Облік розрахунків з бюджетом

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

Зміст
1. Облік розрахунків з бюджетом по податках 3
2. Облік розрахунків по соціальному страхуванню і забезпеченню 15
Список літератури
Необхідність ведення податкового обліку в організаціях продиктована тим, що обчислити податкову базу тільки за правилами ведення бухгалтерського обліку на даний час неможливо. Стаття 113 Податкового Кодексу РФ встановлює загальні положення організації податкового обліку. Платники податків обчислюють податкову базу по всіх видах податків на підставі даних первинних документів бухгалтерського обліку. Якщо норми відображення господарських операцій або обліку об'єктів для обчислення податкової бази, з якого-небудь податку відрізняються від правил бухгалтерського обліку, виникає необхідність застосування системи податкового обліку.
Податковий облік на підприємстві ведеться відповідно до методологічними засадами і правилами, встановленими НК РФ.
1. Облік розрахунків з бюджетом по податках
Відповідно до першої частиною податкового Кодексу РФ податки Російської Федерації поділяються на три групи: федеральні, регіональні і місцеві.
Федеральні податки визначаються законодавством країни і є єдиними на всій її території. Ці податки можуть зараховуватися до бюджетів різних рівнів. До них відносять, наприклад: ПДВ, водний податок, федеральні ліцензійні збори і т.д.
Регіональні податки, їх відмітною рисою є встановлення елементів податку відповідно до законодавства країни та законодавчими актами її суб'єктів. Прикладом таких податків можуть бути податку на гральний бізнес, регіональні ліцензійні збори і т.д.
Місцеві податки, які вводяться місцевими органами влади відповідно до законодавства країни. Прикладами таких податків можуть служити земельний податок, податок на рекламу, місцеві ліцензійні збори.
Сплата багатьох податків (ПДВ, акцизи, податок на доходи фізичних осіб і т.д.) регламентується 2 частиною Податкового кодексу РФ. По кожному податку встановлюються:
· Об'єкт оподаткування;
· Податкова база;
· Податковий період;
· Податкова ставка;
· Порядок обчислення податку;
· Порядок і терміни сплати податку;
· Податкові пільги.
Для узагальнення інформації про розрахунки з бюджетами з податків і зборів, що сплачуються організацією, і податкам з працівниками цієї організації призначений рахунок 68 «Розрахунки з податків і зборів».
Рахунок 68 «Розрахунки по податках і зборах» кредитується на суми, належні за податковим деклараціям (розрахунками) до внеску до бюджетів (у кореспонденції з рахунком 99 - на суму податку на прибуток, з рахунком 70 «розрахунки з персоналом по оплаті праці» - на суму податку на доходи фізичних осіб і т.д.)
За дебетом рахунка 68 відображаються суми, фактично перераховані до бюджету, а також суми ПДВ, списані з рахунку 19 «Податок на додану вартість по придбаних цінностях".
Відособлене місце в системі податкового законодавства займає єдиний податок на поставлений дохід для певних видів діяльності в системі малого підприємництва. Поставлений дохід визнається потенційно можливий валовий дохід платника цього податку за винятком можливо необхідних витрат, підтверджених документально.
Платниками цього податку виступають юридичні та фізичні особи, які здійснюють підприємницьку діяльність у певних сферах (бухгалтерські, аудиторські, транспортні в інші послуги), для яких встановлена ​​строго фіксована чисельність.
Якщо організація або підприємець мають декілька торгових точок чи інших місць здійснення своєї діяльності, то розрахунок суми єдиного податку подається по кожному з таких місць.
Податковий період з єдиного податку визначено в один квартал. Сума єдиного податку обчислюється з урахуванням ставки, значення базової вигідності, числа фізичних показників, що впливають на результати підприємницької діяльності, що знижують (підвищують) коефіцієнтів базової прибутковості, що встановлюються в залежності від конкретних умов господарювання (місця здійснення - центр, околиця, сезонних, добових роботи та пр.).
На суму обчисленого єдиного податку на поставлений дохід в обліку складається бухгалтерська проводка:
Дебет 99 «Прибутки та збитки»
Кредит 68 «Розрахунки по податках і зборах»
Субрахунок 2 «Розрахунки за єдиним податком на поставлений дохід».
