Облік розрахунків з персоналом з оплати праці 2

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

Курсова робота

на тему: «Облік розрахунків з персоналом з оплати праці»

Зміст

Введення

1. Теоретичні основи обліку розрахунків з персоналом з оплати праці

1.1 Сутність, засади організації та завдання обліку розрахунків по оплаті праці

1.2 Види, форми і системи оплати праці

1.3 Особливі умови оплати праці окремих працівників і робіт

2. Бухгалтерський облік розрахунків з персоналом з оплати праці

2.1 Аналітичний облік розрахунків з оплати праці

2.2 Синтетичний облік розрахунків з оплати праці

2.3 Врахування з персоналом з оплати праці в ТОВ «Гідросервіс»

2.3.1 Загальна характеристика обліку з персоналом з оплати праці в ТОВ «Гідросервіс»

2.3.2 Розрахунок середнього заробітку у ТОВ «Гідросервіс»

2.3.3 Облік утримань із заробітної плати

Висновок

Список використаної літератури

Введення

Одним з головних напрямків діяльності бухгалтерії будь-якої організації є врахування заробітної плати працівників підприємства. Ця ділянка роботи бухгалтерії є одним з найбільш трудомістких і відповідальних, і по праву займає одне з центральних місць у всій системі обліку на підприємстві.

Поняття «заробітна плата» охоплює всі види заробітків, (а також різних премій, доплат, надбавок, і соціальних пільг), нарахованих у грошовій і натуральних формах (незалежно від джерел фінансування), включаючи грошові суми, нараховані відповідно до законодавства за межі не пророблена час (щорічну відпустку і так далі). (11)

Відповідно до змін в економічному і соціальному розвитку країни істотно змінюється і політика в області оплати праці, соціальної підтримки і захисту працівників. Багато функцій держави по реалізації цієї політики покладено безпосередньо на підприємства, які самостійно встановлюють форми, системи і розміри оплати праці, матеріального стимулювання його результатів.

Розмір оплати праці залежить від складності та умов виконуваної роботи, професійно-ділових якостей працівника, результатів його праці та господарської діяльності підприємства. (17)

Мінімальний розмір оплати праці працівників усіх організаційно-правових форм встановлюються законодавством. (3)

Статутний юридичної формою регулювання трудових відносин, у тому числі у сфері оплати праці працівників, стає трудовий і колективний договору підприємства, в якому фіксуються всі умови оплати праці, що входять до компетенції підприємства. (15)

Актуальність обраної теми курсової роботи полягає в тому, що перед бухгалтером щоденно виникає маса переплетених між собою питань щодо праці та нарахування заробітної плати. Проблеми праці та заробітної плати актуальні також і тому, що з ними стикаються на кожному підприємстві (організації). Воно може не мати на балансі основних засобів, може не займатися зовнішньоекономічною діяльністю, не набувати матеріальних цінностей і т.д., але питання, пов'язані з трудовими відносинами, будуть виникати завжди, за будь-яких формах власності і видах діяльності.

Мета курсової роботи: вивчити облік розрахунків з персоналом з оплати праці.

Основні завдання:

1) вивчити положення Трудового кодексу Російської Федерації та інші нормативні документів в галузі заробітної плати;

2) вивчити існуючі форми і системи оплати праці і як вони застосовуються на об'єкті дослідження;

3) вивчити первинну документацію, процедури її складання, затвердження та надання в бухгалтерію (19);

4) розглянути облік заробітної плати, утримань і відрахувань із заробітної плати та інших доходів працівників, а також їх відображення на рахунках бухгалтерського обліку.

5) вивчити синтетичний і аналітичний облік заробітної плати.

Об'єкт дослідження: ТОВ «Гідросервіс».

Предмет дослідження - облік розрахунків з персоналом з оплати праці на ТОВ «Гідросервіс».

Основною інформаційною базою для написання курсової роботи послужили книги: Богаченко В.М. «Бухгалтерський облік», Гарифуллин К.М. «Бухгалтерський фінансовий облік», Керімов В.Е. «Бухгалтерський фінансовий облік».

1. Теоретичні основи організації оплати праці

1.1 Сутність, засади організації та завдання обліку розрахунків по оплаті праці

Важливою ділянкою бухгалтерського обліку на підприємствах є облік розрахунків з персоналом з оплати праці. Для працівника оплата праці - це основна стаття його доходу, засіб підвищення добробуту його самого і членів його сім'ї. Для нього оплата праці виконує стимулюючу роль у підвищенні результатів праці і забезпеченні на цій основі зростання винагороди. Для роботодавця ж - це витрати виробництва, які він прагнути мінімізувати, особливо в розрахунку на одиницю продукції. (17)

Визначимо сутність заробітної плати. Більшу частину доходів споживачів складає заробітна плата. Тому вона справляє визначальний вплив на величину попиту споживчих товарів і рівень їх цін. В економічній теорії існує дві основні концепції визначення природи заробітної плати:

 • заробітна плата є ціна праці. Її величина і динаміка формуються під впливом ринкових факторів і в першу чергу попиту і пропозиції;

 • заробітна плата - це грошове вираження вартості товару "робоча сила" або "перетворена форма вартості товару робоча сила». Її величина визначається умовами виробництва і ринковими факторами - попитом і пропозицією, під впливом яких відбувається відхилення заробітної плати від вартості робочої сили. (21)

Оплата праці - система відносин, пов'язаних із забезпеченням встановлення і здійснення роботодавцем виплат працівникам за їх працю відповідно до законів, іншими нормативними правовими актами, колективними договорами, угодами, локальними нормативними актами та трудовими договорами. (Ст. 129 гл. 20 ТК РФ)

Заробітна плата - винагорода за працю залежно від кваліфікації працівника, складності, кількості, якості та умов виконуваної роботи, а також виплати компенсаційного і стимулюючого характеру.

Мінімальний розмір оплати праці - гарантований федеральним законом розмір місячної заробітної плати за працю некваліфікованого працівника, повністю відпрацьованого норму робочого часу при виконанні простих робіт в нормальних умовах праці.

Місячна заробітна плата працівника, відпрацьованого за певний період норму робочого часу і виконав норми праці (трудові обов'язки), не може бути нижче встановленого федеральним законом мінімального розміру оплати праці. (3)

Основним законодавчим документом з питань організації та оплати праці є Трудовий кодекс Російської Федерації (далі за текстом ТК РФ). Виконання встановлених в його статтях правил обов'язково для всіх керівників і працівників у РФ незалежно від форм власності та виду діяльності. Порушення будь-якої статті ТК РФ є серйозна протизаконна дія, яка регулюється адміністративному або кримінальному кодексі.

У наш час більшість функцій держави з питань праці та її оплати передані безпосередньо підприємствам, які самостійно встановлюють форми, системи і розміри заробітної плати, матеріального стимулювання його результатів. При цьому максимальний розмір оплати праці не обмежується. Держава регулює ринок праці, забезпечує соціальний захист працівників, встановлює мінімальний розмір місячної оплати праці, використовуючи прямі і непрямі методи впливу, в тому числі нормативно-законодавчі, податкові, кредитні, бюджетні. (11, 17)

Обов'язком будь-якого підприємства є створення нормальних умов праці. Облік заробітної плати має бути організований таким чином, щоб сприяти підвищенню продуктивності праці, поліпшення організації нормування праці повного використання робочого часу, зміцненню дисципліни праці, підвищення якості продукції, робіт, послуг.

Найважливішими завданнями бухгалтерського обліку праці та її оплати є:

 • у встановлені терміни проводити розрахунки з персоналом підприємства по оплаті праці (нарахування зарплати і інших виплат, сум до утримання і видачі на руки);

 • своєчасно і правильно відносити в собівартість продукції (робіт, послуг) суми нарахованої заробітної плати і відрахувань органам соціального страхування;

 • збирати і групувати показники по праці і заробітній платі для цілей оперативного керівництва і складання необхідної звітності. (11)

Облік праці і заробітної плати повинен забезпечити оперативний контроль над кількістю і якістю праці, за використанням коштів, що включаються до фонду заробітної плати і виплати соціального характеру.

Розглянемо етапи формування облікової інформації з оплати праці (рис. 1.1):

Вихідна інформація

Ставки податків

Мінімальна заробітна плата

Зарахування працівників

Типові операції

Особисті картки

Операції звітного періоду

Інформація по заробітній платі

Формування зобов'язань з оплати праці


Формування податкових зобов'язань


Погашення зобов'язань по податках


Погашення з оплати праці


Отримання і надання допомог


Депонування незатребуваною заробітної плати

Рис. 1.1. Етапи формування облікової інформації з оплати праці (10)

1.2 Види, форми і системи оплати праці

Види, форми і системи заробітної плати - це спосіб встановлення залежності між кількістю і якістю праці, тобто між мірою праці та її оплатою. Для цього використовуються різні показники, що відображають результати праці і фактично відпрацьований час.

Організація самостійно розробляє і затверджує форми і системи оплати праці. Це фіксують в колективному або трудовому договорі, а також у Положенні по оплаті праці. Положення про оплату праці затверджується наказом керівника.

На виробничих підприємствах розрізняють 2 види оплати праці: основна і додаткова.

До основної ставитися плата, нарахована працівникам за фактично відпрацьований час і виконану роботу за встановленими розцінками, тарифними ставками або окладами.

