Облік основних фондів

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

Зміст
Введення 2
1. Теоретичні аспекти підвищення ефективності використання основних засобів 5
1.1 Поняття основних засобів та їх класифікація 5
1.2 Методологія оцінки та аналізу ефективності використання основних засобів 12
2. Організаційно-економічна характеристика підприємства 16
3. Аналіз забезпеченості підприємства основними засобами 21
4. Аналіз ефективності використання основних засобів 26
4.1 Звіт про рух грошових коштів 29
Список використаних джерел та літератури: 36

Введення
Управлінський облік являє собою важливу галузь знань для кожного, хто планує зробити кар'єру в світі бізнесу. Значення цієї дисципліни полягає в тому, що мова управлінського обліку та аналізу витрат (managerial accounting) представляє собою основну систему комунікацій усередині підприємства. Планування (складання кошторисів - budgeting) і контроль (вимір результатів діяльності) життєво необхідні, як для підприємницьких (profit-oriented), так і для бюджетних (not-for-profit) організацій. У кожному виді бізнесу потрібно управляти фінансовими і людськими ресурсами, а управлінський облік забезпечує для цього необхідний механізм.
Система фінансового обліку є найважливіший елемент інфраструктури ринкової економіки, що зв'язує воєдино як приватні, так і державні організації. Вона відображає стан господарських одиниць і мільярди укладаються в суспільстві угод. На її основі встановлюються баланс інтересів залучених в угоду сторін, ціни, ставки відсотка, приймаються інвестиційні рішення. Не менш важлива і її інформаційна складова: система фінансового обліку є елементом інфраструктури ринкової економіки, перш за все, тому, що вона надає інформацію, необхідну для прийняття господарських рішень в приватному секторі і політичних - у державних.
Система фінансового обліку забезпечує інформацією цілий комплекс суспільно-економічних зв'язків, серед яких можна виділити такі, як:
кредитор - позичальник;
продавець - покупець;
власник капіталу - компанія або фінансовий інститут і т. д.
Перехід нашої країни до ринкової економіки веде до значного розширення ролі бухгалтерського обліку та звітності. Це пов'язано з розширенням кола суб'єктів, які беруть інвестиційні та інші господарські рішення і спираються при цьому на бухгалтерські дані. Відповідно змінюються і вимоги, які пред'являються до обліку та звітності. Якщо в рамках адміністративно-планової економіки рішення про вкладення коштів ту чи іншу господарську сферу, напрямку, обсязі господарських зв'язків і т. п. приймалися єдиним суб'єктом - державою, то в умовах ринку такі рішення приймаються значним числом господарюючих суб'єктів. За винятком підприємств, що перебувають у державній власності, роль держави в діяльності окремої компанії в ринковій економіці скорочується і обмежується збором податків і контролем за дотриманням нормативно-правових актів.
Разом з тим помітно розширюється роль зацікавлених осіб, передусім інвесторів і кредиторів; взаємодіють з компанією по горизонталі на основі спільних економічних інтересів. Відповідно, якщо раніше система обліку та звітності була націлена на відображення результатів виконання державних планів і рішень, то тепер її основним завданням стає забезпечення достовірною інформацією широкого сектора осіб, зацікавлених у діяльності представляє звітність компанії. Законні інтереси цих фізичних і юридичних осіб безпосередньо залежать від результатів її діяльності. Форма і обсяг бухгалтерських даних повинні бути такими, щоб ці особи могли приймати господарські рішення стосовно цієї компанії.
Обліковий процес - це процес відображення в обліку господарських операцій. У найбільш загальному вигляді обліковий процес розглядається як сукупність таких взаємопов'язаних послідовних стадій:
- Формування первинної аналітичної бухгалтерської інформації шляхом документування господарських операцій підприємства і шляхом складання первинних вихідних бухгалтерських документів і записів;
- Формування за спеціальною методикою на окремих бухгалтерських рахунках згрупованої облікової інформації і відображення її в особливих регістрах зведеного систематичного обліку шляхом класифікації первинної бухгалтерської інформації;
- Узагальнення згрупованої інформації та формування на її основі за спеціальною методикою звітної інформації, яка відображається в особливих формах фінансової звітності. Складання звітності є завершальним етапом облікового процесу.
Основною метою в курсовій роботі є: на прикладі конкретної організації вивчити процеси формування і руху основних засобів з метою виявлення можливостей їх збільшення та підвищення ефективності їх використання.
Даними для написання курсової роботи стала документація з обліку основних засобів та річні звіти за 2005-2007 роки по підприємству ВАТ «Союздрук»
Предметом обліку стала фінансово-економічна діяльність підприємства. Актуальність порушених у курсовій роботі проблем визначається місцем і роллю основних засобів на підприємстві.
Відповідно до поставленої мети в роботі визначені наступні завдання:
· Вивчення теоретичних аспектів підвищення ефективності використання основних засобів;
· Вивчення показників ефективності основних засобів на підприємстві ВАТ «Союздрук»;
· Вивчити організаційно - економічну характеристику підприємства ВАТ «Союздрук»;
· Проаналізувати можливі шляхи та способи підвищення ефективності використання основних засобів.

