Облік і аудит витрат на виробництво продукції

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

ЗМІСТ

1. Введення ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

2. Поняття податкової системи ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..

3. Принципи оподаткування Україні ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..

4. Функції податків ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..

4.1.Регулірующая ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ....

4.2. Стимулююча ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

4.3. Розподільна ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

4.4. Фіскальна ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

5. Система оподаткування України ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..

6. Основні завдання вдосконалення податкової системи України ..

7. Висновок ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ....

8. Література ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..

ВСТУП.

Податкова система - це сукупність податків, зборів, інших обов'язкових платежів і внесків до бюджету і державні цільові фонди, діючі у встановленому законом порядку. Сутність, структура і роль системи оподаткування визначаються податковою політикою, яка є виключним правом держави, яка проводить її в країні самостійно, виходячи із завдань соціально-економічного розвитку. Через податки, пільги та фінансові санкції, а також обов'язки і відповідальність, що виступають невід'ємною частиною системи оподаткування, держава висуває єдині вимоги до ефективного ведення господарства в країні.

Податки є необхідною ланкою економічних відносин в суспільстві з моменту виникнення держави. Розвиток і зміна форм державного устрою завжди супроводжується перебудовою податкової системи. У сучасному цивілізованому суспільстві податки - основна форма доходів держави. Крім цієї суто фінансової функції податковий механізм використовується для економічного впливу держави на суспільне виробництво, його динаміку і структуру, на стан науково-технічного прогресу. Податки відомі давним-давно, ще на зорі людської цивілізації. Їх поява пов'язана з найпершими суспільними потребами.

У розвитку форм та методів стягнення податків можна виділити три великих етапи. На початковому етапі розвитку від стародавнього світу до початку середніх віків держава не має фінансового апарату для визначення та збору податків. Вона лише визначає загальну суму коштів, яку бажає отримати, а збір податків доручає місту або общині. Дуже часто воно вдається до допомоги відкупників. На другому етапі (XVI - початок XIX ст.) В країні виникає мережа державних установ, у тому числі фінансових, і держава бере частину функцій на себе: встановлює квоту оподаткування, наглядає за процесом збору податків, визначає цей процес більш-менш широкими рамками. Роль відкупників податків в цей період ще дуже велика. І, нарешті, третій, сучасний етап - держава бере в свої руки всі функції встановлення і стягнення податків, бо правила обкладення встигли виробитися. Регіональні органи влади, місцеві громади грають роль помічників держави, маючи ту чи іншу ступінь самостійності. У розвитку форм та методів стягнення податків можна виділити три великих етапи. На початковому етапі розвитку від стародавнього світу до початку середніх віків держава не має фінансового апарату для визначення та збору податків. Вона лише визначає загальну суму коштів, яку бажає отримати, а збір податків доручає місту або общині. Дуже часто воно вдається до допомоги відкупників. На другому етапі (XVI - початок XIX ст.) В країні виникає мережа державних установ, у тому числі фінансових, і держава бере частину функцій на себе: встановлює квоту оподаткування, наглядає за процесом збору податків, визначає цей процес більш-менш широкими рамками. Роль відкупників податків в цей період ще дуже велика. І, нарешті, третій, сучасний етап - держава бере в свої руки всі функції встановлення і стягнення податків, бо правила обкладення встигли виробитися. Регіональні органи влади, місцеві громади грають роль помічників держави, маючи ту чи іншу ступінь самостійності.

Система оподаткування України являє собою сукупність податків, зборів, інших обов'язкових платежів до бюджету та внесків до державних цільових фондів, що стягуються в установленому порядку. Її сьогоднішній стан можна охарактеризувати як створення основ.

Здійснюючи вплив на економіку, держава, як правило, переслідує наступні основні цілі:

досягнення постійного стійкого економічного зростання;

забезпечення стабільності цін на основні товари та послуги;

забезпечення повної зайнятості працездатного населення;

забезпечення певного мінімального рівня доходів населення;

створення системи соціальної захищеності громадян, в першу чергу пенсіонерів, інвалідів, багатодітних;

рівновагу у зовнішньоекономічній діяльності.

Досягти цих цілей одночасно практично неможливо. Знайти збалансоване співвідношення - це і є головне в економічній політиці держави.

Основним інструментом державного регулювання є податкова політика і фінансовий вплив на приватне підприємництво.

За допомогою суто економічних регуляторів, властивих ринковому господарству: оподаткування, кредитування, інвестування, держава спонукає приймати бажані варіанти господарської діяльності, що задовольняють суспільні потреби.

Через податки, пільги та фінансові санкції, а також обов'язки і відповідальність, що виступають невід'ємною частиною системи оподаткування, держава висуває єдині вимоги до ефективного ведення господарства в Україну.

ПОНЯТТЯ ПОДАТКОВОЇ СИСТЕМИ

Податки - обов'язкові платежі до бюджету, що здійснюються юридичними та фізичними особами. До загальнодержавних податків належать податок на додану вартість, акцизний збір, податок на прибуток підприємств і організацій, митний збір, державний збір, податок на доходи громадян, плата за землю, податок з власників транспортних засобів, податок на промисел, відрахування на геологорозвідувальні роботи, плата за спеціальне використання природних ресурсів, плата за забруднення навколишнього природного середовища, відрахування і збори на будівництво, ремонт і утримання автомобільних доріг, до Фонду здійснення заходів щодо ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи, до Фонду сприяння зайнятості населення, до Фонду соціального страхування, до Пенсійного фонду. Їх перелік визначений Законом України "Про систему оподаткування" (редакція від 02.02.94 р.).

Кожен закон повинен конкретизувати наступні елементи податку:

1) об'єкт податку - це майно або доходи, що підлягають обкладенню;

2) суб'єкт податку - це платник податку, тобто фізична або юридична особа;

3) джерело податку - тобто дохід з якого виплачується податок;

4) ставка податку - величина податку з одиниці об'єкта податку;

5) податкова пільга - повне або часткове звільнення платника від податку.

