Облік праці заробітної плати та розрахунків з персоналом з оплати праці

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

Курсова робота

з дисципліни «Бухгалтерський облік»

Облік праці, заробітної плати та розрахунків з персоналом з оплати праці

Брянськ 2008

Зміст

Глава 1. Теоретичні основи обліку праці, заробітної плати та розрахунків з персоналом з оплати праці

1.1 Введення

1.2 Групування та облік персоналу підприємства

1.3 Облік використання робочого часу

1.4 Форми і системи оплати праці

1.5 Нарахування заробітної плати при погодинній оплаті праці

1.6 Облік виробітку і заробітної плати при відрядній оплаті праці

1.7 Документальне оформлення заробітної плати і розрахунків з працівниками

1.8 Документальне оформлення та розрахунок заробітної плати за опрацьованим час та допомоги з тимчасової непрацездатності 14

1.9 Склад фонду оплати праці 15

1.10 Облік відрахувань і утримань із заробітної плати 17

1.11 Синтетичний і аналітичний облік заробітної плати і розрахунків з персоналом з оплати праці

Глава 2. Практична частина

2.1 Завдання

2.2 Вихідні дані

2.3 Порядок виконання практичного завдання

2.3.1 Журнал господарських операцій

2.3.2 Пояснення до журналу господарських операцій

2.3.3 Відкриття рахунків

2.3.4 Оборотно-сальдова відомість

2.3.5 Бухгалтерський баланс

Висновок

Список літератури

Глава 1. Теоретичні основи обліку праці, заробітної плати та розрахунків з персоналом з оплати праці

1.1 Введення

Проблема оплати праці - одна з ключових у російській економіці. Від її успішного вирішення багато в чому залежать як підвищення ефективності виробництва, так і зростання добробуту людей, сприятливий соціально-психологічний клімат у суспільстві.

Одним з основних принципів організації заробітної плати в сучасній економіці є принцип матеріальної зацікавленості працівника в результатах своєї праці.

У нових умовах вирішення проблем у сфері оплати праці неможливе без розвинених механізмів соціального партнерства. У площині реформування заробітної плати знаходиться і проблема державних соціальних стандартів, що представляють нормативні показники рівня життя і соціального розвитку та використовуються в якості цільових орієнтирів у практиці державного управління процесами економічного і соціального розвитку.

Актуальною є проблема заборгованості з оплати праці, яка залишається однією з найбільш гострих проблем, що викликають соціальну напруженість.

В даний час юридичною формою регулювання трудових відносин є тарифні угоди і колективний договір. Підприємства мають право вибирати системи і форми оплати праці самостійно, виходячи із специфіки і завдань, що стоять перед підприємством.

Основними завданнями обліку праці та її оплати є точний облік особового складу працівників, відпрацьованого ними часу і обсягу виконуваних робіт; правильне літочислення сум оплати праці та утримань з неї; облік розрахунків з працівниками організацій, бюджетом, органами соціального страхування, фондами обов'язкового медичного страхування та Пенсійним фондом РФ, контроль за раціональним використанням трудових ресурсів, оплати праці та фонду споживання; правильне віднесення нарахованої оплати праці та відрахувань на соціальні потреби на рахунок витрат виробництва та обігу і на рахунки цільових джерел.

Раціональна організація обліку праці та заробітної плати сприяє сумлінному ставленню до праці. Важливе значення при цьому має посилення залежності заробітної плати і премій кожного працівника від його особистого трудового вкладу та кінцевих результатів роботи колективу, подальше вдосконалення нормування трудових витрат і форм оплати праці.

Нові системи організації праці і заробітної плати повинні забезпечити співробітникам матеріальні стимули. Ці стимули можуть бути задіяні найбільш ефективно при твердій індивідуалізації заробітної плати кожного працівника, тобто при впровадженні безтарифної, гнучкої моделі оплати праці, при якій заробіток працівника знаходиться в прямій залежності від попиту на вироблену ним продукцію і виконувані інформаційні послуги, від якості і конкурентоспроможності виконуваних робіт і, звичайно, від фінансового стану підприємства, на якому він працює.

Необхідно враховувати так само, що формування і величина прибутку залежать від обраної системи оплати праці.

Облік праці та заробітної плати по праву займає одне з центральних місць у всій системі обліку на підприємстві.

Актуальність обраної теми дослідження пояснюється залежністю величини заробітної плати від рівня життя населення будь-якої країни. Для переважної більшості людей заробітна плата є основним джерелом доходу. Тому питання, пов'язані із заробітною платою (її величиною, формою нарахування і виплати та інші), є одними з найбільш актуальних як для працівників, так і для роботодавців.

1.2 Групування та облік персоналу підприємства

Для організації обліку праці, виробітку і заробітної плати, весь персонал промислового підприємства розподіляється на три групи: промислово-виробничий, непромисловий і працівники неспісочного складу (виконують роботу за договорами підряду та іншими договорами цивільно-правового характеру). Крім того, у звітності з праці з групи промислово-виробничого персонал а виділяються дві категорії - робітники і службовці (керівники, фахівці та інші службовці).

Для обліку особистого складу є спеціальні форми первинних облікових документів:

- Наказ (розпорядження) про прийом працівника на роботу (форма № Т-1) і наказ (розпорядження) про прийом працівників на роботу (форма № Т-1а) складається на кожного члена трудового колективу працівником відділу кадрів або особою, відповідальною за прийом на роботу. На обробленої боці наказу керівник вказує в якості кого може бути використаний новий працівник, його розряд, випробувальний термін, а також умови прийому на роботу і характер майбутньої роботи. Після цього наказ візується відповідно службі з метою підтвердження окладу та її відповідності зі штатним розкладом і підписується керівником організації. З наказом знайомлять працівника.

- Особиста картка працівника (форма № Т-2) та особова картка державного службовця (форма № Т-2ГС) заповнюються на осіб, прийнятих на роботу на підставі наказу про прийом на роботу, трудової книжки, паспорта, військового квитка, документа про закінчення навчального закладу, страхового свідоцтва державного пенсійного страхування, свідоцтва про постановку на облік в податковому органі та інших документів, передбачених законодавством, а також відомостей, повідомлених про себе працівником. Особова картка державного службовця (форма № Т-2ГС) застосовується для обліку осіб, що заміщають державні посади державної служби.

- Штатний розклад (форма № Т-3) застосовується для оформлення структури, штатного складу і штатної чисельності організації. Штатний розпис містить перелік структурних підрозділів, посад, відомості про кількість штатних одиниць, посадових окладах, надбавки і місячному фонді заробітної плати. Затверджується наказом (розпорядженням) керівника організації або уповноваженої ним особи. Зміни до штатного розпису вносяться відповідно до наказу (розпорядження) керівника організації або уповноваженої ним особи.

- Наказ (розпорядження) про переведення працівника на іншу роботу (форма № Т-5) та наказ (розпорядження) про переведення працівників на іншу роботу (форма № Т-5а) складається у двох примірниках у відділі кадрів при оформленні переведення працівника (працівників) з одного підрозділу в інший. Один примірник залишається у відділі кадрів, другий передається в бухгалтерію. Наказ візується керівником підрозділу і керівником організації. На зворотному боці дається довідка про незданих майнових цінностях. На підставі даного наказу робляться відмітки в особовій картці, особовому рахунку, вноситься запис у трудову книжку.

- Наказ (розпорядження) про надання відпустки працівнику (форма № Т-6) і наказ (розпорядження) про надання відпустки працівникам (форма № Т-6-а) застосовуються для оформлення та обліку відпусток, що надаються працівнику (працівникам) відповідно до законодавства, колективним договором, нормативними актами організації, трудовим договором. Містить необхідні відомості для розрахунку відпускних сум і утримань. На підставі наказу робляться відмітки в особовій картці, особовому рахунку і проводиться розрахунок заробітної плати, належної за відпустку, за формою № Т-60 «Записка-розрахунок про надання відпустки працівнику».

- Особовий рахунок - відкривається на кожного працівника в бухгалтерії: на лицьовій стороні міститься інформація про працівника для розрахунку нарахувань і утримань. На зворотному боці - всі види нарахувань і утримань за кожний місяць.

- Наказ (розпорядження) про припинення (розірвання) трудового договору з працівником (звільнення) (форма № Т-8) і наказ (розпорядження) про припинення (розірвання) трудового договору з працівниками (звільнення) (форма № Т-8а) складаються у двох примірниках у відділі кадрів і підписуються керівником підрозділу і організації. У наказі вказують причину і підставу звільнення, номер і дату постанови. У формі міститься розрахунок за нарахованими і утримані сумам, і наводяться дані про незданих майнових цінностях.

- Наказ (розпорядження) про направлення працівника у відрядження (форма № Т-9) і наказ (розпорядження) про направлення працівників у відрядження (форма № Т-9а) застосовуються для оформлення та врахування напрямків працівників у відрядження. Заповнюються працівником кадрової служби, підписуються керівником організації або уповноваженим ним особою. У наказі про направлення у відрядження вказуються прізвища та ініціали, структурний підрозділ, посади відряджаються, а також цілі, час і місця відряджень.

- Наказ (розпорядження) про заохочення працівника (форма № Т-11) та наказ (розпорядження) про заохочення працівників (форма № Т-11а) застосовуються для оформлення та обліку заохочень за успіхи в роботі. Складаються на підставі надання керівника структурного підрозділу підприємства, в якому працює працівник. Підписуються керівником організації або уповноваженим ним особою, оголошуються працівнику під розписку. На підставі наказу вноситься відповідний запис в особисту картку працівника і його трудову книжку.

1.3 Облік використання робочого часу

Використання робочого часу фіксується в табелі обліку використання робочого часу та розрахунку оплати праці (форма № Т-12) або в табелі обліку використання робочого часу (форма № Т-13).

Табель за формою № -13 застосовується в умовах автоматичної обробки даних. Бланки цього табеля можуть бути створені за допомогою засобів обчислювальної техніки і з частково заповненими реквізитами. У цьому випадку форма табеля змінюється відповідно до прийнятої технології обробки даних.

Табельний облік охоплює всіх працівників організації. Кожному з них присвоюється певний табельний номер, який вказується у всіх документах з обліку праці та заробітної плати. Сутність табельної обліку залежить від щоденної реєстрації явки працівників на роботу, з роботи, всіх випадків запізнень і неявок із зазначенням їх причин, а також годин простою і годин понаднормової роботи.

Форма № Р-12 заповнюється вручну працівником бухгалтерії. Умови позначення відпрацьованого і невідпрацьованого часу, представлені на титульному аркуші форми № Т-12 застосовуються і при заповненні форми № Т-13. Ці табеля складаються в одному примірнику. Після відповідного оформлення вони передаються в бухгалтерію. Вони дозволяють не тільки враховувати час, відпрацьований всіма категоріями службовців, а й контролювати дотримання робітниками і службовцями встановленого режиму роботи. На підставі табеля розраховується заробітна плата, складається статистична звітність по праці.

Облік використання робочого часу здійснюється в табелях або методом суцільної реєстрації явок і неявок на роботу, або шляхом реєстрації відхилень. Відмітки про причини неявок на роботу або про неповний робочий день, про роботу в надурочний час і інших відступах від встановленого режиму роботи мають вноситься у табель тільки на підставі документів, оформлених належним чином (довідок про виклик у військкомат, суд, листів про тимчасову непрацездатність та ін).

Облік часу, витраченого на понаднормові роботи може здійснюватися і на підставі списків осіб, які виконували ці роботи. Списки складаються і підписуються начальником структурного підрозділу. Потім керівник понаднормових робіт робить відмітку про кількість фактично опрацьованих понаднормових годин. На підставі списків з такою відміткою вносяться дані в табель.

Якщо в роботі були допущені простої, то час простоїв також може враховуватися в табелі. Відповідні дані вносяться в табель на підставі листків про просте, виписаних керівником структурного підрозділу.

1.4 Форми і системи оплати праці

Праця працівників організації оплачується за затвердженими в організації ставками (окладами) і відрядними розцінками, а тих, хто прийнятий за трудовою угодою, - на умовах, передбачених цим трудовою угодою.

