Оборот роздрібної торгівлі

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

1. Метод вирівнювання динамічного ряду по ковзної середньої
Суть даного методу полягає у визначенні тенденцій динамічного ряду шляхом плавної зміни товарообігу в часі.
Кожному показнику динамічного ряду темпів приросту роздрібного товарообігу послідовно присвоюють умовне позначення К і здійснюють вирівнювання показників по ковзної середньої через два або три кроки, в залежності від розміру динамічного ряду. [27; с.33]
Зміна одно
. (3)
Далі знаходять планований показник за такою формулою:
(4)
Тоді планований обсяг роздрібного товарообігу підприємства визначається за наступною формулою:
(5)
Балансовий метод передбачає планування загального обсягу роздрібного товарообігу з використанням формули балансової ув'язки товарних ресурсів:
(6)
де Р пл - запланований роздрібний товарообіг за загальним обсягом, тис. руб.; Зн пл - плановані запаси на початок періоду, тис. руб.; П пл - плановане надходження товарів у майбутньому періоді, тис. руб.; Зк пл - плановані запаси на кінець періоду, тис. руб.; У пл - плановане вибуття товарів, тис. руб.
Нормативний метод планування роздрібного товарообігу заснований на використанні при розрахунках норм і нормативів (фізіологічних норм споживання продовольчих товарів, раціональних норм споживання непродовольчих товарів, забезпеченості товарами на 1 000 жителів або 100 сімей і т. д.).
Розрахунки даними методом виробляють на рівні підприємства для обгрунтування обсягу роздрібного товарообігу за окремими товарними групами, а також розрахунку споживчого кошика населення. [27; с.33]
Економіко-математичні методи планування роздрібного товарообігу полягають у виявленні математичної закономірності розвитку показника і побудови на цій основі моделі розвитку показника в майбутньому. Економіко-математичне моделювання роздрібного товарообігу здійснюють у кілька етапів:
I етап - побудова графіка залежності роздрібного товарообігу від визначальних його факторів, розрахунок коефіцієнта кореляції;
II етап - вибір математичного рівняння, що відображає цю залежність;
III етап - знаходження параметрів даного рівняння;
IV етап - планування товарообігу на основі обраного рівняння;
V етап - розрахунок помилки плану. [27; с.34]
Метод експертних оцінок. Суть даного методу полягає в залученні до планування роздрібного товарообігу групи експертів з 5-10 представників виробників товарів, працівників підприємств торгівлі та громадського харчування, економістів, бухгалтерів, маркетологів і т. п. Експерти повинні відрізнятися високою кваліфікацією, широким кругозором; бути незалежними у думках, мати великий стаж і досвід роботи в даній області.
Найбільш часто при плануванні товарообороту використовують методи колективних експертних оцінок, такі, як метод Дельфі, метод мозкової атаки. [27; с.35]
Метод отримання цільового прибутку від продажів. Розрахунок даним методом здійснюється на основі передбачуваної (цільової) прибутку від продажів, яку підприємство буде прагнути досягти в майбутньому періоді.
Прибуток від продажів у підприємстві роздрібної торгівлі розраховується як різниця між валовим прибутком (сумою реалізованих торгових надбавок) (ОП) і витратами обігу (ІВ):
(7)
звідси: , (8)

де Ппр пл - запланований розмір цільового прибутку від продажів торгового підприємства, тис. руб.; У ВПпл - Планований рівень валового прибутку,%; У Іопл - планований рівень витрат обігу,%. [27; с.36]

