Облік розрахунків з постачальниками і покупцями

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

Зміст
Введення ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 2
Глава 1. Теоретичні аспекти обліку розрахунків з покупцями і постачальниками
1.1. Завдання обліку розрахунків з покупцями і постачальниками ... ... ... ... .... ... ... .4
1.2. Кореспонденція рахунків обліку розрахунків з покупцями і постачальниками ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .9
1.3. Документальне оформлення обліку розрахунків з покупцями і постачальниками ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. ... .10
Глава 2. Облік розрахунків з покупцями і постачальниками на підприємстві ТОВ «КазГлавСтрой»
2.1. Організаційно - економічна характеристика підприємства ТОВ «КазГлавСтрой» ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .... ... .14
2.2. Облік розрахунків з постачальниками і підрядниками ТОВ «КазГлавСтрой» ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 17
2.3. Облік розрахунків з покупцями і замовниками ТОО «КазГлавСтрой» ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 20
Глава 3. Напрямок розвитку обліку розрахунків з покупцями і постачальниками
3.1. Удосконалення обліку розрахунків з покупцями і постачальниками ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 23
3.2. Нові технології, що впроваджуються в організацію обліку розрахунків з покупцями і постачальниками ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 24
Висновок ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. ... ... ... ... ... .. 25
Список використаної літератури ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .... ... ... .27
Додаток ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .... ... .28

Введення
У ринкових умовах особливої ​​актуальності набувають питання чіткої організації грошових розрахунків, оскільки грошова стадія кругообігу капіталу відіграє величезну роль у діяльності економічних суб'єктів.

Значення чітко організованої системи безготівкових розрахунків багаторазово зростає в умовах необхідності подолання серйозної кризи неплатежів, коли величезна взаємна заборгованість, затримка платежів на якому-небудь одній ланці впливає на найважливіші показники їх виробничої і комерційної діяльності.

Важливе значення для благополуччя організацій має своєчасність грошових розрахунків, ретельно поставлений облік кредитних і розрахункових операцій.

У процесі господарської діяльності організації постійно ведуть розрахунки з постачальниками за придбані в них основні засоби, сировина, матеріали та інші товарно-матеріальні цінності, виконані роботи та надані послуги; з покупцями - за куплені ними товари, з кредитними установами з позик і інших фінансових операцій , з бюджетом і податковими органами - по різного роду платежів; з іншими органами та особами - за різними господарськими операціями.
Грошові розрахунки проводяться або у вигляді безготівкових платежів, або готівкою. На відміну від платежів готівкою, коли гроші безпосередньо передаються платником їх одержувачу, безготівкові розрахунки здійснюються здебільшого за допомогою різних банківських, кредитних і розрахункових операцій, які заміняють готівку в обороті. Застосування безготівкових розрахунків знижує витрати на грошовий обіг, скорочує потребу в готівці, сприяє концентрації в банках вільних грошових коштів організацій, забезпечує їх більш надійне збереження.
Чітка організація розрахунків між постачальниками і покупцями безпосередньо впливає на прискорення оборотності оборотних коштів і своєчасне надходження грошових коштів.
Основна частина розрахунків доводиться на постачальників і покупців, тому цю ділянку обліку взятий за досліджуваний у даній дипломній роботі.
Основною метою курсової роботи є організація обліку розрахунків з постачальниками і покупцями в ТОВ «КазГлавСтрой».
У відповідності з поставленою метою були опрацьовані наступні завдання:
1. Вивчено теоретичні аспекти обліку розрахунків з покупцями і постачальниками
2. Розглянуто порядок обліку розрахунків з покупцями і постачальниками на підприємстві ТОВ «КазГлавСтрой»
3. Визначено напрями розвитку обліку розрахунків з покупцями і постачальниками
Структура: курсова робота складається з вступу, трьох розділів, висновків, списку використаної літератури, додатків.

Глава 1. Теоретичні аспекти обліку розрахунків з покупцями і постачальниками
1.4. Завдання обліку розрахунків з покупцями і постачальниками
До постачальників і підрядникам відносяться організації, що постачають різні товарно-матеріальні цінності (готову продукцію, товари, сировина), які надають послуги (посередницькі, орендні, комунальні) і виконують різні роботи (будівельні, ремонтні, що модернізують).
Розрахунки з постачальниками і підрядчиками проводяться в основному в безготівковій формі; в даний час вони самі вибирають форму розрахунків при укладанні договорів.
Для обліку розрахунків організації з постачальниками і підрядниками за придбану сировину, матеріали та інші товарно-матеріальні цінності, а також за спожиті послуги (електроенергію, воду, газ тощо) та роботи (поточний і капітальний ремонт, будівництво тощо) в системі рахунків бухгалтерського обліку використовують самостійний синтетичний рахунок 3310 «Короткострокова кредиторська заборгованість постачальникам і підрядникам». Цей рахунок призначений для узагальнення інформації про розрахунки з постачальниками і підрядниками за:
- Отримані товарно-матеріальні цінності, прийняті виконані роботи та спожиті послуги, по доставці і переробки матеріальних цінностей, розрахункові документи на які акцептовані і підлягають оплаті через банк;
- Товарно-матеріальні цінності, роботи і послуги, на які розрахункові документи від постачальників або підрядчиків не надійшли (невідфактуровані поставки);
- Лишки товарно-матеріальних цінностей, виявлені при їх прийманні;
- Отримані послуги з перевезень, у тому числі розрахунки по недоборів перебору тарифу (фрахту), а також за всі види послуг зв'язку та ін
Рахунок 3310 «Короткострокова кредиторська заборгованість постачальникам і підрядчикам» кредитується на вартість прийнятих до бухгалтерського обліку товарно-матеріальних цінностей, робіт, послуг в кореспонденції з рахунками обліку цих цінностей, робіт, послуг в кореспонденції з рахунками обліку цих цінностей або рахунків обліку відповідних витрат. За послуги з доставки матеріальних цінностей, а також з переробки матеріалів на стороні записи по кредиту рахунку 3310 виробляються в кореспонденції з рахунками обліку виробничих запасів, товарів, витрат на виробництво і т.п.