1. Теоретичні аспекти підвищення ефективності використання основних засобів

1.1 Поняття основних засобів та їх класифікація

Основні засоби являють собою сукупність матеріально-речових цінностей, що використовуються як засоби праці і діють у натуральній формі протягом тривалого часу як у сфері матеріального виробництва, так і в нематеріальній сфері.
До основних засобів належить частина майна, яка у ролі коштів праці при виробництві продукції, виконанні робіт чи наданні послуг, або для управлінських потреб організаціям протягом періоду, що перевищує 12 місяців і вартістю на дату придбання більш стократного встановленого законом розміру мінімальної місячної оплати праці за одиницю , незалежно від терміну їх корисного використання
Вступники кошти приймає комісія, що призначається керівником підприємства. Підприємство може отримати основні засоби: безоплатно від юридичних і фізичних осіб, купувати їх за плату, в результаті будівництва нових об'єктів і реконструкції, розширення і технічного переозброєння діючих виробничих потужностей в порядку капітальних вкладень на умовах довгострокової оренди.
Вартість об'єктів основних засобів погашається за засобом нарахування амортизації.
Основні засоби визнаються такими в момент їх прийняття до обліку.
Класифікація основних засобів наведена в Загальноросійському класифікаторі основних фондів (ОК 013-03), затвердженому постановою Держстандарту РФ від 26 грудня 2003 р. № 359. Кожному виду основних засобів поставлений у відповідність 7-значний код всередині наступних підрозділів: (11) Будівлі (крім житлових), (12) Споруди, (13) Житла, (14) Машини та обладнання, (15) Засоби транспортні, (16) Інвентар виробничий і господарський, (17) Худоба робочий, продуктивний та племінної, (18) Насадження багаторічні, (19) Матеріальні основні фонди, не включені до інших угруповань.
Крім того, основні засоби класифікуються за ступенем їх фактичного використання (що знаходяться в експлуатації, в запасі (резерві), у стадії добудови, дообладнання, реконструкції, часткової ліквідації, на консервації) і з прав організації на дані основні засоби (що належать організації на праві власності , що знаходяться в організації в оперативному управлінні або господарському віданні, або отримані організацією в оренду).
Залежно від участі у виробничому процесі основні засоби поділяються на 2 групи: виробничі і невиробничі.
Виробничі основні засоби безпосередньо чи опосередковано беруть участь у виробництві матеріальних цінностей. Вони включають в себе: будівлі, споруди, робочі машини й устаткування.
Невиробничі основні засоби не беруть участь у виробничому процесі, до них відносяться: житло, поліклініки, дитячі сади, санаторно-курортні заклади та ін
За ролі у виробництві продукції основні засоби поділяються на активні і пасивні. Активні основні засоби безпосередньо беруть участь у переміщенні та переробки сировини, матеріалів, напівфабрикатів, комплектуючі. До них відносяться машини, обчислювальна техніка, транспортні засоби.
Пасивні основні засоби не беруть участь безпосередньо в процесі виробництва, створюють необхідні для його здійснення умови.
Одиницею бухгалтерського обліку основних засобів є «інвентарний об'єкт», всі частини якого, що задовольняють визначенню основного засобу, повинні мати єдиний термін корисного використання.
Всі господарські операції з основними засобами оформлюються з застосуванням уніфікованих форм первинної облікової документації, затверджених Держкомстатом РФ. Кожному інвентарному об'єкту основних засобів присвоюється: інвентарний номер, який наноситься на даний інвентарний об'єкт при прийнятті його на облік і зберігається за ним протягом всього періоду його перебування в даній організації. На кожен інвентарний об'єкт заводиться інвентарна картка уніфікованої типової форми ОЗ-6, або, при невеликій кількості об'єктів основних засобів, здійснюється запис в інвентарній книзі. Інвентарні картки або інвентарна книга заповнюються на підставі актів (накладних) приймання-передачі основних засобів типової форми ОЗ-1, а також на підставі даних технічних паспортів, інших документів на придбання, спорудження, дообладнання, переміщення і списання об'єктів основних засобів, та повинні містити основні відомості про кожного інвентарному об'єкті. Аналогічні інвентарні картки або інвентарна книга можуть заводитися на орендовані основні засоби, що обліковуються організацією на позабалансових рахунках.
Оскільки основні засоби приносять організації економічні вигоди протягом тривалого періоду часу їх використання для виробництва продукції, виконання робіт, надання послуг або для управлінських потреб, то їх вартість включається у витрати виробництва і обігу не одноразово, а протягом строку їх корисного використання шляхом нарахування амортизації .
Оприбуткування основних засобів та їх бухгалтерська оцінка при прийнятті до обліку проводиться відповідно до Плану рахунків. Основні
Основні засоби приймаються до бухгалтерського обліку за їх первісною вартістю, вартість основних засобів, у якій вони прийняті до бухгалтерського обліку. Первісна вартість основних засобів включає в себе всі витрати організації на придбання, спорудження, виготовлення основних засобів (за винятком ПДВ і інших відшкодовуваних податків, крім випадків, передбачених законодавством). При цьому загальногосподарські та інші непрямі витрати, безпосередньо не пов'язані з придбанням або спорудженням основних засобів, на первісну вартість придбаних і створюваних основних засобів не розподіляються.
Таким чином, якщо оплата основних засобів, вартість яких згідно з договором виражена в умовних грошових одиницях, проводиться після введення цих основних засобів в експлуатацію, то після здійснення оплати первісна вартість основних засобів і всі пов'язані з нею показники (наприклад, амортизація) повинні бути скоректовані [ 1].
При внесенні основних засобів як внеску в статутний капітал організації їх оприбуткування здійснюється в оцінці, узгодженої учасниками (акціонерами) організації. Витрати з доведення таких основних засобів до стану, в якому вони придатні до використання, будуть збільшувати цю оцінку в загальному порядку [2].
Якщо основні засоби відповідно до договору оплачуються не грошовими коштами, а іншими активами, то ціна, фактично зазначена в договорі, не є основою для визначення початкової вартості відповідних основних засобів. Первісна вартість таких основних засобів визначається виходячи зі звичайної ціни переданих в їх оплату активів.

1.2. Показники ефективності використання основних засобів
Методика аналізу ефективності вкладення підприємства в основні засоби, їх експлуатація та відтворення повинна враховувати низку принципових положень:
· Функціональна корисність основних засобів зберігається протягом ряду років, тому витрати з їх придбання та експлуатації розподіляються у часі;
· Момент фізичної заміни (відновлення) основних засобів не збігається з моментом їхнього вартісного заміщення. У результаті чого можуть виникнути втрати і збитки, занижені фінансові результати діяльності підприємства;
· Ефективність використання основних засобів оцінюється по-різному в залежності від їх виду, приналежності, характеру участі у виробничому процесі, а також призначення. Оскільки основні засоби обслуговують не тільки виробничу сферу діяльності підприємства, а й соціально-побутову ефективність їх використання визначається не тільки економічними, але й соціальними, екологічними та іншими факторами;
Повнота і достовірність результатів аналізу основних засобів залежить від ступеня досконалості бухгалтерського обліку, налагодженості систем реєстрації операції з об'єктами основних засобів, повнотою заповнення облікових документів, точність віднесення об'єктів до облікових класифікаційних групах, достовірності інвентаризаційних описів, глибинні розробки і ведення регістрів аналітичного обліку.
У ході аналізу необхідно оцінити розміри, динаміку і структуру вкладень капіталу в основні засоби, виявити головні функціональні особливості виробничої діяльності.
З цією метою проводиться зіставлення даних на початок і кінець звітного періоду по всіх елементах основних засобів.
З очевидного балансу виробничих фондів можна вивести взаємозалежний набір показників для обліку, аналізу та оцінки процесу відновлення виробничих фондів:
ОПФ кп = ОПФ Н.Г. + ВПФ нов .- ВПФ виб.
де ОПФк.г. - Виробничі фонди на кінець року,
ОПФн.г. - Виробничі фонди на початок року,
ОПФнов. - Фонди, введені в звітному періоді,
ОПФвиб. - Фонди, які вибули у звітному періоді
Розглянемо показники, розраховані на основі рівності
1. Індекс зростання виробничих фондів:

2. Коефіцієнт оновлення виробничих фондів:

Цей показник характеризує частку нових основних засобів у складі усіх фондів на кінець року;
3. Коефіцієнт інтенсивності оновлення:

Цей показник служить для характеристики темпів технічного прогресу. Відомо, що темпи введення основних фондів і виробничих потужностей набагато вище темпів їхнього вибуття. Це веде до «старіння» застосовуваної техніки, до збільшення термінів експлуатації машин і устаткування за економічно доцільні межі;
4. Коефіцієнт вибуття основних виробничих фондів:

Основні фонди, займають як правило, основна питома вага в загальній сумі основного капіталу підприємства. Від їх кількості, вартості технічного рівня, ефективності використання багато в чому залежать кінцеві результати діяльності підприємства: випуск продукції, її собівартість, прибуток, рентабельність, стійкість фінансового стану.
Для узагальнюючої характеристики ефективності використання основних засобів служать показники:

Відносна економія основних фондів розраховується за формулою:
+ - Еопф = ОПФ1 - ОПФ0 * IВП,
де ОПФ0, ОПФ1 - середньорічна вартість основних виробничих фондів у базисному і звітному роках,
IВП - індекс обсягу виробництва продукції.
При розрахунку середньорічної вартості фондів враховуються не лише власні, а й орендовані основні засоби і не включаються фонди, що знаходяться на консервації, резервні та здані в оренду.
Часті показники застосовуються для характеристики окремих видів машин, устаткування, виробничої площі, наприклад, середній випуск продукції в натуральному виразі на одиницю обладнання за зміну, випуск продукції на один квадратний метр виробничої площі і т. д.
У процесі аналізу вивчаються динаміка перерахованих показників, виконання плану по їх рівню, проводяться міжгосподарські порівняння.
Джерела даних для аналізу: бізнес - план підприємства, план технічного розвитку, звітний бухгалтерський баланс, додаток до балансу, звіт про наявність та основних засобів, інвентарні картки обліку основних засобів, проектно - кошторисна, технічна документація та ін
Найбільш узагальнюючим показником ефективності використання основних фондів є фондорентабельность. Її рівень залежить не тільки від фондовіддачі, а й від рентабельності продукції.
Фондовіддача
Фондомісткість

1.3 Методологія оцінки та аналізу ефективності використання основних засобів

Одним з найважливіших факторів збільшення обсягу виробництва продукції на підприємстві є забезпеченість їх основними фондами в необхідній кількості та асортименті та більш повна ефективність їх використання.
Мета аналізу основних засобів - вивчити наявність, склад і структуру основних засобів, показники їх руху та стану, визначити забезпеченість підприємства основними засобами та енергетичними ресурсу та ефективність їх використання.
Найбільш важливими завданнями при аналізі основних засобів є:
1. Проаналізувати наявність, склад і структуру основних засобів, визначити показники їх руху та стану.
2. Визначити рівень забезпеченості підприємства виробничими основними засобами та ефективність їх використання.
Повнота і достовірність результатів аналізу основних засобів залежить від ступеня досконалості бухгалтерського обліку, налагодженості систем реєстрації операції з об'єктами основних засобів, повнотою заповнення облікових документів, точність віднесення об'єктів до облікових класифікаційних групах, достовірності інвентаризаційних описів. глибинні розробки і ведення регістрів аналітичного обліку.
У ході аналізу необхідно оцінити розміри, динаміку і структуру вкладень капіталу в основні засоби, виявити головні функціональні особливості виробничої діяльності.
Основні засоби в процесі експлуатації мають оцінки: первісну, залишкову і відновлювальну вартість основних засобів.
Первісна вартість - це величина фактичних витрат на придбання або зведення об'єкту. Вона відносно постійна.
Початкова вартість за вирахуванням суми зносу називається залишковою вартістю основних засобів. Оцінка однакових об'єктів основних засобів, введених в експлуатацію в різний час, може бути різною. Це залежить від часу, місця і способу споруди та придбання основних засобів, тому і виникає необхідність у визначенні відновної вартості основних засобів.
Відновлювальна вартість - це вартість відтворення основних засобів у сучасних умовах (при сучасних цінах, сучасній техніці). Переоцінка основних засобів за відновною вартістю проводиться на відповідних рішень Уряду.
Переоцінці підлягають усі основні фонди, що знаходяться у власності підприємства, їх господарському віданні, оперативному управлінні і довгостроковій оренді з правом викупу.
Повна відновна вартість основних фондів визначається за рішенням організації, або шляхом прямого перерахунку вартості окремих об'єктів за документально підтвердженим ринковими цінами на нові об'єкти, або шляхом індексації балансової вартості окремих об'єктів із застосуванням індексів.
Згідно з Положенням [3] з бухгалтерського обліку основних засобів підприємства мають право вибору способів нарахування амортизаційних нарахувань. Виділено такі способи:
1. лінійний спосіб;
2. спосіб зменшуваного залишку;
3. спосіб списання вартості за сумою чисел років терміну корисного використання;
4. спосіб списання вартості пропорційно обсягу продукції.
При лінійному способі річна сума нарахування амортизаційних відрахувань визначається виходячи з початкової вартості об'єкта основних засобів і норми амортизації, обчисленої виходячи з терміну корисного використання цього об'єкта.
При способі зменшуваного залишку - з залишкової вартості об'єкта основних засобів на початок звітного періоду та норми амортизації, обчисленої виходячи з терміну корисного використання цього об'єкта.
При третьому способі - з початкової вартості об'єкта основних засобів і річного співвідношення, де в чисельнику - число років, що залишаються до кінця строку служби об'єкта, а в знаменнику - сума чисел років терміну служби.
У процесі експлуатації основні засоби втрачають свої фізичні та технічні якості, що веде до зниження їхньої продуктивності. Для відновлення втрачених в результаті зносу технічних і фізичних властивостей основні кошти ремонтують. У залежності від складності робіт розрізняють поточний, середній, капітальний і особливо складний ремонт.
Всі витрати, пов'язані з ремонтом основних засобів підприємства, включають у витрати виробництва. Вибуття основних засобів відбувається в результаті їх реалізації або безоплатної передачі будівель організаціям, а так само при часткової або повної ліквідації і списання внаслідок непридатності для подальшого використання. Доходи, витрати і втрати від списання об'єктів основних засобів з бухгалтерського балансу підлягають зарахуванню відповідно в прибуток або збиток організації.