Норми виробітку і розцінки на роботи, встановлює сама, при необхідності вони переглядаються з урахуванням конкретних умов господарювання і підлягають затвердженню в порядку, встановленому колективним договором.

За досягнення високих продуктивних показників, розробку та впровадження раціоналізаторських пропозицій, економію коштів, бездоганну роботу, безперервний стаж та інші заслуги перед організацією використовуються різні види матеріального заохочення (премії, винагороди) [15].

Організації самі визначають форми і системи оплати праці всіх осіб, що працюють в них. Заробітки кожного члена трудового колективу обумовлюються його трудовим внеском і розміром тієї частини отриманого доходу, що спрямовується на оплату праці. Форми оплати праці відрізняються великою різноманітністю. Широко застосовуються погодинна (проста погодинна, погодинно-преміальна) і відрядна (пряма, преміальна, прогресивна, непряма) оплата праці. Окремі організації використовують оплату праці за кінцевим результатом (у відсотках від отриманого доходу чи прибутку).

При погодинній оплаті праці заробіток працівників нараховується залежно від кількості відпрацьованого часу і тарифної ставки (окладу) [17].

Організації можуть застосовувати погодинну і поденну форми оплати праці як різновиду погодинної оплати праці. У цьому разі заробіток працівника визначають шляхом множення годинної (денної) ставки оплати праці на число фактично відпрацьованих годин (днів). Як правило, за такими формами оплачується праця персоналу допоміжних і обслуговуючих підрозділів організації, а також осіб, які працюють на умовах сумісництва.

При почасово-преміальною формі оплати праці працівники додатково отримують премію, яка, як правило, встановлюється у відсотках до оплати праці, нарахованої за фактично відпрацьований час. Преміювання може здійснюватися за підсумками роботи за місяць або більш тривалий період (квартал).

При відрядній оплаті праці заробітна плата працівникам нараховується за фактично виконану роботу (виготовлену продукцію) на підставі діючих розцінок за одиницю роботи. Відрядна форма оплати праці має низку різновидів: пряма відрядна, відрядно-прогресивна, непряма і відрядно-преміальна. При прямій відрядній формі заробіток нараховується за виконану роботу (виготовлену продукцію) за встановленими відрядними розцінками для будь-якої кількості продукції, що виготовляється [15].

При відрядно-прогресивній формі розцінки збільшуються для оплати продукції, виготовленої понад встановлену норму.

Непряма форма, як правило, застосовується до робітників, виконуючим допоміжні роботи, забезпечують основні роботи [7].

При відрядній формі оплати праці працівникам додатково нараховується премія за виконання умов і показників преміювання: якість роботи, терміновість, відсутність обгрунтованих скарг з боку клієнта та інше. Розмір премії зазвичай встановлюється у відсотках до сдельному заробітку. Можливі й інші підходи до преміювання.

Відрядна форма оплати праці може бути індивідуальної та колективної (бригадної). При бригадній формі оплати праці заробіток всієї бригади визначається шляхом множення розцінки за одиницю роботи на фактично виконаний обсяг робіт. Заробіток бригади слід розподіляти між її членами у відповідності з кількістю і якістю праці. Тут можливі різні підходи. Найбільш простий полягає у розподілі заробітку між членами бригади пропорційно відпрацьованому часу.

Заробіток між членами бригади може бути розподілений і іншими методами (наприклад, за допомогою коефіцієнта розподілу (підробітки), коефіцієнта трудової участі), прийнятим в організації.

У більшій частині великих і середніх організацій використовується тарифна система оплати праці, що передбачає залежність розміру оплати праці від складності виконуваної роботи, умов праці (нормальні, важкі та шкідливі, особливо важкі і особливо шкідливі); природно-кліматичних умов виконання роботи; інтенсивності та характеру праці. Тарифна система включає наступні елементи: тарифну ставку, тарифну сітку, тарифні коефіцієнти, тарифно-кваліфікаційні довідники. Тарифна ставка - розмір винагороди за роботу певної складності, виконану в одиницю часу (годину, день, місяць) [16]. Співвідношення між розмірами тарифних ставок залежно від розряду виконуваної роботи визначається за допомогою тарифного коефіцієнта. Тарифний коефіцієнт I розряду дорівнює одиниці [18]. Розмір тарифної ставки I розряду не може бути нижче мінімального розміру оплати праці, передбаченого законом, тарифні коефіцієнти наступних розрядів показують, у скільки разів більше складна праця оплачується вище праці працівника I розряду. Тарифно-кваліфікаційний довідник містить перелік професій і основних видів робіт із зазначенням вимог, які пред'являються до працівника відповідної кваліфікації. Гідність тарифної системи оплати праці в тому, що вона, по-перше, при визначенні розміру винагороди за працю дозволяє враховувати його складність і умови виконання роботи, по-друге, забезпечує індивідуалізацію оплати праці з урахуванням досвіду роботи, професійної майстерності, безперервного трудового стажу роботи в організації, ставлення до праці, по-третє, дає можливість враховувати фактори підвищеної інтенсивності праці (суміщення професій, керівництво бригадою) і виконання роботи в умовах, що відхиляються від нормальних (в нічний і надурочний час, вихідні та святкові дні). Облік цих факторів при оплаті праці здійснюється за допомогою надбавок і доплат до тарифних ставок і окладів. Деякі надбавки і доплати передбачені чинним законодавством і не можуть бути нижче встановлених розмірів, інші визначаються локальними нормативними актами. Їх розміри та умови призначення фіксуються за загальним правилом у колективних договорах.

Оплата праці за трудовими угодами

Трудова угода укладається між організацією та працівником, залученим зі сторони для виконання конкретної роботи, якщо її не можна виконати власними силами. Трудова угода, форму якого організація розробляє сама, має містити обов'язкові реквізити: назва документа, місце і дату його складання; найменування організації; посаду, прізвище, ім'я та по батькові особи, що підписує трудову угоду; зміст угоди із зазначенням обов'язків організації і працівника, термін виконання роботи та суму оплати праці, належну працівникові, вимоги до якості роботи, і порядок її приймання, термін і порядок виплати оплати праці працівнику; адреси сторін, підписи сторін, печатка організації [15]. Трудова угода підлягає реєстрації особою, якому поставлено в обов'язковість ведення трудових книжок, або в бухгалтерії організації. Трудова угода складається не менш як у двох примірниках: один видається працівнику-виконавцю, другий залишається в організації. Роботи, виконані за трудовою угодою, оплачуються на підставі рахунку-заяви виконавця про оплату виконаних робіт, який подають на ім'я керівника організації особи, які виконали роботу за трудовою угодою. Підставою для виплати грошей за цим документом служить резолюція керівника організації. Форму рахунки-заяви організація розробляє сама.

Таким чином, розглянуті сучасні форми і системи оплати праці. Застосування тих чи інших систем оплати праці залежить від багатьох факторів. Вивчення цих чинників дозволяє вибрати адекватну форму і систему оплати праці для конкретного підприємства.

1.5 Нарахування заробітної плати при погодинній оплаті праці

При погодинної (тарифної) оплати праці заробіток працівника визначається виходячи з фактично відпрацьованого ним часу і тарифної ставки (окладу). Під тарифною ставкою розуміється розмір винагороди за працю певної складності, вироблена в одиницю часу (годину, день, місяць). Згідно статті 129 Трудового кодексу РФ, тарифна система оплати праці - це сукупність нормативів, що дозволяють диференціювати заробітну плату працівників різних категорій.

Тарифна сітка - сукупність тарифних розрядів (професій, посад), визначених у залежності від складності робіт і кваліфікаційних характеристик працівників за допомогою тарифних коефіцієнтів.

Основними різновидами погодинної оплати праці є проста погодинна і погодинно-преміальна оплати праці. При простій почасовій системі оплати праці за основу розрахунку розміру оплати праці працівника беруться тарифна ставка або посадовий оклад згідно зі штатним розкладом організації і кількість відпрацьованого працівником часу. Якщо протягом місяця працівник відпрацював всі робочі дні, то розмір його заробітку буде відповідати його посадового окладу, якщо ж відпрацьовано не весь робочий час, то оплата праці буде нарахована лише за фактично відпрацьований час.

Деякі організації застосовують погодинну і поденну системи оплати праці як різновиду погодинної системи. У цьому разі заробіток працівника визначають шляхом множення годинної (денної) ставки оплати праці на число фактично відпрацьованих годин (днів).

При почасово-преміальній оплаті праці передбачається нарахування і виплата премії, яка встановлюється у відсотках від посадового окладу (тарифної ставки) на підставі розробленого в організації положення про преміювання працівників, колективного договору або наказу (розпорядження) керівника організації.

Погодинна система оплати праці, як правило, застосовується при оплаті праці керівного персоналу організації, працівників допоміжних і обслуговуючих виробництв, а також осіб, які працюють за сумісництвом.

Основним документом при погодинній оплаті праці є табель обліку використання робочого часу. У залежності від характеру виробництва, системи організації та оплати праці, способу контролю якості продукції в промисловості застосовуються такі форми первинних документів, затверджені законодавством: наряд на відрядну роботу, маршрутний лист (карта), рапорт про вироблення, відомість обліку виробітку, акт про приймання виконаних робіт, нормовані завдання почасовиків і інші.

1.6 Облік виробітку і заробітної плати при відрядній оплаті праці

При відрядній оплаті праці заробітна плата розраховується виходячи з кількості виконаної роботи і відрядної розцінки. Відрядна розцінка - це величина заробітної плати за кожен виріб, кожну виконану роботу (її етап) або надану послугу. Відрядна розцінка представляє собою суму годинної (денної) тарифної ставки, яка відповідає розряду роботи, поділену на годинну (денну) норму виробітку. Норма виробітку - це кількість продукції, яку працівник (група працівників) даної кваліфікації повинен зробити в одиницю часу в даних умовах.

Відрядна розцінка може бути визначена також шляхом множення годинної або денної тарифної ставки, яка відповідає розряду роботи, на встановлену норму часу в годинах або днях. Норми часу - це кількість робочого часу (в годинах, хвилинах), яке повинен затратити працівник (група працівників) певної кваліфікації на виробництво одиниці продукції (операцій, комплексу операцій) у заданих умовах. Таким чином, норма часу - це величина, зворотна нормі виробітку.

При колективній відрядній оплаті праці оплата проводиться на основі колективних відрядних розцінок. Для їх визначення необхідно знати розмір тарифної ставки кожного члена бригади (по штату або нормам обслуговування) та комплексну норму виробітку (норму випуску продукції). Колективна відрядна розцінка складе частка від ділення загальної суми тарифних ставок всіх членів бригади на норму виробітку продукції на даному об'єкті (агрегаті, механізмі) або на норму випуску продукції всім ділянкою. Зміна норм праці або тарифних ставок тягне за собою перерахунок відрядних розцінок.

Облік виробітку робітників в організаціях ведуть майстра, бригадири та інші працівники, на яких покладено ці обов'язки. Для обліку виробітку продукції, обсягу виконаних робіт і нарахування заробітної плати застосовують різні форми первинних документів: наряди на відрядну роботу, відомості обліку виконаних робіт, маршрутні карти, акти про приймання виконаних робіт, нормовані завдання почасовиків і ін Уніфікованих форм документів для визначення відрядної оплати праці Постанова Держкомстату Росії N 1 не передбачає. Всі необхідні форми організація повинна розробити і затвердити самостійно, використовуючи накопичений досвід роботи з даного виду діяльності. Зазначена Постанова передбачає тільки рапорт-наряд про роботу будівельної машини (механізму) за формою N ЕСМ-4.

Облік вироблення, вибір тієї чи іншої форми первинного документа залежать від багатьох причин: виду діяльності, особливостей технології виробництва, організації та оплати праці, системи контролю і якості продукції, забезпеченості виробництва мірної тарою, вагами, лічильниками та іншими вимірювальними приладами.

