Обчислення призначення і виплата пенсій

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

Обчислення, призначення та виплата пенсій

План

 1. Загальний порядок призначення пенсій та визначення заробітку

 2. Перерахунки на підвищення пенсій

 3. Порядок виплати пенсій, призупинення та поновлення виплат і утримання із пенсій

1. Загальний порядок призначення пенсій та визначення заробітку

Право людини звернутися за призначенням пенсії виникає при певних умовах, передбачених законодавством Республіки Білорусь про пенсійне забезпечення. Так, пенсія за віком може бути призначена: чоловікам - після досягнення 60 років і при стажі роботи не менше 25 років, жінкам - після досягнення 55 років і при стажі роботи не менше 20 років (по інвалідності - при настанні її, в разі смерті годувальника і т.д.).

Питання, пов'язані з призначенням пенсій регулюються розділом IX (ст.75-82) Закону «Про пенсійне забезпечення», Положенням про порядок надання та оформлення документів для призначення пенсій відповідно до Закону Республіки Білорусь «Про пенсійне забезпечення», затвердженого наказом Міністерства соціального захисту Республіки Білорусь від 23 травня 1997 р. № 44. Громадяни мають право звертатися за призначенням пенсій у будь-який час після виникнення права на неї без обмеження будь-яким строком. При цьому порядок звернення за призначенням пенсії залежить від того, до якої категорії осіб, які мають право на пенсію, відноситься заявник.

Звернення за призначенням пенсій починається з подачі заяви робітників, службовців і членів їхніх сімей (у разі втрати годувальника) через адміністрацію підприємства, установи, організації за місцем останньої роботи. Члени колгоспів, кооперативів через правління колгоспу (кооперативу).

Адміністрація (правління) у 10-денний строк з дня надходження заяви оформляє необхідні документи про стаж і заробіток і разом з поданою заявою і своїм уявленням направляє їх у райміськвідділу соціального захисту за місцем проживання заявника. Якщо працівнику, який звернувся за призначенням пенсії, відмовлено у поданні до призначення пенсії, йому повідомляється про це в письмовій формі із зазначенням причин відмови. Якщо працівник не згоден з рішенням адміністрації про відмову в наданні його до призначення пенсії, він може подати заяву про призначення пенсії безпосередньо в райміськвідділу соціального захисту.

Заяви інших громадян (непрацюючі, підприємці та ін) та їх сімей подаються безпосередньо у відділ соціального захисту, а адміністрація на його вимогу передає документи про стаж, заробіток та ін

До заяви про призначення пенсії необхідно докласти певні документи в залежності від виду призначається пенсії:

 • документи, що підтверджують загальний трудовий стаж, стаж, що дає право на пенсію за роботу з особливими умовами праці, довідка про заробіток, документи про народження дитини та вихованні його 8-річного (18-річного) віку, документи, що підтверджують інвалідність. Якщо в поданому документі зазначено тільки рік народження, без позначення місяця, то за дату народження приймається 1 липня цього року. Якщо в документі про час народження або про стаж зазначено тільки рік і місяць без позначення точної дати, то датою вважається 15 число відповідного місяця. Якщо в документі про стаж роботи зазначений тільки рік надходження або закінчення роботи, без позначення точних дат, датою початку або закінчення роботи вважається 1 липня цього року.

Громадянин, який звертається за пенсією, повинен пред'явити паспорт, що засвідчує особу, вік та місце проживання.

Документи, необхідні для призначення пенсій, можуть бути представлені як в оригіналах, так і в копіях, засвідчених у нотаріальному порядку або відділом соціального захисту. Документи про трудовий стаж і заробіток представляються в оригіналах.

Заяви реєструються в журналі реєстрації рішень про призначення, перерахунку пенсій. Заявнику видається розписка із зазначенням дати прийому заяви з відповідними документами. Відділ соціального захисту вправі затримати у себе трудову книжку для більш ретельного вивчення містяться в ній записів на термін до 10 днів. Не пізніше 10 днів з дня надходження заяви (подання) з усіма необхідними для призначення пенсії документами після всебічного вивчення документів керівник відділу соціального захисту розглядає питання про право заявника на пенсію. Якщо необхідні додаткові документи, відділ соціального захисту їх запитує або від заявника або від представника. Якщо протягом одного місяця з дня повідомлення документи не надійшли у відділ, рішення про призначення пенсії або про відмову приймається на підставі наявних документів.