2. Організаційно-економічна характеристика підприємства

Відкрите акціонерне товариство «Союздрук» засновано відповідно до Указу Президента РФ «Про організаційні заходи щодо перетворення державних підприємств, добровільних об'єднань, державних підприємств в акціонерні товариства» від 01.07.92 р. № 721.
Товариство розташоване за адресою: м. Ставрополь, пров. Зоотехнічний, 8-А. Будьонівський Філія, про яке буде сказано пізніше, розташовується за адресою: м. Будьонівськ, вул. Кірова 196.
ВАТ «Союздрук» є юридичною особою. Свої права та обов'язки товариство придбало від дати державної реєстрації.
Засновником ВАТ «Союздрук» є комітет з управління майном Ставропольського краю. Товариство є правонаступником державного крайового підприємства «Союздрук».
Статутний капітал товариства складає двадцять мільйонів вісімсот три тисячі рублів. Товариством розміщено 4334 звичайних акцій, номінальною вартістю 4800 кожна. У державній власності закріплено 1106 звичайних акцій.
Так як ВАТ «Союздрук» є комерційною організацією, то основною метою товариства є отримання прибуток.
Основними видами діяльності ВАТ «Союздрук» є найбільш повне задоволення потреб населення, навчальних закладів, підприємств, установ у всіх видах друкованої продукції, в першу чергу газетах, журналах, художньої та навчально-педагогічної літератури шляхом роздрібного продажу через власну кіоскових мережу, дрібно-оптову та оптову торгівлю.
Товариство має ряд Філій та представництв. Одним з таких Філій є Будьоновський Філія ВАТ «Союздрук». Даний Філія в своїй діяльності керується ФЗ РФ № 129-ФЗ від 21 листопада 1996 р. «Про бухгалтерський облік», Статутом товариства, Облікової політикою і багатьма нормативними документами.
Для здійснення контролю за фінансово-господарською діяльністю товариства і його Філій загальними зборами акціонерів обирається строком на 5 років ревізійна комісія.
ВАТ «Союздрук» є торговою організацією, тому економічну оцінку роботи організації доцільно почати з вивчення основних показників її діяльності (таблиця 1).
Таблиця 1. Основні показники діяльності Будьонівського Філії ВАТ «Союздрук» (руб.)
Показники
2005
2006
2007
2007
у% до 2005
Абсолютне відхилення (+;-) 2007 від 2005
Виручка від продажів
3550742
4707109
6351424
178,88
+2800682
Витрати на продаж
1148948
1241943
1543104
134,31
+394156
Фонд заробітної плати
586315
649465
866971
147,87
+280656
Прибуток
862
266244
645408
74873,32
+544546
Середньомісячна заробітна плата
48859,6
54122,1
72247,6
147,87
+23388
Залишкова вартість основних засобів
378553
369790
349973
92,45
-28580
За аналізований період за даними таблиці 1 ми спостерігаємо стабільне зростання всіх основних показників, за винятком залишкової вартості основних засобів. У 2007 р. в порівнянні з 2005 р. вартість основних засобів знизилася на 28 580 крб. або 7,55%. Позитивним моментом у роботі Філії є зростання виручки на 2800682 крб. або на 78,88. Це викликано в першу чергу тим, що організація нарощує темпи своєї діяльності та розширює асортимент реалізованої продукції. З ростом виручки ми спостерігаємо і зростання витрат на продаж. Дане зростання є природним і зумовлений в першу чергу зростанням транспортних витрат. Незважаючи на зростання комерційних витрат, прибуток також зростає.
За аналізований період вона збільшилася на 544 546 руб. Таке різке збільшення пояснюється тим, що в 2005 році прибуток Філії була дуже мала, всього 862 руб. Це пов'язано з тим, що Філія перераховував весь прибуток на рахунок товариства. І все-таки таке різке зростання це, безумовно, свідчення успішної діяльності організації. Можливо, організація раніше використовувала методи оптимізації податкових платежів на прибуток, а тепер прагне показати прибуток у повному обсязі для збільшення власної інвестиційної привабливості.
Виручка це один з тих показників, на підставі, якого роблять висновки про роботу організації. Для більш детального вивчення виручки розглянемо її структуру (таблиця 2).
Таблиця 2. Склад виручки Будьонівського Філії ВАТ «Союздрук» (руб.)
Групи товарів
2005
2006
2007
2007 у% до 2005
Абсолютне відхилення (+;-) 2007 від 2005
Видання періодичної преси
2656791
3647836
4805155
180,86
+2148364
Супутні товари
836223
1042486
1535016
183,57
+698793
Комісійні товари
57728
15567
11253
19,49
-46475
Здійснивши аналіз товарообігу на підставі даних таблиці 2 можна зробити висновок, що за аналізований період спостерігається значне зростання товарообігу за двома основними видами товару: виданням періодичної преси на 2148364 крб., Що склало 80,86%; і по супутніх товарах на 698793 крб . або 83,57%. Що ж до комісійних товарів, то товарообіг по них скоротився на 46475 руб. Це пов'язано з тим, що товари цієї групи користуються недостатньою популярністю у покупців.
Використовуючи дані Форми № 2 «Звіт про фінансові результати», можна більш детально вивчити фінансові результати аналізованого підприємства. Значення звіту про прибутки та збитки визначається тільки прибутку як показника оцінки ефективності господарської діяльності комерційної організації та джерела фінансування розширеного відтворення. Показники фінансових результатів господарської діяльності організації відображають компетентність керівника і якість управлінських рішень. Тому звіт про прибутки і збитки в сучасній аналітичній практиці розглядається, як джерело інформації про рівень економічних ефективності господарської діяльності організації і використовуються для виявлення й аналізу тенденцій формування показників фінансових результатів.
Таблиця 3. Динаміка показників звіту про прибутки та збитки Будьонівського Філії ВАТ «Союздрук» (руб.)
Показники
2005
2006
2007
Абсолютне відхилення 2007 від 2005 (руб.)
Відносне відхилення 2007 від 2005 (%)
Виручка від продажу товарів
3550742
4707109
6351424
+2800682
178,88
Собівартість проданих товарів
2368019
3125080
4122875
+1754856
174,11
Валова прибув
1182723
1582029
2228549
+1045826
188,43
Комерційні витрати
1148948
1241943
1543104
+394156
134,31
Прибуток від продажів
33775
340086
685445
+651670
2029,44
Інші операційні витрати
7771
9738
7661
-110
98,58
Позареалізаційні доходи
2230
667
333
-1897
14,93
Позареалізаційні витрати
4978
28053
4347
-631
87,32
Прибуток до оподаткування
23256
302962
673770
+650514
2897,19
ЕНВД
22394
21554
20568
-1826
91,84
Поточний податок на прибуток
-
15164
7794
-
-
Чистий прибуток
862
266244
645408
+644546
74873,3
За три роки Будьоновський Філія ВАТ «Союздрук» збільшив обсяг продажів більш, ніж в 1,7 рази, що говорить про прагнення підвищити свою частку на ринку. За аналізований період спостерігається значне зростання основних показників. Організація має прибуток від звичайної діяльності, тобто від продажів, що у порівнянні з 2005 р. зросла більш, ніж у 20 разів і до 2007 р. досягла 685445 крб.
Таке різке зростання прибутку - свідоцтво успішної діяльності ВАТ «Союздрук» якість прибутку досить велика, тому що:
- По-перше, вона стабільно росте без коливань і спадів;
- По-друге, прибуток сформовано за рахунок основної діяльності - продажу товару.
Величина ж позареалізаційних і операційних доходів незначна. Операційний і позареалізаційних результат дещо знижує величину прибутку, але це зниження не суттєво.

