Облік розрахунків з постачальниками 2

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

Зміст

Введення

1. Теоретичні основи обліку розрахунків з постачальниками

1.1 Теоретичне основи розрахунків з постачальниками

1.2 Облік розрахунків з постачальниками

1.3 Нормативне регулювання організації обліку розрахунків з постачальниками

2. Організація обліку розрахунків з постачальниками в організації ТОВ «М ЕГА-Т Елеком»

2.1 Організаційно - економічна характеристика ТОВ «Мега - Телеком»

2.2 Синтетичний і аналітичний облік розрахунків з постачальниками ТОВ «Мега-Телеком»

3. Удосконалення організації обліку розрахунків з постачальниками

3.1 Рекомендації щодо вдосконалення обліку з постачальниками

3.2 Автоматизація бухгалтерського обліку розрахунків з постачальниками

Висновок

Бібліографічний список

Програми

Введення

Бухгалтерський облік являє собою упорядковану систему збору, реєстрації та узагальнення інформації в грошовому вираженні про майно, зобов'язання організації і їхньому русі шляхом суцільного, безперервного і документального обліку всіх господарських операцій.

Перехід до ринкової економіки вимагає від підприємства підвищення ефективності виробництва, конкурентоспроможності продукції та послуг на основі впровадження досягнень науково технічного прогресу, ефективних форм господарювання і управління виробництвом, активізації підприємництва і мобілізації невикористаних резервів. Важлива роль у реалізації цієї задачі приділяється комплексної організації бухгалтерського обліку господарської діяльності підприємства.

З його допомогою формується оперативна інформація про майно підприємства та джерела його формування. Тому грамотна організація бухгалтерського обліку на підприємствах є однією з найактуальніших завдань.

Загальновизнано, що бухгалтерський облік на підприємстві повинен здійснюватися по певних правилах. Проблема полягає у встановленні такої сукупності правил, реалізація яких забезпечила б максимальний ефект від ведення обліку. При цьому під ефектом у даному випадку розуміється своєчасне формування фінансової та управлінської інформації, її вірогідність і корисність для широкого кола зацікавлених користувачів.

У тому числі не останнє місце в обліковому процесі за обсягом і важливості облікових процедур займає облік розрахунків з постачальниками, і від того, наскільки ефективно він організований, залежить багато в чому стан розрахунків по підприємству в цілому.

Постачальники - це організації, які постачають різні товарно-матеріальні цінності (готову продукцію, товари, сировина), які надають послуги (посередницькі, орендні, комунальні) і виконують різні роботи (будівельні, ремонтні, що модернізують та ін.) Для нормального функціонування підприємства (організації) потрібно електрику, зв'язок, опалення. Для організацій, що не мають свого приміщення, також потрібно приміщення (оренда). Все це нам надають постачальники. Організацій здійснюють ремонтні роботи не своїми силами вдаються до допомоги підрядних організацій. Всі організації як комерційні, так і бюджетні мають постачальників.

Метою курсової роботи є дослідження організації розрахунків з постачальниками на підприємстві.

Предметом дослідження є методологія обліку розрахунків з постачальниками підприємства.

Об'єктом дослідження курсової роботи виступає організація ТОВ «Мега-телеком».

Для досягнення поставленої мети вирішені наступні задачі:

1.Изучить теоретичні основи організації розрахунків з постачальниками;

2.проаналізіровать організацію бухгалтерського обліку в ТОВ «Мега-телеком» досліджуваного підприємства;

3.рассмотреть шляхи вдосконалення обліку розрахунків з постачальниками.

1. Теоретичні основи обліку розрахунків з постачальниками

1.1 Теоретичне основи розрахунків з постачальниками

Постачальник - юридична або фізична особа (в т.ч. індивідуальний підприємець), який на основі договору купівлі-продажу передає у власність товари (роботи, послуги), що знаходиться у нього на праві володіння, користування і розпорядження покупцеві, який у свою чергу зобов'язується оплатити ці товари (роботи, послуги) у термін, обумовлений договором купівлі-продажу.

Взаємовідносини покупця і постачальника оформляються договором купівлі-продажу.

Умовами договору купівлі - продажу є: порядок поставки товарів; відповідальність за невиконання договірних умов, у тому числі штрафні санкції, термін дії договору, права та обов'язки сторін, реквізити сторін. Договір вважається укладеним якщо сторонами досягнуто згоди з істотних умов договору. Договору купівлі-продажу вважається узгодженим, якщо дозволяє визначити найменування і кількість товару.

В обов'язки продавця про передачу товару входить передати покупцеві товар передбачений договором купівлі - продажу. Якщо інше не передбачено договором купівлі-продажу, продавець зобов'язаний одночасно з передачею речі передати покупцеві її належності, а також пов'язані з нею документи (технічний паспорт, сертифікат якості, інструкцію з експлуатації тощо), передбачені законом, іншими правовими актами або договором.

Рух товару від виробника до споживача оформляється товаросупровідними документами, передбаченими умовами поставки товарів і правилами перевезення вантажів (накладною, товаротранспортної накладної, залізничної накладної, рахунком або рахунком-фактурою).

При виконанні робіт чи наданні послуг складається акт виконаних робіт на замовлення покупця.

Підставою виникнення розрахункових відносин є вчинення платником дій, спрямованих на здійснення платежу іншій особі (одержувачу).

На правове регулювання розрахунків направлено ряд нормативних актів різного рівня.

Перш за все, необхідно виділити Цивільний кодекс Російської Федерації, що встановлює форми розрахунків та правові основи розрахунків, що регулює договірні засади здійснення безготівкових розрахунків [1].

Випадки використання іноземної валюти як засобу платежу при здійсненні безготівкових розрахунків передбачені Федеральним законом від 10 грудня 2003р. № 173-ФЗ «Про валютне регулювання та валютний контроль» (зі змінами та доповненнями) [3].

Правила, форми, терміни і стандарти здійснення безготівкових розрахунків встановлює Банк Росії відповідно до Федерального закону від 10 липня 2002р. № 86-ФЗ «Про центральний банк Російської Федерації (Банку Росії)» (зі змінами та доповненнями).

Підстави здійснення платежу можуть бути різні:

оплата переданого майна, виконаних робіт, наданих послуг;

безоплатна передача грошових коштів та ін

Положення ЦБ РФ регулює «адміністративний» порядок здійснення безготівкових розрахунків, тоді як громадянське встановлює права та обов'язки сторін за зобов'язанням, порядок укладання угоди і т. д.

Існує три методи розрахунків з постачальниками і підрядчиками:

безготівковий розрахунок;

готівковий розрахунок;

розрахунок векселями;

Беручи до уваги, що основним відмітним ознакою безготівкових розрахункових правовідносин є участь в них в якості суб'єктів третіх осіб - банків та інших кредитних організацій, можна виділити ряд принципів правового регулювання безготівкових розрахунків:

1.безналічние розрахунки здійснюються сторонами цивільно-правового зобов'язання через банки з відкритих ними розрахункових, поточних та інших рахунків, умови яких дозволяють проводити платежі за розпорядженням клієнта;

2.участнікі розрахунків можуть вибирати в договорі будь-яку форму розрахунків, передбачену законом і встановленими банківськими правилами і вживаними в банківській практиці звичаями ділового обороту. Банки не вправі відмовити клієнтам у здійсненні операцій, визначених законом для рахунків даного виду, встановленими відповідно до нього банківськими правилами, звичаями ділового обороту, якщо інше не передбачено договором банківського рахунку;

3.у розрахункових цивільно-правових відносинах кошти з рахунків списуються за розпорядженням власника рахунку, за винятком випадків, передбачених чинним законодавством або договором між банком і клієнтом. Волевиявлення власника рахунку може бути виражено або у формі прямої вказівки банку про перерахування коштів, або у формі письмової згоди на платіж на вимогу, пред'явленим третьою особою;

4.банк не має права визначати та контролювати напрями використання грошових коштів, що знаходяться на рахунку клієнта, і встановлювати не передбачені законодавчими актами або договором обмеження його права розпоряджатися грошовими коштами на свій розсуд;

5.Банк, що бере участь в розрахунках за цивільно-правовим зобов'язанням контрагентів, сам не стає стороною в цьому зобов'язанні. Він є стороною договору банківського рахунку і лише за його виконання відповідає перед своїм клієнтом;

6.Не допускається обмеження прав клієнта на розпорядження грошовими коштами, що знаходяться на рахунку, за винятком накладення арешту на грошові кошти на рахунку або зупинення операцій за рахунком у випадках, передбачених законом;

7.платежі з рахунків проводяться при наявності коштів на рахунках платника або за рахунок банківського кредиту, наданого платнику;

8.безналічние розрахунки проводяться на підставі документів встановленої форми. [9]

Укладення договору передбачає виконання сторонами певних зобов'язань, з боку продавця - обов'язок поставити якісний товар (роботи, послуги), в обумовлений договором термін, а покупцем - прийняти та оплатити цей товар (роботи, послуги) і сплатити його в строк.

