Облік і звітність у ВАТ Ханти Мансійскдорстрой

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

Зміст
Введення ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. 3
Глава 1. Облік фінансових результатів
1.1 Поняття фінансового результату ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. 5
1.2 Рахунки 90 «Продажі» ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. 5
1.3 Рахунок 91 «Інші доходи і витрати» ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. 7
1.4 Рахунок 99 «Прибутки та збитки» ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 10
1.5 Рахунок 84 «Нерозподілений прибуток» ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. 11
Глава 2. Облік власного капіталу ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .... 12
Висновок ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 16
Список літератури ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. 17
Додаток
Введення
Назва моєї організації - Ханти-Мансійскдорстрой
Ханти-Мансійскдорстрой знаходиться за адресою ХМАО, Тюменської області, місто Білоярське декабрістов5, контактний телефон: (34670) 2-22-22.
Банківські реквізити:
Розрахунковий рахунок 40603810400000000027
Кор.рахунок 30687445200000000088
в РКЦ Білоярське г.Белоярскій:
ІПН 8611015554
КПП 861101001
ОКПО 35343338
БИК 047162088
Наша організація була створена в 1985 році. Основними направленіяімі діяльності Ханти-Мансійскдорстрой є комплекс робіт з будівництва трасових автодоріг.
Генеральний директор Манзиркова Олена Сергіївна.
Заступник генерального директора, Першина Олена Сергіївна.
Головний бухгалтер Ширшов Олександр Павлович.
Бухгалтер Ільясов Едуард Фінасовіч.
Для здійснення статутної діяльності установа формує трудовий колектив у відповідності зі штатним розкладом. Установа встановлює ставки заробітної плати (посадові оклади) працівникам на основі єдиної тарифної сітки згідно з тарифними кваліфікаційними вимогами і з урахуванням рекомендацій атестаційної комісії, визначає види і розміри надбавок, доплат та інших виплат стимулюючого характеру в межах наявних коштів.
В умовах ринкової економіки основа економічного розвитку - прибуток, найважливіший показник ефективності роботи підприємства, джерела його життєдіяльності. Зростання прибутку створює фінансову основу для здійснення розширеного відтворення підприємства та задоволення соціальних і матеріальних потреб засновників і працівників. За рахунок прибутку виконуються зобов'язання підприємства перед бюджетом, банками, іншими організаціями.
Основними завданнями аналізу фінансових результатів діяльності є:
- Контроль за виконанням планів реалізації продукції та отримання прибутку, вивчення динаміки;
- Визначення впливу як об'єктивних, так і суб'єктивних факторів на формування фінансових результатів;
- Виявлення резервів зростання прибутку;
- Оцінка роботи підприємства по використанню можливостей збільшення прибутку та рентабельності;
- Розробка заходів по використанню виявлених резервів.
Основною метою фінансового аналізу є розробка і прийняття обгрунтованих управлінських рішень, спрямованих на підвищення ефективності діяльності господарюючого суб'єкта.
Глава 1. Облік фінансових результатів
1.1 Поняття фінансового результату
Фінансові результати діяльності підприємства характеризуються сумою отриманого прибутку і рівнем рентабельності.
Прибуток являє собою реальну частину чистого доходу,. Тільки після продажу продукт (робіт, послуг) чистий дохід приймає форму прибутку. Кількість прибутку визначається як різниця між виручкою від господарської діяльності підприємства (після сплати податку на додану вартість, акцизного податку й інших відрахувань з виторгу в бюджетні і позабюджетні фонди) і сумою всіх витрат на цю діяльність.
Отримання прибутку є основною метою діяльності будь-якого господарського суб'єкта. З одного боку, прибуток є показником ефективності діяльності підприємства, тому що вона залежить в основному від якості роботи підприємства, підвищує економічну зацікавленість його працівників в найбільш ефективному використанні ресурсів, тому що прибуток - основне джерело виробничого і соціального розвитку підприємства. З іншого боку, вона служить найважливішим джерелом формування державного бюджету. Таким чином, у зростанні сум прибутку зацікавлені як підприємство, так і держава.
