Облік і розрахунки з оплати праці на прикладі СПК Степовий Целінські рай

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

Дипломна робота:
«Облік і аудит розрахунків з оплати праці (на прикладі СВК« Степовий »Целінські району Ростовської області)»
ЗМІСТ
Введення
3
1. Аналіз літератури з обліку розрахунків з персоналом з оплати праці на підприємствах
6
2. Загальна характеристика та юридичний статус підприємства
14
3. Організація обліку заробітної плати в СВК «Степове»
20
3.1 Первинний облік оплати праці в господарстві
20
3.2 Аналітичний і синтетичний облік розрахунків з персоналом по заробітній платі
25
3.3 Оплата праці за опрацьованим час
33
3.4 Порядок розрахунку і облік утримань із заробітної плати
44
3.5 Шляхи вдосконалення обліку розрахунків з оплати праці
48
Висновки і пропозиції
50
Література
56
ВСТУП
Праця є найважливішою частиною економіки - він одночасно товар і причина появи доданої вартості, так як предмети і матеріали при додатку до них праці стають дорожчими. Звідси виникає необхідність оцінити і оплатити працю у всіх його проявах, включивши потім витрати на оплату праці в рамках встановлених державою законів у вартість продукції. Тому облік праці і заробітної плати займає одне з центральних місць у системі обліку. Від правильності нарахування заробітної плати, утримань з неї залежить розмір податків сплачуваних підприємством. Несвоєчасне та помилкове ведення обліку розрахунків з оплати праці тягне за собою значні штрафи та інші міри покарання, що негативно позначається на діяльності всього підприємства.
При переході до ринкової економіки відбулися кардинальні зміни в багатьох сферах економічної діяльності, у тому числі і в системі оплати праці. Складаються нові відносини між державою, підприємством і працівником з приводу організації праці. Перехід на ринкові відносини вніс зміни і у форми регулювання трудових відносин. Тепер безпосередньої юридичної формою регулювання трудових відносин є тарифні угоди і колективний договір. Підприємства мають право вибирати системи і форми оплати праці самостійно, виходячи із специфіки і завдань, що стоять перед підприємством.
На першому місці по важливості серед факторів, що впливають на ефективність використання робочої сили, стоїть система оплати праці. Саме заробітна плата, а найчастіше тільки вона є тією причиною, яка змушує робітника на його робоче місце. Тому значення цієї проблеми важко переоцінити.
Заробітна плата і, перш за все її розмір, структура, розподіл між різними категоріями працюючих, будучи не лише економічної, а й соціальною категорією зазнає найбільшу зміну при переході до ринку.
Структура заробітної плати формувалася протягом тривалого часу, коли їй намагалися надати численні функції, від необхідності стимулювання до праці до зовнішньоекономічної діяльності.
Структурна багатофункціональність заробітної плати породила необхідність введення великої кількості доплат, що мала не тільки економічний, а й соціальний, а іноді і політичний характер. Все це - наслідок багатьох причин: монополізму в промисловості, відсутність реальних стимулів до праці, інертності командних методів управління. В умовах переходу до ринку виникла життєва необхідність повернути заробітній платі її головну функцію - економічну. Все інше - додаткові витрати по соціальному захисту працівників та інше - повинні прийняти на себе відповідні фонди, що формуються з нарахувань від прибутку.
В даний час немає єдиного методологічного підходу до вирішення питань матеріального і морального стимулювання праці в умовах особливого економічного переходу - переходу до ринкових відносин, - не проведено повний аналіз і не узагальнено теоретичні позиції і практика в цій області.
Нові концепції організації оплати праці на підприємствах в умовах переходу до ринкових відносин потребують нових механізмів її реалізації, нових підходів до оцінки трудового внеску окремого працівника в результаті діяльності всього підприємства.
Зазначені обставини зумовили актуальність теми дипломної роботи, її важливість для практики організації оплати праці в умовах становлення ринку та визначили завдання роботи.
Метою дипломної роботи є вивчення фактичного стану обліку праці та її оплати на конкретному сільгосппідприємстві.
Для досягнення зазначеної мети необхідно вирішити такі завдання:
1. Вивчити публікації в економічній літературі, що стосуються питань обліку розрахунків з персоналом з оплати праці на сільськогосподарських підприємствах.
2. Виявити основні теоретичні положення, що стосуються обраної теми.
3. Перевірити на практиці дію виявлених теоретичних положень на прикладі обраного с \ г підприємства.
4. Зробити висновки за підсумками виконаної роботи підприємства та організації обліку праці та її оплати.
Джерелами інформації, які використовувалися при написанні дипломної роботи, є матеріали різних публікацій з цієї теми, бухгалтерська звітність досліджуваного сільськогосподарського підприємства, первинні документи з оплати праці, регістри аналітичного та синтетичного обліку, розрахунку із заробітної плати та утримань з неї.

1. Аналіз літератури з обліку розрахунків з персоналом з оплати праці на підприємствах
У процесі радикального реформування економіки і насамперед у ході зміни форм власності змінилися характер соціально-трудових відносин і соціальна структура суспільства. Сформувалися два принципово нових суб'єкта цих відносин - роботодавці-підприємці та наймані працівники, кожен зі своїми інтересами і стереотипом поведінки. Якісні зміни в цих відносинах відбуваються на тлі глибокої економічної кризи. Валовий внутрішній продукт скоротився більш ніж на половину. У результаті ресурси для соціальної сфери різко скоротилися, що були резерви багато в чому вичерпані.
Соціальні витрати проведених реформ виявилися невиправдано високими. Важке становище в економіці призвело до загострення багатьох соціальних протиріч, блокування можливостей позитивного впливу складаються трудових відносин на результати господарської діяльності. Різко знизився рівень життя населення. Виник феномен масової бідноти, зросла майнове розшарування суспільства, посилилася диференціація доходів. Необгрунтована диференціація доходів не пов'язана, як правило, ні з трудовими внесками працівників, ні з їх можливостями власників майна, ні з їх соціальним статусом, ні зі що складається ціновою політикою. Ця ситуація породжена стихією переходу Російської Федерації до ринкової економіки. Середній заробіток 10% населення з найменш низькою і 10% з найвищою заробітною платою співвідноситься як 1: 20,9; нормальним ж прийнято вважати співвідношення в межах 1: 4,5-5 ./10 /
Система регулювання соціально-трудових відносин практично відсутній у недержавному секторі, немає режиму відповідальності керівників підприємств за дотримання прав працівників, повільно йде процес формування відповідної правової бази.
Для нинішньої ситуації у сфері оплати праці характерна висока диференціація в рівні заробітної плати між галузями, регіонами, підприємствами. Регіональний розподіл пояснюється існуючою схемою розміщення продуктивних сил, що склалася регіональною структурою. Висока заробітна плата склалася в регіонах, де переважають підприємства паливно-енергетичного комплексу, продукція яких йде на експорт, низький рівень оплати праці в районах, де розвинений переважно аграрний сектор і домінують підприємства обробної промишленності./20 /
Важке становище в економіці призвело до загострення багатьох соціальних протиріч і до блокування можливостей позитивного впливу нових трудових відносин на результати господарської діяльності. Незважаючи на якісну зміну характеру соціально-трудових відносин, механізм їх регулювання залишився колишнім. Елементи нових відносин, адекватні ринковій економіці, були часто формальними. Соціальна плата за реформи виявилася невиправдано високой./24 /
Автори більшості статей констатують той факт, що ситуація в соціальній сфері сільського господарства в останні роки погіршилася. Основна причина цього явища - низький рівень заробітної плати: «... в сільському господарстві рівень зарплати майже в два рази нижче, ніж у народному господарстві в цілому». Така відмінність пояснюється «... змін, що відбулися в положенні сільськогосподарських виробників на ринку, нееквівалентністю товарообміну». Все це призвело до того, що «... в сільському господарстві, як у жодній іншій галузі, відбулося зниження ціни робочої сили ...». / 10 /.
Зниження розміру заробітної плати призвело також до того, що вона «... перестала виконувати відтворювальну, стимулюючу і регулюючу функції ...». У результаті заробітна плата «... не забезпечує мотивації до праці в суспільному виробництві, тому все більшу ставку селяни роблять на своє подвір'я». / 15 /
Економічну ситуацію в сільському господарстві навряд чи вдасться незабаром змінити на краще. Тому деякими авторами відзначається необхідність розробки такої системи розподілу доходу, що направляється на оплату праці, яка б стимулювала виробництво і підтримувала трудову активність працівників, орієнтуючись на внутрішні резерви: "Найбільш повно відповідає цим вимогам на селі оплата праці від госпрозрахункового доходу з широким застосуванням натуральних форм оплати . При такому порядку рівень заробітної плати залежатиме від таких економічних категорій, як вартість товарної продукції, витрати виробництва, госпрозрахунковий дохід, прибуток ». При такій системі розподілу доходів функцію обліку праці виконує трудодень, тобто «... твір тарифного коефіцієнта, що характеризує якість праці на рівень виконання норм праці, що є одним з показників напруженості та інтенсивності праці». Вартість трудодня зазвичай не фіксується в абсолютній величині, а визначається розміром госпрозрахункового дохода./19 /
У літературі широко обговорюється застосування натуральної оплати праці за відсутності у сільськогосподарських підприємств грошових коштів: «На частку натуроплати нині припадає 30-50% загального доходу працівників». Автори нагадують також, що чинне законодавство передбачає пільгове оподаткування для сільськогосподарських підприємств і фізичних осіб, які користуються натуральною оплатою, тому дана форма оплати праці є на даний момент найбільш прийнятною для сільського господарства.
Також відзначається ще одна важлива проблема - заборгованість по заробітній платі. Вона є наслідком як поганого матеріального становища сільськогосподарських підприємств, так і поганої організації обліку праці та її оплати в деяких господарствах. Необхідне розширення правових можливостей працівників по захисту своїх прав у сфері оплати праці «... через звернення стягнень за невиплаченої заробітної плати на майно організацій ...». / 21 /.
Облік праці та її оплати є одним з найбільш трудомістких ділянок обліку в сільському господарстві. У статті висвітлено первинний облік праці та її оплати на основі нових спеціалізованих форм первинних документів, нагромадження і зведення даних первинних документів, кореспонденція рахунків та відображення в регістрах бухгалтерського учета./23 /
Головна мета в політиці заробітної плати в даний час і в перспективі - її значне підвищення, формування її рівня на принципі ціни робочої сили, що дозволяє працівнику та його родині задовольняти необхідні матеріальні і духовні потреби і створювати грошові нагромадження для нарощування інвестиційного потенціалу. / 21 / Тут же зазначено, що зростання заробітної плати підвищить платоспроможний попит населення і буде стимулювати збільшення виробництва товарів і послуг. Враховуючи, що рівень заробітної плати визначається фінансово-економічним станом підприємств, досягти зазначеної мети неможливо у відриві від створення макроекономічних умов, що стимулюють зростання виробництва та підвищення його ефективності на основі поєднання державного і ринкового регулювання.
Автор у статті "Аудит розрахунків з оплати праці" відзначає основні напрямки проведення аудиту з оплати праці, важливість проведення тестування обліку праці і виконаних робіт, з розглядом цього на конкретному прикладі.
Аудит розрахунків з персоналом з оплати праці - надзвичайно важлива частина загального аудиту підприємства, так як бухгалтера підприємств 30% своєї роботи присвячують саме обліку розрахунків з оплати праці і можуть допустити велику кількість помилок. Головними завданнями аудитора в цьому випадку є: «... перевірка дотримання нормативно-правових актів при нарахуванні оплати праці, точності утримань з неї, правильності ведення бухгалтерського обліку».
