Облік і аналіз в будівельних організаціях АПК на прикладі ТОВ Сельстрой

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

ЗМІСТ
ВСТУП
1. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС, МАЙНОВЕ СТАН
І РЕЗУЛЬТАТИ ВИРОБНИЧО-ФІНАНСОВОЇ
ДІЯЛЬНОСТІ ТОВ "Сельстрой".
1.1. Юридичний статус ТОВ "Сельстрой"
1.2. Майновий стан ТОВ "Сельстрой"
1.3. Динаміка виручки і прибутку підприємства
2. ЗАКОНОДАВЧО-НОРМАТИВНІ, ТЕОРЕТИЧНІ І
МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ ОБЛІКУ ДОХОДІВ І
ВИТРАТ В БУДІВЕЛЬНИХ ОРГАНІЗАЦІЯХ
2.1. Законодавчо-нормативні та теоретичні положення
з бухгалтерського обліку доходів в будівництві
2.2. Нормативні, теоретичні та методичні основи обліку
витрат у будівельних організаціях
2.3. Особливості податкового обліку доходів і витрат
будівельних організацій
3. ДОСВІД БУХГАЛТЕРІЇ ТОВ "Сельстрой" У
ОРГАНІЗАЦІЇ ОБЛІКУ ДОХОДІВ І ВИТРАТ
ПІДПРИЄМСТВА
3.1. Основи організації бухгалтерського обліку доходів і
витрат у ТОВ "Сельстрой"
3.2. Організація журнально-ордерної форми рахівництва
в бухгалтерії ТОВ "Сельстрой"
3.3. Облік доходів, одержуваних від виконання робіт і
надання послуг
3.4. Облік джерел фінансування капітального будівництва
4. ОБГРУНТУВАННЯ ПРОПОЗИЦІЙ ДЛЯ БУХГАЛТЕРІЇ
ТОВ "Сельстрой" щодо вдосконалення обліку
ДОХОДІВ І ВИТРАТ
4.1. Поліпшення бухгалтерського оформлення господарських
договорів
4.2. Введення регістрів податкового обліку, що відображають витрати
на виконання будівельних робіт
4.3. Угруповання доходів і витрат підприємства відповідно
до вимог декларації з податку на прибуток
4.4. Автоматизація обліково-розрахункових операцій, ведення книги
покупок і продажів
4.5. Передбачуваний ефект від застосування розроблених
пропозицій
ВИСНОВОК
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
ДОДАТОК

ВСТУП
Облік і аналіз доходів і витрат - найважливіший напрям в діяльності будь-якого підприємства. При цьому в будівельних організаціях тут є чимало особливостей, пов'язаних з одночасним веденням робіт на багатьох об'єктах, протягом тривалого часу, при чималому сезонності їх виконання та неритмічність фінансування. У зв'язку з цим і була обрана тема даної роботи.
Мета роботи полягала у поглибленому вивченні нормативно-правових положення (ПБУ), що регулюють облік доходів і витрат в будівельних організаціях, у порівнянні цих норм з реальною практикою роботи одного з підприємств сільського будівництва (включаючи ремонт і будівництво автодоріг), у виявленні резервів і можливостей поліпшення облікового процесу в обстеженої організації. В якості такої організації було обстежено та виступило в якості об'єкта вивчення ТОВ "Сельстрой" Орловського району Ростовської області.
Для досягнення зазначеної мети в ході виконання роботи були вирішені такі основні завдання:
· Виконаний аналіз юридичного статусу, майнового стану і результатів виробничо-фінансової діяльності обстеженого підприємства;
· Узагальнено законодавчі, теоретичні та методичні підходи до організації бухгалтерського обліку і аналізу в будівельних організаціях;
· Вивчені практичні аспекти застосування норм і вимог до організації обліку доходів і витрат та аналізу в конкретному будівельному підприємстві - ТОВ "Сельстрой". При цьому були виявлені деякі недоліки в організації зазначеної діяльності, можливості її поліпшення;
· Обгрунтовані пропозиції, спрямовані на усунення виявлених недоліків, удосконалення обліку та аналізу доходів і витрат стосовно до умов обстеженого підприємства. Визначено передбачуваний мінімальний ефект від застосування запропонованих заходів.
При виконанні роботи використовувалися методи економічних досліджень, рекомендовані в навчальній літературі з обліку й аналізу господарської діяльності підприємств, зокрема будівельних. Це методи аналізу і синтезу порівнянь, ланцюгових підстановок, фінансових коефіцієнтів, статистичний.
В якості джерел інформації при підготовці роботи були використані законодавчо-правові та нормативно-інструктивні видання з бухгалтерського та податкового обліку, навчальна, наукова і спеціальна література по темі роботи. Велике місце серед вивчених джерел інформації займає бухгалтерська звітність ТОВ "Сельстрой", а також численні документи первинного (аналітичного) і синтетичного обліку цього підприємства. Використання цих матеріалів було полегшено у зв'язку з тим, що автор роботи є працівником бухгалтерії зазначеного підприємства.
Висновки, що випливають з роботи, були докладені іншим співробітникам бухгалтерії - колегам автора і в цілому отримали схвалення. Ряд зроблених колегами зауважень було враховано при остаточному доопрацюванні тексту.

1. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС, МАЙНОВЕ
СТАН І РЕЗУЛЬТАТИ ВИРОБНИЧО-
ФІНАНСОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВ "Сельстрой"
1.1. Юридичний статус ТОВ "Сельстрой"
Товариство з обмеженою відповідальністю (ТОВ) "Сельстрой" розміщується в сел. Орловський Ростовської області. Адреса ТОВ - вул. Будівельна, № 1. Підприємство було створено на основі добровільної згоди членів трудового колективу та пенсіонерів колишньої міжколгоспної будівельної організації. Основною метою товариства є отримання прибутку.
Згідно зі статутом основними видами діяльності підприємства є:
· Реконструкція, модернізація, капітальний ремонт і будівництво житлових будинків та об'єктів соціально-культурного, сільськогосподарського, виробничого та комунального призначення, а також будівництво та ремонт автодоріг і пішохідних доріжок;
· Виробництво товарів народного споживання (віконних рам, дверей, воріт і т.п.);
· Виробництво, переробка, заготівля та реалізація сільськогосподарської продукції, одержуваної при оплаті робіт товариства натуральної продукцією (бартерні угоди).
ТОВ "Сельстрой" є юридичною особою і має у власності відокремлене майно, що враховується на його самостійному балансі. Може від свого імені набувати і здійснювати майнові та особисті немайнові права, нести обов'язки, бути позивачем і відповідачем у суді.
Статут товариства є його установчим документом. Внесення змін та доповнень до Статуту товариства або затвердження Статуту товариства в новій редакції здійснюється за рішенням загальних зборів засновників / 4 /.
Майно ТОВ складається з основних фондів і оборотних коштів, а також інших цінностей, вартість яких відображається на самостійному балансі товариства.
Для забезпечення діяльності товариства був утворений Статутний капітал, що становить 22600 тис.руб., Сформований за рахунок доходів, отриманих в період оренди, та майна, придбаного в результаті викупу майна засновниками / 12 /.
Товариство має право збільшити Статутний капітал шляхом збільшення його номінальної вартості. Рішення про збільшення Статутного капіталу товариства шляхом збільшення його номінальної вартості та про внесення відповідних змін до Статуту товариства приймається загальними зборами засновників.
Статутний капітал товариства визначає мінімальний розмір майна товариства, що гарантує інтереси його кредиторів. Статутний капітал товариства може бути зменшений шляхом зменшення номінальної вартості або скорочення загальної кількості часток засновників.
Суспільство не має право зменшувати Статутний капітал, якщо в результаті цього його розмір стане менше мінімального Статутного капіталу товариства, що визначається відповідно до Федеральним законом "Про товариства з обмеженою відповідальністю" на дату реєстрації відповідних змін у Статуті товариства.
Резервний фонд у суспільстві не створювався.
Дивіденди виплачуються з чистого прибутку товариства за поточний рік. Рішення про виплату дивідендів, розмір дивіденду і формі його виплати пропорційно внеску засновників до статутного капіталу приймається загальними зборами. В останні роки подібних виплат не нараховувалось
Товариство зобов'язане проводити щорічно загальні збори засновників.
На річних зборах вирішується питання про обрання директора, затвердження аудитора товариства, розглядаються представлений радою директорів суспільства річний звіт суспільства і інші документи. Проведені крім річного загальні збори засновників є позачерговими.
Вищим органом управління товариства є загальні збори засновників, кількість яких не повинно бути більше 50. Загальне керівництво діяльністю товариства здійснює директор. Він обирається річним зборами засновників строком на один рік. За рішенням загальних зборів засновників повноваження директора товариства можуть бути припинені достроково. Директор обирається засновниками товариства з їх числа більшістю голосів.
Для здійснення контролю за фінансово-господарською діяльністю товариства загальними зборами засновників обирається ревізійна комісія у кількості трьох осіб терміном на один рік.
Аудитор товариства здійснює перевірку фінансово-господарської діяльності товариства відповідно до правових актів Російської Федерації на підставі укладається з ним договору.
Облікова політика обстеженого підприємства розроблена відповідно до Федерального закону "Про бухгалтерський облік" № 129-ФЗ. Бухгалтерський облік здійснюється під керівництвом головного бухгалтера. Вимоги головного бухгалтера при здійсненні обраної облікової політики є обов'язковими для всіх працівників організації / 16 /. Бухгалтерський облік майна і господарських операцій ведеться відповідно до ПБУ і звітністю в Російській Федерації і Планом рахунків бухгалтерського обліку за журнально-ордерної системи, з веденням Головної книги. Для цілей оподаткування виручка від реалізації продукції визначається в міру її відвантаження.
1.2. Майновий стан ТОВ "Сельстрой"
Фінансовий стан підприємства і його стійкість в значній мірі залежать від того, яким майном вона має / 34 /.
Майно підприємства включає в себе необоротні та оборотні активи. Під позаоборотних активів розуміють основні засоби та нематеріальні активи. Основні засоби - це будівлі, споруди, робочі та силові машини й устаткування, обчислювальна техніка, транспортні засоби, інструмент, виробничий і господарський інвентар.
Для бухгалтерського обліку основних засобів призначено рахунок 01 "Основні засоби". Він узагальнює інформацію про наявність та рух належних підприємству на праві власності основних засобів, що знаходяться в експлуатації, запасі, на консервації, довірчому управлінні або зданих в оренду.
Нематеріальні активи купуються на тривалий період (більше 1 року) і сприяють отриманню прибутку. До нематеріальних активів належать: патенти, авторські права, товарні знаки, ліцензії. У ТОВ "Сельстрой" нематеріальні активи в балансі не виділено, що навряд чи виправдано.
У бухгалтерському обліку нематеріальні активи враховуються на рахунку 04 "Нематеріальні активи" в первісній оцінці.
Безперервний кругообіг капіталу залежить від оборотних коштів підприємства: запасів, дебіторської заборгованості, грошових коштів, короткострокових фінансових вкладень. Але короткострокових фінансових вкладень у ТОВ "Сельстрой" немає.
Мистецтво управління оборотними активами полягає в тому, щоб тримати на рахунках мінімально необхідну суму грошових коштів, які потрібні для поточної оперативної діяльності. Сума грошових коштів, яка необхідна добре керованого підприємству, - це страховий запас, призначений для покриття короткочасної незбалансованості грошових потоків. Вона повинна бути такою, щоб її вистачило для виробництва всіх першочергових платежів / 21 /.
Збільшення або зменшення залишків готівки на рахунках в банку обумовлюється рівнем незбалансованості грошових потоків.
Актив балансу дозволяє дати загальну оцінку майна, що знаходиться в розпорядженні підприємства, а також виділити в складі майна оборотні (мобільні) і позаоборотні (іммобілізовані) кошти.
Структура і динаміка майна ТОВ "Сельстрой" показані в таблиці 1, побудованої на основі витягу показників з бухгалтерського балансу, форма № 1.
Таблиця 1 - Рух майна ТОВ "Сельстрой"
в 2003-2005 рр.., тис.руб.
Показники
На кінець 2003 р.
На кінець 2005 р.
Зміни
тис.руб.
%
Вартість майна в цілому
102979
111374
8395
108,2
З неї вартість:
необоротних активів
73583
75410
1827
102,5
основних засобів
71582
73401
1819
102,5
оборотних коштів
29396
35964
6568
122,3
в тому числі:
запасів
14071
16044
1973
144,0
дебіторської заборгованості
13437
17191
3754
127,9
грошових коштів і короткострокових фінансових вкладень
247
268
21
108,5
ПДВ по придбаних цінностях
1477
2194
717
148,5
Джерело: форма № 1 бухгалтерської звітності
З таблиці 1 видно, що за розглянутий трирічний період загальна вартість майна (активів) у ТОВ "Сельстрой" збільшилася на 8395 тис.руб., Або на 8,2%. На перший погляд, це значне збільшення. Однак якщо врахувати, що в аналізовані роки гроші знецінювалися внаслідок тривала в країні інфляції (за три роки її темпи перевищили 25%), стане ясним, що реальна ринкова вартість майна у ТОВ "Сельстрой" зменшилася істотно.
Правда, збільшення вартості майна відбулося не тільки за рахунок необоротних активів (на 2,5%), але і оборотних активів - дебіторської заборгованості покупців і замовників (без малого на 28%), а також запасів (14%). Збільшення за вказаними статтями можна вважати багато в чому позитивним явищем. З майна підприємства найповільніше росли ті його види (основні засоби), які погано використовувалися, часто були зайвими і здавалися в оренду на не дуже вигідних умовах. Позитивно помітне збільшення дебіторської заборгованості: з 13,4 до 17,2 млн. руб., Так як ця стаття оборотних активів належить до відносно ліквідному майну. Виробничі запаси зросли на 14%, що поліпшує умови діяльності будівельної організації. Однак при цьому важливо виявити, за рахунок яких джерел зросли запаси - за рахунок своїх або позикових. Відповідь на це питання дає таблиця 2.
Таблиця 2 - Джерела формування майна ТОВ "Сельстрой"
в 2003-2005 рр.., тис.руб.
Джерела
На кінець 2003 р.
На кінець 2005 р.
Зміни
тис.руб.
%
Власний капітал
78912
87660
8748
111,1
Довгострокові зобов'язання
-
-
-
-
Короткострокові зобов'язання
24059
23708
-351
98,5
Всього пасивів
102971
111374
8403
108,2
Питома вага власних джерел,%
76,6
78,7
-
102,7
Джерело: форма № 1 бухгалтерської звітності
Таблиця 2, як і таблиця 1, складена на основі бухгалтерських балансів (форма № 1) ТОВ "Сельстрой" за 2003, 2004 і 2005 рр.. З таблиці 2 випливає, що поповнення виробничих запасів підприємство змогло здійснити тільки завдяки збільшенню власних коштів, так як сума короткострокових зобов'язань у цілому зменшилася. Щоправда, це не відноситься до заборгованості перед постачальниками. Вона зросла за три роки з 11 млн. руб. до 13,2 млн., що видно в тому числі по значному збільшенню величини ПДВ по придбаних цінностей (рядок 220 форми № 1). Це було показано в останньому рядку табл.1.
Зазначене положення таїть у собі чимало неприємностей для підприємства, так як воно легко може стати неплатоспроможним з загрозою неспроможності і банкрутства. Така ситуація багато в чому може бути пояснена великим зростанням дебіторської заборгованості (табл.1). Не отримуючи всіх грошей від покупців, підприємство змушене купувати будматеріали та інші ресурси в борг.
1.3. Динаміка виручки і прибутку підприємства
Характеризуючи виробничу діяльність будь-якого підприємства, необхідно вивчити результати його фінансово-господарської діяльності. Оскільки обстежувана підприємство займається виконанням будівельно-монтажних і ремонтних робіт, то основними показниками, що характеризують його діяльність, є собівартість будівельних робіт, виручка від реалізації робіт і послуг та отримується прибуток. Відповідні показники, витягнуті зі звітів про прибутки та збитки за 2003-2005 рр.. наведені в таблиці 3. Окремі показники розраховані додатково.
Таблиця 3 - Динаміка виручки, витрат і прибутку
ТОВ "Сельстрой" у 2003-2005 рр.., Тис.руб.
Показники
Роки
2005
у% до
2003
2003
2004
2005
Виручка від реалізації (без ПДВ)
64143
75147
81486
127,0
Собівартість реалізованої продукції, робіт, послуг
59670
69356
71490
119,8
Прибуток від реалізації
4479
5791
9996
223,2
Рентабельність витрат,%
7,5
8,3
14,0
187,7
Рентабельність активів,%
3,0
4,0
4,0
133,3
Рентабельність власного капіталу,%
3,9
5,1
5,0
128,2
Джерело: форма № 2 "Звіт про прибутки і збитки" і розрахунки автора
Рентабельність витрат визначається діленням суми прибутку від продажів (валового прибутку) на суму собівартості проданої продукції, виконаних робіт, наданих послуг (з наступним множенням частки від ділення зазначених показників на 100%). Тобто показник рядка 050 форми № 2 ділять на показник рядка 020 і множать на 100%. З табл.3 видно, що в 2005 р. рентабельність витрат у ТОВ "Сельстрой" зросла до 14% проти 7,5% у 2003 р.
Рентабельність активів обчислюють діленням чистого (нерозподіленого прибутку), показаної в рядку 190 форми № 2, на середньорічну вартість активів, показану в рядку 300 форми № 1 (з наступним множенням на 100%). Як видно з таблиці 3, цей показник також покращився, хоча його ще не можна визнати достатньо високим: підприємство довело чистий прибуток до 4 коп. на 1 руб. наявного у нього майна. При таке рентабельності активи окупляться за 25 років.
Те ж відноситься до показника рентабельності власного капіталу. Його обчислюють діленням чистого прибутку (рядок 190 форми № 2) на середньорічне значення рядка 490 форми № 1.
Про фінансовий стан підприємства, викликаним зазначеними обставинами, свідчать також значення основних коефіцієнтів, які характеризують фінансову стійкість підприємства. До таких коефіцієнтом відносять: 1) коефіцієнт автономії; 2) коефіцієнт співвідношення власних і позикових коштів; 3) коефіцієнт забезпеченості власними оборотними засобами; 4) коефіцієнт маневреності; 5) коефіцієнт фінансування.
Коефіцієнт автономіїа) розраховується як відношення величини капіталу до валюти балансу (рядок 490 форми 1 балансу: рядок 700).
Нормальне обмеження цього коефіцієнта оцінюється при значенні К а> 0,5. Даний коефіцієнт показує частку власних коштів у загальному обсязі ресурсів підприємства.
Коефіцієнт співвідношення позикових і власних коштів розраховується як відношення позикових і власних коштів, тобто як (стр.510 +610): стр.490. Нормальне обмеження цього коефіцієнта менше 1. Воно показує, яка частина діяльності фінансується за рахунок позикових джерел коштів.
Коефіцієнт забезпеченості власними оборотними засобами розраховується як відношення величини власних оборотних коштів до величини запасів і витрат (стр.490-стр.190): стор.210. Нормальне обмеження коефіцієнта: він повинен бути більше 0,1. Коефіцієнт показує наявність власних оборотних коштів, необхідних для фінансової стійкості підприємства.
Коефіцієнт маневреності розраховується як відношення власних оборотних коштів до величини капіталу. Нормальне обмеження коефіцієнта 0,5. Даний коефіцієнт показує, яка частина власних коштів вкладена у найбільш мобільні активи.
Коефіцієнт фінансування розраховується як відношення власних джерел до позикових і є оберненим до коефіцієнту співвідношення позикових і власних коштів. Нормальне обмеження коефіцієнта - більше 1. Коефіцієнт показує, яка частина діяльності підприємства фінансується за рахунок власних коштів підприємства (рядок 490 ділять на рядок 690).
Виходячи з наведеного порядку розрахунку зазначених коефіцієнтів, складена таблиця 4.
Таблиця 4 - Коефіцієнти, що характеризують фінансову
стійкість ТОВ "Сельстрой" в 2005 р.
Найменування показників
Нормальне обмеження
2005
Зміни за звітний період,%
початок
кінець
1. Коефіцієнт автономії
³ 0,5
0,7
0,8
114,3
2. Коефіцієнт співвідношення позикових і власних коштів
<1
0,02
0,03
150,0
3. Коефіцієнт забезпеченості власними оборотними засобами
> 0,1
0,46
0,76
165,2
4. Коефіцієнт маневреності
> 0,5
0,08
0,14
174,7
5. Коефіцієнт фінансування
> 1
3,5
3,7
105,7
З таблиці 4 видно, що фінансовий стан ТОВ "Сельстрой" було стійким на початку 2005 р., а до кінця року ситуація суттєво покращилася. Це видно зі зміни коефіцієнтів, показаних у рядках 1, 3, 4 і 5. Правда, показник у рядку 2 погіршився, але не так значно.
Таке сприятливе фінансове становище пояснюється тим, що в останні роки підприємство ТОВ "Сельстрой" розширило види діяльності. Воно стало займатися випуском і установкою вікон і дверей із сучасних матеріалів, виготовляє тротуарну плитку і вкладає її як в райцентрі, так і в ряді інших населених пунктів, в тому числі за межами району. Тим не менш резерви для поліпшення фінансової діяльності підприємства не вичерпані. Певну позитивну роль у цій справі може зіграти вдосконалення обліку та аналізу доходів і витрат.

