Облік трудових ресурсів

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

Зміст
Вступ 3
1. Теоретичні основи організації та методики обліку оплати праці. 5
Нормативне регулювання бухгалтерського обліку оплати праці. 5
Сутність і функції оплати праці. 8
Види, форми і системи оплати праці. 10
2. Бухгалтерський облік оплати праці на прикладі ТОВ «Оренпласт» 15
2.1 Організаційно-економічна характеристика. 15
2.2 Документальне оформлення операцій з нарахування і виплати
заробітної плати на ТОВ «Оренпласт» 17
2.2.1 Розрахунок відпускних. 19
2.2.2 Розрахунок компенсації за невикористану відпустку при звільненні. 20
2.2.3 Розрахунок допомоги з тимчасової непрацездатності. 21
2.3 Синтетичний і аналітичний облік нарахування і виплати заробітної плати. 24
2.4 Податковий облік витрат на оплату праці. 30
2.5 Відображення в бухгалтерському обліку податку на доходи фізичних осіб з
заробітної плати працівників. 31
Висновок. 35
Перелік використаної літератури. 36

Введення
Праця - основна, цілеспрямована діяльність людини, в процесі якої він, впливаючи на природу, використовуючи її багатства, отримує певні блага для задоволення власних потреб. Найважливішим елементом в організації праці, який багато в чому сприяє адекватному прийняття рішень в процесі його здійснення, правильному і своєчасному об'єднання наявних сил і засобів, подальшому їх об'єктивного перерозподілу відповідно наміченим пріоритетам, виступає процес нормування трудової діяльності людини.
На сьогоднішній день в нашій країні існує велика кількість невирішених питань і протиріч у сфері оплати праці.
Час диктує необхідність такої системи оплати, яка формувала б могутні стимули розвитку праці і виробництва. Працівник украй зацікавлений навіть у невеликому підвищенні зарплати. Роботодавець же не поспішати підвищувати її, заощаджуючи на оплаті праці.
Удосконалення систем оплати праці, пошук нових рішень, може дати нам вже в найближчому майбутньому зростання зацікавленості працівників до високопродуктивної праці. При вирішенні проблеми доведення мінімальної заробітної плати до рівня прожиткового мінімуму, можливе зняття проблеми соціальної напруженості. А це, звичайно ж, в комплексі з вирішенням ряду інших проблем в економіці нашої країни, може з'явитися стимулом економічного зростання в майбутньому.
Облік розрахунків з оплати праці - найбільш складний і трудомісткий ділянку бухгалтерії, організація якого вимагає забезпечити правильне і своєчасне нарахування заробітної плати і видачу її у встановлені терміни; правильне і своєчасне утримання податків, пов'язаних з нарахуванням заробітної плати (податку на доходи, єдиного соціального податку) , та перерахування їх до бюджету; утримання різних сум (наприклад, за виконавчими листами, за завдану шкоду та ін.)
Метою даної курсової роботи є, провести дослідження стану розрахунків з персоналом з оплати праці на ТОВ «Оренпласт», розглянути діючі системи і форми оплати праці, структуру середньооблікової чисельності, проаналізувати забезпеченість підприємства трудовими ресурсами, склад і структуру фонду оплати праці, дати найбільш об'єктивну оцінку стану розрахунків з персоналом з оплати праці.
Для здійснення цієї мети необхідно виконати наступні завдання:
- Необхідно визначити сутність категорії заробітної плати;
- Розглянути сучасний стан розрахунків з персоналом з оплати праці конкретно на досліджуваному підприємстві. Визначити основні принципи організації заробітної плати і вивчити систему організації оплати праці на досліджуваному об'єкті. Необхідно приділити увагу механізму регулювання оплати праці державою в сучасних ринкових умовах. Також потрібно розглянути існуючі форми і системи оплати праці і те, як ці форми і системи застосовуються на досліджуваному підприємстві, розглянути діючу систему преміювання і заохочення працівників, форми і розміри винагород;
При написанні даної курсової роботи були використані такі джерела інформації, як: інформація нормативно-правового регулювання, поточна документація діяльності підприємства, а так само спеціальна література.

1. Теоретичні основи організації та методики обліку оплати праці.
Нормативне регулювання бухгалтерського обліку оплати праці.
Головним законодавчим документом, що мають у своєму складі статті присвячені праці, є Конституція Російської Федерації.
Відповідно до Конституції Російської Федерації, кожен має право на працю, яку він вільно обирає або на яку вільно погоджується, право розпоряджатися своїми здібностями до праці, обирати професію і рід занять, а також право на захист від безробіття.
В даний час основним актом трудового законодавства Російської Федерації, що регулює відносини учасників трудового процесу (працівників і роботодавців) у будь-якій організації незалежно від її організаційно - правової форми, є Трудовий кодекс Російської Федерації (ТК РФ). Крім ТК РФ трудове законодавство Російської Федерації включає інші нормативні акти, до числа яких можна віднести окремі федеральні закони, акти трудового законодавства республік у складі Російської Федерації, укази і розпорядження Президента України, постанови і розпорядження Уряду Російської Федерації, нормативні акти Мінпраці Росії та ін .
Регулювання оплати праці та соціально - трудових взаємовідносин між роботодавцем та працівниками на рівні окремо взятої організації здійснюється відповідно до прийнятих в ній внутрішніми нормативними документами - договорами про працю, які розробляються адміністрацією організації з участю представників трудового колективу. Договори про працю можуть укладатися:
- Між роботодавцем і трудовим колективом в особі уповноважених ними осіб, наприклад колективний договір;
- Між роботодавцем і окремими працівниками, наприклад трудовий договір (контракт), договір про повну матеріальну відповідальність і ін
Згідно ТК РФ умови договорів про працю, які погіршують становище працівників порівняно з законодавством про працю, вважаються недійсними. Їх застосування визнається порушенням трудового законодавства. Якщо, наприклад, роботодавець оплачує працю працівника, відпрацьованого в режимі понаднормового часу, за розцінками нижче встановлених законодавством, то працівник має право вимагати від роботодавця провести з ним розрахунок за виконану роботу в порядку та розмірі, передбачених законодавством. У разі відмови з боку роботодавця працівник має право звернутися до виборного органу профспілки (при наявності такого в організації) або до суду.
В даний час перетворення в країні вимагають розробки нових і переробки чинних законодавчих актів та положень у сфері регулювання трудових відносин:
- Законодавства про працю;
- Визначення прожиткового мінімуму;
- Вирішення колективних трудових спорів та конфліктів;
- Регулювання оплати праці;
- Індексації мінімального розміру оплати праці;
- Виділення допомоги по безробіттю і пр.
Цілями трудового законодавства є встановлення державних гарантій трудових прав і свобод громадян, створення сприятливих умов праці, захист прав та інтересів працівників і роботодавців.
Основними завданнями трудового законодавства є створення необхідних правових умов для досягнення оптимального узгодження інтересів сторін трудових відносин, інтересів держави, а також правове регулювання трудових відносин та інших безпосередньо пов'язаних з ними відносин по:
організації праці та управління працею;
працевлаштування в даного роботодавця;
професійній підготовці, перепідготовці та підвищенню кваліфікації працівників безпосередньо у даного роботодавця;
соціального партнерства, ведення колективних переговорів, укладання колективних договорів та угод;
участі працівників і професійних спілок у встановленні умов праці та застосування трудового законодавства у передбачених законом випадках;
матеріальної відповідальності роботодавців і працівників у сфері праці;
нагляду і контролю (в тому числі профспілковому контролю) за дотриманням трудового законодавства (включаючи законодавство про охорону праці) та інших нормативних правових актів, що містять норми трудового права; (в ред. Федерального закону від 30.06.2006 N 90-ФЗ)
Трудовими відносинами визнаються відносини, засновані на угоді у формі укладення колективного договору, угоди або трудового договору між роботодавцем та працівником про особисте виконанні останнім за плату трудової функції і підпорядкуванні його правилами внутрішнього розпорядку.
Працівник - громадянин України або іноземний громадянин або особа без громадянства, що складається в трудових правовідносинах з роботодавцем на підставі укладеного трудового договору.
Роботодавець - юридична або фізична особа, що уклала трудовий договір з працівником.
Права та обов'язки роботодавця у трудових правовідносинах здійснюються керівником організації або іншими посадовими особами та колегіальними органами, які діють відповідно до законів і іншими нормативними документами організації.
Необхідно розрізняти постійних (штатних) співробітників і сумісників (працівників, які виконують роботу за договором-підряду).
Правила обліку заробітної плати ставляться до працівників фірми. Сумісники не є працівниками даної фірми, і тому система обліку заробітної плати на них не поширюється. Вони пропонують послуги фірмі за винагороду, але не перебувають під її прямим спостереженням і контролем.
За угодою між працівником і роботодавцем може встановлюватися як при прийомі на роботу, так і в подальшому не повний робочий день або не повний робочий тиждень. На прохання працівника, що має дитину у віці до 14 років (дитини інваліда або інваліда з дитинства до досягнення нею віку 18 років), або працівника, який здійснює догляд за хворим членом сім'ї відповідно до медичного висновку, а також вагітної жінки роботодавець зобов'язаний встановлювати їм неповний робочий день.
Правові засади, порядок і способи вирішення колективних трудових спорів, а також порядок реалізації права на страйк регулюються Законом «Про колективні договори і угоди», а також главами 60 і 61 ТК РФ.