Авторами також висловлюється думка, що дуже важливо провести тестування обліку праці і виконаних робіт, тому що «... в деяких сільськогосподарських підприємствах погано налагоджений контроль за обсягами виконаних робіт і кількістю відпрацьованого часу. Окремі бригади завищують обсяги виконаних робіт ». / 20 /
Аудитор при проведенні аудиту розрахунків з персоналом з оплати праці має перевірити, чи використовуються на підприємстві спеціалізовані форми первинних документів. На сьогоднішній день існує 13 нових форм документів з обліку праці та її оплати. «Нові первинні документи дозволяють точно і своєчасно відображати фактичні затрати праці та її оплату у с.-г. з урахуванням особливостей ринкових відносин і сучасних стандартів побудови документів ». / 11 /
У вивченій літературі головними проблемами аудиту розрахунків з персоналом з оплати праці називаються трудомісткість перерахунків нарахованих сум заробітної плати з метою виявлення можливих помилок, наявність на підприємствах натуроплати, існування на деяких підприємствах великих заборгованостей по заробітній платі перед працівниками.
У цілому авторами більшості статей наголошується, що вдосконалення системи обліку праці та її оплати та системи внутрішнього контролю за розрахунками з персоналом з оплати праці на сільськогосподарських підприємствах дозволяє не тільки раціонально використовувати фонд заробітної плати, але і сприяє поліпшенню матеріального становища працівників підприємства.
Метою реформування заробітної плати має стати створення умов для кардинального підвищення реального розміру оплати праці, забезпечення реалізації відтворювальної, стимулюючої та соціальної функцій заробітної плати.
Першим, основним принципом, закладеним в нову концепцію заробітної плати в ринкових умовах, повинен стати відхід від її заниженого рівня, що було неминучим умовою дефіцитної економіки, скорочувало платоспроможний попит і вело до зникнення економічної категорії робочої сили як такої.
На рівень заробітної плати, її динаміку і в певній мірі на її диференціацію істотний вплив покликана надавати величина державного мінімуму заробітної плати. Наближення мінімальної оплати праці і тарифної ставки 1-го розряду ЄТС до величини прожиткового мінімуму - одне із завдань реформування заробітної плати.
Другий істотний момент, який повинен бути відображене в новій концепції та зазначеним тенденціям якого повинна бути дана негативна оцінка - це зниження частки заробітної плати у сукупних доходах населення. Це знижує мотиваційний потенціал заробітної плати, тобто веде до зникнення її стимулюючої функції. Зазначені тенденції не можуть бути визнані позитивними і соціально виправданими.
Третій момент з реалізацією якого ще більш неблагополучно йдуть справи і що має бути відображене в концепції - це реалізація функції заробітної плати як стимулу до високоефективного труда.
І, нарешті, по-четверте, в ринковій економіці до двох функцій заробітної плати (відтворювальної і стимулюючої), зазвичай виділяється в попередній економічній системі необхідно додати ще одну - регулюючу. Адже на рівень заробітної плати впливає попит на ринку праці, а сама заробітна плата - на ціни на предмети споживання і услугі./24 /
Реформування системи оплати праці має проводитися паралельно із зміною податкової системи. Діючі нині ставки податку з доходів фізичних осіб зростання заробітної плати через що трудові доходи "ідуть" у тінь. Зміна податкового законодавства повинно йти шляхом зниження податкового навантаження на підприємство і забезпечити можливості зростання фонду оплати праці.
Удосконалення системи справляння податку з доходів фізичних осіб з заробітної плати може бути забезпечено за рахунок:
- Зміни параметрів шкали оподаткування, вдосконалення обчислення податкової бази;
- Збільшення розміру доходу, оподатковуваного за мінімальною ставкою;
- Уточнення порядку оподаткування суми заробітної плати, що обчислюється відповідно до районним коефіцієнтом.
При переході України до ринкової економіки проблема виникнення інфляції і боротьби з нею вийшли на перший план при оцінці соціального і економічного розвитку країни. / 5 /
Взаємозв'язок номінальної та реальної заробітної плати - це два аспекти єдиної проблеми. Номінальна заробітна плата - фактор, який необхідно враховувати з точки зору її впливу на інфляційний процес і його роль. Реальна заробітна плата - це вже наслідок інфляційного процесу, що визначає не лише рівень, але і найважливіші параметри економічного розвитку.
Підвищення заробітної плати навряд чи є серйозною причиною інфляції. Зростання заробітної плати не може викликати великого підвищення існуючого рівня інфляції незалежно від інших факторів. Договірне регулювання заробітної плати при незначному підвищенні не призводить до розкручування інфляційної спіралі. На думку американських економістів, спалахи інфляції пов'язані або з збільшенням сукупного попиту, або із серйозними порушеннями в механізмі пропозиції, які не мають відношення до підвищення заробітної плати./25, 27 /
Для Росії в даний час найбільш характерна «інфляція пропозиції», викликана величезним зростанням цін на енергоносії, транспорт, сировина, а також інфляція, викликана в обмеженій надвисокими прибутками найбільшої частини населення. Наскільки «затухаючий» характер інфляції зараз є результатом того, що обмеження попиту, засобом досягнення якого є обмежувальна фіскальна політика, яка призвела до того, що більше 40% населення живе нижче прожиткового мінімуму, відбувається одночасно зі спадом у реальному секторі економіки. У результаті досягається певна збалансованість попиту і пропозиції, але кожного разу на більш низькому, порівняно з попереднім періодом, рівні.
Однак, аналізуючи весь хід інфляційного процесу в Росії, необхідно все-таки виходити з того, що заробітна плата і її значне підвищення може спричинити серйозні економічні наслідки і бути поштовхом, джерелом інфляції. Тут треба мати на увазі, що на стимулювання інфляції великий вплив роблять інфляційні очікування. Заяви офіційних органів про підвищення заробітної плати підштовхують товаровиробників до відповідного підвищення цін. Від того, що є випереджальним моментом-номінальна заробітна плата або зростання цін - буде залежати динаміка реальної заробітної плати, і відповідно, купівельна спроможність населення. Тому робити прогнози в цьому відношенні для Росії дуже проблематічно./25 /
2. Загальна характеристика та юридичний статус підприємства
Сільськогосподарський виробничий кооператив «Степове» розташований в південно-східній частині Целінські району, в 150 кілометрах від обласного центру м. Ростов-на-Дону і в 15 кілометрах від районного центру п. Цілина.
Господарство має мережу асфальтованих доріг і розташоване в сприятливих економічних умовах: центральна садиба розташована в 15 км від залізничної станції селища Цілина Північно-Кавказької залізниці. У господарстві є млин, бійня, крупоцех, маслоцех і т.д.
Загальна площа землекористування 7448 га , З них сільськогосподарські угіддя становлять 6819 га (91,55%), в тому числі ріллі 6314 га (84,8%). На 22% площі ріллі грунти піддаються водній ерозії, на 78% потенційно-небезпечних щодо вітрової ерозії.
Територія СПК «Степове» розташована в північній частині Кубано-Приазовської рівнини, що охоплює басейни степових річок - Єгорлик і середній Єгорлик. Рівнинна поверхня междуречних вододілів порушується системою балок і поруч терас. Крім того, на поверхні степу зустрічаються безстічні лиманні пониження і дрібні степові западини.
Переважаючі грунти - чорноземи предкавказские різної потужності. За механічним складом вони порівняно однорідні: глинисті і суглинкові. Наявність гумусу в орному шарі 3,4-4,5%. В основному, порівняно рівнинний рельєф місцевості має цілком сприятливі умови для механізованої обробки грунтів. Ці фактори в цілому сприятливо впливають на вирощування с / г культур. У господарстві організовано 6 польових і 4 кормових сівозміни.
За схемою агрокліматичного районування Ростовської області територія кооперативу розташована в зоні недостатнього зволоження. Основними показниками, що характеризують температурний режим району, є середньомісячна та середньорічна температура повітря, а також середньомісячне і середньорічна кількість опадів.
За даними Целінські метеостанції середньорічна температура повітря 8,4 ° С. Найбільш холодним місяцем є січень - 10 ° С, найтеплішим - липень +22,7 ° С. Сума температур за вегетаційний період складає 3140 С, тривалість безморозного періоду від 200 до 240 днів.
За рік опадів у середньому випадає 411 мм. Середньої кількості опадів достатньо для нормального зволоження грунту, однак, розподіл опадів по місяцях вкрай несприятливо і особливо в критичні періоди розвитку сільськогосподарських культур.
В останні кілька років склалася несприятлива тенденція підтоплення посівів озимих культур і затримки посіву ярих культур на частини земельної території у зв'язку з різким збільшенням рівня грунтових вод у весняний період. Це негативно впливає на економічний стан господарства.
Організаційно-виробнича структура побудована за територіальним принципом.
Основним ринком збуту продукції є безпосередньо Целінський район та Ростовська область.
Товариство має повну господарську самостійність у питаннях прийняття господарських рішень, виборі постачальників, формі розрахунку з ними, в питаннях збуту, встановлення цін, оплати праці та розподіл чистого прибутку.
29.06.1998 року товариство перереєстровано в СВК (сільськогосподарський виробничий кооператив).
СПК є сільськогосподарським підприємством і представляє собою об'єднання фізичних і юридичних осіб для спільної господарської діяльності, засноване на приватній власності його учасників, об'єднану ними в загальну спільну форму власності на засоби виробництва, інше майно і землю, має права та обов'язки юридичної особи, майно, самостійний баланс, круглу печатку із своїм найменуванням, штамп, фірмовий знак (символіку), розрахункові та інші рахунки в національній та іноземній валюті в кредитних установах Російської федерації та за кордоном.
Засновниками СПК є члени трудового колективу «Степовий» Целінські району Ростовської області. СПК має право від свого імені укладати договори, набувати майнові та особисті немайнові права, нести обов'язки, бути позивачем і виступати відповідачем.
Метою діяльності кооперативу є виробництво зернових та олійних культур, одержання прибутку та вирішення соціально-економічних проблем учасників.
Основними видами діяльності СПК є:
▪ виробництво та реалізація насіння зернових, олійних та інших сільськогосподарських культур, а також та іншої с / г продукції;
▪ переробка, зберігання і транспортування с / г продукції, виробництво і торгівля продовольчими та промисловими товарами;
▪ закупівля і торгівля с / г продукцією та інша комерційна діяльність;
▪ інші види діяльності, за винятком заборонених чинним законодавством Російської Федерації, відповідно до мети своєї діяльності.
Фізичні та юридичні особи, повністю оплатили (які внесли) вступний внесок у статутний капітал, є учасниками СПК, набувають право співвласника, право голосу, право на отримання дивідендів, інші права та обов'язки, що випливають з участі у виробничому кооперативі.
Для забезпечення господарської діяльності СПК були утворені статутний капітал, резервний та інші фонди.
На момент реєстрації Статутний капітал складає 3051 тисячі рублів.
У таблиці 2.1 наведені показники, що характеризують розміри господарства.
Таблиця 2.1 Основні показники розміру виробництва СВК «Степове»
Найменування показників
2002 р .
2003 р .
2004 р .
2004 р . у%
2002 р .
2003 р .
Загальна земельного. площа, га
- В т. ч. с.-г. угідь
- З них рілля
7599
7054
6549
7804
7175
6670
7448
6819
6314
98,0
96,7
96,4
95,4
95,0
94,7
Середньорічна чисельність працівників, чол.
