Оподаткування доходів

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

Зміст
Завдання № 1. Класифікація доходів. Порядок визнання доходів для цілей оподаткування
1. Класифікація доходів
1.1 Порядок визнання доходів для цілей оподаткування
Завдання № 2. Особливості облікової політики в ТОВ «МагІнфо»
2. Коротка характеристика сфери діяльності ТОВ «МагІнфо»
2.1 Облікова політика ТОВ «МагІнфо» в частині податкового обліку
Список використаної літератури

Завдання № 1. Класифікація доходів. Порядок визнання доходів для цілей оподаткування
1. Класифікація доходів
У результаті виробництва та реалізації товарів (послуг) формуються фінансові ресурси підприємства, що забезпечують кругообіг основного та оборотного капіталу і взаємини із завоювання ніші ринку або виходу на світовий ринок, у наслідку розраховуючи на отримання доходів. При аналізі фінансової діяльності підприємства більша увага приділяється розгляду структури одержуваних доходів, а так само динаміку формування прибутку. Це пов'язано з тим, що прибуток є основним оціночним показником діяльності фірми, а так само є джерелом надходження доходів до бюджету держави, через систему оподаткування.
Найважливішим фактором, що впливає на суму всіх видів прибутку підприємства, є розмір доходів, формованих їм у процесі діяльності. Операційна діяльність це основний вид діяльності підприємства, з метою здійснення якої він створений. Характер операційної діяльності підприємства визначається специфікою сфери або галузі економіки, до якої воно належить.
Будь-яка організація створюється для збільшення капіталу її власників, поліпшення добробуту, примноження багатства. При цьому, залежно від форми вкладеного капіталу, дохід є різним, наприклад, заробітна плата, що виплачується працівнику підприємства, як і кошти, отримані від здачі в оренду майна,% за кредитами і т.д. При цьому фінансовий результат, відбиваний зміну власного капіталу за певний період в результаті виробничо - фінансової діяльності, залежить від співвідношення доходів і витрат фірми.
Поняття доходів змінюється і при прийнятті певних законодавчих та нормативних документів. Наведемо поняття доходів, з документів з бухгалтерського обліку. Згідно ПБУ 9 / 99 «Доходи організації» доходи організації в залежності від їх характеру, умови отримання і напрямів діяльності організації поділяються на: (рис.1)
а) доходи від звичайних видів діяльності;
б) операційні доходи;
в) позареалізаційні доходи.
Доходи, відмінні від доходів від звичайних видів діяльності, вважаються іншими надходженнями. До іншим надходженням відносяться також надзвичайні доходи
Доходами від звичайних видів діяльності є виручка від продажу продукції і товарів, надходження, пов'язані з виконанням робіт, наданням послуг (далі - виручка). В організаціях, предметом діяльності яких є надання за плату в тимчасове користування своїх товарів за договором оренди, виручкою вважаються надходження, отримання яких пов'язане з цією діяльністю (орендна плата).
Доходи, одержувані організацією від надання за плату в тимчасове користування (тимчасове володіння і користування) своїх активів, прав, що виникають з патентів на винаходи, промислові зразки та інших видів інтелектуальної власності, і від участі в статутних капіталах інших організацій. Коли це є предметом діяльності організації, також відносять до доходів від звичайних видів діяльності
Операційними доходами є:
- Надходження, пов'язані з наданням за плату в тимчасове користування активів організації;
- Надходження, пов'язані з наданням за плату прав, що виникають з патентів на винаходи, промислові зразки та інших видів інтелектуальної власності;
- Надходження, пов'язані з участю в статутних капіталах інших організацій (включаючи відсотки та інші доходи за цінними паперами);
- Прибуток, отримана організацією в результаті спільної діяльності (за договором простого товариства);
- Надходження від продажу основних засобів та інших активів, відмінних від грошових коштів (крім іноземної валюти) продукції, товарів;
- Відсотки, отримані за надання в користування коштів організації, а також відсотки за використання коштів, що знаходяться на рахунку організації в цьому банку.
Надзвичайними доходами вважаються: надходження, що виникають як наслідки надзвичайних обставин господарської діяльності (стихійного лиха, пожежі, аварії, націоналізації і т.п.); страхове відшкодування, вартість матеріальних цінностей, які відносяться від списання непридатних до відновлення і подальшого використання активів.
З 01.01.2002 року доходи для цілей оподаткування класифікуються наступним чином:
- Доходи від реалізації товарів (робіт, послуг), майна і майнових прав;
- Позареалізаційні доходи.