Необхідність організації чіткого контролю за мірою праці і споживання зумовлена, перш за все, значною трудомісткістю облікової роботи на даній ділянці. Крім того, заробітна плата є однією з основних статей, що формують собівартість продукції, виконаних робіт або наданих послуг. Все це пред'являє до організації обліку праці високі вимоги, основний зміст яких визначає наступні завдання:
- Забезпечити належний контроль за правильністю, своєчасністю і повнотою нарахування заробітної плати відповідно до кількості і якості витраченої праці кожним працівником і по підприємству в цілому;
- Обгрунтовано розподілити нараховану заробітну плату між об'єктами виробничих і не виробничих витрат згідно з поданою і ретельно перевіреної первинної облікової документації;
- Правильно зробити утримання із заробітної плати кожного працівника податків та інших видів платежів;
- Вчасно здійснити розрахунки з виплати заробітної плати;
- Узагальнити дані поточних показників із заробітної плати для складання необхідної звітності і представити її у встановлені терміни у відповідні адреси.
Перелік зазначених завдань однозначно підтверджує висновок, згідно з яким дана ділянка в бухгалтерії організації є одним з найбільш трудомістких.
У зв'язку з цим слід зазначити, що в останні роки у вирішенні даної проблеми є певні позитивні результати. Це пов'язано, в першу чергу, з наданням банками підприємствам так званих «зарплатних проектів». В основі їх - нарахування та видача заробітної плати працівникам здійснюється із застосуванням пластикових карт.
Сутність і функції оплати праці
Соціально-економічна роль праці та її оплати в масштабах країни проявляється в трьох основних функціях: відтворювальна; стимулююча; регулююча.
Відтворювальну функції виконує працівник, стимулюючу - роботодавець і регулюючу - держава.
Для працівника і для роботодавця працю та її оплата мають різну мету і значення. Для працівника оплата праці - це основна стаття його доходу, засіб підвищення добробуту його самого і членів його сім'ї. Для нього оплата праці виконує стимулюючу роль у підвищенні результатів праці і забезпеченні на цій основі зростання винагороди. Для роботодавця ж - це витрати виробництва, які він прагне мінімізувати, особливо в розрахунку на одиницю продукції.
У зв'язку з переходом економіки країни на ринкові відносини багато функцій держави з питань праці та її оплати передані безпосередньо підприємствам, держава регулює ринок праці, забезпечує соціальний захист працівників, встановлює мінімальний розмір місячної оплати праці, використовуючи прямі і непрямі методи впливу, в тому числі нормативно -законодавчі, податкові, кредитні, бюджетні.
У поняття «заробітна плата» з правової точки зору включаються такі основні ознаки:
- Винагорода за працю, який виконаний або повинен бути здійснений;
- Обов'язок роботодавця виплатити винагороду за працю працівникові;
- Право працівника, що виникло на підставі трудового договору, на отримання цієї винагороди.
На сучасному етапі ринкових відносин в Росії оплата праці регулюється договірними відносинами, а також шляхом реалізації державних гарантій.
Заробітна плата являє винагороду за працю залежно від кваліфікації працівника, складності, кількості, якості та умов виконуваної роботи, а також виплати компенсаційного і стимулюючого характеру.
Оплата праці - система відносин, пов'язаних із забезпеченням встановлення і здійснення роботодавцем виплат працівникам за їх працю відповідно до чинного законодавства.
На рівні організації всі умови оплати праці регулюються колективним договором, який укладається між адміністрацією та профспілковим органом організації.
Мінімальний розмір оплати праці (мінімальна заробітна плата) на всій території держави ним же і встановлюється.
Підвищенню продуктивності праці, повному використанню робочого часу, зміцненню дисципліни праці і підвищенню якості продукції сприяє правильно організований бухгалтерський облік праці та її оплати, основні завдання якого такі:
- Точний облік особового складу працівників, відпрацьованого ними часу і обсягу виконуваних робіт;
- Правильне і своєчасне документальне оформлення та обчислення сум оплати праці та утримань з неї;
- Облік розрахунків з працівниками підприємства, бюджетом, органами соціального страхування та забезпечення;
- Контроль за раціональним використанням трудових ресурсів, оплати праці та фонду споживання;
- Правильний розподіл трудових витрат між об'єктами калькуляції;
- Складання звітності по праці та її подання у відповідні органи та ін
До числа важливих трудових показників відносять норму праці, норму виробітку і норму часу. Під нормою часу розуміють витрати робочого часу, встановлені для виконання одиниці роботи. Її різновиди - норма обслуговування, нормоване завдання.
Норма виробітку - виміряний встановлений обсяг роботи, який підлягає виконанню в одиницю робочого часу (годину, зміну, місяць тощо).
Норма праці - узагальнений показник норми виробітку, норми часу, норми обслуговування, норми чисельності, встановлюваний організацією відповідно до досягнутого рівня техніки, технології, організації виробництва і праці.
Інформація про відпрацьований час і трудових показниках по кожному працівнику обліковується за структурним підрозділам організації (цехах, дільницях, відділеннях, змінах, бригадах).
Таким чином, облікова інформація, що відображає відомості про використання робочої сили, є основним джерелом зведених даних для оперативного аналізу стану трудових ресурсів організації, планування основних трудових показників з метою виконання статутних завдань організації.
Види, форми і системи оплати праці.
Підприємства самостійно встановлюють форми, системи і розміри оплати праці, матеріального стимулювання його результатів. При цьому максимальний розмір оплати праці не обмежується.
Обов'язком будь-якого підприємства є створення нормальних умов праці та дієвих мотивів, що забезпечують прагнення працівників до підвищення результатів своєї діяльності. Для посилення мотивації необхідно забезпечити безпосередній зв'язок оплати праці з його результатами: кожен працівник повинен бачити цей зв'язок між винагородою і продуктивністю праці, величиною своєї заробітної плати і результатами, досягнутими підприємством.
У системі калькулювання собівартості випуску продукції виділяють основну заробітну плату виробничих робітників та іншого персоналу (нараховується за відпрацьований час і конкретно виконану роботу відповідно до діючих систем оплати праці в організації) та додаткову заробітну плату, яка обчислюється працівникові за невідпрацьований робочий час.
Основна і додаткова заробітна плата персоналу організації представляє в сукупності фонд заробітної плати і звітному періоді.
До основної ставиться оплата, нарахована працівникам за фактично відпрацьований час і виконану роботу за встановленими розцінками, тарифними ставками або окладами.
До додаткової відносяться виплати за опрацьованим в організації (підприємстві) час. Вона нараховується працівникам відповідно до чинного законодавства з праці: оплата чергових відпусток, перерв у роботі матерів, що годують, пільгових годин підлітків, за час виконання державних і громадських обов'язків, вихідної допомоги при звільненні та ін
Розрізняють тарифних і нетарифних систему оплати праці.
Тарифна система - сукупність нормативів, за допомогою яких здійснюється диференціація заробітної плати працівників різних категорій, вона включає:
- Тарифікацію роботи (віднесення видів праці до тарифних розрядів залежно від складності праці);
- Тарифний розряд (величину, яка відображатиме складність праці і кваліфікацію працівника);
- Кваліфікаційний розряд (величину, що характеризує рівень професійної підготовки працівника);
- Тарифну сітку, що представляє сукупність тарифних розрядів робіт (професій, посад), визначених у залежності від складності робіт і кваліфікаційних характеристик працівників за допомогою тарифних коефіцієнтів;
- Тарифну ставку.
Доцільність використання тієї чи іншої системи оплати праці визначається кожною організацією самостійно.
До складу фонду заробітної плати включаються нараховані суми оплати праці в грошовій і натуральній формах за відпрацьоване і невідпрацьований час, що стимулюють доплати і надбавки, компенсаційні виплати, пов'язані з режимом роботи та умовами праці, премії й одноразові заохочувальні виплати, а також виплати на харчування, житло , паливо, що носять регулярний характер. Оплата за відпрацьований час включає:
- Заробітну плату за тарифними ставками і окладами;
- Заробітну плату за відрядними розцінками;
- Вартість продукції, виданої в натурі;
- Премії та винагороди, що носять регулярний характер, незалежно від
джерела виплати;
- Стимулюючі доплати;
- Компенсаційні виплати, пов'язані з режимом роботи;
- Винагороди за вислугу років;
- Комісійні винагороди, гонорари;
- Оплату різниці в окладах;
- Оплату праці сумісників;
- Оплату праці неспісочного складу та інші виплати.
В оплату за невідпрацьований час входять:
- Щорічні і додаткові відпустки;
- Оплата пільгових годин підлітків;
- Оплата навчальних відпусток, виконання державних обов'язків;
- Оплата простоїв не з вини працівника, часу вимушеного прогулу та ін
Організації до складу оплати праці можуть включати одноразові заохочувальні виплати:
- Одноразові (разові) премії незалежно від джерел їх виплати;
- Винагорода за підсумками роботи за рік;
- Матеріальну допомогу;
- Додаткові виплати по відпустках понад норми;
- Грошові компенсації за невикористану відпустку та інші одноразові заохочення.
До складу фонду заробітної плати включаються, згідно з чинним законодавством:
- Вартість безкоштовно наданих працівникам харчування та продуктів
(Окремих галузей економіки);
- Оплата (часткова або повна) вартості житла;
- Вартість комунальних послуг;
- Вартість безкоштовно наданого палива і т. п.