- В. т. ч. зайнятих у с / г
300
191
270
173
220
132
73,3
69,1
81,5
76,3
Середньорічна вартість
основних засобів, тис. руб.
36053
36041
31765
88,0
88,1
Поголів'я худоби, ум. гол.
386
339
167
43,3
49,3
Вироблено ВП (за собівартістю), тис. руб.
14768
17563
17696
120,0
100,7
Вартість товарної продукції, тис. грн.
10462
12359
16008
153,0
129,5
Виробництво валової продукції в 2004 році збільшилася в порівнянні з 2002 роком на 20%, а порівняно з 2003 роком на 0,7%. Загальна земельна площа за аналізований період скорочується за рахунок виходу з кооперативу його членів.

Таблиця 2.2 Структура товарної продукції СВК «Степове»
Найменування
продукції
2002 р .
2003 р .
2004 р .
У середньому за три роки
тис. руб.
%
тис. руб.
%
тис. руб.
%
тис. руб.
%
Зернові та зернобобові
Соняшник
Інша продукція Собст.прод., Реалізована в переробленому вигляді
6312
3284
118
1235
53,1
27,6
1,0
10,6
6868
4659
86
648
50,2
34,0
0,6
4,7
4579
7668
499
1556
29,9
50,0
3,2
10,0
5920
5203
235
1146
43,4
38,2
1,7
8,4
Разом по рослинництву
10949
92,1
12261
89,6
14302
93,3
12504
91,7
Вівці і кози
ВРХ
Свині
Коні
Шерсть
Молоко
Інша продукція
Продукція собст. вироб-ва, реаліз. в перероб. вигляді
8
12
98
9
18
144
8
340
0,06
0,1
0,8
0,08
0,2
1,2
0,06
2,9
4
25
311
-
10
164
-
316
0,03
0,18
2,27
-
0,07
1,2
-
2,3
9
259
42
-
11
55
-
390
0,06
1,7
0,27
-
0,07
0,36
-
2,54
7
99
150
3
13
121
3
349
0,05
0,73
1,1
0,03
0,1
0,89
0,03
2,56
Разом по тваринництву
637
5,4
830
6,1
766
5,0
744
5,5
Роботи та послуги
302
2,5
589
4,3
262
1,7
384
2,8
Всього по господарству
11888
100
13680
100
15330
100
13632
100
Виручка від реалізації
11888
х
13680
х
15330
х
13632
х
Собівартість
10462
х
12359
х
16008
х
12943
х
Фін. результат (+,-)
+1426
х
+1321
х
-678
х
+689
х
Для визначення спеціалізації підприємства необхідно проаналізувати структуру товарної продукції і по питомій вазі виручки від реалізації товарної продукції визначити провідну галузь виробництва.
Аналіз структури товарної продукції показує, що в СВК «Степове» на частку продукції рослинництва припадає 91,7% виручки від реалізації сільськогосподарської продукції в середньому за три роки. Питома вага виручки від продажу продукції тваринництва в 2004році склав-5%. Виробничий напрямок аналізованого підприємства - рослинницької. Явно простежується тенденція збільшення питомої ваги виручки від продажу соняшнику: в 2002 році він склав 27,6%, у 2004 - 50,0%, одночасно скорочується питома вага зернових і зернобобових з 53,1% до 29,9%. Для поліпшення фінансового стану підприємства даний факт є позитивним, проте необхідно дотримуватися сівозміни, інакше родючість грунту знижується.
Таким чином, господарство має спеціалізацію, відповідну природно-кліматичних та економічних умов виробництва.
3. Організація обліку заробітної плати в СВК «Степова»
3.1 Первинний облік оплати праці в господарстві
Основне завдання організації зарплати полягає в тому, щоб поставити оплату праці у залежність від його колективу та якості трудового внеску кожного працівника і тим самим підвищити стимулюючу функцію вкладу кожного. Організація оплати праці передбачає:
1.Визначення форм і систем оплати праці працівників підприємства;
2. Розробку критеріїв і визначення розмірів доплат за окремі досягнення працівників та спеціалістів підприємства;
3.Розробка системи посадових окладів службовців та спеціалістів;
4. Обгрунтування показників і системи преміювання співробітників.
Згідно з колективним договором в СВК «Степове» оплата праці працівників даного господарства виробляється на підставі відрядної і погодинної форм оплати праці.
Оплата праці працівників визначається його особистим внеском з урахуванням кінцевих результатів робіт і максимальним розміром не обмежується. Протягом року колективам виплачується відрядний аванс.
З метою подальшого стимулювання праці працівників господарства у збільшенні виробництва продукції, були визначені наступні умови праці:
1. У рослинництві та тваринництві оплата проводиться за відрядними розцінками і в натуральній формі (конкретні умови обумовлюються в договорах, укладених між адміністрацією і конкретним колективом).
2. У підсобних і допоміжних виробництвах оплата праці провадиться на підставі норм і розцінок, які існують у господарстві. Діє єдина шестіразрядний тарифна сітка. Тарифні ставки розраховані на семигодинний робочий день. За цим тарифних ставок оплачується праця робітників відрядників і погодинників.
3. З 1999р. введена натуроплата 10% від вартості валової продукції. Оплата здійснюється за рослинницької продукції (пшениця, ячмінь, кукурудза). Натуральні виплати розподіляються пропорційно річному заробітку. Всі натуральні виплати з загальногосподарського фонду продаються за собівартістю.
Заробітна плата працівників визначається на основі фінансових можливостей підприємства. При цьому, при визначенні розмірів заробітної плати працівників різних професій враховується як їх конкретний внесок у виконанні робіт, пов'язаних з основною діяльністю, так і умови праці і виконуваних робіт.
Для здійснення своєчасного розрахунку з працівниками підприємства бухгалтерія повинна своєчасно отримувати достовірні відомості про їх прийом, переміщення, звільнення, надання відпусток, часу роботи в нічний час, понаднормово, святкові дні і т.п. З цією метою відділ кадрів підприємства здійснює облік особового складу і спільно з іншими службами - облік використання робочого часу.
Рух особистого складу ведеться в наступних документах:
- Наказ про прийом на роботу (ф. № Т-1);
- Особова картка (ф. № Т-2);
- Наказ про переведення на іншу роботу (ф. № Т-5);
- Записка про надання відпустки (ф. № Т-6);
- Наказ про припинення трудового договору (ф. № Т-8).
У всіх документах проставляється табельний номер працівника, присвоєний йому при прийомі на роботу. Бухгалтерія підприємства на підставі первинних документів відкриває на кожного працівника картку-довідку, в яку заносяться всі відомості, необхідні для розрахунку заробітної плати, і накопичуються дані з місяця в місяць з подальшим використанням їх для розрахунку середнього заробітку у відповідних випадках.
Облік особового складу працівників забезпечує систематичне отримання інформації про обліковому складі працівників, в який включаються всі працівники підприємства, прийняті на постійну, сезонну або тимчасову роботу на строк один день і більше, а також особи, які працюють за договорами підряду та іншими договорами цивільно-правового характеру .
Значення обліку особового складу зростає у зв'язку з необхідністю використання показника середньооблікової чисельності працівників при розрахунку нормованого розміру витрат на оплату праці. Ці дані використовуються при розрахунку податків.
Визначення середньооблікової чисельності працівників проводиться відповідно до «Інструкції зі статистики чисельності і заробітної плати робітників і службовців на підприємствах, в установах і організаціях», затвердженої Держкомстатом СРСР 17.09.87г. № 17-10370. Чисельність осіб, які працюють за договорами підряду та іншими договорами цивільно-правового характеру, враховується у загальній кількості основного виробничого персоналу щомісяця, протягом усього терміну дії договору.
Завданням обліку використання робочого часу є контроль за своєчасною явкою на роботу, виявленням не вийшли на роботу і тих, що запізнилися, своєчасним відходом з роботи, фактично відпрацьованим часом. На підприємстві ведеться в табелях обліку використання робочого часу типової форми № Т-12, Т-13, Т-14, а також у списку осіб, що працюють понаднормово (ф. № Т-15). Табель складається в одному примірнику завідуючим відповідних підрозділів господарства.
У табель записується весь особовий склад підрозділу у встановленій послідовності з табельних номерів (особистих рахунків), присвоєних працівникам. У табелі щодня відзначають вихід на роботу, кількість відпрацьованих годин. У кінці місяця у табелі підводять підсумки про відпрацьований час (години, дні), днями неявки на роботу (з причин). Потім табель здають в бухгалтерію, де дані, після відповідної перевірки, використовуються для складання розрахунково-платіжної відомості.
Паралельно з табельною на підприємстві ведуть первинний облік втрат робочого часу в результаті цілоденних (змінних) і внутрізмінних простоїв. Для цього використовують обліковий лист цілоденних (змінних) і внутрізмінних простоїв, який заповнює щодня при наявності простоїв керівник виробничого підрозділу. Щодня облікові листи передають на розгляд керівнику підприємства для вжиття відповідних заходів, а після цього - в бухгалтерію, де їх використовують для обліку простоїв і нарахування оплати праці. Підсумки часу простоїв, зафіксованих в даному документі, повинні відповідати часу простоїв, відображених у табелях обліку використання робочого часу.
При виникненні нещасних випадків на виробництві, заповнюють спеціальний документ - акт про нещасний випадок на виробництві.
Для обліку витраченої праці, обсягу виконаних робіт, нарахування заробітку, а в ряді випадків і деяких матеріальних витрат у процесі роботи, для працівників, зайнятих у галузі рослинництва, використовують різні форми облікових листів.
Для обліку польових і стаціонарних робіт, виконаних тракторами, комбайнами та іншими самохідними машинами, застосовують обліковий лист тракториста-машиніста (форма № 133), який заповнюють на кожного тракториста-машиніста окремо.
Обліковий лист тракториста-машиніста веде бригадир, підписують тракторист, бригадир і стверджує агроном. За даними облікового аркуша бухгалтерія нараховує заробітну плату трактористу-машиністу.
Подорожній лист трактора (форма № 134) використовують для обліку роботи тракторів на транспортних роботах. У цьому документі відображають кількість відпрацьованих запитів, пробіг, витрата пального за нормою і фактично, суми нарахованої оплати праці і т.д.
У тваринництві заробітну плату в СВК «Степове» нараховують залежно від кількості і якості одержуваної продукції. Тому для обліку виробітку і підрахунку заробітку використовують дані первинних документів з обліку руху тварин. На підставі акта на оприбуткування тварин (форма № 211), нараховують заробітну плату скотарів.
Дані акта на переведення тварин із групи в групу використовують для нарахування заробітної плати свинарям - за поголів'я поросят до моменту відбирання і отриманий приріст живої маси, конюх - за збереження молодняку ​​до моменту відбиття.
Відомість зважування тварин (форма № 216) служить підставою для визначення приросту живої маси за звітний період, за який нараховується заробітна плата скотар і іншим працівникам тваринництва. Отриманий приріст живої маси визначають у спеціальному документі - розрахунку приросту ваги.
Розрахунок нарахування оплати праці працівникам тваринництва застосовують для нарахування заробітної плати з урахуванням обсягу виконаних робіт, на які встановлено відрядні розцінки. У цьому розрахунку записують П.І.Б. основних і підменю працівників, кількість відпрацьованих кожним з них людино-годин, розцінки та обсягу виконаних робіт. Складають розрахунок завідувач фермою, бригадир і обліковець. В кінці місяця його підписує зоотехнік, потім документ надходить до бухгалтерії для складання розрахунково-платіжних відомостей.
