Облік і аналіз товарних ресурсів організацій роздрібної торгівлі

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
УО «Білоруський державний ЕКОНОМІЧНИЙ
УНІВЕРСИТЕТ »
                        Кафедра бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту в торгівлі
Допущена до захисту
Зав. кафедрою, к.е.н., доцент
Лєснєвська Н.А.
"___"______ 2005

ДИПЛОМНА РОБОТА

             на тему: Облік і аналіз товарних ресурсів організацій
роздрібної торгівлі

Студентка-дипломниця
Уеф, 5 курс, УТ - 2


Н.І. Кріштопчік

Керівник
В.Б. Гурко
Консультант

Л.А. Попкова
МІНСЬК 2005

ЗМІСТ
5
7
7
10
17
17
22
26
32
35
35
37
40
42
44
51
57
60


Введення. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1 Товарні ресурси в торгівлі і можливості додаткового їх залучення в товарообіг. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.1 Сутність, значення і резерви товарних ресурсів в торгівлі. .
1.2 Нормативно-правове регулювання обліку та звітності товарних ресурсів. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2 Облік товарних ресурсів в торгівлі. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.1 Характеристика ВАТ «Белхозторг». . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.2 Документальне оформлення товарних операцій з надходження та вибуття товарів у торгівлі. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.3 Методика і організація обліку надходження та вибуття товарів.
2.4 Інвентаризація товарів і методика визначення її результатів. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 Аналіз товарних ресурсів. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.1 Загальна оцінка забезпеченості товарними ресурсами. . . . . . . . . .
3.2 Аналіз надходження товарів. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.3 Аналіз використання товарних ресурсів. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.4 Узагальнення невикористаних можливостей і економічне обгрунтування прогнозних резервів оптимізації товарних ресурсів. . .
3.5 Розробка рекомендацій щодо комп'ютеризації обліку і аналізу товарних ресурсів. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Висновок. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Список використаних джерел. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Програми. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Введення
У сучасних умовах господарювання, коли відбувається трансформація економічних відносин в Республіці Білорусь, поряд з позитивними результатами в цьому процесі спостерігається чимало негативних моментів і проблем. Їх прояв у сфері поводження нерідко пов'язане з формуванням та використанням товарних ресурсів, що в свою чергу веде до негативних наслідків у діяльності організації торгівлі. Зростання товарних ресурсів і підвищення ефективності їх використання - важливий фактор успішного економічного розвитку господарюючих суб'єктів. У зв'язку з цим управління ресурсами товарів необхідно розглядати як комплексну проблему, що включає такі глобальні питання розвитку галузі, як їх формування і просування до споживача, удосконалення організаційної структури управління економікою в галузі.
Для прийняття оптимальних управлінських рішень потрібна достовірна та своєчасна інформація про всі сторони господарсько-фінансової діяльності організації. Цінність управлінських рішень у цьому випадку знаходиться в прямій залежності від достатності та доречності одержуваної керівником і фахівцями організації обліково-аналітичної інформації. Одним з найбільш відповідальних і складних ділянок інформаційного забезпечення в управлінні торговельним підприємством є облік товарних операцій, у зв'язку з чим його вдосконалення набуває особливу актуальність і значимість.
Актуальність теми дослідження зумовлена ​​також тим, що ефективність тактичного і стратегічного управління організаціями торгівлі багато в чому залежить від достовірності, своєчасності і повноти облікової та звітної інформації про стан, рух і використання товарних ресурсів.
Метою даної дипломної роботи є дослідження теоретичних і практичних питань організації обліку та аналізу товарних операцій торговельної організації і на основі цього розробити рекомендації щодо їх розвитку і вдосконалення. Для досягнення зазначеної мети дослідження були поставлені наступні основні завдання:
- Вивчити суть і значення товарних ресурсів;
- Дослідити процес руху товарних ресурсів на торговельному підприємстві;
- Вивчити організацію і методику обліку товарних операцій;
- Вивчити методику проведення інвентаризації та відображення її результатів в обліку;
- Розглянути систему показників оцінки забезпеченості і використання товарних ресурсів;
- Вивчити методику проведення аналізу надходження товарних ресурсів;
- Виявити прогнозні резерви оптимізації товарних ресурсів;
- Розробити рекомендації з комп'ютеризації обліку і аналізу товарних ресурсів.
Методології обліку та аналізу товарних ресурсів в торгівлі приділено велику увагу такими вченими, як Кудрявець З.В., Кожарский В.В., Кравченко Л.І., Миколаєва Г.А., Савицька Г.В., Баканов М.І. [6, 7, 26, 33, 2].
У книзі Кожарської В.В. "Бухгалтерський облік в торгівлі" докладно розглянуто операції, характерні для організацій, що займаються торгівлею [7]. Миколаєва Г.А. у своєму навчальному посібнику викладає документальне оформлення та методику обліку руху товарів, їх надходження, реалізацію, інвентаризацію [26].
У підручнику Кравченко Л.І. «Аналіз господарської діяльності в торгівлі» докладно викладена методика комплексного аналізу забезпеченості та ефективності використання товарних ресурсів, проведено розрахунок основних показників, а також дано порівняльний та оперативний аналіз [23].
У навчальному посібнику Баканова М.І. «Аналіз господарської діяльності в торгівлі» розкритий аналіз роздрібного товарообігу і товарних запасів на торговельному підприємстві, а також дано факторний, порівняльний та оперативний аналіз торгової діяльності організації в умовах суворо централізованого управління [2].
У навчальному посібнику Савицької Г.В. «Аналіз господарської діяльності підприємства» викладено методику комплексного та глибокого факторного аналізу господарської діяльності організації [33].
Дипломна робота виконана на практичному матеріалі ВАТ «Белхозторг», м. Мінськ.

1 ТОВАРНІ РЕСУРСИ І МОЖЛИВОСТІ
ДОДАТКОВОГО ЇХ залучення до товарообігу
1.1 Сутність, значення і резерви товарних ресурсів в торгівлі
В умовах натурального господарства продукти вироблялися безпосередньо для споживання. Вони не були товаром. Відмінною особливістю товарного виробництва є те, що продукти виробляються для обміну, стають товарами. Класична політична економія характеризує товар як «предмет, річ, яка задовольняє будь-які людські потреби і проводиться для обміну. Корисність речі робить її споживною вартістю, але наявність у речі споживчої вартості не робить річ товаром ».
Другим властивістю, обов'язково властивим товару, є його мінова вартість, тобто здатність товару обмінюватися на інший товар у певних кількісних співвідношеннях. Основою мінової вартості товару, що дозволяє прирівнювати їх один до одного в певних пропорціях, є суспільна праця, втілений у товарах і виявляється при обміні товару, тобто їх вартість.
У сучасній ринковій економіці характерним є наступне більш широке визначення товару: «Товар - все, що може задовольнити потребу чи потребу і пропонується ринку з метою залучення уваги, придбання, використання або споживання» [32, с. 105].
На сучасному етапі аспектам вивчення товарних ресурсів приділяється увага в роботах багатьох економістів.
Товарні ресурси, на думку Маркіної Н.Г., складаються з товарної продукції різних галузей промисловості і сільського господарства і утворюють разом з імпортними виробами товарні ресурси предметів споживання [25, с. 4].
Тимофєєв Г.П. вважає, що товарні ресурси країни - це всі товари народного споживання і засоби виробництва, які реалізуються як товар [36, с. 39].
Під товарними ресурсами ще в соціалістичному суспільстві розумілися всі товари (вітчизняні, імпортні і прийняті для комісійного продажу), якими володіє держава на певний період часу [17, с. 19].
У сучасній науковій і навчальній літературі під товарними ресурсами розуміється сукупна маса вироблених в країні і які поступили з імпорту товарів для реалізації на внутрішньому ринку або для експорту. Це трактується у працях таких вчених-економістів, як Валевич Р.П., Кравченко Л.І., Абрютина М.С. Баканова М.І. [10, 6, 1].
Згідно з постановою Правління Білкоопспілки до складу власних товарних ресурсів у споживчій кооперації Республіки Білорусь включаються види і обсяг діяльності окремих галузей споживчої кооперації без урахування вартості сировини, переданої на промислову переробку та поставок на експорт продукції заготівельно-переробного комплексу системи, у т. ч.:
- Виробництво споживчих товарів кооперативної промисловістю;
- Виробництво власної продукції в громадському харчуванні;
- Обсяг закупівель сільськогосподарських продуктів;
- Продаж товарів на комісійній основі і оборот по скупці товарів у населення [29, с. 1].
На думку Абрютина М.С., товарні ресурси складаються з трьох складових:
- Товарних запасів у всіх підрозділах і ланках виробництва та обігу;
- Імпорту;
- Виробництва (відвантаження) товарів вітчизняними виробниками.
Це стосується товарних ресурсів, які входять в систему товарного обігу. На виході ж Абрютина М.С. виділила комплекс показників «використання товарних ресурсів», який включає:
- Задоволення економічних потреб за рахунок придбаних товарів вітчизняного виробництва та імпортних;
- Експорт;
- Товарні запаси на кінець року [1, с. 87].
Отже, узагальнюючи викладене, можна зробити висновок, що «товарні ресурси» - це предмети споживання для реалізації на внутрішньому ринку або для експорту. Якщо це поняття охарактеризувати стосовно до торговельних організацій, то їх можна розглядати, як масу товарів, що надходять з різних джерел, яка призначена для подальшого продажу кінцевому споживачеві для особистого чи колективного споживання.
В умовах переходу до ринкових відносин істотно змінюється процес формування товарних ресурсів. Раніше основними джерелами формування товарних ресурсів були промислове виробництво і сільське господарство. На сучасному етапі організації торгівлі формують свої товарні ресурси на підставі вільного закупа товарів. Значно збільшилося число каналів, через які здійснюється процес формування товарних ресурсів.
Для безпосереднього переходу до проблем формування і використання товарних ресурсів слід звернути увагу на деякі цифри, що стосується даного питання. Якщо розглядати обсяг товарних ресурсів в цілому по Республіці Білорусь, то у 2003 році він склав 15170000 млрд. р.., В тому числі в державній торгівлі обсяг товарних ресурсів склав 2791000 млрд. р.., А в споживчій кооперації - 1541000 млрд. р.. (Додаток А). У порівнянні з минулим роком відбувається збільшення обсягу товарних ресурсів. При цьому торгові організації споживчої кооперації мають найменшу частку в загальному обсязі товарних ресурсів Республіки Білорусь.
Значний резерв поповнення товарних ресурсів міститься у поліпшенні організації торгівлі, особливо в частині дотримання норм продажу товарів. На ефективність використання товарних ресурсів впливають: спеціалізація організації, умови та форми продажу товарів, порядок розрахунків та інші фактори. До комерційних факторів відноситься формування асортименту товарів, обсяг і методи закупа товарів відповідно до попиту покупців, здійснення контролю за надходженням товарів за всіма товарними ознаками, посилення контролю за якістю товарів та забезпеченням їх збереження, виконання планів та укладених договорів.
Дані фактори відіграють величезну роль в економічному розвитку торгової організації, тому вони широко висвітлені в літературних джерелах. Наприклад, часто розглядається закупівля товарів, яка впливає на зростання товарних ресурсів, а згодом і на ефективність їх використання. Помилки в закупівлі тягнуть за собою зайвий завезення, що призводить до псування (продовольчі товари) або до втрати споживчої вартості і непотрібності (непродовольчі товари).
Раціональна організація закупівлі товарів означає придбання товарних ресурсів потрібної якості, в потрібній кількості, в потрібний час, у надійного постачальника, за прийнятною ціною.
Важливу роль у формуванні товарних ресурсів грає здійснення контролю за надходженням товарів та їх якістю, а також виконання планів і умов поставки товарів, що згодом впливає на ефективність використання товарних ресурсів в торгівлі.
Нарешті, соціальні фактори, такі як загальний рівень культури населення, національні звичаї, традиції, умови праці працюючих, їх професійна підготовка, планування товарообігу безсумнівно впливають на рівень і обсяг товарних ресурсів.
Дослідження всіх факторів, що впливають на формування та ефективність використання товарних ресурсів, дозволяє виявити резерви їх раціонального використання, своєчасно вжити заходів щодо скорочення і виключенню товарних втрат, створювати можливість найбільш повного задоволення попиту покупців і сприяє зростанню роздрібного товарообігу, підвищення ефективності використання економічного потенціалу.
Таким чином, товарні ресурси, як складова економіки торгової організації, безпосередньо впливають на всі перетворення в сфері обігу і перебувають у нерозривному зв'язку з багатьма сторонами їх господарської та іншої діяльності. Дослідження процесів формування і використання товарних ресурсів дозволило зробити висновок про те, що в умовах формування ринкової економіки існує безліч проблем в даних процесах, а саме: недосконалість методики та організації планування товарних ресурсів, неспівмірність даних плану, недостатня інформаційна база для проведення їх аналізу, відсутності системи показників оцінки формування і використання ресурсів товарів та ін Все це свідчить про те, що дана тема актуальна на сучасному етапі розвитку економіки і вимагає подальшого дослідження.
1.2 Нормативно-правове регулювання обліку та звітності товарних ресурсів
Кожна організація, готуючи інформацію, повинна дотримуватися єдиних підходів та правил. Ці правила встановлюють ті відправні моменти у побудові системи бухгалтерського обліку в організації, які повинні бути дотримані при виборі облікових процедур та розробці облікового процесу. Вони - фундамент побудови системи бухгалтерського обліку в організації, метою яких є забезпечення доступу до порівнянної інформації, надання достовірної інформації фінансового становища і результатів діяльності.
Нормативно-правову базу, яка регулює порядок обліку товарних ресурсів в роздрібній торгівлі можна представити в наступному ієрархічному порядку.
Перший рівень представляють Закони Республіки Білорусь та інші нормативно-правові акти законодавчої та виконавчої влади:
1) «Про бухгалтерський облік і звітності». Закон Республіки Білорусь від 17 травня 2004 року № 278 - З. Цей Закон визначає правові та методологічні основи організації та ведення бухгалтерського обліку, встановлює вимоги, які пред'являються до складання та подання бухгалтерської звітності, регулює взаємини з питань бухгалтерського обліку та звітності в Республіці Білорусь.