При розробці форм нарядів на відрядні роботи за основу можна взяти старі форми нарядів, які тепер не є обов'язковими для застосування, але відображають накопичений досвід роботи підприємств різних галузей промисловості, наприклад, рапорт про вироблення бригади (форма N Т-17), рапорт про вироблення за зміну (форма N Т-22), рапорт про вироблення (накопичувальний) (форма N Т-28), відомість обліку виробітку (на різнорідні роботи) (форма N Т-30), наряд на відрядні роботи (форма N Т-40 ) та ін У будівництві, промислових, допоміжних та інших виробництвах для бригад працівників раніше використовувався "Наряд на відрядну роботу" за формою N 414-АПК.

Всі зазначені вище первинні документи заповнюються на основі технологічних карт, діючих норм і розцінок, з урахуванням виробничої програми цеху (ділянки) і графіка робіт і видаються бригаді або робітникові до початку роботи.

Наряди на відрядну роботу зазвичай виписуються майстром (виконробом або начальником підрозділу) щоденно або на певний період (як правило, до одного місяця). У такому вбранні звичайно вказуються: місце роботи (цех, ділянка, відділення), прізвище, ініціали працівника, найменування завдання, розряд роботи, норма часу і розцінка за одиницю робіт.

При заповненні бригадного наряду вказуються прізвища всіх робітників у бригаді, їх табельні номери (якщо вони є) і розряди. Для бригадного наряду заробіток кожного робочого зазвичай визначається пропорційно до обсягів виконаних робіт, відпрацьованого часу, розряду робіт і встановленим за неї розцінками. При оформленні первинних документів з обліку виробітку продукції (виконаних робіт, наданих послуг) проставляються дані про встановлені норми часу, норми виробітку, розцінки і т.п. Всі ці норми можуть періодично роздруковуватися на комп'ютері та оформлюватися у вигляді довідників і тоді в нарядах їх можна не вказувати.

Після виконання завдання майстер закриває наряд і вписує в нього кількість прийнятих виробів або виконаних робіт, вказує відпрацьований час, загальну суму оплати праці і відсоток доплати, шифри обліку витрат, на які належить нарахована заробітна плата, а також наявність шлюбу.

Там, де це доцільно, зазвичай використовують укрупнені, комплексні норми і розцінки, а також багатоденні (накопичувальні) первинні документи (на тиждень, декаду, два тижні, місяць, на цикл операції або робіт) замість разових і одноденних нарядів.

Склад необхідних первинних документів та їх зміст суттєво залежать від виду відрядної оплати праці. Зазвичай при прямій відрядній оплаті праці розцінки за одиницю виробленої продукції є постійними і заробіток працівника дорівнює добутку обсягу виробленої продукції на розцінку за одиницю цієї продукції. У цьому випадку для розрахунку зарплати необхідно мати документ (наприклад, наказ), в якому встановлені відрядні розцінки на кожний вид продукції (робіт) і наряд на відрядну роботу.

При відрядно-прогресивній оплаті праці, як правило, в межах виконання норм виробітку оплата здійснюється за нормальними відрядними розцінками, а вся продукція, виготовлена ​​понад норму, оплачується за підвищеними розцінками за спеціальною шкалою. У цьому випадку оформляється також наряд на відрядну роботу, і встановлюються відрядні розцінки на продукцію, вироблену в межах норми та понад норму.

При відрядно-преміальною системою працівників-відрядників крім заробітку за прямими відрядними розцінками виплачується премія за виконання і перевиконання встановлених кількісних і якісних показників. Заробітна плата при цьому складається із заробітку за основним відрядними розцінками за фактичну вироблення та премії за виконання і перевиконання норм. Для нарахування зарплати в цьому випадку бухгалтеру необхідно мати оформлений наряд на відрядну роботу і наказ (розпорядження) про преміювання.

Побічно-відрядна оплата зазвичай застосовується на виробництві при оплаті праці допоміжних робітників (наладчиків, ремонтників, електриків, а також інженерно-технічного та управлінського персоналу).

Їх заробітна плата встановлюється в залежності від результатів праці обслуговуваних ними основних працівників, бригад або ділянок і визначається за відрядними розцінками за кожним обсягом обслуговування на одиницю роботи, виконуваної основними працівниками. При такій формі оплати праці для нарахування заробітної плати в бухгалтера повинні бувальщина наступні документи: цехової наряд (наряд підрозділу) на виконання завдання, тарифна ставка (оклад) основного працівника, табель обліку робочого часу.

У первинних документах з обліку вироблення продукції і виконаних робіт за звітний період відображається також час, встановлений за нормою на виконання даного обсягу роботи. Фактичний час, витрачений на його здійснення, за звітний період визначається за даними табеля обліку робочого часу. Використання того чи іншого виду первинних документів з обліку виробітку продукції залежить також від специфіки виробничого процесу або виду діяльності. Так, наприклад, в цехах з дрібносерійним та індивідуальним характером виробництва при разових і ремонтних роботах для обліку виробітку використовуються накопичувальні, або разові, вбрання. Приймання виготовленої продукції (виконаних робіт) проводиться майстром, бригадиром чи контролером відділу технічного контролю і засвідчується їх підписами у відповідних документах.

При серійному характері виробництва облік виробітку продукції нерідко здійснюється за допомогою маршрутних карт (листів), які складаються на основі технологічних карт, прийнятих на даному виробництві. Маршрутна карта може використовуватися не тільки як документ з обліку виробітку продукції, але й для розрахунку заробітної плати. Тоді в ній передбачаються необхідні показники. Маршрутні карти, як правило, виписуються заздалегідь працівниками диспетчерської служби підрозділи на партії деталей. Маршрутна система обліку вироблення може застосовуватися в поєднанні з рапортом про вироблення за зміну.

При бригадній організації робіт в умовах потокового і великосерійного виробництва облік виробітку доцільно проводити у відомості приймання продукції на кінцевій операції. Облік виробітку продукції за цим методом проводиться в тих підрозділах, в яких застосовується оплата праці працівників бригади за продукцію, прийняту на кінцевій операції, за повними сумарним розцінками всіх фактично виконуваних операцій, закріплених за бригадою.

Відомість з приймання служить документом про фактичне виконання виробничого завдання бригадою і використовується для визначення кількості продукції, прийнятої на кінцевій операції за звітний місяць, встановлення кількості бракованої продукції, а також визначення виробітку за сумарними розцінками. У цьому ж документі визначається загальна сума заробітної плати, що належить виробничій бригаді.

Облік виробітку продукції кожного члена бригади ведеться майстром або бригадиром. Розподіл загальної суми заробітної плати між окремими членами бригади може вироблятися пропорційно відпрацьованому часу, їх тарифними ставками або коефіцієнтам трудової участі.

1.7 Документальне оформлення заробітної плати і розрахунків з працівниками

Заробітна плата працівникам організацій відповідно до законодавства про працю виплачується не рідше ніж кожні півмісяця у терміни, встановлені колективним договором. Застосовується авансовий і без авансовий порядок розрахунків по заробітній платі за першу половину місяця.

У першому випадку працівникам видається аванс, а остаточний розрахунок проводиться при виплаті заробітної плати за другу половину місяця. Розмір авансу визначається угодою адміністрації підприємства з профспілковою організацією при укладенні колективного договору. Мінімальний розмір авансу повинен бути не нижче тарифної ставки робітника за відпрацьований час згідно табелю.

У другому випадку на підприємстві замість планового авансу робітникам нараховується заробітна плата за першу половину місяця по фактично виробленої продукції (виробленої роботі) або за фактично відпрацьованого часу.

Аванси нараховуються в розмірі 40% окладу або 50%, але за вирахуванням податків.

Основним регістром, що використовуються для оформлення розрахунків з робітниками і службовцями, є розрахункова відомість. Це регістр аналітичного обліку, так як складається в розрізі кожного табельного номеру, по цехах, категоріям працівників і за видами оплат і утримань. Показники розрахункової відомості є підставою для заповнення платіжної відомості для видачі заробітної плати в остаточний розрахунок.

Застосовується кілька варіантів оформлення розрахунків підприємств з робітниками і службовцями:

- Шляхом складання розрахунково-платіжних відомостей;

- Шляхом складання розрахункових відомостей, а виплата проводиться окремо по платіжних відомостях;

- Шляхом складання машинним способом листків "Розрахунок заробітної плати" для кожного робітника за місяць (нараховано, утримано і до видачі), на підставі яких заповнюється платіжна відомість для видачі заробітної плати.

Підставою для складання розрахункових відомостей і листків розрахунку зарплати є первинні документи:

- Табель обліку використання робочого часу;

- Накопичувальні картки заробітної плати;

- Розрахунки бухгалтерії по всіх видах додаткової заробітної плати та допомог з тимчасової непрацездатності;

- Розрахункові відомості за минулий місяць;

- Рішення судових органів на утримання по виконавчим листам;

- Платіжні відомості на раніше виданий аванс за першу половину місяця;

- Витратні касові ордери на видачу позапланових авансів і т.д.

Видача заробітної плати проводиться по платіжних відомостях у встановлені на підприємстві дні місяця. Підставою на право видачі є наявність в її реквізитах наказу в касу для оплати вказаної суми в строк з ___по ___. Підписують наказ керівник підприємства і головний бухгалтер. Касир веде спеціальну книгу реєстрації платіжних відомостей і сум, виданих (отриманих) готівкою. По закінченню трьох днів касир підрядник перевіряє і підсумовує видану заробітну плату, а проти прізвищ, які не отримали її, в графі "розписка в отриманні" проставляє штамп чи пише від руки "депоновано". Платіжна відомість закривається двома сумами - видано готівкою і депоновано. На депоновані суми касир складає реєстр не виданої заробітної плати, після чого передає в бухгалтерію платіжну відомість і реєстр не виданої заробітної плати для перевірки і виписки видаткового ордера на видану суму заробітної плати. Видатковий касовий ордер передається касиру для реєстрації в касовій книзі.

Суми незатребуваною заробітної плати касир здає в банк на розрахунковий рахунок підприємства з вказівкою "депоновані суми".

Своєчасно не отриману робітниками і службовцями заробітну плату підприємство зберігає протягом 3-х років і враховує її в складі рахунку 76 "Розрахунки з різними дебіторами і кредиторами", субрахунок "Депонована заробітна плата".

В умовах ринкових відносин створюється можливість вторинної зайнятості фізичних осіб, яка реалізується через механізм цивільно-правових договорів. Найбільш поширені такі види цивільно-правових договорів, що укладаються з фізичними особами: оренди, підряду, доручення, перевезення вантажів, возмездного надання послуг, купівлі-продажу. При укладанні договорів з підприємцями слід враховувати те, що для здійснення окремих видів підприємницької діяльності потрібні ліцензії.

При укладанні з фізичними особами договорів цивільно-правового характеру слід чітко дотримуватися вимог цивільного законодавства - письмова форма укладення договорів, наявність у них обов'язкових реквізитів.

Облік розрахунків за договорами, укладеними з фізичними особами, відображається на рахунку 76 "Розрахунки з різними дебіторами і кредиторами" 01.

1.8 Документальне оформлення та розрахунок заробітної плати за опрацьованим час та допомоги з тимчасової непрацездатності

Розглянемо документальне оформлення заробітної плати за невідпрацьований час та допомог з тимчасової непрацездатності. Згідно з трудовим законодавством робітникам і службовцям оплачується і не відпрацьований час. В основі розрахунку сум таких виплат лежить середній заробіток, правила обчислення і застосування якого встановлюються відповідними нормативними документами. Розрахунки середнього заробітку виробляються на підставі даних обліку використання робочого часу та відповідних документів, що підтверджують право працівника на отримання гарантованого законодавством середнього заробітку.

Джерелом оплати допомоги по тимчасовій непрацездатності є кошти органів соціального страхування. Підставою для розрахунку суми до оплати є табель обліку використання робочого часу і листок тимчасової непрацездатності лікувального (медичного) установи.

