Обов`язки лізингоодержувача за договором фінансової оренди лізингу

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати


Санкт-Петербурзький інститут зовнішньоекономічних зв'язків, економіки і права

Юридичний факультет

Предмет: Правове регулювання лізингової діяльності

Контрольна робота

Тема: Обов'язки лізингоодержувача за договором фінансової оренди (лізингу)

Студентки п'ятого курсу

заочної форми навчання

за фахом «Юриспруденція»

Перевірив викладач: Біженців А.А.

к. ю. н., доц.

Санкт-Петербург, 2008

Зміст

Введення

1. Поняття лізингодавця

2. Обов'язки лізингодавця за договором лізингу

Висновок

Список використаних джерел

Введення

Лізингова діяльність відрізняється складною організацією. Це обумовлено великою кількістю учасників, специфікою виконуваних ними функцій, особливостями фінансових процесів, здійснюваних при лізинговій угоді.

Одним з основних умов високої ефективності лізингової діяльності є надійне правове забезпечення.

На сьогоднішній день основними законодавчими актами, що регламентують лізингову діяльність, є:

- Цивільний кодекс РФ (ч. II);

- Федеральний закон від 29 жовтня 1998р. № 164-ФЗ «Про фінансову оренду (лізингу)» 1, (далі Закон Про лізинг);

- Конвенція УНІДРУА про міжнародний фінансовий лізинг (Оттава, 28 травня 1988р.) 2.

Бурхливий розвиток світової економіки, промисловості, товарообігу спричиняє появу нових механізмів і формул відносин господарюючих суб'єктів. Одним з таких механізмів стали лізингові відносини.

За період з початку 90-х рр.. лізингові відносини отримують законодавче врегулювання. Здавалося б, що все просто - є Закон про лізинг, є ГК РФ, бери «товар» у лізинг, працюй. Проте як показала практика застосування законодавства про фінансову оренду - все далеко не просто.

Лізинг - категорія фінансового права, але основою для його реалізації є договір лізингу, а це вже категорія цивільного права. Звідси виникає конкуренція норм фінансового і цивільного законодавства, конкуренція понять, правовідносин, галузей права. Конкуренція «підігрівається» різними поглядами на лізинг в іноземному праві. Помилки і недоробки законодавця призводять до суперечок на практиці, неоднозначного трактування норм фінансового законодавства. У увазі «хаосу» в законодавстві недобросовісні господарюючі суб'єкти використовували і використовують суперечливі норми.

Представленої роботою досліджується тема: «Обов'язки лізингодавця за договором фінансової оренди (лізингу)».

Тема буде розглянута з позицій наступних питань:

- Поняття лізингодавця;

- Обов'язки лізингодавця за договором фінансової оренди (лізингу).

Дослідження даних аспектів теми я і визначаю як мета і завдання своєї роботи.

1. Поняття лізингодавця

Поняття лізингодавця визначено в пункті 1 ст.4 Закону Про лізинг: лізингодавець - це фізична або юридична особа, яка за рахунок залучених та (або) власних засобів набуває в ході реалізації договору лізингу у власність майно і надає його як предмет лізингу лізингоодержувачу за певну плату, на певний термін і на певних умовах у тимчасове володіння і в користування з переходом або без переходу до лізингоодержувача права власності на предмет лізингу.

У пункті 1 ст. 4 Закону визначено, що лізингодавець може набувати предмет лізингу як за рахунок залучених, так і за рахунок власних коштів або одночасно частково за рахунок залучених і частково за рахунок власних коштів. Слід зазначити, що відповідно до п. 2 ст. 18 Закону лізингодавець має право з метою залучення грошових коштів використовувати як заставу предмет лізингу, який буде придбаний у майбутньому за умовами договору лізингу 1.

Як визначено в п. 1 ст. 4 Закону Про лізинг, лізингодавець передає лізингоодержувачу предмет лізингу у тимчасове володіння і в користування. У пункті 1 ст. 11 Закону встановлено, що предмет лізингу, переданий у тимчасове володіння і користування лізингоодержувачу, є власністю лізингодавця.

Лізингодавець є прямим (безпосереднім) учасником лізингових відносин.

Будь-який із суб'єктів лізингу може бути як резидентом, так і нерезидентом Російської Федерації.

2. Обов'язки лізингодавця за договором фінансової оренди (лізингу)

Лізинговий договір, як і будь-який інший контракт, набуває практичне значення тільки в тому випадку, якщо в ньому чітко визначені права та обов'язки сторін, що вступили в ділові відносини. Саме сукупність прав та обов'язків, відповідають принципам рівності, автономії волі, самостійності та майнової відповідальності учасників, і складає основний зміст договору лізингу.