Договором, як правило, передбачені штрафні санкції та неустойка за невиконання умов договору.

Таким чином, письмова форма договору дозволяє вимагати виконання певних умов договору і є документом першої важливості при подачі позовної заяви до суду.

1.2 Облік розрахунків з постачальниками

Розрахунки з постачальниками відносяться до одного з видів розрахунків залежно від суб'єктів учасників відносин, що виникають у процесі фінансово-господарської діяльності.

Облік розрахунків з постачальниками спрямований на збір та узагальнення інформації про розрахунки за отримані покупцем товарно-матеріальні цінності, прийняті замовником виконані роботи та спожиті послуги, розрахункові документи за якими акцептовані і підлягають оплаті через кредитну організацію.

Постачальниками є організації, які постачають товарно-матеріальні цінності (сировина та інші матеріали, товари), які надають послуги (транспортні перевезення, забезпечення зв'язку, комунальні та інші послуги), що виконують роботи (монтаж устаткування, вантажно-розвантажувальні роботи та ін.) Розрахунковий документ - це оформлене розпорядження платника (клієнта або кредитної організації) про списання грошових коштів зі свого рахунку і перерахування їх на рахунок отримувача коштів або на рахунок, вказаний одержувачем коштів (дослідником).

Розглянуте напрямок обліку розрахунків відноситься до обліку зобов'язань організації з оплати товарів, робіт, послуг, що виникають у зв'язку з їх придбанням у сторонніх організацій. У Цивільному кодексі РФ зобов'язання визначається як відношення, в силу якого боржник повинен вчинити на користь кредитора певну дію, а кредитор має право вимагати від боржника виконання його обов'язку.

Згідно зі ст. 407-419 ГК РФ підставами припинення зобов'язань можуть бути:

належне виконання (ст. 408 ГК РФ);

залік (ст. 410 ЦК РФ);

новація (ст. 414 ГК РФ);

прощення боргу (ст. 415 ГК РФ);

ліквідація юридичної особи, яка є боржником або кредитором у зобов'язанні, крім випадків, коли законом або іншими правовими актами виконання зобов'язання ліквідованої юридичної особи покладається на іншу особу (ст. 419 ГК РФ). [1]

Для бухгалтерського обліку розрахунків з постачальниками використовується рахунок 60 «Розрахунки з постачальниками і підрядчиками», на якому відображаються такі відомості:

про отримані товарно-матеріальні цінності, прийнятих, виконаних роботах і спожиті послуги, розрахункові документи на які акцептовані;

про товарно-матеріальних цінностях, роботах і послугах, на які розрахункові документи від постачальників не надійшли (невідфактуровані поставки);

про надлишки товарно-матеріальних цінностей, виявлених при їх прийманні;

про видані постачальникам аванси;

про курсові і сумових різницях.

Рахунок 60 кредитується на вартість прийнятих до бухгалтерського обліку товарно-матеріальних цінностей, робіт, послуг в кореспонденції з рахунками обліку цих цінностей або відповідних витрат. За послуги з доставки матеріальних цінностей, переробки матеріалів на стороні записи по кредиту рахунку 60 виробляються в кореспонденції з рахунками обліку виробничих запасів, товарів, витрат на виробництво і продаж і ін [13]

На суми ПДВ, що підлягають сплаті постачальникам, у бухгалтерському обліку здійснюється запис за дебетом рахунка 19 «Податок на додану вартість по придбаним цінностям», субрахунок 19-3 «Податок на додану вартість по придбаних матеріально-виробничих запасів (МПЗ)» в кореспонденції з кредитом рахунки 60, якщо відповідно до законодавства ПДВ підлягає відрахуванню.

При надходженні товарно-матеріальних цінностей, на які не отримані розрахункові документи постачальників, за кредитом рахунку 60 відображається вартість цінностей, виходячи з ціни та інших умов, передбачених договором. Якщо ціна не зазначена і не може бути встановлена ​​виходячи з умов договору, то для визначення величини кредиторської заборгованості приймається ціна, за якою у порівнянних обставин організація зазвичай визначає ціну щодо аналогічних цінностей. [23]

У табл. 1 наведені основні факти розрахунків з постачальниками і зумовлені ними кореспонденції рахунків бухгалтерського обліку.

Таблиця 1 Записи на рахунках бухгалтерського обліку розрахунків з постачальниками

п / п

Господарська операція

Документ-підстава

Дебет

Кредит

1

Перераховано аванс постачальнику товарно-матеріальних цінностей

Виписка банку

60

51,52

2

Здійснено оплату за поставлені товарно-матеріальні цінності

Виписка банку

60

51,52

3

Відображено ПДВ по придбаних цінностях

Рахунок-фактура

19,

субрах. 19-3

60

4

Зараховано заборгованість постачальнику товарно-матеріальних цінностей в рахунок поставки на його адресу продукції, товарів, робіт, послуг

Акт взаємозаліку, рахунки постачальників, рахунки-фактури

60

62

5

Нараховано курсові різниці, що виникають при розрахунках в іноземній валюті:

Бухгалтерська довідка, виписка банку
позитивні


60

91, субрах. 91-1


негативні


91,

субрах. 91-2

60

6

Нараховано сумові різниці в розрахунках між російськими організаціями за матеріальні цінності

Рахунок постачальника, виписка банку
позитивні


10

60


негативні


10

60 (червоне сторно)

7

Прийняті до заліку ПДВ по оприбуткованих і оплаченим товарно-матеріальних цінностей

Виписка банку, розрахунок ПДВ, прибутковий ордер (форма № М-4)

68

19, субрах. 19-3

Рахунок 60 дебетується на суми виконання зобов'язань, включаючи аванси і попередню оплату, в кореспонденції з рахунками обліку грошових коштів, розрахунків з покупцями, замовниками, іншими організаціями. Повернуті постачальником невикористані суми авансу відображають за дебетом рахунків обліку грошових коштів і кредиту рахунку 60. Раніше видані, але не затребувані аванси списують на збитки організації.

В аналітичному обліку за рахунком 60 ведеться облік за кожним постачальником за окремими договорами поставки з метою групування та узагальнення інформації в розрізі:

акцептованих розрахункових документів, термін оплати яких не настав;

неоплачених у строк розрахункових документів;

невідфактурованих поставок;

авансів виданих;

виданих векселів, термін оплати яких не настав;

прострочених оплатою векселів;

отриманих комерційних кредитів;

інших ознак.

При використанні в організації журнально-ордерної форми обліку розрахунки з постачальниками відображаються в журналі-ордері № 6 по пред'явлених рахунків. Аналітичний облік розрахунків з постачальниками при розрахунках у порядку планових платежів ведеться у відомості № 5. В кінці місяця дані цієї відомості загальними підсумками по кореспондуючих рахунках включають в журнал-ордер № 6. [20]

1.3 Нормативне регулювання організації обліку розрахунків з постачальниками

Загальне правове та методологічне керівництво бухгалтерським обліком в Росії здійснюється Урядом РФ і Міністерством фінансів РФ. У Росії нормативно-правове регулювання представлено чотирма рівнями.

До основних документів, що регулюють розрахунки з постачальниками, можна віднести:

Перший рівень

1. Цивільний кодекс РФ, частини 1-2 - у частині регулювання договорів: поставки, оренди, підряду (ст.410, 414,415,419).

2. Податковий кодекс РФ, ч.1-2

3. Закон РФ «Про бухгалтерський облік» № 129-ФЗ.

Другий рівень

4. Становище ведення бухгалтерського обліку та бухгалтерської звітності в РФ.

5. Положення з бухгалтерського обліку «Облік активів і зобов'язань, вартість яких виражена в іноземній валюті» (ПБУ 3 / 2006).

6. Положення з бухгалтерського обліку «Облік матеріально-виробничих запасів» (ПБУ 5 / 01).

Третій рівень

7. Методичні вказівки «Про порядок формування показників бухгалтерської звітності організації».

8. Методичні вказівки «За інвентаризації майна і фінансових зобов'язань».

9. «Про порядок відображення в бухгалтерському обліку та звітності операцій з векселями, застосовуваними при розрахунках між організаціями за поставку товарів, виконані роботи та надані послуги» (Лист Мінфіну РФ № 142).

10. План рахунків бухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльності підприємства (Наказ Мінфіну РФ № 94н).

Четвертий рівень

11. Статут організації

12. Облікова політика організації.