Податки можуть стягуватися такими способами:

1) кадастровий - (від слова кадастр - таблиця, довідник), коли об'єкт податку диференційований на групи за певною ознакою. Перелік цих груп і їх ознаки заноситься у спеціальні довідники. Для кожної групи встановлена ​​індивідуальна ставка податку. Такий метод характерний тим, що величина податку не залежить від прибутковості об'єкта.

Прикладом такого податку може служити податок на власників транспортних засобів. Він стягується по встановленої ставці від потужності транспортного засобу, не залежно від того, використовується цей транспортний засіб чи простоює.

2) на основі декларації:

Декларація - документ, в якому платник податку приводить розрахунок доходу та податку з нього. Характерною рисою такого методу є те, що сплата податку відбувається після отримання доходу та особою які отримують дохід.

Прикладом може служити податок на прибуток.

3) y джерела:

Цей податок вноситься особою, виплачує дохід. Тому, оплата податку виробляється до отримання доходу, причому одержувач доходу отримує його зменшеним на суму податку.

Наприклад, прибутковий податок з фізичних осіб. Цей податок виплачується підприємством або організацією, на якій працює фізична особа. Тобто до виплати, наприклад, заробітної плати з неї віднімається сума податку і перераховується до бюджету. Решта суми виплачується працівнику.

Існують два види податкової системи: шедyлярная і глобальна.

У шедyлярной податковій системі весь дохід, отримуваний платником податків, ділиться на частини - шедyли. Кожна з цих частин оподатковується особливим чином. Для різних шедyл можуть бути встановлені різні ставки, пільги та інші елементи податку, перераховані вище.

У глобальній податковій системі всі доходи фізичних і юридичних осіб обкладаються однаково. Така система полегшує розрахунок податків і спрощує планування фінансового резyльтата для підприємців.

Глобальна податкова система широко застосовується в Західних державах..

C реді податків, що надходять до бюджету, є прямі і непрямі. Прямі встановлюються безпосередньо щодо платників. Їх розмір залежить від об'єкта оподаткування, а непрямі включаються у ціну товарів і послуг. Для окремого платника їх розмір прямо не залежить від його доходів.

Ставка податку - важливий елемент податку, який визначає величину податку на одиницю оподаткування (грошова одиниця доходу, одиниця земельної площі, одиниця виміру товару і т.д.).

Розрізняють, тверді, пропорційні, прогресивні і регресивні податкові ставки.

1. Тверді ставки встановлюються в абсолютній сумі на одиницю обкладання, незалежно від розмірів доходу (наприклад, на тонну нафти чи газу).

2. Пропорційні - діють в однаковому процентному відношенні до об'єкта податку без обліку диференціації його величини (наприклад, що діяв у СРСР до 1 липня 1990 р. податок на заробітну плату в розмірі 13%).

3. Прогресивні - середня ставка прогресивного податку підвищується в міру зростання доходу. При прогресивній ставці оподатковування платник податків виплачує не тільки велику абсолютну суму доходу, але і більшу його частку.

4. Регресивні - середня ставка регресивного податку знижується в міру зростання доходу. Регресивний податок може приносити більшу абсолютну суму, а може і не приводити до зростання абсолютної величини податку при збільшенні доходів.

Загалом видно, що прогресивні податки - це ті податки, тягар яких найбільше сильно давить на осіб з великими доходами, регресивні податки найбільше важко вдаряють по фізичних і юридичних осіб, що володіють незначними доходами.

Податки бувають:

З натуральної базою оподаткування:

- По будинкові податки;

- По душові податки;

- Специфічні мита;

З вартісною базою оподаткування:

а) податки на базі валового доходу:

- Акцизи;

- Податки з обороту;

- Митні збори;

- Податки на майно, капітали і т.д.;

- Податки на відсотки, дивіденди і т.д.;

б) податки на базі очищеного доходу:

- Корпоративний податок;

- Податок на індивідуальні доходи;

- Податок на додану вартість;

- Податок на спадщини.

ПРИНЦИПИ ОПОДАТКУВАННЯ УКРАЇНА

Правовою основою податкової системи служать Закони України "Про внесення змін і доповнень до Закону Української РСР" Про систему оподаткування "та" Про внесення змін і доповнень до Закону України "Про державну податкову службу в Україні", прийняті Верховною Радою України, відповідно, 2 лютого 1994 р. і 24 грудня 1993 У новому Законі України "Про систему оподаткування" передбачено, що при визначенні податків, зборів та обов'язкових платежів, а також встановленні обов'язків і відповідальності плетільника ця система будується на наступних принципах.

По-перше, обов'язковість виконання законодавства про податки всіма суб'єктами оподатковування, що означає одно напруженість для підприємств усіх форм власності у формуванні загальнодержавного і місцевих бюджетів. У рамках цілісності економічної системи всі господарські суб'єкти і громадяни повинні знаходитися в приблизно однакових податкових умовах. Як свідчить світовий досвід, відступ від цього принципу означало б руйнування єдиного ринку, порушення нормального переміщення фінансових і трудових ресурсів.

По-друге, соціальна справедливість у відношенні всіх суб'єктів оподатковування в питаннях про джерело сплати податків, про трудомісткість одержання доходів (прибутку), і в тому числі - про надання визначених пільг.

По-третє, поєднання інтересів держави, регіонів, підприємств і громадян і забезпечення надходження коштів до бюджетів відповідних рівнів і державні цільові фонди.

Обов'язки та відповідальність у системі оподатковування обумовлені також дією двох взаємозалежних принципів системи - стабільності і гнучкості. Принцип стабільності системи означає, що вона повинна носити стійкий характер при визначенні нормативних ставок податків і порядку числення податкових платежів у бюджет, фінансових санкцій та ін Дотримання цього принципу є одним з головних умов створення в країні в цілому і в кожному регіоні окремо обстановки загальної економічної стабільності, підвищення ефективності виробничої і фінансової діяльності і т.д. У Законі України "Про систему оподаткування" також передбачається, що ставки податків і розмір інших обов'язкових платежів не повинні змінюватися протягом бюджетного року, якщо інше не передбачено 3законодательством Україні. В умовах ринку така стабільність потрібно на більш тривалий час.