Допомоги по тимчасовій непрацездатності видаються при захворюванні (травмі), пов'язаної з втратою працездатності; санаторно-курортному лікуванні; хвороби члена сім'ї у разі необхідності догляду за ним; карантині; тимчасове переведення на іншу роботу у зв'язку із захворюванням туберкульозом або професійним захворюванням; протезуванні з приміщенням в стаціонар протезно-ортопедичного підприємства. Підставою для призначення допомоги служить виданий лікуючим установою листок непрацездатності, а при його втраті - дублікат цього листка. Дублікат видає лікуючі установа, яка видала листок непрацездатності, по пред'явленні довідки з місця роботи про те, що даний час посібником не сплачено.

Розміри допомоги при загальному захворюванні залежать від безперервного стажу роботи працівника: до 5 років - 60% заробітку; від 5 до 8 років - 80% заробітку; від 8 років - 100% заробітку.

Законодавством передбачені випадки, коли незалежно від безперервного стажу роботи допомога видається у розмірі 100% заробітної плати працівника: внаслідок трудового каліцтва або професійного захворювання; працюючим інвалідам ВВВ та іншим інвалідам, прирівняним щодо пільг до інвалідів ВВВ; особам, які мають на своєму утриманні 3 і більше дітей, які не досягли 16 років (учнів - 18 років); по вагітності та пологах; громадянам, які зазнали впливу радіації внаслідок катастрофи на Чорнобильській АЕС, і в інших випадках, передбачених законодавством.

Розмір допомоги однаковий для всіх членів трудового колективу, як складаються, так і не перебувають у профспілці. Допомога з тимчасової непрацездатності обчислюється з фактичного заробітку працівника.

У фактичний заробіток працівника включаються всі види заробітної плати, всі види грошових премій, передбачені системою оплати праці, встановленої в даній організації; надбавки і доплати до заробітної плати; винагороди за підсумками роботи за рік і виплати за вислугу років.

У суму заробітку, з якого обчислюється допомога, не включаються:

-Заробітна плата за роботу в надурочний час, включаючи доплату за години понаднормової роботи;

-Оплата за роботу за сумісництвом як в іншій організації, так і за місцем основної роботи;

-Доплата за роботу, що не входить в обов'язки робочого плі службовця по основній роботі;

-Заробітна плата за дні простою, на час чергової та додаткової відпусток, за час військового навчального або перевірного збору, виконання державних або громадських обов'язків;

-Одноразові премії, не пов'язані з виробничою діяльністю (наприклад, до ювілейних дат, днів народження і т. п.);

-Різного роду виплати компенсаційного характеру (компенсація за невикористану відпустку, вихідні допомоги тощо);

-Заробітна плата за роботу в святкові дні та дні щотижневого відпочинку, якщо в цей час працівник не повинен був працювати згідно з графіком виходу на роботу. Порядок включення премій в заробіток при розрахунку допомоги має свої особливості. Якщо премії носять одноразовий характер і не пов'язані з виробничою діяльністю (наприклад, до ювілейних дат, з нагоди закінчення навчального закладу), то в заробіток для нарахування посібнику вони не включаються.

1.9 Склад фонду оплати праці

Структура фонду заробітної плати на підприємстві досить складна. Крім прямої оплати праці за відпрацьований час або вироблену продукцію або роботу (при відрядній або договірної оплати) до фонду включаються стимулюють і компенсують виплати, а також усі грошові суми, що виплачуються за опрацьованим час, якщо згідно з чинним трудовим законодавством за працівниками зберігається заробітна плата. У загальному вигляді до фонду оплати праці на підприємстві входять наступні укрупнені елементи:

1. Оплата за відпрацьований час.

2. Оплата за невідпрацьований час.

3. Одноразові заохочувальні виплати.

4. Виплати на харчування, житло, паливо.

Заробітна плата визначається виходячи з планованого робочого часу і обсягу виробництва за тарифними ставками, окладів або відрядними розцінками. В якості методики можна рекомендувати наступний порядок визначення величини фонду заробітної плати робітників, керівників, фахівців і службовців.

Фонд заробітної плати робітників включає пряму (тарифну) заробітну плату і всі доплати до неї. Пряма заробітна плата складається із суми відрядних розцінок, виплачуваних робочим-відрядникам, і заробітної плати робітників-почасовиків, що обчислюється за тарифними ставками.

При плануванні визначають фонд годинної заробітної плати, фонд денної заробітної плати, фонд річної (квартальної, місячної) заробітної плати.

До фонду оплати праці включаються також виплати стимулюючого характеру - премії. Їх розмір за відрядно-преміальною і почасово-преміальною системами оплати праці визначається відповідно до чинних преміальними системами на підприємстві.

Складовою частиною фонду оплати праці є також виплати компенсуючого характеру, пов'язані з режимом роботи та умовами праці. Це такі види виплат:

а) доплата за відхилення від нормальних умов роботи (при виявленні додаткових технологічних операцій або невідповідності фактичних умов роботи запланованим);

б) надбавки до заробітної плати за неперервні стаж роботи;

в) доплати за простій;

г) доплати за роботу в нічний (вечірній) час;

д) оплата за роботу у вихідні та святкові (неробочі) дні;

е) доплата за роботу в надурочний час;

ж) доплата за роботу при суміщенні професій і виконанні обов'язків тимчасово відсутнього працівника;

До складу фонду оплати праці включаються також грошові суми за опрацьованим час відповідно до законодавства, а саме оплата щорічних і додаткових відпусток, доплати матерям за час перерв у роботі на годування грудних дітей та доплати підліткам за скорочений робочий день, доплати бригадирам за керівництво бригадою.

Підвищені доплати бригадирам за керівництво бригадою можуть бути встановлені у відсотках від суми заробітної плати бригади (без премії). Доплати у підвищених розмірах виробляються за умови виконання бригадою виробничих завдань та забезпечення високої якості продукції. Фонд доплат за навчання учнів розраховується відповідно до норми доплати за навчання учнів, встановленої трудовим законодавством. До фонду оплати праці включаються і інші види доплат, надбавок, певні інструкцією про склад коштів, що спрямовуються на споживання.

На основі детальних розрахунків складається зведена таблиця планованого фонду оплати праці. Середня заробітна плата встановлюється на основі розрахованої чисельності певних категорій працюючих і фондів їх оплати.

Для керівників, фахівців і службовців визначається середньорічна заробітна плата, а для робітників - середньорічна, середньоденна і середньогодинна заробітні плати.

1.10 Облік відрахувань і утримань із заробітної плати

З оплати праці членів трудового колективу і осіб, що працюють в організації за трудовими угодами, договорами підряду, за сумісництвом / виконують разові і випадкові роботи, виробляються різного роду утримання. За своїм характером ці утримання поділяються на дві групи: обов'язкові та утримання за ініціативою організації.

До числа обов'язкових утримань (дебет рахунку 70) відносяться прибутковий податок (кредит рахунки 68), утримання із соціального страхування і забезпечення (кредит рахунки 69), за виконавчими листами і написам нотаріальних контор на користь юридичних і фізичних осіб (кредит субрахунка 76-1) .

До утримань за ініціативою організації відносять суми, утримані з членів трудового колективу і працюючих у ньому осіб (дебет рахунку 70) за заподіяну матеріальну шкоду (кредит субрахунка 73-2); допущений брак (кредит рахунку 28); своєчасно не повернуті суми, отримані підзвіт (кредит рахунку 71); своєчасно не погашені безпроцентні позики, видані членам трудового колективу (кредит субрахунка 73-1).

Утримані суми у встановлені терміни підлягають перерахуванню до бюджету (дебет рахунки 68, кредит рахунку 51); позабюджетні фонди (дебет рахунки 69, кредит рахунку 51); юридичним і фізичним особам (дебет субрахунка 76-1, кредит рахунки 51).

1. Утримання прибуткового податку

Оподаткування доходів членів трудового колективу здійснюється відповідно до законодавства РФ, утриманий прибутковий податок (дебет рахунку 70, кредит рахунки 68) підлягає перерахуванню до бюджету (дебет рахунки 68, кредит рахунку 51) не пізніше дня фактичного отримання у банку готівкових коштів на оплату праці.

Об'єкт оподаткування.

Об'єктом оподаткування є отриманий працівником в даній організації з початку календарного року сукупний дохід, зменшений на встановлений законом мінімальний розмір оплати праці, суму, яка підлягає відрахуванню до ЄСП, і суму витрат на утримання дітей та утриманців, з заліком утриманої в попередні місяці суми податку.

2. Утримання за виконавчими листами.

Утримання аліментів за виконавчими листами здійснюється відповідно до Сімейного Кодексу РФ. Підставою для утримання аліментів служать виконавчі листи, а в разі їх втрати-дублікати; письмові заяви громадян про добровільну сплату аліментів: позначки ОВС у паспортах осіб про те, що відповідно до рішення судів ці особи зобов'язані сплачувати аліменти.

Облік розрахунків з юридичними і фізичними особами за утримань на їх користь організації враховують на рахунку 76 "Розрахунки з різними дебіторами і кредиторами". Суми, утримані із заробітної плати (дебет рахунку 70, кредит рахунку 76), підлягають перерахуванню (дебет рахунку 76, кредит рахунки 51) в день отримання в банку коштів за чеком на оплату праці. Розрахунки з фізичними особами за утриманим сумам може бути зроблено готівкою (дебет рахунку 76, кредит рахунку 50). Видачу готівки оформляють видатковим касовим ордером.

Надійшли до організації виконавчі документи для стягнення аліментів реєструються і не пізніше наступного дня після їх надходження передаються в бухгалтерію, де вони реєструються в спеціальному журналі і зберігаються як бланки суворої звітності нарівні з цінними паперами. Одночасно бухгалтерія організації сповіщає судового виконавця і стягувача про надходження виконавчого листа.

Утримані суми аліментів бухгалтерія повинна не пізніше ніж у 3-денний строк з дня виплати заробітної плати видати стягувачу особисто з каси, або перевести поштою акцептованим платіжним дорученням, або перерахувати на рахунок стягувача за вкладами у відділення Ощадного банку на підставі письмової заяви, поданої одержувачем аліментів у бухгалтерію організації. Стягнені суми переводять поштою за рахунок стягувача.

3. Утримання за заподіяний організації матеріальний збиток.

Матеріальна відповідальність членів трудового колективу за шкоду, заподіяну організації з їх вини, передбачається Трудовим Кодексом РФ.

Адміністрація організації мають право вимагати від членів трудового колективу і осіб, які працюють за трудовим договором (контрактом), відшкодування заподіяної шкоди за наявності протиправних дій з їхнього боку, результатом яких і з'явився заподіяну шкоду.

Розрізняють повну та обмежену матеріальну відповідальність за заподіяну матеріальну шкоду. При обмеженої матеріальної відповідальності працівник відшкодовує заподіяну матеріальну шкоду в заздалегідь встановленому межі - в розмірі дійсних втрат, але не вище встановлених законом. Повна матеріальна відповідальність полягає в обов'язку працівника, з вини якої заподіяно шкоду, відшкодувати його сповна незалежно від розміру.

4. Утримання за шлюб.

Браком вважається продукція, яка в силу наявних у ній дефектів не може бути використана за її прямим призначенням. Якщо шлюб поправний, то сума втрат (дебет рахунку 28) буде складатися з витрат, пов'язаних з його виправленням: матеріалів (кредит рахунку 10); заробітної плати, нарахованої за виправлення шлюбу (кредит рахунку 70); платежів у позабюджетні соціальні фонди (кредит рахунку 69); суми транспортного податку (кредит рахунку 68) і частини загальновиробничих витрат (кредит рахунку 25). Якщо шлюб невиправний, то його втрати складаються з вартості матеріалів, витрачених на браковані вироби; нарахованої заробітної плати включно до тієї операції, на якій стався остаточний шлюб; нарахувань у позабюджетні соціальні фонди; нарахованого транспортного податку і відповідної частини загальновиробничих витрат за мінусом вартості забракованої вироби за ціною можливої ​​реалізації.

5.Удержаніе своєчасно не відшкодованих підзвітними. особами сум.

