Обслуговування електроустановок

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

Зміст
Вступ 3
1. Техніка безпеки 5
2.Требованія до працівників при обслуговуванні електроустановок 7
3. Оперативне обслуговування електроустановок 10
4. Виконання робіт в електроустановках 15
Список використаної літератури 20

Введення
Електрообладнання та електроустановки при використанні та зберіганні піддаються впливу різних експлуатаційних факторів, в результаті чого зношуються і старіють. Через зношеність і старіння збільшується небезпека появи відмов, що призводять до порушення працездатності виробу. Зазвичай виникнення відмови передує поява несправностей, обумовлених зміною характеристик пристрою, відхиленням від нормальних режимів їх використання.
Безперебійність електропостачання споживачів досягається впровадженням різних схем автоматики та електромеханіки.
У силу цього значно підвищуються вимоги до кваліфікації працівників міських електромереж. Одним з основних елементів цих мереж є підстанції.
У процесі виробничого навчання учні - майбутні інженери-електрики та електромонтери - повинні міцно засвоїти широке коло спеціальних питань:
- Призначення різних об'єктів будівництва;
- Шляхи і засоби механізації і індустріалізації виробництва електромонтажних робіт;
- Конструкцію і принцип роботи верстатів, апаратів, машин, інструментів і пристосувань, що використовуються електромонтером;
- Властивості і застосування основних електротехнічних і будівельних матеріалів;
- Основну проектну документацію, електротехнічні креслення і схеми;
- Організацію робочого місця, техніку безпеки і першу допомогу, виробничу санітарію і протипожежні заходи;
- Основи економіки організації і планування будівництва і виробництва електромонтажних робіт і т.д.
Крім того, вони повинні придбати основні професійні навички:
- Правильно виконувати основні технологічні операції при спорудженні електричних мереж, монтажі електрообладнання та апаратури;
- Виробляти необхідний ремонт, наладку і регулювання електроустановок напругою до 1 кВ (і вище);
- Вибирати необхідні для монтажу і ремонту матеріали і вироби, проводити розрахунки і складати схеми нескладних електроустановок.

1. Техніка безпеки
Роботи в діючих електроустановках повинні виконуватися відповідно до міжгалузевими правил з охорони праці (правила безпеки) при експлуатації електроустановок споживачів (Міжгалузеві ПОТ (ПБ)).
Ремонт електроустаткування виконують за нарядом з повним відключенням напруги та накладанням заземлення.
Ремонтна бригада складається не менше ніж з двох електрослюсарів, один з яких (виконавець робіт) повинен мати IV кваліфікаційну групу з техніки безпеки, а другий - не нижче II групи.
До початку робіт роблять всебічне відключення електроустаткування, що підлягає ремонту, і в місцях, звідки може бути подана напруга, вивішують забороняють плакати.
Перед початком робіт перевіряють відсутність напруги, і устаткування заземлюють включенням стаціонарних роз'єднувачів заземлення або переносного, на місці робіт вивішують плакати «Заземлено» і «Працювати тут». Після закінчення робіт видаляють людей, знімають плакати, заземлення і виробляють включення.
Роботи переносним інструментом. Ремонтно-монтажні роботи в електроустановках доводиться вести в умовах заземлених металевих конструкцій, струмопровідних підлог, значною вологості, що становить підвищену небезпеку для працюючих. До роботи з електроінструментом допускаються особи, які пройшли виробниче навчання і мають II кваліфікаційну групу при експлуатації електроустановок споживачів.
Електроінструмент повинен швидко включатися в електромережу та відключатися від неї і мати недоступні для випадкового дотику струмоведучі частини. Напруга живлення електроінструменту має бути не вище 220 В при роботі в приміщеннях без підвищеної небезпеки і не вище 50 В у приміщеннях з підвищеною небезпекою і поза приміщеннями. Допускається застосовувати електроінструмент напругою до 220 В, але при надійному заземленні корпусу інструменту і наявності захисних засобів - діелектричних рукавичок, калош, килимків. В особливо небезпечних приміщеннях напруга має бути не вище 50 В з обов'язковим застосуванням захисних засобів. Перед початком роботи з електроінструментом необхідно застебнути рукави.
У електроінструменту і переносних світильників не рідше одного разу на місяць перевіряють мегомметром відсутність замикань на корпус, обриву заземлюючого проводу і стан ізоляції проводів.