2. ЗАКОНОДАВЧО-НОРМАТИВНІ,
ТЕОРЕТИЧНІ І МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ
ОБЛІКУ ДОХОДІВ І ВИТРАТ У БУДІВЕЛЬНИХ
ОРГАНІЗАЦІЯХ
2.1. Законодавчо-нормативні та теоретичні положення
з бухгалтерського обліку доходів в будівництві
Нормативні положення в даній сфері випливають з ПБУ - положень з бухгалтерського обліку, затверджених Міністерством фінансів РФ, в тому числі і для освоєння в Україні міжнародних стандартів обліку господарських операцій.
Відповідно до положень про бухгалтерський облік 9 / 99 "Доходи організації" / 4 /, вперше затверджений 6 травня 1999 року (з наступними змінами та доповненнями), для цілей бухгалтерського обліку доходами підприємства визнається збільшення економічних вигод у результаті надходження активів (грошових коштів, іншого майна) чи погашення зобов'язань, що приводить до збільшення капіталу цієї організації, за винятком внесків учасників (власників майна).
До доходів організації для цілей бухгалтерського обліку належать: доходи від звичайних видів діяльності, операційні доходи, позареалізаційні доходи.
Доходи, відмінні від доходів від звичайних видів діяльності, вважаються іншими надходженнями. До іншим надходженням відносяться також надзвичайні доходи.
Операційними доходами є / 4 /: надходження, пов'язані з наданням за плату в тимчасове користування (тимчасове володіння і користування) активів організації; надходження, пов'язані з участю в статутних капіталах інших організацій (включаючи відсотки та інші доходи за цінними паперами); прибуток, отриманий організацією в результаті спільної діяльності; надходження від продажу основних засобів та інших активів, відмінних від грошових коштів, продукції, товарів; відсотки, отримані за надання в користування коштів організації, а також відсотки за використання банком грошових коштів, що знаходяться на рахунку організації в цьому банку.
Позареалізаційними доходами є / 22 /: штрафи, пені, неустойки за порушення умов господарських договорів; активи, отримані безоплатно, у тому числі за договором дарування; надходження до відшкодування заподіяних організації збитків; прибуток минулих років, виявлена ​​у звітному році; суми кредиторської і депонентської заборгованості, за якими минув термін позовної давності; курсові різниці та інше.
Виручка визнається в бухгалтерському обліку при наявності таких умов: а) організація має право на отримання цієї виручки, що випливає з конкретного договору або підтвердженого іншим відповідним способом; б) сума виручки може бути визначена; в) є впевненість в тому, що в результаті конкретної операції відбудеться збільшення економічних вигод організації; г) право власності на продукцію перейшло від організації до покупця або робота прийнята замовником; д) витрати, які вироблені або будуть проведені у зв'язку з цією операцією, можуть бути визначені.
У главі 25 Податкового кодексу РФ "Податок на прибуток організацій" визначено великий ряд правил, які вимагають організувати на підприємстві поряд з бухгалтерським податковий облік доходів. Однак зіставлення вимог бухгалтерського та податкового обліку доходів показують, що багато підприємств для цілей оподаткування цілком можуть пристосувати регістри бухгалтерського обліку, вносячи при необхідності в їх показники деякі коригування. Стосовно до особливостей діяльності обстеженого підприємства - ТОВ "Сельстрой" - таких коригувань потрібно небагато. Всі вони можуть оформлятися бухгалтерськими довідками. Їх виявляється достатнім для достовірного обліку доходів як в цілях бухгалтерської звітності, так і для складання податкових декларацій.
2.2. Нормативні, теоретичні та методичні основи
обліку витрат в будівельних організаціях
Витрати організації регламентуються як для цілей бухгалтерського обліку, так і для цілей податкового обліку. Відповідно до ПБО 10/99 "Витрати організації" / 2 / для цілей бухгалтерського обліку витрати в залежності від їх характеру, умов здійснення та напрямків діяльності організації поділяються на такі види: витрати по звичайних видах діяльності; операційні витрати; позареалізаційні витрати.
Собівартість будівельних робіт, виконаних будівельною організацією власними силами, складається з витрат, пов'язаних з використанням у процесі виробництва матеріалів, палива, енергії, основних фондів, трудових ресурсів, а також інших витрат.
У собівартість будівельних робіт включаються / 6 /:
1) витрати, безпосередньо пов'язані з виробництвом будівельних робіт, обумовлені технологією і організацією їх виробництва: вартість використаних у виробництві матеріалів, будівельних конструкцій і деталей, палива, енергії, пари, води; витрати на оплату праці робітників; витрати по утриманню та експлуатації будівельних машин і механізмів;
2) витрати, пов'язані з використанням природної сировини, в частині витрат на рекультивацію земель, плату за деревину, що відпускається на корені, а також плати за воду, що забирається з водогосподарських систем у межах, встановлених лімітом;
3) витрати некапітального характеру, пов'язані з удосконаленням технології та організації виробництва, а також з поліпшенням якості будівельних робіт, підвищенням довговічності об'єктів будівництва та інших експлуатаційних властивостей, що здійснюються в ході виробничого процесу;
4) витрати на обслуговування виробничого процесу: по забезпеченню виробництва матеріалами, деталями і конструкціями, паливом, енергією, інструментом, пристосуваннями та іншими засобами і предметами праці; з підтримання основних виробничих фондів у робочому стані;
5) витрати з організації, підготовки виробництва і здачі робіт: по забезпеченню санітарно-гігієнічних та побутових умов; на охорону праці і техніку безпеки, на організацію робіт на будівельних майданчиках; утримання пожежної і сторожової охорони та ін;
6) витрати, пов'язані з управлінням виробництвом: утримання працівників апарату управління будівельної організації та її структурних підрозділів, матеріально-технічне обслуговування їх діяльності; витрати на утримання і експлуатацію легкового автотранспорту, що значиться на балансі або використовується за наймом, а також компенсації працівникам апарату управління, чия діяльність пов'язана з роз'їздами, витрат по використанню для цього особистого транспорту, витрати на відрядження, пов'язані з виробничою діяльністю; оплата консультаційних, інформаційних і аудиторських послуг; оплата послуг банку тощо;
7) витрати, пов'язані з підготовкою та перепідготовкою кадрів;
8) відрахування на пенсійне забезпечення від витрат на оплату праці працівників, зайнятих у виробництві будівельних робіт;
9) відрахування на обов'язкове страхування працівників від нещасних випадків;
10) платежі за відсотками за кредити банків, пов'язаних з виробництвом будівельних робіт;
11) податки, збори, платежі і інші обов'язкові відрахування, які відповідно до встановленого законодавством порядку підлягають віднесенню на собівартість;
12) інші види витрат, що включаються до собівартості робіт відповідно до встановленого законодавством порядку.
До складу собівартості будівельних робіт включаються також втрати від браку і переробок неякісно виконаних будівельних робіт, втрати від нестач матеріальних цінностей у виробництві і на складах за відсутності винних осіб / 6 /.
Витрати на виробництво будівельних робіт можуть групуватися будівельною організацією за елементами та статтями витрат. Угрупування витрат за елементами (матеріальні витрати, витрати на оплату праці, відрахування на соціальні потреби, амортизація основних засобів, інші витрати) проводиться будівельною організацією розрахунковим шляхом, виходячи зі складу витрат, що включається в той чи інший елемент.
Будівельним організаціям тодішнім Міністерством будівництва РФ ще в 1994 році в якості типової розроблена угруповання витрат на виробництво будівельних робіт / 6 / за наступними статтями витрат:
· Матеріали,
· Витрати на оплату праці робітників,
· Витрати на утримання і експлуатацію будівельних машин і механізмів,
· Накладні витрати.
Це угрупування витрат застосовується і в даний час.
Будівельна організація може виходячи з прийнятих об'єктів обліку самостійно розширювати номенклатуру статей витрат на виробництво будівельних робіт.
До статті "Матеріали" включаються витрати на використовувані безпосередньо при виконанні будівельних робіт матеріали, будівельні конструкції, деталі, паливо, електроенергію, пар, воду та інші види матеріальних ресурсів. Зазначені витрати визначаються виходячи з вартості придбання цих ресурсів, витрат на доставку їх до приоб'єктного складу та заготівельно-складських витрат. У складі заготівельно-складських витрат відображаються витрати, пов'язані з утриманням складів, включаючи утримання працівників складського господарства, витрати на утримання відомчої і позавідомчої охорони, що здійснює охорону матеріальних цінностей, витрати, пов'язані з втратами від нестач матеріалів у дорозі та на складах у межах встановлених норм природної втрати і понад норми, коли винні не встановлені.
З витрат на матеріали, що відображаються у собівартості будівельних робіт, виключається вартість поворотних відходів.
Облік собівартості будівельно-монтажних робіт та робіт, пов'язаних з ними, в будівельних організаціях ведеться в журналі-ордері № 10-с / 31 /. Облік витрат на виробництво будівельно-монтажних робіт ведеться по кожному об'єкту будівництва. Регістром оперативного обліку виконаних обсягів будівельних робіт на об'єкті в натуральному та вартісному вираженні є журнал обліку виконаних робіт.
Дані журналу використовуються в процесі будівництва для складання звітності про використання основних матеріалів, контролю за обсягами робіт, виконаними будівельними машинами та автотранспортом, а також відображеними в документах по нарахуванню заробітної плати робітникам. Журнал є регістром, на підставі якого щомісяця складається довідка про вартість виконаних робіт (форма № 3).
Фактична собівартість робіт складається з прямих витрат і накладних витрат / 20 /.
Після відображення в журналі-ордері № 10-з (на рахунку 20) даних про виконані і зданих будівельно-монтажних роботах за фактичними витратами і кошторисної вартості та визначення фінансового результату від здачі робіт виявляється незавершене виробництво будівельно-монтажних робіт з незданим об'єктів за фактичними витратами і кошторисної вартості на кінець звітного періоду. Зазначені дані визначаються окремо по роботах, що виконуються власними силами, і робіт, прийнятим від субпідрядних організацій.
2.3. Особливості податкового обліку доходів і витрат
будівельних організацій
Головна особливість обліку доходів з метою оподаткування полягає в обов'язковому складанні та виставлення замовникам рахунків-фактур. Жодна операція з отримання доходів не повинна відрізнятися від зазначеного документа. Це передбачено статтею 169 Податкового кодексу РФ.
У рахунку-фактурі повинні бути зазначені: порядковий номер і дата виписки рахунку-фактури; найменування, адресу та ідентифікаційні номери платника податків і покупця; найменування та адреса відправника вантажу і вантажоодержувача; номер платіжно-розрахункового документа у разі отримання авансових чи інших платежів в рахунок майбутніх поставок товарів; найменування поставляються (відвантажених) товарів (опис виконаних робіт, зазначених послуг) і одиниця виміру, кількість (обсяг) поставляються (відвантажених) за рахунком-фактурою (робіт, послуг) виходячи з прийнятих по ньому одиниць виміру; ціна (тариф) за одиницю виміру за договором (контрактом) без урахування податків; вартість товарів (робіт, послуг) за всю кількість поставляються по рахунку-фактурі товарів (виконаних робіт, наданих послуг) без податку; сума акцизу з підакцизних товарів; податкова ставка; сума податку, що пред'являється покупцю товарів (робіт, послуг); вартість усієї кількості поставляються (відвантажених) за рахунком-фактурою товарів (виконаних робіт, наданих послуг) з урахуванням суми податку.
Рахунок-фактура підписується керівником та головним бухгалтером організації, або іншими посадовими особами, уповноваженими на те відповідно до наказу по організації, завіряється печаткою організації.
Порядок ведення журналу обліку отриманих і виставлених рахунків-фактур, книги продажів і книги покупок встановлюється Урядом РФ / 19 /.
Постановою Уряду передбачено наявність на кожному підприємстві двох видів журналів обліку рахунків-фактур: журнал обліку видавали покупцям рахунків-фактур і журнал отриманих від постачальників рахунків-фактур. Всі рахунки-фактури, що зберігаються в журналі обліку рахунків-фактур, повинна бути пронумеровані з початку року.
Реєстрація виписаних рахунків-фактур покупцям реєструються в книзі продажів, а отриманих від постачальників - у книзі покупок.
До книг обох форм пред'являються загальні вимоги: вони повинні бути прошнуровані, їх сторінки пронумеровані і скріплені печаткою; книги підлягають зберіганню протягом п'яти років / 27 /.
У книзі покупок реєструються оплачені рахунки-фактури за придбані основні засоби і нематеріальні активи, що надійшли виробничі запаси, товари та надані послуги, спожиті на виробничі цілі.
Прийняття до заліку ПДВ по придбаних товарах і матеріальних ресурсів здійснюється при дотриманні трьох обставин - наявність рахунку-фактури, оплата і оприбуткування товарів.
У книзі продажів повинні бути зареєстровані всі авансові надходження, бартерні угоди, складені підприємством рахунки-фактури при безоплатній передачі товарів (робіт, послуг), передача майна в якості внесків до статутного капіталу чи вкладу у спільну діяльність.
Надалі, у міру відпуску товарів (виконання робіт, надання послуг) суми авансів відображаються повторно в книзі продажів сторнировочной записом і при цьому реєструють новий рахунок-фактуру на всю поставку. У ній же підлягають реєстрації підсумкові дані за день контрольно-касової машини при реалізації підприємством товарів, робіт, послуг населенню за готівковий розрахунок, а також бланки суворої звітності замість рахунків-фактур на підприємствах, де послуги населенню виявляються без застосування контрольно-касової машини.
Підсумкові суми книги продажів за звітний період будуть визначати кінцеву суму ПДВ, що підлягає до нарахування / 34 /.
Положеннями Глави 25 Податкового кодексу "Податок на прибуток організацій" / 1 / витрати, визнані підприємством для цілей оподаткування, регламентуються. У відповідності зі ст.259 НК РФ витратами визнаються будь-які витрати за умови, що вони зроблені для здійснення діяльності, спрямованої на одержання доходу.
Витрати поділяються на такі види: витрати, пов'язані з виробництвом і реалізацією; позареалізаційні витрати.
Витрати, пов'язані з виробництвом і реалізацією, включають в себе / 28 /: витрати, пов'язані з виготовленням (виробництвом), зберіганням і доставкою товарів, виконанням робіт, наданням послуг, придбанням і реалізацією товарів; витрати на утримання та експлуатацію, ремонт і технічне обслуговування основних засобів і іншого майна, а також на підтримку їх в справному стані та інші.
Усі витрати, пов'язані з виробництвом і реалізацією, поділяються на матеріальні витрати, витрати на оплату праці; суму нарахованої амортизації; інші витрати.
До матеріальних витрат належать витрати: на придбання сировини і матеріалів, використовуваних у виробництві товарів (виконанні робіт, наданні послуг); на придбання інструментів, інвентарю, спецодягу та іншого майна, що не є амортизируемим майном. Вартість такого майна включається до складу матеріальних витрат у повній сумі в міру введення його в експлуатацію; на придбання палива, води й енергії всіх видів, що витрачаються на технологічні цілі, вироблення всіх видів енергії, на закупівлю робіт і послуг виробничого характеру, виконуваних сторонніми організаціями; пов'язані з утриманням та експлуатацією основних засобів та іншого майна природоохоронного характеру.
При визначенні розміру матеріальних витрат при списанні сировини і матеріалів, використовуваних при виробництві товарів (виконанні робіт, наданні послуг) відповідно до прийнятої підприємством облікової політики для цілей оподаткування застосовується один з наступних методів оцінки зазначеної сировини і матеріалів / 1 /: метод оцінки за вартістю одиниці запасів, метод оцінки по середній вартості; метод ФІФО (за вартістю перших за часом придбання); метод ЛІФО (за вартістю останніх за часом придбання).
До витрат на оплату праці відносяться: суми, нараховані за тарифними ставками, посадовими окладами, відрядними розцінками; нарахування стимулюючого характеру; інші види витрат, вироблених на користь працівників, передбачених трудовим договором і колективним договором.
Амортизируемим майном визнається майно, результати інтелектуальної діяльності та інші об'єкти інтелектуальної власності, які знаходяться у підприємства на праві власності, використовується ним для отримання прибутку і вартість яких погашається шляхом нарахування амортизації. Амортизируемим майном визнається майно зі строком корисного використання більше 12 місяців і первісною вартістю більше 10000 рублів / 29 /.
До інших витрат, пов'язаних з виробництвом та реалізацією, відносяться: суми податків і зборів; витрати на забезпечення нормальних умов праці та заходів з техніки безпеки; орендні платежі за орендоване майно; витрати на утримання службового транспорту, витрати на компенсацію за використання для службових поїздок особистих легкових автомобілів у межах норм, встановлених Кабінетом Міністрів України; витрати на відрядження, які включають в себе: проїзд працівника до місця відрядження і назад до місця постійної роботи, наймання житлового приміщення, добові, витрати на аудиторські послуги; витрати на юридичні та інформаційні послуги; витрати на управління організацією; представницькі витрати, витрати на підготовку і перепідготовку кадрів; витрати на канцелярські товари; витрати на поштові, телефонні, телеграфні та інші подібні послуги; витрати на оплату послуг зв'язку та ін