Поряд із зазначеними виплатами організації практикують виплати соціального характеру:
- Надбавки до пенсій працівникам підприємства, одноразові допомоги
які виходять на пенсію;
- Оплату послуг охорони здоров'я;
- Оплату путівок;
- Компенсації жінкам по догляду за дитиною;
- Компенсації працівникам моральної шкоди;
- Вихідна допомога;
- Оплату проїзду на транспорті;
- Стипендії та інші витрати.
Витрати, що включаються до фонду оплати праці, не завжди збігаються з витратами на оплату праці, які включаються до складу собівартості випуску продукції, тобто відносяться на витрати виробництва. Тому необхідно враховувати джерела виплат, а також чинне податкове законодавство.
Організації самостійно обирають ту чи іншу систему оплати праці в прямій залежності від ефективності роботи персоналу.
На виробничих підприємствах застосовуються дві форми оплати праці: погодинна і відрядна.
При погодинній формі оплата проводиться за певну кількість відпрацьованого часу, незалежно від кількості виконаних робіт. При цьому оплата здійснюється: виходячи з кількості відпрацьованих годин; виходячи з кількості відпрацьованих днів; виходячи із затвердженого окладу.
Погодинна форма оплати праці підрозділяється на дві підсистеми: просту погодинну і почасово-преміальну.
Проста погодинна система оплати праці передбачає виплату заробітної плати в залежності від кількості відпрацьованого часу та кваліфікації працівника.
Проста погодинна оплата праці - це, коли організація оплачує співробітникам реально відпрацьований час. При погодинній оплаті заробітна плата нараховується виходячи з тієї кількості годин, які були вироблені за даний період: кількість годин, фактично відпрацьованих працівником, множаться на годинну ставку - у результаті отримуємо суму заробітної плати.
Почасово-преміальна система оплати праці застосовується з метою підвищення матеріальної зацікавленості працівників: на додаток до ставки (окладу) виплачується премія за своєчасне та якісне виконання робіт.
При почасово-преміальній оплаті праці оплата складається із заробітної плати та премії. Премії можуть нараховуватися у вигляді фіксованої суми або складати відсоток від окладу. При почасово-преміальній оплаті праці заробітна плата нараховується за тією ж формулою, що і при простій погодинній оплаті праці. Преміальні суми виписуються разом з оплатою праці.
Відрядна форма оплати праці передбачає оплату виконаних робіт відповідно до кількості і якості виготовленої продукції за відрядними розцінками. Вона підрозділяється на наступні основні системи: пряма відрядна, відрядно-преміальна, відрядно-прогресивна, побічно-відрядна і акордна.
При прямій відрядній системі оплата праці робітників здійснюється в залежності від кількості виробленої продукції або виконаних робіт, виходячи з твердих відрядних розцінок, встановлених з урахуванням кваліфікації.
Проста відрядна оплата праці - при нарахуванні заробітної плати враховуються розцінки, встановлені в організації, і кількість виконану працівником роботи (товарів, послуг).
Заробітна плата обчислюється таким чином: відрядна розцінка на одиницю виготовленої продукції помножується на кількість виготовленої продукції - в результаті виходить сума заробітної плати.
Відрядна розцінка розраховується наступним чином: годинна (денна) ставка ділиться на годинну (денну) норму виробітку - в результаті виходить відрядна розцінка.
Норма виробітку - це кількість виконаної роботи (товарів, послуг), за одиницю робочого часу (наприклад, 5 виробів за 3 години). Норма вироблення затверджується керівництвом підприємства. Розмір годинної (денної) ставки встановлюється у Положенні про оплату праці та штатному розкладі.
При відрядно-преміальною системою робітникові, крім заробітку за прямими відрядними розцінками, виплачується премія за виконання і перевиконання встановлених об'ємних та кількісних показників.
При відрядно-преміальній оплаті праці оплата складається з заробленої плати та премії. Як вказувалося вище, премії можуть нараховуватися у вигляді фіксованої суми або складати відсоток від окладу.
Розрахунок відрядно-преміальної оплати праці здійснюється також, як і при простій відрядній оплаті праці. Преміальні суми виплачуються разом із заробітною платою.
При відрядно-прогресивній системі оплата праці робітників у межах встановленої вихідної бази (норми) проводиться за прямими відрядними розцінками, а понад це - за підвищеними.
Побічно-відрядна оплата праці застосовується, як правило, для оплати праці працівників обслуговуючих та допоміжних виробництв.
При такій оплаті праці сума заробітної плати працівників обслуговуючих виробництв залежить від заробітку працівників основного виробництва, які отримують зарплату за відрядною системою.
При побічно-відрядній оплаті праці заробітна плата працівників обслуговуючих виробництв встановлюється у відсотках від загальної суми заробітку працівників того виробництва, яке вони обслуговують.
При колективно-відрядній системі оплати праці заробіток кожного працівника поставлено в залежність від кінцевих результатів роботи всієї бригади, ділянки. Вона дозволяє продуктивно використовувати робочий час, широко впроваджувати суміщення професій, покращує використання обладнання, сприяє розвитку в працівників почуття колективізації, взаємодопомоги, сприяє зміцненню трудової дисципліни. Крім того, створюється колективна відповідальність за поліпшення якості продукції.
Оплата праці робітників при колективної відрядної системі може проводитися або з застосуванням індивідуальних відрядних розцінок, або на основі розцінок, встановлених для бригади в цілому, тобто колективних розцінок.
Побічно-відрядна система служить для оплати праці наладчиків технологічного обладнання, слюсарів-ремонтників, помічників майстрів та інших допоміжних робітників. Така оплата може бути організована за відрядними розцінками, збільшується на відсоток виконання норм виробітку в середньому по обслуговуваній дільниці.
Розрахунок заробітку робітника при побічно-відрядній оплаті може проводитися або на основі непрямої розцінки і кількості виробів, виготовлених обслуговуваними робітниками. Для отримання непрямої розцінки денна тарифна ставка робітника, оплачуваного за непрямої відрядній системі, ділиться на встановлену йому норму обслуговування і норму денного виробітку обслуговуваних робочих.
При аккордной системі величина оплати встановлюється за весь обсяг роботи, а не за кожний виріб чи операцію. Ця система звичайно поєднується з преміюванням за скорочення термінів виконання акордних завдань. Загальна вартість визначається на основі норм часу (виробітку) і розцінок. Акордна система застосовується на роботах з тривалим виробничим циклом. Бригаді видається акордний наряд, який передбачає весь комплекс основних і допоміжних робіт. У вбранні вказуються початок і закінчення робіт, а також суми заробітної плати і премій з урахуванням якості. Така система оплати праці ефективно застосовується в будівництві (бригадний підряд), на автотранспорті та інших галузях.
При аккордной оплаті праці розраховується заробітна плата співробітників, що працюють в бригаді. При даній оплаті праці декільком співробітникам дається завдання, встановлюється терміни його виконання. Розцінки за кожне завдання встановлюються адміністрацією і погоджуються з бригадою. За виконану роботу виплачується грошова сума, яка ділиться між співробітниками, складовими бригаду. При цьому враховується час, відпрацьований кожним працівників у бригаді.
При аккордной системі розмір оплати встановлюється не на окрему операцію, а на весь заздалегідь встановлений комплекс робіт з визначенням терміну його виконання. Сума оплати праці за виконання цього комплексу робіт оголошується заздалегідь, як і термін її виконання до початку роботи.
Праця деяких працівників іноді оплачується за змішаною формою, наприклад, оплата праці керівника невеликого колективу (бригадир), який поєднує керівництво колективом (погодинна оплата) з безпосередньою виробничою діяльністю, оплачуваної за відрядними розцінками.
В даний час набула поширення безтарифна оплата праці застосовується в організаціях, де можна врахувати трудовий внесок кожного працівника в кінцевий результат діяльності підприємства. Кожному працівнику привласнюється коефіцієнт трудової участі. Коефіцієнт повинен відповідати вкладом працівника в кінцевий результат діяльності підприємства. Сума заробітної плати одного працівника розраховується наступним чином: фонд заробітної плати ділиться на загальну суму коефіцієнтів трудової участі і множиться на коефіцієнт трудової участі, в результаті виходить сума заробітної плати.
Таким чином, в даний час організації самостійно вибирають форми і системи оплати праці. В даний час найбільш поширеними формами оплати праці є погодинна і відрядна. Разом з тим, все більше використовується погодинна оплата (окладні системи).

2. Бухгалтерський облік оплати праці на ТОВ «Оренпласт»
Організаційно-економічна характеристика
Товариство з обмеженою відповідальністю «Оренпласт» створено відповідно до Цивільного кодексу Російської Федерації, Федеральним законом Російської Федерації «Про товариства з обмеженою відповідальністю» та іншими нормативними актами, що не суперечать Цивільному кодексу Російської Федерації в 1998году.
Учасником товариства є директор підприємства, який має частку, що дорівнює 100%, номінальною вартістю 8400 руб.
Юридична адреса підприємства: м. Оренбург, сел. Ростоші, вул. Садове кільце, 189
Основною метою діяльності товариства є отримання прибутку шляхом задоволення громадських потреб у роботах, продукцію, послуги суспільства.
Основним видом діяльності ТОВ «Оренпласт» є виробництво виробів з ПВХ, що використовуються в будівництві.
Товариство є юридичною особою.
Товариство має цивільні права і виконує обов'язки, необхідні для здійснення будь-яких видів діяльності, не заборонених Федеральними законами.