До додаткової відноситься виплата за опрацьованим в організації (підприємстві) час. Вона нараховується працівникам відповідно до чинного законодавства з праці: оплата чергових відпусток, перерв у роботі матерів, що годують, пільгових годин підлітків, під час державних і громадських обов'язків вихідної допомоги при звільненні та ін

Основними формами оплати праці на підприємствах є погодинна і відрядна.

Кожна з них поділяється на ряд систем з метою забезпечення зацікавленості сторін у більш високій кількості вироблення та якості робіт з одного боку і в більш високій оплаті праці - з іншого. Так, погодинна оплата праці може складатися з простої погодинної і почасово-преміальною, а відрядна - з прямої відрядної, відрядно-преміальною, аккордной, побічно-відрядної.

Під погодинної розуміють оплату праці за пророблена календарний час по тарифних (вартовим, денними) ставками або окладами незалежно від кількості виробленої продукції. Погодинна оплата праці застосовується на тих роботах, які не піддаються нормуванню та встановлених розцінок. Тому при даній оплаті зростання продуктивності праці стимулюють різними преміальними системами. Найчастіше на погодинній оплаті знаходяться молодший обслуговуючий персонал (прибиральниці) і допоміжні робітники (ремонтні, інструментальники і т.д.). Для керівників, фахівців і службовців встановлено тверді місячні оклади.

При погодинній оплаті праці велике значення мають суворий облік і контроль за фактично відпрацьованим часом, правильне присвоєння тарифних розрядів або окладів, оптимальна організація праці, розробка і правильне застосування обгрунтованих норм обслуговування, нормованих завдань і інші фактори. (11, 17)

Для контролю за дотриманням режиму роботи та нарахування заробітної плати при погодинній оплаті праці застосовується табель обліку використання робочого часу за формою Т-12 (якщо облік робочого часу ведуть вручну) або Т-13 (якщо облік робочого часу ведуть на комп'ютері) (форми утв. постановою Держкомстату Росії від 06.04.2003 № 26).

У табелі відзначаються фактично відпрацьовані години і дні, вказується час хвороби і відпустки, а також причини неявок на роботу за кожним працівником, який перебуває в штаті організації. (22)

В даний час розрізняють просту погодинну і почасово-преміальну системи оплати праці.

При простій погодинній оплаті праці підрахунок заробітку заснований на даних табельного обліку про опрацьований часу і на відомостях про місячні оклади або тарифних ставках (вартових, денних). Якщо оплата поденна, то досить число опрацьованих робочих днів перемножити на тарифну ставку. Твір дасть суму заробітку за розрахунковий період. При місячних окладах заробіток дорівнює місячному окладу, якщо працівник пропрацював всі робочі дні. Якщо працівник частину днів не працював, то йому буде виплачена зарплата тільки за опрацьовані дні. Для цього місячний оклад ділиться на кількість робочих днів у місяці та множиться на число опрацьованих робочих днів. (21)

Приклад. Зварювальник Тігушкін Н.І. ТОВ «Гідросервіс» з окладом 4500 рублів на місяць з 22 робочих днів фактично пропрацювала тільки 15. Отже їй належить зароблена плата в розмірі

(4500 х 15) / 22 = 3068 руб. 20 коп.

Почасово-преміальна оплата праці враховує не тільки кількість, але і якість роботи, у зв'язку з чим працівникам нараховується премія за окремі показники їх діяльності: скорочення простоїв, зниження витрати матеріалів на одиницю продукції в результаті здійснення різних організаційно-технічних заходів тощо премія фахівцям нараховується за виробничі показники підприємства. (10)

Приклад. Головний інженер ТОВ «Гідросервіс» Тетерін С.П. з окладом 6500 рублів з ​​22 днів працював 20 днів. Його заробітна плата буде дорівнює 5909 крб. Премія до окладу - 40%, або 2364 руб. ((6500 руб. / 22 дні) * 20 днів) * 40% / 100%. Весь заробіток за місяць склав 8273 (5909 + 2364).

Показники, умови і розміри преміювання встановлюються організацією щорічно.

Під відрядною оплатою праці розуміється оплата за розцінками за одиницю продукції (роботи) незалежно від фактично витраченого календарного часу. Відрядна оплата сприяє підвищенню продуктивності праці, тому вона широко поширена.

При відрядній оплаті праці основними елементами системи оплати праці є:

1) розцінка - розмір оплати за виконання певної операції або виготовлення одиниці виробів;

2) первинні документи, що підтверджують виконаний робітниками обсяг роботи, - рапорти, маршрутні листи, наряди, доплатниє листки.

Щоб обчислити розмір заробітку при прямій (індивідуальної) відрядністю, кількість виробленої продукції потрібно помножити на розцінку. Розцінка і кількість виробленої продукції, виконаних операцій проставляються в документах, призначених для обліку виробітку і зарплати, - рапортах, нарядах і маршрутних листах. Розцінки можуть зберігатися в пам'яті ЕОМ у вигляді масиву виробничо-технологічних норм. Крім індивідуальної існує і широко поширена бригадна відрядність, що передбачає підрахунок вироблення по бригаді в цілому і розподіл загальної суми належної заробітної плати між членами бригади по їх кваліфікації (якості праці) і кількості витраченого часу або з ура коефіцієнта трудової участі (КТУ).

Відрядно-преміальна оплата праці крім відрядного заробітку передбачає виплату робочим премій за виконання і перевиконання заздалегідь встановлених конкретних кількісних і якісних показників роботи.

При відрядно-прогресивній оплаті праці продукція, виготовлена ​​понад норму, оплачується у підвищених розмірах, і доплата тим більше, чим вище перевиконання норм виробітку.

Наприклад, при виконанні норми виробітку на 100% - з розрахунку встановленої розцінки за одиницю продукції, від 100 до 110% застосовується підвищена розцінка (наприклад, на 35% вище за встановлену), від 110 до 120% - ще вище (наприклад, на 75% ), але в будь-якому випадку не понад подвійний відрядної розцінки.

Непряма відрядна оплата передбачає оплату праці робітників (наладчиків, комплектувальників, помічників майстрів та ін) у відсотках до заробітку основних робітників обслуговується ними ділянки або за розцінками, що визначаються в особливому порядку.

Акордна оплата праці передбачає визначення сукупного заробітку за виконання всього комплексу робіт або виготовлення продукції в установлений термін. Вона застосовується на роботах, пов'язаних з ліквідацією або попередженням аварій, при виконанні термінових замовлень і т.д. (17,18, 21)

Викладені форми і системи оплати праці схематично можна представити в наступному вигляді (рис. 1.2):


Форми оплати праці та їх різновиди


Відрядна


Погодинна


Проста відрядна


Відрядно-преміальна


Проста погодинна


Почасово-преміальна

Акордна


Відрядно-прогресивна


Побічно-відрядна

Рис. 1.2 Форми і системи оплати праці та їх різновиди (10)

Всі форми і розміри оплати праці базуються на нормуванні і тарифній системі.

Нормування праці - це міра витрат праці на виробництво однієї одиниці продукції (робіт, послуг).

Нормування праці передбачає норму виробітку і ному часу.

Норма часу - це час, що витрачається на виробництво одиниці продукції (робіт, послуг).

Норма виробітку - зворотний показник норми часу.

Розрізняють тарифних і нетарифних системи оплати праці. (16)

Елементами тарифної системи оплати праці є:

 • тарифні ставки (оклад) - фіксований розмір оплати праці (трудових обов'язків) визначеної складності (кваліфікації) за одиницю часу;

 • тарифні сітки - співвідношення в оплаті праці різних розрядів робіт і робітників (як правило використовується 6-розрядна тарифна сітка);

 • тарифно-кваліфіковані довідники - характеристики окремих професій і видів праці з зазначенням розрядів;

 • районні коефіцієнти - для працівників, зайнятих на підприємствах, що перебували у важких природно-кліматичних умовах. (3)

Складність виконуваних робіт визначається на основі їх тарифікації.

Тарифікація робіт і присвоєння тарифних розрядів проводяться з урахуванням єдиного тарифно-кваліфікаційного довідника робіт і професій робітників, єдиного кваліфікаційного довідника посад керівників, фахівців і службовців. Зазначені довідники та порядок їх застосування затверджуються в порядку, що встановлюється Кабінетом Міністрів України.

Тарифна система оплати праці працівників організацій, що фінансуються з бюджетів усіх рівнів, встановлюється на основі єдиної тарифної сітки з оплати праці працівників бюджетної сфери, затверджується в порядку, встановленому федеральним законом, і що є гарантією з оплати праці працівників бюджетної сфери. (3)

Тарифна система оплати праці (рис. 1.3)

Галузева схема (для оплати праці керівників та інженерно-технічних працівників)


Єдина схема (для оплати праці службовців і молодшого обслуговуючого персоналу)


Схема посадових осіб


Тарифікація робіт


Тарифна система


Тарифна сітка


Кваліфікаційна характеристика робіт


Посадова характеристика службовців


Тарифний розряд


Тарифний коефіцієнт

Вартові


Тарифні ставки (оклади)


Місячні


Денні

Рис. 1.3. Зміст тарифної системи оплати праці. (10)

У ТК РФ говориться, що виплата заробітної плати у вигляді спиртних напоїв, наркотичних, токсичних, отруйних і шкідливих речовин, зброї, боєприпасів та інших предметів, щодо яких встановлено заборони чи обмеження на їх вільний обіг, не допускається.

