Облік нематеріальних активів 6

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ІНСТИТУТ ЕКОНОМІКИ І ПРАВА
КАФЕДРА «ФІНАНСИ І КРЕДИТ»
Курсова робота
З дисципліни: БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК
На тему: ОБЛІК НЕМАТЕРІАЛЬНИХ АКТИВІВ
Виконала: _________________________
____________________________________
Викладач: ______________________
Дата ___________________
Оцінка _________________
Підпис _________________
ВОРОНІЖ 2008

ЗМІСТ

Введення. 3
1.1. Поняття нематеріальних активів та їх класифікація 5
1.2. Нормативно-правове регулювання обліку нематеріальних активів .. 9
2.1. Документальне оформлення руху нематеріальних активів .. 17
2.2. Оцінка нематеріальних активів .. 19
2.3. Облік надходження нематеріальних активів .. 23
2.4. Облік амортизації нематеріальних активів .. 25
2.5. Облік вибуття нематеріальних активів .. 29
2.6. Інвентаризація нематеріальних активів .. 35
Висновок. 40
Список використаної літератури .. 42

Введення

У сучасних умовах формування повної інформації про господарські процеси практично неможливо без інформації про нематеріальні активи. Даний вид необоротних активів вже має повсюдне застосування, і тому, щоб вести бухгалтерський облік в організації відповідно до законодавчими і нормативними актами, необхідно розгляд питань обліку нематеріальних активів. Це і є мета даної курсової роботи.
Об'єктом дослідження даної роботи - нематеріальні активи. Теоретичною основою проведеного дослідження навчально-методична література з бухгалтерського та податкового обліку, матеріали періодичних спеціалізованих видань з даного питання, а також нормативно-правові акти, що регулюють дану сферу.
У ній дається детальна класифікація і структура нематеріальних активів, представлена ​​оцінка нематеріальних активів, розглянуті особливості організації аналітичного і синтетичного обліку об'єктів нематеріальних активів. Питання придбання, зносу і вибуття нематеріальних активів розглянуті в тісному зв'язку з чинним законодавством. Також приділено увагу бухгалтерської звітності підприємства, пов'язаної з обліком нематеріальних активів.
У роботі наведено також бухгалтерські проводки, що відображають основний набір господарських операцій. У додатку представлена ​​форма одного з документів, необхідних для ведення обліку і звітності нематеріальних активів. У кінці роботи наводиться список використаної літератури.
На мою думку, актуальність обраної теми не викликає сумнівів, оскільки в ній порушується питання про нематеріальні активи, які «... багато в чому схожі з урахуванням основних засобів. Порядок формування первісної вартості основних засобів і нематеріальних активів і списання її на витрати в чому збігається. Тим не менше, є ряд відмінностей в їх обліку, а значить, і в застосуванні ПБУ 18/02. У статті розглянуті ті відмінності в податковому та бухгалтерському обліку нематеріальних активів, які характерні саме для цієї категорії об'єктів ».
Основними завданнями в цій роботі є:
Визначення сутності класифікації та оцінка нематеріальних активів
Дослідження обліку наявності, надходження і використання нематеріальних активів
Розгляд обліку амортизації нематеріальних активів
Аналіз обліку вибуття нематеріальних активів
У рамках курсової роботи будуть також розглянуті нематеріальні активи як об'єкт інформації в бухгалтерській звітності.
З усього вище сказаного, можна зробити висновок, що дана робота буде носити описовий характер з елементами аналізу розуміння мною матеріалу.
У процесі написання роботи я прагнула відобразити актуальність обраної теми. План роботи відповідно до методичних рекомендацій розбитий на кілька розділів. У першому розділі я детально зупинилася на сутності об'єктів нематеріальних активів, перерахувала нормативну базу їх обліку, описала основні проблеми, що виникають при класифікації та обліку окремих об'єктів НМА. Другий розділ розповідає про основні способи придбання НМА. У роботі також приділено увагу питанням розбиття об'єктів НМА по амортизаційних групах, способом нарахування амортизації та інвентаризації об'єктів нематеріальних активів. У ході написання роботи також висвітлені питання вибуття (порядок списання та нарахування ПДВ).
Сутнісна характеристика та правове регулювання бухгалтерського обліку нематеріальних активів

1.1. Поняття нематеріальних активів та їх класифікація

Нематеріальні активи поряд з основними засобами є об'єктами довгострокових інвестицій, і їх бухгалтерський облік в чому збігається з урахуванням основних засобів.
Для цілей бухгалтерського обліку поняття «нематеріальні активи» розкривається через конкретний перелік одноразово виконуваних умов, встановлених Положенням з бухгалтерського обліку «Облік нематеріальних активів» ПБУ 14/2007 (далі - ПБО 14/2007).
Відповідно до п.3 ПБУ 14/2007 як нематеріальних активів до бухгалтерського обліку може бути прийнято майно, яке одноразово відповідає таким умовам:
- Не має матеріально-речовинної (фізичної) структури;
- Може бути ідентифіковано (виділено або відокремлене від іншого майна організації);
- Використовується у виробництві продукції, при виконанні робіт чи наданні послуг або для управлінських потреб організації;
- Використовується протягом тривалого часу, тобто строку корисного використання, тривалістю понад 12 місяців, або звичайного операційного циклу, якщо він перевищує 12 місяців;
- Не призначено для подальшого перепродажу;
- Здатне приносити організації економічні вигоди (дохід) у майбутньому;
- Забезпечено необхідними документами, підтверджуючими існування як самого активу, так і виключного права в організації на результати інтелектуальної діяльності (патенти, свідоцтва, інші охоронні документи, договір поступки (придбання) патенту, товарного знака тощо).
Строк корисного використання - період, протягом якого використання об'єкта нематеріальних активів покликане приносити дохід організації або служити для виконання цілей діяльності організації.
ПБО 14/2007 встановлює вичерпний перелік об'єктів інтелектуальної власності, які можуть бути віднесені до нематеріальних активів:
- Виключне право патентовласника на винахід, промисловий зразок, корисну модель;
- Виключне авторське право на програми для ЕОМ, бази даних;
- Майнове право автора чи іншого власника авторських прав на топології інтегральних мікросхем;
- Виключне право власника на товарний знак і знак обслуговування, найменування місця походження товарів;
- Виключне право патентовласника на селекційні досягнення.
ПБО 14/2007 не включає до складу нематеріальних активів виключні авторські права на твори науки, літератури і мистецтва, а також виключні права на об'єкти суміжних прав.
Перелік об'єктів, які не можна кваліфікувати як нематеріальні активи, встановлений п.2 ПБО 14/2007.
До складу нематеріальних активів не включаються:
- Не дали позитивного результату науково-дослідні, дослідно-конструкторські та технологічні роботи;
- Не закінчені і не оформлені у встановленому законодавством порядку науково-дослідні, дослідно-конструкторські та технологічні роботи;
- Матеріальні об'єкти (матеріальні носії), в яких виражені твори науки, літератури, мистецтва, програми для ЕОМ і бази даних.
До складу нематеріальних активів також не включаються інтелектуальні та ділові якості персоналу організації, їх кваліфікація і здатність до праці, оскільки вони невіддільні від своїх носіїв і не можуть бути використані без них,
Таким чином, об'єктами нематеріальних активів є не самі патенти, промислові зразки, корисні моделі, товарні знаки, програми ЕОМ та інші, а права на них та на їх використання.
Нематеріальні активи можна підрозділити на наступні три групи:
1) права на об'єкти інтелектуальної власності:
- Права на належні програми для ЕОМ і бази даних, а також права, що виникають з укладених авторських і інших договорів на використання програм для ЕОМ і баз даних,
- Права, що виникають з належних патентів на винаходи, корисні моделі, промислові зразки, селекційні досягнення, або ліцензійних договорів на їх використання,
- Права, що виникають з належних свідоцтв на товарні знаки і знаки обслуговування або ліцензійних договорів на їх використання,
- Права на належні топології інтегральних мікросхем, а також права, що виникають з укладених договорів на використання топології інтегральних мікросхем;
2) організаційні витрати;
3) ділова репутація організації.
Об'єкти НМА, що входять в першу групу, об'єднані загальним поняттям «інтелектуальна власність».
Інтелектуальна власність - узагальнююче поняття виняткових прав громадянина чи юридичної особи на результати інтелектуальної діяльності і прирівняні до них засоби індивідуалізації юридичної особи.
У відповідності зі ст.128 ГК РФ охоронювані результати інтелектуальної діяльності і прирівняні до них засоби індивідуалізації (інтелектуальна власність), відносяться до об'єктів цивільних прав. Володарем виключного права на результати інтелектуальної власності РФ може бути громадянин або юридична особа (правовласник). Використання результатів інтелектуальної діяльності, які є об'єктом виключних прав, може здійснюватися третіми особами тільки за згодою правовласника.
Правовласник - це автор, його спадкоємець, а також будь-яка фізична або юридична особа, яка володіє винятковими правами на об'єкти інтелектуальної власності, отриманими в силу закону або договору.
Програма для ЕОМ - це об'єктивна форма представлення сукупності даних і команд, призначених для функціонування електронних обчислювальних машин (ЕОМ) та інших комп'ютерних пристроїв з метою отримання певного результату.
База даних - це об'єктивна форма представлення й організації сукупності даних, систематизованих таким чином, щоб ці дані могли бути знайдені і оброблені за допомогою ЕОМ,
Прикладами баз даних є бази нормативних документів «Консультант плюс», «Гарант» та ін
Примірник твору - це копія твору, виготовлена ​​в будь-якій матеріальній формі.
Топологія інтегральної мікросхеми - це зафіксоване на матеріальному носії просторово-геометричне розташування сукупності елементів інтегральної мікросхеми та зв'язків між ними.
Інтегральна мікросхема (далі - ІМС) - це мікроелектронний виріб остаточної або проміжної форми, призначений для виконання функцій електронної схеми, елементи і зв'язки якого неподільно сформовані в об'ємі і / або на поверхні матеріалу, на основі якого виготовлено виріб.
В якості винаходу охороняється технічне рішення в будь-якій області, що відноситься до продукту (зокрема, пристрою, речовині, штаму мікроорганізму, культури клітин рослин або тварин) або способу (процесу здійснення дій над матеріальним об'єктом за допомогою матеріальних засобів),

