Оборотні кошти та оподаткування підприємства

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ
МОСКОВСЬКА ФІНАНСОВО - ЮРИДИЧНА АКАДЕМІЯ
ФІЛІЯ
Факультет: Економіка та управління
СПЕЦІАЛЬНІСТЬ: Фінанси і кредит
Контрольна робота
З ЕКОНОМІКИ ПІДПРИЄМСТВА (ОРГАНІЗАЦІЇ)
виконала студентка:
шифр:
перевірив: професор, д. е.. н.
2009

План
  1. Визначення потреби в оборотних коштах
2. Оподаткування підприємства
Завдання № 1
Завдання № 2
Завдання № 3
Література


1. Визначення потреби в оборотних коштах

Оборотні кошти - це сукупність грошових коштів, авансованих для створення оборотних виробничих фондів і фондів обігу, які забезпечують безперервний кругообіг грошових коштів. Оборотні виробничі фонди повністю споживаються в процесі виробництва і переносять свою вартість на вироблену продукцію у повному обсязі за 1 виробничий цикл. Після закінчення виробництва готової продукції та її реалізації вартість оборотних коштів відшкодовується з виручки від реалізації продукції, що дає можливість систематично поновлювати виробництво. Це і є кругообіг оборотних коштів.
Для визначення потреби використовують методи розрахунку норм і нормативів: розрахунково-аналітичний метод, метод прямого рахунку, дослідно-лабораторний, звітно-статистичний, коефіцієнтний. Аналітичний метод оцінки застосовується на стабільно працюючих підприємствах і мають статистику зміни величини оборотних коштів за минулі роки. Цим методом визначається среднефактіческій залишок оборотних коштів з урахуванням зростання обсягу виробництва. При цьому методі орієнтуються на базовий рівень нормативу і укрупнений розрахунок потреби в ресурсах на підставі планів на нормований період. Використовується формула:
Wo. c = In Wo. c. б,
де Wo. c - сукупний норматив елемента оборотних коштів,
In - індекс зміни обсягів продукції, що випускається або використаного матеріального ресурсу.
In = B план. випуск / Bфакт. випуск. або In = M план. / Mфакт.
B план. випуск, B факт. випуск - планований і фактичний випуск продукції;
М план. / М факт. - Плановане і фактичне споживання матеріальних ресурсів.
Wo. c. б - базисний рівень нормативу.
Запаси і витрати бувають двох видів: безпосередньо залежать від зміни обсягів виробництва (сировина, матеріали, готова продукція на складі) і не залежні від нього (запчастини, допоміжні матеріали, витрати майбутніх періодів). По першому вигляду потреба в оборотних коштах визначається виходячи з їх розміру в базисному році і темпів зростання виробництва продукції в наступному році. За другого виду потреба планується на рівні їх среднефактіческіх залишків за ряд років.
Метод прямого рахунку трудомісткий, вимагає високої кваліфікації економістів. Його суть в обгрунтованому розрахунку по кожному елементу оборотних коштів з урахуванням усіх змін у рівні організаційно-технічного розвитку підприємства, транспортуванні товарно-матеріальних цінностей, практиці розрахунків між підприємствами. Цей метод використовується при відкритті нового підприємства, при періодичному уточненні потреби в оборотних коштах діючих підприємств. Спочатку треба визначити норми запасу по окремим важливим видами товарно-матеріальних цінностей усіх елементів, що входять в оборотні кошти, Ця норма може виражатися у відносних величинах, в днях, у відсотках, вона повинна бути достатньою для безперервності виробництва на певний час. Потім розраховується середня витрата даного виду матеріальних цінностей на день. Витрати треба розділити на кількість днів. Потім треба визначити норматив власних оборотних грошей для кожного елемента оборотних коштів і загальної (сукупної) потреби підприємства в оборотних коштах. Величина нормативу - це добуток суми одноденної витрати по кошторису витрат на виробництво на норму оборотних коштів у днях.