   Рентабельність - один з основних вартісних якісних показників ефективності діяльності підприємства, що характеризує рівень віддачі витрат і ступінь використання коштів у процесі виробництва і реалізації продукції (робіт, послуг). Показники рентабельності виражаються в коефіцієнтах або відсотках і відображають частку прибутку з кожної грошової одиниці витрат. Таким чином, більш повно, ніж прибуток характеризують остаточні результати господарювання, тому що їх величина показує співвідношення ефекту з наявними або використаними ресурсами.
Величина прибутку і рівень рентабельності залежать від виробничої, збутової і комерційної діяльності підприємства, тобто ці показники характеризують усі сторони господарювання.

1.2 Рахунок 90 «Продажі»
Рахунок 90 "Продажі" призначений для узагальнення інформації про доходи та витрати, пов'язані зі звичайними видами діяльності організації, а також для визначення фінансового результату по них. На цьому рахунку відображаються, зокрема, виручка і собівартість по:
1. готової продукції та напівфабрикатів власного виробництва;
2. робіт і послуг промислового характеру;
3. робіт і послуг непромислового характеру;
4. покупним виробам (набутим для комплектації);
5. будівельним, монтажним, проектно-вишукувальним, геологорозвідувальним, науково-дослідним і т.п. робіт;
6. товарах;
7. послуг з перевезення вантажів і пасажирів;
8. транспортно-експедиційним і вантажно-розвантажувальних операцій;
9. послуг зв'язку;
10. надання за плату в тимчасове користування (тимчасове володіння і користування) своїх активів за договором оренди (коли це є предметом діяльності організації);
11. надання за плату прав, що виникають з патентів на винаходи, промислові зразки та інших видів інтелектуальної власності (коли це є предметом діяльності організації);
12. участі в статутних капіталах інших організацій (коли це є предметом діяльності організації) і т.п.
При визнанні в бухгалтерському обліку сума виручки від продажу товарів, продукції, виконання робіт, надання послуг та ін відображається за кредитом рахунку 90 "Продажі" і дебетом рахунку 62 "Розрахунки з покупцями і замовниками". Одночасно собівартість проданих товарів, продукції, робіт, послуг та ін списується з кредиту рахунків 43 "Готова продукція", 41 "Товари", 44 "Витрати на продаж", 20 "Основне виробництво" та ін в дебет рахунку 90 "Продажі" .
В організаціях, зайнятих виробництвом сільськогосподарської продукції, за кредитом рахунку 90 "Продажі" відображається виручка від продажу продукції (в кореспонденції з рахунком 62 "Розрахунки з покупцями і замовниками"), а за дебетом - планова собівартість її (протягом року, коли фактична собівартість не виявлено) і різниця між плановою та фактичною собівартістю проданої продукції (в кінці року). Планова собівартість проданої продукції, а також суми різниць списуються в дебет рахунку 90 "Продажі" (або сторнуються) в кореспонденції з тими рахунками, на яких враховувалася ця продукція.
В організаціях, що здійснюють роздрібну торгівлю і ведуть облік товарів за продажними цінами, за кредитом рахунку 90 "Продажі" відображається продажна вартість проданих товарів (у кореспонденції з рахунками обліку грошових коштів і розрахунків), а за дебетом - їх облікова вартість (у кореспонденції з рахунком 41 "Товари") з одночасним сторнуванням сум знижок (накидок), що відносяться до проданих товарів (в кореспонденції з рахунком 42 "Торговельна націнка").
До рахунку 90 "Продажі" можуть бути відкриті субрахунки:
1. 90-1 "Виручка";
2. 90-2 "Собівартість продажів";
3. 90-3 "Податок на додану вартість";
4. 90-4 "Акцизи";
5. 90-9 "Прибуток / збиток від продажу".
На субрахунку 90-1 "Виручка" обліковуються надходження активів, визнаються виручкою.
На субрахунку 90-2 "Собівартість продажів" враховується собівартість продажів, по яких на субрахунку 90-1 "Виручка" визнана виручка.
На субрахунку 90-3 "Податок на додану вартість" обліковуються суми податку на додану вартість, належні до одержання від покупця (замовника).
На субрахунку 90-4 "Акцизи" враховуються суми акцизів, що включені до ціни проданої продукції (товарів).
Організації-платники експортних мит можуть відкривати до рахунку 90 "Продажі" субрахунок 90-5 "Експортні мита" для обліку сум експортних мит.
