Облік і аналіз випуску і реалізації готової продукції на прикладі ЗАТ

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ
Державні освітні установи
ВИЩОЇ ОСВІТИ
МОСКОВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ІНДУСТРІАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
(ГОУ МГИУ)
Кафедра «Бухгалтерський облік, аналіз і аудит»
                                                                                                                                                     
Д І П Л О М Н А Я Р А Б Про ТА
За спеціальністю «Бухгалтерський облік, аналіз і аудит»
                                                                                                                                                     
На тему «Облік і аналіз випуску і реалізації готової продукції (на прикладі ЗАТ« ЦІМС »)»
                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                     
Студент-дипломник                                     А.В. Тархова
(Особистий підпис) І.О. Прізвище
Керівник роботи,
посаду, звання                                     Н.В. Ципкіна.
(Особистий підпис) І.О. Прізвище
ДОПУСКАЄТЬСЯ ДО ЗАХИСТУ
Завідувач кафедрою,
к.е.н., професор __________________ В.А. Клячин
(Особистий підпис)
МОСКВА 2006

  «ЗАТВЕРДЖУЮ»
Заступник декана ІДО МГИУ
з економічної освіти
_________ К.е.н., доц. Іщенко М.М.
З А Д А Н Н Я
на дипломну роботу
студента Тархова Анастасії Володимирівни
                                                                                                                                                     
1. Тема Облік і аналіз випуску і реалізації готової продукції (на прикладі ЗАТ «ЦІМС»)
                                                                                                                                               
(Затверджена наказом ректора МГИУ від 14.03.2006г251 ѕ)
2. Термін здачі студентом закінченої роботи 1 червня 2006р
3. Вихідні дані до роботи Матеріали переддипломної практики; Бухгалтерський баланс; Звіт про прибутки та збитки; Внутрішні звіти ЗАТ «ЦІМС».
                                                                                                                                               
                                                                                                                                               
4. Зміст дипломної роботи (перелік підлягають розробці питань)      
Запровадження; Методологічні аспекти обліку та аналізу випуску і реалізації готової продукції; Облік випуску та реалізації готової продукції в ЗАТ «ЦІМС»; Аналіз випуску та реалізації готової продукції; Висновок; Список використаних джерел та літератури
                                                                                                                                               
                                                                                                                                               
5. Перелік графічного матеріалу (з точним зазначенням обов'язкових креслень)
Асортимент продукції ЗАТ «ЦІМС», основні техніко-економічні показники за 2005р. ЗАТ «ЦІМС»; Виписка з відомості № 16 за січень 2006р. «Рух готових виробів в ціннісному вираженні (рахунок 40); Приймально-здавальна накладна № 17 за 1-6 лютого 2006р; Схема процесу оформлення і передачі накладних при реалізації готової продукції в ЗАТ« ЦІМС »; Динаміка виробництва та реалізації товарної продукції ЗАТ« ЦІМС ».
                                                                                                                                               
6. Консультанти по роботі (із зазначенням які до них розділів роботи)         
За 2 частини - «Облік випуску та реалізації готової продукції в ЗАТ« ЦІМС »головний бухгалтер ЗАТ« ЦІМС »Коняхіна Світлана Вікторівна
                                                                                                                                               
                                                                                                                                               
Дата видачі завдання _ 01.03.2006г.__ _ Завдання прийняв (дата) 01.03.2006р.
Керівник _______________________ Підпис студента                            

ЗМІСТ
ВСТУП ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .... стор.6
1.МЕТОДОЛОГІЧЕСКІЕ АСПЕКТИ ОБЛІКУ ТА АНАЛІЗУ ВИПУСКУ І РЕАЛІЗАЦІЇ ГОТОВОЇ ПРОДУКЦІЇ ... ... ... ... .... Стор.9
1.1.Поняття, оцінка і облік готової продукції ... ... .... ... .... ... .. Стор.9
1.2.Учет реалізації готової продукції ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. стор.18
1.3.Аналіз випуску і реалізації готової продукції ... ... .. ... .. стор.24
2.Учет ВИПУСКУ І РЕАЛІЗАЦІЇ ГОТОВОЇ ПРОДУКЦІЇ
У ЗАТ «ЦІМС» ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... стор.28
2.1.Краткая характеристика і техніко-економічні показники
підприємства ЗАТ «ЦІМС» ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .... стор.28
2.2. Організація обліку випуску і реалізації
готової продукції ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .... ... .. стор.31
2.3.Інвентарізація готової продукції ... ... ... ... ... ... .... .... .... Стор.45
3.Аналіз ВИПУСКУ І РЕАЛІЗАЦІЇ ГОТОВОЇ ПРОДУКЦІЇ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .... ... ... ... ... ... Стор.48
3.1.Аналіз динаміки та виконання плану виробництва і
реалізації готової продукції ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... стор.48
3.2.Аналіз асортименту і структури готової продукції ... ... стор.53
3.3Аналіз ритмічності виробництва і
реалізації продукції ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .... стор.60
3.3.Аналіз факторів і резервів збільшення випуску і реалізації
готової продукції ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... стор.62
ВИСНОВОК ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. ... ... ... ... ... стор.70
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
І ЛІТЕРАТУРИ .... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. ... .. ... ... .... Стор.75
ДОДАТКИ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .... ... ... ... Стор.78
   


  АНОТАЦІЯ
Дипломна робота: 78 с., 14 табл., 33 джерела, 10 додатків.
Об'єктом дослідження в даній дипломній роботі є продукція, що випускається ЗАТ «ЦІМС».
Предметом дослідження є облік і аналіз випуску і реалізації готової продукції.
Метою роботи є розробка заходів щодо вдосконалення обліку та аналізу випуску і реалізації готової продукції.
У процесі роботи:
1. розглянуто облік випуску і реалізації готової продукції;
2. проведено аналіз випуску і реалізації готової продукції;
3. розроблено заходи щодо вдосконалення обліку випуску і реалізації готової продукції.
Практична значимість даної дипломної роботи в тому, що основні висновки та пропозиції можуть бути використані для вдосконалення обліку випуску і реалізації готової продукції.
Автор роботи підтверджує, що наведений в ній розрахунково-аналітичний матеріал правильно і об'єктивно відображає стан досліджуваного процесу, а всі запозичені з літературних та інших джерел теоретичні та методологічні положення і концепції супроводжуються посиланнями на їх авторів.
_________________
(Підпис студента)

ВСТУП
Питанням організації бухгалтерського обліку готової продукції в методичних і навчальних матеріалах традиційно приділяється недостатньо уваги. Тим не менш, актуальність і важливість цієї теми для формування, деталізації і угрупування бухгалтерської інформації про рух готової продукції, необхідної для прийняття управлінських рішень, очевидна.
Основним завданням промислових підприємств є найбільш повне забезпечення попиту населення високоякісною продукцією. Темпи зростання обсягу виробництва продукції, підвищення її якості безпосередньо впливають на величину витрат, прибуток і рентабельність підприємства. Підприємства виготовляють продукцію в строгій відповідності з укладеними договорами, розробленими плановими завданнями з асортименту, кількості і якості, постійно приділяючи велику увагу питанням збільшення обсягу продукції, що випускається, розширення її асортименту і покращення якості, вивчаючи потреби ринку.
У справжніх умовах основне значення надається реалізації за договорами-поставками - найважливішому економічному показнику роботи, що визначає ефективність, доцільність господарської діяльності підприємства. В обсяг реалізації включається відвантажена і відпущена продукція незалежно від того, зарахований чи ні платіж на розрахунковий рахунок підприємства чи отримані векселі.
Таким чином, процес реалізації завершує кругообіг господарських засобів підприємства, що дозволяє йому виконувати зобов'язання перед державним бюджетом, банками по позичках, робітниками і службовцями, постачальниками і відшкодовувати виробничі витрати. Невиконання плану реалізації викликає уповільнення оборотності оборотних коштів, штрафу за невиконання договірних зобов'язань перед покупцями, затримує платежі, погіршує фінансовий стан підприємства.
Готова продукція є частиною матеріально-виробничих запасів, призначених для продажу. Готова продукція - це вироби і напівфабрикати, повністю закінчені обробкою, що відповідають чинним стандартам чи затвердженим технічним умовам, прийняті на склад чи замовником.
Основними завданнями бухгалтерського обліку готової продукції є:
- Правильний і своєчасний облік наявності та руху готової продукції на складах, холодильниках та інших місцях зберігання продукції;
- Контроль за виконанням планів за обсягом, асортиментом, якістю випущеної продукції і зобов'язань щодо її постачання;
- Контроль за збереженням готової продукції та дотриманням встановлених лімітів;
- Контроль за виконанням плану по реалізації продукції і своєчасністю оплати за реалізовану продукцію;
- Виявлення рентабельності всієї продукції та її окремих видів.
Готова продукція, як правило, повинна бути здана на склад у підзвіт матеріально відповідальній особі. Великогабаритні вироби та продукція, яка не може бути здана на склад з технічних причин, приймаються представником замовника на місці виготовлення, комплектації і збірки.
Планування і облік готової продукції ведуть в натуральних, умовно-натуральних і вартісних показниках.
Умовно-натуральні показники використовують для отримання узагальнених даних про однорідну продукції.
Вірно враховані обсяги реалізованої продукції, своєчасний і достовірний облік відвантаження і оплати продукцій - це запорука правильно сформованої виручки, а значить і правильно розрахованих податків.
Об'єкт дослідження - ЗАТ «ЦІМС», на прикладі якого аналізується бухгалтерський облік операцій, пов'язаних з випуском і реалізацією готової продукції.
Завдання даної роботи полягає в тому, щоб виявити існуючі недоліки і вади у веденні бухгалтерського обліку і зокрема обліку реалізованої продукції, а також виробити конкретні рекомендації щодо усунення зазначених недоліків і вдосконалення обліку та системи внутрішнього обліку і контролю.
Саме тому дуже важливо приділяти особливу увагу обліку готової продукції на підприємстві, тому що це основна ланка будь-якого підприємства.

1. МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ОБЛІКУ ТА АНАЛІЗУ ВИПУСКУ І РЕАЛІЗАЦІЇ ГОТОВОЇ ПРОДУКЦІЇ.