Електрозварювальні роботи. При ремонті устаткування виникає необхідність проведення нескладних електрозварювальних робіт, таких, як ремонт контуру заземлення, монтаж сітчастих огорож і т. д. Недотримання спеціальних правил виконання електрозварювальних робіт може призвести до ураження електричним струмом, отриманню опіків від дуги і бризок розплавленого металу, впливу електричної дуги на очі, а так само виникнення пожежі.
Тому до зварювальних робіт допускаються особи, які пройшли спеціальне навчання і мають групу з техніки безпеки не нижче II.

2.Требованія до працівників під час обслуговування електроустановок
Порядок навчання і перевірки знань працівників має бути відповідним галузевим положенням про навчання, інструктаж і перевірку знань працівників з питань охорони праці (z0095-94), узгодженого з Держнаглядохоронпраці, а також вимогам до електротехнічного розрахунку, які містяться в ПТЕ.
Первинний (під час прийняття на роботу) і періодичний (протягом трудової діяльності) медичний огляд працівників здійснюється згідно з Положенням про медичний огляд працівників певних категорій, затвердженим наказом Міністерства охорони здоров'я від 31.03.94 N 45 (z0136-94), зареєстрований в Міністерстві юстиції 21.06 .94 за N 136/345.
Працівники, які обслуговують електроустановки, зобов'язані знати ці правила відповідно до займаної посади чи роботою, яку вони виконують, і мати відповідну групу з електробезпеки згідно з такими вимогами:
1) для одержання групи I, незалежно від посади і професії, необхідно пройти інструктаж з електробезпеки під час роботи в даній електроустановці з оформленням в журналі реєстрації інструктажів з питань охорони праці.
Інструктаж з електробезпеки на I групу має здійснювати особа, відповідальна за електрогосподарство, або, за його письмовим розпорядженням, особа зі складу електротехнічних працівників з групою III.
Мінімальний стаж роботи в електроустановках і видання посвідчень працівникам з групою I не вимагаються;
2) особам молодше 18 років, не дозволяється присвоювати групу вище II;
3) для присвоєння чергової групи з електробезпеки необхідно мати мінімальний стаж роботи в електроустановках з попередньою групою, зазначеній у додатку 1 цих правил;
4) для одержання груп II-III працівники мають:
а) чітко усвідомлювати небезпеку, пов'язану з роботою в електроустановках;
б) знати і вміти застосовувати на практиці ці та інші правила безпеки в обсязі, потрібному для роботи, яка виконується;
в) знати будову і пристрій електроустановок;
г) уміти практично надавати першу допомогу постраждалим у разі нещасних випадків, в тому числі застосовувати способи штучного дихання і зовнішнього масажу серця;
5) для одержання груп IV-V додатково необхідно знати компонування електроустановок і уміти організувати безпечне проведення робіт, уміти навчити працівників інших груп правилам безпеки та надання першої допомоги потерпілим від електричного струму.
6) для одержання групи V необхідно також розуміти, чим викликані вимоги пунктів Правил безпечної експлуатації електроустановок.
Працівникові, який пройшов перевірку знань правил, видається посвідчення, яке він зобов'язаний мати при собі під час роботи.
Посвідчення про перевірку знань працівника є документом, який засвідчує право на самостійну роботу в електроустановках на зазначеній посаді за фахом.
Посвідчення про перевірку знань видається працівникові комісією з перевірки знань підприємства, організації після перевірки знань і є дійсним тільки після внесення відповідних записів.
Під час виконання службових обов'язків працівник повинен мати з собою посвідчення про перевірку знань. За відсутності посвідчення, або за наявності посвідчення з простроченими термінами перевірки знань, працівник до роботи не допускається.
Посвідчення про перевірку знань підлягає заміні у випадку зміни посади або за відсутності місця для записів.
Посвідчення про перевірку знань вилучається у працівника комісією з перевірки знань в разі незадовільних знань, керівником структурного підрозділу - в разі закінчення терміну дії медичного огляду.
Забороняється допускати до роботи в електроустановках осіб, які не пройшли навчання та перевірку знань цих правил.
Ті працівники, зайняті виконанням спеціальних видів робіт, до яких висуваються додаткові вимоги безпеки, повинні бути навчені безпечному виконанню таких робіт і мати відповідний запис про це у посвідченні перевірки знань з питань охорони праці.
Перелік робіт з підвищеною небезпекою затверджується керівництвом підприємства.