Погашення заборгованості з цього податку проводиться щомісячно у вигляді авансового платежу в розмірі 100% суми єдиного податку за календарний місяць. Згідно з випискою банку на суму перерахування в обліку робиться запис:
Дебет 68 «Розрахунки по податках і зборах»
Субрахунок 2 «Розрахунки за єдиним податком на поставлений дохід»
Кредит 51 «Розрахункові рахунки».
Терміни сплати встановлюються законодавчими органами суб'єктів РФ.
Із загального розміру сплаченого податку 25% зараховуються у федеральний бюджет, в тому числі 4% - у Федеральний дорожній фонду РФ.
Синтетичний облік розрахунків з бюджетом ведеться по рахунку 68 - у журналі-ордері № 8. В умовах ведення автоматизованого обліку складається відповідна машинограмме за видами платежів. Розмір їх регулюється законодавством на федеральному або місцевому рівні із зазначенням термінів погашення. В кінці року суми платежів відповідно до зробленими розрахунками коректуються: недонарахованих суми нараховуються, зайво внесені зараховуються в рахунок чергових платежів або підлягають поверненню.
Аналітичний облік за рахунком 68 ведеться за видами податків.
Облік розрахунків з податку на додану вартість. Для відображення в бухгалтерському обліку господарських операцій, пов'язаних з ПДВ, призначаються рахунок 19 «Податок на додану вартість по придбаним цінностям» і рахунок 68 «Розрахунки з податків і зборів», субрахунок «Розрахунки з податку на додану вартість ». Рахунок 19 має такі субрахунки:
· 1 «Податок на додану вартість при придбанні основних засобів»;
· 2 «Податок на додану вартість по придбаних нематеріальних активів»;
· 3 «Податок на додану вартість по придбаних матеріально-виробничих запасів».
За дебетом рахунка 19 по відповідних субрахунках організація-замовник відображає суми податку за об'єктом придбання матеріальних ресурсів, основних засобів, нематеріальних активів в кореспонденції з кредитом рахунків 60 «Розрахунки з постачальниками і підрядниками», 76 «Розрахунки з різними дебіторами і кредиторами» та ін
За основними засобами, нематеріальних активів і МПЗ після їх прийняття на облік сума ПДВ, врахована на рахунку 19, списується з кредиту цього рахунку в залежності від напрямку використання придбаних об'єктів в дебет рахунків:
· 68 «Розрахунки з податків і зборів» (при виробничому використанні);
· Обліку джерел покриття витрат на невиробничі потреби (29,91, 86) - при використанні на невиробничі потреби;
· 91 «Інші доходи і витрати» - під час продажу цього майна. Суми податку за основними засобами, нематеріальних активів, іншому майну, а також з товарів і матеріальних ресурсів (робіт, послуг), підлягає використанню при виготовленні продукції та здійсненні операцій, звільнених від податку, списують в дебет рахунків обліку витрат на виробництво (20 «Основне виробництво », 23« Допоміжні виробництва »та інших), а за основними засобами та нематеріальними активами - враховують разом з витратами на їх придбання.
При продажу продукції або іншого майна обчислена сума податку відображається за дебетом рахунків 90 «Продажі» і 91 «Інші доходи і витрати» і кредиту рахунку 68, субрахунок «Розрахунки з податку на додану вартість» (при продажу «по відвантаженню»), або рахунки 6 «Розрахунки з різними дебіторами і кредиторами» (при продажу «по оплаті»). При використанні рахунки 76 сума ПДВ як заборгованість перед бюджетом буде нарахована після оплати продукції покупцем (дебет рахунку 76, кредит рахунку 68). Погашення заборгованості перед бюджетом з ПДВ відображається за дебетом рахунка 68 і кредитом рахунків обліку грошових коштів.
Облік акцизів здійснюється в основному аналогічно обліку ПДВ з використанням рахунків 19 і 68.
