Облік фінансових результатів і використання прибутку

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати


Зміст:
Введення ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 3
1. Фінансові результати та завдання їх обліку. Облік фінансових результатів на рахунку 99 "Прибутки і збитки" ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 4
2. Облік резервів майбутніх витрат ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 6
3. Облік доходів і витрат майбутніх періодів ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 7
4. Облік фінансових результатів від продажу продукції (робіт, послуг) ... ... .. 9
5. Облік операційних і позареалізаційних доходів і витрат ... ... ... ... .. 11
6. Облік нестач і втрат від псування цінностей ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. 15
7. Кореспонденції рахунків за операціями обліку фінансових результатів і використання прибутку ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .17
8. Бухгалтерська звітність фінансових результатів та їх використання ... 18
Практичне завдання ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .20
Висновок ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 29
Список використаної літератури ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .... 30
Додаток.

Введення
Бухгалтерський облік займає важливе місце в системі управління підприємством.
Аналіз бухгалтерської звітності дозволяє судити про діяльність підприємства, про його майновий і фінансовий стан. Крім того, бухгалтерський звіт служить джерелом інформації як для внутрішніх, так і для зовнішніх користувачів.
Тема даної курсової роботи - "Облік фінансових результатів і використання прибутку".
Фінансові результати займають восьмий розділ плану рахунків. Вони призначені для узагальнення, а також виявлення кінцевого фінансового результату діяльності організації за звітний період, що є вкрай необхідним для будь-якого організації з метою оцінки ефективності її діяльності.
У цій роботі розглянуті наступні питання: фінансові результати та завдання їх обліку, облік фінансових результатів на рахунку 99 "Прибутки і збитки", облік резервів майбутніх витрат, облік доходів і витрат майбутніх періодів, облік фінансових результатів від продажу продукції, облік реалізаційних і позареалізаційних доходів і витрат, облік недостач і втрат від псування цінностей.
1. Фінансові результати та завдання їх обліку. Облік фінансових результатів на рахунку 99 "Прибутки і збитки"
Фінансові результати та завдання їх обліку.
Фінансовий результат-це відображення зміни власного капіталу за певний період в результаті виробничо-фінансової діяльності організації.
Фінансовий результат визначають за рахунком 99 "Прибутки і збитки". . По кредиту цього рахунку відображають доходи і прибутки, а за дебетом-витрати і збитки. Господарські операції відображають на рахунку 99 по так званому кумулятивного принципом, тобто наростаючим підсумком з початку року.
Зіставленням кредитового і дебетового оборотів по рахунку 99 визначають кінцевий фінансовий результат за звітний період.
Перевищення кредитового обороту над дебетовим відбивається в якості сальдо по кредиту рахунку 99 і характеризує розмір прибутку організації, а перевищення дебетового обороту над кредитовим записується як сальдо за дебетом рахунка 99 і характеризує розмір збитку організації.
Рахунок 99 має односторонній сальдо. Кінцевий фінансовий результат організації складається під впливом:
- Фінансового результату від реалізації продукції (робіт, послуг), основних засобів, матеріалів та іншого майна;
- Позареалізаційних прибутків і збитків.
Різниця між цими складовими частинами прибутку або збитків полягає в тому, що фінансовий результат від реалізації продукції та іншого майна спочатку визначають по рахунках реалізації, а потім з цих рахунків списують на рахунок 99.
Позареалізаційні прибутки і збитки відразу відносять на рахунок 99 без попереднього запису на проміжних рахунках.
Основними завданнями обліку фінансових результатів підприємства є:
- Повсякденний оперативний контроль за формуванням фінансових результатів від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг);
- Постійне виявлення одержуваних фінансових результатів від реалізації основних засобів, нематеріальних активів, виробничих запасів та інших активів;
- Систематичний контроль за позареалізаційними доходами та витратами з метою недопущення останніх;
- Постійний контроль за правильністю та своєчасністю відрахувань протягом року від прибутку до бюджету та різних фондів, що створюються на підприємстві.
Облік фінансових результатів на рахунку 99 "Прибутки і збитки".
Для узагальнення інформації про формування кінцевого фінансового результату діяльності організації в звітному році використовують рахунок 99 "Прибутки і збитки".
Кінцевий фінансовий результат (чистий прибуток або чистий збиток) складається з фінансового результату від звичайних видів діяльності, інших доходів і витрат і надзвичайних.
До надзвичайних доходів ПБУ 9 / 99 відносить надходження, що виникають як наслідки обставин господарської діяльності (стихійного лиха, пожежі, аварії, націоналізації і т. п.): страхові відшкодування, вартість матеріальних цінностей, що залишаються від списання непридатних до відновлення і подальшого використання активів, і т. п.
У складі надзвичайних витрат відображаються витрати, що виникають як наслідки надзвичайних обставин господарської діяльності.
За дебетом рахунка 99 "Прибутки і збитки" відображаються збитки (втрати, витрати), а по кредиту - прибутки (доходи) організації. Зіставлення дебетового, і кредитового оборотів за звітний період показує кінцевий фінансовий результат звітного періоду.
На рахунку 99 "Прибутки і збитки" протягом звітного року відображаються:
- Прибуток і збиток від звичайних видів діяльності-в кореспонденції з рахунку 90 "Продажі";
- Сальдо інших доходів і витрат за звітний місяць-в кореспонденції з рахунку 91 "Інші доходів і витрат";
- Втрати, витрати і доходи у зв'язку з надзвичайними обставинами господарської діяльності - у кореспонденції з рахунку обліку матеріальних цінностей, розрахунків з персоналом з оплати праці, грошових коштів і т. п.;
- Нараховані платежі податку на прибуток, платежі по перерахунках з цього податку з фактичного прибутку і суми належних податкових санкцій-в кореспонденції з рахунком 68 "Розрахунки з податків і зборів".
При списанні вартості майна, втраченого в результаті надзвичайних обставин, амортизується майно відносять в дебет рахунку 99 за залишковою вартістю (з кредиту рахунків 01 і 04), а інше майно-за фактичною собівартістю (з кредиту рахунків 08, 10, 11, 20, 21 , 23, 29, 41, 43, 50, 58 та інших рахунків). При цьому організації, що враховують матеріали за обліковими цінами, до бухгалтерського запису щодо списання матеріалів за обліковими цінами (дебет рахунку 99, кредит рахунки 10) становлять додаткову бухгалтерську запис на списання відхилень, що припадають на втрачені матеріали. Суми відхилень списують на рахунок 99 з рахунку 16 "Відхилення у вартості матеріальних цінностей" прийнятим в організації способом.
Після закінчення звітного року при складанні річної бухгалтерської звітності рахунок 99 закривається. Заключною записом грудня сума чистого прибутку списується в дебет рахунку 99 і в кредит рахунку 84 "Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)". Сума збитку списується з кредиту рахунку 99 у дебет рахунку 84.
Побудова аналітичного обліку за рахунком 99 повинен забезпечити формування даних, необхідних для складання звіту про прибутки та збитки.
2. Облік резервів майбутніх витрат.
Облік резервів майбутніх витрат:
Резерви майбутніх витрат створюються в організаціях з метою рівномірного включення майбутніх витрат у витрати виробництва або обігу.
Відповідно до Положення по веденню бухгалтерського обліку і бухгалтерської звітності (3, п. 72) організації можуть створювати такі резерви: на майбутню оплату відпусток працівникам, на виплату щорічної винагороди за вислугу років, на покриття витрат по ремонту основних засобів, на відшкодування виробничих витрат по підготовчих робіт у зв'язку з сезонним виробництвом, на покриття витрат по ремонту предметів прокату, на виплату винагород за підсумками роботи за рік та інші цілі, передбачені законодавством, нормативними документами Мінфіну РФ або галузевими особливостями складу витрат, затвердженими відповідними відомствами за погодженням з Мінекономіки РФ і Мінфіном РФ.
Порядок створення зазначених резервів регулюється відповідними законодавчими та іншими нормативними актами. Для отримання інформації про стан і рух резервів, майбутніх витрат використовують пасивний рахунок 96 "резерви майбутніх витрат".
Операції з нарахування резервів відображають за кредитом рахунка 96 і дебету рахунків обліку витрат на виробництво і витрат обігу (20, 23, 25, 26 і т. п.). фактичні витрати і платежі, здійснені за рахунок резервних сум, списують на зменшення резервів (дебетують рахунок 96) з кредиту рахунків по обліку списаних витрат (10 "Матеріали", 70 "Розрахунки з персоналом з оплати праці" і т. п.).
Для створення відповідних резервів організація повинна передбачити з створення в обліковій політиці на відповідний рік, скласти розрахунок щомісячних відрахувань на поточний рік та залишок резерву на початок наступного року.
Наприклад, якщо організація надає відпустки за поточний рік у наступному році, то вона може мати залишок резерву на початок року. Суму резерву уточнюють виходячи з кількості днів невикористаного відпустки, середньоденних сум оплати праці працівників і обов'язкових відрахувань на соціальні потреби. Залишок резерву на ремонт основних засобів на кінець року допускається у випадках, передбачених галузевими особливостями складу витрат, що включаються до собівартості продукції (робіт, послуг).
У кінці року після інвентаризації розрахунків нараховані суми резервів доводять до величини фактичних витрат. При цьому якщо фактичні витрати перевищують суми нарахованих резервів, то на різницю становлять додаткову проводку щодо донарахування резервів. Зворотній різниця оформляється сторнировочной записом.
Аналітичний облік по рахунку 96 ведеться за окремими резервам.
3.Учет доходів і витрат майбутніх періодів.
Облік доходів і витрат майбутніх періодів:

