бізнесу, а також безліч схем їхньої побудови та взаємодії між собою. Будь-які однозначні рішення, які можна вважати оптимальними, і типові схеми, що застосовуються у великій кількості країн, практично відсутні.

Рисунок 1 - Основні елементи інфраструктури МП

Однак у будь-якій розвиненій системі підтримки МП можна виявити подібні концептуальні підходи до формування її інфраструктури:

 • адекватність інфраструктури рівню розвитку малого підприємництва та реальним потребам підприємців (за пропускної спроможності, галузевої і функціональної спеціалізації тощо);

 • доступність об'єктів інфраструктури для підприємців (за близькості розміщення

 • на території, вартості послуг, інформованості про можливості кожного елемента інфраструктури);

 • концентрація на найбільш гострі проблеми діяльності малих підприємств: фінансових (пільгове кредитування, компенсація процентних ставок, гарантії, фінансовий лізинг, фінансовий менеджмент, фінансове та податкове консультування), майнових (оренда приміщень, лізинг устаткування, облаштування земельних ділянок для комерційного використання), інформаційних ( доступ до інформаційних мереж, трансфер технологій, виставкова діяльність), кадрових (підбір, підготовка та перенавчання персоналу, загальний і спеціальний консалтинг);

 • участь держави (національних, регіональних, муніципальних бюджетів) безпосередньо або через контрольовані організації в капіталі об'єктів інфраструктури малого підприємництва, часткове або повне фінансування їх поточної діяльності;

 • розподіл основних завдань і, отже, різних видів об'єктів інфраструктури по рівнях при концентрації основного обсягу практичної роботи з підтримки малого бізнесу безпосередньо на місцевому чи регіональному рівні;

 • забезпечення координації діяльності та упорядкування функцій різних об'єктів інфраструктури на одній території, наслідком чого є більш ефективне використання ресурсів, комплексність і різноманітність послуг, що надаються, а також краща орієнтація самих підприємців у можливостях цих елементів інфраструктури;

 • використання для розвитку інфраструктури малого бізнесу ресурсів та коштів держави, громадських та професійних об'єднань підприємців, великих корпорацій, наукових установ і навчальних закладів.

Подібність концептуальних підходів дозволяє виділити з усього різноманіття елементів інфраструктури деякі елементи, загальні для більшості зарубіжних країн. До них відносяться:

 • фінансові інститути, орієнтовані на взаємодію з МП;

 • системи інформаційного та консультаційного обслуговування МП;

 • бізнес-центри та агентства з розвитку МП;

 • навчальні центри з підготовки та перепідготовки фахівців для роботи на малих підприємствах;

 • бізнес-інкубатори, виробничі та технологічні парки, технічні центри тощо;

 • спеціалізовані фірми з надання послуг малим підприємствам (бухгалтерські та аудиторські фірми, рекламні агентства, транспортно-експедиційні фірми тощо).

Досвід зарубіжних країн показує успішність функціонування системи однорідних елементів інфраструктури в рамках цілісної загальнодержавної чи міжнародній мережі. Наприклад, створення в рамках ЄС єдиної мережі інноваційних підприємницьких центрів (BIC) дозволило застосовувати при створенні центрів єдині методики і подібні вимоги до відбираються підприємницьким проектам, а також ефективно використовувати фінансові ресурси, що розподіляються в рамках програм ЄС. Входження в таку мережу відкриває, таким чином, багато можливостей, як перед самим інноваційним центром, так і перед його користувачами. Зокрема, виключається необхідність створення в кожному центрі власних інформаційних банків за всіма напрямками діяльності, полегшуються їх актуалізація та доступ підприємців до інформації, з'являються додаткові можливості у проведенні наукових розробок, акумулюванні ресурсів. Підприємці, які користуються послугами центрів, отримують можливість участі в різних програмах ЄС і встановлення ділових зв'язків з партнерами в інших європейських країнах, що істотно підвищує конкурентоспроможність малих підприємств в рамках спільного ринку.

Цікавий також досвід створення однорідних елементів інфраструктури різних рівнів. Наприклад, досвід Великобританії щодо створення підприємницьких агентств дозволяє раціонально розподіляти функції, ресурси по різних рівнях. Так, в рамках ієрархії агентств існують:

 • стратегічні, мають річний бюджет понад 0,5 млн. фунтів стерлінгів (менше 50 на всю Англію), що пропонують широкий спектр послуг не тільки самим підприємцям, але і агентствам більш низького рівня, визначаючи тим самим загальну політику в галузі малого і середнього підприємництва;

 • середнього рівня з бюджетом 100-500 тис. ф. ст., що працюють, перш за все з початківцями і діючими підприємцями і надають достатньо широкий спектр послуг;

 • місцеві центри ділового консультування (до 100 тис. ф. ст.), що мають на меті допомогу починаючим бізнесменам в основному шляхом надання інформації та консультаційних послуг.

Дана система дозволяє забезпечити найбільший охоплення підприємців своїми послугами, максимально наблизивши їх до потреб бізнесу і сприяючи зростанню стійкості підприємств, і в той же час оптимізувати витрати на підтримку малого бізнесу всередині системи в цілому. Крім цього в рамках системи підтримується єдиний високий стандарт на надані послуги, загальний інформаційний простір і обмін інформацією з іншими системами. Врахування місцевих умов дозволяє системі саморозвиватися, в тому числі за рахунок її доповнення іншими елементами інфраструктури у разі необхідності таких.

Аналогічну багаторівневу цілісну систему, максимально наближену до підприємця, являє собою Адміністрація малого бізнесу в США, яка має в своїй структурі більше 100 регіональних відділень, представництв та консультаційних пунктів.

Крім перерахованих вище вимог до створення елементів інфраструктури МП в зарубіжних країнах забезпечується комплексність у наданні послуг. Для кожного елемента набір їх оптимально розроблений і варіюється в досить широких межах відповідно до місцевими потребами, проте в будь-якому випадку умова їх комплексності дотримується.

Характерно, що в багатьох зарубіжних країнах останнім часом активізувався процес централізації і концентрації об'єктів підтримки малого бізнесу за принципом "one-shop-service" шляхом зосередження в одному місці (під одним дахом) різних організацій, що сприяють підприємцям, упорядкування їх взаємозв'язків і створення тим самим центрів, де можна отримати весь набір послуг, що надаються підприємцям.

У країнах з ринковою економікою серйозна увага приділяється питанням вивчення сектора МП у всьому різноманітті його реакцій на зміни зовнішнього середовища. Це зумовлено як важливістю цього сектора економіки, так і необхідністю пошуку ефективних шляхів впливу на сектор МП з метою більш скоординованої соціально-економічного розвитку країни, або об'єднання країн, як, наприклад, Європейський Союз (ЄС). У рамках ЄС створена національна мережа дослідних інститутів з проблем малого бізнесу, що об'єднує інститути 12 країн. Основними цілями цих організацій є об'єктивна оцінка явищ, що відбуваються в секторі МП, та розробка рекомендацій для владних структур і фінансово-економічних інститутів країни або низки країн зі створення умов, найбільш сприятливих розвитку МП.

Німеччина - це країна малого бізнесу. Якщо в якому-небудь справі на постійній основі задіяно не більше дев'яти найманих працівників, а його річний дохід не перевищує 700 тис. євро, в Німеччині це називається малим сімейним підприємством (МСП). Таких у ФРН налічується зараз майже 3,5 млн. 20 млн. працюючих в МСП - це майже 70% всього зайнятого населення країни. Саме ці люди дають у казну 41% всіх податкових відрахувань і виробляють половину всього ВВП.

Стрімке зростання німецької економіки в 50-60-х роках минулого століття, відомий як «економічне диво», - заслуга, перш за все, малого та середнього бізнесу, що дав тоді країні більше половини всіх робочих місць. Новий імпульс від держави вони отримали в 1978 році, коли була прийнята спеціальна урядова програма «Стимулювання накопичень для відкриття власної справи». Приватним особам стали представляти кредити під дуже низькі відсотки на тривалі терміни з твердою процентною ставкою і погашенням за планом, складеним ще до укладення кредитного договору.

Відмітна особливість нинішніх МСП - переважна кількість ремісничих підприємств: їх майже 600 тис., і охоплюють вони 97 видів діяльності. Мало не чверть таких «майстерень» працює і на експорт, забезпечуючи 17% від сукупного обсягу зовнішньої торгівлі ФРН. Ще 860 тис. осіб працюють за принципом Ich bin AG - «Я сам собі підприємство». Це представники вільних професій: медпрацівники, юристи, консультанти, аудитори. Вони дають роботу ще 2 млн. чоловік і за своєю економічною віддачі поступаються тільки ремісникам і торговцям. З вигодою для себе малий бізнес щорічно займає у держави до 50 млрд. євро. Обсяг же інвестицій в розвиток МСП традиційно складає в Німеччині 51,5% від усіх фінансових вкладень країни.

У Болгарії держава активно підтримують мікробізнес. Досягли дна фінансової та економічної кризи в кінці минулого століття, болгари вхопилися за приватизацію як за рятувальне коло, щоб від цього дна відштовхнутися. Мільйони громадян країни, нерідко самі того не бажаючи, перетворилися на підприємців, власників фірм. Одні «попливли» успішно, інші все ще борсаються в бурхливих водах ринкових. Тим не менше 99% підприємств у Болгарії представлені мікро-та малим бізнесом.

Однак важливо не тільки кількість, але і якість. Тому ректор Університету національного та світового господарства Борислав Борисов вважає, що для розвитку малого і середнього бізнесу країні «необхідна нова політика в цьому напрямку».

З 16 липня по 27 серпня 2008 р. в Болгарії розгорнеться третій цикл програми «Активні послуги на ринку праці». Під девізом «Допомога малому бізнесу» до участі в ній будуть залучатися безробітні, ті, кому загрожує звільнення, а також так звані ризикові групи населення, особливо що живуть в бідних і відсталих районах.

Болгарське агентство зайнятості відкриває в 28 обласних містах процедуру відбору та оцінки близько 100 проектів, із загальним бюджетом 4,6 млн. левів (близько 82 млн. крб.). Пріоритет буде віддаватися мікро-або малим підприємствам, що почав самостійний бізнес в останні два роки і які планують відкривати нові робочі місця.

У Польщі найбільш поширений вид своєї справи - ​​маленькі магазинчики, невеликі майстерні. Сьогодні вони переживають не кращі часи. Одна з причин - запровадження візового режиму для східних сусідів після вступу Польщі до Євросоюзу. У результаті закрилися тисячі малих підприємств (МП). Особливо це торкнулося прикордонних з Росією, Україною та Білоруссю областей країни, де про банкрутство заявило три з чотирьох МП.

Інший сильний гальмо, на думку польських бізнесменів, - це бюрократія і складна система сплати податків. І хоч у травні 2007 року уряд Польщі запровадило нові, значно полегшені правила реєстрації МП, ходіння по «бюрократичним муках» це не скасував.

Нерідко, навіть зареєструвавши, покладемо, що торгує сільгосппродукцією підприємство, бізнесмен не може отримати дозвіл на торгівлю від муніципальних органів.

Зате для поляків відкрилися ринки праці в країнах ЄС, чим вони не забули скористатися - малий бізнес став освоювати європейський Захід. Безліч ресторанчиків, кафе, перукарень і невеликих будівельних фірм з Польщі сьогодні успішно влаштувалися у Великобританії, Ірландії, Німеччині. При цьому, як з подивом помічають самі підприємці, конкуренція на ринках цих країн виявилася анітрохи не жорсткіше, ніж була на батьківщині. Так що «страшилки», якими їх лякали перед вступом в ЄС, виявилися міфом.

Яку лепту вносять в польський бюджет малі підприємства, не вдалося з'ясувати ні в Міністерстві фінансів, ні в Міністерстві економіки, ні в Головному статистичному управлінні. У Мінекономіки по секрету повідомили лише, що частка МП у Польщі не порівняти з розвиненими країнами. А раз надходження незначні, то, мабуть, і немає необхідності вести таку статистику.

Основные типы налогообложения малого бизнеса за рубежомОсобый режим налогообложения для малого бизнеса принят в большинстве стран. Для этого существуют различные причины. Прежде всего, малое предпринимательство является важной сферой функционирования экономики. Малые предприятия отличаются большей гибкостью, легче, нежели крупные, приспосабливаются к изменяющейся конъюнктуре рынка. Поддержка малого предпринимательства позволяет увеличить занятость населения и таким образом улучшить социальную атмосферу в обществе и уменьшить расходы на выплату пособий по безработице. Особенно важным с этой точки зрения является развитие малого предпринимательства при структурной перестройке экономики, когда растет безработица за счет сокращения производства в целых отраслях. Для стран с переходной экономикой поддержка малого бизнеса может быть немаловажной и по политическим причинам - формирование значительного слоя независимых самостоятельных предпринимателей, осознающих свои интересы, простившихся с иждивенческой психологией и заинтересованных в развитии демократических институтов, может улучшить атмосферу в обществе и способствовать рыночной направленности его развития. Упрощение налогообложения и, соответственно, учета позволяет улучшить условия функционирования малого предпринимательства за счет снижения затрат (как финансовых, так и трудовых) на ведение учета и расчет налогов.

В тоже время малое предпринимательство является и проблемой в обществе, в котором распространено уклонение от налогообложения. Если легальный уход от налогов путем использования лазеек в законодательстве в большей степени доступен крупным налогоплательщикам, как юридическим лицам, так и физическим, то уклонение от налогов путем сокрытия выручки, предоставления недостоверной отчетности или непредоставления ее вообще, ведение бизнеса без регистрации свойственны именно малому предпринимательству. Причиной этого является не только большая возможность избежать наказания. Уклонение от налогообложения приобретает массовый характер в тех случаях, когда ожидаемый выигрыш от уклонения с учетом вероятности обнаружения нарушений и наказания превышает издержки, связанные с уплатой налогов, включающие в себя кроме собственно налоговых сумм, причитающихся к уплате, еще и издержки по ведению и предоставлению отчетности. Если издержки законопослушания неизменны в определенном промежутке изменения декларируемого дохода от нуля до некоторой суммы и достаточно высоки, они могут приводить к полному отказу от декларирования. Для малых значений дохода они действительно являются чрезмерно высокими. Напротив, если издержки законопослушания возрастают с ростом дохода, они для предприятия становятся аналогичными налогу на доход. (см. Cullis, Jones, 1998, p. 201). Рост издержек законопослушного поведения с ростом дохода может быть обусловлен увеличением источников дохода при увеличении дохода. Но уменьшения издержек законопослушания при малых доходах можно добиться и путем установления упрощенных правил декларирования.

Упрощенные системы учета приводят к снижению этих издержек для налогоплательщика, а также соответствующих административных издержек по проверке применяющих эти методы налогоплательщиков. Снижения объемов уклонения от налогообложения можно добиться еще и за счет того, что признаки, на основании которых рассчитывается вмененный доход, может быть сложнее скрыть или исказить, чем те, на которых основывается вычисление налогооблагаемого дохода в соответствии с общепринятым бухгалтерским учетом. В свою очередь снижение объемов уклонения от налогообложения может служить более справедливому распределению налогового бремени (см. Cullis, Jones, 1998, pp. 203–205).

Как показывает мировой опыт, возможны два основных подхода к налогообложению малого предпринимательства. Первый заключается в сохранении всех видов налогов для малых предприятий, но предусматривает упрощение порядка их расчетов (включая упрощенные методы определения налоговой базы и методы ведения учета) и взимания (периодичность, освобождение от авансовых платежей и т. д.). Второй подход предполагает оценку на основе косвенных признаков потенциального дохода налогоплательщиков и установление фиксированных платежей в бюджет, заменяющих один или несколько традиционных налогов. Первый подход применяется на практике в ряде стран ОЭСР. Второй подход в чистом виде в развитых странах не применяется, хотя во многих странах оценка налоговой базы по аналогии с другими налогоплательщиками используются в тех случаях, когда налоговая администрация имеет основания сомневаться в правильности исчисления налоговых обязательств.

Главным критерием оценки предложений в области упрощения налогообложения должно быть отсутствие в таких предложениях возможностей уклонения от налогов для предприятий, не относящихся к категории малых.

К созданию широких возможностей уклонения от налогов в действующих в России схемах приводит крайне широкая сфера применения системы налогообложения малого бизнеса (розничная торговля, бытовое и транспортное обслуживание, строительство и ремонт, прочие услуги, сельское хозяйство, промышленность, научно-техническая сфера и др.). В результате, упрощенную систему могут использовать любые предприятия, удовлетворяющие ограничению на среднесписочную численность работающих, составляющему от 30 до 100 человек в зависимости от отрасли. Кроме того, недостаточно жесткими являются ограничения на совокупный доход (от реализации и внереализационных операций) малых предприятий.

При замене любого из взимающихся при обычном режиме налогообложения налогов на налог, для обложения которым применяются упрощенные методы, возникает проблема оценки базы налога таким образом, чтобы при выполнении определенных предпосылок база налога - заменителя была близка базе исходного налога. Нас в первую очередь интересует налогообложение предпринимательского дохода, в силу чего для выработки концепции налогообложения малого бизнеса необходимо рассмотреть методы налогообложения вмененного дохода и опыт их применения в различных странах.

Возможны различные варианты установления базы упрощенного налогообложения для малого предпринимательства. Рассмотрим два из них, которые характеризуются простотой учета и наличием формальных правил для определения налоговых обязательств, то есть невозможностью для налоговой администрации определять базу налогообложения по своему усмотрению. В разделе «вмененный налог» рассматриваются другие варианты возможных режимов налогообложения малого бизнеса.

А. Налогообложение потока денежных средств

Теоретически одной из самых привлекательных форм налогообложения является использование налогов «cash-flow», то есть налогов на потоки денежных средств. Эти налоги по существу являются налогами на потребление. Исследователями подчеркиваются такие черты налогов на потоки денежных средств, как простота их определения и ясность, нейтральность по отношению к капиталовложениям, а также (оспариваемая некоторыми исследователями) легкость администрирования.

В работе Shome P., Schutte C., «Cash-Flow Tax» выделяются три типа налогов cash-flow в зависимости от базы налогообложения.

В первом случае (R-based Corporate Cash-Flow Tax, real) базой налога является чистый поток реальных трансакций в денежном выражении, то есть разница выручки от реализации и стоимости используемых в производстве факторов.

Второй тип налога на потоки денежных средств (RF-based Corporate Cash-Flow Tax, real plus financial) отличается от налога на чистый поток реальных трансакций тем, что в его базу включается еще и разница между полученными займами и выплаченным долгом и разность полученных и уплаченных процентов.

Наконец, третьим типом налога на потоки денежных средств (S-based Corporate Cash-Flow Tax) облагаются чистые потоки средств от предприятия акционерам, то есть сумма выплаченных дивидендов и выкупленных акций за вычетом новых выпусков акций. Если единственным налогом на предприятия является налог «cash-flow», то отличие налога второго типа от налога третьего типа состоит том, что база второго включает величину налога, а третьего - нет (см. Shome, Schutte, 1995, p. 169).

Простейшим для вычисления и поэтому особенно привлекательным при налогообложении малого предпринимательства выглядит налог первого типа, то есть налог на чистый поток реальных трансакций. Эта база налогообложения нейтральна в отношении инвестиционных решений и аналогична базе, используемой для малого бизнеса в других странах. Например, многие консультанты или предприниматели в США предпочитают, чтобы их облагали налогом на предпринимательский доход как индивидуумов. Такое налогообложение по американским правилам предусматривает базу налога, эквивалентную базе налога на поток наличности.