Перевірка знань технології робіт (правила експлуатації, виробничі інструкції) може здійснюватися Держенергонаглядом окремо від перевірки знань з безпечної експлуатації електроустановок, в цьому випадку робиться окремий запис в журналі.
Забороняється допускати до роботи працівників з ознаками алкогольного або наркотичного сп'яніння, а також з явними ознаками захворювання. Забороняється виконання розпоряджень та завдань, що суперечать вимогам цих правил. Кожен працівник особисто відповідає за свої дії в частині дотримання вимог цих правил.
У разі якщо працівник самостійно не в змозі вжити дієві заходи щодо усунення виявлених ним порушень правил, він зобов'язаний негайно повідомити про це безпосереднього керівника, а в разі його відсутності керівника вищого рівня.
У разі нещасних випадків з людьми зняття напруги для звільнення потерпілого від дії електричного струму має бути виконано негайно, без попереднього дозволу.
Працівники, які порушили вимоги цих правил, усуваються від роботи і несуть відповідальність (дисциплінарну, адміністративну, кримінальну) згідно з чинним законодавством.
Працівники, які допустили порушення вимог цих правил, без позачергової перевірки знань до робіт в електроустановках не допускаються.

3. Оперативне обслуговування електроустановок
Оперативне обслуговування електроустановок може здійснюватися як місцевими оперативно-ремонтними працівниками, за якими закріплена ця електроустановка, так і виїзними, за якими закріплена група електроустановок.
Вид оперативного обслуговування, кількість оперативних працівників в зміну чи на електроустановці визначаються особою, відповідальною за електрогосподарство, за узгодженням з керівництвом підприємства (організації) і зазначається в місцевих інструкціях.
До оперативного обслуговування електроустановок допускаються працівники, які знають оперативні схеми, посадові і експлуатаційні інструкції, інструкції з охорони праці, особливості обладнання і пройшли навчання, дублювання та перевірку знань цих правил та ПТЕ.
Оперативні працівники, які обслуговують електроустановки одноосібно, та ті старші в зміні чи бригаді оперативні працівники, за якими закріплені електроустановки, повинні мати групу з електробезпеки IV в електроустановках напругою понад 1000 В і III - в електроустановках напругою до 1000 В.
Оперативні працівники працюють за графіком, затвердженим особою, відповідальною за електрогосподарство підприємства чи структурного підрозділу.
Оперативні працівники, які заступають на чергування, мають прийняти зміну від попереднього чергового, здати зміну наступному черговому у відповідності з графіком.
Припинення чергування без здачі зміни забороняється. У виняткових випадках залишення робочого місця є припустимим з дозволу оперативного працівника вищої посади (диспетчера).
Під час приймання зміни оперативний працівник зобов'язаний:
- Ознайомитися зі схемою, станом і режимом роботи устаткування на своїй дільниці особистим оглядом та переглядом диспетчерських журналів в обсязі, встановленому інструкцією;
- Отримати від диспетчера, який здає зміну, інформацію про стан устаткування, за яким необхідно вести ретельний нагляд для запобігання аварій і неполадки, а також про стан устаткування, що перебуває в ремонті або резерві;
- Перевірити і прийняти інструмент, матеріали, ключі від приміщень, засоби захисту, оперативну документацію та інструкції;
- Ознайомитися з усіма записами та розпорядженнями за час, з його останнього чергування;
- Оформити приймання зміни записом у журналі, відомості, а також в оперативній схемі власним підписом та підписом працівника, який її здає;
- Доповісти старшому зміни про початок чергування та про неполадки, виявлені під час прийняття зміни. Прийняття і здача зміни безпосередньо під час ліквідації аварії, виконання перемикань чи операцій по включенню і виключенню обладнання забороняється.
Під час тривалої ліквідації аварії здача зміни здійснюється з дозволу особи, відповідальної за електрогосподарство або чергового диспетчера.
Забороняється прийняття і здача зміни у випадках, коли на ділянці, яка обслуговується, робочі місця не прибрані, устаткування забруднене.
Прийняття зміни, коли устаткування несправне чи є відхилення від нормального режиму його роботи, допускається тільки з дозволу особи, відповідальної за електрогосподарство підприємства, або оперативного працівника вищого рівня, про що робиться запис в оперативному журналі.
Оперативні працівники під час свого чергування є відповідальними за правильне обслуговування та безаварійну роботу всього устаткування на закріпленій за ними дільниці. Старший в зміні оперативний працівник або одноособово, або спільно з адміністрацією підприємства (цеху, дільниці) повинен виконувати обгрунтовані вимоги працівників енергопостачальної організації.
