Облік розрахунків з постачальниками 2 Форми розрахунків

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

Федеральне Агентство з освіти Російської Федерації

Державного освітнього закладу ВПО

Московський державний університет технологій та управління

Філія в м. Ростов-на-Дону

Кафедра «Бухгалтерський облік та фінанси»

Контрольна робота

за курсом «Бухгалтерський облік в торгівлі»

по Спеціальності: 080109 «Бухгалтерський облік, аналіз і аудит»

на тему:

«Облік розрахунків з постачальниками»

Виконала студентка

Попкова Олена Миколаївна

Перевірив викладач

Автоновини Віра Юріївна

м. Ростов-на-Дону

2009р.

Зміст

 1. Облік розрахунків з постачальниками

2. Документообіг при надходженні товару

3. Типові проводки

4. Практичне завдання

Список літератури

1. Облік розрахунків з постачальниками

До постачальників відносять організації, що постачають товари, а також надають різні види послуг (відпуск електроенергії, пари, води, газу тощо) і виконують різні роботи (капітальний і поточний ремонт основних засобів та ін.)

Розрахунки з постачальниками здійснюються після відвантаження ними товарів, виконання робіт або надання послуг або одночасно з ними з дозволу організації, або за її дорученням.

В даний час організації самі вибирають форму розрахунків за поставлену продукцію або надані послуги.

На пред'явлені на оплату рахунку постачальників кредитують счет60 "Розрахунки з постачальниками та підрядниками" і дебетують відповідні товарні рахунку (41,42,44).

На рахунку 60 заборгованість відбивається у межах сум акцепту. При виявленні нестач за вступили товарно-матеріальних цінностей, невідповідності цін, обумовлених договором, і арифметичних помилок рахунок 60 кредитують на відповідну суму в кореспонденції з рахунком 76 "Розрахунки з різними дебіторами і кредиторами", субрахунок 2 "Розрахунки за претензіями".

Сума ПДВ включається постачальниками і підрядчиками в рахунку на оплату і відображається у покупця за дебетом рахунка 19 "Податок на додану вартість по придбаним цінностям" і кредитом рахунку 60.

Погашення заборгованості перед постачальниками відображається за дебетом рахунка 60 і кредиту рахунків обліку грошових коштів (51, 52, 55) чи кредитів банку (66, 67). Порядок бухгалтерських записів при погашенні заборгованості перед постачальниками залежить від застосовуваних форм розрахунків.

Крім зазначених розрахунків на рахунку 60 "Розрахунки з постачальниками і підрядниками" відображають видані аванси під закуповується майно, сумові різниці, а також припинення зобов'язань.

Видані аванси обліковують за дебетом рахунка 60 з кредиту рахунків обліку грошових коштів (51, 52 та ін).

Сумові різниці по придбаному майну після його прибуткування або виконаних робіт (послуг) враховують на рахунках 60 "Розрахунки з постачальниками та підрядниками" і 91 "Інші доходи і витрати" в якості операційних доходів або витрат в залежності від значення сумових різниць.

Зменшення маси або обсягу товарів, що відбувається внаслідок зміни їх фізико-хімічних властивостей, називається природним спадом, до якої належать: усушка, утруска, розпил, розлив. На такі втрати встановлюються норми природного убутку товарів, які затверджуються в порядку, встановленому Урядом Російської Федерації.

При відсутності затверджених норм убуток розглядається як недостача понад норми.

Можливі втрати при транспортуванні вантажів від постачальника до покупця і допустимий рівень ваговій похибки мають обумовлюватися у договорі поставки.

Сума нестачі в межах норм природних втрат (або в межах, визначених договором поставки) відображається при оприбуткуванні товарів за дебетом рахунка 94 "Нестачі і втрати від псування цінностей" в кореспонденції з рахунком 60 "Розрахунки з постачальниками і підрядниками". Одночасно ця сума списується з кредиту рахунку 94 і відноситься на транспортно - заготівельні витрати або на рахунки відхилень у вартості матеріальних запасів.