Витрати майбутніх періодів - це витрати, вироблені в звітному періоді, але відносяться до майбутніх звітних періодів.

Основна частина витрат майбутніх періодів в організаціях становлять витрати на підготовку і освоєння виробництва. Крім того, до витрат майбутніх періодів відносять витрати з ремонту основних засобів в сезонних галузях промисловості (коли не створюється ремонтний фонд), витрати з оплати оренди об'єктів основних засобів або їх окремих частин (приміщень), витрати на рекламу, на придбання ліцензій, витрати, пов'язані з оплатою послуг телефонного і радіозв'язку, що перераховується за наступні періоди, та ін

Облік витрат майбутніх періодів здійснюють по дебіт активного рахунку 97 "Витрати майбутніх періодів" з кредиту відповідних матеріальних, розрахункових та інших рахунків (10, 50, 51, 69,70,76 і ін.)
Щомісяця або в інші терміни враховані на дебеті рахунку 97 витрат списують в дебет рахунків 20, 23, 25, 26, 44 та ін рахунків. Терміни списання витрат майбутніх періодів, а також відповідні витрати чи інші джерела, на які списуються зазначені видатки, регламентуються законодавчими та іншими нормативними актами або визначаються самими організаціями. Наприклад, витрати з ремонту основних засобів, враховані на початку року на рахунок 97, списують щомісяця або пропорційно обсягу виробництва по місяцях, або пропорційно плановим витратам на ремонт основних засобів, або рівномірно по місяцях.
Із загального складу витрат майбутніх періодів окремої калькуляційної статті по рахунку 20 "Основне виробництво" відображають лише витрати з підготовки та освоєння виробництва. Витрати майбутніх періодів (крім витрат з підготовки і освоєння виробництва) списують з рахунку 97 у дебет збірно-розподільчих (25,26) або інших рахунків. Наприклад, внесення за наступні періоди плати за оренду об'єктів основних засобів обліковують за дебетом рахунка 97 з кредиту рахунку 76 "Розрахунки з різними дебіторами і кредиторами". У наступні періоди сплачена оренда буде частинами списуватися з кредиту рахунку 97 у дебет рахунків обліку витрат на виробництво або витрат на продаж.
Витрати на рекламу, пов'язані з майбутнім періодам, також враховуються за дебетом рахунка 97 і кредиту рахунку 76, з подальшим списанням витрат з кредиту рахунку 97 у дебет рахунків обліку витрат на виробництво і витрати на продаж.
ПБО 14 2000 не включає до складу нематеріальних активів витрати, пов'язані з придбанням ліцензій. У зв'язку з цим витрати з придбання ліцензій доцільно враховувати на рахунку 97 як витрати майбутніх періодів. З кредиту рахунку 97 вартість ліцензій протягом терміну їх дії списується рівномірно по місяцях на рахунок 26 "Загальногосподарські витрати" або 44 "Витрати на рекламу".
Для обліку доходів, отриманих у звітному періоді, але відносяться до майбутніх періодів, використовують рахунок 98 "Доходи майбутніх періодів", який є пасивним.
За кредитом рахунку враховують доходи, пов'язані з майбутнім періодам, майбутні надходження заборгованості, доходи, що виникають внаслідок перевищення стягуються з винуватців ті цінностей над їх балансовою вартістю.
За дебетом рахунка відображають списання доходів майбутніх періодів на рахунку обліку майна, розрахунків, рахунок 91 "Інші витрати і доходи".
До рахунку 98 "Доходи майбутніх періодів" можуть бути відкриті такі субрахунки:
98-1 "Доходи, отримані в рахунок майбутніх періодів";
98-2 "Безоплатні надходження";
98-3 "Майбутні надходження заборгованостей щодо недостач, виявлених за минулі роки";
98-4 "Різниця між сумою, що підлягає стягненню з винних осіб, і балансовою вартістю щодо недостач цінностей" та ін
На субрахунку 98-1 враховують доходи, отримані у звітному періоді, але відносяться до майбутніх звітних періодів, - орендна і квартирна плата, плата за комунальні послуги, користування засобами зв'язку та ін Отримані або нараховані суми доходів відображають за кредитом рахунку 98, субрахунок 1 , і дебетом рахунків обліку грошових коштів і розрахунків; списання доходів на витрати настав звітного періоду - за дебетом субрахунка 98-1 і кредиту відповідних грошових або розрахункових рахунків.
На субрахунку 98-2 враховують вартість безоплатно отриманих активів. Безоплатно отримані активи відображають за ринковою вартістю за дебетом рахунків обліку майна (0,8 "Вкладення у необоротні активи", 10 "Матеріали" та інших рахунків) з кредиту субрахунка 98-2. Суми бюджетних коштів, спрямованої комерційною організацією на фінансування витрат, записується в кредит субрахунку 98-2 і дебет рахунку 86 "Цільове фінансування". Суми, враховані на кредиті рахунку 98, списують в дебет цього рахунку з кредиту рахунку 91 "Інші доходи і витрати":
по безоплатно отриманим основним засобам - по мірі нарахування амортизації;
з інших безоплатно отриманим матеріальних цінностей - у міру їх списання на виробництва або при продажу;
На субрахунку 98-3 враховують майбутні надходження, заборгованості по нестачах, виявлених за минулі роки. За кредитом субрахунка 98-3 відображають виявлені у звітному році за минулі голи суми недостач, визнаних винними особами або присуджені до стягнення з них судовими органами, в кореспонденції з рахунку 94 "Нестача від втрати і псування цінності". Одночасно на ці суми кредитують рахунок 94 і дебетують рахунок 73 "Розрахунки з персоналом за іншими операціями", субрахунок 2 "Розрахунки з відшкодування матеріального збитку".
У міру погашення заборгованостей щодо недостач кредитують субрахунок 73-2 і дебетують рахунки обліку грошових коштів або іншого майна. Одночасно оплачену заборгованість відображають за дебетом рахунка 98, субрахунок 3, та кредитом рахунку 91 "Інші доходи і витрати".
На субрахунку 98-4 враховують різницю між стягуваної з винних осіб сумою за відсутні цінності та їх облікової вартістю.
Виявлену різницю відображають за кредитом рахунку 98, субрахунок 4, і дебетом рахунка 73, субрахунок 2.
При погашенні заборгованості по виявленої різниці кредитують рахунок 73-2 і дебетують рахунки обліку грошових коштів або іншого майна. Одночасно погашену частину різниці списують в дебет субрахунка 98-4 і кредит рахунку 91.
Аналітичний облік по рахунку 98 здійснюють:
по субрахунку 1 - за кожним видом доходів;
по субрахунку 2 - по кожному безоплатного надходження цінностей;
по субрахунку 3 - за кожним видом нестач;
по субрахунку 4 - за видами ті цінностей.
4.Учет фінансових результатів від продажу продукції (робіт, послуг)
Організації отримують основну частину прибутку від продажу продукції, товарів робіт і послуг (реалізаційний фінансовий результат).
Прибуток від продажу продукції (робіт, послуг) визначають як різницю між виручкою від продажу продукції (робіт, послуг) у діючих цінах без ПДВ і акцизів, експортних мит і інших відрахувань, передбачених законодавством РФ, і витратами на її виробництво і продаж.
Фінансовий результат від продажу продукції (робіт, послуг) визначають за рахунком 90 "Продажі". Цей рахунок призначений для узагальнення інформації про доходи та витрати, пов'язані зі звичайними видами діяльності організації, а також для визначення фінансового результату по них. На цьому рахунку відображаються, зокрема, виручка і собівартість по:
готової продукції, напівфабрикатів власного виробництва і товарів;
робіт і послуг промислового і непромислового характеру;
покупним виробам (набутим для комплектації);
будівельним, монтажним, проектно-вишукувальним, геологорозвідувальним, науково-дослідним і т. п. робіт;
послуг зв'язку та з перевезення вантажів і пасажирів;
транспортно-експедиційним і вантажно-розвантажувальних операцій;
надання за сплату у тимчасове користування своїх активів за договором оренди, надання за сплату прав виникають з патентів на винаходи, промислові зразки та інших видів інтелектуальної власності, участі в статутних капіталах інших організацій і т. п.
Сума виручки від продажу продукції, товарів, виконання робіт, надання послуг та ін відображається за кредитом рахунку 90 "Продажі" і дебетом рахунку 62 "Розрахунки з покупцями і замовниками". Одночасно собівартість проданих продукції, товарів, робіт, послуг та ін списується з кредиту рахунків 43 "Готова продукція", 41 "Товари", 44 "Витрати на продаж", 20 "Основне виробництво" та ін в дебет рахунку 90 "Продажі" .
В організаціях, зайнятих виробництвом сільськогосподарської продукції, за кредитом рахунку 90 "Продажі" відображається виручка від продажу продукції в кореспонденції з рахунком 62 "Розрахунки з покупцями і замовниками".
У дебет рахунку 90 списують фактичну собівартість продукції з кредиту рахунків обліку витрат на виробництво продукції. У тих галузях, де фактичну собівартість продукції визначають в кінці року (рослинництво і т.п.), протягом року на рахунок 90 списують планову собівартість продукції. Після закінчення року визначають відхилення фактичної собівартості продукції від планової і виявлене відхилення списують в дебет рахунку 90 з кредиту рахунків обліку витрат на виробництво продукції (додаткової проводкою або способом "червоне сторно").
В організаціях, що здійснюють роздрібну торгівлю та провідних учеттоваров за продажними цінами, за кредитом рахунку 90 "Продажі" відображається продажна вартість проданих товарів (у кореспонденції з рахунками обліку грошових коштів і розрахунків), а за дебетом - їх облікова вартість (у кореспонденції з рахунком 41 "Товари") з одночасним сторнуванням сум знижок (накидок), що відносяться до проданих товарів (в кореспонденції з рахунком 42 "Торговельна націнка").
До рахунку 90 "Продажі" можуть бути відкриті субрахунки:
90-1 "Виручка";
90-2 "Собівартість продажів";
90-3 "Податок на додану вартість";
90-4 "Акцизи";
90-9 "Прибуток / збиток від продажу".
На субрахунках 90-1, 90-2,90-3, 90-4 враховуються відповідно надійшла виручка від продажу продукції, собівартість проданої продукції, нараховані ПДВ і акцизи.
Організації - платники експортних мит можуть відкривати до рахунку 90 субрахунок 90-5 "Експортні мита" для обліку сум експортних мит.
Субрахунок 90-9 "Прибуток / збиток від продажу" призначений для виявлення фінансового результату від продажів за звітний місяць.
Записи за субрахунками 90-1,90-2,90-3, 90-4,90-5 виробляють накопичувально протягом звітного року. Щомісяця зіставленням сукупного дебетового обороту за субрахунками 90-2,90-3,90-4 і 90-5 і кредитового обороту по субрахунку 90-1 визначають фінансовий результат від продажів за звітний місяць. Виявлену прибуток або збиток щомісячно заключними проводками списують із субрахунка 90-9 па рахунок 99 "Прибутки і збитки". Таким чином, синтетичний рахунок 90 "Продажі" щомісячно закривається і сальдо на звітну дату ite має.
Після закінчення звітного року всі субрахунки, відкриті до рахунку 90
"Продаж" (крім субрахунка 90-9), закриваються внутрішніми записами па субрахунок 90-9 "Прибуток / збиток від продажу".
Аналітичний облік по рахунку 90 "Продажі" ведуть по кожному виду проданої продукції, товарів, виконаних робіт і наданих послуг, а при необхідності і за іншими напрямами (по регіонах продажів і т.п.).
5.Учет операційних і позареалізаційних доходів і витрат.
Для узагальнення інформації про операційні і позареалізаційні доходи та витрати використовують рахунок 91 "Інші доходи і витрати". До цього рахунку можуть бути відкриті субрахунки:
9l-l "Інші доходи";
91-2 "Інші витрати";
91-9 "Сальдо інших доходів і витрат".
На субрахунку 91-1 "Інші доходи" обліковують надходження активів, визнаних іншими доходами (за винятком надзвичайних).
На субрахунку 91-2 "Інші витрати" обліковують операційні і позареалізаційні витрати, визнані іншими витратами (за винятком надзвичайних).
Субрахунок 91-9 "Сальдо інших доходів і витрат" використовується для виявлення сальдо інших доходів і витрат за звітний місяць.
Записи за субрахунками 91 -1 і 91 -2 виробляють накопичувально протягом звітного року. Щомісяця зіставленням дебетового обороту по субрахунку 91 -1 і кредитового обороту по субрахунку 91 -2 визначається сальдо інших доходів і витрат. Це сальдо щомісяця (заключними оборотами) списується з субрахунка 91 -9 па рахунок 99 "Прибутки і збитки". Таким чином, на звітну дату рахунок 91 "Інші доходи і витрати" сальдо не має. після закінчення звітного року субрахунка 91-1 і 91-2 закриваються внутрішніми записами на субрахунок 91-9.
Облік операційних доходів і витрат