1.1 Поняття, оцінка та облік випуску готової продукції.
Готовою вважається продукція, яка пройшла повну обробку, складання та укомплектування, відповідає вимогам стандартів, умовам договору, прийнята відділом технічного контролю і здана на склад готової продукції або передана покупцеві.
Згідно ПБУ 5 / 01 «Облік матеріально-виробничих запасів» під готовою продукцією розуміється «частина МПЗ організації, призначеної для продажу, що є кінцевим результатом виробничого процесу, закінчена обробкою (комплектацією), технічні та якісні характеристики якої відповідають умовам договору або вимогам інших документів, встановлених законодавством ».
Готова продукція, як і інші види матеріально-виробничих запасів, оцінюється за фактичною собівартістю. Зрозуміло, при оцінці готової продукції слід враховувати особливості, характерні для економічного змісту даного виду активів. Основним джерелом надходження матеріалів і товарів є придбання за плату. Готова продукція не може бути придбана за плату в принципі, тому що це суперечить її економічним змістом, що випливає з визначення - готова продукція повинна являти собою кінцевий результат виробничого циклу.
Фактична собівартість запасів при їх виготовленні самою організацією визначається виходячи з фактичних витрат, пов'язаних з виробництвом даних запасів. Облік і формування витрат на виробництво запасів здійснюється організацією в порядку, встановленому для визначення собівартості відповідних видів продукції. Відповідно до пункту 59 Положення по веденню бухгалтерського обліку і звітності до, готова продукція відображається у бухгалтерському балансі за фактичною (планової) виробничої собівартості, що включає витрати, пов'язані з використанням у процесі виробництва основних засобів, сировини, матеріалів, палива, енергії, трудових ресурсів, і інші витрати на виробництво продукції або за прямими статтями витрат. Таким чином, при формуванні облікової політики організації бухгалтерського обліку готової продукції допускається зробити вибір з наступних варіантів оцінки:
за фактичною собівартістю;
за нормативною або плановою собівартістю;
за прямими статтями витрат.
Відповідно до статті 61 Положення по веденню бухгалтерського обліку і звітності до відвантажена продукція відображається у бухгалтерському балансі за фактичною (або нормативної (планової)) повної собівартості, що включає поряд з виробничою собівартістю витрати, пов'язані з реалізацією (збутом) продукції, робіт, послуг , відшкодовуються договірної (контрактної) ціною. Різницю між повною та виробничою собівартістю складають так звані «позавиробничі витрати» (у бухгалтерському обліку відображаються на рахунку 44 «Витрати на продаж»), які представляють собою витрати, пов'язані з продажем (включаючи витрати по просуванню готової продукції на ринок). Це означає, що в будь-якому випадку (включаючи варіант обліку готової продукції за плановою собівартістю) витрати на продаж не можуть бути списані на рахунок обліку готової продукції до моменту її відвантаження. Інший наслідок, що випливає з процитованих вимог, полягає в тому, що термін «повна собівартість» не може бути застосований до готової продукції, що знаходиться в організації (в процесі передпродажної підготовки, очікування відвантаження, у складі гарантійного або страхового запасів і т.п.) .
Випущена з виробництва продукція передається на склад готової продукції. Передача продукції з цеху на склад оформляється приймально-здавальної накладної, в якій вказується номер цеху-здавальника, номер складу, який отримав продукцію, найменування виробів, номенклатурний номер, кількість зданих на склад виробів, облікова ціна і сума.
На форму і зміст приймально-здавальних накладних, порядок їх оформлення впливає складність продукції, її комплектування і періодичність здачі на склад.
У більшості організацій застосовується накопичувальна приймально-здавальні накладна. У ній проводяться записи протягом кількох днів і за кількома виробам. У ряді випадків замість накопичувальних застосовуються разові накладні, які оформляються на кожний випуск продукції. Якщо продукція виготовляється за разовими замовленнями, то в накладній перераховуються вироби, що входять до замовлення, і номер договору або листи, по якому виконується даний замовлення.
При виготовленні складної і многокомплектной продукції замість накладної складається приймально-здавальний акт, в якому зазначаються найменування виробів, кількість, вартість, а також зазначається, що виготовлені вироби закінчені виробництвом, повністю укомплектовані, відповідають технічним умовам (умовам договору) і згідно з актами технічного приймання в остаточно готовому й упакованому вигляді ого обліку.
Якщо підприємство виконує роботи для сторонніх організацій, то в цьому разі оформляється акт здачі-приймання робіт. Акт, так само як і накладна, виписується у двох примірниках. Один примірник з підписом представника підприємства-виконавця передається замовнику, а інший примірник з підтвердженням прийнятих робіт представником замовника залишається у виконавця і використовується в подальшому для розрахунків і відображення робіт на рахунках бухгалтерського обліку.
Приймально-здавальні накладні після записів у картках складського обліку готової продукції передаються в бухгалтерію, де на їх основі формуються дані про випуск продукції і ведеться облік. Первинні документи на роботи та послуги також надходять до бухгалтерії.
Для узагальнення даних про випуск продукції за звітний період використовується накопичувальна відомість, в яку з здавальних накладних та актів переносяться дані про кількість випущених виробів за зміну чи робочий день із зазначенням дати і номера документа, проставляється облікова ціна (планова (нормативна) собівартість або продажна ціна ).
Синтетичний облік готової продукції може здійснюватися у двох варіантах: без використання рахунку 40 «Випуск продукції (робіт, послуг)» та з використанням рахунку 40.
При першому варіанті, який є традиційним для нашої облікової практики, готову продукцію враховують на синтетичному рахунку 43 «Готова продукція» за фактичною виробничою собівартістю. Однак аналітичний облік окремих видів готової продукції здійснюють, як правило, за обліковими цінами (планової собівартості, оптовими цінами та ін) з виділенням відхилень фактичної собівартості готової продукції від вартості за обліковими цінами окремих виробів, які враховуються на окремому аналітичному рахунку.
Синтетичний облік готової продукції відвантаженої ведеться на рахунку 45 «Товари відвантажені», який призначений для узагальнення інформації про наявність та рух відвантаженої продукції, виручки, від продажу якої певний час не може бути визнана в бухгалтерському обліку (наприклад, при експорті продукції). На цьому рахунку враховуються також готові вироби, передані іншим організаціям для продажу на комісійних засадах. Готова продукція відвантажена обліковується на рахунку 45 за вартістю, що складається з фактичної виробничої собівартості та витрат по відвантаженню продукції. Дебетується рахунок 45 у кореспонденції з рахунками 43 «Готова продукція», 41 «Товари» відповідно до оформленими документами (накладними, приймально-здавальними актами та ін) з відвантаження готових виробів або передачі їх для комісійного продажу. Прийняті на облік за рахунком 45 «Товари відвантажені» суми списуються в дебет рахунку 90 «Продажі» одночасно з визнанням виручки від продажу продукції або під час вступу повідомлення комісіонера про продаж, переданих йому виробів.
Рахунок 45 застосовується в двох випадках. По-перше, він використовується після відвантаження товарів покупцеві, коли виручка від їх продажу не може бути визнана до бухгалтерського обліку. Торою випадок використання рахунку 45 це передача продукції комісіонеру для продажу, оскільки до відвантаження надалі покупцеві продукції вони залишаються власністю комітента. Оприбуткування готової продукції за обліковими цінами оформляють бухгалтерським записом за дебетом рахунка 43 «Готова продукція» і кредитом рахунку 20 «Основне виробництво».
Після закінчення місяця обчислюють фактичну собівартість оприбуткованої готової продукції від вартості її за обліковими цінами і списують це відхилення з кредиту рахунку 20 «Основне виробництво» у дебет рахунку 43 «Готова продукція» способом додаткової бухгалтерської проводки або способом «червоне сторно».
Якщо готова продукція повністю використовується в самій організації, то її можна оприбутковувати за дебетом рахунка 10 «Матеріали» та інших аналогічних рахунків з кредиту рахунку 20 «Основне виробництво».
Відвантажену або здану на місці готову продукцію в залежності від умов поставки, зазначених у договорі на поставку продукції, списують за обліковими цінами з кредиту рахунку 43 «Готова продукція» в дебет рахунків 45 «Товари відвантажені» або 90 «Продажі». Після закінчення місяця визначають відхилення фактичної собівартості відвантаженої (реалізованої) продукції від вартості її, але обліковими цінами і списують з кредиту рахунку 43 додаткової проводкою або способом «червоне сторно» у дебет рахунків 45 або 90.
Готову продукцію, передану іншим організаціям для реалізації на комісійних засадах, списують з кредиту рахунку 43 і дебет рахунку 45 «Товари відвантажені».
При використанні для обліку витрат на виробництво продукції рахунки 40 «Випуск продукції (робіт, послуг)» синтетичний облік готової продукції здійснюють на рахунку 43 за нормативною або плановою собівартістю.
За дебетом рахунка 40 відображають фактичну собівартість продукції (робіт, послуг), а по кредиту - нормативну плі планова собівартість.
Фактичну виробничу собівартість продукції (робіт, послуг) списують з кредиту рахунків 20 «Основне виробництво», 23 «Допоміжні виробництва», 29 «Обслуговуючі виробництва та господарства» в дебет рахунку 40.
Нормативну або планову собівартість продукції (робіт, послуг) списують з кредиту рахунку 40 в дебет рахунків 43 «Готова продукція», 90 «Продажі» та інших рахунків (10, 11, 21, 28, 41 та ін.)
Зіставленням дебетових і кредитних обігом за рахунком 40 на 1-е число місяця визначають відхилення фактичної собівартості продукції, від нормативної чи планової і списують з кредиту рахунку 40 в дебет рахунку 90 «Продажі». При цьому перевищення фактичної собівартості продукції над нормативною або плановою списують додаткової проводкою, а економію - способом «червоне сторно». Рахунок 40 закривають щомісяця, і сальдо на звітну дату він не має.
При використанні рахунка 40 відпадає необхідність у складанні окремих розрахунків відхилень фактичної собівартості продукції від вартості її за обліковими цінами готової, відвантаженої та проданої продукції, оскільки виявлене відхилення по готової продукції відразу списують на рахунок 90 «Продажі».
У бухгалтерському балансі готову продукцію відображають:
за фактичною виробничою собівартістю (якщо не використовується рахунок 40);
за нормативною або плановою собівартістю (якщо використовується кошторисів 40);
за неповною (скороченою) фактичної собівартості (за прямими статтями витрат), коли непрямі витрати списуються з рахунку 26 «Загальногосподарські витрати» у дебет рахунку 90 «Продажі»;
за неповною нормативною або плановою собівартістю (при використанні рахунку 40 і списання загальногосподарських витрат з рахунку 26 на рахунок 90).
При журнально-ордерній формі обліку сума фактичної собівартості випущеної продукції вказується і журналі-ордері № 10 / 1 у дебеті рахунку 43 «Готова продукція» і кредиті рахунку 20 «Основне виробництво». Рахунок 43 «Готова продукція» - активний, інвентарний. Сальдо рахунку показує фактичну собівартість залишку готової продукції на складах організації, оборот по дебету - фактичну собівартість випущеної продукції основного виробництва та інших виробів, повернутої покупцями продукції та напівфабрикатів власного виробництва, відвантажених на бік, оборот, але кредитом - фактичну собівартість відвантаженої звітному місяці продукції.
Для визначення фактичної собівартості залишку готової продукції на складах і відвантаженої продукції на звітний місяць використовується відомість № 16 «Рух готових виробів в ціннісному вираженні».
У першому розділі відомості № 16 формуються дані повної характеристики рахунку 43 «Готова продукція» у двох оцінках - фактичної і облікової. Це необхідно для визначення питомої ваги (відсотка) фактичних витрат у загальному обсязі готової продукції, якої мала у своєму розпорядженні організація у звітному місяці (залишок на початок місяця плюс надійшло з виробництва) до облікової (планової) їх вартості.
Якщо цей відсоток становить 100%, це означає, що фактичні витрати відповідали плановим витратам. Якщо відсоток нижчий 100, організація досягла зниження собівартості продукції і в результаті реалізації даної продукцій вона отримає надпланову прибуток; якщо відсоток вище 100, організація допустила перевитрату за статтями калькуляції і перевищила планову норму витрат.
Це ж відсоткове відношення фактичної собівартості всієї продукції до її облікової (планової) собівартості може використовуватися бухгалтерією і для розрахунку фактичної собівартості продукції, відвантаженої в звітному місяці, повернутої покупцями, і залишку готової продукції на кінець місяця. Залишок па кінець місяця за фактичною собівартістю необхідний для подальшої звірки з Головною книгою, а з книгами обліку залишків складів звіряється залишок за обліковими цінами.
Облік готових виробів на складі організовується за оперативно-бухгалтерським методом, тобто на кожний номенклатурний номер виробів відкривається картка обліку матеріалів (ф. № М-17). У міру надходження і відпуску готових виробів комірник на основі документів записує в картках кількість цінностей (прихід, витрата) і розраховує залишок після кожного запису.
Бухгалтер зобов'язаний щодня приймати на складі документи за минулу добу (приймально-здавальні накладні, накази-накладні, товарно-транспортні накладні). Правильність ведення складського обліку підтверджується підписом бухгалтера в картці складського обліку.
На основі карток складського обліку матеріально відповідальна особа щомісячно заповнює відомість обліку залишків готових виробів у розрізі номенклатури готових виробів, одиниць виміру, кількості і передає її в бухгалтерію. Тут виробляється взаємозвірки показників складського та бухгалтерського обліку в сумовому вираженні (залишок за обліковими цінами).
Випущена готова продукція переходить зі сфери виробництва в сферу обігу. Цей процес фіксується у первинних документах - приймально-здавальних накладних, актах, відомостях, планах-картах і ін
Відпуск готової продукції, та її відвантаження оформляються наказом-накладної, в який включено два документи: наказ складу і накладна на відпустку. Наказ складу виписує відповідна служба, на основі умов договору з покупцями, з зазначенням найменування покупця, його коду, кількості і асортименту продукції, терміну відвантаження.
Для того щоб відобразити продукцію або роботи, послуги реалізовані, бухгалтерія повинна мати документи, що підтверджують виконання договору і в першу чергу перехід прав власності на них. Крім зазначеної раніше наказу-накладної, це можуть бути залізничні, авіа, товарно-транспортні накладні з відмітками станції відправлення або призначення, коносаменти, акти виконаних робіт, та ін
1.2. Облік реалізації готової продукції.
Продаж продукції та надходження від виконаних робіт і послуг представляють собою завершальну стадію обороту коштів будь-якої організації. Виручка від продажу продукції та надходження, пов'язані з виконанням робіт і послуг, представляють собою доходи від звичайних видів діяльності. Порядок віднесення надходжень до доходів від звичайних видів діяльності визначено у ПБО 9 / 99 «Доходи організації» виходячи з предмета діяльності організацій.
Доходи організації в залежності від їх характеру, умови отримання і напрямів діяльності організації поділяються на:
1) доходи від звичайних видів діяльності;
2) операційні доходи;
3) позареалізаційні доходи.
В організаціях, предметом діяльності яких є надання за плату своїх активів за договором оренди, виручкою вважаються надходження, отримання яких пов'язане з цією діяльністю (орендна плата).
В організаціях, предметом діяльності яких є надання за плату прав, що виникають з патентів на винаходи, промислові зразки та інших видів інтелектуальної власності, виручкою вважаються надходження, отримання яких пов'язане з цією діяльністю (ліцензійні платежі (включаючи роялті) за користування об'єктами інтелектуальної власності).
В організаціях, предметом діяльності яких є участь у статутних капіталах інших організацій, виручкою вважаються надходження, пов'язані з цією діяльністю.
Якщо перераховані вище послуги не є предметом діяльності організації, то надходження, одержувані організаціями від їх надання, відносяться до операційних доходів. Зазначеним Положенням підкреслюється, що доходи за звичайними видами діяльності визнаються в бухгалтерському обліку при одночасному дотриманні наступних умов:
а) організація має право на отримання цієї виручки, що випливає з конкретного договору або підтверджений іншим відповідним чином;
б) сума виручки може бути визначена;
в) є впевненість в тому, що в результаті конкретної операції відбудеться збільшення економічних вигод організації;
г) право власності (володіння, користування і розпорядження) на продукцію (товар) перейшло від організації покупцеві або робота прийнята замовником (послуга надана);
д) витрати, які вироблені або будуть проведені у зв'язку з цією операцією, можуть бути визначені.
Виручка приймається до бухгалтерського обліку в сумі, обчисленої в грошовому вираженні, рівній величині надходження грошових коштів та іншого майна і величини дебіторської заборгованості.
Якщо величина надходження покриває лише частину виручки, то виручка, яка приймається до бухгалтерського обліку, визначається як сума надходження та дебіторської заборгованості (в частині, не покритій вступом).
Величина надходження і (або) дебіторської заборгованості визначається виходячи з ціни, встановленої договором між організацією та покупцем або користувачем активів організації. Якщо ціна не передбачена в договорі і не може бути встановлена ​​виходячи з умов договору, то для визначення величини надходження або дебіторської заборгованості приймається ціна, за якою у порівнянних обставин зазвичай організація визначає виторг у відношенні аналогічної продукції (товарів, робіт, послуг) або надання у тимчасове користування аналогічних активів.
При продажу продукції і товарів, виконання робіт і надання послуг на умовах комерційного кредиту, наданого у вигляді відстрочення та розстрочення оплати, виручка приймається до бухгалтерського обліку в повній сумі дебіторської заборгованості.
Величина надходження і (або) дебіторської заборгованості визначається з урахуванням всіх наданих організації згідно з договором знижок (надбавок).
Величина надходження також визначається з урахуванням сумовий різниці, що виникає у випадках, коли оплата проводиться в рублях у сумі, еквівалентній сумі в іноземній валюті. Під сумовий маржа є різницею між рубльової оцінкою фактично надійшов в якості виручки активу, вираженого в іноземній валюті, обчисленої за офіційним чи іншому узгодженим курсом на дату прийняття до бухгалтерського обліку, і рублевої оцінкою цього активу, обчисленого за офіційним чи іншому узгодженим курсом на дату визнання виручки в бухгалтерському обліку.
При утворенні відповідно до правил бухгалтерського обліку резервів сумнівних боргів величина виручки не змінюється.
Виручка визнається в бухгалтерському обліку при наявності таких умов:
А) організація має право на отримання цієї виручки, що випливає з конкретного договору або підтверджений іншим способом;
Б) сума виручки може бути визначена;
В) існує впевненість у тому, що в результаті конкретної операції організація отримає економічну вигоду;
Г) право власності на продукцію перейшло від організації (продавця) до покупця або робота прийнята замовником;
Д) витрати, здійснені у зв'язку з цією операцією, можуть бути визначені.
Якщо у відношенні грошових коштів, отриманих організацією в оплату, не виконано хоча б одне з вище перерахованих умов, то в бухгалтерському обліку організації визнається кредиторська заборгованість, а не виручка.
Продаж продукції здійснюється відповідно до висновків договорами або шляхом вільного продажу через роздрібну торгівлю.
У договорах на постачання готової продукції вказують постачальники і покупці, необхідні показники по виробах, ціни, знижки, накидки, порядок розрахунків, суму податку на додану вартість та інші реквізити. У міжнародній практиці прийнято додатково вказувати непереборні обставини (форс-мажор), поручительство, гарантії виконання договірних умов, порядок відшкодування збитків, застереження про підсудність і арбітражі та інші відомості.
Продажі продукції (робіт, послуг) проводиться організаціями за наступними цінами:
за вільними (ринковими) цінами і тарифами, збільшеним на суму ПДВ;
за державними регульованими оптовими цінами і тарифами, збільшеним ні суму ПДВ (продукція паливно-енергетичного комплекс »та послуги виробничо-технічного призначення);
за державними регульованими роздрібними цінами (за вирахуванням і відповідних випадках торговельних знижок, знижок збуту та опту) і тарифами, що включає в себе ПДВ (для продажу товарів населенню та надання йому послуг).
При встановленні відпускних цін вказується франко, тобто за чий рахунок здійснюється оплата витрат з доставки продукції від постачальника до покупця. Франко-станція призначення означає, що витрати на доставку продукції покупцеві оплачує постачальник, і вони включаються у відпускну ціну. Франко-станція відправлення означає, що постачальник оплачує витрати тільки до завантаження готової продукції у вагони. Всі ж інші витрати з перевезення готової продукції (оплата залізничного тарифу, водного фрахту і т.д.) повинні оплачуватися покупцем.
Підставою для відвантаження готової продукції покупцям або відпустки її зі складу зазвичай служать накази відділу збуту (маркетингу) організації.
На підставі товарно-транспортних, залізничних накладних та інших документів на відпуск продукції на сторону у фінансовому відділі або за його відсутності в бухгалтерії виписують у декількох екземплярах платіжні доручення або платіжні вимоги для розрахунків з покупцями через банк.
Дані платіжних вимог щодня записують у відомість обліку та реалізації продукції (робіт, послуг). У відомості вказують дату і номер платіжного вимоги, найменування постачальника, кількість відвантаженої продукції за її видами, суми, які пред'являються за рахунками, і відмітку про сплату рахунків. Відомість є формою аналітичного обліку товарів відвантажених. Готову продукцію у відомості відображають за обліковими і відпускними цінами.
Оперативний облік відвантаження ведуть у відділі маркетингу (збуту) у спеціальних картках, книгах чи журналах, а при використанні ЕОМ - в щодня складають машинограмах відвантаження продукції.
Відвантажена або пред'явлена ​​покупцям готова продукція за цінами реалізації (включаючи ПДВ) відображається за дебетом рахунка 62 «Розрахунки з покупцями і замовниками» і кредитом рахунку 90 «Продажі».
Одночасно собівартість відвантаженої або пред'явленої покупцю продукції списується в дебет рахунку 90 «Продажі» з кредиту рахунку 43 «Готова продукція».
З суми виручки організації обчислюють податок на додану вартість.
Сума нарахованого ПДВ відображається за дебетом рахунка 90 і кредиту рахунку 68 «Розрахунки з податків і зборів». Цією проводкою відображається заборгованість організації перед бюджетом з ПДВ, яка потім погашається перерахуванням грошових коштів бюджету (дебет рахунки 68, кредит рахунків грошових коштів).
Вартість зданих робіт і наданих послуг списується за фактичною або нормативною (плановою) собівартістю з кредиту рахунку 20 «Основне виробництво» або 40 «Випуск продукції (робіт, послуг)» у дебет рахунку 90 «Продажі» по мірі пред'явлення рахунків за виконані роботи і послуги . Одночасно суму виручки відображають за кредитом рахунку 90 «Продажі» і дебетом рахунка 62 «Розрахунки з покупцями і замовниками».
Потрібно також мати на увазі, що якщо виручка від продажу продукції, виконання робіт і надання послуг не може бути визначена, то вона приймається до обліку в розмірі визнаних витрат з виготовлення цієї продукції, виконання цієї роботи і надання цієї послуги (п. 14 ПБО 9 / 99). З цього випливає, що у складі інформації про облікову політику організації підлягає розкриттю як мінімум наступна інформація:
про порядок визнання виручки організації (по окремих етапах робіт або по всіх етапах одразу);
про спосіб визначення готовності продукції, робіт, послуг.
1.3. Аналіз випуску та реалізації готової продукції.
Метою аналізу випуску і реалізації продукції є знаходження шляхів збільшення обсягів реалізації продукції в порівнянні з конкурентами, розширення частки ринку при максимальному використанні виробничих потужностей і як результат - збільшення прибутку підприємства.
Основним завданням комплексного аналізу випуску і реалізації продукції є: аналіз конкурентних позицій підприємства і його здатності гнучкого маневрування ресурсами при зміні кон'юнктури ринку. Ця загальна задача реалізується шляхом вирішення наступних приватних аналітичних завдань:
· Оцінки виконання ступеня плану реалізації продукції та виробничої програми;
· Оцінки динаміки випуску і реалізації продукції;
· Оцінки виконання договорів за обсягом. Ритмічності постачання, якості і комплексності продукції;
· Встановлення причин зниження об'єктів виробництва та неритмічність випуску;
· Кількісної оцінки резервів зростання випуску і реалізації продукції.
Обсяг виробництва промислової продукції може виражатися в натуральних, умовно-натуральних і вартісних показниках. Основними показниками обсягу виробництва є товарна, валова і реалізована продукція.
Валова продукція - це вартість усієї виробленої продукції і виконаних робіт, включаючи незавершене виробництво.
Товарна продукція відрізняється від валової тим, що в неї не включаються залишки незавершеного виробництва і внутрішньогосподарський оборот.
Реалізована продукція - це вартість відвантаженої і оплаченої покупцями продукції.
Мінімально допустимий (беззбитковий) обсяг реалізації - це такий обсяг, при якому досягається рівність доходів і витрат при сформованих умовах виробництва і ціни на продукцію.
Максимальний обсяг забезпечує максимальне завантаження виробничих факторів.
Оптимальним вважається такий обсяг реалізації, який забезпечує отримання максимального прибутку при сформованих умовах виробництва в певному ціновому діапазоні. Завдання оптимізації більше теоретична, ніж практична, проте оптимальний обсяг при плануванні випуску продукції є тим орієнтиром, знання якої необхідно.
Асортимент - перелік найменувань виробів із зазначенням кількості по кожному з них. Розрізняють повний, групової та внутрішньогрупової асортимент. Систематизований перелік найменувань виробів із зазначенням кодів за загальносоюзному класифікатором промислової продукції (ОКПП), а також шифрів виробів (номенклатурних номерів) - це номенклатура.
Обсяг виробництва, і реалізації продукції є взаємозалежними показниками. В умовах обмежених виробничих можливостей і необмеженому попиті на перше місце висувається обсяг виробництва продукції. Але в міру насичення ринку і посилення конкуренції не виробництво визначає обсяг продажів, а навпаки, можливий обсяг продажів є основою розробки виробничої програми. Підприємство має виробляти тільки ті товари і в такому обсязі, які воно може реально реалізувати.
Темпи зростання обсягу виробництва і реалізації продукції, підвищення її якості безпосередньо впливають на величину витрат, прибуток і рентабельність підприємства. Тому аналіз даних показників має важливе значення.
Об'єкти аналізу готової продукції вказані в Додатку 1.
Організація аналізу господарської діяльності на підприємстві повинна відповідати низці вимог:
· Науковий характер аналізу, тобто аналіз повинен грунтуватися на новітніх досягненнях науки передового досвіду, будувати з урахуванням дії економічних законів у рамках конкретного підприємства і проводитися з використанням науково-обгрунтованих методик;
· Обгрунтований розподіл обов'язків з проведення АХД між окремими виконавцями, тобто проведення аналізу повинно стати органічною частиною службових обов'язків кожного фахівця, керівника, який має відношення до прийняття управлінських рішень;
· Аналітичне дослідження повинне бути ефективним, тобто витрати на його проведення повинні бути найменшими при оптимальній глибині аналізу та його комплексності.
Аналітична робота на підприємстві поділяється на такі організаційні етапи:
1 етап - виділення суб'єктів і об'єктів АХД, вибір організаційних форм їх дослідження та розподіл обов'язків між окремими дослідниками.
2 етап - планування аналітичної роботи.
3 етап - інформаційне і методичне забезпечення АГД.
4 етап - аналітична обробка даних про діяльність підприємства.
5 етап - оформлення результатів аналізу.
6 етап - контроль за впровадженням виробництва при вкладенні, зроблених за результатами аналізу.
Документальним оформленням результатів аналізу може бути: пояснювальна записка, довідка або ув'язнення.
Пояснювальна записка зазвичай складається при направленні результатів аналізу в вищестоящу організацію. Її зміст повинен бути досить повним, тобто крім висновків про результати господарської діяльності та пропозицій щодо їх поліпшення, вона повинна містити загальні питання - економічний рівень розвитку підприємства, результати виконання планів.
При оформленні записки особливу увагу потрібно приділяти пропозицією, яке вноситься за результатами аналізу, вони повинні бути обгрунтованими, і спрямовані на поліпшення результатів господарської діяльності.
Зміст довідки та висновки на відміну від пояснювальної записки може бути більш конкретним, акцентованим на відображенні недоліків або досягнень.