1.3 Особливі умови оплати праці окремих працівників і робіт

До особливих умов оплати праці окремих працівників належать: оплата простоїв, оплата понаднормових годин, доплата за роботу у вечірній і нічний час, оплата шлюбу, контроль за виконанням норм виробітку, оплата за час виконання державних і громадських обов'язків (участь у роботі з'їздів, конференцій, народні засідателі в суді тощо), оплата праці підлітків, оплата за дні відпустки, оплата перерв для годування дитини. Розглянемо ці умови оплати праці.

Оплата простоїв. Якщо простій стався з вини працівника, то заробітна плата йому за час простою не виплачується. У разі простою не з вини працівника зарплата за час простою виплачується, як правило, в розмірі половини погодинної тарифної ставки працівника відповідного розряду.

У період освоєння нових виробництв простій не з вини працівника оплачується з розрахунку повної тарифної ставки робітника-повременщика відповідного розряду.

Оплата за простій про диться на підставі листків про просте. (14)

Оплата понаднормових годин. Понаднормова робота допускається тільки з дозволу профспілкових органів і в межах певного, заздалегідь обумовленого ними, кількості годин.

Законодавством передбачена додаткова оплата за понаднормові години, яка проводиться у всіх випадках з розрахунку тарифної ставки почасового відповідного розряду. Так, за перші дві години понаднормової роботи доплата дорівнює половині тарифної ставки, а за наступні години - годинної тарифної ставки робочого даного розряду (у півтора-або двократному розмірі).

Робота у святкові та вихідні дні оплачується наступним чином:

а) робітникам-відрядникам - не менше, ніж за подвійними відрядними розцінками;

б) робітникам-повременщикам - у розмірі подвійної годинної або денної тарифної ставки;

в) працівникам з встановленим місячним окладом - в розмірі подвійної годинної або денної ставки понад оклад, якщо робота провадилася понад місячну норму.

За бажанням працівника, який працював у вихідний або неробочий святковий день, йому може бути наданий інший день відпочинку - відгул. У цьому випадку робота в неробочий святковий день оплачується в одинарному розмірі, а день відпочинку оплаті не підлягає. (3)

Доплата за роботу у вечірній і нічний час. Встановлено доплата за роботу у вечірню зміну в розмірі 25%, а за роботу в нічну зміну - 40% годинної тарифної ставки (посадового окладу) за кожну годину роботи у відповідній зміні. Доплата за роботу в нічну зміну виробляється, якщо не менше 50% її тривалості припадає на нічний час (з 22 години вечора до 6 годин ранку).

Оплата шлюбу. Шлюб оформляється актом про шлюб. Шлюб, що стався з вини працівника, оплачується в наступному порядку:

а) повний шлюб - не оплачується;

б) частковий шлюб - оплачується у зниженому розмірі, але не вище половини погодинної тарифної ставки працівника.

Шлюб, що стався не з вини працівника, оплачується:

а) повний брак - у розмірі 2 / 3 тарифної ставки відповідного розряду;

б) частковий шлюб - за зниженими розцінками залежно від ступеня придатності продукції, але не нижче 2 / 3 тарифної ставки почасового відповідного розряду.

Оплата шлюбу провадиться виходячи з нормованого часу, призначеного на обробку забракованих виробів.

Винні у псуванні матеріалів, напівфабрикатів і деталей несуть матеріальну відповідальність за завдану шкоду. Загальна сума утримань за кожний випадок шлюбу не може перевищувати 2 / 3 середньомісячної зарплати.

Контроль за виконанням норм виробітку. Такий контроль здійснюється тільки у відношенні робітників-відрядників. Найбільш поширений спосіб визначення виконання норм виробітку робітниками за формулою:

Виконання норм виробітку,% = Вн * 100 / ВФ,

де Вн - час за нормою на фактичний обсяг виконаних робіт;

ВФ - час фактичне з урахуванням понаднормових годин.

Оплата за час виконання державних і громадських обов'язків (участь у роботі з'їздів, конференцій, народні засідателі в суді та ін.) Працівникам з твердим місячним окладом оплата здійснюється виходячи зі встановленого окладу, числа робочих днів у даному місяці і кількості робочих днів, протягом яких вони виконували ці обов'язки; у всіх інших випадках середній заробіток визначається з розрахунку останніх двох місяців роботи перед місяцем, за який виплачується середній заробіток.

Оплата праці підлітків. Законом встановлено, що тривалість робочого дня підлітків у віці від 16 до 18 років становить 6 годин, а учнів робітників і службовців від 15 до 16 років - 4 години. При п'ятиденному тижня, відповідно, 7 та 5 годин.

Праця підлітків за скорочений робочий день оплачується як за повний робочий день:

при погодинній оплаті виплачується місячний оклад або денна тарифна ставка дорослого працівника;

при відрядній оплаті праці додатково оплачується за тарифом час, на який скорочений робочий день. Наприклад, якщо пільгові години підлітка склали 20 годин, то при годинної тарифної ставки 396,4 коп. його додатковий заробіток становитиме: 20 год. * 396,4 коп. = 79,28.

Оплата перерв для годування дитини. Перерви надаються не рідше, ніж через три години, тривалістю не менше тридцяти хвилин кожна. За наявності двох або більше дітей віком до одного року тривалість перерви встановлюється не менше години. При відрядній оплаті праці перерви оплачуються за середнім заробітком за минулий місяць. При погодинній оплаті праці годує мати отримує повну денну ставку.

Оплата за дні відпустки. Право на відпустку працівник отримує після закінчення 11 місяців роботи в даній організації. Тривалість відпустки встановлена ​​в законодавчому порядку. З 1 січня 1992 року для всіх трудящих встановлено тривалість відпустки не менше 24 робочих днів.

При обчисленні середнього заробітку розрахунковим періодом є три календарні місяці (з l-го до l-го числа), що передують події (надання відпустки), з яким пов'язана відповідна виплата. Організації (крім бюджетних) можуть встановлювати всім або окремим категоріям працівників розрахунковий період у 12 календарних місяців (з l-го до l-го числа), що передують події, тобто догляду у відпустку.

У розрахунку беруть усі види заробітку за 12 календарних місяців, що передують догляду у відпустку, крім виплат з джерел, що не входять до фонду заробітної плати. Середньомісячний заробіток ділиться на 25,25 дня (середня кількість робочих днів у місяці), таким шляхом визначається середньоденний заробіток. Множенням середньоденного заробітку на число днів відпустки визначається загальна сума оплати за відпустку. (14)

Приклад

1. Річний заробіток газоелектрозварника 54000 руб.

2. Середньомісячний заробіток 54000 / 12 = 4500 руб.

3. Середньоденний заробіток 4500 / 25,25 = 178,2 руб.

4. Тривалість відпустки 24 днів.

5. Оплата за час відпустки 178,2 * 24 = 4276,8 руб.

Якщо робочий звільнився з організації ще до настання його права на відпустку, йому виплачується компенсація пропорційно відпрацьованому числом місяців виходячи з встановленої тривалості відпустки.

Організація преміювання працівників. Система премій повинна стимулювати:

1) виконання планів і договірних зобов'язань щодо постачання продукції;

2) підвищення технічного рівня і якості продукції;

3) зростання продуктивності праці і зниження собівартості продукції;

4) економію всіх видів матеріальних ресурсів.

При цьому необхідно забезпечити безпосередній зв'язок премії з трудовими результатами кожного працівника і колективів бригад та підрозділів.

Положення про преміювання розробляється самими організаціями і затверджується керівниками організацій спільно з профспілковими комітетами. Джерелом для преміювання робітників і всіх інших категорій працівників за поліпшення результатів праці в основному є фонд зарплати.

При преміювання за економію матеріалів дозволено визначати конкретні види матеріалів, за економію яких можуть виплачуватися премії; направляти на виплату премій за економію матеріальних ресурсів до 50%, а паливно-енергетичних - до 75% суми економії зазначених ресурсів. (14)

2. Бухгалтерський облік розрахунків з персоналом з оплати праці

2.1 Аналітичний облік розрахунків з оплати праці

У бухгалтерському обліку для узагальнення інформації про розрахунки з працівником організації з оплати праці (за всіма видами оплати праці, премій, допомог тощо) призначено рахунок 70 «розрахунки з персоналом по оплаті праці».

Аналітичний облік розрахунків з персоналом з оплати праці ведеться в розрахункових (розрахунково-платіжних) відомостях (додаток № 1) по кожному працівнику організації. (19)

Всі операції, пов'язані з оплатою праці, оформляються необхідними первинними документами і передаються в бухгалтерію. До документів аналітичного обліку заробітної плати належать: особовий рахунок працівника, податкова картка з обліку доходів та податку на доходи фізичних осіб, розрахунково-платіжні відомості та інших

Кожному працівникові при прийомі на роботу присвоюється табельний номер, який надалі проставляється на всіх документах з обліку особового складу організації. (12)

Щоб з'ясувати суму заробітної плати, яка підлягає видачі на руки працівнику, необхідно визначити суму заробітку працівника за місяць і виробити з неї необхідні утримання. Ці розрахунки ведуться в особових рахунках працівників, а потім їх результати переносяться в розрахунково-платіжну відомість і в податкову картку.