Метод планування роздрібного товарообігу з урахуванням потреби в прибутку. Суть даної методики полягає в досягненні обсягу товарообігу, що забезпечує розмір прибутку, необхідної для здійснення самофінансування (тобто приросту основних фондів та власних коштів в обороті). Ця методика здійснюється в три етапи.
На першому етапі визначається величина прибутку, що залишається в розпорядженні підприємства для наступних цілей:
-Фінансування приросту основних фондів;
-Фінансування власних оборотних коштів;
-Створення фінансових резервів;
-Погашення кредитів;
-Придбання цінних паперів;
-Сплати податків та інших відрахувань з чистого прибутку;
-Заохочення і соціального розвитку колективу;
-Інших цілей.
На другому етапі розрахована сума прибутку зіставляється з можливостями її отримання при планованому обсязі діяльності, для чого визначається необхідний розмір валового прибутку і допустимий рівень витрат обігу (на основі аналізу за попередній період).
На третьому етапі розраховуються всі інші показники господарсько-фінансової діяльності (обсяг і структура товарного забезпечення, фінансовий план, потреба в кредитах, необхідна чисельність працівників та ін.)
Обгрунтованість плану роздрібного товарообігу перевіряється за допомогою визначення критичної точки продажів або порога рентабельності. Вона відображає розмір товарообороту, при якому отриманий дохід покриває постійні витрати, і розраховується за наступними формулами:
(9)
Або (10)
де Рк - роздрібний товарообіг у критичній точці, тис. руб.; Р - розрахунковий плановий роздрібний товарообіг, тис. руб.; ІВ пост - постійні витрати обігу, тис. руб.; ІВ пер - змінні витрати обігу, тис. руб. [27; с.37]
Метод планування роздрібного товарообігу виходячи з передбачуваних ресурсів. Даний метод заснований на оптимізації планового обсягу роздрібного товарообігу та визначенні його максимальної величини за окремими видами обмежених ресурсів (площа торгового залу, товарні запаси, трудові та фінансові ресурси, інші фактори). Для реалізації цієї методики використовуються економіко-математичні організаційні моделі, вирішення яких здійснюється з використанням ЕОМ.
Метод техніко-економічних розрахунків. При плануванні роздрібного товарообігу можна використовувати нормативи товарообігу на 1 м 2 торгової площі або (за їх відсутності) показники, досягнуті добре працюючими підприємствами, що мають порівнянні умови діяльності. При цьому слід враховувати особливості роботи торгових підприємств і коригувати нормативи на наступні коефіцієнти:
-Середньої вартості покупки;
-Інтенсивності купівельних потоків (цей коефіцієнт, у свою чергу, коригується на показник змінності роботи торгового підприємства);
-Завершеності покупок. [27; с.39]
Метод планування роздрібного товарообігу на основі попиту населення. Дана методика заснована на застосуванні двох методів. Відповідно до першого, коефіцієнт еластичності розраховується за формулою
(11)
де Кел - коефіцієнт еластичності; J пф - індекс зміни купівельних фондів; J р - індекс зміни товарообігу.
плановий обсяг роздрібного товарообігу визначається за наступною формулою:
(12)
де Тпр пф - темп приросту купівельних фондів у плановому році,%.
Згідно з другим способом до обсягу роздрібного товарообігу за місяць попереднього періоду додають розмір незадоволеного попиту і приріст товарообігу у зв'язку із зростанням грошових доходів населення в планованому періоді. [27; с.41]
Метод планування роздрібного товарообігу в залежності від місцезнаходження торгового підприємства і зони обслуговування, від розмірів підприємств, їх обороту, розмірів населених пунктів, в яких вони розташовані. Величина зони обслуговування знаходиться в прямій залежності від відстані до конкуруючого торгового підприємства і зворотній - від величини підприємств- конкурентів. При плануванні роздрібного товарообігу враховуються такі зміни в зоні обслуговування: відкриття або закриття магазинів, введення в дію нового житлового фонду, зростання середньорічної кількості відвідувачів. На основі цих показників розраховується можливе зростання або зниження роздрібного товарообігу.
Обгрунтування загального обсягу роздрібного товарообігу починають з визначення очікуваного роздрібного товарообігу за поточний рік та приведення його у порівнянний вигляд з товарообігом майбутнього періоду. Розрахунки проводяться у визначенні обсягу продажу товарів населенню та обсягу дрібного опту. Основою для розрахунків плану продажу товарів населенню є дані про купівельних фондах населення або його облікових грошових доходах. У сучасних умовах ці показники на планований період у більшості районів та областей відсутні. Тому доцільно при плануванні роздрібного товарообігу використовувати прогнози соціально-економічного розвитку держави, що розробляються Міністерством економіки, в яких відображені основні тенденції розвитку грошових доходів населення на прогнозований період.
При обгрунтуванні плану роздрібного товарообігу важливо забезпечити більш високі темпи зростання продажу товарів населенню в порівнянні з темпами зростання його грошових доходів, що дозволить підвищити відсоток охоплення роздрібним товарообігом грошових доходів населення або купівельних фондів населення.
Другий і третій етапи планування обороту роздрібної торгівлі припускають розрахунок обороту за періодами року і за структурою (рис. 4).
За структурою
За періодами часу
Метод експертних оцінок
Економіко-статистичні методи
розрахунок на основі коефіцієнта еластичності
метод вирівнювання динамічного ряду по ковзної середньої
розрахунок на основі середніх питомих ваг товарних груп у загальному обсязі товарообігу
Метод експертних оцінок
Економіко-статистичні методи
розрахунок на основі індексів сезонності продажів
розрахунок на основі середніх питомих ваг квартальних (місячних) обсягів товарообігу в загальному обсязі капіталу
Методи планування обороту роздрібної торгівлі