Відповідно до ПБО 9 / 99 операційними доходами і витрати
ми є: Л
• надходження і витрати, пов'язані з наданням за плату в тимчасове користування (тимчасове володіння і користування) активів організації;
• надходження і витрати, пов'язані з наданням за плату прав, що виникають з патентів на винаходи, промислові зразки та інших видів інтелектуальної власності;
• надходження і витрати, пов'язані з участю в статутних капіталах інших організацій (включаючи відсотки та інші доходи за цінними паперами);
• прибуток або збиток, отримані організацією в результаті спільної діяльності (за договором простого товариства);
• надходження і витрати від продажу основних засобів та інших активів, відмінних від грошових коштів (крім іноземної валюти), продукції, товарів;
• відсотки, отримані і сплачені за надання в користування коштів організації, а також відсотки за використання банком грошових коштів, що знаходяться на рахунку організації в цьому банку;
• відрахування в оціночні резерви;.
• інші операційні доходи і витрати.
Основну частину операційних доходів і витрат складають доходи і витрати від вибуття майна (крім продажу готової продукції (робіт, послуг і товарів) і від участі в інших організаціях (надходження і витрати, пов'язані з наданням за плату в тимчасове користування активів організації, прав, що виникають з патентів на винаходи, промислові зразки та інших видів інтелектуальної власності, надходження і витрати, пов'язані з участю в статутних капіталах інших організацій, прибуток або збиток від участі у спільній діяльності).
При вибутті амортизується майна внаслідок продажу, списання у зв'язку із закінченням строку корисного використання та з інших причин, безоплатної передачі суму амортизації основних фондів і нематеріальних активів списують в дебет рахунків 02 "Амортизація основних засобів", 05 "Амортизація нематеріальних активів" з кредиту рахунків 01 "Основні кошти" і 04 "Нематеріальні активи". Залишкову вартість основних засобів і нематеріальних активів списують з кредиту рахунків 01 і 04 в дебет рахунку 91 "Інші доходи і витрати". У дебет рахунка 91 списують також всі витрати, пов'язані з вибуттям амортизується майна (включаючи ПДВ по проданому майну).
При вибутті матеріалів та іншого неамортізіруемого майна внаслідок продажу, списання у зв'язку з псуванням, безоплатної передачі їх вартість списують в дебет рахунку 91. Суму заборгованості покупців за продане майно відображають за дебетом рахунка 62 "Розрахунки з покупцями і замовниками" і кредитом рахунку 91 ..
При здійсненні операцій по вкладах в статутні капітали інших організацій і за вкладами учасників простого товариства у спільне майно товаришів не грошовими коштами зазвичай виникає різниця між вартістю переданого майна та узгоджено-, ний оцінкою вкладу. Ця різниця відображається в залежності від її значення по кредиту або дебету рахунку 91 (перевищення узгодженої вартості над облікової відображається за дебетом рахунка 58 "Фінансові вкладення" і кредиту рахунку 91; зворотне співвідношення - за дебетом рахунка 91 і кредиту рахунку 58).
Доходи від участі в інших організаціях можна враховувати:
за фактичним надходженням грошових коштів;
за попередньою нарахування доходів і записи на рахунках.
При першому варіанті в міру надходження грошових коштів дебетують рахунки 50, 51, 52, 55 і кредитують рахунок 91 "Інші доходи і витрати".
При другому варіанті нараховані доходи оформляють наступній, бухгалтерським записом:
дебет рахунку 76 "Розрахунки з різними дебіторами і кредиторами"
(На суму доходів від вкладів у статутний капітал інших організацій, орендної плати та дивідендів);
кредит рахунку 91 "Інші доходи і витрати" (на всю суму нарахованих доходів).
Надійшли платежі по доходах відображають за дебетом рахунків обліку грошових коштів (50, 51,52, 55) і кредитом счета'76.
Відсотки, отримані за надання в користування коштів організації, оформляють бухгалтерськими записами в тому ж порядку, як і доходи від участі в інших організаціях. Відсотки, сплачені за надання в користування коштів організації, зазвичай списують в дебет рахунку 91 "Інші доходи і витрати" з кредиту рахунків обліку грошових коштів. •
Відрахування в оціночні резерви (під зниження, вартості матеріальних цінностей, під забезпечення вкладень у цінні папери, за сумнівним боргах) відображають за дебетом рахунка 91 і кредиту рахунків 14 "Резерви на зниження вартості матеріальних цінностей", 59 "Резерви під знецінення вкладень у ланцюгові папери "і 63" Резерви по сумнівним боргах ". Невикористані резерви в періоді, що настає за періодом їх створення, списують в дебет рахунків 14, 59 і 63 із кредиту рахунка 91.
Облік позареалізаційних доходів і витрат
Позареалізаційними доходами та витратами є:
• штрафи, пені, неустойки за порушення умов договорів отримані і сплачені;
• активи, отримані і передані безоплатно, у тому числі за договором дарування;
• надходження у відшкодування та відшкодування заподіяних організації збитків;
• прибуток минулих років, виявлена ​​у звітному році, і збитки минулих років, визнані у звітному році;
• суми кредиторської, депонентської та дебіторської заборгованості, за якими минув термін позовної давності;
• курсові різниці;
• сума дооцінки та уцінки активів;
• перерахування коштів, пов'язаних з благодійною діяльністю, витрати на здійснення спортивних заходів, відпочинку, розваг, заходів культурно-просвітницького характеру та інших аналогічних заходів;. • інші позареалізаційні доходи і витрати.
Надходження від сплати штрафів, пепсі, різних неустойок і інших видів санкцій відображають за кредитом рахунку 91 "Інші доходи і витрати" і дебетом рахунків обліку грошових коштів і розрахунків з дебіторами.
Сплачені організацією суми штрафів, пені, неустойок та суми від інших санкцій відображають за дебетом рахунка 91 "Інші доходи і
витрати "з кредиту рахунків обліку грошових коштів. При цьому суми,
внесені до бюджету у вигляді санкцій, до складу витрат від позареалізаційних операцій не включають, а відносять на зменшення прибутку,
що залишається в розпорядженні підприємства (тобто на рахунок 99 "Прибутки і
збитки ").