Готівкові кошти видаються під звіт (дебет рахунки 71, кредит рахунки 50) на господарські витрати, представницькі витрати, на відрядження. Готівка видається на певний термін, після закінчення якого підзвітна особа повинна подати авансовий звіт з доданням виправдувальних видаткових документів. Якщо працівник своєчасно не повернув невикористану суму, то вона може бути утримана з ініціативи організації із заробітної плати (дебет рахунку 70, кредит рахунки 71).

6. Відрахування у державні позабюджетні соціальні фонди.

Розрахунки організації з державними позабюджетними соціальними фондами обліковуються на рахунку 69 "Розрахунки по соціальному страхуванню і забезпеченню" за субрахунками: з Фондом соціального страхування (субрахунок 69-1); Пенсійним фондом (субрахунок 69-2); Фондом обов'язкового медичного страхування (субрахунок 69 - 3).

Внески в позабюджетні державні фонди (кредит рахунки 69) нараховують за страховими тарифами, розміри яких встановлюються федеральним законом. В даний час ЕСН складає 26% від Фонду оплати праці, з них 20% надходить у федеральний бюджет, 2,9% - до Фонду соціального страхування, 3,1% - до Фондів обов'язкового медичного страхування.

Для обліку відрахувань і утримань із заробітної плати використовуються наступні проводки (табл. 1):

Таблиця 1

Кореспонденція рахунків за операціями відрахувань і утримань із заробітної плати

№ п / п

Операції

Кореспондуючі рахункиДебет

Кредит

1

З заробітної плати утримана сума ПДФО

70

68

2

Перераховано платежі із соціального страхування та забезпечення

69

51

2

З заробітної плати зроблено утримання з винуватців браку

70

28

3

Із заробітної плати утримано суми розрахунків з персоналом за іншими операціями

70

73

4

З заробітної плати зроблено утримання на суми за виконавчими документами

70

76

5

Заборгованість перед бюджетом погашена

68

51

6

Заборгованість по аліментах погашена

76

50, 51

7

Матеріальний збиток, що підлягає відшкодуванню

73-2

94, 98, 28

8

Матеріальний збиток відшкодовано

50, 51, 26

73-2

1.11 Синтетичний і аналітичний облік заробітної плати і розрахунків з персоналом з оплати праці

Бухгалтерія підприємства поряд з розрахунком належних працівникам заробітної плати, премій, посібників організовує також облік цих сум на рахунках бухгалтерського обліку у відповідних регістрах. У цих цілях, на кожного працівника щорічно в бухгалтерії відкривається особовий рахунок (форма № Т-54а) (Додаток 1) і податкова картка (форма1-ПДФО), в яких проставляються загальні відомості про працівника (прізвище, ім'я, по батькові; посаду і місце роботи, призначення та переміщення, розмір тарифної ставки або окладу, характер утримань тощо) і накопичуються відомості про нарахування заробітної плати, утримання та виплати наростаючим підсумком протягом календарного року. Дані особових рахунків є підставою для обчислення середнього заробітку при розрахунку відпускних, для оплати лікарняного листа, посібників, виплати компенсації при звільненні, для нарахування пенсій [4].

Облік використання робочого часу ведеться в табелях обліку використання робочого часу (Додаток 2). Заробітна плата нараховується в особовому рахунку. Табелі зазвичай відкриваються по структурним підрозділам організації, вони застосовуються для обліку використання робочого часу всіх категорій працюючих, для контролю за дотриманням персоналом встановленого режиму робочого часу, розрахунків з ним по заробітній платі, а також отримання даних про відпрацьований час. Табель складається в одному примірнику табельщиком і передається в розрахунковий відділ бухгалтерії два рази на місяць: для коригування суми виплати за першу половину місяця (авансу) і для розрахунку заробітної плати за місяць. Облік явок на роботу і використання робочого часу здійснюється в табелі методом суцільної реєстрації.

У регістрах аналітичного обліку фіксується сукупний дохід і суми утриманих податків у співробітників. Наприкінці року (початку наступного) бухгалтерія персоніфікована, дані надаються в УМНС для обліку податку на доходи фізичних осіб і до Пенсійного фонду РФ для обліку пенсійних платежів [19].

Відомості про нараховані суми заробітної плати та вироблених утримання щомісяця переносяться з особових рахунків в розрахункову відомість, і таким чином в цьому документі підсумовуються дані про нараховані суми і вироблених утримання по всім працівникам підприємства.

Результати розрахунків сум, належних кожному працівникові до видачі, найчастіше переносяться в платіжну відомість, за якою і видається заробітна плата працівникам. Але на малих і середніх підприємствах може використовуватися єдина розрахунково-платіжна відомість, яка служить одночасно для розрахунку заробітної плати і для видачі належних працівникам сум з каси. При видачі заробітної плати з каси підприємства кожний працівник розписується у платіжній відомості.

Для синтетичного обліку заробітної плати призначений пасивний балансовий рахунок 70 «Розрахунки з персоналом з оплати праці». За кредитом рахунка відображають нарахування з оплати праці, допомог за рахунок відрахувань на державне соціальне страхування, пенсій та інших аналогічних сум, а також доходів від участі в організації, а за дебетом - утримання із нарахованої суми оплати праці та доходів, видачу належних сум працівникам і виплачені вчасно суми оплати праці і доходів. Сальдо цього рахунку, зазвичай, кредитове показує заборгованість організації перед робітниками і службовцями по заробітній платі та інших зазначеними платежами.

При видачі заробітної плати кредиторська заборгованість підприємства перед працівниками погашається. На суму виданої заробітної плати в бухгалтерському обліку робиться проводка:

Дебет рахунку 70 «Розрахунки з персоналом з оплати праці»

Кредит рахунку 50 «Каса»

Операцію з нарахування і розподілу оплати праці, що включається у витрати виробництва та обігу, оформляють наступній бухгалтерської записом:

Дебет рахунків 20 «Основне виробництво» (оплата праці виробничих робітників), 23 «Допоміжні виробництва» (оплата праці робітникам допоміжних виробництв), 25 «Загальновиробничі витрати» (оплата праці цехового персоналу), 29 «Обслуговуючі виробництва та господарства» (оплата праці працівників обслуговуючих виробництв і господарств).

Кредит рахунку 70 «Розрахунки з персоналом з оплати праці» (на всю суму нарахованої оплати праці).

Нарахування оплати праці по операціях, пов'язаних з заготовлением і придбанням виробничих запасів, устаткування до установки і здійсненням капітальних вкладень, відображають за дебетом рахунків 08 кредитом рахунку 70 «Розрахунки з персоналом з оплати праці».

Допомоги по тимчасовій непрацездатності та інші виплати за рахунок коштів органів соціального страхування відображають:

Дебет рахунку 69 «Розрахунки по соціальному страхуванню і забезпечення»

Кредит рахунку 70 «Розрахунки з персоналом з оплати праці».

Нараховані суми премій, матеріальної допомоги, допомоги, оплати праці по роботах, виробленим за рахунок коштів цільового фінансування і в процесі отримання позареалізаційних або операційних доходів, відображають у бухгалтерії підприємства проводкою:

Дебет рахунків 91 «Інші доходи і витрати», 84 «Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)», 86 «Цільове фінансування»

Кредит рахунку 70 «Розрахунки з персоналом з оплати праці».

Нарахування доходів працівникам організації по акціях і вкладах в його майно оформляють наступній бухгалтерської записом:

Дебет рахунку 84 «Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)»

Кредит рахунку 70 «Розрахунки з персоналом з оплати праці».

У міру відходу робітників у відпустку фактично нараховані їм суми за відпускний період списують на зменшення створеного резерву. При цьому бухгалтер складає наступний запис:

Дебет рахунку 96 «Резерви майбутніх витрат»;

Кредит рахунку 70 «Розрахунки з персоналом з оплати праці».

При нарахуванні сум щорічних та додаткових відпусток нараховані суми відпусток включаються до фонду заробітної плати праці звітного місяця тільки в сумі, що припадає на дні відпустки у звітному місяці. У разі переходу частини відпустки на наступний місяць виплачена працівникам за ці дні сума відпускних відображається у звітному місяці як виданий аванс проводкою:

Дебет рахунку 70 «Розрахунки з персоналом з оплати праці»;

Кредит рахунку 50 «Каса».

У наступному місяці цю суму включають до складу фонду оплати праці і зазвичай відображають записом по нарахуванню відпускних сум:

Дебет рахунків виробничих витрат або рахунку 96 «Резерви майбутніх витрат»

Кредит рахунку 70 «Розрахунки з персоналом з оплати праці»

При натуральній формі оплати праці, тобто видачі працівникам як оплата праці готової продукції, товарів і ін на підприємстві складають такі бухгалтерські записи:

1) Дебет рахунку 70 - Кредит рахунків 90, 91, на суму виданої продукції, товарів, матеріалів в натурі за цінами реалізації включаючи ПДВ та акцизний податок

2) Дебет рахунків 90, 91 - Кредит рахунків 43, 41, 10, на виробничу собівартість готової продукції, фактичну собівартість товарів і матеріалів, виданих у порядку натуральної оплати

Утримання із сум нарахованої оплати праці списують з кредиту відповідних рахунків у дебет рахунку 70 «Розрахунки з персоналом з оплати праці».

Видачу сум заробітної плати та допомог оформляють наступній бухгалтерської записом:

Дебет рахунку 70 «Розрахунки з персоналом з оплати праці»;

Кредит рахунку 50 «Каса».

Не отримана термін заробітна плата оформляється наступній бухгалтерської записом:

Дебет рахунку 70 «Розрахунки з персоналом з оплати праці»;

Кредит рахунку 76-4 «Розрахунки по депонованим сумам».

Залишки не виданої вчасно заробітної плати (депонованих сум) після закінчення трьох днів повинні бути здані в банк на розрахунковий рахунок. При цьому складають проводку:

Дебет рахунку 51 «Розрахункові рахунки»;

Кредит рахунку 50 «Каса».

Облік розрахунків з депонентами ведуть у книзі обліку депонованої заробітної плати, заповнюваної за даними реєстру не виданої заробітної плати. Книгу відкривають на рік [3]. Для кожного депонента в ній відводять окремий рядок, в якій вказують табельний номер депонента, його прізвище, ім'я, по батькові, депоновану суму та відмітки про її видачу. Суми, що залишилися на кінець року невиплаченими, переносять у нову книгу, що відкривається також на рік. Подальшу виплату депонованої заробітної плати здійснюють за видатковим касовим ордером і відображають проводкою

Дебет рахунку 76 «Розрахунки з різними дебіторами і кредиторами»

Кредитом рахунка 50 «Каса».