Питання про право заявника на пенсію розглядається не пізніше 10 днів з дня надходження до відділу соціального захисту відсутніх документів.

У разі подання документів після закінчення місяця, відділ соціального захисту здійснює перерахунок призначеної пенсії у 10-денний строк з дня надходження додаткових документів.

При відмові в призначенні (перерахунку) пенсії відділ соціального захисту в 5-денний термін після винесення рішення видає або надсилає заявнику або на адресу адміністрації повідомлення про відмову в призначенні пенсії із зазначенням причин відмови та порядку оскарження та одночасно повертає всі документи. Рішення комісії може бути оскаржено у вищестоящий орган соціального захисту. У разі незгоди скаржника з прийнятим цим органом рішенням спір вирішується в судовому порядку.

На кожного пенсіонера оформляється пенсійну справу і йому видається пенсійне посвідчення, встановленої форми.

Підприємства та організації зобов'язані своєчасно оформляти і подавати до органів соціального захисту необхідні для призначення пенсії документи про стаж, заробіток і про результати атестації робочих місць за умовами праці.

Наймачі несуть матеріальну відповідальність перед пенсіонером за шкоду, заподіяну несвоєчасним і неповним оформленням документів, необхідних для призначення та перерахунку пенсії, а також поданням документів, що містять недостовірні відомості. Суми пенсії, надміру виплачені у зв'язку з поданням наймачем документів, що містять недостовірні відомості, стягуються на користь органу, що виплачує пенсію, за його розпорядженням у безспірному порядку з наймачів - юридичних осіб та в судовому порядку з наймачів - фізичних осіб.

Органи, що призначають пенсії - відділи соціального захисту та комісії з призначення пенсій.

Пенсія призначається з дня звернення за пенсією, крім випадків, коли пенсії призначаються з більш раннього строку:

 • пенсії по інвалідності призначаються з дня встановлення інвалідності, якщо звернення за пенсією надійшло не пізніше 3 місяців з дня встановлення інвалідності;

 • з нагоди втрати годувальника - з дня виникнення права на пенсію, але не більше ніж за 12 місяців перед зверненням за пенсією.

Днем звернення за пенсією вважається день прийому заяви (подання) про призначення пенсії з усіма необхідними документами органами соціального захисту. Якщо заяву з усіма документами пересилається поштою, то днем звернення за пенсією вважається дата, зазначена на поштовому штемпелі місця їх відправлення.

Закон закріпив досить складний механізм обчислення пенсій. По-перше, необхідність визначення, коригування та отримання середньомісячного заробітку, необхідного для розрахунку та обчислення трудових пенсій. По-друге, відповідний порядок визначення розмірів трудових пенсій, які «прив'язані» до середньомісячного заробітку пенсіонера.

Пенсії обчислюються за встановленими нормами у відсотках до відкоригованого, у зв'язку із зростанням в Республіці Білорусь середньої зарплати робітників і службовців фактичного заробітку, який громадяни одержували перед зверненням за пенсією. При цьому для обчислення пенсії приймається заробіток не понад 130% середньої заробітної плати робітників і службовців в республіці, яка застосовується для коригування фактичного заробітку пенсіонера. Заробіток в межах 10% вказаної величини враховується повністю, а в межах кожних наступних 10% - відповідно в розмірі 90, 80, 70, 60, 50, 40, 30, 20, 10%. Отримана сума вважається заробітком, з якого вважається пенсія.