Товариство відкриває в установленому порядку банківські рахунки на території Російської Федерації для зберігання грошових коштів і здійснення всіх видів розрахункових, кредитних і касових операцій, має круглу печатку і штампи. Товариство має бланки зі своїм найменуванням, власну емблему, а також зареєстрований товарний знак.
Вищим органом управління товариства є єдиний учасник товариства - директор, який здійснює оперативно-господарську діяльністю товариства.
Директор є керівником товариства, приймає рішення з усіх питань діяльності товариства, без доручення здійснює всі дії від її імені, представляє його інтереси, укладає договори, стверджує штати, видає накази і дає розпорядження обов'язкові для всіх працівників товариства.
Товариство веде бухгалтерський облік і статистичну звітність у встановленому законодавством порядку, подає державним органам необхідну для оподаткування та загальнодержавного обліку інформацію.
ТОВ «Оренпласт» самостійно:
- Планує свою діяльність;
- Визначає ціни на власну продукцію і послуги;
- Розподіляє прибуток по фондах в порядку та за нормами, затвердженими загальними зборами акціонерів;
- Встановлює форми, системи, розмір оплати праці працівників;
- Встановлює для своїх працівників додаткові відпустки, скорочений робочий день та інші пільги;
- Забезпечує облік, збереження та використання документів з особового складу.
Керівництво поточною діяльністю ТОВ «Оренпласт» здійснюється директором.
До компетенції директора ТОВ «Оренпласт» відносяться всі питання керівництва поточною діяльністю товариства.
Відповідальність за ведення бухгалтерського обліку та складання графіка документообігу, покладено на головного бухгалтера. Організація, керуючись законодавством Російської Федерації про бухгалтерський облік, нормативними актами органів, регулюючих бухгалтерський облік, самостійно формує свою облікову політику, виходячи зі своєї структури, галузі та інших особливостей діяльності.
Документальне оформлення операцій з нарахування і
виплаті заробітної плати.
Для обліку особового складу, нарахування і виплат заробітної плати у ТОВ «Оренпласт» використовуються уніфіковані форми первинних облікових документів, затверджені Постановою Держкомстату РФ від 5 січня 2004р. № 1 «Про затвердження уніфікованих форм первинної облікової документації з обліку праці та її оплати».
Уніфіковані форми первинної облікової документації з обліку праці та її оплати поділяються:
- На форми з обліку кадрів - застосовуються юридичними особами всіх організаційно-правових форм та форм власності;
- На форми з обліку використання робочого часу та розрахунків з персоналом з оплати праці - застосовуються юридичними особами всіх організаційно-правових форм та форм власності, крім бюджетних установ
Наказ (розпорядження) про прийом працівника на роботу (форма № Т-1) (Додаток 1) застосовується для оформлення та обліку прийнятих на роботу в ТОВ «Оренпласт» за трудовим договором (Додаток 2,). При вступі на роботу працівник пише заяву (Додаток 3). У ньому він вказує дату, з якої приступає до роботи, і свою майбутню посаду. Типового бланка для такої заяви не передбачено. Наказ (розпорядження) про переведення працівника на іншу роботу (форма № Т-5) у ТОВ «Оренпласт» використовується для оформлення та обліку переведення працівника (працівників) на іншу роботу в організації (Додаток 4).
Без згоди працівника його можна перевести на іншу роботу:
- У разі виробничої необхідності (наприклад, для запобігання простою або аварії, усунення наслідків стихійного лиха);
- Для запобігання псування майна організації;
- Для заміщення тимчасово відсутнього працівника.
У цих ситуаціях переклад може бути тільки тимчасовим (на термін не більше одного місяця за один календарний рік).
При цьому працівник не може бути переведений на роботу, протипоказану йому за станом здоров'я.
Наказ (розпорядження) про надання відпустки працівникові ТОВ «Оренпласт» (форма № T-6) застосовується для оформлення та обліку відпусток (Додаток 5). На підставі наказу робляться відмітки в особовій картці (Додаток 6), особовий рахунок та проводиться розрахунок заробітної плати, належної за відпустку, за формою № Т-60 «Записка-розрахунок про надання відпустки працівнику» (Додаток 7).
Наказ (розпорядження) про припинення дії трудового договору (контракту) з працівником ТОВ «Оренпласт» (форма № Т-8) застосовується для оформлення та обліку звільнення працівника (Додаток 8). На підставі наказу робиться запис в особистій картці, особовому рахунку, трудовій книжці, проводиться розрахунок з працівником за формою № Т-61 «Записка-розрахунок при припиненні дії трудового договору (контракту) з працівником» (Додаток 9).
Наказ (розпорядження) про направлення працівника у відрядження (форма № Т-9) застосовується для оформлення та врахування напрямків працівника у відрядження (Додаток 10). При необхідності вказуються джерела оплати сум витрат на відрядження, інші умови направлення у відрядження.
Посвідчення про відрядження (форма № Т-10) (на ТОВ «Оренпласт» застосовується посвідчення про відрядження за формою Т-288 - Додаток 11) є документом, що засвідчує час перебування працівника у службовому відрядженні.
Службове завдання для направлення у відрядження і звіт про його виконання (форма № Т-10а) використовуються в ТОВ «Оренпласт» для оформлення та обліку службового завдання для направлення у відрядження, а також звіту про його виконання.
Наказ (розпорядження) про заохочення працівника (форма № Т-11) та наказ (розпорядження) застосовується для оформлення та обліку заохочень за успіхи в роботі (Додаток 12).
У ТОВ «Оренпласт» видаються грошові кошти в підзвіт працівникам підприємства, а ті в свою чергу, звітують перед бухгалтерією авансовими звітами (Додаток 13).
Табель обліку використання робочого часу (форма № Т-13) застосовують для здійснення табельного обліку і контролю трудової дисципліни (Додаток 4).
Оплату праці в ТОВ «Оренпласт» нараховують в розрахункової відомості (Додаток 15).
Штатний розклад складають за формою N Т-3, затвердженої наказом Мінстату України від 5 січня 2004 р. N 1 «Про затвердження уніфікованих форм первинної облікової документації з обліку праці та її оплати» (Додаток 16). У документі відображається:
- Перелік структурних підрозділів, найменування посад, спеціальностей, професій із вказівкою кваліфікації працівників;
- Відомості про кількість штатних одиниць;
- Розмір окладів і надбавок за посадами.
Видача зарплати - у платіжній відомості (Додаток 17).
Бухгалтер на ТОВ «Оренпласт» разом з розрахунковою відомістю обов'язково роздруковує звід проводок по заробітній платі за поточний місяць (Додаток 18).
На ТОВ «Оренпласт" ведеться автоматизований бухгалтерський облік за допомогою програм «1С: Підприємство версія 7.7», а так само «1С: З / плата + кадри версія 7.7».

2.2.1 Розрахунок відпускних
Відпустки бувають двох видів - основні і додаткові.
Тривалість основної щорічної оплачуваної відпустки на ТОВ «Оренпласт» - 28 календарних днів, а додаткового - залежить від причини, по якій вони надаються. При наданні відпустки в календарних днях з розрахунку виключаються святкові дні, а так само дні тимчасової непрацездатності. Працівник може використовувати свій щорічний оплачувану відпустку не відразу - відпустка можна розділити на частини. Так чинити дозволяє стаття 125 ТК РФ. У цьому випадку, хоча б одна частина відпустки повинна бути не менше 14 календарних днів.
Під час відпустки за співробітником зберігається середній денний заробіток.
Згідно з новою редакцією стаття 139 ТК РФ (Федеральний закон від 30 червня 2006р. № 90ФЗ), середній денний заробіток для оплати відпусток з 6 жовтня 2006р. Визначається виходячи з доходу за 12 календарних місяців, що передували місяцю, в якому співробітник вирішив відпочити. Середнє число календарних днів складає 29,4.
Роботодавець зобов'язаний розрахуватися з відпускників не пізніше, ніж за три дні до початку відпустки (стаття 136 Трудового Кодексу РФ).
Середній заробіток бухгалтер-розраховувач в ТОВ «Оренпласт» визначає так. Складає зарплату за останні 12 календарних місяців. Отриманий результат ділить на 12 і на середньомісячне число календарних днів - 29,4. Так виходить середньоденний заробіток. Для розрахунку відпускних цю величину множать на число днів відпустки.
Приклад розрахунку відпускних на ТОВ «Оренпласт»:
З 14 жовтня 2006р. Бірюкову В.В. надано чергову відпустку на 28 календарних днів. Таким чином, розрахунковий період - з 1 жовтня 2005р. по 30 вересня 2006р. Весь період був відпрацьований повністю. За цей час Бірюкову В.В. нарахована зарплата, рівна 54000руб.
Середньоденний заробіток склав:
54000руб./12мес./29, 4дн .= 153,06 руб.
А відпускні складуть:
153,06 руб.х28дн .= 4285,68 руб.
А в бухгалтерії відпускні відобразяться в такий спосіб:
Дт сч.20 «Основне виробництво»
Кт сч.70 «Розрахунки з персоналом з оплати праці».
Однак цю проводку бухгалтер зробить лише на ту частину відпустки, яка припадає на поточний місяць. Ту ж частину, яка ставитися до наступного місяця, відобразить так:
Дт сч.97 «витрати майбутніх періодів»
Кт сч.70 «Розрахунки з персоналом з оплати праці».
