Облік фінансових інвестицій

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

ТОРГОВО-ЕКОНОМІЧНИЙ КОЛЕДЖ Казпотребсоюза
Допущена до захисту
«__» _______ 2009
Результати захисту
_________________
Курсова робота
з дисципліни: «Бухгалтерський облік у галузях»
на тему: Облік фінансових інвестицій
Керівник: Арушанова М.А.
Виконала: студентка гр.31 бух,
Пушкарьова О.
АСТАНА 2009

Зміст
Введення
Глава 1. Інвестиції як форма вкладення капіталу
1.1 Поняття про інвестиції та їх класифікація
1.2 Оцінка інвестицій як складова частина обліку
Глава 2. Загальна методика обліку фінансових інвестицій
2.1 Облік короткострокових фінансових інвестицій
2.2 Облік довгострокових фінансових інвестицій
Глава 3. Організація обліку фінансових інвестицій на прикладі АТ "Еріда"
3.1 Показники фінансової діяльності АТ "Еріда"
3.2 Облік фінансових інвестицій на прикладі АТ "Еріда"
Висновок
Список використаної літератури \ t "Заголовок_2; 2; Заголовок_1; 1"

Введення
Однією з найважливіших сфер діяльності будь-якої підприємницької фірми є інвестиційна діяльність. Фінансові ресурси підприємства направляються на фінансування поточних витрат та на інвестиції. Слово "інвестиції" зовсім недавно стало широко вживаним. Але далеко не всі правильно розуміють його. У зв'язку з цим відмінною рисою знаючого бухгалтера є добре володіння як самим терміном, так і прийомами бухгалтерського обліку, що стосуються фінансових інвестицій.
Інвестиції важливий фактор забезпеченості високих і стійких темпів розвитку економіки, впровадження досягнень науково-технічного прогресу, розвитку інфраструктури. У справі розвитку особлива роль належить банкам, що спеціалізуються на фінансуванні та довгостроковому кредитуванні підприємств, та інвестиційним фондам, створюваним для безпосереднього проведення процесу створення акціонерних товариств, розпорядження належним державі пакетів акцій, проведення обміну та реалізації акцій підприємств. Тим самим фонди сприяють переливання капіталу в найбільш прибуткові галузі економіки і підприємств.
Слід мати на увазі, що фінансові інвестиції пов'язані з певним ризиком для інвесторів як при внутрішніх, так і при зовнішніх інвестиціях. Цей ризик пов'язаний з можливим некваліфікованим керівництвом, поганою організацією обліку і контролю, змінами в курсах валют, процентних ставках, труднощами залучення середньострокових і короткострокових кредитів і т.д. Існує також ризик стихійних лих і політичний ризик, який повинні враховувати інвестори. Законодавство Республіки Казахстан направлено на підтримку інвестицій у різні галузі економіки. У республіки розроблена система пільг і преференцій, спрямована на ефективну реалізацію інвестиційних проектів.
Метою інвестицій в кінцевому підсумку є: впровадження нових технологій, передової техніки і «ноу-хау», насичення внутрішнього ринку високоякісними товарами та послугами; державна підтримка і стимулювання вітчизняних товаровиробників, розвиток експортоорієнтованих та імпортозамінних виробництв; раціональне і комплексне використання сировинної бази Республіки Казахстан; впровадження системи безперервного навчання місцевих кадрів, підвищення рівня їх кваліфікації; забезпечення інтенсифікації виробництва, поліпшення навколишнього природного середовища. Важлива роль у справі піднесення і розвитку галузей економіки республіки належить іноземним інвестиціям.
Завдання, які ставляться інвесторами при інвестуванні коштів, різняться в залежності від виду фінансових інвестицій. Це може бути збільшення доходу (гроші роблять гроші), вкладення капіталів, щоб уникнути (або знизити) наслідки інфляції, зменшити вплив негативних факторів на основні види діяльності [як сторонніх - конкуренції, втрати ринків збуту, зростання цін на споживані матеріали і енергоносії та т . д., так і внутрішніх - збільшення собівартості продукції (робіт, послуг), затоварення продукції і т.д.]. У будь-якому випадку слід відзначити різноманіття видів, форм і структур фінансових інвестицій, що відповідно впливає на порядок їх відображення в обліку організації. Об'єктом дослідження моєї курсової роботи є різні види фінансових інвестицій та операції з ними.
Метою даної роботи є вивчення теорії та практики бухгалтерського обліку фінансових інвестицій.
Завдання дослідження вивчення теоретичної бази бухгалтерського обліку фінансових інвестицій; аналіз особливостей обліку різних інвестицій.