У розрахунково-платіжну відомість заносять суми нарахованої заробітної плати за її видами, суми утримань за їх видами і суми до видачі. Для кожного працівника у відомості відводиться одна сторона. Розрахунково-платіжна відомість не тільки є регістром аналітичного обліку розрахунків з працівниками по заробітній платі, а й виконує функції розрахункового і платіжного документа.

У бухгалтерії для визначення суми оплати, що підлягає видачі на руки працівникам, розраховують суму заробітку працівників за місяць і виробляють з цієї суми необхідні утримання. Ці розрахунки виробляють зазвичай в розрахунково-платіжної відомості, за якою проводять виплати заробітної плати за місяць. У лівій частині цієї відомості записують суми нарахованої заробітної плати за її видами, а в правій утримання та суму до оплати до видачі. На кожного працівника у відомості відкривають окремий рядок.

На підприємствах замість розрахунково-платіжних відомостей можуть застосовуватися окремо розрахункові відомості і платіжні відомості. У розрахунковій відомості міститися всі розрахунки з визначення сум заробітної плати, що підлягають виплаті працівникам. Платіжну відомість використовують лише для виплати заробітної плати (додаток № 2). У ньому вказують прізвище та ініціали працівників, їх табельні номери, суми до видачі та розписку в отриманні заробітної плати.

Видачу авансу за першу половину місяця також оформляють платіжної відомістю. Суму авансу зазвичай визначають з розрахунку 50% заробітку по тарифних ставках або окладів з урахуванням відпрацьованих днів.

Заробітну плату з каси видають протягом трьох днів. Після закінчення цього строку касир проти прізвища працівників, які не отримали заробітну плату, робить відмітку «депоновано» і на титульному аркуші відомості вказує фактично виплачену і не отриману працівниками суму заробітної плати. Виплачені вчасно суми заробітної плати після закінчення трьох днів здаються в банк на розрахунковий рахунок.

Розрахунково-платіжні відомості на практиці виконують кілька функцій: розрахункового документа; платіжного документа; регістра аналітичного обліку розрахунків з працівниками по заробітній платі. Вони виконують свої функції протягом тільки одного місяця. Їх незручно використовувати для підрахунку середньої заробітної плати за будь-який минулий період (наприклад, за три місяці при оплаті відпустки), оскільки необхідно робити трудомісткі вибірки з різних відомостей. Тому на підприємствах на кожного працівника відкривають особові рахунки, на лицьовій стороні яких записують необхідні відомості про працівника (сімейний стан, розряд, оклад, стаж роботи і т.д.), а на звороті - всі види зарахувань та утримань із заробітної плати за кожен місяць. За цими даними легко розрахувати середній заробіток за будь-який період. (17)

2.2 Синтетичний облік розрахунків з оплати праці

Синтетичний облік витрат на оплату праці являє собою узагальнення всієї інформації про виплати різних доходів на користь працівників підприємства з оплати праці.

Синтетичний облік розрахунків з персоналом, як складається, так і не перебувають в обліковому складі організації, з оплати праці, а також по виплаті доходів по акціях і інших цінних паперів даної організації здійснюється на пасивному рахунку 70 «Розрахунки з персоналом з оплати праці»

За кредитом рахунку 70 «Розрахунки з персоналом з оплати праці" відображаються суми:

 • оплати праці, належні працівникам, - в кореспонденції з рахунками обліку витрат на виробництво (витрат на продаж) і ін істочніков4

 • оплати праці, нараховані за рахунок утвореного в установленому порядку резерву на оплату відпусток працівникам та резерву винагород за вислугу років, що виплачується раз на рік, - в кореспонденції з рахунком 96 «Резерви майбутніх витрат»;

 • нарахованих допомоги по соціальному страхуванню пенсій та інших аналогічних сум, - в кореспонденції з рахунком 69 «Розрахунки по соціальному страхуванню і забезпечення»;

 • нарахованих доходів від участі в капіталі організації і т.п. - В кореспонденції з рахунком 84 «Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)».

За дебетом рахунка 70 «Розрахунки з персоналом з оплати праці» фіксуються утримання з нарахованої суми оплати праці та доходів, виплачених сум заробітної плати, премій, допомог та інші утримання. Кредитове сальдо рахунку 70 «Розрахунки з персоналом з оплати праці» показує заборгованість організації перед працівниками по нарахованій, але не виданої заробітної плати. (12)

У синтетичному обліку використовуються меморіальні ордери, оборотні відомості, Головна книга, журнали-ордери по рахунках і т.д.

При нарахуванні заробітної плати та інших виплат працівникам необхідно правильно визначити їх джерела. Існує кілька видів таких джерел. Так, виплата заробітної плати може здійснюватися за рахунок віднесення нарахованої заробітної плати на собівартість продукції, що продається, товарів, робіт і послуг.

Для правильного відображення нарахованої заробітної плати бухгалтер організації самостійно вибирає той рахунок з обліку витрат виробництва і обігу, який відповідає виду діяльності організації і структурі виробництва.

До таких рахунках відносяться:

рахунок 08 «Вкладення у необоротні активи»;

рахунок 20 «Основне виробництво» (оплата праці виробничих робітників);

рахунок 23 «Допоміжне виробництво» (оплата праці робітників допоміжного виробництва);

рахунок 25 «Загальновиробничі витрати» (оплата праці цехового персоналу);

рахунок 26 «Загальногосподарські витрати» (оплата праці адміністративно - управлінського персоналу);

рахунок 28 «Брак у проізовдсте»;

рахунок 29 «Обслуговуючі виробництва та господарства» (оплата праці працівників обслуговуючих виробництв і господарств);

рахунок 44 «Витрати на продаж» (оплата праці працівників торгівлі);

рахунок 69 «Розрахунки по соціальному страхуванню і забезпечення»;

рахунок 76 «Розрахунки з різними дебіторами і кредиторами»

рахунок 79 «Внутрішньогосподарські розрахунки»;

рахунок 84 «Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)»;

рахунок 91 «Інші доходи і витрати»;

рахунок 96 «Резерви майбутніх витрат»;

рахунок 97 «Витрати майбутніх періодів»;

рахунок 99 «Прибутки та збитки».

Нараховані суми заробітної плати працівників відповідних виробництв відображаються за дебетом зазначених рахунків і за кредитом рахунку 70 «Розрахунки з персоналом з оплати праці» (на всю суму нарахованої оплати праці). (12)

Нарахування оплати праці по операціях, пов'язаних з заготовлением і придбанням виробничих запасів, устаткування до установки і здійсненням капітальних вкладень, відображаються за дебетом рахунків 07 «устаткування до установки», 08 «Вкладення у необоротні активи», 10 «Матеріали» і т.д. і кредиту рахунку 70 «Розрахунки з персоналом з оплати праці».

Джерелом оплати праці можуть бути кошти Фонду соціального страхування РФ, що залишаються в організації. За рахунок цих коштів можуть здійснюватися виплати допомог з тимчасової непрацездатності; допомоги по вагітності та пологах; одноразової допомоги при народженні дитини; щомісячної допомоги на період відпустки по догляду за дитиною до досягнення нею віку півтора років; оплата додаткових вихідних дні по догляду за дитиною-інвалідом .

Суми нарахованих допомог з тимчасової непрацездатності по вагітності та пологах відображаються проводкою:

Д-т 69.1 «Розрахунки по соціальному страхуванню»

К-т 70 «Розрахунки з персоналом з оплати праці».

Видачу заробітної плати та посібнику оформляють бухгалтерським записом:

Д-т 70 «Розрахунки з персоналом з оплати праці»

К-т 50 «Каса» - видана з каси заробітна плата готівкою;

Д-т 70 «Розрахунки з персоналом з оплати праці»

К-т 51 «Розрахункові рахунки» - перерахована з розрахункового рахунку заробітна плата на особовий рахунок працівника в банку.

Не отримана працівниками в термін заробітна плата депонується. Аналітичний облік депонованої заробітної плати ведеться по кожному працівнику в реєстрі невиданий заробітної плати, в спеціальній книзі невиданий заробітної плати або на депонентської картках.

Депонована заробітна плата переноситься з рахунку 70 «Розрахунки з персоналом з оплати праці» на рахунок 76 «Розрахунки з різними дебіторами і кредиторами», на якому для цих цілей відкривається субрахунок «депонентами». На депоновану суму робиться проводка:

Д-т 70 «Розрахунки з персоналом з оплати праці»

К-т 76 «Розрахунки з різними дебіторами і кредиторами», субрахунок «Розрахунки по депонованим сумам».

Депоновані суми повинні здаватися в банк на розрахунковий рахунок організації, що відбивається в бухгалтерському обліку проводкою:

К-т 51 «Розрахункові рахунки»

К-т 50 «Каса».

Отримання депонованої раніше заробітної плати з розрахункового рахунку в банку на оплату депонентів відображається записом:

К-т 50 «Каса»

К-т 51 «Розрахункові рахунки».

Депонована заробітна плата з каси організації видається, як правило, за видатковими касовими ордерами. При цьому робиться запис:

Д-т 76 «Розрахунки з різними дебіторами і кредиторами», субрахунок «Розрахунки по депонованим сумам»

К-т 50 «Каса».