З метою стабілізації податкових відносин установлено, що закон, який передбачає зміну розмірів податків і інших обов'язкових платежів, зворотної сили не має (за винятком випадків, коли він поліпшує положення особи або знімає з нього відповідальність). Ніхто не може нести відповідальність за дії, які під час їх вчинення не визнавалися правопорушенням.

Під гнучкістю податкового законодавства розуміється здатність податкової системи швидко перебудовуватися для ефективного рішення різноманітних питань, що виникають у податковій політиці держави, без порушення стабільності системи оподатковування. Виходячи з вимог податкової політики України в сучасних умовах, у новому податковому законодавстві держава відмовилася від не виправдали себе вкрай жорстких ставок податків на підприємства, встановило фінансову відповідальність банків і інших кредитних установ за порушення законів про податки, усунуло зрівнялівку в застосуванні адміністративного штрафу до посадових осіб підприємств і громадянам, більш чітко регламентувала права, обов'язки і відповідальність державних податкових інспекцій з врахуванням діючого законодавства України.

Принцип гнучкості забезпечується наявністю комплексу податкових пільг, що встановлює повне або часткове звільнення юридичних або фізичних від обов'язків по сплаті податків та інших обов'язкових платежів, що, у чергу, створює попередні умови для розвитку найбільш необхідних пріоритетних для суспільства напрямків діяльності суб'єктів господарювання. Гнучкість податкової системи в умовах ринкових відносин виступає необхідною передумовою для активного використання всіх податкових інструментів з метою економічного і правового регулювання соціальних процесів, стимулювання розвитку виробництва та ін

Сучасна податкова система регламентує основні обов'язки платників: вести бухгалтерський облік, складати звітність про фінансово-господарську діяльність і забезпечувати її збереження; у строки, встановлені законодавством, подавати в державні податкові інспекції та інші державні органи бухгалтерську звітність та інші документи і відомості, пов'язані з обчисленням і сплатою податків та інших обов'язкових платежів; своєчасно та в повному розмірі сплачувати податкові суми і здійснювати інші обов'язкові платежі, допускати службових осіб податкових інспекцій для обстеження приміщень, які використовуються з метою отримання доходів або пов'язані з утриманням об'єктів оподаткування, а також для перевірок з питань обчислення податків та інших обов'язкових платежів; виконувати інші обов'язки, пов'язані з обчисленням і сплатою податків та інших обов'язкових платежів.

Серед заходів відповідальності в податковому законодавстві особливе місце займають санкції як ефективний інструмент державного економічного і адміністративного впливу на платників податків та посадових осіб, які не дотримуються чинного законодавства.

Санкции предусматривают взыскание с нарушителя определенной денежной суммы в бюджет и призваны усилить экономическую ответственность за эффективность хозяйственной деятельности, а также за исполнение законов о налогообложении. Наиболее существенные изменения и дополнения к законодательству, регламентирующие порядок определения размера и применения штрафных санкций к предприятиям, должностным лицам и гражданам, внесены в Закон Украины "О государственной налоговой службе в Украине". Размер финансовых санкций, применяемых к предприятиям, значительно уменьшен. До принятия нового закона финансовые санкции применялись к предприятию в виде штрафа в двух кратном (200 %), а при повторном нарушении в течение года - в десятикратном (1000 %) размере от суммы сокрытой (заниженной) прибыли (дохода); за отсутствие учета прибыли (дохода) или ведение этого учета с нарушением установленного порядка, а также за непредставление налоговой декларации, отчетов, расчетов и других документов для исчисления и уплаты налогов и других обязательных платежей в бюджет взыскивался дополнительный штраф в размере 50 % положенной суммы налога или других обязательных платежей. В новом законе размер основного штрафа в названных случаях сократился до 500 % (в 2 раза), в дополнительного - до 10 % (в 5 раз). Кроме того, дополнительный штраф не применяется к предприятиям за нарушения бухгалтерского учета, связанного с налогообложением) а имущественная ответственность в подобных случаях возлагается на должностных лиц предприятий, виновных в этих нарушениях. В результате усиливается персональная ответственность работников за финансовую деятельность предприятия.

Принципиальные изменения в законодательстве объясняются следующими основными причинами. Во-первых, ранее принятые законы о налогах исходили из неправильной посылки о том, что, чем выше размер штрафа, тем больше денежных средств поступает в бюджет, и в связи с этим главной цепью финансовых санкций было сосредоточение на фискальной функции налогообложения - пополнении доходной части государственного и местного бюджетов. Приведем данные о финансовых санкциях, применяемых к предприятиям по действующим законодательствам Украины и России. В РФ при сокрытии (занижении) дохода (прибыли) взыскиваются вся сумма не доплат и штраф в размере этой суммы, при повторном нарушении - штраф в двух кратном размере указанной суммы (ее пятикратный размер взимается только при умышленном сокрытии доходов, установленном судом). За отсутствие учета объектов налогообложения и за ведение такого учета с нарушением установленного порядка, повлекшее за собой сокрытие или занижение дохода за проверенный период, взыскивается дополнительный штраф в размере 10 % денежной суммы налога. Как видим, по новому Закону Украины, размер финансовых санкций, применяемых к предприятиям, приближается к размерам, установленным законодательством Российской Федерации, чем намечается интеграция налоговых систем обеих стран.

Для создания оптимальных налогов наиболее важными являются следующие требования:

а) налоговая структура должна способствовать использованию налоговой политики с целью стабилизации, оздоровления и подъема экономики страны;

б) налоговая система должна быть справедливой, не допускать произвольного толкования, быть понятной налогоплательщикам;

в) налоги должны по возможности не влиять на принятие различными лицами экономических решений или такое влияние должно быть минимальным;

г) сокращение издержек налогами на содержание администрации и соблюдение налогового законодательства;

д) использование налоговой политики для достижения социально-экономической цели необходимо свести к минимуму;

е) ставки налогов не должны превышать аналогичные ставки в соседних странах;

ж) система налогов должна иметь минимум необоснованных льгот, быть увязанной с общей политикой ценообразования и ростом заработной платы;

з) налоги должны предоставлять больше свободы предпринимательству, инвестициям, научно-техническому прогрессу.