Рис. 4. Основні методи планування роздрібного товарообороту (за структурою і періодами часу)
Планування обороту роздрібної торгівлі на майбутній рік за періодами року може здійснюватися такими економіко-статистичними методами, як розрахунок на основі середніх питомих ваг квартальних оборотів в річному обсязі товарообігу і розрахунок за допомогою індексів сезонності продажів.
При плануванні роздрібного товарообігу за періодами року на основі середніх питомих ваг квартальних оборотів в його річному обсязі спочатку розраховують середні питомі ваги квартальних оборотів за останні два-три роки роботи підприємства по середній арифметичній або по ковзної середньої. [27; с.38]
Тоді розміри квартального роздрібного товарообігу в майбутньому році будуть розраховуватися наступним чином:
, (13) (14)
При плануванні квартальних оборотів роздрібної торгівлі за допомогою індексів сезонності роздрібного товарообігу розрахунки здійснюються множенням среднеквартальной обороту майбутнього року на індекс сезонності відповідного кварталу (уточнені):
, (15)
де - Середньоквартальний роздрібний товарообіг підприємства планованого року, тис. руб.; - Роздрібний товарообіг планованого року, тис. руб.; 4 - кількість кварталів в році.
, (16)
де - Індекс сезонності першого кварталу.
Методика розрахунку індексів сезонності представлена ​​раніше.
Використання методу експертних оцінок обумовлено в основному відсутністю достатнього обсягу достовірної статистики або при прогнозуванні нових об'єктів. При розподілі планового обсягу товарообігу за періодами часу в основному використовуються метод «комісій» і метод «інтерв'ю». [27; с. 39]
При плануванні структури роздрібного товарообігу на практиці можуть використовуватися такі економіко-статистичні методи: на основі коефіцієнта еластичності, вирівнювання динамічного ряду по ковзної середньої і на основі середніх питомих ваг оборотів товарних груп у річному обсязі роздрібного товарообігу.
Розрахунки структури роздрібного товарообігу припускають визначення обороту або по окремих товарах і товарних групах, або по продовольчих і непродовольчих товарах. Метод вирівнювання по ковзної середньої розглянуто при плануванні загального обсягу роздрібного товарообігу. [27; с.40]
При використанні методу розрахунку на основі середніх питомих ваг оборотів товарних груп у річному обсязі товарообігу спочатку розраховують середні питомі ваги оборотів конкретних товарних груп за останні два-три роки роботи підприємства за формулою середньої арифметичної або по ковзної середньої. Тоді роздрібний товарообіг i - й товарної групи в майбутньому році буде дорівнює
(17)
При плануванні роздрібного товарообігу по товарних групах також розрахунки можуть здійснюватися на основі коефіцієнта еластичності.
При цьому До ел показує, як зміниться роздрібний товарообіг по окремій групі товарів при зміні загального обсягу роздрібного товарообігу на одиницю і визначається за наступною формулою:
(18)
де D Р i і D Р - відхилення роздрібного товарообігу по окремій групі товарів і за загальним обсягом відповідно звітному році, тис. руб.;
Р i 0 і Р 0 - базисне значення роздрібного товарообігу по окремій групі товарів і за загальним обсягом відповідно, тис. руб.
Для визначення розміру роздрібного товарообігу по окремій групі товарів в плановому періоді розрахунки здійснюються за такою формулою:
(19)
де Р i пл - роздрібний товарообіг по групі товарів у звітному році, тис. руб.; Тпр - плановий темп приросту роздрібного товарообігу за загальним обсягом,%.
При розподілі планового обсягу товарообігу за структурою з усієї сукупності експертних методів в основному використовуються метод Дельфі, метод мозкової атаки, метод комісій і метод інтерв'ю. Ми розглянули теоретичні та методичні основи планування обороту роздрібної торгівлі, а тепер доцільно перейти до аналізу обороту роздрібної торгівлі досліджуваного підприємства торгівлі ТОВ «Істок».