Якщо зіпсовані товари можуть бути використані в організації або продані з уцінкою, вони оприбутковуються за цінами можливого продажу, що відображається за дебетом рахунка 41 "Товари" в кореспонденції з рахунком 94 "Нестачі і втрати від псування цінностей". Одночасно на цю суму зменшується сума втрат від псування.

Нестачі і псування товарів понад норми природного убутку обліковуються за фактичною собівартістю, до якої включаються:

 • вартість саме ті і зіпсованих товарів, включаючи податок на додану вартість, акцизи з підакцизних товарів;

 • сума транспортно-заготівельних витрат, що підлягає оплаті покупцем, у частці, що відноситься до бракуючих і зіпсованим товарах (включаючи податок на додану вартість).

Частка транспортно-заготівельних витрат, що відноситься до бракуючих і зіпсованим товарах, визначається шляхом множення вартості саме ті і зіпсованих товарів на процентне відношення транспортних витрат, що склалося на момент списання, до загальної вартості товарів (за продажними цінами постачальника) по даній поставці.

Пред'явлені постачальнику або транспортній організації претензії з недостачу і псування товарів (понад норми природного убутку або понад визначені в договорі) відображаються за дебетом рахунка 76 "Розрахунки з різними дебіторами і кредиторами", субрахунок 76-2 "Розрахунки за претензіями", в кореспонденції з рахунком 60 "Розрахунки з постачальниками і підрядниками".

Аналогічно враховуються претензії до постачальників на суми зайвої оплати, проведені у зв'язку з невідповідністю цін, зазначених у розрахункових документах, і цін, передбачених у договорі, в результаті арифметичних помилок, допущених в розрахункових документах постачальника, та з інших подібних причин.

Якщо до моменту виявлення недостачі, псування, завищення цін, інших помилок в розрахункових документах постачальника, розрахунки не були проведені, то оплата провадиться за вирахуванням вартості саме ті і зіпсованих з вини постачальника товарів, інших завищень сум розрахункового документа. У цьому випадку не оплачені суми на рахунку обліку розрахунків за претензіями не відображаються.

При відсутності підстав для пред'явлення претензії чи позову, а також у випадках, коли позов покупця до постачальника або транспортної організації судом не задоволений, суми нестач і втрат від псування списуються покупцем з кредиту рахунку 76-2 на рахунок 94 "Нестачі і втрати від псування цінностей "і далі, як позареалізаційних витрат, на рахунок 91" Інші доходи і витрати ".

 1. Документообіг при надходженні товару

Рух товару від виробника до споживача оформляється товаросупровідними документами, передбаченими умовами договору поставки товарів і правилами перевезення вантажів: товарної накладної, товарно-транспортної накладної та іншими. Товарна накладна (форма № ТОРГ-12, затверджена постановою Держкомстату Росії від 25.12.98 № 132) у торговельній організації може виступати як прибутковим, так і видатковими товарним документом. Товарна накладна виписується матеріально відповідальною особою при оформленні відпустки товарів зі складу, а також при прийнятті товарів на склад.

У накладній вказується номер і дата складання, найменування постачальника і покупця, найменування і короткий опис товару, його кількість і ціна, загальна сума поставки (з урахуванням податку на додану вартість).

Товарна накладна складається у двох або більше примірниках, підписується матеріально відповідальними особами, які склали і прийняли товар, і завіряється круглими печатками організацій постачальника і одержувача. Один примірник товарною накладною передається приймаючої організації, у якої є підставою для оприбуткування цих цінностей, решта залишається в організації, яка здає товарно-матеріальні цінності, і є підставою для їх списання.

