Облік розрахунків з постачальниками і підрядниками 3

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

Інформація від відправника даної роботи
Професійна допомога студентам від реферату до диплома.
Написання на замовлення дипломів, курсових, рефератів з різних навчальних дисциплін у швидкі терміни, відповідно до ваших вимог.
E-mail: diplom5@mail.ru ICQ: 419244407
тел. 89106277297

 

ВСТУП

Перехід до ринкової економіки вимагає від підприємства підвищення ефективності виробництва, конкурентоспроможності продукції та послуг на основі впровадження досягнень науково технічного прогресу, ефективних форм господарювання і управління виробництвом, активізації підприємництва і мобілізації невикористаних резервів. Важлива роль у реалізації цієї задачі приділяється комплексної організації бухгалтерського обліку господарської діяльності підприємства.

З його допомогою формується оперативна інформація про майно підприємства та джерела його формування. Тому грамотна організація бухгалтерського обліку на підприємствах є однією з найактуальніших завдань.

Загальновизнано, що бухгалтерський облік на підприємстві повинен здійснюватися по певних правилах. Проблема полягає у встановленні такої сукупності правил, реалізація яких забезпечила б максимальний ефект від ведення обліку. При цьому під ефектом у даному випадку розуміється своєчасне формування фінансової та управлінської інформації, її вірогідність і корисність для широкого кола зацікавлених користувачів.

У тому числі не останнє місце в обліковому процесі за обсягом і важливості облікових процедур займає облік розрахунків з постачальниками і підрядниками, і від того, наскільки ефективно він організований, залежить багато в чому стан розрахунків по підприємству в цілому.

Постачальники і підрядчики - це організації, які постачають різні товарно-матеріальні цінності (готову продукцію, товари, сировина), які надають послуги (посередницькі, орендні, комунальні) і виконують різні роботи (будівельні, ремонтні, що модернізують та ін.) Для нормального функціонування підприємства (організації) потрібно електрику, зв'язок, опалення. Для організацій, що не мають свого приміщення, також потрібно приміщення (оренда). Все це нам надають постачальники. Організацій здійснюють ремонтні роботи не своїми силами вдаються до допомоги підрядних організацій (підрядників). Всі організації як комерційні, так і бюджетні мають постачальників або підрядчиків, а також і тих і інших.

Метою курсової роботи є дослідження організації розрахунків з постачальниками і підрядчиками на підприємстві.

Предметом дослідження є методологія обліку розрахунків з постачальниками і підрядчиками підприємства.

Суб'єктом дослідження курсової роботи виступає організація ТОВ «Мега-телеком».

Для досягнення поставленої мети вирішені наступні задачі:

1.Изучить теоретичні основи організації розрахунків з постачальниками і підрядниками;

2.проаналізіровать організацію бухгалтерського обліку в ТОВ «Мега-телеком» досліджуваного підприємства;

3.рассмотреть шляхи вдосконалення обліку розрахунків з постачальниками і підрядниками.


Глава1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ОБЛІКУ РОЗРАХУНКІВ З ПОСТАЧАЛЬНИКАМИ І ПОДРЯДЧИКАМИ

1.1.Учет розрахунків з постачальниками і підрядниками
Розрахунки з постачальниками і підрядниками відносяться до одного з видів розрахунків залежно від суб'єктів учасників відносин, що виникають у процесі фінансово-господарської діяльності (див. рис. 1).
Облік розрахунків з постачальниками і підрядниками спрямований на збір та узагальнення інформації про розрахунки за отримані покупцем товарно-матеріальні цінності, прийняті замовником виконані роботи та спожиті послуги, розрахункові документи за якими акцептовані і підлягають оплаті через кредитну організацію. [1]
Постачальниками і підрядниками є організації, які постачають товарно-матеріальні цінності (сировина та інші матеріали, товари), які надають послуги (транспортні перевезення, забезпечення зв'язку, комунальні та інші послуги), що виконують роботи (монтаж устаткування, вантажно-розвантажувальні роботи та ін.) Розрахунковий документ - це оформлене розпорядження платника (клієнта або кредитної організації) про списання грошових коштів зі свого рахунку і перерахування їх на рахунок отримувача коштів або на рахунок, вказаний одержувачем коштів (дослідником).
Розглянуте напрямок обліку розрахунків відноситься до обліку зобов'язань організації з оплати товарів, робіт, послуг, що виникають у зв'язку з їх придбанням у сторонніх організацій. У Цивільному кодексі РФ зобов'язання визначається як відношення, в силу якого боржник повинен вчинити на користь кредитора певну дію, а кредитор має право вимагати від боржника виконання його обов'язку.
Згідно зі ст. 407-419 ГК РФ підставами припинення зобов'язань можуть бути:
· Належне виконання (ст. 408 ГК РФ);
· Залік (ст. 410 ЦК РФ);
· Новація (ст. 414 ГК РФ);
· Прощення боргу (ст. 415 ГК РФ);
· Ліквідація юридичної особи, яка є боржником або кредитором у зобов'язанні, крім випадків, коли законом або іншими правовими актами виконання зобов'язання ліквідованої юридичної особи покладається на іншу особу (ст. 419 ГК РФ).
Для бухгалтерського обліку розрахунків з постачальниками і підрядниками використовується рахунок 60 «Розрахунки з постачальниками і підрядниками», на якому відображаються такі відомості:
· Про отримані товарно-матеріальні цінності, прийнятих, виконаних роботах і спожиті послуги, розрахункові документи на які акцептовані;
· Про товарно-матеріальних цінностях, роботах і послугах, на які розрахункові документи від постачальників або підрядчиків не надійшли (невідфактуровані поставки);
· Про надлишки товарно-матеріальних цінностей, виявлених при їх прийманні;
· Про видані постачальникам і підрядчикам аванси;
· Про курсових і сумових різницях.

Рис.1. Розрахунки організації
У табл. 1.1 наведені основні факти розрахунків з постачальниками і підрядниками та зумовлені ними кореспонденції рахунків бухгалтерського обліку.