3. Аналіз забезпеченості підприємства основними засобами
Для успішного функціонування своєї діяльності, кожне підприємство повинно мати основними засобами.
Узагальнену картину процесу руху та оновлення основних засобів в розрізі стандартних класифікаційних груп можна отримати в таблиці 5.
Таблиця 5. Наявність основних засобів на підприємстві ВАТ «Союздрук» за 2005 рік
Найменування показників
залишок на початок 2005 р.
Надійшло
Вибуло
Залишок на кінець
2005
Основні засоби:
Будинки
452034
104396
-
556430
Споруди
-
-
-
Машини та обладнання
11540
23763
-
35303
Транспортні засоби
-
Виробничий і господарський інвентар
1500
2670
-
4170
Разом:
465074
130829
-
595903
У таблиці наведено «горизонтальний» аналіз показників руху основних засобів. Таблиця повторює відомості, що містяться у формі № 5. бухгалтерської звітності ВАТ «Союздрук».
За аналізований період відбувається суттєва зміна в русі основних виробничих фондів. У 2005 році залишок на початок року склав - 465074 крб., Сума надходжень дорівнювала 130829 крб., А залишок на кінець року склав - 595903 крб. Велика питома вага в структурі поступили основних засобів займають будівлі на 556460 крб., А так само машини та обладнання на 35303 руб.
Наявність споруд і рух транспортних засобів за аналізований період не спостерігається. У даній таблиці має місце виробничий і господарський інвентар. У 2005 році сума надходжень склала - 2670 руб., Це спричинило за собою збільшення залишку на кінець року до 4170 рублів.
Таблиця 6. Наявність основних засобів на підприємстві ВАТ «Союздрук» за 2006 рік
Найменування показників
залишок на початок 2006 р.
Надійшло
Вибуло
Залишок на кінець
2006
Основні засоби:
Будинки
556430
80449
-
636879
Споруди
-
-
-
-
Машини та обладнання
35303
33411
11550
57164
Транспортні засоби
Виробничий і господарський інвентар
4170
10774
890
14054
Разом:
595903
124634
12440
708097
На підприємстві ВАТ «Союздрук» за 2006 рік відбулися суттєві зміни в наявності та рух основних засобів.
За аналізований період надходження основних коштів склали 124634 крб., А сума вибуття дорівнює 12440 руб. Це свідчить про те, що на підприємстві ВАТ «Союздрук» надходження основних засобів перевищує їх вибуття на 112194 крб. Велика питома вага в структурі поступили основних засобів значно збільшився. Наявність машин і устаткування збільшилося на 21861 руб., А наявність будівель на суму 80449 руб.

Таблиця 7. Наявність основних засобів на підприємстві ВАТ «Союздрук» за 2007 рік
Найменування показників
залишок на початок 2007 р.
Надійшло
Вибуло
Залишок на кінець
2007
Основні засоби:
Будинки
636879
35295
-
672174
Споруди
-
Машини та обладнання
57164
64715
-
121879
Транспортні засоби
-
Виробничий і господарський інвентар
14054
3480
-
17534
Разом:
708097
103490
-
815587
Порівнявши дані з 2005 по 2007 роки можна зробити висновок, про те, що найбільших і найбільші руху основних засобів відбуваються в 2005 році. За аналізований період основні засоби збільшилися на 350513 крб. Найбільша сума надходжень відзначена в 2005 році і дорівнює 130829 крб. з цього випливає, що сума надходжень зменшилася на 27339 руб. Машини та обладнання збільшилися на 86578 руб., А будівлі на 115744 крб.
У бухгалтерському балансі основні засоби відображаються за залишковою вартістю, яка визначається різницею між первісною вартістю, що обліковується на рахунку 01 «Основні засоби», та сумою нарахованої амортизації. За аналізований період на підприємстві ВАТ «Союздрук» проводиться нарахування амортизації основних засобів. У 2005 році нарахування амортизації склало 193544 крб., В 2006 році -217350 руб., А в 2007 році вона склала - 338308 крб. Відповідно до цього абсолютне відхилення склало 144764 крб. тобто норма амортизації збільшилася в 1,5 рази. Відносне відхилення склало 174%.
Амортизація будівель і споруд збільшилася до 303858 крб., А відносне відхилення склало 158%. З 2005 по 2007 роки амортизація машин і устаткування збільшилася. Абсолютне відхилення склало 30451 руб.
Таблиця 8. Амортизація основних засобів на підприємстві ВАТ «Союздрук»
Найменування показників
2005
Рік
2006
рік
2007
рік
Абсолют. отклон 2007 до 2005 рр..
Відносить. отклон
2007 до 2005 рр.. у%
Амортизація ОЗ - всього
193544
217350
338308
144764
174
У тому числі:
Будівель та споруд
191468
214294
303858
112390
158
Машин, обладнання, транспортних засобів
2076
3026
32527
30451
1566
інших
-
30
1923
-
-
Всі основні засоби в процесі їх експлуатації або просто зберігання постійно зношуються фізично і морально. З метою своєчасної заміни експлуатаційного об'єкта прийнята його вартість переносити на продукцію, що випускається. Всі основні засоби згруповані по фізичній увазі і розділені за термінами можливої ​​експлуатації. Норма амортизаційних відрахувань встановлюється у відсотках від початкової вартості залежно від терміну служби.
Основні засоби групуються за видами. На підприємстві ВАТ «Союздрук» виділяють наступні види груп: будинки і споруди, машини і устаткування, виробничий і господарський інвентар. У таблиці наведено дані на початок і кінець періоду, які включають в себе балансову вартість, амортизацію і залишкову вартість. За період відбулися зміни балансової вартості і амортизації. У групі основних засобів будівлі містять: адміністративна будівля та 13 кіосків. Група машин і устаткування містить: джерело безперебійного живлення, касові апарати, комп'ютери, принтер, факс і модем. До виробничого та господарського інвентарю відносяться: обігрівач, електричні радіатори та електролічильники.