Налоговая система может преследовать различные цели, которые не обязательно могут согласовываться между собой. Возникают противоречия, поэтому и необходимо добиваться временного компромисса. Например, принцип равенства налогообложения требует усложнения административной системы и ведет к нарушению принципа нейтральности, а регулирующая функция налогов может нарушить принцип равенства и справедливости.

Существует два подхода к реализации принципа равенства и справедливости. Первый - основывается на принципе выгоды для налогоплательщиков. Справедливой налоговой системой считается та, при которой налоги, уплачиваемые плательщиками, соответствуют пользе, получаемой от услуг государства, или, прямо говоря, справедливость налоговой системы зависит от структуры государственных расходов.

Второй подход основан на принципе способности платить, в соответствии с которым налоговая проблема рассматривается сама по себе независимо от политики государственных расходов, то есть при данной потребности в налоговых поступлениях каждый налогоплательщик должен внести свою долю в зависимости от способности платить. Оба подхода имеют мак свои преимущества, так и недостатки. Каждая из налоговых систем содержит элементы двух подходов.

При построении налоговой системы следует также принять во внимание следующие наблюдения:

а) универсальный налог на потребление не влияет на выбор товаров, а акцизы влияют;

б) подоходный налог влияет на выбор между нынешним и будущим потреблением, а универсальный не оказывает такого воздействия на потребление;

в) частичный налог на доходы капиталов нарушает инвестиционный процесс;

г) при росте налоговых ставок эффективность налоговой системы сначала повышается и достигает своего максимума, а потом начинает снижаться;

д) расходы прогрессивного подоходного налогообложения значительно выше пропорционального.

Общие принципы построения налоговых систем находят конкретное выражение в общих элементах налогов, вмещающих субъект, объект, источник, единицу налогообложения, льготы и налоговую ставку.

Субъекты налога выступают или в виде налогоносителя, или конечного налогоплательщика, формально не несущего юридической ответственности, но фактически являющегося плательщиком через законодательно установленную систему переложения налога.

Объектом или предметом налогообложения выступают различные виды доходов, товаров и услуг, а также разные формы накопленного богатства или имущества. Отдельные формы этого дохода (заработная плата, прибыль, рента, процент) имеют самостоятельное значение и поэтому предмет налогообложения и источник налога не всегда совпадают. Принцип равенства и справедливости распределения налогового бремени, составляющий базу теории конкретного построения налогов, лежит в основе построения налоговых ставок или величины налога на единицу налогообложения.

В зависимости от принципа и характера предмета налогообложения налоговые ставки могут быть твердыми (абсолютная сумма на единицу налогообложения) или процентными. Процентные ставки, в свою очередь, могут быть пропорциональными и прогрессивными. Налоговая политика в Украине должна содействовать, прежде всего, росту объемов накопления, созданию условий, облегчающих предприятиям обновление основного капитала.

Предприятиям и предпринимателям, занимающимся торгово-посреднической деятельностью, необходимо установить налоги в размере 35-40 %, а налог на добавленную стоимость - 18-20 %.

Налоги - наиболее адекватный свободе хозяйственной деятельности метод взаимоотношений государства как с предприятиями, так и с населением, наиболее демократичный способ экономического регулирования. Новая налоговая система должна учитывать принципиальные изменения в жизни страны. Следовательно, необходимо создать более разветвленную, квалифицированную налоговую службу дня контроля и своевременной уплаты налогов, с возможностями (в случаях нарушения законодательства) вести следствие, обеспечить безопасность деятельности ее работников.

ФУНКЦИИ НАЛОГОВ

Регулирующая

Государственное регулирование осуществляется в двух основных направлениях:

- регулирование рыночных, товарно-денежных отношений. Оно состоит главным образом в определении "правил игры", то есть разработка законов, нормативных актов, определяющих взаимоотношения действующих на рынке лиц, прежде всего предпринимателей, работодателей и наемных рабочих. К ним относятся законы, постановления, инструкции государственных органов, регулирующие взаимоотношение товаропроизводителей, продавцов и покупателей, деятельность банков, товарных и фондовых бирж, а также бирж труда, торговых домов, устанавливающие порядок проведения аукционов, ярмарок, правила обращения ценных бумаг и т.п. Это направление государственного регулирования рынка непосредственно с налогами не связано;

- регулирование развития народного хозяйства, общественного производства в условиях, когда основным объективным экономическим законом, действующим в обществе, является закон стоимости. Здесь речь идет главным образом о финансово-экономических методах воздействия государства на интересы людей, предпринимателей с целью направления их деятельности в нужном, выгодном обществу направлении.

Таким образом, развитие рыночной экономики регулируется финансово-экономическими методами - путем применения отлаженной системы налогообложения, маневрирования ссудным капиталом и процентными ставками, выделения из бюджета капитальных вложений и дотаций, государственных закупок и осуществления народнохозяйственных программ и т.п. Центральное место в этом комплексе экономических методов занимают налоги.

Маневрируя налоговыми ставками, льготами и штрафами, изменяя условия налогообложения, вводя одни и отменяя другие налоги, государство создает условия для ускоренного развития определенных отраслей и производств, способствует решению актуальных для общества проблем.

Стимулирующая

С помощью налогов, льгот и санкций государство стимулирует технический прогресс, увеличение числа рабочих мест, капитальные вложения в расширение производства и др. Стимулирование технического прогресса с помощью налогов проявляется прежде всего в том, что сумма прибыли, направленная на техническое перевооружение, реконструкцию, расширение производства товаров народного потребления, оборудование для производства продуктов питания и ряда других освобождается от налогообложения.

Распределительная

Или, вернее, пере распределительная. Посредством налогов в государственном бюджете концентрируются средства, направляемые затем на решение народнохозяйственных проблем, как производственных, так и социальных, финансирование крупных межотраслевых, комплексных целевых программ - наyчно-технических, экономических и др.

С помощью налогов государство перераспределяет часть прибыли предприятий и предпринимателей, доходов граждан, направляя ее на развитие производственной и социальной инфраструктуры, на инвестиции и капиталоемкие и фондоемкие отрасли с длительными сроками окупаемости затрат: железные дороги и автострады, добывающие отрасли, электростанции и др.