База потока наличности относительно сложна, потому что при ее исчислении заработная плата должна отделяться от прибыли, так как расходы на заработную плату разрешено вычитать из базы налога. Но она позволяет разделить налог на зарплату с налогами на доход от капитала, что важно для определения величины социальных выплат, которая определяется на базе заработной платы. При этом, как показано Стиглицем (см. Stiglitz J., 1976), такой налог в условиях определенности не имеет искажающего воздействия на инвестиционные решения, поскольку чистая приведенная стоимость порождаемого активом потока доходов после налогообложения пропорциональна доналоговой чистой приведенной стоимости с коэффициентом пропорциональности, зависящим только от ставки налога. То есть после введения налога внутренняя норма доходности проекта остается неизменной. Иначе говоря, такой налог является налогом на экономическую прибыль предприятия. Разумеется, отсутствие переноса убытков снижает приемлемый риск инвестирования, но, поскольку принятие упрощенного режима налогообложения определяется выбором предпринимателя при условии соответствия характеристик предприятия заданным ограничениям, то в целом налоговая система если и дестимулирует рисковые инвестиции, то в силу ограниченной вычитаемости убытков, предусмотренной при налогообложении прибыли.

Б. Валовая выручка

Налогом может облагаться и валовая выручка. Такую базу проще рассчитывать, потому что не нужно оценивать стоимость факторов. То есть налоговая администрация может контролировать только стоимость выпуска. Издержки такого подхода заключаются в том, что это налог с оборота по реализации, он включается в издержки производства , и, следовательно, экономически неэффективен, так как оптимальное решение фирмы относительно объема выпуска при заданных ценах в этом случае искажается. Более того, если обложению налогом подлежат несколько производителей промежуточной продукции в производственной цепи, искажение возникает в каждом из таких случаев, то есть возникает эффект каскада. Следует оговорить, что обычно налог от выручки используется в качестве вмененного налога, заменяющего налог на доход. Подробнее вопрос о применении этого вида налога в качестве минимального вмененного налога освещается в следующем разделе.

Выбор базы налогообложения зависит от того, какие налоги предполагается заменить налогом на малый бизнес, а также от соображений администрирования. База потока наличности является лучшей аппроксимацией базы налога на прибыль. Использование валовой выручки в качестве базы налогообложения целесообразно только в тех случаях, когда преобладают соображения администрирования.

Помочь гарантировать положительный уровень доходов могло бы установление минимального налога. Например, сумма налога может составлять большую из сумм, рассчитанных либо как 15% от валовой выручки организации, либо как 30% от потока наличности (или альтернативно от базы «прибыль плюс заработная плата»). Проблема с минимальным налогом в том, что положительные налоги в этом случае обязательны даже тогда, когда бизнес несет реальные экономические убытки и налоговых обязательств не должно возникать. Таким образом, дискриминируются честные налогоплательщики, несущие убытки, они могут быть вытеснены из бизнеса в результате налогообложения (в предельном случае) . Выгоды включают положительные доходы от всех налогоплательщиков, уверенность относительно размеров налогооблагаемой базы, которая относительно легко администрируется при положительном доходе, в то же время стимулируя предприятия применять систематическую отчетность.

Термин presumptive в английском языке (предполагаемый) означает существование обоснованных предположений, что нормальный доход налогоплательщика должен совпадать с суммой, определенной при применении косвенного метода или быть не меньше, когда вменение используется в качестве минимального налогообложения) . Эта концепция включает широкий круг способов определения налоговой базы.

Существует множество различных методов вменения в разных странах. Они могут существенно различаться по влиянию на стимулы и доходы, по распределительным последствиям, уровню сложности, юридическим и административным последствиям.

Вмененные налоги в некоторых странах практически полностью отсутствуют, как в США, в других применяются весьма широко, как, например, было во Франции несколько десятилетий назад.

Использование налогов, взимаемых у источника, часто обсуждается вместе с техникой вменения. Налоги, взимаемые у источника, могут приводить к тем же результатам, как и использование налогов от альтернативной упрощенной базы. Удержание у источника обычно используется для налогов на доход и основывается на валовых суммах платежей. Удержание у источника может также облагать другую базу, например, величину импортируемых благ с кредитом в счет налога на доход. Юридическая природа налогов, удерживаемых у источника, обычно отлична от вменения, поскольку налогоплательщики обычно имеют право подать декларацию и получить возмещение избыточно удержанных сумм. Если налогоплательщик не имеет права потребовать возмещения, то налог, удерживаемый у источника, по существу является минимальным налогом, концептуально не отличающимся от других минимальных налогов. Возможно также удержание налогов не у источника получения дохода, а, наоборот, у получателя денежных средств, как происходит в случае с налогом на добавленную стоимость. Сумма налога уплачивается поставщику вместе с суммой оплаты за полученный товар или услугу, а уже поставщик перечисляет полученную сумму в бюджет.

При оспоримом методе налогоплательщик, не согласный с результатом применения метода, может апеллировать, удостоверяя, что его фактический доход, подсчитанный по обычным правилам налогового учета, меньше, чем рассчитанный по вмененному методу. Неоспоримость предполагает установление налога без возможности для налогоплательщика оспорить вменение, основываясь на расчете фактического дохода, то есть такой налог накладывает больше ограничений на налогоплательщика и поэтому при использовании неоспоримого вменения требуется большая точность в законодательном описании порядка применения и расчета налога.

Оспоримость вмененного налогообложения требуется в случаях, когда есть основания предполагать, что налогоплательщик не раскрывает полностью своего дохода в декларации или не подает декларацию. В таких случаях закон обычно уполномочивает налоговые власти использовать косвенные методы для определения дохода налогоплательщика, основанные, возможно, на произвольных критериях или на какой-либо доступной информации. Поскольку в этом случае вмененное налогообложение предназначено в качестве средства установления истинного дохода налогоплательщика, налогоплательщику должно быть позволено уточнить предоставляемую информацию. Этот тип вмененного налогообложения, следовательно, представляет собой не фундаментальное отступления от нормальных правил определения налоговых обязательств, а отступление в тех случаях, когда эти правила не работают из-за недостаточного законопослушания плательщика. Forfait, применяемый во Франции , является гибридом между оспоримым и неоспоримым методами. Он оспорим в том смысле, что налогоплательщик может выбрать нормальные учетные правила взамен forfait. При forfait определение дохода есть вопрос переговоров между налогоплательщиком и налоговым инспектором. Но после достижения соглашения на точно определенный период в два года, налог применяется автоматически, независимо от фактического дохода налогоплательщика.

Неоспоримые вмененные налоги могут подразделяться на два вида: минимальные налоги, когда налоговые обязательства не меньше определенных по правилу вменения и исключительные, когда налоговые обязательства определяются только на основе вменения, даже если обычные правила могут привести к более высоким обязательствам. Примером последнего может служить налог на доход от сельскохозяйственной деятельности, базой которого является ценность земельного участка, вне зависимости от фактически собранного за год урожая. Такие налоги имеют выраженный стимулирующий эффект. Поскольку налоговые обязательства не зависят от фактического дохода, усилия, приложенные налогоплательщиком для извлечения дополнительного дохода, вознаграждаются полностью, не порождая дополнительных налоговых обязательств, то есть налог не влияет на предельный доход налогоплательщика. Эти налоги в значительной степени приближены к неискажающему паушальному налогообложению, по крайней мере, в краткосрочном периоде.

Но стимулирующее воздействие налога зависит от факторов, используемых для определения вмененного дохода. Эти стимулирующие эффекты будут минимальны, когда предложение факторов, на которых основано вменение, неэластично, как в случае с землей. Исключительный вмененный налог фактически является не налогом на доход, а налогом на те факторы, которые используется для определения вменения. В зависимости от того, какие факторы используются, он может служить в качестве налога на потенциальный доход (если его базой являются факторы производства) или на потребление (если база - уровень жизни (lifestyle)).

Исключительное вменение административно проще, чем минимальный вмененный налог, поскольку последний требует подсчета и сравнения двух налоговых баз. Однако преимущество в простоте исключительного вмененного налога сопровождается недостатком справедливости, поскольку в этом случае налогоплательщики с одинаковой базой вмененного налога должны платить одинаковые суммы, хотя их фактический доход может существенно различаться.

C. Вмененное налогообложение может быть механическим (формальным) или дискреционным.

Вмененные методы различаются по степени свободы, предоставленной налоговым властям (в какой степени налоги устанавливаются по усмотрению налоговых органов). Некоторые методы вменения чисто формальны, например, вменение на базе валовой выручки или активов фирмы. Другие, как метод чистого богатства, в значительной степени определяются по усмотрению применяющего их агента.

Методы, являющиеся дискреционными, обычно бывают оспоримыми, иначе властям предоставлялись бы значительные возможности для произвола. Формальные методы могут быть как оспоримыми, так и неоспоримыми. В некоторых случаях метод может быть формальным и неоспоримым, если он применяется, но налоговые власти могут по своему выбору применять или не применять его. Например, вменение, основанное на внешних признаках богатства во Франции, было неоспоримым (впоследствии было заменено на оспоримое вменение). Налоговым агентам предписывалось не применять вменение, когда его применение было бы слишком суровым, хотя они не были юридически ограничены в воздержании от применения этого метода. Для налогоплательщиков существовала редко применяемая возможность оспорить вменение на том основании, что имело место злоупотребление свободой вменения, если вменение было применено при обстоятельствах, при которых налоговым властям предприсывалось его не применять.

Существенные недостатки имеются как у формальных, так и у дискреционных методов. Применение дискреционных правил создает дополнительные возможности для коррупции. потенциальная суровость Формальные правила потенциально могут приводить к чрезмерному налогообложению отдельных налогоплательщиков, поскольку они ограничивают возможности учета конкретных обстоятельств. Преимуществом формальных правил являются относительно низкие административные издержки.

Важным аспектом налогообложения малого бизнеса является критерий признания предприятия малым. Общих принципов определения такого критерия не существует и они широко варьируются между странами. Иногда в качестве критерия используется численность работников предприятия (в Дании до 10 человек, в Ирландии - до 50 человек для малого бизнеса, до 250 для среднего). Распространенным критерием является совокупный годовой оборот предприятия (во Франции в пределах 3, 5 млн. франков для фирм, реализующих товары, и в пределах 1 млн. для производителей услуг, в Испании до 500 млн. песет). В Италии определяется доход предприятия, который не должен превышать 360 млн. лир для предприятий в сфере услуг и 1 млрд. лир для остальных фирм. В ряде случаев критерии более сложные. Так, в Бельгии и Великобритании предприятие, имеющее право на признание малым, должно одновременно удовлетворять ограничениям на численность занятых, совокупный годовой оборот и валюту баланса (в Бельгии эти величины не должны превышать соответственно 100, 145 млн. бельгийских франков и 70 млн. бельгийских франков; в Великобритании - 250, 11, 2 млн. фунтов стерлингов и 5, 6 млн. фунтов стерлингов). В некоторых странах предприятие должно для признания малым удовлетворять одному из сложных критериев. В Люксембурге малые предприятия должны иметь оборотный капитал, не превышающий 500000 люксембургских франков и годовой оборот в пределах 2 млн. или прибыль в пределах 60000 люксембургских франков. Для средних предприятий ограничения устанавливаются на те же показатели, что и в Бельгии и Великобритании, но в Люксембурге пороговыми значениями служат 50 человек для штата, 88 млн. люксембургских франков для оборота и 44 миллиона люксембургских франков для валюты баланса.

1.3 Поддержка и стимулирование государством развития малого бизнеса в зарубежных странах в виде упрощения налогообложения, налоговых льгот и т.пОсобое место в системе государственной поддержки малого бизнеса принадлежит специальным финансовым институтам и механизмам финансовой поддержки предпринимательства.

В Российской Федерации практически сформированы некоторые механизмы финансовой поддержки малого бизнеса, в частности, фонды поддержки предпринимательства на федеральном и региональном уровнях.

Обращает на себя внимание использование ограниченного набора форм и схем финансовой поддержки (льготное кредитование отдельных предпринимательских проектов), приводящее к замораживанию финансовых ресурсов, резкому сужению количества получателей средств фондов. Вредит делу и чрезмерно усложненная многозвенная процедура отбора, экспертизы и кредитования проектов через сеть коммерческих банков, в результате чего средства доходят до предпринимателей в течение длительного времени.

Для улучшения положения дел, прежде всего, необходимы создание стабильной финансовой базы деятельности Федерального и региональных фондов, выделение бюджетных ассигнований, достаточных для реализации программ государственной поддержки малого предпринимательства, на законодательно зафиксированном уровне.

Для совершенствования финансового механизма деятельности фондов следует перейти от льготного кредитования отдельных предпринимательских проектов к преимущественному использованию механизмов косвенной финансовой поддержки МП, позволяющих получить мультипликативный эффект и значительно расширить круг получателей поддержки. Имеется в виду использование следующих механизмов:

 • гарантии и поручительства (определенная часть средств используется для предоставления гарантий по кредитам коммерческих банков под проекты создания и развития малых предприятий, что позволит увеличить количество получателей финансовой поддержки в 4-6 раз и снять для них остроту проблемы низкой залогоспособности малых предприятий);

 • компенсация части процентных ставок по кредитам коммерческих банков (особенно на начальном этапе реализации проекта, когда еще не начался возврат средств), что также расширяет количество получателей финансовой поддержки и облегчает доступ малых предприятий к коммерческим кредитам;

 • компенсация части расходов по оказанию малым предприятиям услуг в области повышения технического уровня, информации, рекламы, подготовки кадров, экспертизы проектов, лизинга оборудования, консультирования и др., предоставляемых на льготных условиях;

 • содействие кооперированию малых предприятий (приоритетная финансовая поддержка проектов создания совместных производств, совместного осуществления научно-исследовательской, снабженческо-сбытовой и иной деятельности), что повышает конкурентоспособность групп малых предприятий и их устойчивость на рынке;

 • частичное субсидирование разработки программ и бизнес-планов создания малых предприятий и объектов инфраструктуры поддержки малого бизнеса;

 • самостоятельные инвестиции (участие в капитале создаваемых объектов инфраструктуры малого предпринимательства на региональном и местном уровнях, в особенности на начальной стадии реализации проекта);

 • организация и проведение конкурсов на лучший предпринимательский проект в определенном виде деятельности (по решению определенной проблемы), по результатам которого победители получают льготный кредит или прямую финансовую поддержку в иной форме.

На региональном уровне настоятельно необходимы создание механизмов финансовой поддержки МП во всех регионах и обеспечение выделения бюджетных средств, в том числе путем закрепления фиксированной процентной доли расходов бюджета на поддержку малого бизнеса. Важным стимулом активизации финансовой поддержки малых предприятий в соответствии с законом может стать установление налоговых льгот для региональных фондов по соответствующим видам налогов, поступающих в бюджеты субъектов Федерации и в местные бюджеты. Но это положение закона до сих пор не реализовано властями.

Эффективным способом достижения устойчивости малых предприятий на финансовом рынке и роста их управленческого потенциала является развитие системы внешних специализированных консультационных и информационных услуг в сфере кредитной и инвестиционной деятельности, поскольку внутри отдельного малого предприятия эти вопросы не могут быть решены из-за отсутствия квалифицированного персонала и необходимых материальных и инструментальных средств.

Поэтому необходимо создание в Российской Федерации механизмов инвестиционного консультирования, специализирующихся на предоставлении информации и оказании консультационных услуг по проблемам государственных, частных и зарубежных инвестиций и кредитов менеджерам (собственникам) малых предприятий и лицам, желающим начать собственную предпринимательскую деятельность.

Агентства развития предпринимательства или специально созданные центры инвестиционного консультирования смогут обеспечить привлечение частных инвестиций и кредитов, в том числе иностранных, в сферу малого бизнеса, поскольку позволят осуществлять подготовку бизнес - проектов на высоком уровне, соответствующем требованиям потенциальных инвесторов. Этим достигается и укрепление связей между малыми предприятиями и кредитно-инвестиционными институтами.

Одним из широко распространенных видов объектов инфраструктуры финансовой поддержки малых предприятий (путем привлечения собственного капитала) являются инвестиционные компании малого предпринимательства (ИКМП). Они положительно зарекомендовали себя в таких странах, как США, Япония, Испания, и могут получить распространение в Российской Федерации при обеспечении определенного стимулирующего режима деятельности.

Инвестиционные компании представляют собой неинфляционный механизм перераспределения государственных инвестиций в интересах малых предприятий, имеющих наиболее высокую потенциальную прибыльность, поскольку результаты деятельности инвестиционной компании зависят как от текущих дивидендов по принадлежащим им акциям малых предприятий, так и от курсовой стоимости этих акций в момент их продажи.

ИКМП призваны обеспечивать субъекты малого предпринимательства собственным капиталом и долгосрочными заемными средствами. Данные компании могут аккумулировать средства, как путем эмиссии акций, так и через привлечение государственных кредитов. Таким образом, они являются каналом и для частных, и для государственных инвестиций в малый бизнес.

ИКМП должны по своей природе быть "активным" инвестором, поскольку они призваны не только инвестировать средства в малые предприятия, но и участвовать в их управлении, предоставлять им консультационные и иные услуги, разрабатывать и реализовывать инвестиционные проекты, исходя из необходимости увеличения дивидендов и продажной цены акций малого предприятия.

Таким образом, анализ состояния и развития инфраструктуры МП с учетом российского и зарубежного опыта позволяет сделать следующие выводы и предложения.

1. Развитие инфраструктуры является одним из наиболее важных направлений поддержки малого бизнеса со стороны как государства, так и предпринимательских объединений, поскольку имеет мультипликативный эффект и распространяется на широкие круги предпринимателей, что особенно важно в условиях ограниченности ресурсов.

2. Развитая инфраструктура МП должна быть равнодоступной для всех предпринимателей, предоставляя качественный набор информационных, консультационных и обучающих услуг по доступной цене.

3. Система объектов инфраструктуры должна иметь "пропускную способность", адекватную потребностям малого бизнеса. Поэтому в России при разработке и реализации соответствующих программ необходимо ориентироваться на определенные количественные параметры, характеризующие тенденции развития МП (например, исходя из упомянутого в других разделах доклада показателя "критической массы" субъектов малого предпринимательства в 3-5 млн. предприятий). Соответственно, должны предусматриваться и ассигнования, выделяемые на развитие инфраструктуры, и используемые в этих целях материальные и кадровые ресурсы.

4. Задачей развития инфраструктуры малого бизнеса в настоящее время является создание минимального (оптимального) набора ее элементов во всех субъектах Российской Федерации с дальнейшим расширением объема и номенклатуры оказываемых услуг и развитием их на местном уровне. Для этого этапа эффективным является тиражирование готовых схем построения инфраструктуры, положительно зарекомендовавших себя на практике.

5. Инфраструктура МП выполняет важную социальную функцию и по своей природе в большинстве случаев не может быть прибыльной. Поэтому ее создание и развитие нуждаются в постоянной государственной поддержке (по крайней мере в период создания и становления). Это означает не только финансирование из соответствующих бюджетов, но и использование методов косвенного стимулирования (налоговые льготы для объектов инфраструктуры, передача в собственность или в пользование на льготных условиях государственного и муниципального имущества, налоговое и иное стимулирование частных инвесторов, вкладывающих средства в развитие инфраструктуры поддержки малого бизнеса).

6. Для предпринимателей особое значение имеют прозрачность и гласность системы государственной поддержки. Предприниматель должен располагать необходимой информацией о том, куда и в каких случаях можно обратиться за помощью, в какие сроки и на каких условиях можно получить поддержку. Это требует проведения соответствующих информационных, рекламных и пропагандистских кампаний, а также периодической публичной отчетности.

7. Создание комплексной системы объектов инфраструктуры МП требует детального изучения зарубежного опыта с целью отбора наиболее эффективных подходов и методов организации финансирования и оперативной деятельности таких структур для поиска наиболее приемлемых форм реализации комплексной инфраструктуры МП.