2. ОБЛІК ВИПУСКУ І РЕАЛІЗАЦІЇ ГОТОВОЇ ПРОДУКЦІЇ У ЗАТ «ЦІМС».
2.1. Коротка характеристика і техніко-економічні показники підприємства ЗАТ «ЦІМС».
Акціонерне товариство «ЦІМС», надалі іменоване «Суспільство», є закритим акціонерним суспільством. Товариство зареєстровано Адміністрацією Ногінського району Московської області 7 серпня 1995 з присвоєнням номера державної реєстрації № 2499. Товариство є юридичною особою і діє на підставі статуту та законодавства РФ. Місце знаходження ЗАТ «ЦІМС»: Російська Федерація, Московська область, Ногінський район, г.Ногінск, вул.Індустріальна, д.41.
Статутний капітал товариства складає: 100000 (сто тисяч) рублів. Він складається з номінальної вартості акцій товариства, придбаних акціонерами, у тому числі з: 1000 (одна тисяча) звичайних іменних акцій номінальною вартістю 100 (сто) рублів кожна. Засновникам ЗАТ «ЦІМС» є Відкрите акціонерне товариство «Ногінський завод паливної апаратури». Філій, представництв, дочірніх і залежних товариств ЗАТ «ЦІМС» не має.
Основною метою Товариства є задоволення потреб організації та громадян отримання прибутку в інтересах акціонерів, реалізація соціальних та економічних інтересів трудового колективу. Основними видами діяльності Товариства є:
- Виробництво металевих виробів,
- Оптова торгівля.
Інші види діяльності:
- Збір, переробка, реалізація вторинної сировини та відходів виробництва, в тому числі брухту, утилізація відходів;
- Операції з цінними паперами;
- Надання послуг зі зберігання промислових товарів;
- Розробка науково-технічних проектів.
Таблиця 2.1
Асортимент продукції ЗАТ «ЦІМС»
Види продукції
Кількість проданої продукції, 2005р.
шт.
Ціна за од. вироби, 2005р., руб.
1
2
3
Фланець ЕКТ 02.01.001
45000
100
Вал ЕКТ 02.01.002
27500
200
Барабан ЕКТ 02.01.003
26000
250
Колодка УМ 03.01-2
25000
300

Таблиця 2.2
Основні техніко-економічні показники ЗАТ «ЦІМС» за 2005р.

Показники

2005р.
1
2
1.Виручка від продажів, млн. руб.
23044,0
2.Об'ем продажів, шт.
119030
3.Себестоімость продажів, млн. руб.
21850,0
4.Внереалізаціонние доходи,
тис. руб.
500,0
5.Внереалізаціонние витрати,
тис. руб.
120,0
6.Прібиль (збиток) від звичайної
діяльності, млн. руб.
1930,0
7.Рентабельность продукції,%
8,3
8.Среднегодовая вартість
основних проізв.фондов. тис.руб.
243,1
9.Среднеспісочная чисельність
працівників, чол.
86