Незатребувана депонована заробітна плата зберігається на розрахунковому рахунку організації в банку протягом трьох років. Після закінчення цього терміну неотримані суми відносяться на фінансові результати діяльності організації, що відбивається проводкою

Д-т 76 «Розрахунки з різними дебіторами і кредиторами», субрахунок «Розрахунки по депонованим сумам»

К-т 91 «Інші доходи і витрати». (12)

2.3 Врахування з персоналом з оплати праці в ТОВ «Гідросервіс»

2.3.1 Загальна характеристика обліку з персоналом з оплати праці в ТОВ «Гідросервіс»

ТОВ «Гідросервіс» є юридичною особою та створена відповідно чинним законодавством РФ, керується у своїй діяльності Федеральним законом «Про товариства з обмеженою відповідальністю» про статут

Учасники товариства не відповідають за його зобов'язаннями і несуть ризик збитків, пов'язаних з діяльністю Товариства, у межах вартості приналежних їм акцій [1]. Установчими документами ТОВ «Гідросервіс» є установчий договір, підписаний його засновником, і затверджений ним статут. Установчі документи містять умови про розмір статутного капіталу товариства; про склад і компетенції органів управління товариства та порядок прийняття ними рішень, в тому числі про питання, рішення по яких приймаються одноголосно чи кваліфікованою більшістю голосів, а також інші відомості, передбачені законом про товариства з обмеженою відповідальністю [1]. Виконавчим органом є директор ТОВ «Гідросервіс».

Як і будь-яка юридична особа, Товариство має у власності відособлене майно і відповідає їм за своїми зобов'язаннями, може від свого імені набувати і здійснювати майнові та особисті немайнові права, нести обов'язки, бути позивачем і відповідачем у суді. Товариство має самостійний баланс, розрахунковий рахунок в банку, печатку із своїм найменуванням [1].

Трудовий колектив Товариства становлять усі громадяни, які беруть участь своєю працею в його діяльності на основі трудового договору. Трудові відносини регулюються чинним Законодавством про працю.

Податки сплачуються організацією відповідно до загального режиму оподаткування [2].

Для визначення суми заробітної плати на ТОВ «Гідросервіс», що належить видачі на руки працівникам визначається сума заробітку працівників за місяць і виробляються необхідні утримання. Ці розрахунки проводяться в Розрахунково-платіжної відомості, яка до того ж служить документом для виплати заробітної плати за місяць в лицьовій частині цієї відомості записують суми нарахованої заробітної плати за її видами (відрядно, погодинно, премії та різного роду оплати), а в правій - утримання за їх видами і суму до видачі [7]. На кожного працівника у відомості відводять один рядок.

Для отримання грошових коштів на виплату заробітної плати в банк надаються такі документи: чек, платіжні доручення на перерахування грошових коштів до бюджету за утримані податки, на перерахування сум, утриманих за виконавчими документами та особистими зобов'язаннями, а також на перерахування платежів на соціальні потреби (у фонди - пенсійний та соціального страхування). На підставі чека банк видає організації необхідну суму грошових коштів, а бухгалтерією ТОВ «Гідросервіс» на цю суму складається прибутковий касовий ордер форма № КО-1. Заробітна плата видається з каси протягом трьох днів. Після закінчення цього строку касир проти прізвищ працівників, які не отримали заробітну плату, робить відмітку «Депоновано», складає реєстр невиданий заробітної плати і на титульному аркуші відомості вказує фактично виплачену і не отриману працівниками суму заробітної плати. Суми, виплачені вчасно заробітної плати, після закінчення трьох днів здають в банк на розрахунковий рахунок. На видану суму заробітної плати складається видатковий касовий ордер, по одному на кожну платіжну відомість, форма № КО-2, номери і дати яких проставляються на останній сторінці відомості.

Для обліку та реєстрації платіжних відомостей з вироблених виплат працівникам організації працівником бухгалтерії, відповідальним за нарахування і розрахунок заробітної плати ведеться Журнал реєстрації платіжних відомостей.

Виплати, що не збігаються з часом видачі заробітної плати (позапланові аванси, відпускні суми тощо), виробляють за видатковими касовими ордерами, на яких роблять позначку «Разовий розрахунок по заробітній платі».

2.3.2 Розрахунок середнього заробітку у ТОВ «Гідросервіс»

Середній заробіток розраховується бухгалтером не тільки для розрахунку відпускних, існує ще близько 30 випадків, коли підприємство має сплачувати не оклад, а саме середній заробіток. Причому у всіх цих випадках він визначається зовсім за іншими правилами, ніж відпускні.

Найбільш поширені випадки, коли потрібно платити середній заробіток, розглянуті в таблиці 2.1.

Таблиця 2.11. Найбільш поширені випадки виплати середнього заробітку

Підстава для нарахування середнього заробітку

Стаття ТК РФ

Відпуск (розрахунок проводиться за особливими правилами)

114

Відрядження

167

Додаткова відпустка на час здачі іспитів та підготовки

диплома

173, 174, 175, 176


Звільнення співробітника за ініціативою організації, у зв'язку з

скороченням штату, ліквідацією підприємства або закінченням

сезонних робіт

178, 180, 296,318

Переведення працівника на нижчеоплачувану роботу

182

Медичне обстеження

185, 212, 219

Навчання на курсах підвищення кваліфікації з відкликанням від

виробництва

187

Вимушений прогул через незаконне звільнення

394

Невиконання норм праці з вини підприємства

155

Тимчасовий простій

157, 220

Переклад на іншу роботу вагітних жінок з дітьми до

півтора року

254

Здача крові

186

Перерви у годуючих матерів

258

Участь у роботі комісії з вирішення трудових спорів

171, 405

Перш ніж розрахувати суму середнього заробітку визначається час, за який його потрібно нарахувати. Для цього ведеться табель обліку використання робочого часу та розрахунку заробітної плати (додаток № 3). Кількість днів, за які покладена така виплата, і ввійде в розрахунок. Цей розрахунок бухгалтером ТОВ «Гідросервіс» проводиться в ручну, а можна полегшити цей трудомісткий процес за допомогою бухгалтерської програми «1С Заробітна плата».

У всіх випадках, крім відпусток, середній заробіток розраховується однаково. Складаються суми, які були нараховані працівнику за попередні 12 місяців (календарних або фактичних), результат ділиться на число днів, відпрацьованих за цей період. Цей порядок встановлено статтею 139 Трудового Кодексу РФ. Це правило поширюється на всіх: штатних фахівців, сумісників, співробітників з неповним робочим днем. Головне, визначити які саме дні та виплати розрахункового періоду потрібно включати до розрахунку, а які ні. (15)

2.3.3 Облік утримань із заробітної плати

Утримання із заробітної плати працівників можуть здійснюватися тільки у випадках, передбачених законодавством. Їх можна розділити на дві групи: обов'язкові утримання та утримання з ініціативи адміністрації організації, де працівник працює. До обов'язкових утримань відносяться ПДФО, утримання по виконавчим листам і написам нотаріальних контор на користь юридичних і фізичних осіб. З ініціативи адміністрації можуть бути утримані: суми авансу, виданого в рахунок заробітної плати; суми, зайво виплачені внаслідок лічильних помилок, суми відшкодування матеріального збитку, завданого з вини працівника організації, утримання в рахунок погашення отриманої працівником позики; за товари, куплені в кредит і т.д.

Основним податком, за допомогою якого держава регулює доходи, одержувані фізичними особами, є податок на доходи фізичних осіб, який обчислюється і сплачується відповідно до главою 23 II частини НК РФ.

Згідно зі ст. 207 НК РФ платниками податку визнаються:

 • фізичні особи, які є податковими резидентами РФ (відповідно до п. 2 ст. 11 НК РФ не менше 183 днів у календарному році);

 • фізичні особи, які не є податковими резидентами РФ і отримують прибутки від джерел, розташованих в РФ.

Об'єктом оподаткування для фізичних осіб, які є податковими резидентами РФ, виступають всі доходи, отримані від джерел у РФ і (або) від джерел за межами РФ як у грошовій, так і натуральній формах, а також доходи у вигляді матеріальної вигоди.

При отриманні фізичною особою доходу від організацій і індивідуальних підприємців в натуральній формі (оплата за фізичну особу комунальних послуг, виконані для нього роботи та надані послуги на безоплатній основі, отримані товари і т.д.) податкова база визначається виходячи з цін відповідних товарів (робіт , послуг), які визначаються з відповідно до ст. 40 НК РФ (включаючи ПДВ, акцизи, податок з продажу).

Під матеріальною вигодою розуміється вигода, отримана:

а) від економії на відсотках за користування фізичною особою позиковими засобами. При отриманні позикових коштів у рублях матеріальна вигода виникає в разі перевищення суми відсотків, обчисленої виходячи з 3 / 4 ставки рефінансування ЦБ Росії, встановленої на дату отримання таких коштів, над сумою відсотків, обчисленої виходячи з умов договору. При отриманні позики в іноземній валюті матеріальна вигода виникає при перевищенні суми відсотків, обчисленої виходячи з 9% річних, над сумою відсотків, обчисленої виходячи з умов договору.

Приклад, у вересні минулого року ТОВ «Гідросервіс» надав головному інженеру позику Тетерін С.П в сумі 10 000 руб. строком на один місяць. Відповідно до умов договору погашення позики і відсотків по ньому з розрахунку 12% річних здійснюється в октябре2006 р. Ставка рефінансування на момент надання позики склала 25%.