1.2. Нормативно-правове регулювання обліку нематеріальних активів

У 2007 р. правове регулювання об'єктів нематеріальних активів здійснюється відповідно до законів РФ, що діють до 1 січня 2008 р. З 1 січня 2008 правове регулювання об'єктів нематеріальних активів здійснюється відповідно до частини четвертої ЦК РФ, прийнятої Федеральним законом від 18.12. 2006 № 230-ФЗ. Розглянемо правове регулювання об'єктів нематеріальних активів, що діє на період до 1 січня 2008
ОСНОВНІ НОРМАТИВНІ ДОКУМЕНТИ
1. Положення з бухгалтерського обліку «Облік нематеріальних активів» ПБУ 14/2008; утв. наказом Міністерства фінансів РФ від 27.12. 2007 № 153н.
2. Положення з бухгалтерського обліку «Облік витрат на науково-дослідні, дослідно-конструкторські та технологічні роботи» ПБУ 17/02; утв. наказом Міністерства фінансів РФ від 19.11. 2002 № 115н.
3. Положення з бухгалтерського обліку «Облік фінансових вкладень» ПБУ 19/02: Затв. наказом Міністерства фінансів РФ від 10.12. 2002 № 126н.
4. Положення з бухгалтерського обліку довгострокових інвестицій: затв. листом Міністерства фінансів РФ від 30.12. 1993 № 160.
5. План рахунків бухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльності організацій та Інструкція по його застосуванню: Затв. наказом Міністерства фінансів РФ від 31.10. 2000 № 94н.
6. Методичні вказівки по інвентаризації майна і фінансових зобов'язань: затв. наказом Міністерства фінансів РФ від 13.06. 1995 № 49.
7. Уніфіковані форми первинної облікової документації з обліку результатів інвентаризації: затв. постановою Держкомстату Росії від 18.08. 1999 № 88.
8. Уніфіковані форми первинної облікової документації з обліку нематеріальних активів: Затв. постановою Держкомстату Росії від 30.10. 1997 № 71а.
9. Податковий кодекс Російської Федерації.
11. Цивільний кодекс Російської Федерації. Частина четверта від 18.12. 2006 № 230-ФЗ.
12. Закон РФ від 23.09. 1992 № 3523-1 «Про правову охорону програм для електронних обчислювальних машин і баз даних».
13. Закон РФ від 23.09. 1992 № 3526-1 «Про правову охорону топологій інтегральних мікросхем».
14. Патентний закон Російської Федерації від 23.09. 1992 № 3517-1.
15. Закон РФ від 23.09. 1992 № 3520-1 «Про товарні знаки, знаках обслуговування і найменуваннях місць походження товарів».
16. Закон РФ від 06.08. 1993 № 5605-1 «Про селекційні досягнення».
Програми для ЕОМ і бази даних. Відносини, що виникають у зв'язку з правовою охороною і використанням програм для ЕОМ і баз даних, регулюються Законом України від 23.09. 1992 № 3523-1 «Про правову охорону програм для електронних обчислювальних машин і баз даних».
Програми для ЕОМ і бази даних відносяться до об'єктів авторського права. Програмами для ЕОМ надається правова охорона як творів літератури, а баз даних - як збірників.
Автору програми для ЕОМ чи бази даних чи іншому правовласнику належить виключне право здійснювати і / або дозволяти здійснення наступних дій:
- Відтворення програми для ЕОМ чи бази даних (повне або часткове) у будь-якій формі, будь-якими способами;
- Поширення програми для ЕОМ або бази даних;
- Модифікацію програми для ЕОМ чи бази даних, в тому числі переклад програми для ЕОМ або бази даних з однієї мови на іншу;
- Інше використання програми для ЕОМ або бази даних.
Автором програми для ЕОМ чи бази даних визнається фізична особа, в результаті творчої діяльності якої вони створені.
Виключне право на програму для ЕОМ чи базу даних, створені працівником (автором) у зв'язку з виконанням трудових обов'язків або за завданням роботодавця, належить роботодавцю, якщо договором між ним і працівником (автором) не передбачено інше.
Під правовласником розуміється автор, його спадкоємець, а також будь-яка фізична або юридична особа, яка володіє винятковим правом на програму для ЕОМ чи базу даних в силу закону або договору.
Авторське право поширюється на будь-які програми для ЕОМ і бази даних, як випущені, так і не випущені у світ, представленнью в об'єктивній формі, незалежно від їх матеріального носія, призначення і гідності. Авторське право на програму для ЕОМ чи базу даних виникає в силу їх створення. Для визнання і здійснення авторського права на програму для ЕОМ чи базу даних не потрібно депонування, реєстрації чи дотримання інших формальностей.
Авторське право діє з моменту створення програми для ЕОМ чи бази даних протягом усього життя автора і 50 років після його смерті, рахуючи з 1 січня року, наступного за роком смерті автора.
Термін закінчення дії авторського права на програму для ЕОМ і базу даних, створені у співавторстві, обчислюється з часу смерті останнього автора, який пережив інших співавторів.
Для надійного захисту авторських прав передбачається офіційна реєстрація програм для ЕОМ і баз даних.
Правовласник безпосередньо або через свого представника протягом терміну дії авторського права може за своїм бажанням зареєструвати програму для ЕОМ чи базу даних у федеральному органі виконавчої влади з інтелектуальної власності, за винятком програм для ЕОМ і баз даних, що містять відомості, що становлять державну таємницю.
Реєстрація програми для ЕОМ або баз даних здійснюється на підставі заявки на офіційну реєстрацію програми для ЕОМ або баз даних.
Заявка на реєстрацію повинна стосуватися однієї програмі для ЕОМ чи одній базі даних і повинна містити:
- Заяву на офіційну реєстрацію програми для ЕОМ або бази даних із зазначенням правовласника, а також автора, якщо він не відмовився бути згаданим у якості такого, та їх місцезнаходження (місця проживання);
-Депоновані матеріали, що ідентифікують програму для ЕОМ чи базу даних, включаючи реферат;
- Документ, що підтверджує сплату державного мита у встановленому розмірі або підстави для звільнення від сплати державного мита.
Авторське право на програми для ЕОМ і бази даних не пов'язано з правом власності на їх матеріальний носій. Будь-яка передача прав на матеріальний носій не тягне за собою передачі яких-небудь прав на програми для ЕОМ і бази даних.
До нематеріальних активів може бути віднесено лише виключне право на програму для ЕОМ чи базу даних.
При придбанні одиничного екземпляра програми для ЕОМ або бази даних на матеріальному носії (при збереженні авторського права на них за правовласником) такі витрати не можуть бути віднесені до нематеріальних активів.
Від того, що саме, права або річ набуває організація, залежить відображення в бухгалтерському обліку придбаної програми для ЕОМ або бази даних.