Незалежно від оцінки товарно-матеріальних цінностей в аналітичному обліку рахунок 3310 в синтетичному обліку кредитується згідно з розрахунковими документами постачальника. Коли рахунок постачальника був акцептований і оплачений до надходження вантажу, а при прийманні на склад надійшли товарно-матеріальних цінностей виявилася їх недостача понад передбачених у договорі величин проти отфактурованного кількості, а також якщо при перевірці рахунку постачальника або підрядника (після того, як рахунок був акцептований ) були виявлені невідповідність цін, обумовлених договором, а також арифметичні помилки, рахунок розрахунків з постачальниками і підрядниками кредитується на відповідну суму в кореспонденції з рахунком 3390 «Інша кредиторська заборгованість» (субрахунок "Розрахунки за претензіями")
За невідфактуровані поставки рахунок 3310 "Розрахунки з постачальниками і підрядниками" кредитується на вартість надійшли цінностей, визначену виходячи з ціни та умов, передбачених у договорах.
Рахунок 3310 дебетується на суми виконання зобов'язань (оплату рахунків), включаючи аванси і попередню оплату, в кореспонденції з рахунками обліку грошових коштів та ін При цьому суми виданих авансів і попередньої оплати враховуються відокремлено. Суми заборгованості постачальниками і підрядниками, забезпечені виданими організацією векселями, не списуються з рахунку 3310, а враховуються окремо в аналітичному обліку.
Аналітичний облік ведуть у хронологічному порядку за кожним пред'явленим рахунком, а розрахунків у порядку планових платежів - по кожному постачальнику чи підрядчику, причому він повинен бути організований так, щоб відомості можна було отримувати згрупованими за термінами оплати (довгострокова або короткострокова заборгованість); розрахунковими документами, термін оплати яких ще не настав, не сплачених у строк розрахункових документах; виданими неоплаченим і простроченим векселям; невідфактурованих постачання і т.д.
За чинним законодавством податок на додану вартість по придбаних товарно-матеріальних цінностей або послуг, вартість яких списується на витрати організації (або витрати обігу), після погашення зобов'язань перед постачальниками пред'являється бюджету, тобто на суму податку, сплаченого постачальникам, зменшуються зобов'язання організації перед бюджетом по сплаті ПДВ.
Якщо рахунок постачальника був акцептований і оплачений до надходження товарно-матеріальних цінностей, а при прийманні їх на склад виявилася нестача, або при подальшій перевірці рахунку було виявлено невідповідність цін умовам договору або арифметичні помилки, до з'ясування їх причин роблять такі бухгалтерські записи:
Д-т 3390 «Інша кредиторська заборгованість», субрахунок «Розрахунки по претензіях»
К-т 3310 «Розрахунки з постачальниками і підрядчиками».
При надходженні товарно-матеріальних цінностей, на які не отримані розрахункові документи постачальників (невідфактуровані поставки), за кредитом рахунка 3310 відображається вартість цінностей, виходячи з ціни та інших умов, передбачених договором. Якщо ціна не зазначена і не може бути встановлена ​​виходячи із умов договору, то для визначення величини кредиторської заборгованості приймається ціна, за якою у порівнянних обставин організація зазвичай визначає ціну щодо аналогічних цінностей.
Рахунок 3310 дебетується на суми виконання зобов'язань, включаючи аванси і попередню оплату, в кореспонденції з рахунками обліку грошових коштів, розрахунків з покупцями і замовниками, іншими організаціями. Повернуті постачальником невикористані суми авансу відображають за дебетом рахунків обліку грошових коштів і кредиту рахунку 3310. Раніше видані, але не затребувані аванси списуються на збитки організації.
Схеми бухгалтерських записів при погашенні заборгованості перед постачальниками і підрядниками залежать від застосовуваних форм розрахунків.
Якщо заборгованість погашається кредитами банку, то робиться запис:
Д-т 3310 «Розрахунки з постачальниками і підрядчиками»
К-т 3010 «Розрахунки по короткострокових кредитах і позиках",
2010 «Розрахунки за довгостроковими кредитами і позиками».
Але під час здійснення розрахунків організація може і сама виступати постачальником або підрядником, тобто сама продавати покупцям і замовникам товарно-матеріальні цінності, виконувати роботи або надавати послуги.
Покупці і замовники - це організації, що купують вироблену продукцію, товари, інші цінності, які споживають надані їм послуги та виконані роботи.
Облік розрахунків з покупцями і замовниками за відвантажену продукцію (роботи, послуги) відображається на синтетичному рахунку 1210 «Короткострокова дебіторська заборгованість покупців і замовників».
Цей рахунок дебетується в кореспонденції з рахунками, 6280 «Інші доходи і витрати» на суми, на які пред'явлені розрахункові документи, кредитується в кореспонденції з рахунками обліку грошових коштів, розрахунків на суми надійшли платежів (включаючи суми одержаних авансів). При цьому суми отриманих авансів і попередньої оплати враховуються відокремлено.