Таблиця 1.1 ЗАПИСИ НА РАХУНКАХ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ РОЗРАХУНКІВ З ПОСТАЧАЛЬНИКАМИ І ПОДРЯДЧИКАМИ
№ п / п
Господарська операція
Документ-підстава
Дебет
Кредит
1
Перераховано аванс постачальнику товарно-матеріальних цінностей
Виписка банку
60
51,52
2
Здійснено оплату за поставлені товарно-матеріальні цінності
Виписка банку
60
51,52
3
Відображено ПДВ по придбаних цінностях
Рахунок-фактура
19,
субрах. 19-3
60
4
Зараховано заборгованість постачальнику товарно-матеріальних цінностей в рахунок поставки на його адресу продукції, товарів, робіт, послуг
Акт взаємозаліку, рахунки постачальників, рахунки-фактури
60
62
5
Нараховано курсові різниці, що виникають при розрахунках в іноземній валюті:
Бухгалтерська довідка, виписка банку
· Позитивні
60
91, субрах. 91-1
· Негативні
91,
субрах. 91-2
60
6
Нараховано сумові різниці в розрахунках між російськими організаціями за матеріальні цінності
Рахунок постачальника, виписка банку
· Позитивні
10
60
· Негативні
10
60 (червоне сторно)
7
Прийняті до заліку ПДВ по оприбуткованих і оплаченим товарно-матеріальних цінностей
Виписка банку, розрахунок ПДВ, прибутковий ордер (форма № М-4)
68
19, субрах. 19-3
Рахунок 60 кредитується на вартість прийнятих до бухгалтерського обліку товарно-матеріальних цінностей, робіт, послуг в кореспонденції з рахунками обліку цих цінностей або відповідних витрат. За послуги з доставки матеріальних цінностей, переробки матеріалів на стороні записи по кредиту рахунку 60 виробляються в кореспонденції з рахунками обліку виробничих запасів, товарів, витрат на виробництво і продаж і ін
На суми ПДВ, що підлягають сплаті постачальникам чи підрядникам, у бухгалтерському обліку здійснюється запис за дебетом рахунка 19 «Податок на додану вартість по придбаним цінностям», субрахунок 19-3 «Податок на додану вартість по придбаних матеріально-виробничих запасів (МПЗ)» в кореспонденції з кредитом рахунку 60, якщо відповідно до законодавства ПДВ підлягає відрахуванню.
При надходженні товарно-матеріальних цінностей, на які не отримані розрахункові документи постачальників, за кредитом рахунку 60 відображається вартість цінностей, виходячи з ціни та інших умов, передбачених договором. Якщо ціна не зазначена і не може бути встановлена ​​виходячи з умов договору, то для визначення величини кредиторської заборгованості приймається ціна, за якою у порівнянних обставин організація зазвичай визначає ціну щодо аналогічних цінностей.
Рахунок 60 дебетується на суми виконання зобов'язань, включаючи аванси і попередню оплату, в кореспонденції з рахунками обліку грошових коштів, розрахунків з покупцями, замовниками, іншими організаціями. Повернуті постачальником невикористані суми авансу відображають за дебетом рахунків обліку грошових коштів і кредиту рахунку 60. Раніше видані, але не затребувані аванси списують на збитки організації.
В аналітичному обліку за рахунком 60 ведеться облік за кожним постачальником та підряднику за окремими договорами поставки з метою групування та узагальнення інформації в розрізі: [2]
· Акцептованих розрахункових документів, термін оплати яких не настав;
· Неоплачених у строк розрахункових документів;
· Невідфактурованих поставок;
· Авансів виданих;
· Виданих векселів, термін оплати яких не настав;
· Прострочених оплатою векселів;
· Отриманих комерційних кредитів;
· Інших ознак.
При використанні в організації журнально-ордерної форми обліку розрахунки з постачальниками та підрядниками відображаються в журналі-ордері № 6 по пред'явлених рахунків. Аналітичний облік розрахунків з постачальниками при розрахунках у порядку планових платежів ведеться у відомості № 5. В кінці місяця дані цієї відомості загальними підсумками по кореспондуючих рахунках включають в журнал-ордер № 6.
1.2. Нормативне регулювання організації обліку розрахунків з
постачальниками і підрядниками
Загальне правове та методологічне керівництво бухгалтерським обліком в Росії здійснюється Урядом РФ і Міністерством фінансів РФ. У Росії нормативно-правове регулювання представлено чотирма рівнями.
До основних документів, що регулюють розрахунки з постачальниками та підрядниками, можна віднести:
Перший рівень
1. Цивільний кодекс РФ, частини 1-2 - у частині регулювання договорів: поставки, оренди, підряду (ст.410, 414,415,419).
2. Податковий кодекс РФ, ч.1-2
3. Закон РФ «Про бухгалтерський облік» № 129-ФЗ.
Другий рівень
4. Становище ведення бухгалтерського обліку та бухгалтерської звітності в РФ.
5. Положення з бухгалтерського обліку «Облік активів і зобов'язань, вартість яких виражена в іноземній валюті» (ПБУ 3 / 2006).
6. Положення з бухгалтерського обліку «Облік матеріально-виробничих запасів» (ПБУ 5 / 01).
Третій рівень
7. Методичні вказівки «Про порядок формування показників бухгалтерської звітності організації».
8. Методичні вказівки «За інвентаризації майна і фінансових зобов'язань».
9. «Про порядок відображення в бухгалтерському обліку та звітності операцій з векселями, застосовуваними при розрахунках між організаціями за поставку товарів, виконані роботи та надані послуги» (Лист Мінфіну РФ № 142).
10. План рахунків бухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльності підприємства (Наказ Мінфіну РФ № 94н).
Четвертий рівень
11. Статут організації
12. Облікова політика організації.

ГЛАВА2.ОРГАНІЗАЦІЯ ОБЛІКУ РОЗРАХУНКІВ З ПОСТАЧАЛЬНИКАМИ І ПОДРЯДЧИКАМИ В ОРГАНІЗАЦІЇ ТОВ «МЕГА-ТЕЛЕКОМ»
2.1. Організаційно - економічна характеристика ТОВ «Мега-
Телеком »
ТОВ «Мега-Телеком» - Рязанський оператор телефонного зв'язку - працює на ринку телекомунікаційних послуг з 2004 року. ТОВ «Мега-Телеком» знаходиться за адресою: м. Рязань, ул.Есеніна, 65.
Компанія ТОВ «Мега-Телеком» має власну розподільну волоконно-оптичну мережу в місті Рязані, дві цифрові телефонні станції, що мають вихід на телефонну мережу загального користування, а також вузол доступу до послуг Інтернет та IP-телефонії.
Відповідно до отриманих ліцензій організація практикує комплексне впровадження всіх видів телекомунікаційних послуг зв'язку, заснованих на сучасних технологіях:
· Доступ до мережі Інтернет;
· IP-телефонія;
· Послуги місцевого телефонного зв'язку;
· Послуги з надання каналів зв'язку.
Крім того, надає послуги з розробки проектної документації на будівництво будівель, охоронної та пожежної сигналізації, відеоспостереження, а також здійснює функції генерального підрядника, підготовчі роботи для будівництва, земляні роботи, монтаж бетонних та залізобетонних конструкцій, покрівельні роботи, роботи з влаштування внутрішніх інженерних систем і устаткування, монтаж технологічного обладнання, пусконалагоджувальні роботи тощо
Компанія ТОВ «Мега-Телеком» активно розвивається і прагне до розширення спектру послуг. Для здійснення намічених цілей ведеться будівництво нової технічної площадки для розміщення додаткового обладнання.
У стратегічні плани компанії входить активний розвиток нових напрямків діяльності.
ТОВ «Мега-Телеком» планує впровадити найбільш ефективні технології побудови широкосмугових мереж зв'язку:
· Бездротової доступ системи Wi-Fi;
· Маловолоконние кабельні системи;
· Цифрове кабельне телебачення.
Статутний капітал товариства складає 146 500 (сто сорок шість тисяч п'ятсот) грн. Основні показники, що характеризують роботу ТОВ «Мега-Телеком» представлені в таблиці 2.1. Дані для таблиці 2.1 взяті з балансів і звітів про прибутки та збитки ТОВ «Мега-телеком» за 2006-2007рр., Наведені в додатках 1 і 2.
Таблиця 2.1.Основние показники діяльності ТОВ Мега-Телеком »за 2005 - 2007р.р.

Показники

2005р
2006р
2007р.

відхилення

(+; -)
2006р
від
2005р
2007р від 2006р

А

1
2
3
4
5
1. Показники від реалізації, рублів.
- В діючих цінах
- У порівнянних цінах
1 385 948
1 385 948
1 546 698
1 197 991
1 579 234
1 397 552
16 075
-186 957
32 536
2. Прибуток від реалізації,
млн. рублів
37 150
-13 763
35 950
-50 913
49 713
3. Середньорічна вартість основних виробничих фондів, млн. рублів
8 392
7 738
6 844
-654
-894
4. Середньооблікова чисельність працівників, чол.
75
62
47
-13
-15
5. Фонд заробітної плати, млн. рублів
62 712
79 814
95 611
6. Продуктивність праці працівників, млн. рублів
- В діючих цінах
- У порівнянних цінах
7 920
7 920
9 548
7 401
10 743
9 507
1 628
-519
1 195
2 106
7. Середня заробітна плата за рік
836
1287
2034
451
747
8. Фондовіддача основних засобів
165
200
231
35
31
9. Рентабельність в%
2,68
-0,89
2,276
-3,57
3,166
На підставі таблиці можна зробити висновок, що виручка від реалізації в 2006р. в порівнянні з 2005р. знизилася на 186 957 (1198991 - 1385948) рублів, також і в 2007р. в порівнянні з 2006р. зменшилася на 149 146 (1 546 698 - 1397552) рублів.
Прибуток від реалізації в 2006р. в порівнянні з 2005р. знизилася на 50 913 (-13 763 - 37 150) рублів, а в 2007р. в порівнянні з 2006р. збільшилася на 49 713 (35 950 - (-13 763)) рублів.
Середньорічна вартість основних виробничих фондів в 2006р. в порівнянні з 2005р. зменшилася на 654 (7738 - 8392) рублів, також зменшилася в 2007р. в порівнянні з 2006р. на 894 (6844 - 7738) рублів. Середньооблікова чисельність працівників також зменшується: в 2006р. в порівнянні 2005р. на 13 осіб, у 2007р. в порівнянні з 2006р. на 15 чоловік.
Фонд заробітної плати з року в рік збільшується. Так у 2006р. в порівнянні з 2005р. на 17 102 (79814 - 62712) рублів, а в 2007р. в порівнянні з 2006р. на 15 797 (95611 -79814) рублів. Продуктивність праці працівників в 2006р. в порівнянні з 2005р. зменшилася на 519 (7920 - 7401) рублів, однак у 2007р. в порівнянні з 2006р. збільшилася на 2106 (9507 - 7401) рублів. Середня заробітна плата періодично зростає. Так у 2006р. в порівнянні з 2005р. збільшилася на 451 (1287 - 836) рублів, а в 2007р. в порівнянні з 2006р. на 747 (2034 - 1287) рублів.