Сума відсотків обчислена виходячи зі ставки, встановленої договором, склала:

10 000 руб. * 12% / 12 міс. = 100 руб.

Сума відсотків, обчислена виходячи з 3 / 4 ставки рефінансування ЦБ Росії, встановленої на момент надання позики дорівнює:

10 000 руб. * 25% * 3 \ 4 / 12 міс. = 156 руб.

Сума матеріальної вигоди, що підлягає оподаткуванню за підсумками жовтня 2006 р., склала:

156 руб. - 100 руб. = 56 руб.;

б) від придбання товарів (робіт, послуг) у фізичних осіб відповідно до цивільно-правовим договором, у організацій і індивідуальних підприємців, які є взаємозалежними по відношенню до платника податків;

в) від придбання цінних паперів. Розмір такої матеріальної вигоди визначається як перевищення ринкової вартості цінних паперів над сумою фактичних витрат платника податку на їх придбання.

Об'єктом оподаткування для фізичних осіб, які не є податковими резидентами РФ, виступає дохід, отриманий від джерел у РФ.

Податковим періодом визнається календарний рік. Датою фактичного отримання доходу служить: день виплати доходу, у тому числі перерахування доходу на рахунки платника податків у банках або за його дорученням на рахунки третіх осіб - при отриманні доходів у грошовій формі (крім заробітної плати); день передачі доходів у натуральній формі - при отриманні доходів у натуральній формі; день сплати платником податків відсотків за отриманими позиковими коштами, придбання товарів (робіт, послуг) або цінних паперів - при отриманні доходів у вигляді матеріальної вигоди; останній день місяця, за який працівникові нараховано дохід за виконані трудові зобов'язання відповідно до трудового договором, - при отриманні доходу у вигляді заробітної плати.

Не підлягають оподаткуванню (звільняються від оподаткування) такі види доходів фізичних осіб: допомога по вагітності та пологах, допомоги по безробіттю; державні пенсії, призначені у порядку, встановленому чинним законодавством; вихідна допомога при звільненні працівників у зв'язку з ліквідацією організації або скороченням штатів; суми одноразової матеріальної допомоги незалежно від розміру, що надається в зв'язку зі стихійними лихами, терористичними актами, на поховання, а в інших випадках - не більше 2000 руб. за податковий період (календарний рік); вартість подарунків, отриманих від організацій або індивідуальних підприємців, але не більше 2000 руб. на рік; аліменти, одержувані платниками податків, та інші доходи відповідно до ст. 217 НК РФ.

Для цілей оподаткування дохід, отриманий фізичною особою у календарному році, зменшується на певні суми - податкові відрахування. Ці відрахування поділені на чотири групи: стандартні, соціальні, майнові та професійні податкові відрахування. (18)

Стандартні податкові відрахування - щомісячні відрахування з доходів у розмірі 600, 400, 500 і 3 000 крб., Право на які мають окремі категорії платників податків (табл. 2.2)

Таблиця 2.2. Податкові відрахування, що надаються Податковим кодексом РФ з податку на доходи фізичних осіб

Розміри податкових вирахувань

Категорії платників податків (підпункти 1, 2, 3, 4 пункту 1 статті 218 «Стандартні податкові відрахування»)

Терміни дії наданих вирахувань

1. У розмірі 3000 руб. за кожен місяць


2. У розмірі 500 руб. за кожен місяць3. У розмірі 400 руб. за кожен місяць


4. У розмірі 600 руб. за кожен місяць

Інваліди-чорнобильці, інваліди ВВВ, інваліди з числа військовослужбовців, які стали інвалідами I, П, III груп внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних при захисті СРСР, РФ або при виконанні інших обов'язків військової служби і т.д.

Герої Радянського Союзу і Герої Російської Федерації, особи, нагороджених орденом Слави трьох ступенів; учасники ВВВ; інваліди з дитинства та інваліди I і II груп, особи, які виконували інтернаціональний обов'язок в Республіці Афганістан та інших країнах, в яких велися бойові дії і т.д .

Фізичні особи, які не мають спеціальних пільг. Діє до місяця, в якому дохід, обчислений наростаючим підсумком з початку календарного року, перевищив 20 000 руб. Починаючи з місяця, в якому дохід перевищив 20 000 руб. податкове вирахування не застосовується.

за кожний місяць податкового періоду встановлюється на кожну дитину у віці до 18 років, а на кожного учня денної форми навчання, аспіранта, студента, курсанта у віці до 24 років у батьків і (або) подружжя, опікунів або піклувальників.

Безстроково

Безстроково


Діє до місяця, в якому дохід, обчислений наростаючим підсумком з початку календарного року, перевищив 20000 руб.

Діє до місяця, в якому дохід, обчислений наростаючим підсумком з початку календарного року, перевищив 20000 руб. (14)

Вдовам (вдівцям), одиноким батькам, опікунам або піклувальникам податкове вирахування витрат на дітей надається у подвійному розмірі. Відрахування на утримання утриманців з 2001 р. не надаються.

Якщо платник податку має право більш ніж на один стандартний вирахування (крім витрат на утримання дітей), то йому надається тільки один максимальний з них.

При зміні фізичною особою протягом календарного року місця роботи стандартні податкові відрахування за новим місцем роботи надаються з урахуванням доходу, отриманого з початку податкового періоду за іншим місцем роботи, в якому платнику податку надавалися податкові відрахування. Сума отриманого доходу підтверджується довідкою про отриманих платником податку доходи за старим місцем роботи.

Соціальні, майнові та професійні податкові відрахування надаються на підставі письмової заяви платника податків при подачі ним податковій декларації до податкового органу після закінчення календарного року. Податкова декларація подається не пізніше 30 квітня року, наступного за звітним.

До числа соціальних відрахувань віднесений відрахування в сумі доходів, що перераховуються фізичною особою на благодійні цілі у вигляді грошової допомоги організаціям науки, культури, освіти; охорони здоров'я і соціального забезпечення, частково або повністю фінансуються з коштів відповідних бюджетів; фізкультурно-спортивним організаціям, освітнім та дошкільним установам на потреби фізичного виховання громадян і утримання спортивних команд. Сума зазначених відрахувань не повинна перевищувати 25% від суми річного доходу фізичної особи.

Майнові податкові відрахування - це зменшення доходу на суми, отримані платником податку від продажу свого майна, а також на суми, витрачені ним на придбання (будівництво) житла. Порядок надання майнових вирахувань викладений у ст. 220 НК РФ.

Професійні податкові відрахування (ст. 221 НК РФ) мають: індивідуальні підприємці без утворення юридичної особи; приватні нотаріуси та інші особи; займаються приватною практикою; платники податків, які отримують доходи від виконання робіт (надання послуг) за договорами цивільно-правового характеру; платники податків, які отримують авторські винагороди чи винагороди за створення, виконання або інше використання творів науки, літератури і мистецтва, винагороди авторам відкриттів, винаходів і промислових зразків.

Податкова ставка на доходи фізичних осіб встановлена ​​в розмірі 13% (п. 1 ст. 224 НК РФ). Однак для оподаткування деяких видів доходів встановлюються спеціальні ставки податку. За ставкою 35% оподатковуються: виграші, виплачені організаторами лотерей, тоталізаторів і інших заснованих на ризику ігор, вартість будь-яких виграшів та призів, одержуваних у проведених конкурсах, іграх та інших заходах з метою реклами товарів, робіт і послуг, в частині, що перевищує 2000 рублів на рік; суми перевищення страхових виплат, отриманих за договорами добровільного страхування, укладеним на термін менше п'яти років; над сумами внесених фізичними особами страхових внесків, збільшеними на ставку рефінансування ЦБ Росії на момент укладання договору страхування; суми процентних доходів по внесках в банках в частині перевищення суми, розрахованої виходячи з 3 / 4 ставки рефінансування ЦБ Росії, що діє протягом періоду, за який нараховані відсотки, по карбованцевих внесках і 9% річних за вкладами в іноземній валюті; суми економії на відсотках при отриманні платниками податків позикових коштів. Податкова ставка в розмірі 30% встановлено для: дивідендів; доходів, одержуваних фізичними особами, які не є податковими резидентами РФ. (2)

Податкові відрахування надаються тільки за письмовою заявою працівника.

Приклад. Газоелектрозварювальник Семенову В.І. у вересні 2006 року за серпень 2006 року була нарахована заробітна плата в сумі 12000 руб. Семенов В.І. подав до бухгалтерії заяву про надання стандартного відрахування в розмірі 400 руб. в місяць.

Податок на доходи за серпень склав:

(12000 руб. - 400 руб.) * 13% / 100% = 1508 руб.

У бухгалтерському обліку суми ПДФО відображаються на рахунку 68 «Розрахунки по податках і зборах» на спеціальному субрахунку «Розрахунки з податку на доходи фізичних осіб». Кредитове сальдо субрахунка 68 «Розрахунки з податку на доходи фізичних осіб» свідчить про заборгованість організації перед бюджетом; оборот по дебету показує суми податку, перераховані до бюджету в погашення заборгованості, оборот по кредиту відображає суми утриманого податку із заробітної плати працівників організації.