Старший в зміні оперативний працівник зобов'язаний негайно повідомити диспетчера енергопостачальної організації про аварії, які спричинили відключення однієї або кількох ліній електропередачі, що живлять підприємство.
Список працівників, які мають право проведення оперативних переговорів з енергопостачальною організацією, визначається особою, відповідальною за електрогосподарство, затверджується керівником, погоджується з Держнаглядохоронпраці і передається у відповідну оперативну службу енергопостачальної організації.
У разі порушення режиму роботи, пошкодженні чи аварії електроустаткування оперативний працівник зобов'язаний негайно вжити заходів з відновлення схеми нормального режиму роботи і повідомити про те, що сталося, безпосередньо старшому у зміні працівнику (диспетчера) та особі, відповідальній за електрогосподарство.
У випадку неправильних дій оперативних працівників під час ліквідації аварії старший в зміні оперативний працівник (диспетчер) зобов'язаний прийняти на себе керівництво і відповідальність за подальший перебіг ліквідації аварії.
Оперативні працівники повинні проводити обходи та огляди устаткування і виробничих приміщень на закріпленій за ним ділянці.
Огляд електроустановок може виконуватись одноосібно:
- Адміністративно-технічним працівником з групою V в електроустановках понад 1000 В і з групою IV - в електроустановках до 1000 В;
- Оперативним працівником, який обслуговує цю електроустановку.
Огляд електроустановок неелектротехнічними працівниками та екскурсії, за наявності дозволу керівництва підприємства, можуть здійснюватися під наглядом працівника з групою IV, який має право одноосібного огляду.
Огляд повинен здійснюватися відповідно до вимог цих правил.
Список адміністративно-технічних працівників, яким дозволяється одноосібний огляд, встановлюється особою, відповідальною за електрогосподарство і затверджується керівником підприємства.
Під час огляду в електроустановках понад 1000 В забороняється відкривати двері приміщень і камер, що не обладнані сітчастими огорожами або бар'єрами.
Перелік таких приміщень і камер затверджується особою, відповідальною за електрогосподарство.
В електроустановках понад 1000 В, в яких вхід до приміщень, камерам обладнаний сітчастими огорожами або бар'єрами, під час огляду забороняється відкривати двері сітчастих огорож і проникати за огорожі чи бар'єри. Забороняється під час огляду електроустановок виконувати будь-яку роботу.
Огляди, виявлення і ліквідація несправностей в електроустановках без місцевих чергових працівників виконуються централізовано виїзними працівниками, які здійснюють нагляд і роботи на об'єкті (чи групі об'єктів). Періодичність цих робіт встановлюється особою, відповідальною за електрогосподарство, залежно від місцевих умов. Результати оглядів фіксуються в оперативному журналі.
Працівники, які не обслуговують дану електроустановку, допускаються до огляду з дозволу особи, відповідальної за електрогосподарство підприємства, цеху, дільниці. Двері приміщень електроустановок (щитів, збірок тощо) мають бути постійно закриті.
Для кожного приміщення має бути не менше двох комплектів ключів, один з яких є запасним. Ключі від приміщень РУ не повинні пасувати до дверей комірок і камер. Ключі повинні бути пронумеровані і перебувати на зберіганні в оперативних або адміністративно-технічних працівників.
Ключі слід видавати під розписку:
- Під час огляду працівникам, яким дозволено одноособовий огляд, та оперативно-ремонтним працівникам, в тому числі і тим, що не перебувають на зміні, під час виконання ними робіт в електроустановках за нарядом чи розпорядженням;
- На час виконання робіт за нарядом чи за розпорядженням - керівнику робіт, допускачеві або наглядачеві.
Ключі підлягають поверненню щоденно після закінчення зміни.
Під час виконання робіт в електроустановках без місцевих оперативних працівників ключі підлягають поверненню не пізніше наступного дня після повного закінчення робіт.
Особисті ключі для входу в приміщення дозволяється мати тільки оперативним працівникам, які приймають і здають зміну по телефону. У приміщеннях електроустановок забороняється зберігання матеріалів та інструментів, які не відносяться до даної електроустановки.

4. Виконання робіт в електроустановках
Роботи в електроустановках, що стосується заходів безпеки, діляться на три категорії:
- Зі зняттям напруги;
- Без зняття напруги на струмовідних частинах і поблизу них;
- Без зняття напруги не на струмовідних частинах, що знаходяться під напругою.