2.2.Сінтетіческій і аналітичний облік розрахунків з
постачальниками і підрядниками ТОВ Мега-Телеком »
Облік розрахунків з постачальниками матеріальних цінностей та послуг організується на рахунку 60 «Розрахунок з постачальниками і підрядчиками». Рахунок по відношенню до балансу - пасивний. За кредитом рахунку 60 «Розрахунок з постачальниками і підрядниками" відображається заборгованість з постачальниками, за дебетом - зменшення цієї заборгованості.
Сальдо кредитове свідчить про суми заборгованості підприємства постачальникам і підрядникам. У деяких випадках сальдо по рахунку 60 може бути і дебетовим, це означає, що сума за матеріальні цінності постачальником оплачена, але на кінець місяця ці матеріальні цінності не надійшли, числяться як товари в дорозі.
Рахунок 60 призначений для узагальнення інформації про розрахунки з постачальниками і підрядниками за:
1. отримані матеріальні цінності, прийняті виконані роботи та спожиті послуги, включаючи надання енергії, газу, пари, води, а також з доставки або переробки матеріальних цінностей, розрахунки, документи на які акцептовані і підлягають оплаті через банк;
2. матеріальні цінності, роботи і послуги, розрахунки за якими здійснюються у порядку планових платежів;
3. матеріальні цінності, роботи і послуги, на які розрахункові документи від постачальників або підрядчиків не надійшли (так звані невідфактуровані поставки);
4. надлишки матеріальних цінностей, виявлені при їх прийманні;
5. отримані послуги з перевезень, у тому числі розрахунки по недоборів і перебір тарифу (фрахту), а також за всі види послуги зв'язку.
Всі операції, пов'язані з розрахунками за придбані матеріальні цінності, прийняті роботи або спожиті послуги, проводять за рахунком 60 незалежно від часу оплати пред'явленого рахунку.
Рахунок 60 «Розрахунок з постачальниками і підрядчиками» кореспондує з рахунками:
Оприбуткування патентів, ліцензій та інших нематеріальних активів.
Дебет рахунку 04 «Нематеріальні активи»
Кредит рахунку 60 «Розрахунок з постачальниками і підрядчиками».
Оприбуткування матеріальних цінностей, нарахування вартісних послуг з їх доставки.
Дебет рахунку 07 «Устаткування до установки».
Дебет рахунку 10 «Матеріали».
Дебет рахунку 12 «Малоцінні і швидкозношувані предмети».
Дебет рахунку 41 «Товари».
Кредит рахунку 60.
Нарахування заборгованості на придбання машин та обладнання, за виконання будівельних робіт і надання послуги.
Дебет рахунку 08 «Капітальні вкладення».
Кредит рахунку 60.
Нарахування оплати здавальниками сільськогосподарської продукції.
Нарахування покупної вартості матеріальних цінностей.
Дебет рахунку 15 «Заготівля та придбання матеріальних цінностей».
Кредит рахунку 60.
Нарахування до сплати вартості виконуваних робіт і послуг.
Дебет рахунку 20 «Основне виробництво».
Дебет рахунку 23 «Допоміжні виробництва».
Дебет рахунку 25 «Загальновиробничі витрати».
Дебет рахунку 26 «Загальногосподарські витрати».
Дебет рахунку 28 «Брак у виробництві».
Дебет рахунку 29 «Обслуговування виробництва і господарства».
Дебет рахунку 31 «Витрати майбутніх періодів».
Дебет рахунку 44 «Витрати обігу».
Кредит рахунку 60.
Повернення зайво перерахованих сум.
Дебет рахунку 51 «Розрахунковий рахунок».
Дебет рахунку 52 «Валютний рахунок».
Кредит рахунку 60.
Відображення заборгованості по розрахунках між постачальником (підрядником) і покупцем (замовником), коли підприємство є і тим і іншим.
Дебет рахунку 62 «Розрахунок з покупцями і замовниками».
Кредит рахунку 60.
Пред'явлення претензій постачальникам, по виявленої при перевірці їх рахунків, різниці.
Дебет рахунку 63 «Розрахунки за претензіями».
Кредит рахунку 60.
ПДВ по рахунках постачальників.
Дебет рахунку 68 «Розрахунки з бюджетом».
Прийняті до оплати рахунки постачальників і підрядників за поставлені ними матеріальні цінності та послуги для дочірніх підприємств і внутрішніх підрозділів, що мають окремі баланси.
Дебет рахунку 78 «Розрахунки з дочірніми підприємствами.
Дебет рахунку 79 "Внутрішньогосподарські розрахунки».
Кредит рахунку 60.
Відображення збитків від списання дебіторської заборгованості з простроченими термінами позовної давності, нарахування штрафів, неустойок та інших санкцій, присуджених судом або визнаних підприємством до сплати.
Дебет рахунку 80 «Прибутки та збитки».
Кредит рахунку 60.
При надходженні різних матеріальних цінностей виявлено їх недостача (до оприбуткування) у межах норм природного убутку чи прийнятий з вини підприємства, його працівників.
Дебет рахунку 84 «Нестачі і втрати від псування цінностей».
Кредит рахунку 60.
Віднесення вартості ремонту, прийнятого технічним обмінним пунктом, за рахунок створеного резерву.
Дебет рахунку 89 «Резерви майбутніх витрат і платежів».
Кредит рахунку 60.
Списання сумнівної до отримання заборгованості постачальників і підрядчиків.
Дебет рахунку 82 «Резерви по сумнівним домівках».
Кредит рахунку 60.
За дебетом рахунка.
Списання повернутих постачальнику раніше оприбуткованих на склад матеріальних цінностей при виявленні дефектів.
Дебет рахунку 60 «Розрахунки з постачальниками і підрядчиками».
Кредит рахунку 07 «Устаткування до установки».
Кредит рахунку 12 «Малоцінні і швидкозношувані предмети».
Кредит рахунку 10 «Матеріали».
Віднесення сум, нарахування постачальникам і підрядникам за надання їм послуги з транспортування, відвантаження, реалізації продукції.
Дебет рахунку 60.
Кредит рахунку 46 «Реалізація продукції».
Оплата рахунків постачальників.
Дебет рахунку 60.
Кредит рахунку 50 «Каса».
Кредит рахунку 51 «Розрахунковий рахунок».
Кредит рахунку 52 «Валютний рахунок».
Кредит рахунку 55 «Спеціальні рахунки в банках».
При оплаті рахунків фактур проведений залік за попередньо виданими авансами.
Дебет рахунку 60.
Кредит рахунку 61 «Розрахунки за авансами виданими».
Відображення сум, зарахованих при взаємних розрахунках.
Дебет рахунку 60.
Кредит рахунку 67 «Розрахунки з позабюджетних платежів".
Погашення заборгованості перед постачальниками дочірніми підприємствами.
Дебет рахунку 60.
Кредит рахунку 78 «Розрахунки з дочірніми підприємствами».
Штрафи, пені, неустойки, отримані за порушення умов господарських договорів, присуджені або визнані боржником. Зарахування до доходів незатребуваною кредиторської заборгованості з простроченими термінами позовної давності.
Дебет рахунку 60.
Кредит рахунку 80 «Прибутки та збитки».
Оплата рахунків постачальників і підрядників за рахунок короткострокових кредитів.
Дебет рахунку 60.
Кредит рахунку 92 «Довгострокові кредити банків».
Рахунок 60 «Розрахунки з постачальниками і підрядниками» має сім субрахунків.
1-й субрахунок «Розрахунки з постачальниками і підрядниками за платіжними вимогами.
На даному субрахунку враховуються розрахунки з постачальниками, що здійснюються платіжними вимогами дорученнями, чеками, коли розрахункові документи здають в банк на оплату конкретних рахунків-фактур, рахунків-акредитивів.
На вартість надійшли від постачальників цінностей або послуг проводиться запис:
Дебет рахунку 07 «Устаткування до установки».
Дебет рахунку 12 «Малоцінні і швидкозношувані предмети».
Дебет рахунку 41 «Товари».
Кредит рахунку 60 «Розрахунки з постачальниками і підрядчиками» субрахунок 1-ї «Розрахунки з постачальниками і підрядниками за платіжними вимогами».
Одночасно дебет рахунку 19 «Податок на додану вартість по придбаних цінностях".
Кредит рахунку 60 «Розрахунки з постачальниками і підрядчиками» субрахунок 1-ї «Розрахунки з постачальниками і підрядниками за платіжними вимогами».
При виявленні недостачі, псування товару з вини постачальника, арифметичних помилок, завищення цін і їх невідповідність договору, покупець на суму різниці пред'являє претензію.
Дебет рахунку 63 «Розрахунки за претензіями».
Кредит рахунку 60 «Розрахунки з постачальниками і підрядчиками» субрахунок 1-ї «Розрахунки з постачальниками і підрядниками за платіжними вимогами».
У разі нестач, втрат товарів, з вини матеріально - відповідальної особи підприємство покупця на суму відсутніх цінностей згідно акту про встановлену розбіжність до його затвердження, керівник підприємства робить такий запис:
Дебет рахунку 84 «Нестачі і втрати від псування цінностей».
Кредит рахунку 60 «Розрахунки з постачальниками і підрядчиками».
2-й субрахунок «Розрахунки з постачальниками і підрядниками за плановими платежами».
Даний субрахунок застосовується при розрахунках з постачальниками за постійними і рівномірним постачання товарів і надання послуг (при розрахунках між цукровим заводом і колгоспами). Договором між покупцем і постачальником встановлюється постійна планова вартість продукції, оплата оформляється платіжним вимогою - дорученням, платіжними дорученнями.
На суму планового платежу згідно з розрахунковими документами проводиться запис:
Дебет рахунку 60 «Розрахунки з постачальниками і підрядчиками» субрахунок 2 «Розрахунки з постачальниками і підрядниками за плановими платежами».
Кредит рахунку 51 «Розрахунковий рахунок». На вартість надійшли матеріальних цінностей.
Дебет рахунку 41 «Товари».
Кредит рахунку 60 «Розрахунки з постачальниками і підрядчиками» субрахунок 2 «Розрахунки з постачальниками і підрядниками за плановими платежами».
Третій субрахунок «Розрахунки з підрядниками по капітальних вкладеннях і ремонту».
4-й субрахунок «Розрахунки з постачальниками і підрядчиками по невідфактурованих постачання».
Невідфактуровані поставки - це поставки матеріальних цінностей, на які відсутні документи. При цьому складається приймальний акт на товар, що надійшов без рахунку постачальника.
Згідно приймального акта на умовну вартість матеріальних цінностей проводиться наступна бухгалтерська запис:
Дебет рахунку 07 «Устаткування до установки».
Дебет рахунку 10 «Матеріали».
Дебет рахунку 12 «Малоцінні і швидкозношувані предмети».
Дебет рахунку 41 «Товари».
Кредит рахунку 60 «Розрахунки з постачальниками і підрядчиками» субрахунок 4 «Розрахунки з постачальниками і підрядчиками по невідфактурованих постачання».
При надходженні товарних документів від постачальника і за умови розбіжності у вартості матеріальних цінностей 1-я запис з обліку невідфактурованих поставок сторнується.
Дебет рахунку 07 «Устаткування до установки».
Дебет рахунку 10 «Матеріали».
Дебет рахунку 12 «Малоцінні і швидкозношувані предмети».
Дебет рахунку 41 «Товари».
Кредит рахунку 60 «Розрахунки з постачальниками і підрядчиками» субрахунок 4 «Розрахунки з постачальниками і підрядчиками по невідфактурованих постачання».
На вартість матеріальних цінностей, зазначених у документі постачальника дається звичайна проводка.
Дебет рахунку 07 «Устаткування до установки».
Дебет рахунку 10 «Матеріали».
Дебет рахунку 12 «Малоцінні і швидкозношувані предмети».
Дебет рахунку 41 «Товари».
Кредит рахунку 60 «Розрахунки з постачальниками і підрядчиками» субрахунок 1 «Розрахунки з постачальниками і підрядниками за платіжними вимогами».
Одночасно по придбаних товарах, матеріалах, сировині, дається проводка на податок на додану вартість.
Дебет рахунку 19 «Податок на додану вартість по придбаних цінностях".
Кредит рахунку 60 «Розрахунки з постачальниками і підрядчиками».
5-й субрахунок «Розрахунки із здавальниками сільськогосподарських продуктів і сировини».
6-й субрахунок «Розрахунок з постачальниками за іншими розрахунками».
Враховуються розрахунки з постачальниками за товари і послуги, невідображені на вище перерахованих суб'єктів:
-Розрахунки за попередньою оплатою за матеріальні цінності;
-Операції на основі бартерних угод.
Операції по попередній оплаті рахунків постачальників на даному субрахунку відображаються таким чином:
Оплата рахунків постачальників на підставі платіжних доручень:
Дебет рахунку 60 «Розрахунки з постачальниками і підрядчиками» субрахунок 6 «Розрахунки з постачальниками за іншими розрахунками».
Кредит рахунку 51 «Розрахунковий рахунок».
Кредит рахунку 52 «Валютний рахунок».
Кредит рахунку 55 «Спеціальні рахунки в банках» - на вартість матеріальних цінностей, включаючи податок на додану вартість.
Оприбуткування матеріальних цінностей від постачальника:
Дебет рахунку 07 «Устаткування до установки».
Дебет рахунку 10 «Матеріали».
Дебет рахунку 12 «Малоцінні і швидкозношувані предмети».
Дебет рахунку 41 «Товари».
Кредит рахунку 60 «Розрахунки з постачальниками і підрядчиками» субрахунок 6 «Розрахунки з постачальниками за іншими розрахунками».
7-й субрахунок «Векселі видані».
Застосовується при розрахунках за поставлені товари та надані послуги з відстрочкою платежу на час встановлене за взаємною домовленістю на основі векселя. Ця форма розрахунку застосовується з метою зміцнення фінансового стану підприємства.
Аналітичний облік розрахунків з постачальниками і підрядниками
Для обліку розрахунків з постачальниками і підрядниками застосовують журнал-ордер форми № 6 та «Реєстр операцій за розрахунками з постачальниками та підрядниками» форми № 6.
Журнал-ордер № 6 відкривається на квартал, півріччя або рік з використанням вкладних аркушів. На даному підприємстві при значній кількості розрахункових операцій необхідні дані по окремих постачальниках попередньо накопичуються в Реєстрі операцій за розрахунками з постачальниками, що відкривається на той же період, що й журнал - ордер, на кожного постачальника.
У реєстрах журнально-ордерної форми облік розрахунків з постачальниками ведуть позиційним способом за кожним документом.
Облік розрахунків у цілому в розрізі постачальників (підрядників) з відображенням руху та виявлення залишку ведуть тільки у випадках, коли ці розрахунки здійснюються в порядку планових платежів. Незалежно від величини суми за розрахунковим документом і форми розрахунків (акредитиви, інкасо, планові платежі), всі розрахунки за відвантажені постачальниками матеріальні цінності, товари та прийняті від підрядників роботи, повинні знайти відображення на рахунку 60 «Розрахунки з постачальниками і підрядчиками». Якщо до моменту надходження цінностей і товарів на склад одержувача або оформлення приймання робіт, розрахункові документи вже оплачені, то в цих випадках запису також повинні проводитися в кореспонденції з рахунком 60 «Розрахунки з постачальниками і підрядчиками».
Записи за Кредитом рахунка 60 «Розрахунки з постачальниками і підрядчиками» (ліва сторона журналу-ордера) виробляються за графами в кореспонденції з дебетуемого рахунками з обліку матеріальних цінностей, витрат на виробництво, капітальних вкладень. При цьому за окремими графами відображаються суми податку на додану вартість.
Права сторона журналу-ордера призначена для відображень операцій по Дебету рахунку 60 «Розрахунки з постачальниками і підрядниками», тобто записів про оплату постачальникам і підрядникам, за поставлені матеріальні цінності і товари, виконані роботи та послуги. При записах по Дебету рахунку вказуються кредитуються рахунки (рахунки з обліку грошових коштів).
У разі продовження терміну погашення відповідних зобов'язань, ці суми записуються в окремі графи в кінці журналу-ордера. Окремі графи в журналі-ордері виділені для запису дати здійснення операцій, номерів документів, найменувань постачальників і підрядників, а також сальдо на початок і кінець місяця.
Підсумки лівій частині журналу-ордера після закінчення місяця переноситься в Головну книгу, підсумки правій частині використовуються для звірки оборотів з іншими журналами-ордерами.