Товарно-транспортна накладна (форма № 1-Т, затверджена постановою Держкомстату Росії від 28.11.97 № 78) виписується при доставці товарів автомобільним транспортом. Товарно-транспортна накладна складається з двох розділів: товарного і транспортного. Залежно від особливостей товарів до товарно-транспортної накладної можуть додаватися інші документи, що прямують з вантажем.

Товарний розділ визначає взаємовідносини вантажовідправників і вантажоодержувачів і служить підставою для списання товарно-матеріальних цінностей у відправників і оприбуткування їх у вантажоодержувачів.

Транспортний розділ визначає взаємини замовників автотранспорту з організаціями - власниками автотранспорту, що виконали перевезення вантажів, і служить для обліку роботи транспорту та розрахунків за надані послуги з перевезення вантажів.

Якщо матеріально відповідальна особа організації - покупця отримує товари поза свого складу, то необхідним документом є довіреність (форми М-2 або М-2а, затверджені постановою Держкомстату Росії від 30.10.97 № 71а), яка підтверджує право матеріально відповідальної особи на отримання товару. Порядок оформлення доручень та отримання за ними товарів визначається Інструкцією про порядок видачі довіреностей на отримання товарно-матеріальних цінностей і відпуску їх за довіреністю, затвердженої Мінфіном СРСР від 14.01.67 № 17.

Порядок і терміни приймання товарів покупцем за кількістю, якістю, комплектності та її документальне оформлення визначаються Цивільним кодексом РФ і умовами договору поставки.

У випадках, коли це передбачено договором поставки, може застосовуватися порядок приймання товарів за кількістю та якістю, встановлений Інструкцією про порядок приймання продукції виробничо - технічного призначення і товарів народного споживання за кількістю, затвердженої Постановою Держарбітражу СРСР від 15.06.65 № П-6, і Інструкцією про порядок приймання продукції виробничо - технічного призначення і товарів народного споживання за якістю, затвердженої Постановою Держарбітражу СРСР від 25.04.66 № П-7.

Якщо товар знаходиться в непорушеною тарі, то приймання може проводитися за кількістю місць, масою брутто або за кількістю товарних одиниць і маркування на тарі. Якщо не проводиться перевірка фактичної наявності товару в тарі, то необхідно зробити позначку про це в супровідному документі.

При порушенні правил прийому та термінів торгові організації позбавляються можливості пред'явлення претензій постачальникам чи транспортним організаціям при недостачі або зниженні якості товарів.

У разі невідповідності фактичної наявності товарів або відхилення за якістю, встановленим у договорі, або даним, зазначеним у супровідних документах, складається акт про встановлену розбіжність за кількістю і якістю при прийманні товарно-матеріальних цінностей (форма № ТОРГ-2, затверджена постановою Держкомстату Росії від 25.12.98 № 132), який є підставою для пред'явлення претензій постачальнику. Акт складається комісією, до складу якої повинні входити матеріально відповідальні особи торгової організації і представник постачальника. Можливе складання акта в односторонньому порядку за згодою постачальника або його відсутності. У супровідних документах робиться відмітка про складання акта.

Повернення товару постачальнику при виявленні браку в процесі реалізації товару, при невідповідності товару стандарту або узгодженим зразком за якістю, некомплектності товарів здійснюється шляхом оформлення видаткової накладної. Умови повернення товару постачальнику повинні бути обумовлені договором поставки.

Умови приймання імпортних товарів за кількістю і якістю встановлюються в контрактах з іноземними постачальниками. Якщо порядок і терміни приймання товарів не були обумовлені в контракті, то необхідно керуватися Інструкцією про порядок і терміни приймання імпортних товарів за кількістю та якістю, складання та направлення рекламаційних актів, затвердженої Госарбитражем СРСР 15.10.90.

Облік первинних документів по приходу товарів матеріально відповідальним особам рекомендується вести в Журналі надходження товарів, який повинен містити назву прибуткового документа, його дату і номер, дату реєстрації документа, відомості про які надійшли товари.