Пере распределительная функция налоговой системы носит ярко выраженный социальный характер. соответствующим образом построенная налоговая система позволяет придать рыночной экономике социальную направленность, как это сделано в Германии, Швеции, многих других странах. Это достигается путем установления прогрессивных ставок налогообложения, направления значительной части бюджета средств на социальные нужды населения, полного или частичного освобождения от налогов граждан, нуждающихся в социальной защите.

Фискальная

Наконец, последняя функция налогов - фискальная, изъятие части доходов предприятий и граждан для содержания государственного аппарата, обороны станы и той части непроизводственной сферы, которая не имеет собственных источников доходов (многие учреждения культуры - библиотеки, архивы и др.), либо они недостаточны для обеспечения должного уровня развития - фундаментальная наука, театры, музеи и многие учебные заведения и т.п.

Указанное разграничение функций налоговой системы носит условный характер, так как все они переплетаются и осуществляются одновременно.

СИСТЕМА НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ УКРАИНЫ

Система налогообложения Украины представляет собой совокупность налогов, сборов, других обязательных платежей в бюджет и взносов в государственные целевые фонды, взимаемые в установленном порядке. Ее сегодняшнее состояние можно охарактеризовать как создание основ.

Исторически налоги являются наиболее давней формой финансовых отношений между государством и членами общества с целью создания общегосударственного централизованного фонда денежных ресурсов, необходимых для выполнения государством его функций. Кроме налогов существуют и другие виды платежей в государственный бюджет, плата за использование ресурсов и отчисления в целевые фонды.

В нашей стране взимается общегосударственные налоги и другие обязательные платежи, а также местные налоги, сборы и другие обязательные платежи.

К первой группе относятся налог на добавленную стоимость, акцизный сбор, налог на прибыль предприятий и организаций, таможенный сбор, государственный сбор, налог на доходы граждан, плата за землю, налог с собственников транспортных средств, налог на промысел, отчисления на геологоразведочные работы, плата за специальное использование природных ресурсов, плата за загрязнение окружающей природной среды, отчисления и сборы на строительство, ремонт и содержание автомобильных дорог, в Фонд осуществления мероприятий по ликвидации последствий Чернобыльской катастрофы, в Фонд содействия занятости населения, в Фонд социального страхования, в Пенсионный фонд. Их перечень определен Законом Украины " О системе налогообложения" ( редакция от 02.02.94 г.).

Среди налогов, поступающих в бюджет, есть прямые и непрямые. Прямые устанавливаются непосредственно относительно плательщиков. Их размер зависит от объекта налогообложения, а непрямые включаются в цену товаров и услуг. Для отдельного плательщика их размер прямо не зависит от его доходов.

Второй составляющей налоговой системы является система непрямого налогообложения. В Украине применятся два вида непрямых налогов: универсальные и специфические акцизы, а также пошлины. С точки зрения выполнения фискальных функций они более эффективны, чем прямые, поскольку их база налогообложения менее чувствительна к изменениям тенденций экономического развития страны.

1. НДС

В соответствии с данными доходной части Государственного бюджета Украины на 1995 наибольшую долю (14,3 %) в общем, объеме бюджетных поступлений составляет налог на добавленную стоимость (НДС), являющийся разновидностью универсальных акцизов. В мировой практике он превратился в основной налог непрямого действия и заменил во многих странах менее эффективный налог с оборота. С налогом с оборота связано возникновение своеобразного кумулятивного эффекта, состоящего в том, что объект налогообложения содержит налоги, уплачиваемые на предыдущих этапах движения товара. НДС не имеет этого недостатка, но оказывает значительное влияние на общий уровень цен, поскольку он включается в состав цены всех товаров и услуг и является регрессионным по отношению к малообеспеченным слоям населения.

В Украине НДС введен в 1992 г. Объектом налогообложения являются обороты по реализации товаров, работ, предоставленных услуг, кроме их реализации на экспорт. В связи с этим НДС имеет широкую базу налогообложения, что обеспечивает стабильность поступления средств в государственный бюджет. Для исчисления НДС к обороту, который включает сумму уже уплаченного налога, сейчас используется ставка 16,67%, а при включении НДС в цены реализованных товаров (работ, услуг) - 20%. Однако в начале внедрения этого налога он должен был обеспечить доходы бюджета в том самом объеме, что и отмененные налоги с оборота и продаж, действовавшие в 1991 г. На некоторое время в 1993 г. были введены современные ставки НДС. Однако в условиях огромного бюджетного дефицита их быстро упразднили, возвратившись к начальному уровню.

Порядок исчисления и уплаты НДС регламентируется сегодня Декретом Кабинета министров Украины " О налоге на добавленную стоимость" от 26.12.92 г. и некоторыми другими нормативными актами.

У предпринимателей возникают значительные трудности при исчислении подлежащей уплате суммы НДС, особенно при определении налогооблагаемого оборота. Это может привести к значительным не доплатам, за которые налоговая инспекция взыскивает не менее значительные штрафы. Большой же перечень льгот по НДС объясняется тем, что этот налог взимается по унифицированной ставке, противоречащей мировой практике ее дифференциации.

На основании Указа Президента Украины " О взимании НДС с импортных товаров" от 30.06.95 г. следуют следующие льготы: импортное сырье, материально-технические ресурсы, комплектующие изделия, оборудование, материалы, техника и другие товары, ввозимые хозяйствующими всех форм собственности, в том числе посредниками (прямыми поставщиками), для производственных и собственных нужд (т.е. без последующей реализации), а также энергоносители (нефть и газ), которые ввозятся для производственных нужд, в том числе по бартерным операциям, не подлежат обложению НДС во время перемещения через таможенную границу Украины.

В случае использования указанных товаров не на производственные и собственные нужды или для последующей их продажи, НДС взимается исходя из их стоимости с учетом НДС, но ниже таможенной стоимости, пересчитанной в национальной валюте по курсу НБУ на день предоставления декларации.