На допоміжних виробництвах дослідного господарства для обліку обсягу виконаних робіт, витрат праці і нарахування заробітної плати використовують наряди на відрядну роботу (форма № 136). Його застосовують з метою врахування обсягу виконаних робіт, витраченого часу і нарахування заробітної плати членам бригади. Наряд виписують строком до місяця в одному екземплярі. Протягом місяця в ньому відзначають виконані роботи та на зворотному боці наряду ведуть табель, в якому щоденно враховують час, відпрацьований кожним членом бригади. Після виконання завдання або після закінчення місяця розраховують загальну суму оплати праці за роботу. Заробіток кожного працівника визначається за розрядами і кількістю відпрацьованого часу в процесі виконання роботи.
Подорожній лист вантажного автомобіля є первинним документом з обліку роботи вантажного автотранспорту і підставою для нарахування заробітної плати водіям та вантажникам.
На підставі первинних документів працівники бухгалтерії нараховують основну та додаткову заробітну плату робітникам і службовцям. При нарахуванні заробітної плати керуються Положенням про оплату праці та преміювання, норм виробітку, розцінками, тарифними ставками, встановленими посадовими окладами і т.д.
3.2 Аналітичний і синтетичний облік розрахунків з персоналом по заробітній платі
Аналітичний облік розрахунків з оплати праці та нарахування заробітної плати здійснюється за такими основними напрямками:
- По кожному працівнику незалежно від часу його роботи на підприємстві;
- За видами нарахувань;
- За джерелами виплат;
- По структурних підрозділах;
- За видами продукції, що випускається, послуг, що надаються, виконуваних робіт.
На робочому місці розраховувача основним напрямком аналітичного обліку є організація обліку нарахування по кожному конкретному працівникові.
В даний час на підприємствах і в організаціях використовуються три варіанти організації такого аналітичного обліку: за розрахунково-платіжними відомостями, роздільно по розрахункових та платіжних відомостях і за складеними машинним способом листків «розрахунок заробітної плати» (нараховано, утримано і до видачі) на підставі яких заповнюється платіжна відомість для видачі заробітної плати.
Перші два варіанти використовуються в умовах ручної обробки документації, а останній - в умовах автоматизації обліку.
У СПК «Степове» застосовують окремо розрахункові та платіжні відомості.
Відповідно до чинного Трудовим Кодексом заробітна плата може видаватися працюючим два рази на місяць, у строки, встановлені в колективному договорі.
Якщо заробітна плата видається два рази на місяць, то за його першу половину або видається аванс, або робиться повний розрахунок. Найчастіше видається аванс. Розміри авансу та строки його видачі встановлюються в колективному договорі. Аванс встановлюється у відсотковому відношенні до окладу або середньої заробітної плати за попередній період. Сума авансу не повинна бути більше фактично заробленої за відповідний період. Зазвичай аванс встановлюється на рівні 40% від місячного заробітку, враховуючи, що утримання становлять приблизно 10 відсотків від нарахованої суми. В аналізованому підприємстві аванс не виплачується.
Численні документи з обліку виробітку і заробітної плати надходять до бухгалтерії або на обчислювальний центр з виробничих підрозділів за графіком. Після надходження документів проводиться їх угрупування з метою визначення загального місячного заробітку кожного працівника і загального фонду заробітної плати по підприємству в цілому і за категоріями працюючих.
Основним зведеним документом щодо обчислення заробітної плати є розрахункова відомість (розрахунковий лист - та ж розрахункова відомість тільки на одну людину).
Підставою для складання розрахункової відомості служать наступні первинні документи:
- Табель обліку використання робочого часу;
- Накопичувальні картки заробітної плати. Така картка використовується для обчислення заробітної плати робітників-відрядників. Вона заводиться на кожного працівника на місяць. У неї з нарядів, маршрутних листів або інших документів переноситься заробіток за той чи інший період, наприклад, за день;
- Довідки-розрахунки на окремі види доплат, сум додаткової заробітної плати та допомог з тимчасової непрацездатності;
- Виконавчі листи і заяви працівників на різні відрахування і утримання із заробітної плати;
- Платіжні відомості або видаткові касові ордери на видані аванси.
Платіжна відомість складається по структурних підрозділах СПК «Степове».
У платіжній відомості містяться лише показники, пов'язані з видачею заробітної плати на руки:
табельний номер, П.І.Б., сума до видачі, розписка в отриманні.
Працівники отримують заробітну плату або в касі підприємства, або у відділенні банку, в якому відкрито їх особистий рахунок.
Для виплати заробітної плати з каси встановлено жорсткі терміни - три дні з моменту отримання готівкових грошових коштів в установі банку. У ці дні дозволяється зберігати готівку в касі понад установлений ліміт.
Якщо заробітна плата не отримана у встановлені терміни, то в платіжній відомості проти П.І.Б. працівника спеціальним штампом йди від руки робиться відмітка «депоновано», а не видані суми називаються депонентської.
На лицьовій стороні платіжної відомості касир робить запис про її закриття. При цьому вказуються суми виданої готівкою і депонованої заробітної плати.
На депонентської суми складається реєстр невиданий заробітної плати.
Закрита платіжна відомість і реєстр не виданої заробітної плати передаються касиром в бухгалтерію, в розрахунковий відділ. Після їх перевірки бухгалтер виписує видатковий касовий ордер на суму виданої заробітної плати, оформляє і передає його в касу для складання звіту касира.
Вся, не видана в зазначені терміни заробітна плата, підлягає поверненню на розрахунковий рахунок підприємства. При цьому в оголошенні на внесок готівкою вказується, що це депоновані суми. Ці суми банк не може направляти на погашення заборгованості підприємства або на інші виплати і зобов'язаний видати їх на першу вимогу підприємства.
У бухгалтерії підприємства облік депонентської сум ведеться в Книзі обліку депонованих сум. Книга відкривається на рік. Облік ведеться в розрізі виробничих підрозділів (цехів, відділів). Сума заборгованості з небаченою заробітній платі числиться в обліку і протягом трьох років. Після закінчення цього терміну сума списується до складу балансового прибутку, як прибуток від позареалізаційних операцій. Можливо, організувати облік депонованої заробітної плати і на підставі реєстрів не виданої заробітної плати, в яких передбачені для цього відповідні графи.
Виплата депонентської сум оформляється або видатковими ордером, або виконує його функції відрізний частиною листка книги обліку депонованих сум. Виплата відпускних та розрахунку при звільненні оформляється або видатковими ордером, або платіжною відомістю.
У спеціальних графах документа записуються суми нарахованої основної і додаткової заробітної плати за її видами, а також вказуються нараховані допомоги по тимчасовій непрацездатності, вагітності та пологах, премії за рахунок фондів економічного стимулювання. Після підрахунку загальної суми, нарахованої за місяць, у відомості відображають також суми утримань до бюджету, за виконавчими листами та інші види утримань. Потім визначають сальдо на кінець місяця по кожному працівнику і суми, що підлягають виплаті. Розрахунково-платіжна відомість підписується головним бухгалтером і керівником.
При видачі з каси заробітної плати становлять платіжну відомість, де записують П.І.Б. працівника, його табельний номер і суми до отримання. У відомості повинні бути підписи керівника господарства та головного бухгалтера, що дозволяють видачу грошей з каси. Гроші з каси видає касир під розписку одержувача або за дорученням. Неполученная у строки заробітна плата відноситься в рахунок розрахунків з депонентами. У платіжній відомості в цьому випадку проти прізвища особи, який не одержав суму, ставиться відмітка «депоновано». Про виданої з каси суму заробітної плати робляться відповідні відмітки в розрахунково-платіжних відомостях. Розрахунково-платіжна відомість, складена на відділеннях та в інших підрозділах, підписується керівником відділення або керівником підрозділу і бухгалтером. Після перевірки головним бухгалтером відомість стверджує керівник господарства.
Аналітичний облік розрахунків з депонентами по сумах своєчасно не виданої оплати праці ведуть у відомості обліку депонованої оплати праці.
Синтетичний облік розрахунків з персоналом з оплати праці здійснюється на пасивному рахунку 70 «Розрахунки з персоналом з оплати праці». Рахунок переважно пасивний, входить до групи рахунків розрахунків. На цьому рахунку відображається стан розрахунків з працівниками як складаються, так і не перебувають в обліковому складі підприємства за всіма видами виплат. За кредитом рахунка відображають нарахування з оплати праці (за всіма видами оплати праці, премій, допомоги, пенсій, працюючим пенсіонерам та ін виплати), а також по виплаті доходів по акціях і інших цінних паперів даної організації, а за дебетом - утримання із нарахованої суми оплати праці та видачу належних сум працівникам. Сальдо цього рахунку, як правило, кредитове і показує заборгованість організації перед робітниками і службовцями по заробітній платі.
Склад та перелік облікових регістрів синтетичного обліку при журнально-ордерній формі обліку обмежуються наступними журналами-ордерами:
- Оборот по кредиту рахунку 70 «Розрахунки з персоналом з оплати праці» знаходить відображення в журналі-ордері № 10. У ньому відображаються суми нарахованої заробітної плати, включаються до собівартості продукції, тобто віднесені в дебет рахунків 20,23,25,26 і в кредит 70, а також віднесені в дебет рахунків 08,69,91.
- Оборот за дебетом рахунка 70, тобто суми виплат, утримань і відрахувань із заробітної плати залежно від їх виду, знаходить відображення в журналі - ордері № 1 - суми раніше виданого авансу (кредит рахунки 50), у журналі - ордері № 8-суми утриманих податків (сч.68), погашення раніше наданих позик і кредитів (сч.73), а також аліменти та інші платежі (рах. 76).
Узагальнюючим реєстром, в якому групуються всі витрати виробництва по об'єктах обліку витрат для калькуляції собівартості, є особові рахунки підрозділів (виробничий розрахунок) і зведені особові рахунки по господарству в цілому.
В особових рахунках витрати групуються за встановленими статтями, але оскільки вони різні, в особових рахунках їх записують від руки. Також, в особових рахунках забезпечується угруповання за видами виробництва, обсягами витрат і кореспондуючих рахунках.
Зведені особові рахунки по господарству в цілому складають при наявності декількох однорідних підрозділів (рослинництво, тваринництво).
Таблиця 3.1. Господарські операції по рахунку 70 «Розрахунки з персоналом з оплати праці» в СВК «Степове»
З-до за К т сч.70 на 1.01.2004 р. 1033тис. руб.
Зміст господарських операцій
Сума, тис. грн.
Кореспонденція рахунків
Дебет
Кредит
Нараховано зарплату:
працівникам рослинництва
1242,0
20 / 1
70
працівникам тваринництва
355,0
20 / 2
70
працівникам підсобних промислових підприємств
146,0
20 / 3
70
працівникам допоміжних виробництв
163,0
23
70
загальновиробничому персоналу
234,0
25
70
загальногосподарському персоналу
170,0
26
70
працівникам обслуговуючих виробництв
82,0
29
70
працівникам, зайнятим на інших роботах
192,0
97,44
70
Нараховано допомоги по тимчасовій непрацездатності
56,0
69
70
Нараховано відпускні
288,0
20,96
70
Разом:
2928,0
-
-
Утримано із заробітної плати:
податок з доходів фізичних осіб
382,0
70
68
проф. внески
28,7
70
76
ощадкаса
8,2
70
76
за виконавчими листами
76,7
70
76
Видана заробітна плата
2008,7
70
50
З-до за К т сч.70 на 1.01.2005 р. 347 тис. крб.