Глава3. УДОСКОНАЛЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ОБЛІКУ РОЗРАХУНКІВ З ПОСТАЧАЛЬНИКАМИ І ПОДРЯДЧИКАМИ
3.1.Рекомендаціі щодо вдосконалення обліку з постачальниками і
підрядниками
Розрахунки з постачальниками та підрядниками відображаються кожною стороною у своїй бухгалтерській звітності у сумах, що випливають з бухгалтерських записів і визнаних нею правильними. За отриманими позиками і кредитами заборгованість показується з урахуванням належних на кінець звітного періоду до сплати відсотків.
Відображаються в бухгалтерській звітності суми за розрахунками з банками, бюджетом повинні бути погоджені з відповідними організаціями і тотожні. Залишення на бухгалтерському балансі неврегульованих сум за цими розрахунками не допускається.
На підприємстві до рахунку 60 «Розрахунки з постачальниками і підрядчиками» відкриті такі субрахунки: 60.1 «Розрахунки з постачальниками та підрядниками в рублях» і 60.2 «Аванси видані». А до рахунку 19 «ПДВ по придбаних цінностей» відкрито наступний субрахунок: 19.3 «ПДВ по придбаних товаро-матеріальних запасів». Такий облік ускладнює роботу бухгалтера, оскільки в такій ситуації досить складно відразу оцінити величину заборгованості перед постачальниками за товари і перед підрядниками за надані послуги (виконані роботи).
Тому в даний час звіряння розрахунків відбувається вручну по кожному контрагенту на підставі укладених господарських договорів та товаросупровідних документів (актів виконаних і прийнятих замовником робіт). Звірка здійснюється вручну, оскільки документообіг на підприємстві невеликий, проте не варто забувати, що підприємство динамічно розвивається, з кожним роком зростає виручка від реалізації, отже, збільшується документообіг і звірка даних вручну буде віднімати багато робочого часу у бухгалтерських працівників.
Оцінюючи дану ситуацію керівництву можна запропонувати наступні рекомендації з удосконалення обліку розрахунків з постачальниками і підрядчиками:
1. До рахунку 60 «Розрахунки з постачальниками і підрядчиками» змінити діючі та додати такі субрахунки:
- 60.1 «Розрахунки з постачальниками»,
- 60.3 "Розрахунки з підрядчиками»
- 60.4 «невідфактуровані поставки»;
2. До рахунку 19 «ПДВ по придбаних цінностях" додати такі субрахунки:
- 19.1 «ПДВ по придбаних товарах»,
- 19.2 «ПДВ по наданих послуг»,
- 19.4 «ПДВ п невідфактурованих постачання».
Передбачається, що у зв'язку з цими нововведеннями обсяг робіт бухгалтерських працівників істотно скоротиться.
Дані рекомендації дозволять зробити облік розрахунків з постачальниками і підрядниками більш прозорим, налагодити і систематизувати систему розрахунків.
Передбачається, що у зв'язку з цими нововведеннями обсяг робіт бухгалтерських працівників істотно скоротиться, при цьому відпаде необхідність в наборі додаткових фахівців в бухгалтерську службу як передбачалося раніше.
3.2.Автоматізація бухгалтерського обліку розрахунків з
постачальниками і підрядниками
У процесі господарської діяльності, організації та підприємства здійснюють розрахункові операції з постачальниками і підрядниками.
Комплекс завдань обліку розрахунків з постачальниками і підрядниками, передбачає обробку інформації по значній групі балансових рахунків, облік по окремих з них має свої особливості за формами подання первинної інформації, способам обробки і формі вихідних інформаційних масивів.
Автоматизація обліку розрахунків з постачальниками дозволяє підвищити ступінь аналітичності, точності, своєчасність отримання відомостей про стан розрахунків з постачальниками і покупцями, узгодженість записів на рахунках. Оперативна обробка даних дозволяє своєчасно стягувати дебіторську і погашати кредиторську заборгованість, дотримуючись терміни позовної давності.
Оплата і отримання грошових коштів оформляється платіжними (банківськими) або касовими документами. Інформація щодо цих документів узагальнюється у виписці банку по рахунках або в звіті касира.
Введення інформації в ЕОМ забезпечує взаємозв'язок комплексу обліку розрахунків з постачальниками з комплексами обліку касових і банківських операцій.
Отримання або відвантаження матеріальних цінностей, товарів оформляється товарно-супровідними документами, відповідними актами. Дані про рух матеріалів, товарів узагальнюються в товарних звітах.
Крім введення даних з виписок банку касових і товарних звітів виникає необхідність використання бухгалтерських довідок. Така необхідність виникає при пред'явленні претензій партнерами господарських відносин, при нарахуванні сум заборгованості.
Інформація бухгалтерських довідок при введенні в ЕОМ формує, нарівні з минулими даними, всередині машинну базу даних оперативної інформації. Макет введення первинних даних передбачає наявність обов'язкових реквізитів, номер, дата обробки документа, код основного і кореспондуючих рахунків, субрахунків, аналітичних рахунків.
При лінійно-позиційному способі обліку, контроль повноти і своєчасності розрахунків ведеться по кожній операції, що здійснюється. У цьому випадку макет введення даних передбачає такий реквізит як код аналітичного ознаки кореспондуючого рахунку. Якщо виробляється введення даних з товарного рахунку, то в якості аналітичного ознаки виступає номер платіжного документа, за яким був оплачений або одержаний платіж, відповідно за отримані або реалізовані матеріальні цінності.
Дані, введені з прибуткових товарно-супровідних документів при обробці товарних звітів або інших документів з нарахування кредиторської заборгованості, формують файли кредитових оборотів за рахунками постачальників, підрядників. Формування файлу дебетових оборотів за цими рахунками здійснюється на підставі даних документів, що відображають оплату отриманих матеріальних цінностей та послуг. Всі файли з розрахунку з постачальниками представляють собою всередині машинні регістри аналітичного обліку.
Основними машинограмах, які заміняють регістри аналітичного обліку є відомості аналітичного обліку по рахунках розрахунків з постачальниками. Форми вихідних машинограм залежать від способу обліку.
При лінійно-позиційному спосіб розрахунків за товарними операціями, обов'язковими реквізитами машинограм є: код (найменування) підприємства або структурного підрозділу, за товарними операціями якого здійснюються розрахунки; код аналітичного рахунку, в якості якого виступає код товарного партнера; код аналітичного ознаки, в якості якого виступають номери розрахункових або товарно-супровідних документів; номер звіту; номер і дата документа; код операцій, код кореспондуючого рахунку, субрахунку; код кореспондуючого аналітичного рахунку.
Кожна сторона машинограми відповідає одній машинній запису, введеної при обробці товарних, звітів, виписок банку або бухгалтерських довідок. Угруповання рядків ведеться за аналітичними ознаками. Наприклад, при обробці товарного звіту в якості аналітичного ознаки був вказаний номер платіжного доручення-зобов'язання, по якому була проведена попередня оплата отриманого товару. У машинограмме перший рядок з даного аналітичного ознакою буде містити відомості про оплату товару, введені при обробці виписки банку. Другий рядок відображає отримання оплаченого товару. За цими двома рядками підводиться підсумок. Цей підсумок другого ступеня за аналітичним рахунком. У ньому наводяться дані про обороти, наявності або відсутності дебіторської або кредиторської заборгованості за кожною операцією. Підсумок першого ступеня підводиться по кожному партнеру. У ньому вказується сума оборотів і сальдо по всіх операціях, досконалим за розрахунковий період з даним партнером. Більш високий ступінь узагальнення інформації надають підсумки по субрахунку і синтетичному рахунку.
Машинограмме описаного виду складається за рахунком «Розрахунки з постачальниками і підрядчиками». Друга група машинограм аналітичного обліку застосовується для узагальнення інформації по рахунку «Розрахунки з постачальниками і підрядниками за плановими платежами».
Ці машинограми не містять реквізиту. Рядки у відомості роздруковуються по кожній здійсненої операції. Підсумки підводяться по кожному господарському партнеру, по субрахунку і рахунку в цілому. Вихідні відеограми видаються в розрізі господарських партнерів у вигляді карток аналітичного обліку. Вони містять ті ж обов'язкові реквізити, що і машинограми.
З урахуванням вищевикладеного в організації ТОВ «Мега-телеком" необхідно здійснити автоматизацію бухгалтерського обліку розрахунків з постачальниками і підрядниками, що дозволить своєчасно здійснювати контроль за станом розрахунків, крім того звільнить працівників бухгалтерії від трудомістких розрахунків.