3. ДОСВІД БУХГАЛТЕРІЇ ТОВ "Сельстрой"
В ОРГАНІЗАЦІЇ ОБЛІКУ ДОХОДІВ І ВИТРАТ
ПІДПРИЄМСТВА
3.1. Основи організації бухгалтерського обліку доходів і витрат у
ТОВ "Сельстрой"
Бухгалтерський облік на підприємстві веде бухгалтерія, що складається з трьох чоловік.
Бухгалтер розрахункового столу здійснює роботу з ведення рахунків: 70 "Розрахунки з оплати праці"; 76 субрахунок "Розрахунки по депонованим сумам"; 76 субрахунок "Розрахунки за виконавчими листами"; 69 "Розрахунки по соціальному страхуванню і забезпеченню"; 68 субрахунок "Податок на доходи фізичних осіб ".
Бухгалтер матеріального столу веде розрахунки по рахунках: 01 "Основні засоби", 02 "Знос основних засобів", 10 "Матеріали" за відповідними субрахунками, 60 "Розрахунки з постачальниками і підрядниками", 62 "Розрахунки з покупцями і замовниками".
Головний бухгалтер підприємства здійснює операції з визначення собівартості будівельних робіт. Він веде розрахунки з підзвітними особами, визначає фінансові результати від основної діяльності та інших доходів, веде Головну книгу, здійснює розрахунки з бюджетом, нараховує податки і збори.
Для відображення витрат бухгалтерією використовуються такі рахунки:
· 20 "Основне виробництво";
· 23 "Допоміжне виробництво";
· 26 "Загальногосподарські витрати";
· 16 "Транспортно-заготівельні витрати".
Облік витрат на виробництво будівельно-монтажних і ремонтних робіт ведеться в цілому по підприємству.
Регістрами оперативного обліку виконаних обсягів будівельних робіт на об'єкті в натуральному та вартісному вираженні є журнал обліку виконаних робіт. Він є регістром, на підставі якого щомісяця складається довідка про вартість виконаних робіт.
Облік витрат на виробництво будівельно-монтажних робіт бухгалтерією ведеться в журналі-ордері № 10-з. У ньому відбивається кошторисна вартість робіт, прийнятих за договірною ціною від субпідрядних організацій. При цьому виконуються відповідні бухгалтерські записи.
Закуплені підприємством матеріальні цінності відображеної в обліку за ціною фактичної вартості, зазначеної в рахунку-фактурі постачальника, включаючи транспортні витрати, надбавки і знижки, вказані в документах постачальника.
Матеріали приймаються на склад комірником і оформляються прибутковим ордером. Якщо перевезення матеріалу здійснюється автотранспортом, то в якості документа застосовується товарно-транспортна накладна.
Відпуск матеріалів зі складу здійснюється на підставі накладних. Накладні складаються у двох примірниках, один з яких залишається у комірника, а другий передається виконробу. Її зразок показано в таблиці 5.
Таблиця 5 - Зразок накладної на відпуск матеріалів зі складу
ТОВ "Сельстрой"
13 грудня 2005
Кому відпущено:
ділянка № 1
Через кого:
Самбурська М.М.
Найменування об'єкта:
критий тік СПК "Росія"
№ п / п
Найменування матеріалів
Одиниця
вимірювання
Кількість
1.
Шиферні листи
шт.
14
2.
Ручка віконна
шт.
4
3.
Шпінгалет віконний
шт.
6
4.
Шурупи
кг
1,5
Проведення, що відображають формування витрат у ТОВ "Сельстрой", показані в таблиці 6.
Якщо матеріал відпускається стороннім організаціям, то оформляються накладні на відпуск матеріалів на сторону. Такі накладні виписуються у двох примірниках. Перший примірник залишається на складі і є підставою для синтетичного і аналітичного обліку матеріалів, другий передається одержувачу матеріалів. Якщо матеріали відпускаються з подальшою оплатою, то перший екземпляр служить також для виписки бухгалтерією розрахунково-платіжних документів.
Таблиця 6 - Бухгалтерські проводки, що застосовуються для відображення
витрат у ТОВ "Сельстрой"
№ п / п
Зміст операцій
Дебет
Кредит
Сума за 2005 рік, руб.
1.
Нараховано знос основних засобів
20, 23, 26
02
24626
2.
Вартість матеріалів, списаних на виробництво
20,23
10
6147144
3.
Відображені суми відхилень у вартості матеріалів, що підлягають списанню на основне виробництво
20
16
11440
4.
Витрати допоміжного виробництва включені в собівартість будівельних робіт основного виробництва
20
23
944164
5.
Загальногосподарські витрати списані на собівартість робіт основного виробництва
20
26
816494
6.
Нараховано зарплату
20, 23, 26
70
4198640
7.
Нараховано ЕСН
20, 23, 26
69
1175619
8.
Відображені витрати на основне виробництво, вироблені підзвітною особою
20
71
3448
9.
Оприбутковано матеріали власного виробництва
10
20
1948142
10.
Відображено реалізацію виконаних робіт
90
20
33694104
11.
Відображено виявлена ​​недостача матеріальних цінностей в основному виробництві
94
20
498
12.
Оплата послуг банку
26
51
41240
13.
Відображено представницькі витрати
26
60, 71, 76
4148
Облік руху та залишків матеріалів на складі здійснюють у книзі обліку матеріалів. Записи в книзі робить комірник на підставі первинних документів (прибуткових ордерів, накладних). У підсумку складається звітна відомість за формою таблиці 7.
Таблиця 7 - Відображення руху матеріалів у ТОВ "Сельстрой"
№ п / п
Найменування
Залишок на початок місяця
Надійшло
Ділянка 1
Ділянка 2
Ділянку 3
Підсобне виробництво
Разом витрата
Залишок на кінець місяця
1.
Цвяхи, кг
126,5
25,8
10,5
12,6
18,3
25,2
66,6
85,7
2.
Вапно, кг
3025
-
-
15
186
-
201
2824
3.
Панелі, м 2
56
198
200
54
-
-
254
-
4.
Шпалери, рул.
23
29
-
-
42
-
42
10
5.
Фарба, кг
2513
174
198
298
23
63
582
2105
Облік матеріалів у ТОВ "Сельстрой" ведеться за середньозваженою вартістю. Даний метод передбачає обчислення середньозваженого значення ціни.
Наприклад, у грудні 2005 року було придбано: цегли - 2 тис.шт. за ціною 1450 руб. і 8 тис.шт. за ціною 1600 рублів за 1 тисячу. При цьому середня ціна склала: (1450.2) + (1600.8): 10 = 1570 рублів.
Списання ПММ здійснюється на підставі дорожніх листів вантажного та легкового автотранспорту. Списання проводиться проводкою: Дт 23, 20, 26 Кт 10.3. Списання запчастин проводиться на підставі акту установки запасних частин на автомашину. В акті зазначаються найменування запасних частин і номер машини, на яку вони встановлені. Установка запасних частин відображається проводкою
Дебет рахунку 23, 26, 20 Кредит рахунку 10.5.
Облік запасних частин ведеться в книзі обліку запчастин.
Бухгалтерські записи, що відображають господарські операції, пов'язані з рухом матеріальних цінностей, оформляються у вигляді проводок, показаних у таблиці 8.