До цього синтетичному рахунку відкривається кілька субрахунків по видах розрахунків. Аналітичний облік ведеться в хронологічному порядку за кожним пред'явленим покупцям (замовникам) рахунку, а при розрахунках плановими платежами - по кожному покупцю або замовнику. При цьому побудова аналітичного обліку повинна забезпечувати можливість отримання необхідних даних по: покупцям і замовникам за розрахунковими документами, термін оплати яких не настав; покупцям і замовникам по не сплаченим в строк розрахунковим документам; авансами одержаними; векселями, термін надходження грошових коштів по яких не настав ; векселями, дисконтованих (врахованим) у банках; векселі, за якими грошові кошти не надійшли вчасно.
У міру відвантаження продукції і надання послуг до оплати пред'являються розрахункові документи, в яких величина виручки від їх реалізації (за договірною ціною з податком на додану вартість) відображається:
Погашення заборгованості покупцями та замовниками (оплата розрахунково-платіжних документів) відображається:
Д-т 1030 «Розрахункові рахунки»,
1060 «Валютні рахунки»,
1010 «Каса»
К-т 1210 «Розрахунки з покупцями і замовниками».
Організації можуть отримувати аванси (попередню оплату) під поставку матеріальних цінностей або під виконання робіт або при частковій оплаті продукції і послуг, вироблених для замовників. На рахунках бухгалтерського обліку це відображається записом:
Д-т 1030 «Розрахункові рахунки»,
1060 «Валютні рахунки» та ін
К-т 1210 «Розрахунки з покупцями і замовниками»,
субрахунок «Аванси отримані».
При заліку сум раніше отриманих авансів при пред'явленні покупцям (замовникам) рахунків за повністю проведені роботи, продані вироби робиться проводка:
Д-т 1210 «Розрахунки з покупцями і замовниками»,
субрахунок «Аванси отримані»
К-т 1210 «Розрахунки з покупцями і замовниками».
Якщо розрахунки проводяться при здійсненні товарообмінної операції, то за згодою сторін може здійснюватися взаємний залік заборгованостей. Така операція може відображатися за:
Д-т 3310 «Розрахунки з постачальниками і підрядчиками»
К-т 1210 «Розрахунки з покупцями і замовниками».
1.2. Кореспонденція рахунків з обліку розрахунків з постачальниками і покупцями
На суми пред'явлених на оплату рахунків постачальників за поставлені цінності, надані послуги (роботи) або фактично товари, що надійшли і матеріали, спожиті послуги та роботи складається бухгалтерська запис:
Д-т 1310 «Матеріали»,
1330 «Товари»,
7210 «Адміністративні витрати»,
К-т 3310 «Розрахунки з постачальниками і підрядчиками».
Сума податку на додану вартість включається постачальниками і підрядчиками в рахунку на оплату і відображається у покупця записом:
Д-т 3130 «Податок на додану вартість по придбаних матеріально - виробничих запасів»
К-т 3310 «Розрахунки з постачальниками і підрядчиками».
Оплата рахунків постачальників, тобто погашення заборгованості перед ними, відбивається на рахунках наступної записом:
Д-т 3310 «Розрахунки з постачальниками і підрядчиками»
-Т 1030 «Розрахункові рахунки»,
1060 «Валютні рахунки»,
1050 «Спеціальні рахунки в банках»,
3390 «Розрахунки з підзвітними особами».
1.3. Документальне оформлення обліку розрахунків з постачальниками і покупцями
Постачальниками вважаються організації, які відповідно до укладених договорів здійснюють постачання сировини, товарів, напівфабрикатів, основних засобів та інших товарно-матеріальних цінностей.
У договорах вказуються: найменування матеріалів (цінностей), кількість, ціна, строки дії договору і поставок, спосіб транспортування, порядок розрахунків, порядок приймання матеріалів, санкції за порушення умов договору і т.д.
Організація-постачальник здійснює відвантаження продукції на підставі накладних, товарно-транспортних накладних. На відвантажені цінності постачальник виписує рахунок, рахунок-фактуру і платіжну вимогу на востребование виникла з поставки заборгованості.
У рахунку заповнюються такі реквізити: назва постачальника і його адресу, номер розрахункового рахунку в банку за його місцезнаходження, станція відправлення і станція призначення вантажу, дата і спосіб відвантаження та ін У ньому вказується назва, кількість, ціну і суму, а також загальну суму , на яку відвантажено товар. У документі обов'язково роблять посилання на договір-замовлення, згідно з яким відпущені матеріальні цінності, вказуються номери квитанцій і накладних з відвантажених (відвантажених) матеріальних цінностей.
Таким чином, рахунок служить підставою для оформлення банківських платіжних документів на перерахування заборгованості.
У разі невідповідності отриманого вантажу з даними рахунки становлять комерційний акт і пред'являють претензію постачальнику.
Згідно з постановою організації одночасно з рахунками-фактурами ведуть журнали обліку отриманих і виставлених рахунків-фактур, книги покупок і продажів з податку на додану вартість. Рахунок-фактура виписується постачальником на покупця у двох примірниках: один примірник протягом п'яти днів з дати відвантаження надається покупцеві, а другий примірник рахунку-фактури залишається у продавця для відображення в книзі продажу та нарахування ПДВ з реалізованої продукції.
У рахунку-фактурі обов'язково повинні бути зазначені наступні реквізити: найменування, адреса, ідентифікаційний номер платника податків постачальника і покупця; найменування та адреса відправника вантажу і вантажоодержувача, найменування товарів, що поставляються, кількість, ціна за одиницю, вартість товарів за всю кількість поставляються по рахунку-фактурі товарів без податку, податкова ставка і сума податку, пред'явлена ​​покупцю товарів, вартість всієї кількості товарів з урахуванням податку, країна походження товару і номер вантажної митної декларації. Рахунок-фактура підписується керівником та головним бухгалтером організації або особами, уповноваженими на те наказом по організації або довіреністю від імені організації.