8. Необходима организация исследовательской работы (специализированных институтов) для объективной оценки состояния рынка МП во взаимосвязи с другими социально-экономическими и политическими процессами, происходящими в стране.

 1. Виды налогообложения малого бизнеса в РФ2.1 Упрощенная система налогообложенияРассмотрим действующий в настоящее время порядок исчисления и уплаты единого налога при применении упрощенной системы налогообложения.

В соответствии с п.1 ст.38 НК РФ объектами налогообложения могут являться операции по реализации товаров (работ, услуг), имущество, прибыль, доход, стоимость реализованных товаров (выполненных работ, оказанных услуг), либо иной объект, имеющий стоимостную, физическую или количественную характеристику, с наличием которого у налогоплательщика законодательство о налогах и сборах связывает возникновение обязанности по уплате налога. Причем каждый налог имеет самостоятельный объект налогообложения, определяемый в соответствии с частью второй Налогового кодекса и с учетом положений ст.38 НК РФ.

Согласно п.1 ст.346.14 НК РФ объектами налогообложения единым налогом при применении упрощенной системы налогообложения могут являться:

 • доходи;

 • доходи, зменшені на величину витрат.

Таким образом, при упрощенной системе налогообложения возможно применение одного из двух объектов налогообложения, причем налогоплательщику предоставлено право выбора объекта налогообложения независимо от каких-либо факторов и условий (п.2 ст.346.14 НК РФ). Следовательно, налогоплательщик может самостоятельно выбрать конкретный объект налогообложения, предварительно оценив экономическую целесообразность применения того или иного объекта налогообложения (в зависимости от его вида деятельности, конкретного состава расходов или доходов, другой ситуации при ведении предпринимательской деятельности). Выбранный налогоплательщиком объект не может меняться налогоплательщиком в течение всего срока применения упрощенной системы.

Налоговая база представляет собой стоимостную, физическую или иную характеристику объекта налогообложения (п.1 ст.53 НК РФ).

Каждый налогоплательщик самостоятельно исчисляет сумму налога, подлежащего уплате в бюджет, исходя из налоговой базы, налоговой ставки и налоговых льгот (ст.52 НК РФ).

Налоговая ставка представляет собой величину налоговых начислений на единицу измерения налоговой базы (п.1 ст.53 НК РФ).

Налоговые ставки, как правило, устанавливаются в процентах от величины налоговой базы (адвалорные ставки). Однако в некоторых случаях возможно установление твердых ставок в денежном выражении на единицу измерения налоговой базы.

Поскольку НК РФ устанавливает два различных варианта исчисления единого налога при упрощенной системе налогообложения в зависимости от выбранного объекта налогообложения, законодатель устанавливает и различные налоговые ставки для каждой налоговой базы.

Величины конкретных ставок в зависимости от выбранного объекта налогообложения определены ст.346.20 НК РФ и приведены в табл. 2.

Отметим, что для налогоплательщиков, выбравших объектом налогообложения разницу между доходами и расходами, предусмотрены две налоговых базы. Дело в том, что п.6 ст.346.18 гл.26.2 НК РФ предусмотрена уплата такими налогоплательщиками в определенном случае в дополнение к единому налогу еще и "минимального налога", для которого установлены своя налоговая база и своя налоговая ставка.

Таблица 1 - Налоговые ставки единого налога

N п / п

Об'єкт оподаткування

Податкова база

Налоговая ставка, %

1

Дохід

Денежное выражение доходов

6

2

Доход, уменьшенный на величину расходов

Единый налог - денежное выражение доходов, уменьшенных на величину расходов

15Минимальный налог - доходы <денежное выражение>

1

Согласно п.1 ст.55 НК РФ под налоговым периодом понимается календарный год или иной период времени, по окончании которого определяется налоговая база и исчисляется сумма налога, подлежащая уплате в бюджет. Налоговый период может состоять из одного или нескольких отчетных периодов (по итогам которых уплачиваются авансовые платежи налога).

По отношению к единому налогу ст.346.19 НК РФ налоговым периодом признается календарный год. В свою очередь, отчетным периодом признается первый квартал, полугодие и девять месяцев.

Таким образом, каждый налоговый период по единому налогу - календарный год (с 1 января по 31 декабря) - включает в себя три отчетных периода (I квартал, полугодие, 9 месяцев), при этом налог исчисляется по итогам каждого отчетного (налогового) периода нарастающим итогом.

Как указывалось выше, существует два альтернативных варианта исчисления единого налога в зависимости от того, какой конкретно объект налогообложения используется: доходы или доходы, уменьшенные на сумму расходов. Исходя из выбранного объекта налогообложения налогоплательщик определяет налоговую базу и применяет соответствующий порядок исчисления налога.

В общем случае налогоплательщики исчисляют налоговую базу и сумму налога, подлежащего уплате в бюджет, по итогам каждого налогового периода (п.1 ст.54 НК РФ).

Согласно п.п.1 - 2 ст.346.21 НК РФ единый налог исчисляется налогоплательщиками самостоятельно как соответствующая налоговой ставке процентная доля налоговой базы.

Следует отметить, что для каждой категории налогоплательщиков существуют особенности в порядке исчисления единого налога.

Налогоплательщикам, выбравшим в качестве объекта налогообложения доходы, законодатель разрешил уменьшить сумму налога (авансовых платежей по налогу), исчисленную за налоговый (отчетный) период, на сумму страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, уплачиваемых за тот же период времени в соответствии с законодательством России.

Следует отметить, что в п.3 ст.346.21 НК РФ речь идет об "уплачиваемых" суммах страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, принимаемых в уменьшение сумм единого налога (авансовых платежей по налогу). Из такой формулировки не совсем ясно, должны ли это быть суммы, уже внесенные в бюджет к моменту уплаты налоговых платежей, либо имеются в виду начисленные к уплате суммы страховых взносов (в срок или с нарушением срока). Представляется, что больше ясности внесли бы иные понятия, например "уплаченные" или "начисленные".

Налогоплательщикам, выбравшим в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов, законодатель подготовил сюрприз в качестве так называемого "минимального налога", рассчитываемого в размере 1 процента от налоговой базы, которой будут являться доходы.

Согласно п.6 ст.346.18 НК РФ такой налог уплачивается в том случае, если размер исчисленного в общем порядке налога составляет сумму, меньшую, чем 1 процент от суммы полученного налогоплательщиком дохода (то есть меньше суммы "минимального налога"). Это означает, что налогоплательщик, выбравший в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на сумму расходов, в любом случае (даже при наличии убытков) заплатит в бюджет сумму налога в размере не меньшем, чем 1 процент от полученных доходов.

Было бы логично, если бы законодатель не забыл указать в начале гл.26.2 НК РФ (как это сделано во всех остальных главах части второй НК РФ), что далее в этой главе под любым упоминанием налога подразумевается именно единый налог, уплачиваемый вместо поименованных в ст.346.11 НК РФ налогов. Тогда можно было бы однозначно сказать, что понятие минимального налога равнозначно понятию минимального единого налога или, другими словами, минимальной суммы единого налога. На сегодняшний день указанные ошибки юридической техники приводят к тому, что из буквального толкования п.6 ст.346.18 НК РФ следует, что минимальный налог - это еще один налог помимо единого налога, который при соответствующих обстоятельствах следует уплачивать одновременно с единым налогом.

Такой вывод можно сделать по следующим причинам:

 • об этом налоге упоминается именно как о "минимальном налоге", а не о минимальной величине единого налога, то есть речь идет о совершенно отдельном налоговом платеже. Если предположить обратное, то логично было бы закрепить в законе понятие минимальной суммы налога, а не минимального налога;

 • в законе не сказано, что налогоплательщикам следует уплачивать либо единый налог, либо минимальный (в зависимости от того, величина какого налога имеет большую величину), то есть налогоплательщикам скорее всего придется уплачивать как единый, так и минимальный налог в оговоренном выше случае (а не минимальный вместо единого).

Однако такое положение дел совершенно неприемлемо для налогоплательщиков. Отсутствие какой-либо определенности в отношении минимального налога позволяет применить норму п.7 ст.3 НК РФ о том, что все неустранимые сомнения, противоречия и неясности актов законодательства о налогах и сборах толкуются в пользу налогоплательщика (плательщика сборов).

Представляется, что все же минимальный налог необходимо воспринимать именно как минимальный единый налог, поскольку во всей гл.26.2 НК РФ термин "налог" употребляется как синоним единого налога. В то время как при указании на все иные налоги их наименования употребляются полностью без сокращений (например, налог на прибыль организаций, налог на добавленную стоимость и т.п.).

Еще одним косвенным подтверждением того, что законодатель имел в виду именно минимальную сумму платежа единого налога, подлежащего уплате в бюджет в любом случае, является порядок включения сумм уплаченного минимального налога в состав расходов следующих налоговых периодов (либо в состав убытков, переносимых на будущее). Такой порядок установлен п.6 ст.346.18 НК РФ, и в соответствии с ним налогоплательщик имеет право в следующие налоговые периоды включить сумму разницы между суммой уплаченного минимального налога и суммой налога, исчисленной в общем порядке, в расходы при исчислении налоговой базы, в том числе увеличить сумму убытков, которые могут быть перенесены на будущее в соответствии с положениями п.7 ст.346.18 НК РФ. Обратим внимание, что речь идет именно о разнице между уплаченным (минимальным) и исчисленным (в общем порядке) налогом. Уплаченным (в ситуации, указанной в п.6 ст.346.18 НК РФ) может быть лишь один налоговый платеж - минимальная сумма налога.

Таким образом, законодатель ввел новую двухступенчатую конструкцию расчета налога:

 • общий порядок расчета;

 • специальный порядок расчета (расчет минимальной суммы налога).

Следуя приведенным выше рассуждениям расчет должен производиться исходя из того, что если сумма минимального налога больше суммы исчисленного в общем порядке единого налога, то подлежит уплате сумма минимального налога. Разница между указанными суммами подлежит включению в состав расходов (убытков) следующих налоговых периодов. Рассмотрим, как это сделать.

Кроме того, законность установления данного налога (независимо от того, считать ли его иным налогом, кроме единого, при применении упрощенной системы или суммой минимального единого налога) вызывает большие сомнения.

Как уже упоминалось выше (и это - основа основ законодательства о налогах и сборах), налог считается законно установленным лишь в том случае, когда определены все основные элементы налогообложения, коими являются объект налогообложения, налоговая база, налоговый период, налоговая ставка, порядок исчисления налога, порядок и сроки уплаты налога (п.1 ст.17 НК РФ).

Нормы о минимальном налоге включены в статью, которая регламентирует порядок определения налоговой базы и представляет собой стоимостную, физическую или иную характеристики объекта налогообложения (ст.53 НК РФ). В результате налоговая база полностью оторвана от объекта налогообложения, что грубо противоречит основам построения системы налогообложения, установленной НК РФ и существующей на сегодняшний день в России. Отсутствие связи между такими элементами налогообложения, как объект налогообложения и налоговая база, представляется недопустимым и позволяет говорить о том, что у налога не установлены все необходимые элементы налогообложения, так как в рассматриваемом случае налоговая база не является ни стоимостным, ни каким-либо иным выражением объекта налогообложения.

Если рассматривать минимальный налог иным помимо единого налога (то есть отличным от него налогом), то надо отметить, что гл.26.2 НК РФ не установлены все необходимые элементы налогообложения минимальным налогом. В частности, в нарушение ст.17 НК РФ не установлены такие обязательные элементы, как налоговый период, а также порядок и сроки уплаты налога.

Что это за собой влечет? Согласно п.1 ст.3 НК РФ каждый обязан платить законно установленные налоги. При установлении налогов должны быть определены все элементы налогообложения (п.6 ст.3 НК РФ). Как мы уже выяснили, это требование Налогового кодекса не соблюдено. А это значит, что налог нельзя считать законно установленным и подлежащим уплате в бюджет. Ведь в соответствии с п.5 ст.3 НК РФ ни на кого не может быть возложена обязанность уплачивать налоги и сборы, а также иные взносы и платежи, обладающие установленными Налоговым кодексом признаками налогов и сборов, не предусмотренные НК РФ либо установленные в ином порядке, чем это определено Налоговым кодексом. Поэтому минимальный налог уплате не подлежит как незаконно установленный.

Возможно (даже очевидно), что п.6 ст.346.18 НК РФ, который и установил минимальный налог, все-таки будет приведен в соответствие с действующим законодательством о налогах и сборах в части установления этого налога. Кроме того, в том виде, в котором существует сейчас анализируемая норма закона, ее применение затруднено еще и тем, что отсутствует возможность однозначно определить момент возникновения обязанности по уплате минимального налога - по итогам налогового периода либо как-то иначе.

В связи с изложенными обстоятельствами вряд ли есть необходимость более подробно останавливаться на порядке расчета минимального налога до внесения соответствующих изменений в закон.

Уплата единого налога (авансовых платежей по налогу) налогоплательщиками производится по месту нахождения организации либо по месту жительства предпринимателя.

Законодательство о налогах и сборах под местом нахождения организации подразумевает место ее государственной регистрации, а под местом жительства физического лица - место, где это физическое лицо постоянно или преимущественно проживает (п.2 ст.11 НК РФ).

Обращаем внимание на то, что исчисленная к уплате сумма налога (авансовых платежей) не распределяется для перечисления в региональные и местные бюджеты налогоплательщиками, имеющими обособленные подразделения (не являющиеся филиалами или представительствами), поскольку в таком случае организация вообще не имеет права на применение упрощенной системы налогообложения.

На это указывает норма ст.346.22 НК РФ: суммы налога зачисляются на счета федерального казначейства для их последующего распределения в бюджеты всех уровней и государственных внебюджетных фондов.

Сроки уплаты единого налога в соответствии с гл.26.2 НК РФ приведены в табл. 2.

Таблица 2 - Порядок и сроки уплаты единого налога

N п / п

Вид платежу

Сроки уплаты

1

Авансовые платежи налога по итогам отчетного периода

Не позднее

- 25 апреля текущего года;

- 25 июля текущего года;

- 25 октября текущего года

2

Сумма налога по итогам налогового периода (для организаций)

Не позднее: - 31 марта года, следующего за истекшим налоговым периодом

3

Сумма налога по итогам налогового периода (для индивидуальных предпринимателей)

Не позднее:

- 30 апреля года, следующего за истекшим налоговым периодом

Кроме того, в течение налогового периода налогоплательщики уплачивают авансовые платежи единого налога.

Такие платежи по налогу исчисляются налогоплательщиками по итогам каждого отчетного периода исходя из ставки налога и фактически полученных доходов или доходов, уменьшенных на величину расходов (в зависимости от выбранного налогоплательщиком объекта налогообложения), рассчитанных нарастающим итогом с начала налогового периода до окончания соответствующего отчетного налогового периода (I квартала, полугодия или девяти месяцев) с учетом ранее уплаченных сумм квартальных авансовых платежей по налогу. Эти платежи засчитываются в счет уплаты налога по итогам налогового периода (пп.5 ст.346.21 НК РФ).

Следует иметь в виду, что в случае, если сумма единого налога (авансового платежа по налогу), исчисленного по итогам налогового (отчетного) периода, меньше суммы платежа по налогу, исчисленного по итогам предыдущего отчетного периода, у налогоплательщика отсутствует обязанность по уплате налога.

Следовательно, в течение текущего налогового периода налогоплательщики три раза уплачивают в бюджет сумму авансовых платежей, а по его окончании - сумму налога, исчисленную с зачетом ранее начисленных авансовых платежей.

2.2 Единый налог на вмененный доходСистема налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности может применяться по решению субъекта Российской Федерации в отношении следующих видов предпринимательской деятельности:

 1. оказания бытовых услуг (подпункт в редакции, введенной в действие с 1 января 2003 года Федеральным законом от 31 декабря 2002 года N 191-ФЗ);

 2. оказания ветеринарных услуг;

 3. надання послуг з ремонту, технічного обслуговування та миття автотранспортних засобів;

 4. розничной торговли, осуществляемой через магазины и павильоны с площадью торгового зала по каждому объекту организации торговли не более 150 квадратных метров, палатки, лотки и другие объекты организации торговли, в том числе не имеющие стационарной торговой площади (подпункт в редакции, введенной в действие с 1 января 2003 года Федеральным законом от 31 декабря 2002 года N 191-ФЗ);

  • оказания услуг по хранению автотранспортных средств на платных стоянках (подпункт дополнительно включен с 1 октября 2004 года Федеральным законом от 20 июля 2004 года N 65-ФЗ);

 1. оказания услуг общественного питания, осуществляемых при использовании зала площадью не более 150 квадратных метров (подпункт в редакции, введенной в действие с 1 января 2003 года Федеральным законом от 31 декабря 2002 года N 191-ФЗ);

 2. оказания автотранспортных услуг по перевозке пассажиров и грузов, осуществляемых организациями и индивидуальными предпринимателями, эксплуатирующими не более 20 транспортных средств (подпункт в редакции, введенной в действие с 1 января 2003 года Федеральным законом от 31 декабря 2002 года N 191-ФЗ).

 3. распространения и (или) размещения наружной рекламы (подпункт дополнительно включен с 1 января 2005 года Федеральным законом от 29 июля 2004 года N 95-ФЗ).

Уплата организациями единого налога предусматривает замену уплаты налога на прибыль организаций (в отношении прибыли, полученной от предпринимательской деятельности, облагаемой единым налогом), налога на имущество организаций (в отношении имущества, используемого для ведения предпринимательской деятельности, облагаемой единым налогом) и единого социального налога (в отношении выплат, производимых физическим лицам в связи с ведением предпринимательской деятельности, облагаемой единым налогом).

Уплата индивидуальными предпринимателями единого налога предусматривает замену уплаты налога на доходы физических лиц (в отношении доходов, полученных от предпринимательской деятельности, облагаемой единым налогом), налога на имущество физических лиц (в отношении имущества, используемого для осуществления предпринимательской деятельности, облагаемой единым налогом) и единого социального налога (в отношении доходов, полученных от предпринимательской деятельности, облагаемой единым налогом, и выплат, производимых физическим лицам в связи с ведением предпринимательской деятельности, облагаемой единым налогом.

Организации и индивидуальные предприниматели, являющиеся налогоплательщиками единого налога, не признаются налогоплательщиками налога на добавленную стоимость (в отношении операций, признаваемых объектами налогообложения в соответствии с главой 21 настоящего Кодекса, осуществляемых в рамках предпринимательской деятельности, облагаемой единым налогом), за исключением налога на добавленную стоимость, подлежащего уплате в соответствии с настоящим Кодексом при ввозе товаров на таможенную территорию Российской Федерации.

Исчисление и уплата иных налогов и сборов, не указанных в настоящем пункте, осуществляются налогоплательщиками в соответствии с общим режимом налогообложения.

Организации и индивидуальные предприниматели, являющиеся налогоплательщиками единого налога, уплачивают страховые взносы на обязательное пенсионное страхование в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Налогоплательщики обязаны соблюдать порядок ведения расчетных и кассовых операций в наличной и безналичной формах, установленный в соответствии с законодательством Российской Федерации.

При осуществлении нескольких видов предпринимательской деятельности, подлежащих налогообложению единым налогом в соответствии с настоящей главой, учет показателей, необходимых для исчисления налога, ведется раздельно по каждому виду деятельности.

Налогоплательщики, осуществляющие наряду с предпринимательской деятельностью, подлежащей налогообложению единым налогом, иные виды предпринимательской деятельности, обязаны вести раздельный учет имущества, обязательств и хозяйственных операций в отношении предпринимательской деятельности, подлежащей налогообложению единым налогом, и предпринимательской деятельности, в отношении которой налогоплательщики уплачивают налоги в соответствии с иным режимом налогообложения.