ВИСНОВОК
Постачальник - юридична або фізична особа (в т.ч. індивідуальний підприємець), який на основі договору купівлі-продажу передає у власність товари (роботи, послуги), що знаходиться у нього на праві володіння, користування і розпорядження покупцеві, який у свою чергу зобов'язується оплатити ці товари (роботи, послуги) у термін, обумовлений договором купівлі-продажу.
Підрядник - юридична або фізична особа (в т.ч. індивідуальний підприємець), який в силу укладеного договору підряду зобов'язується виконати певну роботу і здати її замовнику, а замовник зобов'язується прийняти виконану роботу та оплатити її у строки, передбачені договором підряду. За договором підряду, укладеним на виготовлення речі, підрядник передає права на неї замовнику.
Взаємовідносини покупця і постачальника оформляються договором купівлі-продажу, а замовника і підрядника - договором підряду.
Облік розрахунків з постачальниками і підрядниками здійснюється у відповідності з Федеральним законом «Про бухгалтерський облік» № 129-ФЗ. Методологічні основи організації обліку розрахунків з постачальниками встановлюють правила документального оформлення прийому, зберігання, відпуску товарів і відображення товарних операцій у бухгалтерському обліку та звітності, є елементом системи нормативного регулювання бухгалтерського обліку товарно цінностей.
На цьому рахунку обліковуються розрахунки:
1. За отримані товарно-матеріальні цінності, прийняті виконані роботи та спожиті послуги, включаючи надання електроенергії, газу, води і т.п., а також з доставки або переробки матеріальних цінностей, розрахункові документи на які акцептовані і підлягають оплаті через банк.
2. За товарно-матеріальні цінності, роботи і послуги, на які розрахункові документи від постачальників або підрядчиків не надійшли, тобто так звані невідфактуровані поставки.
3. За надлишки товарно-матеріальних цінностей, виявлені при їх приймання, - коли фактична кількість надійшли цінностей перевищує кількість, зазначена у розрахункових документах постачальників.
Таким чином, предметом договору є отримані товарно-матеріальні цінності, прийняті виконані роботи та спожиті послуги, включаючи надання електроенергії, газу, води і т.п.
На прикладі підприємства ТОВ «Мега-телеком» досліджено порядок проведення бухгалтерського обліку. Аналіз розрахунків ведеться відповідно до облікової політики, прийнятої на підприємстві, положенню про бухгалтерський облік та звітності, інструктивним матеріалам. На даному підприємстві застосовується журнально-ордерна форма обліку. Аналізуючи роботу ТОВ «Мега-телеком» з'ясували, що в цілому організація працювало непогано.