Постачальники ведуть книгу продажу, яка призначена для реєстрації рахунків-фактур. Метою ведення книги продажів є визначення суми податку на додану вартість за відвантаженими товарами, виконаним роботам і наданим послугам.
У книзі продажів відображаються всі реквізити, що містяться в рахунках-фактурах, причому суми ПДВ фіксуються роздільно по товарах зі ставкою оподаткування податком 10% і 20%, окремо показуються продажу, не обкладаються податком, з них експорт.
У свою чергу у покупця товарів, робіт, послуг ведеться книга покупок, в якій реєструються рахунки-фактури, що подаються постачальниками. Мета ведення книги покупок полягає у визначенні суми податку, що підлягає заліку (відшкодуванню) у відповідності з Податковим Кодексом.
Сума ПДВ по придбаних (оприбуткованих) і оплаченим товарно-матеріальних цінностей приймається до заліку у покупця тільки при наявності оригіналу рахунку-фактури, що підтверджує вартість придбаних товарів і запис про це в книзі покупок.
Книга покупок включає всі реквізити вступників рахунків-фактур постачальників, причому суми податку фіксуються роздільно по товарах зі ставкою оподаткування 20% і 10%, окремо показуються покупки, не обкладаються за чинним законодавством.
За кожний звітний період у книгах покупок і продажів виводяться підсумки, які використовуються для складання декларації з податку на додану вартість.
Підприємство-покупець при отриманні матеріальних цінностей перевіряє відповідність їх асортименту договорами, реєструє в журналі обліку вантажів, робить відмітку у книзі обліку виконаних договорів і акцентує рахунок, тобто дає згоду на оплату. З цього моменту в бухгалтерському обліку виникають розрахунки з постачальниками.
Розрізняють отфактурованние і невідфактуровані поставки. Отфактурованние постачання оформлені перерахованими супровідними документами. За невідфактурованих постачання оцінка надійшли товарно-матеріальних цінностей проводиться за цінами, передбаченими в договорах.
Всі розрахунки організацій з покупцями будуються на підставі укладених з ними договорів-контрактів, де вказані терміни та умови поставки, порядок оплати і т.д. Документами по виникненню розрахункових взаємовідносин з покупцями є приймальні квитанції, форми яких різні залежно від виду реалізованої продукції: зерно, овочі, плоди, худобу і т.д. (Близько 20 видів). У прийомних квитанціях указується яка продукція прийнята і в якій кількості (в натуральній і залікової масі), належна оплата і т.п. Приймальня квитанція є підставою для запису в облікові регістри за розрахунками з покупцями. Облік операцій по рахунку ведуть у журналі-ордері № 11. У кінці місяця в ньому підраховують обороти по рахунку 1210 «Розрахунки з покупцями і замовниками» і звіряють їх з даними цього рахунку, відображеними в інших облікових регістрах. Після звірки кредитовий оборот за рахунком 62 переносять в головну книгу

Глава 2. Облік розрахунків з покупцями і постачальниками на підприємстві ТОВ «КазГлавСтрой»
2.1. Організаційно - економічна характеристика підприємства ТОВ «КазГлавСтрой»
Досліджуваним підприємством у випускній кваліфікаційної роботі є товариство з обмеженою відповідальністю «КазГлавСтрой».
Товариство з обмеженою відповідальністю «КазГлавСтрой» є юридичною особою і має відокремлене майно, відбите на його самостійному балансі. Форма власності-товариство.
ТОО «КазГлавСтрой» має цивільні права і несе обов'язки, необхідні для здійснення будь-яких видів діяльності, не заборонених законом.
Мета - отримання прибутку.
Основним видом діяльності ТОВ «КазГлавСтрой» є виробнича.
Бухгалтерський облік в ТОВ «КазГлавСтрой» здійснюється бухгалтерською службою. Бухгалтерський облік ведеться на підставі прийнятого положення. Бухгалтерський облік на даному підприємстві здійснюється відповідно до розробленого плану рахунків. У ТОВ «КазГлавСтрой» застосовується журнально-ордерна форма обліку. Бухгалтерський облік ведеться із застосуванням ЕОМ, тобто частково автоматизований.
Після затвердження облікової політики керівником організації вона набуде статусу юридичного документа. Бухгалтерія організації забезпечує обробку документів, раціональне ведення бухгалтерських записів в облікових регістрах і на їх основі - складання звітності. Своєчасне отримання облікової інформації про фінансово - господарської діяльності організації дозволяє керівникам оперативно впливати на хід виробництва, приймати відповідні заходи для підвищення економічних показників роботи організації.
У ТОВ «КазГлавСтрой» структура бухгалтерії складається з відділів:
- Розрахункової групи, працівники якої на підставі первинних документів виконують всі розрахунки по заробітній платі та утримання з неї, здійснюють контроль за використанням фонду оплати праці, ведуть облік розрахунків по відрахуваннях у позабюджетні фонди;
- Виробничо - калькуляційної групи, працівники якої ведуть облік витрат на всі види виробництва, калькулюють фактичну собівартість продукції, що випускається і складають звітність, визначають склад витрат на незавершене виробництво;
- Загальної групи, працівники якої здійснюють облік решти операцій, ведуть Головну книгу і складають бухгалтерську звітність;
- Фінансової групи, працівники якої ведуть облік грошових коштів і розрахунків з дебіторами та кредиторами, юридичними та фізичними особами;
- Матеріальної групи, працівники якої ведуть облік придбаних матеріальних цінностей, розрахунків з постачальниками матеріалів, надходження і витрачання матеріалів у розряді місць їх зберігання і використання.