4. Аналіз ефективності використання основних засобів
Узагальнюючим показником, що характеризує використання основних фондів на підприємстві, є показники фондовіддачі. Показник фондовіддачі (Фо) розраховується за формулою:
Фо
Фо5 = = 8,7 Фо6 = = 8,2 Фо7 = = 11
Проаналізувавши показники з 2005 року по 2007 рік можна сказати про те, що показник фондовіддачі збільшився з 8,7 до 11. Різке зростання на кінець звітного періоду пов'язаний з тим, що на філії підприємства ВАТ «Союздрук» основні засоби значно збільшилися і досягли 11.
Зворотним показником фондовіддачі є фондоемкасть.
(Фе) продукції:
Фе
Фе 5 = = 0,1 Фе 6 = = 0,2 Фе 7 = = 0,08
Немало важливим показником є ​​фондорентабельность (Фр) продукції, яка розраховується за формулою:

Фр 5 = = 0,003 Фе 6 = = 0,7 Фе 7 = = 1,7
Найбільший показник Фондорентабельность [4] відзначений в 2007 році і становить 1,7, так як саме в 2007 році відзначається сама найбільший прибуток, що становить 645408 крб., А середньорічна вартість основних виробничих фондів дорівнює 369790 крб.
Коефіцієнт оновлення характеризує частку нових фондів в їх загальній вартості на кінець року.
Кобн =
Кобн5 = = 0,72 Кобн 6 = = 1,02 Кобн7 = = 1,05
Проаналізувавши дані показники можна сказати про те, що коефіцієнт оновлення збільшився в 0,3 рази. У 2007 році відзначається саме найбільше оновлення основних виробничих фондів оновлення, яке становить 1,05 вартості основних засобів.
Коефіцієнт вибуття розраховується за формулою:
Кв =
Проаналізувати коефіцієнт вибуття можна тільки в 2006 році, так як вартість вибулих основних засобів в 2005 і 2007 роках відсутня.
Кв 6 = = 0,03
Поліпшення використання основних засобів відображається на фінансових результатах роботи підприємства за рахунок: збільшення випуску продукції, зниження собівартості, поліпшення якості продукції, зниження податку на майно та збільшення балансового прибутку.
Основними способами підвищення ефективності використання основних засобів [5] можна досягти шляхом:
· Звільнення підприємства від зайвого устаткування, машин та інших основних засобів або здавання в оренду;
· Своєчасного та якісного проведення планово - попереджувальних і капітальних ремонтів;
· Придбання високоякісних основних засобів;
· Підвищення рівня кваліфікації обслуговуючого персоналу;
· Своєчасного оновлення, особливо активної частини, основних засобів з метою недопущення надмірного морального і фізичного зносу;
· Підвищення коефіцієнта змінності роботи підприємства, якщо в цьому є економічна доцільність;
· Поліпшення якості підготовки сировини і матеріалів до процесу виробництва;
· Підвищення рівня механізації і автоматизації виробництва;
· Забезпечення там, де це економічно доцільно, централізації ремонтних служб;
· Підвищення рівня концентрації, спеціалізації і комбінування виробництва;
· Впровадження нової техніки і прогресивної технології - маловідходної, безвідходної, енерго - і паливозберігаючих;
· Вдосконалення організації виробництва і праці з метою скорочення втрат робочого часу і простою в роботі машин і устаткування.
Шляхи поліпшення використання основних засобів залежать від конкретних умов, що склалися на підприємстві цей чи інший період часу.
З метою поліпшення обліку основних засобів на аналізованому підприємстві ВАТ «Союздрук» доцільно рекомендувати наступні заходи:
· Звільнення підприємства від зайвого устаткування, машин та інших основних засобів або здавання в оренду;
· Придбання високоякісних основних засобів;
· Своєчасного оновлення, основних засобів з метою недопущення надмірного морального і фізичного зносу;
· Підвищення рівня механізації і автоматизації виробництва;
· Підвищення рівня кваліфікації обслуговуючого персоналу;

4.1 Звіт про рух грошових коштів

Таблиця 9. Структура припливу грошових коштів ВАТ «Союздрук» за 2005-2007 рр..
Показник
Сума грошових коштів, тис. руб.
Темп росту,%
Питома вага,%
2005
2006
2007
Відхилення (+, -)
2005
2006
2007
Вимкнути-е (+, -)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1. Виручка від продажів і аванси
50 423
74 511
98 057
47 634
194,5
89,8
92,8
88,8
-1
2. Кредити, позики та інші позикові кошти
5 717
5 715
12 315
6 598
215,4
10,2
7,2
11,2
1,09
3. Дивіденди, відсотки та інші надходження
-
-
-
-
-
-
-
-
-
4. Всього надійшло грошових коштів
56 140
80 226
110 372
54 232
196,6
100,0
100,0
100,0
0,09
Таблиця 10. Структура відтоку грошових коштів ВАТ «Союздрук» за 2005-2007 рр..
Показник
Сума грошових коштів, тис. руб.
Темп зростання,
%
2005
2006
2007
Відхи-
ня
(+, -)
1. Оплата товарів, робіт, послуг, аванси і підзвітні кошти видані
33 441
49 001
61 124
27 683
182,8
2. Оплата праці та нарахування на оплату праці
8 256
10 107
14 036
5 780
170,0
3. Оплата основних засобів та дольової участі в будівництві
2
2
2
-
100
4. Фінансові вкладення
3 260
5 820
7 150
3 890
219,3
5. Виплачені дивіденди, кредити, позики та інше
-
-
-
-
-
6. Розрахунки з бюджетом
11 120
14 315
28 036
16 916
252,1
7. Всього витрачено
56 079
79 848
110 348
54 269
196,8
За даними таблиць 9 і 10 можна проаналізувати структуру надходження і вибуття грошових коштів ВАТ «Союздрук» за 2005-2007 роки. Показники, що характеризують окремі елементи позитивних грошових потоків, об'єднані в три групи. Як видно з таблиці 9, найбільший приплив грошових коштів ВАТ «Союздрук» у 2005, 2006 і в 2007 роках був забезпечений за рахунок виручки від продажів і отриманих авансів. Абсолютна величина приросту цих показників у 2007 році зросла на 47 634 тис. руб., Темп зростання порівняно з 2005 р. склав 194,5%.
Разом з тим порівняння відносних показників структури припливу грошових коштів показала зниження в 2007 р. в порівнянні з 2005 р. питомої ваги надходжень у вигляді виручки та авансів на 1%. Сума надходжень у вигляді позик і кредитів в 2007 р. збільшився на 6 598 тис. руб., Питома вага збільшилася на 1,09%. Ця обставина свідчить про збільшення власних ресурсів грошових коштів організації та зміцнення фінансової незалежності від позикового капіталу.
Це свідчить про ефективність прийнятих управлінських рішень у фінансовій та інвестиційній сферах діяльності організації. Показники, що відображають структуру негативних грошових потоків, об'єднані в групи, виходячи з їх економічного змісту і сутності господарських операцій, пов'язаних з відтоком грошових коштів. За даними таблиці 10 відтік грошових коштів у 2005 р. і в 2007 роках в більшій мірі обумовлений господарськими операціями з оплати товарів, робіт, послуг та виданих авансів, тобто здійсненням основного виду діяльності організації. Відтік грошових коштів з цієї причини зріс в 2007 р. на 27 683 тис. рублів
У 2007 році зростання абсолютних величин відтоків грошових коштів спостерігався за всіма складовими елементами. Оцінюючи дану ситуацію можна зробити висновок, що зростання відтоку грошових коштів є наслідком зростання обсягів виробничо-господарської діяльності ВАТ «Союздрук», що, безсумнівно, можна оцінити позитивно.