Глава 1. Інвестиції як форма вкладення капіталу
1.1 Поняття про інвестиції та їх класифікація
Поряд з основним напрямком своєї діяльності кожне підприємство може також здійснювати і фінансові інвестиції. Безпосередньо це виражається в придбанні підприємством на фінансовому ринку, з метою отримання в майбутньому економічних вигод, різного роду цінних паперів: акцій, облігацій, векселів та ін
Саме поняття інвестиції (від лат. Investio - одягаю) означає вкладення державного або приватного капіталу у власній країні чи за кордоном з метою отримання доходу в підприємства різних галузей, підприємницькі проекти, соціально-економічні програми, інноваційні проекти. [1]
Інвестиції є невід'ємною складовою частиною сучасної економіки. Інвестиції - це те, що «відкладають» на завтрашній день, щоб мати можливість більше споживати в майбутньому. Одна частина інвестицій - це споживчі блага, які не використовуються в поточному періоді, а відкладаються в запас (інвестиції на збільшення запасів). Інша частина інвестицій - це ресурси, які направляються на розширення виробництва (вкладення в будинки, машини і споруди).
Джерелом інвестицій є новостворена вартість або, так звана, сберегаемая частина чистого доходу. Підприємства (підприємці) мобілізують його за рахунок власного доходу (тобто самофінансування) і на ринку позикових капіталів (залучені кошти).
Різноманіття об'єктів фінансування зумовлює наступну класифікацію інвестицій.
По-перше, за критерієм призначення та мети придбання, розрізняють реальні інвестиції (вкладення капіталу в промисловість, сільське господарство, будівництво, освіта тощо) та фінансові (покупка цінних паперів).
Реальні інвестиції (прямі інвестиції) представляють собою вкладення капіталу в будь-яку галузь економіки чи підприємство, результатом чого є утворення нового капіталу або приріст наявного капіталу (будівлі, обладнання, товарно-матеріальні запаси і т.д.). Це вкладення, спрямовані на збільшення основних фондів підприємства як виробничого, так і невиробничого призначення.
Фінансові інвестиції (портфельні) - вкладення капіталу (державного або приватного) в акції, облігації, інші цінні папери, випущені державою і приватними компаніями, розміщені на депозитних рахунках банків та інших фінансових установ, пов'язані безпосередньо з титулом власника, що дає право на отримання доходів від власності.
Фінансові інвестиції - це активи, що використовуються суб'єктом з метою отримання доходу (наприклад роялті, відсотків, дивідендів та орендної плати), приросту інвестованого капіталу або отримання іншої вигоди (наприклад, в результаті комерційних угод).
Фінансові інвестиції можуть стати як додатковим джерелом капітальних вкладень, так і предметом біржової гри на ринку цінних паперів. Але частина портфельних інвестицій вкладення в акції підприємств різних галузей матеріального виробництва за своєю природою нічим не відрізняються від прямих інвестицій у виробництво. До фінансових інвестицій також відносяться інвестиції в нерухомість, яка не перебуває в експлуатації.
По-друге, по періоду інвестування, на підставі його виділяють короткострокові та довгострокові інвестиції.
Короткострокові інвестиції - вкладення грошових коштів на період до одного року.
Довгострокові інвестиції - вкладення коштів у реалізацію проектів, які будуть забезпечувати одержання фірмою вигод протягом періоду, що перевищує один рік.
По-третє, за характером участі фірми в інвестиційному процесі, виділяють прямі і непрямі інвестиції.
У випадку прямих інвестицій мається на увазі безпосередню участь фірми-інвестора у виборі об'єктів вкладення капіталу, до них відносяться капітальні вкладення, вкладення в статутні фонди інших фірм, у деякі види цінних паперів.
Непрямі інвестиції мають на увазі участь в процесі вибору об'єкта інвестування посередника, інвестиційного фонду або фінансового посередника. Найчастіше це інвестиції в цінні папери.
По-четверте, в залежності від форми власності коштів, що інвестуються, розрізняють приватні та державні інвестиції.
Приватні інвестиції характеризують вкладення засобів фізичних осіб і підприємницьких організацій недержавних форм власності.
Державні інвестиції - це вкладення коштів державних підприємств, а також коштів державного бюджету різних його рівнів і державних позабюджетних фондів.
По-п'яте, з регіональної приналежності, діляться на національні та іноземні.
Іноземні інвестиції можуть здійснюватися у формі участі в статутному капіталі юридичних осіб Республіки Казахстан, а також шляхом надання позик казахстанським юридичним особам, щодо яких іноземні інвестори мають право визначати рішення, прийняті такими юридичними особами.
У свою чергу, фінансові інвестиції класифікуються на:
Короткострокові інвестиції, коли встановлений термін їх погашення не перевищує 1 року або інвестиції здійснені без наміру отримувати доходи по них більше 1 року. Як правило, фінансові інвестиції фірми є короткостроковими.
Довгострокові інвестиції, коли встановлений термін їх погашення перевищує 1 рік або інвестиції здійснені з наміром отримувати доходи по них більше 1 року. Основною формою довгострокових інвестицій фірми є її капітальні вкладення у відтворення основних засобів. Організації, що володіють інвестиціями в нерухомість, враховують ці інвестиції як довгострокові фінансові інвестиції.
Крім цього, окремо виділяють венчурні інвестиції і аннуїтет.
Венчурні інвестиції - це ризиковані вкладення капіталу, зумовлені необхідністю фінансування дрібних інноваційних фірм в областях нових технологій. Це вкладення в акції нових підприємств чи підприємств, що здійснюють свою діяльність у нових сферах бізнесу і зв'язаних з великим рівнем ризику. У розрахунку на швидку окупність вкладених коштів венчурні інвестиції спрямовуються в проекти, не пов'язані між собою, але мають високий ступінь ризику.
Ануїтет - інвестиції, що приносять вкладнику певний дохід через регулярні проміжки часу. В основному це вкладення засобів у страхові і пенсійні фонди.
1.2 Оцінка інвестицій як складова частина обліку
Важливим моментом в обліку інвестицій є їх оцінка. Загальні правила оцінки фінансових інвестицій встановлені законом Республіки Казахстан «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність», а також Національним стандартом фінансової звітності (НСФО) і Міжнародним стандартом фінансової звітності (МСФЗ).
При оцінці цінних паперів враховуються такі показники.
Номінальна вартість - сума, позначена на бланку цінного паперу. Сумарна вартість всіх акцій за номінальною вартістю відображає величину статутного капіталу організації.
Емісійна вартість - ціна продажу цінного паперу при її первинному розміщенні, яка може не збігатися з номінальною вартістю. Різниця між зазначеними видами оцінки цінних паперів помножена на їх кількість, становить емісійний дохід організації.
Курсова (ринкова) вартість - ціна, яка визначається як результат котирування цінних паперів на вторинному ринку. Вона відображає рівновагу між сукупним попитом і пропозицією в певному інтервалі часу.
Ліквідаційна вартість акцій та облігацій - вартість реалізованого майна ліквідованої організації у фактичних цінах виплачувана на одну акцію чи облігацію.
Викупна вартість - сума, що виплачується акціонерним товариством за придбання власних акцій або при достроковому погашенні облігацій (вартість так званих «відзивних» акцій і облігацій).
Балансова вартість акцій, яка визначається за даними балансу розподілом власних джерел майна на кількість випущених акцій.
Облікова вартість - сума, за якою цінні папери відображають у балансі організації в даний момент часу.
На підставі вищезазначених показників, проводиться оцінка фінансових інвестицій, яка включає в себе три етапи.
Перший етап має на увазі під собою первісну оцінку фінансових інвестицій. При придбанні фінансові інвестиції оцінюються за купівельною вартістю, яка включає в себе всі фактичні витрати на їх придбання.
Фактичними витратами на придбання цінних паперів можуть бути суми, що сплачуються згідно з договором продавцю; суми, що сплачуються спеціалізованим організаціям та іншим особам за інформаційні та консультаційні послуги, пов'язані з придбанням цінних паперів; винагороди, що сплачуються посередницьким організаціям, за участю яких придбані цінні папери; витрати зі сплати відсотків за позиковими коштами, використовуваним на придбання цінних паперів до прийняття їх до бухгалтерського обліку; інші витрати, безпосередньо пов'язані з придбанням цінних паперів.
Фактичні витрати з придбання фінансових інвестицій визначаються з урахуванням сумовий різниці, що виникають при оплаті в тенге в сумі, еквівалентній сумі в іноземній валюті (умовних грошових одиницях).
Якщо за придбаними цінними паперами основну частину витрат становлять суми, які сплачуються за договором продавцю, то інші витрати з придбання цінних паперів можуть визнаватися організацією як операційних витрат.
Первісною вартістю перерахованих нижче фінансових інвестицій визнається:
• з інвестицій в статутний капітал організації - грошова оцінка, погоджена засновниками (учасниками організації);
• отриманим безоплатно - їх ринкова вартість на дату прийняття до обліку;
• внесеним в рахунок внеску організації - товариша за договором простого товариства - за вартістю відображення в бухгалтерському балансі на дату вступу договору в силу;
• придбаним за договорами, які передбачають виконання зобов'язань негрошовими засобами, - вартість активів, переданих чи які підлягають передачі організацією.
При оплаті фінансових інвестицій іноземною валютою їх первісна вартість визначається в тенге шляхом перерахунку іноземної валюти за курсом ЦБ РК, що діє на дату прийняття до обліку.
Цінні папери, які не належать організації, але знаходяться в її користуванні або розпорядженні відповідно до умов договору, приймаються до обліку в оцінці, передбаченій в договорі.
Другим етапом є переоцінка фінансових інвестицій. Первісна вартість фінансових інвестицій, за якою вони прийняті до обліку, може змінюватися. Для цілей подальшої оцінки фінансових інвестицій вони поділяються на дві групи:
• інвестиції, за якими може бути визначена поточна ринкова вартість (придбання акцій і ін);
• інвестиції, за якими ринкова вартість не визначається (вклади в статутні капітали інших організацій, надані позики, уступлення дебіторська заборгованість, облігації та ін.)
Фінансові вкладення першої групи відображаються в бухгалтерській звітності на кінець звітного періоду за поточною ринковою вартістю шляхом коригування їх оцінки на попередню звітну дату. Такі коригування можуть проводитися щомісяця або щокварталу. Результати коригування списуються на фінансові результати комерційної організації як операційних доходів і витрат.
Фінансові інвестиції другої групи відображаються в бухгалтерському обліку та звітності за первісною вартістю. При цьому за борговими цінними паперами дозволяється різницю між первісною і номінальною вартістю рівномірно списувати на фінансові результати комерційної організації і зменшення або збільшення витрат некомерційної організації.
Крім того, за борговими цінними паперами і наданими позиками організації можуть складати розрахунки їх оцінки за дисконтованою вартістю без здійснення записів у бухгалтерському обліку.
Третім етапом є оцінка фінансових інвестицій при їх вибутті (погашенні, продажу, безоплатної передачі, передачі в рахунок внеску до статутного капіталу іншої організації та ін.) Фінансові активи, за якими визначається поточна ринкова вартість, оцінюються на момент вибуття виходячи з останньої оцінки.
Фінансові інвестиції, за якими поточна ринкова вартість не визначається, в момент вибуття оцінюють одним із таких способів:
• за первісною вартістю кожної одиниці обліку;
• по середній первісної вартості;
• за первісною вартістю перших за часом придбання фінансових вкладень (спосіб ФІФО).
За первісної вартості кожної одиниці обліку списують вклади в статутні капітали інших організацій (за винятком акцій акціонерних товариств), надані іншим організаціям позики, депозитні вклади в кредитних організаціях, дебіторську заборгованість, придбану на підставі поступки права вимоги.
Цінні папери при їх вибутті можуть оцінюватися за середньою первісної вартості, яка визначається по кожному виду цінних паперів за даними про їх вартість та кількості на початок місяця та вступили протягом місяця цінних паперів.
Метод ФІФО (перший - на прихід, перший - на продаж) - це метод, при якому облікова вартість продаваних цінних паперів визначається з урахуванням їх вартості в послідовності надходження на баланс з урахуванням вартості цінних паперів на початок звітного періоду;