Прибуток минулих років, виявлену у звітному році, відображають за дебетом рахунка 51 "Розрахунковий рахунок" і кредиту рахунку 91 "Інші доходи, і витрати"; збитки оформляють зворотного бухгалтерським проведенням.; Таким же чином враховують надходження до відшкодування та відшкодування заподіяних організації збитків.
Суми кредиторської і депонентської заборгованості, щодо яких термін позовної давності минув, списують в дебет рахунку 76 і кредит рахунка 91. Дебіторська заборгованість, щодо якої термін позовної давності минув, списується з кредиту рахунку 76 на рахунок коштів резерву! сумнівних боргів (рахунок 63) або в дебет рахунку 91.
Позитивні курсові різниці в залежності від об'єкта обліку оформляють такими бухгалтерськими записами:
-Дебет рахунку 58 "Фінансові вкладення" (на різницю за операціями
з фінансовими вкладеннями);
-Дебет рахунків 50 "Каса", 52 "Валютний рахунок" (па різницю по де
ніжним засобам у валюті);,
-Дебет рахунку 71 "Розрахунки з підзвітними особами" (за операціями видачі валюти під звіт) та інших рахунків;
кредит рахунку 91.
По заборгованості перед постачальниками і підрядниками позитивну курсову різницю відображають за кредитом рахунку 91 і дебетом рахунка 60 "Розрахунки з постачальниками і підрядниками".
Негативні курсові різниці оформляють зворотними бухгалтерськими проводками по відношенню до позитивної курсової різниці.
Суми дооцінки активів списують з кредиту рахунку 91 в дебет
рахунків обліку активів, сума уцінки активів оформляється зворотного
бухгалтерським записом. .
Активи, отримані безоплатно, відповідно до п. 68 Положення по веденню бухгалтерського обліку (3), до 1 січня 2000 р. враховує як додатковий капітал; з 1 січня 2000 р. відповідно до п. 8 ПБУ 9 / 99 (6) вказані активи враховуються на рахунку "Прибутки і збитки", а в новому Плані рахунків - на рахунку 98 "Доходи майбутніх періодів".
У дебет рахунка 91 з кредиту різних рахунків списують витрати,
пов'язані з благодійною діяльністю, здійсненням ме-.
роприятий,-спорту, відпочинку, розваг, культурно-просвітницького
характеру та інших аналогічних заходів,
Інші позареалізаційні витрати і втрати списуються з дебету
або кредиту відповідних рахунків у момент їх виявлення на
счет91.
Наприклад, витрати за анульованими виробничими замовленнями списують в дебет рахунку 91 з кредиту рахунків 20 "Основне виробництво" (на вартість невикористаних напівфабрикатів, деталей і вузлів), 97 "Витрати майбутніх періодів" (на суму витрат з підготовки виробництва, що відносяться до анульованим замовленнями) та ін
6.Учет нестач і втрат від псування цінностей
Для узагальнення інформації про суми недостач і втрат від псування матеріальних та інших цінностей використовують рахунок 94 "Нестачі і втрати від псування цінностей". На цьому рахунку враховують нестачі і 'втрати від псування матеріальних та інших цінностей, виявлені в процесі їх заготовляння, зберігання та продажу, що підлягають віднесенню па рахунки обліку витрат па виробництво, витрат на продаж та на винних осіб. Втрати цінностей, що виникають в результаті стихійних лих, відносять на рахунок 99 "Прибутки і збитки".
У дебет рахунка 94 з кредиту рахунків відсутніх або повністю
зіпсованих цінностей списується їх фактична собівартість
(За товарно-матеріальними цінностями) або залишкова вартість (за
основних засобів і нематеріальних активів). За частково іспор
ченим матеріальним цінностям в дебет рахунка 94 списують суму
визначилися втрат.
При виявленні нестач або псування при прийманні матеріальних цінностей від постачальників суму нестачі в межах передбачених у договорі велич покупець відносить при оприбуткуванні цінностей в дебет рахунку 94 з кредиту рахунку 60 "Розрахунки з постачальниками і підрядниками".
Суму втрат понад передбачених у договорі величин покупець пред'являє постачальнику або транспортній організації і враховує за дебетом рахунка 76 "Розрахунки з різними дебіторами і кредиторами" (субрахунок "Розрахунки за претензіями") і кредитом рахунка 60. При відмові судом у стягненні сум втрат з постачальників або транспортних / організацій ці суми списують з рахунку 76 па рахунок 94. Якщо суд прийняв рішення про стягнення з постачальника сум нестач і втрат цінностей понад передбачених у договорі велич, то постачальник сторнує раніше відображену суму продажу на суму нестач і втрат (дебетує рахунок 62 "Розрахунки з покупцями і замовниками" і л кредитує рахунок 90 "Продажі" ), а також обороти за дебетом рахунка 901 "Продажі" і кредитом рахунку 43 "Готова продукція". Відновлена ​​таким чином на рахунку 43 сума нестач списується потім у дебет рахунку 94 з кредиту рахунку 43.
З кредиту рахунку 94 нестачі і втрати від псування цінностей списують наступним чином:
• нестачі і псування цінностей в межах передбачених у до
говірці велич - на рахунки обліку матеріальних цінностей (коли вони
виявлені при заготівлі);
• нестачі і псування цінностей в межах норм природного уби
Чи - на витрати на виробництво і витрати на продаж (коли вони
виявлені при зберіганні або продажу);
• нестачі цінностей понад величин (норм) убутку, втрати від пор-
чи - в дебет рахунку 73 "Розрахунки з персоналом за іншими операціями"
(Субрахунок "Розрахунки з відшкодування матеріального збитку");
• нестачі цінностей понад величин (норм) убутку і втрати oт псування цінностей при відсутності конкретних винуватців, а також недостачі, у стягненні яких відмовлено судом через необгрунтованість позовів, - насчет91 "Інші доходи і витрати".
За кредитом рахунка 94 відображаються суми в розмірах і величинах, прийнятих за дебетом даного рахунку. На рахунках обліку витрат і витрат па продаж відсутні або зіпсовані матеріальні цінності списують за їх фактичною собівартістю.
При стягненні з винних осіб вартості відсутніх цінностей різниця між їх вартістю, зарахованої на рахунок 73, та їх вартістю, відображеної на рахунку 94, обліковується на рахунку 98 "Доходи
майбутніх періодів ". У міру стягнення з винних осіб належних сум ці суми списують в дебет рахунку 98 і кредит рахунку
91 "Інші доходи і витрати".