Следует учитывать особенности налогообложения НДС совместных предприятий. В соответствии Кабинета Министров Украины № 55-93 от 20.05.93 введенным в действие с 05.06.93, внесены существенные изменения в порядок налогообложения предприятий с иностранными инвестициями. Таким считается предприятие любой организационно-правовой стороны, созданной по законам Украины, если на протяжении календарного года в его уставный фонд, имеется квалификационная иностранная инвестиция.

Действие Инструкции о порядке исчисления и уплаты НДС №3 от 10.03.93 г. имеет при применении к совместным предприятиям. В основе деятельности СП лежат экспортно-импортные операции, поэтому действие вышеизложенной Инструкции регламентируется еще одной Инструкцией о порядке исчисления и уплаты НДС и акцизного сбора за товары, ввезенные из-за пределов таможенных границ Украины, экспорта товаров, работ и услуг №44 от 31.05.94 г.

Особенностью налогообложения импортных операций является то, что полученная выручка за экспортную продукцию не является объектом налогообложения. В этом случае (т.е. при исчислении НДС и акцизов) объектом обложения при экспорте является сумма отгруженной продукции. При этом НДС и акциз, уплаченные ранее, возмещаются предприятиям после поступления выручки на счет, но не позже чем через год после выпуска продукции.

НДС и акциз на импорт начисляются по декларированной стоимости товара и учитываются в покупной цене импортируемого товара. НДС и акциз экспортно-импортных операций уплачиваются в момент нахождения товара на таможенном складе. Лишь после уплаты налога товар может быть отгружен за границу или на склад потребителю.

Не все товары являются объектом обложения. Не облагаются НДС на импорт:

предусмотренные для официального использования иностранными дипломатическими и приравненными к ним представительствами, а также для личного использования дипломатическим и административно-техническим персоналом этих представительств, включая членов их семей;

уголь, угольные брикеты и электроэнергия;

продукты детского питания и детское питание, которые импортируются для реализации через молочные кухни;

детские журналы и газеты, ученические тетради и учебники;

лекарственные средства и изделия медицинского назначения, импортируемые для реализации через аптечные учреждения;

товары специального назначения для инвалидов;

почтовые марки, кроме коллекционных, конверты, открытки с почтовыми марками, лотерейные билеты, марки государственной пошлины;

импортное сырье и материалы, комплектующие изделия, оборудование, ввозимое резидентами для собственных производственных нужд;

энергоносители (нефть, нефтепродукты, газ), ввозимые для производственных нужд Украины;

материально-технические ресурсы для сельского хозяйства, техника, запасные части к ней, ввозимые для производственных нужд в Украину.

Экспортируемая продукция не облагается налогами, но при этом экспортируемыми товарами считаются:

товары, покинувшие территорию Украины и их вывоз, был подтвержден таможенной декларацией;

работы и услуги, не предназначенные для эксплуатации, использования и применения в Украине, предоставленные лицами, предприятия которых или они сами постоянно не пребывают или постоянно не проживают на территории Украины;

услуги по международным перевозкам, осуществляемые согласно контракту на транспортировку или с брокерским соглашением, по перевозке, как товаров, так и пассажиров от пункта за границей до пункта на территории Украины, и транзита через территорию Украины, а также между двумя пунктами внутри страны, как части воздушных международных или водных перевозок.

Не подлежит налогообложению временный экспорт товаров - поставка давальческого сырья украинским заказчиком для обработки за границей с последующим возвратом в полном объеме.

Как показывает практика, наиболее применимой из вышеперечисленных льгот среди налогоплательщиков является льгота по освобождению от НДС услуг аптечных заведений по реализации медикаментов и изделий медицинского назначения. При применении указанной льготы налогоплательщикам следует руководствоваться перечнем аптечных заведений, сообщенным письмом Главной государственной налоговой инспекции Украины от 24.01.94 г. №14-312. Кроме этого согласно ее разъяснений от 18.05.94 г. №10-330/10-1870 указанная льгота распространяется на предприятия и организации независимо от форм собственности, которые имеют специальное разрешение (лицензию) Министерства Здравоохранения на реализацию этих товаров. Как сообщает ГГНИ Украины в вышеуказанных разъяснениях, с 18.02.94 от НДС освобождаются услуги аптечных заведений по реализации медикаментов и изделий медицинского назначения, как отечественного производства, так и импортируемых из-за пределов таможенных границ Украины исключительно для реализации через указанные заведения и предприятия.

Помимо вышерассмотренной льготы в 1995 г. Действует льгота, предусмотренная Декретом Кабинета Министров Украины от 30.04.93 г. №43-93 "О внесении изменений и дополнений к некоторым декретам Кабинета Министров Украины о налогах". По освобождению с 18.05.93 от НДС лекарственных средств и изделий медицинского назначения при их отпуске предприятиями-изготовителями потребителям, которые входят в вышеуказанный перечень аптечных заведений, лечебным учреждениям, а также предприятиям, имеющим лицензию Министерства Охраны Здоровья Украины.

2. Акцизный сбор.

В указе Президента Украины от 18.08.95 "О введении марок акцизного сбора на алкогольные напитки и табачные изделия" было утверждено положение о вышеуказанных марках акцизного сбора. Кабинету Министров Украины предписывается в двухнедельный срок утвердить правила изготовления, хранения и продажи марок акцизного сбора и маркировки алкогольных напитков и табачных изделий, а также порядок реализации или уничтожения конфискованных алкогольных напитков и табачных изделий. Далее:

установить размеры платы за марки акцизного сбора и условных фиксированных ставок акцизного сбора для расчета предварительной уплаты акцизного сбора в денежной форме или в форме обязательств по векселям, выдаваемым в случае приобретения марок акцизного сбора.

Представить Верховному Совету Украины проект закона о внесении изменений и дополнений в уголовный Кодекс Украины и кодекс Украины об административных правонарушениях относительно ответственности за незаконное изготовление, подделку, незаконную передачу (продажу) марок акцизного сбора и незаконное использование немаркированных товаров.

Министерству финансов Украины и Главной налоговой Инспекции Украины обеспечить изготовление марок акцизного сбора и начать до 20.09.95 их реализацию по заявкам производителей и заказчиков (импортеров) алкогольных напитков и табачных изделий.