ЗАТ «ЦІМС» використовує автоматизовану форму бухгалтерського обліку. Бухгалтерський облік являє собою упорядковану систему збору, реєстрації та узагальнення інформації в грошовому вираженні про майно, зобов'язання організації і їхньому русі шляхом суцільного, безперервного і документального відображення всіх господарських операцій. При значних обсягах облікової інформації забезпечити повноту, достовірність, своєчасність та об'єктивність інформації можна лише, використовуючи переваги нових інформаційних технологій. Тому вибір системи «1С: Підприємство 7.7» не є випадковим, оскільки це потужна універсальна система нового покоління.
2.2. Організація обліку випуску і реалізації готової продукції.
Фактичну собівартість готової продукції можна розрахувати тільки no закінчення звітного періоду (місяця). Рух ж продукції відбувається щоденно (випуск, відпустку, відвантаження, реалізація), тому для поточного обліку необхідна умовна оцінка продукції. Поточний, щоденний облік руху готової продукції ведеться в ЗАТ «ЦІМС» за плановою (нормативною) виробничою собівартістю.
В кінці місяця планова собівартість доводиться до фактичної шляхом розрахунку сум і відсотків відхилень за групами готової продукції. Суми і відсотки відхилень розраховуються виходячи із залишку продукції на початок місяця і її надходження за місяць. Відхилення показують економію чи перевитрату, допущені організацією, і тому характеризують результати її роботи в процесі виробництва. Відхилення обліковуються на тих самих рахунках, що й готова продукція, і записуються сторно - економія або звичайною записом - перевитрата. Відсоток відхилень і планова собівартість відвантаженої продукції дозволяють розрахувати її фактичну собівартість і залишок на складах на кінець місяця. При організації бухгалтерського обліку в даному випадку використовується додатковий інструмент для акумулювання оборотів за плановими величинами витрат (рахунок 40 «Випуск продукції»). Що закріплено в обліковій політиці підприємства.
Облік випуску готової продукції знаходиться під постійним контролем бухгалтерії організації, так як його ритмічність забезпечує виконання договірних зобов'язань з відвантаження продукції покупцям, своєчасність реалізації і всіх розрахунків і виплат. Щодня документи на випуск готової продукції надходять до бухгалтерії, яка веде натуральний кількісний облік випуску за видами виробів. Після закінчення місяця загальна кількість випущеної продукції оцінюється за плановими, продажними цінами і за фактичної собівартості (за даними аналітичного обліку виробництва).
Синтетичний облік готової продукції в ЗАТ «ЦІМС» здійснюється з використанням рахунку 40 «Випуск продукції». За дебетом рахунка 40 відображають фактичну собівартість продукції (робіт, послуг), а по кредиту - нормативну плі планова собівартість.
Фактичну виробничу собівартість продукції (робіт, послуг) списують з кредиту рахунків 20 «Основне виробництво», 23 «Допоміжні виробництва», 29 «Обслуговуючі виробництва та господарства» в дебет рахунку 40. Нормативну або планову собівартість продукції (робіт, послуг) списують з кредиту рахунку 40 в дебет рахунків 43 «Готова продукція».
Зіставленням дебетових і кредитних обігом за рахунком 40 на 1-е число місяця визначають відхилення фактичної собівартості продукції, від нормативної чи планової і списують з кредиту рахунку 40 в дебет рахунку 90 «Продажі». При цьому перевищення фактичної собівартості продукції над нормативною або плановою списують додаткової проводкою, а економію - способом «червоне сторно». Таким чином, собівартість продукції, віднесена в дебет рахунку 40, списується з нього фактично двічі - спочатку нормативна собівартість, а потім, після зчитування необхідної інформації, і відхилення між фактичною та нормативної собівартістю. У цьому випадку на рахунок 43 відноситься тільки нормативна собівартість готової продукції. Зрозуміло, що в цьому випадку на рахунок реалізації з рахунку 43 буде також списуватися нормативна собівартість готової продукції. Рахунок 40 «Випуск продукції (робіт, послуг)» закривають щомісяця, і сальдо на звітну дату не має (Додаток 3).
При використанні рахунка 40 відпадає необхідність у складанні окремих розрахунків відхилень фактичної собівартості продукції від вартості її за обліковими цінами готової, відвантаженої та проданої продукції, оскільки виявлене відхилення по готової продукції відразу списують на рахунок 90 «Продажі».
Пояснимо застосовувану схему ЗАТ «ЦІМС»:
у січні 2006р. була випущена готова продукція за нормативною вартістю 2 млн. руб., фактична собівартість продукції склала 2,1 млн. руб. Продажів продукції в січні не було. У лютому продано продукції за нормативною собівартістю на суму 1,9 млн. руб., Випущено продукції за нормативною собівартістю - на 1,8 млн. руб., За фактичною собівартістю - на 2 млн. крб. На початку березня продано продукції за фактичною собівартістю на суму 1,7 млн. руб.
У бухгалтерському обліку будуть зроблені такі проводки.
в січні:
дебет рахунку 43 субрахунок «Готова продукція за обліковими цінами» кредит рахунки 40 - 2 млн. крб. - На суму нормативної собівартості випущеної продукції;
дебет рахунку 43 субрахунок «Відхилення фактичної собівартості готової продукції від облікової вартості» кредит рахунки 40 - 100 тис. руб. - На суму різниці між фактичною і нормативної собівартістю випущеної продукції.
Відсоток відхилень визначається як частка від ділення суми відхилень на початок місяця (на початок лютого по наших умов залишку відхилень не було) і відхилень протягом місяця на суму залишку готової продукції на початок місяця і вартістю продукції, випущеної протягом місяця. У даному випадку відсоток відхилень дорівнюватиме
5 = (0 + 100): (0 + 2000).
в лютому місяці будуть оформлені проводки:
дебет рахунку 90 кредит рахунки 43 субрахунок «Готова продукція за обліковими цінами» - 1,9 млн. руб. - На суму вартості проданої продукції за нормативною собівартістю;
дебет рахунку 90 кредит рахунки 43 субрахунок «Відхилення фактичної собівартості готової продукції від облікової вартості» - 95 тис. руб. (1900 тис. руб. * 5%) - на суму відхилень у частині, що відповідає вартості проданої продукції;
дебет рахунку 43 субрахунок «Готова продукція за обліковими цінами» кредит рахунки 40 - 1,8 млн. руб. - На суму нормативної собівартості випущеної продукції;
дебет рахунку 43 субрахунок «Відхилення фактичної собівартості готової продукції від облікової вартості» кредит рахунки 40 - 200 тис. руб. - На суму різниці між фактичною і нормативної собівартістю випущеної продукції.
Відсоток відхилень дорівнюватиме 7,89% (100 + 200): (2000 + 1800). При цьому сальдо за рахунком 43 субрахунок «Готова продукція з нормативної собівартості» складе 1,9 млн. руб. (2000 + 1800 - 1900), субрахунок «Відхилення фактичної собівартості готової продукції від облікової вартості» 205 тис. руб. (100 + 200 - 95). Тобто фактично розмір відхилень перевищить 20%.
в березні будуть зроблені проводки:
дебет рахунку 90 кредит рахунки 43 субрахунок «Готова продукція за обліковими цінами» - 1,7 млн. руб. - На суму нормативної собівартості проданої продукції;
дебет рахунку 90 кредит рахунки 43 субрахунок «Відхилення фактичної собівартості готової продукції від облікової вартості» - 134130 крб. (1,7 млн. руб. * 7,89%) - на суму відхилень у частині, що відноситься до проданої продукції.
Так як ЗАТ «ЦІМС» використовує журнально-ордерну форму обліку, то сума фактичної собівартості випущеної продукції вказується в журналі-ордері № 10 / 1 у дебеті рахунку 43 «Готова продукція» і кредиті рахунку 40 «Основне виробництво». Рахунок 43 «Готова продукція» - активний, інвентарний. Сальдо рахунку показує фактичну собівартість залишку готової продукції на складах організації, оборот по дебету - фактичну собівартість випущеної продукції основного виробництва та інших виробів, повернутої покупцями продукції та напівфабрикатів власного виробництва, відвантажених на бік, оборот, але кредитом - фактичну собівартість відвантаженої звітному місяці продукції.
Для визначення фактичної собівартості залишку готової продукції на складах і відвантаженої продукції на звітний місяць використовується відомість № 16 «Рух готових виробів в ціннісному вираженні».
У першому розділі відомості № 16 формуються дані повної характеристики рахунку 43 «Готова продукція» у двох оцінках - фактичної і облікової. Це необхідно для визначення питомої ваги (відсотка) фактичних витрат у загальному обсязі готової продукції, якої мала у своєму розпорядженні організація у звітному місяці (залишок на початок місяця плюс надійшло з виробництва) до облікової (планової) їх вартості.
Якщо цей відсоток становить 100%, це означає, що фактичні витрати відповідали плановим витратам. Якщо відсоток нижчий 100, організація досягла зниження собівартості продукції і в результаті реалізації даної продукцій вона отримає надпланову прибуток; якщо відсоток вище 100, організація допустила перевитрату за статтями калькуляції і перевищила планову норму витрат. На кожну групу матеріальних цінностей складаються окремі відомості № 16. Якщо за одним розрахунковим документом значаться дані про відвантаження або відпуску продукції або матеріальних цінностей, що відносяться до різних розрахунковим групам відокремлені відомості не складаються, а необхідні показники по групах наводяться в окремих графах відомості.
Це ж відсоткове відношення фактичної собівартості всієї продукції до її облікової (планової) собівартості може використовуватися бухгалтерією і для розрахунку фактичної собівартості продукції, відвантаженої в звітному місяці, повернутої покупцями, і її залишку на кінець місяця. Залишок па кінець місяця за фактичною собівартістю необхідний для подальшої звірки з Головною книгою, а з книгами обліку залишків складів звіряється залишок за обліковими цінами.
У відомості № 15 групуються в необхідному розрізі витрати на продаж, які обліковуються на рахунку 44 «Витрати на продаж», списуються на рахунок 90 «Продажі» і включаються до собівартості реалізованої продукції. Витрати, що відображаються за дебетом рахунка 44 показуються в відомості № 15 за статтями аналітичного обліку та кореспондуючих рахунках, за винятком сум цих витрат, вироблених з каси через банк або підзвітних осіб та вартості послуг сторонніх організацій і готових виробів. Останні наводяться у відомості № 15 лише в аналітичному розрізі, без розбивки по кореспондуючих рахунках, оскільки вони вже знайшли відображення у відповідних журналах-ордерах.
Для зберігання матеріально-виробничих запасів у ЗАТ «ЦІМС» існує склад. Прийом, зберігання, відпуск та облік матеріальних запасів покладається на завідуючого складом і комірників, які несуть відповідальність за правильний прийом, відпустку, облік і збереження ввірених їм запасів, а також за правильне і своєчасне оформлення операцій по прийому та відпуску. З зазначеними особами укладено договори про повну матеріальну відповідальність відповідно до законодавства Російської Федерації.
Облік готової продукції, що знаходиться на складі підприємства, ведеться на картках складського обліку по кожному найменуванню, сорту, марки, розміру. Облік готових виробів на складі організовується за оперативно-бухгалтерським методом, тобто на кожний номенклатурний номер виробів відкривається картка обліку матеріалів (ф. № М-17). У міру надходження і відпуску готових виробів комірник на основі документів записує в картках кількість цінностей (прихід, витрата) і розраховує залишок після кожного запису.
Бухгалтер зобов'язаний щодня приймати на складі документи за минулу добу (приймально-здавальні накладні, накази-накладні, товарно-транспортні накладні) (Додатки 1,2). Правильність ведення складського обліку підтверджується підписом бухгалтера в картці складського обліку.
Після закінчення звітного періоду бухгалтер перевіряє ще раз організацію складського обліку (всі первинні документи, вимоги-накладні та картки складського обліку), підраховує підсумки карток і після цього переносить їх у «Відомість обліку готової продукції» за обліковою ціною одиниці продукції, розрахованої в «Акті виробництва ( виготовлення) готової продукції ». Потім за підсумками відомості робляться бухгалтерські проводки, через які дані про рух готової продукції за звітний період переносяться в Головну книгу, а потім у Бухгалтерський баланс (Додаток 8).
Випущена готова продукція переходить зі сфери виробництва в сферу обігу. Цей процес фіксується у первинних документах - приймально-здавальних накладних, актах, відомостях, планах-картах і ін
Відпуск готової продукції покупцям здійснюється в ЗАТ «ЦІМС» на підставі накладних (форма № М-15 «Накладна на відпуск матеріалів на сторону»). Підставою для оформлення накладної на відпуск готової продукції на складі, є розпорядження директора підприємства, а також договір з покупцем (Додатки 4,5).
У ЗАТ «ЦІМС» використовується наступна схема руху накладної М-15:
у відділі збуту виписується 4 примірники накладної;
4 примірники накладної передаються в бухгалтерію для реєстрації в журналі реєстрації накладних на відпуск готової продукції і підписи їх головним бухгалтером;
бухгалтерською службою підписані накладні повертаються у відділ збуту, де один примірник залишається у комірника як виправдувальний документ на відпуск готової продукції зі складу, другий служить підставою для виписки рахунку-фактури; третій і четвертий примірники накладної передаються покупцеві готової продукції. На всіх примірниках накладної покупець ставить підпис, засвідчує факт передачі йому готової продукції;
при вивезенні готової продукції через пропускний пункт четвертий примірник накладної залишається у службі охорони, третій - у одержувача як супровідного документа на готову продукцію;
служба охорони реєструє накладні на вивозиться готову продукцію в журналі реєстрації вантажів і передає їх до бухгалтерії за описом. Бухгалтерська служба робить відмітки про вивезення в журналі реєстрації накладних на вивіз (продаж) готової продукції;
бухгалтерська служба спільно з відділом збуту та службою охорони систематично здійснює вивірку даних про відпущеної зі складу готової продукції та інших матеріальних цінностей з даними про їх фактичне вивезення, шляхом зіставлення даних відповідних граф у журналі реєстрації накладних на відпуск готової продукції з накладними.
На підставі накладних на відпуск готової продукції виписують рахунок-фактуру (Додаток 6). Продаж готової продукції виробляється ЗАТ «ЦІМС» за вільними (ринковими) цінами і тарифами, збільшеним на суму ПДВ. При відвантаженні готової продукції визначаються суми, що підлягають сплаті покупцем, оформляється і пред'являється йому до оплати розрахунковий документ. У платіжному дорученні вказують найменування і місцезнаходження постачальника і покупця, номер договору поставки, вид відправки, суму платежу за договором, вартість додатково оплачуваних тари та упаковки, суму ПДВ, що виділяється окремим рядком. Оперативний облік відвантаження ведуть у відділі маркетингу в щодня складають машинограмах відвантаження продукції (додаток 7).
Відвантажена або пред'явлена ​​покупцям готова продукція за цінами реалізації (включаючи ПДВ) відображається за дебетом рахунка 62 «Розрахунки з покупцями і замовниками» і кредитом рахунку 90 «Продажі» субрахунок "Дохід".
Одночасно з формуванням дебіторської заборгованості за покупцем відносяться в дебет рахунку обліку продажів:
фактична виробнича собівартість відвантаженої готової продукції:
дебет рахунку 90 субрахунок «Собівартість продажів» кредит рахунку 43 «Готова продукція» - на суму фактичної виробничої собівартості відпущеної продукції;
податок на додану вартість:
дебет рахунку 90 субрахунок «Податок на додану вартість» кредит рахунку 68 «Розрахунки по податках і зборах» на суму податку за вартістю відвантаженої продукції;
витрати на продаж, що підлягають списанню на рахунок обліку продажів:
дебет рахунку 90 субрахунок «Собівартість продажів» кредит рахунку 44 «Витрати на продаж».
Пояснимо на прикладі: ЗАТ «ЦІМС» у лютому реалізована готова продукція на суму 2,36 млн. руб., В тому числі ПДВ - 360 тис.руб., Виробнича собівартість готової продукції - 1,9 млн. руб., Загальногосподарські витрати - 50 тис. руб. (Відповідно до облікової політики загальногосподарські витрати списуються безпосередньо на рахунок обліку продажів), витрати на продаж - 30 тис. руб., В тому числі оплата послуг транспортної організації - 20 тис. руб., Рекламні витрати, сплачені готівкою через підзвітних осіб - 10 тис. руб.; в березні місяці 2006 року реалізована готова продукція на загальну суму 2,124 млн. руб., в тому числі ПДВ - 324 тис. руб., виробнича собівартість готової продукції - 1,7 млн. руб., загальногосподарські витрати - 25 тис. руб., витрати на продаж - 20 тис. руб., в тому числі оплата послуг транспортної організації - 15 тис. руб., представницькі витрати, сплачені готівкою через підзвітних осіб - 5 тис. руб. Облікової політикою ЗАТ «ЦІМС» прийнято метод визначення виручки принаймні відвантаження готової продукції.
У бухгалтерському обліку ЗАТ «ЦІМС» будуть оформлені такі проводки:
у лютому місяці:
дебет рахунка 40 кредит рахунка 20 - 1,9 млн. руб.;
дебет рахунку 43 кредит рахунка 40 - 1,9 млн. руб.;
дебет субрахунка 90-2 кредит рахунки 43 - 1,9 млн. руб.;
дебет субрахунка 90-2 кредит рахунка 26 - 50 тис. руб.;
дебет рахунку 44 кредит рахунки 76 - 30 тис. руб.;
дебет рахунку 44 кредит рахунки 71 - 10 тис. руб.;
дебет рахунка 76 кредит рахунка 51 - 20 тис. руб.;
дебет рахунка 71 кредит рахунка 50 - 10 тис. руб.;
дебет субрахунка 90-2 кредит рахунку 44 - 30 тис. руб.;
дебет рахунку 62 кредит субрахунка 90-1 - 2,36 млн. руб.;
дебет субрахунка 90-3 кредит рахунку 68 - 360 тис. руб.;
дебет субрахунка 90-9 кредит рахунку 99 - 20 тис. руб.
Таким чином, на 1 лютого 2006 року будуть мати місце такі залишки на субрахунках до рахунку 90:
90-1 - 2,36 млн. руб. (Кредитовий);
90-2 - 1,98 млн. руб. (Дебетовий);
90-3 - 360 тис. руб. (Дебетовий);
90-9 - 20 тис. руб. (Дебетовий);
Сальдо за рахунком 99 (кредитове) - 20 тис. руб.
в березні місяці:
дебет рахунка 40 кредит рахунка 20 - 1,7 млн. руб.;
дебет субрахунка 90-2 кредит рахунки 43 - 1,7 млн. руб.;
дебет субрахунка 90-2 кредит рахунка 26 - 25 тис. руб.;
дебет рахунку 44 кредит рахунка 76 - 20 тис. руб.;
дебет рахунку 44 кредит рахунки 71 - 5 тис. руб.;
дебет рахунка 76 кредит рахунка 51 - 15 тис. руб.;
дебет рахунка 71 кредит рахунка 50 - 5 тис. руб.;
дебет субрахунка 90-2 кредит рахунку 44 - 20 тис. руб.;
дебет рахунку 62 кредит субрахунка 90-1 - 2,124 млн. руб.;
дебет субрахунка 90-3 кредит рахунки 68 - 324 тис. руб.;
дебет субрахунка 90-9 кредит рахунку 99 - 55 тис. руб.
Таким чином, на 1 квітня 2006 року будуть мати місце такі залишки на субрахунках до рахунку 90:
90-1 - 4484 млн. руб. (Кредитовий);
90-2 - 3725 млн. руб. (Дебетовий);
90-3 - 684 тис. руб. (Дебетовий);
90-9 - 75 тис. руб. (Дебетовий);
Сальдо за рахунком 99 (кредитове) - 75 тис. руб.
Відповідно до ПБО 9 / 99 виручка приймається до бухгалтерського обліку в сумі, обчисленої в грошовому вираженні, рівній величині надходження грошових коштів та іншого майна та (або) величини дебіторської заборгованості. Якщо величина надходження покриває лише частину виручки, виручка, яка приймається до бухгалтерського обліку, визначається як сума надходження та дебіторської заборгованості (в частині, не покритій вступом). При укладанні договору між постачальником і покупцем у ньому визначаються умови поставки продукції, відповідно до яких розподіляються обов'язки і склад витрат, пов'язаних з доставкою продукції. Ці витрати включаються до складу витрат на продаж (комерційних). У процесі збуту продукції, тобто при її відвантаженні і передачі покупцям, виникають витрати на продаж. Вони відносяться до витрат по звичайних видах діяльності і відшкодовуються покупцями.
У бухгалтерському обліку ЗАТ «ЦІМС» до витрат на продаж відносяться всі фактичні витрати по відвантаженню і збуту продукції, в тому числі витрати, пов'язані з навантаженням у транспортні засоби, упаковкою, зберіганням; оплатою послуг банків по здійсненню відповідно до укладених договорів торговельно-комісійних (факторингових) та інших аналогічних операцій; інші витрати, пов'язані з продажем продукції.
Витрати по змісту складських приміщень готової продукції, з нарахування оплати праці працівникам складів і пов'язаних з цим нарахувань по єдиному соціальному податку до витрат на продаж не відносяться, а включаються до складу загальногосподарських витрат.
Витрати на продаж продукції в бухгалтерському обліку нашого підприємства групуються по статтях аналітичного обліку:
- "Витрати на тару і упаковку виробів на складах готової продукції";
- "Витрати на транспортування продукції";
- "Комісійні збори";
- "Інші витрати по збуту".
Всі перераховані вище витрати по збуту продукції враховуються на рахунку 44 "Витрати на продаж", за дебетом якого відображаються витрати, згруповані в аналітичному обліку за статтями, за кредитом - їх списання на продану продукцію. За прийнятою на підприємстві облікової політики витрати на продаж списуються на продану продукцію в повній сумі.
Вартість послуг сторонніх транспортних організацій (залізничних, автомобільних і т. д.) відноситься на витрати на продаж. У цьому випадку дебетують рахунок 44 "Витрати на продаж" і рахунок 19 "Податок на додану вартість по придбаним цінностям" і кредитують рахунок 76 "Розрахунки з різними дебіторами і кредиторами".
У бухгалтерському обліку ЗАТ «ЦІМС» всі фактичні витрати на рекламу в повному обсязі включаються до собівартості проданої продукції. Витрати, відображені на рахунку 44 "Витрати на продаж" списуються в дебет рахунку 90 "Продажі".
При обчисленні повної собівартості і складанні звітних калькуляцій витрати на продаж відносяться на собівартість окремих видів продукції. При цьому витрати на упакування і транспортування включаються до собівартості прямим шляхом на основі первинних документів. При неможливості прямого віднесення вони розподіляються непрямим шляхом. За базу розподілу використовується виробнича собівартість, що закріплено в обліковій політиці організації. Всі інші витрати на продаж розподіляються між відповідними видами продукції непрямим шляхом пропорційно тій же базі, що й витрати на упаковку і транспортування.
Облік витрат на продаж здійснюється у відомості по аналітичних статей. Відомість заповнюється на основі первинних документів (лімітно-забірних карт, вимог-накладних, актів приймання виконаних робіт, нарядів на відрядну роботу тощо) і відомостей розподілу витрат з їх напрямками.
За облікову політику нашого підприємства витрати на упакування і транспортування, що входять до складу комерційних витрат, включаються до собівартості відповідних видів продукції прямим шляхом. Всі інші комерційні витрати (за винятком витрат на упаковку і транспортування) щомісяця відносяться на собівартість реалізованої продукції (робіт, послуг).
З метою розрахунку повної собівартості випущеної продукції за її видами комерційні витрати розподіляються пропорційно планової собівартості реалізованої або випущеної продукції.
При складанні звітних калькуляцій визначається повна собівартість випущеної продукції, тому комерційні витрати розподіляються безпосередньо за окремими видами продукції шляхом прямого обліку. Якщо зазначені витрати па одиницю продукції не можна визначити прямим шляхом, їх розподіляють пропорційно вазі, обсягу або планової виробничої собівартості відвантаженої продукції.
2.3. Інвентаризація готової продукції.
Інвентаризація готової продукції в ЗАТ «ЦІМС» здійснюється таким же чином, як і за матеріалами. При інвентаризації товарів відвантажених, не оплачених у строк покупцями, що знаходяться на складах інших організацій перевіряють обгрунтованість значаться сум на відповідних рахунках бухгалтерського обліку ЗАТ «ЦІМС».
На рахунках обліку товарно-матеріальних цінностей, які не перебувають у момент інвентаризації в підзвіті матеріально відповідальних осіб (в дорозі, товари відвантажені і ін), можуть залишатися лише суми, підтверджені належним чином оформленими документами: по знаходяться в дорозі - розрахунковими документами постачальників чи іншими її замінюють документами; з відвантажених - копіями пред'явлених покупцям документів (платіжних доручень, векселів тощо); за простроченими оплатою документів - з обов'язковим підтвердженням установою банку; по перебувають на складах сторонніх організацій - збереженими розписками, переоформленими на дату, близьку до дати проведення інвентаризації.
Попередньо проводиться звірка цих рахунків з іншими кореспондуючими рахунками. Наприклад, по рахунку «Товари відвантажені» т встановлюється, не значаться на цьому рахунку суми, оплата яких чомусь відображена на інших рахунках, або суми за матеріали і товари, фактично оплачені та отримані, але котрі увійшли в дорозі.
Описи складаються окремо на товарно-матеріальні цінності, що знаходяться в дорозі, відвантажені, не оплачені в строк покупцями і знаходяться на складах інших організацій.
У описах на товарно-матеріальні цінності, що знаходяться в дорозі, по кожній окремій відправці приводяться наступні дані: найменування, кількість і вартість, дата відвантаження, а також перелік і номери документів, на підставі яких ці цінності враховані на рахунках бухгалтерського обліку.
У описах на товарно-матеріальні цінності, відвантажені і не оплачені в строк покупцями, по кожній окремій відвантаженні наводяться найменування покупця, найменування товарно-матеріальних цінностей, сума, дата відвантаження, дата виписки і номер розрахункового документа.
Товарно-матеріальні цінності, що зберігаються на складах інших організацій, заносять до опису на підставі документів, що підтверджують здачу цих цінностей на відповідальне зберігання. У описах на ці цінності вказують їх найменування, кількість, сорт, вартість (за даними обліку), дату прийняття вантажу на зберігання, місце зберігання, номери і дати документів.
Коли в результаті інвентаризації виявляють відхилення від облікових даних, то складають порівняльні відомості. У слічітельних відомостях відображаються результати інвентаризації, тобто розбіжності між показниками за даними бухгалтерського обліку і даними інвентаризаційних описів. На цінності, які не належать ЗАТ «ЦІМС», але котрі увійшли в бухгалтерському обліку (що знаходяться на відповідальному зберіганні, орендовані, отримані для переробки), складаються окремі порівняльні відомості.
Результати інвентаризації відображають в обліку та звітності ЗАТ «ЦІМС» того місяця, в якому була закінчена інвентаризація, а по річної інвентаризації - в річному бухгалтерському звіті. Дані результатів проведених у звітному році інвентаризацій узагальнюються у відомості результатів, виявлених інвентаризацій.
Виявлені надлишки готової продукції і товарів оцінюють, але ринкової вартості на дату інвентаризації та включають і склад позареалізаційних доходів. У бухгалтерському обліку оприбуткування излишествуют готової продукції оформляється проводкою:
дебет рахунку 43 «Готова продукція» кредит рахунку 91 «Інші доходи і витрати».
Нестачі і псування запасів списуються з рахунків обліку за їх фактичною собівартістю. При псуванні запасів, які можуть бути використані в організації або продані (з уцінкою), останні одночасно оприбутковуються за ринковими цінами з урахуванням їх фізичного стану із зменшенням на цю суму втрат від псування. При відображенні в обліку нестач і псування матеріалів будуть оформлені такі проводки:
дебет рахунку 94 «Нестачі і втрати від псування цінностей» кредит рахунку 43 «Готова продукція» - на суму вартості відсутнього майна;
дебет рахунку 10 «Матеріали» (за відповідними субрахунками) кредит рахунку 84 «Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)» - на суму вартості матеріалів за ціною можливого використання.
3. АНАЛІЗ ВИПУСКУ І РЕАЛІЗАЦІЇ ГОТОВОЇ ПРОДУКЦІЇ
3.1. Аналіз динаміки та виконання плану виробництва і реалізації готової продукції.
Аналіз починається з вивчення динаміки випуску і реалізації продукції, розрахунку базисних і ланцюгових темпів зростання та приросту (табл. 3.1). Таблиця 3.1