У регістрах журнально-ордерної форми для відображення операцій по рахунку 70 призначений журнал-ордер № 10 АПК. У цьому журналі для рахунка 70 відведена окрема графа, куди заносяться кредитові обороти рахунка з розбивкою по рядках в розрізі кореспондуючих рахунків. А дебетовий оборот рахунка 70 відображають у журналах-ордерах № 1, № 7АПК, № 8, № 11.
Зведена відомість за розрахунками з працівниками узагальнює дані в цілому по господарству. Тут показуються суми нарахованої оплати праці за видами, дані про суми заробітної плати, виданої протягом місяця готівкою, про розміри депонованих сум і сум утримань за видами.
За даними цієї відомості виписуються чеки на отримання готівки з банку, становлять довідки про використання фонду оплати праці, які щомісячно подають до відділення банку та інші інстанції.
Зведена відомість № 58 АПК служить для систематизації нарахованої оплати праці за видами діяльності та за категоріями працівників (робітники, керівники, службовці, спеціалісти). По кожній категорії працівників вказується кількість відпрацьованих людино-годин, суми оплати праці, премії з фонду оплати праці та матеріальні заохочення. Відомість відкривають на рік. Записи в ній робляться щомісяця на підставі розрахунково-платіжних відомостей. Загальна сума за відомістю № 58 АПК повинна контролюватися сумою, вказаною у зведеній відомості за розрахунками з працівниками.
У СПК «Степове» розрахунок заробітної плати здійснюється за допомогою спеціалізованої комп'ютерної програми «Зарплата». Ця програма розроблена Міністерством сільського господарства, поширює її й обслуговує Ростовський обчислювальний центр.
Співробітники цього центру допрацьовують і налаштовують програму з урахуванням особливостей роботи конкретного підприємства.
Бухгалтер з розрахунку заробітної плати опрацьовує документи, робить розрахунки по нарахуванню лікарняних, відпускних та інших оплат і заносить отримані дані в програму, де здійснюється розрахунок.
3.3 Оплата праці за опрацьованим час
Право на відпустку працівникам підприємства надається після закінчення 6 місяців безперервної роботи на даному підприємстві, ст. 122 ТК РФ. Порядок розрахунку відпускних виплат наступний: сума відпускних виплат працівникові визначається шляхом множення його середньоденного заробітку на кількість днів, що підлягають сплаті. Виняток становлять випадки застосування організацією підсумованого обліку робочого часу. При розрахунку відпускних розглядаються наступні показники: розрахунковий період, перелік виплат, що враховуються при обчисленні середнього заробітку середній денний заробіток.
Відпустка встановлений в календарних днях, то середній денний заробіток для оплати відпусток і виплат компенсацій за невикористані відпустки нараховуються за останні три календарні місяці, майбутні відпустки, шляхом ділення суми нарахованої зарплати на 3 та на 29,6 (середньомісячне число календарних днів), що відповідає ст. 139 ТК РФ.
Стаття 139 ТК РФ встановлює, що розрахунковий період для обчислення середнього заробітку, для обчислення відпускних виплат і компенсацій за невикористану відпустку становить 3 місяці. Колективним договором може бути передбачено інший розрахунковий період, якщо це не погіршує становище працівників. Організації (крім бюджетних) можуть встановлювати всім або окремим категоріям працівників розрахунковий період у 12 календарних місяців (з 1-го до 1-го числа), що передують події, з яким пов'язана подальша виплата.
З розрахункового часу відповідно п.11 «Порядку обчислення середнього заробітку» виключаються:
- Святкові та неробочі дні, встановлені законодавством РФ;
- Невідпрацьовані працівником дні, за які виплачувався або зберігався середній заробіток відповідно до законодавства РФ;
- Дні непрацездатності, за які працівник отримував допомогу з тимчасової непрацездатності або допомога по вагітності та пологах;
- Дні відпустки без збереження заробітної плати на підставі ст.128 і 263 ТК РФ;
- Час простою не з вини працівника, у тому числі з-за припинення діяльності організації цеху, виробництва;
- Час простою у зв'язку зі страйком, в якій працівник не брав участь, але не мав можливості виконати свою роботу.
Відповідно до ст. 139 ТК РФ для розрахунку середньої заробітної плати враховуються тільки виплати, передбачені системою оплати праці (заробітна плата, надбавки, доплати, компенсації, премії тощо), що застосовується у відповідній організації, незалежно від джерела виплат.
Суми оплати за час, не включається до розрахункового періоду, не враховуються і при обчисленні середнього заробітку.
Нарахування відпускних виробничим робітником у СПК «Степове» відображається бухгалтерським записом дебет 20 кредит 70 рахунку. При нарахуванні відпускних, що припадають на наступний за поточним місяць дебетується рахунок 97 "Витрати майбутніх періодів" у кореспонденції з рахунком 70, однак у господарстві невірно відображаються дані господарські ситуації.
Працівниці сирзаводу Носовий Н.В. з 4 серпня 2004 року надати відпустку на 28 календарних днів. Значить, розрахунковий період з 1 травня до 1 серпня 2004 року. У травні заробітна плата Носовий Н.В. становила 2000 руб., в червні 2480 руб., в липні - 3000 руб.
Місяць травень Носова Н.В. відпрацювала повністю, в червні з 3 по 7 число включно була на лікарняному, а 18 і 19 липня брала відпустку за свій рахунок.
У даному підрозділі встановлено п'ятиденний робочий тиждень, тому застосовується коефіцієнт 1,4
1.Загальна сума виплат за розрахунковий період
2000 + 2480 + 3000 = 7480 руб.
2. Визначаємо кількість календарних днів у червні та липні, відпрацьованих Носовий Н.В.
У червні вона відпрацювала 16 днів, це буде 22,4 календарного дня (16х1, 4). А в липні - 19 днів, або 26,6 календарного дня (19х 1,4).
3. Розраховуємо середньоденний заробіток Носовий Н.В.
7480: (29,6 +22,4 +26,6) = 95 руб. 17 коп.
4. Сума відпускних дорівнює
95, 17 х 28 = 2664 руб. 63 коп. Дт рахунку 20 / 3 Кт счета70
Витрати на оплату середнього заробітку за час наданих працівникам щорічних відпусток відображаються в бухгалтерському обліку організації наступним чином:
• на рахунок створеного в організації резерву майбутніх витрат на оплату середнього заробітку за відпустку;
• безпосередньо на рахунки обліку витрат за умови, що час наданого працівникові відпустки припадає на межі одного календарного місяця, а організація не створює резерву майбутніх витрат на оплату середнього заробітку;
• на рахунку обліку витрат майбутніх періодів в частині сум середнього заробітку за дні, що припадають на наступні календарні місяці, за умови, що організація не створює резерву майбутніх витрат на оплату середнього заробітку.
У наказі (розпорядженні) за СПК «Степове» про надання відпустки працівникові Шевцова С.Т. зазначено, що йому надається відпустка на 28 календарних днів з 1 по 28 липня. Необхідно розрахувати суму оплати за відпустку. Згідно з обліковими даними нарахована заробітна плата за попередні 3 міс. склала: за квітень - 7000 руб., за травень - 7200, за червень -6900 руб.
Розрахунок оплати за відпустку:
1) Середній денний заробіток = (7000 +7200 +6900): 3: 29,6 = 237,61 руб.
2) Сума за наданий відпустку = 237,61 х ​​28 = 6653,08 руб.
Право створення організацією резерву на оплату середнього заробітку за відпустку передбачено п. 72 Положення ведення бухгалтерського обліку та бухгалтерської звітності в Російській Федерації, затвердженого При-зом Мінфіну РФ від 29 липня 1998 р . № 34н. Резерв створюється з метою рівномірного включення майбутніх витрат у витрати виробництва або обігу.
Якщо ж такий резерв положеннями облікової політики організації не передбачений, витрати на оплату середнього заробітку за відпустку безпосередньо відносяться на рахунки обліку виробничих витрат (витрат обігу). Однак при цьому необхідно враховувати вимоги п. 65 Положення по веденню бухгалтерського обліку, згідно з яким вироблені в звітному періоді організацією витрати, пов'язані з наступних звітних періодів, повинні відображатися в бухгалтерському обліку і звітності як витрати майбутніх періодів і надалі списуватися в порядку, встановленому організацією (рівномірно, пропорційно обсягу продукції тощо) протягом періоду, до якого вони відносяться.
У зв'язку з цим якщо відпустка припадає на два, а то й три календарні місяці, а резерву майбутніх витрат на ці цілі організація не створює, суми середнього заробітку за наступні календарні місяці належать спочатку на рахунки обліку витрат майбутніх періодів, а при настанні відповідних місяців - на рахунки обліку витрат.
Списання сум середнього заробітку за рахунок створюваного в організації резерву витрат на майбутню оплату відпусток.
Розмір відрахувань до резерву визначається виходячи із суми витрат на оплату праці працівників, прийнятих при розрахунку відпускних сум та відрахувань на соціальне страхування та забезпечення, включаючи суми єдиного соціального податку, страхових внесків на обов'язкове пенсійне страхування та страхових внесків на обов'язкове страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань.
Витрати за освітою резерву відносяться на рахунки обліку витрат з оплати праці відповідних категорій працівників:
• на рахунок 20 - працівників основного виробництва;
• на рахунок 23 - працівників допоміжних цехів і виробництв;
• на рахунок 25 - працівників загальновиробничого призначення;
• на рахунок 26 - працівників адміністративно-господарського та обслуговуючого персоналу;
• на рахунок 29 - працівників дитячих дошкільних установ, гуртожитків, їдалень, будинків відпочинку та інших обслуговуючих господарств;
• на рахунок 44 - персоналу торгових і постачальницьких організацій. Резерв може утворюватися наступним способом.
Так, величина резерву може визначатися як відсоток від фактично нарахованої заробітної плати працівникам, який розраховується як відношення річної планової суми на оплату відпусток у звітному році і відрахувань з них на потреби соціального страхування і забезпечення до планового річного фонду оплати праці.
Всього річний фонд заробітної плати (оклад, тарифна ставка, постійні доплати, надбавки, плановані суми премій) працівників підприємства на поточний рік без урахування відрахувань сум єдиного соціального податку, страхових внесків на обов'язкове пенсійне страхування та страхових внесків на потреби обов'язкового соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань становить 2928 тис.руб.
Річний фонд витрат на оплату відпусток - 288,0 тис. руб., ЄСП з сум середнього заробітку за загальним тарифом 20,0% - 57,6 тис. руб., Відрахування на потреби обов'язкового соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань за тарифом 0,5%, відповідного 4-го класу професійного ризику - 1,44 тис.руб.
Відсоток щомісячних відрахувань у резерв становитиме 11,8%.
[(288,0 +57,6 +1,44): 2928].
У бухгалтерському обліку підприємства повинні бути оформлені такі записи:
Дебет 20 Кредит 70 - 2928 тис. руб. - Нараховані суми оплати праці працівникам основного виробництва
Дебет 20 Кредит 69 «Розрахунки по соціальному страхуванню і забезпечення», за відповідними субрахунками обліку
585,6 тис. руб. (2928 тис. руб. Х 20,0%) - з нарахованих сум оплати праці на користь працівників основного виробництво зроблені відрахування єдиного соціального податку (включаючи страхові внески на обов'язкове пенсійне страхування).
Дебет 20 Кредит 69, субрахунок «Розрахунки по обов'язковому страхуванню від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань»
14,64 тис. руб. (2928 тис.руб. Х 0,5%) - відрахування на потреби обов'язкового соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань
Дебет 20 Кредит 96 «Резерви майбутніх витрат», субрахунок "Резерв витрат на оплату відпусток»
345,5 тис.руб. (2928 руб. Х 11,8%) - з нарахованих сум заробітної плати проведені відрахування в резерв витрат на майбутню оплату відпусток.