Налогоплательщиками являются организации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие на территории субъекта Российской Федерации, в котором введен единый налог, предпринимательскую деятельность, облагаемую единым налогом.

Об'єктом оподаткування для застосування єдиного податку визнається поставлений дохід платника податків.

Налоговой базой для исчисления суммы единого налога признается величина вмененного дохода, рассчитываемая как произведение базовой доходности по определенному виду предпринимательской деятельности, исчисленной за налоговый период, и величины физического показателя, характеризующего данный вид деятельности (пункт дополнен с 1 января 2003 года Федеральным законом от 31 декабря 2002 года N 191-ФЗ).

Податковим періодом по єдиному податку визнається квартал.

Ставка единого налога устанавливается в размере 15 процентов величины вмененного дохода (статья в редакции, введенной в действие с 1 января 2003 года Федеральным законом от 31 декабря 2002 года N 191-ФЗ).

Сплата єдиного податку здійснюється платником податку за наслідками податкового періоду не пізніше 25-го числа першого місяця наступного податкового періоду.

Сумма единого налога, исчисленная за налоговый период, уменьшается налогоплательщиками на сумму страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, осуществляемое в соответствии с законодательством Российской Федерации, уплаченных за этот же период времени при выплате налогоплательщиками вознаграждений своим работникам, занятым в тех сферах деятельности налогоплательщика, по которым уплачивается единый налог, а также на сумму страховых взносов в виде фиксированных платежей, уплаченных индивидуальными предпринимателями за свое страхование и на сумму выплаченных пособий по временной нетрудоспособности. При этом сумма единого налога не может быть уменьшена более чем на 50 процентов по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование (абзац дополнен с 1 января 2003 года Федеральным законом от 31 декабря 2002 года N 190-ФЗ).

Форма налоговой декларации и порядок ее заполнения утверждаются Министерством финансов Российской Федерации (абзац в редакции, введенной в действие со 2 августа 2004 года Федеральным законом от 29 июня 2004 года N 58-ФЗ,)

Налоговые декларации по итогам налогового периода представляются налогоплательщиками в налоговые органы не позднее 20-го числа первого месяца следующего налогового периода (пункт дополнительно включен с 1 января 2003 года Федеральным законом от 31 декабря 2002 года N 191-ФЗ).

Суммы единого налога зачисляются на счета органов Федерального казначейства для их последующего распределения в бюджеты всех уровней и бюджеты государственных внебюджетных фондов в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации.

Учет расчетов по налогу на единый вмененный доход ведется на счете 68. Кредитовый оборот по счету 68 показывает начисление задолженности предприятия бюджету по налогу. Дебетовый оборот свидетельствует об уплате налога в бюджет. Кредитовое сальдо на конец отчетного периода по счету 68 «Расчеты по налогам и сборам» отражает задолженность предприятия в бюджет, дебетовое – задолженность бюджета предприятию. Аналитический учет ведется по видам налогов и различным выплатам в бюджет. К 68 счету открыты субсчета по видам налогов. На предприятии по каждому субсчету счета 68 ведутся накопительные ведомости, в которых указывается остаток на начало отчетного периода по дебету или кредиту, обороты по счету с указанием корреспондирующих счетов, подводятся итоги по дебету и кредиту и выводится остаток. Для составления расчетов по всем видам налогов на предприятии ведутся нарастающим итогом с начала года контокоррентные карточки). В карточках указывается сальдо на начало года, обороты в течение отчетного периода, размер оплаты или задолженности предприятия. Данные сведения заносятся в карточку на основании накопительной ведомости. Ведение подобной карточки позволяет проследить начисление и оплату по каждому виду налога. Карточки хранятся в специальных ящиках – картотеках. Они регистрируются в специальном реестре для обеспечения контроля за их сохранностью. Кроме того бухгалтерия предприятия отражает расчет по каждому виду налога, исходя из базы начисления и % ставки. Также аналитический учет ведется в оборотной ведомости по аналитическим счетам) по каждому субсчету счета 68.Синтетический учет по счету 68 «Расчеты по налогам и сборам» ведется в оборотном балансе , куда записываются остатки и обороты из оборотной ведомости по аналитическим счетам. Итоги оборотной ведомости по аналитическим счетам сверяют с итогами соответствующего синтетического счета – они обязательно должны быть равны.

2.3 Сущность и роль специальных налоговых режимов для малого бизнесаУпрощенная система налогообложения, учета и отчетности для субъектов малого предпринимательства применяется наряду с принятой ранее системой налогообложения, учета и отчетности, предусмотренной законодательством РФ. Право выбора системы налогообложения, включая переход к упрощенной системе или возврат к принятой ранее системе, представляется субъектами малого предпринимательства на добровольной основе.

Применение упрощенной системы налогообложения организациями предусматривает замену уплаты налога на прибыль организаций, налога на имущество организаций и единого социального налога уплатой единого налога, исчисляемого по результатам хозяйственной деятельности организаций за налоговый период. Организации, применяющие упрощенную систему налогообложения, не признаются плательщиками НДС, за исключением НДС, подлежащего уплате в соответствии с НКРФ при ввозе товара на таможенную территорию РФ.

Единый налог на вмененный доход – это налог, взимаемый с потенциально возможного дохода налогоплательщика. Потенциальный доход налогоплательщика рассчитывается с учетом совокупности факторов, непосредственно влияющих на получение указанного дохода, и используемого для расчета величины единого налога по установленной ставке.

Уплата организациями единого налога предусматривает замену уплаты налога на прибыль организаций, налога на имущество организации и единого социального налога.

Организации и индивидуальные предприниматели, являющиеся налогоплательщиками единого налога, не признаются налогоплательщиками налога на добавленную стоимость, за исключением налога на добавленную стоимость, подлежащего уплате в соответствии НКРФ при ввозе товаров на таможенную территорию РФ. Исчисление и уплата иных налогов и сборов осуществляются налогоплательщиком в соответствии с общим режимом налогообложения.

 1. Налогообложения малого бизнеса на примере ЧП Балабаев3.1 Расчет суммы налогов предприятия при упрощенной системе налогообложенияЧП Балабаев – предприниматель без образования юридического лица Правовое положение определяется Законодательством Российской Федерации.

Предприятие не является юридическим лицом, но имеет самостоятельный баланс, обособленное имущество, несет самостоятельную ответственность по своим обязательствам, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, исполнять обязанности, быть истцом и ответчиком в суде. Предприятие имеет счета в банках и предполагает действия на основании законодательства Российской Федерации.

Підприємство здійснює такі види діяльності:

 • Оптовая и розничная торговля

 • строгое соблюдение установленных тарифов по видам продукции;

 • предоставление льгот отдельным категориям покупателям;

 • Основными источниками формирования имущества, в том числе финансовых ресурсов являются:

 • прибыль, полученная от реализации продукции, работ, услуг, а также других видов хозяйственной деятельности;

 • амортизаційні відрахування;

 • кредиты банков и других финансовых организаций;

 • иное имущество, переданное Учредителем;

 • иные источники не противоречащие законодательству РФ.

Основной целью создания и деятельности Предприятия является хозяйственная деятельность, направленная на извлечение прибыли для удовлетворения социальных и материальных потребностей Участников Предприятия, удовлетворения общественных потребностей в его продукции, работах, услугах.

Количество работников составляет около 17 человек, включая производственный персонал. Средняя заработная плата на предприятии составляет около 10 тыс. рублей.

На предприятии постоянно ведется работа по расширению ассортимента и повышению качества выпускаемой и продаваемой продукции.

В ЧП Балабаев применяют журнально-ордерную форму бухгалтерского учета.

Журнально-ордерная форма бухгалтерского учета — это рациональная форма бухгалтерского учета, основанная на использовании накопительных регистров и шахматной схемы записи.

Основными особенностями журнально-ордерной формы учета є:

 • применение для учета хозяйственных операций журналов-ордеров, запись в которых ведется только по кредитовому признаку;

 • совмещение в ряде журналов-ордеров синтетического и аналитического учета;

 • объединение в журналах-ордерах систематической записи с хронологической;

 • отражение в журналах-ордерах хозяйственных операций в разрезе показателей, необходимых для контроля и составления отчетности;

 • сокращение количества записей благодаря рациональному построению журналов-ордеров и Главной книги.

Организация осуществляет два вида деятельности: оптовую и розничную торговлю. Оптовая торговля облагается ЕНУСН, розничная торговля- ЕНВД. Организация создана 15 декабря 2005г., УСН применяется с 01.01.2006г., ЕНВД- с 01.10.2006г. Объект налогообложения по УСН — доходы, уменьшенные на величину расходов. Магазин розничной торговли работает ежедневно. Площадь торгового зала — 110 кв.м.

 1. Сведения о фактически произведенных, документально подтвержденных и оплаченных расходах.

Таблица 3 - Покупка и реализация товаров за 1 кв. 2007р.

Найменування показників

Оптовая торговля

Роздрібна торгівля

1. Стоимость покупных товаров по ценам, включая НДС, тыс. руб.

7800

1200

2. Доля реализованных товаров, %

75,0

85,0

Таблица 4 - Расходы на оплату труда персонала предприятия.

Найменування показників

Всього

В том числеОптовая торговля

Розница

1. начислено работникам по видам деятельности, тыс. руб.

-

314,0

120,0

2. Начислено АУП, тыс. руб.

74,0

-

-

Таблица 5 - Приобретение основных средств.

Объекты ОС

Покупная цена, тыс. руб.

Использование

Срок пол. Исп., лет

Дата ввода в эксплуатацию


Всього

У т.ч. ПДВ
1

118,0

18,0

Опт. торговля

6

10.02.2007

2

59,0

9,0

Опт

5

10.04.2007

3

35,4

5,0

Розница

4

10.03.2007

Таблица 6 - Прочие расходы

Найменування витрат

Сума, тис. грн.

Вид діяльності

1. Аренда здания

86,4

Для всех видов деятельности

2. Расходы на канцелярские товары

8,7

Для всех видов деятельности

3. Послуги зв'язку

1,2

Для всех видов деятельности

4. Расходы на рекламу

14,5

Оптовая торговля

5. Представительские расходы

29,0

Оптовая торговля

6. Текущее изучение конъюнктуры рынка (оплачен договор со сторонней организацией)

37,0

Для всех видов деятельности

Таблица 7 -Доходы.

Види діяльності

Сума

1. Оптовая торговля

7000

2. Роздрібна торгівля

1050

Расчет ЕНУСН

Сумма доходов = 7000

Сумма расходов = 5850+314+150+48+176,8 = 6490,8

Налогооблагаемая база = 7000-6490,8 = 509,2

Сумма ЕНУСН = 509,2*15% = 76,38 тыс.руб.

Такие платежи по налогу исчисляются налогоплательщиками по итогам каждого отчетного периода исходя из ставки налога и фактически полученных доходов или доходов, уменьшенных на величину расходов (в зависимости от выбранного налогоплательщиком объекта налогообложения), рассчитанных нарастающим итогом с начала налогового периода до окончания соответствующего отчетного налогового периода (I квартала, полугодия или девяти месяцев) с учетом ранее уплаченных сумм квартальных авансовых платежей по налогу. Эти платежи засчитываются в счет уплаты налога по итогам налогового периода (пп.5 ст.346.21 НК РФ).

Следует иметь в виду, что в случае, если сумма единого налога (авансового платежа по налогу), исчисленного по итогам налогового (отчетного) периода, меньше суммы платежа по налогу, исчисленного по итогам предыдущего отчетного периода, у налогоплательщика отсутствует обязанность по уплате налога.

Следовательно, в течение текущего налогового периода налогоплательщики три раза уплачивают в бюджет сумму авансовых платежей, а по его окончании - сумму налога, исчисленную с зачетом ранее начисленных авансовых платежей.

3.2 Расчет суммы налогов при едином налоге на вмененный доходНалоговым периодом по ЕНВД признается квартал (ст. 346.30 НК РФ). Ставка ЕНВД устанавливается равной 15 % величины вмененного дохода (ст. 346.31 НК РФ).

Вмененный доход рассчитывается по формуле:

Вмененный доход = Базовая доходность на единицу физического показателя × Количество физических показателей × Коэффициенты базовой доходности.

Что такое физический показатель и чему равен соответствующий ему размер базовой доходности, написано в статье 346.29 НК РФ.

Коэффициентов базовой доходности всего три, и они указанны в Налоговом кодексе:

 1. коэффициент К 1 – это корректирующий коэффициент базовой доходности, учитывающий совокупность особенностей ведения предпринимательской деятельности в различных муниципальных образованиях, особенностей населенного пункта или места расположения. Определяется как отношение значения кадастровой стоимости земли по месту осуществления деятельности налогоплательщика к максимальной кадастровой стоимости земли, установленной государственным земельным кадастром для данного вида деятельности;

 2. коэффициент К 2 учитывает прочие особенности деятельности (например, сезонность или время работы). Этот коэффициент устанавливают региональные власти, однако его значение должно находится в пределах от 0,005 до 1 (включительно);

 3. коэффициент К 3 . Это коэффициент-дефлятор, который учитывает изменение индекса цен. Коэффициент-дефлятор публикуется в порядке, установленном Правительством РФ.

Изменение суммы единого налога, произошедшее вследствие изменения величин корректирующих коэффициентов, возможно только с начала следующего налогового периода.

Площадь торгового зала магазина составляет 110 кв. м. Базовая доходность для этого вида деятельности – 1800 руб. в месяц (п. 3 ст. 346.29 НК РФ).

Корректирующий коэффициент К1 в 2006 году равен 1,132. Предположим, что коэффициент К2 для этого вида деятельности в данной местности равен 0,5.

Бухгалтер рассчитает величину вмененного дохода за I квартал 2007 года следующим образом:

1800 руб. x 110 кв. м x 1,132 x 0,5 x 3 мес. = 392040 руб.

Следовательно, сумма ЕНВД составит:

392040 руб. x 15% = 58806 руб.

За 1 квартал 2007 года на заработную плату всех работников были начислены взносы на ОПС в сумме 20,44 тысяч руб. К моменту представления декларации по ЕНВД (срок представления — 20 апреля 2007 г.) эти взносы были уплачены в полном объеме.

ЕНВ к уплате = 58806-20440 = 38366 руб.

Налогоемкость = 38366+76380 = 114746 тыс.руб.

Определим величину прибыли, остающейся в распоряжении предприятия после оплаты всех расходов и уплаты налогов и взносов с выделением сумм расходов, не учитываемых в целях налогообложения.

Доходы предприятия = 7000+1050 = 8050 тыс.руб.

Расходы предприятия до налогообложения =6870+508+180+176,8 = 7734,8 тыс.руб.

Прибыль до налогообложения = 8050-7734,8 = 315,2 тыс.руб.

Налоги = 76,38+38,36 = 114,74

Прибыль остающаяся в распоряжении предприятия = 315,2-114,74 = 200,46 тыс.руб.

Размер вмененного дохода за квартал, в течение которого осуществлена соответствующая государственная регистрация налогоплательщика, рассчитывается исходя из полных месяцев, начиная с месяца, следующего за месяцем указанной государственной регистрации.

Сплата єдиного податку здійснюється платником податку за наслідками податкового періоду не пізніше 25-го числа першого місяця наступного податкового періоду. Налоговые декларации по итогам налогового периода представляются налогоплательщиками в налоговые органы не позднее 20-го числа первого месяца следующего налогового периода.

3.3 Сравнительная характеристика упрощенной системы налогообложения с уплатой ЕНВДСравнение упрощенной системы налогообложения с уплатой ЕНВД по отдельным элементам наглядно показано в табл. 8.

Таблица 8 - Сравнение отдельных элементов двух налоговых режимов

Элементы системы

Спрощена система оподаткування

Єдиний податок на поставлений дохід

Порядок перехода

Добровольный

В обязательном порядке

Об'єкт оподаткування

Валовая выручка или совокупный доход

Вмененный доход

Порядок уплаты единого налога

Ежеквартально нарастающим итогом с начала года

Ежемесячно авансовым платежом в размере 100% суммы единого налога за календарный месяц

Что нового привносит налоговое законодательство в условия предпринимательской деятельности и порядок перехода субъектов к той или иной системе налогообложения? Прежде всего, четче указаны виды деятельности, субъекты которых не вправе перейти на упрощенную систему налогообложения либо обязательно должны (при условии соответствующего законодательного решения на уровне субъекта РФ) перейти на режим налогообложения в виде ЕНВД.

Заметим, что по истечении трех с лишним лет после принятия федерального закона соответствующий нормативный правовой акт о ЕНВД в ряде субъектов РФ до сих пор не принят. В Москве, например, отдельно 07.12.01 был принят Закон о ЕНВД для предпринимательской деятельности в среде розничной стационарной торговли горюче-смазочными материалами. Закон вступил в силу с 01.04.02. По остальным видам деятельности, предусмотренным Федеральным законом, законопроект в таком качестве и остался.

Облегчается порядок уплаты налогов: платеж осуществляется по одному платежному поручению и зачисляется на счет территориальных органов федерального казначейства для последующего распределения по уровням бюджетной системы: в федеральный бюджет, в бюджет субъекта РФ, в местный бюджет, в государственные внебюджетные фонды социального назначения.

Снижены налоговые ставки:

 1. по упрощенной системе налогообложения - с 10 до 6% при налогообложении выручки и с 30 до 15% - при налогообложении совокупного дохода;

 2. по системе ЕНВД уменьшение с 20 до 15% вмененного дохода произведено с 01.01.02.

Наглядное представление о существе изменений в законодательстве о специальных налоговых режимах может дать табл. 2 сравнительных характеристик по каждой системе налогообложения.

Как видно из табл. 2, состав субъектов, могущих перейти на упрощенную систему, существенно расширен: критерий численности доведен до 100 человек, увеличен объем валовой выручки со 100 000 МРОТ до 15 млн. руб. (кстати, заодно “отвязались” от МРОТ), но ввели новый критерий - сумму амортизируемого имущества не более 100 млн. руб. (то есть заведомо установлен “потолок” фондоотдачи - не более 15 коп. доходов с 1 руб. основного капитала).

Что касается обновленной системы ЕНВД, то здесь за основу вместо критерия численности работающих (который очень расплывчат при найме без всякого оформления вспомогательного персонала) взят критерий, достаточно наглядный для сферы торговли и общественного питания, - площадь торгового зала (который может быть расширен при необходимости за счет “ужатия” на период налогового контроля неторгового зала либо организации “столиков на свежем воздухе” при массовом наплыве).

С чего начинать руководителям и бухгалтерам организаций и индивидуальным предпринимателям в части выработки экономического поведения и его реализации в новом году?

Прежде всего примерить на себя последствия перехода к упрощенной системе налогообложения (если предпринимательская деятельность не подпадает под обязательную систему ЕНВД). Рассчитать налоговую нагрузку по итогам 2001 г., очистить ее от тех налогов, которые не будут уплачиваться в 2003 г., и определить уровень налоговой нагрузки к доходам или к доходам, уменьшенным на расходы. Такой расчет, выполненный по отчетным данным малого полиграфического предприятия в 2001 г., показал следующее: уровень налоговой нагрузки по налогу на прибыль, налогу на имущество, налогу на пользователей автомобильных дорог, НДС и ЕСН составил к выручке 22,4%, или 410,7 тыс. руб. В новых условиях налогообложения малое предприятие должно было бы уплатить 6% от выручки, или 109,7 тыс. руб. за вычетом 14% пенсионных страховых взносов (14,3 тыс. руб.). Сумма единого налога, уплачиваемая малым предприятием, составила бы 95,4 тыс. руб., что в 4 с лишним раза больше фактически уплаченного в 2001 г.