Апарат бухгалтерії має безпосереднє відношення до усіх відділів організації. Він отримує від них ті чи інші дані, необхідні для здійснення обліку.
Відповідальність за організацію бухгалтерського обліку на підприємстві, дотримання законодавства при виконанні господарських операцій несе керівник підприємства. Головний бухгалтер, який очолює бухгалтерську службу, діє у відповідності з законом "Про бухгалтерський облік" та Положенням ведення бухгалтерського обліку та бухгалтерської звітності в РК. Він підпорядковується керівнику підприємства і несе відповідальність за формування облікової політики, ведення бухгалтерського обліку, своєчасне надання повної і достовірної бухгалтерської звітності. Головний бухгалтер підписує грошові та розрахункові документи, фінансові і кредитні зобов'язання. До фінансових і кредитних зобов'язаннях належать документи, які оформляють фінансові вкладення, договори позики, кредитні договори.
Економічну характеристику підприємства можна дати на основі розрахунків, наведених у таблицях в додатку 1.
На підставі даних таблиці 2.1. можна визначити ефективність використання ресурсів підприємства.
Згідно з проведеними розрахунками (таблиця 2.1.) Спостерігається тенденція збільшення значень майже за всіма показниками. Так за 2007 рік виторг становить 3941913 тг, що на 170,2% більше аналогічного показника за 2005 рік (він становив 23156000). Це відбулося завдяки підвищенню продуктивності праці одного працівника в 1,55 рази (за 2007 р . продуктивність праці склала 96114 р / 1 працівника). Збільшення продуктивності праці безпосередньо пов'язано зі зростанням показника відносної оснащеності підприємства основними засобами - фондоозброєність; за 2007 р . фондоозброєність склала 107451 р / одного працівника (за середньооблікової чисельності 410 чоловік), що на 10,24% аналогічного показника за 2005 р . (Він склав 97471 р / 1 працівника при середньооблікової чисельності 374 чол.).
Як видно з наведених розрахунків (див. таб. 2.1.) Темпи зростання продуктивності праці одного працівника випереджають темпи зростання його фондоозброєнності, отже, все це призвело до підвищення фондовіддачі - основному узагальнюючим показником використання фондів. Так за 2007 рік підприємство отримало 0,89 тіин виручки від продажу продукції, надання послуг та виконання робіт на один тенге основних промислово - виробничих фондів, що на 0,26 тіин більше аналогічного показника за 2005 рік (він становить 0,63 тіин).
Вартість виробничих основних фондів виросла за аналізований період на 120,9% і склала за 2007 рік 44055051 тенге.
Вартість оборотних коштів за 2007 рік склав 14968368 тенге, що на 60,1% більше даного показника у 2005 році (він становив 941500 тг.).
В даний час порушення господарських зв'язків, криза неплатежів, зниження попиту в наслідок низької платоспроможності знижують оборотність коштів підприємства. Так в 2007 році 2,63 разу обернулися кошти підприємства, вкладені в активи, але можна відзначити тенденцію зростання даного показника - у порівнянні з 2005 роком оборотність оборотних коштів підприємства збільшився в 1,07 рази.
2.2. Облік розрахунків з постачальниками і підрядниками ТОВ «КазГлавСтрой»
Надходження матеріальних цінностей від постачальників, виконання робіт і послуг підрядчиками виробляються на підставі укладених між ТОВ «КазГлавСтрой» і постачальниками договорів - постачання (Додаток), де обумовлюються вид поставляються матеріальних цінностей, виконуваних робіт, комерційні умови постачання, кількісні, якісні і вартісні показники постачань матеріальних цінностей (виконуваних робіт, послуг), терміни відвантаження матеріальних цінностей, порядок розрахунків, відповідальність і термін дії договорів, вказуються реквізити постачальника і покупця з відбитками печаток обох сторін. Вага ТМЦ, що надходять на ТОВ «КазГлавСтрой» від постачальників повинні супроводжуватися накладними чи товарно - транспортними накладними і рахунок - фактурами, причому рахунок - фактуру постачальник міг послати відразу, або протягом 10 - ти днів.
У зв'язку з введенням з 2001 р . в дію II частини податкового кодексу, рахунок - фактури повинні виписуватися на протязі 5 днів.
Вступники на ТОВ «КазГлавСтрой» ТМЦ комірник повинен прийняти по кількості і якості. Після приймання ТМЦ на склад, комірник складає прибутковий ордер з присвоєнням номенклатурного номера, облік сировини ведуть у розрізі найменувань. Надійшло на підприємство сировину прибуткують за фактичними цінами. Всі накладні на прихід сировини щодня здаються на перевірку в бухгалтерію.
Після оплати надійшли ТМЦ постачальникам, дані з рахунку - фактури заносяться в книгу покупок (Додаток) для того, що б наприкінці місяця вивести загальну суму ПДВ за місяць.
Облік розрахунків з постачальниками бухгалтерія ТОВ «КазГлавСтрой» веде на пасивному синтетичному рахунку 3310 "Розрахунки з постачальниками і підрядниками". До даного рахунку відкриті такі субрахунки:
3310/00 - Розрахунки з постачальниками
3310 / 1 - Розрахунки з постачальниками їдальні
3310 / 2 - Розрахунки з субпідрядниками
Якщо при укладанні договору передбачений аванс (попередня оплата) постачальнику, то він відображається бухгалтерією ТОО «КазГлавСтрой» на рахунку 3310/00 "Розрахунки з постачальниками" без застосувань рахунку 1610 "Розрахунки за авансами виданими".