Оформлені документи на приймання товарів є підставою для розрахунків з постачальниками, і їхні дані не можуть бути переглянуті після приймання товарів в організації (за винятком втрат товарів від природних втрат і бою при транспортуванні).

Вступники товари оприбутковуються в день закінчення їх приймання за фактичною кількістю і сумою. Первинні облікові документи по руху товарів на складах організації повинні бути здані у встановлені терміни до бухгалтерської служби, яка перевіряє первинні облікові документи з точки зору правильності їх оформлення та законності здійснених операцій.

При здійсненні операцій з реалізації товарів постачальник становить рахунки-фактури з податку на додану вартість (стаття 169 НК РФ). Порядок складання рахунків-фактур визначається Правилами ведення журналів обліку отриманих і виставлених рахунків - фактур, книг покупок і книг продажів при розрахунках з податку на додану вартість, затверджених Постановою Уряду РФ від 02.12.2000 № 914 з подальшими змінами.

Рахунки-фактури складаються при здійсненні операцій з реалізації товарів (робіт, послуг) як оподатковуваних ПДВ, так і не оподатковуваних. При відвантаженні товарів, не оподатковуваних податком на додану вартість, в рахунку-фактурі сума податку не вказується і робиться напис "Без податку (ПДВ)".

У покупця рахунки-фактури реєструються в книзі покупок і служать підставою для прийняття пред'явлених сум податку до відрахування або відшкодуванню з бюджету.

 1. Типові проводки

┌ ─ ─ ─ ─ ┬ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┬ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┬ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┐

│ NКореспонденція │ │ │

п / п │ рахунків │ Сума │ Зміст господарської операції │

│ ├ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┬ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┤ │ │

│ │ Дебет │ Кредит │ │ │

├ ─ ─ ─ ─ ┼ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┼ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┼ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┼ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┤

1 │ 60 │ 51 │ │ Оплачено постачальнику товару │

├ ─ ─ ─ ─ ┼ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┼ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┼ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┼ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┤

2 │ 41 │ 60 │ │ Оприбутковано товар за балансовою вартість Рахунки-│

│ │ │ │ │ ти (без ПДВ) │

├ ─ ─ ─ ─ ┼ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┼ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┼ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┼ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┤

3 │ 19 │ 60 │ │ Враховано сума ПДВ за оприходованному │

│ │ │ │ │ товару │

├ ─ ─ ─ ─ ┼ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┼ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┼ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┼ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ │

4 │ 68 │ 19 │ │ Пред'явлено до заліку з бюджетом ПДВ за │

│ │ │ │ │ оплаченого товару │

├ ─ ─ ─ ─ ┼ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┼ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┼ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┼ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┤

5 │ 41 │ 68 │ │ Відновлена ​​сума ПДВ за бракованим │

│ │ │ │ │ екземплярів │

├ ─ ─ ─ ─ ┼ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┼ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┼ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┼ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┤

6 │ 76 │ 41 │ │ Пред'явлена ​​претензія постачальнику │

├ ─ ─ ─ ─ ┼ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┼ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┼ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┼ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┤

7 │ 76 │ 51 │ │ Оплачено транспортній конторі за повернення

│ │ │ │ │ постачальнику бракованої партії товару │

├ ─ ─ ─ ─ ┼ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┼ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┼ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┼ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┤

8 │ 76 │ 76 │ │ Включено до претензію сума транспортних │

│ │ │ │ │ витрат │

├ ─ ─ ─ ─ ┼ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┼ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┼ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┼ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┤

10 │ 41 │ 76 │ │ Прийнятий на облік товар, що надійшов у │

│ │ │ │ │ задоволення претензії (без ПДВ) │

├ ─ ─ ─ ─ ┼ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┼ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┼ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┼ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┤

11 │ 19 │ 76 │ │ Відображено ПДВ за надійшов товару │

├ ─ ─ ─ ─ ┼ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┼ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┼ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┼ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┤