Wn = H oc · M / T, де Н о. с. - Норма оборотних коштів; М / Т - одноденний оборот матеріальних ресурсів; М-вартість матеріальних ресурсів за певний період; Т-період (місяць, квартал. Рік). Норма оборотних коштів найчастіше виражається в днях і визначає величину запасу оборотних коштів.
Норма витрат матеріальних ресурсів - максимально допустима планова величина витрати матеріальних ресурсів, яка може бути витрачена для виробництва одиниці продукції або робіт. Норму витрат можна представити: Н р. = Gτ + Σ G + ΣG , Де Gτ - корисний витрата, Σ G  - сумарні технологічні відходи і втрати, Σ G -Інші організаційно-технічні витрати і втрати. Нормативи витрат - це поелементно складові норми, вони висловлюють узагальнене значення витрат матеріалів, віднесених на фізичну одиницю виміру або на технічний параметр. Нормування оборотних коштів - це процес визначення мінімальної, але достатньої для нормального перебігу виробничого процесу величини оборотних коштів на підприємстві. Нормативи оборотних коштів повинні розроблятися комісією конкретно на підприємстві, в неї входять працівники фінансового і планово - економічного відділів, директор підприємства і його заступники з економічних питань. Вони стверджують розроблені нормативи, які коригуються щороку з урахуванням змін технології та організації виробництва, скорочення норми витрат ресурсів, трудових витрат, зміни цін, тарифів і т.д.
Загальний (сукупний) норматив оборотних коштів буде складатися з суми нормативу виробничого запасу, нормативу незавершеного виробництва, нормативу готової продукції, нормативу майбутніх витрат.
Н о. с. = Н п. з. + Н н. п. + Н р. п. + Н р. б. п., де Н п. з. - Норматив виробничих запасів, Н н. п. - норматив незавершеного виробництва, Н р. п.-норматив готової продукції, Н р. б. п. - норматив витрат майбутніх періодів.
Норматив виробничих запасів (максимально складський запас) можна записати: Z max = Z текущ. + Z страхів., Де Zтекущ. - Запас, який забезпечує безперебійну роботу підприємства до наступної поставки матеріалів. Його розраховують як добуток добової потреби в матеріалах на час між 2 поставками. Z страх. - Запас страховий. Його розраховують як добуток добової потреби на час для заповнення поточного запасу (час зриву поставок)
У оборотні кошти виробничих запасів входять сировину, основні матеріали, напівфабрикати, допоміжні матеріали, паливо, запасні частини, господарський інвентар. Норма оборотних коштів у виробничих запасах включає елементи:
час перебування матеріалів у дорозі - транспортний запас, час на розвантаження, складування, підготовку до проізволству - підготовчий запас, час знаходження на складі - поточний запас, час знаходження на складі у вигляді гарантійного запасу - страховий запас.
Величина транспортного запасу розраховується прямим йди аналітичним методом. Метод прямого рахунку застосовується при незначній номенклатурі витрачаються матеріальних ресурсів, що надходять від невеликого числа постачальників. За підсумками минулого періоду визначається середня тривалість пробігу вантажу від постачальника до споживача, це і буде нормою транспортного запасу. При великій кількості постачальників і великій номенклатурі норма транспортного запасу визначається аналітично на основі нормативу минулого періоду. Розрахунок часу знаходження коштів у підготовчому запасі визначається за фактичними витратами. При розрахунку норм поточного запасу можуть використовуватися складські картки обліку поставок за минулий рік. При цьому не беруться до уваги повернення матеріалів з цехів на склад, випадкові поставки. Надходження одного і того ж матеріалу (напівфабрикату) від декількох постачальників в один день вважається однією поставкою. Надходження сировини від одного постачальника протягом декількох днів підряд - теж одна поставка, якщо на всі відвантаження виписаний один платіжний документ. Норма оборотних коштів у днях по страховому запасу зазвичай встановлюється до 50% норми поточного запасу, якщо постачання з іншого міста. Якщо постачання по місту - страховий запас не передбачається. Норма може збільшитися понад 50%, якщо деякі види матеріалів виготовляються тільки для цього підприємства одним постачальником; або споживач розташований далеко від транспортних шляхів або постачання можливе тільки сезонно.