Динаміка виробництва товарної продукції в порівнянних цінах

Рік
Обсяг
виробництва, млн. руб.
аа
продукції, млн. руб.
Темпи зростання,%
базисні
ланцюгові
1
2
3
4
2001
19300
100,0
100,0
2002 200З
20000
21300
103,6
110,4
103,6
106,5
2004
23600
122,3
110,8
2005
24000
124,4
101,7
Таблиця 3.2
Динаміка реалізації товарної продукції в порівнянних цінах
Рік
Обсяг реалізації,
млн.руб.
млн. руб.
Темпи зростання,%
базисні
ланцюгові
1
2
3
4
2001
20000
100,0
100,0
2002
19600
94300
98,9
98,9
2003
20800
104,0
106,1
2004
22900
114,5
110,1
2005
23400
117,0
102,2
З таблиць 3.1 і 3.2 видно, що за п'ять років обсяг виробництва зріс на 24,4%, а обсяг реалізації - на 17,0%. За останній 2005 темпи зростання виробництва трохи вище темпів реалізації продукції, що свідчить про накопичення залишків нереалізованої продукції на складах підприємства і неоплаченої покупцями.
Середньорічний темп зростання (приросту) випуску і реалізації продукції можна розрахувати по середньогеометричній або середньоарифметичної зваженої.
Обчислимо його по середньогеометричній:
У наведеному прикладі середньорічний темп приросту випуску продукції становить 5,6%, а реалізації продукції - 2,3%.

Динаміка виробництва товарної продукції
Рис.1
Таблиця 3.3
Аналіз виконання плану по випуску та реалізації товарної продукції ЗАТ «ЦІМС» за 2005 рік
Виріб
Обсяг виробництва продукції, млн. руб.
Реалізація продукції,
млн. руб.
план
факт
+, -
% До плану
план
факт
+, -
% До плану
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Фланець
4000
4500
+500
+12,5
4300
4250
-50
-1,2
Вал
6000
5500
-500
-8,3
5200
5100
+100
+1,9
Барабан
6000
6500
+500
+8,3
6400
6300
-100
+1,6
Колодка
7900
7500
-400
+6,3
7200
7750
+500
+6,9
Разом
23900
24000
-100
-0,42
23100
23400
+550
+2,38
Аналіз реалізації продукції тісно пов'язаний з аналізом виконання договірних зобов'язань щодо постачання продукції. Недовиконання плану за договорами для підприємства обертається зменшенням виручки, прибутку, виплатою штрафних санкцій. Крім того, в умовах конкуренції підприємство може втратити ринки збуту продукції, що спричинить за собою спад виробництва.
У процесі аналізу визначимо виконання плану поставок за місяць і з наростаючим підсумком в цілому по ЗАТ «ЦІМС», в розрізі окремих споживачів і видів продукції, з'ясуємо причини недовиконання плану, і дамо оцінку діяльності з виконання договірних зобов'язань (табл. 3.4).
Таблиця 3.4
Аналіз виконання договірних зобов'язань
з відвантаження продукції за березень 2006р.
Виріб
Споживач
План постачання за договором
т.руб.
Фактично відвантажено
т.руб.
Недопоставка продукції
т.руб.
Заліковий обсяг у межах плану
т.руб.
1
2
3
4
5
6
Фланець
Вал
1
2
3
1
2
200,0
400,0
380,0
500,0
420,0
300,0
350,0
380,0
500,0
420,0
-50,0
200,0
350,0
380,0
500,0
420,0
Разом
1900,0
1950,0
-50,0
1850,0
Відсоток виконання договірних зобов'язань розраховується розподілом різниці між плановим обсягом відвантаження за договірними зобов'язаннями ( ) І його недовиконанням ( ) На плановий обсяг ( ):
або 97%
З таблиці. 3.4 видно, що за березень місяць недопоставлено продукції за договорами на суму 50 т. крб., Або на 3%, а в цілому за рік-на 5% (табл. 3.5).
Таблиця 3.5
Аналіз виконання
договірних зобов'язань за 2005 рік.
Місяць
План постачання продукції, т.руб.
Недопоставка продукції, т.руб.

Виконання,%

за місяць

з початку року
за місяць
з початку року
за місяць
з початку року

Січень

Лютий
Березень
Грудень
2000
1800
1900
2100
2000
3800
5700
23100
-100
-50
-50
-120
-100
-150
-200
-900
96,0
98,7
90,0
100,0
96,0
97,4
94,8
96,3
Недопоставка продукції негативно впливає не тільки на підсумки діяльності підприємства, але і на роботу торгових організацій, підприємств-суміжників, транспортних організацій і т.д.
3.2. Аналіз асортименту і структури продукції.
Великий вплив на результати господарської діяльності надають асортимент (номенклатура) та структура виробництва і реалізації продукції.
Оцінка виконання плану по асортименту продукції зазвичай проводиться за допомогою однойменного коефіцієнта, який розраховується шляхом ділення загального фактичного випуску продукції, зарахованого у виконання плану за асортиментом, на загальний плановий випуск продукції (продукція, виготовлена ​​понад план або не передбачена планом, не зараховується у виконання плану за асортиментом). З таблиці. 3.6 видно, що план по асортименту продукції виконано на 96,2% (23000 / 23900 * 100).