Субрахунок 90-9 "Прибуток / збиток від продажу" призначений для виявлення фінансового результату (прибуток або збиток) від продажів за звітний місяць.
Записи за субрахунками 90-1 "Виручка", 90-2 "Собівартість продажів", 90-3 "Податок на додану вартість", 90-4 "Акцизи" виробляються накопичувально протягом звітного року. Щомісяця зіставленням сукупного дебетового обороту за субрахунками 90-2 "Собівартість продажів", 90-3 "Податок на додану вартість", 90-4 "Акцизи" і кредитового обороту по субрахунку 90-1 "Виручка" визначається фінансовий результат (прибуток або збиток) від продажів за звітний місяць. Цей фінансовий результат щомісяця (заключними оборотами) списується з субрахунку 90-9 "Прибуток / збиток від продажу" на рахунок 99 "Прибутки і збитки". Таким чином, синтетичний рахунок 90 "Продажі" сальдо на звітну дату не має.
Після закінчення звітного року всі субрахунки, відкриті до рахунку 90 "Продажі" (крім субрахунка 90-9 "Прибуток / збиток від продажу"), закриваються внутрішніми записами на субрахунок 90-9 "Прибуток / збиток від продажу".
Аналітичний облік по рахунку 90 "Продажі" ведеться по кожному виду проданих товарів, продукції, виконуваних робіт, наданих послуг і ін Крім того, аналітичний облік за цим рахунком може вестися за регіонами продажів та інших напрямках, необхідним для управління організацією.
1.3 Рахунок 91 «Інші доходи і витрати»
Рахунок 91 "Інші доходи і витрати" призначений для узагальнення інформації про інші доходи та витрати (операційних, позареалізаційних) звітного періоду, крім надзвичайних доходів і витрат.
За кредитом рахунку 91 "Інші доходи і витрати" протягом звітного періоду знаходять відображення:
1. надходження, пов'язані з наданням за плату в тимчасове користування (тимчасове володіння і користування) активів організації - в кореспонденції з рахунками обліку розрахунків або грошових коштів;
2. надходження, пов'язані з наданням за плату прав, що виникають з патентів на винаходи, промислові зразки та інших видів інтелектуальної власності - у кореспонденції з рахунками обліку розрахунків або грошових коштів;
3. надходження, пов'язані з участю в статутних капіталах інших організацій, а також відсотки та інші доходи з цінних паперів - в кореспонденції з рахунками обліку розрахунків;
4. прибуток, отримана організацією за договором простого товариства, - у кореспонденції з рахунком 76 "Розрахунки з різними дебіторами і кредиторами" (субрахунок "Розрахунки за належними дивідендах та інших прибутків");
5. надходження, пов'язані з продажем та інших списанням основних засобів та інших активів, відмінних від грошових коштів в російській валюті, продукції, товарів - в кореспонденції з рахунками обліку розрахунків або грошових коштів;
6. надходження від операцій з тарою - в кореспонденції з рахунками обліку тари і розрахунків;
7. відсотки, отримані (що підлягають отриманню) за надання в користування коштів організації, а також відсотки за використання кредитної організацією грошових коштів, що знаходяться на рахунку організації в цій кредитній організації, - в кореспонденції з рахунками обліку фінансових вкладень або грошових коштів;
8. штрафи, пені, неустойки за порушення умов договорів, отримані або визнані до отримання, - в кореспонденції з рахунками обліку розрахунків або грошових коштів;
9. надходження, пов'язані з безоплатним отриманням активів, - у кореспонденції з рахунком обліку доходів майбутніх періодів;
10. надходження до відшкодування заподіяних організації збитків - в кореспонденції з рахунками обліку розрахунків;
11. прибуток минулих років, виявлена ​​у звітному році, - в кореспонденції з рахунками обліку розрахунків;
12. суми кредиторської заборгованості, по яких минув термін позовної давності, - в кореспонденції з рахунками обліку кредиторської заборгованості;
13. курсові різниці - у кореспонденції з рахунками обліку грошових коштів, фінансових вкладень, розрахунків та ін;
За дебетом рахунка 91 "Інші доходи і витрати" протягом звітного періоду знаходять відображення:
1. витрати, пов'язані з наданням за плату в тимчасове користування (тимчасове володіння і користування) активів організації, прав, що виникають з патентів на винаходи, промислові зразки та інших видів інтелектуальної власності, а також витрати, пов'язані з участю в статутних капіталах інших організацій, - у кореспонденції з рахунками обліку витрат;

2. залишкова вартість активів, за якими нараховується амортизація, і фактична собівартість інших активів, списаних організацією, - в кореспонденції з рахунками обліку відповідних активів;
3. витрати, пов'язані з продажем, вибуттям та іншим списанням основних засобів та інших активів, відмінних від грошових коштів в російській валюті, товарів, продукції - в кореспонденції з рахунками обліку витрат;
4. витрати по операціях з тарою - в кореспонденції з рахунками обліку витрат;
5. відсотки, сплачувані організацією за надання їй в користування грошових коштів (кредитів, позик) - у кореспонденції з рахунками обліку розрахунків або грошових коштів;
6. витрати, пов'язані з оплатою послуг, що надаються кредитними організаціями, - в кореспонденції з рахунками обліку розрахунків;
7. штрафи, пені, неустойки за порушення умов договорів, сплачені або визнані до сплати, - у кореспонденції з рахунками обліку розрахунків або грошових коштів;
8. витрати на утримання виробничих потужностей та об'єктів, що знаходяться на консервації, - у кореспонденції з рахунками обліку витрат;
9. відшкодування заподіяних збитків організацією - в кореспонденції з рахунками обліку розрахунків;
10. збитки минулих років, визнані у звітному році, - в кореспонденції з рахунками обліку розрахунків, нарахувань амортизації та ін;
11. відрахування в резерви під знецінення вкладень у цінні папери, під зниження вартості матеріальних цінностей, по сумнівних боргах - в кореспонденції з рахунками обліку цих резервів;
12. суми дебіторської заборгованості, за якими минув термін позовної давності, інших боргів, нереальних для стягнення, - у кореспонденції з рахунками обліку дебіторської заборгованості;
13. курсові різниці - у кореспонденції з рахунками обліку грошових коштів, фінансових вкладень, розрахунків та ін;
14. витрати, пов'язані з розглядом справ у судах, - в кореспонденції з рахунками обліку розрахунків та ін;
15. інші витрати, які визнаються операційними чи позареалізаційними.
До рахунку 91 "Інші доходи і витрати" можуть бути відкриті субрахунки:
1. 91-1 "Інші доходи";
2. 91-2 "Інші витрати";
3. 91-9 "Сальдо інших доходів і витрат".
На субрахунку 91-1 "Інші доходи" враховуються надходження активів, визнаються іншими доходами (за винятком надзвичайних).
На субрахунку 91-2 "Інші витрати" враховуються інші витрати (за винятком надзвичайних).
Субрахунок 91-9 "Сальдо інших доходів і витрат" призначений для виявлення сальдо інших доходів і витрат за звітний місяць.
Записи за субрахунками 91-1 "Інші доходи" та 91-2 "Інші витрати" виробляються накопичувально протягом звітного року. Щомісяця зіставленням дебетового обороту по субрахунку 91-2 "Інші витрати" і кредитового обороту по субрахунку 91-1 "Інші доходи" визначається сальдо інших доходів і витрат за звітний місяць. Це сальдо щомісяця (заключними оборотами) списується з субрахунку 91-9 "Сальдо інших доходів і витрат" на рахунок 99 "Прибутки і збитки". Таким чином, синтетичний рахунок 91 "Інші доходи і витрати" сальдо на звітну дату не має.
Після закінчення звітного року всі субрахунки, відкриті до рахунку 91 "Інші доходи і витрати" (крім субрахунка 91-9 "Сальдо інших доходів і витрат"), закриваються внутрішніми записами на субрахунок 91-9 "Сальдо інших доходів і витрат".
Аналітичний облік по рахунку 91 "Інші доходи і витрати" ведеться по кожному виду інших доходів і витрат. При цьому побудова аналітичного обліку за іншими доходами і видатками, які належать до однієї і тієї ж фінансової, господарської операції, повинно забезпечувати можливість виявлення фінансового результату по кожній операції.