Оборотні кошти в незавершеному виробництві авансуються для створення циклового, оборотного і страхового запасу - вони забезпечують безперебійний виробничий процес у цехах і на дільницях. Залишки незавершеного виробництва складаються з необхідної кількості деталей, вузлів і напівфабрикатів на робочих місцях і між ними. Норматив незавершеного виробництва розраховується як добуток добового планового обсягу по виробничій собівартості на тривалість виробничого циклу і на коефіцієнт наростання витрат.
Н незаверш. произв. = V добу. · Т ц · К н. з Коефіцієнт наростання витрат розраховується: К н. з. = (A +0,5 b) / (a ​​+ b), де a-одноразові витрати на початку процесу виробництва, b - наступні витрати до закінчення виробництва готової продукції. Обсяг випуску продукції впливає на розмір незавершеного виробництва через величину одноденного випуску продукції, розрахованого за собівартістю. Обсяг випуску продукції залежить від замовлень споживачів і прогнозів збуту. Тривалість виробничого циклу визначає подолжітельность знаходження коштів у незавершеному виробництві (норма запасу в днях). Тривалість виробничого циклу залежить від технологічних процесів, які застосовуються на підприємстві. Структура виробничого циклу залежить від номенклатури продукції, що випускається, типу виробництва, організаційно - технічних умов виробництва. Коефіцієнт наростання витрат характеризує рівень готовності продукції у складі незавершеного виробництва. Коефіцієнт необхідно розраховувати, т.к витрати в незавершеному виробництві бувають в різний час. Одноразові - витрата сировини, основні матеріали, напівфабрикати. Решта витрат - заробітна плата, амортизаційні відрахування, накладні витрати - наростають поступово. При нерівномірному наростанні витрат використовують формулу: Кн. з. = Σ З i / З · Т, де З i - витрати на i-й період наростаючим підсумком i = 1, 2, ..., n; С - планова собівартість виробу; Т - час виробничого циклу (у днях, тижнях, місяцях)
Економічний зміст витрат майбутніх періодів - це фінансування деяких витрат, які здійснюються в даний час, але будуть списані на собівартість у майбутньому. Це витрати на освоєння нових видів продукції, нових технологічних поцессом, крім машинобудування, металургійної, де ці витрати фінансуються з фонду розвитку виробництва, науки і техніки; на гірничо-підготовчі роботи (очищення, вибухові роботи і т.д.); на зв'язок, податки, збори, що сплачуються за майбутнє час. Норматив визначають за формулою: Н р. б. п. = Σ Рн + Σ Рпл - Σ Рс, де Н р. б. п. - норматив оборотних коштів за витратами майбутніх періодів; Σ Рн - сума витрат на початок планового року, вона береться з балансу; Σ Рпл - планована сума витрат у майбутньому періоді, вона нараховується на основі плану науково-технічного розвитку підприємства; Σ Рс - сума витрат, що відносяться на собівартість продукції в планованому періоді, вона визначається планової кошторисом витрат на виробництво.
Економічний зміст нормативу оборотних коштів по готовій продукції на складі полягає в тому, що необхідний час для складських операцій: добірки за асортиментом, накопичення виробів до розмірів партії відвантаження, пакування виробів. Норми оборотних коштів у готових виробах включають в себе: підготовчий запас - для обробки та підготовки до відпустки готової продукції; поточний запас - рівний нормі відпустки; страховий запас - для компенсування можливих простоїв виробництва і для задоволення нового попиту.
Н р. п. = У добу. · (Т ф. П. + Т о. Д), де В добу. - Добовий випуск готової продукції, Т ф. п. - час для формування партії, Т о. д. - час для оформлення документів.