Государственному Таможенному Комитету Украины определить в двухнедельный срок порядок таможенного оформления марок акцизного сбора в случае их вывоза с таможенной территории Украины для передачи иностранным производителям алкогольных напитков и табачных изделий в целях контроля над соответствием количества вывезенных марок акцизного сбора количеству ввезенных товаров.

Марка акцизного сбора - специальный знак, которым маркируюется алкогольные напитки и табачные изделия и наличие которого подтверждает уплату акцизного сбора или надлежащее оформление векселя, в случае осуществления операций с указанными товарами на территории Украины.

Плата за марки акцизного сбора - плата, вносимая заказчиками (импортерами) и украинскими производителями алкогольных напитков и табачных изделий для покрытия затрат государства на изготовление, хранение и реализацию этих марок.

Производство субъектами предпринимательской деятельности в целях реализации на территории Украины алкогольных напитков и табачных изделий без обозначения марками акцизного сбора, а также ввоза на территорию Украины, транспортировке и хранения, приема на комиссию и консигнацию для продажи реализации алкогольных напитков и табачных изделий, на которых нет марок акцизного сбора установленного образца, запрещается.

Уплата акцизного сбора с алкогольных напитков и табачных изделий может производиться по выбору покупателя марок акцизного сбора. В денежной форме до получения марок акцизного сбора или в форме обязательств по простым векселям на сумму акцизного сбора с отсрочкой платежа не более чем на 90 дней с момента предоставления заявки на покупку марок.

Суммы акцизного сбора, которые уплачиваются в денежной форме или в форме обязательств по простым векселям, выданным покупателям марок акцизного сбора во время их приобретения, рассчитываются покупателями марок самостоятельно исходя из объемов производства (импорта) на основе условной фиксированной (специфической) ставки акцизного сбора (то есть фиксированной суммы в долларах США или в экю на единицу соответствующего подакцизного товара). Сумма к уплате по векселю указывается в нем соответственно в долларах США или экю и подлежит взысканию по векселю, в случае несвоевременной уплаты акцизного сбора по приобретенным маркам в украинской валюте по официальному курсу НБУ на дату платежа согласно обязательствам по векселю.

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ НАЛОГОВОЙ СИСТЕМЫ УКРАИНЫ

Для облегчения ситуации необходимо достигнуть стабильности налогового законодательства, которое обеспечило бы: введение в действие законодательных актов по вопросам налогообложения не раньше чем через год с момента их принятия; неизменность ставок льгот и правил налогообложения в течение минимум 3 лет с момента введения в действие актов налогового законодательства, а также налогового законодательства относительно платников, которые берут участие в целевых государственных инвестиционных программ в течении всего времени их действия.

Государство должно научится грамотно руководить доходами и отказаться от действующей ныне жестокой зарегулированности экономики, которая толкает предпринимателя в “тень”. Иначе говоря, необходимо достигнуть сбалансированности интересов бюджета и конкретного предпринимателя.

Для этого следует обеспечить гибкость налоговой системы, приспособить её к внешней и внутренней экономической коньюктуре. Прежде всего речь идёт о делегировании налоговым органам права дать отсрочки, рассрочки по оплате налогов, взимание пени, и введение штрафных санкций в зависимости от финансового положения налогоплательщика и перспектив его развития с соблюдением единого условия – в конце определённого отчётного периода налогоплательщик обязан полностью оплатить всю сумму задолженности. При такой схеме, возможно, использовать и уже опробованную систему налоговых кредитов.

Необходимо также учитывать фактор сезонности работы плательщика и особенности отдельных областей промышленности и сельского хозяйства.

Правительство разных государств могут быть в каких угодно отношениях, однако предприниматели стремятся и будут стремиться к сотрудничеству, если оно взаимно выгодно. В случае если в налоговом законодательстве не будет учтён этот фактор, то не только государство, а и предприниматели потеряют большие доходы.

Например. После введения Украиной налога на добавленную стоимость на продукцию, которая импортируется, Россия ввела аналогичный налог на товары, которые поступают с Украины. Вследствие этого Украина потеряла российский рынок сбыта сахара, так как его экспорт стал невыгодным. В настоящее время обеими сторонами этот налог отменён.

Поэтому достижение согласованности внутренней налоговой системы с налоговыми системами смежных государств, которые являются основными экономическими партнёрами Украины – важный вопрос сегодняшнего дня. Создание совершенной налоговой системы внутри одной отдельно взятой страны не решает полностью решение всех проблем.

Необходимо до минимума довести негативное влияние на экономику страны теневого бизнеса. Анализ ситуации, которая сложилась, свидетельствует о том, что теневая деятельность причиняет убытки одинаковой мерой как государству, так и каждому легально работающему предпринимателю. Правда, риск, на который сознательно идут теневики, не всегда оправдывается прибылью, которую они получают.

Теневая экономика не безопасна ещё и тем, что активно привлекает к своей сфере всё новых и новых субъектов предпринимательской деятельности. Например, коммерческие банки, к сожалению, необычайно заинтересованы в активной совместной работе с фиктивными предприятиями. Только в одном из проверенных налоговой инспекцией коммерческих банков из 1000 действующих расчетных счетов 294 использовались фиктивными предприятиями.

Главная задача, которую ставят перед налоговой полицией, не распылять силы на нескончаемые проверки лотков и киосков, а систематически отрабатывать наиболее значительные факты уклонения от уплаты налогов, предупреждать массовые нарушения налогового законодательства. Можно привести только две цифры: содержание всей налоговой полицией обходится государству в 13 млн. гривен в год, тогда как за пол года бюджет пополнился на 190 млн. гривен благодаря действию налоговой полиции.

Я считаю, что само понятие налоговой реформы включает в себя не только изменение законодательства, которое регулирует размеры и процесс сбора налогов, а и модернизацию самой налоговой службы, приведение её в соответствие с уже существующими рыночными нововведениями, которая могла бы на достаточном уровне обеспечивать доходы в бюджет.