Здійснення державної політики у сфері правової охорони винаходів, корисних моделей та промислових зразків покладається на федеральний орган виконавчої влади з інтелектуальної власності (Роспатент).
Права на винахід, корисну модель, промисловий зразок охороняються законом і підтверджуються відповідно патентом на винахід, патентом на корисну модель і патентом на промисловий зразок.
Патент засвідчує пріоритет, авторство винаходу, корисної моделі чи промислового зразка і виключне право на винахід, корисну модель або промисловий зразок.
В якості винаходу охороняється технічне рішення в будь-якій області, що відноситься до продукту (зокрема, пристрою, речовині, штаму мікроорганізму, культури клітин рослин або тварин) або способу (процесу здійснення дій над матеріальним об'єктом за допомогою матеріальних засобів). Винаходу надається правова охорона, якщо він є новим, має винахідницький рівень і є промислово придатним.
В якості корисної моделі охороняється технічне рішення, що відноситься до пристрою. Корисна модель визнається відповідає умовам патентоспроможності, якщо вона є новою і промислово придатною.
З 1 січня 2008 р. термін дії авторського права на винахід, корисну модель, промисловий зразок і засвідчує це право патенту буде обчислюватися з дня подачі першої заявки на видачу патенту у федеральний орган виконавчої влади з інтелектуальної власності та за умови дотримання вимог, встановлених цим Кодексом , і буде становити:
20 років - для винаходів;
10 років - для корисних моделей;
15 років - для промислових зразків.
Захист виключного права, посвідченого патентом, може бути здійснена лише після державної реєстрації винаходу, корисної моделі чи промислового зразка і видачі патенту.
З 1 січня 2008 р. встановлюється, що термін дії патенту на винахід не може бути продовжений більш ніж на п'ять років.
Заява про продовження терміну патенту подається патентовласником у період дії патенту до закінчення шести місяців з дати отримання дозволу на застосування винаходу або дати видачі патенту в залежності від того, який з цих термінів закінчується пізніше.
Термін дії авторського права на корисну модель і засвідчує це право патенту продовжується за заявою патентовласника на термін, зазначений у заяві, але не більше ніж на три роки, а виключного права на промисловий зразок і засвідчує це право патенти - на строк, зазначений у заяві, але не більше ніж на 10 років.
Права, що виникають з належних свідоцтв на товарні знаки і знаки обслуговування або ліцензійних договорів на їх використання, будуть регулюватися § 2 «Право на товарний знак і право на знак обслуговування» гл.76 частини четвертої ЦК РФ,
Передбачається, що виключне право на товарний знак буде діяти протягом 10 років з дня подачі заявки на державну реєстрацію товарного знака у федеральний орган виконавчої влади з інтелектуальної власності.
Термін дії виключного права на товарний знак може бути продовжений на 10 років за заявою правовласника, подане протягом останнього року дії цього права. Продовження терміну дії виключного права на товарний знак можливо необмежену кількість разів.
Передбачається, що виключне право на найменування місця походження товару буде діяти протягом 10 років з дня подачі заявки на найменування місця походження товару у федеральний орган виконавчої влади з інтелектуальної власності.
Термін дії свідоцтва про виключне право на найменування місця походження може бути продовжений на 10 років за заявою власника свідоцтва, поданим протягом останнього року дії цього права. Термін дії свідоцтва продовжується кожного разу на 10 років.
З 1 січня 2008 р., як і раніше розпорядження виключним правом на найменування місця походження товару, в тому числі шляхом його відчуження або надання іншій особі права використання цього найменування, не допускається.
Рух нематеріальних активів і основні завдання їх бухгалтерського обліку
Процес руху нематеріальних активів (далі НМА) в організації складається з трьох основних стадій:
- Стадії надходження НМА в організацію;
- Стадії використання НМА у виробництві продукції, при виконанні робіт чи наданні послуг або для управлінських потреб організації;
- Стадії вибуття НМА з організації.
На першій стадії виробляється прийняття нематеріальних активів до бухгалтерського обліку на основі первинних облікових документів та їх вартісна оцінка.
Основними способами надходження об'єктів НМА в організацію є;
- Придбання об'єктів НМА за плату в інших організацій;
- Створення об'єктів НМА силами самої організації;
- Надходження об'єктів НМА в рахунок внеску до статутного капіталу організації;
- Безоплатне отримання об'єктів НМА від інших організацій та осіб.
На другій стадії в процесі використання об'єктів НМА у виробництві продукції (робіт, послуг) або для управлінських потреб організації вони поступово переносять свою вартість на собівартість виготовленої продукції (робіт, послуг) і тим самим амортизуються.
На стадії вибуття вартість об'єктів НМА, використання яких припинено з метою виробництва продукції (робіт, послуг) або для управлінських потреб організації, підлягає списанню.
Вибуття НМА з організації може відбуватися з різних причин, основними з яких є:
- Списання об'єктів НМА у зв'язку з припиненням терміну дії патенту, свідоцтва, інших охоронних документів;
- Продаж (відступлення) об'єктів НМА;
- Передача об'єктів НМА в рахунок внеску до статутного капіталу інших організацій;
- Безоплатна передача об'єктів НМА коштів іншим організаціям та особам. Бухгалтерський облік нематеріальних активів повинен забезпечувати виконання таких завдань:
- Правильне оформлення документів та своєчасне відображення в обліку всіх випадків руху НМА;
-Достовірне встановлення результатів від списання та іншого вибуття НМА;
- Контроль за збереженням нематеріальних активів, прийнятих до бухгалтерського обліку.
У складі інформації про облікову політику організації у бухгалтерської звітності підлягає розкриттю, як мінімум, така інформація:
- Про способи оцінки нематеріальних активів, придбаних не за грошові кошти;
- Прийнятих організацією терміни корисного використання нематеріальних активів (за окремими групами);
- Способи нарахування амортизаційних відрахувань по окремих групах нематеріальних активів;
- Способи відображення в бухгалтерському обліку амортизаційних відрахувань по нематеріальних активах.