2. Аналіз обороту роздрібної торгівлі торгового підприємства як основа його планування
2.1 Коротка організаційно-економічна характеристика досліджуваного підприємства торгівлі
Товариство з обмеженою відповідальністю «Істок» було створено у відповідності до чинного на території Російської Федерації Федеральним законом «Про товариства з обмеженою відповідальністю». У своїй діяльності товариство керується цим Законом, Цивільним кодексом РФ і іншими Федеральними законами, Статутом «Товариства» а також відповідними законодавчими актами у сфері підприємницької діяльності.
Товариство має юридичну адресу: 663981, Красноярський край, г.Бородіно, вул. Леніна, 64
Засновниками (далі по тексту Учасники) Товариства є фізичні особи.
Товариство з обмеженою відповідальністю є юридичною особою за законодавством Російської Федерації тобто:
- Має самостійний баланс;
- Має відокремлене майно, що враховується на самостійному балансі;
- Може від свого імені набувати майнові права і нести обов'язки;
- Може бути позивачем і відповідачем у суді і Арбітражному суді;
- Є правонаступником по боргах, майнових та немайнових прав та зобов'язань Товариства з обмеженою відповідальність «Істок»;
- Має круглу печатку, штамп, товарний знак, бланки зі своїм найменуванням та інші необхідні реквізити;
- Має розрахунковий та інші рахунки в банках;
- Самостійно планує і здійснює свою діяльність на основі повного господарського розрахунку, самофінансування і самоокупності.
Товариство не відповідає за зобов'язаннями «Учасників», «Учасники» відповідають за зобов'язаннями Товариства і несуть ризик збитків, пов'язаних з діяльністю Товариства в межах вартості внесених ними вкладів. «Учасник» Товариства вніс вклад не повністю, несе відповідальність за його зобов'язаннями також у межах вартості неоплаченої частини вкладу.
Товариство відповідає за своїми зобов'язаннями всім своїм майном, на яке може бути накладено стягнення згідно із законодавством.
На підставі Федерального закону «Про товариства з обмеженою відповідальністю» і Цивільного кодексу РФ власником майна та коштів товариства - є Товариство.
Форма власності - приватна.
Товариство створене на невизначений термін дії.
Для забезпечення діяльності Товариства за рахунок вкладів його засновників утворений Статутний Фонд Товариства, розмір якого складає 1 млн. рублів.
Основними цілями діяльності Товариства є задоволення суспільних і власних потреб у товарах і послугах, а також отримання прибутку.
Видами діяльності ТОВ «Істок» є:
- Торгово-закупівельна та комерційно-посередницька діяльність;
- Торгові, товарообмінні операції по широкій товарній номенклатурі, в тому числі закупа і реалізації товарів вітчизняного та імпортного виробництва;
- Проведення благодійних заходів, аукціонів, торгів;
- Інші види діяльності, не заборонені чинним законодавством РФ.
Окремими видами діяльності, перелік яких визначається Федеральним законом, Товариство може займатися тільки на підставі спеціального дозволу (ліцензії). Якщо умовами надання спеціального дозволу (ліцензії) на провадження певного виду діяльності передбачена вимога здійснювати як виняткову, Товариство протягом терміну дії спеціального дозволу (ліцензії) має право здійснювати лише види діяльності, передбачені спеціальним дозволом і супутні види діяльності.
Товариство має право:
- Укладати від свого імені угоди, договори, контракти, а також інші дії цивільно-правового характеру з юридичними та фізичними особами;
- Здійснювати ділові контакти в Російській Федерації і за кордоном з вітчизняними та зарубіжними юридичними та фізичними особами, а також з їх представниками з питань що входять до компетенції Товариства;
- Самостійно планувати і здійснювати свою діяльність у межах повноважень, наданих Учасником Товариства, Статутом і чинним законодавством України.
Що стосується використання прибутку Товариством, то згідно зі Статутом Товариство має право щоквартально, раз на півроку або раз на рік приймати рішення про розподіл свого чистого прибутку. Рішення про розподіл частини прибутку приймається загальними зборами Учасників Товариства. Шляхом внесення до Статуту Товариства може бути встановлений інший порядок розподілу прибутку.
Суспільство не має права приймати рішення про розподіл свого прибутку:
- До повної оплати свого Статутного капіталу;
- Якщо на момент прийняття такого рішення Товариство відповідає ознакам неспроможності (банкрутства) відповідно до Федерального закону «Про неспроможність (банкрутство)» або якщо зазначені ознаки з'являться у Товариства в результаті прийняття такого рішення;
- Якщо на момент прийняття такого рішення вартість чистих активів Товариства менше його Статутного капіталу і резервного фонду або стане менше їх розміру у разі прийняття такого рішення.
Крім цього Товариство може створити резервний та інші фонди.
Режим роботи ТОВ «Істок»: без вихідних з 09.00 до 20.00 з перервою на обід з 14.00 до 15.00
Обслуговування покупців здійснюється продавцями-консультантами, які допомагають правильно підібрати необхідний товар відповідної якості, Вся торгова площа підприємства розділена на 4 відділи - відділ автозапчастин, автомасел, господарських товарів і косметики, жіночого одягу, продавці яких здійснюють торгівлю малогабаритними товарами, які належать до певної товарної групи даного відділу, через прилавок. Удосконалення форм обслуговування на даному підприємстві здійснюється в напрямку підвищення кваліфікації продавців, які самі зацікавлені в залученні клієнтів. Основними покупцями є автолюбителі, підприємства здійснюють транспортні перевезення, а так само покупці товарів повсякденного попиту.
Торговельне підприємство ТОВ «Істок» має власне приміщення загальною площею 185 кв. м ., З неї 160 кв. м - Торгова. Будівля торгового підприємства ТОВ «Істок» має досить вигідне розташування, знаходиться на перетині автомагістралей, не має в найближчому оточенні аналогічних торгових точок, також в близи розташовується телеграф, банк, що сприяє залученню споживачів підприємства
Споживачі. Споживачами товарів і послуг продукції ТОВ «Істок» є люди, які живуть у цьому місті і найближчий населених пунктах не мають сервісних послуг з експлуатації автомашин і придбання товарів повсякденного попиту. ТОВ «Істок» має свою філію в місті Заозерному, де також підприємство торгує авто-запчастинами, що дозволяє розширити асортимент і конкурувати з іншими магазинами, так як надання послуг розширюється.
Постачальники. ТОВ «Сибірські дороги» м. Красноярськ, ТОВ «Інвест-комплект», ТОВ «Ніжавтокомплект» м.Нижній-Новгород, ТОВ «Вега» м. Тольятті, ТОВ «Сервіс-центором« Автоскло »м. Красноярськ, ТОВ« Автодата » м. Москва, «Луйкоіл», ПФК «Бустер» м. Красноярськ, які поставляють авто-запчастини, масла, а також постачальники товарів повсякденного попиту такі як ТОВ «Прайд», ТОВ «Авітекс» м. Красноярськ, ТОВ «Амітекс» м . Москва, ТОВ «РІО -2000» м. Новосибірськ, ВАТ «Єнісей-Телеком» м. Красноярськ, які в свою чергу поставляють підприємству продукцію зарубіжних і російських виробників.
Конкуренти. Основними конкурентами ТОВ «Істок» є:
- ПП «Авто-запчастини»
- ТОВ «Ніка»
- Торгівельне підприємство «Універмаг»
- ТОВ «Тіпек»
Решта конкурентів ТОВ «Істок» є незначними і загрози для підприємства не представляють.
До структури підрозділу входять: директор, глав.бух., Бухгалтер, зав.відділом з роздрібної продажу, старший продавець, ТОП, допоміжний персонал (мал. 5).

