Облік розрахунків при довірчому управлінні розрахунків з дочірніми і з

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

РЕФЕРАТ
з дисципліни «Аудит та бухгалтерський облік»
на тему: «Облік розрахунків при довірчому управлінні, розрахунків з дочірніми і залежними організаціями»

Зміст
  Введення
1. Облік операцій, пов'язаних із здійсненням договору довірчого управління. Облік у довірчого керуючого
2. Облік розрахунків з дочірніми і залежними організаціями
Висновок
Література

Введення
У господарській діяльності підприємства неминуче виникає необхідність ведення розрахунків з іншими підприємствами та організаціями, а також з фізичними особами.
Так, наприклад, постачальникам і підрядникам оплачується вартість отриманих товарів, виконаних робіт і наданих послуг. Клієнти платять по рахунках за продані товари, виконані роботи та надані їм послуги.
Працівники підприємства отримують готівку на відрядження та інші витрати. Відшкодовується шкода, завдана майну підприємства іншими організаціями та власними співробітниками. Партнери виплачують штрафні санкції за порушення договірних зобов'язань.
У всіх перерахованих випадках виникають розрахункові відносини, які повинні бути відображені в бухгалтерському обліку. У даній роботі аналізується облік розрахунків при довірчому управлінні і з дочірніми (залежними) організаціями.