2.2.2 Розрахунок компенсації за невикористану відпустку при звільненні
Якщо працівник звільняється, не відгулявши свій основний або додатковий відпустку повністю, в останній день роботи йому треба виплатити компенсацію. Компенсація за невикористану відпустку розраховується так само, як і відпускні, тобто виходячи із середнього заробітку працівника.
Для розрахунку календарних днів відпустки, за які необхідно заплатити компенсацію, відповідно до статті 423 ТК РФ, слід керуватися Правилами про чергових і додаткових відпустках. У пункті 28 цього документа сказано, що якщо співробітник відпрацював в організації не менше 11 місяців, то йому покладена повна компенсація - 28 календарних днів. В інших випадках виплачується пропорційна компенсація. При цьому на кожний повний місяць роботи доводиться 2,33 календарних дня відпустки (28дн./12мес.).
Приклад розрахунку компенсації за невикористану відпустку при звільненні на ТОВ «Оренпласт»:
Косолапова О.А. працює з 1 грудня 2005р.
14 листопада 2006р. вона написала заяву про звільнення за власним бажанням. У відпустку вона не ходила, тому їй треба виплатити компенсацію за весь рік, тобто за 28 днів.
Середній заробіток для розрахунку компенсації визначається виходячи з 12 попередніх календарних місяців. Т.Є. розрахунковий період для визначення середньоденного заробітку співробітниці - з 1 листопада 2005р. по 31 жовтня 2006р.
У серпні співробітниця хворіла, тобто в цей місяць вона відпрацювала тільки 19 днів і 23, що відповідає 26,6 календарним дням (19днюх1, 4). У розрахунковому періоді співробітниця заробила 33000руб. Середньоденний заробіток склав:
33000руб. / (26,6 дн. +29,4 Дн.х11мес.) = 94,29 руб.
Тобто сума компенсації за невикористану відпустку буде наступною:
94,29 руб.х28дн. = 2640,12 руб.
Компенсації за невикористану відпустку при звільненні, що виплачені відповідно до трудових законодавством, включаються до складу витрат на оплату праці.
2.2.3 Розрахунок допомоги з тимчасової непрацездатності.
Згідно статті 183 ТК РФ, працівник має право на одержання допомоги з тимчасової непрацездатності. Розмір та умови його виплати встановлюються федеральними законами.
Допомога з тимчасової непрацездатності видається в наступних випадках:
· Захворювання або травма, пов'язані з втратою працездатності;
· Перебування на санаторно-курортному лікуванні;
· Хвороба члена сім'ї, у разі відходу за ним;
· Карантин;
· Тимчасове переведення на іншу роботу у зв'язку з захворювання на туберкульоз або професійним захворюванням;
· Протезування з поміщенням у стаціонар протезно-ортопедичного підприємства.
Відповідно до статті 1 Закону № 180-ФЗ допомога по тимчасовій непрацездатності внаслідок захворювання або травми (за винятком нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань) виплачується застрахованій особі за перші два дні тимчасової непрацездатності за рахунок коштів роботодавця, а з третього дня - за рахунок коштів Фонду соціального страхування у встановленому порядку.
Максимальний розмір допомоги з тимчасової непрацездатності на 2007 рік становить 16125руб.
Порядок розрахунку лікарняних:
Спочатку визначають, як розраховувати посібник: виходячи із середньої заробітної плати або МРОТ. Для цього треба дізнатися фактичний час роботи за останні 12 календарних місяців, що передують місяцю, в якому співробітник захворів.
При цьому не має значення, де людина працює протягом останніх календарних місяців - у вашій організації або на іншому підприємстві. Так само не важливо, трудився працівник безупинно протягом останніх трьох місяців або його стаж переривався. Головне, що б цей співробітник у сумі відпрацював за останній рік перед місяцем хвороби 90 календарних днів.
Розрахунок допомоги виходячи з МРОТ:
Якщо співробітник за останні 12 календарних місяців відпрацював менше трьох місяців перед місяцем хвороби, то все, на що він може розраховувати - це допомога, яка не перевищує одного МРОТ за кожний повний календарний місяць. Для цього МРОТ ділять на кількість робочих днів у тому місяці, в якому працівник захворів. Ця величина визначається в кожному місяці непрацездатності. І, нарешті, суму денної допомоги множать на кількість днів непрацездатності. Це і буде сума лікарняних.
Приклад розрахунку допомоги з тимчасової непрацездатності на ТОВ «Оренпласт» виходячи з МРОТ:
Співробітниця була прийнята на роботу 01.02.2007р., А з 05.04.2007р. по 08.04.2007г. (4 робочих дні) перебувала на лікарняному.
Розрахуємо суму допомоги з тимчасової непрацездатності.
Так як співробітниця організації фактично в розрахунковому періоді не відпрацювала трьох місяців, то допомога буде розраховуватися виходячи з МРОТ. З 01.09.2007р. МРОТ становить 2000руб. Отже, середньоденний заробіток виходячи з МРОТ буде дорівнює:
2000руб. / 21 (робочі дні у квітні) = 95,23 руб.
Отже, за період хвороби співробітниці виплатять:
95,23 руб. х 4 = 380,92 руб.
Їх них 190,46 руб. (95,23 руб.х2дн.) Виплатить організація і
190,46 (95,23 руб.х2дн.) Буде виплачено за рахунок коштів ФСС РФ.
Розрахунок допомоги виходячи із середнього заробітку:
Якщо працівник, перед тим як захворіти, відпрацював більше трьох місяців, допомога йому розраховують виходячи із середньої заробітної плати за останні 12 календарних місяців, що передують місяцю настання непрацездатності.
Порядок визначення середньоденного заробітку встановлює Положення про особливості порядку обчислення середньої заробітної плати. Примірний перелік виплат, які треба включати в розрахунок середнього заробітку, зазначений у п.2 Положення. На підставі п.4 Положення про середню заробітну плату з розрахункового періоду потрібно відняти час, коли співробітник фактично не працював, а так само виплачений за цей час заробіток.
Приклад розрахунку допомоги з тимчасової непрацездатності на ТОВ «Оренпласт», виходячи із середнього заробітку:
Працівник влаштувався в організацію 16 січня 2006р. До цього він ніде не працював. У травні 2006р. він захворів і був на лікарняному з 28 травня по 2 червня 2006р. (5 робочих днів). У зазначений період часу працівник регулярно їздив у відрядження: з 13 по 19 лютого (7 календарних днів), з 16 по 21 березня (6 календарних днів), з 3 по 7 квітня (5 календарних днів). Всього у відрядженні він провів 18 календарних днів.
Для початку визначимо, як розраховувати йому допомогу: виходячи з МРОТ або середньої заробітної плати. Співробітник, перед тим, як захворіти, відпрацював більше трьох місяців (103 календарних дня, у тому числі 18 - у відрядженні). Адже в цей термін включають і час, проведений у відрядженні. Значить, допомога буде розраховуватися виходячи із середнього заробітку.
Визначаємо середній заробіток. Розрахунковий період для співробітника, прийнятого в організацію менше року тому, - це час, який він фактично відпрацював до місяця хвороби. Всього з 16 січня по 30 квітня 2006р. співробітник відпрацював 73 робочі дні (з яких 14 робочих днів у відрядженні). За цей час працівник заробив 36000руб. (З них 5900руб. - Середній заробіток на період відрядження).
З розрахунку середнього заробітку виключають дні відряджень і суми, нараховані співробітнику за цей час:
(36000руб. - 5900руб.) / (73дн. - 14дн.) = 510,17 руб.
Наступний крок - розрахунок суми денної допомоги з тимчасової непрацездатності. Для цього середньоденний заробіток множать на відсоток, який залежить від безперервного трудового стажу працівника.
Так, як для хворого співробітника це перше місце роботи, а до того він ніде не працював, допомога по ремінної непрацездатності виплатять у розмірі 60% від його середнього заробітку. Тобто сума денної допомоги складе:
510,17 руб. х 60% = 306,10 руб.
Отримана сума допомоги менше максимальної величини денної допомоги, яка на 2007р. складає 16125руб. поділеній на 21день (16125руб./21 = 767,86 руб.), а отже сума допомоги становитиме:
306,10 х 5дн. = 1530,50 руб.
Лікарняний листок відкритий в неділю 28 травня. Тобто перший день хвороби припадає на вихідний. Підприємство ж за свій рахунок оплачує робочі дні, що припадають на перші два календарні дні хвороби. Виходить, що підприємство з власних коштів оплатить лише один день (перший робочий день, 29 травня) - 306,10 руб. Решта чотири дні будуть оплачені за рахунок соцстраху - 1224,40 руб. (1530,50 руб. - 306,10 руб.).
Синтетичний і аналітичний облік нарахування та
виплати заробітної плати у ТОВ «Оренпласт»
Перш ніж приступити до роботи (ведення господарської діяльності), повинна планувати чисельний склад робочої сили, склад за професіями і кваліфікації, встановити тарифні ставки та оклади, розрахувати загальний розмір фонду заробітної плати і розмір витрат, що включаються до собівартості продукції, робіт, послуг за статтею калькуляції «Заробітна плата».