Таблиця 8 - Основні господарські операції, що застосовуються при обліку руху матеріальних цінностей у ТОВ "Сельстрой"

Зміст операції
Кореспонденція
рахунків
Сума за грудень 2005 р.,
руб.
дебет
кредит
1
Оприбутковані матеріальні цінності
10.3; 10.5; 10.8; 10.9
60; 71; 76
1773360
2
Відображено суму ПДВ з котрі вступили цінностей
19
60; 71; 76
318430
3
Оприбутковано матеріали, вироблені допоміжним виробництвом
10.8
23
212321
4
Списані матеріали у виробництво
20, 23
10.8
1589976
5
Виявлена ​​недостача матеріалів на складі
94
10.8
2118
6
Списано паливо та ПММ згідно дорожніми листами
23; 26; 20
10.3
68315
7
Встановлено запчастини на автомашину
23; 26; 20
10.5
49318
Зазначені записи відображаються у відомостях, одна з форм яких показана в таблиці 9.
3.2. Організація журнально-ордерної форми рахівництва
в бухгалтерії ТОВ "Сельстрой"
Сутність застосовуваної ТОВ "Сельстрой" журнально-ордерної форми полягає в узагальненні однорідних операцій в накопичувальних регістрах - журналах-ордерах або попередньо - у допоміжних відомостях і розроблювальних таблицях. Підсумки переносяться з допоміжних регістрів в журнали-ордери, які є основними регістрами / 33 /.
Облік у більшості журналів-ордерів ведеться по кредиту декількох бухгалтерських рахунків, але з підрозділом кредитових оборотів по кожному з них.
У кожному регістрі вказується місяць відображення господарських операцій, найменування рахунку, за яким ведеться збір інформації, а також початкове сальдо на початок місяця, переноситься з відповідного регістру за минулий місяць.
Щодня, у міру здійснення господарських операцій, на підставі первинних документів провадяться записи про них у відповідних відомостях, інших допоміжних регістрах і журналах-ордерах. Перелік і зміст журналів-ордерів, що застосовуються в ТОВ "Сельстрой", наведені в таблиці 10.
Таблиця 10 - Перелік та зміст журналів-ордерів,
застосовуваних бухгалтерією ТОВ "Сельстрой"

журналів-ордерів
Кредит
рахунків
Основний зміст облікових операцій
1
50
Касові операції
2
51
Операції на розрахунковому рахунку
4
66, 67
Кредити, позики
6
60
Облік розрахунків за отримані ТМЦ, виконані роботи та послуги
7
71
Облік розрахунків з підзвітними особами
8
58, 68, 73, 75, 76
Облік зобов'язань до отримання та оплати
9
79
Взаємні розрахунки між організацією та її структурними підрозділами
10
10, 23, 26, 70, 71, 69, 02, 90 і т.д.
Облік витрат по виробництву будівельних робіт
11
43, 90, 62
Облік руху продукції, що є метою створення організації
12
80, 82, 83, 84
Облік капіталів, а також нерозподіленого прибутку
13
01, 91
Облік майна довгострокового використання та результатів від їх вибуття
14
14
Облік зміни вартості матеріальних цінностей в результаті їх дооцінки та уцінки
15
99
Облік фінансових результатів протягом року
16
07, 08
Облік витрат по створенню об'єктів тривалого використання
До галузевих регістрам, що застосовуються у ТОВ "Сельстрой" можна віднести:
· Відомість № 5-с - для обліку розрахунків із замовниками і генпідрядниками;
· Форму № 6-с - для обліку невідфактурованих поставок матеріалів і устаткування;
· Форму № 6а-с - для обліку матеріалів і устаткування, що значаться в дорозі;
· Форму № 10-с - для обліку руху матеріалів та обладнання;
· Разработочной таблицю РТ-2 - для обліку распределяемой зарплати;
· Разработочной таблицю РТ-7 - для розрахунку зносу основних засобів.
Таким чином, у ТОВ "Сельстрой" застосовується 16-ордерна форма рахівництва з використанням 14 журналів-ордерів і 6 спеціалізованих форм і відомостей.
Щомісяця журнали-ордери закриваються, підсумки з них переносяться в Головну книгу. За її даними складається на певну звітну дату бухгалтерський баланс.
3.3. Облік доходів, одержуваних від виконання робіт і надання
послуг
У ТОВ "Сельстрой" велику питому вагу в розрахункових операціях з отримання доходів складають розрахунки за виконані будівельно-монтажні роботи по зведеним або реконструюється, об'єктів, будівництва та ремонту доріг, пішохідних доріжок і т.п. об'єктів. При цьому дане будівельне підприємство визнає реалізацією робіт у цілому закінчений і зданий замовнику будівельний об'єкт.
На початку виробництва ремонтно-будівельних робіт із замовником складається підрядний договір на весь комплекс робіт з споруджується об'єкту або на весь комплекс в цілому. Право власності на об'єкт переходить до замовника після виконання всіх робіт за договором і підписання акту введення в дію або акту про виконання всіх обсягів робіт. Всі платежі замовника протягом дії даного типу договору розглядаються як проміжні, тобто авансові. Їх надходження на розрахунковий рахунок підрядної організації оформляються записом
Дебет рахунку 51 Кредит рахунку 62, субрахунок "Аванси отримані", Дебет рахунку 62 субрахунок "Аванси отримані" Кредит рахунку 68 "Розрахунки з ПДВ" - нарахування ПДВ з авансових платежів замовника.
Витрати на виробництво будівельних робіт накопичуються в обліку на рахунку 20 "Основне виробництво" з початку будівництва до його завершення в оцінці за фактичною собівартістю.
За кредитом рахунку 90 "Продажі" збирається загальна договірна вартість будівельної продукції, яка розраховується на досліджуваному підприємстві на основі вартості, яка визначається відповідно до проекту (тверда ціна) при обліку застережень в договорі на будівництво, що стосуються порядку їх зміни. За дебетом рахунка 90 відображається фактична собівартість продукції, що продається, пов'язані з нею ПДВ і прибуток.
Якщо підприємство виконує роботи довгострокового характеру, з терміном більше одного року, то ТОВ "Сельстрой" укладає із замовником договір підряду, згідно з яким перехід права власності настає при виконанні всіх робіт з вводиться в експлуатацію об'єкту або комплексу робіт.
Відсутність моменту переходу права власності до замовника обумовлює специфіку методики відображення в бухгалтерському обліку господарських операцій.
Відображення зданих етапів робіт без переходу права власності до замовника та виявлення фінансових результатів в ТОВ "Сельстрой" виробляється за допомогою наступних бухгалтерських записів:
· На договірну вартість прийнятих та оформлених робіт - Дебет рахунку 46 Кредит рахунку 90;
· На фактичні витрати по зведенню об'єкта, що відносяться до даного етапу, - Дебет рахунку 90 Кредит рахунку 20;
· На суму виявленої прибутку за оформленими довідками етапів робіт - Дебет рахунку 90 Кредит рахунку 99;
· На суму податку, відповідну його нарахування за договірною вартістю робіт, - Дебет рахунку 90 Кредит рахунку 68 "ПДВ".
У кінці звітного періоду сальдо по рахунку 46 "Виконані етапи по незавершених роботах" приєднується до незавершеного виробництва, врахованому на рахунку 20.
Після закінчення робіт по об'єкту проводиться закриття рахунку 46 і визначаються фінансові результати за завершальних етапів робіт.
Комплекс проводок за відповідними господарськими операціями виглядає наступним чином: Дт 62 Кт 46 - списується договірна вартість раніше виконаних робіт; Дт 62 Кт 90 - списується договірна вартість виконаних і оформлених у звітному періоді заключних робіт за договором в цілому; Дт 90 Кт 20 - списується собівартість робіт на завершальних етапах виконання договору; Дт 90 Кт 68 "ПДВ" - нарахований ПДВ на роботу, не відображену на рахунку 46; Дт 90 Кт 99 - визначений фінансовий результат від реалізації виконаних робіт.
Приклад бухгалтерських проводок за договором підряду на ряд об'єктів:
ТОВ "Сельстрой" уклало договір з СПК "Росія" на виконання будівельних робіт по деяких об'єктах. Моментом переходу права на будівельну продукцію є здавання виконаних робіт. Одним з будівельних об'єктів першорядної важливості є критий тік. Додаткова угода виділив в договірній вартості об'єкта два етапи робіт.
Договірна вартість першого етапу - 214200 рублів, другого - 320400 рублів. Згідно з угодою СПК "Росія" зобов'язався щоквартально перераховувати аванс у розмірі 90% кошторисної вартості планованих до виконання будівельних робіт.
Роботи почалися в лютому 2005 року. У першому кварталі по даному об'єкту отриманий аванс 192780 крб. (214200.90%). Зроблені наступні проводки:
Дт 51 Кт 62 субрахунок 4 "Аванси отримані" - 192780 руб.
Дт 62 субрахунок 4 Кт 68 "ПДВ" у сумі отриманих авансів - 29407 руб.
Дт 68 Кт 51 - ПДВ з авансу перераховано до бюджету - 29407 руб.
У травні 2005 року перший етап підрядних робіт був завершений, по ньому був складений акт про виконані роботи, визначена собівартість у сумі 180200 рублів. При цьому були виконані проводки (в рублях):
Дт 46 КТ 90 - 214200 крб. - На загальну суму оплачених замовником закінчених етапів робіт;
Дт 90 Кт 68 - 32675 руб. - ПДВ на загальну вартість закінчених етапів робіт, оплачених замовником;
Дт 68 Кт 62 - 29407 руб. - Повернення з бюджету суми ПДВ з авансу;
Дт 90 Кт 20 - 180200 крб. - Собівартість завершених етапів робіт;
Дт 90 Кт 99 - прибуток по завершеному етапу (214200 - 32675 - 180200).
У другому кварталі аванс від СВК "Росія" склав 288360 крб. (320400.90%). Були виконані такі записи:
Дт 51 Кт 62 "Аванси отримані" - 288360 руб.
Дт 62 Кт 68 ПДВ в сумі авансу - 43987 руб.
Дт 68 Кт-51 ПДВ з авансу перераховано до бюджету - 43987 руб.
У цьому ж кварталі критий тік був зданий замовнику, підписаний акт введення. Собівартість другого етапу склала 244604 крб. Перехід власності від підрядника до замовника було відображено в обліку за допомогою проводок:
Дт 62 Кт 46 - на вартість повністю закінчених робіт, оплачених замовником
Дт 62 Кт 90 - 502560
Дт 90 Кт 68 - ПДВ на загальну вартість робіт другого етапу - 48875 руб.
Дт 90 Кт 20 - собівартість другого етапу - 244604 крб.
Дт 90 Кт 99 - прибуток від другого етапу робіт - 26921 руб. (320400-48875-244604).
ТОВ "Сельстрой" має підсобне виробництво. Виготовлена ​​ним продукція (віконні рами, двері, тротуарна плитка, дошка для підлоги) використовується для власних потреб підприємства при виконанні ремонтно-будівельних та будівельних робіт і реалізується на сторону.
Облік наявності та руху готової продукції здійснюється на активному рахунку 43 "Готова продукція". Облік готової продукції ведеться за фактичною виробничою собівартістю.
Оприбуткування готової продукції за обліковими цінами оформляється бухгалтерської проводкою Дт 43 Кт 23. Якщо готова продукція використовується на самому підприємстві, то її прибуткують, відбиваючи цю операцію проводкою Дт 10 Кт 23. Відвантажену покупцям готову продукцію списують проводкою Дт 90 Кт 43.
При передоплаті сума надійшли платежів відображається до моменту відвантаження продукції як кредиторська заборгованість (доходи майбутніх періодів - рядок 640 форми № 1). При цьому оформляється запис: Дт 51 Кт 62 субрахунок "Аванси отримані". З суми виручки підприємство обчислює ПДВ.
У таблиці 11 наведено основні бухгалтерські записи, які застосовуються в ТОВ "Сельстрой" для відображення операцій з отримання доходів.
В кінці місяця рух за рахунками 46 "Виконані етапи по незавершених роботах", 43 "Готова продукція", 62 "Розрахунки із замовниками" відображаються в журналі-ордері № 11-з. Аналітичний облік розрахунків із замовниками ведеться в книзі обліку розрахунків із замовниками. Дебетове сальдо на кінець місяця показує заборгованість замовників перед підприємством за виконані роботи.
3.4. Облік джерел фінансування капітального
будівництва
Фінансування робіт з капітального будівництва відбувається за рахунок наступних джерел: власних коштів; джерел, прирівнюваних до власних; позикових коштів.
ТОВ "Сельстрой" у своїй фінансово-господарської діяльності в ряді випадків використовує третє джерело фінансування капітального будівництва - позикові кошти. Поки підприємству довіряють. Цим і пояснюється деяке збільшення питомої ваги та абсолютної суми позикових коштів (рядок 610 форми № 1).
Таблиця 11 - Основні проведення, застосовувані в ТОВ "Сельстрой" при врахуванні доходів, одержуваних від замовників