2. Організація обліку розрахунків з постачальниками в організації ТОВ «М ЕГА-Т Елеком»

2.1 Організаційно - економічна характеристика ТОВ «Мега - Телеком»

ТОВ «Мега-Телеком» - Рязанський оператор телефонного зв'язку - працює на ринку телекомунікаційних послуг з 2004 року. ТОВ «Мега-Телеком» знаходиться за адресою: м. Рязань, ул.Есеніна, 65.

Компанія ТОВ «Мега-Телеком» має власну розподільну волоконно-оптичну мережу в місті Рязані, дві цифрові телефонні станції, що мають вихід на телефонну мережу загального користування, а також вузол доступу до послуг Інтернет та IP-телефонії.

Відповідно до отриманих ліцензій організація практикує комплексне впровадження всіх видів телекомунікаційних послуг зв'язку, заснованих на сучасних технологіях:

доступ до мережі Інтернет;

IP-телефонія;

послуги місцевого телефонного зв'язку;

послуги з надання каналів зв'язку.

Крім того, надає послуги з розробки проектної документації на будівництво будівель, охоронної та пожежної сигналізації, відеоспостереження, підготовчі роботи для будівництва, земляні роботи, монтаж бетонних та залізобетонних конструкцій, покрівельні роботи, роботи з влаштування внутрішніх інженерних систем і устаткування, монтаж технологічного обладнання, пусконалагоджувальні роботи та ін

Компанія ТОВ «Мега-Телеком» активно розвивається і прагне до розширення спектру послуг. Для здійснення намічених цілей ведеться будівництво нової технічної площадки для розміщення додаткового обладнання.

У стратегічні плани компанії входить активний розвиток нових напрямків діяльності.

Таблиця 2 Основні показники діяльності ТОВ Мега-Телеком »за 2005 - 2007р.р.

Показники

2005р

2006р

2007р.

відхилення

(+; -)

2006р

від

2005р

2007р від 2006р

А

1

2

3

4

5

 1. Показники від реалізації, рублів.

 • у діючих цінах

 • в порівняних цінах


1 385 948

1 385 948


1 546 698

1 19 7 991


1 579 234

1 397 552


16 07 5

-186 957


32 536


 1. Прибуток від реалізації,

млн. рублів


37 150


-13 763


35 950


-50 913


49 713

 1. Середньорічна вартість основних виробничих фондів, млн. рублів8 3927 7386 844-654-894

 1. Середньооблікова чисельність працівників, чол.


75


62


47


-13


-15

 1. Фонд заробітної плати, млн. рублів


62 712


79 814


95 611

 1. Продуктивність праці працівників, млн. рублів

 • у діючих цінах

 • в порівняних цінах7 920

7 9209 548

7 40110 743

9 5071 628

-5191 195

2 106

 1. Середня заробітна плата за рік

836

1287

2034

451

747

 1. Фондовіддача основних засобів

  165

  200

  231

  35

  31

  1. Рентабельність в%

  2,68

  -0,89

  2,276

  -3,57

  3,166

  ТОВ «Мега-Телеком» планує впровадити найбільш ефективні технології побудови широкосмугових мереж зв'язку:

  бездротової доступ системи Wi-Fi;

  маловолоконние кабельні системи;

  цифрове кабельне телебачення.

  Статутний капітал товариства складає 146 500 (сто сорок шість тисяч п'ятсот) грн. Основні показники, що характеризують роботу ТОВ «Мега-Телеком» представлені в таблиці 2. Дані для таблиці 2 взяті з балансів і звітів про прибутки та збитки ТОВ «Мега-телеком» за 2006-2007рр., Наведені в додатках 1 і 2.

  На підставі таблиці 2 можна зробити висновок, що виручка від реалізації в 2006р. в порівнянні з 2005р. знизилася на 186 957 (1198991 - 1385948) рублів, також і в 2007р. в порівнянні з 2006р. зменшилася на 149 146 (1 546 698 - 1397552) рублів.

  Прибуток від реалізації в 2006р. в порівнянні з 2005р. знизилася на 50 913 (-13 763 - 37 150) рублів, а в 2007р. в порівнянні з 2006р. збільшилася на 49 713 (35 950 - (-13 763)) рублів.

  Середньорічна вартість основних виробничих фондів в 2006р. в порівнянні з 2005р. зменшилася на 654 (7738 - 8392) рублів, також зменшилася в 2007р. в порівнянні з 2006р. на 894 (6844 - 7738) рублів. Середньооблікова чисельність працівників також зменшується: в 2006р. в порівнянні 2005р. на 13 осіб, у 2007р. в порівнянні з 2006р. на 15 чоловік.

  Фонд заробітної плати з року в рік збільшується. Так у 2006р. в порівнянні з 2005р. на 17 102 (79814 - 62712) рублів, а в 2007р. в порівнянні з 2006р. на 15 797 (95611 -79814) рублів. Продуктивність праці працівників в 2006р. в порівнянні з 2005р. зменшилася на 519 (7920 - 7401) рублів, однак у 2007р. в порівнянні з 2006р. збільшилася на 2106 (9507 - 7401) рублів. Середня заробітна плата періодично зростає. Так у 2006р. в порівнянні з 2005р. збільшилася на 451 (1287 - 836) рублів, а в 2007р. в порівнянні з 2006р. на 747 (2034 - 1287) рублів.

  2.2 Синтетичний і аналітичний облік розрахунків з постачальниками ТОВ «Мега-Телеком»

  Облік розрахунків з постачальниками матеріальних цінностей та послуг організується на рахунку 60 «Розрахунок з постачальниками і підрядчиками». Рахунок по відношенню до балансу - пасивний.

  Сальдо кредитове свідчить про суми заборгованості підприємства постачальникам. У деяких випадках сальдо по рахунку 60 може бути і дебетовим, це означає, що сума за матеріальні цінності постачальником оплачена, але на кінець місяця ці матеріальні цінності не надійшли, числяться як товари в дорозі.

  Рахунок 60 призначений для узагальнення інформації про розрахунки з постачальниками за:

  1.Получение матеріальні цінності, прийняті виконані роботи та спожиті послуги, включаючи надання енергії, газу, пари, води, а також з доставки або переробки матеріальних цінностей, розрахунки, документи на які акцептовані і підлягають оплаті через банк;

  2.матеріальние цінності, роботи і послуги, розрахунки за якими здійснюються у порядку планових платежів;

  3.Матеріальние цінності, роботи і послуги, на які розрахункові документи від постачальників не надійшли (так звані невідфактуровані поставки);

  4.ізлішкі матеріальних цінностей, виявлені при їх прийманні;

  5.полученние послуги з перевезень, у тому числі розрахунки по недоборів і перебір тарифу (фрахту), а також за всі види послуги зв'язку.

  До рахунку 60 «Розрахунки з постачальниками і підрядчиками» відкриті субрахунки:

  60-1 "Розрахунки з постачальниками та підрядниками в рублях";

  60-2 "Аванси видані".

  За кредитом рахунку 60-1 "Розрахунки з постачальниками і підрядниками" враховується заборгованість підприємства за відвантажені товари (роботи, послуги). Рахунок 60-1 «Розрахунки з постачальниками і підрядчиками» дебетується у разі погашення заборгованості перед постачальником:

  шляхом списання грошових коштів з розрахункового рахунку, в цьому випадку робиться наступна бухгалтерська запис: Д-т 60-1 «Розрахунки з постачальниками і підрядчиками» К-т 51 «Розрахункові рахунки» на суму погашеної заборгованості;

  сплатою готівкових грошових коштів: Д-т 60-1 «Розрахунки з постачальниками і підрядчиками» К-т 50 «Каса організації» на суму погашеної заборгованості;

  при проведенні взаємозаліку: Д-т 60-1 «Розрахунки з постачальниками і підрядчиками» К-т 62-1 «Розрахунки з покупцями і замовниками» на суму заліку взаємних вимог.

  На субрахунку 60-2 "Аванси видані" обліковуються операції, коли підприємство здійснює авансові платежі в рахунок майбутніх поставок товароматеріальних цінностей.

  У цьому випадку дебетується рахунок 60-2 "Аванси видані" і кредитуються рахунки 51 «Розрахункові рахунки» і 50 «Каса організації», таким чином, у звітному періоді формується дебіторська заборгованість.

  У ТОВ «Мега-Телеком» діє форма розрахунків з постачальниками, заснована на використанні виписує документ (наприклад, накладної). На пред'явлені до оплати рахунки постачальників кредитують рахунок 60 «Розрахунки з постачальниками і підрядчиками» і дебетують відповідні матеріальні рахунки: 10 «Матеріали», 01 «Основні засоби» або рахунки по обліку відповідних витрат: 44 «Витрати на продаж», 41 «Товари» . Заборгованість на рахунку 60 відображають у межах сум акцепту. При виявленні нестач за вступили товарно-матеріальних цінностей, невідповідності цін, обумовлених договором і арифметичних помилок, роблять запис:

  Дебет рахунку 76.2 Кредит рахунку 60 - на відповідну суму.