Список використаних джерел:
1. Федеральний закон «Про бухгалтерський облік» № 129-ФЗ.
2. Цивільний кодекс Російської Федерації.
3. План рахунків бухобліку.
4. Положення про бухгалтерський облік та звітності в Російській Федерації. Затверджено наказом міністерства фінансів РФ № 34-Н.
5. Положення з бухгалтерського обліку «Облікова політика організації» ПБУ 1 / 98: № 60н.
6. Астахов В. П. Бухгалтерський (фінансовий) облік: Навчальний посібник. Видання 5-е, перероблене і доповнене. - М.: ІКЦ «МарТ»; Ростов н / Д: Видавничий центр «МарТ», 2004.
7. Бабаєв Ю. А. Бухоблік. Москва 2001.
8. БаришніковН.П. У допомозі бухгалтеру та аудитору. Довідково-методичне видання. Москва. 2001.
9. Бакаєв О.С., Безруких П.С. Бухгалтерський облік: Підручник. - М.: Бухгалтерський облік, 2004.
10. Безруких П.С. Бухгалтерський облік: Учень / А.С. Бакаєв, П.С. Безруких, Н.Д. Врублевський і ін; Під ред. П.С. Безруких. - М.: Бухгалтерський облік, 2002.
11. Бухгалтерський облік: Підручник. / А.С. Бакаєв, П.С. Безруких, Н.Д. Врублевський і ін; Під ред. П.С. Безрукіх.-5-е вид., Перераб. і доп. - М.: Бухгалтерський облік, 2004.
12. Бухгалтерський облік: Підручник для вузів / Під ред. проф. Ю.А. Бабаєва. -М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2002.
13. Васильєва Н.А. Облікова політика організації / / Бухгалтерський учет.-2003 .- № 24.-с. 31-35.
14. Вещунова Н.Л, Фоміна Л.Ф. Бухгалтерський облік: Підручник.-2-е вид., Перераб. і доп. - М.: Фінанси і статистика, 2004.
15. Гусєва Т.М., Шєїна Т.М. Основи бухгалтерського обліку: теорія, практика, тести: Учеб. посібник.-4-е вид., перераб. і доп. - М.: Фінанси і статистика, 2004.
16. Жуков В.М. Формування облікової політики організації / / Бухгалтерський учет.-2002 .- № 1.-С. 42-50.
17. Івашкевич В.Б. Бухгалтерський управлінський облік: Підручник для вузів. - М.: МАУП, 2003.
18. Каморджанова Н.А., Карташова І.В. Бухгалтерський облік. 3-тє вид. - СПб: Питер, 2002.
19. Камишанов П.І., Камишанов А.П., Камишанова Л.І. Практичний посібник з бухгалтерського обліку. М. Еліста: АПП «Джангар», 2002.
20. Керімов В.Е. Бухгалтерський облік на виробничих підприємствах: Підручник. - М.: Видавничо-торгова корпорація «Дашков і К0», 2002.
21. Козлова Е.П. та ін Бухгалтерський облік в організаціях / Є.П. Козлова, Т.М. Бабченко, Є.М. Галаніна. - М.: Фінанси і статистика, 2002.
22. Кондраков Н.П. Бухгалтерський облік: Підручник. - М.: ИНФРА-М, 2005.
23. Кондраков Н.П. Бухгалтерський облік: Навчальний посібник .- 4-е видання, перероблене і доповнене. - М.: ИНФРА-М, 2002.
24. Клінов М. Формування облікової політики / Фінансова газета. - 2006. - N 9.
25. Макальская М.Л., Фельдман І.А. Бухгалтерський облік: Підручник для вузів. - М.: Вища освіта, 2005.
26. П'ятов М.Л. Розробка елементів облікової політики організації / / Бухгалтерський учет.-2002 .- № 5 .- с. 15-18.
27. Суглобов А.Є. Бухгалтерський облік і аудит: Навчальний посібник для вузів / А.Є. Суглобов, Б.Т. Жаригласова. - М.: КноРус, 2005.
28. Соколов Я.В. Основи теорії бухгалтерського обліку. «Фінанси та статистика», 2003.
29. Тумасян Р.З. Бухгалтерський облік: Навчальний посібник. - М.: ТОВ «НІТАР АЛЬЯНС», 2003.
30. Щадилова С.М. Основи бухгалтерського обліку. Навчальний посібник. 3-тє вид. Видавництво: Дело и Сервис, 2003.