1. Облік операцій, пов'язаних із здійсненням договору довірчого управління. Облік у довірчого керуючого
Передане в довірче управління майно списують за обліковою вартістю на дату вступу договору в силу. Вартість переданого майна відображають за дебетом рахунка 79 «Внутрішньогосподарські розрахунки», субрахунок 3 «Розрахунки за договором довірчого управління майном», і кредиту рахунків 01 «Основні засоби», 04 «Нематеріальні активи», 58 «Фінансові вкладення» і ін Суми амортизації за переданим основних засобів і нематеріальних активів списують в дебет рахунків 02 «Амортизація основних засобів» і 05 «Амортизація матеріальних активів» з кредиту рахунку 79-3. Нарахування доходу засновнику управління відображається за дебетом рахунка 79-3 і кредитом рахунку 91 «Інші доходи і витрати».
Грошові кошти, отримані засновником управління в рахунок належної прибутку за договором, обліковують за дебетом рахунків обліку грошових коштів і кредиту рахунку 79-3.
Належні засновнику управління суми відшкодування збитків, завданих втратою чи пошкодженням майна, а також упущеної вигоди від довірчого управління відображають за дебетом рахунка 76 «Розрахунки з різними дебіторами і кредиторами" та кредитом рахунку 91 «Інші доходи і витрати». При отриманні зазначених коштів засновником управління вони відображаються за дебетом рахунків обліку грошових коштів і кредиту рахунку 76.
Після закінчення договору довірчого управління майном повернене засновнику управління майно відображається у нього за дебетом рахунків 01, 04, 58 і ін і кредиту рахунку 79 в оцінці, за якою воно було відображено за окремим балансом довірчого управління на дату припинення договору (тобто за вирахуванням нарахованої амортизації).
Одночасно на суми нарахованої амортизації кредитують рахунки 02 «Амортизація основних засобів», 05 «Амортизація нематеріальних активів» і дебетують рахунок 79 «Внутрішньогосподарські розрахунки».
При складанні бухгалтерської звітності засновника управління в неї включаються показники звітності, представленої довірчим керуючим, шляхом порядкового підсумовування аналогічних показників. У балансі засновника управління дані по рахунку 79 «Внутрішньогосподарські розрахунки», субрахунок 3 «Розрахунки за договором довірчого управління майном», не включають.
Довірчий керуючий повинен забезпечити самостійний облік операцій за кожним договором, відокремлений від операцій, пов'язаних з майном довірчого керуючого. Для кожного договору довірчого управління відкривається окремий субрахунок до рахунку 79 «Внутрішньогосподарські розрахунки», всередині якого за кожним договором ведеться аналітичний облік у розрізі засновника управління і вигодонабувача.
Майно, отримане від засновника управління, відображається за дебетом відповідних рахунків обліку майна (01, 04, 58 і ін) і кредиту рахунку 79 «Внутрішньогосподарські розрахунки», субрахунок 3 «Розрахунки за договором довірчого управління майном», за обліковою вартістю засновника на дату вступу договору в силу. Одночасно на суму нарахованої амортизації кредитую рахунку 02 і 05 та дебетують рахунок 79-3.
Облік операцій, пов'язаних із здійсненням договору довірчого управління, формування та облік витрат на виробництво і реалізацію продукції (робіт, послуг), розрахунок та облік фінансових результатів здійснюються в загальновстановленому порядку. Обов'язковою умовою при цьому є відкриття окремого банківського рахунку для розрахунків з діяльності, пов'язаної з довірчим управлінням майном.
Нарахування амортизації за отриманим від засновника майну здійснюється у загальновстановленому порядку спосіб та в межах строку корисного використання, які були прийняті засновником. Нарахована сума амортизації відображається за дебетом рахунків обліку витрат і кредиту рахунків 02 і 05.
Облік придбання або створення нових об'єктів довгострокових вкладень ведеться також у загальновстановленому порядку.
Майно, яке повертається засновнику управління по закінченні договору, списують з кредиту рахунків обліку майна в дебет рахунку 79, субрахунок «Розрахунки за договором довірчого управління майном».
Належні довірчого керуючого суми винагороди та відшкодування необхідних витрат по керуванню майном обліковують за дебетом рахунка 26 «Загальногосподарські витрати» і кредиту рахунку 76 «Розрахунки з різними дебіторами і кредиторами» а при фактичному перерахування зазначених сум - за дебетом рахунка 76 з кредиту рахунків обліку грошових коштів .
Довірчий керуючий надає засновникові управління та вигодонабувачеві звіт про свою діяльність у строки та порядку, встановлені договором довірчого управління (в межах термінів, встановлених законом про бухгалтерський облік).
Крім того, довірчий керуючий представляє бухгалтерську звітність про свою діяльність, включаючи довірче управління майном, у загальновстановленому порядку.
Належний вигодонабувачу дохід враховується у нього за дебетом рахунка 76 «Розрахунки з різними дебіторами і кредиторами», субрахунок «Розрахунки за договором довірчого управління майном», і кредиту рахунку 91 «Інші доходи і витрати» як позареалізаційні доходи.
Надійшли грошові кошти відображаються за дебетом рахунків обліку грошових коштів і кредиту рахунку 76.
Належні вигодонабувачу суми відшкодування упущеної вигоди відображаються за дебетом рахунка 76 «Розрахунки з різними дебіторами і кредиторами», субрахунок «Розрахунки за договором довірчого управління майном, і кредиту рахунку 91« Інші доходи і витрати ». При отриманні грошових коштів від довірчого керуючого дебетують рахунки обліку грошових коштів і кредитують рахунок 76.
Вигодонабувач представляє бухгалтерську звітність про свою діяльність з урахуванням фінансових результатів, отриманих за договором довірчого управління майном, у загальновстановленому порядку.
2. Облік розрахунків з дочірніми і залежними організаціями
За новим Планом рахунків внутрішньогрупові розрахунки враховуються у звичайному порядку, встановленому для розрахунків по групі рахунків розділу VI «Розрахунки».
Якщо організація - член групи виступає в ролі постачальника, то Інші організації цієї групи враховують розрахунки з даною організацією на рахунку 60 «Розрахунки з постачальниками і підрядниками.
До постачальників і підрядникам відносять організації, що поставляють сировину та інші товарно-матеріальні цінності, а також надають різні види послуг і виконують різні види робіт
Надходження матеріальних цінностей від постачальників, виконання робіт і надання послуг підрядниками здійснюються на підставі укладених підприємством договорів поставки, підряду, доручення, контрактації, енергопостачання та інших.
У договорах містяться вид товарів, що поставляються, виконуваних робіт або послуг, умови поставки, строки відвантаження товарів, виконання робіт, надання послуг, порядок розрахунків (умови платежів).
На рахунку 60 «Розрахунки з постачальниками та підрядниками" ведеться облік розрахунків за отримані товарно-матеріальні цінності, виконані роботи, надані послуги:
· Розрахункові документи, за якими акцептовані і підлягають оплаті;
· Розрахунки, за якими здійснюються у порядку планових платежів;
· Розрахункові документи, по яких не надійшли (невідфактуровані поставки);
· Надлишки товарно-матеріальних цінностей, виявлені при їх прийманні.
За кредитом рахунку 60 «Розрахунки з постачальниками і підрядчиками» в кореспонденції з рахунками виробничих запасів (№ № 10-16), товарів (№ № 41,45), витрат на виробництво (№ № 20-29) відображається заборгованість підприємства постачальникам і підрядникам :
· За фактично надійшли товарно-матеріальні цінності, прийняті роботи і послуги;
· За послуги з доставки товарно-матеріальних цінностей;
· За послуги з переробки матеріалів Вашого підприємства сторонніми організаціями.
У заборгованість постачальникам і підрядникам включається також і податок на додану вартість.
Розрахунки з організаціями, які є покупцями, враховують на рахунку 62 «Розрахунки з покупцями і замовниками».
Рахунок 62 «Розрахунки з покупцями і замовниками» дебетується в кореспонденції з рахунками 90 «Продажі», 91 «Інші доходи і витрати» на суми, на які пред'явлені розрахункові документи.
Рахунок 62 «Розрахунки з покупцями і замовниками» кредитується в кореспонденції з рахунками обліку грошових коштів, розрахунків на суми надійшли платежів (включаючи суми одержаних авансів) і т.п. При цьому суми отриманих авансів і попередньої оплати враховуються відокремлено.
Аналітичний облік по рахунку 62 «Розрахунки з покупцями і замовниками" ведеться за кожним пред'явленим покупцям (замовникам) рахунку, а при розрахунках плановими платежами - по кожному покупцю і замовнику. При цьому побудова аналітичного обліку повинна забезпечувати можливість отримання необхідних даних по:
· Покупцям і замовникам за розрахунковими документами, термін оплати яких не настав;
· Покупцям і замовникам по не сплаченим в строк розрахунковим документам; авансами отриманими;
· Векселями, термін надходження грошових коштів по яких не настав;
· Векселями, дисконтованих (врахованим) у банках;
· Векселі, за якими грошові кошти не надійшли вчасно.
Облік розрахунків з покупцями і замовниками в рамках групи взаємозалежних організацій, про діяльність якої складається зведена бухгалтерська звітність, ведеться на рахунку 62 «Розрахунки з покупцями і замовниками» відокремлено.
Розрахунки, пов'язані з формуванням статутного капіталу члена групи і з розподілом доходів усередині групи, здійснюють на рахунку 75 «Розрахунки з засновниками», а інші внутрішньогрупові розрахунки - на рахунку 76 «Розрахунки з різними дебіторами і кредиторами».
Нарахування доходів від участі в організації відображають за кредитом рахунку 75-2 і дебетом рахунків 84 «Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)» - при нарахуванні доходу за рахунок прибутку звітного року або нерозподіленого прибутку минулих років.
При нарахуванні дивідендів з юридичних і фізичних осіб утримують податок. Нараховані суми податку відображають за дебетом рахунків 75 «Розрахунки з засновниками» або 70 «Розрахунки з персоналом з оплати праці" і кредитом рахунку 68 «Розрахунки з податків і зборів».
Виплачені учасникам організації суми доходів списують з кредиту рахунків 51 «Розрахункові рахунки» або 52 «Валютні рахунки» у дебет рахунків 75 або 70. При виплаті доходів продукцією (роботами, послугами) організації їх списують з кредиту рахунку 90 «Продажі» в дебет рахунків 75 або 70.
Облік розрахунків з дебіторами та кредиторами ведеться на рахунку 76 «Розрахунки з дебіторами і кредиторами». На цьому рахунку знаходять своє відображення розрахунки:
· По всякого роду операцій з дебіторами та кредиторами, не згаданими в поясненнях до рахунків 60-75;
· З різними організаціями за операціями некомерційного характеру (навчальними закладами, науковими організаціями тощо);
· З транспортними (залізничними та водними) організаціями за послуги, оплачувані чеками;
· По депонованим сумам заробітної плати, премій та інших аналогічних виплат;
· По сумах, утримані із заробітної плати працівників підприємства на користь різних організацій і окремих осіб на підставі виконавчих документів або постанов судових органів.
До зазначених рахунках можна відкривати субрахунки або використовувати інші способи для забезпечення даних про стан розрахунків між членами групи та здійснення необхідних коректувань при доставлянні зведеної бухгалтерської звітності.