  Якщо постачальник виставляє рахунок за авансовими платежами за різного роду послуги, то вони відносяться на рахунок 97 "Витрати майбутніх періодів". З рахунку 97 «Витрати майбутніх періодів» витрати списують на рахунки витрат на виробництво за періодами, до яких вони відносяться.

  У разі відсутності коштів на рахунку платника оплата пені постачальнику за невчасний платіж відноситься на рахунок 99 "Прибутки і збитки".

  У разі, коли оплата за послуги здійснюється завчасно їх потреби, то їх відносять на рахунок 98 "Доходи майбутніх періодів", а у звітний період списують на рахунок витрат на продаж.

  Також в організації використовується рахунок 94 "Нестачі і втрати від псування матеріальних цінностей", на якому списуються суми втрат, що перевищують норми природного убутку в дорозі, різницю між цінами і тарифами, невідповідність якості або кількості оплачених ТМЦ специфікації і т.п. до рішення судових органів. Коли судовими органами позови підтверджені, то ці суми відносяться на рахунок 76 "Розрахунки за претензіями", а якщо вони відхилені, списуються на рахунок 99 "Прибутки і збитки".

  Коли розрахунки проводяться за допомогою векселів, то покупець (платник) видає постачальнику вексельвекселі обумовлюється порядок розрахунків, і він є акцептованим платіжним документом), при цьому заборгованість, забезпечена векселями, не списується з рахунку 60. При настанні терміну оплати банк списує з рахунок векселедавця зазначену суму. Слід бухгалтерська проводка:

  Дебет 60 Кредит 66 "Короткострокові позики". За надані короткострокові позики підприємство виплачує банку-кредиторові відсотки, які відносяться на рахунки витрат виробництва або обігу.

  При отриманні від постачальника матеріальних цінностей, робиться запис по кредиту рахунку 60:

  Дебет 08 (10, 41 ,...) Кредит 60 - відображено заборгованість перед постачальником матеріальних цінностей.

  Цю проводку відображають, коли право власності на ці цінності перейшло організації.

  Якщо приймається виконана робота (надані послуги), заборгованість перед підрядником відбивається так:

  Дебет 20 (26, 44 ,...) Кредит 60 - відображено заборгованість перед підрядником по виконаних роботах, наданим послугам.

  Якщо постачальник (підрядник) є платником ПДВ, то відбивається і сума податку:

  Дебет 19 Кредит 60 - врахований ПДВ, що підлягає сплаті постачальнику;

  Дебет 68 субрахунок "Розрахунки з ПДВ" Кредит 19 - ПДВ прийнятий до відрахування.

  Ці записи робляться на підставі отриманого від постачальника (підрядника) рахунки-фактури, в якій виділена сума ПДВ.

  Погашення заборгованості перед постачальником (підрядником) відображається за дебетом рахунка 60.

  При перерахуванні постачальнику товарів грошових коштів робиться проводка:

  Дебет 60 Кредит 50 (51, 52 ,...) - перераховані гроші постачальнику (підряднику).

  Якщо в рахунок майбутньої поставки матеріальних цінностей (робіт, послуг) ТОВ «Мега-Телеком» перерахувала постачальнику аванс, то відкривається до рахунку 60 окремий субрахунок "Розрахунки за авансами виданими".

  Виданий аванс відіб'ється:

  Дебет 60 субрахунок "Розрахунки за авансами виданими" Кредит 50 (51, 52 ,...) виданий аванс постачальнику (підряднику).

  При надходженні матеріальних цінностей (приймання виконаних робіт, наданих послуг), у рахунок яких був перерахований аванс, робиться проводка:

  Дебет 08 (10, 20, 26, 41 ,...) Кредит 60 - оприбутковано матеріальні цінності (роботи, послуги), в рахунок оплати яких був перерахований аванс.

  Одночасно відображається ПДВ по оприбуткованих матеріальних цінностей (робіт, послуг):

  Дебет 19 Кредит 60 - врахована сума ПДВ на підставі рахунку-фактури постачальника (підрядника);

  Дебет 68 субрахунок "Розрахунки з ПДВ" Кредит 19 - ПДВ з матеріальних цінностей (робіт, послуг) прийнятий до відрахування.

  Потім робиться проводку із заліку авансу:

  Дебет 60 Кредит 60 субрахунок "Розрахунки за авансами виданими" - зарахований аванс.

  Для здійснення належного контролю за виконанням зобов'язань при розрахунках з постачальниками і підрядниками регулярно проводиться інвентаризація заборгованості, шляхом складання відповідних актів звірок, після підписання документів звірки в бухгалтерській звітності на підставі цього акта формується дебіторська (у разі сплати авансових платежів) або кредиторська заборгованість.

  Однак не завжди при інвентаризації розрахунків виявляється реальна заборгованість підприємства.

  Так, заборгованість організації перед постачальниками, з якими були відносини у минулих звітних періодах не вдається знайти, або з інших причин немає можливості провести інвентаризацію розрахунків враховується за рахунком 60-1 як кредиторська заборгованість, незважаючи на те, що термін позовної давності за цієї заборгованості вже пройшов і її слід списати на фінансовий результат.

  Якщо відвантаження ТМЦ відбувається поза територією організації, то на одержувача вантажу (представника організації - експедитора) оформляється довіреність, в якій зазначаються реквізити одержувача, перелік ТМЦ, які необхідно отримати і терміни дії довіреності. Видана довіреність фіксується в спеціальному журналі з обліку довіреностей.

  Якщо ТМЦ не отримані з яких-небудь причин, то доручення повертається в бухгалтерію.

  Усі первинні документи з обліку розрахунків оформляються і проводяться в бухгалтерському обліку належним чином, після чого передаються в архів, де зберігаються 5 років.

  Мінусом системи контролю є відсутність графіка документообігу, з якого можна було б простежити ланцюжок виконавців, відповідальних за оформлення і проведення документа від складання документа і до здачі його в архів.

  Контроль за розрахунками зводиться до відстеження дебіторської та кредиторської заборгованості.

  Для майнового і фінансового положення організації характерна наявність у неї кредиторської та дебіторської заборгованості. Від правильного обліку кредиторської та дебіторської заборгованості залежить структура активів і пасивів балансу організації, а також визначення прибутку, що підлягає оподаткуванню.

  Для здійснення належного контролю за виконанням зобов'язань при розрахунках з постачальниками і підрядниками регулярно проводиться інвентаризація заборгованості, шляхом складання відповідних актів звірок, після підписання документів звірки в бухгалтерській звітності на підставі цього акта формується дебіторська (у разі сплати авансових платежів) або кредиторська заборгованість.

  У ТОВ «Мега-Телеком» інвентаризація розрахунків проводиться один раз на рік перед складанням річної бухгалтерської звітності. Звірка розрахунків відбувалася за участю аудитора наступним чином.

  Запитуються звітні дані з обліку розрахунків з постачальниками і підрядниками у бухгалтера, який здійснює облік та належний контроль за правильністю відображення на рахунках бухгалтерського обліку відповідних операцій;

  Потім на основі запитаних даних був сформований зведений регістр, яка показала реальну заборгованість за рахунками 60 «Розрахунки з постачальниками і підрядчиками» і 76 «Розрахунки з різними дебіторами і кредиторами», потім акт звірки розрахунків був спрямований на узгодження з конкретними контрагентами;

  Після узгодження і підписання актів звірок обома сторонами сума заборгованості була в повному обсязі рознесена по відповідним статтям бухгалтерського балансу.

  При здійсненні цих операцій порушень виявлено не було.

  Після інвентаризації інвентаризаційні описи і акти звірки розрахунків зберігаються в архіві бухгалтерії протягом 5 років.

  При інвентаризації первинних документів з обліку розрахунків з постачальниками і підрядниками були виявлені наступні порушення:

  Таким чином, при прийнятті даних документів до обліку виникає великий ризик того, що первинна документація може бути не визнана як підтверджує, якщо будуть які-небудь сумніви в правильності оформлення документів;

  В обліковій політиці ТОВ «Мега-Телеком» передбачено, що при інвентаризації розрахунків наказом директора з організації в обов'язковому порядку повинна створюватися інвентаризаційна комісія у складі 3 осіб: директор, головний бухгалтер, заступник головного бухгалтера.