Весь подальший облік і контроль будуть носити синтетичний (узагальнений) характер допомогою групування й підсумовування аналітичних показників у складі фонду заробітної плати, що фактично склався за кожний звітний період (включаючи звітний рік). Таким чином, аналітичний облік носить персональний характер і організовується в розрізі кожного табельного номеру, а синтетичний фіксує його суми, об'єднуючи в складі рахунку 70 «Розрахунки з персоналом з оплати праці». Це основний для цих цілей рахунок, пасивний по відношенню до балансу, так як кредитове сальдо відображає не виконані організацією зобов'язання перед працівниками на увазі не настання терміну їх погашення або відсутності грошових ресурсів для цих цілей. Оборот по кредиту - набір згрупованих за однорідністю операцій: розрахунків в сумах нарахованої заробітної плати, премій, допомог та інших платежів за звітний період в кореспонденції з рахунками витрат на виробництво або на утримання організації, або з рахунками джерел нарахування премій, винагород, або з рахунками позабюджетних фондів (асигнувань), раніше створених резервів і ін
На ТОВ «Оренпласт» застосовуються дві системи оплати праці: погодинна - для адміністративно-господарського персоналу, і відрядна - для робітників.
У бухгалтерському обліку існують такі проводки по рахунку 70 «Розрахунки з персоналом з оплати праці», які відображені в таблиці 7.
Таблиця 1 - Бухгалтерські проводки по рахунку 70 «Розрахунки з персоналом з оплати праці» в ТОВ «Оренпласт»
Зміст господарських операцій

Кореспондуючі рахунки
Дебет
Кредит
1
2
3
1 Нараховано заробітну плату робітникам основного виробництва
20
70
2 Нараховано заробітна плата працівникам, зайнятим збутом і реалізацією продукції
44
70
3 Нараховано заробітна плата працівникам управління
26
70
4 Нараховано заробітну плату за операціями вибуття основних засобів, нематеріальних активів та матеріалів.
91
70
5 Нараховано заробітну плату робітникам, зайнятим виправленням браку.
28
70
6 Нараховано доходи (дивіденди) працівникам від участі в організації.
84
70
7 Нараховано виплати працівникам за рахунок коштів цільового фінансування.
86
70
8 Нараховано страхові внески із заробітної плати працівникам основного виробництва органам соціального страхування, до Пенсійного фонду, в фон медичного страхування
20
69
9 Нараховано страхові внески із заробітної плати працівникам, зайнятим збутом і реалізацією продукції органам соціального страхування, до Пенсійного фонду, в фон медичного страхування
44
69
10 Нараховано страхові внески із заробітної плати працівникам управління органам соціального страхування, до Пенсійного фонду, в фон медичного страхування
26
69
11 Нараховано страхові внески із заробітної плати працівникам, зайнятим виправленням браку органам соціального страхування, до Пенсійного фонду, в фон медичного страхування
28
69
12 Нараховано страхові внески із заробітної плати працівникам, зайнятим вибуттям основних засобів, нематеріальних активів та матеріалів органам соціального страхування, до Пенсійного фонду, в фон медичного страхування
91
69
13 Нараховано працівникам допомоги з тимчасової непрацездатності.
69
70
14 Перераховано в погашення заборгованостей з відрахувань на соціальні потреби.
69
51
15 Утримано з нарахованої заробітної плати та інших виплат:
- Прибутковий податок;
- За виконавчими листами;
- З винуватців браку;
- З відшкодування матеріального збитку.
70
70
70
70
68
76
28
73
16 Видана заробітна плата працівникам і вироблені перерахування з рахунків у банку на особисті рахунки працівників.
70
50,51,52,55
17 Перераховано на рахунок депонентів не видана в строк заробітна плата.
70
76
18 Погашено депонентская заборгованість.
76
50
19 Погашено заборгованість за виконавчими листами.
76
50,51
Суми, що відображаються за дебетом рахунка 70, в першу чергу спрямовані на зменшення зобов'язань організації перед працівниками у зв'язку з утриманням з останніх податків, раніше отриманих авансів по заробітній платі, сум, перерахованих до Ощадбанку Росії, або за товари, куплені в кредит, в погашення банківських кредитів і позик, сум, утриманих за допущений брак продукції, аліментів тощо
Склад та перелік облікових регістрів синтетичного обліку при журнально-ордерній формі обліку обмежуються наступними журналами ордерами:
а) оборот по кредиту рахунку 70 «Розрахунки з персоналом з оплати праці» знаходить відображення в журналах-ордерах № 10 і № 10 / 1.
У розділі I журналу-ордера № 10 «Витрати виробництва" відображаються суми нарахованої заробітної плати, включаються до собівартості продукції (робіт, послуг), тобто віднесені в дебет рахунків 20,23,25,26,28 і в кредит рахунку 70.
У журналі-ордері № 10 / 1 відображаються суми, нараховані за рахунок інших джерел, віднесені в дебет рахунків 08,44,69,91 і ін;
б) оборот за дебетом рахунка 70, тобто суми виплат, утримань і відрахувань із заробітної плати залежно від їх виду, знаходять відображення:
- У журналі-ордері № 1 - сума раніше виданого авансу (кредит рахунку 50);
- У журналі-ордері № 8 - суми утриманих податків (рахунок 68), погашення раніше наданих позик і кредитів (рахунок 73), суми перераховані до Ощадбанку Росії, а також аліменти та інші платежі (76).
Зазначена сукупність аналітичних і синтетичних показників дає можливість здійснювати контроль за відповідністю або відхиленням практично нарахованого фонду заробітної плати від запланованого, виявити причини перевитрат заробітної плати і скласти необхідну звітність з праці та заробітної плати.
Утримання з оплати праці членів трудового колективу організації поділяються на:
- Обов'язкові утримання;
- Утримання з ініціативи працівника;
- Утримання з ініціативи роботодавця.
До числа обов'язкових утримань, що здійснюються із оплати праці, належать:
- Утримання податку на доходи фізичних осіб;
- Утримання за виконавчими листами;
- Утримання за що набрало законної сили вироком суду.
Для даного виду утримань згоду працівника не потрібно.
До утримань за ініціативою роботодавця відносяться:
- Утримання за заподіяний організації матеріальної шкоди;
- Утримання за брак;
-Утримання своєчасно не повернених підзвітних сум;
- Утримання за наданими позиками та позиках;
- Утримання надміру виданої заробітної плати.
Утримання даного виду здійснюються на підставі наказу керівника організації із зазначенням причини утримань, з яким має бути під розписку особа, з доходів якого проводяться утримання.
До числа утримань за ініціативою члена колективу можна віднести:
- Утримання профспілкових внесків;
- Утримання на користь фізичних або юридичних осіб на підставі письмової заяви працівника.
Утримання з ініціативи працівника адміністрація організації повинна виробляти і перераховувати у строки та особі, які вказані в заяві працівника.
Податок на доходи з фізичних осіб утримується, у відповідності з главою 23 «Податок на доходи фізичних осіб» Податкового кодексу Російської Федерації, у розмірі 13% з сукупного річного доходу. При цьому застосовується ряд вирахувань із сукупного доходу, які не обкладаються податком:
-Стандартні;
- Майнові;
- Соціальні;
- Професійні відрахування;
Для обліку податку на доходи фізичних осіб призначений рахунок 68 «Розрахунки по податках і зборах» субрахунок 68 / 2 «Податок на доходи фізичних осіб». У бухгалтерському обліку існують такі бухгалтерські записи по даному субрахунку, які вказані в таблиці 8.
Таблиця 2 - Бухгалтерські проводки по рахунку 68 / 2 «Податок на доходи фізичних осіб» у ТОВ «Оренпласт»
Зміст господарських операцій
Кореспондуючі рахунки
Дебет
Кредит
1
2
3
1 Утримання податку на доходи фізичних осіб з заробленої плати працівників
2 Сплата податку на доходи фізичних осіб до бюджету
70
68 / 2
68 / 2
51
Матеріальна відповідальність працівників за шкоду, заподіяну організації, передбачається ТК РФ.
Матеріальний збиток утримується у випадках виявлення нестач за цінностями з матеріально-відповідальних осіб, а також при псуванні та втраті майна з вини працівника на підставі результатів інвентаризації. Інвентаризація цінностей проводиться спеціальною комісією в присутності матеріально - відповідальної особи. Виявлена ​​недостача відображається за обліковими цінами, при цьому організація має право на утримання недостачі з урахуванням ринкових цін.
Результати інвентаризації оформляються бухгалтерськими проводками, відображеними у таблиці 9.

Таблиця 3 - Бухгалтерські проводки, що відображаються за результатами інвентаризації в ТОВ «Оренпласт»
Зміст господарських операцій
Кореспондуючі рахунки
Дебет
Кредит
1
2
3
1 За результатами проведеної інвентаризації виявлено недостачу:
- Основних засобів
- Обладнання вимагає монтажу
- Матеріалів
- Товарів
- Готової продукції
- Грошових коштів
94
94
94
94
94
94
01
07
10
41
43
50
2 Недостача в межах норм природних втрат списується на:
-Загальногосподарські витрати
-Загальновиробничі витрати
-Витрати на продаж
26
25
44
94
94
94
3 Недостача понад норми природного убутку віднесена на винну особу.
73 / 2
94
4 Утримання із заробітної плати суми матеріального збитку.
70
73 / 2
5 Внесення винною особою суми матеріального збитку готівкою в касу.
50
73 / 2
6 На винну особу віднесена сума втрат від браку.
73 / 2
28
Порядок утримання аліментів визначено Сімейним Кодексом РФ від 29 грудня 1995 р. № 223-ФЗ і Тимчасовою інструкцією про порядок утримання аліментів.