Додаток 1
Баланси ТОВ «Мега-телеком» за 2006 - 2007рр.
БУХГАЛТЕРСЬКИЙ БАЛАНС
Коди
Форма № 1 по ОКУД
0710001
на 01 січня 2007 р .
Дата (рік, місяць, число)
2007
03
24
Організація: ТОВ «Мега-телеком»
за ЄДРПОУ
11036389
Ідентифікаційний номер платника податків
ІПН
Вид діяльності:
по ОКДП
50000
Організаційно-правова форма / форма власності
____________________________________________________ По ОКОПФ / ОКФС

60

16
Одиниця виміру: тис. руб.
по ОКЕІ
384/385
Адреса:
Найменування показника
Код рядка
На початок
звітного
періоду
На кінець
звітного
періоду
1
2
3
4
I. Необоротні активи
Нематеріальні активи
110
в тому числі:
патенти, ліцензії, товарні патенти, ліцензії, товарні знаки (знаки обслуговування), інші аналогічні з переліченими права та активи
111
організаційні витрати
112
ділова репутація організації
113
Основні засоби
120
52
184
в тому числі:
земельні ділянки і об'єкти природокористування
121
будівлі, машини та обладнання
122
52
184
Незавершене будівництво
130
Прибуткові вкладення в матеріальні цінності
135
в тому числі:
майно для передачі в лізинг
136
майно, що надається за договором прокату
137
Довгострокові фінансові вкладення
140
в тому числі:
інвестиції в дочірні суспільства
141
інвестиції в залежні суспільства
142
інвестиції в інші організації
143
позики, надані організаціям на термін більше 12 місяців
144
інші довгострокові фінансові вкладення
145
Інші необоротні активи
150
Разом у розділі I
190
52
184
II. ОБОРОТНІ АКТИВИ
Запаси
210
6 950
5 154
в тому числі:
сировину, матеріали та інші аналогічні цінності
211
1 250
2 084
тварини на вирощуванні та відгодівлі
212
витрати в незавершеному виробництві (витратах звернення)
213
540
602
готова продукція і товари для перепродажу
214
5 160
2 468
товари відвантажені
215
витрати майбутніх періодів
216
інші запаси і витрати
217
Податок на додану вартість по придбаних цінностей
220
603
702
Дебіторська заборгованість (платежі по якій очікуються більш ніж через 12 місяців після звітної дати)
230
в тому числі:
покупці і замовники
231
векселі до отримання
232
заборгованість дочірніх і залежних товариств
233
аванси видані
234
інші дебітори
235
Дебіторська заборгованість (платежі по якій очікуються протягом 12 місяців після звітної дати)
240
9 184
1 589
в тому числі:
покупці і замовники
241
7 945
1 533
векселі до отримання
242
заборгованість дочірніх і залежних товариств
243
заборгованість учасників за внесками до статутного капіталу
244
аванси видані
245
3
56
інші дебітори
246
1 236
Короткострокові фінансові вкладення
250
2 100
2 100
в тому числі:
позики, надані організаціям на термін менше 12 місяців
251
власні акції, викуплені в акціонерів
252
інші короткострокові фінансові вкладення
253
2 100
2 100
Грошові кошти
260
2 222
1 226
в тому числі:
каса
261
16
9
розрахункові рахунки
262
2 206
1 217
валютні рахунки
263
інші грошові кошти
264
Інші оборотні активи
270
Разом по розділу II
290
21 059
10 771
Баланс (сума рядків 190 +290)
300
21 111
10 955
III. КАПІТАЛ І РЕЗЕРВИ
Статутний капітал
410
50
50
Додатковий капітал
420
2
2
Резервний капітал
430
3
3
в тому числі:
резерви, утворені відповідно до законодавства
431
резерви, утворені відповідно до установчих документів
432
3
3
Фонд соціальної сфери
440
Цільові фінансування і надходження
450
Нерозподілений прибуток минулих років
460
3 617
3 101
Непокритий збиток минулих років
465
Нерозподілений прибуток звітного року
470
595
Непокритий збиток звітного року
475
Разом у розділі III
490
3 672
3 751
IV. ДОВГОСТРОКОВІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ
Позики і кредити
510
в тому числі:
кредити банків, що підлягають погашенню більш ніж через 12 місяців після звітної дати
511
позики, що підлягають погашенню більш ніж через 12 місяців після звітної дати
512
Інші довгострокові зобов'язання
520
Разом у розділі IV
590
V. КОРОТКОСТРОКОВІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ
Позики і кредити
610
12 301
6 065
в тому числі:
кредити банків, що підлягають погашенню протягом 12 місяців після звітної дати
611
12 301
6 065
позики, що підлягають погашенню протягом 12 місяців після звітної дати
612
Кредиторська заборгованість
620
5 138
1 139
в тому числі:
постачальники та підрядники
621
878
403
векселі до сплати
622
заборгованість перед дочірніми і залежними товариствами
623
заборгованість перед персоналом організації
624
44
120
заборгованість перед державними позабюджетними фондами
625
16
48
заборгованість перед бюджетом
626
567
аванси отримані
627
4 200
інші кредитори
628
1
Заборгованість учасникам (засновникам) по виплаті доходів
630
Доходи майбутніх періодів
640
Резерви майбутніх витрат
650
Інші короткострокові зобов'язання
660
Разом у розділі V
690
17 439
7 204
Баланс (сума рядків 490 +590 +690)
700
21 111
10 955
БУХГАЛТЕРСЬКИЙ БАЛАНС
Коди
Форма № 1 по ОКУД
0710001
на 01 січня 2007 р .
Дата (рік, місяць, число)
Організація: ТОВ «Мега-телеком»
за ЄДРПОУ
11036389
Ідентифікаційний номер платника податків
ІПН
Вид діяльності:
по ОКДП
50000
Організаційно-правова форма / форма власності
____________________________________________________ По ОКОПФ / ОКФС