  При використанні в розрахунках з постачальниками і підрядниками векселів бухгалтером з обліку розрахунків робляться такі бухгалтерські записи: дебетуються рахунки з обліку товарів і матеріалів (10 або 41), дебетуються рахунки з обліку розрахунків (60 і 76 відповідно), далі дебетується рахунок 19 і кредитується відповідно рахунки 60 і 76, що повністю відповідає правилам ведення бухгалтерського обліку та облікову політику на підприємстві. За даним розділу зауважень виявлено не було.

  За результатами інвентаризації, з метою достовірності облікових і звітних даних, а також для здійснення належного контролю з обліку розрахунків з постачальниками і підрядниками рекомендується:

  Розробити та затвердити в обліковій політиці форми первинної облікової документації на основі типових форм, що містяться в альбомах форм первинної облікової документації, затверджених Держкомстатом Росії;

  Наказом керівника з організації затвердити постійно діючу інвентаризаційну комісію у складі голови і двох членів комісії (керівника, головного бухгалтера та заступника головного бухгалтера відповідно).

  Для обліку розрахунків з постачальниками застосовують журнал-ордер форми № 6 та «Реєстр операцій за розрахунками з постачальниками та підрядниками» форми № 6.

  Журнал-ордер № 6 відкривається на квартал, півріччя або рік з використанням вкладних аркушів. На даному підприємстві при значній кількості розрахункових операцій необхідні дані по окремих постачальниках попередньо накопичуються в Реєстрі операцій за розрахунками з постачальниками, що відкривається на той же період, що й журнал - ордер, на кожного постачальника.

  У реєстрах журнально-ордерної форми облік розрахунків з постачальниками ведуть позиційним способом за кожним документом.

  Облік розрахунків у цілому в розрізі постачальників з відображенням руху та виявлення залишку ведуть тільки у випадках, коли ці розрахунки здійснюються в порядку планових платежів. Незалежно від величини суми за розрахунковим документом і форми розрахунків (акредитиви, інкасо, планові платежі), всі розрахунки за відвантажені постачальниками матеріальні цінності, повинні знайти відображення на рахунку 60 «Розрахунки з постачальниками і підрядчиками». Якщо до моменту надходження цінностей і товарів на склад одержувача або оформлення приймання робіт, розрахункові документи вже оплачені, то в цих випадках запису також повинні проводитися в кореспонденції з рахунком 60 «Розрахунки з постачальниками і підрядчиками».

  Записи за Кредитом рахунка 60 «Розрахунки з постачальниками і підрядчиками» (ліва сторона журналу-ордера) виробляються за графами в кореспонденції з дебетуемого рахунками з обліку матеріальних цінностей, витрат на виробництво, капітальних вкладень. При цьому за окремими графами відображаються суми податку на додану вартість.

  Права сторона журналу-ордера призначена для відображень операцій по Дебету рахунку 60 «Розрахунки з постачальниками і підрядниками», тобто записів про оплату постачальникам, за поставлені матеріальні цінності і товари, виконані роботи та послуги. При записах по Дебету рахунку вказуються кредитуються рахунки (рахунки з обліку грошових коштів).

  У разі продовження терміну погашення відповідних зобов'язань, ці суми записуються в окремі графи в кінці журналу-ордера. Окремі графи в журналі-ордері виділені для запису дати здійснення операцій, номерів документів, найменувань постачальників, а також сальдо на початок і кінець місяця.

  Підсумки лівій частині журналу-ордера після закінчення місяця переноситься в Головну книгу, підсумки правій частині використовуються для звірки оборотів з іншими журналами-ордерами.

  3. Удосконалення організації обліку розрахунків з постачальниками

  3.1 Рекомендації щодо вдосконалення обліку з постачальниками

  Розрахунки з постачальниками відображаються кожною стороною у своїй бухгалтерській звітності у сумах, що випливають з бухгалтерських записів і визнаних нею правильними. За отриманими позиками і кредитами заборгованість показується з урахуванням належних на кінець звітного періоду до сплати відсотків.

  Відображаються в бухгалтерській звітності суми за розрахунками з банками, бюджетом повинні бути погоджені з відповідними організаціями і тотожні. Залишення на бухгалтерському балансі неврегульованих сум за цими розрахунками не допускається.

  На підприємстві до рахунку 60 «Розрахунки з постачальниками і підрядчиками» відкриті такі субрахунки: 60.1 «Розрахунки з постачальниками та підрядниками в рублях» і 60.2 «Аванси видані». А до рахунку 19 «ПДВ по придбаних цінностей» відкрито наступний субрахунок: 19.3 «ПДВ по придбаних товарно запасів». Такий облік ускладнює роботу бухгалтера, оскільки в такій ситуації досить складно відразу оцінити величину заборгованості перед постачальниками за товари і перед підрядниками за надані послуги (виконані роботи).

  Тому в даний час звіряння розрахунків відбувається вручну по кожному контрагенту на підставі укладених господарських договорів та товаросупровідних документів (актів виконаних і прийнятих замовником робіт). Звірка здійснюється вручну, оскільки документообіг на підприємстві невеликий, проте не варто забувати, що підприємство динамічно розвивається, з кожним роком зростає виручка від реалізації, отже, збільшується документообіг і звірка даних вручну буде віднімати багато робочого часу у бухгалтерських працівників.

  Оцінюючи дану ситуацію керівництву можна запропонувати наступні рекомендації з удосконалення обліку розрахунків з постачальниками:

  1. До рахунку 60 «Розрахунки з постачальниками і підрядчиками» змінити діючі та додати такі субрахунки:

  - 60.1 «Розрахунки з постачальниками»,

  - 60.3 "Розрахунки з підрядчиками»

  - 60.4 «невідфактуровані поставки»;

  2. До рахунку 19 «ПДВ по придбаних цінностях" додати такі субрахунки:

  - 19.1 «ПДВ по придбаних товарах»,

  - 19.2 «ПДВ по наданих послуг»,

  - 19.4 «ПДВ п невідфактурованих постачання».

  Передбачається, що у зв'язку з цими нововведеннями обсяг робіт бухгалтерських працівників істотно скоротиться.

  Дані рекомендації дозволять зробити облік розрахунків з постачальниками більш прозорим, налагодити і систематизувати систему розрахунків.

  Передбачається, що у зв'язку з цими нововведеннями обсяг робіт бухгалтерських працівників істотно скоротиться, при цьому відпаде необхідність в наборі додаткових фахівців в бухгалтерську службу як передбачалося раніше.

  3.2 Автоматизація бухгалтерського обліку розрахунків з постачальниками

  У процесі господарської діяльності, організації та підприємства здійснюють розрахункові операції з постачальниками.

  Комплекс завдань обліку розрахунків з постачальниками, передбачає обробку інформації по значній групі балансових рахунків, облік по окремих з них має свої особливості за формами подання первинної інформації, способам обробки і формі вихідних інформаційних масивів.

  Автоматизація обліку розрахунків з постачальниками дозволяє підвищити ступінь аналітичності, точності, своєчасність отримання відомостей про стан розрахунків з постачальниками і покупцями, узгодженість записів на рахунках. Оперативна обробка даних дозволяє своєчасно стягувати дебіторську і погашати кредиторську заборгованість, дотримуючись терміни позовної давності.

  Оплата і отримання грошових коштів оформляється платіжними (банківськими) або касовими документами. Інформація щодо цих документів узагальнюється у виписці банку по рахунках або в звіті касира.

  Введення інформації в ЕОМ забезпечує взаємозв'язок комплексу обліку розрахунків з постачальниками з комплексами обліку касових і банківських операцій.

  Отримання або відвантаження матеріальних цінностей, товарів оформляється товарно-супровідними документами, відповідними актами. Дані про рух матеріалів, товарів узагальнюються в товарних звітах.

  Крім введення даних з виписок банку касових і товарних звітів виникає необхідність використання бухгалтерських довідок. Така необхідність виникає при пред'явленні претензій партнерами господарських відносин, при нарахуванні сум заборгованості.

  Інформація бухгалтерських довідок при введенні в ЕОМ формує, нарівні з минулими даними, всередині машинну базу даних оперативної інформації. Макет введення первинних даних передбачає наявність обов'язкових реквізитів, номер, дата обробки документа, код основного і кореспондуючих рахунків, субрахунків, аналітичних рахунків.

  При лінійно-позиційному способі обліку, контроль повноти і своєчасності розрахунків ведеться по кожній операції, що здійснюється. У цьому випадку макет введення даних передбачає такий реквізит як код аналітичного ознаки кореспондуючого рахунку. Якщо виробляється введення даних з товарного рахунку, то в якості аналітичного ознаки виступає номер платіжного документа, за яким був оплачений або одержаний платіж, відповідно за отримані або реалізовані матеріальні цінності.