2) «Про торгівлю». Закон Республіки Білорусь від 28 липня 2003 р. № 231-З. Прийнятий Палатою представників 12 червня 2003 року. Схвалений Радою республіки 30 червня 2003 року.
Цей Закон визначає правові засади здійснення торгівлі на території Республіки Білорусь, державного регулювання і контролю у сфері торгівлі та спрямований на створення сприятливих умов для ефективного здійснення торгівлі з метою задоволення попиту фізичних та юридичних осіб на товари, виконання робіт, надання послуг.
Другий рівень - стандарти з бухгалтерського обліку та звітності, затверджені країнами, на які законодавчо покладені функції нормативного регулювання. Це загальні правила складання і подання бухгалтерської звітності, де викладаються принципи та базові правила обліку, основні поняття, можливі бухгалтерські прийоми без розкриття конкретного механізму їх застосування. До них відносяться:
1) Про затвердження положення про порядок оформлення документа, що підтверджує факт покупки товару (виконання роботи, надання послуги). Постанова Міністерства торгівлі Республіки Білорусь від 6 травня 2002 р. № 23.
Дане положення визначає порядок оформлення документа, що підтверджує факт покупки товару. При використанні касових апаратів підсумкових та спеціальних комп'ютерних систем документом, що підтверджує факт покупки товарів, є касовий чек.
2) Про затвердження положення про порядок видачі ліцензій на експорт та імпорт товарів в Республіці Білорусь та положення про порядок реєстрації зовнішньоторговельних контрактів на експорт товарів в Республіці Білорусь. Постанова Міністерства торгівлі Республіки Білорусь і Державного митного комітету Республіки Білорусь від 18 травня 2002 року № 25/29.
Дане положення визначає види ліцензій на експорт та імпорт товарів в Республіці Білорусь, що видаються Міністерством торгівлі Республіки Білорусь, умови та порядок подання до Міністерства торгівлі Республіки Білорусь документів, необхідних для їх отримання, порядок розгляду таких документів, порядок видачі ліцензій, внесення змін і доповнень до ліцензії, підстави і порядок їх призупинення та анулювання і поширюється на всіх юридичних осіб і індивідуальних підприємців Республіки Білорусь незалежно від форм власності та відомчої приналежності (далі - заявників), за винятком випадків, передбачених законодавством Республіки Білорусь.
3) Про затвердження положення про поставки товарів Республіки Білорусь. Постанова Кабінету міністрів Республіки Білорусь від 8 липня 1996 р. № 444. У відповідності з даним положенням поставка товару здійснюється на підставі договору.
За договором поставки постачальник зобов'язується в обумовлені строки, що не збігаються з моментом укладення договору, передати покупцеві у власність (повне господарське відання або оперативне управління) товар, призначений для підприємницьких чи інших цілей, не пов'язаних з особистим (сімейним, домашнім) споживанням, а покупець зобов'язується прийняти товар і сплатити за нього певну ціну.
У договорі, як правило, відображена наступна інформація: предмет договору (найменування товару, його кількість, асортимент, якість і комплектність), порядок розрахунків і ціна товару, порядок поставки товару, транспорт, вимоги до тари й упаковки, страхування, майнова відповідальність сторін, термін дії договору, порядок зміни і розірвання договору, інші не суперечать законодавству Республіки Білорусь умови, які сторони визнають за необхідне передбачити в договорі.
Як істотного умови в договорі має бути вказана мета придбання товару.
4) Про затвердження форми державної статистичної звітності № 3-торг (коротка) "Звіт про продаж і запаси товарів" та вказівок щодо її заповнення. Постанова Міністерства статистики та аналізу Республіки Білорусь від 28 серпня 2003 р. № 106.
Дане положення стверджує прикладену форму державної статистичної звітності № 3-торг (коротка) "Звіт про продаж і запаси товарів" та вказівки щодо її заповнення.
5) Про затвердження бланків уніфікованих форм первинної облікової документації. Постанова Міністерства фінансів Республіки Білорусь від 19 квітня 2001 р. № 43.
Дане положення стверджує бланки прибуткового касового ордера форми КО-1в, видаткових касових ордерів форм КВ-2 і КО-2в, касових книг форм КО-4 і КО-4в згідно з додатками, а також положення про порядок їх заповнення.
6) Про затвердження форми державної статистичної звітності № 1 - торг "Звіт про товарообіг і запаси товарів" та вказівок щодо її заповнення. Постанова Міністерства статистики та аналізу Республіки Білорусь від 28 серпня 2003 р. № 105.
Дана постанова затверджує прикладену форму державної статистичної звітності № 1-торг "Звіт про товарообіг і запаси товарів" місячної періодичності й додані вказівки щодо її заповнення.
7) Про затвердження форм державної статистичної звітності з роздрібної торгівлі. Постанова Міністерства статистики та аналізу Республіки Білорусь від 15 липня 2002 р. № 68. Положення стверджує додаються форми державної статистичної звітності № 6-торг (складська) "Звіт про наявність складської мережі торговельних організацій, № 1-торг" Звіт про товарообіг і запаси товарів ", № 3-торг" Звіт з роздрібної торгівлі ", 3-торг (коротка) "Звіт про продаж і запаси товарів" та вказівки щодо їх заповнення.
8) Про затвердження бланків товарно-транспортної накладної форми ТТН-1, товарною накладною на відпуск та оприбуткування товарно-матеріальних цінностей форми ТН-2 та інструкцій щодо їх заповнення. Постанова Міністерства фінансів Республіки Білорусь від 14 травня 2001 р. № 53.
Постанова затверджує бланки товарно-транспортної накладної форми ТТН-1 і товарною накладною на відпуск та оприбуткування товарно-матеріальних цінностей форми ТН-2 відповідно до зазначених додатків, а також інструкції щодо їх заповнення.
9) Про затвердження форми державної статистичної звітності № 3-торг "Звіт з роздрібної торгівлі" та вказівок щодо її заповнення. Постанова Міністерства статистики та аналізу Республіки від 28 серпня 2003 р. № 107.
Постанова затверджує прикладену форму державної статистичної звітності № 3-торг "Звіт з роздрібної торгівлі" річний періодичності та вказівки щодо її заповнення.
10) Про бухгалтерської звітності організації. Постанова Міністерства фінансів Республіки Білорусь від 17 лютого 2004 р. № 16.
Постанова затверджує типові форми бухгалтерської звітності (згідно з додатками):
- Бухгалтерський баланс (форма 1);
- Звіт про прибутки і збитки (форма 2);
- Звіт про рух джерел власних коштів (форма 3);
- Звіт про рух грошових коштів (форма 4);
- Додаток до бухгалтерського балансу (форма 5);
- Звіт про цільове використання отриманих коштів (форма 6).
11) Про податок на додану вартість. Постанова Міністерства економіки Республіки Білорусь і Державного митного комітету Республіки Білорусь від 18 грудня 2000 р. № 237/105.
Відповідно до положення суми податку на додану вартість, сплачені при придбанні в Російській Федерації товарів, що походять з третіх країн та випущених у вільний обіг у Російської Федерації, підлягають віднесенню на збільшення вартості зазначених товарів.
Суми податку на додану вартість, які сплачуються при ввезенні зазначених товарів на митну територію Республіки Білорусь, підлягають відрахуванню у загальновстановленому порядку.
Організації торгівлі стягують оптову та торгову надбавки за вказаними товарах у встановлених межах до відпускних цін, сформованим юридичними особами та індивідуальними підприємцями з урахуванням податку на додану вартість, пред'явленого до оплати резидентом Російської Федерації.
Організації торгівлі, що реалізують товари, звільнені від податку на додану вартість, стягують оптову та торгову надбавки за вказаними товарах у встановлених межах до відпускних цін, сформованим юридичними особами та індивідуальними підприємцями з урахуванням податку на додану вартість, пред'явленого до оплати резидентом Російської Федерації та сплаченого при митному оформленні товару. Дане положення поширюється також на організації та індивідуальних підприємців, звільнених від податку на додану вартість.
Третій рівень представляють методичні вказівки та рекомендації, розроблені уповноваженими органами відповідно до чинного законодавства і містять більш детальні рекомендації щодо організації обліку відповідних об'єктів, вони викладають варіанти правил і рекомендації щодо порядку обліку того чи іншого об'єкту і покликані по можливості більш повно визначити правила обліку, викладені в документах першого і другого рівнів системи нормативного регулювання бухгалтерського обліку, в т.ч. окремі елементи техніки ведення обліку відповідного об'єкта. Подібні вказівки складаються на додаток до положень бухгалтерського обліку. До них відносяться:
1) Про затвердження Типового плану рахунків бухгалтерського обліку та Інструкції щодо застосування Типового плану рахунків бухгалтерського обліку. Постанова Міністерства фінансів Республіки Білорусь № 89 від 30 травня 2003
Типовий план рахунків та Інструкція з його застосування призначені для ведення бухгалтерського обліку в організаціях усіх форм власності та видів діяльності незалежно від організаційно-правових форм провідних облік подвійного запису.
2) Про затвердження інструкції з обліку роздрібного товарообігу, товарних запасів в торгівлі. Постанова Міністерства статистики та аналізу Республіки Білорусь від 29 жовтня 2004 р. № 190.
Інструкція з обліку роздрібного товарообігу, товарних запасів в торгівлі застосовується для проведення державного статистичного спостереження, об'єктами якого є юридичні особи, їх відокремлені підрозділи, індивідуальні підприємці, що здійснюють діяльність у роздрібній торгівлі та громадському харчуванні, фізичні особи, які здійснюють продаж сільськогосподарських продуктів на ринках.
3) Про затвердження положення про порядок формування та застосування цін і тарифів. Постанова Міністерства економіки Республіки Білорусь від 22 квітня 1999 р. № 43.
Це Положення встановлює порядок формування та застосування цін і тарифів на продукцію, товари, роботи, послуги і застосовується всіма юридичними особами та індивідуальними підприємцями, які здійснюють господарську діяльність на території республіки, якщо Президентом або Урядом Республіки Білорусь не встановлений інший порядок.
4) Методичні вказівки по інвентаризації майна і фінансових зобов'язань. Постанова Міністерства фінансів Республіки Білорусь від 5 грудня 1995 р. № 54.
Методичні вказівки встановлюють порядок проведення інвентаризації майна і фінансових зобов'язань організації та оформлення її результатів.
5) Про затвердження методичних рекомендацій щодо розрахунку та бухгалтерського обліку втрат товарів у магазинах (відділах, секціях) самообслуговування і торгуючих з відкритою викладкою товарів. Постанова Міністерства торгівлі від 17 березня 2000 р. № 3.
При визначенні норми втрат товарів, що реалізуються за методом самообслуговування і з відкритою викладкою, списуються за рахунок прибутку, що залишається в розпорядженні організації торгівлі, застосовуються рекомендовані у методичних рекомендаціях норми або затверджені самостійно власником торгової організації.
Якщо в магазині (відділі, секції) самообслуговування окремі товари продаються через прилавок з попередньою оплатою або ж покупці не мають до них вільного доступу, списання втрат по обороту цих товарів не проводиться.
6) Про затвердження положення про приймання товарів за кількістю і якістю. Наказ Міністерства торгівлі Республіки Білорусь від 27 жовтня 1999 р. № 113.
Положення регулює відносини юридичних осіб, незалежно від їх організаційно-правової форми та форми власності, та фізичних осіб - підприємців, що здійснюють свою діяльність без утворення юридичної особи, щодо придбання товару, створення умов для його збереження, своєчасної і правильної приймання за кількістю і якістю, крім товару, що купується для особистого (домашнього, сімейного) користування.
До четвертого рівня відносяться робочі інструкції та вказівки з обліку товарних операцій, об'єктів і розділів обліку безпосередньо на підприємстві. На підприємстві розробляється облікова політика, в якій зафіксовано: опис прийнятих способів ведення бухгалтерського обліку, план рахунків, що застосовуються форми первинних документів і регістрів бухгалтерського обліку (на відміну від типових), регламентація руху первинних документів і регістрів бухгалтерського обліку, тобто графік документообігу.
До четвертого рівня відносяться накази і розпорядження, що видаються на підприємстві, посадові інструкції працівників.
Формування облікової політики необхідно з кількох причин. Так, законодавство у ряді випадків передбачає кілька варіантів відображення однієї і тієї ж операції, а також бувають ситуації, коли нормативні акти суперечать один одному.
Правове регулювання обліку товарних ресурсів включає не тільки державне, але і приватне правове регулювання. Дане саморегулювання має основні джерела правового регулювання - це локальні нормативні акти у вигляді статутів та установчих договорів, які координують роботу організації. Нормативно-правова база носить загальний характер, але не зовсім відповідає сучасним вимогам, так як часті зміни в законодавстві викликають ще більшу нестабільність в роботі торговельних підприємств і в цілому в економіці Республіки Білорусь. На наш погляд, для більш ефективного управління господарсько-фінансовою діяльністю організації необхідністю є підвищення кваліфікації бухгалтерів, їх участь у конференціях і семінарах, що проводяться Міністерством фінансів Республіки Білорусь, Міністерством з податків і зборів Республіки Білорусь. Доцільно також придбати комп'ютерну програму «Експерт» або «Консультант» для того, щоб своєчасно відстежувати часті зміни в нормативно-правовій базі.