22 березня 1999 Президент Республіки Білорусь підписав Декрет № 12 «Про додаткові заходи щодо вдосконалення пенсійного забезпечення громадян», відповідно до якого з 1 квітня 1999 р. вводиться новий порядок визначення заробітку для обчислення трудових пенсій для пенсіонерів, що мають індивідуальний коефіцієнт заробітку понад 1,3. Згідно з цим Декретом при обчисленні трудових пенсій. Заробіток в межах від 130 до 400% середньої заробітної плати робітників і службовців в республіці, яка застосовується для коригування фактичного заробітку пенсіонера, враховується в розмірі 10%, а особам, зайнятим на підземних і відкритих гірничих роботах - у розмірі 20%. Заробіток перевищує 400% середньої заробітної плати робітників і службовців в республіці, яка застосовується для коригування фактичного заробітку пенсіонера, для обчислення пенсії не враховуються. Порядок визначення заробітку для обчислення розмірів пенсій пенсіонерам, які мають індивідуальний коефіцієнт заробітку до 1,3 не змінюється. Частина пенсії, обчислена з урахуванням заробітку понад 130% середньої зарплати робітників і службовців в республіці, яка застосовується для коригування фактичного заробітку пенсіонера, в період роботи або заняття підприємницької діяльності не виплачується. Частина пенсії, обчислена із заробітку пенсіонера до 130% середньої заробітної плати робітників, виплачується незалежно від того, працює пенсіонер чи ні.

Пенсія обчислюється з середньомісячного фактичного заробітку за будь-які 5 років поспіль (за вибором звернувся) з останніх 15 років роботи (сплати страхових внесків до Фонду соціального захисту населення) незалежно від наявних перерв. Середньомісячний заробіток за 5 років визначається шляхом ділення загальної суми заробітку за 60 календарних місяців роботи підряд на шістдесят. За бажанням звернулася за пенсією місяці з неповним числом робочих днів у зв'язку з надходженням на роботу або звільненням враховуються як повні календарні місяці роботи.

У тих випадках, коли звернулася за пенсією пропрацював менше 5 років, середньомісячний заробіток визначається шляхом ділення загальної суми заробітку за календарні місяці на кількість цих місяців.

При призначенні пенсій працівникам, зайнятим на сезонних роботах, середньомісячний заробіток визначається шляхом ділення заробітку на 5 повних сезонів на шістдесят.

У випадках, коли в результаті стихійних лих, аварій, катастроф або інших надзвичайних ситуацій у наймачів не збереглися документи про фактичний заробіток, за бажанням звернулася за пенсією не включається до 15-річний період час роботи, за який не збереглися документи про заробіток. Якщо документи про фактичний заробіток збереглися менш ніж за період роботи, із заробітку за який обчислюється пенсія, заробіток за кожен місяць відсутнього періоду приймається в розмірі середнього заробітку працівника відповідної професії і кваліфікації, що визначається в порядку, встановленому Радою Міністрів Республіки Білорусь.

Починаючи з 1 січня 2000 р. щорічно при призначенні пенсії 5-річний період, за який враховується заробіток для обчислення пенсії, а також 15-річний період, з якого він обирається звернулися за пенсією, збільшується на один рік, але не більше ніж до числа повних років фактично наявного стажу роботи, в період якої працівник підлягав державному соціальному страхуванню і за нього, а також їм самим у передбачених законодавством про державне соціальне страхування випадках сплачувалися страхові внески до Фонду соціального захисту населення.

Для коригування середньомісячного фактичного середньомісячного заробітку при наявності та перерахунок пенсії у зв'язку із зростанням середньої заробітної плати визначається індивідуальний коефіцієнт заробітку пенсіонера, який отримують шляхом співвіднесення щомісячного фактичного заробітку у встановленому періоді і середньої заробітної плати робітників і службовців в республіці в тих же місцях, іншими словами коригування проводиться шляхом множення середньої заробітної плати робітників і службовців в республіці за відповідний місяць на індивідуальний коефіцієнт. Коригування середньомісячного заробітку проводиться відповідно до «Положення про порядок коригування фактичного заробітку пенсіонера при нарахуванні та перерахунку пенсій, і підвищення пенсій, обчислених у мінімальному розмірі, у зв'язку із зростанням середньої заробітної плати», затвердженим постановою Кабінету Міністрів Республіки Білорусь 31 березня 1995 № 184, з наступними змінами та доповненнями.

Індивідуальний коефіцієнт заробітку пенсіонера - це результат ділення середньомісячного фактичного заробітку, з якого обчислена пенсія, на середньомісячну заробітну плату робітників і службовців в республіці за рік, в якому обчислена пенсія. Індивідуальний коефіцієнт представляє собою число з 5-ма знаками після коми.