Сімейний кодекс РФ в розділі V встановлює аліментні зобов'язання членів сім'ї. Відповідно до даного кодексу аліменти можуть сплачуватися на утримання дітей, батьків, подружжя та інших членів сім'ї. При цьому необхідно відзначити, що самостійною підставою для отримання аліментів є угода про сплату аліментів. Згідно ст.100 Сімейного кодексу РФ угоду про сплату аліментів укладається у письмовій формі і підлягає нотаріальному посвідченню. При цьому нотаріально засвідчене угоду про сплату аліментів має силу виконавчого листа.
З працівників проводяться утримання за виконавчими листами на наступних випадках:
- На утримання неповнолітніх дітей;
- Згідно рішення суду за матеріальний і моральний збиток, на користь третіх осіб;
- При винесенні судом умовного покарання, відповідно до якого здійснюються утримання певної суми на користь держави.
Аліменти на неповнолітніх дітей утримуються за рішенням суду або за особистою заявою працівника.
Відповідно до Сімейного кодексу утримання проводяться в наступних розмірах:
-25% - На одну дитину;
-33% - На двох дітей;
-50% - На трьох і більше дітей.
Стягнення аліментів провадиться з усіх видів доходу і додаткової винагороди, як за основною, так і за сумісництвом роботі, з дивідендів, допомоги з державного соціального страхування, стипендій, пенсій і т. д. З працівника також стягуються додатково витрати з пересилання на адресу одержувача.
Згідно з положенням Сімейного кодексу, з працівника Облік розрахунків за виконавчими листами ведеться на рахунку 76 «Розрахунки з різними дебіторами і кредиторами», субрахунок 76 / 6 «Розрахунки за що надійшли виконавчими документами». У бухгалтерському обліку існують такі бухгалтерські записи по даному субрахунку, відображені в таблиці 10.

Таблиця 4 - Бухгалтерські проводки по рахунку 76 / 6 «Розрахунки за що надійшли виконавчими документами» у ТОВ «Оренпласт»
Зміст господарських операцій
Кореспондуючі рахунки
Дебет
Кредит
1
2
3
1.Проізведено утримання за виконавчими листами.
70
76 / 6
2.Виплати з каси аліментів на утримання дітей або їх пересилання поштою.
76 / 6
50
3.Перечислите утримані суми за виконавчими листами через розрахунковий рахунок.
76 / 6
51
Податковий облік витрат на оплату праці
На фонд оплати праці працівників проводиться нарахування єдиного соціального податку і страхових внесків до Фонду соціального страхування РФ на обов'язкове страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань.
Склад фонду заробітної плати формується:
- З оплати за відпрацьований час - основна заробітна плата;
- З оплати за невідпрацьований час - додаткова заробітна плата;
- З одноразових заохочувальних та інших виплат;
- З видатків, пов'язаних з утриманням працівників.
Склад фонду заробітної плати та виплат соціального характеру визначено Інструкцією, яка введена з 01.01.2001 року.
Організація - роботодавець зобов'язана вести облік сум нарахованих виплат та винагород, що становлять базу для нарахування страхових внесків і ЕСН окремо по кожній фізичній особі, на користь якого здійснювалися виплати.
Податкова база по ЕСН визначається відповідно до ст. 237 НК РФ, за винятком виплат, що не підлягають оподаткуванню відповідно до ст.238 НК РФ. Крім того, при розрахунку бази оподаткування за єдиним соціальному податку не враховуються виплати, по яких надаються пільги згідно зі ст. 239 НК РФ.
ТОВ «Оренпласт» здійснює платежі до федерального бюджет, фонди соціального та медичного страхування і Пенсійного фонду.
З 2002 року бюджет пенсійного фонду РФ поповнюється за рахунок страхових внесків, і тому перерахування виробляються у федеральний бюджет.
Якщо податкова база окремо по кожному працівнику з початку року не перевищує наростаючим підсумком 100000 крб., Для обчислення єдиного соціального податку застосовуються ставки: по федеральному бюджету - 20%, Фонду соціального страхування - 2,9%, Фонду соціального страхування - 3,1% (Федеральним фонду медичного страхування - 1,1%, територіальним фонду медичного страхування - 2%).
Для ведення податкового обліку витрат на оплату праці використовуються регістри бухгалтерського обліку. Це можливо, якщо порядок угруповання і обліку об'єктів та господарських операції для цілей оподаткування, передбачений главою 25 НК РФ, відповідає порядку угруповання і відображення в бухгалтерському обліку, встановленому правилами бухгалтерського обліку. При цьому організація повинна заявити, які з регістрів бухгалтерського обліку є джерелом даних податкового обліку.
Для цілей оподаткування соціальний податок та внески по страхуванню від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань відносять до інших витрат, пов'язаних з виробництвом і реалізацією.
Нарахування сум ЕСН відображається в бухгалтерському обліку по кредиту рахунку 69 «Розрахунки по соціальному страхуванню і забезпечення» на відповідних субрахунках в кореспонденції з рахунками обліку витрат на виробництво (витрат на продаж). Виробляються запису:
Дебет рахунку 20 «Основне виробництво»
Кредит рахунку 69 «Розрахунки по соціальному страхуванню і забезпечення».
Відображення в бухгалтерському обліку податку на доходи фізичних осіб з заробітної плати працівників.
Податок на доходи фізичних осіб з робітників і службовців ТОВ «Оренпласт» утримується в порядку і розмірах, встановлених відповідно до чинних нормативних та законодавчих актів РФ.
Базою для визначення податкових зобов'язань працівника є сума сукупного доходу з усіх джерел в минулому календарному році, яка, вказується в довідці про доходи фізичних осіб 1-ПДФО. Зазначена довідка формується в ТОВ «Оренпласт» автоматично застосовується на підприємстві програмою «1С: З / плата + кадри» на підставі проведених розрахункових відомостей.
До складу сукупного доходу в ТОВ «Оренпласт» включаються: заробітна плата, премії та інші винагороди, пов'язані з виконанням трудових обов'язків, у тому числі за сумісництвом, від виконання робіт за договорами цивільно-правового характеру та інших підставах, а також суми матеріальних і соціальних благ, що надаються підприємствами, установами та організаціями персонально своїм працівникам. Податкова ставка за цими видами доходів становить 13%.
Найбільш поширеними стандартними відрахуваннями в ТОВ «Оренпласт» є наступні:
- Відрахування в розмірі 400 рублів для співробітників, що перебувають у штаті підприємства;
- Відрахування в розмірі 600 рублів на кожну дитину у віці до 18 років, а також на кожного учня денної форми навчання, аспіранти, ординатора, студента віком до 24 років у батьків.
Ці відрахування діють до місяця, в якому дохід, обчислений наростаючим підсумком з початку податкового періоду перевищив 20 000 рублів (40000 рублів - при наданні вирахування на дитину).
Усі нарахування працівників організації позначаються на розрахункових відомостях, які складаються в одному примірнику і вказуються в особових рахунках.
Остаточний перерахунок податку по кожному працівнику здійснюється після закінчення року з сукупного річного доходу за вирахуванням з нього всіх сум, що підлягають виключенню.
Для правильного та своєчасного обчислення належних до утримання сум податку на доходи та його сплати бухгалтер ТОВ «Оренпласт» виконує наступні дії:
- Визначає суму доходів на користь кожного з фізичних осіб - одержувачів роздільно по кожній з передбачених ставок оподаткування, в результаті чого визначається об'єкт оподаткування з податку;
- Зменшує обчислену базу на виплати, які не підлягають обкладенню податком на доходи, в результаті чого визначається сукупна оподатковувана база з податку на доходи;
- Зменшує базу оподаткування в рамках доходів, які оподатковуються за ставкою 13 відсотків, на суму дозволених до надання організаціями-роботодавцями стандартних і окремих професійних податкових вирахувань, в результаті чого визначається оподатковуваний база з податку на доходи;
- Відбиває обчислені суми податку у довідці 1-ПДФО, регістрах бухгалтерського та податкового обліку, в розділі «Утримання» розрахункових (розрахунково-платіжних відомостей);
Особливу увагу в ТОВ «Оренпласт» приділяється правильному розподіл доходів між місяцями календарного року з метою ведення «Податкових карток з обліку доходів та податку на доходи фізичних осіб» (форма № 1-ПДФО), а також складання «Довідок про доходу фізичних осіб» форма № 2-ПДФО.
У разі нарахування працівнику підприємства посібників з тимчасової непрацездатності, допомоги по догляду за хворою дитиною, сум в оплату чергової відпустки, інших аналогічних виплат за невідпрацьований час, які обчислюються у встановленому порядку виходячи із середньої заробітної плати, суми таких виплат повинні враховуватися в цілях оподаткування за той місяць, за який вони нараховані.
Для обліку податку на доходи фізичних осіб призначений рахунок 68 «Розрахунки по податках і зборах» субрахунок 68 / 2 »Податок на доходи фізичних осіб». У бухгалтерському обліку існують такі бухгалтерські записи по даному субрахунку, які вказані в таблиці 8.
Таблиця 5 - Бухгалтерські проводки по рахунку 68 / 2 «Податок на доходи фізичних осіб» у ТОВ «Оренпласт»
Зміст господарських операцій
Кореспондуючі рахунки
Дебет
Кредит
1
4
5
1 Утримання податку на доходи фізичних осіб з заробленої плати працівників
2 Сплата податку на доходи фізичних осіб до бюджету
70
68 / 2
68 / 2
51
Розглянемо порядок розрахунку податку на доходи фізичних осіб.
Працівникові ТОВ «Оренпласт» Бірюкову В.В. покладається стандартний податкові відрахування в розмірі 400 р. до тих пір, поки його дохід не перевищить 20000 р.