2.1. Документальне оформлення руху нематеріальних активів

Для документального оформлення господарських операцій, що відображають процес руху нематеріальних активів, та виконання завдань бухгалтерського обліку НМА в організації повинна бути розроблена раціональна система документообігу відповідно до затвердженого графіка.
Наказом або розпорядженням по організації необхідно визначити коло осіб, на яких покладається відповідальність за збереження документів, що засвідчують право організації на нематеріальні активи, і визначити посадових осіб, яким надано право підпису документів на придбання, переміщення і списання об'єктів НМА.
Облік нематеріальних активів здійснюється за їх видами та окремими об'єктами.
Одиницею бухгалтерського обліку НМА є інвентарний об'єкт.
Інвентарним об'єктом нематеріальних активів вважається сукупність прав, що виникають з одного патенту, свідоцтва, договору поступки прав і т.п. Основною ознакою, за яким один інвентарний об'єкт ідентифікується від іншого, служить виконання ним самостійної функції у виробництві продукції, виконанні робіт чи наданні послуг або використання для управлінських потреб організації.
Крім документа, що підтверджує існування самого нематеріального активу, в бухгалтерському обліку на кожен інвентарний об'єкт НМА повинна оформлятися відповідна первинна документація.
Для обліку операцій по руху нематеріальних активів використовується лише одна уніфікована форма первинної облікової документації - картка обліку нематеріальних активів (форма № НМА-1).
Відповідно до Положення з бухгалтерського обліку довгострокових інвестицій у міру створення або надходження нематеріальних активів в організацію і закінчення робіт з доведення їх до стану, в якому вони придатні до використання у запланованих цілях, нематеріальні активи зараховуються на підставі акту приймання до складу нематеріальних активів.
Один з примірників зазначеного акту, затверджений керівником організації, разом з підтверджуючим документацією передається до бухгалтерської служби організації, яка згідно з цими документами відкриває картку обліку нематеріальних активів.
Картка обліку нематеріальних активів застосовується для обліку всіх видів нематеріальних активів, що надійшли в організацію. У даній картці зазначаються всі основні показники і характеристики прийнятого на облік об'єкта нематеріальних активів. Картка ведеться в бухгалтерії на кожний інвентарний об'єкт.
Форма заповнюється в одному примірнику на підставі документа на оприбуткування, приймання-передачі (переміщення) нематеріальних активів та іншої документації.
Інші затверджені форми первинної облікової документації з обліку руху нематеріальних активів (наприклад, акт на списання НМА, аналогічний акту на списання основних засобів) поки не передбачені. У зв'язку з цим організація може самостійно розробити інші форми документів для обліку руху НМА і відобразити їх в обліковій політиці організації.

2.2. Оцінка нематеріальних активів

Оцінка нематеріальних активів - це грошове вираження вартості нематеріальних активів, в якій вони знаходять відображення в бухгалтерському обліку.
У бухгалтерському обліку застосовуються два види оцінки нематеріальних активів: оцінка за первісною вартістю і оцінка за залишковою вартістю.
Первісна вартість нематеріальних активів - вартість нематеріальних активів при їх прийнятті до бухгалтерського обліку.
Залишкова вартість нематеріальних активів - первісна вартість нематеріальних активів за мінусом нарахованої амортизації.
За залишкової вартості НМА відображаються в бухгалтерському балансі.
Згідно ПБУ 14/2007 при надходженні нематеріальних активів в організацію їх оцінка проводиться за первісною вартістю.
Порядок формування первісної вартості нематеріальних активів залежить від способів їх надходження в організацію.
Первісною вартістю нематеріальних активів, придбаних за плату, визнається сума фактичних витрат на придбання, за винятком податку на додану вартість та інших відшкодовуються податків (крім випадків, передбачених законодавством РФ).
Фактичними витратами на придбання нематеріальних активів можуть бути:
- Суми, що сплачуються згідно з договором поступки (придбання) прав правовласнику (продавцю);
- Суми, сплачувані організаціям за інформаційні та консультаційні послуги, пов'язані з придбанням нематеріальних активів;
- Реєстраційні збори, митні збори, патентні мита та інші аналогічні платежі, здійснені у зв'язку з уступкою (придбанням) виключних прав правовласника;
- Невозмещаемие податки, що сплачуються у зв'язку з придбанням об'єкта нематеріальних активів;
- Винагороди, що сплачуються посередницькій організації, через яку придбаний об'єкт нематеріальних активів;
- Інші витрати, безпосередньо пов'язані з придбанням нематеріальних активів.
Не включаються у фактичні витрати на придбання та створення нематеріальних активів загальногосподарські та інші аналогічні витрати, крім випадків, коли вони безпосередньо пов'язані з придбанням цих активів.
Перелік основних фактичних витрат на придбання та створення нематеріальних активів є відкритим, тобто передбачає можливість включення до первісної вартості НМА інших витрат, безпосередньо пов'язаних з їх придбанням та створенням.
Так, при придбанні нематеріальних активів можуть виникати додаткові витрати на приведення їх у стан, в якому вони придатні до використання у запланованих цілях.
Такими витратами можуть бути суми оплати зайнятих цим працівників, відповідні відрахування на соціальне страхування та забезпечення, матеріальні та інші витрати. Додаткові витрати збільшують первісну вартість нематеріальних активів.
При оплаті придбаних нематеріальних активів, якщо умовами договору передбачено відстрочення або розстрочення платежу, то фактичні витрати приймаються до бухгалтерського обліку в повній сумі кредиторської заборгованості.
Первісною вартістю нематеріальних активів, створених самою організацією, визнається сума всіх фактичних витрат на створення (виготовлення), за винятком податку на додану вартість та інших відшкодовуються податків (крім випадків, передбачених законодавством РФ).
До фактичних витрат на створення (виготовлення) нематеріальних активів відносяться витрачені матеріальні ресурси, оплата праці працівників, послуги сторонніх організацій, патентні мита, пов'язані з одержанням патентів, свідоцтв тощо
Нематеріальні активи вважаються створеними у разі, якщо:
- Виключне право на результати інтелектуальної діяльності, отримані в порядку виконання службових обов'язків або по конкретному завданням роботодавця, належить організації-роботодавцю;
- Виключне право на результати інтелектуальної діяльності, отримані автором (авторами) за договором з замовником, що не є працедавцем, належить організації-замовнику;
- Свідоцтво на товарний знак або на право користування найменуванням місця походження товару видано на ім'я організації.
Первісною вартістю нематеріальних активів, внесених у рахунок вкладу до статутного капіталу організації, визнається їхня грошова оцінка, погоджена засновниками (учасниками) організації, якщо інше не передбачено законодавством РФ.
Первісною вартістю нематеріальних активів, отриманих організацією безоплатно, визнається їх ринкова вартість на дату прийняття до бухгалтерського обліку.
Первісною вартістю нематеріальних активів, отриманих за договорами, які передбачають виконання зобов'язань (оплату) не грошовими засобами, визнається вартість товарів (цінностей), переданих чи які підлягають передачі організацією.
Ділова репутація організації може визначатися у вигляді різниці між купівельною ціною організації (як придбаного майнового комплексу в цілому) і вартістю з бухгалтерського балансу всіх її активів і зобов'язань.
Позитивну ділову репутацію організації слід розглядати як надбавку до ціни, що сплачується покупцем в очікуванні майбутніх економічних вигод, і враховувати в якості окремого інвентарного об'єкта.
Негативну ділову репутацію організації слід розглядати як знижку з ціни, що надається покупцеві у зв'язку з відсутністю факторів наявності стабільних покупців, репутації якості, навиків маркетингу та збуту, ділових зв'язків, досвіду управління, рівня кваліфікації персоналу, і враховувати як доходи майбутніх періодів.
Для цілей бухгалтерського обліку величина придбаної ділової репутації організації визначається розрахунковим шляхом як різниця між сумою, яку сплачує продавцю за організацію, і сумою всіх активів і зобов'язань з бухгалтерського балансу організації на дату її купівлі (придбання).
Організаційні витрати визначаються як сума фактичних витрат, пов'язаних з утворенням юридичної особи, визнана відповідно до установчих документів частиною вкладу учасників (засновників) у статутний (складовий) капітал організації.
Іншими словами, організаційні витрати включаються до складу нематеріальних активів тільки у випадку, коли вони вносяться як внесок у статутний капітал.
Вартість нематеріальних активів, за якою вони прийняті до бухгалтерського обліку, не підлягає зміні, крім випадків, встановлених законодавством РФ.