2. Оподаткування підприємства

Те засіб, за допомогою якого держава може впливати на економіку та економіку підприємства в тому числі - це податки, тобто вплив на формування доходів, прибутку, інвестиції і т.д.
Оподаткування - система розподілу доходів між юридичними або фізичними особами і державою. Податки - обов'язкові безоплатні платежі, що стягуються з організацій і фізичних осіб з метою фінансового забезпечення діяльності держави і муніципальних утворень ("Економіка підприємства (фірми)" під ред. О. І. Волкова М. 2006 с.229). Оподаткування підприємств регулюється Податковим кодексом РФ, федеральними законами про податки і збори і місцевою владою. Основні податки, які сплачують підприємства: податки на товари та послуги (податок на додану вартість, акцизи, податки з продажів, митні збори); податок на прибуток, податку на майно організацій; єдиний соціальний податок. Податок на додану вартість - один з найбільших за розміром ставки і обсягу надходжень до бюджету. Додана вартість - це різниця між вартістю реалізованих товарів (послуг) та вартістю матеріальних витрат на виробництво цих товарів (послуг). Це непрямий податок і оплачується він споживачем, тому що вже включений у ціну товару (послуги), а підприємство лише перераховує ці гроші державі. Також цей податок накладається на реалізацію товарів (послуг), виконання будівельно-монтажних робіт для організацій, ввезення товарів на митну територію РФ. Акцизи та податок з продажів - це теж непрямі податки. Акцизами обкладаються вино - горілчані, тютюнові вироби, легкові машини. Податок з продажу (не більше 5%) береться з вартості товарів (робіт, послуг), які реалізуються в роздріб або оптом за готівку (крім хлібобулочних, молочних продуктів, ліків).
Податком на прибуток обкладається валовий прибуток - вона складається з прибутку від реалізації продукції (робіт, послуг), прибутку від іншої реалізації (основних фондів, земельних ділянок тощо) та доходів від позареалізаційних операцій, зменшених на суму витрат по них. Ставка податку на прибуток, що йде у федеральний бюджет - 11%. Законодавчі органи суб'єктів РФ можуть встановлювати ставки податку на прибуток: для підприємств (в т. ч. іноземних юридичних осіб) не вище 19%; для підприємств у частині прибутку, отриманих від посередницьких операцій та угод, а також страховикам, бірж, брокерських контор, банкам і ін кредитним організаціям - не понад 27%. З метою оподаткування валовий прибуток зменшується на суми доходів, що оподатковуються за іншими ставками. Також оподатковуваний прибуток зменшується з урахуванням пільг за законом, наприклад, прибуток спрямовується на фінансування капітальних вкладень, на природоохоронні заходи, на утримання соціальних об'єктів, на благодійні цілі. При цьому податкові пільги не повинні зменшувати фактичну суму податку, нараховану без урахування пільг, більш ніж на 50%. Ставка податку може знизитися до 50% з підприємства, на якому не менше половини працівників - це інваліди.
Для малих підприємств, які займаються і виробництвом і переробкою сільськогосподарської продукції, виробництвом продовольчих товарів, товарів народного споживання, будматеріалів, лікарських засобів, будівництвом об'єктів житлового, виробничого, соціального, природоохоронного призначення є пільги. Такі підприємства не платять перші 2 роки податок на прибуток, якщо виручка від цих видів діяльності більше 70% від усієї виручки; в 3-й рік платять 25%, в 4-й - 50% від встановленої ставки податку на прибуток, якщо питома вага виручки від цих видів діяльності більше 90%.
З підприємств також беруть податок на майно, це регіональний податок. Чи обкладаються основні засоби, нематеріальні активи, запаси і витрати на балансі підприємства. Основні засоби та нематеріальні активи оцінюються за залишковою вартістю. Визначається середньорічна вартість майна підприємства (максимальна ставка 2%).
Підприємства також сплачують єдиний соціальний податок, який зараховується в державні позабюджетні фонди (Пенсійний фонд РФ, Фонд соціального страхування, Фонд обов'язкового медичного страхування РФ). Об'єкт оподаткування - будь-які виплати роботодавців на користь найманих робітників, авторські і ліцензійні винагороди. Зарахування соціального податку носить строго цільовий характер, кожен фонд отримує певну частину податку відповідно зі ставкою.

Завдання № 1

Визначте річну суму амортизаційних відрахувань кумулятивним методом при наступних умовах: придбано об'єкт основних фондів вартістю 250 т. р. з терміном корисної дії 5 років.
1 +2 +3 +4 +5 = 15 - сума арифметичної прогресії числа років - 5
Н а. = 1 / Т сл. · 100% Н а. - Норма амортизації, Т сл. - Час служби
Н № а = 5 / 15 · 100% = 33,3% - норма амортизації за 1 рік.
Ф пер. = Н а. · З Ф - перенесена вартість, З - вартість об'єкта
Ф № пер. = 250 · 0,33 = 82,5 т. р.. - Перенесена вартість за 1 рік
НІа. = 4 / 15 · 100% = 26,7% - норма амортизації за 2 й рік.
ФІпер. = 250 · 0,26 = 65 т. р.. - Перенесена вартість за 2 й рік
Ні а. = 3 / 15 · 100 = 20% - норма амортизації за 3 й рік.
Фіпер. = 250 · 0,2 = 50 т. р. - Перенесена вартість за 3 й рік.
Н а. = 2 / 15 · 100% = 13,3% - норма амортизації за 4 й рік.
Ф пер. = 250 · 0,13% = 32,5 т. р.. - Перенесена вартість за 4 й рік.
Н а. = 1 / 15 · 100% = 6,67% - норма амортизації за 5 й рік.
Ф пер. = 250 · 0,66% = 16,5 т. р.. - Перенесена вартість за 5 й рік.