Місячний оклад Бірюкова В.В. в 2007р. - 4500руб.
Дохід Бірюкова В.В. перевищить 20 000 грн. у травні 2007 року:
4500руб. х 5 міс. = 22500руб.
Отже, починаючи з цього місяця дохід працівника не зменшується на відрахування в розмірі 400 р.
У січні, лютому, березні, квітні 2007 року щомісячний дохід Бірюкова В.В., оподатковуваний податком, складе:
4500руб.-400руб .= 4100руб.
Починаючи з травня 2007 року щомісячний дохід Бірюкова В.В., оподатковуваний податком, складе 4500руб.
Якщо людина працює в ТОВ «Оренпласт» не з початку року, то відрахування надається з урахуванням доходу, який він отримав за попереднім місцем роботи. При цьому працівник подає до бухгалтерії довідку про доходи за формою № 2-ПДФО з попереднього місця роботи.
Артищів Я.І. влаштувався на роботу в ТОВ «Оренпласт» з 3 березня 2007р. Загальна сума доходу Ільїна Є.Ю. за попереднім місцем роботи склала 12000руб.
Дохід Артіщева Я.І. перевищить 20 000 грн. у квітні:
12000руб. + 7500руб. х 2 міс. = 27000руб.
Отже, починаючи з цього місяця, дохід працівника не зменшується на відрахування в розмірі 400 р.
У березні щомісячний дохід Артіщева Я.І., оподатковуваний податком, складе:
7500руб. - 400руб. = 7100руб.
Починаючи з квітня щомісячний дохід Артіщева Я.І., оподатковуваний податком, складе 7500руб.
Всім працівникам ТОВ «Оренпласт», які мають дітей, надається податкове вирахування в розмірі 600 рублів на місяць на кожну дитину.
Відрахування застосовується до того моменту, поки прибуток працівника, оподатковуваний податком за ставкою 13%, не перевищить 40 000 рублів. Починаючи з місяця, в якому дохід працівника перевищить 40 000 рублів, цей податковий відрахування не застосовується.
Податковий відрахування надається на кожну дитину у віці до 18 років і на учнів денної форми навчання до 24 років.
Відрахування застосовується з місяця народження дитини і до кінця того року, в якому дитина досягла зазначеного віку (наприклад, якщо дитині виповнюється 18 років у лютому, то відрахування може надаватися протягом усього року).
Працівник ТОВ «Оренпласт» Бірюков В.В. має стандартний податкові відрахування в розмірі 400 р.
Бірюков В.В. має двох дітей у віці 4 та 8 років. Отже, йому має бути надано податкове вирахування в розмірі 600 р. на кожну дитину.
Місячний оклад Бірюкова В.В. - 45000руб.
Загальна сума щомісячних податкових відрахувань, на які має право Бірюков В.В., складе:
400руб. + 600руб. х 2 = 1600 р.
Дохід Бірюков В.В. перевищить 20 000 грн. у травні:
4500руб. х 5 міс. = 22500руб.
Отже, починаючи з цього місяця, щомісячний дохід працівника не зменшується на відрахування в розмірі 400 р.
У період з січня по квітень щомісячний дохід Бірюкова В.В., оподатковуваний податком, складе:
4500руб. - 1600руб. = 2900руб.
У травні, червні, липні щомісячний дохід Бірюкова В.В., оподатковуваний податком, складе:
4500руб. - 1200 = 3300руб.
Дохід Бірюкова В.В. перевищить 40 000руб. в серпні:
4500 р. х 9 міс. = 40500руб.
Отже, починаючи з серпня, працівникові не надається вирахування в розмірі 1200 р. Починаючи з серпня, щомісячний дохід Бірюкова В.В., оподатковуваний податком, складе 4500руб.
Якщо працівник не перебуває у шлюбі, то відрахування надається в подвійному розмірі. Виховує працівник дитину самостійно або сплачує аліменти, значення не має.
Якщо працівник, зобов'язаний сплачувати аліменти, ухиляється від їх сплати, відрахування йому не надається.

Висновок
У ході роботи було вивчено та узагальнено практичний досвід організації бухгалтерського обліку розрахунків з персоналом з оплати праці на ТОВ «Оренпласт».
У даній роботі детально вивчаються існуючі і діючі форми і системи оплати праці в ТОВ «Оренпласт». Нами встановлено, що на підприємстві діють почасово-преміальна і окладная системи оплати праці. Дана характеристика виробничо-господарської діяльності підприємства.
У роботі розглянуті діючі на підприємстві положення з оплати праці робітників і службовців, положення про преміювання і винагороди, про застосовувані доплати.
Підприємству пропонується провести заходи щодо здійснення ефективної кадрової політики. Для підприємства найбільш вигідно вишукувати резерви для свого соціального розвитку. Кадрова політика спрямована на досягнення наступних цілей:
- На підприємстві повинні прагнути до створення здорового і працездатного колективу, тобто прагнути до виконання соціальних програм та планів соціального розвитку підприємства. Від здоров'я і працездатності працівників залежить, на скільки продуктивно буде працювати підприємство, здійснювати свою виробничу функцію;
- Підвищення рівня кваліфікації працівників підприємства, тобто для підприємства дуже важливі висококваліфіковані працівники. Воно саме зацікавлено в підвищенні кваліфікації своїх працівників. Виникаючі у зв'язку з цим витрати дуже скоро окуплять себе. Висококваліфікований працівник буде розглядати процес праці не лише з чисто механічної точки зору, але і з точки зору всього підприємства, усвідомлюючи всю важливість своєї, нехай і не найголовнішою роботи;
- Для підприємства дуже важливий керівний ним орган, тобто створення високопрофесійного керівної ланки, здатного гнучко реагувати на обставини, що змінюються, відчувати і впроваджувати все нове і передове і вміє дивитися далеко вперед.
Управління кадрами є найбільш складним процесом. Це пов'язано з тим, що кожен член трудового колективу має свої потенційні трудові можливості, свої риси характеру, у своєму плані він неповторний. Тому керівники різного рівня зобов'язані знати психологію кожного підлеглого їм працівника і на цій основі так впливати на нього, щоб повністю розкрилися і реалізувалися його потенційні можливості на роботі.

Перелік використаної літератури
1. Трудовий Кодекс Російської Федерації від 30 грудня 2001 р. N 197-ФЗ (зі змінами на жовтень 2006р.
2. Податковий Кодекс Російської Федерації від 30.12.2001г. № 197-ФЗ (Прийнято ГД ФС РФ 21.12.2001г.) (Ред. від 21.07.2007г.).
3. Конституція Російської Федерації.
4. План рахунків бухгалтерського обліку та Інструкція про його застосування (Наказ МФ РФ від 31 жовтня 2000 № 94н)
5. Федеральний закон від 21 листопада 1996 року N 129-ФЗ "Про бухгалтерський облік"
6. Федеральний закон від 30.06.2006 № 90-ФЗ «Про розмір середньої заробітної плати порядку її нарахування».
7. Федеральний закон від 19.06.2000 № 82-ФЗ «Про мінімальний розмір оплати праці».
8. Федеральний закон від 16.07.1999г. № 165-ФЗ «Про основи обов'язкового соціального страхування».
9. Постановою Держкомстату РФ від 5 січня 2004р. № 1 «Про затвердження уніфікованих форм первинної облікової документації з обліку праці та її оплати».
10. Постанова Уряду РФ від 15.06.2007р. № 375 «Про затвердження Положення про особливості нарахування допомоги по тимчасовій непрацездатності, по вагітності та пологах громадянам, що підлягають обов'язковому соціальному страхуванню».
11. Лист Мінфіну Росії від 4 березня 2004р. № 04-02-05/3/15 «Про оподаткування допомоги по тимчасовій непрацездатності».
12. Листи ФСС РФ від 25 лютого 2004р. № 02-18/07-1202.
13. Лист Мінфіну Росії від 4 березня 2004р. № 04-02-05/3/15 «Про оподаткування допомоги по тимчасовій непрацездатності».
14. Сидорова О.С. Заробітна плата. Нарахування, виплати, оподаткування. Практичний посібник. - М.: Омега-Л, 2006. - С.154.
15. Козлова Е.П. Бухгалтерський облік в Організації. Навчальний посібник. - М.: Фінанси і статистика, 2003.-С. 469.
16. Нікітін В.Ю. Заробітна плата. Бухгалтерські, податкові та праов аспекти. Довідник для бухгалтера, 2007 - М.: ГроссМедіаФерлаг.
17. Краснопьорова О.А. Облікова політика організацій на 2007 рік. - М.: ГроссМедіаФерлаг.
18. Інформаційно-правова база Консультант плюс.
19. Інформаційно-правова база - Гарант.
20. Журнал «Головбух», № 1,2,5,7,9,10,11,15,16,17 2007р.
21. Журнал «Офіційні документи», № 1,4,6,7 2007р.

Виконав студент ОДУ Казакбаев Артур
Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Бухгалтерія | Диплом
192кб. | скачати


Схожі роботи:
Організація трудових ресурсів 2
Організація трудових ресурсів
Ціна трудових ресурсів
Аналіз трудових ресурсів 2
Аналіз трудових ресурсів підприємства 2
Аналіз трудових ресурсів підприємства
Аналіз використання трудових ресурсів
Статистичне вивчення трудових ресурсів
Аналіз використання трудових ресурсів
© Усі права захищені
написати до нас