Глава 2. Загальна методика обліку фінансових інвестицій
Згідно з нормами і стандартами РК, об'єктом бухгалтерського обліку фінансових інвестицій є актив (наприклад, цінний папір, депозити, і т.п.), тобто, ресурс, який контролюється підприємством в результаті минулих подій, та використання якого, як очікується, призведе до надходження економічних вигод (наприклад, прибутку тощо) у майбутньому. Всі фінансові активи визнаються на балансі.
Облік фінансових інвестицій ведеться на рахунках підрозділу 1100 «Короткострокові фінансові інвестиції» і 2000 «Довгострокові фінансові інвестиції».
Ці рахунки активні, складні, основні. За дебетом цих рахунків записують залишки фінансових інвестицій на початок і кінець місяця, операції по збільшенню інвестицій; по кредиту - операції по зменшенню фінансових інвестицій.
Аналітичний облік довгострокових і короткострокових фінансових інвестицій ведеться за видами інвестицій та об'єктів, в які здійснені ці інвестиції (підприємствам-продавцям цінних паперів, підприємствам-позичальникам і т.п.). При цьому побудова аналітичного обліку повинна забезпечити отримання даних про фінансові інвестиції на території країни і за кордоном.
2.1 Облік короткострокових фінансових інвестицій
Короткострокові фінансові інвестиції можуть враховуватися в бухгалтерському балансі або за справедливою вартістю, або за найменшою оцінкою з купівельною та справедливої ​​вартості.
Якщо короткострокові фінансові інвестиції обліковуються за справедливою вартістю, то виникає необхідність періодично враховувати зміни цієї вартості, стежачи, приміром, за даними котирування наявних інвестицій на фондовій біржі.
Якщо інвестиції не основний вид діяльності, то справедлива вартість визначається на звітну дату. Якщо інвестиції - основний вид діяльності, то справедлива вартість визначається періодично.
Зміна вартості короткострокових фінансових інвестицій в бік збільшення визнається як дохід, а в бік зменшення - як витрата в тому звітному періоді, в якому виникли ці зміни.
Наприклад,
1) Придбали короткострокові фінансові інвестиції за 500 000 тенге, справедлива вартість 530 000 тенге, тоді в бухгалтерському обліку відобразимо наступними проводками:
-Дт. Короткострокові фінансові інвестіціі500 000
Кт. Грошові средства500 000
-Дт. Короткострокові фінансові інвестіціі30 000
Кт. Дохід за корректіровке30 000
2) Придбали короткострокові фінансові інвестиції за 150 000 тенге, справедлива вартість 130 000 тенге, тоді в бухгалтерському обліку відобразимо наступними проводками:
-Дт. Короткострокові фінансові інвестіціі150 000
Кт. Грошові средства150 000
-Дт. Витрата по корректіровке20 000
Кт. Короткострокові фінансові інвестіціі20 000
Якщо короткострокові фінансові інвестиції обліковуються за найменшою оцінкою з купівельною та справедливої ​​вартості, балансова вартість може визначатися на основі:
- Сукупного портфеля в цілому;
- Сукупного портфеля за видами інвестицій;
- Окремою інвестиції.
При цьому, у разі якщо покупна вартість буде нижче справедливої, різниця - визнається доходом.
У облікової політики в частині короткострокових фінансових інвестицій необхідно встановити періодичність відображення зміни вартості наявних короткострокових фінансових інвестицій і підстава для відображення змін (або на основі котирується на біржовому або позабіржовому ринку ціни, або за справедливою розрахункової вартості, визначеної за погодженням сторін виходячи із прибутковості цінного паперу ).
Короткострокові фінансові інвестиції обліковують на рахунках підрозділу 1100 «Короткострокові фінансові інвестиції». Підрозділ 1100 включає наступні групи рахунків:
1110 - «Короткострокові надані позики»;
1120 - «Короткострокові фінансові активи, утримувані для продажу»;
1130 - «Короткострокові інвестиції, утримувані до погашення»;
1140 - «Короткострокові фінансові інвестиції, наявні в наявність для продажу»
1150 - «Інші короткострокові фінансові інвестиції».
На рахунках групи 1110 - «Короткострокові надані позики», враховуються позики, надані організацією строком володіння до одного року.
Короткострокові надані позики - позики, надані позикодавцем позикоодержувачами під певні відсотки і гарантії, строком до одного року.