Завдання № 2

За планом завод повинен реалізувати продукції на 15 млн. крб., Середньорічна сума оборотних коштів запланована в 3 млн. руб. У результаті перекладу складання машин на потік тривалість одного обороту скоротилась на 8 днів. Визначити на яку суму можна збільшити план при тій же сумі оборотних коштів.
До № облад. = 15 / 3 = 5 - кількість оборотів за 1 рік.
Т № = 360 / 5 = 72 дні - тривалість 1 обороту.
ТІ = 72-8 = 64 дні - тривалість 1 обороту після автоматизації виробництва.
КІ облад. = 360/64 = 5,6 - оборот за 1 рік у нових умовах.
Qі р. п. = 5,6 · 3 = 16,8 млн. крб. - Обсяг реалізованої продукції після автоматизації.
Δ Q = 16,8 - 15 = 1,8 млн. руб. - Сума, на яку можна збільшити план.
Відповідь: план можна збільшити на 1,8 млн. р.

Завдання № 3

На виготовлення приладу витрачаються основні матеріали на 960 рублів і покупні напівфабрикати і комплектуючі вироби на 182 рубля. Вартість реалізованих відходів 20 рублів. Основна заробітна плата становить 280 руб. Цехові витрати 180%. Сума загальнозаводських витрат 80 тис. руб., А сума основної заробітної плати основних робітників цехів заводу 120 тис. руб. Позавиробничі витрати 5%, рентабельність приладу 12%. ПДВ 20%. Визначте відпускну ціну приладу.
№ статті
Найменування статті витрат
Розмір статті руб.
1
Сировина і матеріали
960 руб.
2
Відходи
-20
3
Комплектуючі
182
4
Заробітна плата
280
5
Загальноцехові витрати
504
6
Загальнозаводські витрати
186,7
7
Виробнича себестоімсть
2.092,7
8
Невиробничі витрати
104,6
9
Повна собівартість
2.197,3
10
Прибуток
263,6
11
Розрахункова ціна
2.460,9
12
ПДВ
492,1
13
Відпускна (оптова) ціна
2.953
1. Загальноцехові витрати = 280 · 1,8 = 504 р.
2. Накладні витрати, що входять в собівартість 1 приладу - за формулою - Н р. = З о. / З о. · З і., Де Со. - Загальна сума накладних витрат, З о. - Загальна сума зарплати основних виробничих робітників, З і. - Зарплата за виготовлення 1 приладу одному виробничому робітникові: Н р. = 80.000/120.000 · 280 = 186,7 р.
3. Виробнича собівартість - це сума 1 ї, 3й, 4й, 5й, 6й статей і мінус 2ю (відходи), т.е.960 + 182 + 280 + 504 + 186,7 - 20 = 2.092,7 р.
4. Невиробничі витрати - це відсоток від виробничої собівартості, т.е.2.092, 7 · 0,05 = 104,6 р.
5. Повна собівартість - це сума виробничої собівартості і невиробничих витрат, тобто 2.092,7 + 104,6 = 2.197.3 р.
6. Прибуток - це відсоток від повної собівартості, т.е.2.197, 3 · 0,12 = 263,6 р.
7. Розрахункова ціна - це сума прибутку і повної собівартості, тобто 2.197,3 +263,6 = 2.460,9 р.
8. ПДВ = 2.460,9 · .0,12 = 492,1 р.
9. Відпускна ціна - це розрахункова ціна + ПДВ, т.е.2.460, 9 + 492,1 = 2.953 р
Відповідь: відпускна ціна приладу 2т.953 рубля

Література

1. Організація виробництва на підприємстві (фірмі): Учеб. Посібник / під ред.О.І. Волкова, О.В. Дев'яткіна. - М.: ИНФРА-М, 2004. - 448с.
2. Економіка підприємства (фірми): Учеб. Посібник / під ред.О.І. Волкова, О.В. Дев'яткіна. - М.: ИНФРА - М, 2006.
3. Зайцев Н.Л. Економіка промислового підприємства: Підручник. - 5-е вид., Перераб. і доп. - М.: ИНФРА - М, 2004. - 439 с.
Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Міжнародні відносини та світова економіка | Контрольна робота
50.4кб. | скачати


Схожі роботи:
Оборотні кошти підприємства
Оборотні кошти підприємства
Оборотні кошти підприємства 2
Оборотні кошти автотранспортного підприємства
Оборотні кошти інвестиції підприємства
Оборотні кошти комерційного підприємства
Оборотні кошти підприємства поняття і структура
Основні фонди та оборотні кошти підприємства
Оборотні кошти підприємства та зростання ефективності їх використання
© Усі права захищені
написати до нас