1 ОБЛІК ТОВАРНИХ РЕСУРСІВ У ТОРГІВЛІ
2.1 Характеристика ВАТ «Белхозторг»
Відкрите акціонерне товариство «Белхозторг» (надалі Товариство) було створено за рішенням установчої конференції учасників від 27.02.1995 р. № 1 на виконання розпорядження Кабінету Міністрів Республіки Білорусь від 17.02.1995 р. № 110 шляхом перетворення орендного підприємства «Мінська обласна база« Госпторг ».
Товариство зареєстроване в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та індивідуальних підприємців за № 100230626 рішенням Мінського міськвиконкому № 1432 від 29 грудня 1999 року.
Товариство є комерційною організацією - юридичною особою, має самостійний баланс, печатку, штампи, бланки зі своїм найменуванням, товарний знак, розрахунковий та інші рахунки в установах банків.
Місцезнаходження Товариства: 220071, м. Мінськ, вул. Платонова, 34, факс / тел. 232-85-44.
Метою діяльності Товариства є господарська діяльність, спрямована на збільшення прибутку. Термін діяльності Товариства не обмежений. Фінансовий рік Товариства відповідає календарному.
Товариство несе відповідальність за своїми зобов'язаннями всім своїм майном. Учасники Товариства не відповідають за його зобов'язаннями і несуть ризик збитків, пов'язаних з діяльністю Товариства, у межах вартості приналежних їм акцій.
Товариство має дочірні підприємства та представництва:
- Філія ВАТ «Белхозторг» з торгівлі будматеріалами
і хімічними товарами: 223021, Мінський район, п / о Озерце, тел. 5076005;
- Магазин № 1 «Господарські дрібниці»: 220071, м. Мінськ, вул. Платонова, 34, тел. 232-50-53;
- Магазин № 2 «Господарські товари»: м. Вілейка, вул. Волинця, 26, тел. 55-411;
- Магазин № 4 «Господарські товари»: м. Осиповичі, вул. Робітничо-Селянська, 7, тел. 20-683.
Товариство здійснює наступні види діяльності:
1. Оптова і роздрібна торгівля:
- Електропобутової технікою;
- Виробами з порцеляни та скла, шпалерами;
- Парфюмерно-косметичними товарами, милом та миючими засобами;
- Іншими побутовими товарами, не включеними не включеними до угруповання;
- Склом, будівельним цементом, виробами з бетону, цементу, гіпсу;
- Фарбами та лаками;
- Деревиною та продукцією обробки деревини, меблями;
- Санітарним оснащенням;
- Освітлювальними приладами, побутовими виробами, не включеними до інших груп;
- Залізними виробами, водопровідним та опалювальним устаткуванням і допоміжними матеріалами;
- Радіотехнічними виробами;
- Добривами, пестицидами та іншим агрохімічними продуктами;
- Сільськогосподарськими машинами, включаючи трактори, приладдям та обладнанням;
- Килимами і килимовими виробами;
- Експлуатація і здача в найм власного майна;
- Зберігання і складування;
- Послуги терміналів.
2. Будівництво:
- Загальне будівництво будівель;
- Ізоляційні роботи;
- Штукатурні роботи;
- Покриття підлоги і стін;
- Встановлення столярних елементів;
- Фарбування та скління;
- Інші завершальні роботи.
3. Технічне обслуговування та ремонт автомобілів.
Організаційна структура управління Товариства являє собою організаційну форму поділу праці з прийняття та реалізації управлінських рішень (додаток Б).
Бухгалтерський облік у ВАТ «Белхозторг» здійснюється бухгалтерією, очолюваної головним бухгалтером. Обов'язки, права і персональна відповідальність кожного працівника бухгалтерії визначається посадовими інструкціями (додаток В).
Вимоги головного бухгалтера щодо документального оформлення господарських операцій і поданням до бухгалтерської служби документів і відомостей обов'язкові для всіх працівників товариства.
Облікова інформація обробляється як автоматизовано, з використанням програмних засобів, так і вручну. Форма бухгалтерського обліку журнально-ордерна, частково автоматизована, з вихідними формами облікових регістрів і первинних документів, рекомендованих Міністерством фінансів Республіки Білорусь. З 1.01.04 р. сформований робочий план рахунків шляхом відбору синтетичних рахунків, передбачених Типовим планом рахунків. Робочий план рахунків аналітичного обліку визначений організацією самостійно (додаток Г).
Джерелами формування майна Товариства є:
- Майно та грошові внески, передані Товариству його учасниками;
- Продукція, вироблена Товариством у результаті господарської діяльності;
- Отримані доходи та інше майно, придбане Товариством за іншими підставами, що допускаються законодавством.
Управління у Товаристві здійснюють загальні збори акціонерів, наглядова рада, дирекція, генеральний директор. Контроль над діяльністю Товариства здійснює ревізійна комісія. Для перевірки і підтвердження правильності річної фінансової звітності Товариство щорічно залучає аудитора, не пов'язаного майновими інтересами з товариством чи його учасниками, а у випадках, передбачених законодавством - відомчу контрольно-ревізійну службу.
Загальні збори акціонерів є вищим органом управління в суспільстві.
Чергові збори проводиться не раніше ніж через 2 місяці і неї пізніше 4 місяці після закінчення фінансового року для розгляду питань. Дата проведення визначається наглядовою радою.
Контрольний пакет акцій у статутному фонді ВАТ «Белхозторг» належить державі. У наглядовій раді Товариства представляють інтереси держави 2 представника Міністерства торгівлі Республіки Білорусь.
Статутний фонд визначений у розмірі 3936850000 рублів (три мільярди дев'ятсот тридцять шість мільйонів вісімсот п'ятдесят тисяч рублів). Статутний фонд розділений на 78737 простих (голосуючих) акцій номінальною вартістю 50000 рублів кожна.
Органом, що здійснює керівництво діяльністю Товариства в період між зборами акціонерів, є наглядова рада.
Члени наглядової ради обираються щорічно черговими зборами акціонерів та їх представників. Кількісний склад наглядової ради не може перевищувати 7 осіб. Голова та секретар наглядової ради обираються наглядовою радою з числа її членів. Засідання наглядової ради проводяться в міру необхідності не рідше ніж раз на 3 місяці. Спостережна рада заслуховує звіт генерального директора та дирекції про їх діяльність. Наглядова рада приймає рішення простою більшістю голосів загальної кількості її членів. Рішення оформляється протоколом, який підписується всіма членами, присутніми на засіданні.
Щорічно черговими зборами акціонерів обирається ревізійна комісія у складі не менше 3 чоловік. Ревізійна комісія здійснює контроль за господарською діяльністю товариства, його підприємств, філій, представництв, а також генерального директора та посадових осіб товариства. Ревізійна комісія (ревізор) здійснює перевірку за підсумками за рік, а також повсякчас за дорученням зборів акціонерів, наглядової ради, за власною ініціативою або на вимогу акціонерів, які володіють у сукупності 20% акцій. Рішення ревізійної комісії приймають простою більшістю голосів всіх членів, присутніх на засіданні (рішення оформляється протоколом). Ревізійна комісія (ревізор) представляє результати перевірки наглядовій раді та зборам акціонерів. Без висновку ревізійної комісії (ревізора) збори акціонерів не вправі затверджувати річний баланс Товариства.
Чистий прибуток Товариства надходить у його розпорядження і за рішенням зборів акціонерів спрямовується на формування фондів Товариства. Дивіденди виплачуються за рахунок чистого прибутку Товариства тільки по розміщених акціях. Дивіденди можуть виплачуватися як за підсумками року, так і проміжні. Розмір дивідендів оголошується в рублях на одну акцію. Дивіденди на акції, що належать державі, перераховуються до державного бюджету.
Динаміка основних фінансово-економічних показників ВАТ «Белхозторг» представлена ​​у додатку Д з висновком машинограми «Кращий рік» (додаток Е).
Аналізуючи підсумки фінансово-економічного розвитку акціонерного товариства за минулий рік, слід відзначити, що в цілому досягнуті позитивні результати роботи Товариства. Обсяг валового товарообороту порівняно з попереднім роком зріс на 27,9% і склав 17910,7 млн. р.., В тому числі: оптовий товарообіг склав 13269,5 млн. р.. (Зростання 132,2% у діючих цінах), роздрібний товарообіг-4641,3 млн. р.. (Зростання 117,1% у діючих цінах).
У результаті всієї господарської діяльності в минулому році Товариство отримало валових доходів на суму 4937,2 млн. р.., Зростання 117,6% в порівнянні з попереднім роком.
Витрати обігу за 2004 р. склали 4076,6 млн. р.. (У 2003 р. - 3384,0 млн. грн.), Збільшилися на 120,5%. Аналіз витрат обігу за статтями показує, що виросли транспортні витрати в порівнянні з попереднім роком на 143,1%, збільшено видатки: знос основних фондів - на 128,6%; витрати на оплату праці на 132,6%. Зі збільшенням витрат на заробітну плату збільшилися податки на заробітну плату: надзвичайний податок зріс на 130,5%, відрахування на соціальне страхування - 130,9% (додаток Ж, І).
Необхідно відзначити, що зі зростанням одних статей витрат спостерігається зниження інших статей витрат обігу. Так, зменшилася у витратах обігу в порівнянні з 2003 роком частка витрат по сплаті відсотка за банківський кредит (9,0% у витратах обігу в 2003 р.; 6,4% у витратах обігу в 2004 р.); знос спецодягу склав 62, 1%; зменшилися витрати на рекламу в 2004 р. і склали в порівнянні з 2003 р. 83,4%.
Балансова прибуток в 2004 р. склала 894,5 млн. р.., Рівень рентабельності становив 5,0%, що значно вище завдання, встановленого планом заходів на 2004 рік.
Після сплати податків на прибуток, у розпорядженні Товариства залишилася чистий прибуток у сумі 438,3 млн. р.. (У 2003 р. - 459,9 млн. грн.) І склала 95,3%.
Середньооблікова чисельність за 2004 рік склала 309 чоловік, це на 6 осіб менше ніж у 2003 році (через економічну недоцільність була закрита секція «У Гаспадара» на Комарівському ринку).
Середньомісячна заробітна плата на одного працівника склала в 2004 році 482191 рубль, у 2003 році 363750 рублів і виросла на 32,6%.
Виходячи з вище сказаного, можна зробити висновок, що ВАТ «Белхозторг» є комерційною організацією - юридичною особою, діє на принципах господарського розрахунку, має відокремлене майно, має самостійний баланс. Метою діяльності Товариства є господарська діяльність, спрямована на отримання прибутку для задоволення економічних, соціальних і культурних інтересів учасників Товариства при найкращому задоволенні потреб покупців.
Обліково-господарська політика, організація роботи всіх служб організації дозволяють підтримувати економічну стабільність, забезпечувати рентабельну роботу Товариства, правильно розподіляти чистий прибуток.
Бухгалтерський облік у ВАТ «Белхозторг» здійснюється бухгалтерією, очолюваної головним бухгалтером. Вимоги головного бухгалтера щодо документального оформлення господарських операцій і поданням до бухгалтерської служби документів і відомостей обов'язкові для всіх працівників товариства.
Форма бухгалтерського обліку журнально-ордерна, частково автоматизована. З 1.01.04 р. сформований робочий план рахунків шляхом відбору синтетичних рахунків, передбачених Типовим планом рахунків. Робочий план рахунків аналітичного обліку визначений організацією самостійно.
Аналізуючи підсумки фінансово-економічного розвитку ВАТ «Белхозторг», слід зазначити, що в цілому досягнуті позитивні результати роботи Товариства. У результаті всієї господарської діяльності у 2004 році було отримано валових доходів на суму 4937,2 млн. р.., Зростання 117,6% в порівнянні з попереднім роком.
Балансова прибуток у 2004 році склала 894,5 млн. р.., Рівень рентабельності становив 5,0%, що значно вище завдання, встановленого планом заходів на 2004 рік.
З метою досягнення стійкого фінансового стану ВАТ «Белхозторг» у 2005 році намічено забезпечити зростання валового товарообігу на 114% у порівнянних цінах, рівень рентабельності не менше
2,5%.
Наявні виробничі потужності, зручне розташування адміністративних і складських площ, гарне технічне оснащення, великий досвід роботи з постачальниками і покупцями сприяють реалізації наміченої програми на 2005 рік.
2.2 Документальне оформлення товарних операцій з надходження та вибуття товарів у торгівлі
Порядок і терміни прийому товарів за кількістю, якістю та комплектності регулюються діючими технічними умовами, умовами поставки, договорами купівлі-продажу та Положенням про приймання товарів за кількістю і якістю.
Документальне оформлення надходження товарів здійснюється відповідно до вимог Положення про поставки товарів в Республіці Білорусь, затвердженим Постановою Кабінету міністрів Республіки Білорусь від 8 липня 1996 р. № 444 та Положенням про приймання товарів за кількістю і якістю, затвердженим Наказом міністерства торгівлі Республіки Білорусь від 26 квітня 1996 р. № 285.
Підставою для відображення операцій з надходження товарів є уніфіковані форми первинної облікової документації, затверджені Постановою Міністерства фінансів Республіки Білорусь від 19 квітня 2001 р. № 43.
Первинними документами на оприбуткування товарів є рахунок-фактура, товарно-транспортна накладна (додаток К), товарна накладна (додаток Л).
До товарно-транспортної накладної постачальник прикладає документи, що засвідчують їх якість та безпеку для здоров'я споживачів: сертифікат якості (додаток М), посвідчення про державну гігієнічну реєстрацію (додаток Н), сертифікат відповідності (додаток П), декларацію про відповідність (додаток Р) і ін
Рахунок-фактура, як правило, складається у двох примірниках: перший пересилається покупцеві разом з товаром, другий залишається у постачальника.
Внутрішній відпуск товарів з однієї роздрібної торгової організації в іншу провадиться за письмовим розпорядженням керівника організації, а передача з відділу у відділ - за розпорядженням директора магазину. Передача товарів здійснюється на підставі накладної на внутрішнє переміщення. У товарній накладної обов'язково вказують номер і дату довіреності, за якою отримано товар (додаток З, Т).
Бланки первинних документів заповнюються на ВАТ «Белхозторг» вручну, а також машинописним, в т.ч. комп'ютерним способом.
При поставці продукції імпортного виробництва у товарно-транспортної накладної суб'єкти господарювання, що здійснюють їх ввезення в республіку, вказують назву країни звідки ввезений товар, сформовану відпускну ціну без виділення розміру оптової надбавки, в т.ч. обгрунтування ціни (додаток У).
При відсутності розбіжностей з даними супровідних документів по кількості, якості і вартості товарів, що надійшли вони приймаються шляхом проставлення на товаросупровідних документах спеціального штампа і розписки матеріально відповідальної особи.
Всі товари надходять під повну матеріальну відповідальність бригади торгових працівників (завідувача магазином і продавців).
Первинні прибуткові та видаткові документи є підставою складання товарного звіту, який матеріально відповідальна особа надає в бухгалтерію ВАТ «Белхозторг» один раз на сім днів. У них вказані відомості про залишки, надходження і витрати товарів (додаток Ф). До звітів прикладаються первинні документи на надходження й витрата товарів.
Перевірені товаросупровідні та інші товарні докумен-
ти передаються в машинописне бюро, де дані з них заносяться в АРМ «Облік товарів». На підставі внесених даних формується накопичувальна відомість приходу товарів, у якій висвітлюються фактично всі ті ж дані, що і в товарному звіті, який складається в магазинах (додаток Х). З одного боку виходить дублювання даних в ручному та автоматизованому звітах, але на підставі введених даних АРМ «Облік товарів» формує ряд зведених звітів. Потім на підставі товарних звітів вручну складається журнал-ордер по рахунку 41 / 2 "Товари в роздробі» по магазину (додаток Ц).
З метою визначення суми сплаченого вхідного ПДВ, що підлягає заліку (відшкодуванню) в організації ведуть книгу покупок. У ній вказують дату оплати і номер платіжного і товарного документів, найменування постачальника, вартість покупок за відпускними цінами постачальника з ПДВ, в т.ч. вартість покупок без ПДВ і суму податку за встановленими ставками. Книгу покупок ведуть на підприємстві вручну і автоматизованим способом і на підставі її підсумків визначають суму сплаченого ПДВ за звітний місяць.
Реалізація товарів у магазинах ВАТ «Белхозторг» проводиться за готівковий розрахунок і по чеках банку. Продаж товарів населенню за готівку виробляється традиційним методом, тобто за допомогою продавців через прилавки. Прийом грошових засобів проводиться з використанням касових підсумовуючих апаратів, попередньо зареєстрованих в державній податковій інспекції.
Працівники магазинів на касовому апараті суммирующем реєструють всі суми, отримані за товари. При поверненні покупцями чеків у разі відмови від товару за участю касира і продавця складається акт на повернення грошових коштів покупцям за невикористаними касових чеків. Як правило, такий акт складається при відсутності можливості погашення зворотних чеків при обслуговуванні покупців до кінця робочого дня. Всі повернуті чеки докладають до акта.
Показання грошових підсумкових лічильників на кінець робочого дня записують до книги касира-операціоніста. Суму виручки визначають як різницю показань лічильників касового апарата на кінець і початок робочого дня.
Підрахована виручка формується довідкою касира-операціоніста. На підставі цієї довідки прибуткують виручку по касі (додаток Ш).
Прийом грошей здійснюється продавцями відповідно до Положення про порядок оформлення документа, що підтверджує факт покупки товару, затвердженим Постановою Міністерства торгівлі Республіки Білорусь від травня 2002 р. № 23.
Документальне оформлення здачі виручки магазину проводиться на підставі прибуткового касового ордера (додаток Щ).
Здача виручки до установи банку здійснюється шляхом збору її інкасаторами. На здачу виручки в банк складаються первинні документи. Так, при здачі виручки через інкасаторів до кожної інкасаторської сумці складається препроводительную відомість у трьох примірниках під копірку. Перший примірник вкладається в інкасаторську сумку, другий вручається інкасатору при отриманні ним сумки, третій залишається в касі організації разом з розпискою інкасатора і штампом банку, що підтверджує здачу грошей до його каси.
Функції інкасації чеків покладені на торговельні структури, у зв'язку з цим працівники, які беруть чеки від покупців, повинні контролювати правильність їх оформлення, дію чеків за часом і на території.
Термін дії чекової книжки - один рік. Чеки для оплати товарів можуть бути виписані на будь-яку суму в межах залишку коштів на чековій книжці. Приймаються тільки чекові книжки з відміткою «кредит». На звороті чека і його корінця робиться відмітка про оплату, проставляється відбиток штампа організації, вказується дата і ставиться підпис керівника організації.
Прийняті чеки видаються в обслуговуючий банк ВАТ «Белхозторг» для подальшої пересилки банку платника при дорученні-реєстрі. Доручення-реєстр складається окремо на кожний рахунок у банку платника (додаток Е).
Граничний термін розрахунків чеками ощадного банку встановлений у межах трьох робочих днів. Обмін чека на готівку гроші не проводиться. При розрахунку за товар розрахунковими чеками допускається виплата здачі тільки до 5% у вартості покупки або доплата готівкою в цих же межах.
Надійшли до банку розрахункові чеки повинні мати на звороті штамп магазину та підпису завідувача магазином. І тільки після підтвердження магазину про прийняття чека він приймається до оплати і служить підставою для зарахування грошей на рахунок магазину.
При вивченні організації на ВАТ «Белхозторг» обліку товарних операцій порушень чинного законодавства встановлено не було. Однак, на наш погляд, складання двох ідентичних документів (товарний звіт, книга покупок) у вигляді електронного документа і на його підставі заповненого вручну є недоцільним і безглуздим. В якості облікового регістра повинні виступати електронні документи за цими рахунками, що складаються АРМ «Облік товарних операцій».
У той же час позитивним моментом, на наш погляд, є формування АРМом «Облік товарних операцій» різноманітних звітних форм по руху товарних запасів: товарні звіти по п'ятиденку, товарні звіти в розрізі структурних підрозділів. Це дає можливість підприємству отримувати оперативну інформацію щодо руху товарних запасів, необхідну для аналізу та розробки заходів щодо оптимізації товарних запасів на складах і в торгових залах.
2.3 Методика і організація обліку надходження та вибуття товарів
На ВАТ «Белхозторг» відповідно до облікової політики облік товарів на складі ведеться за купівельними цінами, а облік товарів у роздробі ведеться за продажними цінами.
Надійшли в роздрібну торгівлю товари відображаються на активному рахунку 41 / 2 з ПДВ, а на деякі товари відповідно до чинного законодавства - з податком на продаж. До рахунку 41 / 2 "Товари в роздробі» у ВАТ «Белхозторг» відкриті такі субрахунки:
- 41/2.1 «Мінськ»
- 41/2.2 «Вілейка»
- 41/2.4 «Осиповичі»
Покупні ціни на товари залежать від джерел надходження товарів. При надходженні товарів від виробників покупними цінами є вільно-відпускні ціни товаровиробника; товарів вітчизняного виробництва зі складів оптових спеціалізованих баз торгівлі - вільно-відпускна ціна плюс оптова надбавка та ПДВ; товарів від магазинів своєї системи в порядку внутрішньої перекидання - роздрібна ціна, а на деякі товари з податком на продаж.
На ВАТ «Белхозторг» є перелік товарів з встановленим податком на продаж по магазинах (додаток Ю), також перелік соціально значущих товарів і перелік товарів дитячого асортименту, на який не вводять податок з продажів у 2004 р. (додатки Я, D). Існує також перелік підприємств, товари яких звільнені від ПДВ (додаток F). В залежності від товару і форми розрахунків застосовуються різні розміри роздрібних і оптових націнок (додаток G).
Оскільки вільно-роздрібна ціна з ПДВ та податком на продаж (або без нього) відрізняються від купівельних цін, то виникає необхідність в обліку різниці між продажними та покупними цінами, які включають ПДВ в роздрібній ціні товару, торгову надбавку і податок на продаж. Ця різниця відображається на трьох регулюючих контрактивний субрахунках 42 / 1 «Торгова надбавка», 42 / 3 «ПДВ», 42 / 4 «Податок на продаж».
Відповідно до Положення про порядок формування цін і тарифів, затверджених Постановою Міністерства економіки Республіки Білорусь від 29 квітня 1999 р. № 43 роздрібні ціни на товари формуються суб'єктами господарювання, що здійснюють роздрібну торгівлю виходячи з:
- Відпускної ціни;
- Торговельної надбавки, але не вище 30%, з урахуванням оптової надбавки.
Торговельні надбавки до відпускних цін застосовуються:
- На соціально-значимі товари, в межах, встановлених обласними виконавчими комітетами та Мінським міським виконавчим комітетом відповідно до законодавства;
- На соціально-значимі товари та інші окремі групи товарів у межах, встановлених Міністерством економіки Республіки Білорусь відповідно до законодавства;
- На групи товарів, зазначені у додатку до вказаного положення з урахуванням кон'юнктури ринку (додаток I).
Відповідно до положення про порядок формування цін і тарифів відпускні ціни на продукцію іноземного виробництва формуються на внутрішньому ринку суб'єктами господарювання імпортерами виходячи з контрактних цін, витрат по імпорту, інших витрат на здійснення оптової діяльності, встановлених податкових і неподаткових платежів, прибутку, з урахуванням кон'юнктури ринку (додаток J).
Прейскурант цін на імпортну продукцію затверджується керівником організації (додаток L).
Процес формування продажної ціни товару вітчизняного виробництва здійснюється в ТТН (додаток N), де вказується:

Відпускна ціна за штуку - 1405 руб.

Торгова надбавка:
- У відсотках - 30;
- У рублях - 421,5 [1405 * 30/100].
ПДВ:
- У відсотках - 18;
- У рублях - 328,3 [1826,5 * 18/100].
Роздрібна ціна з ПДВ - 2155,3 руб. [1826,5 + 328,8].
Податок на продаж:
- У відсотках - 15;
- У рублях - 323,3 [2155,3 * 15/100].
Роздрібна ціна з податком на продаж - 2478,6 руб. [2155,3 + 323,3].
З урахуванням округлення 2480 руб. (Відповідно до порядку округлення відпускних і роздрібних цін на продовольчі і непродовольчі товари і тарифів на послуги).
На підставі товарних звітів і прикладених до них первинних документів з обліку надходження товарів на ВАТ «Белхозторг» формується журнал-ордер № 2 по рахунку 41 / 2 "Товари в роздробі» (додаток Ц). Підсумкові суми журналу-ордера переносяться в кінці місяця в головну книгу по рахунку 41 / 2 "Товари в роздробі» (додаток Q).
Кореспонденція рахунків з обліку надходження товарів у магазин за грудень 2004 р., наведено в таблиці 1.
Таблиця 1. Кореспонденція рахунків з обліку надходження товарів у магазин за грудень 2004 року.
Зміст господарської
операції
Кореспондуючі
рахунки
Сума
№ програми
дебет
кредит
1
2
3
4
5
Відпущені товари зі складу в магазин з СОЦ без ПДВ
41 / 2
41 / 1
78909943
Дод. Ц
Відображається торгова надбавка без урахування ПДВ
41 / 2
42 / 1
23672983
- / / -
Нараховується ПДВ
41 / 2
42 / 3
18464927
- / / -
Нараховується податок на продаж
41 / 2
42 / 4
18157178
- / / -

Джерело: власна розробка.
Відповідно до Інструкції з обліку роздрібного товарообігу і товарних запасів, моментом реалізації вважається момент відпуску товарів покупцеві незалежно від часу сплати грошей. Отже, моментом реалізації товарів за готівку є момент надходження грошей в операційну касу магазину чи продавця. Відображення моменту реалізації товарів у бухгалтерському обліку здійснюється при здачі виручки в банк.
Синтетичний облік реалізації товарів ведеться на рахунку 90 «Реалізація». Для обліку виручки у ВАТ «Белхозторг» використовують рахунок 90 / 1 "Дохід", загальна сума якої за грудень 2004 р. склала 100 684 260 руб. (Додаток R). Дана сума визначається виходячи з виручки за готівковий розрахунок, сформованої на підставі звітів касира, і виручки за безготівковий розрахунок. Підсумкова сума виручки за готівковий розрахунок узагальнена у відомості № 5 по рахунку 50 «Каса» (додаток S) і в головній книзі з цього рахунку (додаток U). Сума виручки за безготівковий розрахунок відображається в довідці бухгалтера (додаток V).
Товари в магазинах враховуються за роздрібними цінами з ПДВ і податком на продаж. Для дотримання принципу єдності оцінки товарів, при вступі та вибуття виручку і вартість реалізованих товарів на рахунку 90 «Виручка від реалізації» відображають за продажними цінами. Для того, щоб отримати покупну вартість реалізованих товарів наприкінці місяця проводиться розрахунок реалізованих торгових надбавок, ПДВ і податку на продаж (табл. 2, 3, 4).
Упущенням в організації обліку реалізації товарів на ВАТ «Белхозторг» є те, що при розрахунку реалізованих торговельних надбавок, ПДВ і податку на продаж в розрахунку використовується вже недіючий план рахунків (рахунок 46 «Реалізація»). Нами рекомендується усунути цей недолік і використовувати тільки шифри рахунків, затверджених Типовим планом рахунків.
Податок на продаж на реалізовані товари розраховується методом середнього відсотка, тому що їм обкладається більшість товарів.
Сума обчислених податків і реалізованої торговельної надбавки віднімається з дебету рахунку 90 «Реалізація» методом «червоного сторно». Після цього запису за дебетом рахунка 90 «Реалізація» вказується покупна вартість реалізованих товарів:
100684260 - 15891679 - 14096226 - 5794445 = 64901910 руб. (Додаток R).
В кінці місяця після списання в дебет цього рахунку витрат обігу на реалізовані товари визначається сума прибутку від реалізації і рахунок закривається рахунком 99 «Прибули і збитки» (додаток).
Аналітичний облік товарів ведеться по кожній матеріально відповідальній особі - завідувачем магазином. Рух товарів враховується тільки у вартісному вираженні за роздрібними цінами, що обумовлено великою номенклатурою товарів. Перевірені бухгалтерією товарні звіти служать підставою для синтетичного обліку операцій з оприбуткування, відвантаження та реалізації товарів (додаток Ц).
Реалізація товарів відображається в обліку не тільки на підставі товарних звітів, але і за касовими звітами.
Кореспонденція рахунків з обліку реалізації товарів на ВАТ «Белхозторг» за грудень 2004 р. наведені в таблиці 5.
Таблиця 5. Кореспонденція рахунків з обліку реалізації товарів у ВАТ «Белхозторг» за грудень 2004 року.
Зміст господарської операції