1.4 Рахунок 99 «Прибуток і збитки»
Рахунок 99 "Прибутки і збитки" призначений для узагальнення інформації про формування кінцевого фінансового результату діяльності організації в звітному році.
Кінцевий фінансовий результат (чистий прибуток або чистий збиток) складається з фінансового результату від звичайних видів діяльності, а також інших доходів і витрат, включаючи надзвичайні. За дебетом рахунка 99 "Прибутки і збитки" відображаються збитки (втрати, витрати), а по кредиту - прибутки (доходи) організації. Зіставлення дебетового і кредитового оборотів за звітний період показує кінцевий фінансовий результат звітного періоду.
На рахунку 99 "Прибутки і збитки" протягом звітного року відображаються:
· Прибуток або збиток від звичайних видів діяльності - в кореспонденції з рахунком 90 "Продажі";
· Сальдо інших доходів і витрат за звітний місяць - в кореспонденції з рахунком 91 "Інші доходи і витрати";
· Втрати, витрати і доходи у зв'язку з надзвичайними обставинами господарської діяльності (стихійне лихо, пожежа, аварія, націоналізація і т.п.) - у кореспонденції з рахунками обліку матеріальних цінностей, розрахунків з персоналом з оплати праці, грошових коштів і т.п .;
· Суми нарахованого умовного витрати з податку на прибуток, постійних зобов'язань і платежі по перерахунках з цього податку з фактичного прибутку, а також суми належних податкових санкцій - в кореспонденції з рахунком 68 "Розрахунки з податків і зборів".
Після закінчення звітного року при складанні річної бухгалтерської звітності рахунок 99 "Прибутки і збитки" закривається. При цьому заключним записом грудня сума чистого прибутку (збитку) звітного року списується з рахунку 99 "Прибутки і збитки" в кредит (дебет) рахунку 84 "Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)".
Побудова аналітичного обліку за рахунком 99 "Прибутки і збитки" має забезпечувати формування даних, необхідних для складання звіту про прибутки та збитки.
1.5 Рахунок 84 «Нерозподілений прибуток»
Рахунок 84 "Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)" призначений для узагальнення інформації про наявність та рух сум нерозподіленого прибутку або непокритого збитку організації.
Сума чистого прибутку звітного року списується заключними оборотами грудня в кредит рахунку 84 "Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)" у кореспонденції з рахунком 99 "Прибутки і збитки". Сума чистого збитку звітного року списується заключними оборотами грудня в дебет рахунку 84 "Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)" у кореспонденції з рахунком 99 "Прибутки і збитки".
Спрямування частини прибутку звітного року на виплату доходів засновникам (учасникам) організації за підсумками затвердження річної бухгалтерської звітності відбивається по дебету рахунку 84 "Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)" і кредиту рахунків 75 "Розрахунки з засновниками" і 70 "Розрахунки з персоналом з оплати праці ". Аналогічний запис робиться при виплаті проміжних доходів.
Списання з бухгалтерського балансу збитку звітного року відбивається по кредиту рахунку 84 "Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)" у кореспонденції з рахунками: 80 "Статутний капітал" - при доведенні величини статутного капіталу до величини чистих активів організації; 82 "Резервний капітал" - при направленні на погашення збитку коштів резервного капіталу; 75 "Розрахунки з засновниками" - при погашенні збитку простого товариства за рахунок цільових внесків його учасників та ін
Аналітичний облік за рахунком 84 "Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)" організовується таким чином, щоб забезпечити формування інформації за напрямами використання коштів. При цьому в аналітичному обліку засоби нерозподіленого прибутку, використані в якості фінансового забезпечення виробничого розвитку організації і інших аналогічних заходів з придбання (створення) нового майна і ще не використані, можуть розділятися.
Глава 2. Облік власного капіталу
Становище ведення бухгалтерського обліку та бухгалтерської звітності в РФ.
Міністерство фінансів Російської Федерації Наказ від 29 липня 1998 року № 34 н «Про затвердження Положення по веденню бухгалтерського обліку і бухгалтерської звітності в Російській Федерації.
У складі власного капіталу організації враховується статутний (складовий), додатковий і резервний капітал, нерозподілений прибуток та інші резерви.