Трудовий кодекс РФ також гарантує дотримання інтересів працівників у період настання тимчасової непрацездатності, в тому числі виплату допомоги по тимчасовій непрацездатності (ст. 138 ТК РФ).
У всіх випадках підставою для нарахування і виплати допомог з тимчасової непрацездатності є належним чином оформлений листок непрацездатності.
Випадки і термін, за який виплачується допомога з тимчасової непрацездатності, залежать від причин, які послужили підставою для призначення допомоги.
При захворюваннях (травмах) допомога виплачується за термін, на який виданий листок непрацездатності, але за умови, що час хвороби припадає на період роботи, включаючи час випробувального терміну і день звільнення.
За загальним правилом допомога по тимчасовій непрацездатності видається з першого дня встановлення втрати працездатності і до дня її відновлення або встановлення інвалідності. Відповідні терміни повинні бути підтверджені записами в видавали листках непрацездатності.
При настанні тимчасової непрацездатності у період перебування працівника у щорічній відпустці допомога виплачується за всі дні хвороби, засвідчені лікарняним листком. Відпустка ж продовжується на число робочих днів хвороби під час відпустки (ст. 124 ТК РФ).
Для обчислення допомоги з тимчасової непрацездатності слід перш за все встановити право працівника на відповідний розмір одержуваного допомоги. Розмір його залежить від безперервного трудового стажу, що дає право на одержання допомоги, а також від категорії одержувачів допомоги, причин тимчасової непрацездатності та ряду інших положень, зазначених у чинному законодательстве./14 /
У розмірі 100% середнього заробітку працівника незалежно від стажу роботи допомога виплачується в наступних випадках (пп. 29 і 30 Положення по ПВНТ):
1. Якщо причиною непрацездатності стало трудове каліцтво або професійне захворювання.
2. Працюючим інвалідам ВВВ та прирівняним до них особам.
3. Працівникам, які мають на своєму утриманні трьох дітей або більш, які не досягли 16 років (учні - 18 років) (п. 30 Положення по ПВНТ).
4. Якщо тимчасова непрацездатність настала через поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних при виконанні інтернаціонального обов'язку (п. 30 Положення по ПВНТ) і ін
У всіх інших випадках розмір допомоги визначається залежно від безперервного трудового стажу:
- 100% заробітку - працівникам з безперервним трудовим стажем від 8 років і більше;
- 80% заробітку - працівникам з безперервним трудовим стажем від 5 до 8 років і працівникам з числа круглих сиріт, які не досягли 21 року, у яких безперервний трудовий стаж до 5 років;
- 60% заробітку - працівникам з безперервним трудовим стажем до
5 років.
З 1січня 2004 року набрав чинності Федеральний закон № 166 - ФЗ «Про бюджет Фонду соціального страхування РФ на 2004 рік». Цей закон змінив порядок розрахунку лікарняних листів, а також допомоги по вагітності та пологах. Тепер допомоги треба обчислювати виходячи із середнього заробітку за 12 місяців, що передують місяцю, в якому захворів.
Співробітник, який за останні 12 календарних місяців пропрацював менше трьох місяців, може розраховувати лише на допомогу, яка не перевищує МРОТ за кожний повний календарний місяць (В даний час це 800 рублів). Якщо працівник відпрацював більше трьох місяців за рік, його допомога треба розраховувати, виходячи з середнього заробітку. Про те, як його визначити, йдеться в Положенні про особливості порядку обчислення середньої заробітної плати, яке затверджене постановою Уряду РФ від 11 квітня 2003 року № 213. Максимальний розмір допомоги, який організація виплачує працівникові за рахунок коштів ФСС Росії, становить 15000 рублів на місяць.
Законом «Про бюджет ФСС на 2005 рік» уряд вніс поправку, зменшує допомога з тимчасової непрацездатності на 15%. У перші два дні хвороби працівники отримуватимуть не денну зарплату, а ПВН в середньому 85% заробітку за рахунок коштів роботодавця.
Виходячи з положень ст. 8 Закону № 166-ФЗ середній заробіток працівника для обчислення допомоги розраховується за 12 календарних місяців, що передують місяцю настання непрацездатності, відпустки по вагітності та пологах.
У 2006 році збільшиться одноразову допомогу по народженню дитини з 6000 до 8000 рублів, щомісячну допомогу по догляду за дитиною до 1,5 року - з 500 до 700 рублів, максимальний розмір допомоги по вагітності та пологах до 15000 руб.
Розмір середньоденного заробітку для обчислення розміру допомоги по тимчасовій непрацездатності та по вагітності та пологах визначається шляхом ділення суми заробітної плати, фактично нарахованої за розрахунковий період, на кількість відпрацьованих у цей період днів.
Співробітник бухгалтерії перебував на лікарняному з 06.06.05 по 10.06.05.
2004 р . відпрацьований працівником повністю, за винятком часу чергової відпустки, наданої працівникові з 01.08.04 по 28.08.04. Заробітна плата за 2004р. склала: у червні - 1300 руб., в липні - 1400 руб., у серпні - 1400 руб., крім того нараховані відпускні в сумі 1340, руб., у вересні - 1100руб., у жовтні - 1500руб., в листопаді - 1200руб ., в грудні - 1300руб., в 2005 році: у січні-1400руб., в лютому-1400руб., в березні - 1500руб., у квітні - 1700руб., у травні - 1700 руб. Безперервний трудовий стаж працівника становить 6 років.
При тимчасовій непрацездатності роботодавець виплачує працівникові допомогу по тимчасовій непрацездатності. Розміри допомоги по тимчасовій непрацездатності та умови їх виплати встановлюються федеральним законом (ст. 183 ТКРФ).
При обчисленні середнього заробітку з розрахункового періоду виключається час перебування працівника у черговому оплачуваній відпустці, а також нараховані за цей час суми.
Таким чином, з розрахункового періоду (з червня 2004 р . по травень 2005 р . включно) виключається час перебування працівника у черговому оплачуваній відпустці з 01.08.04по 28.08.04.
Середній денний заробіток обчислюється шляхом ділення суми заробітної плати, практично нарахованої за розрахунковий період, на кількість фактично відпрацьованих у цей період днів.
Отже, середній денний заробіток в ситуації, що розглядається дорівнює 73,25 руб. (1300 руб. +1400 Руб. + 1400руб. + 1340руб. + 1100 + 1500руб. +1200 Руб. +1300 Руб. +1400 Руб. + 1400руб. +1500 Руб. +1700 +1700 Руб.): 249 дн.).
Допомога з тимчасової непрацездатності, крім випадків трудового каліцтва або професійного захворювання, робітникам і службовцям, які мають безперервний трудовий стаж від 5до 8лет, видається у розмірі 80% заробітку.
Середній заробіток працівника визначається шляхом множення середнього денного заробітку на кількість днів (робочих, календарних) у періоді, що підлягає оплаті. Відповідно до п. 76 Положення про порядок забезпечення допомогою у ситуації, що розглядається підлягають оплаті робочі дні з 06.06.05по 10.06.05 (5днів). Тоді загальна сума допомоги з тимчасової непрацездатності, належна працівникові, становить 293,01 руб. (73,25 руб. Х80%) х 5дн.].
Якщо тимчасова непрацездатність тривала не повний календарний місяць, денне (годинний) допомога, обчислена у встановленому порядку з фактичного заробітку працівника (у відсотках, в залежності від тривалості безперервного трудового стажу та інших обставин), не повинно перевищувати максимальну величину денного (годинного) допомоги у даному календарному місяці, розраховану виходячи з максимального розміру допомоги за повний календарний місяць (12 480руб.).
Підставою для розрахунку та оплати допомоги з тимчасової непрацездатності на підприємстві є: табель обліку використання робочого часу і листок про тимчасову непрацездатність лікувального закладу.
Виплата допомоги і компенсацій проводиться за рахунок:
1) сум єдиного соціального податку, що сплачуються на потреби соціального страхування (у ФСС РФ):
- На виплату допомоги з тимчасової непрацездатності, не пов'язаного з оплатою нещасних випадків на виробництві;
- На виплату допомоги по вагітності та пологах;
- На виплату допомоги громадянам, які мають дітей (при народженні дитини та по догляду за ним);
- На виплату соціальної допомоги на поховання;
2) обов'язкових відрахувань на потреби соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань - на оплату допомоги з тимчасової непрацездатності, пов'язаної з отриманими трудового каліцтва або професійними захворюваннями;
3) коштів, що відносяться на витрати виробництва, - на оплату компенсаційних виплат жінкам, які перебувають у трудових відносинах з організаціями та які перебувають у відпустці по догляду за дитиною до досягнення нею віку 3 років.
Відповідно джерела витрати в бухгалтерському обліку відображаються так:
Дебет 69, субрахунок «Розрахунки по соціальному страхуванню» - Кредит 70, субрахунок «Розрахунки з персоналом з оплати праці» - нараховані допомоги за рахунок коштів державного страхування, що фінансуються за рахунок сум ЄСП у частині, що підлягає сплаті до ФСС РФ;
Дебет 69, субрахунок «Розрахунки по обов'язковому соціальному страхуванню від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань» - Кредит 70 - нараховані допомоги по тимчасовій непрацездатності, причиною яких стали нещасні випадки на виробництві та професійні захворювання;
Дебет 26 - Кредит 70 - нарахована за рахунок коштів організації компенсація жінкам по догляду за дитиною до досягнення нею віку 3 років.

3.4 Порядок розрахунку і облік утримань із заробітної плати
З нарахованої працівникам організації заробітної плати, оплати праці за трудовими угодами, договорами підряду і за сумісництвом відповідно до законодавства виробляють різні утримання.
Утримання із заробітної плати бувають різними і в порядку черговості діляться на чотири групи:
1) у погашення сум заборгованості на користь підприємства (за підзвітними сумами, за наявності лічильної помилки на суму, зайво виплачену працівникові, плановим авансами, на відшкодування матеріального збитку в результаті крадіжок, псування інструменту, спецодягу, допущеного шлюбу та ін.) Тому ініціатива з утримання такого роду сум виходить від роботодавця. При цьому він керується ст. 137 ТК РФ. Такі утримання проводяться тільки за згодою працівника, який не оспорює підстав і розмірів утримання.
На зазначені суми утримань в обліку робляться записи за дебетом рахунка 70 «Розрахунки з персоналом з оплати праці» і кредиту
відповідно наступних рахунків: 71 «Розрахунки з підзвітними
особами »і 73« Розрахунки з персоналом за іншими операціями »: субрахунок 2« Розрахунки з відшкодування матеріального збитку », 28« Брак у виробництві ».
2) у погашення сум заборгованості на користь держави або фізичних осіб (податок з доходів фізичних осіб, аліментів, платежів). У даному випадку в обліку будуть зроблені бухгалтерські проведення за дебетом рахунка 70 «Розрахунки з персоналом з оплати праці" і кредитом рахунків 68 «Розрахунки з податків і зборів», 69 «Розрахунки по соціальному страхуванню і забезпечення», 76 «Розрахунки з різними дебіторами і кредиторами ».
Найбільш стабільними і вагомими є утримання у вигляді податку на доходи з фізичних осіб.
Цей податок сплачують платники фізичні особи, як є податковими резидентами Російської Федерації, тобто які отримують доходи від джерел на зазначеній території, так і не є такими.
Податкова база обчислюється на основі всіх доходів, отриманих платником податку, як у грошовій, так і в натуральній формах і доходів у вигляді матеріальної вигоди від економії на відсотках за користування позиковими засобами, від придбання цінних паперів і від придбання товарів (робіт, послуг) у фізичних осіб відповідно до цивільно-правовим договором.