SHAPE \ * MERGEFORMAT
Глав.бух.
Зав.відділом з роздрібної продажу
Бухгалтер
Директор
Старший продавець
Торгово-оперативний персонал
Допоміжний персонал

Рис. 5 Організаційна структура торгового підприємства ТОВ «Істок»
Як видно, торгове підприємство ТОВ «Істок» має лінійно-функціональну організаційну структуру, при якій чітко виражено поділ праці та спеціалізація. Переваги даного типу структури полягає в наступному:
Ø єдність і чіткість розпоряджень
Ø узгодженість дій і чітка система взаємозв'язків між директором і підлеглими
Ø оперативність у прийнятті управлінських рішень
Ø ясно виражена відповідальність
Ø немає потреби у фахівцях високого профілю
Основними недоліками організаційної структури виступають:
v високі вимоги до зав відділами, які повинні мати
різнобічні знання і досвід роботи по всіх функцій управління та сфер діяльності.
v величезний потік інформації зосереджений у директора.

Таблиця 2.1 - Аналіз основних показників діяльності торгового підприємства за 2007 - 2008 р . Р.
Показники
Од.
Минулий рік
Звітний рік
Відхилення
(+;-)
Темп росту,%
А
Б
1
2
3
4
Оборот роздрібної торгівлі без ПДВ
Тис.руб.
21238,0
35677,0
+14439,0
167,99
Торгова площа
мІ
160,0
160,0
-
100,0
Оборот роздрібної торгівлі на
1мІ торгової площі
Тис.руб.
/ М І
132,7
222,9
+90,24
167,97
Чисельність працівників, всього
Чол.
18
19
+1
105,56
У т.ч. працівників
ТОП
Чол.
11
11
-
100,0
Продуктивність
Праці 1-го працівника
Тис.руб.
/ Чол.
1179,9
1877,7
+697,8
159,14
У т. ч. Працівників ТОП
Тис.руб.
/ Чол.
1930,7
3243,4
+1312,7
167,99
Фонд заробітної плати
- Сума
Тис.руб.
1386,76
1725,12
+338,36
124,4
- Рівень
%
6,53
4,84
-1,31
-
Середньорічна
Заробітна плата
1-го працівника
Тис.руб.
77,04
90,79
+13,75
117,85
Середня вартість ОФ
Тис.руб.
930,3
1112,56
+182,26
119,59
Фондовіддача
Руб/1руб.
22,82
32,06
+9,24
140,49
Фондомісткість
Тис.руб. /
1 крб.
0,04
0,03
-0,01
75,0
Фондоозброєність
Праці 1 працівника
Тис.руб.
/ Чол.
51,7
58,6
+6,9
113,34
Коефіцієнт ефективності використання основних фондів
Тис.руб. /
1 крб. ОФ
1,89
6,1
4,21
322,75
Середня вартість Обігових коштів
Тис.руб.
2209,59
3104,03
+894,44
140,47
Час звернення
Оборотних коштів
дні
37,5
31,3
-6,2
83,46
Швидкість обігу ОС
9,6
11,5
+1,9
119,79
Коефіцієнт рентабельності ОС
Тис.руб.
/ 1руб.ОС
0,79
2,2
+1,41
-
Собівартість проданих товарів, робіт, послуг
Тис.руб.
14157,9
21153,0
+6995,1
149,49
Валовий прибуток
- Сума
Тис.руб.
7080,1
14524,0
7443,9
205,13
- Рівень
%
33,34
40,71
7,37
-
Витрати обігу
- Сума
Тис.руб.
4720,1
5458,0
+737,9
115,63
- Рівень
%
22,23
15,3
-6,93
-
Прибуток (збиток) від продажу
- Сума
Тис.руб.
2360,0
9066,0
6706,0
384,2
-У% до ОРТ
%
11,11
25,4
+14,3
-
Відсотки до отримання
Тис.руб.
-
-
-
-
Відсотки до сплати
Тис.руб.
-
-
-
-
Доходи від діяльності інших організацій
Тис. руб.
-
-
-
-
Інші доходи
Тис.руб.
-
-
-
-
Інші витрати
Тис.руб.
42,0
51,0
+9
121,42
Прибуток (збиток)
До оподаткування
- Сума
Тис.руб.
2318,0
9015,0
+66,97
338,91
-У% до ОРТ
%
10,9
25,3
+14,4
-
Відкладені податкові активи
Тис.руб.
-
-
-
-
Відкладені податкові зобов'язання
Тис.руб.
-
-
-
-
Поточний податок на прибуток та інші аналогічні обов'язкові платежі
Тис.руб.
556,32
2163,6
+1607,28
388,90
Чистий (нерозподілений) прибуток (збиток)
Тис.руб.
- Сума
Тис.руб.
1761,68
6851,4
+5089,7
338,91
-У% до ОРТ
%
8,2
19,2
+11,0
-
Основні економічні показники діяльності торгового підприємства ТОВ «Істок» за 2007і 2008 представлені в таблиці 1.1. З даних таблиці видно, що обсяг обороту роздрібної торгівлі зріс на 67,99%, що в сумарному вираженні склало 14439,0 тис. руб.