Таблиця 1 - - Господарські операції на рахунках групи 1110 «Короткострокові надані позики».

Зміст операції
Кореспонденція рахунків
Д-т
К-т
1.
Грошові кошти, передані в якості короткострокових наданих позик
1110
1010, 1020, 1040, 1050
2.
Товари або послуги, передані в якості короткострокових наданих позик:
- На вартість без ПДВ
- На суму ПДВ
1110
1110
6010
3130
3.
Знецінення короткострокових наданих позик
7420
1110
4.
Відновлення раніше списаної суми знецінення вартості короткострокових наданих позик при збільшенні їх вартості
1110
6240
5.
Позитивна курсова різниця по короткострокових наданими позиками, виражених в іноземній валюті
1110
6250
6.
Негативна курсова різниця по короткострокових наданими позиками, виражених в іноземній валюті
7430
1110
7.
Погашення короткострокових наданих позик
1010, 1020, 1040, 1050
1110
На рахунках групи 1120 - «Короткострокові фінансові активи, утримувані для продажу», обліковуються короткострокові фінансові активи, придбані з метою отримання прибутку від короткострокових коливань цін.
На рахунках групи 1130 - «Короткострокові інвестиції, утримувані до погашення», обліковуються короткострокові фінансові активи з фіксованими або обумовленими платежами та фіксованим строком погашення, якими організація твердо має намір і здатна володіти до настання терміну погашення, за винятком позик та дебіторської заборгованості, наданих організацією.
Фінансові інвестиції, утримувані до погашення, такі як боргові цінні папери і підлягають обов'язковому викупу привілейовані акції, які організація має намір і має можливість утримувати до погашення. Якщо організація продає достроково які-небудь фінансові вкладення, що утримуються до погашення (крім виняткових випадків), що залишилися фінансові вкладення, утримувані до погашення, повинні бути переведені до складу фінансових вкладень, призначених для продажу і враховуватися там протягом поточного і двох наступних звітних періодів.
Таблиця 2 - Господарські операції на рахунках групи 1130 «Короткострокові інвестиції, утримувані до погашення»