У заробіток для обчислення пенсії включаються всі види виплат, на які за діючими правилами нараховуються страхові внески. Рада Міністрів Республіки Білорусь постановою № 115 від 25 січня 1999 р. затвердив Перелік видів виплат, на які не нараховуються страхові внески по державному соціальному страхуванню до Фонду соціального захисту населення Міністерства соціального захисту. На всі види виплат, яких немає в зазначеному переліку, нараховуються страхові внески.

Премії та інші види виплат включаються до заробітку за той місяць, у якому вони отримані.

У заробіток для обчислення пенсії включається за відповідні періоди допомога по тимчасовій непрацездатності або зберігся за працівником середній заробіток.

Особам, які підлягають державному соціальному страхуванню за умови сплати страхових внесків, для обчислення пенсії враховуються суми, прийняті для визначення внесків до Фонду соціального захисту населення. У заробіток для обчислення пенсій особам, які не підлягають державному соціальному страхуванню (особам, які служили у воєнізованій охороні, в органах спеціального зв'язку і гірничорятувальних частинах незалежно від відомчої належності та наявності спеціального звання), включаються всі види грошового забезпечення, аналогічні тим видам оплати праці, на які нараховуються страхові внески.

Натуральна оплата праці враховується виходячи з середньої ціни реалізації відповідної продукції за звітний період.

При обчисленні заробітку та встановленні розміру пенсії провадиться округлення сум. Дрібна частина грошової одиниці менше половини не враховується, а більше половини округлюється в більшу сторону.

2. Перерахунки на підвищення пенсій

Громадянам, яким призначені пенсії за віком на пільгових підставах після досягнення віку (60 і 55 років) проводиться перерахунок пенсій з урахуванням стажу роботи після призначення пенсії.

Перерахунок пенсії за віком з урахуванням стажу роботи після досягнення встановленого віку здійснюється за умови неотримання пенсії за цей період.

Якщо пенсіонер, якому призначено пенсію при неповному стажі за віком або за інвалідністю, а також пропорційно відпрацьованому часу за вислугу років, пропрацював після призначення пенсії не менше 2-х років, то за його заявою провадиться перерахунок пенсії виходячи із стажу, наявного на час перерахунку . Кожний наступний перерахунок пенсії провадиться не раніш як через 2 роки роботи після попереднього перерахунку.

Якщо пенсіонер, продовжуючи працювати, набув стажу, достатнього для призначення повної пенсії, то за заявою пенсіонера провадиться відповідний перерахунок пенсії незалежно від того, скільки часу минуло після її призначення. При цьому повна пенсія по інвалідності встановлюється за умови, якщо пенсіонер має стаж, достатній для призначення повної пенсії відповідно віку пенсіонера на час настання інвалідності. Перерахунок пенсії при неповному стажі з урахуванням стажу роботи після призначення пенсії провадиться за умови, якщо пенсіонер у період роботи не отримував пенсії. Перерахунок пенсії проводиться із заробітку, з якого пенсію було спочатку призначено.

Перерахунки мінімальних розмірів пенсій і соціальних пенсій здійснюють у зв'язку зі збільшенням бюджету прожиткового мінімуму в середньому на душу населення 4 рази на рік.

У зв'язку із зростанням середньої заробітної плати робітників і службовців в республіці проводиться коригування фактичного заробітку пенсіонера для відповідного перерахунку пенсій, а також підвищення пенсій, обчислених у мінімальних розмірах. Перерахунок пенсії проводиться, якщо середня заробітна плата робітників і службовців у республіці в порівнянні з її величиною, застосованої при попередній коригування, зросла більш ніж на 10%. Перерахунок проводиться на підставі середньої заробітної плати робітників і службовців в Республіці Білорусь за позаминулий місяць. Підвищення пенсій, обчислених у мінімальному розмірі, проводиться незалежно від надбавок до пенсій та їх підвищень.