SHAPE \ * MERGEFORMAT
Доходи від реалізації
Виручка від реалізації товарів (робіт, послуг) як власного виробництва так і раніше придбаних
Виручка від реалізації майна (включаючи цінні папери) і майнових прав

Рис. 1. Склад доходів від реалізації з 01.01.2002 року
Відповідно до статті 249 НК РФ «Доходи від реалізації» та статтею 250 НК РФ «Позареалізаційні доходи»

Таблиця 1.1

Склад доходів підприємства для цілей оподаткування з 01.01.2003 р.
Вид доходів
Склад доходів підприємства
А
Б
1. Доходи від реалізації товарів (робіт, послуг) і
майнових прав
Доходом від реалізації для цілей цієї глави визнаються виручка від реалізації товарів (робіт, послуг) як власного виробництва, так і раніше придбаних, виручка від реалізації майна (включаючи цінні папери) і майнових прав.
2. Позареалізаційні доходи
- Від пайової участі в інших організаціях;
- Від операцій купівлі-продажу іноземної валюти; виникає, коли курс продажу (купівлі) вище (нижче) офіційного курсу іноземної валюти до рубля Російської Федерації, установленого ЦБ РФ на дату укладення угоди;
- У вигляді штрафів, пенею і (або) інших санкцій за порушення договірних зобов'язань, а також сум відшкодування збитків або шкоди;
- Від здачі майна в оренду (суборенду);
- Від надання в користування прав на результати інтелектуальної діяльності і прирівняні до них засоби індивідуалізації;
- У вигляді відсотків, отриманих за договорами позики, кредиту, банківського рахунку;
- У вигляді сум відновлених резервів, витрати на формування яких були прийняті у складі витрат;
- У вигляді безоплатно отриманого майна або майнових прав;
- У вигляді доходу минулих років, виявленого у звітному (податковому) періоді;
- У вигляді позитивної курсової різниці, отриманої від переоцінки майна і вимог (зобов'язань), вартість яких виражена в іноземній валюті;
- У вигляді позитивної різниці, отриманої від переоцінки майна;
- У вигляді вартості отриманих матеріалів або іншого майна при демонтажі або розбиранні при ліквідації виведених з експлуатації основних засобів;
- У вигляді використаних не за цільовим призначенням майна (у т.ч. грошових коштів), робіт, послуг, які отримані в рамках благодійної діяльності;
- У вигляді отриманих цільових коштів, призначених для резервів з розвитку та забезпечення функціонування та безпеки атомних електростанцій, використаних не за цільовим призначенням;
- У вигляді сум, на які у звітному (податковому) періоді відбулося зменшення статутного (складеного) капіталу (фонду) організації, якщо таке зменшення здійснено з одночасною відмовою повернення вартості відповідної частини внесків акціонерам (учасникам) організації;
- Суми кредиторської заборгованості, списані у зв'язку із закінченням терміну позовної давності чи з інших підстав;
- Доходи, отримані від операцій з фінансовими інструментами термінових угод;
-Вартість надлишків товарно-матеріальних цінностей, виявлених в результаті інвентаризації.