Что касается подготовительной работы по системе ЕНВД, то здесь придется подождать до принятия и обнародования соответствующего законодательного акта по субъекту РФ. Здесь большое значение имеют коэффициенты, корректирующие базовую доходность по видам деятельности.

Реформирование подсистемы налоговой системы, касающейся субъектов малого предпринимательства, призвано обеспечить баланс интересов государства и бизнеса, имея в виду, что сокращение налоговой нагрузки в 2-4 раза, как заявлено правительством, компенсируется расширением налоговой базы, в том числе за счет активизации предпринимательства и выхода части теневой экономики в “свет”. В целях отслеживания процессов в секторе малого предпринимательства было бы целесообразным наладить соответствующий мониторинг, в рамках которого следовало бы организовать наблюдение по учету налогоплательщиков, функционирующих по упрощенной системе налогообложения и ЕНВД, учету налоговых поступлений от них и другим вопросам, необходимым для анализа эффективности обновленной системы налогообложения организаций и индивидуальных предпринимателей.

Таблица 9 - Сравнительные характеристики специальных налоговых режимов организаций и индивидуальных предпринимателей

Основные характеристики систем

Спрощена система оподаткування

Система налогообложения на вмененный доход в виде единого налога

 

Действующая

С 01.01.03

Действующая

С 01.01.03

1. Состав субъектов предпринимательства, которые не вправе применять данную систему

Состав ограничен в зависимости от вида осуществляемой ими деятельности: не вправе перейти на эту систему субъекты, занимающиеся производством подакцизной продукции, игорным и развлекательным бизнесом, кредитные организации, страховщики, инвестиционные фонды, профессиональные участники рынка ценных бумаг, а также организации, созданные на базе ликвидированных структурных подразделений действующих предприятий

Ограниченный действующим законодательством состав дополнен за счет включения негосударственных пенсионных фондов, ломбардов, частнопрактикующих нотариусов, а также субъектов, занимающихся добычей полезных ископаемых (за исключением общераспространенных видов). Одновременно снято ограничение на организации, созданные на базе ликвидированных структурных подразделений действующих предприятий. Кроме того, не вправе применять эту систему участники соглашения о разделе продукции (регламентированное другим специальным налоговым режимом), субъекты, подпадающие под систему налогообложения в виде ЕНВД и единого сельскохозяйственного налога (для сельскохозяйственных товаропроизводителей)

Состав субъектов ограничен принадлежностью к определенным видам деятельности, в том числе наиболее значимых по объемам продаж: розничная торговля горюче-смазочными материалами, деятельность по сбору металлолома, по оказанию бухгалтерских, аудиторских и юридических услуг. В пределах закрытого перечня законодательством субъектов РФ устанавливается свой перечень видов деятельности

Состав субъектов ограничен видами деятельности по оказанию услуг (бытовых, ветеринарных, по ремонту, техобслуживанию и мойке автотранспортных средств, по перевозке пассажиров и грузов автомобильным транспортом, общественного питания) и сферой розничной торговли

2. Критерии и показатели субъектов предпринимательства, могущие применять данную систему

2.1. Средняя численность работников в налоговом (отчетном) периоде

Не должна превышать 15 человек, включая численность работающих в филиалах и подразделениях

Не должна превышать 100 человек

Численность работающих ограничена: в общественном питании - до 50 человек; в розничной торговле - до 30 человек; в сфере автотранспортных услуг (кроме маршрутных такси) -до 100 человек

Вместо численности работающих введен критерийй производственной мощности: в общественном питании площадь используемого торгового зала не должна превышать 70 м 2 ; в розничной торговле площадь торгового зала магазинов не должна превышать 70 м 2 ; в сфере автотранспортных услуг парк автомобилей не должен превышать 20 единиц

2.2. Доля участия других организаций (органов) в уставном капитале

Не должна превышать 25%: доля участия РФ, субъектов РФ, общественных организаций (объединений), благотворительных и иных фондов; доля одного или нескольких юридических лиц, не являющихся малыми предприятиями

Не должна превышать 25% доля непосредственного участия других организаций

Нет ограничений

Нет ограничений

2.3. Стоимость амортизируемого имущества

Нет ограничений

Не должна превышать 100 млн руб.

Нет ограничений

Нет ограничений


2.4. Сумма валовой выручки по итогам налогового (отчетного) периода

Не должна превышать 100 000 МРОТ (сегодня это 10 млн руб.)

Не должна превышать 15 млн руб.

Нет ограничений

Нет ограничений

2.5.

Особые условия

Организация не должна иметь просроченную задолженность по уплате налогов за прошедший отчетный период; организация своевременно представила в налоговый орган расчеты по налогам и бухгалтерскую отчетность за предыдущий отчетный период

2.5.

2.5.

2.5.

5. Податкова база

Денежное выражение валовой выручки как суммы выручки, полученной от реализации товаров (работ, услуг), продажной цены имущества, реализованного за отчетный период, и внереализационных доходов. Денежное выражение совокупного дохода как разницы между валовой выручкой и стоимостью затрат, связанных с предпринимательской деятельностью субъекта. Налоговая база определяется ежеквартально нарастающим итогом с начала календарного года

Денежное выражение доходов или денежное выражение доходов, уменьшенных на величину расходов. Доходы, полученные в натуральной форме, учитываются по рыночным ценам. Налоговая база определяется нарастающим итогом с начала налогового периода

Расчетная величина вмененного дохода. Рассчитывается путем умножения законодательно установленной базовой доходности по каждому виду деятельности на физический показатель, влияющий на результаты этой деятельности. Полученное произведение корректируется в сторону повышения или понижения с помощью коэффициента базовой доходности, законодательно устанавливаемой субъектом РФ

Расчетная величина вмененного дохода. Рассчитывается путем умножения базовой доходности по определенному виду предпринимательской деятельности на физический показатель, характеризующий данный вид деятельности. Базовая доходность корректируется с помощью трех коэффициентов, из которых лишь один (К^) определяется субъектом РФ с учетом особенностей ведения предпринимательской деятельности на территории и может быть установлен на календарный год в пределах от 0,1 до 1

6. Налоговый и отчетный периоды

Установленный отчетным периодом является квартал

Установленным налоговый период -календарный год.

Отчетными периодами являются квартал, полугодие и 9 месяцев календарного

Установленный налоговый период -квартал.

Отчетным периодом является месяц

Налоговый и отчетный периоды - квартал

7. Ставки единого налога и нормативное распределение платежей по уровням бюджетной системы

Ставки единого налога разделены на две неравные части в зависимости от объекта налогообложения. ^ При налогообложении валовой выручки - не более 10%, в том числе: в федеральный бюджет - в размере 3,33%; в консолидированный бюджет субъекта РФ - в размере не более 6,67%. При налогообложении совокупного дохода -не более 30%, в том числе: в федеральный бюджет - в размере 10%; в консолидированный бюджет субъекта РФ - не более 20%

При налогообложении доходов - 6%; при налогообложении доходов, уменьшенных на величину расходов -15%. Доходы от уплаты налога распределяются по уровням бюджетной системы по следующим нормативам: в федеральный бюджет - 30%; в бюджеты субъектов РФ- 15%; в местные бюджеты -45%; в бюджет Федерального ФОМС - 0,5%; в бюджет территориальных ФОМС - 4,5%; в бюджет ФСС РФ -5%

Ставка ЕНВД одинакова - 15%. Доходы от уплаты налога распределяются по уровням бюджетной системы по следующим нормативам: в федеральный бюджет - 20%; в консолидированный бюджет субъекта РФ - 70%; в бюджет Федерального ФОМС - 0,5%; в бюджеты территориальных ФОМС -4,5%; в бюджет ФСС РФ -5%

Ставка ЕНВД одинакова - 15%. Доходы от уплаты налога распределяются по уровням бюджетной системы по следующим нормативам: в федеральный бюджет - 30%; в бюджеты субъектов РФ- 15%; в местные бюджеты -45%; в бюджет Федерального ФОМС - 0,5%; в бюджеты территориальных ФОМС -4,5%; в бюджет ФСС РФ -5%

8. Налоги, которые не уплачиваются организацией в связи с переходом на данную систему налогообложения

Налог на прибыль, налог на имущество, НДС, налог с продаж, налог на пользователей автомобильных дорог

Налог на прибыль, налог на имущество, НДС, налог с продаж, ЕСН (за исключением страховых взносов в размере 14% на обязательное пенсионное страхование, на сумму платежей, по которым уменьшается сумма единого налога, уплачиваемая налогоплательщиком, избравшим доход в качестве объекта налогообложения)

Налог на прибыль, налог на имущество, НДС, налог с продаж, ЕСН (последний введен с 01.01.2002 и упразднен с того же дня “задним числом”). Однако, на сумму страховых взносов на обязательное пенсионное страхование в размере 14% уменьшается сумма единого налога (но не более чем на 35%), уплачиваемая налогоплательщиком

Налог на прибыль (в отношении прибыли, полученной от деятельности,* облагаемой единым налогом), НДС и налог с продаж (в рамках операций и деятельности, облагаемой единым налогом), налог на имущество (в отношении имущества, используемого для деятельности, облагаемой единым 'налогом), ЕСН (за исключением страховых взносов в размере 14% на обязательное пенсионное страхование, на сумму платежей, по которым уменьшается сумма единого налога, уплачиваемая налогоплательщиком)

9. Документ, подтверждающий переход на данную систему

Патент на очередной календарный год, вызываемый налоговым органом

Документ не предусмотрен

Уведомление налогового органа о переводе налогоплательщика на уплату ЕНВД

Документ не предусмотрен

4. Предложения по улучшению налогообложения малого бизнеса в РФ для стимулирования его развития

Концепция ставит задачу перехода к практике “опережающего” законотворчества, позволяющего упреждающим образом формировать – в пределах полномочий города как субъекта Федерации - нормативно-правовые предпосылки полноценного развития малых форм хозяйствования в городе и осуществления эффективных мер их поддержки. В настоящее время в городе как субъекте РФ сложился достаточно полный блок законодательно-правовых документов по развитию и государственной поддержке малого предпринимательства. Город был и остается пионером в данной области законотворчества. Однако задача правого обеспечения развития и государственной поддержки малого бизнеса Москвы далека от полного решения и, кроме того, новый этап этой политики характеризуется и определенными новыми задачами. В этом смысле наиболее перспективны следующие основные направления законотворческой и нормативно-правовой деятельности:

 1. Идентификация и структуризация субъектов малого предпринимательства.

 2. Развитие системы программ поддержки малого предпринимательства.

 3. Уточнение и обновление форм и методов поддержки малого предпринимательства на городском и муниципальном уровне.

 4. Децентрализация государственной политики поддержки и развития малого предпринимательства.

 5. Становление единой системы мониторинга малых форм хозяйствования в городе.

 6. Дальнейшее ограничение административного давления на малый бизнес.

 7. Вытеснение “теневых” форм предпринимательской активности.

Охарактеризуем кратко каждое из названных направлений.

Идентификация и структуризация субъектов

малого предпринимательства

По данному направлению целесообразны следующие нормативно-правовые инициативы:

Выделение группы средних предприятий . Предположительно, выделение группы средних предприятий как объекта отдельных мер поддержки может быть осуществлено за счет пересмотра действующих критериев малых форм хозяйствования (по числу занятых). Возможные подходы для такого пересмотра отражены в следующей таблице:

Таблица 11 - Возможные подходы к пересмотру критериев субъектов малого предпринимательства

Отрасли экономики

Действующий городской критерий малого предпринима

тельства

Предлагаемый городской критерий малого предпринима

тельства (*)

Предлагаемый городской критерий среднего предпринима

тельства

Промышленность и строительство

До 200

До 100

От 100 до 300

Транспорт

До 100

До 100

От 100 до 200

Сільське господарство

До 100

До 60

От 60 до 150

Другие отрасли производственной сферы

До 100

До 50

Від 50 до 150

Оптовая торговля

До 60

До 50

От 50 до 100

Розничная торговля и бытовое обслуживание населения

До 60

До 30

От 30 до 100

Наука и научное обслуживание (научно-техническая сфера)

До 60

До 60

От 60 до 100

Прочие отрасли непроизводственной сферы

До 60

До 60

От 60 до 100

Примечание: (*) В соответствии с 88-м Федеральным законом

Выделение категории семейных предприятий . Семейные предприятия не будут требовать особой юридической регистрации. Данный уровень должен быть обозначен как доступный для малого предприятия, действующего в форме без образования юридического лица (ПБОЮЛ). Особенность предприятия - использование труда лиц, состоящих в семейном родстве и возможность патентной формы налогообложения без ведения иных форм бухгалтерского или материального учета.

Выделение категории “микропредприятий” (не более 3 занятых в расчете на полный рабочий день в среднем в год). Микропредприятия также не будут требовать особой юридической регистрации, т.е. могут действовать как ПБОЮЛ. Данный уровень должен быть обозначен как предельный для малого предприятия, действующего в форме без образования юридического лица. Особенность предприятия - возможность патентной формы налогообложения без ведения иных форм бухгалтерского или материального учета.

4.1 Развитие системы программ поддержки малого предпринимательства

По данному направлению целесообразны следующие нормативно-правовые продвижения:

Необходимо кардинально повысить уровень координации Программ развития и поддержки малого предпринимательства с другими социально-экономическими программами Москвы, в том числе, и программами долговременного характера.

Становление систем оперативного и поэтапного управления программами на основе постоянного отслеживания экономической и социальной эффективности их выполнения, включая как программы в целом, так и их отдельные составляющие (мероприятия), а также в разрезе выборочной оценки эффективности мер содействия по отдельным получателям помощи.

Должна быть заново выстроена система целевых показателей городских программ развития и поддержки малого предпринимательства, интегральной частью которых должна стать система показателей оценки их экономической и социальной эффективности – как в целом, так и по отдельным блокам, подпрограммам, отдельным мероприятиям. Программы должны в преимущественной основываться на принципе развития предпринимательской инициативы и социального партнерства, а не обязательности для государства прямо и непосредственно помочь каждому предпринимателю. Целями программы должны быть не валовые показатели динамики сферы малого бизнеса (их зависимость от результативности мер поддержки, как показывает весь опыт прошедших лет, весьма относительна), а конкретные показатели улучшения качества предпринимательской и конкурентной среды, делового климата, которые стимулируют развитие социальных функций малого бизнеса – например, сокращение доли “теневого сектора” в продукте и занятости малого бизнеса; снижение доли “теневой” оплаты труда занятых в малом бизнесе, а также повышение их социальной защищенности; снижение доли ставок арендной платы и коммунальных платежей в стоимости продукции и услуг; удешевление и ускорение процедур регистрации и получения лицензий; повышение “жизненной устойчивости” малого бизнеса, снижение частоты проверок малых предприятий, расширение номенклатуры оказываемых малым предприятиям консультационных и правовых услуг городскими службами и снижение их стоимости и т.п. Все эти показатели могут быть достаточно точно оценены методом независимой экспертной оценки или социологического мониторинга.

Пересмотр методов составления городских программ и использования программного метода управления в том смысле, что процессы децентрализации должны затронуть не только текущий управленческий процесс, но и процедуры разработки и принятия Городской программы развития и поддержки малого предпринимательства. Таковая городская программа в известном смысле должна служить кумулятивным итогом и обобщением соответствующих окружных программ с “наложением” на этот итог (а итог, несомненно, обозначит некие специфические проблемы и цели развития отдельных территорий) задач и приоритетов развития малого предпринимательства в городе в целом плюс действия (меры), вытекающие непосредственно из тех функций в данной области, которые должны быть закреплены в этой сфере непосредственно за городским уровнем управления

Принимаемые программы всех уровней в специальном разделе должны включать в себя широкий спектр актуальных научных исследований по проблематике развития и поддержки малого предпринимательства, которая на нынешнем этапе должна акцентировать внимание на таких практически важных вопросах, как дальнейшая структуризация субъектов малых форм хозяйствования; перспективы и практические пути “дебюджетизации” системы поддержки и повышения эффективности использования бюджетных ресурсов; сбалансированная децентрализация городской политики в области развития и поддержки малого бизнеса; пути активизация взаимодействия малых и крупных предприятий при осуществлении к последним адресных целевых форм поддержки; перспективные схемы гарантирования кредитов малому бизнесу, в том числе, и с участием иностранного финансирования и пр.

4.2 Уточнение и обновление форм и методов поддержки малого предпринимательства на городском и муниципальном уровне

По обновлению форм и методов поддержки малого предпринимательства на городском и муниципальном уровне целесообразны шаги по правовому решению следующих вопросов:

Фиксация приоритетного значения целевых (адресных) форм поддержки малых предприятий города с выделением минимальной доли ресурсов поддержки, расходуемой именно на прямые формы поддержки субъектов предпринимательства, в том числе, по их отдельным категориям (например, поддержка стартовых бизнесов);

Фиксация минимальной доли ресурсов поддержки, расходуемой на общегородском и территориальном уровне поддержки (в перспективе примерно в соотношении 1 к 2);

Определение минимальной доли средств, ежегодно направляемых на “дофинансирование” (пополнение) фонда гарантирования кредитов для малого бизнеса.

4.3 Децентрализация государственной политики поддержки и развития малого предпринимательства

В настоящее время и ближайшей перспективе обозначаются две основные посылки к совершенствованию практики поддержки малого предпринимательства в городе в направлении ее децентрализации или муниципализации. Одна состоит в названной выше тенденции территориальной дифференциации условий и предпосылок развития тех или иных малых форм хозяйствования. Другая основывается на диктуемой ныне необходимости обеспечить большую меру соответствия городских законов и практики развития местного самоуправления. Прежняя практика, при которой городские органы управления по существу “синтезировали” и уровень государства управления (субъекта Федерации) и уровень местного самоуправления (не входящего по Конституции в систему органов государственной власти), не только имеет противоречия с нормами федерального законодательства, по, видимо, себя уже исчерпала себя и как управленческий ресурс начального этапа реформ.

Судя по всему, городу, на уровне муниципальных округов придется пойти на формирование юридически и экономически полноценных институтов местного самоуправления – начиная от выборности Глав МО и кончая реальным отделением института муниципальной собственности и формированием самостоятельных местных бюджетов, в связи с чем городу придется решать ранее незнакомые ему проблемы внутрирегионального бюджетного выравнивания, использования внутрирегиональных инструментов регулирующих налогов и пр., в числе которых могут оказаться и налоговые инструменты, связанные с деятельностью малых предприятий.

Данный тренд муниципализации, связанный с правовым и экономическим самооформлением в городе институтов местного самоуправления, имеет для малого бизнеса и практики его государственной поддержки двойственное значение. Так, видимо, неизбежно осложнится решение задач поддержания единой правовой среды развития и поддержки малых форм хозяйствования, станет несколько сложнее регулировать (ограничивать) отдельные факторы административного давления на малый бизнес. Однако, есть основания полагать, что эти отдельные негативные моменты могут быть заметно компенсированы резким возрастанием заинтересованности местных органов управления в развитии и эффективной поддержке малых предприятий, поступления от которых должны будут составить весомую часть доходов местных бюджетов.

Таким образом, в предстоящие двадцатилетие политика государственной поддержки малого предпринимательства пойдет по пути четкого разграничения функций и ответственности каждого уровня управления в городе. Пока такое разделение, по сути, отсутствует. В сфере управления экономическим и социальным развитием города в целом данная задача формально решается Распоряжением Мэра г. Москвы от 12 августа 1996 года “О распределении компетенции между городскими и территориальными органами исполнительной власти в городе Москве по основным направлениям деятельности”. Данный документ в чем-то повторяет конституционную структуру компетенций, определяя помимо каждого уровня исполнительной власти также и блок так называемых “совместных полномочий”. Именно к последним относится такой пункт, как “Развитие предпринимательской деятельности, малых производств”. Однако более подробной проработки данного вопроса, в частности, с точки зрения конкретных процедур реализации данного аспекта “совместных полномочий” документ не предоставляет (см. более подробно параграф 5 данной главы).