При виникненні права на підвищення пенсії або при настанні обставин, тягнуть за собою зменшення пенсії або припинення виплати пенсії, перерахунок призначеної пенсії або припинення її виплати провадиться з першого числа місяця, наступного за тим, в якому пенсіонер звернувся за перерахунком пенсії або настали ці обставини, крім наступних випадків:

 • при зміні групи інвалідності пенсія в новому розмірі виплачується з дня зміни групи інвалідності;

 • при визнанні переосвідетельствованного працездатним пенсія виплачується до кінця місяця, в якому його визнано працездатним, але не довше ніж до дня, по який встановлено інвалідність.

Пенсії підвищуються:

 • Героям Радянського Союзу, Героям Соціалістичної праці, особам, нагородженим орденами Слави трьох ступенів, орденами Трудової Слави трьох ступенів, - на 500% мінімального розміру пенсії за віком;

 • Інвалідам війни 1 і 2 груп - на 400%, 3 групи - на 250% мінімального розміру пенсії за віком та особам, які брали участь у розмінуванні в 43-45 рр.. - На 250%, військовослужбовцям, особам начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ, які проходили службу в складі діючої армії або брали участь у бойових діях при виконанні інтернаціонального обов'язку і партизанам - на 250% мінімального розміру пенсії за віком;

 • Особам з числа вільнонайманого складу, які проходили службу або працювали в складі діючої армії - на 250% мінімального розміру пенсії за віком;

 • Особам, які працювали в період блокади г.Ленинграда на підприємствах, в установах і організаціях міста та особам, нагородженим знаком "Жителю блокадного Ленінграда», в'язням фашистських концтаборів (гетто та інших місць примусового утримання в період війни), якщо вони не вчинили в цей період злочинів проти Батьківщини, громадянам, необгрунтовано репресованим з політичних мотивів у період репресій 20-80 рр.. і згодом реабілітованим, батькам, дітям - інвалідам з дитинства та дружинам (не набрав новий шлюб) військовослужбовців, осіб начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ, смерть яких пов'язана з виконанням обов'язків військової служби (службових обов'язків), або померлих інвалідів війни - на 100% мінімального розміру пенсії за віком;

 • Інвалідам з дитинства внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, пов'язаних з бойовими діями в період ВВВ (або з наслідками військових дій), особам нагородженим орденами і медалями за самовіддану працю і бездоганну військову службу в тилу в роки ВВВ, донорам, нагородженим знаком пошани «Почесний донор Республіки Білорусь », знаків« Почесний донор СРСР »,« Почесний донор Товариства Червоного Хреста УРСР », після досягнення загальновстановленого пенсійного віку - на 50% мінімального розміру пенсії за віком.

Переведення з однієї пенсії на іншу і поновлення виплати раніше призначеної пенсії провадиться з дня подання відповідної заяви з усіма необхідними документами.

3. Порядок виплати пенсій, призупинення та поновлення виплат і утримання із пенсій

Питання виплати пенсій регулюються ст.83-94 Закону «Про пенсійне забезпечення».

Пенсії виплачуються органами соціального захисту населення без обліку одержуваного заробітку (доходу) за місцем фактичного проживання пенсіонера.

Пенсії за віком, що призначаються відповідно до Закону Республіки Білорусь «Про зайнятість населення Республіки Білорусь» у період роботи не виплачуються.

Пенсії за вислугу років у період роботи, яка дає право на цю пенсію, не виплачуються.

Виплати пенсій здійснюють через підприємства поштового зв'язку, банківські установи, а також інші підприємства, що здійснюють діяльність з доставки пенсій за ліцензіями, виданими органами соціального захисту. Доставка і пересилання пенсій здійснюється за рахунок коштів Фонду соціального захисту населення. Наприклад, у місті Вітебську, крім підприємств поштового зв'язку та банківських установ, доставку пенсій пенсіонерам Первомайського району здійснює ТОВ «Турбота».

Виплата пенсій, які проживають у будинках-інтернатах (пансіонатах, територіальних центрах) для престарілих та інвалідів, виплачується 10% призначеної пенсії, але не менше 20% мінімальної пенсії за віком на місяць. Якщо розмір пенсії перевищує вартість утримання в цих будинках-інтернатах, виплачується різниця між пенсією і вартістю утримання, але не менше 10% призначеної пенсії і не менше 20% мінімальної пенсії за віком на місяць.