Таким чином, організація та ведення аналітичного і синтетичного обліків на підприємстві необхідні, тому що їхні дані взаємопов'язані і дозволяють, аналізуючи показники синтетичних рахунків складати наприклад, довідки на суму утриманих податків з заробітної плати робітників і службовців, нараховувати допомоги по тимчасовій непрацездатності, премії всім категоріям працівників та ін

Кореспонденції рахунків за операціями нарахування заробітної плати, інших виплат та утримань з нарахованих виплат представлені в табл. 2

Таблиця 2

Кореспонденції рахунків за операціями нарахування заробітної плати, інших виплат та утримань з нарахованих виплат

№ п / п

Операції

Кореспондуючі рахункиДебет

Кредит

1

Нарахована заробітна плата робітникам основного і допоміжного виробництв, а також зайнятих збутом і реалізацією продукції

20, 23, 44

70

2

Нараховано заробітну плату працівникам управління загальновиробничого і загальногосподарського призначення, а також обслуговуючих виробництв

25, 25, 29

70

3

Нараховано заробітну плату працівникам, зайнятим заготівлею та придбанням матеріалів, капітальними вкладеннями

10, 15, 08

70

4

Нараховано заробітну плату за операціями вибуття основних засобів, нематеріальних активів та матеріалів

91

70

5

Нараховано заробітну плату робітникам, зайнятим виправленням браку

28

70

6

Нараховано дивіденди працівникам від участі в організації

84

70

7

Нараховано виплати працівникам за рахунок коштів цільового фінансування

86

70

8

Нараховано страхові внески органам соціального страхування, до Пенсійного фонду, до фондів медичного страхування

20, 23, 44, 25, 26, 29, 10, 08, 28, 91, 84, 86

69

9

Нараховано працівником допомоги по тимчасовій непрацездатності

69

70

10

Перераховано в погашення заборгованостей з відрахувань на соціальні потреби

69

51

11

Утримано з нарахованої заробітної плати та інших виплат податок на доходи за виконавчими листами, з винуватців браку, з відшкодування матеріального збитку

70

68, 76, 28, 73

12

Видана заробітна плата працівникам і вироблені перерахування з рахунків банку

70

50, 21, 52, 55

13

Видано працівникам у порядку натуральної оплати матеріали та готова продукція за цінами реалізації

70

90, 91

14

Списано собівартість матеріалів та готової продукції, виданих у порядку натуральної оплати

90, 91

10, 43

15

Перераховано на рахунок депонентів не видана в строк заробітна плата

70

76

16

Погашено депонентская заборгованість

76

50

17

Погашено заборгованість за виконавчими листами

76

50, 51

Глава 2. Практична частина

У практичній частині необхідно вирішити завдання, побудовану на умовному прикладі ТОВ «Техремстрой» (основний вид діяльності: будівельно-ремонтні роботи, виробництво і реалізація дверей, віконних блоків, плінтусів).

Організація здійснює облік відповідно до Плану рахунків бухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльності об'єднань, підприємств, організацій та інструкцією по його застосуванню, затвердженим Міністерством фінансів РФ від 31.10.2000 р. № 94 н (зі змінами від 7 травня 2003р.), Законодавчої та нормативною базою, що регламентує ведення бухгалтерського обліку в РФ.

2.1 Завдання

У практичній частині необхідно вирішити такі завдання:

відкрити рахунки синтетичного обліку та записати в них суми початкових залишків на 01 червня. Також відкрити рахунки: 90 «Продажі», 20 «Основне виробництво», 23 «Допоміжне виробництво», 25 «Загальновиробничі витрати», 26 «Загальногосподарські витрати» та інші необхідні рахунки;

відкрити аналітичні рахунки звітного періоду до рахунків 20 «Основне виробництво», 62 «Розрахунки з покупцями», 10 «Матеріали» субрахунок 1 «Сировина і матеріали», 90 «Продажі» записати початкові залишки, операції за звітний період і визначити залишки на кінець звітного періоду по кожному об'єкту виробництва (будівництва);

відкрити журнал господарських операцій;

скласти оборотно-сальдову відомість за рахунками синтетичного обліку, в якій рахунку слід розташовувати в порядку зростання їх номерів;

скласти бухгалтерський баланс (форми № 1 по ОКУД) на початок і кінець звітного періоду, використовуючи дані журналу господарських операцій та підсумки розрахунків, вироблених в оборотно-сальдової відомості.

2.2 Вихідні дані

ТОВ «Техремстрой» уклало:

Договір № 3 від 4 січня поточного року на будівництво житлового будинку (Код 005). Будівництво розпочато в березні поточного року, термін введення в дію - листопад цього ж року. Розрахунки із замовниками поетапно, в міру підписання акта приймання - здачі виконаних обсягів робіт з будівництва.

Договір № 4 від 5 січня поточного року на будівництво дитячого садка (Код 006). Будівництво передбачається здійснити за лютий - серпень поточного року; введення в експлуатацію - вересень. Розрахунки з замовниками виробляються після закінчення будівництва та здачі об'єкта в експлуатацію.

На поточний рік обсяг капітальних вкладень передбачено (табл. 1):

Таблиця 1

Будівельні об'єкти

Величина грошових коштів

1. Кошторисна вартість будівництва

житловий будинок

720 000

дитячий сад

560 000

2. Освоєно за лютий - червень

50% від кошторисної вартості житлового будинку

360 000

60% від кошторисної вартості дитячого саду

336 000

3. Належить освоїти за 3 квартал

30% від кошторисної вартості житлового будинку

216 000

40% від кошторисної вартості саду

224 000

4.Фактіческіе витрати до 1 червня на будівництво

житловий будинок

306000

дитячий сад

285600

Відомість залишків за синтетичними та аналітичними рахунками ТОВ «Техремстрой» на 01.06.2007 р. представлена ​​в табл. 2.

Таблиця 2

Відомість залишків за синтетичними та аналітичними рахунками ТОВ «Техремстрой» на 01.06.2007 р., руб.

№ № рахунків

Синтетичні та аналітичні рахунки

Дебет

Кредит

01

Основні засоби

530000


02

Амортизація основних засобів


95000

08

Вкладення за позаоборотних активів

50 600


10

Матеріали (за фактичною собівартістю) у тому числі:

вартість за оптовими цінами - 86000;

транспортно-заготівельні витрати - 1000;

господарський інвентар - 28000

115000

86000

1000

28000


20

Основне виробництво (незавершене) - всього;

в тому числі:

по житловому будинку - 46620;

по дитячому саду - 332600.

379220


46620

332600


44

Витрати на продаж

4000


50

Каса

500


51

Розрахунковий рахунок

34000


60

Розрахунки з постачальниками і підрядниками


30000

62

Розрахунки з покупцями і замовниками в тому числі:

по житловому будинку - 62150;

по дитячому саду - 31430.

93580

62150

31430


68

Розрахунки з бюджетом


18000

69

Розрахунки по соціальному страхуванню і забезпеченню


15000

70

Розрахунки з персоналом з оплати праці


38000

76

Розрахунки з різними дебіторами і кредиторами

12200

13300

84

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

10900


99

Прибуток і збитки


90000

80

Статутний капітал


640000

82

Резервний капітал


32000

96

Резерви майбутніх витрат


16600

97

Витрати майбутніх періодів

32000


83

Додатковий капітал


274100


Разом:

1262000

1262000

2.3 Порядок виконання практичного завдання

У ході виконання практичного завдання необхідно виконати ряд операцій в наступній послідовності:

заповнити журнал господарських операцій;

відкрити аналітичні та синтетичні рахунки;

скласти оборотно-сальдову відомість по рахунках синтетичного обліку;

скласти бухгалтерський баланс на початок і кінець звітного періоду.

2.3.1 Журнал господарських операцій

Таблиця 3

Журнал реєстрації господарських операцій ТОВ «Техремстрой» за 3 квартал 2007р.

№ п. п.

Зміст господарської операції

Сума

Кореспонденція рахунків
Дебет

Кредит

1

Надійшло на розрахунковий рахунок в погашення заборгованості від дебіторів, від замовників

86 630

51

62


житловий будинок

60 200

51

62


дитячий сад

26 430

51

62

2

Одержано в касу з розрахункового рахунку

на видачу заробітної зарплати

13 300

50

51


на господарські видатки апарату ТОВ «Техремстрой»

17 000

50

51


Разом

30 3003

Акцептовані рахунки постачальників за надійшли матеріали

вартість матеріалів за оптовими цінами

68 000

10

60


ПДВ 18%

12 240

19

60


залізничний тариф

7 200

10

60


ПДВ 18%

1 296

19

60


Разом

88 7364

Видано з каси

в підзвіт

17 000

71

50


заробітна плата

13 300

70

50

5

Списані комплектуючі вироби, конструкції і деталі

на будівництво:

житлового будинку

2 500

20-1

10


дитячого саду

3 000

20-2

10


Разом

5 500
допоміжні роботи

1 000

23

10


загальногосподарські потреби

900

26

10


Всього

7 400
Відпущені зі складу майстру матеріали для технологічних цілей за оптовими цінами, в тому числі

житлового будинку

60 000

71

10


дитячого саду

80 000

71

10


Разом

140 0007

Витрачені матеріали на будівництво

житлового будинку

62 000

20-1

71


дитячого саду

70 000

20-2

71


Разом

132 0008

Списано суму транспортно-заготівельних витрат, що відносяться до матеріалів, витрачених для технологічних цілей (табл. 4)

6 034

20

10

9

Нараховано заробітну плату за травень:

працівникам основного виробництва


житлового будинку

20 000

20-1

70


дитячого саду

23 000

20-2

70


Разом

43 000
персоналу допоміжних виробництв

15 000

23

70


адміністративно-управлінського персоналу

7 000

26

70


Всього

65 00010

Зроблено відрахування єдиного соціального податку (26%)

працівникам основного виробництва зайнятих на будівництві житлового будинку

5 200

20-1

69


працівникам основного виробництва зайнятих на будівництві дитячого садка

5 980

20-2

69


персоналу допоміжних виробництв

3 900

23

69


адміністративно-управлінського персоналу

1 820

26

69


Разом:

16 90011

Утримано податки із заробітної плати робітників і службовців у розмірі 13%

6 300

70

68

12

Нараховано амортизацію основних засобів

допоміжних виробництв

2 000

23

02


загальногосподарського призначення

700

26

02


Разом

2 70013

Нараховано кредиторам

за комунальні послуги для потреб:


допоміжних цехів

7 000

23

76


будівельного управління

5 000

26

76


Разом

12 000
за електроенергію, витрачену на загальногосподарські потреби

допоміжних цехів

9 000

23

76


будівлі управління

1 800

26

76


Разом

10 800
Всього

22 80014

Згідно авансовими звітами списані витрати на відрядження апарату управління

17 500

26

71

15

Залишки невикористаних сум повернуті в касу, а перевитрата виданий підзвітній особі з каси

500

71

50

16

Розподілені та списані витрати допоміжного виробництва, що підлягають включенню до собівартості продукції (табл. 5)

житлового будинку

17 623

20-1

23


дитячого саду

20 277

20-2

23


Разом

37 90017

Розподілені та списані загальногосподарські витрати, що підлягають включенню в собівартість продукції

житлового будинку

16 145

20 / 1

26


дитячого саду

18 575

20 / 2

26


Разом

34 72018

Перераховано з розрахункового рахунку

кредиторам за надані послуги

32 800

76

51


єдиний соціальний податок у позабюджетні фонди

16 900


69

51


фінансовим органам прибутковий податок

23 000

68

51


постачальникам

55 000

60

51


Разом

127 70019

ТОВ «Техремстрой» закінчило будівництво дитячого саду. Об'єкт за актом зданий замовнику

(Табл. 6)

Фактичні витрати за 3 квартал

140 832

43

20-2


Списані витрати по готовому об'єкту

332 600

43

20-2


Фактична собівартість об'єкта

473 432

90

43

20

Пред'явлено рахунок-фактура замовнику за виконані роботи з будівництва дитячого саду. Рахунок-фактура включає

кошторисну вартість дитячого саду

560 000
ПДВ (18%)

100 800

90

68


Сума до сплати

660 800

62

90

21

На розрахунковий рахунок надійшли платежі від замовника за зданий об'єкт в експлуатацію

660 800

51

62

22

Списані витрати по незавершеному виробництву

123 468

90

20-1


Пред'явлено рахунок замовнику за виконання роботи по незавершеному об'єкту будівництва (житлового будинку) на суму фактичних витрат

123 468

62

90

23

Відображено прибуток (табл. 7)

86 568

90

99

2.3.2 Пояснення до журналу господарських операцій

Таблиця 4

Розрахунок суми транспортно-заготівельних витрат на залишок і витрачений у виробництві сировину і основні матеріали

Показники

Залишок на початок місяця

Поступ-ня за місяць

Разом

Середній% ТЗВ

Витрачено на виробництво

Залишок на кінець місяцяПроиз-ведено расхо-дівСписано транспортно заготівельні витрати на витратиНайменування об'єктівДитячий сад

Житловий будинок

Разом


1

2

3

4

5

6

7

8

9

Сировина і основні матеріали за оптовими (закупівельними) цінами

114 000

68 000

182000

4,51

80 000

60000

140 000

42 000

Транспортно заготівельні витрати

1 000

7 200

8 200


3 448

2 586

6034

2 166

Фактична собівартість сировини та основних матеріалів

115 000

75 200

190200


83 448

62 586

146 034

44 166

Таблиця 5

Розрахунок розподілу загальновиробничих і загальногосподарських витрат по об'єктах виробництва (будівництва)

Об'єкт виробництва (будівництва)

Всього

У тому числі по об'єктах

Показники


Дитячий сад

Житловий будинок

1

2

3

4

Заробітна плата основних виробничих робітників

43 000

23 000

20 000

Питома вага заробітної плати по об'єктах будівництва (%)

100

53,5

46,5

Витрати допоміжних виробництв (грн.)