Звичайно, в залежності від виду і об'єкта лізингу, а також конкретних особливостей угоди права та обов'язки сторін по окремих позиціях можуть визначатися досягнутої домовленості і мати приватне значення лише для даного випадку.

У пункті 4 ст. 15 Закону Про лізинг перераховані основні обов'язки лізингодавця. Зазначені в п. 4 ст. 15 Закону обов'язки лізингодавця зумовлені безпосередньо змістом договору лізингу, який у ст. 2 Закону визначено як договір, відповідно до якого лізингодавець зобов'язується придбати у власність вказане лізингоодержувачем майно у певного продавця і надати лізингоодержувачу це майно за плату в тимчасове володіння і користування 1.

Відповідно згідно з п. 4 ст. 15 Закону Про лізинг на підставі договору лізингу лізингодавець зобов'язується:

- Придбати у певного продавця у власність певне майно для його передачі за певну плату на певний строк, на певних умовах у якості предмета лізингу лізингоодержувачу;

- Виконати інші зобов'язання, що випливають із змісту договору лізингу.

Виходячи з цього, основний обов'язок лізингодавця придбати у певного продавця узгоджене сторонами майно (предмет лізингу) - це складова частина зобов'язань лізингодавця за договором фінансової оренди. При цьому договір лізингу не містить в собі елемент посередницького договору і дії лізингодавця з придбання предмета лізингу не можуть бути кваліфіковані як дії з надання посередницьких послуг, так як майно набувається лізингодавцем у свою власність (на відміну від договорів доручення, комісії та агентування, в рамках яких він діє виключно в інтересах замовника і набуває майно не у свою власність, а у власність, відповідно, довірителя, комітента або принципала). За скоєння лізингодавцем дій з набуття предмета лізингу лізингоодержувач жодної винагороди сплачувати не зобов'язаний. Це суперечить чинному законодавству 1.

На підставі ст. 665 ГК РФ орендодавець укладає договір купівлі-продажу з виробником обраного орендарем устаткування. У цьому випадку лізингодавець не несе відповідальності за вибір предмета оренди і продавця. Разом з тим договором фінансової оренди може бути передбачено, що вибір продавця і придбаного майна здійснюється орендодавцем.

У відповідності зі ст.17 Закону Про лізинг, лізингодавець зобов'язаний надати лізингоодержувачу майно, що є предметом лізингу, в стані, що відповідає умовам договору лізингу та призначенню даного майна. При цьому предмет лізингу передається у лізинг разом з усіма його приладдям і з усіма документами (технічним паспортом та іншими), якщо інше не передбачено договором лізингу.

Наведені положення базуються на наступних загальних положеннях ст. 611 ЦК РФ про надання майна орендареві:

- Орендодавець зобов'язаний надати орендарю майно в стані, що відповідає умовам договору оренди і призначенню майна (п. 1 ст. 611);

- Майно здається в оренду разом з усіма його приладдям і відносяться до нього (технічним паспортом, сертифікатом якості тощо), якщо інше не передбачено договором (п. 2 ст. 611).

У пункті 2 ст. 611 ЦК РФ також передбачено, що у разі, якщо такі речі і документи передані не були, проте без них орендар не може користуватися майном відповідно до його призначення або в значній мірі позбавляється того, на що був вправі розраховувати при укладенні договору, він може вимагати надання йому орендодавцем таких приладдя і документів або розірвання договору, а також відшкодування збитків 1.

Слід враховувати, що в ст. 668 ЦК України встановлено наступне щодо передачі орендарю предмета договору фінансової оренди:

- Якщо інше не передбачено договором фінансової оренди, майно, що є предметом цього договору, передається продавцем безпосередньо орендареві в місці знаходження останнього (п. 1 ст. 668);

- У разі, коли майно, що є предметом договору фінансової оренди, не передане орендареві в зазначений в цьому договорі термін, а якщо в договорі такий термін не зазначений, у розумний термін, орендар має право, якщо прострочення допущене за обставинами, за які відповідає орендодавець, вимагати розірвання договору та відшкодування збитків (п. 2 ст. 668).

Згідно з п. 1 ст. 12 Конвенції УНІДРУА про міжнародний фінансовий лізинг в разі, якщо обладнання не поставлене, або поставлене із простроченням або не відповідає умовам договору поставки:

а) орендар має відносно орендодавця право відмовитися від обладнання або розірвати договір лізингу;

б) орендодавець має право виправити своє неналежне виконання, запропонувавши обладнання, відповідне договору поставки, як якщо б орендар дав згоду купити устаткування у лізингодавця на тих самих умовах, що містяться в договорі поставки 1.