2.3. Облік надходження нематеріальних активів

Облік нематеріальних активів, придбаних за плату
На нематеріальні активи, що надходять в організацію, необхідно отримувати розрахункові документи (платіжні доручення, рахунки-фактури тощо), які служать підставою для їх прийняття до бухгалтерського обліку.
Первинними документами, що підтверджують придбання нематеріальних активів за плату, є;
- Акт приймання придбаного об'єкта до складу НМА;
- Рахунок і рахунок-фактура на об'єкт НМА;
- Документи (рахунки, рахунки-фактури), що підтверджують витрати, пов'язані з придбанням об'єктів НМА та приведенням їх у стан, придатний для використання;
- Платіжно-розрахункові документи, що свідчать про оплату об'єкта НМА і всіх витрат, пов'язаних з їх придбанням.
- Картка обліку нематеріальних активів форми № НМА-1. Бухгалтерський облік наявності та руху нематеріальних активів здійснюється на активному рахунку 04 «Нематеріальні активи».
Будь-яке надходження нематеріальних активів в організацію попередньо відображається на рахунку 08 «Вкладення у необоротні активи».
Рахунок 08 «Вкладення у необоротні активи» є калькуляційних і призначений для накопичення і підсумовування витрат по вступникам нематеріальних активів.
Витрати, пов'язані з придбанням нематеріальних активів за плату, відображаються за дебетом рахунка 08 «Вкладення у необоротні активи» (субрахунок 08-5 «Придбання нематеріальних активів») в кореспонденції з рахунками обліку розрахунків.
При прийнятті нематеріальних активів до бухгалтерського обліку фактичні витрати, враховані на рахунку 08 «Вкладення у необоротні активи» (субрахунок 08-5 «Придбання нематеріальних активів»), відносяться на дебет рахунку 04 «Нематеріальні активи».
Аналітичний облік по рахунку 04 «Нематеріальні активи» ведеться за окремими об'єктами нематеріальних активів.
При цьому побудова аналітичного обліку повинна забезпечити можливість отримання даних про наявність та рух нематеріальних активів, необхідних для складання бухгалтерської звітності (за видами і т.д.).
Первісною вартістю нематеріальних активів, придбаних за плату, визнається сума всіх фактичних витрат на придбання, за винятком податку на додану вартість та інших відшкодовуються податків (крім випадків, передбачених законодавством РФ).
Перелік можливих фактичних витрат на придбання нематеріальних активів наведено в попередньому пункті.
При дотриманні всіх норм ПБО 14/2007 і вимог податкового законодавства господарські операції з придбання об'єктів нематеріальних активів (далі - об'єкт НМА) за плату і прийняття їх на облік можна відобразити такими проведеннями:
п / п
Зміст господарських операцій
Кореспондуючі рахунки
Дебет
Кредит
1
Відображено вартість придбаного об'єкта НМА згідно з розрахунковими документами (без урахування ПДВ)
08-5
60
2
Відображено суму ПДВ, пред'явлена ​​продавцем об'єкта НМА
19-2
60
3
Здійснено оплату за об'єкт НМА (включаючи ПДВ)
60
51
4
Прийнятий об'єкт НМА до бухгалтерського обліку за первісною вартістю
04
08-5
5
Пред'явлена ​​до відрахування сума ПДВ, сплачена за прийнятим на облік об'єкту НМА
68-1
19-2
По іншому буде відображатися облік і відрахування ПДВ у ситуаціях, коли має місце хоча б один з перерахованих нижче випадків:
1) об'єкти НМА призначені для використання у виробництві продукції, звільненої від ПДВ;
2) об'єкти НМА купуються організацією, яка не є платником податку ПДВ відповідно до податкового законодавства;
3) об'єкти НМА призначаються для передачі до статутного капіталу іншої організації та ін (призначені для операцій, що не визнаються реалізацією об'єкта НМА відповідно до п.2 ст.146 НК РФ).

2.4. Облік амортизації нематеріальних активів

Вартість нематеріальних активів погашається за допомогою амортизації.
Амортизація - це втрата вартості нематеріальних активів протягом всього їхнього терміну корисного використання, відображена шляхом поступового перенесення частини первісної вартості нематеріальних активів на собівартість продукції, що випускається (в торгових організаціях - на витрати на продаж).
Порядок і способи нарахування амортизації об'єктів НМА регламентуються нормами ПБУ 14/2007.
Для комерційних організацій за допомогою амортизації погашається вартість об'єктів НМА будь-якого виду.
Строк корисного використання - це період, протягом якого використання об'єкта нематеріальних активів покликане приносити дохід організації або служити для виконання цілей діяльності організації.
Організації можуть самостійно визначати термін корисного використання об'єктів НМА виходячи з тих чи інших умов.
Строк корисного використання об'єкта НМА визначається організацією при прийнятті його до бухгалтерського обліку виходячи:
- З терміну дії патенту, свідоцтва та інших обмежень строків використання об'єктів інтелектуальної власності згідно із законодавством РФ;
- Очікуваного терміну використання цього об'єкта, протягом якого організація може отримувати економічні вигоди (дохід).
Для об'єктів НМА, за якими неможливо визначити термін корисного використання, норми амортизаційних відрахувань встановлюються у розрахунку на 20 років (але не більше терміну діяльності організації).
З урахуванням викладеного організація може застосовувати три способи визначення терміну корисного використання об'єкта НМА.
Перший спосіб. Строк корисного використання об'єкта НМА збігається з терміном дії охоронного документа (патенту, свідоцтва тощо) або ліцензійного договору. У цьому випадку необхідно знати строки дії патентів, свідоцтв та інших охоронних документів, а також терміни дії ліцензійних договорів (строки повинні бути зазначені в договорі).
Другий спосіб. Організація самостійно визначає очікуваний строк корисного використання об'єкта НМА, протягом якого вона може отримувати економічні вигоди, та затверджує його наказом чи розпорядженням керівника організації.
Третій спосіб. Організація не має можливості самостійно визначити строк корисного використання об'єкта НМА. У цьому випадку норми амортизаційних відрахувань встановлюються у розрахунку на 20 років (але не більше терміну діяльності організації).
При використанні будь-якого з варіантів строк корисного використання об'єктів НМА не може перевищувати термін діяльності організації.
Нарахування амортизаційних відрахувань по об'єктах НМА починається з першого числа місяця, наступного за місяцем прийняття цього об'єкта до бухгалтерського обліку.
Нарахування амортизації проводиться до повного погашення вартості цього об'єкта або вибуття цього об'єкту у зв'язку з уступкою (втратою) організацією виняткових прав на результати інтелектуальної діяльності.
Протягом терміну корисного використання НМА нарахування амортизаційних відрахувань не припиняється, крім випадків консервації організації.
Нарахування амортизаційних відрахувань по об'єктах НМА здійснюється незалежно від результатів діяльності організації в звітному періоді і відображається у бухгалтерському обліку звітного періоду, до якого воно відноситься.
Нарахування амортизаційних відрахувань по об'єктах НМА припиняється з першого числа місяця, наступного за місяцем повного погашення вартості цього об'єкта чи списання цього об'єкта з бухгалтерського обліку.
Встановлено такі способи нарахування амортизації нематеріальних активів:
- Лінійний спосіб;
- Спосіб зменшуваного залишку;
- Спосіб списання вартості пропорційно обсягу продукції (робіт). Застосування одного зі способів нарахування амортизації по групі однорідних нематеріальних активів здійснюється протягом усього їхнього терміну корисного використання.
Організація повинна використовувати для кожного об'єкта НМА тільки один із способів нарахування амортизації, що визначається в момент прийняття його на облік і не змінюється протягом усього строку корисного використання або до його вибуття.
Порядок визначення річної суми амортизаційних відрахувань при використанні того чи іншого способу нарахування амортизації об'єктів НМА встановлений нормами ПБУ 14/2007.
При лінійному способі річна сума нарахування амортизаційних відрахувань визначається виходячи з первісної вартості об'єкта НМА і норми амортизації, обчисленої виходячи з терміну корисного використання цього об'єкта.
При способі зменшуваного залишку річна сума нарахування амортизаційних відрахувань визначається виходячи із залишкової вартості об'єкта нематеріальних активів на початок звітного року та норми амортизації, обчисленої виходячи з терміну корисного використання цього об'єкта.
При способі списання вартості пропорційно обсягу продукції (робіт) нарахування амортизаційних відрахувань проводиться виходячи з натурального показника обсягу продукції (робіт) у звітному періоді і співвідношення первинної вартості об'єкту НМА і передбачуваного обсягу продукції (робіт) за весь строк корисного використання об'єкта НМА.
Аналітичний облік за рахунком 05 «Амортизація нематеріальних активів" ведеться за окремими об'єктами нематеріальних активів. При цьому побудова аналітичного обліку повинна забезпечувати можливість отримання даних про амортизацію нематеріальних активів, необхідних для складання бухгалтерської звітності.
У бухгалтерському обліку окремі операції з нарахування амортизації об'єктів НМА при використанні першого способу відображаються наступними проводками:
п / п
Зміст господарських операцій
Кореспондуючі рахунки
Дебет
Кредит
11
Нараховано амортизацію по об'єкту НМА, що використовується при будівництві об'єкта основних засобів господарським способом
08-3
05
22
Нараховано амортизацію по об'єкту НМА, використовуваному в основному виробництві (при виконанні робіт, послуг)
20
05
33
Нараховано амортизацію по об'єкту НМА, використовуваному в допоміжних виробництвах
23
05
44
Нараховано амортизацію по об'єкту НМА загальновиробничого призначення
25
05
55
Нараховано амортизацію по об'єкту НМА загальногосподарського призначення
26
05
66
Нараховано амортизацію по об'єкту НМА, використовуваному в організаціях торгівлі
44
05
При застосуванні лінійного методу сума нарахованої за один місяць амортизації щодо об'єкта нематеріальних активів визначається як добуток його первісної вартості і норми амортизації, певної для даного об'єкта.
При застосуванні нелінійного методу сума нарахованої за один місяць амортизації відносно об'єкта НМА визначається як добуток залишкової вартості об'єкта НМА і норми амортизації, певної для даного об'єкта.
Обрані для цілей бухгалтерського обліку способи нарахування амортизації по окремих групах нематеріальних активів організація повинна відобразити в обліковій політиці організації.