У бухгалтерському балансі відображається величина статутного (складеного) капіталу, зареєстрована в установчих документах як сукупність внесків (часток, акцій, пайових внесків) засновників (учасників) організації.
Статутний (складеного) капітал та фактична заборгованість засновників (учасників) по вкладах (внесках) до статутного (складеного) капітал відображаються в бухгалтерському балансі окремо.
Державні і муніципальні унітарні підприємства замість статутного (складеного) капіталу враховують статутний фонд, сформований в установленому порядку.
Сума дооцінки основних засобів, об'єктів капітального будівництва та інших та інших матеріальних об'єктів майна організації з терміном корисного використання понад 12 місяців, що проводиться у встановленому порядку, сума, отримана понад номінальну вартість розміщених акцій (емісійний дохід акціонерного товариства), та інші аналогічні суми обліковуються як додатковий капітал і відображаються в бухгалтерському балансі окремо (наказ Мінфіну Росії від 24 березня 2000 року № 31 н).
Статутний капітал (складеного) - сукупність вкладів засновників організації зареєстрованих в установчих документах, рахунок 80.
Капітал організації являє собою основне джерело власних коштів товариства і складається зі статутного, резервного, додаткового капіталів і нерозподіленого прибутку (непокритого збитку). У свою чергу, статутний капітал підрозділяється на оголошений, підписної і вилучений. ВАТ «МПЕ» формує резервний капітал в порядку, встановленому Законом «Про акціонерні товариства», в розмірі 5% від статутного капіталу згідно з установчими документами.
Залежно від форми організації комерційного підприємства поняття статутного капіталу має різні смислові відтінки. Поняття реалізується у вигляді наступних найменувань:
- Статутний капітал господарських товариств (акціонерних товариств і товариств з обмеженою або додатковою відповідальністю);
- Статутний фонд державних і муніципальних унітарних підприємств;
- Складеного капіталу господарських товариств;
- Пайовий фонд виробничих і споживчих кооперативів.
Статутний капітал (і його різновиди) визначають міру відповідальності комерційного підприємства перед своїми кредиторами. Тому його розміри регламентуються Цивільним кодексом РФ і конкретними законами про комерційних підприємствах. Відповідно до цими нормативними документами статутний капітал (або його різновиди) для різних типів комерційних підприємств повинен бути сплачений повністю або частково вже на момент їх державної реєстрації.
Перед реєстрацією підприємства його засновники відкривають спеціальні накопичувальні рахунки у конкретному комерційному банку. З цього рахунку банк до моменту державної реєстрації підприємства не перераховує грошові кошти ні на які цілі. Після реєстрації даний накопичувальний рахунок трансформується в рахунок розрахунковий. Якщо протягом року з моменту реєстрації підприємства його частково сплачений статутний капітал не буде доведений до заявленого в установчих документах, то підприємство зобов'язане зареєструвати зменшення статутного капіталу. Якщо зменшений статутний капітал за сумою менше нижньої встановленої законодавством межі, то підприємство повинно бути ліквідовано.
Частки засновників підприємства, вкладені в статутний капітал зумовлюють механізм розподілу між ними отриманого прибутку.
Законодавство допускає підведення підсумків розподіл отриманого прибутку у вигляді дивідендів засновникам у такі строки:
- Щоквартально;
- Раз на пів року;
- Раз на рік.
Статутний капітал як міра відповідальності підприємства перед своїми кредиторами за своїми боргами найтіснішим чином пов'язані з поняттям чистих активів. Цивільний кодекс України встановлює, що при ліквідації юридичної особи її майно та інші ліквідні активи реалізуються і спрямовуються на погашення зобов'язань. Якщо ці засобів недостатньо необхідно використовувати для цих цілей статутний капітал. Оцінка статутного капіталу здійснюється шляхом визначення величини чистих активів підприємства.
Під чистими активами підприємства розуміють різницю між спеціально відкоригованими сумами активів та зобов'язань підприємства. Коригування проводиться винятком з активів і зобов'язань деяких балансових статей. До активів, що приймаються для розрахунку чистих активів, включаються суми балансових статей містять:
- Основні засоби (за залишковою вартістю) та інші необоротні активи, включаючи дебіторську заборгованість суміжних організацій за продане їм майно;
- Запаси і витрати;
- Грошові кошти, дебіторські заборгованості, виключаючи заборгованості засновників за внесками до статутного капіталу та суми резервів по сумнівних боргах або під знецінення цінних паперів.