Утриманий із заробітної плати податок відображається проводкою:

Д-т 70 «Розрахунки з персоналом з оплати праці»

К-т 68 «Розрахунки з податків і зборів».

Перерахування податку до бюджету -

Д-т 68 «Розрахунки по податках і зборах»

К-т 51 «Розрахункові рахунки».

Нараховані та утримані суми аліментів відображаються на рахунку 76 «Розрахунки з різними дебіторами і кредиторами» на субрахунку «Виконавчі листи». При цьому робляться такі проводки:

Утримано суми за виконавчими листами -

Д-т 70 «Розрахунки з персоналом з оплати праці»

К-т 76 «Розрахунки з різними дебіторами і кредиторами», субрахунок «Виконавчі листи».

Аліменти видано стягувачеві готівкою з каси організації -

Д-т 76 «Розрахунки з різними дебіторами і кредиторами», субрахунок «Виконавчі листи»

К-т 59 «Каса».

Аліменти перераховані платіжним дорученням на рахунок стягувача у відділення банку -

Д-т 76 «Розрахунки з різними дебіторами і кредиторами», субрахунок «Виконавчі листи»

К-т 51 «Розрахункові рахунки».

Інші утримання з заробітної плати відображаються бухгалтерськими записами:

Утримано з винуватців браку -

Д-т 70 «Розрахунки з персоналом з оплати праці»

К-т 28 «Брак у виробництві».

Стягнуто з працівника у відшкодування матеріального збитку -

Д-т 70 «Розрахунки з персоналом з оплати праці»

К-т 72.3 «Розрахунки з відшкодування матеріального збитку».

Утримано суми платежів за товари, продані в кредит, за наданими позиками, по позиках банків -

Д-т 70 «Розрахунки з персоналом з оплати праці»

К-т 72 «Розрахунки з відшкодування матеріального збитку» (за субрахунками). (18)

У ТОВ «Гідросервіс" мають місце наступні відрахування: борг за працівником; раніше видані плановий аванс і, зроблені в міжрозрахунковий період; в погашення заборгованості за підзвітними сумами; за шкоду, завдану виробництва; за псування, нестачу чи втрату матеріальних цінностей; за шлюб . З числа обов'язкових утримань до ТОВ «Гідросервіс» мають місце утримання у вигляді податку на доходи фізичних осіб та утримань за виконавчими листами на користь фізичних осіб, у вигляді аліментів. Податок на доходи фізичних осіб утримується з усіх співробітників.

Базою для обчислення податку є всі доходи платника податку, отримані ним як у грошовій так і в натуральній формах, і визначається бухгалтером відповідно до законодавства.

У відповідності з Податковим кодексом при визначенні розміру податкової бази бухгалтер виробляє стандартні вирахування. На 1 січня 2007 року з числа всіх стандартних вирахувань для співробітників ТОВ «Гідросервіс» використовувалися тільки два:

1) податкове вирахування в розмірі 400 рублів за кожний місяць податкового періоду.

2) податкове вирахування розмірі 600 рублів за кожний місяць податкового періоду поширюється на кожну дитину у платників податків. Цей відрахування надається на підставі письмових заяв платників податків та документів, що підтверджують право на даний вирахування

Після закінчення податкового періоду відповідальним бухгалтером складається декларація з податку на доходи фізичних осіб в цілому по підприємству, яка представляється кур'єром в податковий орган за місцем реєстрації організації не пізніше 30 квітня року, наступного за минулим податковим періодом. Податкова декларація складається шляхом ручного введення всіх необхідних даних у спеціальну програму "Платник податків ЮЛ», роздруковується у двох примірниках і зберігається на магнітному носії. До податкової інспекції надаються два примірники декларації і необхідну кількість дискет, що містять дану звітність.

Аліменти на утримання неповнолітніх дітей встановлюються у твердій грошовій сумі або у розмірі: на одну дитину - 25%, на двох дітей 33%, на трьох і більше 50% заробітку (доходу) але не менше суми встановленої законодавством. Аліменти не стягуються із сум матеріальної допомоги, одноразових допомог, компенсаційних виплат за роботу в шкідливих і екстремальних умовах та інших виплат, що не носять постійного характеру. Базою для обчислення аліментів береться сума заробітку (доходу) за вирахуванням податку на доходи з фізичних осіб.

На суму утриманих аліментів працівником бухгалтерії складається платіжне доручення і перераховується одержувачеві вказаною у виконавчому листі.

Розрахунок нарахувань страхових внесків до Пенсійного фонду РФ і Фонд соціального страхування РФ на фонд заробітної плати

ТОВ «Гідросервіс» є платником страхових внесків на обов'язкове пенсійне страхування, і Фонд соціального страхування на обов'язкове соціальне страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань.

Для обчислення суми внесків до пенсійного фонду бухгалтером використовуються таблиця 2.3 та 2.4.

Таблиця 2.3. Процентні ставки страхових внесків до Пенсійного фонду для співробітників з роком народження менш 1967

База для нарахування страхових внесків на кожного працівника наростаючим підсумком з початку року

Для чоловіків 1952 року народження і старше та жінок 1956 року народження і старше

Для чоловіків з 1953 по 1966 рік народження і жінок з 1957 по 1966 рік народження


на фінансування страхової частини трудової пенсії

на фінансування накопичувальної частини трудової пенсії

на фінансування страхової частини трудової пенсії

на фінансування накопичувальної частини трудової пенсії

До 100 000 руб.

14%

0%

12%

2%

Від 100 001 до

300 000 руб.

14 000 руб. + 7,9% з суми, що перевищує 100 000 руб.

0%

12 000 руб. + 6,8% з суми, що перевищує 100 000 руб.

2 000 крб. + 1,1% з суми, що перевищує 100 000 руб.

Від 300 000 до

600 000 руб.

29 800 руб. + 3,95% з суми, що перевищує 300 000 руб.

0%

25 600 руб. + 3,39% з суми, що перевищує 300 000 руб.

4200 руб. + 0,56% з суми, що перевищує 300 000 руб.

Понад 600 000 руб.

41 650 руб.

0%

35 770 руб.

5880 руб.

Таблиця 2.4. Процентні ставки страхових внесків до Пенсійного фонду для співробітників з роком народження починаючи з 1967 року на 2006 р.

База для нарахування страхових внесків на кожного працівника наростаючим підсумком з початку року

на фінансування страхової частини трудової пенсії

на фінансування накопичувальної частини трудової пенсії

До 100 000 руб.

10%

4%

Від 100 001 до

300 000 руб.

10 000 руб. + 5,64% з суми, що перевищує 100 000 руб.

4 000 руб. + 2,26% з суми, що перевищує 100 000 руб.

Від 300 000 до

600 000 руб.

21 280 руб. + 2,82% з суми, що перевищує 300 000 руб.

8 520 руб. + 1,13% з суми, що перевищує 300 000 руб.

Понад 600 000 руб.

41 650

11 910

Керуючись даними таблицями, бухгалтер визначає суму внесків. Після визначення суми страхових внесків для всіх трьох різних вікових груп страхові внески, що підлягають сплаті на страхову частину і на накопичувальну частину сумуються і виходять дві суми страхових внесків на страхову частину трудової пенсії в цілому і на накопичувальну частину трудової пенсії в цілому.

Сума авансового платежу по страхових внесках, що підлягає сплаті за поточний місяць, визначається з урахуванням раніше сплачених сум авансових платежів. Сплата авансових платежів проводиться щомісячно в строк, встановлений для одержання в банку коштів на оплату праці за минулий місяць, але не пізніше 15 числа місяця, наступного за місяцем, за який нараховується авансовий платіж за страховими внесками.

Дані про обчислених та сплачені суми авансових платежів ТОВ «Гідросервіс» відображає у розрахунку, яка подається не пізніше 20-го числа місяця, наступного за звітним, до податкового органу за формою затвердженою наказом МНС Росії від 27.10.04 № БГ-3-05/51 [8].

Баланс на початок і кінець звітного періоду

АКТИВ

Код показника

На початок звітного року

На кінець
звітного періоду

I. Необоротні активи
Нематеріальні активи

110

23 110

23 110

Основні засоби

120

4 389 473

4 500 288

Незавершене будівництво

130Прибуткові вкладення в матеріальні
цінності

135Довгострокові фінансові вкладення

140Відкладені податкові активи

145Інші необоротні активи

150РАЗОМ по розділу I

190

4 412 583

4 523 398

II. ОБОРОТНІ АКТИВИ
Запаси

210в тому числі:
сировину, матеріали та інші
аналогічні цінності


154 301

476 350

тварини на вирощуванні та відгодівлі
витрати в незавершеному
виробництві


50 000


готова продукція і товари для
перепродажу32 243

товари відвантажені


150 000

150 000

витрати майбутніх періодів170 440

інші запаси і витрати
Податок на додану вартість за
придбаним цінностям

220

7 100

21 216

Дебіторська заборгованість (платежі по
яку очікуються більш ніж через 12
місяців після звітної дати)

230в тому числі покупці і замовники
Дебіторська заборгованість (платежі по
яку очікують протягом 12
місяців після звітної дати)