Лізингодавець зобов'язаний попередити лізингоодержувача про всі права третіх осіб на предмет лізингу (пункт 3 ст. 18 Закону Про лізинг).

Згідно з одним із загальних правил про оренду, яке міститься в ст. 613 частини другої ЦК РФ, передача майна в оренду не є підставою для припинення або зміни прав третіх осіб на це майно.

У статті 613 ЦК РФ також встановлено, що при укладенні договору оренди орендодавець зобов'язаний попередити орендаря про всі права третіх осіб на що здається в оренду майно (сервітут, право застави тощо). Невиконання орендодавцем цього обов'язку дає орендарю право вимагати зменшення орендної плати або розірвання договору та відшкодування збитків.

У лізингодавця за договором лізингу крім загальних з'являється ще один обов'язок - набуваючи майно для орендаря, він повинен повідомити продавця про те, що майно призначене для передачі його в оренду певній особі, причому форма такого повідомлення законодавством не встановлена ​​(ст. 667 ГК РФ).

Дана норма сформульована законодавцем таким чином, щоб виключити зловживання в митній і податковій сферах, тому що вже на стадії придбання предмета договору відразу видно, що майно придбано з метою подальшої здачі в лізинг 2.

Вимога повідомлення продавця про майбутню «долі» продаваного їм майна є ще однією ілюстрацією тристоронньої характеру відносин фінансової оренди. Продавець повинен знати заздалегідь про предполагающемся укладенні договору фінансової оренди (лізингу), оскільки це суттєво впливає на його зобов'язання і відповідальність за договором купівлі-продажу. Укладаючи договір купівлі-продажу з орендодавцем, продавець з деяких питань виконання цього договору вступає в безпосередній контакт з орендарем. Якщо продавець не буде знати заздалегідь про майбутнє укладання договору лізингу, то згодом це може ускладнити на практиці його взаємини з орендарем 1.

А також лізингодавець зобов'язаний виконувати інші зобов'язання, які можуть бути додатково передбачені за договором лізингу (наприклад: у присутності лізингоодержувача за договором лізингу перевірити справність переданого в лізинг устаткування, а також ознайомити лізингоодержувача з правилами експлуатації його або видати лізингоодержувачу письмові інструкції про правила та порядок користування цим обладнанням; у разі повного виходу з ладу в період терміну дії договору за все орендованого обладнання або окремих його одиниць (позицій) за погодженням з лізингоодержувачем і продавцем за договором купівлі-продажу розглянути питання про можливу заміну обладнання; відшкодовувати лізингоодержувачу вартість поліпшень орендованого обладнання, невіддільних без шкоди для обладнання, у випадках, коли лізингоодержувач здійснив такі поліпшення своїми силами і за свій рахунок за наявності на те письмової згоди лізингодавця як власника переданого в лізинг устаткування (майна); застрахувати предмет лізингу; проводити ремонт предмета лізингу та ін 2).

За порушення зобов'язань за договором лізингу лізингодавець несе відповідальність.

У договорі лізингу можуть бути обумовлені обставини, які сторони вважають безперечним і очевидним порушенням зобов'язань, які ведуть припинення дії договору лізингу і вилученню предмета лізингу.

Висновок

Отже, справжньою роботою розглянута і досліджена тема «Обов'язки лізингодавця за договором фінансової оренди (лізингу)».

Одним із стримуючих факторів розвитку лізингових відносин в Російській Федерації є їх новизна і як наслідок недосконалість законодавства про лізинг. Норми, які регламентують договір лізингу містяться як у Цивільному кодексі РФ, так і в спеціальних законах.

Між тим наявність окремого закону регламентує відносини фінансової оренди (лізингу) викликане об'єктивною необхідністю. Норми § 6 глави 34 Цивільного кодексу РФ хоча і зачіпають всі основні моменти договору лізингу, але потребують розвитку і деталізації. Внесені зміни і доповнення в Федеральний закон "Про фінансову оренду (лізингу)" усунули суперечності з Цивільним кодексом РФ.

У роботі розглянуто та визначено поняття лізингодавця і його обов'язки. Лізингодавець зобов'язується за дорученням лізингоодержувача придбати у вказаного лізингоодержувачем продавця певне майно і передати це майно в оренду лізингоодержувачу для підприємницьких цілей.