Облік розрахунків з податку на прибуток. Порядок обліку розрахунків з податку на прибуток визначено ПБО 18/02. Даним ПБО в облікову практику введено дев'ять нових показників, кожен з яких збільшує або зменшує оподатковуваний податком прибуток або підлягає сплаті податок:
· Постійні різниці;
· Тимчасові різниці;
· Постійні податкові зобов'язання;
· Відкладений податок на прибуток;
· Відкладені податкові активи;
· Відкладені податкові зобов'язання;
· Умовний дохід;
· Умовний витрата;
· Поточний податок на прибуток.
Постійні різниці - це доходи і витрати, які враховуються в бухгалтерському обліку, але вони не приймаються до уваги в податковому обліку. До постійних різницями відносять:
· Суми перевищення фактичних витрат, що відображаються в бухгалтерському обліку, над витратами за нормами, які застосовуються для цілей оподаткування (за добовим, представницьких витрат, витрат по деяких видах добровільного страхування і деяких видах реклами, відсотків по позиках і кредитах);
· Витрати з безоплатної передачі майна;
· Збиток, перенесений на майбутнє, але який після закінчення часу не може бути прийнятий для цілей оподаткування;
· Інші види постійних різниць.
За безоплатно переданого майна величина постійних різниць визначається підсумовуванням вартості переданого майна з витратами, пов'язаними з цією передачею.
При визначенні постійної різниці по збитку, перенесеного на майбутнє, слід мати на увазі, що відповідно до ст. 283 HК РФ організації можуть зменшувати оподатковуваний прибуток на суму раніше отриманого збитку протягом 10 років, у розмірі до 30% Підсумкової бази щорічно. Після закінчення 10 років залишився збиток враховується в якості постійної різниці.
Постійні різниці можуть враховуватися за первинними документами, в бухгалтерських регістрах або в іншому порядку, визначеному організацією самостійно. Проте в аналітичному обліку вони повинні відображатися окремо. Для відокремленого обліку постійних різниць доцільно відкрити два субрахунки з обліку нормованих витрат (для обліку витрат у межах норм та обліку понаднормативних витрат). У цьому випадку за представницьких витрат будуть складені два бухгалтерські записи.
Дебет рахунку 26 «Загальногосподарські витрати»,
субрахунок «Витрати без постійних різниць"
Кредит рахунку 76 «Розрахунок з різними дебіторами і кредиторами»
Дебет рахунку 26, субрахунок «Постійні різниці»
Кредит рахунку 76
Постійне податкове зобов'язання - це податок на прибуток за постійною різниці. Сума цього зобов'язання визначається множенням величини постійної різниці на ставку податку на прибуток і обліковується на субрахунку «Постійне податкове зобов'язання» рахунку 99 «Прибутки та збитки».
Тимчасові різниці - це доходи і витрати, які формують бухгалтерський прибуток або збиток в одному звітному періоді, а податкову базу по податку на прибуток - в інших звітних періодах. Зазначені різниці визнаються в бухгалтерському та податковому обліку в різних звітних періодах.
Тимчасові різниці при формуванні податку на прибуток приводять до утворення відкладеного податку на прибуток, тобто суми, яка збільшує або зменшує податок на прибуток, що підлягає сплаті у наступних звітних періодах.
Тимчасові різниці, в залежності від характеру їх впливу на оподатковуваний прибуток, діляться на два види:
· Віднімаються;
· Оподатковувані.
Тимчасові різниці - це доходи і витрати, що зменшують обліковий прибуток у поточному звітному періоді, а оподатковуваний прибуток - в наступних звітних періодах. Вони утворюються в наступних випадках:
· При використанні різних методів амортизації за амортизируемим активів в бухгалтерському та податковому обліку;
· При різних способах визнання комерційних і управлінських витрат;
· При наявності збитку, перенесеного на майбутнє;
· З кредиторської заборгованості за придбані товари (роботи, послуги) в організаціях, які визнають доходи і витрати касовим методом;
· В інших випадках.
При використанні різних методів нарахування амортизації по амортизируемим активів тимчасова різниця виникає в тому випадку, якщо сума нарахованої амортизації у бухгалтерському обліку перевищує суму амортизації, обчислену в податковому обліку.