Действующий целевой закон г. Москвы по развитию и поддержке малого предпринимательства также практически не содержит указания на основные принципы и конкретные аспекты указанного разграничения. По данному направлению необходимы существенные нормативно-правовые продвижения, в результате которых указанная властно-управленческая вертикаль в городе должна характеризоваться:

  • четким балансом полномочий и ответственности за состояние дел в области малого предпринимательства и эффективность осуществляемых мер его поддержки

  • распределением полномочий и ответственности между городским, окружным и муниципальным уровнем на основе принципа оптимальной управляемости каждой из функций на том или ином уровне (содержательно распределение названных полномочий рассматривается в разделе 5.5. данной главы).

Организация четкого разграничения полномочия и взаимодействия административно-государственных и формально самостоятельных структур поддержки. В настоящее время в осуществлении практических мер поддержки малого предпринимательства в городе сложилось две вертикали. Вертикаль административно - государственного управления (Департамент Правительства Москвы - некие функциональные органы в окружных администрациях ( Отделы, группы или отдельные работники, формально причисленные либо в департаментах экономики, либо в департаменте потребительского рынка и пр. Видимо, здесь также нужна известная модификация) - в отдельных случаях - уполномоченные на муниципальном уровне) и вертикаль формально независимых структур ЗАО (Городской фонд - муниципальные фонды; МАРП - ТАРПы - муниципальные микроагентства). Это уже не говоря об общественных организациях малого предпринимательства. Обе вертикали формально не связаны даже отношениями учредительства, в которые не могут вступать городские административные структуры. Необходимы некие формальные рамки, регулирующие взаимодействие и особую форму “соподчиненности” этих вертикалей управления. Один из возможных вариантов решения этой проблемы - закрепление разграничения функций, а также фиксация форм и инструментов взаимодействия названных вертикалей в особом разделе программы, решающем ее ключевые институционально-правовые и организационные проблемы.

Более активное методическое руководство подготовкой окружных и муниципальных программ поддержки. Переход к “сквозной” модели составления городской программы требует не только более высокого качества территориальных программ, но и их методологического единообразия. Рекомендации на этой счет должны быть подготовлены экспертами города и разосланы в округа для обсуждения и согласования.

Определение общегородских и территориальных долговременных приоритетов и ориентиров развития малого предпринимательства в соответствии с перспективной Концепцией (Генеральным планом) развития города . В рассматриваемой перспективе формулировка этих приоритетов развития и поддержки малого предпринимательства г. Москвы должна быть “переподчинена” или переадресовано от стихийных мер противодействия кризисному спаду в экономике города и создания “любых” рабочих мест, дающих людям хоть какой-то источник существования, к целенаправленным мерам по поддержанию наиболее перспективных "точек роста" в региональной экономике, обозначившихся в ходе общих процессов стабилизации в народном хозяйстве страны и выступающих источников стабилизации и подъема всей экономики города, закрепления ее роли лидера в российском экономическом пространстве.

Однако в перспективе неизбежно будет иметь место тенденция к снижению роли отраслевых приоритетов поддержки, место которых будут занимать целевые приоритеты (например, по решению вопросов занятости в целом или применительно к отдельным группам населения; по решению конкретных проблем развития городского хозяйства, например, ЖКХ), а также приоритеты поддержки, отвечающие специфическим трудностям в развитии отдельных целевых групп малых предприятий.

Единая налоговая политика в отношении субъектов малого предпринимательства с элементами территориальной дифференциации. Предлагаемые ныне налоговые реформы и реформы в сфере межбюджетных отношений отчетливо направлены на локализацию налоговых поступлений от малого бизнеса в территориальных бюджетах с предоставлением региональным и местным органам власти больших полномочий по регулированию базы налогов, используемых ставок и пр. При этом, речь идет, в первую очередь, о специализированных формах налогообложения малых форм хозяйствования (единый налог, упрощенный налог, патентные платежи), что может создать стимулы для распространения этих налоговых режимов для максимально широкий круг субъектов малого предпринимательства (по сравнению с “традиционными” режимами налогообложения). Однако, явно вида тенденция ограничить права регионов в предоставлении льгот по данным налогам. Росту значимости налоговых поступлений от малого бизнеса для Москвы будут способствовать и такие предполагаемые новации в области налоговой политики, как тенденция к передислокации налоговых поступлений от места формальной регистрации (головного) предприятия к месту фактической дислокации производства, что может обернуться для Москвы известными потерями бюджетных поступлений.

Реализация эффективной налоговой политики в отношении малого бизнеса также зависит от того, как будут формироваться налоговые и бюджетные отношения на внутригородском уровне. Как известно, Москва пока является субъектом Федерации с одноуровневой системой налогообложения (не считая, разумеется, федеральных налогов), т.е. пока действуют только “региональные” налоги, а система местного налогообложения отсутствует. В связи только на городском уровне возможна разработка и реализация налоговой политики в отношении малых предприятий. Однако это не означает, что в данном случае проблем территориального уровня поддержки малого предпринимательства и его взаимодействия с общегородским уровнем в данном контексте как бы не существует. Роль налоговых инструментов в данном случае достаточно велика.

Прежде всего, уместна постановка вопроса об использовании налоговых инструментов (разумеется, в комбинации с другими) для выравнивания существующих сегодня значительных различий в насыщенности малыми предприятиями административных округов Москвы. С целью преодоления этих разрывов и, в частности, более равномерного создания рабочих мер в сфере малого бизнеса, целесообразно в пределах “городской доли” налогообложения провести дифференциацию его ставок и предоставить налоговые льготы тем малым предприятиям, которые зарегистрированы и осуществляют не менее 3\4 объема своей хозяйственной деятельности в наименее насыщенных малым бизнесом округах столицы. Аналогичным образом, данная задача может быть решена инструментами единого налога на вмененный доход через систему так называемых дифференцированных поправочных коэффициентов, имеющих строгую территориальную привязку в соответствии с достигнутой и желаемой на данной территории тех или иных видов субъектов малого предпринимательства.

4.4 Становление единой системы мониторинга малых форм хозяйствования в городе

По данному направлению целесообразны следующие инициативы нормативно-правового характера:

Закрепление в целевом городском законе положения об обязательном мониторинге малых предприятий города (не менее 3% выборки, не реже 1 раза в год) по программе, утверждаемой Департаментом поддержки малого предпринимательства Москвы с открытой публикацией результатов мониторинга в печати.

Существенное улучшение статистического обеспечения всей городской политики в области развития и поддержки малого предпринимательства; проведение с целью уточнения и корректировки статистических данных (а также данных о регистрации малых предприятий и пр.) как однократных, так и постоянных и взаимоувязанных выборочных обследований, в том числе – отдельных целевых групп малого бизнеса.

Дальнейшее ограничение административного давления на малый бизнес

Основа лидерства Москвы в развитии российского малого бизнеса формируется, в том числе, целенаправленными усилиями московских властей в противодействии административным барьерам в их различных формах. Однако эту проблему еще нельзя считанной решенной в полной мере. Названные барьеры все еще сохраняются и большинство из них носит откровенно антирыночный характер. Именно они в наибольшей мере и стали причиной нынешней “закупорки” развития российского малого предпринимательства – по его важнейшим количественным и качественным показателям – фактически на уровне середины 1990-х гг.

Осуществляемые ныне законодательные инициативы по преодолению административных барьеров, несомненно, очень нужны. Но не стоит считать, что они окончательно решат проблему дебюрократизации и свободы для малого бизнеса. Вполне может случиться так, что принятие названного блока законов даст российскому малому бизнесу лишь малую передышку. Хорошо известно, что бюрократическая среда вполне удовлетворительно адаптируется к любым ограничениям или формам контроля, которые она сама для себя чаще всего и производит. Вот почему есть все основания рассматривать задачу демонтажа административных барьеров как составляющую долговременной концепции развития и поддержки малого предпринимательства в Москве.

Прежде всего, надо определиться с тем, какие именно барьеры предполагается упразднить. Не следует в очередной раз впадать в крайности и требовать снятия всех видов контроля за деятельностью малых предприятий, причем во вред и самим малым предприятиям как потребителям продукции своих хозяйственных партнеров по малому бизнесу. Неоправданными следует считать те барьеры, устранение которых не вызовет негативных явлений для деятельности малых предприятий, потребителей их продукции и услуг, для партнеров и кредиторов малого бизнеса, а также для состояния конкурентной среды в городе в целом. Все это делает крайне сложным установление “водораздела” между нормальным регулированием и избыточным административным давлением.

Конечно, и в перспективе необходимо будет сокращать (не рискуя общественными интересами) число непосредственно контролируемых видов деятельности, число контролирующих инстанций, использовать книги посещений, защищать малый бизнес от различного рода “навязанных услуг” со стороны контролирующих органов или близких им учреждений и пр. И все же - особенно при акценте на долговременную перспективу решения данной задачи - надо в первую очередь взглянуть на глубинные экономические истоки этой проблемы. Такое решение названной проблемы возможно только счет выявления экономических источников административного произвола. Это – принципиальная позиция авторов данной монографии. Обойти вниманием эти источники или корни – значит вольно или невольно согласиться с позицией, что все имеющиеся на пути развития предпринимательства бюрократические барьеры – плод чистого административного “зуда” некоторых чиновников.

Проблема экономических причин административного давления на малый бизнес делает необходимым в каждом отдельном случае, применительно к каждой отдельной сфере предпринимательской активности тщательно разбираться с тем, какие именно экономические факторы порождают и питают те или иные формы административного давления на предпринимательскую среду. Для лучшего уяснения сути экономических источников (корней) административных барьеров (давления) на среду малого предпринимательства, надо показать, что и сами подобные барьеры неоднородны по своей сути и, конечно, по экономическим причинам. По нашему мнению в этом смысле надо выделить:

  • административные барьеры в “чистом виде”, которые могут быть демонтированы уже в достаточно краткосрочной перспективе и чисто административно-правовым путем. Это - вопрос о регулировании процедур регистрации малых предприятий и лицензировании отдельных видов их хозяйственной деятельности. По отношению к данным барьерам в большинстве случаев для защиты интересов малого бизнеса вполне достаточно формальных нормативных регуляторов и контроля за их неукоснительным соблюдением, для чего в городе уже сегодня имеются все необходимые организационно-правовые предпосылки;

  • барьеры и факторы давления неформального характера. Нельзя, например, полностью отменить пожарный или санитарный контроль, т.е. это означало бы реальную угрозу общественной безопасности и интересам потребителей. Здесь вопрос о защите интересов представителей малого бизнеса переносится в сложную организационно-процедурную сферу, которая, как было сказано выше, поддается формальному регулированию с большим трудом или вообще ему не поддается.

Разумеется, не во всех случаях экономические источники тех или иных форм избыточного административного давления на малый бизнес четко видны – но это не означает, что их нет, скорее, не вполне виден тот “механизм”, при помощи которого определенные экономические интересы представителей властных структур удовлетворяются за счет той или иной сферы формальных или неформальных взаимодействий с предпринимательской средой. Все это, несомненно, должно стать предметом специальных дополнительных исследований и разработок. Столь же очевидно и то, что даже при четкой видимости тех или иных экономических причин административного давления на малое предпринимательство, далеко не всегда могут быть одномоментно и ясно предложены пути преодоления этих причин - многие из них лежат в глубинной специфике экономической и социально-экономической организации нашего общества, в пластах очевидного “наследия” длительного господства административно-командной системы, а также в сфере тяжелых и еще подлежащих длительному устранению экономических и социальных последствий кризиса 1990-х годов.

Хорошо известно, что даже в таком экономически обеспеченном городе как Москва очень многие малые предприятия самых различных сфер деятельности ютятся в помещениях, далеко не безупречных по техническим, санитарным, пожарным и иным требованиям. Закрыть эти малые предприятия в один момент не составляет никакого труда - и ни один закон их не защитит. Более того, надзирающим и контролирующим инстанциям такая ситуация даже выгодна - она сулит бесконечное обогащение, отследить и пресечь которое крайне сложно. Пока для малых предприятий платить подобного рода подати и отступные выгоднее, чем, взяв кредит, идти на капитальный ремонт и обновление своих помещений - задача “снятия” бюрократических пут и поборов решения практически не имеет.

К числу названных выше специфических факторов - генераторов административного давления на малый бизнес - следует отнести чрезвычайную раздутость бюрократического аппарата всех уровней, часть из которого вполне сознательно сохраняется как форма страхования от безработицы. Оборотной стороной этих установок является крайне низкий уровень оплаты труда большинства занятых в сфере государственного и муниципального управления и неизбежные отсюда попытки чиновников восполнить эту явно неудовлетворительную оплату за счет эксплуатации имеющегося в их распоряжении административного ресурса.

Другим существенным моментом является разорванность вертикали управления, а также связанных с ней функций контроля. Суть проблемы в том, что в той административной среде, в рамках которой осуществляют свою деятельность представители малого бизнеса, по сути, реализуют себя сразу три уровня власти и управления: федеральный, региональный (городской) и местный. Недостаточно отлаженный механизм властно-управленческих взаимодействий в государстве федеративного типа, неясность с формами и методами реализации так называемых “предметов совместного ведения” (куда, в частности, попадают практически все вопросы регулирования предпринимательской деятельности) приводят как к дублированию регулирующих и контрольных функций в отношении предпринимательской среды, так и к отсутствию единого механизма (центра) контроля за “естественно необходимыми рамками” этого регулирования и контроля.

Таким образом, малый бизнес как локальный социально-экономический феномен оказывается перед лицом тройственного бюрократического давления. Это - структуры управления и контроля, действующие в системе местного самоуправления, а также действующие на местах (территориальные) структуры органов управления регионального и федерального уровня. При этом иногда высказывается предположение, что основное административное давление или барьеры малому бизнесу идут от местных органов управления и их функциональных структур. Отсюда, казалось бы, очевидная рекомендация - стоит посильнее экономически заинтересовать местные власти в развитии и процветании малого бизнеса, как они сами будут заинтересованы “дать по рукам” тем местным чиновникам, которые проявляют здесь не в меру активное “регулирование”. В принципе названная мысль очень правильная, т.к. связанные с такой передачей проблемы налогового регулирования практически вполне решаемы.

Однако названная выше схема, к сожалению, не дает полного решения проблемы. Это связано с тем, что в соответствии с итогами проведенных мониторингов, основные проблемы “административного давления” для малого бизнеса ныне генерируются со стороны властно-управленческого аппарата, входящего в федеральную вертикаль и (по крайней мере, формально) практически не контролируемого со стороны региональных (в данном случае - городских) и, тем более, местных властей. Результаты проведенного в конце 2000 г. обследования 1200 малых предприятий Москвы и области показали, что основной “вклад” в административное давление на малый бизнес города привносят представители федеральных структур, деятельность которых, однако, лежит за пределами прямого контроля и воздействия со стороны Правительства Москвы ” (три самых ярых “контролера”, - органы внутренних дел, налоговая инспекция и пожарная охрана).

Отсюда следует, что обсуждать надо более сложно решаемую проблему - как резко сузить сферы регулирования малого предпринимательства, которые регулируются федеральным законодательством и \ или - что особенно важно - практически осуществляются федеральными структурами власти на местах. В этом плане будет важно в полной мере использовать принадлежащее городу как субъекту РФ право законодательной инициативы в законодательных органах федерального уровня для “проталкивания” законов, позволяющих в полной мере контролировать и ограничивать на местах деятельность территориальных структур федеральных органов, так или иначе сопричастных к деятельности субъектов малого предпринимательства.

Позволим себе высказаться по трем конкретным позициям административного давления контроля и контроля.

В отношении проблемы регистрации , то помимо очевидных предложений для этой процедуры (принцип “одного окна”, заявительный характер с возможностью возврата документов по строго регламентированным причинам и только в ограниченный период времени – 7-10 дней), мы поддерживаем мнение о необходимости закрепить эту функцию за органами местного самоуправления. В Москве эту функцию могли выполнять районные управы, которые будут лучше знать “свои” малые предприятия и будут заинтересованными в том, чтобы – через четко построенные процедуры регистрации - их было как можно больше.

Сертификация продукции лишь в небольшой степени является функцией государственного контроля за хозяйственной деятельностью. Намного существеннее ее роль в информационном обеспечении предпринимательской деятельности. Очевидно, что прохождение сертификационных экспертиз приносит неудобства малому бизнесу. Более того, сертификация остро необходима, в первую очередь, самим производителям. Проводя сертификацию государство берет на себя функции “гарантированной рекламы” продукции производителя ради помощи и производителю, и потребителю, ради рационализации общего воспроизводственного процесса в экономике страны. Никто кроме государства такой функции выполнить не может. Так что с сокращением доли сертифицируемой продукции нужно быть очень осторожным, дабы не навредить самому малому бизнесу.

В сфере лицензирования предпринимательской деятельности также возможны и необходимы новации. Основные претензии к лицензированию со стороны малых предприятий сводится не столько к разнообразию и множественности лицензий, сколько к тому, что процедура их получения занимает много времени и требует больших затрат на оплату всевозможных экспертиз. Контролирующие органы, включая СЭСы, пожарные службы и т.п. получают неплохие доходы от выдачи справок, входящих в пухлые комплекты документов на получение лицензий. Характерно, что деньги за справки оседают на счетах этих контролирующих организаций. В местные и региональные бюджеты они не попадают. Известно немалое количество доверенных чиновникам частных фирм, основной доход которых - в платном обслуживании процедуры получения лицензий. В соответствии со специализацией по видам лицензий, каждая из этих организаций выступают в роли своего рода монополистов и доход их – монополистическая сверхприбыль.

Потенциально, уже в ближайшей перспективе процедура получения лицензий может быть, например, сведена к так называемому “лицензионному соглашению” – без участия третьих сторон (только малое предприятие и лицензирующий орган как “кумулятивный представитель всех органов государственного регулирования) и с четко регламентированными требованиями к предпринимателям – подписантам (сообразно предполагаемой ими сфере хозяйственной деятельности), к правам контроля, к поводам и формам временной или полной приостановки их деятельности через административные или даже судебные процедуры. В этом случае, вопрос о резком сужении перечня лицензируемых видов деятельности, номинально, уже теряет свою остроту.

Однако надо иметь в виду, что некоторая либерализация на стадии предварительного контроля (регистрация малых предприятий и лицензирование некоторых видов их деятельности) переносит центр тяжести регулирующих функций на сферу текущего контроля - а здесь и без того явно видны симптомы усложненности и, самое главное, больших возможностей вымогательства для проверяющих. В условиях отсутствия четких критериев необходимости лицензирования значительной части ныне лицензируемых видов деятельности, с одной стороны, и широко распространенного мздоимства среди чиновников контролирующих органов – с другой, образуется своего рода замкнутый круг. Сокращение числа лицензий в нынешних условиях этот круг “разрывает” и радикально решает вышеназванные проблемы. Но при этом “в полный рост” встает вопрос о защите прав потребителя. Образуется новый замкнутый круг. Этот круг проблем наскоком не разорвать - он требует взвешенных, долговременных подходов.

Очевидно, что нужно сосредоточиться на скорейшей выработке обоснованных и четких критериев использования методов государственного контроля для защиты интересов потребителя продукции и услуг малых предприятий. Потенциально такие критерии устранят саму возможность ставить под особый госконтроль все, что ни попадя, устранят основу чиновничьего произвола в этой области. Столь же важна борьба с коррупцией, наведение элементарного порядка в инстанциях госконтроля и правоохранительных органах.