Зміст операції
Кореспонденція
рахунків
Суми за грудень 2005 року
дебет
кредит
1.
Списується собівартість виконання будівельно-монтажних робіт
90
20
9141776
2.
Нараховано ПДВ на виконані роботи
90
68
1844680
3.
Пред'явлені рахунки замовникам за виконані роботи
62
90
11068078
4.
Оплачено виконані будівельно-монтажні роботи
51
62
6768206
5.
Оприбутковано готову продукцію підсобних виробництв
43
23
361664
6.
Переведена до складу матеріалів готова продукція, призначена для виконання будівельно-монтажних робіт
10
23
20453
7.
Відвантажено продукція покупцям
62
90
14268
8.
Нараховано ПДВ з реалізованої продукції
90
68
2568
9.
Списано собівартість відвантаженої продукції
90
43
4770
10.
Списаний фінансовий результат по реалізації продукції
90
90 пункт 9
90 субрахунок 9
99
1925660
До позикових засобів відносяться тимчасово залучені кошти юридичних і фізичних осіб у формі позик і кредитів банків. Повернення залучених коштів здійснюється за рахунок власних і прирівняних до них коштів організації у встановлені договором терміни.
Фінансування об'єкта капітального будівництва може здійснюватися кількома учасниками - інвесторами в порядку пайової участі. Але все ж головний вид використовуваних підприємством позикових коштів - кредити банків.
Підприємство використовує короткострокові кредити і позики, хоча не відмовився б і від довгострокових кредитів, але їх поки не надавали. Повернення кредитів по знову починаємо будівництво починається після введення їх в дію у строки, встановлені у договорах. Процентні ставки за користування кредитами нараховуються з дати їх надання відповідно до укладених кредитними договорами.
Аналітичний облік банківських кредитів ведеться у ТОВ "Сельстрой" за видами кредитів банкам і окремо по кредитах, не погашеним у строк. Розрахунково-кредитні операції з отримання та погашення кредитів обліковуються на пасивних рахунках 66 "Короткострокові кредити і позики" (або 67 "Довгострокові кредити і позики", якби їх вдалося отримати). Сальдо показує суму непогашеної заборгованості на початок звітного періоду, а оборот по кредиту - суми, отримані в кредит. Нарахування відсотків відбувається за кредитом рахунків 66, 67. Облік кредитів і позик ведеться в журналі-ордері № 4.
Підставою для його заповнення є дані банківських виписок; дата виписки і за який час вона представлена. За виписками проводяться обороти за дебетом цих рахунків.
При пайовому фінансуванні будівництва ТОВ "Сельстрой" виступає як головний забудовник. За згодою всіх учасників капітального будівництво вона акумулює грошові кошти від інших учасників з метою фінансування будівництва об'єкта.
Грошові кошти, що надходять від учасників у порядку пайової участі на рахунки ТОВ "Сельстрой", бухгалтерія враховує за дебетом рахунка 51 "Розрахунковий рахунок" і кредиту рахунку 86 "Цільове фінансування".
Кореспонденція рахунків при відображенні операцій з фінансування капітального будівництва показана в таблиці 12.

Таблиця 12 - Основні бухгалтерські проводки, що застосовуються
у ТОВ "Сельстрой" при врахуванні джерел фінансування капітального будівництва

Зміст операції
Кореспонденція
рахунків
Суми, руб.
дебет
кредит
1.
Отримано кредит банку
51
66 (67)
150000
2.
Відображено відсотки по кредитах банку до введення об'єкта в експлуатацію
08
66 (67)
2750
3.
Оплачено рахунки підрядників і постачальників, пов'язані з будівництвом
60
66 (67)
13560
4.
Погашено кредити банку з урахуванням відсотків
66 (67)
51
175600
5.
Відображено нараховані відсотки за позиками
84
66
1700
6.
Відображено погашення відсотків за позиками
66
51
1700
7.
Отримано грошові кошти від пайовиків
51
86
356000
8.
Здійснені витрати з будівництва
08
60
420000
9.
Введення в експлуатацію основних засобів
01
08
64000
10.
Списується вартість основних коштів, що передаються учасникам фінансування
86
08
340000
11.
Виявлено економія в порівнянні з плановими витратами (відображається як прибуток)
86
99
16000
12.
Перерахування грошових коштів учасникам у зв'язку з економією
86
51
16000

4. ОБГРУНТУВАННЯ ПРОПОЗИЦІЙ
ДЛЯ БУХГАЛТЕРІЇ ТОВ "Сельстрой"
З удосконалення обліку
ДОХОДІВ І ВИТРАТ
4.1. Поліпшення бухгалтерського оформлення господарських
договорів
У попередніх розділах роботи наводилися дані про значну дебіторської заборгованості замовників перед ТОВ "Сельстрой". При цьому її розміри на кінець 2005 р. помітно зросли (форма № 1, рядок 240). Це вимагає більш ретельного складання господарських договорів з контрагентами, включення до договору положень, що посилюють санкції за їх неналежне виконання.
Об'єктом бухгалтерського обліку за договором на будівництво у підрядника є витрати по об'єкту будівництва, що здійснюються при виконанні окремих видів робіт на об'єктах, що зводяться по одному проекту або договором на будівництво. Підрядник може вести бухгалтерський облік витрат за кількома договорами, укладеними з одним забудовником або кількома забудовниками, якщо вони відносяться до одного проекту.
Розрахунки з замовниками можуть здійснюватися у вигляді авансових платежів за виконані підрядником роботи або після завершення всіх робіт на об'єкті будівництва. Для відображення авансових платежів від замовників бухгалтерії підприємства рекомендується ввести додатковий субрахунок "Аванси отримані" до рахунку 62. Такі розрахунки були б краще для підрядника. Вони сприяли б зменшенню дебіторської заборгованості. Крім того, це дозволяло б підприємству використовувати в грошовому обігу більше коштів.
Друга особливість, пов'язана з урахуванням договорів, - визначення дати реалізації договору з моменту надходження грошових коштів на розрахунковий рахунок (касовий метод), а не з моменту подання рахунків-фактур замовнику, що практикується в даний час. Це полегшило б умови розрахунків з бюджетом по ПДВ. Правда, з 2006 р. чергові поправки Податкового кодексу цю можливість усунули.
Проте при укладенні договору "з моменту переходу прав у міру готовності об'єкта" підприємству ТОВ "Сельстрой" рекомендується включати положення переходу власності на будівельну продукцію після оплати всіх робіт за договором або вводиться в дію об'єкту. У даному випадку необхідно користуватися рахунком 45 "Товари відвантажені", так як до моменту оплати всіх робіт по об'єкту або договором вони залишаються власністю підрядника. Вартість незавершеного виробництва з моменту підписання акту виконаних робіт необхідно списувати проводкою: Дт 45 Кт 20.
Крім договорів на виконання будівельно-монтажних і ремонтних робіт, ТОВ "Сельстрой" укладає і виконує договору на реалізацію зайвої будівельної продукції, матеріалів, а іноді і основних засобів. Помилково ці операції відображаються в обліку за допомогою рахунку 90 "Продажі". Це призводить до спотворення виручки від реалізації виконаних будівельних робіт і відповідно до неправильного визначення фінансового результату від зданих замовникам ремонтних і будівельних робіт. У свою чергу, це веде до спотворення даних у податковій декларації з податку на прибуток.
При реалізації матеріалів слід використовувати рахунок 91 "Інші доходи і витрати" і ввести додаткові субрахунки:
91-2 "Продаж будівельних матеріалів";
91-3 "Реалізація будівельної продукції".
Дана реалізація повинна відображатися таким чином:
Дебет 62 "Розрахунки з покупцями" Кредит 91-2 "Продаж будівельних матеріалів"; Дебет 62 "Розрахунки із замовниками" Кредит 91-3 "Реалізація будівельної продукції".
У цілому рекомендації щодо поліпшення бухгалтерської експертизи та оформлення господарських договорів в ТОВ "Сельстрой" можна представити для стислості і наочності у вигляді схеми (рисунок 1).

Бухгалтерське оформлення господарських договорів
Визначати договірну вартість об'єктів
з урахуванням її можливих змін (відкрита ціна)
Застосування субрахунку до рахунку 20,
відбиває незавершене виробництво
Визначати витрати пооб'єктно,
запобігаючи збитковість за окремими договорами
Вести облік реалізації поетапно,
застосовуючи рахунок 46
До рахунку 91 ввести субрахунки,
відображають продаж матеріалів і стройпродукціі


Малюнок 1 - Склад рекомендованих заходів щодо поліпшення
бухгалтерського оформлення господарських договорів
ТОВ "Сельстрой" замовниками
4.2. Введення регістрів податкового обліку, що відображають витрати
на виконання будівельних робіт
У главі 25 "Податок на прибуток організацій" Податкового кодексу РФ на законодавчому рівні дано визначення податкового обліку як системи узагальнення інформації для визначення податкової бази з цього податку на основі первинних документів, згрупованих відповідно до порядку, передбаченого Податковим кодексом.
Порядок ведення податкового обліку встановлюється платником податку самостійно в обліковій політиці для цілей оподаткування, затверджуваною відповідним наказом керівника.
Дані податкового обліку - це показники, які враховуються в розроблювальних таблицях, довідках бухгалтера та інших документах платника податків, группирующих інформацію про об'єкти оподаткування. Формування даних податкового обліку передбачає безперервність відображення в хронологічному порядку об'єктів обліку для цілей оподаткування.
У вивчені роки обстежене підприємство для визначення бази оподаткування при розрахунку податку на прибуток не використовувало регістри податкового обліку. Це у значній мері ускладнювало угруповання витрат і доходів з метою оподаткування і ставило підприємство перед загрозою штрафів з боку податкових органів. У зв'язку з цим далі наводяться деякі регістри податкового обліку, пропоновані підприємству.
1. Регістр обліку матеріальних витрат. Він повинен включати дату витрати (при можливості визначення дати витрати матеріальних цінностей необхідно вказувати останній робочий день місяця), найменування витрати (у відповідності з Податковим кодексом), суму витрат. Зразок зазначеного регістру податкового обліку представлений в таблиці 13.
Таблиця 13 - Регістр обліку матеріальних витрат,
пропонований бухгалтерії ТОВ "Сельстрой"
Платник податків:
ТОВ "Сельстрой"
Період
з 01.01.2006 р. по 31.03.2006 р.
Дата
витрати
Найменування витрати
Обгрунтування
Сума,
руб.
31.01.2006
Будівельні матеріали
пп.1 ст.254 НК
78320
31.01.2006
Тепло-та енергоресурси
пп.5 ст.254 НК
10146
31.01.2006
Хозинвентаря
пп.3 ст.254 НК
870
31.01.2006
Зміст основних засобів
пп.7 ст.254 НК
1800
Разом
94136
Зворотні відходи
7360
Всього по витраті
83776
Даний регістр має бути складений на підставі матеріальних звітів, журналів-ордерів № 6, актів виконаних робіт з ремонту основних засобів (форма № 2).
2. Регістр обліку витрат на оплату праці. Він складається на підставі книги з оплати праці та трудових договорів. Форма даного регістра наведена в таблиці 14.
Таблиця 14 - Регістр обліку матеріальних витрат, пропонований
бухгалтерії ТОВ "Сельстрой"
Дата
витрати
Прізвище, в.о.
Вид
персоналу
Обгрунтування
Сума,
руб.
31.01.2006
Михайлова Н.П.
Інші
пп.1 ст.255 НК РФ
3000
31.01.2006
Сердюкова Н.М.
АУП
пп.1 ст.255 НК
2820
31.01.2006
Болдирєв С.П.
АУП
пп.13 ст.255 НК
1648
Разом
7468
3. Регістр нарахування податків. Він повинен формуватися для узагальнення інформації про податки і збори, що включаються на підставі ст.264 НК РФ до складу інших витрат. Форма цього регістра показана в таблиці 15.
Таблиця 15 - Регістр обліку нарахування податків в ТОВ "Сельстрой"
(По конкретному працівникові)
Дата
нарахування
Вид податку
База для розрахунку, руб.
Ставка
податку,%
Сума
податку,
руб.
31.01.2006
ЄСП у частині федерального бюджету
7468
28
2091
31.01.2006
ЄСП у частині ТФОМС
7468
3,4
253
31.01.2006
ЄСП у частині ФСС
7468
4
298
31.01.2006
ЄСП у частині ФФОМС
7468
0,2
14
31.01.2006
Внески до фонду страхування від травматизму
7468
1,2
89
Разом
2745
Подібні регістри податкового обліку можна скласти і вести по іншим витратам, включених у вартість виконуваних будівельних та інших робіт підприємства.