Нестачі цінностей, виявлені в звітному періоді, але які відносяться до минулих звітних періодів, визнані матеріально відповідальними особами, або на які є рішення суду про стягнення з винних осіб, відображаються за дебетом рахунка 94 і кредитом рахунка 98. Одночасно на ці суми дебетують рахунок 73 (субрахунок "Розрахунки з відшкодування матеріального збитку") і кредитують рахунок 94. У міру погашення заборгованості дебетують рахунок 98 і кредитують рахунок 91.
7.Корреспонденціі рахунків за операціями обліку фінансових результатів і використання прибутку
№ пп.
Операції
Дебет
Кредит
1
Донарахована різниця між ціною купівлі та номінальною вартістю цінних паперів (купівельна ціна нижче номінальної)
58
91
2
Оприбутковано надлишки ТМЦ, а також незавершеного виробництва, виявлені під час інвентаризації
07,08,10,11,20,21,23,29,41,43
91
3
Нараховано орендну плату за договором поточної оренди
76
91
4
Відображено прибуток від продажу різного майна
90,91
99
5
Одержано доходів від участі в інших організаціях та здачі в оренду майна, від банків за користування коштами на розрахункових рахунках, дивіденди по акціях, надходження піт рані списаної дебіторської заборгованості та прибутку минулих років
50,51,52
91
6
Списано кредиторську заборгованість після закінчення строків позовної давності
60
91
7
Відображено визнані і присуджені суми штрафів, пені, неустойок, за недотримання іншими організаціями договірних зобов'язань
76
91
8
Приєднані до доходів звітного року невитрачені суми сумнівних боргів, нараховані в попередньому році, а також суми раніше нарахованих резервів майбутніх витрат
63
91
9
Списані позитивні курсові різниці
50,51,52,58,60,62,76
91
10
Списані збитки звітного року
84
99
11
Списані:
ТМЦ, зниклі при стихійних лихах і використані при ліквідації лих
витрати за анульованими замовленнями і втрати незавершеного виробництва
збиток від продажу різного майна
99
91
99
10,11,40,
41,43 та ін
20,21,23,
25,26,28,29
90,91
12
Сплачено штрафи, пені, неустойки, судові витрати і збори
91
505152
13
Нараховано резерв сумнівних боргів
91
63
14
Списано нерозподілений прибуток звітного року
99
84
15
Списані штрафи. пені, неустойки, невизнані арбітражем
91
76
16
Нараховано податок на прибуток
99
68
17
Нараховано резерв на оплату відпусток
20,23,25,26,44
96
18
Нараховано відпускні суми працівника
96
70
19
Нараховано суму орендної плати за наступні періоди
97
76
20
Відображено витрати з придбання ліцензій
97
50,51,52
21
Оприбутковано надійшли безоплатно матеріали
10
98
22
Відпущені у виробництво безоплатно надійшли матеріали
20,23,25,26,
98
10
91
8. Бухгалтерська звітність фінансових результатів та їх використання.
Бухгалтерська звітність являє собою сукупність форм звітності, що характеризують майнове і фінансове становище підприємства за звітний період в зручній і зрозумілій формі.
Обсяг бухгалтерської звітності визначається табелем діючих форм, де наводиться їх перелік із зазначенням термінів подання. Підставою для заповнення табеля служить закон про бухгалтерський облік та звітності, а також відомчі інструкції.
Бухгалтерський баланс складається щомісяця, звіт про прибутки і збитки форми № 2 - поквартально і використовується на підприємствах для керування.
Підприємство складає самостійний баланс за всіма видами діяльності, що відображає склад майна та джерела їх формування.
Річний бухгалтерський звіт включає такі форми:
- Баланс підприємства (ф1);
- Звіт про прибутки і збитки (ф2);
- Додаток до балансу підприємства (Ф3).
В якості додатку до річного звіту дається пояснювальна записка, готувати працівниками відповідних відділів, а в разі перевірки аудиторською організацією аудиторський висновок. У пояснювальній записці повинна міститися інформація, яка розкриває істотні аспекти фінансово-господарської діяльності підприємства та його характеристику.
У разі зміни вступного балансу на початок року в пояснювальній записці пояснюються причини цих змін, а також всі зміни в обліковій політиці, що відбулися протягом звітного року.
Звітним роком вважається період з 1 січня по 31 грудня включно. Першим звітним роком для створеної організації вважається період з дня її державної реєстрації по 31 грудня включно, а для організації, створеної після 1 жовтня - з дати реєстрації, по 31 грудня наступного року включно, якщо інше не передбачено законодавством.
Бухгалтерська звітність повинна відповідати певним вимогам до її оформлення, основними з яких є наступні:
1. повинні включати показники діяльності всіх структурних підрозділів, в тому числі виділені на окремі баланси;
2. показники звітності повинні грунтуватися на даних синтетичного і аналітичного обліку;
3. організація повинна дотримуватися прийнятих змісту та форм звітності;
4. по кожному числовому показнику бухгалтерської звітності, крім звіту, що складається за перший звітний період, повинні бути наведені дані за період, що передував звітному;
5. не допускається залік між статтями активів і пасивів, статтями прибутків і збитків (доходів і витрат), крім випадків, коли такий залік передбачено правилами бухгалтерського обліку країни;
6. звітною датою вважається останній календарний день звітного періоду;
7. кожна складова бухгалтерської звітності повинна містити наступні дані: найменування складової; звітна дата або звітний період, за який складена бухгалтерська звітність; фірмове найменування організації, включаючи вказівку на її організаційно-правову форму, її юридична адреса; валюта бухгалтерської звітності; підписи осіб, відповідальних за складання звітності.
Бухгалтерська (фінансова) звітність підприємства служить основним джерелом інформації про його діяльність. Ретельне вивчення бухгалтерських звітів розкриває причини досягнутих успіхів, а також недоліків у роботі, допомагає намітити шляхи вдосконалення діяльності організації. Зовнішні користувачі бухгалтерської інформації отримують, зокрема, можливість за даними звітності:
- Прийняти рішення щодо доцільності та умов ведення справ з тим чи іншим партнером;
- Уникнути видачі кредитів ненадійним клієнтам;
- Оцінити доцільність придбання активів тієї чи іншої організації;
- Правильно побудувати відносини з наявними замовниками;
- Оцінити фінансове становище потенційних партнерів;
- Взяти до уваги можливі ризики підприємництва.