Інвалідам війни та іншим учасникам війни пенсії виплачуються в такому ж порядку, але не менше 25% призначеної пенсії і не менше 20% мінімальної пенсії за віком.

У пенсіонерів, які проживають у будинках-інтернатах і мають дітей пенсії виплачуються у наступному порядку:

 • На одну дитину - 25%;

 • На двох дітей - 33%;

 • На трьох і більше дітей - 50% призначеної пенсії;

 • Самому пенсіонеру, що залишилася частина пенсії за вирахуванням вартості утримання в будинку-інтернаті, але не менше 10% призначеної пенсії і не менше 20% мінімальної пенсії за віком.

Пенсіонерам, які перебувають у місцях позбавлення волі, пенсії (крім соціальних) виплачуються в розмірі 10% призначеної пенсії, але не менше 20% мінімальної пенсії за віком на місяць. У тих випадках, коли розмір їх пенсії перевищує вартість утримання в місцях позбавлення волі, виплачується різниця між пенсією і вартістю утримання, але не менше 10% призначеної пенсії і не менше 20% мінімальної пенсії за віком на місяць. Сума пенсії, що належить до виплати, зараховується на особовий рахунок пенсіонера в установі за місцем його змісту. Інвалідам війни та іншим учасникам війни, пенсія виплачується в такому ж порядку, але не менше 25% призначеної пенсії і не менше 20% мінімальної пенсії за віком. Якщо у пенсіонера є діти, то пенсія виплачується в розмірах, як і пенсіонерам, які проживають у будинках-інтернатах.

Дітям, які втратили обох батьків (круглим сиротам), а також померлої одинокої матері за період перебування на повному державному утриманні виплачується 50% призначеної пенсії. Пенсії перераховуються в ощадбанк на особові рахунки дітей.

Іншим дітям, які перебувають на повному державному утриманні, виплачується 25% призначеної пенсії.

За час перебування пенсіонера на стаціонарному лікуванні в клініці, госпіталі пенсія виплачується повністю.

Пенсія може виплачуватися за довіреністю, засвідченою нотаріально, ЖЕУ, лікарнею. Довіреність видається на строк не більше одного року.

Пенсії виїхали за кордон на постійне проживання виплачуються за 6 місяців вперед. Пенсії по інвалідності внаслідок трудового каліцтва або профзахворювання, у разі втрати годувальника, який помер внаслідок зазначених причин виплачуються в період перебування за кордоном. Переведення пенсій - за рахунок Фонду, здійснюється щоквартально в іноземній валюті. Які виїхали в республіки колишнього СРСР за угодою «Про гарантії прав громадян-учасників СНД у галузі пенсійного забезпечення» від 13.03.92 р. - пенсійне забезпечення здійснюється за законодавством держави, на території якого вони проживають.

У разі позбавлення пенсіонера волі виплата призначеної соціальної пенсії припиняється на час позбавлення волі.

Якщо інвалід не з'явився в МРЕК на повторний огляд у призначений для цього строк, то виплата пенсії припиняється, а в разі визнання його знову інвалідом - поновлюється з дня зупинення, але не більше ніж за один місяць.

При пропуску строку повторного огляду з поважної причини виплата пенсії на підставі рішення комісії по призначенню пенсій провадиться з дня зупинення виплати до дня повторного огляду, але не більше ніж за три роки, якщо МРЕК визнає його за цей період інвалідом. Якщо при повторному огляді інваліда переведено до іншої групи інвалідності (вищу або нижчу), то пенсія за зазначений час виплачується за попередньою групою.

Якщо виплату пенсії інваліду, який втратив працездатність внаслідок загального захворювання, було припинено через відновлення працездатності або якщо він не отримував пенсії внаслідок нез'явлення на повторний огляд без поважних причин, то в разі наступного визнання його інвалідом виплата раніше призначеної пенсії поновлюється з дня встановлення інвалідності знову за умови, якщо після припинення виплати пенсії минуло не більше 5 років. Якщо минуло більше 5 років, пенсія призначається знову на загальних підставах.