Як вже зазначалося, тимчасові різниці при формуванні оподатковуваного прибутку призводять до утворення відкладеного податку на прибуток, який має зменшити суму податку на прибуток, що підлягає сплаті у наступних звітних періодах.
Оподатковувані тимчасові різниці - це доходи і витрати, що збільшують обліковий прибуток у поточному звітному періоді, а оподатковуваний прибуток - в наступних звітних періодах.
Оподатковувані тимчасові різниці виникають при:
· Використанні різних способів нарахування амортизації у бухгалтерському та податковому обліку (коли сума амортизації у бухгалтерському обліку менше, ніж у податковому обліку);
· Різних способах визнання виручки і процентних доходів у бухгалтерському та податковому обліку в організаціях, які визнають доходи і витрати касовим методом;
· Інших аналогічних відмінностях.
Оподатковувані тимчасові різниці при формуванні оподатковуваного прибутку призводять до утворення відкладеного податку на прибуток, що підлягає до сплати в наступних звітних періодах.
У бухгалтерському обліку тимчасові різниці і оподатковувані тимчасові різниці враховуються окремо на окремих субрахунках рахунків активів і зобов'язань, використаних для обліку відповідних операцій.
Відстрочений податковий актив - це частина відкладеного податку на прибуток, яка повинна зменшити податок на прибуток в наступних звітних періодах. Суму відкладеного податкового активу визначають множенням тимчасовою різниці на ставку податку на прибуток.
У Відкладені податкові активи відображаються в бухгалтерському обліку по всім тимчасові різниці, за винятком тимчасових різниць, за якими існує ймовірність того, що вони не будуть зменшені або погашені в наступних звітних періодах. У Відкладені податкові активи відображаються в бухгалтерському обліку на окремому синтетичному рахунку 09 «Відстрочені податкові активи».
За дебетом рахунка 09 «Відстрочені податкові активи» в кореспонденції з кредитом рахунка 68 «Розрахунки по податках і зборах" відображається відстрочений податковий актив, що збільшує величину умовного витрати звітного періоду.
За відкладеного податкового активу може бути складена наступна бухгалтерська проводка:
Дебет рахунку 09 «Відстрочені податкові активи».
Кредит рахунку 68 «Розрахунки з бюджетом», субрахунок «Розрахунки з податку на прибуток».
За кредитом рахунку 09 «Відстрочені податкові активи» в кореспонденції з дебетом рахунка 68 «Розрахунки по податках і зборах" відображається зменшення або повне погашення відкладених податкових активів у рахунок зменшення умовного витрат (доходу) звітного періоду.
При вибутті відповідних активів відкладені податкові активи з них також повинні списуватися. Якщо придбані за даними прикладу 4 основні кошти через рік їх експлуатації продані, то відстрочений податковий актив (сумі 6400 руб. Також має бути списаний в дебет рахунку 99 «Прибутки та збитки» з кредиту рахунку 09 «Відстрочені податкові активи». Аналітичний облік відстрочених податкових активів ведеться за ідам активів або зобов'язань, в оцінці яких виникла тимчасова різниця.
Відкладені податкові зобов'язання - це частина відкладеного податку на прибуток, яка повинна призвести до збільшення податку в наступні звітні періоди. Вони зізнаються в тім звітному періоді, в якому виникають оподатковувані тимчасові різниці.
Величина відкладених податкових зобов'язань визначається множенням суми оподатковуваних тимчасових різниць, що виникли у звітному періоді, на встановлену ставку податку на прибуток.
Для синтетичного обліку відкладених податкових зобов'язань використовують рахунок 77 «Відстрочені податкові зобов'язання». Виникнення відкладених податкових зобов'язань оформляють бухгалтерським записом:
Дебет рахунок 68 «Розрахунки з податків і зборів», субрахунок «Розрахунки з податку на прибуток»
Кредит рахунку 77 «Відстрочені податкові зобов'язання».
Аналітичний облік відстрочених податкових зобов'язань здійснюють за видами активів і зобов'язань, за якими виникла тимчасова різниця.