Практична частина
Перелік фінансово-господарських операцій за січень місяць

Зміст операції
Сума,
тис. руб.
Кореспонденція рахунків
Дебет
Кредит
1
2
3
4
5
1
Прийнято за актами, що надійшли за рахунок засновницького внеску:
а) основні засоби
б) нематеріальні активи
в) цінні папери з терміном обігу до 1 м.
20.00
5.00
6.00
01
04
58
75
75
75
2
Прийняті до оплати рахунки постачальників:
а) за виконані роботи з капітального будівництва (без ПДВ)
б) за надійшли матеріали (без ПДВ)
в) нарахований ПДВ за прийнятими рахунках (п.а + п.б) x20% / 100%
80.00
30.00
22.00
08
10
19
60
60
60
3
Прийняті до оплати рахунки сторонніх організацій за комунальні послуги:
а) для цехів основного виробництва (без ПДВ)
б) для цехів допоміжного виробництва (без ПДВ)
в) для адміністративно-господарських будівель і споруд (без ПДВ)
г) нарахований ПДВ за прийнятими рахунками
50.00
40.00
25.00
23.00
20
23
26
19
76
76
76
76
4
Здано в експлуатацію основні засоби, придбані за рахунок вкладень у позабюджетні активи
250.00
01
08
5
Нараховано амортизацію основних засобів:
а) у цехах основного виробництва
б) у цехах допоміжного виробництва
в) адміністративних будівель і споруд
12.00
8.00
6.00
20
23
26
02
02
02
6
Нараховано знос нематеріальних активів
5.00
04
05
7
Передано зі складу матеріали в:
а) цеху основного виробництва
б) цеху допоміжного виробництва
200.00
50.00
20
23
10
10
8
Оприбутковано МШП від підзвітної особи
8.00
10
71
9
Передано зі складу господарський інвентар в експлуатацію
24.00
20
10
10
За даними відомості нарахована зарплата:
а) робочим основних цехів
б) робочим допоміжних цехів
в) працівникам з управління підприємствами та обслуговування загальногосподарських підрозділів
50.00
25.00
8.00
20
23
26
70
70
70
1
2
3
4
5
11
Від суми заробітної плати нараховано прибутковий податок (13%)
6.00
70
68
12
Нараховано платежі до фондів соціального страхування в розмірі 35,8% від суми нарахованої заробітної плати:
а) робочим основних цехів
б) робочим допоміжних цехів
в) працівникам з управління підприємствами
17,8
8,9
2,848
20
23
26
69
69
69
13
Встановлені та списані витрати з ремонту основних цехів, виконаному силами допоміжного виробництва
40.00
20
23
14
Списуються витрати на управління підприємством і загальногосподарськими підрозділами
41,848
20
26
15
Пред'явлено рахунок замовнику:
а) за виконані БМР
б) у тому числі ПДВ
240.00
40.00
62
90
90
68
16
Нараховано податок з доходу в державний дорожній фонд
6.00
20
76
17
Списано собівартість виконаних і прийнятих замовником СМР
150.00
90
20
18
Визначено і списано сума прибутку (збитку) від реалізації СМР
50.00
90
99
19
Отримані на розрахунковий рахунок грошові кошти від замовника
300.00
51
62
20
Перераховано з розрахункового рахунку заборгованість:
а) постачальникам
б) стороннім організаціям
120.00
84.00
60
76
51
51
21
Списується ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету (п.20x20% / 120%)
34.00
68
19
22
Нараховано податок на прибуток (ставка податку 24%)
12.00
99
68
23
За рахунок спеціального фонду нарахована матеріальна допомога працівникам підприємства
30.00
84
70
24
Отримано в касу з розрахункового рахунку грошові кошти на виплату заробітної плати та видачі під звіт
105.00
50
51
25
Видано з каси:
а) заробітна плата працівникам
б) під звіт на господарські потреби
100.00
5.00
70
71
50
50

Дані про залишки на синтетичних рахунках

Шифр рахунки
Найменування рахунку
Залишки за рахунками, тис. руб.
01
02
04
05
08
10
19
20
23
50
51
58
60
62
66
67
68
69
70
71
75
76
80
82
83
84
99
Основні засоби
Амортизація основних засобів
Нематеріальні активи
Амортизація нематеріальних активів
Вкладення у позабюджетні активи
Матеріали
ПДВ по придбаних цінностях
Основне виробництво
Допоміжні виробництва
Каса
Розрахункові рахунки
Фінансові вкладення
Розрахунки з постачальниками
Розрахунки з покупцями
Розрахунки по к / с кредитами і позиками
Розрахунки за д / з кредитами і позиками
Розрахунки по податках і зборам
Розрахунки по соціальному страхуванню
Розрахунки з персоналом з оплати праці
Розрахунки з підзвітними особами
Розрахунки з засновниками
Розрахунки з різними дебіторами
Статутний капітал
Резервний капітал
Додатковий капітал
Нерозподілений прибуток
Прибутки та збитки
1000
160
50
15
500
480
70
195
85
6
47
10
295
495
220
370
63
45
110
15
60
230
200
90
400
310
505