Висновок
ВАТ «Союздрук» функціонує з 17 червня 1996 року, як відкрите акціонерне товариство. Метою створення товариства є отримання прибутку за рахунок здійснення основного виду діяльності, спрямованої на найбільш повне задоволення інтересів і потреб населення, навчальних закладів, підприємств, і фізичних осіб у всіх видах друкованої продукції реалізуються суспільством.
У 2005 році загальна сума основних засобів аналізованого підприємства ВАТ «Союздрук» становила 271530 крб., До 2006 року вона збільшилася до 378553 крб., А до 2007 року зменшився до 369790 крб., Зниження значення даного показника у 2007 році в порівнянні з 2006 роком склав 8763 рублів.
Частка транспортних засобів невелика, так як підприємство користується послугами постачальників, які мінімально наближені до підприємства.
Прибуток від продажів в абсолютному вираженні має однозначну динаміку, так в 2005 році вона склала 33775 руб., В 2006 році 340086 крб., А в 2007 році 685445 тис. руб.
Таким чином, за результатами аналізу можна зробити висновок, що ВАТ «Союздрук» має стабільний прибуток, проте, протягом аналізованого періоду 2006 вона збільшилася до 645408 крб. збільшення даного показника відбувається внаслідок різкого зменшення позареалізаційних витрат. Фінансове становище підприємства в цілому характеризується позитивно, воно може розпоряджатися великими обсягами власних коштів, однак, рентабельність продажів знижується, отже, для подальшої успішної діяльності керівництву підприємства необхідно доцільніше використовувати наявні ресурси, знижувати собівартість продукції, підвищувати обсяги реалізації.
За аналізований період відбувається суттєва зміна в русі основних виробничих фондів. Наявність споруд і рух транспортних засобів за аналізований період не спостерігається. Відбулися суттєві зміни з виробничим та господарським інвентарем. У 2005 році сума надходжень склала - 2670 руб., Це спричинило за собою збільшення залишку на кінець року до 4170 руб.
На підприємстві ВАТ «Союздрук» за 2006 рік відбулися зміни в наявності та рух основних засобів. За аналізований період надходження основних коштів склали 124634 крб., А сума вибуття дорівнює 12440 руб. Це свідчить про те, що на підприємстві ВАТ «Союздрук» надходження основних засобів перевищує їх вибуття на 112194 крб. Велика питома вага в структурі поступили основних засобів значно збільшився. Наявність машин і устаткування збільшилося на 21861 руб., А наявність будівель на суму 80449 руб.
Порівнявши дані з 2005 по 2007 роки можна сказати про те, що найбільших і найбільші руху основних засобів відбуваються в 2007 році. За аналізований період основні засоби збільшилися на 350513 крб. Найбільша сума надходжень відзначена в 2005 році і дорівнює 130829 крб. з цього випливає, що сума надходжень зменшилася на 27339 руб. З 2005 по 2007 рік сума вибуття була зафіксована тільки в 2006 році і склала 12440 руб. Машини та обладнання збільшилися на 86578 руб., А будівлі на 115744 крб.
У бухгалтерському балансі основні засоби відображені у необоротних активах. За аналізований період відбулися суттєві зміни, які відбилися на діяльності підприємства ВАТ «Союздрук». У 2005 році сума основних засобів становила - 247530 крб., А в 2007 році вона була рівна - 369790 крб. Найбільше надходження було зафіксовано в 2006 році і склало 378553 крб. Абсолютне відхилення склало 111260 крб. Провівши аналіз, було встановлено, що відносне відхилення склало 149%.
За аналізований період на підприємстві ВАТ «Союздрук» проводиться нарахування амортизації основних засобів. У 2003 році нарахування амортизації склало 193544 крб., В 2004 році -217350 руб., А в 2005 році вона склала - 338308 крб. Відповідно до цього абсолютне відхилення склало 144764 крб. тобто норма амортизації збільшилася в 1,5 рази. Відносне відхилення склало 174%. Амортизація будівель і споруд збільшилася до 303858 крб., А відносне відхилення склало 158%. З 2005 по 2007 роки амортизація машин і устаткування збільшилася. Абсолютне відхилення склало 30451 разів.
На основі вивчення організації обліку основних кошти ВАТ «Союздрук» можна зробити наступні висновки:
1. За аналізований період динаміка ефективності підприємства значно зросла. Про це свідчать наступні дані:
- Виручка від реалізації продукції підприємства збільшилася. Зростання даного показника стався в слідстві різкого збільшення собівартості виробленої продукції,
- Прибуток від продажів в абсолютному вираженні має однозначну динаміку, що призводить до збільшення даного показника;
- За аналізований період відбувається суттєва зміна в русі основних виробничих фондів;
- На підприємстві ВАТ «Союздрук» проводиться нарахування амортизації основних засобів;
- Фінансове становище підприємства в цілому характеризується позитивно, проте, рентабельність продажів знижується, отже для подальшої успішної діяльності керівництву підприємства необхідно доцільніше використовувати наявні ресурси, знижувати собівартість продукції, підвищувати обсяги реалізації;
2. На підприємстві ВАТ «Союздрук» відбулися істотні зміни в показниках ефективності використання основних засобів.
Узагальнюючим показником, що характеризує використання основних фондів на підприємстві, є показники фондовіддачі
Проаналізувавши показники з 2005 року по 2007 рік можна сказати про те, що показник фондовіддачі збільшився з 8,7 до 11. Різке зростання на кінець звітного періоду пов'язаний з тим, що на філії підприємства ВАТ «Союздрук» основні засоби значно збільшилися і досягли 11.
Зворотним показником фондовіддачі є фондомісткість.
Коефіцієнт оновлення характеризує частку нових фондів в їх загальній вартості на кінець року. Проаналізувавши дані показники можна сказати про те, що коефіцієнт оновлення збільшився в 0,3 рази. У 2007 році відзначається саме найбільше оновлення основних виробничих фондів оновлення, яке становить 1,05 вартості основних засобів.
3. При розгляді основних завдань, поставлених у курсовій
роботі, основною є проаналізувати можливі шляхи та способи підвищення ефективності використання основних засобів. Мною були вивчені та проаналізовані шляхи, надані у виданнях з бухгалтерського обліку та економіці підприємства. У зв'язку з чим я спробувала самостійно визначити шляхи підвищення ефективності використання основних засобів на підприємстві ВАТ «Союздрук». З метою поліпшення обліку основних засобів на аналізованому підприємстві доцільно рекомендувати наступні заходи:
· Звільнення підприємства від зайвого устаткування, машин та інших основних засобів або здавання в оренду;
· Придбання високоякісних основних засобів;
· Своєчасного оновлення, основних засобів з метою недопущення надмірного морального і фізичного зносу;
· Підвищення рівня кваліфікації обслуговуючого персоналу;
· Підвищення рівня механізації і автоматизації виробництва.