Зміст операції
Кореспонденція рахунків
Д-т
К-т
1.
Придбано короткострокові фінансові інвестиції, утримувані до погашення, за первісною вартістю
1130
3310, 3390
2.
Витрати з оформлення короткострокових фінансових інвестицій, утримуваних до погашення, віднесені на збільшення первісної вартості.
1130
3310, 3390
3.
Збільшення первісної вартості короткострокових фінансових інвестицій на дату складання фінансової звітності при збільшенні ринкової вартості короткострокових фінансових інвестицій, утримуваних до погашення
1130
6150
4.
Відображення курсової різниці в результаті зміни курсів валют (негативна курсова різниця)
1130
6250
5.
Відображення курсової різниці в результаті зміни курсів валют (позитивна курсова різниця)
7430
1130
6.
Зменшення первісної вартості короткострокових фінансових інвестицій на дату складання фінансової звітності при зменшенні ринкової вартості короткострокових фінансових інвестицій, утримуваних до погашення
7330
1130
7.
Реалізація короткострокових фінансових інвестицій, утримуваних до погашення
1210
1280
1130
8.
Нараховано винагороду за короткостроковими фінансовими інвестиціями, дзвінком до погашення
1270
6110
9.
Переведені короткострокові фінансові інвестиції, утримувані до погашення, на рахунок довгострокових фінансових інвестицій, утримуваних до погашення.
2030
1130
На рахунках групи 1140 - «Короткострокові фінансові інвестиції, наявні в наявність для продажу», обліковуються короткострокові фінансові інвестиції, які не потрапили в наступні категорії:
- Позики, надані організацією;
- Інвестиції, утримувані до погашення;
- Фінансові активи, утримувані для продажу;
Фінансові інвестиції, призначені для продажу - всі фінансові інвестиції, які не потрапляють у вище зазначені категорії. Сюди входять всі вкладення в пайові цінні папери, не оцінюються за справедливою вартістю через прибутки або збитки.
Таблиця 3 - Господарські операції на рахунках групи 1140 «Короткострокові інвестиції, наявні для продажу»

Зміст операції
Кореспонденція рахунків
Д-т
К-т
1.
Придбано короткострокові фінансові інвестиції, наявні для продажу, за первісною вартістю
1140
3310, 3390
2.
Витрати з оформлення короткострокових фінансових інвестицій, наявних для продажу, віднесені на збільшення первісної вартості.
1140
3310, 3390
3.
Збільшення первісної вартості короткострокових фінансових інвестицій на дату складання фінансової звітності при збільшенні ринкової вартості короткострокових фінансових інвестицій, наявних для продажу
1140
6150
4.
Відображення курсової різниці в результаті зміни курсів валют (негативна курсова різниця)
1140
6250
5.
Відображення курсової різниці в результаті зміни курсів валют (позитивна курсова різниця)
7430
1140
6.
Зменшення первісної вартості короткострокових фінансових інвестицій на дату складання фінансової звітності при зменшенні ринкової вартості короткострокових фінансових інвестицій, наявних для продажу,
7330
1140
7.
Реалізація короткострокових фінансових інвестицій, наявних для продажу
1210, 1280
1140
8.
Переведені короткострокові фінансові інвестиції, наявні для продажу, на рахунок довгострокових фінансових інвестицій
2030
1140
Нарахування належної до отримання доходу за короткостроковими наданими позиками, короткострокових фінансових інвестицій, призначеним для торгівлі, дзвінком до погашення, що є в наявності для продажу, іншим короткостроковим інвестиціям (винагороди, дивідендів, роялті) відображається за дебетом рахунка 1270 «Короткострокові винагороди для отримання» в кореспонденції з кредитом рахунка 6110 «Доходи з винагород», 6120 «Доходи за дивідендами», 6160 «Інші доходи від фінансування».
Вибуття короткострокових наданих позик, короткострокових фінансових інвестицій, призначених для торгівлі, утримуваних до погашення, що є в наявності для продажу, інших короткострокових інвестицій відображається за дебетом рахунка 1280 «Інша короткострокова дебіторська заборгованість» в кореспонденції з рахунком 6210 «Доходи від вибуття активів».
Списання суми дооцінки по вибулим короткострокових фінансових інвестицій, що є в наявності для продажу, відображається за дебетом рахунка 5320 «Резерв на переоцінку» в кореспонденції з рахунком 6210 «Доходи від вибуття активів».
2.2 Облік довгострокових фінансових інвестицій
Довгострокові фінансові інвестиції враховуються в бухгалтерському балансі за:
- Покупної вартості;
- Вартості з урахуванням переоцінки;
- Найменшою оцінкою з купівельною та справедливої ​​вартості, яка визначається на основі портфеля цінних паперів. Для переоцінки довгострокових фінансових інвестицій необхідно визначити періодичність переоцінки і врахувати при цьому те, що інвестиції одного виду повинні переоцінюватися одночасно.
У випадку незворотного зниження вартості довгострокових фінансових інвестицій, їх балансова вартість повинна бути переглянута. Таке зниження вартості визначається і враховується для кожної інвестиції окремо. При цьому приймається до уваги різновид ризику і величина частки інвестора в інвестованого суб'єкті.
При вибутті фінансових інвестицій різницю між отриманим доходом від продажу і балансовою вартістю, за вирахуванням витрат (послуги брокера або дилера), визнають як дохід або витрати. Якщо інвестиція була раніше переоцінена, то сума переоцінки накопиченої на рахунку 5320, відносять на дохід або нерозподілений дохід відповідно до прийнятої облікової політики.
Період володіння фінансовими інвестиціями може бути переглянутий господарюючим суб'єктом або змінитися з незалежних від нього причин, у зв'язку з чим виникає необхідність перекладу фінансових інвестицій з однієї категорії в іншу: довгострокових у короткострокові і навпаки. Наприклад, підприємство придбало інвестиції з метою реалізації їх у найближчому майбутньому, а потім вирішив залишити їх і враховувати як довгострокові фінансові інвестиції.
Для обліку довгострокових фінансових інвестицій, (за винятком інвестицій, що враховуються методом пайової участі, і довгострокової дебіторської заборгованості) призначений підрозділ 2000 «Довгострокові фінансові інвестиції».
Даний підрозділ включає наступні групи рахунків:
2010 - «Довгострокові надані позики»;
2020 - «Довгострокові інвестиції, утримувані до погашення»;
2030 - «Довгострокові фінансові інвестиції, наявні для продажу»;
2040 - «Інші довгострокові фінансові активи».
Згідно з Міжнародними стандартами і казахстанської системі обліку, довгострокові інвестиції, як правило, складаються з цінних паперів інших компаній, придбаних з метою забезпечення постійного джерела доходу для інвестора. В розділ довгострокових інвестицій в балансі не включаються цінні папери, придбані для короткострокових операцій, у зв'язку з тим, що встановлений термін погашення яких становить період менше одного року.
Група рахунків 2010 «Довгострокові надані позики», призначена для обліку позик, наданих організацією на термін понад один рік.
Довгострокові надані позики - довгострокові позики, надані позикодавцем позикоодержувачами під певні відсотки і гарантії.
Таблиця 4 - Господарські операції на рахунках групи 2010 «Довгострокові надані позики».