37 900

20 277

17 623

Загальногосподарські витрати (руб.)

34 720

18 575

16 145

Таблиця 6

Розрахунок фактичної виробничої собівартості випущеної продукції (вартості закінченого і зданого в експлуатацію об'єкта)

№ п. п.

Показники

Найменування об'єктаДитячий сад

1

2

3

1

Залишки незавершеного виробництва на початок місяця

332 600

2

Витрати на виробництво за звітний період

140 832

3

Залишки незавершеного виробництва на кінець звітного періоду

-----

4

Фактична виробнича собівартість готової продукції

473 432

5

Кошторисна вартість готової продукції (побудованого і зданого в експлуатацію будівельного об'єкта)

560 000

6

Відхилення фактичної собівартості від кошторисної вартості: економія (-), перевитрата (+)

86 568

Таблиця 7

Розрахунок результатів від реалізації готової продукції (закінчених об'єктів будівництва)

№ п.п.

Найменування продукції (будівельного об'єкта)

Виручка від реалізації продукції

Фактична собівартість продукції

Результат від реалізації готової (будівельної) продукції (робіт, послуг)

Дохід

Збиток

Всього

1

2

3

4

5

6

7

1

Дитячий сад

560 000

473 432

187 368

-----

86 568

2.3.3 Відкриття рахунків

рахунок 01 «Основні засоби»

Дебет

Кредит

Дата / № операції

Кореспондуючий рахунок

Сума

Дата / № операції

Кореспондуючий рахунок

Сума

Початкове сальдо

530 000Оборот

---

Оборот

---

Кінцеве сальдо

530 000рахунок 02 «Амортизація основних засобів»

Дебет

Кредит

Дата / № операції

Кореспондуючий рахунок

Сума

Дата / № операції

Кореспондуючий рахунок

СумаПочаткове сальдо

95 000
12

23

2 000
12

26

700

Оборот

---

Оборот

2 700Кінцеве сальдо

97 700

рахунок 08 «Вкладення у необоротні активи»

Дебет

Кредит

Дата / № операції

Кореспондуючий рахунок

Сума

Дата / № операції

Кореспондуючий рахунок

Сума

Початкове сальдо

50 600Оборот

---

Оборот

---

Кінцеве сальдо

50 600рахунок 10 «Матеріали»

Дебет

Кредит

Дата / № операції

Кореспондуючий рахунок

Сума

Дата / № операції

Кореспондуючий рахунок

Сума

Початкове сальдо

115 0003

60

68 000

5

20-1

2 500

3

60

7 200

5

20-2

3 000
5

23

1 000
5

26

900
6

71

140 000
8

20

6 034

Оборот

75 200

Оборот

153 434

Кінцеве сальдо

34 766рахунок 19 «Податок на додану вартість по придбаним цінностям»

Дебет

Кредит

Дата / № операції

Кореспондуючий рахунок

Сума

Дата / № операції

Кореспондуючий рахунок

Сума

Початкове сальдо

---3

60

12 240
3

60

1 296
Оборот

13 536

Оборот

---

Кінцеве сальдо

13 536рахунок 20 «Основне виробництво»

Дебет

Кредит

Дата / № операції

Кореспондуючий рахунок

Сума

Дата / № операції

Кореспондуючий рахунок

Сума

Початкове сальдо

379 2205

10

5 500

19

43

473 432

7

71

132 000

22

90

123 468

8

10

6 034
9

70

43 000
10

69

11 180
16

23

37 900
17

26

34 720
Оборот

270 334

Оборот

596 900

Кінцеве сальдо

52 654рахунок 20-1 «Житловий будинок»

Дебет

Кредит

Дата / № операції

Кореспондуючий рахунок

Сума

Дата / № операції

Кореспондуючий рахунок

Сума

Початкове сальдо

46 6205

10

2 500

22

90

123 468

7

71

62 000
9

70

20 000
10

69

5 200
16

23

17 623
17

26

16 145
Оборот

123 468

Оборот

123 468

Кінцеве сальдо

46 620рахунок 20-2 «Дитячий сад»

Дебет

Кредит

Дата / № операції

Кореспондуючий рахунок

Сума

Дата / № операції

Кореспондуючий рахунок

Сума

Початкове сальдо

332 6005

10

3 000

19

43

473 432

7

71

70 000
9

70

23 000
10

69

5 980
16

23

20 277
17

26

18 575
Оборот

140 832

Оборот

473 432

Кінцеве сальдо

---рахунок 23 «Допоміжні виробництва»

Дебет

Кредит

Дата / № операції

Кореспондуючий рахунок

Сума

Дата / № операції

Кореспондуючий рахунок

Сума

Початкове сальдо

---5

10

1 000

16

20

37 900

9

70

15 000
10

69

3 900
12

02

2 000
13

76

16 000
Оборот

37 900

Оборот

37 900

Кінцеве сальдо

---рахунок 26 «Загальногосподарські витрати»

Дебет

Кредит

Дата / № операції

Кореспондуючий рахунок

Сума

Дата / № операції

Кореспондуючий рахунок

Сума

Початкове сальдо

---5

10

900

17

20

34 720

9

70

7 000
10

69

1 820
12

02

700
13

76

6 800
14

71

17 500
Оборот

34 720

Оборот

34 720

Кінцеве сальдо

---рахунок 43 «Готова продукція»

Дебет

Кредит

Дата / № операції

Кореспондуючий рахунок

Сума

Дата / № операції

Кореспондуючий рахунок

Сума

Початкове сальдо

---19

20

473 432

19

90

473 432

Оборот

473 432

Оборот

473 432

Кінцеве сальдо

---рахунок 44 «Витрати на продаж»

Дебет

Кредит

Дата / № операції

Кореспондуючий рахунок

Сума

Дата / № операції

Кореспондуючий рахунок

Сума

Початкове сальдо

4 000Оборот


Оборот

---

Кінцеве сальдо

4 000рахунок 50 «Каса»

Дебет

Кредит

Дата / № операції

Кореспондуючий рахунок

Сума

Дата / № операції

Кореспондуючий рахунок

Сума

Початкове сальдо

5002

51

30 300

4

71

17 000
4

70

13 300
15

71

500

Оборот

30 300

Оборот

30 800

Кінцеве сальдо

---рахунок 51 «Розрахункові рахунки»

Дебет

Кредит

Дата / № операції

Кореспондуючий рахунок

Сума

Дата / № операції

Кореспондуючий рахунок

Сума

Початкове сальдо

34 0001

62

86 630

2

50

30 300

21

62

660 800

18

76

32 800
18

69

16 900
18

68

23 000
18

60

55 000

Оборот

747 430

Оборот

158 000

Кінцеве сальдо

623 430рахунок 60 «Розрахунки з постачальниками і підрядчиками»

Дебет

Кредит

Дата / № операції

Кореспондуючий рахунок

Сума

Дата / № операції

Кореспондуючий рахунок

СумаПочаткове сальдо

30 000

18

51

55 000

3

10

75 200
3

19

13 536

Оборот

55 000

Оборот

88 736Кінцеве сальдо

63 736

рахунок 62 «Розрахунки з покупцями і замовниками»

Дебет

Кредит

Дата / № операції

Кореспондуючий рахунок

Сума

Дата / № операції

Кореспондуючий рахунок

Сума

Початкове сальдо

93 58020

90

660 800

1

51

86 630

22

90

123 468

21

51

660 800Оборот

784 268

Оборот

747 430

Кінцеве сальдо

130 418рахунок 68 «Розрахунки по податках і зборах»

Дебет

Кредит

Дата / № операції

Кореспондуючий рахунок

Сума

Дата / № операції

Кореспондуючий рахунок

СумаПочаткове сальдо

18 000

18

21

23 000

11

70

6 300
20

90

100 800

Оборот

23 000

Оборот

107 100Кінцеве сальдо

102 100

рахунок 69 «Розрахунки по соціальному страхуванню і забезпечення»

Дебет

Кредит

Дата / № операції

Кореспондуючий рахунок

Сума

Дата / № операції

Кореспондуючий рахунок

СумаПочаткове сальдо

15 000

18

51

16 900

10

20

11 180
10

23

3 900
10

26

1 820

Оборот

16 900

Оборот

16 900Кінцеве сальдо

15 000

рахунок 70 «Розрахунки з персоналом з оплати праці»

Дебет

Кредит

Дата / № операції

Кореспондуючий рахунок

Сума

Дата / № операції

Кореспондуючий рахунок

СумаПочаткове сальдо

38 000

4

50

13 300

9

20

43 000

11

68

6 300

9

23

15 000
9

26

7 000

Оборот

19 600

Оборот

65 000Кінцеве сальдо

83 400

рахунок 71 «Розрахунки з підзвітними особами»

Дебет

Кредит

Дата / № операції

Кореспондуючий рахунок

Сума

Дата / № операції

Кореспондуючий рахунок

Сума

Початкове сальдо

---
4

50

17 000

7

20

132 000

6

10

140 000

14

26

17 500

15

50

500
Оборот

157 500

Оборот

149 500

Кінцеве сальдо

8 000рахунок 76 «Розрахунки з різними дебіторами і кредиторами»

Дебет

Кредит

Дата / № операції

Кореспондуючий рахунок

Сума

Дата / № операції

Кореспондуючий рахунок

Сума

Початкове сальдо

12 200

Початкове сальдо

13 300

18

51

32 800

13

23

16 000
13

26

6 800

Оборот

32 800

Оборот

22 800

Кінцеве сальдо

8 900

Кінцеве сальдо


рахунок 80 «Статутний капітал»

Дебет

Кредит

Дата / № операції

Кореспондуючий рахунок

Сума

Дата / № операції

Кореспондуючий рахунок

СумаПочаткове сальдо

640 000

Оборот

---

Оборот

---Кінцеве сальдо

640 000

рахунок 82 «Резервний капітал»

Дебет

Кредит

Дата / № операції

Кореспондуючий рахунок

Сума

Дата / № операції

Кореспондуючий рахунок

СумаПочаткове сальдо

32 000

Оборот

---

Оборот

---Кінцеве сальдо

32 000

рахунок 83 «Додатковий капітал»

Дебет

Кредит

Дата / № операції

Кореспондуючий рахунок

Сума

Дата / № операції

Кореспондуючий рахунок

СумаПочаткове сальдо

274 100

Оборот

---

Оборот

---Кінцеве сальдо

274 100

рахунок 84 «Нерозподілений прибуток»

Дебет

Кредит

Дата / № операції

Кореспондуючий рахунок

Сума

Дата / № операції

Кореспондуючий рахунок

Сума

Початкове сальдо

10 900Оборот

---

Оборот

---

Кінцеве сальдо

10 900рахунок 90 «Продажі»

Дебет

Кредит

Дата / № операції

Кореспондуючий рахунок

Сума

Дата / № операції

Кореспондуючий рахунок

Сума

Початкове сальдо

---

Початкове сальдо

---

19

43

473 432

20

62

660 800

20

68

100 800

22

62

123 468

22

20

123 468
23

99

86 568
Оборот

784 268

Оборот

784 268

Кінцеве сальдо

---

Кінцеве сальдо

---

рахунок 96 «Резерви майбутніх періодів»

Дебет

Кредит

Дата / № операції

Кореспондуючий рахунок

Сума

Дата / № операції

Кореспондуючий рахунок

СумаПочаткове сальдо

16 600

Оборот

---

Оборот

---Кінцеве сальдо

16 600

рахунок 97 «Витрати майбутніх періодів»