2.5. Облік вибуття нематеріальних активів

Вартість нематеріальних активів, використання яких припинено з метою виробництва продукції, виконання робіт і надання послуг або для управлінських потреб організації, підлягає списанню з бухгалтерського обліку.
Підставами для списання вартості об'єктів НМА служать;
- Припинення терміну дії патенту, свідоцтва, інших охоронних документів;
- Відчуження (продаж) виключних прав на результати інтелектуальної діяльності.
Вибуття нематеріальних активів в результаті їх списання відбувається, як правило, після закінчення строку їх корисного використання і якщо вони повністю замортизовані.
Операції з будь-якого вибуття об'єктів НМА, як і операції, що відображають надходження нематеріальних активів в організацію, повинні обліковуватися на рахунку 04 «Нематеріальні активи».
Однак, на відміну від вибуття основних засобів, для обліку вибуття НМА не передбачається відкриття окремого субрахунка типу «Вибуття нематеріальних активів».
У випадках, коли амортизаційні відрахування по вибуває об'єкт НМА відбивалися в бухгалтерському обліку шляхом накопичення відповідних сум на рахунку 05 «Амортизація нематеріальних активів», одночасно зі списанням вартості цих об'єктів підлягає списанню сума накопичених амортизаційних відрахувань.
Списання сум накопичених амортизаційних відрахувань по вибуває об'єкту НМА здійснюється безпосередньо на рахунок 04 «Нематеріальні активи».
Іншими словами, при списанні об'єктів НМА їх вартість, врахована на рахунку 04 «Нематеріальні активи», зменшується на суму нарахованої амортизації.
Після закінчення процедури списання об'єкта НМА його залишкова вартість списується з рахунку 04 «Нематеріальні активи» на рахунок 91 «Інші доходи і витрати».
Списання об'єкта НМА повинно бути оформлено наказом керівника організації і актом на його списання. В акті на списання вказується причина вибуття об'єкта НМА.
На підставі оформленого акта на списання об'єкта НМА, переданого бухгалтерській службі, у картці форми № НМА-1 робиться відмітка про списання цього об'єкта.
Доходи і витрати від списання об'єктів НМА відносяться на фінансові результати організації та відображаються в бухгалтерському обліку в тому звітному періоді, до якого вони відносяться.
У бухгалтерському обліку операція зі списання об'єкта НМА після закінчення терміну його корисного використання (після його повної амортизації) відображається за дебетом рахунка 05 «Амортизація нематеріальних активів» і кредиту рахунку 04 «Нематеріальні активи».
Списання об'єкта НМА до закінчення терміну його корисного використання можна відобразити наступними проводками.
п / п
Зміст господарських операцій
Кореспондуючі рахунки
Дебет
Кредит
1
Списано амортизація, нарахована за вибулому об'єкту НМА
05
04
2
Списано залишкову вартість вибулого об'єкта НМА
91-2
04
3
Визначено фінансовий результат (збиток) від списання об'єкта НМА
99
91-9
Облік вибуття нематеріальних активів при їх продажу
Основними документами, що підтверджують продаж об'єктів НМА і службовцями основою для відображення в бухгалтерському обліку, є:
- Договір поступки (з 1 січня 2008 р. - договір відчуження) об'єкта НМА;
- Рахунок-фактура на проданий об'єкт НМА;
- Акт вибуття об'єкта НМА;
- Картка обліку нематеріальних активів форми № НМА-1 із зазначенням причини вибуття об'єкта НМА.
Надходження від продажу нематеріальних активів відносяться до інших доходів та відображаються за дебетом рахунка 62 «Розрахунки з покупцями і замовниками» в кореспонденції з рахунком 91 «Інші доходи і витрати» (субрахунок 91-1 «Інші доходи»).
Для обліку вибуття об'єктів НМА в результаті їх продажу використовується рахунок 04 «Нематеріальні активи», у кредит якого переноситься сума накопиченої амортизації.
Після закінчення процедури вибуття об'єкта НМА його залишкова вартість, виявлена ​​на рахунку 04 «Нематеріальні активи», списується на рахунок 91 «Інші доходи і витрати» (субрахунок 91-2 «Інші витрати»).
На цьому ж рахунку виявляється фінансовий результат від продажу нематеріальних активів. Щомісяця цей фінансовий результат списується з рахунку 91 «Інші доходи і витрати» (субрахунок 91-9 «Сальдо інших доходів і витрат») в кредит рахунку 99 «Прибутки та збитки». Оплата за нематеріальні активи, отримана від покупця, відображається в обліку по кредиту рахунку 62 «Розрахунки з покупцями і замовниками» в кореспонденції з рахунками обліку грошових коштів.
У бухгалтерському обліку операції з продажу об'єкта НМА можна відобразити такими проведеннями:
п / п
Зміст господарських операцій
Кореспондуючі рахунки
Дебет
Кредит
11
Відображено продажну вартість об'єкта НМА
62
91-1
22
Відображено суму ПДВ від продажної вартості об'єкта НМА
91-2
68-1
33
Списано суму амортизації, нарахована по об'єкту НМА до моменту продажу
05
04
44
Списано залишкову вартість проданого об'єкта НМА
91-2
04
55
Визначено фінансовий результат (прибуток) від продажу об'єкта НМА (у складі кінцевого фінансового результату)
91-9
99
66
Отримано оплату за проданий об'єкт НМА (включаючи ПДВ)
51
62
Облік вибуття нематеріальних активів при передачі їх у рахунок вкладу до статутного капіталу
Передача об'єктів НМА до статутного (складеного) капітал іншої організації представляє собою один з видів фінансових вкладень організації, розрахованих на отримання доходів від пайової участі у вигляді дивідендів.
Основними документами, що підтверджують передачу об'єкта НМА до статутного капіталу іншої організації і службовцями основою для відображення в бухгалтерському обліку, є:
- Рішення загальних зборів засновників і установчий договір, в яких відображається грошова оцінка об'єкта НМА, внесеного засновниками в рахунок внеску до статутного капіталу організації;
- Акт вибуття об'єкта НМА;
- Картка обліку нематеріальних активів форми № НМА-1 із зазначенням причини вибуття об'єкта НМА.
Облік фінансових вкладень організації в статутні капітали інших організацій здійснюється на субрахунку 58-1 «Паї й акції» рахунку 58 «Фінансові вкладення».
Для цілей бухгалтерського обліку відповідно до п.8 ПБО 19/02 фінансові вкладення повинні прийматися до обліку за первісною вартістю.
З урахуванням викладеного заборгованість за вкладом до статутного капіталу відображається у бухгалтерському обліку записом за дебетом рахунка обліку фінансових вкладень (субрахунок 58-1). в кореспонденції з кредитом рахунка обліку розрахунків (рахунок 76 «Розрахунки з різними дебіторами і кредиторами») на величину залишкової вартості переданого об'єкта НМА.
Облік вибуття нематеріальних активів при їх безоплатної передачі
Первинними документами, підтверджуючими вибуття об'єкта НМА при їх безоплатній передачі і службовцями основою для відображення в бухгалтерському обліку, є:
- Акт вибуття об'єкта НМА з додатком договору дарування та письмового повідомлення (авізо) приймаючої організації про прийняття до бухгалтерського обліку цього об'єкта;
- Рахунок-фактура на безоплатно переданий об'єкт НМА.
На підставі акта вибуття бухгалтерська служба організації виробляє відповідний запис у картці обліку переданого об'єкта (форма № НМА-1) і докладає зазначену картку до цього акту.
При безоплатній передачі майна між передавальної організацією та приймаючою організацією повинен бути складений договір дарування.
При безоплатній передачі майна ціна реалізації об'єктів НМА дорівнює нулю і в організації буде виникати збиток від такої операції навіть при відсутності можливих витрат, пов'язаних з безоплатною передачею об'єктів НМА.
Безоплатна передача об'єктів НМА іншим організаціям та особам визнається їх реалізацією на безоплатній основі і тому така передача повинна відображатися через рахунки реалізації.
У зв'язку з цим бухгалтерські проводки, що відображають операції з безоплатної передачі об'єктів НМА, практично аналогічні проводках, що відображає продаж об'єктів НМА. Основна відмінність в тому, що ціна реалізації при безоплатній передачі об'єктів НМА дорівнює нулю.
Для обліку вибуття об'єктів НМА в результаті їх безоплатної передачі також використовується рахунок 04 «Нематеріальні активи», у кредит якого переноситься сума накопиченої амортизації.
Після закінчення процедури вибуття об'єкта НМА його залишкова вартість, виявлена ​​на рахунку 04 «Нематеріальні активи», списується на рахунок 91 «Інші доходи і витрати» (субрахунок 91-2 «Інші витрати»).
Податкові аспекти. Податковим законодавством встановлено, що збиток від безоплатної передачі об'єкта НМА не зменшує базу оподаткування з податку на прибуток.
Крім того, передача об'єкта НМА на безоплатній основі також підлягає обкладенню податком на додану вартість. ПДВ при такій передачі має нараховуватися на ринкову вартість безоплатно переданого об'єкта нематеріальних активів.
При безоплатній передачі об'єкта НМА, раніше врахованого за вартістю, що включає сплачений ПДВ, податкова база визначається як різниця між ринковою ціною реалізованого об'єкта з урахуванням ПДВ та залишковою вартістю об'єкта.
При безоплатній передачі об'єктів НМА платником ПДВ є сторона, його передає. При цьому сторона, яка передає повинна скласти рахунок-фактуру і відобразити її в книзі продажів. Рахунок-фактура при безоплатній передачі об'єкта НМА має бути виписаний на ринкову вартість цього об'єкта.
У бухгалтерському обліку операції з безоплатної передачі об'єкта НМА можуть бути відбиті наступними проводками:
п / п
Зміст господарських операцій
Кореспондуючі рахунки
Дебет
Кредит
1
Списано суму амортизації, нарахована по об'єкту НМА до моменту передачі
05
04
2
Списано залишкову вартість безоплатно переданого об'єкта НМА
91-2
04
3
Нараховано ПДВ від ринкової вартості безоплатно переданого об'єкта НМА
91-2
68-1
4
Визначено фінансовий результат (збиток) від безоплатної передачі об'єкта НМА (у складі кінцевого фінансового результату)
99
91-9