Следует также резко сузить сферы регулирования и контроля малого предпринимательства, которое практически осуществляются федеральными структурами власти на местах (на местах они фактически бесконтрольны, ибо “свои” начальники далеко в Москве, а местное начальство им вообще не указ) и “переадресовать” все регулирующие \ контролирующие функции по малому бизнесу на местные власти с тем, чтобы заработал названный выше фактор материальной (бюджетной) заинтересованности как инструмент ограничения или самоограничения административного давления на малый бизнес. Мы полагаем, что если такая заинтересованность примет экономически значимые формы, местные власти и без больших формальных новаций обуздают наиболее ретивую часть чиновников, пойдут на снижение прочих барьеров для малого бизнеса.

Далее и во взаимоувязке с мерами, названными выше, может быть предложен такой “ход”, как персонификация лиц, имеющих право проверки соответствующих сфер деятельности малых предприятий. Можно поставить вопрос о создании в системе местной власти особого института “участковых” уполномоченных по проверке малых предприятий - в системе МВД, пожарной охраны, санитарного надзора и иных форм контроля. Такая индивидуализация с высокой степенью индивидуальной ответственности, как мы полагаем, позволит усилить контроль за деятельностью проверяющих, в том числе, и со стороны общественных и профессиональных организаций малого бизнеса.

Еще один резерв дебюрократизации без урона для интересов потребителей состоит в том, чтобы, сужая сферы государственного контроля, одновременно усилить компенсаторные контролирующие функции негосударственного контроля, что может быть отнесено уже к более долговременным шагам в области ограничения административного давления на малое предпринимательство. Речь идет о деятельности общественных организаций малого бизнеса по контролю за всеми сторонами функционирования малых предприятий, т.е., по сути, о частичном разгосударствлении практики контроля. Хорошо известно, например, что за рубежом в деятельности малого бизнеса очень сильны “цеховые” начала. В подобные “цеха” или иные формы профессиональных объединений (а иначе работать во многих сферах деятельности чаще всего вообще нельзя) не допускаются непрофессионалы; лица, не выдерживающие высокого уровня качества производства и оказания услуг, низкой производственной культурой, допускающие нарушения санитарных и иных норм и пр. В “цехах” активно развиты различные формы взаимного контроля, поверок, аттестаций и пр. Там, где представители подобного рода организаций не могут заменить специализированные органы государственного контроля, они могут выступать в роли обязательных независимых представителей при проведении таких проверок на отдельных малых предприятиях с правом выносить и докладывать местным администрациям своей “особое мнение” о характере действий каждого из проверяющих. Этот опыт поможет российскому малому бизнесу не просто по-настоящему “выйти на свободу” предпринимательской деятельности, но и одновременно - с “чистой совестью” относительно того, что и все потребители их продукции и услуг окажутся от этого в несомненном выигрыше.

Перспективы вытеснения “теневых” форм предпринимательской активности

Проведенные исследования убедительно показали, что а) доля “теневой” хозяйственной активности в сфере московского малого предпринимательства сужается, но все еще для него экономически- и социально-значимым фактором; б) причины устойчивых теневых форм хозяйствования носят множественный характер и каждая из этих причин способна поддерживать теневой оборот как социально-экономический феномен достаточно долго и в существенных масштабах. По существу, в перспективе предстоит нивелировать целую систему факторов, делающих теневые формы как необходимыми, так и более выгодными, часто необходимыми для того, чтобы удержать весь бизнес “на плаву”. К числу факторов “необходимости” следует в первую очередь отнести рассмотренный выше вопрос об административном давлении на малый бизнес, оборотной стороной которого всегда выступала практика поборов – единственно мыслимый источник которых – доходы от теневого оборота предпринимателей. То же касается криминального рэкета, хотя последние обследования показывают, что его значимость как негативного фактора существенно снизилась, постольку криминальный рэкет заместился административным. Теперь следует избежать ситуации, когда все вернется “на круги своя”. Если это удастся сделать, с наиболее весомыми мотивами “теневого сектора” будет покончено.

Вместе с тем, существую еще два обстоятельства, которые существенны с точки зрения необходимости и выгодности теневого сектора для малого бизнеса. Одно из них – необходимость время от времени обращаться к теневому ссудному рынку ввиду недоступности нормальных банковских кредитов. Это обстоятельство устранимо за счет усилий по нормализации взаимоотношений банков и малого бизнеса, за счет развития обществ взаимного страхования и кредитования пр. Второе обстоятельство – уход от налогов. Правда, часто используемый в этой связи прием или доказательство (снизим налоги – теневой бизнес исчезнет), мягко говоря, не очень верен. Во-первых, как было отмечено, пока существуют и многие другие факторы, толкающие малый бизнес в тень, никакие налоговые реформы в этом смысле радикально не помогут. Во-вторых, в российском малом бизнесе, увы, уже устоялись проверенные механизмы теневого оборота и ухода от налогов. Это – реалии, с которыми приходится считаться. При такой ситуации, как бы низки не были налоги, уйти от них, не платить их – все равно выгоднее. По существу (при всей необходимости соответствующего контроля, проверок и пр.) речь идет о том, чтобы сломать ранее невольно сложившийся стереотип предпринимательского поведения. Нормальная уплата налогов должна стать не только экономико-правовой, а морально-этической нормой предпринимательской среды. Не стоит строить иллюзий – за год-два эту проблему не решить. Но в более длительной перспективе, при активном заинтересованном участии общественных организаций малого бизнеса, такая задача в принципе решаема.

Новые тенденции и приоритеты развития московского малого предпринимательства в долгосрочной перспективе потребуют существенного обновления инструментария его поддержки, переноса акцента с одних форм поддержки на другие, усиления целевого, адресного характера поддержки с целом с реализацией механизмов (процедур) оперативной переадресации (изменения круга объектов) отдельных форм поддержки, а в целом – их значительно большей соподчиненности и целеориентированности всех осуществляемых в этой области мероприятий. Ключевое значение для развития практики поддержки приобретут, следовательно, такие принципы, как абсолютное преобладание адресных мер поддержки, комплексность мер поддержки, открытость всех используемых процедур, бюджетоэкономные формы поддержки, оперативное управление экономической и социальной эффективностью осуществляемых мер поддержки через постоянный мониторинг (оценку) таковой эффективности – как в целом, так и по ее отдельным направлениям и даже отдельным получателям.

Перспективные формы поддержки должны реализовывать тенденции “передислокации” бюджетных средств преимущественно в сферу создания гарантийных фондов; конкурсного софинансирования проектов, затрагивающих, наряду с малым бизнесом, развитие предпринимательской среды в целом на городском и территориальном уровне; софинансирование институтов инфраструктуры поддержки до реализации возможности их “экономического самообеспечения”; финансирование научных исследований и перманентного социологического обследования московского малого бизнеса. Структура источников финансирования программы исходить из того, что привлечение ресурсов бюджетного финансирования должно быть преимущественно ориентировано на различные формы поддержки стартовых малых предприятий, на “дооформление” действующих в городе базовых институтов (инфраструктур) государственной и муниципальной поддержки, проведение необходимых экспертных и научных работ.

Наряду со снижением доли прямой финансовой поддержки малых предприятий (в виде кредитов, гарантий и т.п.) необходимо в среднесрочной перспективе стремиться к тому, чтобы выстроить взаимодополняющуюся систему специальных управляющих финансовых компаний, которые ведали бы фондами, выделяемыми на решение одной конкретной задачи каждая, – будь то поддержка стартующих малых предприятий (в виде микрокредитования), поддержка малых предприятий, создающих дополнительные рабочие места (в виде сокращения взносов в социальные фонды или льгот по аренде), поддержка инноваций, поддержка экологически чистых технологий и т.п. Таким образом, именно малые предприятия, которое удовлетворяли бы в своей деятельности наибольшему количеству целевых приоритетов, могли бы получать финансовые ресурсы или льготы ( виды помощи) из нескольких источников (“пакетный подход”).

При этом предполагается, что прямое и косвенное привлечение ресурсов бюджетного финансирования (финансовая, имущественная поддержка из бюджетных источников, налоговые льготы и пр.) должно быть преимущественно ориентировано на формы поддержки стартовых малых предприятий. Однако должны быть осуществлены гарантии, что эта ориентация мер поддержки не стимулирует банальный процесс постоянной перерегистрации малых предприятий как “стартовых”.

Наиболее сложно определить перспективы для налогового инструментария политики в отношении малого предпринимательства, что связано с ограниченной компетенцией города как субъекта Федерации в области налогообложения. В целом, здесь можно выделить следующие перспективные тенденции:

  • добровольность (для субъектов хозяйствования) введения любых форм / инструментов налогообложения, альтернативно предлагаемых представителям малого предпринимательства в качестве “упрощенных” и проч.; неоспоримость права любого субъекта хозяйствования пользоваться общеустановленными нормами учета, отчетности и налогообложения;

  • достаточная дискуссионность моделей “вмененного обложения”, тенденция к сужению сферы их применения и к эволюции в сторону модели патентного обложения для строго ограниченного круга малых форм хозяйствования.

В целом перспективные формы поддержки должны быть ориентированы на поэтапный переход к преобладающему значению “пакетных форм” оказания поддержки (имущественная, финансовая и образовательно-консультационная поддержка), нацелены на становление систем комплексного сопровождения малого бизнеса с целью резкого повышения “выживаемости” малых предприятий за счет их реального утверждения на рынке.

Как было показано выше, рассматриваемой перспективе одним из важнейших направлений развития институциональной среды и форм поддержки малого предпринимательства в Москве как мегаполисе столичного типа – под влиянием объективно складывающейся ситуации в городе и в полном соответствии с имеющимся мировым опытом – будет децентрализация форм и инструментов политики поддержки малого предпринимательства, а также выделяемых с этой целью ресурсов . Только реальная децентрализация способна обеспечить рост эффективности государственной поддержки малого бизнеса. Не случайно при всей маломощности территориальных структур поддержки в ходе анкетирования их содействие оказалось наиболее “замеченным” со стороны представителей малого бизнеса. Нынешний курс на укрепление (в соответствии с нормами федерального законодательства) институтов местного самоуправления в Москве (видимо, включая в итоге и формирование их собственной “закрепленной” налоговой базы) делает это направление совершенствования политики поддержки малого предпринимательства в городе наиболее актуальным.

Так, вводить “веерные льготы” можно, например, и на общегородском уровне, но сейчас, когда ситуация требует перехода к методам “точечной” целевой поддержки наиболее перспективных малых предприятий, это в преимущественной мере возможно только на территориальном уровне. В рамках необходимого с этого целью разграничения полномочий и ответственности органов городских управления разного уровня можно сформулировать следующие предложения.

К сфере компетенции городских властей должно быть отнесено, в частности, следующее :

 1. защита интересов городского малого бизнеса в законодательных и исполнительных органах как городской, так и федеральной власти;

 2. разграничение полномочий органов власти и управления города и территориального управления в сфере политики развития и поддержки малого предпринимательства;

 3. организация взаимодействия административно-государственных и формально самостоятельных (негосударственных) структур поддержки;

 4. методическое руководством подготовкой окружных и муниципальных программ поддержки;

 5. идентификация субъектов малого предпринимательства;

 6. определение долговременных приоритетов и ориентиров развития малого предпринимательства в соответствии с перспективной Концепцией (Генеральным планом) развития города;

 7. единая налоговая политика в отношении субъектов малого предпринимательства;

 8. определение критериев малых предприятий, имеющих возможность получить поддержку непосредственно в соответствующих городских структурах;

 9. установка общих и дифференцированных принципов и условий аренды (льготной аренды) и иных форм предоставления функционально различных нежилых помещений для субъектов малого предпринимательства;

 10. осуществление мер поддержки инновационно - технологического малого бизнеса, действующего в сфере “высоких технологий”;

 11. разработка и реализация общих принципов политики, ориентированной на формирование единой целостной городской предпринимательской среды, прежде всего, на основе развития кооперационных и иных связей и взаимодействий представителей малого, среднего и крупного бизнеса;

 12. осуществление мер поддержки малых предприятий в форме финансирования и размещения “городского” государственного заказа, причем как на стадии прямой контрактации, так и на стадии субконтрактации;

 13. привлечение иностранных инвестиций в малые предприятия города;

 14. разработка принципов и форм ведения Реестров субъектов малого предпринимательства.

К сфере компетенции окружных и муниципальных властей должно быть отнесено, в частности, следующее:

 1. определение долговременных приоритетов и ориентиров развития малого предпринимательства на территориальном уровне в соответствии с особенностями данной территории и Концепцией социально-экономического развития административного округа;

 2. практическое осуществление мер поддержки группы “стартовых” малых предприятий через комплексное и облегченное решение вопросов регистрации и лицензирования предпринимательской деятельности, а также единое осуществление всех других разрешительных процедур, включая регистрацию во всех необходимых инстанциях, получение лицензий, сертификатов и пр. Создание (в первую очередь, с ориентацией на “стартовые” малые предприятия) специализированных учреждений/отделов, выполняющих роль “централизованной бухгалтерии” для малых предприятий (в том числе, в течение 1-2 лет - на льготных условиях), включая услуги по восстановлению бухгалтерского учета, почтово-секретарские услуги и пр.;

 3. практическое осуществление мер финансовой поддержки наиболее перспективных малых предприятий (кредитование и предоставление кредитных гарантий);

 4. практическое осуществление мер имущественной поддержки основной группы малых предприятий (аренда и иные формы предоставления нежилых офисных, производственных, торговых, офисных и иных помещений). Приобретение в “муниципальную” собственность пустующих площадей и помещений для передачи их в аренду малым предприятиям или для использования в качестве центров развития малого предпринимательства (бизнес - инкубаторов; центров ремесел и кустарных промыслов и пр.);

 5. практическое осуществление мер информационно-консультационной и обученческой поддержки основной группы малых предприятий (обучение основам малого предпринимательства и представленным в нем массовым специальностям);

 6. выбор предпринимательских проектов, а также оценка и мобилизация ресурсов для практического осуществления метода “пакетной помощи” малым предприятиям, в том числе, и стартовым (возможно, на конкурсной основе); сюда же входит комплектация условий и ресурсов для реализации проектов по принципу “лизинг предприятия под ключ”;

 7. отработка и реализации “индивидуализированных моделей” использования инструментов малого и среднего предпринимательства при реструктуризации, перепрофилировании и закрытии (передислокации) отдельных предприятий округа;

 8. практическое осуществление и регулирование на местах практики “минимального вмешательства и контроля” со стороны всех “проверяющих” административных структур в отношении малых предприятий с целью сбора и обобщения соответствующей информации и ее представления в городские и федеральные органы управления;

 9. осуществление мер поддержки малых предприятий в форме финансирования и размещения территориального “муниципального” заказа;

 10. основная работа по составлению Реестра субъектов малого предпринимательства (работа в качестве территориальных подразделений уполномоченного держателя Реестра);

 11. выставочная деятельность, резервирование (на льготных условиях) определенной доли наружной рекламы, установленной в пределах данной территории.

Перспективные тенденции институциональной среды поддержки московского малого предпринимательства прямо указывает на важность заметного усиления ее общественной составляющей. Практические меры поддержки со стороны общественных институтов малого бизнеса в возрастающей мере должны быть ориентированы на решение таких задач, как:

 1. формирование в среде малого предпринимательства определенного менталитета ответственного социального и предпринимательского поведения, корпоративной консолидации и взаимной ответственности, без чего малый бизнес не в состоянии выполнить свою позитивную роль в экономическом и социальном подъеме российской столицы;

 2. усиление представительской роли общественных организаций малого предпринимательства, для чего, в первую очередь, они сами должны добиться, чтобы их известность и уровень общественной поддержки со стороны малого бизнеса возросли на порядок – в настоящее время они практически неизвестны рядовому малому предпринимателю столичного региона.

Однако передача части полномочий в сфере поддержки малого предпринимательства его общественным организациям не может носить спонтанного и разового характера. Подобный процесс частичного “разгосударствления” политики развития и поддержки малого предпринимательства в городе должен быть подготовлен в правовом, организационном, экономическом и кадровом отношении. Прежде всего, предстоит более четко определить, какие именно функции поддержки предстоит передать на уровень общественных организаций малого бизнеса и определить основные этапы этой работы, что со всей очевидностью и конкретно (а не через традиционные общие тезисы об усилении роли общественных организаций) должно быть нормативно закреплено. С этой целью должны быть предложены сроки разработки и внесения поправок в соответствующий целевой закон города, который в его нынешнем виде также пока не содержит четких процедур отбора и делегирования отдельных функций поддержки общественным структурам малого предпринимательства городского и территориального уровня.

Полагаем, что аналогичные нормативные акты об участии общественных организаций малого бизнеса в реализации программ и отдельных мер его поддержки должны быть приняты на уровне префектур округов. Как в городской, так и в территориальных программах должны быть отражены и меры по подготовке общественных кадров из среды малого предпринимательства с целью формирования общественных структур, реально дееспособных в практической самоорганизации малого бизнеса, распределении и эффективном использовании всех инструментов его поддержки.

Важной организационной предпосылкой подобной трансформации должно стать укрепление территориального звена общественной самоорганизации московского малого бизнеса. Как мы полагаем, этот уровень должен стать основным, а городские структуры в большей мере тяготеть к статусу некоей “федерации” территориальных союзов и/или ассоциаций малых предприятий города. Такая расстановка сил диктуется тем, что, по нашему мнению, основная доля функций поддержки, которая вместе с известной долей государственных и муниципальных финансовых ресурсов может делегироваться самоорганизующимся структурам малого бизнеса, лет именно на уровне территорий, т.е. округов и частично, на муниципальном уровне. При этом финансовые ресурсы должны делегироваться территориальным структурам общественной самоорганизации малого бизнеса строгим целевым назначением и на договорной основе.

Конкретно, постепенной передаче с территориального (муниципального) уровня поддержки в круг полномочий и ответственности институтов общественной самоорганизации малого бизнеса подлежат следующие функции.

  1. Создание и реализация системы “общественного патронирования” группы “стартовых” малых предприятий, направленной на то, чтобы избежать или, во всяком случае, существенно снизить долю “предприятий-однодневок”. Разумеется, общественный патронаж не может ограничивать свободу предпринимательства и учредительства, как одно из важнейших демократических завоеваний рыночной экономики. Однако подобное патронирование должно помочь попадания через те ли иные каналы отдельных видов государственной помощи в карман указанных “предприятий-однодневок”. Целесообразно взаимодействие указанного патронирования с деятельностью системы специализированных учреждений/отделов, выполняющих роль “централизованной бухгалтерии” для “стартовых” малых предприятий, включая услуги по восстановлению бухгалтерского учета и статистической отчетности. Через данные каналы можно добиться определенной меры “прозрачности” деятельности предприятий (не нарушая их коммерческой и финансовой тайны) для аттестации на получение существенной целевой государственной (бюджетной) помощи.

 1. Курирование мер финансовой поддержки малых предприятий через кредиты и предоставление кредитных гарантий от лица территориальных обществ взаимного кредитования (взаимного страхования).

 2. Участие в осуществлении мер имущественной поддержки основной группы малых предприятий (аренда и иные формы предоставления нежилых офисных, производственных, торговых и иных помещений). В частности, мыслим такой вариант, как аренда (оперативное управление) территориальной Ассоциацией малых предприятий переданных (или приобретенных) в муниципальную собственность пустующих площадей и помещений для передачи их в субаренду малым предприятиям или для использования в качестве центров развития малого предпринимательства (бизнес - инкубаторов; центров ремесел и кустарных промыслов и пр.).