12 │ 50 │ 76 │ │ Прийнята в касу від експедитора постачальни-│

│ │ │ │ │ ка сума транспортних витрат по │

│ │ │ │ │ поверненню бракованої партії │

├ ─ ─ ─ ─ ┼ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┼ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┼ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┼ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┤

13 │ 68 │ 19 │ │ Пред'явлено до заліку з бюджетом ПДВ за │

│ │ │ │ │ надійшла партії товару │

└ ─ ─ ─ ─ ┴ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┴ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┴ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┴ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┘Претензія відхилена постачальником і отримано відмову суду

┌ ─ ─ ─ ─ ┬ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┬ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┬ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┐

│ NКореспонденція │ │ │

п / п │ рахунків │ Сума │ Зміст господарської операції │

│ ├ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┬ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┤ │ │

│ │ Дебет │ Кредит │ │ │

├ ─ ─ ─ ─ ┼ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┼ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┼ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┼ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┤

1 │ 60 │ 51 │ │ Оплачено постачальнику товару │

├ ─ ─ ─ ─ ┼ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┼ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┼ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┼ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┤

2 │ 41 │ 60 │ │ Оприбутковано товар за балансовою вартість Рахунки-│

│ │ │ │ │ ти (без ПДВ) │

├ ─ ─ ─ ─ ┼ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┼ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┼ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┼ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┤

3 │ 19 │ 60 │ │ Враховано сума ПДВ за оприходованному те-│

│ │ │ │ │ вару │

├ ─ ─ ─ ─ ┼ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┼ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┼ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┼ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┤

4 │ 68 │ 19 │ │ Пред'явлено до заліку з бюджетом ПДВ за │

│ │ │ │ │ оплаченого товару │

├ ─ ─ ─ ─ ┼ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┼ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┼ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┼ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┤

5 │ 41 │ 68 │ │ Відновлена ​​сума ПДВ за бракованим │

│ │ │ │ │ екземплярів │

├ ─ ─ ─ ─ ┼ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┼ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┼ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┼ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┤

6 │ 76 │ 41 │ │ Пред'явлена ​​претензія постачальнику │

├ ─ ─ ─ ─ ┼ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┼ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┼ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┼ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┤

7 │ 91 │ 68 │ │ Нараховано до сплати державна пош-│

│ │ │ │ │ ліна за розгляд суті претензії у │

│ │ │ │ │ суді │

├ ─ ─ ─ ─ ┼ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┼ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┼ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┼ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┤

6 │ 68 │ 51 │ │ Перераховано державне мито

├ ─ ─ ─ ─ ┼ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┼ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┼ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┼ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┤

7 │ 91 │ 76 │ │ Списано на позареалізаційні витрати

│ │ │ │ │ претензія до постачальника через відмову │

│ │ │ │ │ суду в її задоволенні │

├ ─ ─ ─ ─ ┼ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┼ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┼ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┼ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┤

8 │ 68 │ 51 │ │ Сплачено до бюджету відновлена ​​сума │

│ │ │ │ │ ПДВ │

└ ─ ─ ─ ─ ┴ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┴ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┴ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┴ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┘

Повернення товару споживачем у період гарантійного терміну експлуатації

┌ ─ ─ ─ ─ ┬ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┬ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┬ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┐

│ NКорреспенденція │ │ │

п / п │ рахунків │ Сума │ Зміст господарської операції │

│ ├ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┬ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┤ │ │

│ │ Дебет │ Кредит │ │ │

├ ─ ─ ─ ─ ┼ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┼ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┼ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┼ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┤

1 │ 60 │ 51 │ │ Оплачено постачальнику товару │

├ ─ ─ ─ ─ ┼ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┼ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┼ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┼ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┤

2 │ 41 │ 60 │ │ Оприбутковано товар за балансовою вартість Рахунки-│

│ │ │ │ │ ти без ПДВ │

├ ─ ─ ─ ─ ┼ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┼ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┼ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┼ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┤

3 │ 19 │ 60 │ │ Враховано сума ПДВ за оприходованному те-│

│ │ │ │ │ вару │

├ ─ ─ ─ ─ ┼ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┼ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┼ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┼ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┤