У міру зменшення або повного погашення оподатковуваних тимчасових різниць в наступних звітних періодах відповідно зменшуються або погашаються відкладені податкові зобов'язання. За цими операціями дебетують рахунок 77 «Відстрочені податкові зобов'язання» і кредитують рахунок 68 «Розрахунки з податків і зборів», субрахунок «Розрахунки з податку на прибуток».
Відкладене податкової зобов'язання при вибутті об'єкта активу або виду зобов'язання, на якій воно було нараховано, списується з дебету рахунку 77 «Відстрочені податкові зобов'язання» в кредит рахунку 99 «Прибутки та збитки».
Якщо деякі активи, щодо яких виникли оподатковувані тимчасові різниці і відкладені податкові зобов'язання, в організацію не надходять, то збільшення оподатковуваного прибутку в звітному і наступних звітних періодах не відбувається. Відстрочене податкове зобов'язання по таких активах списують на рахунок 99 «Прибутки та збитки».
Умовний витрата або умовний дохід - це сума податку на прибуток або збитки, які обчислюються по бухгалтерській прибутку або збитку (тобто визначаються за даними бухгалтерського обліку). Величину умовного доходу або витрати визначають множенням суми облікового прибутку або збитку на ставку податку на прибуток. Суму нарахованого умовного витрати з податку на прибуток відображають у бухгалтерському обліку за дебетом рахунка 99 «Прибутки та збитки», субрахунок «Умовні витрати», і кредиту рахунку 68 «Розрахунки з податків і зборів», субрахунок «Розрахунки з податку на прибуток». Сума нарахованого умовного доходу відображається за дебетом рахунка 68 і кредитом рахунку 99, субрахунок «Умовні доходи».
Поточний податок на прибуток - це податок на прибуток, що підлягає сплаті до бюджету у звітному періоді. Обчислюють його виходячи з величини умовного витрати, скоригованого на суми постійних податкових зобов'язань, відстрочених податкових активів і відкладених податкових зобов'язань звітного періоду. Поточний податковий, збиток - це податок на прибуток, що обчислюється виходячи з умовного доходу і зазначених коригувальних величин. Порядок розрахунку поточного податку на прибуток та поточного податку нa збиток можна представити наступним чином:
Поточний податок на прибуток (поточний податковий збиток) = Умовний витрата (умовний дохід) з податку на прибуток + постійні податкові зобов'язання + Відкладені податкові активи - Відстрочені зобов'язання
За даними наведеної схеми суму поточного податку на прибуток можна обчислити за даними:
· Про податкові активи та податкові зобов'язання;
· Про різницях, що виникають у звітних періодах.
Відкладені податкові активи та відстрочені податкові зобов'язання відображаються в бухгалтерському балансі як необоротні активи та довгострокові зобов'язання. Вони можуть відображатися в балансі в «згорнутому вигляді», тобто зі вказівкою в балансі тільки їх сальдо, при дотриманні наступних умов:
· Наявність у організації відкладених податкових активів і відкладених податкових зобов'язань;
· Облік відкладений податкових активів і відкладених податкових зобов'язань при розрахунку податку на прибуток.
Поряд з відображенням у балансі відстрочені податкові активи та відстрочені податкові зобов'язання зазначаються у звіті про прибутки та збитки. У цьому звіті містяться також дані про постійні податкових зобов'язаннях.
При коригуванні податку на прибуток у бухгалтерському обліку складають пояснювальну записку із зазначенням у ній всіх сум і описом всіх показників, на які скоректована бухгалтерський прибуток.
При нарахуванні податку на прибуток дебетують рахунок 99 «Прибутки та збитки» і кредитують рахунок 68 «Розрахунки з податків і зборів». Належні податкові санкції оформляють таким самим бухгалтерським записом. Перераховані суми податкових платежів списують з розрахункового рахунку або інших подібних рахунків у дебет рахунку 68.
Облік податку на майно. Облік розрахунків організацій з бюджетом з податку на майно організацій ведеться на рахунку 68 «Розрахунки по податках і зборах» на окремому субрахунку «Розрахунки з податку на майно».
Нарахована сума податку відображається по кредиту рахунку 68 «Розрахунки по податках і зборах" і дебетом рахунку 91 «Інші доходи і витрати». Перерахування суми податку на майно до бюджету відображається в бухгалтерському обліку за дебетом рахунка 68 «Розрахунки по податках і зборах" та кредитом рахунку 51 «Розрахункові рахунки».