Чисельність працівників підприємства збільшилась на 1 особу і становить 19 осіб, з них 11 - торгово-оперативний персонал. Продуктивність праці працівників в аналізованому періоді зросла на 59,14%, що більше, ніж у попередньому на 697,8 тис.руб.
Фонд заробітної плати збільшився на 24,4% і склав 1725,12 тис. руб .. Середньорічна заробітна плата збільшилася на 17,85% і склала 90,79 тис.руб.
У звітному періоді середньорічна вартість основних фондів зросла на 19,6% і склала 1112,56 тис.руб. Середньорічна вартість оборотних засобів зросла на 40,47% склала 3104,03 тис. рублів.
У результаті зростання обороту роздрібної торгівлі при зростанні середньорічної вартості основних фондів і середньорічної вартості оборотних коштів спостерігається підвищення показника фондовіддачі, що відображає рівень використання основних фондів, у звітному періоді підвищився на 40,49%, що можна вважати позитивним чинником у роботі підприємства. У звітному році відбувається зниження фондомісткості, яка показує скільки рублів основних фондів використовується для отримання однієї одиниці продукції, фондомісткість у звітному році дорівнює 0,03.
У зв'язку зі збільшенням штату працівників на 1 людину показник фондоозброєності характеризує забезпеченість підприємства основними фондами, і розмір фондів, що припадають на одного ТОП, збільшилася на 8,6. У цілому ефективність використання основних фондів на підприємстві можна оцінити позитивно, відзначивши зростання ефективності в звітному році в порівнянні з минулим.
Валовий прибуток підприємства збільшився на 7443,9 тис. рублів, що на 105,13% більше, ніж у 2007 році. Рівень валового прибутку так само підвищився на 7,34%.
У зв'язку зі збільшенням обороту роздрібної торгівлі витрати обігу збільшились на 15,63%. А рівень витрат обігу знизився на 6,93%, що можна вважати позитивним чинником у роботі підприємства.
У результаті діяльності чистий прибуток підприємства за 2008 рік склала 6851,4 тис. рублів, що більше, ніж у 2007 році на 5089,7 тис. руб. Сума прибутку від продажів у звітному році збільшилася на 6706,0 тис.руб. і склала 9066,0 тис.руб.
Прибуток до оподаткування у звітному періоді становить 9015,0 тис.руб., Що на 238,91% більше прибутку минулого року. Після сплати податку на прибуток та інші платежі, прибуток склав 6851,4 тис.руб. Рентабельність кінцевої діяльності підвищилася на 11,0% і склала 19,2%.
У цілому робота ТОВ «Істок» за 2008 рік оцінена задовільно, так як відзначено зростання всіх основних показників діяльності торгового підприємства.
2.2 Аналіз динаміки, складу і структури обороту роздрібної торгівлі
Для здійснення аналізу динаміки обороту роздрібної торгівлі торгового підприємства ТОВ «Істок» необхідно розрахувати ланцюгові, базисні і середньорічні темпи зростання обороту в діючих і порівнянних цінах. (Табл. 2.2.)
Таблиця 2.2 - Аналіз динаміки обороту роздрібної торгівлі ТОВ «Істок» за аналізований період. (Тис. крб.)
Роки
Оборот роздрібної торгівлі у діючих цінах
Індекси цін
Оборот роздрібної торгівлі в порівнянних цінах (до базисного року)
Приріст обороту роздрібної торгівлі у порівнянні з базисним роком в порівнянних цінах
Приріст обороту роздрібної торгівлі в порівнянні з попереднім роком в порівнянних цінах
Темпи зростання (зниження) в порівняних цінах,%
ланцюгові
базисні
ланцюгові
базисні
А
1
2
3
4
5
6
7
8
2006
16835,0
1,048
1,048
16063,9
-
-
-
-
2007
21238,0
1,048
1,098
19342,4
3278,5
3278,5
120,4
120,4
2008
35677,0
1,056
1,16
30756,03
14692,13
11413,6
159,0
191,46