Таблиця 3.6

Виконання плану за асортиментом продукції

Виріб
Обсяг виробництва
продукції в планових цінах,
млн. руб.
Відсоток
виконання
плану
Обсяг продукції,
зарахований у виконання
плану за асортиментом
план
факт
Фланець
Вал
Барабан
Колодка
4000
6000
6000
7900
4500
5500
6500
7500
112,5
91,7
108,3
94,9
4000
5500
6000
7500
Разом
23900
24000
100,4
23000
Причини недовиконання плану з асортименту можуть бути як зовнішні, так і внутрішні. До зовнішніх відносяться кон'юнктура ринку, зміна попиту на окремі види продукції, стан матеріально-технічного забезпечення, несвоєчасне введення в дію виробничих потужностей підприємства з незалежних від нього причин. Внутрішні причини - недоліки в організації виробництва, поганий технічний стан обладнання, його простої, аварії, недолік електроенергії, низька культура виробництва, недоліки в системі управління і матеріального стимулювання.
Збільшення обсягу виробництва (реалізації) за одним видам і скорочення по інших видах продукції приводить до зміни її структури, тобто співвідношення окремих виробів, загалом, їх випуск. Виконати план за структурою - значить зберегти у фактичному випуску продукції заплановані співвідношення окремих її видів.
Зміна структури виробництва дуже впливає на всі економічні показники: обсяг випуску у вартісній оцінці, матеріаломісткість, собівартість товарної продукції, прибуток, рентабельність. Якщо збільшується питома вага більш дорогої продукції, то обсяг її випуску у вартісному вираженні зростає, і навпаки. Те ж відбувається з розміром прибутку при збільшенні питомої ваги високорентабельної і відповідно при зменшенні частки негідно рентабельної продукції.
Розрахунок впливу структури виробництва на рівень перерахованих показників можна зробити способом, ланцюгової підстановки (табл. 3.7), який дозволяє абстрагуватися від усіх факторів, крім структури продукції:
= 24000 млн. крб.
= 24536 млн. крб.
= 24000 - 24536 = -536 т. руб.

Таблиця 3.7

Аналіз структури товарної продукції

Виріб
Оптова
ціна
за ед.ізд., тис. руб.
Обсяг
виробництва продукції,
шт.
Товарна продукція в цінах плану, млн. руб.
Зміна товарної продукції за рахунок структури,
т. руб.
план
факт
план
Фактично
при плановій
структурі
факт
1
2
3
4
5
6
7
8
Фланець
Вал
Барабан
Колодка
100
200
250
300
40000
30000
24000
26300
45000
27500
26000
25000
4000
6000
6000
7900
4106
6160
6160
8110
4500
5500
6500
7500
+394
-660
+340
-610
Разом
120300
123500
23900

24536
24000

-536
Дані графи 6 отримані множенням показника графи 5 по кожному виду продукції на коефіцієнт виконання плану по товарній продукції в цілому по підприємству в умовно-натуральних одиницях ( ): = 123500 / 120300 = 1,0266.
Якщо б план виробництва був рівномірно перевиконаний на 102,66% по всіх видах продукції і не порушилася запланована структура, то загальний обсяг виробництва в цінах плану склав би 24536 млн. крб. При фактичній структурі він нижчий на 536 т. грн., Це пояснюється порушенням запланованої структури на вироби «Вал» та «Колодка», тобто частка виробів «Фланець» і «Барабан» зросла.
Такий же результат можна отримати і більш простим способом, а саме способом відсоткових різниць. Для цього різницю між коефіцієнтами виконання плану по виробництву продукції, розрахованими на підставі вартісних ( ) І умовно-натуральних показників (можна в норма - годинах) ( ) Помножимо на запланований випуск валової продукції у вартісному вираженні:
(1,004 - 1,0266) * 23900 млн. крб. = -536
т. руб.
Таблиця 3.8

Розрахунок зміни середньої ціни одиниці виробу за рахунок структурного фактора

Виріб
Оптова ціна
ед.ізд., руб.

Структура продукції,%

Зміна
середньої ціни за рахунок структури, руб.

план

факт

+, -

1
2
3
4
5
6
Фланець
Вал
Барабан
Колодка
100
200
250
300
50
30
13
8
52
27
14
7
+2
-3
+1
-1
2
-6
2,5
-3
Разом
-
100
100
0
-4,5
Для розрахунку впливу структурного фактора на обсяг виробництва продукції у вартісному вираженні можна використовувати також спосіб абсолютних різниць. Спочатку необхідно визначити, як зміниться середній рівень ціни ед.ізд. ( ) За рахунок структури (табл. 3.8):

Потім, помножуючи отриманий результат на загальний фактичний обсяг виробництва продукції в умовно-натуральному вираженні, дізнаємося зміна обсягу товарної продукції у вартісному вираженні:
            -4,5 Руб. * 123500 шт. = -536 Т. руб.
Розрахунок впливу структурного фактора на зміну випуску продукції у вартісному вираженні можна провести і за допомогою середньозважених цін (якщо продукція однорідна). Для цього спочатку визначається середньозважена ціна при фактичній структурі продукції, а потім при плановій і різниця між ними збільшується на фактичний загальний обсяг виробництва продукції в умовно-натуральному вираженні:

16200 руб.


                       -4,5 Руб. * 123 500 = -536 т. руб.
Аналогічним чином визначається вплив структури реалізованої продукції на суму виручки (табл. 3.9).
Наведені дані показують, що за рахунок зміни структури продукції виторг від її реалізації збільшилася на 207 т.руб. Це свідчить про збільшення питомої ваги більш дорого вироби «Колодка у загальному обсязі продажів.
Таблиця 3.9
Розрахунок впливу структури
реалізованої продукції на суму виручки
Виріб
Оптова ціна ед.ізд. руб.
Обсяг реалізації продукції, шт.
Виручка за плановими цінами, млн. руб.
Зміна виручки за рахунок структури продукції, т.руб.
план
факт
план
Факт при план. структурі
факт
1
2
3
4
5
6
7
8
Фланець
Вал
Барабан
Колодка
100
200
250
300
43000
26000
25600
24000
42500
25500
25200
25830
4300
5200
6400
7200
4317
5221
6426
7229
4250
5100
6300
7750
-67
-121
-126
+521
Разом
-
118600
119030
23100
23193
23400
+207
Використовуючи описані вище прийоми, можна визначити вплив структури продукції і на інші показники діяльності підприємства: трудомісткість, матеріалоємність, на загальну суму витрат, прибуток, рентабельність і інші економічні показники, що дозволить комплексно, всебічно оцінити ефективність асортиментної і структурної політики підприємства.
3.3 Аналіз ритмічності виробництва та реалізації продукції
Для оцінки виконання плану по ритмічності використовуються прямі і непрямі показники. Прямі показники - коефіцієнт ритмічності, коефіцієнт варіації, коефіцієнт аритмічності, питома вага виробництва продукції за кожну декаду (добу) до місячного випуску, питома вага виробленої продукції за кожний місяць до квартального випуску, питома вага випущеної продукції за кожний квартал до річного обсягу виробництва, питома вага продукції, випущеної в першу декаду звітного місяця, до третьої декади попереднього місяця.
Непрямі показники ритмічності - наявність доплат за понаднормові роботи, оплата простоїв з вини господарюючого суб'єкта, втрати від шлюбу, сплата штрафів за недопоставку і несвоєчасну відвантаження продукції, наявність наднормативних залишків незавершеного виробництва і готової продукції на складах.
Один з найбільш поширених показників - коефіцієнт ритмічності. Величина його визначається шляхом підсумовування фактичних питомих ваг випуску за кожен період, але не більше планового їх рівня:
До ритм. = 29 + 33 + 37,7 = 99,7%.
Таблиця 3.10

Ритмічність випуску продукції по декадах

Декада
Випуск продукції за рік, млн. руб.
Питома вага продукції,%
Виконання плану, коефіцієнт
Частка продукції, зарахована у виконання плану по ритмічності,%
план
факт
план
факт
1
2
3
4
5
6
7
Перша
Друга Третя
6970
7970
8960
7000
8000 9000
29,0
33,3
37,7
29,0
33,0
38,0
1,004
1,003
1,005
29,0
33,0
37,7
Всього за рік
23900
24000
100
100
1,004
99,7
Коефіцієнт варіації ( ) Визначається як відношення середньоквадратичного відхилення від планового завдання за добу (декаду, місяць, квартал) до середньодобовим (среднедекадному, середньомісячного, среднеквартальному) плановому випуску продукції:

де х 2 - квадратичне відхилення від среднедекадного завдання;
п - число сумовних планових завдань;
х - среднедекадное завдання за графіком.
У нашому випадку коефіцієнт варіації становить 0,008.
Це означає, що випуск продукції по декадах відхиляється від графіка в середньому на 0,8%.
Для оцінки ритмічності виробництва на підприємстві розраховується також показник аритмічності як сума позитивних і негативних відхилень у випуску продукції від плану за кожний день (тиждень, декаду). Чим менш ритмічно працює підприємство, тим вище показник аритмічності. У нашому випадку можна сказати, що підприємство працює ритмічно.

3.4. Аналіз факторів і резервів збільшення випуску і реалізації продукції
Вивчивши динаміку і виконання плану по реалізації продукції та виконання договорів поставки, необхідно встановити чинники зміни її обсягу (Додаток 10). Можливі два варіанти методики аналізу реалізації продукції.
Якщо виручка для підприємства визначається за відвантаженням товарної продукції, то баланс товарної продукції матиме вигляд:

Звідси
Якщо виручка визначається після оплати відвантаженої продукції, то товарний баланс можна записати так:

Звідси
де , - Відповідно залишки готової продукції на складах на початок і кінець періоду;
ТП - вартість випуску товарної продукції;
РП - обсяг реалізації продукції за звітний період;
, - Залишки відвантаженої продукції на початок і кінець періоду.
Розрахунок впливу даних факторів на обсяг реалізації продукції виробляється порівнянням фактичних рівнів факторних показників з плановими і обчисленням абсолютних і відносних приростів кожного з них.
Для вивчення впливу цих чинників аналізується баланс товарної продукції (табл. 3.11).
                                                          

Таблиця 3.11

Аналіз факторів зміни обсягу реалізації продукції

Показник
Сума в планових цінах, т.руб.
план
факт
+, -
1
2
3
4
1. Залишок готової продукції на початок року
340
300
-40
2. Випуск товарної продукції
23900
24000
+100
3. Залишок готової продукції на кінець року
1140
900
-240
4. Відвантаження продукції за рік (п.1 + п.2-п.З)
23100
23400
+300
5. Залишок товарів, відвантажених покупцям:
5.1. на початок року
5.2. на кінець року
2900
3500
3200 1900
+300
-1600
6. Реалізація продукції (п.4 + п.5.1-п.5.2)
22500
24700
+2200
З таблиці видно, що план реалізації продукції перевиконаний за рахунок збільшення її випуску і надпланових залишків товарів, відвантажених покупцям на початок року. Негативний вплив на обсяг продажів надали такі фактори: збільшення залишків готової продукції на складах підприємства, а також зростання залишків відвантажених товарів на кінець року, оплата за які не надійшла ще на розрахунковий рахунок підприємства. Тому в процесі аналізу необхідно з'ясувати причини утворення надпланових залишків на складах, несвоєчасної оплати продукції покупцями і розробити конкретні заходи щодо прискорення реалізації продукції та отримання виручки.
Особлива увага приділяється вивченню впливу чинників, що визначають обсяг виробництва продукції. Їх можна об'єднати в три групи:
1) забезпеченість підприємства трудовими ресурсами та ефективність їх використання:
ВП = ЧР * ГВ,
РП = ЧР * ГВ * Дв,
2) забезпеченість підприємства основними виробничими фондами та ефективність їх використання:
ВП = ОПФ * ФО,
РП = ОПФ * ФО * Дв,
3) забезпеченість виробництва сировиною і матеріалами та ефективність їх використання:
ВП = МОЗ * МО,
РП = МОЗ * МО * Дв,
де Дв - частка реалізованої продукції (виручки) у загальному обсязі валової продукції.
Розрахунок впливу даних факторів на обсяг, валової та реалізованої продукції можна провести одним із прийомів детермінованого факторного аналізу. Потім, знаючи причини зміни середньорічної вироблення персоналу, фондовіддачі і матеріаловіддачі, слід встановити їх вплив на випуск продукції шляхом множення їх приросту за рахунок i-го чинника відповідно на фактичну чисельність персоналу, фактичну середньорічну вартість основних виробничих фондів і фактичну суму спожитих матеріальних ресурсів:Основні джерела резервів збільшення випуску і реалізації продукції показані в Додатку
Визначення величини резервів по першій групі проводиться таким чином:де , , - Резерв зростання валової продукції відповідно за рахунок створення нових робочих місць, збільшення фонду робочого часу у зв'язку зі скороченням його втрат та підвищення середньогодинної вироблення;
РКР - резерв збільшення кількості робочих місць;
РФРВ - резерв збільшення фонду робочого часу за рахунок скорочення його втрат з вини підприємства;
РЧВ - резерв зростання середньогодинної вироблення за рахунок удосконалення техніки, технології, організації виробництва і робочої сили;
- Можливий фонд робочого часу з урахуванням виявлених резервів його зростання.
По другій групі резерви збільшення виробництва продукції за рахунок збільшення чисельності обладнання (РК), часу його роботи (РТ) та випуску продукції за одну машино-годину (РЧВ) розраховуються за формулою:По третій групі резерви збільшення випуску продукції обчислюються наступним чином:
а) додаткова кількість i-го матеріалу ділиться на норму його витрати на одиницю i-го виду продукції і множиться на планову ціну одиниці продукції. Потім результати сумуються за всіма видами продукції:

б) надпланові відходи матеріалів діляться на норму їх витрати на одиницю i-го виду продукції і множаться на планову ціну одиниці відповідного виду продукції, після чого отримані результати підсумовуються:

в) плановане скорочення норми витрат i-го ресурсу на одиницю i-го виду продукцій множиться на запланований до випуску обсяг виробництва i-го виду продукції, отриманий результат ділиться на планову норму витрати і множиться на планову ціну цього виробу, після чого підраховується загальна сума резерву валової продукції:

На закінчення аналізу узагальнюють виявлені резерви збільшення виробництва і реалізації продукції (табл.3.12).
Таблиця 3.12

Резерви збільшення випуску продукції

Джерело резервів
Резерви збільшення випуску продукції за рахунок
трудових ресурсів
засобів праці
предметів праці
1
2
3
4
Збільшення кількості ресурсів
Більш повне використання робочого часу
Підвищення продуктивності праці
Скорочення надпланових відходів сировини і матеріалів
Зниження норм витрат сировини і матеріалів
-
1268
200
-
-
-
2345
-
-
-
1215
-