Проведемо синтетичний облік по рахунках

Дт 01 "Основні засоби" Кт
Сп = 1000.00
20.00
250.00
Од = 270.00
Ск = 1270.00
Дт 02 "Амортизація" Кт
Сп = 160.00
12.00
8.00
6.00
Ок = 26.00
Ск = 186.00
Дт 04 "Нематеріальні активи" Кт
Сп = 50.00
5.00
5.00
Од = 10.00
Ск = 60.00
Дт 05 "Амортизація нематеріальних активів" Кт
Сп = 15.00
5.00
Ск = 20.00
Дт 08 "Вкладення у необоротні активи" Кт
Сп = 500.00
80.00
250.00
Ск = 330.00
Дт 10 "Матеріали" Кт
Сп = 480.00
30.00
8.00
200.00
50.00
24.00
Од = 38.00
Ок = 274.00
Ск = 244.00
Дт 19 "ПДВ по придбаних цінностей" Кт
Сп = 70.00
22.00
23.00
34.00
Од = 45.00
Ск = 81.00
Дт 20 "Основне виробництво" Кт
Сп = 195.00
50.00
12.00
200.00
24.00
50.00
40.00
41, 848
6.00
17, 8
150.00
Од = 441, 648
150.00
Ск = 486, 648
Дт 23 "Допоміжні виробництва" Кт
Сп = 85.00
40.00
8.00
50.00
25.00
8, 9
40.00
Од = 131, 9
Ск = 176, 9
Дт 26 "Загальногосподарські витрати" Кт
25.00
6.00
8.00
2, 848
41, 848
Од = 41, 848
Дт 50 "Каса" Кт
Сп = 6.00
105.00
100.00
5.00
Ок = 105.00
Ск = 6.00
Дт 51 "Розрахункові рахунки" Кт
Сп = 47.00
300.00
120.00
84.00
105.00
Ок = 309.00
Ск = 38.00
Дт 58 "Фінансові вкладення" Кт
Сп = 10.00
6.00
Ск = 16.00
Дт 60 "Розрахунки з постачальниками" Кт
120.00
Сп = 295.00
80.00
30.00
22.00
Ок = 132.00
Ск = 307.00
Дт 62 "Розрахунки з покупцями" Кт
Сп = 495.00
240.00
300.00
Ок = 300.00
Ск = 435.00
Дт 66 "Короткострокові кредити банків" Кт
Сп = 220.00
Ск = 220.00
Дт 67 "Довгострокові кредити банків" Кт
Сп = 370.00
Ск = 370.00
Дт 68 "Розрахунки з податків і зборів" Кт
34.00
Сп = 63.00
6.00
40.00
12.00
Ок = 58
Ск = 87.00
Дт 69 "Розрахунки по соціальному страхуванню" Кт
Сп = 45.00
17, 8
8, 9
2, 848
Ок = 29, 548
Ск = 74, 548
Дт 80 "Статутний капітал" Кт
Сп = 200.00
Ск = 200.00
Дт 70 "Розрахунки з персоналом з оплати праці" Кт
100.00
6.00
Сп = 110.00
50.00
25.00
8.00
30.00
Од = 106.00
Ок = 113
Ск = 117.00
Дт 71 "Розрахунки з підзвітними особами" Кт
Сп = 15.00
5.00
8.00
Ск = 12.00
Дт 75 "Розрахунки з засновниками" Кт
Сп = 60.00
20.00
5.00
6.00
Ок = 31.00
Ск = 29.00
Дт 76 "Розрахунки з різними дебіторами" Кт
84.00
Сп = 230.00
50.00
40.00
25.00
23.00
6.00
Ок = 144.00
Ск = 290.00
Дт 82 "Резервний капітал" Кт
Сп = 90.00
Ск = 90.00
Дт 83 "Додатковий капітал" Кт
Сп = 400.00
Ск = 400.00
Дт 84 "Нерозподілений прибуток" Кт
30.00
Сп = 310.00
Ск = 280.00
Дт 90 "Продажі" Кт
40.00
150.00
50.00
240.00
Од = 240
Дт 99 "Прибутки і збитки" Кт
12.00
Сп = 505.00
50.00
Ск = 543.00

Складемо оборотно - сальдову відомість

(Всі цифри подано у тис. руб)
№ рахунку
Початкове сальдо
Обороти
Кінцеве сальдо
Дт
Кт
Дт
Кт
Дт
Кт
01
02
04
05
08
10
19
20
23
26
50
51
58
60
62
66
67
68
69
70
71
75
76
80
82
83
84
90
99
1000.00
-
50.00
-
500.00
480.00
70.00
195.00
85.00
-
6.00
47.00
10.00
-
495.00
-
-
-
-
-
15.00
60.00
-
-
-
-
-
-
-
-
160.00
-
15.00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
295.00
-
220.00
370.00
63.00
45.00
110.00
-
-
230.00
200.00
90.00
400.00
310.00
-
505.00
270.00
-
10.00
-
80.00
38.00
45.00
441, 648
131, 9
41, 848
105.00
300.00
6.00
120.00
240.00
-
-
34.00
-
106.00
5.00
-
84.00
-
-
-
30.00
240.00
12.00
-
26.00
-
5.00
250.00
274.00
34.00
150
40.00
41, 848
105.00
309.00
-
132.00
300.00
-
-
58
29, 548
113.00
8.00
31.00
144.00
-
-
-
-
240.00
50.00
1270.00
-
60.00
-
330.00
244.00
81.00
486, 648
176, 9
-
6.00
38.00
16.00
-
435.00
-
-
-
-
-
12.00
29.00
-
-
-
-
-
-
-
-
186.00
-
20.00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
307.00
-
220.00
370.00
87.00
74,548
117.00
-
-
290.00
200.00
90.00
400.00
280.00
-
543.00
Разом
3013.00
3013.00
2340,396
2340,396
3184,548
3184,548
Висновок
Наприкінці даної курсової роботи вважаю за необхідне зробити висновок про те, що облік фінансових результатів дозволяє розкривати причини досягнутих і недостигнуто успіхів, приймати рішення, що сприяють усуненню недоліків у діяльності підприємства.
Облік використання прибутку, у свою чергу, містить інформацію про суми і цілі на які було витрачено з метою контролю за рухом грошових коштів підприємства.
Список використаної літератури:
1. Бухгалтерський облік / / Під. Ред. П.С. Безруких, М: Бух; 1994;
2. Розкриття інформації в бухгалтерській звітності. / / Бух, 2000 № 7;
3. Кондраков Н.П, Бух.учет, М: Инфра-М, 2 видання 1999.
4. Козлов Е.П. Бух, М: Фінанси і статистика, 1994.
5. Кондраков Н.П, Бух.учет, М: Инфра-М, 2002.
6. Бухгалтерський облік і аудит в будівництві, / / ​​под.ред. Лукінова В.А.; М: Юрайт, 1998.
7. Бухгалтерський облік / / под.ред. Тишкова І.Є., Прищепи А.І.; Мінськ: Вишейшая школа, 1999.
8. План рахунків бухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльності організації та інструкція по його застосуванню / / М: Інформаційне агенство ІПБ-БІНФА; 2001.
Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Бухгалтерія | Курсова
246.5кб. | скачати


Схожі роботи:
Облік фінансових результатів і використання прибутку організації
Облік фінансових результатів підприємства і використання прибутку
Облік і аналіз фінансових результатів та використання прибутку у ВАТ У
Облік і аналіз фінансових результатів та використання прибутку у ВАТ Воронежстрой-Холдинг
Перевірка формування фінансових результатів і використання прибутку
Перевірка формування фінансових результатів і використання прибутку при проведенні аудиту
Аналіз фінансових результатів прибутку
Аналіз фінансових результатів та планування прибутку на прикладі ТОВ Клапіс
© Усі права захищені
написати до нас