У відповідності з Податковим кодексом РФ громадяни для цілей оподаткування мають право на зменшення сукупного доходу у вигляді неоподатковуваного мінімуму (податкового відрахування).
У складі стандартних податкових вирахувань податкове вирахування в мінімальному розмірі - 600 руб. встановлений на утримання дитини. Ця сума визначена на кожну дитину. В якості платника податків в даній ситуації виступають його батьки, подружжя батьків, опікуни або піклувальники. Дана сума податкового вирахування застосовується до місяця, в якому дохід працівника, обчислений наростаючим підсумком з початку податкового періоду (за ставкою 13%), перевищить 40000 руб.
Базовою сумою серед стандартних податкових вирахувань є сума 400 руб. Вона застосовується для всіх інших працівників, на яких не поширюються пільги за вищими ставками в 500 і 3000 крб. Дана сума податкового вирахування застосовується до місяця, в якому дохід працівника, обчислений наростаючим підсумком з початку податкового періоду (за ставкою 13%), перевищить 20000 руб.
Якщо працівник має право на кілька відрахувань (400 руб., 500 руб. І 3000 руб.), То застосовується один з них, за яким встановлено максимальний відрахування.
За серпень місяць бухгалтеру за розрахунками Тихонової Ю.Д. нарахована заробітна плата в сумі 2900 руб., на утриманні знаходиться один неповнолітня дитина.
Протягом місяця працівникові також з коштів організації було безоплатно надано транспортних послуг на суму 650 крб.
Всього в податкову базу по податку на доходи включається [(2900 +650)-1000х 13%] = 331 руб.
Податок на доходи фізичних осіб у цьому випадку складе 331 руб.
Найбільш значними утриманнями після податку на доходи фізичних осіб є аліменти.
Згідно зі ст. 81 Сімейного кодексу РФ розмір аліментів визначається у частковому відношенні до доходу особи-батька, кожен при наявності однієї дитини повинен сплатити 1 / 4 своєї заробітної плати по всіх підставах, крім: - матеріальної допомоги, наданої організацією працівникові у зв'язку з реєстрацією шлюбу, смертю близьких родичів і пр.;
- Одноразових премій;
- Вихідної допомоги при звільненні.
За наявності двох дітей розмір утримань встановлено - 1 / 3, а на трьох і більше дітей - 1 / 2 всього заробітку.
В якості виконавчого листа на аліменти може розглядатися угоду батьків, підготовлене в письмовій формі і засвідчений нотаріально.
Утримання аліментів з допомоги по тимчасовій непрацездатності, по вагітності та пологах, по безробіттю здійснюється за рішенням суду та судового наказу про стягнення аліментів або за нотаріально засвідченою згодою про сплату аліментів. Утримання аліментів проводиться з сум матеріальної допомоги, крім матеріальної допомоги, що надається громадянам у зв'язку зі стихійним лихом.
Утримання аліментів із заробітної плати та інших видів доходу обчислюється із суми, що залишилася після утримання податків. Відповідно до Податкового кодексу організація, від якої працівник отримав дохід, зобов'язана обчислити, утримати та сплатити суму податку на доходи фізичних осіб (ПДФО).
3) в погашення заборгованості на користь третіх осіб і організацій (квартирної плати, за товари, продані в кредит, і т. п.). Такі види утримань відображаються в обліку за дебетом того ж рахунку 70 «Розрахунки з персоналом з оплати праці" і кредитом відповідно рахунків 76 «Розрахунки з різними дебіторами і кредиторами» і 73 «Розрахунки з персоналом за іншими операціями»: субрахунок 4 «Розрахунки за товари , продані в кредит »;
4) за особистою заявою працівника (погашення індивідуальних
позик, утримання сум за передплатою на акції, страхування і т.д.): дебет рахунку 70 «Розрахунки з персоналом з оплати праці» і кредит рахунків 73 «Розрахунки з персоналом за іншими операціями»: субрахунок 1 «Розрахунки за наданими позиками», 75 «Розрахунки з засновниками».
Якщо виконавчих документів кілька, то загальний розмір утримань згідно з п. 2 ст. 138 ТК РФ не повинен перевищувати 50% заробітку. У тому випадку, коли серед виконавчих документів є виконавчий лист про стягнення аліментів, вказане вище обмеження відповідно до ст. 110 Сімейного кодексу РФ не діє. Цей порядок поширюється і на суму виплат працівника, зайнятого на виправних роботах. У такому випадку загальний розмір утримань при кожній виплаті заробітної плати працівнику не може бути більше 70%.          
  У березні місяці виконробу Відінееву В.Б. нараховані виплати у розмірі 8300 руб., в тому числі:
- Посадовий оклад - 4800руб. Д-т сч.26 К-т сч.70
- Щомісячна премія - 500руб. Д-т сч.26 К-т сч.70
- Виплата з коштів роботодавця у зв'язку з народженням дитини - 3000 руб. Д-т сч.91 К-т сч.70
З заробітної плати працівника здійснюються утримання аліментів на утримання двох неповнолітніх дітей, а також на відшкодування неповернених сум авансів у розмірі 820 руб.
Для цілей прикладу сукупний дохід працівника з початку року по звітний місяць включно не перевищив 20 000 руб., У зв'язку, з чим при розрахунку податку на доходи працівникові повинні бути надані стандартні податкові відрахування на його самого і двох дітей.
Утримання за місяць повинні бути зроблені в наступному порядку:
1) податок на доходи: 481 руб. Д-т рах. 70 К-т сч.68
[(8300 - 3000 - 400 - (600 х 2) х 13%], де 3000 - не обкладаються податком відповідно до глави 23 НК РФ суми допомоги при народженні дитини, 400 і 600 руб. - Стандартні податкові відрахування на самого працівника і його неповнолітніх дітей;
2) аліменти: 1606,3 руб. Д-т сч.70 К-т сч.76
[(8300 - 3000 - 481) х 1 / 3], де 3000 руб. - Не враховуються при утриманні аліментів суми допомоги при народженні дитини;
3) утримання з ініціативи адміністрації у відшкодування неповернених сум авансів: 820 руб. Д-т сч.70 К-т сч.71
Усього утримань: 2907,3 руб. (481 +1606,3 +820).
Разом до видачі: 5392,7 руб. (8300-2907,3). Д-т сч.70 К-т сч.50
При відсутності виконавчих листів загальний розмір все утримань по кожній виплаті заробітної плати не може перевищувати 20%.
3.4 Шляхи вдосконалення обліку розрахунків з оплати праці
Як вже зазначалося, в СВК «Степове» розрахунок заробітної плати здійснюється за допомогою комп'ютерної програми «Зарплата».
У цій програмі є істотні недоліки:
- Програма несумісна з програмою з податку на доходи фізичних осіб, яку поширює районна податкова інспекція, тобто при підготовці відомостей про доходи співробітників по закінченню року бухгалтеру необхідно вручну заносити всі дані: заробітну плату, податкові відрахування, паспортні дані, ІПН та ін;
- Програма несумісна з програмою, яку поширює пенсійний фонд, тобто всі дані, необхідні для підготовки відомостей про співробітників, заносяться вручну;
- Зміни з розрахунку заробітної плати, пов'язані зі зміною законодавства, різних нормативних документів, в програму вносяться не вчасно, що ускладнює роботу бухгалтера.
Тобто дана ділянка обліку автоматизований не повністю, що підвищує ймовірність помилки при розрахунках і підготовки різних звітів з обліку праці і заробітної плати.
В даний час існують спеціалізовані комп'ютерні програми, які дозволяють практично повністю автоматизувати роботу бухгалтерів-розраховувачів заробітної плати.
Тому господарству необхідно придбати таку програму, якщо керівництво підприємства зацікавлене в тому, щоб облік розрахунків з персоналом з оплати праці відбувалося правильно і безпомилково.
ВИСНОВКИ І ПРОПОЗИЦІЇ
Сільськогосподарський виробничий кооператив «Степове» розташований в південно-східній частині Целінські району, в 150 кілометрах від обласного центру м. Ростов-на-Дону і в 15 кілометрах від районного центру п. Цілина.
Основним ринком збуту продукції є безпосередньо Целінський район та Ростовська область.
29.06.1998 року товариство перереєстровано в СВК (сільськогосподарський виробничий кооператив).
Засновниками СПК є члени трудового колективу «Степовий» Целінські району Ростовської області. СПК має право від свого імені укладати договори, набувати майнові та особисті немайнові права, нести обов'язки, бути позивачем і виступати відповідачем.
Метою діяльності кооперативу є виробництво зернових та олійних культур, одержання прибутку та вирішення соціально-економічних проблем учасників.
Для забезпечення господарської діяльності СПК були утворені статутний капітал, резервний та інші фонди.
На момент реєстрації Статутний капітал складає 3051 тисячі рублів.
Аналізуючи показники, представлені в таблиці 2.1, можна зробити висновок про те, що виробництво валової продукції в 2004 році збільшилася в порівнянні з 2002 роком на 20%, а порівняно з 2003 роком на 0,7%. Загальна земельна площа за аналізований період скорочується за рахунок виходу з кооперативу його членів.
Аналіз структури товарної продукції показує, що в СВК «Степове» на частку продукції рослинництва припадає 91,7% виручки від реалізації сільськогосподарської продукції в середньому за три роки. Питома вага виручки від продажу продукції тваринництва в 2004році склав-5%. Виробничий напрямок аналізованого підприємства - рослинницької. Явно простежується тенденція збільшення питомої ваги виручки від продажу соняшнику: в 2002 році він склав 27,6%, у 2004 - 50,0%, одночасно скорочується питома вага зернових і зернобобових з 53,1% до 29,9%. Для поліпшення фінансового стану підприємства даний факт є позитивним, проте необхідно дотримуватися сівозміни, інакше родючість грунту знижується.
Аналізоване господарство має спеціалізацію, відповідну природно-кліматичних та економічних умов виробництва.
СПК «Степове» має в своєму розпорядженні значною чисельністю працівників, більша частина яких зайнята у сільськогосподарському виробництві. У звітному 2004 році спостерігається зниження відносно до 2002 року на 26,7%, а по відношенню до 2003 року на 18,5%. Збільшилася лише чисельність трактористів - машиністів.
Зменшення чисельності фахівців (на 26,1% в порівнянні з 2002 р ) Говорить про те, що господарство погіршує свій кадровий склад і це може призвести до зниження ефективності виробництва.
Продуктивність праці в 2004 році збільшився в порівнянні з 2002 роком на 73,5%, а порівняно з 2003 - на 32,1%, а фонд заробітної плати збільшився на 17,6% і 8,3% відповідно.
Вироблено валової продукції на 1 грн оплати праці у 2004 році менше на 7% ніж у 2003 рік, і більше на 1,9% ніж у 2002 році, це пояснюється тим, що зростання оплати праці випереджає зростання вартості валової продукції.
Результати проведеного аналізу показують, що підприємство в 2004 році отримало прибуток за рахунок позареалізаційних та надзвичайних доходів. Від реалізації продукції основного виробництва одержано збиток у сумі 678 тис.руб. Позареалізаційні доходи складаються з субсидій з бюджетів усіх рівнів - 410 тис.руб. Субсидії з бюджету з надзвичайних обставин у сумі 1025 тис.руб. були отримані в рахунок відшкодування втрат, пов'язаних з весняним затопленням посівних площ.
Згідно з колективним договором СПК «Степове» оплата праці працівників даного господарства виробляється на підставі відрядної і погодинної форм оплати праці.