  Дані, введені з прибуткових товарно-супровідних документів при обробці товарних звітів або інших документів з нарахування кредиторської заборгованості, формують файли кредитових оборотів за рахунками постачальників. Формування файлу дебетових оборотів за цими рахунками здійснюється на підставі даних документів, що відображають оплату отриманих матеріальних цінностей та послуг. Всі файли з розрахунку з постачальниками представляють собою всередині машинні регістри аналітичного обліку.

  Основними машинограмах, які заміняють регістри аналітичного обліку є відомості аналітичного обліку по рахунках розрахунків з постачальниками. Форми вихідних машинограм залежать від способу обліку.

  При лінійно-позиційному спосіб розрахунків за товарними операціями, обов'язковими реквізитами машинограм є: код (найменування) підприємства або структурного підрозділу, за товарними операціями якого здійснюються розрахунки; код аналітичного рахунку, в якості якого виступає код товарного партнера; код аналітичного ознаки, в якості якого виступають номери розрахункових або товарно-супровідних документів; номер звіту; номер і дата документа; код операцій, код кореспондуючого рахунку, субрахунку; код кореспондуючого аналітичного рахунку.

  Кожна сторона машинограми відповідає одній машинній запису, введеної при обробці товарних, звітів, виписок банку або бухгалтерських довідок. Угруповання рядків ведеться за аналітичними ознаками. Наприклад, при обробці товарного звіту в якості аналітичного ознаки був вказаний номер платіжного доручення-зобов'язання, по якому була проведена попередня оплата отриманого товару. У машинограмме перший рядок з даного аналітичного ознакою буде містити відомості про оплату товару, введені при обробці виписки банку. Другий рядок відображає отримання оплаченого товару. За цими двома рядками підводиться підсумок. Цей підсумок другого ступеня за аналітичним рахунком. У ньому наводяться дані про обороти, наявності або відсутності дебіторської або кредиторської заборгованості за кожною операцією. Підсумок першого ступеня підводиться по кожному партнеру. У ньому вказується сума оборотів і сальдо по всіх операціях, досконалим за розрахунковий період з даним партнером. Більш високий ступінь узагальнення інформації надають підсумки по субрахунку і синтетичному рахунку.

  Машинограмме описаного виду складається за рахунком «Розрахунки з постачальниками і підрядчиками». Друга група машинограм аналітичного обліку застосовується для узагальнення інформації по рахунку «Розрахунки з постачальниками і підрядниками за плановими платежами».

  Ці машинограми не містять реквізиту. Рядки у відомості роздруковуються по кожній здійсненої операції. Підсумки підводяться по кожному господарському партнеру, по субрахунку і рахунку в цілому. Вихідні відеограми видаються в розрізі господарських партнерів у вигляді карток аналітичного обліку. Вони містять ті ж обов'язкові реквізити, що і машинограми.

  З урахуванням вищевикладеного в організації ТОВ «Мега-телеком" необхідно здійснити автоматизацію бухгалтерського обліку розрахунків з постачальниками, що дозволить своєчасно здійснювати контроль за станом розрахунків, крім того звільнить працівників бухгалтерії від трудомістких розрахунків.

  Висновок

  Постачальник - юридична або фізична особа (в т.ч. індивідуальний підприємець), який на основі договору купівлі-продажу передає у власність товари (роботи, послуги), що знаходиться у нього на праві володіння, користування і розпорядження покупцеві, який у свою чергу зобов'язується оплатити ці товари (роботи, послуги) у термін, обумовлений договором купівлі-продажу.

  Взаємовідносини покупця і постачальника оформляються договором купівлі-продажу, а замовника - договором підряду.

  Облік розрахунків з постачальниками здійснюється у відповідності з Федеральним законом «Про бухгалтерський облік» № 129-ФЗ. Методологічні основи організації обліку розрахунків з постачальниками встановлюють правила документального оформлення прийому, зберігання, відпуску товарів і відображення товарних операцій у бухгалтерському обліку та звітності, є елементом системи нормативного регулювання бухгалтерського обліку товарно цінностей.

  На цьому рахунку обліковуються розрахунки:

  1.За отримані товарно-матеріальні цінності, прийняті виконані роботи та спожиті послуги, включаючи надання електроенергії, газу, води і т.п., а також з доставки або переробки матеріальних цінностей, розрахункові документи на які акцептовані і підлягають оплаті через банк.

  2.За товарно-матеріальні цінності, роботи і послуги, на які розрахункові документи від постачальників не надійшли, тобто так звані невідфактуровані поставки.

  3.За лишки товарно-матеріальних цінностей, виявлені при їх приймання, - коли фактична кількість надійшли цінностей перевищує кількість, зазначена у розрахункових документах постачальників.

  Таким чином, предметом договору є отримані товарно-матеріальні цінності, прийняті виконані роботи та спожиті послуги, включаючи надання електроенергії, газу, води і т.п.

  На прикладі підприємства ТОВ «Мега-телеком» досліджено порядок проведення бухгалтерського обліку. Аналіз розрахунків ведеться відповідно до облікової політики, прийнятої на підприємстві, положенню про бухгалтерський облік та звітності, інструктивним матеріалам. На даному підприємстві застосовується журнально-ордерна форма обліку. Аналізуючи роботу ТОВ «Мега-телеком» з'ясували, що в цілому організація працювало непогано.

  Бібліографічний список

  Законодавчі матеріали

  1. Федеральний закон від 21 листопада 1996р. № 129-ФЗ "Про бухгалтерський облік" (в ред. На 3 листопада 2006р)

  2. Цивільний кодекс Російської Федерації частина перша від 30 листопада 1994р. № 51-ФЗ, частина друга від 26 січня 1996р. № 14-ФЗ, частина третя від 26 листопада 2001р. № 146-ФЗ і частина четверта від 18 грудня 2006р. № 230-ФЗ (в ред. На 23 липня 2008р)

  3.План рахунків бухобліку.

  4.Положение про бухгалтерський облік та звітності в Російській Федерації. Затверджено наказом міністерства фінансів РФ № 34-Н.

  5.Положеніе з бухгалтерського обліку «Облікова політика організації» ПБУ 1 / 98: № 60н.

  6. Наказ Мінфіну РФ від 13 червня 1995р. № 49 "Про затвердження методичних вказівок по інвентаризації майна і фінансових зобов'язань"

  Книги

  7.Гущіна І.Е. Інвентаризація розрахунків: порядок проведення та облік результатів / / Бухгалтерський облік. - 2008. № 4. - С. 27 - 33.

  8. Кондраков Н.П. Бухгалтерський (фінансовий, управлінський) облік. - М.: ТК Велбі, изд-во Проспект, 2007. - 448 с.

  9. Куликова Л.І., Федотов С.Ю. облік транспортних витрат у покупця / / Бухгалтерський облік. - 2007. № 3. - С. 10 - 17.

  1. Куликова Л.І., Федотова С.Ю. Облік транспортних витрат у постачальника / / Бухгалтерський кчет. - 2007. № 4. - С. 15 - 19.

  11. Нізамутдінова А.М. Про зближення російських правил оцінки дебіторської та кредиторської заборгованості з вимогами МСФЗ / / Бухгалтерський облік. - 2008. № 5. - С. 72 - 74.

  12.Бакаев А.С., Безруких П.С. Бухгалтерський облік: Підручник. - М.: Бухгалтерський облік, 2007.

  13.Богатая І.М., Хахонова М.М. Бухгалтерський облік. Серія "Навчальні посібники". - Ростов н / Д: Фенікс, 2006. - 608с.

  14.Бухгалтерскій облік: Підручник. / А.С. Бакаєв, П.С. Безруких, Н.Д. Врублевський і ін; Під ред. П.С. Безрукіх.-5-е вид., Перераб. і доп. - М.: Бухгалтерський облік, 2008.

  15.Мельнікова Л.А. Розкриття в бухгалтерській звітності інформації про дебіторів та кредиторів організації / / Бухгалтерська звітність організації, N 3, 2009.

  16.Васільева Н.А. Облікова політика організації / / Бухгалтерський учет.-2009 .- № 15

  17.Суміна А.Д. Звірка розрахунків з контрагентами / / Головбух, додаток "Облік у торгівлі", N 2, 2009.

  18.Сафронова Н.Г., Яцюк А.В. Бухгалтерський фінансовий облік. - М.: ИНФРА-М, 2008. - 445 с.

  19.Галлеев М.Ш. Дебіторська та кредиторська заборгованість: гострі проблеми обліку та оподаткування. - "Вершина", 2009 р.

  20. Облік продажу (покупки) дебіторської заборгованості (договір цесії) (Є. П. Тихонова, "Гаряча лінія бухгалтера", N 3, лютий 2008 р.)