2.6. Інвентаризація нематеріальних активів

Проведення інвентаризації об'єктів НМА здійснюється відповідно до Методичних вказівок по інвентаризації майна і фінансових зобов'язань, які повинні застосовуватися з урахуванням постанови Держкомстату Росії від 18.08. 1998 № 88.
Інвентаризація нематеріальних активів здійснюється інвентаризаційними комісіями за обов'язкової участі осіб, відповідальних за збереження документів, що засвідчують право організації на нематеріальні активи.
При інвентаризації нематеріальних активів необхідно перевірити:
- Наявність документів, що підтверджують права організації на їх використання;
- Правильність і своєчасність відображення нематеріальних активів в обліку.
Для оформлення даних інвентаризації нематеріальних активів застосовується інвентаризаційний опис нематеріальних активів (форма № інв-1а).
Інвентаризаційний опис складається у двох примірниках і підписується відповідальними особами комісії та особою, відповідальною за збереження документів, що засвідчують права організації на нематеріальні активи.
Один примірник передається в бухгалтерію, а другий залишається у відповідального за збереження документів особи.
До початку інвентаризації від кожної особи або групи осіб, що відповідають за збереження документів, що засвідчують право організації на нематеріальні активи, береться розписка. Розписка включена в заголовну частину форми.
При виявленні нематеріальних активів, не відображених у бухгалтерському обліку, комісія повинна включити їх в інвентаризаційний опис.
Дані інвентаризаційних описів використовуються для складання порівнювальних відомостей, в яких фактичні дані описів зіставляються з обліковими даними.
При виявленні розбіжностей між показниками за даними бухгалтерського обліку і даними інвентаризаційних описів складаються порівняльні відомості.
Для відображення результатів інвентаризації нематеріальних активів, по яких виявлені відхилення від облікових даних, застосовується «Порівнювальна відомість результатів інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів" (форма № інв-18).
Порівнювальна відомість складається у двох примірниках бухгалтером, один з яких зберігається в бухгалтерії, другий передається особі, відповідальній за схоронність документів, що засвідчують права організації на нематеріальні активи.
Результати інвентаризації повинні бути відображені в обліку і звітності того місяця, в якому була закінчена інвентаризація, а по річної інвентаризації - в річному бухгалтерському звіті.
3. Практична частина курсової роботи
Відобразити операції по руху грошових коштів на рахунку 52 «Валютний рахунок» і скласти по даному рахунку картка аналітичного обліку.
Вихідні дані:
Дата
Господарська операція
Сума (У. е)
Дебет
Кредит
02. Вересень
Надійшла виручка від реалізації продукції іноземному партнеру
25 000
52.1
62
03. Вересень
Двадцять п'ять відсотків валютної виручки продано державі
12 500
52.2
52.1
12 500
57
52.2
03. Вересень
Списано банком за послуги з продажу валюти
100
91.2
52
06. Вересень
На валютний рахунок зарахований аванс від іноземних покупців
5 000
52
62
07. Вересень
Перераховано в касу для виплати витрат на відрядження
500
50
52
08. Вересень
Перераховано іноземному постачальнику за поставку виробів
5 000
60
52
10. Вересень
Надійшла від засновників заборгованість по внесках в КК
1 000
52
75
15. Вересень
Перераховано аванс іноземному постачальнику
2 000
60
52
16. Вересень
Іноземним постачальником сплачена сума нашої претензії
250
52
76
19. Вересень
Прийнята до обліку куплена іноземна валюта
5 000
51
52
31.09
Відображено курсову різницю по переоцінці коштів на початок наступного місяця
6 150
52.2
91.1
Інформація про курс іноземної валюти:
Дата
Курси валюти, руб. за1 $
2
28,78
3
28,71
6
28,65
7
28,58
8
28,48
10
28,5
15
28,45
16
28,15
18
28,05
31
28,6
Картка аналітичного обліку за рахунком 52 «Валютний рахунок»
Залишок за рахунком на 1 число:
372000
13000
№ п / п
Дата
Обороти за дебетом
№ п / п
Дата
Обороти по кредиту
у. е.
рублі
у. е.
рублі
1
02. Вересень
25 000
719500
1
03. Вересень
12 500
358875
2
06. Вересень
5 000
143250
2
03. Вересень
100
2878
3
10. Вересень
1 000
28500
3
07. Вересень
500
14290
4
16. Вересень
250
7037,5
4
08. Вересень
5 000
142400
5
31.09
6 150
175890
5
15. Вересень
2 000
56900
6
19. Вересень
5 000
140250
Разом:
37 400
1074178
Разом:
25100
715593
Залишок по рахунку на 31 число:
у. е.
рублі
25 300
730 585
Завдання 8.
Відобразити всі необхідні операції на рахунках бухгалтерського обліку за умови, що оцінка готової продукції ведеться за нормативною (плановою) виробничою собівартістю.
Вихідні дані:
У звітному періоді випуск готової продукції становив:
Нормативна виробнича собівартість продукції 18 750 р..
- За нормативною виробничою собівартістю 22 200 р;
- По фактичної собівартості випуску 21 570 р.
Замовникам здані допоміжні роботи, виконані допоміжним виробництвом;
- За нормативною виробничою собівартістю - 750 р..;
- По фактичної собівартості випуску - 700 р.
Дебет 43 Кредит 40 - 18 750 р..
Дебет 43 Кредит 40 - 22 200 р..
Дебет 40 Кредит 20, 23, 29 - 21 570 р.
Дебет 90 Кредит 40 - 630 р. (22 200 - 21 570)
Дебет 40 Кредит 23 - 750 р..
Дебет 90 Кредит 40 - 50 (сторно)