-
123
912
Разом
1468
2345
2250
Резерви збільшення випуску продукції повинні бути збалансовані по всіх трьох групах ресурсів. Максимальний резерв, встановлений за однією з груп, не може бути освоєний до тих пір, поки не будуть виявлені резерви в такому ж розмірі і по інших групах ресурсів.
На нашому підприємстві резерв збільшення випуску продукції обмежений матеріальними ресурсами і становить 2250 млн. руб. Максимальний резерв випуску продукції за рахунок поліпшення використання устаткування може бути освоєний, якщо підприємство знайде ще по трудових ресурсів резервів на суму 877 т. крб. (2345-1468) і з матеріальних ресурсів - на суму 95 т. крб. (2345-2250).
При визначенні резервів збільшення реалізації продукції необхідно, крім даних резервів, врахувати надпланові залишки готової продукції на складах підприємства і відвантаженої покупцям. При цьому слід враховувати попит на той чи інший вид продукції і реальну можливість її реалізації.
ВИСНОВОК
У цій дипломній роботі було розглянуто синтетичний і аналітичний облік випуску і реалізації готової продукції на прикладі ЗАТ «ЦІМС», діяльність якого пов'язана з виробництвом металевих виробів.
Актуальність даної теми полягає в тому, що кінцевим результатом діяльності будь-якого виробничого підприємства є випуск готової продукції, виконання робіт або надання послуг. У результаті, вартість готової продукції, робіт, послуг переходить зі сфери виробництва в сферу обігу.
Метою цієї дипломної роботи було розгляд порядку обліку і контролю випуску і продажу готової продукції на конкретному підприємстві - ЗАТ «ЦІМС», а також проведення економічного аналізу випуску і реалізації готової продукції.
Синтетичний облік випуску продукції на ЗАТ «ЦІМС» ведеться з використанням рахунку 40 "Випуск продукції (робіт, послуг)".
Для узагальнення даних про випуск продукції за звітний період бухгалтерією підприємства використовується накопичувальна відомість.
Випущена з виробництва продукція передається на склад готової продукції і оформляється накопичувальної приймально-здавальної накладної, в якій провадяться записи по кожному найменуванню деталей.
Складський облік ведеться матеріально відповідальними особами на картках обліку продукції, в яких відображаються наявність та рух готової продукції в штучних одиницях виміру.
На підставі підсумкових даних карток аналітичного обліку після закінчення місяця складається сортова оборотна відомість. Вартісні підсумкові дані сортовий оборотної відомості відповідають даними Головної книги по рахунку 43 "Готова продукція".
Для обліку виручки від продажу продукції, її собівартості, отриманих від покупців податків і виявлення фінансових результатів з основної діяльності ЗАТ «ЦІМС» використовується синтетичний рахунок 90 "Продажі". Облік операцій за субрахунками рахунку 90 "Продажі" ведеться у спеціальній відомості обліку за субрахунками рахунку 90 «Продажі».
Виручка від продажу ЗАТ «ЦІМС» облікової політикою підприємства визначена методом відвантаження.
Аналітичний облік продажів ведеться у відомості аналітичного обліку за рахунком 90 «Продажі».
Відпускається зі складу продукція оформляється відділом збуту ЗАТ «ЦІМС» на підставі договору поставки та графіка відвантаження продукції наказом-накладної, який надходить в бухгалтерію для виписки розрахункових документів.
Загалом порядок обліку готової продукції ЗАТ «ЦІМС» відповідає порядку, закріпленому в обліковій політиці, яка, у свою чергу, відповідає положенням чинних нормативних документів. Дані бухгалтерської звітності відповідають даним, рознесеним в облікових регістрах підприємства (журналах-ордерах та накопичувальних відомостях) і підтверджені даними інвентаризації.
Основними недоліками обліку випуску і продажу готової продукції в ЗАТ «ЦІМС» є наступні моменти:
1. В оформленні первинних облікових документів з випуску готової продукції мають місце деякі недоліки щодо заповнення додаткових реквізитів первинних документів, наприклад, у прибутковому ордері за ф. М-4 без номера від 15 січня 2006 року не заповнено найменування організації і немає розшифровки підпису особи, яка здала продукцію на склад.
2. За деякими видами продукції в картках складського обліку не виведений залишок готової продукції на кінець періоду.
3. По ряду договорів, укладених з покупцями, закінчився термін їх дії, а додаткові угоди не укладені. Даний факт є істотним упущенням бухгалтерських працівників і працівників відділу продажів. Пом'якшувальною обставиною слугує той факт, що контрагенти за даними договорами є постійними клієнтами ЗАТ «ЦІМС».
4. Але найістотнішим недоліком роботи бухгалтерської служби ЗАТ «ЦІМС» є відсутність системи внутрішнього контролю з обліку випуску продукції.
Основним недоліком роботи бухгалтерської служби ЗАТ «ЦІМС» є відсутність системи внутрішнього контролю з обліку випуску продукції. Тому в роботі була запропонована програма системи внутрішнього контролю на підприємстві з обліку випуску і продажу готової продукції.
Внутрішній контроль організації бухгалтерського обліку випуску і продажу готової продукції повинен проводитися за напрямами:
· Вивчення облікової політики в частині використання рахунку 40 "Випуск продукції (робіт, послуг)";
· Здійснення арифметичної перевірки розрахунків відхилень фактичної виробничої собівартості, випущеної з виробництва продукції, від нормативної (планової) собівартості;
· Перевірка правомірності розподілу витрат на продаж рахунку 44 "Витрати на продаж" за видами продукції;
· Перевірка достовірності відображення сум фактичної собівартості відвантаженої продукції на підставі даних аналітичного обліку та первинних документів складського обліку та правильності (своєчасності) відображення суми виручки за відвантажену продукцію на рахунку 90 "Продажі" на підставі первинних документів.
Дана організація внутрішнього контролю на підприємстві дозволить отримати об'єктивну оцінку повноти, своєчасності та достовірності відображення в обліку і звітності показників виручки від продажу, собівартості проданої продукції, управлінських і комерційних витрат та прибутку (збитку) від продажу.
У роботі був також проведений аналіз випуску і продажу готової продукції ЗАТ «ЦІМС».
Аналіз основних техніко-економічних показників роботи підприємства виявив, що в цілому показники діяльності у звітному періоді в динаміці з попереднім значно покращилися. Проаналізувавши випуск продукції, можна зробити висновок, що обсяги виробництва за ці роки зросли на 24,4%. Одночасно з цим збільшується і реалізація продукції на 17,0%. Таким чином, можна сказати, що підприємство знайшло свою нішу на ринку товарів, і воно має своїх постійних клієнтів-покупців.
Проаналізувавши обсяг продажів продукції за видами можна сказати, що продаж металевих виробів має стійку тенденцію до зростання,
Також в дипломній роботі було проведено аналіз виконання плану по асортименту продукції, і, можна сказати, що по деталях «Фланець» і «Барабан» йде перевиконання на 12,5% і 8,3% відповідно. І тільки по деталі "Вал" йде недовиконання плану на 8,3%. В цілому план по асортименту продукції в 2005 році виконано на 99,4%.
В якості основного резерву підвищення прибутковості виробництва готової продукції ЗАТ «ЦІМС» можна виділити впровадження нових, більш прогресивних потужностей, або модернізація існуючих виробничих потужностей. Саме це дозволить підприємству підвищити продуктивність праці, знизити непродуктивні витрати, ввести режим економії, а, отже, і понизити собівартість продукції за рахунок більш економного використання сировини і підвищити якість виробленої продукції.
Все це дозволить підприємству не лише збільшити обсяг виробництва і реалізації продукції, але і зберегти позиції на місцевому ринку виробництва металевих виробів, що забезпечить стабільний розвиток підприємства.
На ЗАТ «ЦІМС» резерв збільшення випуску продукції обмежений матеріальними ресурсами і становить 2250 млн. рублів. Максимальний резерв випуск продукції за рахунок поліпшення використання устаткування може бути освоєний, якщо підприємство знайде ще по трудових ресурсів 877 тис. рублів, а з матеріальних ресурсів - 95 тис. рублів.
У цілому пропоновані заходи з удосконалення обліку випуску і продажу готової продукції, а також заходи щодо збільшення даних показників дозволять значно підвищити ефективність діяльності даного підприємства.
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ
Федеральний закон від 21 листопада 1996 р. N 129-ФЗ "Про бухгалтерський облік" (з ізм. І доп. Від 23 липня 1998, 28 березня, 31 грудня 2002, 10 січня, 28 травня, 30 червня 2003 року .)
Наказ Мінфіну РФ від 31 жовтня 2000 р. N 94н "Про затвердження Плану рахунків бухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльності організацій і інструкції по його застосуванню" (з ізм. І доп. Від 7 травня 2003 р.)
Наказ Мінфіну РФ від 6 липня 1999 р. N 43н "Про затвердження Положення з бухгалтерського обліку" Бухгалтерська звітність організації "ПБУ 4 / 99"
Наказ Мінфіну РФ від 9 червня 2001 р. N 44н "Про затвердження Положення з бухгалтерського обліку" Облік матеріально-виробничих запасів "ПБУ 5 / 01"
Наказ Мінфіну РФ від 28 грудня 2001 р. N 119н "Про затвердження Методичних вказівок по бухгалтерському обліку матеріально-виробничих запасів" (із змінами від 23 квітня 2002 р.)
Коментар до Положення з бухгалтерського обліку "Облік матеріально-виробничих запасів" ПБУ 5 / 01, затвердженого наказом Міністерства фінансів Російської Федерації від 9 червня 2001 р. від 44н / / "Нове в бухгалтерському обліку та звітності", NN 17-18, вересень 2004 р.
Алексєєва М.М. Планування діяльності фірми. - М.: Фінанси і статистика, 2005 - 449 с.
Баканов М. І., Шеремет А. Д. Теорія економічного аналізу. - М.: Фінанси і статистика, 2004 - 345 с.
Балабанов І.Т. Аналіз і планування фінансів господарюючого суб'єкта. - М.: Фінанси і статистика, 2004 - 524 с.
Барногльц С.Б., Економічний аналіз господарської діяльності на сучасному етапі розвитку, М.: Фінанси і статистика, 2005 - 284 с.
Барногльц С. Б., Економічний аналіз господарської діяльності підприємств і об'єднань, М.: Фінанси і статистика, 2004 - 427 с.
Бикадоров В.Л., Алексєєв П.Д. Фінансово-економічний стан підприємства. - М.: ПРІОР-Стрікс, 2004 - 382 с.
Врублевський Н.Д., Рендухов І.М. Облік випуску і продажів продукції в промисловості. - "Бухгалтерський облік", 2005 р.
Захар'їн В.Р. Облік готової продукції відповідно до методичних вказівок Мінфіну РФ: Навчально-методичний посібник. - М.: Видавництво «Справа і Сервіс», 2005. - 160 с.
Кир'янова З.В. Теорія бухгалтерського обліку. - М.: Бухгалтерський облік, 2004.-254с.
Ковальов К. В. Фінансовий аналіз: Управління капіталом. Вибір інвестицій. Аналіз звітності. - М.: Дзеркало, 2000 - 529 с.
Кондраков Н.П. Бухгалтерський облік. Навчальний посібник. - "ІПБ-БІНФА", 2004 р.
Методика економічного аналізу діяльності промислового підприємства / Під. ред. А. І. Бужинського, А. Д. Шеремета - М.: Фінанси і статистика, 2004 - 457 с.
Новіков Д.Ю. Витрати організації: бухгалтерський та податковий облік. - "Бератор-Прес", 2005 р.
Оцінка матеріально-виробничих запасів: обліково-податкові аспекти / / Випуск АКДИ БП N 31, серпень 2005
Павлова Л.М. Фінанси підприємств: Підручник. - М.: Фінанси, «ЮНИТИ», 2004 - 437 с.
Сотникова Л.В. Бухгалтерська звітність організації. - М.: Інститут професійних бухгалтерів Росії: Інформаційне агентство «ІПБР - БІНФА», 2005. - 363 с.
Довідник кореспонденцій рахунків бухгалтерського обліку / Под.ред.
А.С. Бакаєва. - М.: Інститут професійних бухгалтерів Росії: Інформаційне агентство «ІПБ - БІНФА», 2004. - 608 с.
Уткін Е.А. Фінансовий менеджмент: Підручник для вузів. - М.: Дзеркало, 2004 - 437 с.
Фінанси: Навчальний посібник / За ред. Ковальової А.М. - М.: Фінанси і статистика, 2004 - 581 с.
Фінанси: Підручник для вузів / Під ред. Романовського М.В., Врублевської О.В., Сабантуй Б.М. - М.: Юрайт, 2004 - 361 с.
Фомічова Л.П. Коментарі до Положень по бухгалтерському обліку (ПБУ 1/98-20/03). - Система ГАРАНТ, 2005 р.
Хендріксен Е.С., Ван Бреда М.Ф. Теорія бухгалтерського обліку: Пер. з англ. / Под ред. Я.В. Соколова. - М.: Фінанси і статистика, 2004.
Чеборюкова В.В. Бухгалтерський облік. Типові проводки. Складання звітності: практ.пособіе. - М.: ТК Велбі, Вид-во Проспект, 2005.-432 с.
Четиркін Є.М. Методи фінансових і комерційних розрахунків. -М.: Фінанси, 2004 - 148 с.
Шеремет А. Д., Сейфулін Р. С. Методика фінансового аналізу. -М.: Фінанси і статистика, 2005 - 396 с.
Додаток 1
ЗАТ «ЦІМС»
Відомість залишків готової продукції на складі станом
на 1 січня 2006
№ п / п
Найменування продукції
Од.вим
Кількість
Облікова ціна, крб.
Сума, руб.
1
2
3
4
5
6
1
Фланець ЕКТ 02.01.001
шт.
300
100
30000
2
Вал ЕКТ 02.01.002
шт.
140
200
28000
3
Барабан ЕКТ 02.01.003
шт.
310
250
77500
4
Колодка УМ 03.01-2
шт.
100
300
30000
Разом
850
165000
Додаток 2


Сортова оборотна відомість обліку готової продукції
ЗАТ «ЦІМС» за березень 2006 р.
Продукція
Од.
ізм
Ціна,
руб.
Залишок на 01.03.06
Прихід
Витрата
Залишок на
01.04.06
Номен-Клат-
рний
номер
Найменування
Кількість
Сума
Кількість
Сума
Кількість
Сума
Кількість
Сума
021
Фланець
шт.
100
300
30000
2000
600000
2000
600000
300
30000
022
Вал
шт.
200
140
28000
1500
300000
1000
200000
640
128000
023
Барабан
шт.
250
310
77500
2160
540000
2000
500000
470
117500
024
Колодка
шт.
300
100
30000
850
255000
850
255000
100
30000

Додаток 3

Накопичувальна відомість випуску готової продукції ЗАТ «ЦІМС» за березень 2006 р.
Накладна
Фланець
шт.
Вал,
шт.
Барабан, шт.
Колодка, шт.
Всього
дата
номер
10.03
64
500
500
800
300
2100
12.03
68
500
500
700
200
1900
15.03
73
1000
500
660
350
2510
І т. д.
Разом
2000
1500
2160
850
6510
Продажна ціна виробу, руб.
100
200
250
300
-
Вартість виробу за продажними цінами, руб.
600000
300000
540000
255000
1695000
Фактична собівартість виробів, руб.
550000
400000
550000
150000
1650000
Відхилення (+, -)
-50000
+100000
+10000
-105000
-45000