Висновок
Підводячи підсумки роботи, можна зробити висновки, що облік розрахунків, пов'язаних із здійсненням довірчого управління майном ведеться на субрахунку 79-3 «Розрахунки за договором довірчого управління майном» враховується стан розрахунків, пов'язаних з виконанням договорів довірчого управління майном. Цей субрахунок використовується для обліку розрахунків у засновника управління, довірчого керуючого, а також розрахунків по майну, переданим у довірче управління, враховуються на окремому балансі.
Аналітичний облік розрахунків за договорами довірчого управління майном ведеться за кожним договором. Належні засновнику управління суми відшкодування збитків, завданих втратою чи пошкодженням майна, а також упущеної вигоди від довірчого управління відображають за дебетом рахунка 76 «Розрахунки з різними дебіторами і кредиторами" та кредитом рахунку 91 «Інші доходи і витрати».
Обліки з дочірніми і залежними організаціями враховуються у звичайному порядку, встановленому для розрахунків по групі рахунків розділу VI «Розрахунки».

Література
1. Федеральний закон «Про бухгалтерський облік» від 21.11.96г. № 129 - ФЗ (зі змінами від 23 липня 1998, 28 березня, 31 грудня 2002, 10 січня, 28 травня, 30 червня 2003 р.).
2. План рахунків бухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльності підприємств, затверджений наказом МВ РФ від 31.10.2000 № 94н та Інструкцією про його застосування (зі змінами від 07.05.2003).
3. Астахов В.П. Бухгалтерський фінансовий облік. - М.: ІКЦ «Март», 2001.
4. Бухгалтерський облік: Підручник / За ред. П.С. Безруких. - М.: Бухгалтерський облік, 2002.
5. Козлова Е.П. та ін Бухгалтерський облік в організаціях. - М.: Фінанси і статистика, 2002.
Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Бухгалтерія | Реферат
31.1кб. | скачати


Схожі роботи:
Облік розрахунків при довірчому управлінні розрахунків з дочірніми і залежними організаціями
Облік розрахунків з засновниками дочірніми підприємствами Внутріхозяйст
Облік розрахунків з засновниками дочірніми підприємствами Внутрішньогосподарські розрахунки
Особливості аудиту розрахунків з дочірніми організаціями
Облік розрахунків з постачальниками 2 Форми розрахунків
Облік розрахунків з бюджетом
Облік розрахунків векселями
Облік грошових розрахунків
Облік розрахунків з постачальниками 2
© Усі права захищені
написати до нас