4 │ 68 │ 19 │ │ Пред'явлено до заліку з бюджетом ПДВ за │

│ │ │ │ │ оплаченого товару │

├ ─ ─ ─ ─ ┼ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┼ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┼ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┼ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┤

6 │ 41 │ 76 │ │ Зафіксовано повернення покупцем Нека-│

│ │ │ │ │ чественной примірника

├ ─ ─ ─ ─ ┼ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┼ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┼ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┼ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┤

7 │ 76 │ 50 │ 538 │ Повернуто гроші покупцеві │

├ ─ ─ ─ ─ ┼ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┼ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┼ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┼ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┤

8 │ 76 │ 41 │ 350 │ Пред'явлена ​​претензія постачальнику на сум-│

│ │ │ │ │ му неякісного товару │

├ ─ ─ ─ ─ ┼ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┼ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┼ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┼ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┤

9 │ 76 │ 91 │ 238 │ Пред'явлена ​​претензія постачальнику на сум-│

│ │ │ │ │ му упущеної вигоди │

└ ─ ─ ─ ─ ┴ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┴ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┴ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┴ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┘

Претензії, пред'явлені постачальниками

┌ ─ ─ ─ ─ ┬ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┬ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┐

│ NКорреспенденція │ │

п / п │ рахунків │ Зміст господарської операції │

│ ├ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┬ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┤ │

│ │ Дебет │ Кредит │ │

├ ─ ─ ─ ─ ┼ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┼ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┼ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┤

1 │ 91 │ 76 │ Включені до складу позареалізаційних витрат │

│ │ │ │ суми претензій постачальників товарів │

├ ─ ─ ─ ─ ┼ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┼ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┼ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┤

2 │ 91 │ 76 │ Відображені в сукупності позареалізаційних витрат │

│ │ │ │ витрати по судових позовів │

├ ─ ─ ─ ─ ┼ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┼ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┼ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┤

3 │ 76 │ 51 │ Перераховано постачальникам в залік задоволення │

│ │ │ │ їхніх претензій │

├ ─ ─ ─ ─ ┼ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┼ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┼ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┤

4 │ 76 │ 51 │ Перекладено з розрахункового рахунку судові витрати

└ ─ ─ ─ ─ ┴ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┴ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┴ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┘

4. Практичне завдання

000 «Крокус» є підприємством роздрібної торгівлі. В обліковій політиці зазначено, що облік товарів ведеться за продажними цінами з використанням рахунку 42 «Торгова націнка». Залишки по рахунках на 01.10.2003 р., подано в табл. 1.

Примітка: до складу майбутніх витрат (рахунок 97) входять транспортні витрати, що припадають на залишок товару.

Таблиця 1. Залишки по рахунках на 01.01.2003

АКТИВ

СУМА

ПАСИВ

СУМА

Основні засоби

63 300

Амортизація основних засобів

26 046

Матеріали

2210

Торгова націнка

78 569

Товари

434 100

Розрахунки з постачальниками

100 109

Витрати майбутніх періодів

23 980

Розрахунки за довгостроковими кредитами

87 020

Каса

7675

Розрахунки по податках і зборам

2797

Розрахунковий рахунок

22 300

Розрахунки по соціальному страхуванню

7284

Розрахунки по податках і зборам

3955

Розрахунки з персоналом з оплати праці

21245

Інші дебітори і кредитори

2200

Розрахунки з підзвітними особами

854Інші дебітори і кредитори

17 892Статутний капітал

8400Нерозподілений прибуток (збиток)

209 504

БАЛАНС

559 720

БАЛАНС

559 720

На підставі даних, представлених в табл. 2, розрахувати:

- Розрахувати суму торгової націнки і роздрібну ціну на 1 одиницю товару по кожній, партії, що надійшла;

- Визначити суму роздрібного товарообігу, валового доходу від реалізації товарів 1-ї, 2-й, 3-й партій;