  21. Облік розрахунків з покупцями і замовниками (В. Р. Захар 'їн, "Консультант бухгалтера", N 6, червень 2009 р.)

  Статті з журналів

  22. Інвентаризація дебіторської та кредиторської заборгованостей (В. Б. Гуккаев, "Консультант бухгалтера", N 10, жовтень 2009 р.)

  23. Дебіторська заборгованість: відображення в обліку та звітності (Б. Д. Дівінська, "Радник бухгалтера", N 11, листопад 2008 р.)

  24. Кожинов В.Я. Основи бухгалтерського обліку. М.: СПС ГАРАНТ, 2008.

  25. Рахунок 60 "Розрахунки з постачальниками і підрядчиками" (Бератор "Практична енциклопедія бухгалтера. Кореспонденція рахунків") (у редакції поновлення за червень 2007 р.)

  26. Порушення, що допускаються при розрахунках з постачальниками та підрядниками (С. Валова, "Бюджетні організації: бухгалтерський облік та оподаткування", N 11, листопад 2008 р.)

  27. Аудит розрахунків з постачальниками, покупцями, дебіторами та кредиторами, підзвітними особами (С. М. Бичкова, Т. Ю. Фоміна, "Аудиторські відомості", N 9, вересень 2007 р.)

  28. Оформлення та облік розрахунків з постачальниками і підрядниками (К. В. Сергєєва, "БУХ.1С", N 8, серпень 2008 р.)

  29. Облік розрахунків з постачальниками і підрядниками (І. В. Алексєєва, "Облік", N 4, квітень 2008 р.)

  30. Уткіна С.А. Складання бухгалтерських проводок. - Система ГАРАНТ, 2009 р.

  Програми

  Додаток 1

  Баланси ТОВ «Мега-телеком» за 2006 - 2007рр.

  БУХГАЛТЕРСЬКИЙ БАЛАНС

  Коди

  Форма № 1 по ОКУД

  0710001

  на 1 січня 2007

  Дата (рік, місяць, число)

  2007

  03

  24

  Організація: ТОВ «Мега-телеком»

  за ЄДРПОУ

  11036389

  Ідентифікаційний номер платника податків

  ІПН


  Вид діяльності:

  по ОКДП

  50000

  Організаційно-правова форма / форма власності ____________________________________________________ по ОКОПФ / ОКФС

  60

  16

  Одиниця виміру: тис. руб.

  по ОКЕІ

  384/385

  Адреса:
  Найменування показника

  Код рядка

  На початок звітного періоду

  На кінець звітного періоду

  1

  2

  3

  4

  I. Необоротні активи
  Нематеріальні активи

  110  в тому числі:
  патенти, ліцензії, товарні патенти, ліцензії, товарні знаки (знаки обслуговування), інші аналогічні з переліченими права та активи

  111  організаційні витрати

  112  ділова репутація організації

  113  Основні засоби

  120

  52

  184

  в тому числі:
  земельні ділянки і об'єкти природокористування

  121  будівлі, машини та обладнання

  122

  52

  184

  Незавершене будівництво

  130  Прибуткові вкладення в матеріальні цінності

  135  в тому числі:
  майно для передачі в лізинг

  136  майно, що надається за договором прокату

  137  Довгострокові фінансові вкладення

  140  в тому числі:
  інвестиції в дочірні суспільства

  141  інвестиції в залежні суспільства

  142  інвестиції в інші організації

  143  позики, надані організаціям на термін більше 12 місяців

  144  інші довгострокові фінансові вкладення

  145  Інші необоротні активи

  150  Разом у розділі I

  190

  52

  184

  II. ОБОРОТНІ АКТИВИ
  Запаси

  210

  6 950

  5 154

  в тому числі:
  сировину, матеріали та інші аналогічні цінності

  211

  1 250

  2 084

  тварини на вирощуванні та відгодівлі

  212  витрати в незавершеному виробництві (витратах звернення)

  213

  540

  602

  готова продукція і товари для перепродажу

  214

  5 160

  2 468

  товари відвантажені

  215  витрати майбутніх періодів

  216  інші запаси і витрати

  217  Податок на додану вартість по придбаних цінностей

  220

  603

  702

  Дебіторська заборгованість (платежі по якій очікуються більш ніж через 12 місяців після звітної дати)

  230  в тому числі:
  покупці і замовники

  231  векселі до отримання

  232  заборгованість дочірніх і залежних товариств

  233  аванси видані

  234  інші дебітори

  235  Дебіторська заборгованість (платежі по якій очікуються протягом 12 місяців після звітної дати)

  240

  9 184

  1 589

  в тому числі:
  покупці і замовники

  241

  7 945

  1 533

  векселі до отримання

  242  заборгованість дочірніх і залежних товариств

  243  заборгованість учасників за внесками до статутного капіталу

  244  аванси видані

  245

  3

  56

  інші дебітори

  246

  1 236


  Короткострокові фінансові вкладення

  250

  2 100

  2 100

  в тому числі:
  позики, надані організаціям на термін менше 12 місяців

  251  власні акції, викуплені в акціонерів

  252  інші короткострокові фінансові вкладення

  253

  2 100

  2 100

  Грошові кошти

  260

  2 222

  1 226

  в тому числі:
  каса

  261

  16

  9

  розрахункові рахунки

  262

  2 206

  1 217

  валютні рахунки

  263  інші грошові кошти

  264  Інші оборотні активи

  270  Разом по розділу II

  290

  21 059

  10 771

  Баланс (сума рядків 190 +290)

  300

  21 111

  10 955

  III. КАПІТАЛ І РЕЗЕРВИ
  Статутний капітал

  410

  50

  50

  Додатковий капітал

  420

  2

  2

  Резервний капітал

  430

  3

  3

  в тому числі:
  резерви, утворені відповідно до законодавства

  431  резерви, утворені відповідно до установчих документів

  432

  3

  3

  Фонд соціальної сфери

  440  Цільові фінансування і надходження

  450  Нерозподілений прибуток минулих років

  460

  3 617

  3 101

  Непокритий збиток минулих років

  465  Нерозподілений прибуток звітного року

  470


  595

  Непокритий збиток звітного року

  475  Разом у розділі III

  490

  3 672

  3 751

  IV. ДОВГОСТРОКОВІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ
  Позики і кредити

  510  в тому числі:
  кредити банків, що підлягають погашенню більш ніж через 12 місяців після звітної дати

  511  позики, що підлягають погашенню більш ніж через 12 місяців після звітної дати

  512  Інші довгострокові зобов'язання

  520  Разом у розділі IV

  590  V. КОРОТКОСТРОКОВІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ
  Позики і кредити

  610

  12 301

  6 065

  в тому числі:
  кредити банків, що підлягають погашенню протягом 12 місяців після звітної дати

  611

  12 301

  6 065

  позики, що підлягають погашенню протягом 12 місяців після звітної дати

  612  Кредиторська заборгованість

  620

  5 138

  1 139

  в тому числі:
  постачальники та підрядники

  621

  878

  403

  векселі до сплати

  622  заборгованість перед дочірніми і залежними товариствами

  623  заборгованість перед персоналом організації

  624

  44

  120

  заборгованість перед державними позабюджетними фондами

  625

  16

  48

  заборгованість перед бюджетом

  626


  567

  аванси отримані

  627

  4 200


  інші кредитори

  628


  1

  Заборгованість учасникам (засновникам) по виплаті доходів

  630  Доходи майбутніх періодів

  640  Резерви майбутніх витрат

  650  Інші короткострокові зобов'язання

  660  Разом у розділі V

  690

  17 439

  7 204

  Баланс (сума рядків 490 +590 +690)

  700

  21 111

  10 955

  БУХГАЛТЕРСЬКИЙ БАЛАНС

  Коди

  Форма № 1 по ОКУД

  0710001

  на 1 січня 2007

  Дата (рік, місяць, число)
  Організація: ТОВ «Мега-телеком»

  за ЄДРПОУ

  11036389

  Ідентифікаційний номер платника податків

  ІПН


  Вид діяльності:

  по ОКДП

  50000

  Організаційно-правова форма / форма власності ____________________________________________________ по ОКОПФ / ОКФС

  60

  16

  Одиниця виміру: тис. руб.