Доходи підприємства
 
Доходи від звичайних видів діяльності
Інші доходиНадзвичайні доходи
Операційні доходи
Позареалізаційні доходи
1.1 Порядок визнання доходів для цілей оподаткування
З точки зору норм глави 25 НК РФ, порядок визначення (визнання) доходів для цілей оподаткування прибутку становить собою сукупність загальних і спеціальних принципів, що визначають методику виконання платником податків обов'язки з розрахунку податкової бази в частині отриманих ним доходів (як доходів від реалізації, так і позареалізаційних доходів).
Послідовне застосування даного порядку дозволяє платнику податку на прибуток визначати:
- Чи підлягає включення та чи інша сума доходу до бази по податку на прибуток організації;
- У якому розмірі (повністю або частково) необхідно визнати отриманий дохід для цілей оподаткування фінансового результату від діяльності організації;
- В якому звітному (податковому) періоді величина отриманого дохід буде впливати на підсумкову суму податкового зобов'язання платника податків перед бюджетом.
Принципи, що формують порядок податкового обліку доходів можуть бути поділені на дві основні групи:
1) загальні принципи, які є обов'язковими до застосування незалежно від того, яка облікова політика обрана конкретним платником податку для цілей обчислення сум податку на прибуток: метод нарахування або касовий метод.
Зазначені принципи закріплені, головним чином, у ст. 248 НК РФ. Однак кілька положень ст. 274 НК РФ, текстуально віднесених законодавцем безпосередньо до порядку підсумкового формування податкової бази, також слід визнати відносяться до загальних принципів визнання доходів;
2) спеціальні принципи, які застосовуються залежно від того, який метод обчислення податкової бази закріплений платником податку в його обліковій політиці для цілей оподаткування прибутку.
Відповідно, ця категорія включає в себе дві групи нормативних положень, з яких платником податку протягом поточного податкового періоду можуть застосовуватися норми тільки однієї групи, обраної на диспозитивної основі:
- Принципи визнання доходів при методі нарахування (ст. 271 НК РФ);
- Принципи визнання доходів при касовому методі (ст. 273 НК РФ).
Винятки з правила диспозитивності волі платника податків в частині вибору облікової політики для цілей визнання отриманих доходів передбачені для наступних чотирьох випадків:
1) якщо платник податків є банківською кредитною організацією (п. 1 ст. 273 НК РФ);
2) якщо показники фінансово-господарської діяльності платника податку на прибуток у середньому за попередні 4 кварталу перевищили поріг, встановлений п. 1 ст. 273 НК РФ (1 млн. руб. Нетто-виручки за кожний квартал зазначеного періоду);
3) якщо платник податків, який перейшов на визначення доходів і витрат за касовим методом, протягом податкового періоду перевищив граничний розмір суми виручки від реалізації товарів (робіт, послуг), зазначений вище (у даному випадку платник податку на прибуток зобов'язаний перейти на визначення доходів і витрат за методом нарахування з початку податкового періоду, протягом якого було допущено таке перевищення);
4) якщо платник податків, який перейшов на визначення доходів і витрат за касовим методом, протягом податкового періоду уклав договір довірчого управління майном або договір простого товариства (учасники зазначених договорів, що визначають доходи і витрати за касовим методом, зобов'язані перейти на визначення доходів і витрат за методом нарахування з початку податкового періоду, в якому був укладений подібний договір).
Платниками податку на прибуток є російські та іноземні організації з урахуванням таких особливостей.
З усіх російських організацій не є платниками податку:
- Організації - суб'єкти малого підприємництва, що перейшли на спрощену систему оподаткування, обліку та звітності;
- Організації - платники ЕНВД в частині доходу від діяльності, за якою організація переведена на сплату ЕНВД;
- Організації (за винятком с / г підприємств індивідуального типу, визначених за переліком, який затверджується законодавчими органами суб'єктів РФ) в частині прибутку від реалізації виробленої ними с / г та охотохозяйственной продукції, а також виробленої та переробленої власної с / г продукції.
З усіх іноземних організацій є платниками податку:
- Організації, що здійснюють свою діяльність у РФ через постійні представництва і (або) одержують доходи від джерел у РФ.
Визначення прибутку, що підлягає оподаткуванню, визначаємо отримані доходи, зменшуємо на величину зроблених витрат.
Як бачимо, об'єкт оподаткування з податку на прибуток нерозривно пов'язане з такими поняттями, як доходи і витрати. Тому розглянемо більш докладно доходи, тому що тема дипломної роботи пов'язана з доходами.
Відповідно з прийняттям податкового Кодексу передбачається два методи відповідно до яких доходи можуть бути визнаними: метод нарахування і метод касовий.
Підприємствам надається право самостійно вибирати метод визначення доходів для цілей оподаткування. Разом з тим, ця можливість є відносною: діяти на свій розсуд і реально вибирати один з двох можливих методів визначення доходів платник податків має право за певних умов, недотримання яких тягне встановлені НК РФ наслідки.
Відповідно до ст. 271 НК РФ, доходи за методом призначаються у тому звітному періоді, в якому вони мали місце, незалежно від фактичного надходження грошових коштів, того майна і майнових прав.
Доходи, які належать до окремих звітних періодів, коли зв'язок між доходами і витратами не може бути визначена чітко чи визначається непрямим шляхом, і видатки за такими доходами розподіляються платником податку самостійно, з урахуванням принципу рівномірності визнання доходів і витрат.
При касовому методі датою отримання доходів згідно зі ст. 273 НК РФ визнається день отримання коштів на рахунки в банках та в касу, надходження того майна і майнових прав
Основним джерелом формування доходів торговельного підприємства є:
1. реалізовані торгові надбавки;
2. доходи від іншої торгової діяльності.
Основне джерело валового прибутку в торгівлі - торгові надбавки.
Торговельні надбавки встановлюються підприємством торгівлі самостійно у відсотках до вільних відпускних цін. Розмір торговельної надбавки залежить від наступних факторів:
· Характеристика торгових послуг та специфіки діяльності торговельного підприємства;
· Цінової стратегії підприємства;
· Ступеня розвитку і кон'юнктури ринку;
· Державного регулювання цін;
· Рівня витрат обігу торгового підприємства;
· Попиту та пропозиції на реалізовані товари і т.д.
Розмір торговельної надбавки повинен не тільки покривати витрати обігу підприємства торгівлі, а й забезпечувати отримання підприємством певного розміру прибутку (рис. 4).
До обгрунтування розміру торговельних надбавок пред'являються наступні
вимоги. Вони повинні:
1. створювати умови для отримання оптимального розміру прибутку підприємства;
2. відображати специфіку реалізації окремих товарів та їх издержкоемкость;
3. стимулювати ефективне використання ресурсів підприємства;
4. враховувати шляху товароснабжения.
Суму валового прибутку можна також розраховувати як різницю між виручкою від реалізації товарів, робіт, послуг і собівартістю проданих товарів (відповідно до форми № 2 «Звіт про фінансові результати»)
SHAPE \ * MERGEFORMAT
Витрати обігу
Пріиль від продажів