Список використаних джерел та літератури
1. Цивільний кодекс Російської Федерації.
2. Трудовий кодекс Російської Федерації.
3. Федеральний закон від 21. 11. 1996 № 129-ФЗ (ред. від 30. 06. 2003) «Про бухгалтерський облік» зі змінами та доповненнями.
4. Федеральний закон від 26. 12. 1995 № 208-ФЗ (ред. від 06. 04. 2004) «Про акціонерні товариства».
5. Наказ Мінфіну РФ від 06. 07. 1999 № 43н "Про затвердження Положення з бухгалтерського обліку« Бухгалтерська звітність організації »ПБУ (4 / 99)».
6. Наказ Мінфіну РФ від 22. 07. 2003 № 67н «Про форми бухгалтерської звітності організацій».
7. Наказ Мінфіну РФ від 28. 06. 2000 № 60н "Про Методичних рекомендаціях про порядок формування показників бухгалтерської звітності організацій».
8. Положення про правила організації готівкового грошового обігу на території РФ. Затверджено наказом від 05.01.98. № 14-п.
9. Артеменко В.Г., Веллендір М.В. Фінансовий аналіз: Навчальний посібник. - 2-е видання перероблене і доповнене. - М.: Видавництво «Справа і Сервіс»; 1999-160 с.
10. Бернстайн Л.А. Аналіз фінансової звітності; теорія, практика і інтерпретація, - М: Фінанси і статистика, 2002 р. - 624 с.
11. Бланк І.А. Управління використанням капіталу. - К.: «Ніка-Центр», 2000. - 656 с.
12. Грузинів В.П., Грибов В.Д. Економіка підприємства: Навчальний посібник. - 2е вид., Доповнено - М.: Фінанси і статистика, 2002. - 208 с.
13. Давидова Л.В. Управління фінансами підприємств: «Орел издат», 1998 р. - 256 с.
14. Єфімова О.В. Фінансовий аналіз: 3-е изд., Перераб. і доп. - М.: Изд-во «Бухгалтерський облік», 1999 р. - 352 с.
15. Кейлер В.А. Економіка підприємства: Курс лекцій. - М.: ИНФРА - М, Новосибірськ: ІГАЕіУ, «Сибірська угода», 2002 р. - 132 с.
16. Ковальов В.В., Ковальов Віт.В. Фінанси підприємств: Навч. - М.: ТК Велбі, 2003 р. - 352 с.
17. Ковальова А.М., Лапуста М.Г., Скамай Л.Г. «Фінанси фірми»: Підручник. - М.: Міфрілу - М, 2000 р. - 416 с.
18. Ковальов А.І., Привалов В.П. Аналіз фінансового стану підприємства. - Вид. 5е, перераб. і доп. - М.: Центр економіки і маркетингу, 2001-256 с.
19. Кравченко Л.І. Аналіз господарської діяльності підприємства: Підручник / Л.І. Кравченко. 6Е вид., Перераб. М.: Нове вид., 2003 - 526 с.
20. Крутик А.Б., Хайкін М.М. Основи фінансової діяльності підприємства.: Навчальний посібник. - 2е вид, перероб. і доп. - СПб.: Бізнес - прес, 2002 - 448 с.
21. Лапуста М.Г., Скамай Л.Г. Фінанси фірми: Навчальний посібник. - М.: ИНФРА - М, 2002 р. - 264 с.
22. Пястолов С.М. Економічний аналіз діяльності підприємства: Навчальний посібник для студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів, економістів і викладачів. - М.: Академічний проект, 2003 - 573 с.
23. Савицька Г.В. Аналіз господарської діяльності підприємства. - М.: ИНФРА - М, 2001. - 336 с.
24. Сергєєв І.В. Економіка підприємства.: Учеб. посібник - 2-е вид., перераб. і доп. - М.: Фінанси і статистика, 2000 с. - 304 г .
25. Фінансовий менеджмент: Підручник для вузів / Г.Б. Поляк, І.А. Акодіс, та ін; під редакцією професора Поляка - М.: Фінанси, ЮНИТИ, 2002 с. - 518 с.


[1] Оскільки зменшення або збільшення фактичних витрат на придбання та спорудження основних засобів на сумові різниці явно передбачено п.8 ПБО 6 / 03, то такі коригування слід вважати дозволеними пунктом 14 того ж ПБО.
[2] Такий підхід, за непідтвердженими даними («Податковий вісник», № 9, вересень 2001р.), Наведений і в листі Департаменту методології бухгалтерського обліку та звітності Мінфіну РФ від 05.04.2001 № 16-00-17/13.
[3] Смекалов П. В. Практикум з аналізу господарської діяльності сільськогосподарських підприємств. Санкт-Петербург 1996
[4] Луговий В. А. Облік надходження основних засобів / / Бухгалтерський облік 1998 № 8 с. 11
[5] Смекалов П. В. Практикум з аналізу господарської діяльності сільськогосподарських підприємств. Санкт-Петербург 1996
Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Бухгалтерія | Курсова
234.8кб. | скачати


Схожі роботи:
Облік основних фондів 2
Облік основних засобів фондів
Облік і оцінка основних фондів підприємства
Облік основних фондів нематеріальних активів і вкладення в необоротні активи
Статистика основних фондів
Індексація основних фондів
Аналізу основних фондів
Амортизація основних фондів
Переоцінка основних фондів
© Усі права захищені
написати до нас