  по ОКЕІ

  384/385

  Адреса:
  Найменування показника

  Код рядка

  На початок звітного періоду

  На кінець звітного періоду

  1

  2

  3

  4

  I. Необоротні активи
  Нематеріальні активи

  110  Основні засоби

  120

  184

  170

  Незавершене будівництво

  130  Прибуткові вкладення в матеріальні цінності

  135  Довгострокові фінансові вкладення

  140  Відкладені податкові активи

  145  Інші необоротні активи

  150  Разом у розділі I

  190

  184

  170

  II. ОБОРОТНІ АКТИВИ
  Запаси

  210

  5 154

  3 146

  в тому числі:
  сировину, матеріали та інші аналогічні цінності


  2 084

  42

  тварини на вирощуванні та відгодівлі
  витрати в незавершеному виробництві


  602


  готова продукція і товари для перепродажу


  2 468

  3 104

  товари відвантажені
  витрати майбутніх періодів
  інші запаси і витрати
  Податок на додану вартість по придбаних цінностей

  220

  702

  568

  Дебіторська заборгованість (платежі по якій очікуються більш ніж через 12 місяців після звітної дати)

  230  в тому числі:
  покупці і замовники
  Дебіторська заборгованість (платежі по якій очікуються протягом 12 місяців після звітної дати)

  240

  1 589

  12 257

  в тому числі:
  покупці і замовники


  1 533

  11 898

  Короткострокові фінансові вкладення

  250

  2 100

  2 100

  Грошові кошти

  260

  1 226

  26

  Інші оборотні активи

  270  Разом по розділу II

  290

  10 771

  18 097

  Баланс (сума рядків 190 +290)

  300

  10 955

  18 267

  III. КАПІТАЛ І РЕЗЕРВИ
  Статутний капітал

  410

  50

  50

  Власні акції, викуплені в акціонерів


  ()

  ()

  Додатковий капітал

  420

  2

  2

  Резервний капітал

  430

  3

  3

  в тому числі:
  резерви, утворені відповідно до законодавства
  резерви, утворені відповідно до установчих документів


  3

  3

  Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

  470

  3 696

  5 213

  Разом у розділі III

  490

  3 751

  5 268

  IV. ДОВГОСТРОКОВІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ
  Позики і кредити

  510  Відкладені податкові зобов'язання

  515  Інші довгострокові зобов'язання

  520  Разом у розділі IV

  590  V. КОРОТКОСТРОКОВІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ
  Позики і кредити

  610

  6 065

  12 276

  Кредиторська заборгованість

  620

  1 139

  723

  в тому числі:
  постачальники та підрядники


  403

  156

  заборгованість перед персоналом організації


  120

  132

  заборгованість перед державними позабюджетними фондами


  48


  заборгованість з податків і зборів


  567

  435

  інші кредитори


  1


  Заборгованість учасникам (засновникам) по виплаті доходів

  630  Доходи майбутніх періодів

  640  Резерви майбутніх витрат

  650  Інші короткострокові зобов'язання

  660  Разом у розділі V

  690

  7 204

  12 999

  Баланс (сума рядків 490 +590 +690)

  700

  10 955

  18 267

  Додаток 2

  Звіти про прибутки та збитки ТОВ «Мега-телеком» за 2006 - 2007рр.

  ЗВІТ ПРО ПРИБУТКИ І ЗБИТКИ

  Коди

  Форма № 2 по ОКУД

  0710002

  за 2006 р.

  Дата (рік, місяць, число)
  Організація: ТОВ «Мега-телеком»

  за ЄДРПОУ

  11036389

  Ідентифікаційний номер платника податків

  ІПН


  Вид діяльності:

  по ОКДП

  50000

  Організаційно-правова форма / форма власності ____________________________________________________ по ОКОПФ / ОКФС

  60

  16

  Одиниця виміру: тис. руб.

  по ОКЕІ

  384/385

  Адреса:
  Найменування показника

  Код рядка

  За звітний період

  За аналогічний період попереднього року

  1

  2

  3

  4

  I. ДОХОДИ І ВИТРАТИ по звичайних видах діяльності
  Виручка (нетто) від продажу товарів, продукції, робіт, послуг (за мінусом податку на додану вартість, акцизів і аналогічних обов'язкових платежів)

  010

  65 140

  19 124

  в тому числі від продажу:

  011  продукції власного виробництва

  012

  65 140

  19 124


  013
  014  Собівартість проданих товарів, продукції, робіт і послуг

  020

  55 855

  10 256

  в тому числі проданих:

  021  продукції власного виробництва

  022

  55 855

  10 256


  023
  024  Валовий прибуток

  029

  9 285

  8 868

  Комерційні витрати

  030

  2 228

  503

  Управлінські витрати

  040

  5 260

  1 654

  Прибуток (збиток) від продажу (010-020-030-040)

  050

  1 797

  6711

  II. ОПЕРАЦІЙНІ ДОХОДИ І ВИТРАТИ
  Відсотки до отримання

  060  Відсотки до сплати

  070


  597

  Доходи від участі в інших організаціях

  080  Інші операційні доходи

  090

  6

  5

  Інші операційні витрати

  100

  978

  510

  III. Позареалізаційні доходи і витрати
  Позареалізаційні доходи

  120

  297

  37

  Позареалізаційні витрати

  130

  207

  74

  Прибуток (збиток) до оподаткування (050 +060-070 +080 +090-100 +120-130)

  140

  915

  5572

  Податок на прибуток та інші аналогічні обов'язкові платежі

  150

  320

  1950

  Прибуток (збиток) від звичайної діяльності

  160

  595

  3622

  IV. НАДЗВИЧАЙНІ ДОХОДИ І ВИТРАТИ
  Надзвичайні доходи

  170  Надзвичайні витрати

  180  Чистий прибуток (нерозподілений прибуток (збиток) звітного періоду) (160 +170-180)

  190

  595

  3622

  Довідково. Дивіденди, що припадають на одну акцію:
  за привілейованими

  201  за звичайними

  202  Передбачувані в наступному звітному році суми дивідендів, що припадають на одну акцію:
  за привілейованими

  203  за звичайними

  204  ЗВІТ ПРО ПРИБУТКИ І ЗБИТКИ

  Коди

  Форма № 2 по ОКУД

  0710002

  за 2007 р.

  Дата (рік, місяць, число)
  Організація: ТОВ «Мега-телеком»

  за ЄДРПОУ

  11036389

  Ідентифікаційний номер платника податків

  ІПН


  Вид діяльності:

  по ОКДП

  50000

  Організаційно-правова форма / форма власності ____________________________________________________ по ОКОПФ / ОКФС

  60

  16

  Одиниця виміру: тис. руб.

  по ОКЕІ

  384/385

  Адреса:
  Найменування показника

  Код рядка

  За звітний період

  За аналогічний період попереднього року

  1

  2

  3

  4

  ДОХОДИ І ВИТРАТИ по звичайних видах діяльності
  Виручка (нетто) від продажу товарів, продукції, робіт, послуг (за мінусом податку на додану вартість, акцизів і аналогічних обов'язкових платежів)

  010

  136 746

  65 140

  Собівартість проданих товарів, продукції, робіт і послуг

  020

  (116 571)

  (55 855)

  Валовий прибуток

  029

  20 175

  9 285

  Комерційні витрати

  030

  (3 855)

  (2 228)

  Управлінські витрати

  040

  (13 540)

  (5 260)

  Прибуток (збиток) від продажу

  050

  2 780

  1 797

  ІНШІ ДОХОДИ І ВИТРАТИ
  Відсотки до отримання

  060  Відсотки до сплати

  070

  ()

  ()

  Доходи від участі в інших організаціях

  080  Інші операційні доходи

  090

  61

  6

  Інші операційні витрати

  100

  (97)

  (978)

  Позареалізаційні доходи

  120

  179

  297

  Позареалізаційні витрати

  130

  (91)

  (207)

  Прибуток (збиток) до оподаткування

  140

  2832

  915

  Відкладені податкові активи

  141  Відкладені податкові зобов'язання

  142  Поточний податок на прибуток

  150

  (680)

  (320)

  Чистий прибуток (збиток) звітного періоду

  190

  2152

  595

  Довідково.

  Постійні податкові зобов'язання (активи)

  200  Базовий прибуток (збиток) на акцію

  201  Разводнения прибуток (збиток) на акцію

  202  Додати в блог або на сайт

  Цей текст може містити помилки.

  Бухгалтерія | Курсова
  322.4кб. | скачати


  Схожі роботи:
  Облік розрахунків з постачальниками 2 Форми розрахунків
  Облік розрахунків з постачальниками
  Облік розрахунків з постачальниками і підрядниками 4
  Облік розрахунків з постачальниками і підрядниками 2
  Облік розрахунків з постачальниками і покупцями 2
  Облік розрахунків з постачальниками і підрядниками
  Облік розрахунків з постачальниками і підрядниками 3
  Облік розрахунків з постачальниками і покупцями
  Облік і аудит розрахунків з постачальниками і підрядниками
  © Усі права захищені
  написати до нас