Всі розрахунки з постачальниками відбиваються бухгалтерією підприємства в картці постачальника, де вказується номер і дата документів, на підставі яких буде проводитися розрахунок, а також суми по дебету і кредиту рахунку 3310/00.
Оплата постачальникам за поставлену продукцію (товари, роботи, послуги) проводиться на ТОВ «КазГлавСтрой» через розрахунковий рахунок - платіжними дорученнями, готівкою грошовими коштами через касу.
На пред'явлені на оплату рахунку постачальників кредитують рахунок 3310/00 "Розрахунки з постачальниками" і дебетують відповідні матеріальні рахунки або рахунки по обліку відповідних витрат (Додаток).
На рахунок 3310/00 заборгованість відбивається у межах сум акцепту. При виявленні нестач за що надійшли ТМЦ, невідповідності цін, обумовлених договором, і арифметичних помилок комірник складає Акт приймання, де вказується вид транспорту постачальника, результат недогруза або неякісної сировини. При цьому в бухгалтерії складається наступна проводка:
дебет рахунку 3390 "Розрахунки за претензіями"
кредит рахунку 3310/00 "Розрахунки з постачальниками"
Після чого постачальник висилає в грошовому вираженні суми нестачі:
Дебет рахунок 1030 "Розрахунковий рахунок" Кредит рахунку 3390 "Розрахунки за претензіями" або надсилає замість неякісного товару новий: Дебет відповідних матеріальних рахунків Кредит рахунку 3310/00 "Розрахунки з постачальниками" (див. Додаток).
Сума ПДВ включається постачальниками в рахунку на оплату і відбивається бухгалтерією ТОО «КазГлавСтрой» за дебетом рахунка 3130 "Податок на додану вартість по придбаним цінностям" (за відповідними субрахунками) і кредиту рахунку 3310/00 "Розрахунки з постачальниками".
Погашення заборгованості перед постачальниками відображається: за дебетом рахунка 3310/00 і кредитом рахунку 1030 "Розрахунковий рахунок".
Облік розрахунків з постачальниками ведеться бухгалтерією ТОО «КазГлавСтрой», за допомогою комп'ютерної програми "Система бухгалтерського обліку", яка діє і розроблена за особливостями підприємства, синтетичний облік ведеться в журналі - ордері № 6 за кредитом рахунка 3310/00 "Розрахунки з постачальниками", аналітичний облік - у відомості за дебетом цього рахунку. Все це служить підставою для розробки оборотних відомостей по рахунку 3310/00, за підсумковими даними яких робляться ці записи в Головну книгу.
2.3. Облік розрахунків з покупцями і замовниками ТОО «КазГлавСтрой»
Відвантаження та відпуск готової продукції ТОВ «КазГлавСтрой» здійснюється складом на підставі товарно - транспортних накладних і рахунків - фактур, які заносяться в книгу реєстрації виданих рахунків - фактур, а в міру оплати дані з рахунків - фактур заносяться в книгу продажів.
Відвантаження (відпуск) продукції покупцям проводиться відповідно до укладених договорів - постачання або безпосередньо в процесі вільного продажу.
Приймання продукції за кількістю, станом закупорювання та зовнішнім оформленням проводиться замовником на складі ТОВ «КазГлавСтрой». З цього моменту замовнику переходить право власності на продукцію. Продукція, що поставляється ТОВ «КазГлавСтрой», відповідно до договору на постачання, відпускається за відпускними цінами, що діють на момент відвантаження.
Облік розрахунків з покупцями і замовниками ТОО «КазГлавСтрой" ведеться на активному синтетичному рахунку 1210 "Розрахунки з покупцями і замовниками".
До кожного рахунку відкриті такі субрахунки:
1210/00 - розрахунки з покупцями і замовниками за виконані роботи;
1210 - розрахунки з покупцями і замовниками за матеріали;
1210 - розрахунки з покупцями і замовниками їдальні;
1210 - розрахунки з покупцями і замовниками за автосервіс.
На ТОВ «КазГлавСтрой" бухгалтерський облік ведеться з відвантаження продукції, а числення всіх податків проводиться виходячи з оплаченої покупцями продукції.
У міру пред'явлення покупцям (замовникам) розрахункових документів за відпущену продукцію бухгалтерія ТОВ «КазГлавСтрой» відображає за кредитом рахунку 6010 "Дохід від реалізації продукції (робіт, послуг)" і дебетом рахунку 1210 "Розрахунки з покупцями і замовниками" суму, на яку пред'явлені розрахункові документи. Одночасно собівартість відвантаженої продукції списується з кредиту рахунку 1320 "Готова продукція" в дебет рахунку 6010 "Дохід від реалізації продукції (робіт, послуг)". Потім нараховується ПДВ за відвантаженої продукції: Дебет рахунку 6010 Кредит рахунку 3130.
Після оплати продукції покупцями в бухгалтерському обліку заносяться такі записи:
Дебет 1010 "Каса" Кредит 1210 "Розрахунки з покупцями за матеріали" або
Дебет 1030 "Розрахунковий рахунок" Кредит 1210 "розрахунки з покупцями за виконані роботи"
Одночасно списується собівартість оплаченої продукції: Дебет 6010 Кредит рах. 1320 "Готова продукція".