Додатковий капітал також формується з коштів приросту вартості по переоцінці, емісійного доходу, курсової різниці, утвореної при внеску в статутний капітал майном, вираженому в іноземній валюті. Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) поділяється на прибуток (збиток) поточного року та минулих років. Збільшення розміру статутного капіталу провадиться щорічно після затвердження річного звіту із засобів додаткового капіталу або додаткових внесків акціонерів. Сума збільшення розподіляється пропорційно часткам учасників або спрямовується на збільшення кількості акцій.
Джерелами капіталу може служити також нерозподілений прибуток поточного року, яка визначається в кінці року.
Створений у відповідності до законодавства Російської Федерації резервний фонд для покриття збитків організації, а також для погашення облігацій організації та випуску власних акцій відображається у бухгалтерському балансі окремо.
Резервний капітал створюється з прибутку. Його необхідність зумовлена ​​можливими втратами від підприємницького ризику, потребами у виплатах дивідендів акціонерам при недостатності прибутку і т.п. Відповідно до нормативних документів створення резервного капіталу має бути обумовлено установчими документами. На відміну від оціночних резервів, невикористані суми яких в кінці року приєднуються до фінансового результату роботи підприємства, залишок резервного капіталу продовжує залишатися недоторканим.
Забезпечення створюються, щоб пом'якшити ефект втрат при взаємодії з втратами продукції, якими вона відвантажена без передоплати, або з постачальниками, якими зроблена передоплата.
Організація може створювати резерви сумнівних боргів за розрахунками з іншими організаціями та громадянами за продукцію, товару, роботи, послуги з віднесенням сум резерву на фінансові результати організації.
Сумнівним боргом вважається дебіторська заборгованість, не погашена у договірні терміни і не забезпечена відповідними гарантіями. В кінці року проводиться інвентаризація невиконаних перед підприємством зобов'язань. Ця сума невиконаних зобов'язань може бути використана для визначення величини оціночних резервів, які формуються з прибутку та призначаються для погашення невиконаних зобов'язань.
Резерв сумнівних боргів створюється на основі результатів проведеної інвентаризації дебіторської заборгованості організації.
Величина резервів визначається окремо по кожному сумнівному боргу з урахуванням фінансового стану боржника та ймовірності часткового або повного погашення зобов'язань.
Також оціночні резерви використовуються для підстрахування при проведенні операцій з цінними паперами. Величина резервів у цьому випадку визначається окремо по кожному виду цінних паперів, що котируються на біржі або спеціальних аукціонах.
Зменшення валового прибутку за рахунок створення оціночних резервів і резервного капіталу, згідно з податковим законодавством, не зменшує оподатковуваний прибуток. Тому великого страхувального ефекту від оціночних резервів і резервного капіталу немає.
Для забезпечення рівномірного включення майбутніх витрат у витрати виробництва та обігу поточного періоду підприємства можуть створювати спеціальні резерви (майбутніх витрат і платежів). Вони можуть формуватися на: оплату відпусток та виплат премій співробітникам, зведення тимчасових споруд, гарантійний ремонт та гарантійне обслуговування і т.п. мети.
Величина резервів визначається:
- На оплату відпусток і премій у відсотках від загальної суми витрат нп оплату праці та відрахувань в соціальні фонди;
- На зведення тимчасових споруд у відповідності з кошторисами;
- На гарантійний ремонт, згідно зі статистичними даними за попередні роки;
- Виплату щорічної винагороди за вислугу років;
- Покриття інших передбачених витрат і інші цілі, передбачені законодавством Російської Федерації, нормативними правовими актами Російської Федерації.
Якщо до кінця звітного року, наступного за роком створення резерву сумнівних боргів, цей резерв в якійсь частині не буде використаний, то невитрачені суми приєднуються при складання бухгалтерського балансу на кінець звітного року до фінансових результатів.
У бухгалтерському балансі на кінець звітного року відображаються за окремою статтею залишки резервів, що переходять на наступний рік, визначені виходячи з правил, встановлених нормативними актами системи нормативного регулювання бухгалтерського обліку.