Висновок

В умовах переходу підприємства до ринку значно зростає роль бухгалтерського обліку як найважливішого засобу отримання повної і достовірної інформації про майно підприємства та його зобов'язаннях і своєчасного доведення цих відомостей до користувачів.
У зв'язку з розширенням прав підприємств у галузі постановки та ведення бухгалтерського обліку перед бухгалтерськими службами виникає проблема оптимальної організації обліку різних об'єктів: основних засобів, нематеріальних активів, процесів виробництва і реалізації, розрахунків, капітальних і фінансових вкладень і ін
Дана курсова робота розглядає коло питань, пов'язаних з організацією ведення обліку нематеріальних активів. У результаті виконаної роботи можна зробити наступні висновки:
- Для обліку нематеріальних активів внаслідок їх розмаїття за складом і призначенням має значення їх класифікація, виходячи з якої і складається звітність про наявність та рух нематеріальних активів, звідси, облік даного виду засобів організується у бухгалтерії за їх видами, незалежно від організаційно-правової форми власності підприємства;
- Аналітичний облік, організований із застосуванням обчислювальної техніки, дозволяє скоротити трудомісткість, витрати часу, підвищити якість контролю, забезпечує швидкий доступ до інформації;
- Особливістю обліку нематеріальних активів, зокрема вибуття, є визначення фінансового результату по даній операції з наступним його зарахуванням або на прибуток, або на збитки;
І останнє, слід відзначити, що нематеріальні активи як об'єкти обліку ще недостатньо вивчені і не регламентовані належним чином. Як приклад можна навести ліцензії на право здійснення будь-якої діяльності.
Наближаючись до висновку своєї роботи, хочу відзначити, що головні завдання її виконані, розглянуті зокрема і сукупності актуальні для цієї роботи теми обліку нематеріальних активів.
З цієї роботи ми виявили, що таке нематеріальні активи, розглянули їх класифікацію та оцінку, обліку наявності, надходження і використання нематеріальних активів, також приділили увагу амортизації та вибуття нематеріальних активів.
Основною метою курсової роботи було визначити і розкрити основні особливості бухгалтерського обліку нематеріальних активів у Росії й позначити проблеми, з цим пов'язані.
З усього вищесказаного можна зробити висновок, що поняттям "нематеріальні активи" користуються у всіх випадках, коли виникають труднощі з віднесенням тих чи інших об'єктів і витрат до певних активів підприємства
Варто відзначити, що всі важливі завдання розглянуті, поставлені цілі її виконані, а так само всі цікаві для нас висновки курсової роботи зроблені.

Список використаної літератури

1. Цивільний кодекс Російської Федерації. Частина четверта від 18.12. 2006 № 230-ФЗ.
2. Податковий кодекс Російської Федерації. Частина перша від 31.07. 1998 № 146-ФЗ.
3. Податковий кодекс Російської Федерації. Частина друга від 05.08. 2000 № 117-ФЗ.
4. Федеральний закон № 129-ФЗ від 21 листопада 1996 р. «Про бухгалтерський облік».
5. Положення з бухгалтерського обліку «Облік нематеріальних активів» ПБУ 14/2007; утв. наказом Міністерства фінансів РФ від 27.12. 2007 № 153н.
6. Положення з бухгалтерського обліку «Облік витрат на науково-дослідні, дослідно-конструкторські та технологічні роботи» ПБУ 17/02; утв. наказом Міністерства фінансів РФ від 19.11. 2002 № 115н.
7. Положення з бухгалтерського обліку «Облік фінансових вкладень» ПБУ 19/02: Затв. наказом Міністерства фінансів РФ від 10.12. 2002 № 126н.
8. Положення з бухгалтерського обліку довгострокових інвестицій: затв. листом Міністерства фінансів РФ від 30.12. 1993 № 160.
9. План рахунків бухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльності організацій та Інструкція по його застосуванню: Затв. наказом Міністерства фінансів РФ від 31.10. 2000 № 94н.
10. Уніфіковані форми первинної облікової документації з обліку нематеріальних активів: Затв. постановою Держкомстату Росії від 30.10. 1997 № 71а.
11. Астахов В.П. Бухгалтерський (фінансовий) облік. - Ростов-на-Дону: Видавничий центр «МарТ», 2007. - 832 с.
12. Бабаєв Ю.А. Теорія бухгалтерського обліку: Підручник для студентів вузів, які навчаються за спеціальністю 060500 «Бухгалтерський облік, аналіз і аудит». Ю.А. Бабаєв, В.А. Бородін. Під ред. Проф. Ю.А. Бабаєва. - 4-е вид., Перераб. і доп. - М: ЮНИТИ-ДАНА, 2007. - 304 с.
13. Бабаєв Ю.А. Бухгалтерський фінансовий облік. - М.; Вузівський підручник, 2005. - 525 с.
14. Бакаєв О. С, Безруков П.С. та ін Бухгалтерський облік: Підручник, - перераб. і доп. - М.: Бухгалтерський облік, 2008р. -719с.
15. Бухгалтерський фінансовий облік: підручник для вузів / Під ред. проф. Ю.А. Бабаєва. - М.: Вузівський підручник, 2005. - 525 с.
16. Бухгалтерська справа: Учеб. Посібник для вузів / Під ред. Проф.Л.Т. Гіляровський. - М.: ЮНИТИ - ДАНА, 2004. - 382с.
17. Каморджанова Н.А., Карташова І.В. Бухгалтерський фінансовий учет.2-е вид. . - СПб.: Пітер, 2007. - 464 с.
18. Камишанов П.І., Камишанов А.П. Бухгалтерський фінансовий облік: Навчальний посібник: - М.: Омега-Л, 2004. - 640 с.
19. Кондраков Н.П. Бухгалтерський облік: Навчальний посібник. - 4-е вид., Перераб. доп. - / Н.П. Кондраков М.: ИНФРА - М, 2004. -640с.
20. Самохвалова Ю.М. Бухгалтерський облік: Практикум: Навчальний посібник. - М.: Форум: ИНФРА-М, 2003. - 224с. - (Серія «Професійна освіта»).
Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Бухгалтерія | Курсова
220.1кб. | скачати


Схожі роботи:
Облік нематеріальних активів 2 Поняття нематеріальних
Облік нематеріальних активів 2 Поняття нематеріальних
Облік нематеріальних активів 2 Роль нематеріальних
Облік нематеріальних активів 2 Поняття нематеріальних
Облік нематеріальних активів 5
Облік нематеріальних активів
Облік нематеріальних активів 8
Облік нематеріальних активів 2
Облік нематеріальних активів 4
© Усі права захищені
написати до нас