Кореспондуючі рахунки

Сума

№ програми

дебет
кредит
1
2
3
4
5
Надійшла до каси магазину виручка за реалізований товар
50
90 / 1
100684260
Дод. S, V
Списані із підзвіту завідувача магазином реалізовані товари
90 / 2
41 / 2
100684260
Дод. R
У кінці місяця на підставі розрахунків бухгалтера методом червоне сторно списується:
а) реалізована торговельна надбавка;
б) ПДВ;
в) податок на продаж.
90 / 2
90 / 2
90 / 2
42 / 1
42 / 3
42 / 4
15891679
14096226
5794445
- / / -
1
2
3
Продовження табл. 5
4
5
Проводиться нарахування бюджету:
а) ПДВ;
б) податку з продажу.
90 / 3
90 / 3
68 / 2
68 / 2
14096226
5794445
- / / -
В кінці місяця проводиться відрахування податків і фондів за рахунок суми валового доходу від реалізації:
а) 3,0%;
б) 1,15%;
в) 6%
90 / 5
90 / 5
90 / 5
68 / 2
68 / 2
83 / 4
476750
177272
914259
- / / -
Наприкінці місяця сума прибутку від реалізації списується на фінансовий результат
90 / 9
99
14323398
- / / -
Джерело: власна розробка.
Виходячи з вищесказаного, можна зробити висновок про те, що облік надходження та вибуття товарів у ВАТ «Белхозторг» ведеться відповідно до законодавства та відповідними нормативно-правовими положеннями, що регламентують облік товарних операцій в торгівлі. Однак, на наш погляд, впровадження автоматизованих систем потоварній обліку в магазинах організації забезпечить отримання достовірної, деталізованої, повної та оперативної інформації про надходження і реалізації товарів, тим самим, перешкоджаючи утворенню залежаних і неходових товарів. ЕОМ автоматично контролює виконання постачальниками договорів поставки товарів у розгорнутому асортименті й допомагає вивчати задоволення купівельного попиту.
При вивченні методики розрахунку реалізованих торгової надбавки, ПДВ і податку на продаж було встановлено, що в розрахунку використовується вже недіючий план рахунків. Нами рекомендується усунути цей недолік і використовувати тільки шифри рахунків, затверджених Типовим планом рахунків, як показано нами в таблицях 2, 3, 4.
2.4 Інвентаризація товарів і методика визначення її результатів
Інвентаризація товарів проводиться з метою перевірки наявності та стану товарно-матеріальних цінностей. Крім забезпечення схоронності цінностей і перевірки та перевірки правильності організації матеріальної відповідальності інвентаризація вирішує завдання контролю облікових даних по товарах, їх реального відображення в балансі. За допомогою інвентаризації виявляються також невикористані, залежані товари і т.п.
Порядок проведення інвентаризації регулюється Методичними вказівками по інвентаризації майна і фінансових зобов'язань, затверджених Міністерством фінансів Республіки Білорусь 5 грудня 1995 р. № 54.
На ВАТ «Белхозторг» інвентаризація товарів у магазинах проводиться один раз на рік у вересні, жовтні і листопаді місяці. Для проведення інвентаризації наказом керівника організації створюється постійно діюча інвентаризаційна комісія (додаток 2). До складу комісії входить не менше трьох осіб. Головою інвентаризаційної комісії, як правило, призначають представника адміністрації магазину.
Розпорядження про призначення інвентаризаційної комісії, в якому вказують об'єкти, порядок і тривалість інвентаризації, підписують керівник і головний бухгалтер ВАТ «Белхозторг».
Матеріально відповідальні особи до початку інвентаризації дають розписку про те, що всі документи по приходу і витраті цінностей до звіту включені і здані в бухгалтерію.
Інвентаризацію проводять одночасно дві комісії - на складі і в торговому залі. Починають інвентаризацію зі зняття залишку грошей в операційних касах. Відомості про фактичну наявність товарів і тари записують в інвентаризаційний опис товарів, матеріалів і тари в торгівлі (додаток 3, 4). Результат інвентаризації товарів у порівнювальної відомості виводять по загальному підсумку, що пов'язано з урахуванням у вартісному вираженні (додаток 5).
За листопад місяць по магазину ВАТ «Белхозторг» недостача склала 3520 руб. При цьому в бухгалтерії була складена довідка, в якій недостача була відображена такими бухгалтерськими записами:
Д-т 73 / 2 К-т 94 3520 (відображається заборгованість матеріально відповідальної особи за нестачу товарів за роздрібними цінами);
Д-т 42 / 1 К-т 98 / 4 688 (відбивається включення торговельної надбавки до складу доходів майбутніх періодів);
Д-т 42 / 3 К-т 98 / 4 124 (відбивається включення ПДВ до складу доходів майбутніх періодів);
Д-т 50 К-т 73 / 2 3520 (відображається погашення заборгованості матеріально відповідальної особи за нестачу товарів);
Д-т 98 / 4 К-т 92 / 1 812 (відбивається включення торговельної надбавки та ПДВ до складу позареалізаційних доходів).
На ВАТ «Белхозторг» не проводяться контрольні перевірки якості проведення інвентаризації, а також документи про склад комісії не реєструються в книзі контролю за виконанням наказів про проведення інвентаризації, що є негативним моментом.
Висока трудомісткість перевірки робочими інвентаризаційними комісіями фактичної наявності товарів, відображення його в інвентаризаційних описах і визначення попередніх результатів інвентаризації неминуче веде до припинення роботи магазинів на два, а то й більше днів, а отже, і до недобору товарообігу. Тому, щоб скоротити час на проведення зазначених трьох етапів, необхідно удосконалювати інвентаризаційну роботу.
Для заповнення інвентаризаційних описів вручну потрібно багато часу, тому їх доцільніше складати на персональних комп'ютерах. Удосконалення інвентаризаційної роботи за допомогою обчислювальної техніки пов'язано також з використанням її для виявлення результатів інвентаризації. Застосування ЕОМ для складання порівнювальних відомостей дозволяє звільнити від технічної роботи бухгалтерів, що дає їм можливість більше часу відводити здійсненню контролю за збереженням товарно-матеріальних цінностей та грошових коштів.

3 АНАЛІЗ ТОВАРНИХ РЕСУРСІВ
3.1 Загальна оцінка забезпеченості товарними ресурсами
Виконання плану та динаміка роздрібного товарообігу залежать від трьох основних груп факторів:
- Забезпеченості товарними ресурсами, правильності їх використання;
- Забезпеченості трудовими ресурсами та ефективності праці торгових працівників;
- Стану, розвитку та ефективності використання матеріально-технічної бази торгівлі.
Головний фактор успішного розвитку товарообігу - забезпеченість товарними ресурсами і раціональність їх використання.
Використовуючи методику Кравченко Л.І. [23], у ході аналізу необхідно, перш за все, перевірити, наскільки товарні ресурси забезпечують успішне виконання плану і розвиток роздрібного товарообігу в динаміці. Обсяг товарообігу залежить від виконання плану і динаміки надходження товарів і стану товарних запасів. На нього впливає і інше вибуття товарів. Ця залежність може бути виражена формулою товарного балансу:
ТЗ н + П = Р + В + ТЗ до, (1)
де ТЗ н - запаси товарів на початок звітного періоду;
П - надходження товарів;
Р - роздрібний товарообіг;
В - інше вибуття товарів;
      ТЗ до - запаси товарів на кінець звітного періоду.
Вплив показників товарного балансу на обсяг роздрібного товарообіг можна визначити, застосувавши таку формулу:
Р = ТЗ н + П - В - ТЗ до (2)
Отже, на виконання плану і динаміку роздрібного товарообігу позитивний вплив надають завищені товарні запаси на початок звітного року (якщо товари користуються попитом) і зростання надходження товарів, негативне - збільшення іншого вибуття товарів і завищені товарні ресурси на кінець звітного року.
У ВАТ «Белхозторг» є наступні дані про рух товарів по магазину № 1 «Господарські дрібниці» (Таблиця 6).

Таблиця 6. Товарний баланс магазину № 1 «Господарські дрібниці» ВАТ «Белхозторг» за 2004 р., млн. р..

Показники

Фактично за
Відхилення
Вплив на динаміку товарообігу
минулий рік
звітний рік
1. Запаси товарів на початок року
327
390
+63
+63
2. Надходження товарів
2092,7
2718
+625
+625
3. Інше вибуття товарів
0,096
0,0036
-0,092
+0,092
4. Запаси товарів на кінець року
390
516,7
+126,7
-126,7
5. Роздрібна реалізація товарів
2029,6
2591
+561,4
+561,4
Примітка. Джерело: [13, с. 56, таблиця 5], дані синтетичного та аналітичного обліку ВАТ «Белхозторг» за 2004 р. за рахунками 41 / 2 "Товари в роздробі», 94 «Нестачі і втрати від псування цінностей» (додаток 6,7).
У порівнянні з минулим роком по магазину № 1 «Господарські дрібниці» можливості зростання товарообігу зросли у зв'язку зі зменшенням іншого вибуття товарів (+0,092 млн. грн.). У ВАТ «Белхозторг» інше вибуття включає бій, лом, уцінку товарів, їх недостачі. У зв'язку з цим зменшення в порівнянні з минулим роком іншого вибуття товарів з позитивного боку характеризує його торгову діяльність.
У порівнянні з минулим роком обсяг товарообігу збільшився за рахунок завищених товарних запасів на початок року (+63 млн. грн.), Зростання надходження товарів (+625 млн. грн.). Можливості зростання товарообігу в динаміці зменшилися в результаті збільшення товарних запасів на кінець року (- 126,7 млн. грн.).
Важливим напрямом аналізу є визначення ступеня забезпеченості роздрібного товарообігу товарними ресурсами в цілому і товарними запасами, зокрема. Забезпеченість організації товарними ресурсами можна встановити, розрахувавши суму товарних ресурсів, що припадає на 1 рубль роздрібного товарообігу:
До обесп = (ТЗ н + П - ТЗ к) / Р, (3)
де   До обесп - коефіцієнт забезпеченості організації товарними ресурсами.
До обесп 0 = (327 + 2092,7 - 390) / 2029,6 = 1,
До обесп 1 = (390 + 2718 - 516,7) / 2591 = 1
Таким чином, забезпеченість ВАТ «Белхозторг» товарними ресурсами в порівнянні з минулим роком не змінилася.
Отже, в даному пункті ми вивчили забезпеченість ВАТ «Белхозторг» товарними ресурсами. У порівнянні з минулим роком обсяг товарообігу збільшився за рахунок завищених товарних запасів на початок року, зростання надходження товарів. Також збільшилися можливості зростання товарообігу у зв'язку зі зменшенням іншого вибуття товарів.
3.2 Аналіз надходження товарів
Підприємством повинен бути організований чіткий облік виконання договорів на постачання товарів з точки зору повноти їх виконання як за обсягом, так і за термінами. Дотримання термінів постачання товарів і рівномірність постачання мають дуже важливе значення для торгових підприємств, оскільки це забезпечує безперебійний продаж товарів, не вимагає додаткових товарних запасів у вигляді страхових запасів для забезпечення безперебійної продажу в разі недотримання термінів поставки та її нерівномірності.
Для характеристики рівномірності постачання товарів доцільно визначати коефіцієнт рівномірності надходження товарів, який розраховується на певний період (рік, квартал, місяць, декада, тиждень). При цьому попередньо обчислюють середньоквадратичне відхилення (d) за формулою:
d = , (4)

де Х - фактичні дані про поставки товарів за місяць, руб.;
- Середнє значення обсягу поставки товарів за місяць, руб.;
- Кількість місяців.
Середнє значення обсягу поставки буде визначатися за такою формулою:
, (5).
Наступним етапом є розрахунок коефіцієнта варіації поставки (g):
(6)
Потім виробляється обчислення коефіцієнта рівномірності надходження товарів (До равн):
(До равн) = 100 - g, (7)
До равн = 100 - 5,4 = 94,6%.
Отже, надходження товарів у звітному році було рівномірним на 94,6%. Чим ближче значення коефіцієнта рівномірності до 100%, тим більш рівномірно організовано надходження товарів, тим менше розмір упущеної вигоди від можливих перебоїв у продажу окремих товарів.
Аналіз надходження товарів проводять по торговому підприємству в цілому, за окремими товарними групами та товарах, а також у розрізі магазинів - одержувачів товарів.
ВАТ «Белхозторг" має такі дані про динаміку надходження товарів (Таблиця 7).
Структурний підрозділ
Фактично за
Відхилення в динаміці по надходженню товарів
Темпи зростання надходження товарів в динаміці,%
минулий рік
звітний рік
Магазин № 1
2092,7
2718
+625
129,9
Магазин № 2
1270
1542
+272
121,4
Магазин № 3
749
822
+73
109,7
Таблиця 7. Надходження товарів по ВАТ «Белхозторг» за 2004 р. у діючих цінах, млн. р..
Примітка. Джерело: за даними аналітичного обліку ВАТ «Белхозторг» за рахунком 41 / 2 "Товари в роздробі» (додаток 6, 8).
ВАТ «Белхозторг» забезпечило високі темпи зростання надходження товарів. Особливо високі темпи росту досягнуто по магазину № 1.
При аналізі особливу увагу приділяється також джерел надходження товарів. В умовах формування ринкових відносин торгові організації отримали великі права і можливості залучення в товарообіг додаткових товарних ресурсів шляхом закупівлі товарів безпосередньо у виробників і імпорту. У зв'язку з цим зростає значущість ініціативи та підприємливості торгових працівників у вишукуванні додаткових товарних ресурсів.
Для повного задоволення попиту населення ВАТ «Белхозторг» необхідно проводити роботу з наповнення магазинів товарами достатнього асортименту. На 2005 р. Товариством укладено 680 договорів з організаціями різних форм власності.
Відповідно до плану заходів ВАТ «Белхозторг» щодо забезпечення виконання показників соціально-економічного розвитку на 2005 р. передбачається забезпечити закуп товарів в обсязі не менше 105% до ресурсів товарів 2004 р. і згідно з укладеними договорами.
У 2004 р. отримано товарів на суму 13358 млн. р.. від 449 постачальників різних форм власності. Від 338 республіканських виробників отримано товарів на суму 10414 млн. р.., Що становить 78% до загальної суми ресурсів, від 111 посередників, завезло товари з-за меж республіки, надійшло товарів на суму 2945 млн. р.. або 22% від загальної суми.
У порівнянні з минулим роком надходження товарів вітчизняного виробництва знизилася на 2,7%.
Таким чином, у 2004 р. ВАТ «Белхозторг» забезпечило високі темпи зростання надходження товарів. Проте надходження товарів було рівномірним тільки на 94,6%. Це свідчить про наявні перебої у продажу окремих товарів. З метою недопущення таких перебоїв організації необхідно організувати більш суворий контроль над тим, як виконуються заявки і замовлення магазинів (відповідно до зазначеним об'ємом, асортиментом), як дотримується графік завезення товарів, чи своєчасно надаються заявки на склад.
Велика роль оперативного аналізу в забезпеченні постійної наявності товарів достатнього асортименту і безперебійної торгівлі ними, в реалізації товарів, що безпосередньо впливає на ефективність використання товарних ресурсів. Оперативний аналіз використання товарних ресурсів в магазині повинен здійснюватися повсякденно. У результаті такого аналізу, на підставі даних оперативного обліку продажу товарів також можна отримати зведену оперативну інформацію про динаміку товарообігу по торговій організації.
В даний час проведення такого аналізу є трудомістким процесом у зв'язку з браком фахівців і відсутністю сучасних технічних засобів. У роздрібній торгівлі починають застосовуватися касові апарати з автоматичним зчитуванням інформації про товар з ярликів або упаковок зі штриховим кодом. Обробка економічної інформації на ЕОМ з використанням терміналів, мікропроцесорів та інших технічних засобів дозволить отримати інформацію про залишки, надходження, реалізації та іншому вибутті товарів у самому детальному асортименті, що значно поліпшить управління торговим процесом, і буде сприяти попередженню завезення в роздрібну торгову мережу товарів, не користуються попитом покупців.
3.3 Аналіз використання товарних ресурсів
Важливим питанням аналізу є вивчення ефективності використання товарних ресурсів. Основним показником ефективності виступає обсяг товарообігу на рубль товарних ресурсів тов), який визначається за формулою:

(8)
Цей показник показує, скільки рублів товарообігу доводиться на кожен рубль товарних ресурсів. По магазину № 1 ВАТ «Белхозторг» даний показник склав:
,
.
Таким чином, ефективність використання товарних ресурсів у звітному році виявилася вище минулого року.
При аналізі визначається також зворотний показник ефективності використання товарних ресурсів, тобто обсяг товарних ресурсів на 1 рубль товарообігу, а також приватні показники. До них відноситься частка іншого вибуття товарів в товарних ресурсах чи в обсязі товарообігу.
Для аналізу та оцінки ефективності використання товарних ресурсів складається таблиця 8.
Таблиця 8. Показники ефективності використання товарних ресурсів по магазину № 1 ВАТ «Белхозторг» за 2004 р., тис. р..
Показники
Фактично за
Відхилення в динаміці
У% до минулого року
Минулий рік
Звітний рік
1
2
3
4
5
1.Рознічний товарообіг, тис р.
2029609
2591243
+561634
127,67
2. Обсяг товарних ресурсів, тис р.
2029705,2
2591246,6
+561541
127,66
3.Прочее вибуття товарів, тис р.
96,21
3,61
-92,6
3,75
4. Обсяг товарообігу на 1 рубль товарних ресурсів, р.
0,99995
0,99999
0,00004
100
5. Обсяг товарних ресурсів на 1 рубль товарообігу, р.
1
1
-
-
6. Інше вибуття товарів до обсягу товарообігу,%
0,0047
0,0001
-0,0046
2,13
7. Інше вибуття товарів до обсягу товарних ресурсів,%
0,0047
0,0001
-0,0046
2,13
Примітка. Джерело: [14, с. 64, таблиця 4], дані синтетичного обліку ВАТ «Белхозторг» по рахунках 41 / 2 "Товари в роздробі», 94 «Нестачі і втрати від псування цінностей» (додаток 6, 7).
Як видно з таблиці 8 ефективність використання товарних ресурсів по магазину № 1 у порівнянні з минулим роком не змінилася. Частка іншого вибуття товарів у загальному обсязі товарних ресурсів у порівнянні з минулим роком дещо знизилася, що з позитивного боку характеризує роботу магазину № 1 ВАТ «Белхозторг».
Показники оцінки забезпеченості та ефективності використання товарних ресурсів, на жаль, не знаходять відображення в практиці планування, в обліку і звітності ВАТ «Белхозторг», що негативно позначається на результатах його роботи. Щоб судити про ефективність діяльності організації, недостатньо використовувати тільки один якийсь показник. Для цього потрібна система показників, а для зіставлення їх результатів - система критеріїв, здатних досить повно і достовірно описати всі сторони торговельної та іншої діяльності організації, дотримуючись при цьому принципи цілеспрямованості, достовірності, доступності, комплексності, які забезпечують певний якісний рівень управління організацією.
3.4 Узагальнення невикористаних можливостей і економічне обгрунтування прогнозних резервів оптимізації товарних ресурсів

Після аналізу товарних ресурсів в організації проводиться узагальнення невикористаних можливостей і обгрунтування прогнозних резервів оптимізації товарних ресурсів. Такими можливостями є: попередження недоліків у торговельній діяльності організації, більш ефективного використання товарних ресурсів.

У порівнянні з минулим роком обсяг товарообігу збільшився за рахунок завищених товарних запасів на початок року (+63 млн. грн.), Зростання надходження товарів (+625 млн. грн.). Збільшилися можливості зростання товарообігу у зв'язку зі зменшенням іншого вибуття товарів (+0,092 млн. грн.).

Якщо б не було іншого вибуття товарів, то надходження в минулому році зросла б на 0,0046% (0,096 / 2092,7 * 100), а в звітному році на 0,0001% (0,0036 / 2718 * 100). Роздрібний товарообіг в минулому році збільшився б на 0,0047% (0,096 / 2029,6 * 100), а в звітному на 0,0001% (0,0036 / 2591 * 100).
Одночасно підраховуються можливі резерви зростання товарообігу, товарних ресурсів, що мають реальний характер, і які можуть бути використані в майбутній торгової діяльності організації. На 2005 р. ВАТ «Белхозторг» передбачається забезпечити закуп товарів в обсязі не менше 105% до ресурсів 2004 р. також організація планує в 2005 р. розширити ділові контакти з партнерами з країн ближнього зарубіжжя з метою наповнення ринку товарами номенклатури господарського вжитку, не виробленими в Республіці Білорусь, вишукати невирабативаемих в республіці і відсутніх на внутрішньому ринку товарів на суму 3 млрд.руб., брати участь у ярмарках, що проводяться в країнах СНД, поставити на експорт товарів на суму 300 млн. руб.
З метою залучення покупців ВАТ «Белхозторг» доцільно забезпечити рекламу про наявність товарів і послуги, що надаються через власний сайт в інтернеті, через засоби масової інформації, випуск власних каталогів, проспектів, календарів, фірмових пакувальних матеріалів.
Для найбільш повного і глибокого вивчення впливу факторів на результатних показників використовуються прийоми множинної кореляції і регресії. Множинний кореляційно-регресійний аналіз дозволяє встановити вплив багатьох факторів, що діють у взаємній зв'язки один з одним. При проведенні такого аналізу вирішуються дві задачі:
1) вивчається тіснота зв'язку між аналізованими показниками. Для цього розраховуються коефіцієнт парної та частинної кореляції, коефіцієнт множинної кореляції, Фішера, Стьюдента, множинної детермінації;
2) кількісно вимірюється дія кожного фактора на результатних показників, тобто досліджується характер зв'язку.
Для кореляційного аналізу прийняті до розрахунку наступні показники по магазину № 1 «Господарські дрібниці» ВАТ «Белхозторг» за останні два роки в розрізі окремих місяців:
У - товарооборачиваемости (у днях обороту);
Х 1 - фактичний роздрібний товарообіг (тис. крб.);
Х 2 - питома вага основної товарної групи в товарообігу (%);
Х 3 - виробіток на 1 працівника (тис. крб.);
Х 4 - товарообіг на 1 м торгової площі (тис. крб.).
При обробці на ПВЕМ (додаток 9), коефіцієнт детермінації вийшов рівним 0,688. Це показує, що зв'язок між показниками висока, тобто на товарооборачиваемости вплинуло 68,8% від усіх факторів.
Основне завдання кореляційно-регресійного аналізу - побудова регресійної моделі. Це дозволяє кількісно виміряти вплив всіх основних факторів на результатних показників, підказати значення функції, що в кінцевому підсумку сприяє оптимальному управлінню. Рівняння багатофакторної регресійної моделі має вигляд:

У = 97,567 - 2,246 х 1 + 0,4004 х 2 + 14,593 х 3 + 1545,894 х 4
Таким чином, якщо обсяг роздрібного товарообігу зростав на 1 тис. н., То товарооборачиваемости знижувалася на 2,246. При збільшенні питомої ваги основної товарної групи в товарообігу на 1% товарооборачиваемости збільшувалася на 0,4004. При зростанні виробітку на 1 торгового працівника на 1 тис. н. товарооборачиваемости збільшувалася на 14,593. Збільшення виробітку на 1 м 2 торгової площі сприяло збільшенню товарооборачиваемости на 1545,894.
Порівняння розрахованих на основі регресійного аналізу значень результатних показників з чинниками дозволяє виявити резерви підвищення ефективності господарювання. Результати кореляційно-регресійного аналізу можуть бути використані як у повсякденній роботі, так і при розробці прогнозів тактичного і стратегічного характеру.
3.5 Розробка рекомендацій щодо комп'ютеризації обліку та
аналізу товарних ресурсів
В даний час швидкими темпами розвивається впровадження сучасних технологій в усі галузі народного господарства Республіки Білорусь. Розширюється використання персональних комп'ютерів, створюються спеціальні пакети програм для зменшення витрат часу та праці при обробці інформації. Галузь торгівлі не є винятком. Зокрема зростає відсоток механізації праці бухгалтерів та економістів, з'являється нове програмне забезпечення. Сьогодні практично на всіх торгових підприємствах встановлені персональні комп'ютери. Їх застосування значно спрощує роботу бухгалтера, скорочує витрати часу на обробку первинної документації та зведених даних, прискорює розрахунки.
Прискорене просування товарів у торговельну мережу сприяє росту товарообігу та зниження поточних витрат. Автоматизація обліку товарів буде сприяти більш точному обліку руху товарів, оптимізувати товарні запаси, зростанню товарообігу.
У роздрібній торгівлі починають застосовуватися касові апарати з автоматичним зчитуванням інформації про товар з ярликів або упаковок зі штриховим кодом.
Обробка економічної інформації на ЕОМ з використанням терміналів, мікропроцесорів та інших технічних засобів дозволяє отримати інформацію про залишки, надходження, реалізації та іншому вибутті товарів у самому детальному асортименті, що покращує управління торговим процесом і попереджає завезення в роздрібну торгову мережу товарів, що не користуються попитом покупців . ЕОМ автоматично контролює виконання постачальниками договорів поставки товарів у розгорнутому асортименті, допомагає вивчати задоволення купівельного попиту і проводить інший аналіз, який неможливо вести вручну або з використанням найпростішої обчислювальної техніки.
Що стосується товарного обліку, то впровадження автоматизованої технології вимагає 100% - ний маркування товару. Головна ланцюжок руху товару може бути представлена ​​так: закупівля у постачальника - оприбуткування на склад - передача в торговий зал - продаж покупцеві. З впровадженням автоматизованої системи управління сама ланцюжок не зміниться, просто технологія процесу та управління буде іншою.
При комп'ютеризації обліку товарів на екрані дисплея можна отримати експрес-грами запасів ходових і неходових товарів і ін Експрес-грами дозволять чітко контролювати залишки товарів на торговельних підприємствах, допомагають визначати і вивчати причини виявлених відхилень, а головне - вживати заходів щодо поліпшення товаропостачання, оптимізації товарних запасів.
Застосування комплексної автоматизації дає можливість підвищити аналітичність обліку, вести його в масштабі реального часу, диференціювати звітні показники в залежності від виду та рівня прийнятих рішень, оперативно і гнучко реагувати на мінливі умови господарської та іншої діяльності підприємства, відкриває нові шляхи для розробки та впровадження більш ефективної технології обробки даних.
У сучасних умовах керівництву ВАТ "Белхозторг" доводиться поступово приймати важливі управлінські рішення, спрямовані на підвищення прибутковості і зміцнення фінансової стабільності свого підприємства. На етапі підготовки таких рішень необхідно розташовувати всебічною інформацією про фінансово-господарської діяльності організації.
На вітчизняному ринку програм є досить велика кількість пропозицій по автоматизації фінансово-економічної діяльності. Лідерами серед розробників комплексних систем автоматизації бухгалтерського обліку, що експлуатуються на підприємствах Республіки Білорусь, є такі фірми, як: «1С» (Москва), «TopSoft» (Мінськ), «Інтелект-Сервіс» (Москва), «Золоті програми» (Мінськ ). Ситуація на ринку фінансово-економічного програмного забезпечення відрізняється динамічністю. Щорічно розробляються принципово нові версії програм, переглядається класифікація програмного забезпечення. Прискорення розвитку автоматизації всіх сфер людської діяльності пояснюється як зростаючими потребами суспільства, так і високими темпами еволюції обчислювальної техніки.
У ВАТ «Белхозторг» облік товарних ресурсів ведеться за допомогою програми, розробленої індивідуальним розробником з відділу АСУ ВАТ «Белхозторг».
Перевірені товаросупровідні та інші товарні документи передаються в машинописне бюро, де дані з них заносяться в АРМ «Облік товарів» (додаток N). На підставі внесених даних формується накопичувальна відомість приходу, у якій висвітлюються фактично всі ті ж дані, що і в товарному звіті, який складається в магазинах (додаток Х).
Також позитивним моментом, на наш погляд, є формування АРМом «Облік товарних операцій» різноманітних звітних форм по руху товарних запасів: товарні звіти по п'ятиденку, товарні звіти в розрізі структурних підрозділів (додаток 10). Це дає можливість організації отримувати оперативну інформацію щодо руху товарних запасів, необхідну для аналізу та розробки заходів щодо оптимізації товарних запасів на складах і в торгових залах.
Проте дана програма має ряд недоліків: інформація, що вводиться за минулі періоди закривається в бази архівів програмістом без попереднього повідомлення бухгалтера. Багато даних зарезервовані і не видаються без відома програміста. Так, наприклад, неможливо узагальнити комп'ютерну інформацію по руху товарних ресурсів по магазинах за рік. Дані можна отримати лише за поточний місяць. За отриманням зазначених відомостей необхідно звертатися до програміста для відкриття архівних баз даних. Крім того, в програмі не передбачено виведення даних для складання журналів-ордерів. Створюється враження, що основним користувачем програми з обліку товарів є не бухгалтер, а програміст.
Виходячи з вищесказаного, щоб повністю автоматизувати облік товарних операцій на ВАТ «Белхозторг» можна рекомендувати встановити в бухгалтерії спеціалізовану бухгалтерську програму «1С: Підприємство, версія 7.7». Це універсальна програма нового покоління, яка може використовуватися на підприємствах і в організаціях різних видів діяльності. Ця програма рекомендована з кількох причин:
- Продукти «1С» дуже поширені, добре методично опрацьовані;
- Системи експлуатуються на багатьох підприємствах, краще налагоджені, значить, у них менше помилок;
- Білоруські програмісти оперативно відстежують зміни законодавства та вносять відповідні зміни до програми, розсилають оновлення.
«1С: Підприємство 7.7» - це інструментальна система, що представляє собою сукупність механізмів, призначених для маніпуляції різними типами об'єктів предметної області. Набір всіх можливих функцій, алгоритми розрахунків визначає конфігурація. Вона є відкритою та доступною для внесення до неї будь-яких змін. Завдяки конфігурується системи вирішуються основні завдання, пов'язані з налаштуванням кожного модуля на виконання визначальних функцій обліку. У системі є можливість багаторазової роботи з одним і тим же документів декількох облікових працівників, кожен з яких відповідає за певну частину роботи.
Програма «1С: Підприємство 7.7» має гнучкі можливості обліку:
- Ведення багаторівневого синтетичного і аналітичного обліку стосовно до особливостей підприємства;
- Ведення кількісного і валютного обліку;
- Внесення змін та доповнень плану рахунків, форм первинних документів;
- Формування та друк облікових регістрів по синтетичному і аналітичному обліку, первинних документів і всієї необхідної звітності:
- Формування звітів з відбором за кількома обраним значенням довідників, документів, рахунків і т.д.;
- Висновок негативних значень червоним кольором; експорт друкарських форм у формат MS Exsel та HTML;
Основою технології ведення обліку в програмі «1С: Підприємство 7.7» виступає автоматизоване формування первинних облікових документів з одночасною автоматичною реєстрацією операцій і складанням проводок. Це помітно скорочує час на виконання, реєстрацію операцій і складання бухгалтерських записів.
Після розрахунку підсумків програма формує різні відомості:
- Зведені проводки;
- Оборотно-сальдову відомість (додаток 11);
- Картка рахунку (додаток 12);
- Картка рахунку по одному об'єкту аналітичного обліку;
- Аналіз рахунку (аналог головної книги) (додаток 13);
- Аналіз рахунку по датах;
- Аналіз рахунку по об'єктах аналітичного обліку;
- Аналіз об'єкту аналітичного обліку по всіх рахунках;
- Картка об'єкту аналітичного обліку по всіх рахунках;
- Журнал-ордер;
- Обороти рахунку.
Серед спеціалізованих, що формуються для відображення товарообігу, можна виділити «Звіт про рух документа» (відвантаження товарів, продукції; рахунок на оплату; надходження товарів за плату). Сюди ж відносяться: «Регістр інформації про рух придбаних товарів», «Регістр обліку вартості товарів, списаних у звітному році», «Аналіз стану податкового обліку», «Рух товарів по складах» та ін
Розглянемо автоматизацію обліку за рахунком 41-2 «Товари в роздрібній торгівлі». У цілому до рахунку прив'язаний один вид субконто «Номенклатура», якому відповідає багаторівневий довідник «Номенклатура», призначений для зберігання інформації про товарну номенклатуру підприємства. Оскільки даний вид субконто встановлений для рахунку в цілому, то відповідно по даним аналітичного розрізу ведеться на субрахунках рахунку 41 «Товари».
На субрахунку 41-2 «Товари в роздрібній торгівлі» додається ще один вид субконто - «Місця зберігання» для ведення аналітичного обліку запасів на складах підприємства. Цьому виду субконто відповідає довідник «Місця зберігання МПЗ», який містить відомості про склади підприємства.
На субрахунку 41-2 «Товари в роздрібній торгівлі» по другому субконто («Місця зберігання») облік ведеться тільки в натуральному вираженні, у той час як по субконто виду «Номенклатура» облік ведеться як у вартісному, так і натуральному вираженні. Тобто, при такій настройці з бухгалтерського обліку можна отримати інформацію про вартість і кількість матеріальних запасів в цілому по підприємству, а по кожному окремому складу - тільки в кількісному вираженні.
Для забезпечення ведення на рахунку аналітичного обліку в розрізі номенклатури необхідно занести в довідник «Номенклатура» відомості про товари.
Для введення (редагування) елементів довідника в типовій конфігурації передбачена спеціальна діалогова форма (меню: «Довідники - Номенклатура»).
Реквізит «Тип» визначає тип номенклатурної одиниці. Значення цього реквізиту може бути одне зі значень, що задаються в перерахуванні «Типи номенклатури»: товар; продукція; послуга; роботи.
У реквізиті «Найменування» вказується найменування товару згідно з документами постачальника, або використовуючи прийняті в організації найменування товарів. Зазначене тут найменування буде надалі виводитися в усіх первинних документах, оформлюваних у програмі при русі товару (продажу, передачі, повернення).
У реквізиті «Тип товару» вказується тип товару, шляхом вибору значення перерахування: власний; на комісії; тара.
У реквізиті «Облікова (покупна) ціна» вказується купівельна ціна товару, сформована за правилами бухгалтерського обліку. Для організації роздрібної торгівлі - сума фактичних витрат з придбання з урахуванням всіх податків.
Для відображення в обліку операцій надходження товарів від постачальників у типовій конфігурації передбачено документ «Надходження товарів» (меню: «Документи - Облік товарів, реалізації - Надходження товарів»).
Програмою передбачено реквізит "Залік авансу», «Податки» для різних варіантів розрахунку податків (ПДВ, податок на продаж).
У ВАТ «Белхозторг» відсутня спеціальна програма для аналізу господарської діяльності. Тільки після складання річного бухгалтерського балансу розраховуються основні коефіцієнти фінансового стану організації, які наводяться у пояснювальній записці до бухгалтерського балансу.
Для проведення аналізу господарської діяльності організації максимально підходить програма Microsoft Excel для Windows. Це одна із самих популярних сьогодні програм електронних таблиць. Програма дозволяє обчислити суми по стовпцях і рядках таблиць, підрахувати середнє арифметичне, банківський відсоток або дисперсію. З її допомогою ведуть різноманітні списки, каталоги і таблиці, складають фінансові та статистичні звіти. Вона доступна для початківців користувачів, і одночасно може служити прийнятним інструментом для досвідчених розробників завдяки наявності мікрокоманд і можливості вставки модулів Visual Basic for Application.
Для проведення аналізу дуже зручні зведені таблиці. При створенні зведеної таблиці в неї включаються всі потрібні поля з вихідного списку або таблиці. Зведена таблиця створюється на основі даних з: окремого списку або бази даних Microsoft Excel, файлу бази даних, створеного зовнішнім додатком, кількох об'єднаних таблиць, інший зведеної таблиці якої-небудь книги. Зведені дані в таблиці обчислюються на основі вибраної функції. Проміжні та загальні підсумки поміщаються в таблицю автоматично. Для проведення аналізу за стандартними методиками дані звітності організації вводяться вручну в електронну таблицю за заздалегідь налаштованим формам. Передбачається також можливість імпорту даних з різних бухгалтерських програм.
У дипломній роботі проведення аналізу товарних ресурсів організації виконано із застосуванням Microsoft Excel для Windows.
У додатку Ж і І представлена ​​динаміка основних показників фінансово-господарської діяльності ВАТ «Белхозторг» за 2001-2002 рр.. і за 2003-2004 рр.. Використання рядка формул дозволило визначити питому вагу різних показників у відсотках, розрахувати відхилення звітного року до минулого (див. табл. 6, 7, 8). Автоматичне підсумовування даних дуже зручно при підрахунку підсумкових сум.
Аналіз товарних ресурсів в даній роботі проведено на підставі таблиць різних форм і розмірів: складені таблиці, що відображають динаміку товарних ресурсів, темпи зростання надходження товарів в динаміці, а також вплив зміни на динаміку товарообігу (див. табл. 6, 7, 8).
Крім того, за допомогою даної програми була проведена обробка ланцюгових темпів зростання економічних показників по організації за певний період з виявленням кращого року (додаток Г).
Таким чином, використані в даній дипломній роботі комп'ютерні засоби дозволили наочно представити результати фінансово-господарської діяльності підприємства, відіграли істотну роль у дослідженні постановки обліку і аналізу товарних операцій на підприємстві. Запропонована програма автоматизації бухгалтерського обліку дозволить вести більш точний облік товарних операцій у ВАТ «Белхозторг».