Нараховується ПДВ на оплачену продукцію:
Дебет рах. 1320 Кредит 3130 "Розрахунки з ПДВ"
Оплата ПДВ до бюджету відображається в бухгалтерському обліку ТОВ «КазГлавСтрой»:
Дебет рах. 3130 "Розрахунки з ПДВ" та Кредит рах. 1030 "Розрахунковий рахунок".
Відповідно до укладених договорів ТОО «КазГлавСтрой» може отримувати аванси під поставку матеріальних цінностей, або при оплаті продукції. Для обліку, отриманих від покупців авансів на ТОВ «КазГлавСтрой» використовується пасивний рахунок 2910 "Розрахунки за авансами одержаними".
Суми отриманих авансів (попередніх оплат) відображаються ТОО «КазГлавСтрой» на рахунку 2910 у вигляді кредиторської заборгованості в кореспонденції з рахунками обліку грошових коштів. Одночасно проводиться нарахування податку на додану вартість, що підлягає внеску до бюджету, на ставці 20%. На суму нарахованого податку зменшується сума авансу на рахунку 2910 "Розрахунки за авансами одержаними" і збільшується заборгованість бюджету.
При відвантаженні продукції, виконання робіт на суму нарахованого ПДВ спочатку робиться зворотний запис: Дебет рах. 2910 Кредит 1210 або рах. 1210/01 на відновленні його в сумі авансу (попередньої оплати), а потім відбиваються всі операції, пов'язані з реалізацією продукції.
На відміну від попереднього плану в плані рахунків 2008 року не передбачена спеціальна синтетична позиція для обліку розрахунків за авансами одержаними (рах. 3130). Тепер аванси отримані від покупців мають враховуватися на рах. 1210 "Розрахунки з покупцями і замовниками".
Продукція ТОВ «КазГлавСтрой» відпускається в тару підприємства, що забезпечує схоронність продукції при перевезенні та зберіганні або в обмін на тару покупця. До складу тари входять ящики, ємності, які є багатооборотної тарою і предметом застави на суму вартості тари до моменту повернення.
Повернення застави по тарі проводиться шляхом заліку в рахунок погашення боргу по продукції або в рахунок майбутньої поставки на суму, що не перевищує суми боргу по тарі на день її повернення.
Повернення заставної тари оформляється приймальні квитанцією і прибутковим ордером до неї.
Облік розрахунків з покупцями і замовниками бухгалтерія ТОВ «КазГлавСтрой» веде за допомогою комп'ютерів в журналі-ордері № 11 по кредиту рах. 1210 і у відомості по даному рахунку - за дебетом. Все це є підставою для розробки оборотних відомостей по рахунку 1210, за підсумковими даними яких робляться записи в Головну книгу.

Глава 3. Напрямок розвитку обліку розрахунків з покупцями і постачальниками
3.1. Удосконалення обліку розрахунків з покупцями і постачальниками
ТОО «КазГлавСтрой» є юридичною особою і має у власності відокремлене майно, отражаемое на його самостійному балансі.
Підприємство має цивільні права і несе обов'язки, необхідні для здійснення будь-яких видів діяльності, не заборонених законом.
Основним видом діяльності є виробнича.
Ведення бухгалтерського обліку на підприємстві здійснюється у відповідності з нормативними документами, що мають різний статус. Одні з них обов'язкові до застосування (Закон "Про бухгалтерський облік", положення з бухгалтерського обліку), інші носять рекомендаційний характер (план рахунків, методичні вказівки, коментарі).
ТОО «КазГлавСтрой» застосовує автоматизовану форму обліку, створену на базі використання ЕОМ.
У минулому застосовувалося ручне оформлення документів, що призводило до великої кількості помилок і відповідно виправлень, але з використанням АРМБ і спеціалізованих комп'ютерних програм, кількість нераціонального використання праці працівників бухгалтерії скоротилося.
У результаті вдосконалення бухгалтерського обліку при реалізації готової продукції та розрахунків з покупцями і замовниками уточнюється порядок ведення книги покупок і книги продажів у роздрібній торгівлі.
Якщо раніше рахунки-фактури постачальників готової продукції фіксувалися в книзі покупок без участі у розрахунку разом ПДВ до відшкодування з бюджету, то тепер вони повинні звичайним чином брати участь у розрахунку цього підсумку. Як і з матеріальних ресурсів, рахунки-фактури постачальників готової продукції повинні фіксуватися в книги покупок підприємств роздрібної торгівлі та громадського харчування тільки після фактичного оприбуткування та оплати цієї готової продукції.
При реалізації готової продукції фізичним особам за нарахований розрахунок рахунки-фактури як такі не виписують. Для цих підприємств вимоги вважаються виконаними, якщо продавець видав покупцеві касовий чек, що містить реквізити: найменування організації - продавця; номер касового апарату; номер і дата видачі чека; вартість продаваної готової продукції з урахуванням ПДВ.
Підставою для запису в книги продажів для таких підприємств є стрічка контрольно-касового апарату.
3.2. Нові технології, що впроваджуються в організацію обліку розрахунків з покупцями і постачальниками
Були проведені наступні етапи вирішенні АРМБ:
На першому етапі передбачалося створення в підрозділах облікового апарату окремих АРМБ на основі засобів організаційної та обчислювальної техніки.
На другому етапі всередині облікового апарату були створені локальні мережі АРМБ (багатотермінальні системи).
На третьому етапі локальні мережі документування та опрацювання облікової інформації були об'єднані в одну систему із засобами організаційної та обчислювальної техніки. Це привело в перспективі до створення безпаперовій технології обробки інформації.
У рішенні АРМБ була використана «1 С: бухгалтерія» - універсальна бухгалтерська програма, що застосовується при веденні як простого, так і подвійного обліку. За рахунок повної настроюваності вона успішно використовується на підприємстві.