Зміст операції
Кореспонденція рахунків
Д-т
К-т
1.
Надання довгострокових позик організаціям
2010
1010, 1020, 1040, 1050
2.
Погашення довгострокових позик організаціям
1010, 1020, 1040, 1050
2010
На рахунках групи 2020 «Довгострокові інвестиції, утримувані до погашення», враховуються довгострокові фінансові активи з фіксованими або обумовленими платежами та фіксованим строком погашення, за винятком позик та дебіторської заборгованості, наданих організацією.
Таблиця 5 - Господарські операції на рахунках групи 2020 «Довгострокові інвестиції, утримувані до погашення»

Зміст операції
Кореспонденція рахунків
Д-т
К-т
1.
Придбано довгострокові фінансові інвестиції, утримувані до погашення, за первісною вартістю
2020
3310, 3390
2.
Витрати з оформлення довгострокових фінансових інвестицій, утримуваних до погашення, віднесені на збільшення первісної вартості.
2020
3310, 3390
3.
Відображення курсової різниці в результаті зміни курсів валют (негативна курсова різниця)
2020
6250
4.
Відображення курсової різниці в результаті зміни курсів валют (позитивна курсова різниця)
7430
2020
На рахунках групи 2030 «Довгострокові фінансові інвестиції, наявні для продажу», враховуються фінансові активи, які не потрапили в наступні категорії:
- Позики і дебіторська заборгованість, надані організацією,
- Інвестиції, утримувані до погашення.
На рахунках групи 2040 "Інші довгострокові фінансові активи», враховуються інші довгострокові фінансові активи, не зазначені в попередніх групах, наприклад, інвестиції в дочірні організації, що обліковуються за собівартістю, інвестиції у спільно контрольовані організації, що враховуються методом пропорційної консолідації.

Таблиця 6 - Господарські операції на рахунках групи 2030 «Довгострокові фінансові інвестиції, які є в наявності для продажу», а також рахунках групи 2040 "Інші довгострокові фінансові активи».

Зміст операції
Кореспонденція рахунків
Д-т
К-т
1.
Придбано інші довгострокові фінансові активи за первісною вартістю.
2030, 2040
3310, 3390
2.
Витрати з оформлення довгострокових фінансових інвестицій віднесені на збільшення первісної вартості.
2030, 2040
3310, 3390
3.
Збільшення первісної вартості інших довгострокових фінансових активів, які обліковуються за методом справедливої ​​вартості, на дату складання фінансової звітності, при збільшенні ринкової вартості довгострокових фінансових активів.
2030, 2040
6150
4.
Відображення курсової різниці в результаті зміни курсів валют (негативна курсова різниця)
2030, 2040
6250
5.
Відображення курсової різниці в результаті зміни курсів валют (позитивна курсова різниця)
7430
2030, 2040
6.
Зменшення первісної вартості довгострокових фінансових активів, які обліковуються за методом справедливої ​​вартості, на дату складання фінансової звітності, при зменшенні ринкової вартості короткострокових фінансових активів.
7330
2030, 2040
7.
Реалізація інших довгострокових фінансових активів
1210, 1280
2030, 2040
8.
Переведені короткострокові фінансові активи, наявні для продажу, на рахунок довгострокових фінансових інвестицій, наявних для продажу, або інших довгострокових фінансових інвестицій
2030, 2040
1140, 1120, 1150
9.
Збільшення первісної вартості інших довгострокових фінансових активів, які обліковуються за методом участі в капіталі, на дату складання фінансової звітності, при отриманні прибутку в спільно контрольованому суб'єкті
2030, 2040
6410
10.
Зменшення вартості інших довгострокових фінансових активів, які обліковуються за методом участі в капіталі, на дату складання фінансової звітності, при отриманні дивідендів з спільно контрольованої організації
1270
2030, 2040
11.
Зменшення первісної вартості інших довгострокових фінансових активів, які обліковуються за методом участі в капіталі, на дату складання фінансової звітності, при отриманні збитків в спільно контрольованому суб'єкті
7610, 7620
2030, 2040
Засоби довгострокових і короткострокових фінансових вкладень, переведених підприємством, на які у звітному періоді не отримані документи, що підтверджують права підприємства (цінні папери, свідоцтва на вироблені вклади та інші), обліковуються на рахунках 2000 і 1100 відокремлено.
У казахстанських стандартах не розглядаються облік фінансових інструментів. Однак НСФО розглядає облік інвестицій у дочірні, залежні і спільно контрольовані суб'єкти господарювання. У міжнародних стандартах облік фінансових інструментів регулюють МСФЗ 32 «Фінансові інструменти - розкриття та надання інформації» та МСФЗ 39 «Фінансові інструменти - визнання та оцінка». Фінансові інструменти - один з найскладніших об'єктів обліку на сьогоднішній день за міжнародними стандартами. У ці стандарти до теперішнього часу вносяться зміни.