- Записати бухгалтерські проводки, що відображають надходження товарів за звітний період;

- Записати бухгалтерські проводки, що відображають витрати торговельного підприємства за звітний період;

- Визначити витрати, що підлягають списанню на реалізацію за звітний період в повному обсязі, а також суми транспортних витрат, що підлягають розподілу між реалізованими товарами і залишком товарів на кінець звітного періоду;

- Записати проводки по списанню витрат на продаж;

- Визначити витрати на транспортування, пов'язані з залишку нереалізованого товару;

- Розрахувати «реалізоване накладення» за звітний період і записати результат у вигляді бухгалтерської проводки;

- Визначити фінансовий результат від роздрібної торгівлі ТОВ «Крокус» за звітний період і записати бухгалтерські проводки.

Таблиця 1. Журнал господарських операцій за жовтень 2003р.

п / п

Зміст господарських операцій

Дебет

Кредит

Сума руб.

1

Надійшла 1-а партія товарів у кількості 180 шт., За ціною 180 руб.

Відображено ПДВ

Пред'явлено до заліку з бюджетом ПДВ по оплаченому товару

Торгова націнка для такого товару - 20%

Розрахунок:

Націнка = 180 * 20% = 36 руб.

Роздрібна ціна 1-ї партії товару = 180 +36 = 216 руб. за од. товару

Оплачено постачальнику


41

19


68
41


60


60

60


19
42


51


32400

5832


5832
6480


38232

2

Надійшла 2-а партія товарів у кількості 200 шт., За ціною 150 руб.

Відображено ПДВ

Пред'явлено до заліку з бюджетом ПДВ по оплаченому товару

Торгова націнка для такого товару - 24%

Розрахунок:

Націнка = 150 * 24% = 36 руб.

Роздрібна ціна 2-ї партії товару = 150 +36 = 186 руб. за од. товару


41

19


6841


60


60

60


1942


51


30000

5400


54007200


35400

3

Надійшло 3-а партія товарів у кількості 100 шт., За ціною 130 руб.

Відображено ПДВ

Пред'явлено до заліку з бюджетом ПДВ по оплаченому товару

Торгова націнка для такого товару - 20%

Розрахунок:

Націнка = 130 * 25% = 32,5 руб.

Роздрібна ціна 3-ї партії товару = 130 +32,5 = 162,5 руб. за од. товару


41

19


6841


60


60

60


1942


51


130000

23400


2340032500


153400

4

Визначення суми роздрібного товарообороту:

1-а партія = 216 * 180 = 38880 руб.

2-а партія = 186 * 200 = 37200 руб.

Третя партія = 162,5 * 1000 = 162500 руб.
5

У звітному періоді реалізовані наступні товари:

1-а партія - 80 шт .* 216 = 17 280 руб.

2-а партія - 65 шт .* 186 = 12 090 руб.

Третя партія - 700 шт * 162,5 = 113750 руб.

Разом:

Валовий дохід:

1-а партія = 80 * 36 = 2880 руб.

2-а партія = 65 * 36 = 2340 руб.

Третя партія = 700 * 32,5 = 22750 руб.

Разом: 27970 руб90

90

9041

41

4117280

12090

113750

143120

6

Нараховано заробітну плату працівникам

44

70

9100

7

Нараховано єдиний соціальний податок (ЄСП)

44

69

2366

8

Нараховано податок на доходи фізичних осіб (ПДФО)