При проведенні документів автоматично формуються бухгалтерські проведення за рахунками 3310, 1210 та ін

Висновок.
ТОО «КазГлавСтрой» є юридичною особою і має у власності відокремлене майно, отражаемое на його самостійному балансі.
Підприємство має цивільні права і несе обов'язки, необхідні для здійснення будь-яких видів діяльності, не заборонених законом.
Основним видом діяльності є виробнича.
У розвитку господарської діяльності підприємства і підвищення ефективності використання його ресурсів провідна роль належить трудовим ресурсам - темпи зростання продуктивності праці одного працівника випереджають темпи зростання його фондовооруженности.
Однак, з аналізу фінансової стійкості і платоспроможності слід, що підприємство на протязі аналізованого періоду перебуває в кризовому фінансовому стані, власні обігові кошти у підприємства відсутні, а так як підприємство не залучає для свій діяльності довгостроковий позиковий капітал - відсутні і чисті мобільні активи. ТОО «КазГлавСтрой» має високий ступінь фінансової залежності від позикових джерел, все це говорить про незадоволеною структурі балансу і про збільшення ризику фінансових труднощів у майбутньому.
В даний час ТзОВ «КазГлавСтрой» вирішує питання про брак власних оборотних коштів. Планується капітальний ремонт будівель і споруди, ліквідація аварійності обладнання, реалізація невикористаного.
Ведення бухгалтерського обліку на підприємстві здійснюється у відповідності з нормативними документами, що мають різний статус. Одні з них обов'язкові до застосування (Закон "Про бухгалтерський облік", положення з бухгалтерського обліку), інші носять рекомендаційний характер (план рахунків, методичні вказівки, коментарі).
ТОО «КазГлавСтрой» застосовує автоматизовану форму обліку, створену на базі використання ЕОМ.
В ході написання курсової роботи було виявлено такі відмінні риси в організації розрахунків та їх обліку.
У бухгалтерському обліку ТОВ «КазГлавСтрой» аванс (попередня оплата) постачальнику відображається на рахунку 3310 "Розрахунки з постачальниками", без застосування рахунку 2910 "Розрахунки за авансами виданими". Визначення виручки від реалізації продукції здійснюється в міру відвантаження продукції покупцям, а з метою оподаткування - у міру оплати покупцями за поставлену продукцію.

Список використаної літератури
1. Конституція Республіки Казахстан. Алмати, 1995.
2. Цивільний кодекс Республіки Казахстан / / Казахстанська правда від 13 липня 1999 р .
3. Закону РК "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність» від 28 лютого 2007р. за № 237-III.
4. Кабилбаев Г. Бібліотека бухгалтера - будівельним-ство, Алмати 2004
5. Лашун Л.Г. Бухоблік на практиці, Центральний будинок бухгалтера - Алмати 2005.
6. Методичні рекомендації щодо застосування типового плану рахунків: Бюлетень бухгалтера - Алмати, 2004.
7. Назарова В. Л. Бухгалтерський облік господарюючих суб'єктів - Алмати: Каржи-Каражат, 2003.
8. Нурсеітов Е.О. Особливості національного обліку та МСФЗ, БІКО - Алмати 2004.
9. Помічник бухгалтеру про аудит, Бухгалтер - Алмати 2001.
10. Радостовец В.К., Радостовец В.В. Шмідт О.І. Бухгалтерський облік на підприємстві: Вид. 3. доп і переробки .- Алмати: Центраудіт-Казахстан, 2002. - 728 стор
11. Самовчитель з бухобліку та оподаткування. Випуск 3 - Алмати: Бухгалтер, 2004.
12. «Самовчитель з бухгалтерського обліку» Н.П. Кондраков, Москва 2006р.
13. Козлова Е.П., Бухгалтерський облік в організації / Козлова Е.П., Бабченко Т.Н., Галаніна Є.М. - М.: «Фінанси і статистика» 2006р. -382с - ISBN 5-9558-0001-8

Додаток 1
Таблиця 2.1. Розміри і основні економічні показники підприємства.

Показники
2005 р .
2006 р .
2007 р .
%
1
Виручка від реалізації продукції
23156000
27989006
39419113
170,2
2
Вартість виробничих основних засобів, тг.
36454014
40141964
44055051
120,9
3
Вартість оборотних коштів, тг.
9415000
9522766
14968368
160,1
4
Середньооблікова чисельність працівників, чол.
374
365
410
109,6
5
Фондоозброєність, тг
97471
109978
107451
1,10
6
Продуктивність праці одного працівника, тг.
61914
76682
96144
1,55
7
Фондовіддача, тг.
0,63
0,70
0,89
1,41
8
Оборотність оборотних коштів
2,46
2,94
2,63
1,07
Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Бухгалтерія | Курсова
108кб. | скачати


Схожі роботи:
Облік розрахунків з постачальниками і покупцями 2
Облік розрахунків з постачальниками і підрядниками покупцями і замовниками
Облік розрахунків з постачальниками і покупцями і формування внутрішнього
Облік розрахунків з постачальниками і підрядниками покупцями і замовник 2
Облік розрахунків з постачальниками і підрядниками покупцями і замовник
Облік розрахунків з покупцями і замовниками з постачальниками і подрядч
Облік розрахунків з постачальниками і покупцями і формування внутрішнього аудиту
Облік і аналіз розрахунків з постачальниками покупцями різними дебіторами та кредиторами
Облік розрахунків з покупцями і замовниками з постачальниками і підрядниками іншими дебіторами
© Усі права захищені
написати до нас