Рис. 2. Склад торгової надбавки підприємств торгівлі

Завдання № 2. Особливості облікової політики в ТОВ «МагІнфо»
2. Коротка характеристика сфери діяльності ТОВ «МагІнфо»
Товариство з обмеженою відповідальністю «МагІнфо» надає послуги Інтернет та Кабельного телебачення в місті Магнітогорську.
Дане підприємство функціонує на ринку інформаційних послуг з 1998 року.
ТОВ «МагІнфо» є юридичною особою за російським законодавством, має у власності відособлене майно і відповідає за своїми зобов'язаннями цим майном.
Місце знаходження даної організації: 455026, Челябінська обл., М. Магнітогорськ, вул. Лісопаркова 97 / 1.
Діяльність ТОВ «МагІнфо» сконцентрована в сфері послуг - надання інтрнет і Кабельного телебачення. Завдяки великій кількості тарифних планів, широкої і адекватної маркетингової діяльності, праці висококваліфікованих спеціалістів та індивідуальному підходу до кожного клієнта послуги ТОВ «МагІнфо» користуються попитом.
Сильними сторонами компанії «МагІнфо» є:
· Потужна маркетингова компанія по залученню клієнтів
· Підвищення лояльності серед існуючих клієнтів
· Новітнє обладнання
· Програмні продукти, що дозволяють вести клієнтську базу без похибок
· Висококваліфікований персонал
· Велика кількість можливостей внесення грошових коштів (оплати послуг) для клієнтів.
Слабкими сторонами компанії є:
· Незручне місце розташування офісів компанії для клієнтів компанії
· Мала кількість телефонних номерів для звернень клієнтів компанії
На сьогоднішній день компанія має клієнтську базу в розмірі 15000 клієнтів Інтернет, і 10 000 клієнтів Кабельного телебачення, що становить відповідно 3% і 2,2% від кількості всіх жителів міста Магнітогорська. У середньому за рік компанія набуває близько 2000 нових клієнтів.
Штат співробітників ТОВ «МагІнфо» зростає пропорційно числу клієнтів, що дозволяє своєчасно вирішувати завдання компанії і досягати основної мети - отримання максимального прибутку, при мінімізації витрат (витрат).
Середній вік співробітників компанії 33 роки.