Лізингодавець в договорі лізингу переслідує, перш за все, фінансову мету. Лізингодавець будучи власником предмета лізингу сам не потребує його придбанні, майно купується для передачі лізингоодержувачу. У період дії договору лізингу лізингодавець не несе ризику випадкової загибелі або псування предмета лізингу.

У цілому, необхідно зауважити, що чинне законодавство про лізинг, та й судова практика в основному поки що стоять на сторожі інтересів у першу чергу лізингодавця, і цим обумовлена ​​нагальна необхідність подальшого вдосконалення норм, що регулюють лізингові відносини.

У роботі використані різні нормативно-правові акти, коментарі законодавства та літературні джерела.

Список використаних джерел

1. Нормативно-правові акти

1.1. Конвенція УНІДРУА «Про міжнародний фінансовий лізинг». Оттава, 28 травня 1988р. / / Відомості Верховної. 1999. № 32. Ст.4040.

1.2. Цивільний кодекс Російської Федерації: Частина 2. - М.: Юрайт, 2006.

1.3. Федеральний закон від 29 жовтня 1998р. № 164-ФЗ «Про фінансову оренду (лізингу)» (в ред. Від 26 липня 2006р.) / / УПС Консультант.

1.4. Федеральний закон "Про приєднання Російської Федерації до конвенції УНІДРУА" Про міжнародний фінансовий лізинг "від 08.02.1998 року № 16-ФЗ / / Російська газета. 1998. 12 лютого.

2. Література

2.1. Адамов Н.А., Тілов А.А. Лізинг. - СПб.: Пітер, 2007.

2.2. Біженців А.А. Правове регулювання лізингової діяльності: Конспект лекцій. - СПб.: ІВЕСЕП, Знання, 2008.

2.3. Борисов А.Н. Коментар до Федерального закону Російської Федерації «Про фінансову оренду (лізингу)». - М.: Юстіцінформ, 2004.

2.4. Газман В.Д. Закон "Про лізинг": переваги і недоліки / / Аудиторські відомості. 1999. № 7

2.5. Горемикін В.А. Правові основи лізингових відносин / / Фінансовий менеджмент. 2002. № 5.

2.6. Договір фінансової оренди (лізингу). Практичний посібник. / / Авторський колектив Allpravo.Ru. - 2005.

2.7. Короп М.В., Шабалін Є.М., Махмутов Р.А. Фінансовий лізинг. - М.: Юніті, 1998.

2.8. Коментар до Цивільного кодексу Російської Федерації / Під редакцією Абова Т.Є., Кабалкіна А.Ю. - М.: Юрайт, 2004.

1 Федеральний закон від 29 жовтня 1998р. № 164-ФЗ «Про фінансову оренду (лізингу)» (в ред. Від 26 липня 2006р.) / / УПС Консультант.

2 Конвенція УНІДРУА «Про міжнародний фінансовий лізинг». Оттава, 28 травня 1988р. / / Відомості Верховної. 1999. № 32. Ст. 4040.

1 Борисов А.Н. Коментар до Федерального закону РФ «Про фінансову оренду (лізингу)». М., 2004. С. 11.

1 Адамов Н.А., Тілов А.А. Лізинг. СПб., 2007. С.28.

1 Договір фінансової оренди (лізингу). Практичний посібник. / / Авторський колектив Allpravo. Ru. - 2005.

1 Борисов А.Н. Коментар до Федерального закону РФ «Про фінансову оренду (лізингу)». М., 2004. С. 31.

1 Конвенція УНІДРУА «Про міжнародний фінансовий лізинг». Оттава, 28 травня 1988р. / / Відомості Верховної. 1999. № 32. Ст.4040.

2 Біженців А.А. Правове регулювання лізингової діяльності: Конспект лекцій. СПБ., 2008. С.27.

1 Коментар до Граданскому кодексу Російської Федерації / Під ред. Абова Т.Є., Кабалкіна А.Ю. М., 2004.

2 Договор финансовой аренды (лизинга). Практичний посібник. // Авторский коллектив Allpravo.Ru. - 2005.


Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Держава і право | Контрольна робота
47кб. | скачати


Схожі роботи:
Обов`язки лізингоодержувача за договором фінансової оренди лізинг
Договір фінансової оренди лізингу 2
Договір фінансової оренди лізингу 2
Договір фінансової оренди лізингу
Договір фінансової оренди лізингу 2 Сутність і
Правова природа фінансової оренди лізингу
Правова характеристика договору фінансової оренди лізингу
Висновок і виконання договору фінансової оренди лізингу
Правове регулювання та зміст договору лізингу фінансової оренди
© Усі права захищені
написати до нас