Суми пенсії, що належали пенсіонерові і залишилася недоотриманою у зв'язку з його смертю, виплачуються в рівних частках членам сім'ї, які проживали спільно з пенсіонером на день його смерті, а також його непрацездатним утриманцям незалежно від того, проживали вони разом з померлим.

Вимоги про виплату зазначених сум можуть бути пред'явлені протягом шести місяців з дня смерті пенсіонера. При цьому виплата здійснюється за правилами статті 90 Закону Республіки Білорусь «Про пенсійне забезпечення».

При відсутності осіб, зазначених у частині першій цієї статті, або непред'явлення вимог про виплату сум пенсії у встановлений строк відповідні суми включаються до складу спадщини і успадковуються в порядку, встановленому цивільним законодавством.

У разі смерті пенсіонера його сім'ї або особам, які не є членами його сім'ї, але проводила похорон пенсіонера, виплачується допомога на поховання у розмірі, встановленому Радою Міністрів Республіки Білорусь.

При прийомі на роботу пенсіонера наймач зобов'язаний сповістити про це в 5-ти денний термін орган, який виплачує пенсію. Суми пенсії, надміру виплачені у зв'язку з невиконанням наймачем зазначеної вимоги, стягуються на користь органів соціального захисту, за його розпорядженням у безспірному порядку з наймачів - юридичних осіб та в судовому порядку з фізичних осіб.

При надходженні пенсіонера на повне державне утримання керівник цієї установи зобов'язаний сповістити в 5-ти денний термін орган соціального захисту. Пенсіонер також зобов'язаний сповіщати органи соціального захисту про обставини, що спричиняють зміну розміру пенсії або припинення її виплати.

Утримання з пенсії можуть здійснюватися:

 • На підставі судових рішень, ухвал, постанов і вироків (у частині майнових стягнень), виконавчих написів нотаріальних контор та інших рішень і постанов, виконання яких відповідно до законодавства Республіки Білорусь здійснюється в порядку, встановленому для виконання судових рішень.

 • На підставі рішень комісії з призначення пенсій для стягнення сум пенсій, зайво виплачених пенсіонерові внаслідок зловживань з його боку. Наприклад, у результаті подання документів з явно неправильними відомостями, приховання факту роботи і т.д.

Ніякі інші утримання з пенсій, крім зазначених вище не допускаються.

Розмір відрахування з пенсії обчислюється з суми, належної пенсіонерові до виплати.

З пенсій може бути утримано не більше 50% пенсії:

 • на утримання членів сім'ї (аліменти);

 • на відшкодування збитку від розкрадань майна підприємств, організацій;

 • на відшкодування шкоди, заподіяної каліцтвом або іншим ушкодженням здоров'я, а також у зв'язку зі смертю годувальника;

 • на повернення переполученних сум заробітної плати в передбачених законодавством випадках.

На всі інші види стягнень може бути утримано не більше 20% пенсії.

Утримання на підставі рішень комісії з призначення пенсій проводиться в розмірі не більше 20% пенсії понад утримань з інших підстав.

У всіх випадках звернення стягнень на пенсію за пенсіонером зберігається не менше 50% належної пенсії.

У разі припинення виплати пенсії (відновлення працездатності) до повного погашення заборгованості по зайве виплачених сум пенсії, дзвінком на підставі рішень комісії з призначення пенсій, що залишилася заборгованість стягується в судовому порядку.

Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Держава і право | Реферат
67.5кб. | скачати


Схожі роботи:
Обчислення призначення і виплата пенсій із заробітку
Обчислення призначення і виплата пенсій із заробітку 2
Нарахування і виплата пенсій по інвалідності
Допомога по вагітності та пологах порядок та умови призначення розмір виплата допомоги
Оформлення документів на призначення та перерахунок пенсій
Умови призначення трудових пенсій в рамках реформування пенсійної системи в Росії
Соціальна пенсія Призначення і страхування пенсій Органи які здійснюють пенсійне забезпечення
Прийом і виплата електронних переказів
Призначення озброєння екіпірування й всесторонее забезпечення підрозділів спеціального призначення
© Усі права захищені
написати до нас