З метою подальшого стимулювання праці працівників господарства у збільшенні виробництва продукції, були визначені наступні умови праці:
1. У рослинництві оплата проводиться за відрядними розцінками і в натуральній формі (конкретні умови обговорюються у договорах, укладених між адміністрацією і конкретним колективом).
2. У підсобних і допоміжних виробництвах оплата праці провадиться на підставі норм і розцінок, які існують у господарстві. Діє єдина шестіразрядний тарифна сітка.
3. У господарстві запроваджено натуроплата. Оплата здійснюється за рослинницької продукції (пшениця, ячмінь, кукурудза). Натуральні виплати розподіляються пропорційно річному заробітку.
Застосовувана на підприємстві система організації обліку оплати праці відповідає сучасним вимогам законодавства з бухгалтерського обліку, які змінюються досить часто.
У СПК «Степове» розрахунок заробітної плати здійснюється за допомогою спеціалізованої комп'ютерної програми «Зарплата». Ця програма розроблена Міністерством сільського господарства, поширює її й обслуговує Ростовський обчислювальний центр.
Співробітники цього центру допрацьовують і налаштовують програму з урахуванням особливостей роботи конкретного підприємства.
Узагальнюючи дані про організацію бухгалтерського обліку в СВК «Степове» можна відзначити, що застосовувана на підприємстві система організації обліку оплати праці відповідає сучасним вимогам законодавства з бухгалтерського обліку.
Однак відзначені порушення за нарядами на відрядну роботу, які оформляються не в момент виконання робіт, а в кінці місяця перед складанням зведених документів. На нарядах часто відсутні обов'язкові реквізити, зокрема посади та підписи осіб, відповідальних за здійснення операції і правильність її оформлення.
Допускаються помилки при нарахуванні та утриманні із заробітної плати податку на доходи фізичних осіб, які полягають в обчисленні сукупного доходу та застосуванні пільг. Не збільшують дохід на величину перевищення норм відшкодування витрат по відрядженнях. Допускаються помилки, пов'язані з визначенням середнього заробітку при обчисленні допомоги по тимчасовій непрацездатності.
Як вже зазначалося, в СВК «Степове» розрахунок заробітної плати здійснюється за допомогою комп'ютерної програми «Зарплата».
У цій програмі є істотні недоліки:
- Програма несумісна з програмою з податку на доходи фізичних осіб, яку поширює районна податкова інспекція, тобто при підготовці відомостей про доходи співробітників по закінченню року бухгалтеру необхідно вручну заносити всі дані: заробітну плату, податкові відрахування, паспортні дані, ІПН та ін;
- Програма несумісна з програмою, яку поширює пенсійний фонд, тобто всі дані, необхідні для підготовки відомостей про співробітників, заносяться вручну;
- Зміни з розрахунку заробітної плати, пов'язані зі зміною законодавства, різних нормативних документів, в програму вносяться не вчасно, що ускладнює роботу бухгалтера.
Тобто дана ділянка обліку автоматизований не повністю, що підвищує ймовірність помилки при розрахунках і підготовки різних звітів з обліку праці і заробітної плати.
В даний час існують спеціалізовані комп'ютерні програми, які дозволяють практично повністю автоматизувати роботу бухгалтерів-розраховувачів заробітної плати.
Тому господарству необхідно придбати таку програму, якщо керівництво підприємства зацікавлене в тому, щоб облік розрахунків з персоналом з оплати праці відбувалося правильно і безпомилково.
Узагальнюючи результати дослідження можна запропонувати:
1) При формуванні облікової політики підприємства відобразити форми первинної документації з оформлення видачі заробітної плати в натуральній формі.
2) Організувати систему внутрішнього аудиту розрахункових операцій з оплати праці, що дозволить уникнути спотворення звітності по зарплаті і штрафних санкцій з боку податкових органів.
3) Як відомо, податкові інспекції вимагають надання довідок про доходи на магнітних носіях. Аналогічні вимоги висувають, і відділення Пенсійного Фонду в частині надання даних для персоніфікованого обліку внесків. Застосування персональних комп'ютерів (ПЕОМ) і створення на їх основі автоматизованих робочих місць, в корені міняє методологічні основи автоматизації бухгалтерського обліку, зокрема забезпечується:
- Експлуатація засобів обчислювальної техніки безпосередньо самими працівниками в діалоговому режимі;
- Повна персональна відповідальність бухгалтера;
- Автоматизація складання документів первинне у низових ланках підприємства на паперових носіях інформації, з подальшою передачею в ПЕОМ та подальшого відображення в поточному обліку.
Для вирішення завдань комплексної автоматизації бухгалтерського обліку і звітності, зокрема, автоматизації обліку розрахунків з оплати праці, за допомогою ПЕОМ на підприємстві необхідно встановити:
- Комплексну комп'ютерну мережу;
- Розробити та впровадити мережеву програму автоматизації бухгалтерського обліку та звітності.
4) Організувати суворий контроль з боку головного бухгалтера за веденням податкового обліку операцій з оплати праці.
5) Розробити та запровадити систему матеріального стимулювання працівників з метою зацікавленості в результатах праці.
СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ
1. Федеральний закон РФ "Про бухгалтерський облік" від 21.11.1996 № 129-ФЗ. / Основні документи бухгалтерського обліку. - М.: "Пріор"
2. Податковий Кодекс Російської Федерації: від 5.08.2000, № 117-ФЗ; У ред. ФЗ від 29.12.2000, № 166-ФЗ. - М.: СТАТУС-КВО, 2002. - 238 с.
3. Трудовий Кодекс Російської Федерації: від 30.12.2001, № 197-ФЗ-Ростов-на-Дону: ВАТ "Ростовкніга", 2002. - 180 с.
4. Методичні рекомендації щодо застосування плану рахунків бухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльності підприємств АПК, затверджено наказом Мінсільгоспу Рос. Фед. від 13.05.2001 р. № 654.
5. Постатейний коментар до глави 23 НК РФ "Податок на доходи фізичних осіб". - М.: СТАТУС-КВО, 2002. - 285 с.
6. Про склад фонду заробітної плати та виплат соціального характеру: інструкція Держкомстату РФ від 10 липня 1995 р ., № 89 / / Питання праці та заробітної плати. - М., 1999. - С. 25-28.
7. Алборов Р.А. Аудит в організаціях промисловості, торгівлі і АПК / Р.А. Алборов. - 2-е видання, перероб. і доп. - М.: Видавництво "Справа і Сервіс", 2000. - 432 с.
8. Астахов В.П. Бухгалтерський фінансовий облік / В.П. Астахов: Навчальний посібник. Серія "Економіка і управління". - Москва "МарТ"; Ростов-на-Дону: Видавничий центр "МарТ", 2003. - 928 с.
9. Атарбекова Л.П. Доплата до фактичного заробітку при тимчасовій непрацездатності / Л. П. Атарбекова / / Бухгалтерський вісник. - 2005. - № 10. - С. 27-29.
10. Бакіна С.І. Заробітна плата в 2006 році / С. І. Бакіна: Практичні рекомендації .- Москва «Юстіцінформ», 2006.-208 с.
11. Барсукова І.В. Організація обліку праці та її оплати / І.В. Барсукова / / Бухгалтерський вісник. - 2002. - № 9. - С. 50-60.
12. Барсукова І.В. Облік розрахунків з персоналом за іншими операціями /
І.В. Барсукова / / Бухгалтерський вісник. - 2002. - № 4. - С. 31-39.
13. Барсукова І.В. Документальне оформлення і порядок розрахунку відпустки /
І.В. Барсукова / / Бухгалтерський вісник. - 2004. - № 6. - С. 27-32.
14. Бєлов В.М. Відображення витрат на оплату відпусток працівників у бухгалтерському та податковому обліку / В. М. Бєлов / / Бухгалтерський облік. - 2004. - № 7. - С. 17-23.
15. Борисова Є.П. Новий трудовий кодекс Російської Федерації /
Є.П. Борисова / / Економіка сільськогосподарських і переробних підприємств. - 2002. - № 6. - С. 52-54.
16. Борисова Є.П. Новий трудовий кодекс Російської Федерації /
Є.П. Борисова / / Економіка сільськогосподарських і переробних підприємств. - 2002. - № 3. - С. 59-61.
17. Гатауліна Є.Е. Утримання та виплата аліментів / Є.Е. Гатауліна / / Главбух. - 2002. - № 3. - С. 71-77.
18. Гусаковський Є.Г. Облік розрахунків з звільнюваним працівником / О.Г. Гусаковський / / Бухгалтерський облік .- 2005 .- № 21 .- С. 16-22.
19. Гущина І.Е. Робота за сумісництвом: облік й оподатковування / І. Е. Гущина / / Бухгалтерський облік .- 2005 .- № 19 .- С. 14-18.
20. Королькова Т.А. Порушення трудового законодавства /
Т.А. Королькова / / Бухгалтерський облік. - 2002. - № 11 .- С. 62-66.
21. Крюгер С.В. Депонування сум на оплату праці: оформлення та облік / С.В. Крюгер / / Бухгалтерський вестнік.-2003 .- № 4.-С.17-21
22. Мухіна Н.В. Податковий облік витрат на оплату праці / Н.В. Мухіна, Д.А. Волошин / / Главбух. - 2003. - № 3. - С. 42-50.
23. Миколаїв С.М. Новий порядок обчислення лікарняних листів та допомоги по вагітності та пологах / С.Н.Ніколаев / / Бухгалтерський вестнік.-2005 .- № 3 С.6-12.
24. Орлова О.В. Заробітна плата на підприємстві: правові та бухгалтерські аспекти. - М.: Книжковий світ. 2000. - 274 с.
25. Панченко Т.М. Оплата праці в натуральній формі / Т.М. Панченко / / Бухгалтерський вестнік.-2003.-С.6-12.
26. Пизенгольц М.З. Бухгалтерський облік у сільському господарстві. Т.1. Ч.1. Бухгалтерський фінансовий облік / М.З. Пизенгольц. - М.: Фінанси і статистика, 2002. - 480 с.
27. Роїк Г.В. Трудовий кодекс РФ: нові правила у сфері праці / Г.В. Роїк / / Бухгалтерський облік .- 2002 .- № 7 .- С.55-58.
28. Ройбен А.В. Облік операцій за виконавчими листами / О.В. Ройбен / / Бухгалтерський учет.-2003 .- № 3.-С.28-36.
29. Шишкіна М.П. Як оплачувати лікарняні в 2005 році / Н.П. Шишкіна / / / / Бухгалтерський вестнік.-2005 .- № 4 С.16-21.
Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Бухгалтерія | Диплом
253.5кб. | скачати


Схожі роботи:
Облік і розрахунки з оплати праці на прикладі СПК Степовий Целінські району Ростовської області
Удосконалення оплати праці працівників сільського господарства на прикладі СПК Ляховічськом
Облік розрахунків з оплати праці на прикладі ВАТ Ленінець
Бухгалтерський облік і аналіз оплати праці на прикладі ТОВ Фламінго 2
Бухгалтерський облік і аналіз оплати праці на прикладі ТОВ Фламінго
Облік оплати праці на прикладі ТНВ Зоря Ігнатенко і Компанія
Облік розрахунків з персоналом з оплати праці на прикладі ТОВ Белпіщпром
Облік розрахунків з персоналом з оплати праці на прикладі підприємства ТОВ Будівельник
Бухгалтерський облік розрахунків з оплати праці та іншими операціями на прикладі Стерлітамацької ТЕЦ
© Усі права захищені
написати до нас