4.3. Угруповання доходів і витрат підприємства відповідно
до вимог декларації з податку на прибуток
Декларація з податку на прибуток організацій, форма якої складена у відповідності з Податковим кодексом, вимагає від бухгалтерії підприємства більш ретельного ведення окремого обліку кожної складової доходів і витрат. Випливає з вимог НК РФ класифікацію доходів можна представити у вигляді схеми на малюнку 2.
Аналогічна схема класифікації повинна бути введена в обліку витрат.
Угруповання доходів ТОВ "Сельстрой"
для цілей оподаткування
Доходи від реалізації
Виручка від реалізації робіт,
послуг власного виробництва
Виручка від реалізації
покупних товарів
Виручка від реалізації іншого
майна і майнових прав
Виручка від реалізації продукції,
обслуговуючих виробництв
Позареалізаційні доходи
Доходи від операцій
по здачі об'єктів ОЗ в оренду
Доходи від операцій
з фінансовими інструментами термінових угод, не обертаються на організаційному ринку
(Векселі)
Інші позареалізаційні доходи
(У тому числі штрафи, пені,
неустойки)


Рисунок 2 - Класифікація доходів,
пропонована ТОВ "Сельстрой" з метою податкового обліку
Запропоновані схеми класифікації доходів і витрат дозволять бухгалтерії ТОВ "Сельстрой" відносно швидко і без помилок заповнювати програми та основні листи декларації з податку на прибуток. Відсутність же подібного роздільного обліку неминуче буде призводити до ускладнень при заповненні цього громіздкого документа, а в ряді випадків - до помилок, небезпечним штрафними санкціями з боку податкових органів.
Ввівши роздільний облік доходів і витрат відповідно до вимог Податкового кодексу, бухгалтерія підприємства одночасно поліпшить управлінський облік, зробить його більш пристосованим для аналізу діяльності підприємства, пошуку та реалізації заходів щодо підвищення її ефективності. Представляється перспективним поділ підприємства на два самостійних господарюючих суб'єкти, чисельність персоналу яких буде менше 100 осіб. Це дозволить перейти на спрощену систему бухгалтерського обліку та оподаткування. При її застосуванні спрощуються вимоги до податкового обліку. Головне ж - оподаткування суб'єктів малого підприємництва менш обтяжливе, так як різниця між доходами і витратами цих організацій (тобто їх прибуток) обкладає податком за ставкою 15%, а не 24%, як повинні платити підприємства на загальному режимі оподаткування. Саме за такою високою ставкою ТОВ "Сельстрой" сплачувало податок на прибуток в 2003-2005 рр.. У 2005 р. сума податку на прибуток склала тут 1466 тис.руб., У 2004 р. - 1382 тис.руб., А за 2 роки - 2848 тис. руб. При переході на УСН ця сума становила б 1780 тис.руб., Тобто вона була б на 1,1 млн. руб. менше. Але ж крім податку на прибуток підприємство могло б заощадити на сплаті ПДВ та податку на майно, а також на сплату ЕСН (крім внесків на обов'язкове пенсійне страхування). Це довело б суму економії на податках більше ніж до 10 млн. руб., Тому що тільки ПДВ підприємство платить більше цієї величини.
4.4. Автоматизація обліково-розрахункових операція, ведення книги
покупок і продажів
Постановою Уряду РФ затверджені правила ведення журналів обліку отриманих і виставлених рахунків-фактур, книг покупок і продажів при розрахунках з податку на додану вартість. Зазначена постанова зобов'язує платників ПДВ при здійсненні операцій з реалізації робіт, послуг і товарів складати рахунки-фактури і вести журнали обліку рахунків-фактур, книгу продажів і книгу покупок за встановленими формами. У ТОВ "Сельстрой" ведуться зазначені регістри. Однак заповнення їх роблять вручну.
З метою спрощення обліку, витрат часу на заповнення регістрів пропонується автоматизувати обліково-розрахункові операції.
На мій погляд, необхідно застосовувати для ведення бухгалтерського обліку програму 1С: Бухгалтерія 7.7, вивчену в ході навчання в АЧГАА. Дана програма містить документи: "Рахунок-фактура виданий", "Запис книги продажів", "Рахунок-фактура отриманий" і "Запис книги покупок". Для підготовки рахунків-фактур, що виставляються покупцю в міру виконання робіт, призначений документ "Рахунок-фактура виданий".
Рахунок-фактуру можна вводити на підставі наступних документів: виконання етапу робіт, надання послуг, відпуск матеріалів на сторону. При оформленні документа передбачена можливість формування проводок з обліку ПДВ. Документом "Рахунок-фактура виданий" податки можуть бути нараховані за кредитом відповідного субрахунка рахунка 68 "Податки і збори".
Для формування книги продажів служить звіт "Книга продаж". Він формується на підставі введених раніше документів "Рахунок-фактура виданий". Кожен документ є підставою для заповнення чергового рядка в книзі продажів. Рахунок-фактура виданий утворює рядок у книзі продажів, якщо це рахунок-фактура на відвантаження і, як рахунок нарахування ПДВ обраний рахунок 68 або рахунок-фактура на аванс.
Оскільки ТОВ "Сельстрой" для цілей оподаткування обрало облікову політику "по відвантаженню", то при введенні рахунки-фактури автоматично буде заповнюватися книга продажів.
Для реєстрації рахунків-фактур, одержуваних для постачальників, у типовій конфігурації використовується документ "Рахунок-фактура отриманий". Даний документ слід використовувати, коли рахунок-фактура постачальника або замінюючий його документ надходить на підприємство раніше чи пізніше самих цінностей. Даний прийом дозволяє в потрібних випадках розділити оборот матеріально-виробничих запасів і податковий облік, забезпечивши правильність останнього.
Рахунки-фактури, отримані покупцем від постачальника, є підставою для реєстрації в книзі покупок. Реєстрація відбувається в хронологічному порядку в міру оплати оприбуткованих товарів.
У книзі покупок вказуються рахунки, за якими будуть сформовані проводки по заліку ПДВ з бюджету. Звіт "Книга продаж" формується на підставі введених раніше документів "Рахунок-фактура отриманий" і "Запис книги покупок". Таким чином, автоматизація обліково-розрахункових операцій дозволить ТОВ "Сельстрой": скоротити час на виписку, обробку рахунків-фактур виданих та отриманих та занесення даних в книги покупок і продажів. Крім того, це дозволить чітко визначати суми ПДВ, що підлягають сплаті до бюджету або відшкодуванню з бюджету. Бухгалтерія підприємства не буде допускати переплат та недоплат ПДВ, що дозволить уникнути штрафних санкцій з боку податкових органів. Але ще краще, як уже сказано, перейти на спеціальний режим оподаткування. Тоді ПДВ взагалі не треба буде платити.
4.5. Передбачуваний ефект від застосування розроблених
пропозицій
Наведені рекомендації щодо поліпшення податкового та бухгалтерського обліку розрахункових операцій у ТОВ "Сельстрой" при їх використанні можуть істотно поліпшити фінансово-господарську діяльність підприємства.
Так, при укладанні господарських договорів з контрагентами підприємство отримає більш міцні правові основи для регулювання відносин із замовниками та покупцями, а також і з постачальниками. Це дозволить знизити показник дебіторської заборгованості, особливо простроченої. З боку податкового обліку можлива мінімізація податкових платежів на законній основі.
При застосуванні рекомендацій щодо поліпшення бухгалтерської експертизи господарських договорів бухгалтерія ТОВ "Сельстрой" не буде порушувати податкове законодавство, що дозволить уникнути штрафних санкцій з боку податкових органів.
При застосуванні рекомендацій з автоматизації обліково-розрахункових операцій бухгалтерія не буде допускати порушень при нарахуванні податку на додану вартість. Дані порушення були виявлені проведеної в 2005 році перевіркою з боку податкових органів. Велике значення мають авансові платежі, що надійшли від замовників по виконуваних робіт.
Застосування запропонованих рекомендацій дозволить добитися і ряду інших позитивних результатів:
1. Обгрунтовано і правильно визначати витрати на виконання будівельних робіт. Ведення податкових регістрів полегшить роботу бухгалтерів при складанні податкової декларації на прибуток, спростить роботу податкових органів під час перевірки розрахунків з цього податку.
2. Використання запропонованих рекомендацій з удосконалення обліку витрат дасть можливість не допускати переплати чи недоплати податку на прибуток, запобігаючи порушення податкового законодавства.
В акті перевірки підприємства Орловської інспекцією податкової служби в 2005 р. були вказані порушення: недоплата ПДВ на суму 22 тис.руб., А також заниження оподатковуваного прибутку на 23 тис.руб. При застосуванні запропонованих заходів щодо вдосконалення обліку доходів і витрат зазначені помилки, швидше за все, були б виключені. Тому першим позитивним результатом запропонованих заходів могло б бути збільшення доходів організації на 45 тис.руб. Якщо ж підприємство перейшло на спрощену систему обліку та оподаткування, виграш виявився б набагато більше.