У випадку одночасної роботи в електроустановках напругою до і понад 1000 В категорії робіт визначаються як для установок більше 1000 В.
До робіт, які виконуються зі зняттям напруги, належать роботи, які здійснюються в електроустановці (або її частини), в якій з струмопровідних частин знято напругу і доступ в електроустановки (або їх частини), що знаходяться під напругою, стало неможливим.
До робіт, які виконуються без зняття напруги на струмопровідних частинах і поблизу них, належать роботи, що проводяться безпосередньо на цих частинах.
Роботи без зняття напруги на струмопровідних частинах і поблизу них слід виконувати не менше як двом працівникам, з яких керівник робіт повинен мати групу IV, інші - групу III.
В електроустановках напругою понад 1000 В роботи без зняття напруги на струмопровідних частинах і поблизу них слід виконувати із застосуванням засобів захисту для ізоляції працівника від струмопровідних частин або від землі. У випадку ізоляції працівника від землі роботи слід виконувати згідно спеціальних інструкцій або технологічними картами, в яких передбачені необхідні заходи безпеки.
Під час роботи в електроустановках напругою до 1000 В без зняття напруги на струмопровідних частинах або поблизу від них необхідно:
- Захистити розташовані поблизу робочого місця інші струмопровідні частини, які знаходяться під напругою, і до яких можливо випадковий дотик;
- Працювати в діелектричній взуття, стоячи або на ізолювальних підставці або на діелектричному килимі;
- Застосовувати інструмент з ізолювальними рукавами (у викруток, крім того, повинен бути ізольований стрижень); за відсутності такого інструменту слід користуватися діелектричними рукавичками.
Під час виконання робіт без зняття напруги на струмопровідних частинах за допомогою ізолювальних засобів захисту необхідно:
- Тримати ізолювальні частини засобів захисту за рукави до обмежувального кільця;
- Розміщувати ізолювальні частини засобів захисту так, щоб не виникла небезпека перекриття по поверхні ізоляції між струмопровідними частинами двох фаз чи замикання на землю;
- Користуватися тільки сухими і чистими ізолювальними частинами засобів захисту з непошкодженим лаковим покриттям.
У разі виявлення порушень лакового покриття чи інших несправностей ізолювальних частин засобів захисту користування ними забороняється.
У процесі роботи із застосуванням електрозахисних засобів (ізолювальні штанги та кліщі, електровимірювальні кліщі, покажчики напруги) допускається наближення працівника до струмопровідних частин на відстань, яка визначається довжиною ізолювальної частини цих коштів.
Без застосування електрозахисних засобів забороняється торкатися ізоляторів електроустановки, яка знаходиться під напругою.
Заносити довгі предмети (труби, драбини тощо) та працювати з ними в РУ, в яких неможливо випадковий дотик до частин, які знаходяться під напругою, потрібно вдвох під постійним наглядом керівника робіт.
Драбини, що застосовуються для ремонтних робіт, повинні бути виготовлені за ГОСТ, ДСТУ чи ТУ на них. Опорна частина драбин, що встановлюються на гладких поверхнях, має бути оббита гумою, а на опорних частинах драбин, що встановлюються на землі, повинні бути гострі металеві наконечники. Драбини повинні верхнім кінцем надійно спиратися на міцну опору. У разі необхідності обперти драбину на провід, вона повинна бути обладнана гачками в верхній частині. Пов'язані драбини застосовувати забороняється.
У разі встановлення приставних драбин на підкранових балках, елементах металевих конструкцій тощо необхідно надійно закріпити верхівку і низ драбини на конструкціях.
У процесі обслуговування та ремонту електроустановок застосування металевих драбин забороняється.
Роботу із застосуванням драбин виконують два працівники, один з яких знаходиться знизу.
Стоячи на ящиках та інших сторонніх предметах виконувати роботи забороняється.
Роботи на ПЛ в зоні наведеної напруги, пов'язані з торканням до дроту (тросу), відпущеної з опори до землі, повинні виконуватися із застосуванням електрозахисних засобів (рукавички, штанги) або з металевої площадки, з'єднаної для вирівнювання потенціалу провідником з цим проводом (тросом) .
Допускається виконання робіт з землі без застосування електрозахисних засобів та металевої площадки за умови накладення заземлення на провід (трос) безпосередньо поблизу кожного місця дотику, але не далі ніж за 3 м від місця роботи.
