Одиниці інформації

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

Фінансової академії при уряді Російської Федерації Кафедра обчислювальної техніки

Лабораторна робота по темі:

ОДИНИЦІ ІНФОРМАЦІЇ

Виконала: студентка гр. До-1-2 Кашлакова А.В. Керівник: Косарєв В.П.

Дати:

видачі завдання 20 жовтня 1995

здачі лаб. роботи 15 січня 1996

захисту лаб. роботи "___"________________ 1995

Москва - 1996

1. Представлення інформації в комп'ютері. Комп'ютер може обробляти ся кодуванням символів.

тільки інформацію, представлений-Як правило, всі числа в

ну в числовій формі. Вся інша комп'ютері представляються з по-

інформація (наприклад, звуки, міццю нулів та одиниць (а не деся-

зображення, показання приладів ти цифр, як це звично для

і т.д.) для обробки на комп'ю-людей). Іншими словами, комп'юте-

ютері повинна бути перетворена ри зазвичай працюють у двійковій

в числову форму. Наприклад, що-системі числення, оскільки при

б перевести в числову форму цьому їх пристрій виходить

музичний звук, можна через значно простішим. Введення

невеликі проміжки часу з-чисел у комп'ютер і виведення їх для

міряти інтенсивність звуку на читання людиною може здійснювала-

певних частотах, представ-вляться у звичній десяткової

ляя результати кожного вимірювання формі - всі необхідні перетворень-

в числовій формі. За допомогою тання можуть виконати програм-

програм для комп'ютера можна ми, що працюють на комп'ютері.

виконати перетворення напів-Одиницею інформації в комп'ю-

ченной інформації, наприклад, ютери є один біт, тобто

"Накласти" один на одного звуки двійковий розряд, який може

від різних джерел. Після це-приймати значення 0 або 1. Як

го результат можна перетворити правило, команди комп'ютерів ра-

назад в числову форму. бота не з окремими бітами, а

Аналогічним чином на комп'ю-з вісьма бітами одразу. Вісім

ютери можна обробляти тексто-послідовних бітів складаючи-

ву інформацію. При введенні в ють байт. В одному байті можна за-

комп'ютер кожна буква кодує-кодувати значення одного сім-

ся певним числом, а при вола з 256 можливих (256 = 2 ^ 8).

виведення на зовнішні пристрої Більшими одиницями інфор-

(Екран або друк) для восприя-ції є кілобайт (скор-

ку людиною за цими числах щенно позначається Кбайт), рав-

будуються відповідні изобра-ний 1024 байтам (1024 = 2 ^ 10), і

вання букв. Відповідність між мегабайт (скорочено позначається-

набором літер і числами називає-мий Мбайт), що дорівнює 1024 Кбайт.

2. Одиниці економічної інформації.

Економічна інформація від-тва, так і у невиробничій

ражает соціально-економічні сфері, у всіх галузях народно-

процеси як у сфері виробни-го господарства, у всіх органах і

Кашлакова

на всіх рівнях регіонального Розрізняють два види реквізит-

управління. тів: реквізити-ознаки та реквієм-

Важливе значення для обробки зити-підстави. Перші характе-

має форма представлення інфор-ризуються якісні властивості

ції. Економічна інформація відображуваних сутностей. Другі

відбивається в матеріальних носи-являють собою кількісні

телях: первинних і зведених доку-ні величини, що характеризують

іентах, машинних носіях, пе-дану сутність.

передаються по каналах зв'язку. Поєднання одного реквізит-

Відмінною рисою економі-та-основи з одним або ніс-

ктних є її кох відповідними йому

об'ємність. Якісне управ-реквізитами-ознаками утворює

ня економічними процесами показник. Показник - качест-

неможливо без детальної інфор-венно певна величина, да-

мації про них. пющая кількісну характерис-

Економічні показники опи-тику відбиваному об'єкту (явле-

писують різні сутності, як нію, предмету, процесу). Поки-

прості, так і складні. Кожна затель є інформаційною

сутність має певні сукупністю найменшого складі угідь

властивості. Сукупність відомостей, ва, достатньої для утворення

відбивають якусь сущ-самостійного повідомлення або

ність, називається інформаційною формування документа.

сукупністю. Уміння визначити кількість

Ступінь деталізації інформації і склад реквізитів у документі

ційних сукупностей, однак, дозволяє оцінити його рівень

не безмежна. Інформаційна інформативності, розрахувати при

сукупність, неподільна далі на необхідності обсяги інформації.

більш дрібні смислові одиниці, Знаючи максимальну розрядність

отримала назву реквізит по кожного реквізиту, легко визна-

аналогії з реквізитом документа, лити обсяги інформації в доку-

як найбільш часто використовуваних менти; знаючи число таких докумен-

в економічній роботі носієм тов, можна розрахувати загальний об'єк-

інформації. Синонімами терміна їм інформації.

"Реквізит" є: слово, елемент даних, атрибут, якими користуються при описі інформаційних систем і для визначення обсягів економічної інформації в якості одиниць виміру.

Кашлакова

3. Список використаної літератури.

В. Е. Фігурне. "IBM PC для користувача". - М.: ИНФРА-М, 1995.

Л. В. Єрьомін, А. Ю. Корольов, В. П. Косарєв та ін "Економічна інформатика і обчислювальна техніка". - М.: Фінанси і статистика, 1993.

4. Зміст.

1. Представлення інформації у комп'ютері 2

2. Одиниці економічної інформації 2

3. Список використовуваної літератури 4

4. Зміст 4


Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Програмування, комп'ютери, інформатика і кібернетика | Шпаргалка
11.4кб. | скачати


Схожі роботи:
Властивості інформації Одиниці виміру кількості інформації
Одиниці виміру інформації Системи числення
Грошові одиниці України
Поняття фразеологічної одиниці
Текст і дискурс як мовні одиниці
Комплексні одиниці системи словотворення
Світлотехнічні вимірювання одиниці і величини
Концепція стратегічної бізнес-одиниці
Фразеологізми як мінімальні одиниці перекладу
© Усі права захищені
написати до нас