У ході аналізу динаміки обороту роздрібної торгівлі за останні три роки був виявлений, зростання обороту роздрібної торгівлі за аналізований період у діючих цінах від 16835 тис. руб. в базовому році до 35677 тис. руб. у звітному році.
Аналізуючи оборот в зіставному вигляді, так само слід відзначити його плавний розвиток протягом всього аналізованого періоду.
У зв'язку з цим можна зробити висновок, що збільшення обороту роздрібної торгівлі позитивно характеризує діяльність торгового підприємства ТОВ «Істок».
Аналіз обороту роздрібної торгівлі ТОВ «Істок» в розрізі кварталів аналізованого періоду наведено в таблиці 2.3
Таблиця 2.3 - Аналіз обороту роздрібної торгівлі ТОВ «Істок» по кварталах аналізованого періоду (тис. крб.)
Квартали
Оборот роздрібної торгівлі
Темп зростання у% до минулого року
Питома вага до підсумку,%
минулий рік
звітний рік
минулий рік
звітний рік
А
1
2
3
4
5
1
5479,4
9240,3
168,63
25,8
25,9
2
5054,6
8491,1
167,98
23,8
23,8
3
5139,6
8598,2
167,29
24,2
24,1
4
5564,4
9347,4
167,98
26,2
26,2
Разом рік
= SUM (ABOVE) двадцять одна тисяча двісті тридцять вісім
= SUM (ABOVE) 35677
167,97
100
100