Організаційна структура даного підприємства:
SHAPE \ * MERGEFORMAT
Рада директорів
Генеральний директор
Заступник Генерального директора
Головний бухгалтер
Секретар
Керівник технічного відділу
Керівник абонентського відділу
Керівник відділу маркетингу і продажів
Керівник відділу підключень
Організаційна діаграма
2.1 Облікова політика ТОВ «МагІнфо» в частині податкового обліку
ТОВ «МагІнфо» визначає податкову базу по ПДВ по нарахуванню на підставі статті 167 Податкового Кодексу РФ.
З метою визнання доходів і витрат при розрахунку податку на прибуток фірма використовує метод нарахування.
З метою визначення матеріальних витрат при списання сировини і матеріалів їх оцінка проводиться по середній собівартості.
Строк корисного використання за основними засобами визначається на підставі Класифікації основних засобів, що включаються в амортизаційні групи, затвердженої постановою Уряду РФ від 01.01.2202г. № 1.
За амортизується майну амортизація нараховується лінійним способом.
Фірма не створює резерви по сумнівних боргах і майбутніх витрат і платежів.
Фірма формує регістри податкового обліку з використанням комп'ютерної техніки.
Змін облікової політики для цілей податкового обліку в 2008году в порівнянні з 2007 роком не передбачено.

Список літератури
1. Податковий кодекс РФ. Ч.2. - М.: ЮНИТИ, 2001.
2. Положення з бухгалтерського обліку «Доходи організацій» (ПБУ 9 / 99) в ред. Наказу Мінфіну РФ від 30.12.1999. - М.: Буквиця, 2000.
3. Грузинів В.П. Економіка підприємства (підприємницька): Підручник для вузів. - 2-е вид., Перераб. і доп. - М.: ЮНИТИ - ДАНА, 2002.
4. Зимін Н.Є. Аналіз і діагностика фінансового стану підприємства: Навчальний посібник. - М.: НКР «ЕКМОС», 2003.
5. Ковальов В.В., Волкова О.М. Аналіз господарської діяльності підприємства. - М.: ПБОЮЛ Гріженко Є.М., 2000.
6. Миколаєва С.А. Доходи і витрати організації: практика, теорія, перспективи. - М.: «Аналітика - Прес», 2000.
7. Раицкий К.А. Економіка організації (підприємства): Підручник. - 5-е вид., Перераб. і доп. - М.: Видавничо - торгова корпорація «Дашков і К о», 2005.
8. Селезньова І. М., Іонова А.Ф. Фінансовий аналіз. Управління фінансами: Учеб. посібник для вузів. - 2-е вид., Перераб. і доп. - М.: ЮНИТИ - ДАНА, 2003.
9. Фінанси підприємств: Підручник для вузів / Н.В. Колчина, Г. Б. Поляк, Л.П. Павлова та ін; Під ред. проф. Н.В. Колчин. - 2-е вид., Перераб. і доп. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2003.
10. Шуляк Б.М. Фінанси підприємств: Підручник. 5-е вид., Перераб. і доп. - М.: Видавничо - торгова корпорація «Дашков і К о», 2005.
11. Економіка підприємства: Підручник / За ред. проф. Н.А. Сафронова. - М.: «МАУП», 2000.
12. Фінанси: Учеб. посібник / За ред. А.М. Ковальової - 4-е вид., Перераб. і доп. - М.: Фінанси і статистика, 2003р.
Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Фінанси, гроші і податки | Контрольна робота
51.3кб. | скачати


Схожі роботи:
Оподаткування доходів фізичних осіб Спрощена система оподаткування субєктів малого підприємництва
Оподаткування доходів фізичних осіб Спрощена система оподаткування суб єктів малого підприємництва
Оподаткування доходів ЖКГ
Оподаткування доходів іноземців нерезидентів 2
Оподаткування доходів іноземних турфірм
Оподаткування доходів іноземців нерезидентів
Оподаткування доходів фізичних осіб в РК
Оподаткування доходів та операцій з цінними паперами
Еволюція оподаткування доходів фізичних осіб РФ
© Усі права захищені
написати до нас