ВИСНОВОК
Актуальність обраної теми дослідження обумовлена ​​тим, що товарні ресурси є основою функціонування будь-якої організації, ефективність управління організаціями торгівлі багато в чому залежить від достовірності, своєчасності і повноти облікової та звітної інформації про стан, рух і використання товарних ресурсів.
У результаті проведеного вивчення різних думок економістів з приводу ключового терміна дослідження встановлено, що «товарні ресурси» - це предмети споживання для реалізації на внутрішньому ринку або для експорту. Якщо це поняття охарактеризувати стосовно до торговельних підприємств, то їх можна розглядати, як масу товарів, що надходять з різних джерел, яка призначена для подальшого продажу кінцевому споживачеві для особистого чи колективного споживання.
В умовах подальшого розвитку ринкових відносин істотно змінюється процес формування товарних ресурсів. Раніше основними джерелами формування товарних ресурсів були промислове виробництво і сільське господарство. На сучасному етапі організації торгівлі формують свої товарні ресурси на підставі вільного закупа товарів. Значно збільшилося число каналів, через які здійснюється процес формування товарних ресурсів.
Товарні ресурси, як складова економіки торгової організації, безпосередньо впливають на всі перетворення в сфері обігу і перебувають у нерозривному зв'язку з багатьма сторонами їх господарської та іншої діяльності. Дослідження процесів формування і використання товарних ресурсів дозволило зробити висновок, що в умовах формування ринкової економіки існує безліч проблем в даних процесах: недосконалість методики та організації планування товарних ресурсів, неспівмірність даних плану, недостатня інформаційна база для проведення їх аналізу, відсутності системи показників оцінки формування і використання ресурсів товарів та ін Все це свідчить про те, що дана тема потребує подальшого дослідження.
Правове регулювання обліку товарних ресурсів включає не тільки державне, але і приватне правове регулювання. Дане саморегулювання має основні джерела правового регулювання - це локальні нормативні акти у вигляді статутів та установчих договорів, які координують роботу організації. Нормативно-правова база носить загальний характер, але не зовсім відповідає сучасним вимогам, так як часті зміни в законодавстві викликають ще більшу нестабільність в роботі торговельних підприємств і в цілому в економіці Республіки Білорусь. На наш погляд, для більш ефективного управління господарсько-фінансовою діяльністю організації необхідністю є підвищення кваліфікації бухгалтерів, їх участь у конференціях. Доцільно також придбати комп'ютерну програму «Експерт» або «Консультант» для того, щоб своєчасно відстежувати часті зміни в нормативно-правовій базі.
При вивченні документального оформлення товарних операцій на ВАТ «Белхозторг» порушень чинного законодавства встановлено не було. Однак, на наш погляд, складання двох ідентичних документів (товарний звіт, книга покупок) у вигляді електронного документа і на його підставі заповненого вручну є недоцільним і безглуздим. В якості зведеного регістра повинні виступати електронні документи за цими рахунками, що складаються АРМ «Облік товарних операцій».
У той же час позитивним моментом, на наш погляд, є формування АРМом «Облік товарних операцій» різноманітних звітних форм по руху товарних запасів: товарні звіти по п'ятиденку, товарні звіти в розрізі структурних підрозділів. Це дає можливість організації отримувати оперативну інформацію щодо руху товарних запасів, необхідну для аналізу та розробки заходів щодо оптимізації товарних запасів на складах і в торгових залах.
Облік надходження та вибуття товарів у ВАТ «Белхозторг» ведеться відповідно до законодавства та відповідними нормативно-правовими положеннями, що регламентують облік товарних операцій в торгівлі. Однак, на наш погляд, впровадження автоматизованих систем потоварній обліку в магазинах організації забезпечить отримання достовірної, деталізованої, повної та оперативної інформації про товари. Також ЕОМ автоматично контролює виконання постачальниками договорів поставки товарів у розгорнутому асортименті, допомагає вивчати задоволення купівельного попиту.
При вивченні методики розрахунку реалізованих торгової надбавки, ПДВ і податку на продаж було встановлено, що в розрахунку використовується вже недіючий план рахунків. Ми рекомендуємо відмовитися від використання в розрахунку недіючого плану рахунків і замінити всі шифри рахунків згідно з чинним Типовим планом рахунків бухгалтерського обліку.
На ВАТ «Белхозторг» не проводяться контрольні перевірки якості проведення інвентаризації, а також документи про склад комісії не реєструються в книзі контролю за виконанням наказів про проведення інвентаризації, що є негативним моментом у фінансово-господарської діяльності досліджуваної організації.
Висока трудомісткість перевірки робочими інвентаризаційними комісіями фактичної наявності товарів, відображення його в інвентаризаційних описах і визначення попередніх результатів інвентаризації неминуче веде до припинення роботи магазинів на два, а то й більше днів, а, отже, і до недобору товарообігу. Тому, щоб скоротити час на проведення зазначених трьох етапів, необхідно удосконалювати інвентаризаційну роботу.
Для заповнення інвентаризаційних описів вручну потрібно багато часу, тому їх доцільніше складати на персональних комп'ютерах. Застосування ЕОМ для складання порівнювальних відомостей дозволяє звільнити від технічної роботи бухгалтерів, що дає їм можливість більше часу відводити здійсненню контролю за збереженням товарно-матеріальних цінностей та грошових коштів.
Головний фактор успішного розвитку товарообігу - забезпеченість товарними ресурсами і раціональність їх використання.
У порівнянні з минулим роком обсяг товарообігу збільшився за рахунок завищених товарних запасів на початок року, зростання надходження товарів. Також збільшилися можливості зростання товарообігу у зв'язку зі зменшенням іншого вибуття товарів. Зменшення у порівнянні з минулим роком іншого вибуття товарів з позитивного боку характеризує його торгову діяльність. Однак негативним моментом є те, що на ВАТ «Белхозторг» не проводиться аналіз показників товарного балансу в розрізі товарних груп.
У порівнянні з минулим роком обсяг товарообігу збільшився за рахунок завищених товарних запасів на початок року (+63 млн. грн.), Зростання надходження товарів (+625 млн. грн.). Можливості зростання товарообігу в динаміці зменшилися в результаті збільшення товарних запасів на кінець року (- 126,7 млн. грн.).
ВАТ «Белхозторг» забезпечило високі темпи зростання надходження товарів. Особливо високі темпи росту досягнуто по магазину № 1. У той же час надходження товарів у звітному році було рівномірним тільки на 94,6%. Це свідчить про наявні перебої у продажу окремих товарів. З метою недопущення таких перебоїв організації необхідно організувати більш суворий контроль над тим, як виконуються заявки і замовлення магазинів (відповідно до зазначеним об'ємом, асортиментом), як дотримується графік завезення товарів, чи своєчасно надаються заявки на склад.
Велика роль оперативного аналізу в забезпеченні постійної наявності товарів достатнього асортименту і безперебійної торгівлі ними, в реалізації товарів, що безпосередньо впливає на ефективність використання товарних ресурсів. Оперативний аналіз використання товарних ресурсів в магазині повинен здійснюватися повсякденно. У результаті такого аналізу, на підставі даних оперативного обліку продажу товарів також можна отримати зведену оперативну інформацію про динаміку товарообігу по торговій організації.
В даний час проведення такого аналізу є трудомістким процесом у зв'язку з браком фахівців і відсутністю сучасних технічних засобів. У роздрібній торгівлі починають застосовуватися касові апарати з автоматичним зчитуванням інформації про товар з ярликів або упаковок зі штриховим кодом. Обробка економічної інформації на ЕОМ з використанням терміналів, мікропроцесорів та інших технічних засобів дозволить отримати інформацію про залишки, надходження, реалізації та іншому вибутті товарів у самому детальному асортименті, що значно поліпшить управління торговим процесом, і буде сприяти попередженню завезення в роздрібну торгову мережу товарів, не користуються попитом покупців.
Для повного задоволення попиту населення ВАТ «Белхозторг» необхідно проводити роботу з наповнення магазинів товарами достатнього асортименту. На 2005 р. Товариством укладено 680 договорів з організаціями різних форм власності.
Відповідно до плану заходів ВАТ «Белхозторг» щодо забезпечення виконання показників соціально-економічного розвитку на 2005 р. передбачається забезпечити закуп товарів в обсязі не менше 105% до ресурсів товарів 2004 р. і згідно з укладеними договорами.
Важливим питанням аналізу є також вивчення ефективності використання товарних ресурсів. Ефективність використання товарних ресурсів у звітному році виявилася вище минулого року. При аналізі визначається також зворотний показник ефективності використання товарних ресурсів, тобто обсяг товарних ресурсів на 1 рубль товарообігу, а також приватні показники. До них відноситься частка іншого вибуття товарів в товарних ресурсах і в обсязі товарообігу.
Зменшення в динаміці частки іншого вибуття товарів у загальному обсязі товарних ресурсів свідчить про підвищення їх ефективності. У порівнянні з минулим роком обсяг товарообігу збільшився за рахунок завищених товарних запасів на початок року (+63 млн. грн.), Зростання надходження товарів (+625 млн. грн.). Збільшилися можливості зростання товарообігу у зв'язку зі зменшенням іншого вибуття товарів (+0,092 млн. грн.).
Якщо б не було іншого вибуття товарів, то надходження в минулому році зросла б на 0,0046%, а в звітному році на 0,0001%. Роздрібний товарообіг в минулому році збільшився б на 0,0047%, а в звітному на 0,0001%.
Показники оцінки забезпеченості та ефективності використання товарних ресурсів, на жаль, не знаходять відображення в практиці планування, в обліку і звітності ВАТ «Белхозторг», що негативно позначається на результатах його роботи. Щоб судити про ефективність діяльності організації, недостатньо використовувати тільки один якийсь показник. Для цього потрібна система показників, а для зіставлення їх результатів - система критеріїв, здатних досить повно і достовірно описати всі сторони торговельної та іншої діяльності організації, дотримуючись при цьому принципи цілеспрямованості, достовірності, доступності, комплексності, які забезпечують певний якісний рівень управління організацією.
З метою залучення покупців ВАТ «Белхозторг» доцільно забезпечить рекламу про наявність товарів і послуги, що надаються через власний сайт в інтернеті, через засоби масової інформації, випуск власних каталогів, проспектів, календарів, фірмових пакувальних матеріалів.
Для найбільш повного і глибокого вивчення впливу факторів на результатних показників використовуються прийоми множинної кореляції і регресії. Множинний кореляційно-регресійний аналіз дозволяє встановити вплив багатьох факторів, що діють у взаємній зв'язки один з одним.
Для кореляційного аналізу були взяті такі показники по магазину № 1 «Господарські дрібниці» ВАТ «Белхозторг»:
У - товарооборачиваемости (у днях обороту);
Х 1 - фактичний роздрібний товарообіг (тис. крб.);
Х 2 - питома вага основної товарної групи в товарообігу (%);
Х 3 - виробіток на 1 працівника (тис. грн.);
Х 4 - товарообіг на 1 м торгової площі (тис. крб.).
При обробці на ПВЕМ коефіцієнт детермінації вийшов рівним 0,688. Це показує, що зв'язок між показниками висока, тобто на товарооборачиваемости вплинуло 68,8% від усіх факторів.
У ВАТ «Белхозторг» облік товарних ресурсів ведеться за допомогою програми, розробленої індивідуальним розробником з відділу АСУ ВАТ «Белхозторг».
Проте дана програма має ряд недоліків: інформація, що вводиться за минулі періоди закривається в бази архівів програмістом без попереднього повідомлення бухгалтера. Багато даних зарезервовані і видаються тільки за вказівкою програміста. Так, наприклад, неможливо узагальнити комп'ютерну інформацію по руху товарних ресурсів по магазинах за рік. Дані можна отримати лише за поточний місяць. За отриманням зазначених відомостей необхідно звертатися до програміста для відкриття архівних баз даних. Крім того, в програмі не передбачено виведення даних для складання журналів-ордерів.
Виходячи з вищесказаного, можна рекомендувати встановити в бухгалтерії із ведення обліку товарних операцій програму «1С: Підприємство 7.7». Це універсальна програма нового покоління, яка може використовуватися в організаціях різних видів діяльності.
Основою технології ведення обліку в програмі «1С: Підприємство 7.7» виступає автоматизоване формування первинних облікових документів з одночасною автоматичною реєстрацією операцій і складанням проводок. Це помітно скорочує час на виконання, реєстрацію операцій і складання бухгалтерських записів.
Запропоновані рекомендації щодо вдосконалення та розвитку обліку та аналізу товарних ресурсів будуть сприяти поліпшенню практики обліково-аналітичної та іншої економічної роботи в досліджуваній організації.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Абрютина М.С. Економічний аналіз торгової діяльності: Учеб. посібник. М.: «Справа і Сервіс», 2000. 512 с.
2. Баканов М.І. Аналіз господарської діяльності в торгівлі: Учеб. для студентів вузів. М.: Економіка, 1967. 247 с.
3. Барсукова І.В. Облік реалізації товарів на підприємствах роздрібної торгівлі / / Бух. облік. 1998. № 4. С. 23 -26.
4. Бланк І.А. Управління торговим підприємством. М.: ТАНДЕМ; ЕК МОС. 1998. 416 с.
5. Бобович А.П. Управління асортиментом товарів у роздрібних торговельних підприємствах / / Вісн. БДЕУ. 1999. № 5 - 6. С. 28 -31.
6. Бухгалтерський облік в торгівлі і громадському харчуванні: Учеб .- практ. посібник / За заг. ред. Л.І. Кравченко. Мн.: ФУА - Інформ, 2001. 648 с.
7. Бухгалтерський облік в торгівлі: Учеб. / В.А. Березовський, В. Б. Гурко, В.В. Кожарский та ін; За заг. ред. В.В. Кожарської. Мн.: Нове знання, 2004. 812 с.
8. Бухгалтерський облік в торгівлі: Учеб. для вузів / Соколов Я.В., Зиков А.Д., Капралова А.П. та ін М.: Економіка, 1981. 432 с.
9. Бухгалтерський облік: Учеб .- практ. посібник / Н.І. Ладутько та ін Мн.: ФУА - Інформ, 2004. 742 с.
10. Валевич Р.П., Давидова Г.А. Економіка торговельного підприємства: Учеб. посібник. Мн. Обчислюємо. шк., 1996. 367 с.
11. Воронін В.П. Стимулювати ефективне використання товарних ресурсів / / Рад. торгівля. 1981. № 10. С. 7 - 10.
12. Головкова Є.А. Автоматизація обліку, аналізу та аудиту: Навч. посібник. Мн.: ТОВ «Місанта», 2001. 220 з.
13. Гуккаев В.Б. Реалізація товарів у торгівлі та продукції в громадському харчуванні / / Бух. облік і податки у торгівлі та громадському харчуванні. 2000. № 2. С. 2 - 8.
14. Данилов Є.І. Критерії порівнянності / / Рад. торгівля. 1976. 19 жовт. С. 2 -3.
15. Дарбінян М.М. Товарні запаси в торгівлі та їх оптимізація. М.: Економіка, 1978. 237 с.
16. Єрмолович Л.І. Аналіз господарської діяльності підприємства. Мн.: БГЕУ, 2001. 329 з.
17. Задорожний В.К., Земнухова Н.В., Іваницький В.І. Економіка радянської торгівлі. М.: Економіка, 1982. 292 с.
18. Зверовіч С.Л. Облік валового доходу на підприємствах торгівлі / / Бух. облік і аналіз. 2000. № 4. С. 27 - 29.
19. Івашкін Б.М. Бухгалтерський облік в торгівлі (оптової і роздрібної): Навчальний практ. курс. М.: ІКЦ «ДІС», 1997. 416 с.
20. Інструкція з обліку роздрібного товарообігу і товарних запасів в торгівлі. Затверджено наказом Міністерства статистики та аналізу Республіки Білорусь 5 серпня 1998 р., № 188 / / Головний бухгалтер. 1999. № 22. С. 83 - 85.
21. Ковальова Н.В. Удосконалення системи показників оцінки забезпеченості і використання товарних ресурсів торговельного підприємства / / Бухгалтерський облік і аналіз. 2004. № 11. С. 37 42.
22. Кравченко Л.І. Аналіз роздрібного товарообігу / / Планово-економічний відділ. 2004. № 18. С. 55 - 57.
23. Кравченко Л.І. Аналіз господарської діяльності в торгівлі: Учеб. для вузів. Мн. Обчислюємо. шк., 2003. 526 с.
24. Марголін А. Л. Товарні запаси в торгівлі. М.: Економіка, 1975. 45 с.
25. Маркіна Н.Г. Товарні ресурси. М.: Економіка, 1971. 45 с.
26. Миколаєва Г.А., Бліцау Л.П. Бухгалтерський облік в торгівлі. М.: ПРІОР, 2000. 368 с.
27. Миколаєва Г.А., Бліцау Л.П. Облік в торгівлі. Товарні операції. М.: ПРІОР. 1999. 144 с.
28. Про бухгалтерський облік та звітності. Закон Республіки Білорусь (в ред. Від 17 травня 2004 р. № 278 - З).
29. Про комплексну програму збільшення товарних ресурсів споживчої кооперації СРСР на 1986 - 1999 рр.. і на період до 2000 р.: Постанова Правління Центросоюза 11 вересня 1986, протокол № 28. М., 1986. 4 с.
30. Про податок на додану вартість. Закон Республіки Білорусь від 18 грудня 2000 р. № 237/105 / / Республіка. 2001. 11 січня. С. 3.
31. Про торгівлю. Закон Республіки Білорусь від 28 липня 2003 р. № 231 - З / / Народна газета. 2003. 14 серпня. С. 5.
32. Пошерстнік Н.В., Мейксін М.С. Бухгалтер торгового підприємства: Учеб. СПб.: «Видавничий дім Герда», 2003. 768 з.
33. Савицька Г.В. Аналіз господарської діяльності підприємства. Мн.: ТОВ «Нове знання», 2004. 688 с.
34. Статистичний щорічник Республіки Білорусь / Міністерство статистики та аналізу Республіки Білорусь. Мн., 1999. 586 с.
35. Стражева Н.С. Бухгалтерський облік: практичний посібник. Мн.: ТОВ «Місанта», 1998. 328 с.
36. Тимофєєв Г.П. Товарні ресурси та ринкові фонди. Новосибірськ: Новосибірський інститут кооперативної торгівлі, 1970. 57 с.
37. Типовий план рахунків бухгалтерського обліку. Інструкція щодо застосування Типового плану рахунків бухгалтерського обліку. Мн.: ТОВ «Інформпресс», 2004. 232 с.
38. Торговельна справа: економіка, маркетинг, організація: Учеб. / За заг. ред. Л.А. Брагіна. М.: ИНФРА - М, 2000. 560 с.
39. Харитонов С.О. Комп'ютерна бухгалтерія 7.7 з новим планом рахунків: Учеб. посібник. СПб.: «Елбі - СПб», 2002. 430 з.
40. Економічний аналіз у торгівлі / За заг. ред. М.І. Баканова. М.: Економіка, 2004. 327 с.
41. Економіка Білорусі: тенденції та проблеми розвитку / / Білоруська економіка: аналіз, прогноз, регулювання. 2000. № 8. С. 2 - 56.
42. Економіка та організація діяльності торгового підприємства / За заг. ред. О.М. Соломатіна. М.: ИНФРА - М, 2000. 295 с.
Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Бухгалтерія | Диплом
283.4кб. | скачати


Схожі роботи:
Контроль товарних операцій на підприємствах роздрібної торгівлі
Аналіз товарних запасів і товарооборачиваемости в оптовій торгівлі та в цілому по організації торгівлі
Облік товарних операцій в торгівлі
Бухгалтерський облік і аудит товарних операцій у роздрібній торгівлі
Бухгалтерський облік товарів в організаціях роздрібної торгівлі
Бух Облік товарних надбавок і валового доходу в роздрібній торгівлі
Валовий дохід валові витрати облік товарних втрат у торгівлі
Облік і аудит товарних операцій в роздрібній торгівлі на прикладі ІП Антіпов ЕА
Бух облік реалізації товарів на підприємствах роздрібної торгівлі
© Усі права захищені
написати до нас