Облік податку з продажів. Нарахування податку з продажів оформляють бухгалтерським записом:
Дебет рахунку 90 «Продажі»
Кредит рахунку 68 «Розрахунки з податків і зборів»,
субрахунок «Розрахунки по податку з продажів».
Перерахування податку з продажів до бюджету відображають за дебетом рахунка 68 з кредиту рахунків обліку грошових коштів.
У покупця сума податку з продажів, сплаченого при придбанні відповідного майна, включається у вартість цього майна.
Облік транспортного податку. Цей податок, введений з 01.01.2003 р., замінив податок з власників транспортних засобів, податок на користувачів автомобільних доріг і податок на майно фізичних осіб у частині транспортних засобів.
Платниками транспортного податку є організації і фізичні особи, на яких зареєстровані транспортні засоби, що є об'єктом оподаткування.
Податкові ставки встановлюються суб'єктами Російської Федерації в залежності від потужності двигуна або валової місткості транспортних засобів, категорії транспортних засобів у розрахунку на одну кінську силу потужності двигуна транспортного засобу, одну реєстрову тонну транспортного засобу або одиницю транспортного засобу на основі ставок, встановлених НК РФ.
Платежі з транспортного податку включаються платником до складу собівартості продукції (робіт, послуг). Нарахування податку відображають за дебетом рахунків 26 «Загальногосподарські витрати», 44 «Витрати на продаж» та інших рахунках і кредитом рахунку 68 «Розрахунки з податків і зборів», субрахунок «Розрахунки з податку на користувачів автомобільних доріг».
2. Облік розрахунків по соціальному страхуванню і забезпеченню
У РФ утворені позабюджетні фонди, які є складовою частиною фінансової системи Росії і створені з метою забезпечення надзвичайно важливих для суспільства соціальних витрат самостійними джерелами покриття.
Одним із джерел формування даних фондів є єдиний соціальний податок (ЄСП), що сплачується роботодавцями, відповідно до 2 частиною НК РФ. Роботодавцями можуть бути як юридичні особи, так і індивідуальні підприємці.
Для узагальнення інформації про розрахунки за відрахуваннями на державне соціальне страхування, пенсійне забезпечення і медичне страхування персоналу підприємства, а також у фонд зайнятості використовується рахунок 69 «Розрахунки по соціальному страхуванню і забезпечення». До рахунку 69 можуть бути відкриті такі субрахунки:
69-1 Розрахунки по соціальному страхуванню;
69-2 Розрахунки з пенсійного забезпечення;
69-3 Розрахунки з обов'язкового медичного страхування.
Об'єкт оподаткування - виплати й інші винагороди, що нараховуються роботодавцем на користь працівників із всім підставах. Об'єкт оподаткування залежить від категорії платника ЕСН.
При розрахунку бази оподаткування, враховуються нараховані працівникові суми незалежно від джерела їх фінансування та розмірів, за винятком сум, що не підлягають оподаткуванню відповідно до статті 238 2 частини НК РФ і з урахуванням податкових пільг встановлених статтею 239 НК РФ.
Ставки податку залежать від податкової бази кожного працівника, обчислених наростаючим підсумком з початку року. Основною особливістю є регресивна шкала ставок податку.
Відповідно до Федерального Закону РФ від 2.01.2000 р. № 10-ФЗ «Про тарифи на обов'язкове соціальне страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань на 2000 р.» встановлено страхові тарифи на обов'язкове соціальне страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань для страхувальників у відсотках до нарахованої оплати праці по всіх підставах. Конкретний відсоток визначається залежно від класу професійного ризику.
Порядок розрахунку відрахувань у позабюджетні фонди аналогічні. Проте є особливість по Фонду соціального страхування. Платники перераховують щомісяця до цього фонду не всю суму внесків, а лише залишок від нарахованих страхових внесків за вирахуванням фактично зроблених витрат на санаторно-курортне обслуговування працівників та членів їх сімей та виплату всіх видів допомоги по соціальному страхуванню.