Додаток 4

Наказ-накладна N 72
Склад
Рахунок
Кому відпущено
Договір
Код покупця
Дата відпустки
номер
дата
номер
дата
1
56
05.02.2006
ТОВ «Веза»
47
05.01.2006
32015
05.02.2006 р.
Продукція
Од. ізм.
Кількість
Ціна, руб.
Сума без ПДВ, руб.
ПДВ
Сума з урахуванням ПДВ, руб.
номенклатурний номер
найменування
заявлено
відпущено
ставка,%
сума,
Руб.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
01
Колодка
шт.
847
847
300
254238
18
45762
300000
Триста тисяч гривень 00 копійок
Разом
254238
45762
300000
Число місць 1 Маса вантажу 60 кг
Відпуск дозволив ______________
(Підпис)
Відпустка проізвел_______________
(Підпис)
Вантаж прінял___________________

Додаток 5
Типова форма № М-15
Затверджена постановою Держкомстату Росії
від 30.10.97 № 71а
НАКЛАДНА №
28
на відпуск матеріалів на сторону
Коди
Форма по ОКУД
0315007
Організація
ЗАТ «ЦІМС»
за ЄДРПОУ
42217083
Дата
складання
Код
виду
операції
Відправник
Одержувач
Відповідальний
за поставку
структурний підрозділ
вид
діяльності
структурний підрозділ
вид
діяльності
структурний підрозділ
вид
діяльності
код
виконавця
05.02
Склад
ТОВ «Веза»
Склад
Підстава
Наказ № 28
Кому
ТОВ «Веза»
Через кого
Водій Петров О.М.
Кореспондуючий
рахунок
Матеріальні цінності
Одиниця виміру
Кількість
Ціна,
руб.коп.
Сума без урахування ПДВ,
руб.коп.
Сума ПДВ,
руб.коп.
Всього з урахуванням ПДВ,
руб.коп.
Номер
Порядковий номер запису за складською картотекою
рахунок,
субрахунок
код аналі-
тичного
обліку
найменування, сорт,
розмір, марка
номенкла-
турний номер
код
наймену-
вання
належить відпустити
відпущено
інвентарний
паспорти
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
43-1
Колодка УМ 03.01-2
3
1
шт
847
847
300
254238
45762
300000
16
Зворотний бік форми № М-15
Усього відпущено
Восемсот сорок сім штук
Найменування Колодка УМ 03.01-2
прописом
на суму
Триста тисяч
руб.
00
коп. в тому числі сума ПДВ
45782
руб.
00
коп.
прописом
Відпуск дозволив
Начальник
Гучанін
Гучанін Л.А
Головний бухгалтер
Коняхіна
 
Коняхіна С.В.
посаду
підпис
розшифровка підпису
підпис
розшифровка підпису
Відпустив
Комірник
Байков
Байкоа А.М.
Отримав
Водій
Петров
Петров О.М.
посаду
підпис
розшифровка підпису
посаду
підпис
розшифровка підпису
Додаток 6
Правил ведення журналів обліку отриманих і виставлених рахунків-фактур,
книг покупок і книг продажів при розрахунках з податку на додану вартість,
затвердженим постановою Уряду Російської Федерації від 2 грудня 2000 р. № 914
(У редакції постанови Уряду Російської Федерації від 27 липня 2002 р. № 575)
Рахунок-фактура №
28
від «
05
»
02.2006 р.
(1)
Продавець
ЗАТ «ЦІМС»
(2)
Покупець
ТОВ «Веза»
(6)
Адреса
142400 М.О. Г.Ногінск ул.Індустіальная д.41
(6а)
ІПН покупця
5031024804/503101001
(6б)
Найменування товару
(Опис виконаних робіт,
наданих послуг)
Одиниця виміру
Кількість
Ціна (тариф) за одиницю виміру
Вартість товарів (робіт, послуг), всього без податку
У тому числі акциз
Податкова ставка
Сума податку
Вартість товарів (робіт, послуг), всього з урахуванням податку
Країна походжу-
дення
Номер вантажної митної декларації
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Колодка УМ03.01-2
шт
847
300
254238
18
45762
300000
Всього до оплати Триста тисяч гривень 00 копійок
45762
300000
Керівник організації Головний бухгалтер
(Індивідуальний підприємець) (реквізити свідоцтва
про державну реєстрацію
індивідуального підприємця)
М.П.
Видав (підпис відповідальної особи від продавця)
П р и м і т а н і е. Перший примірник - покупцю, другий примірник - продавцеві.

Додаток 7

ЗАТ «ЦІМС»
Відомість № 16.
Відвантаження та реалізація продукції за лютий 2006 р.
Дата та № ТТН
Найменування покупця
Вартість відвантаженого товару
Дата оплати
Всього
Без ПДВ
ПДВ
04.02. № 51
ТОВ «КЗПМ»
192000
162712
29288
10.01
05.02. № 52
ТОВ «Веза»
300000
254238
45762
02.01
07.02. № 53
ТОВ «Веза»
346000
293220
52780
05.01
10.02. № 54
ТОВ «Веза»
420000
355932
64068
12.01
11.02. № 55
ТОВ «Веза»
280000
237288
42712
11.01
13.02. № 56
ТОВ «Екотон»
186000
157627
28373
10.01
17.02. № 57
ТОВ «Екотон»
60000
50847
9153
20.01
21.02. № 58
ТОВ «Веза»
120000
101695
18305
20.01
24.02. № 59
ТОВ «КЗПМ»
240000
203390
36610
23.01
25.02. № 60
ТОВ «Веза»
130000
110170
19830
27.01
28.02. № 61
ТОВ «Екотон»
86000
72881
13119
28.01
*
Разом
2360000
2000000
360000

                                                                                                             Додаток 8
       
                                                                                                                   
       Журнал господарських операцій ЗАТ «ЦІМС» за лютий 2006 року.
№ пп
Короткий зміст господарської операції
Проводка

Сума

Д
До
1
Списано фактична собівартість готової продукції в основне виробництво
40
20
1900000
2
Оприбутковано випущена продукція за нормативною собівартістю
43
40
1900000
3
Списано відхилення фактичної собівартості готової продукції від нормативної собівартості
90 / 2
43
190000
4
Списано фактична собівартості готової продукції
90 / 2
43
1900000
5
Відображено суму ПДВ по відвантаженої продукції
90 / 3
68
360000
6
Здійснено комерційні витрати
44
76
30000
7
Списані загальногосподарські витрати
90 / 2
26
50000
8
Списані загальногосподарські витрати
90 / 2
26
50000
9
Списані комерційні витрати
90 / 2
44
30000
10
Списано прибуток від реалізованої продукції
90 / 9
99
20000
11
Товари реалізовані, покупцям пред'явлена ​​рахунок - фактура
62
90 / 1
2360000
12
Нараховано суму ПДВ з реалізованої продукції
90 / 3
68
360000
13
Надійшли платежі за реалізовану продукцію
51
62
2360000
Додаток 9
Об'єкти економічного аналізу ЗАТ «ЦІМС»
Динаміка та виконання плану виробництва і реалізації готової продукції
Асортимент і структура готової продукції
Ритмічність виробництва та реалізації продукції
Фактори і резерви збільшення випуску і реалізації готової продукції
Об'єкти аналізуРис.1


Додаток 10
Джерела резервів збільшення обсягів
реалізації продукції ЗАТ «ЦІМС»
Резерви зростання обсягу реалізації продукції
Резерви зростання виробництва продукції
Резерви скорочення нереалізованої продукції
За рахунок поліпшення використання трудових ресурсів
За рахунок поліпшення використання основних фондів
За рахунок поліпшення використання сировини та матеріалів
Створення додаткових робочих місць
Придбання додаткових машин і устаткування
Додаткове придбання сировини і матеріалів
Скорочення втрат робочого часу
Більш повне використання їх фонду робочого часу
Скорочення надпланових відходів сировини і матеріалів
Підвищення рівня продуктивності праці
Підвищення продуктивності роботи обладнання
Скорочення норм витрат сировини й матеріалів на одиницю продукції


Рис.2

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ
Державні освітні установи
ВИЩОЇ ОСВІТИ
МОСКОВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ІНДУСТРІАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
(ГОУ МГИУ)
Кафедра «Бухгалтерський облік, аналіз і аудит»
                                                                                                                                                     
Ілюстративний
МАТЕРІАЛ
ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ
За спеціальністю «Бухгалтерський облік, аналіз і аудит»
                                                                                                                                                     
На тему Облік випуску та реалізації готової продукції (на прімере_______
ЗАТ «ЦІМС»)
                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                     
Студент-дипломник                                     А.В. Тархова
(Особистий підпис) І.О. Прізвище
Керівник роботи,
посаду, звання                                     Н.В. Ципкіна.
(Особистий підпис) І.О. Прізвище
ДОПУСКАЄТЬСЯ ДО ЗАХИСТУ
Завідувач кафедрою,
к.е.н., професор __________________ В.А. Клячин
(Особистий підпис)
МОСКВА 2006
ЛИСТ 2
Асортимент продукції ЗАТ «ЦІМС»
Найменування продукції
Кількість реалізованої продукції в 2005р., Шт.
Ціна за од.
вироби,
руб.
1
2
3
Фланець ЕКТ 02.01.001
45000
100
Вал ЕКТ 02.01.002
27500
200
Барабан ЕКТ 02.01.003
26000
250
Колодка УМ 03.01-2
25000
300


Основні техніко-економічні показники ЗАТ «ЦІМС» за 2005р.
Показники
2005
1
2
1.Виручка від звичайної діяльності, млн. руб.
23044,0
2.Об'ем продажів, шт.
119030
3.Себестоімость продажів, млн. руб.
21850,0
4.Внереалізаціонние доходи, тис. руб.
500,0
5.Внереалізаціонние витрати, тис. руб.
120,0
6.Прібиль (збиток) від звичайної діяльності, млн. руб.
1930,0
7.Рентабельность продукції,%
8,3
8.Среднегодовая вартість основних виробничих фондів, тис. руб.
243,1
9.Среднеспісочная чисельність працівників, чол.
86

ЛИСТ 3
Виписка з відомості № 16
Лютий 2006
Рух готових виробів в ціннісному вираженні (рахунок 40)

Показники
За обліковими цінами
За фактичною собівартістю
Підстава для запису
1
2
3
4
Залишок на початок місяця
Надходження з виробництва
Разом надходження із залишком
2000000
1800000
3800000
2100000
2000000
4100000
Відомість № 15 за минулий місяць
Відомість випуску готової продукції за звітний місяць
Відношення фактичної собівартості до облікової
Реалізованих,
відвантажених за
звітний місяць
Залишок на кінець місяця
1900000

1900000
7,89%
1400000

2010000
Розрахунковим шляхом = (100000 +200000) /
(2000000 +1800000)
= 7,89%
II розділ відомості № 15
за звітний період.
Розрахунковим шляхом звіряється з головною книгою

ЛИСТ 4

ЗАТ «ЦІМС»
Приймально-здавальна накладна № 17 за 1 - 6 лютого 2006
Дата та інші показу-
ки
Найменування вироби
Підписи відповідальних осіб
Фланець
Вал
Барабан
Колодка
Контролера ВТК
Здала
При
нявшего
1
2
3
4
5
6
7
8
02.02
750
500
300
500
1
03.02
650
550
450
360
1
04.02
800
768
140
250
2
05.02
900
400
520
180
2
06.02
1100
300
360
490
1
Разом
4200
2518
1770
1780
2
Облікова ціна (грн.)
100
200
250
300
Сума (грн.)
420000
503500
442500
534000

ЛИСТ 5

Схема процесу оформлення і передачі накладних

при реалізації готової продукції в ЗАТ «ЦІМС»

Відділ збуту
4 примірники накладної


Бухгалтерія


Відділ збуту
4 примірники накладної

Матеріально-відповідальній особі
У бухгалтерію (для рахунок-фактури)
Покупцеві
4-й примірник в службу охорони (на прохідну)
ref SHAPE \ * MERGEFORMAT


Рис.1

ЛИСТ 6
Динаміка виробництва товарної продукції ЗАТ «ЦІМС»


Рис.2
Динаміка реалізації товарної продукції ЗАТ «ЦІМС


Рис.3
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ
Державні освітні установи
ВИЩОЇ ОСВІТИ
МОСКОВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ІНДУСТРІАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
(ГОУ МГИУ)
РЕЦЕНЗІЯ
на дипломну роботу
Студента Тархова Анастасії Володимирівни
(Прізвище ім'я по батькові)
На тему Облік і аналіз випуску і реалізації готової продукції (на прикладі ЗАТ «ЦІМС»)
                                                                                                                                                     
Рецензент Коняхіна Світлана Вікторівна, ЗАТ ЦІМС », головний бухгалтер
(Прізвище Ім'я По батькові, місце роботи, займана посада)
Дипломна робота Тархова А.В. присвячена проблемам випуску і реалізації готової продукції. Можна з упевненістю сказати, що тема дипломної роботи та її зміст відповідають затвердженому завданню; обсяг пояснювальної записки та графічної частини відповідають встановленим норматівам.__________________
Актуальність теми дипломної роботи, необхідної для прийняття управлінських рішень очевидна. У роботі найкращим чином розкриті теоретичні основи нормативного регулювання, методи та етапи обліку випуску і реалізації готової продукції. Особливий інтерес в дипломній роботі представляє друга глава, в якій наводиться приклад методології обліку випуску і реалізації готової продукції на підприємстві ЗАТ «ЦІМС». Роботу вигідно відрізняє детальне дослідження питань аналізу випуску і реалізації готової продукції. Зокрема цьому аспекту приділяється третій розділ дипломної роботи, в якій добре висвітлена проблема аналізу випуску і реалізації готової продукціі._____________
Практична значимість даної роботи в тому, що основні висновки та пропозиції можуть бути використані для вдосконалення обліку випуску і реалізації готової продукции._______________________________________________
В цілому, робота відповідає вимогам, пред'явленим до роботи подібного роду. При написанні дипломної роботи Тархова А.В. проявила себе грамотним студентом і заслуговує присвоєння кваліфікації економіст за фахом «Бухгалтерський облік, аналіз і аудит»
 
Рецензент _________________ (__Коняхіна С.В._)
Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Бухгалтерія | Диплом
603.9кб. | скачати


Схожі роботи:
Облік і аналіз випуску і реалізації готової продукції на прикладі ЗАТ ЦІМС
Облік випуску готової продукції та її реалізації
Облік випуску відвантаження та реалізації готової продукції
Облік і аналіз готової продукції на прикладі ЗАТ Робочий
Облік і аналіз випуску готової продукції
Облік готової продукції та аналіз реалізації продукції на виробничих підприємствах
Облік готової продукції та аналіз реалізації продукції на виробництв
Аудит випуску готової продукції та її реалізації
Аудит випуску та реалізації готової продукції
© Усі права захищені
написати до нас