60

16
Одиниця виміру: тис. руб.
по ОКЕІ
384/385
Адреса:
Найменування показника
Код рядка
На початок
звітного
періоду
На кінець
звітного
періоду
1
2
3
4
I. Необоротні активи
Нематеріальні активи
110
Основні засоби
120
184
170
Незавершене будівництво
130
Прибуткові вкладення в матеріальні цінності
135
Довгострокові фінансові вкладення
140
Відкладені податкові активи
145
Інші необоротні активи
150
Разом у розділі I
190
184
170
II. ОБОРОТНІ АКТИВИ
Запаси
210
5 154
3 146
в тому числі:
сировину, матеріали та інші аналогічні цінності
2 084
42
тварини на вирощуванні та відгодівлі
витрати в незавершеному виробництві
602
готова продукція і товари для перепродажу
2 468
3 104
товари відвантажені
витрати майбутніх періодів
інші запаси і витрати
Податок на додану вартість по придбаних цінностей
220
702
568
Дебіторська заборгованість (платежі по якій очікуються більш ніж через 12 місяців після звітної дати)
230
в тому числі:
покупці і замовники
Дебіторська заборгованість (платежі по якій очікуються протягом 12 місяців після звітної дати)
240
1 589
12 257
в тому числі:
покупці і замовники
1 533
11 898
Короткострокові фінансові вкладення
250
2 100
2 100
Грошові кошти
260
1 226
26
Інші оборотні активи
270
Разом по розділу II
290
10 771
18 097
Баланс (сума рядків 190 +290)
300
10 955
18 267
III. КАПІТАЛ І РЕЗЕРВИ
Статутний капітал
410
50
50
Власні акції, викуплені в акціонерів
()
()
Додатковий капітал
420
2
2
Резервний капітал
430
3
3
в тому числі:
резерви, утворені відповідно до законодавства
резерви, утворені відповідно до установчих документів
3
3
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
470
3 696
5 213
Разом у розділі III
490
3 751
5 268
IV. ДОВГОСТРОКОВІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ
Позики і кредити
510
Відкладені податкові зобов'язання
515
Інші довгострокові зобов'язання
520
Разом у розділі IV
590
V. КОРОТКОСТРОКОВІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ
Позики і кредити
610
6 065
12 276
Кредиторська заборгованість
620
1 139
723
в тому числі:
постачальники та підрядники
403
156
заборгованість перед персоналом організації
120
132
заборгованість перед державними позабюджетними фондами
48
заборгованість з податків і зборів
567
435
інші кредитори
1
Заборгованість учасникам (засновникам) по виплаті доходів
630
Доходи майбутніх періодів
640
Резерви майбутніх витрат
650
Інші короткострокові зобов'язання
660
Разом у розділі V
690
7 204
12 999
Баланс (сума рядків 490 +590 +690)
700
10 955
18 267

 

 


Додаток 2

Звіти про прибутки та збитки ТОВ «Мега-телеком» за 2006 - 2007рр.
ЗВІТ ПРО ПРИБУТКИ І ЗБИТКИ
Коди
Форма № 2 по ОКУД
0710002
за 2006 р .
Дата (рік, місяць, число)
Організація: ТОВ «Мега-телеком»
за ЄДРПОУ
11036389
Ідентифікаційний номер платника податків
ІПН
Вид діяльності:
по ОКДП
50000
Організаційно-правова форма / форма власності
____________________________________________________ По ОКОПФ / ОКФС

60

16
Одиниця виміру: тис. руб.
по ОКЕІ
384/385
Адреса:
Найменування показника
Код рядка
За звітний період
За аналогічний період попереднього року
1
2
3
4
I. ДОХОДИ І ВИТРАТИ по звичайних видах діяльності
Виручка (нетто) від продажу товарів, продукції, робіт, послуг (за мінусом податку на додану вартість, акцизів і аналогічних обов'язкових платежів)
010
65 140
19 124
в тому числі від продажу:
011
продукції власного виробництва
012
65 140
19 124
013
014
Собівартість проданих товарів, продукції, робіт і послуг
020
55 855
10 256
в тому числі проданих:
021
продукції власного виробництва
022
55 855
10 256
023
024
Валовий прибуток
029
9 285
8 868
Комерційні витрати
030
2 228
503
Управлінські витрати
040
5 260
1 654
Прибуток (збиток) від продажу (010-020-030-040)
050
1 797
6711
II. ОПЕРАЦІЙНІ ДОХОДИ І ВИТРАТИ
Відсотки до отримання
060
Відсотки до сплати
070
597
Доходи від участі в інших організаціях
080
Інші операційні доходи
090
6
5
Інші операційні витрати
100
978
510
III. Позареалізаційні доходи і витрати
Позареалізаційні доходи
120
297
37
Позареалізаційні витрати
130
207
74
Прибуток (збиток) до оподаткування (050 +060-070 +080 +090-100 +120-130)
140
915
5572
Податок на прибуток та інші аналогічні обов'язкові платежі
150
320
1950
Прибуток (збиток) від звичайної діяльності
160
595
3622
IV. НАДЗВИЧАЙНІ ДОХОДИ І ВИТРАТИ
Надзвичайні доходи
170
Надзвичайні витрати
180
Чистий прибуток (нерозподілений прибуток (збиток) звітного періоду) (160 +170-180)
190
595
3622
Довідково. Дивіденди, що припадають на одну акцію:
за привілейованими
201
за звичайними
202
Передбачувані в наступному звітному році суми дивідендів, що припадають на одну акцію:
за привілейованими
203
за звичайними
204

ЗВІТ ПРО ПРИБУТКИ І ЗБИТКИ
Коди
Форма № 2 по ОКУД
0710002
за 2007 р .
Дата (рік, місяць, число)
Організація: ТОВ «Мега-телеком»
за ЄДРПОУ
11036389
Ідентифікаційний номер платника податків
ІПН
Вид діяльності:
по ОКДП
50000
Організаційно-правова форма / форма власності
____________________________________________________ По ОКОПФ / ОКФС

60

16
Одиниця виміру: тис. руб.
по ОКЕІ
384/385
Адреса:
Найменування показника
Код рядка
За звітний період
За аналогічний період попереднього року
1
2
3
4
ДОХОДИ І ВИТРАТИ по звичайних видах діяльності
Виручка (нетто) від продажу товарів, продукції, робіт, послуг (за мінусом податку на додану вартість, акцизів і аналогічних обов'язкових платежів)
010
136 746
65 140
Собівартість проданих товарів, продукції, робіт і послуг
020
(116 571)
(55 855)
Валовий прибуток
029
20 175
9 285
Комерційні витрати
030
(3 855)
(2 228)
Управлінські витрати
040
(13 540)
(5 260)
Прибуток (збиток) від продажу
050
2 780
1 797
ІНШІ ДОХОДИ І ВИТРАТИ
Відсотки до отримання
060
Відсотки до сплати
070
()
()
Доходи від участі в інших організаціях
080
Інші операційні доходи
090
61
6
Інші операційні витрати
100
(97)
(978)
Позареалізаційні доходи
120
179
297
Позареалізаційні витрати
130
(91)
(207)
Прибуток (збиток) до оподаткування
140
2832
915
Відкладені податкові активи
141
Відкладені податкові зобов'язання
142
Поточний податок на прибуток
150
(680)
(320)
Чистий прибуток (збиток) звітного періоду
190
2152
595
Довідково.
Постійні податкові зобов'язання (активи)
200
Базовий прибуток (збиток) на акцію
201
Разводнения прибуток (збиток) на акцію
202


[1] Кондраков Н.П. Бухгалтерський облік: Підручник. - М.: ИНФРА-М, 2005.
[2] Кондраков Н.П. Бухгалтерський облік: Підручник. - М.: ИНФРА-М, 2005.
Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Бухгалтерія | Курсова
458.9кб. | скачати


Схожі роботи:
Облік розрахунків з постачальниками і підрядниками 4
Облік розрахунків з постачальниками і підрядниками
Облік розрахунків з постачальниками і підрядниками 2
Облік і аудит розрахунків з постачальниками і підрядниками
Облік розрахунків з постачальниками і підрядниками покупцями і замовник 2
Облік і внутрішньогосподарський контроль розрахунків з постачальниками і підрядниками
Облік розрахунків з постачальниками і підрядниками покупцями і замовник
Облік розрахунків з постачальниками і підрядниками покупцями і замовниками
Облік розрахунків з постачальниками і підрядниками у ВАТ Славгородська пів
© Усі права захищені
написати до нас