Проаналізувавши оборот роздрібної торгівлі ТОВ «Істок» по кварталах, можна зробити висновок:

1. У 2007 році найбільшу питому вагу обороту роздрібної торгівлі припадає на 4 квартал, найменший на 2 квартал;
2. У 2008 році найбільшу питому вагу обороту роздрібної торгівлі припадає на 4 квартал, найменший на 2 квартал;
3. Найбільший темп зміни стався в 1 кварталі і склав 68,63%, найменший у 3 кварталі і склав 67,29%.
Далі вивчимо рівномірність розвитку обороту роздрібної торгівлі в розрізі кварталів звітного року.
, (1)
де - Середньоквадратичне відхилення,%
Xi - темп зростання у% до минулого року в i періоді,%
n - кількість періодів, квартали
Таблиця 2.4. - Розрахунок рівномірності розвитку обороту роздрібної торгівлі у звітному році
Квартали
Темп зростання у% до минулого року
(Х- ),%
(Х- ) 2,%
А
1
2
3
1
168,63
0,66
0,43
2
167,98
0,01
0,0001
3
167,29
-0,68
0,46
4
167,98
0,01
0,0001
Разом рік
167,97
-
0,89
(2)
де V - коефіцієнт варіації,%

V = (0,22 * 100) / 167,97 = 0,13 (%)
Коефіцієнт рівномірності = 100 - V
До равн. = 100 - 0,13 = 99,87 (%)
Як видно з даних таблиці 2.4, темпи зростання у% до минулого року по кожному кварталу неістотно відхиляються від середнього значення, чим і обумовлено високе значення коефіцієнта рівномірності - 99,87%.
Коефіцієнт ритмічності становить 1 (4: 4). Таким чином, розвиток обороту роздрібної торгівлі в звітному році в розрізі кварталів відбувалося рівномірно і ритмічно.
Таблиця 2.5 - Розрахунок і аналіз індексів сезонності розвитку обороту роздрібної торгівлі ТОВ «Істок» в розрізі кварталів звітного року (тис. крб.)
Квартали
Роки
Среднеквартальной значення
Індекс сезонності
I рік
II рік
III рік
А
1
2
3
4
5
I
5221,3
5479,4
9240,3
6647,0
1,01
II
4986,0
5054,6
8491,1
6177,2
1,005
III
2835,4
5139,6
8598,2
5524,4
0,89
IV
3792,3
5564,4
9347,4
6234,7
1,01
Разом рік
16835,0
21238
35677
6145,82
-
Таблиця 2.6 - Аналіз впливу цін і фізичного обсягу продажів на зміну обороту роздрібної торгівлі торгового підприємства ТОВ «Істок» у звітному році (тис. крб.)
Роки
Обсяг обороту роздрібної торгівлі, тис. руб.
Абсолютна зміна обороту роздрібної торгівлі, тис. руб.
Темп росту,%
в дійства-чих цінах
індекс цін
в зіставимо-мих цінах
всього
в т.ч. за рахунок зміни
в дійства-чих цінах
в ВВПЗ-стави-мих цінах
фізичного обсягу
цін на товари
А
1
2
3
4
5
6

7

8
2007
21238,0
-
-
-
-
-
-
-
2008
35677,0
1,048
34042,9
14439
12804,9
1634,1
167,98
160,29

У звітному році в порівнянні з минулим на підприємстві спостерігається зростання обороту роздрібної торгівлі на 67,9% і в звітному році склав 35677,0 тис. руб. Дане збільшення відбулося під впливом зміни цін, на 7,69%, що в грошовому вираженні становить 1634,1 тис. руб. Дана динаміка оцінюється негативно, так як оборот роздрібної торгівлі збільшився під впливом тільки екстенсивного фактора.
Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Маркетинг, реклама и торгівля | Курсова
219.7кб. | скачати


Схожі роботи:
Оборот роздрібної торгівлі та перспективи її розвитку
Державне побудова роздрібної торгівлі Метод самообслуговування в торгівлі
Організація роздрібної торгівлі 3
Організація роздрібної торгівлі 2
Мерчендайзинг роздрібної торгівлі 2
Мерчендайзинг роздрібної торгівлі
Організація роздрібної торгівлі
Планування обороту роздрібної торгівлі
Розвиток роздрібної торгівлі в РФ і Татарстані
© Усі права захищені
написати до нас