70

68

1270

9

Нараховано амортизацію основних засобів

44

02

520

10

Враховано витрати з обслуговування ККТ

Враховано ПДВ

Пред'явлено до заліку з бюджетом ПДВ за сплаченими послуг

Оплачені послуги

44

19

68


76

76

76

19


51

450

81

81


531

11

Враховано витрати за послуги зв'язку в звітному періоді

Враховано ПДВ

Пред'явлено до заліку з бюджетом ПДВ за сплаченими послуг

Оплачені послуги

44


19

68

76

76


76

19

51

140


25,2

25,2

165,2

12

Враховано витрати за послуги водоканалу

Враховано ПДВ

Пред'явлено до заліку з бюджетом ПДВ за сплаченими послуг

Оплачені послуги

44

19

68


76

76

76

19


51

210

37,8

37,8


247,8

13

Транспортні витрати за звітний період

Враховано ПДВ

Пред'явлено до заліку з бюджетом ПДВ за сплаченими послуг

Оплачені послуги

44


19

68

76

76


76

19

51

4100


738

738

4838

14

Нараховано відсотки за банківський кредит (довгостроковий)

Перераховано відсотки

44

67

67

51

900

900

15

Визначення вартості транспортних витрат, що підлягають списанню у звітному періоді:

Ср% транспортних витрат = ТР / (Тр + Те) * 100%

ТР - трансп. Витрати підлягають розподілу

Тр - вартість реалізованих за місяць товарів

То - вартість залишку товару

Ср% тр. витр. = 4100 / (143120 +95460) * 100% = 1,72

Транспортні витрати пов'язані з залишку нереаліз. тов. = 1,72 * 95460 = 1642 руб.

Транспортні витрати підлягають списанню у звітному періоді = 4100-1642 = 2458 руб.97441642

16
Витрати на продаж за звітний період = 9100 (з / п) +2366 (ЄСП) +520 (аморт.) +450 (расх. ККМ) +140 (расх. послуг зв'язку) + 210 (вода) +2458 (трансп. раси .) + 900 (% банку) = 16144 руб.


90


44


16144

17

Визначення фінансового результату:

Валовий дохід - Дт 44 = 27970-16144 = 11826 руб.


90


99


11826

Розрахунок реалізованого «накладення»:

Сальдо рах. 42

Прихід рах. 42

Виручка

Сальдо рах. 41

1

2

3

4

78569

46180

143120

529480

Розрахунок:

 1. п № 1 + п № 2 = 78569 + 46180 = 124749

 1. п № 3 + п № 4 = 143120 +529480 = 672600

 1. (П № 1 / п № 2) * 100% = (124749/672600) * 100% = 18,547%

Таким чином відсоток реалізованого «накладення» = 18,547%. Реалізоване «накладення» = роздрібний товарообіг * відсоток реалізованого «накладення» = 238580 * 18,547% = 44249 руб.

Список літератури

 1. Закон № 129-ФЗ - Федеральний закон від 21 листопада 1996 р. № 129-ФЗ "Про бухгалтерський облік"

 2. НК РФ - Податковий кодекс РФ

 3. План рахунків бухгалтерського обліку - План рахунків бухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльності організацій (затв. Наказом Мінфіну Росії від 31 жовтня 2000 р. № 94н)

 4. Агафонова М.М. Бухгалтерський облік в оптовій і роздрібній торгівлі Видавництво: Гросс Медіа 2007р.

 5. Качкова О.Є., Писаренко А.С. Бухгалтерський облік в торгівлі. Видавництво: «Академія» 2008р.

 6. Г.А. Миколаєва Бухгалтерський облік в торгівлі Видавництво: А-Пріор, 2007 р.

Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Бухгалтерія | Контрольна робота
149.3кб. | скачати


Схожі роботи:
Облік розрахунків з постачальниками 2
Облік розрахунків з постачальниками
Облік розрахунків з постачальниками і покупцями
Облік розрахунків з постачальниками і підрядниками
Облік розрахунків з постачальниками і покупцями 2
Облік розрахунків з постачальниками і підрядниками 3
Облік розрахунків з постачальниками і підрядниками 4
Облік розрахунків з постачальниками і підрядниками 2
Облік і аудит розрахунків з постачальниками і підрядниками
© Усі права захищені
написати до нас