240

650 180

39 012

в тому числі покупці і замовники1 207 200

Короткострокові фінансові вкладення

250

130 500

130 500

Грошові кошти

260

1 760 240

1 313 278

Інші оборотні активи

270РАЗОМ по розділу II

290

2 252 321

3 540 239

БАЛАНС

300

7 314 904

8 063 635

ПАСИВ

Код
поки -
показника

На початок
звітного
періоду

На кінець
звітного
періоду

1

2

3

4

III. КАПІТАЛ І РЕЗЕРВИ

Статутний капітал

4106 569 5286 569 528

Власні акції, викуплені в
акціонерів
Додатковий капітал

420Резервний капітал

430в тому числі:
резерви, утворені в
відповідно до законодавства
резерви, утворені в
відповідно до установчих
документами
Нерозподілений прибуток (непокритий
збиток)

470

339 776

693 364

РАЗОМ по розділу III

490

6 909 304

7 262 892

IV. ДОВГОСТРОКОВІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

Позики і кредити

510Відкладені податкові зобов'язання

515Інші довгострокові зобов'язання

520РАЗОМ за розділом IV

590V. КОРОТКОСТРОКОВІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ
Позики і кредити

610

12 000

21 000

Кредиторська заборгованість

620в тому числі: постачальники і підрядчики


7 600

98 046

заборгованість перед персоналом
організації340 000


347 626

заборгованість перед державними позабюджетними фондами116 560

заборгованість з податків і зборів


46 000

194 305

інші кредитори
Заборгованість перед учасниками
(Засновниками) по виплаті доходів

630


3 606

Доходи майбутніх періодів

640


19 600

Резерви майбутніх витрат

650Інші короткострокові зобов'язання

660РАЗОМ по розділу V

690

405 600

800 743

БАЛАНС

700

7 314 904

8 063 635

Висновок

Розглянувши докладно систему оплати праці в РФ, можна зробити наступні висновки:

1) її реформування йде в напрямку оплати витрачених зусиль, враховуючи все різноманіття форм праці, а право підприємств самостійно формувати політику оплати і організовувати бухгалтерський облік, дозволяють досить точно відображати витрачена праця й оплачувати його;

2) витрати на оплату праці в РФ, завдяки діючому законодавству враховуються досить повно і адекватно, але законодавчі акти у деяких частинах потребують переробки;

3) чітко поставлений бухгалтерський облік витрат на оплату праці дозволить уникнути появи помилок у визначенні сум до нарахування та невірного відображення бухгалтерського обліку, оподатковуваної бази.

При розрахунку заробітної плати підприємства всіх форм власності повинні керуватися нормами чинного трудового законодавства. Усередині підприємства питання оплати праці регулюються укладеним колективним договором (угодою) між адміністрацією підприємства і трудовим колективом або окремими положеннями з оплати праці. Положення таких документів не можуть суперечити положенням трудового законодавства.

У ході дослідження ТОВ «Гідросервіс», для досягнення поставлених цілей даної курсової роботи, були виконані наступні завдання:

1) визначено сутність заробітної плати;

2) розглянуті існуючі форми і системи оплати праці, порядок нарахування деяких видів заробітної плати і те, як ці форми і системи застосовуються на обстежуваному підприємстві;

3) був розглянутий облік заробітної плати, утримань і відрахувань із заробітної плати працівників, їх відображення на рахунках бухгалтерського обліку.

Під поняттям заробітної плати розуміється винагорода за працю залежно від кваліфікації працівника, складності, кількості, якості та умов виконуваної роботи, а також виплати компенсаційного і стимулюючого характеру (ст. 129 гл. 20 ТК РФ).

У ТОВ «Гідросевріс» використовується погодинна оплата праці.

Облік праці та заробітної плати у ТОВ «Гідросервіс» здійснюється відповідно до нормативно-правовими документами, регулюючими оплату праці. До їх числа відносяться цивільний, трудовий, податковий кодекси, федеральні закони, укази Президента і т.д., номери і дати затвердження яких відзначалися за текстом. У відповідності з цими документами на підприємстві визначають форми і системи оплати праці, порядок її нарахування та виплати, різноманітні відрахування і утримання із заробітної плати.

У даній роботі був вивчений порядок документального відображення трудових відносин та обліку нарахування заробітної плати працівників ТОВ «Гідросервіс».

При вивченні порядку відображення в обліку відрахувань у різні фонди та утримань, вироблених з заробітної плати, було відзначено, що з 01.01.2003 р. ТОВ «Гідросервіс» перейшло на спрощену систему оподаткування (ст. 346 гл. 26 НК РФ, Федеральний закон № 104-ФЗ від 24.07.2002 р.), яка передбачає заміну сплати податку на прибуток організацій, податку на майно організацій і єдиного соціального податку сплатою єдиного податку, що обчислюється за результатами господарської діяльності за податковий період.

Утримання із заробітної плати у ТОВ «Гідросервіс» виробляються в стандартному порядку.

Особлива увага приділялася синтетичному обліку розрахунків з оплати праці, правильності відображення в бухгалтерському обліку операцій нарахування заробітної плати, інших виплат та утримань з нарахованих виплат на основі складання окремих кореспонденцій рахунків з фактичними цифровими даними.

Список використаної літератури

1). Цивільний кодекс Російської Федерації частина. - СПб.: «Видавничий дім Герда», 2002.

2). Податковий кодекс Російської Федерації. Частина друга - 9-е изд. - М.: «Ось-89», 2004.

3). Трудовий кодекс Російської Федерації від 01.02.2002 р.

4). Федеральний закон від 29 червня 2004 р. № 58-ФЗ «Про систему державної служби Російської Федерації».

5). Федеральний закон від 24 липня 2002 р. № 104-ФЗ «Про внесення змін і доповнень у частину другу Податкового кодексу Російської Федерації і деякі інші акти законодавства російської федерації, а також про визнання такими, що втратили чинність окремих актів законодавства російської федерації про податки і збори».

6). Федеральний закон від 31 грудня 2002 р. № 190-ФЗ «Про забезпечення по обов'язковому соціальному страхуванню громадян, що працюють в організаціях і у індивідуальних підприємців, які застосовують спеціальні податкові режими».

7). Постанова Державного комітету РФ за статистикою від 05 січня 2004 р. № 1 «Про затвердження уніфікованих форм документації з обліку праці та її оплати».

8). Наказ МНС України від 27 жовтня 2004 р. № БГ-3-05/51 «Про затвердження форми розрахунку по авансових платежах по страхових внесках на обов'язкове пенсійне страхування та порядку її заповнення».

9). Журнал «Нормативні документи для бухгалтера» № 4, лютий 2004 р., стор 67

10) Астахов В.П. Бухгалтерський (фінансовий) облік: Навчальний посібник. Серія «Економіка та управління». Ростов н / Д: Видавничий центр «МарТ», 2002.

11) Богаченко В.М., Кирилова Н.А., Ханова М.М. Бухгалтерський облік: Навчальний посібник. - Ростов н / Д: вид-во «Фенікс», 2004.

12) Бухгалтерський облік: Підручник / А.С. Бакаєв, П.С. Безруких, І.Д. Врублевський і ін; Під ред. П.С. Безруких. - 5-е вид., Перераб. і доп. - М.: Бухгалтерський облік, 2004.

13) Бухгалтерський облік: Підручник для вузів / Під ред. проф. Ю.А. Бабаєва. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2002.

14). Гаріфулін К.М., Івашкевич В.Б. Бухгалтерський фінансовий облік: Навчальний посібник. - Казань; Вид-во КФЕН, 2002.

15). Дудченко О.Н. ЗАРПЛАТА: розрахунок та облік. Навчально-практичний посібник. - М.: Видавництво «Іспит», 2004.

16). Жмінько С.І. Фінансовий облік на підприємствах. - Ростов н / Д: вид-во «Фенікс», 1998.

17). Керімов В.Е. Бухгалтерський фінансовий облік: Підручник. - М.: Видавничо-торгова корпорація «Дашков і К о, 2006.

18). Кондраков М.П.: Підручник. - М.: ИНФРА-М, 2006.

19). Лабораторний практикум з бухгалтерського обліку: навч. посібник / Е.А. Мизиковский, Є.М. Єлманова, Є.В. Пуреховская; під ред. Д-ра екон. Наук, проф. Е.А. Мизиковский. - М.: Економіст, 2005.

20) Полонський Ю.Д. Спрощена система оподаткування. - 5-е вид. перераб. і доп. - М.: «Ось-89», 2004.

21) Фінансовий облік: Підручник / За ред. проф. В.Г. Гетьмана. - 2-е вид., Перераб. і доп. - М.: Фінанси і статистика, 2004.

22). Чебюрюкова В.В. Бухгалтерський облік. Типові проводки. Складання та аналіз звітності. Особливості для малого бізнесу: практ. посібник. - М.: ТК Велбі, Вид-во Проспект, 2004

Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Бухгалтерія | Курсова
265.1кб. | скачати


Схожі роботи:
Склад фонду оплати праці і виплат соціального характеру облік розрахунків з персоналом з оплати
Облік розрахунків з персоналом з оплати праці
Облік праці заробітної плати та розрахунків з персоналом з оплати праці
Облік розрахунків з персоналом з оплати праці 2 Нормативні і
Бухгалтерський облік розрахунків з персоналом з оплати праці 2
Бухгалтерський облік розрахунків з персоналом з оплати праці
Облік і аналіз розрахунків з персоналом з оплати праці
Облік розрахунків з персоналом з оплати праці 2 Оформлення трудових
© Усі права захищені
написати до нас