ВИСНОВОК
Операції з обліку та аналізу доходів і витрат займають найбільшу питому вагу в роботі бухгалтерії. Операції з обліку доходів і витрат - це розрахунки з постачальниками, замовниками, з бюджетом, з персоналом з оплати праці. Однак найбільший інтерес з боку податкових органів викликають розрахунки підприємства з постачальниками та замовниками. У першу чергу, вони є базою для нарахування ПДВ.
У представленій дипломній роботі розглядаються питання, пов'язані з відображенням у бухгалтерському та податковому обліку і аналізом операцій за розрахунками з контрагентами, які здійснює сільська будівельна організація - ТОВ "Сельстрой", головна контора якої знаходиться в селищі Орловському Ростовської області. Правда, ця організація веде будівельні та ремонтно-будівельні роботи не тільки в цьому селищі, але і в інших населених пунктах району, а часто і в сусідніх районах - Зімовніковском, Мартиновський, Пролетарському.
Товариство з обмеженою відповідальністю "Сельстрой" було засновано в результаті приватизації і реорганізації будівельного підприємства "міжколгоспбуді", засновниками якого свого часу були колгоспи Орловського району, а також органи державної влади Ростовської області. Основними засновниками нині діючого ТОВ стали колишній голова "міжколгоспбуду" інженер-будівельник з 20-річним стажем І.К. Попов і ряд інших провідних фахівців колишньої організації. У числі засновників є кілька кваліфікованих робітників-будівельників. Загальне число засновників ТОВ - близько 20 осіб.
Як видно з табл.1, вартість майна ТОВ "Сельстрой" постійно зростає, головним чином за рахунок оборотних активів. Серед них на першому місці за темпами зростання знаходиться такий актив, як дебіторська заборгованість покупців і замовників. За 3 роки її зростання склало майже 28%. І хоча цей актив відноситься до відносно ліквідним, таке велике зростання дебіторської заборгованості надає на фінансову діяльність будівельної організації чимало негативних наслідків. Численні потрібні їй будматеріали - цемент, цегла, ліс, метал, шифер і інше - часто доводиться купувати в кредит, у тому числі товарний. Це наочно видно з останнього рядка табл.1, в якій показані суми ПДВ по придбаних цінностях. Ця сума сильно збільшилася, відображаючи велике збільшення короткострокових зобов'язань підприємства перед постачальниками та підрядниками.
Проте в цілому фінансування поточної діяльності підприємства здійснюється переважно за рахунок власного капіталу, величина якого, як видно з табл.2, за три роки зросла на 11,1%, у той час як сума короткострокових зобов'язань зменшилася на 1,5%.
Так відбувається тому, що ТОВ зуміло нарощувати величину виручки швидше, ніж зростала собівартість виконаних будівельних робіт та виробленої для продажу будівельної продукції - вікон, дверей, дошки для підлоги, тротуарної плитки "паребрік" та інших виробів. Це показано в табл.3. З неї також видно, що рентабельність витрат, активів і власного капіталу ТОВ за три роки помітно покращилася, хоча в цілому її рівень невеликий. Він не дозволяє накопичувати достатньо коштів для придбання нової будівельної техніки та матеріалів. З цієї ж причини далеко не всі коефіцієнти, що характеризують фінансову стійкість підприємства, виглядають сприятливо, хоча ряд коефіцієнтів, як показано в табл.4, склалися краще рекомендованих значень.
У ході написання роботи був вивчений досвід бухгалтерського та податкового обліку розрахункових операцій, вивчені джерела фінансування капітального будівництва - позикових і власних коштів. Частина узагальнених матеріалів підприємства з обліку і аналізу відображена в таблицях 5, 7, 8. З них видно, що бухгалтерія ТОВ, що складається всього з трьох чоловік, в основному правильно справляється як з фінансовим, так і податковим обліком операцій (табл.11).
Основою взаємини бухгалтерського і податкового обліку в розрахункових операціях є нарахування ПДВ. Розрахунок ведеться на підставі книги покупок і продажів. Заповнення книги покупок і продажів ведеться в ручному режимі. Для автоматизації обліку була запропонована програма 1С: Бухгалтерія 7.7. Вона дозволить безпомилково визначити суму ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету, хоча при переході на спрощену систему оподаткування взагалі можна було б піти від сплати ПДВ.
Обстеженого підприємства рекомендовано звернути увагу на укладаються договори, розроблені пропозиції щодо поліпшення їх бухгалтерської експертизи.
Особливу увагу було приділено поліпшенню обліку витрат, тобто собівартості будівельних робіт.
При вивченні практики підприємства, пов'язаної з організацією обліку витрат на виробництво будівельної продукції, було розглянуто організація журнально-ордерної форми рахівництва в бухгалтерії підприємства. Бухгалтерський облік в обстеженої організації ведеться з використанням 14 журналів-ордерів і 6 спеціалізованих форм і відомостей.
Крім того, були розглянуті основні бухгалтерські проводки, що застосовуються для відображення витрат. Облік матеріальних запасів здійснюється на підприємстві у відповідності з основними положеннями з обліку матеріалів на підприємствах і будівництвах.
Для обліку матеріальних запасів використовується рахунок 10 "Матеріали" з відповідними субрахунками. Облік матеріалів ведеться за середньозваженою вартістю.
Синтетичний облік матеріалів ведеться у відомості № 10-з. Основним регістром, у якому відображається собівартість будівельної продукції, є журнал-ордер № 10-з.
Облік накладних витрат здійснюється на рахунку 26 "Загальногосподарські витрати". Накладні витрати в обстеженому підприємстві нормуються непрямим способом у відсотках від фонду оплати праці робітників у складі кошторисної вартості прямих витрат на рівні кошторисних норм і цін.
Бухгалтерський облік в основному ведеться на належному рівні. Проте є недоліки в організації податкового обліку організації. Вони можуть бути усунені при застосуванні запропонованих заходів, склад яких у схематичному вигляді показаний на малюнках 1 і 2.
Головним же залишається пропозиція про поділ підприємства на два самостійних господарюючих суб'єкти, чисельність персоналу яких буде менше 100 осіб. Це дозволить перейти на спрощену систему бухгалтерського обліку та оподаткування.
При її застосуванні спрощуються вимоги до податкового обліку. Головне ж - оподаткування суб'єктів малого підприємництва менш обтяжливе, так як різниця між доходами і витратами цих організацій (тобто їх прибуток) обкладає податком за ставкою 15%, а не 24%, як повинні платити підприємства на загальному режимі оподаткування. Саме за такою високою ставкою ТОВ "Сельстрой" сплачувало податок на прибуток в 2003-2005 рр.. У 2005 р. сума податку на прибуток склала тут 1466 тис.руб., У 2004 р. - 1382 тис.руб., А за 2 роки - 2848 тис. руб. При переході на УСН ця сума становила б 1780 тис.руб., Тобто вона була б на 1,1 млн. руб. менше. Але ж крім податку на прибуток підприємство могло б заощадити на сплаті ПДВ та податку на майно, а також на сплату ЕСН (крім внесків на обов'язкове пенсійне страхування). Це довело б суму економії на податках більше ніж до 10 млн. руб., Тому що тільки ПДВ підприємство платить більше цієї величини.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
1. Податковий кодекс Російської Федерації. Частина 1 і 2. - М.: ПРІОР, 2004.
2. Положення з бухгалтерського обліку "Витрати організації" (ПБУ 10/99). Затверджено наказом Мінфіну РФ від 06.05.1999 р. № 33н.
3. План рахунків бухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльності організації. Затверджено наказом Мінфіну РФ від 31.10.2000 р. № 94-н.
4. Федеральний закон "Про товариства з обмеженою відповідальністю". Затверджено Радою Федерації 31.03.1998 р. № 164.
5. Федеральний закон "Про бухгалтерський облік" № 129-ФЗ від 21.11.1996 р.
6. Типові методичні рекомендації з планування та обліку собівартості будівельних робіт від 04.12.1995 р. № БЕ-11-26017.
7. Методичні рекомендації по складу і обліку витрат, що включаються до собівартості проектної та вишукувальної продукції (робіт, послуг) для будівництва, і формування фінансових результатів від 06.04.1994 р. № 552.
8. Методичні рекомендації про порядок застосування нормативів накладних витрат у будівництві від 18.10.1993 р. № 12-248.
9. Основні положення з обліку матеріалів на підприємствах і будівництвах. Затверджені Держбудом СРСР 30.04.1974 р. № 103.
10. Положення з бухгалтерського обліку "Облікова політика підприємства" (ПБУ 1 / 94). Затверджено наказом Мінфіну РФ від 28.07.1994 р. № 100.
11. Індекси зміни вартості будівельно-монтажних робіт. Затверджено постановою Держбуду РРФСР від 08.10.1990 р. № 68.
12. Положення з бухгалтерського обліку "Облік доходів організацій" (ПБУ 9 / 99). Затверджено наказом Мінфіну РФ від 06.05.1999 р. № 32н.
13. Єдині норми амортизаційних відрахувань на повне відновлення основних фондів. Затверджено ДП СРСР 29.12.19990 р. № ВГ-21-Д/144/17-24/4-73.
14. Безруких П.С. Бухгалтерський облік: Підручник / П.С. Безруких, Н.П. Кондраков, В.Ф. Палій. - М.: Бухгалтерський облік, 1996.
15. Волков Н.Г. Облік матеріалів у будівництві / Н.Г. Волков / / Бухгалтерський облік. - 2003. - № 3.
16. Волков Н.Г. Облікова політика підприємства у 2002 році на прикладі будівельної організації / Н.Г. Волков / / Бухгалтерський облік. - 2001. - № 2.
17. Волков Н.Г. Облік виробничих запасів / Н.Г. Волков / / Бухгалтерський облік. - 2004. - № 4.
18. Гоголів А.К. Способи розрахунку амортизації основних засобів / А.К. Гоголів / / Консультант. - 2004. - № 5.
19. Донцова А.В. Аналіз бухгалтерської звітності / О.В. Донцова, Н.А. Нікіфоров. - М.: ДІС, 2004.
20. Дьячков М.Ф. Бухгалтерський облік у будівництві / М.Ф. Дьячков. - М.: Фінанси і статистика, 2005.
21. Єрмолович Л.Л. Аналіз фінансово-господарської діяльності підприємства / Л.Л. Єрмолович. - Мн.: БГЕУ, 2004.
22. Єфімова О.А. Формування облікової вартості матеріально-виробничих запасів / А.А. Єфімова / / Бухгалтерський облік. - 2004. - № 4.
23. Коновалова І.Р. Облік надходження матеріалів / І.Р. Коновалова / / Бухгалтерський облік. - 2005. - № 17.
24. Кондраков Н.П. Бухгалтерський облік / Н.П. Кондраков. - М.: ИНФРА-М, 2004.
25. Костюк Г.І. Як сформувати регістри податкового обліку / Г.І. Костюк, Л.П. Романовська / / Бухгалтерський облік. - 2002. - № 7.
26. Лисович Г.М. Сільськогосподарський облік (фінансовий і управлінський) / Г.М. Лисович - Ростов н / Д: МарТ, 2002.
27. Лисович Г.М. Бухгалтерський облік в сільськогосподарських організаціях: Підручник. - М.: Фінанси і статистика, 2004.
28. Орлова О.В. Нормовані статті витрат у 2002 році / Є.В. Орлова / / Російський податковий кур'єр. - 2004. - № 4.
29. Педченко І.В. Порядок нарахування амортизації в податковому обліку / І.В. Педченко / / Російський податковий кур'єр. - 2004. - № 1.
30. Стонікова Л.В. Облік витрат відповідно до ПБУ 10/99 "Витрати організацій / Л. В. Стонікова / / Російський податковий кур'єр. - 2003. - № 7.
31. Ткач В.І. Бухгалтерський облік у будівництві з елементами оподаткування / В.І. Ткач, Н.А. Бреславцева. - М.: ПРІОР, 2004.
32. Ткач В.І. Бухгалтерський облік амортизації / В.І. Ткач, І.Ф. Сеферова. - М., 2004.
33. Облік у будівництві / Під ред. П.П. Єфімцева. - М., 1997.
34. Шеремет А.Д. Фінанси підприємства / А.Д. Шеремет, Р.С. Сайфулін. - М.: ИНФРА-М, 2002.
35. Юткіна Т.Ф. Податки і оподаткування / Т.Ф. Юткіна. - М., 2004.
Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Бухгалтерія | Диплом
368.2кб. | скачати


Схожі роботи:
Облік і аналіз в будівельних організаціях АПК на прикладі ТОВ Сельстрой Орловського району Ростовської
Облік виробничих запасів у будівельних організаціях на прикладі ТОВ СтройДом
Управлінський облік в будівельних організаціях
Бухгалтерський облік аналіз і аудит основних засобів на підприємствах АПК на прикладі КП Травневий
Облік і аналіз руху грошових коштів в організаціях на матеріалах ТОВ Таїр-Дон
Облік виробничих запасів у будівельних організаціях на примі
Склад матеріально-виробничих запасів та їх облік в будівельних організаціях
Бухгалтерський облік в будівельних організаціях здійснюють діяльність генерального підрядчика
Облік і аналіз витрат обігу на прикладі ТОВ Промтехінвест
© Усі права захищені
написати до нас