Все понимают, что при желании, за год или два нельзя создать идеальную налоговую систему. Но сейчас, прежде всего, нужно думать о финансовой системе переходного периода. Налоговая система в отрыве от экономики существовать не может. С выздоровлением экономики будет совершенствоваться и налоговая система. Но при этом налоги должны не сдерживать развитие экономики, а напротив – стимулировать её.

Я понимаю, что всё время налоговые органы, как органы фискальные, есть и будут одними из наиболее непопулярных государственных институтов в стране. Но хочу подчеркнуть, что налоги – это плата за цивилизацию, и исполнятся они должны цивилизованно. Надеюсь, что в недалёком будущем Украина выйдет на такой уровень.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Сегодня Украина находится на стадии формирования налоговой системы, главное задание которой – создать условия для развития предпринимательства и на этой основе обеспечить полное удовлетворение государственных и социальных потребностей.

22 августа исполнился год со дня подписания Президентом Украины Указа о создании Государственной налоговой администрации Украины.

Может быть, потому что первый год её существования прошел в условиях заострения экономических и социальных проблем, работники налоговых органов небезосновательно считают эту дату началом нового этапа в развитии нового налогового дела на Украине.

Сегодня уже можно подвести некоторые итоги годовой работы ГНА Украины. За это время ещё острее встали все проблемы налогового поля Украины, ещё нагляднее стали для разрешения вопроса, связанные с выплатой налогов. Увеличился процент выявления нарушений налогового законодательства. Например, в прошлом году нарушения налогового законодательства были обнаружены у 52% проверенных предприятий, а за результатами 9 месяцев текущего года - уже у 56%.

Понять непосредственную связь между бюджетом страны и благосостоянием каждого гражданина, в том числе и предпринимателя, должен каждый.

Недоплачивая налоги в бюджет, каждый из нас прямо или косвенно обворовывает сам себя. Представьте себе удачливого и богатого предпринимателя, в офисе которого (а сейчас нередко и дома) систематично выключают электроэнергию и воду, не работает отопление. Даже самые современные модификации автомобилей становятся беспомощными на наших неосвещённых дорогах, покрытых ямами. Как бы это ни было грустно, но это реальность нашей жизни, как при всём этом некоторые особы нередко восхищаются тем, что они каким-то образом отклонились от уплаты налогов. Тогда позвольте спросить: выигрывают ли они от этого? На первый взгляд (с учётом одномоментной выгоды в денежном выражении), может быть, и так, но если посмотреть глубже – ни в коем случае. Государство, которое не имеет достаточно средств, становится беспомощной в деле защиты своих граждан, как в социальном, так и в общегосударственном плане. Вывод простой: отношения между государством и предпринимателем должны строится на основах паритетности и взаимовыгоды, а регулироваться могут только через сбалансированную налоговую систему.

Принимая во внимание вышесказанное, хотел бы остановиться на одной из особенностей экономической ситуации , которая сложилась на Украине. Существующая налоговая база способна обеспечить наполнение бюджета и даже больше. Одновременно без системное предоставление льгот плательщикам ( только за 1 полугодие 1997 года из-за этого бюджет недополучил 9 млрд. грн. при 11 млрд. грн. фактичных доходов сводного бюджета) и массовое уклонение субъектов предпринимательской деятельности от выплаты налогов принуждает государство расширять налоговую базу и ввести более жесткую систему взыскания налогов. Создается парадоксальная ситуация чем больше налогов пытаемся собрать, тем меньше платников их выплачивает.

На мой взгляд, построение такой налоговой системы, которая б обеспечила создание благоприятного налогового климата на Украине, невозможна без внедрения целого комплекса мер, которые в корне изменили б сам подход к выплате налогов, как необходимого атрибута государства.

Литература:

 1. Вестник налоговой службы Украины 2/95.

 2. Вестник налоговой службы Украины 6/97.,

 3. Галицкие контракты 45/97.

 4. Бизнес N 12(219).

 5. Бизнес N 44(201).

 6. Бизнес N 46(255).

 7. Бизнес N 48(255).

 8. Бобров В.Я. Основи ринково ї економіки: Підручник.-К.:Либідь, 1995.-320с.

 9. Булатова А.С. Экономика: Учебник / Под ред.А.С.Булатова.2-е изд.,перераб.и доп.-М: Издательство БЕК , 1999-816с.

 10. Климко Г.Н. Основи економічної теорії : політекономічний аспект: Підручник /Г.Н.Климко, В.П.Нестеренко, Л.О. Каніщенко та ін. 2-ге вид., перероб. і допов. –К: Вища шк.-Знання, 1997-743с.

 11. Медведев В.А. Политическая экономия : Учебник для вузов /Медведев В.А.., Абалкин Л.И., Ожерельев О.И. и др.-М.:Политиздат,1990-735с.

 12. Меньшиков С.М. Новая экономика . Основы экономических знаний, Учебное пособие.-М: Междунар.отношения, 1999-400с.

 13. Ніколенко Ю.В. Основи економічної теорії за редакцією проф.Ю.В.Ніколенка, 2-ге вид.К.: “Либідь”,1998 –270с.

 14. Пруссова Л.Г. О снови ринкової економіки :Виробничо-практичне видання.-К.:РВО “Поліграфкнига”, 1993-304с.

 15. Соболев В.М. Макроэкономика. Учебное пособие для студентов эконом. вузов и факультетов .-Харьков: НВФ « Студцентр» , 1997-224с.

Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Астрономія | Реферат
125.9кб. | скачати


Схожі роботи:
Облік і аудит витрат на виробництво продукції 2
Облік витрат на виробництво і реалізацію продукції
Облік витрат на виробництво продукції рослинництва
Облік витрат на виробництво і калькулювання собівартості продукції
Облік витрат на виробництво і аналіз собівартості продукції
Облік витрат на виробництво продукції робіт послуг
Облік витрат на виробництво продукції та їх аналіз на прикладі підприємства УП Гродвіта Плюс
Облік витрат на виробництво і калькулювання собівартості продукції робіт і послуг допоміжних
Облік витрат на виробництво і калькулювання собівартості продукції робіт і послуг допоміжних
© Усі права захищені
написати до нас