Під час наближення грози слід припинити всі роботи на ПЛ, і в ВРУ, а в ЗРУ - роботи на вводах і комутаційній апаратурі, безпосередньо з'єднаної з повітряними лініями.
Під час снігопаду, дощу, туману забороняються роботи, які вимагають застосування захисних ізолювальних засобів. У разі виявлення замикання на землю в електроустановках від 6 до 35 кВ забороняється наближатися на відстань, меншу ніж 4 м - В закритих і менше ніж 8 м - У відкритих РУ і на ПЛ.
Більше від зазначеного в цьому пункті наближення до цього місця припустиме тільки для виконання операцій з комутаційною апаратурою для ліквідації замикання на землю, а також у разі необхідності вивільнення людей, які потрапили під напругу, та надання їм першої допомоги.
У цих випадках обов'язково слід користуватися як основними, так і додатковими електрозахисними засобами. Працівникам слід пам'ятати, що після зникнення напруги з електроустановки воно може бути подано знову без попередження.
Встановлення і зняття запобіжників, як правило, проводиться при знятій напрузі.
Під напругою, але без навантаження допускається знімати та встановлювати запобіжники на приєднаннях, в схемі яких відсутні комутаційні апарати, що дозволяють зняти напругу.
Під напругою і під навантаженням в освітлювальних мережах і у вторинних ланцюгах допускається знімати і встановлювати запобіжники трансформаторів напруги, запобіжники пробкового типу.
Під час зняття і встановлення запобіжників під напругою необхідно користуватися:
- В електроустановках напругою понад 1000 В - ізолювальними кліщами (штангою), діелектричними рукавичками та захисними окулярами (маскою);
- В електроустановках до 1000 В - ізолювальними кліщами чи діелектричними рукавичками, а в разі наявності відкритих плавких вставок, також і захисними окулярами (маскою).
Вимикати і включати роз'єднувач, і вимикачі напругою понад 1000 В з ручним приводом слід в діелектричних рукавичках.
У темний час доби ділянки робіт, робочі місця і підходи до них повинні освітлюватися. Освітленість має бути рівномірною, без сліпучого дії на працівників освітлювальних пристроїв. Забороняється виконання робіт в неосвітлених місцях.
Всі працівники, які знаходяться у приміщеннях з чинним електрообладнанням електростанцій і підстанцій (за винятком щитів керування релейних та їм подібних приміщень), в ЗРУ, ВРУ, в колодязях, тунелях і траншеях зобов'язані користуватися захисними касками.
Під час виконання земляних, зварювальних, підривних робіт, робіт із застосуванням спеціальних підйомників, вантажопідіймальних, землерийних машин та інших механізмів в охоронній зоні діючих ПЛ і КЛ слід керуватися відповідними правилами і нормами безпечного виконання цих видів робіт (правила охорони електричних мереж, затверджені постановою Кабінету Міністрів 04.03.97 N 209 (209-97-п), СНиП 3-4 80 *; Правила будови та безпечної експлуатації вантажопідіймальних кранів, затверджені наказом Держнаглядохоронпраці 16.12.93 N 127). Виконання робіт в електроустановках з використанням спеціальних пристосувань, машин і механізмів слід здійснювати за технологічними картами та ППР.

Список використовуваної літератури
1. Міжгалузеві правила по охороні праці (правила безпеки) при експлуатації електроустановок [Текст]. - 7-е вид. - К.: Сиб. Унів. Вид-во, 2007. - 176 с.
2. Правила роботи з персоналом в організаціях електроенергетики Російської Федерації. Держбуд Росії. М.: 2000.
3. Правила улаштування електроустановок. 7-е вид. [Текст]: Всі діючі розділи ПУЕ-7. 5-й випуск, стер. - К.: Сиб. Унів. Вид-во, 2007. - 512 с., Іл.
Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Фізика та енергетика | Реферат
52кб. | скачати


Схожі роботи:
Технічне обслуговування електроустановок
Основні правила безпеки під час обслуговування електроустановок
Основні вимоги безпеки під час обслуговування електроустановок
Основні правила безпеки під час обслуговування електроустановок
Організація обслуговування електроустановок та електрообладнання кормового блоку на 800 голів
Пожежо - і вибухонебезпечність електроустановок
Проектування захисного заземлення електроустановок
Виробнича санітарія Заземлення електроустановок Евакуація
Соціальне обслуговування одиноких літніх людей в умовах Центру соціального обслуговування населення
© Усі права захищені
написати до нас