Висновок
Пройшовши практику у ВАТ «Ханти-Мансійскдорстрой» з приводу обліку та звітності можна зробити наступні висновки.
У цілому облік поставлено на належному рівні в міру можливостей. Багато рахунку з плану рахунків через брак операцій за ними не ведуться і відсутні відповідні регістри зведеного обліку. Такі наприклад як розрахунки з засновниками, облік нематеріальних активів, облік витрат по обслуговуючим виробництвам і господарствам, розрахунки за претензіями, розрахунки за валютними і спеціальних рахунках у банках.
Ще не менш важливий момент щодо документообігу: брак багатьох видів бланків документів, але це компенсується використанням типових універсальних бланків.
Зменшити витрати часу і скоротити обсяг робіт допоможе перехід на автоматизований облік. Деякі кроки в цьому напрямку, треба зауважити, керівник підприємства робить. Зокрема в цьому році було встановлено кілька комп'ютерів для керуючого персоналу. Але програми автоматизованого обліку такі як 1С Бухгалтерія.
Постійне поліпшення технологічного процесу виробництва, підвищення якості послуг, що надаються, "нормальне" податкове законодавство, розширення виробництва, зниження собівартості продукції або послуги, грамотне і ефективне управління - це найголовніші, але далеко не всі, складові максимізації прибутку підприємства в країні з ринковою економікою.
Зіставлення збігаються у часі доходів і витрат за всіма згаданими категоріями діяльності (стану) дозволяє судити про їх прибутковості і збитку. Підсумовування всіх приватних результатів визначає кінцевий результат діяльності підприємства за той чи інший період.
Найважливішою задачею бухгалтерського обліку - це виділення окремих видів діяльності і правильне зіставлення доходів і витрат.
На підприємство є капітал. У складі власного капіталу організації враховується статутний (складовий), додатковий і резервний капітал, нерозподілений прибуток та інші резерви.
У бухгалтерському балансі відображається величина статутного (складеного) капіталу, зареєстрована в установчих документах як сукупність внесків (часток, акцій, пайових внесків) засновників (учасників) організації.
Список використаної літератури:
1. Федеральний Закон «Про бухгалтерський облік» від 21.11.1996г. № 129-ФЗ (в ред. Від 23.07.1998г.)
2. Становище ведення бухгалтерського обліку та бухгалтерської звітності, затверджене Наказом Мінфіну РФ від 29.07.1998г. № 34н (в ред. Від 24.03.2000г.),
3. План рахунків бухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльності організацій та Інструкція щодо застосування плану рахунків бухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльності організацій, затверджені Наказом Мінфіну РФ від 31.10.2000г. № 94н
4. Положення з бухгалтерського обліку «Облікова політика організації» ПБУ 1 / 98, затверджене Наказом Мінфіну РФ від 09.12.1998г. № 60н (в ред. Від 30.12.1999г.),
5. Донцова Л.В. «Аналіз бухгалтерської звітності». -М.: «ДІС», 1998
6. Кузьмінський А. М. Теорія бухгалтерського обліку - М.: Вища школа., 1990.
7. Положення з бухгалтерського обліку доходів «Доходи організації» ПБУ 9 / 99 Затверджено наказом міністра РФ від 06.05.99 № 32н;
8. Положення з бухгалтерського обліку «Витрати організації ПБО 10/99. Затверджено наказом Мінфіну РФ від 06.05.99г. № 33н;
9. «Про порядок обчислення і сплати до бюджету податку на прибуток підприємств і організацій (з наступними змінами та доповненнями)» Інструкція ГНС РФ від 10.08.95 № 37
Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Бухгалтерія | Звіт з практики
68.6кб. | скачати


Схожі роботи:
Бюджетний облік та звітність 2 Облік операцій
Бухгалтерська звітність ВАТ Планета центр
Бухгалтерська фінансова звітність ВАТ Планета центр
Бюджетний облік і звітність 2
Податковий облік і звітність
Бюджетний облік та звітність
Повне товариство облік і звітність
Облік і звітність на сільськогосподарському підприємстві
Прибуток підприємства та шляхи її збільшення використовуючи фінансову звітність ВАТ Білоруські продукти
© Усі права захищені
написати до нас