Глава 3. Організація обліку фінансових інвестицій на прикладі АТ «Еріда»
3.1 Показники фінансової діяльності АТ «Еріда»
Товариство є юридичною особою, діє на основі Цивільного кодексу Республіки Казахстан, Закону Республіки Казахстан "Про акціонерні товариства".
За формою власності підприємство носить приватний характер, і 51% акцій підприємства належить його власникові, решта поділені серед працівників. АТ «Еріда» знаходиться за адресою: Республіка Казахстан, Астана, район Алмати, вул. Шолохова 15А, свідоцтво про державну перереєстрацію юридичної особи № 7251-2913-АТ, видано 17.02.2005 року Управлінням юстиції міста Астана, РНН 512301015641, ІІК 023568113, БИК 170502566 у філії АТ «Казкоммерцбанк» в г.Астане.
Товариство є юридичною особою з моменту його державної реєстрації в органах юстиції, яка має відокремлене майно, має самостійний баланс, розрахункові та інші рахунки в кредитних установах, у тому числі у вільно конвертованій валюті, печатку із емблемою і своїм найменуванням державною та російською мовами, може мати свою символіку, бланки, свій товарний знак.
Товариство наділене загальної право здатністю і може здійснювати будь-які види комерційної діяльності, незаборонені законом.
АТ «Еріда» займається будівництвом будівель, із застосуванням новітніх технологій у виробництві плит. Підприємство має постійну клієнтуру, тому що в умовах нестабільної ринкової економіки клієнти це основа роботи Еріда.
Предметом діяльності Товариства є здійснення ним таких видів діяльності:
· Будівельні послуги;
· Здійснення оптової та роздрібної торговельної діяльності, будівельною продукцією;
· Організація підприємств громадського харчування.
3.2 Облік фінансових інвестицій на прикладі АТ «Еріда»
Розглянемо облік фінансових інвестицій в АТ «Еріда». АТ «Еріда» в червні поточного року були придбані прості акції: АТ «Баєр» - 10 000 штук за ціною 300 тенге за 1 штуку; АТ «Інтер» - 8 000 штук за ціною 450 тенге за 1 штуку; АТ «BIS» - 5 000 штук за ціною 200 тенге за 1 штуку.
Таблиця 7 - Поточна вартість акцій.
на 1 червня поточного року
на 31 грудня поточного року
на 1 червня наступного року
АТ «Баєр»
295
315
300
АТ «Інтер»
455
475
450
АТ «BIS»
200
250
250
Кількість придбаних акцій за всім акціонерним товариствам (окремо) не перевищує 20%, тобто АТ «Еріда» не набуває значної частки впливу ні в одному з товариств.
Послуги брокера з придбання акцій АТ «BIS» склали 15 000 тенге.
Акції АТ «BIS» отримувалися з метою перепродажу їх у листопаді поточного року, але реалізовані не були і керівництвом підприємства було прийнято рішення враховувати їх як довгострокові інвестиції з 1 січня наступного року.
Акції АТ «Інтер» придбала з метою довгострокового володіння, але зміни в політиці підприємства і в політиці інвестицій призвели до того, що було прийнято рішення в лютому наступного року реалізувати 5000 акцій в травні.
Дивіденди по акціях за минулий рік в АТ «Баєр», що припадають на 10 000 акцій, в сумі 100 000 тенге були оголошені в квітні поточного року, а виплачені у вересні поточного року.
У квітні поточного року були знову оголошені дивіденди в АТ «Баєр», в сумі 150 000 тенге, що припадають на 10 000 акцій.
Обліковою політикою підприємства передбачено, що короткострокові фінансові інвестиції обліковуються за поточною вартістю, а довгострокові за магазинний.
Таблиця 8 - Облік фінансових інвестицій в АТ «Еріда».

п / п
Зміст господарської операції
Сума,
тенге
Корреспон-денця рахунків
Д-т
К-т
1.
Придбано фінансові інвестиції:
- Короткострокові:
акції АТ «BIS»:
- На вартість придбаних акцій
(5 000 х 200);
- На вартість послуг брокера
Разом
- Довгострокові:
акції АТ «Інтер» (8 000 х 450)
акції АТ «Баєр» (10 000 х 300 - 100 000)
Оскільки акції АТ «Баєр» були придбані після оголошення дивідендів, але до їх виплати, то в ціні акцій були враховані дивіденди, належні до отримання в вересні поточного року.
АТ «Еріда» при придбанні акцій, оплачує не тільки вартість акцій але й належні за минулий рік дивіденди
1000000
15000
1015000
3600000
2900000
1140
1140
2030
2030
3310
3310
1030
3310
2
Оплачено продавцям вартість фінансових інвестицій (1000000 +15000 +2900000 +100000)
4015000
3310
1030
3
У вересні поточного року сплачені дивіденди, сума яких була врахована у вартості акцій АТ «Баєр»
100000
1030
7310
4
Станом на 31 грудня відображається дохід від зміни поточної вартості короткострокових фінансових інвестицій - акцій АТ «BIS» (5 000 х 250 - 1015000) і відображається їх переведення в категорію довгострокових також за поточною вартістю, яка з 1 січня буде вважатися їх балансової вартістю
235000
1140
6150
5
У лютому прийнято рішення про реалізацію 5000 акцій АТ «Інтер» у травні; період володіння цінними паперами не довгостроковий, у зв'язку з чим акції АТ «Інтер» переводяться з категорії довгострокових у категорію короткострокових за балансовою вартістю, в силу того, що короткострокові інвестиції враховуються за поточною вартістю
6
Нараховано дивіденди по акціях АТ «Баєр»
150000
7310
6120
7
Реалізовано 5000 акцій АТ «Інтер»:
- На балансову вартість інвестицій
(5000 х 450)
- На суму доходу від реалізації
2250000
2500000
7410
1030
1140
6150
8
Отримано дивіденди по акціях АТ «Баєр»
150000
1030
7310
9
Станом на 1 червня наступного року на балансі АТ «Еріда» будуть відображені фінансові інвестиції:
- Довгострокові
акції АТ «BIS» - 1 250 000 тенге (235 000 + 1015000)
акції АТ «Баєр» - 2 900 000 тенге
- Короткострокові:
акції АТ «Інтер» - 1 380 000 тенге
(3 600 000 - 2 250 000 + 30 000)
У АТ «Еріда» періодично проводиться інвентаризація для виявлення наявності фактичних довгострокових і короткострокових інвестицій. Цінні папери АТ «Еріда» зберігає на підприємстві, тому їх інвентаризація проводиться одночасно з інвентаризацією грошових коштів у касі підприємства у строки, встановлені керівником, а також у випадках, коли проведення інвентаризації є обов'язковим.
За результатами проведення останньої інвентаризації на підприємстві виявлені інвестиції в підприємство, яке оголошено банкрутом. На підставі цього АТ «Еріда» відображає в обліку таку операцію:


Зміст господарської операції
Сума, тенге
Корреспонд-ція рахунків
дебет
кредит
При інвентаризації встановлено, що на балансі враховуються акції комерційного підприємства «Казгер», яке оголошено банкрутом; йде його ліквідація; ліквідаційної комісії за пропозицією інвентаризаційної комісії пред'явлена ​​претензія
2000
1280
1140

Висновок
Фінансові інвестиції представляють собою один з варіантів інвестування коштів з метою отримання доходу. У будь-якому випадку слід відзначити різноманіття видів, форм і структур фінансових інвестицій, що відповідно позначається на порядку їх відображення в обліку організації.
До фінансових інвестицій відносять інвестиції організацій у державні цінні папери (облігації та інші боргові зобов'язання), у цінні папери та статутні капітали інших організацій, а також надані іншим організаціям позики на території Республіки Казахстан і за її межами.
Аналітичний облік довгострокових і короткострокових фінансових інвестицій ведуть за видами вкладень (паї, акції, облігації та ін) та об'єктів, в які здійснені ці вкладення (організації - продавці цінних паперів, організації-позичальники і ін), з обов'язковим отриманням даних про фінансові інвестиціях на території країни і за кордоном.
Побудова аналітичного обліку фінансових інвестицій має також забезпечити можливість одержання даних про довгострокових і короткострокових інвестиціях.
Актуальність даної роботи зумовлена ​​тим, що роль цінних паперів та їх значення велике в платіжному обороті кожної держави. Через цінні папери здійснюється інвестиційний процес, при якому інвестиції автоматично направляються в найефективніші сфери народного господарства, їх отримують найбільш життєздатні ринкові структури.
Таким чином, в економічній діяльності з'явилося нове, особливий напрямок - емісія цінних паперів і операції на їхньому ринку. Це складна діяльність, яка вимагає глибоких економічних та юридичних знань, математичного та інформаційного забезпечення, накопичення та осмислення відповідних навичок.
В ході курсової роботи ми розглянули діяльність АТ «Еріда». Організація АТ «Еріда» в цілому працює ефективно: отримує прибуток від здійснення своєї діяльності, відбувається ефективне вкладення коштів у цінні папери, що приносить прибуток. Підприємство працює рентабельно.
Для поліпшення ефективності роботи організації я б хотіла запропонувати наступні заходи:
§ Збільшити масу прибутку за рахунок більш ефективного і частого інвестування коштів у цінні папери, векселі, облігації, банківські сертифікати і т.д.
§ Знизити витрати за рахунок знаходження дешевших послуг постачальників, покупки контрольного пакету акцій оптових підприємств, транспортних компаній.
§ Збільшити кредитоспроможність підприємства за рахунок прибутку від діяльності організації.
§ Збільшити вивчення попиту для формування асортименту товарів.
§ Забезпечити підприємству беззбиткову роботу.
§ Поліпшити систему економічного стимулювання працівників за рахунок премій, надбавок, соціальних благ.
§ Напрямок кадрів на перекваліфікацію.
Всі ці об'єктивні умови поряд з факторами прямого впливу мають вплив на роботу торгового підприємства і в підсумку зумовлюють прибутковість торговельної діяльності.

Список використаної літератури
1. Закон Республіки Казахстан «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність» від 28 лютого 2007 року, № 234-III ЗРК.
2. Закон Республіки Казахстан «Про акціонерні товариства» від 10 липня 2001 року N 281-1.
3. Закон Республіки Казахстан «Про інвестиції» від 8 січня 2003 року N 373.
4. Цивільний Кодекс Республіки Казахстан від 27 грудня 1994 р . (Загальна частина).
5. Національний стандарт фінансової звітності 2 (введений в дію з 1 січня 2008 р.)
6. Радостовец В.К., Радостовец В.В., Шмідт О.І. «Бухгалтерський облік на підприємстві», Алмати, 2007.
7. Л. Нурахметова, Бюджетування. МСФЗ / Аналіз та облік на підприємстві / / № 1, 2007; № 2, 2008
8. Мичкіна О.В. МСФЗ: Рекомендації щодо застосування робочого плану рахунків: Практичний посібник. - Алмати, Видавництво «ЛЕМ», 2007
9. Сейдахметова Ф.С. Особливості обліку у різних суб'єктів господарювання. - Алмати, Видавництво «ЛЕМ», 2004
10. Скала В.І. Практичний посібник «Перший крок до МСФЗ» - Алмати, Видавництво «ЛEM», 2007
11. Електронний посібник «МСФО в кишені», Видавництво «Делойт», 2007
12. Журнал «Фінанс», 2007р. № 1
13. Анесянц «Основи фінансування ринку цінних паперів», навчальний посібник. 2001
14. Сулімова С. М., Яцюк О. В. "Фінансові інвестиції». - 2003 р.


[1] - Райзберг Б. А., Лозівський Л. Ш., Стародубцева Е. Б. «Сучасний економічний словник».
Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Бухгалтерія | Курсова
169.2кб. | скачати


Схожі роботи:
Облік довгострокових фінансових інвестицій
Облік фінансових вкладень інвестицій та цінних паперів
Види інвестицій Взаємозв`язок фінансових та реальних інвестицій
Аудит фінансових інвестицій
Економічний зміст і призначення фінансових інвестицій
Економічна оцінка фінансових інвестицій з використанням Excel
Особливості застосування методу участі в капіталі при обліку фінансових інвестицій
Облік інвестицій в будівництво
Бюджетний облік Облік фінансових потоків
© Усі права захищені
написати до нас