 3. Создание систем общественной аттестации качества продукции и услуг малых предприятий в рамках профессиональных (ремесленных) цехов и ассоциаций с выдачей соответствующих аттестатов, выполняющих роль аналогичных государственных разрешительных документов.

 4. Осуществление в рамках “общественных приемных” мер информационно-консультационной поддержки основной группы малых предприятий, а также организация начальных стадий обучения основам малого предпринимательства и представленным в нем массовым специальностям.

 5. Участие в отборе предпринимательских проектов для практического осуществления метода “пакетной помощи” малым предприятиям с учетом степени прозрачности их финансово-хозяйственной деятельности, а также итогов общественной аттестации их продукции и услуг.

 6. Участие в отработке и реализации “индивидуализированных моделей” использования инструментов малого и среднего предпринимательства при реструктуризации, перепрофилировании и закрытии (передислокации) отдельных предприятий округа.

 7. Практическое осуществление и регулирование на местах практики “минимального вмешательства и контроля” со стороны всех “проверяющих” административных структур в отношении малых предприятий.

Висновок

Целью данной работы являлось изучение деятельности малого предприятия. В ходе выполнения дипломной работы данная цель была достигнута.

Исходя из поставленной цели в работе были решены следующие задачи:

1) Рассмотрена сущность малого бизнеса, его основных особенностей и значения для российской экономики

Малое предприятие - это предприятие различных организационно-правовых форм, создаваемое на основе любых форм собственности, наиболее гибкая и динамичная форма развития предпринимательской деятельности. Критерии определения малого предприятия: объём производственно-хозяйственного оборота по профилю и виду деятельности, размеры производственных мощностей, численность работающего персонала и др. [20, c . 17].

Малое предприятие имеет устав, определяющий вид, предмет и цели деятельности, его наименование, местонахождение; органы управления и контроля, их компетенции; порядок образования имущества, распределения прибыли (дохода); условия реорганизации и прекращения деятельности. Государство оказывает поддержку малым предприятиям путём создания фондов поддержки и прямого субсидирования малого предпринимательства.

Для экономики в целом деятельность малых фирм является важным фактором повышения ее гибкости. По уровню развития малого предпринимательства специалисты даже судят о способности страны приспосабливаться к меняющейся экономической обстановке. Для России, находящейся на начальном этапе развития рыночных отношений, именно создание и развитие сектора малого предпринимательства должно стать основой социальной реструктуризации общества, обеспечивающей подготовку населения и переход всего хозяйства страны к рыночной экономике. Несмотря на трудности и неудачи, малое предпринимательство развивается, набирает темпы роста, решая экономические, социальные, научно-технические проблемы.

2) Изучены особенности налогообложения на малых предприятиях.

Малые предприятия могут применять систему налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов .

Уплата организациями единого налога предусматривает замену уплаты налога на прибыль организаций (в отношении прибыли, полученной от предпринимательской деятельности, облагаемой единым налогом), налога на имущество организаций (в отношении имущества, используемого для ведения предпринимательской деятельности, облагаемой единым налогом) и единого социального налога (в отношении выплат, производимых физическим лицам в связи с ведением предпринимательской деятельности, облагаемой единым налогом).

Об'єктом оподаткування для застосування єдиного податку визнається поставлений дохід платника податків.

Система налогообложения ЕНВД для малых предприятий может быть заменена уплатой единого налога при применении упрощенной системы налогообложения.

Согласно п.1 ст.346.14 НК РФ объектами налогообложения единым налогом при применении упрощенной системы налогообложения могут являться:

 • доходи;

 • доходи, зменшені на величину витрат.

Таким образом, при упрощенной системе налогообложения возможно применение одного из двух объектов налогообложения, причем налогоплательщику предоставлено право выбора объекта налогообложения независимо от каких-либо факторов и условий (п.2 ст.346.14 НК РФ). Следовательно, налогоплательщик может самостоятельно выбрать конкретный объект налогообложения, предварительно оценив экономическую целесообразность применения того или иного объекта налогообложения (в зависимости от его вида деятельности, конкретного состава расходов или доходов, другой ситуации при ведении предпринимательской деятельности). Выбранный налогоплательщиком объект не может меняться налогоплательщиком в течение всего срока применения упрощенной системы.

Приведенные методы планирования снижения себестоимости продукции

В ходе выполнения дипломной работы были получены следующие результаты:

Под субъектами малого предпринимательства понимаются коммерческие организации, в уставном капитале которых доля участия Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, общественных и религиозных организаций (объединений), благотворительных и иных фондов не превышает 25 процентов, доля, принадлежащая одному или нескольким юридическим лицам, не являющимся субъектами малого предпринимательства, не превышает 25 процентов и в которых средняя численность работников за отчетный период не превышает следующих предельных уровней (малые предприятия)

Малые предприятия в России в своей деятельности сталкиваются с большими трудностями. Основная проблема малых предприятий – недостаточная ресурсная база, как материально-техническая, так и финансовая. Практически речь идет о создании широкого нового сектора народного хозяйства почти на пустом месте. В течение десятилетий такой сектор у нас в сколько-нибудь существенной степени отсутствовал. Это, в частности, означало и отсутствие подготовленных предпринимателей. У основной массы населения, жившей «от получки до получки», не могло образоваться резерва средств, требующегося для того, чтобы начать собственное дело. Эти средства надлежит сейчас отыскать. Ясно, что предельно напряженный государственный бюджет их источником стать не может. Остается надеяться на кредитные ресурсы. Но и они не значительны и, к тому же, крайне трудно реализуемы при постоянной и усиливающейся инфляции. Положение едва ли может серьезно измениться в позитивную сторону, если не перейти, наконец, от слов к делу в общественной поддержке конструктивного малого бизнеса. На существенный рост имеющихся для этого материально-технических и финансовых ресурсов, по крайней мере, в ближайшее время, нет оснований рассчитывать. Но гораздо лучше применить эти ресурсы наверняка можно. Для этого требуется тщательно выверенная последовательно проводимая в жизнь система селекции, позволяющая предоставлять ощутимые приоритеты тем, кто более полезен обществу. В целом на сегодня это означает предпочтение сферы производства сфере обращения при детальной дифференциации самого производства, причем не застывшей раз и навсегда, а весьма динамичной, на основе грамотного изучения общественного спроса, происходящих в нем подвижек и намечающихся тенденций. В соответствии с такой исходной установкой должны конструироваться механизмы льготного кредитования, налогообложения, различного рода преференций, включая и связанные с внешнеэкономической деятельностью. Смысл в том, чтобы обеспечить лучшее удовлетворение потребностей народа при создании условий для последовательного развертывания предпринимательства.

Следующая проблема – это та законодательная база, на которую сейчас может опираться малое предпринимательство. Пока она, мягко говоря, несовершенна, а во многих очень существенных положениях вообще отсутствует. Можно назвать немало правовых документов, так или иначе регулирующих малое предпринимательство, но трудность, однако, в том, что, во-первых, нет сводной единой законодательной основы сегодняшней деятельности российских малых предприятий; во-вторых, имеющиеся разрозненные, с данной точки зрения, установления претворяются в жизнь далеко не полностью. Проблема правовой основы малого предпринимательства, в конечном счете, будет убедительно решена тогда, когда удастся избавиться от правового нигилизма. Это, конечно, никак не исключает необходимости специальных законодательных мер регулирования малого бизнеса. В настоящее время малое предпринимательство находится в условиях, которые весьма отдалены от тех, что должны быть присущи рыночным отношениям. Напротив, ощущается тенденция к тому, чтобы все больше «задвигать» его в старые рамки планово-административной системы с ее едва ли не всеохватным планированием и жесткой регламентацией с помощью лимитов, фондов и т. п. Так, с 1993г. введено планирование прибыли. Уже в начале квартала предприниматель обязан внести в бюджет налог с прибыли. Если же по итогам квартала обнаружится, что ее оказалось больше (например, потому, что удалось в течение данного срока получить выгодный заказ, на который не рассчитывали), предпринимателю надлежит не только уплатить дополнительную сумму налога, но еще и банковский процент с нее. Отсутствует система проведения глубокого анализа деятельности малых предприятий. Нет надлежащего учета результатов их работы, практически отсутствует отчетность по тем показателям, которые дают право малым предприятиям воспользоваться льготами по налогообложению. Материально-техническое обеспечение малых предприятий осуществляется в недостаточном объеме и несвоевременно. Машины, оборудование, приборы, предназначенные для малых предприятий и учитывающие их специфику, отсутствуют. Ограничен доступ малых предприятий к высоким технологиям, так как их покупка требует значительных одноразовых финансовых затрат.

Еще одна важная проблема – кадры. Часто говорят, что предпринимателем надо родиться. Против этого трудно возразить, но нельзя не считаться, во-первых, с тем, что «урожденных» предпринимателей все же меньше, чем реально нужно обществу, во- вторых, что и им требуется приобрести определенный объем знаний: ведь обучают же, скажем, «урожденных» музыкантов, ученых, спортсменов. Нет оснований считать, что к предпринимателям нужно подходить с иной меркой. Между тем с обучением кадров для бизнеса дело обстоит далеко не лучшим образом.

Круг не простых проблем связан и с социальной защитой предпринимательской деятельности. Известно, что ранее существовавшая на основе распределения общественных фондов система социальных гарантий и социального обеспечения в условиях переходного периода оказалась практически подорванной. Требуется, по сути, строить эту систему заново по отношению ко всему обществу, а по отношению к предпринимателям – новому социальному слою – тем более. Общеизвестно, что снижение доходов населения привело к значительному ухудшению структуры потребления. Доходы направляются в основном на приобретение товаров первой необходимости, прежде всего продуктов питания и оплату коммунальных услуг. То же, по сути, касается и малого предпринимательства. Если раньше оно предполагало определенное накопление, то после первого этапа реформы было вынуждено работать в подавляющей мере на потребление. Производить продукцию с длительным производственным циклом, включая, разумеется, и наукоемкую, стало даже не то что неэффективно, а просто разорительно. Начались серьезные негативные структурные изменения в малом бизнесе. Если ныне идущие процессы будут продолжаться и не встретят противодействия в виде социальных гарантий малому предпринимательству, само его существование под вопросом.

В целях развития малого бизнеса и обеспечения государственной поддержки малого предпринимательства Советом Министров – Правительством Российской Федерации принят Федеральный закон от 14 июня 1995 г. N 88-ФЗ "О государственной поддержке малого предпринимательства в Российской Федерации".

Государственная поддержка малого предпринимательства осуществляется в соответствии с Федеральной программой государственной поддержки малого предпринимательства, региональными (межрегиональными), отраслевыми (межотраслевыми) и муниципальными программами развития и поддержки малого предпринимательства, разрабатываемыми соответственно Правительством Российской Федерации, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления.

Реформирование экономики России невозможно без развития и совершенствования различных форм хозяйствования, одной из которых является и малый бизнес. Считается, что малые экономические структуры имеют большое значение, с точки зрения создания рабочих мест и поддержания рынка. Именно поэтому тема данной дипломной работы имеет огромную актуальность в экономике нашей страны на сегодняшний день. Кроме того, малые предприятия рассматриваются в качестве символа производственной мобильности, рыночной гибкости и инновационной восприимчивости. Отсюда вытекает вполне естественный вывод о позитивной роли института малого предпринимательства, который необходимо поддерживать и развивать.

Малые предприятия эффективны не только в потребительской сфере, но и как производители отдельных узлов и малых механизмов, полуфабрикатов и других элементов, необходимых для производства конечной продукции, выпуск которых невыгоден крупным предприятиям. Все это обосновывает необходимость комплексного подхода к определению места и роли малых предприятий в экономике общества. В малом предпринимательстве кроются большие резервы, которые можно поставить и на службу России.

Список використаних джерел

 1. «О защите юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при проведении государственного контроля». Федеральный закон от 8 августа 2001 г. № 134-ФЗ (в ред. Федерального закона от 10 октября 2003 г. 129-ФЗ).

 2. «О лицензировании отдельных видов деятельности». Федеральный закон от 8 августа 2001 г. № 128-ФЗ (в ред. от 11 марта 2003 г. № 32-ФЗ).

 3. «О порядке предоставления финансовой поддержки предприятиям за счет средств федерального бюджета». Указ президента РФ от 8 июля 1994 г. № 1484.

 4. Федеральный закон Российской Федерации "О государственной поддержке малого предпринимательства в Российской Федерации" от 18 июня 1995 года № 88-ФЗ (в ред. последних изменений).

 5. Абрютина М. С. Экономика предприятия. – М.: Дело и сервис, 2005. - 528 с.

 6. Алексеев С.В., Усенко В.Р. Гигиена труда. М: Медицина, 2005. – 417 с.

 7. Анискин Ю. П. Огранизация и управление малым бизнесом. – М: Финансы и статистика, 2002. - 160 с.

 8. Безопасность жизнедеятельности: Учебное пособие. Ч.2 /Е.А. Резчиков, В.Б. Носов, Э.П. Пышкина, Е.Г. Щербак, Н.С. Чверткин /Под редакцией Е.А. Резчикова. М.: МГИУ, - 2007. - 268с.

 9. Бєлов О. М. Економіка організації (підприємства). - М.: ИНФРА-М, 2003. - 272 с.

 10. Блинов А.О., Шапкин И.Н. Малое предпринимательство: теория и практика. Підручник. – М.: Дашков и К о , 2003. - 356 с.

 11. Бочаров В.В. Фінансовий аналіз. - СПб.: Питер, 2005. - 240 с.

 12. Долін П.А. Довідник з техніки безпеки. М., Энергоиздат, - 2006. - 128 с.

 13. Заливчева О.В. Малый бизнес в производственной сфере: роль, особенности, факторы конкурентоспособности // Экономическая наука современной России. - 2003. - № 1. – С. 72 – 89.

 14. Иванов Б.С. Человек и среда обитания: Учебное пособие, М.: МГИУ, - 2006

 15. Ивашенцева Т.А., Гуслова Н.А. Економіка підприємства. Навчальний посібник. – Мирный: НГАСУ, 2006. - 108 с.

 16. Ігошин Н.В. Інвестиції. Организация управления и финансирование. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2002. – 542 с.

 17. КабушкинН.И. Основи менеджменту. Москва: ЗАО «Экономпресс», 2006 – 560 с.

 18. Ковальов В.В. Фінансовий аналіз: методи й процедури. - М.: Фінанси і статистика, 2003. – 560 с.

 19. Ковальов В.В., Волкова О.М. Аналіз господарської діяльності підприємства. – М.: ТК Внлби, Проспект, 2005. - 424 с.

 20. Котлер Ф. Основы маркетинга: Пер. з англ. – М.: Бизнес-книга, ИМА–Кросс. Плюс, 1995. – 700 с.

 21. Лапуста М.Г., Старостин Ю.Л. Малое предпринимательство. – М.: ИНФРА-М, 1998. - 320 с.

 22. Маркар'ян Е.А., Герасименко Г.П. Фінансовий аналіз. - М.: ПРІОР, 1997. - С. 35.

 23. Маркетинг. Учебник / Под ред. Ващекина Н.П. - М.: ІД ФБК-ПРЕС, 2003. - 312 с.

 24. Моисеева Н.К., Конышева М.В. Управление маркетингом: теория, практика, информационные технологии. - М.: Фінанси і статистика, 2002. - 304 с.

 25. Муравьев А.И., Игнатьев А.М., Крутик А.Б. Малый бизнес: экономика, организация, финансы. – СПб.: Бизнесс-пресса, 1999. - 608 с.

 26. Общественная приемная по поддержке малого бизнеса // http: // www.ntpp.ru/rabota/ob-pri.html.

 27. Організація підприємницької діяльності / За ред. А. С. Пелиха А.С. - Ростов н / Д: Видавничий центр «МарТ», 2002. - 336 с.

 28. Організація підприємницької діяльності / За ред. Горфинкеля В.Я. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2005. - 525 с.

 29. Основы безопасности жизнедеятельности: Учебное пособие для студентов ВУЗов //Хван П.А., Хван Т.А. – Ростов-н/д.: Феникс, 2005 – 320 с.

 30. Охрана труда: Учебное пособие для работников, осуществляющих общественный контроль за охраной труда и членов комиссии по охране труда организаций. //Мучин П.В. – Н., 2003 – 120 с.

 31. Панкрухин А.П. Маркетинг. - М.: Омега-Л, 2006. - 656 с.

 32. Полякова И.А. Основы научной организации труда. М, 2004г. - 478 с.

 33. Попов В.М. Бизнес-план инвестиционного проекта предпринимателя / В.М. Попов, С.И. Ляпунов, И.Ю. Криночкин, Т.А. Воронова. - М.: КНОРУС, 2006. - 480 с.

 34. Попов В.М., Ляпунов С.И., Касаткин А.А. Бизнес-планирование: анализ ошибок, рисков и конфликтов. – М.: КноРус, 2003. - 448 с.

 35. Предпринимательство / Под ред. В.Я. Горфинкеля, Г.Б. Поляка, В.А. Швандара. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2006. – 735 с.

 36. Підприємництво. Учебник / Под ред. Лапуста М.Г. - М.: ИНФРА-М, 2006. - 667 с.

     1. Рафе А.И. Научная организация труда. М, 2004 – 254 с.

 37. Романенко И.В. Економіка підприємства. - М.: Фінанси і статистика, 2002. - 208 с.

 38. Румянцева Є.Є. Инвестиции и бизнес-планы. Ч. 1. – Мн.: Армита – Маркетинг, Менеджмент, 2001. - 349 с.

 39. Сборник бизнес-планов: современная практика и документация. Отечественный и зарубежный опыт. Выпуск первый / Под ред. В.М. Попова. - М.: Фінанси і статистика, 1997. - 336 с.

 40. Сирополис Николас К. Управление малым бизнесом. Руководство для предпринимателей. – М.:Дело, 1997. - 672 с.

 41. Татарніков Є.А. Економіка підприємства. Відповіді на екзаменаційні питання. Навчальний посібник. - М.: Іспит, 2006. - 256 с.

 42. Техника безопасности, производственная санитария, медицинское обслуживание в цветной металлургии //Лебедева К.В., Леднев А.П. – М.: Металлургия, 1975 – 424 с.

 43. Ткаченко В.Я., Щербаков А.И. Економіка будівництва. Навчальний посібник. – Мирный: СГУПС, 2002. - 283 с.

 44. Фінанси / За ред. Ковальова В.В. – М.: ТК Велби, Проспект, 2005. – 634 с.

 45. Черняк В.З. Бизнес-планирование. - М.: КНОРУС, 2006. - 536 с.

 46. Чуєв І.М., Чечевіцина Л.М. Економіка підприємства. Підручник. - М.: Видавничо-торгова компанія «Дашков і К о», 2003. - 416 с.

 47. Шепеленко Г.И. Економіка, організація і планування виробництва на підприємстві. – Ростов н/Д: МарТ, 2002. - 544 с.

 48. Экономика предприятия (фирмы) / Под ред. О.І. Волкова. - М.: ИНФРА-М, 2003. – 601 с.

 49. Економіка підприємства / За ред. Кантора Є.Л. - СПб.: Пітер, 2003. - 352 с.

  Додати в блог або на сайт

  Цей текст може містити помилки.

  Фінанси, гроші і податки | Диплом
  421.2кб. | скачати


  Схожі роботи:
  Особливості оподаткування малих підприємств
  Спрощена система оподаткування малих підприємств
  Спрощена система оподаткування обліку та звітності для малих підприємств
  Спрощена система оподаткування обліку та звітності для малих підприємств
  Законодавчий статус малих підприємств та критерії віднесення до категорії малих
  Аудит малих підприємств
  Державна підтримка малих підприємств
  Основні характеристики малих підприємств
  Аналіз функціонування малих підприємств в РБ
© Усі права захищені
написати до нас