Дебет

Кредит

Дата / № операції

Кореспондуючий рахунок

Сума

Дата / № операції

Кореспондуючий рахунок

Сума

Початкове сальдо

32 000Оборот

---

Оборот

---

Кінцеве сальдо

32 000рахунок 99 «Прибутки та збитки»

Дебет

Кредит

Дата / № операції

Кореспондуючий рахунок

Сума

Дата / № операції

Кореспондуючий рахунок

СумаПочаткове сальдо

90 000
23

90

86 568

Оборот

---

Оборот

86 568Кінцеве сальдо

176 568

2.3.4 Оборотно-сальдова відомість

рахунки

Найменування

рахунки

Сальдо на початок

місяці

Обороти за місяць

Сальдо на кінець місяцяДебет

Кредит

Дебет

Кредит

Дебет

Кредит

01

Основні засоби

530 000


---

---

530000


02

Амортизація основних засобів


95 000

---

2 700


97 700

08

Вкладення у необоротні активи

50 600


---

---

50 600


10

Матеріали

115 000


75 200

153 434

36 766


19

Податок на додану вартість по придбаних цінами

---


13 536

---

13 536


20

Основне виробництво

379 220


270 334

596 900

52 654


23

Допоміжне виробництво

---


37 900

37 900

---


26

Загальногосподарські витрати

---


34 720

34 720

---


43

Готова продукція

---


473 432

473 43244

Витрати на продаж

4 000


---

---

4 000


50

Каса

500


30 300

30 800

---


51

Розрахунковий рахунок

34 000


747 430

158 000

623 430


60

Розрахунки з постачальниками і підрядниками


30 000

55 000

88 736


63 736

62

Розрахунки з покупцями і замовниками

93 580


784 268

747 430

130 418


68

Розрахунки по податках і зборам


18 000

23 000

107 100


102 100

69

Розрахунки по соц. страх. і забезпеченню


15 000

16 900

16 900


15 000

70

Розрахунки з персоналом з оплати праці


38 000

19 600

65 000


83 400

71

Розрахунки з підзвітними особами

---


157 500

149 500

8 000


76

Розрахунки з різними дебіторами і кредиторами

12 200

13 300

32 800

22 800

8 900


80

Статутний капітал


640 000

---

---


640 000

82

Резервний капітал


32 000

---

---


32 000

83

Додатковий капітал


274 100

---

---


274 100

Продовження оборотно-сальдової відомості

84

Нерозподілений прибуток

10 900


---

---

10 900


90

Продажі

---

---

784 268

784 268

---

---

96

Резерви майбутніх витрат


16 600

---

---


16 600

97

Витрати майбутніх періодів

32 000


---

---

32 000


99

Прибутки та збитки


90 000

---

86 568


176 568

Разом:

1262000

1262000

3556188

3556188

1501204

1501204

2.3.5 Бухгалтерський баланс

АКТИВ

Код показника

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

I. Необоротні активи
Нематеріальні активи

110Основні засоби

120

435 000

432 300

Незавершене будівництво

130Прибуткові вкладення в матеріальні цінності

135

50 600

50 600

Довгострокові фінансові вкладення

140Відкладені фінансові активи

145Інші необоротні активи

150Разом у розділі I

190

485 600

482 900

II. ОБОРОТНІ АКТИВИ
Запаси

210в тому числі:

сировину, матеріали та інші аналогічні цінності

211

115 000

36 766

тварини на вирощуванні та відгодівлі

212витрати в незавершеному виробництві

213

379 220

52 654

готова продукція і товари для перепродажу

214товари відвантажені

215витрати майбутніх періодів

216

32 000

32 000

інші витрати та запаси

217

4 000

4 000

Податок на додану вартість по придбаних цінностей

220


13 536

Дебіторська заборгованість (платежі по якій очікуються більш ніж через 12 місяців після звітної дати)

230в тому числі покупці і замовники

231Дебіторська заборгованість (платежі по якій очікуються протягом 12 місяців після звітної дати)

240

105 780

147 318

в тому числі покупці і замовники

241Короткострокові фінансові вкладення

250Грошові кошти

260

34 500

623 430

Інші оборотні активи

270Разом по розділу II

290

670 500

909 704

БАЛАНС

300

1 156 100

1 392 604

ПАСИВ

Код показника

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

III. КАПІТАЛ І РЕЗЕРВИ
Статутний капітал

410

640 000

640 000

Власні акції, викуплені в акціонерів

411Додатковий капітал

420

274 100

274 100

Резервний капітал

430

32 000

32 000

в тому числі:

резерви, утворені відповідно до законодавства

431резерви, утворені відповідно до установчих документів

432Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

470

79 100

165 668

Разом у розділі III

490

1 025 200

1 111 768

IV. ДОВГОСТРОКОВІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ
Позики і кредити

510Відкладені податкові зобов'язання

515Інші довгострокові зобов'язання

520Разом у розділі IV

590V. КОРОТКОСТРОКОВІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ
Позики і кредити

610Кредиторська заборгованість

620в тому числі:

постачальники та підрядники

621

30 000

63 736

заборгованість перед персоналом організації

622

38 000

83 400

заборгованість перед державним позабюджетними фондами

623

15 000

15 000

заборгованість з податків і зборів

624

18 000

102 100

інші кредитори

625

13 300


Заборгованість перед учасниками (засновниками) по виплаті доходів

630Доходи майбутніх періодів

640Резерви майбутніх витрат

650

16 600

16 600

Інші короткострокові зобов'язання

660Разом у розділі V

690

130 900

280 836

БАЛАНС

700

1 156 100

1 392 604

Висновок

В умовах ринкової економіки змінюється методологія бухгалтерського обліку, яка спирається на накопичений вітчизняний та зарубіжний досвід. В даний час всі підприємства незалежно від їх виду, форм власності і підпорядкованості ведуть бухгалтерський облік майна і господарських операцій відповідно до чинного законодавства та нормативних документів. Основним з них є "Положення про бухгалтерський облік та звітність в РФ" (Мінфін РФ від 26 грудня 1994 року № 170).

Бухгалтеру будь-якого підприємства важливо не бездумно освоювати нові принципи організації обліку. а в аналізі їх дії в конкретних ситуаціях виявляти найбільш правильні шляхи втілення їх у життя.

В даний час, коли створюється безліч підприємств різних форм власності, потрібно усе більше бухгалтерських працівників. Як правило, в даний час на підприємстві облік веде один фахівець поєднує з виконанням обов'язків головного бухгалтера та бухгалтера, також і посаду касира, у розпорядженні якого знаходяться готівкові кошти.

Слід пам'ятати, що бухгалтер поряд із забезпеченням контролю і відображенням на рахунках бухгалтерського обліку всіх здійснюваних підприємством господарських операцій, представленням інформації, складанням у встановлені терміни бухгалтерської звітності, здійсненням економічного аналізу фінансово-господарської діяльності підприємства згідно з Положенням про бухгалтерський облік, повинен володіти знаннями, що забезпечують його роботу на комп'ютері.

При впровадженні автоматизованих систем більшість підприємств переслідують схожі цілі:

застосувати сучасні методи аналізу, планування і контролю у фінансово-господарської діяльності;

підвищити рівень керованості і надійності роботи;

забезпечити ефективне та узгоджене взаємодія між підрозділами;

знизити частку рутинних операцій, звільнивши час для інтелектуальної праці.

Якщо підприємство досягне цієї мети, то це призведе до ефективного контролю за процесами, що відбуваються у сфері оплати праці та при розрахунку з персоналом підприємства.

У сформованих умовах російські підприємства з тих чи інших причин займають певні позиції в питаннях інтеграції інформаційних корпоративних систем:

орієнтація на повнофункціональні програмні технології, реалізовані на основі єдиного інформаційного простору;

впровадження окремих модулів і систем, що автоматизують різні ділянки роботи, зокрема пов'язані з оплатою праці і з розрахунками з робітниками і службовцями.

Список літератури

 1. Абрютина М.С., Грачов А.В. Аналіз фінансово-економічної діяльності підприємства: Навчально-практичний посібник. - 2-е вид. ісп. - М.: - Вид-во "Дело и сервіс", 2000. - 256 с.

 2. Бакаєв О.С. Нормативне забезпечення бухгалтерського обліку. Аналіз і коментарі. Вид. 2-е, перероб. і доп. - М.: МЦФЕР, 2001. - 352 с.

 3. Бухгалтерський облік в організаціях. / Є.П. Козлова, Т.М. Бабченко, Є.М. Галаніна. - 2-вид., Перераб. і доп. - М.: Фінанси і статистика, 2001. -800С.

 4. Бухгалтерський облік: Підручник / А.С. Бакаєв, П.С. Безруких, Н.Д. Врублевський. - 4-е вид., Перераб. і доп. - М.: Бухгалтерський облік, 2002. - 719 с.

 5. Вещунова Н.Л., Фоміна Н.Л. Бухгалтерський облік на підприємствах різних форм власності. - СПб.: Видавничий торговий дім "Гарда", 2000.-640 с.

 6. Воробйова Є.В. Заробітна плата з урахуванням вимог податкових органів. - М.: "АКДИ Економіка і життя", 2000. - 592 с.

 7. Гатауллін Є.І. Оплата праці тимчасових працівників. / / Главбух. - 2002. - № 14. - С. 72-78

 8. Зевальскій М.Г. Економіка і соціологія праці. - М.: Изд. "Палеотипів": Вид. "Логос", 2001 - 208 с.

 9. Коваль Л.С. Бухгалтерський (фінансовий) облік: Навчально-методичний посібник. - М.: Галіос АРВ, 2003. - 464 с.

 10. Кондраков Н.П. Бухгалтерський облік: Учеб. посібник. - 5-е вид., Перераб. і доп. - М.: ИНФРА-М, 2007. - 716 с.

 11. Податковий кодекс Російської Федерації (Частина 2). Прийнятий Законом РФ від 05.08.2000 р. № 117-ФЗ.

 12. Маркар'ян Е.А., Герасименко Г.П. Фінансовий аналіз: Учеб. посібник. Ростов н / Д.: Вид-во Зростання. ун-ту, 1994. - 99 с.

 13. «Про бухгалтерський облік». Закон РФ від 21.11.1996 р. № 129-ФЗ.

 14. План рахунків бухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльності організацій. Інструкція щодо його застосування. Наказ Мінфіну РФ від 31.10.2000 р. № 94н.

 15. Пошерстнік Н.В., Мейксін М.С. Заробітна ПДАТА в сучасних умовах. (8-е изд.) - СПб.: "Видавець. будинок Герда ", 2002. - 720 с.

 16. Роїк Г.В. Трудовий Кодекс РФ: нові правила у сфері праці. / / Бухгалтерський облік. - 2002. - № 7. - С.55-58.

 17. Сучасна економіка праці: Монографія / За ред. В.В. Кулікова.-М.: ЗАТ "Финстатинформ", 2001. - 660 с.

 18. Трудовий Кодекс РФ. М.: Проспект, 2002.

 19. Тумасян Р.З. Бухгалтерський облік: Навчальний посібник. - М.: ТОВ "НІТАР АЛЬЯНС", 2003. - 799 с.

  Додати в блог або на сайт

  Цей текст може містити помилки.

  Бухгалтерія | Курсова
  527.9кб. | скачати


  Схожі роботи:
  Бухгалтерський облік заробітної плати і розрахунків з персоналом з оплати праці в умовах ринкової
  Облік розрахунків з оплати праці утримання із заробітної плати
  Облік розрахунків з персоналом з оплати праці 2 Сутність заробітної
  Бухгалтерський облік заробітної плати і розрахунків з персоналом з оплати
  Склад фонду оплати праці і виплат соціального характеру облік розрахунків з персоналом з оплати
  Облік розрахунків з персоналом з оплати праці 2
  Облік розрахунків з персоналом з оплати праці 2
  Облік розрахунків з персоналом з оплати праці
  Облік розрахунків з персоналом з оплати праці 2 Нормативні і
© Усі права захищені
написати до нас