При відображенні розрахунків по соціальному страхуванню і забезпеченню в обліку виникають такі проводки:
Зміст операції
Документи
Кореспондуючі рахунки
Дебет
Кредит
Нарахування ЕСН і внесків на соціальне страхування
1. Нараховано єдиний соціальний податок (ЄСП) із заробітної плати працівників в частині, що підлягає перерахуванню до фонду соціального страхування
Бухгалтерська довідка-розрахунок
20, 23, 25, 26, 29, 44
69-1-1
2. Нараховано ЄСП з заробітної плати працівників в частині, що підлягає перерахуванню до пенсійного фонду
Бухгалтерська довідка-розрахунок
20, 23, 25, 26, 29, 44
69-2
3. Нараховано ЄСП з заробітної плати працівників в частині, що підлягає перерахуванню до федеральний фонд обов'язкового медичного страхування
Бухгалтерська довідка-розрахунок
20, 23, 25, 26, 29, 44
69-3-1
4. Нараховано ЄСП з заробітної плати працівників в частині, що підлягає перерахуванню до територіального фонд обов'язкового медичного страхування
Бухгалтерська довідка-розрахунок
20, 23, 25, 26, 29, 44
69-3-2
5. Нараховано внески на соціальне страхування від нещасних випадків на виробництві та профзахворювань
Бухгалтерська довідка-розрахунок
91
69-1-2
6. Нараховано внески на суми виплат на користь працівників, вироблених організацією за рахунок відповідних джерел
Бухгалтерська довідка-розрахунок
96
69
7. Страхові внески з сум відпускних
Бухгалтерська довідка-розрахунок
69
8. Фактичне перерахування відрахувань по соціальному страхуванню і забезпеченню
Платіжне доручення
69-1-1, 69-1-2, 69-2, 69-3-1, 69-3-2
51
Відповідно до Конституції РФ громадяни Росії мають право на отримання державного пенсійного, соціального та медичного забезпечення. Для реалізації цих прав у РФ створена і діє система обов'язкового соціального страхування. Обов'язкове соціальне страхування являє собою систему створюваних державою правових, економічних та організаційних заходів, спрямованих на компенсацію або мінімізацію наслідків зміни матеріального або соціального становища працюючих громадян у разі настання соціальних страхових ризиків, що підлягають обов'язковому соціальному страхуванню.

Список літератури

1. Багата І. М., Хахонова Н. М. Бухгалтерський облік. Серія «Навчальні посібники». - Ростов н / Д: Фенікс, 2002.
2. Глушков І. Є. Бухгалтерський (податковий, фінансовий, управлінський) облік на сучасному підприємстві. М.: «КНОРУС», Новосибірськ: «ЕКОР-книга», 2002.
3. Кондраков Н. П. Бухгалтерський облік: підручник. - М.: ИНФРА-М, 2004.
4. Макальская М. Л. Самовчитель з бухгалтерського обліку .- М.: ДІС, 1993.
5. Про бухгалтерський облік та звітності в Російській Федерації Положення .- М.: Фінанси і статистика, 1993.
6. Сапєлкіна О. Податковий облік доходів і витрат: принципи і підходи до організації / / Фінанси .- 2002 .- N 4.-С.30-33
7. Тітаева А. Нарахування і виплата допомоги по вагітності та пологах, на утримання дітей: На допомогу бухгалтеру / / Бухгалтерський облік .- 2001 .- N 24 (грудня) .- С.41-44
Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Бухгалтерія | Реферат
68.7кб. | скачати


Схожі роботи:
Облік розрахунків з бюджетом 2
Облік розрахунків з бюджетом по оподаткуванню
Фінансовий облік розрахунків з бюджетом 2
Фінансовий облік розрахунків з бюджетом
Облік розрахунків з бюджетом за податками
Податок на додану вартість облік розрахунків з бюджетом
Облік розрахунків з бюджетом по податках комерційних банків
Облік розрахунків сільгосппідприємства з бюджетом по ПДФО на прикладі ТОВ Д
Облік розрахунків з бюджетом з податку на доходи фізичних осіб
© Усі права захищені
написати до нас