Облік заробітної плати на комунальному підприємстві

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

ЗМІСТ
ВСТУП ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 4
1. МУ «Житловик» ЯК ОБ'ЄКТ ДОСЛІДЖЕННЯ ... .... ... .... 6
1.1 Організаційно-правова характеристика ... ... ... ... ... .. ... .. ... ... .. 6
1.2 Економічна характеристика підприємства ... ... ... ... ... ... .. ... .... 9
1.3 Організація бухгалтерського обліку на підприємстві .. ... ... .............. 12
2. ПРАКТИКА ОБЛІКУ ПРАЦІ ТА ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ НА МУ «Житловик» ... ... ... ... ... ... ... .. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ........ 21
2.1 Облік особистого складу та використання робочого часу ... .... ... .. 21
2.2 Порядок організації заробітної плати, форми і системи оплати праці ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..... ... ... .... 26
2.3 Розрахунок заробітної плати за невідпрацьований час та допомог з тимчасової непрацездатності ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .... ... ... ... .. 30
2.4 Облік витрат на відрядження ... ... .. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ....... 32
2.5 Утримання із заробітної плати ... ... ... ... .... ... ... ... ... ... ... ... ... .. .34
2.6 Видача заробітної плати ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. .37
2.7 Синтетичний облік оплати праці .. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...... .39
3. УДОСКОНАЛЕННЯ ОБЛІКУ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ НА ПІДПРИЄМСТВІ МУ «Житловик» ... ... .. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ........... 43
3.1 Удосконалення форм оплати праці .. ... ... ... ... ... ... ... ... ... .... 43
3.2 Створення резерву на оплату відпусток ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ........ 45
ВИСНОВОК ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..... 49
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ... ... ... ... ... ... ... ... 52
ДОДАТКИ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ......... 54

ВСТУП

Заробітна плата - основне джерело доходу робітників і службовців, з її допомогою здійснюється контроль за мірою праці і споживання, вона використовується як найважливіший економічний важіль управління економікою.
У системі бухгалтерського обліку будь-якого підприємства облік праці та її оплати по праву займає одне з центральних місць. Праця є найважливішим елементом витрат виробництва та обігу.
Головним законодавчим документом, що мають у своєму складі статті, присвячені праці, є Конституція Російської Федерації.
Відповідно до Конституції Російської Федерації - кожен має право на працю, яку він вільно обирає або на яку вільно погоджується, право розпоряджатися своїми здібностями до праці, обирати професію і рід занять, а також право на захист від безробіття.
Примусова праця заборонена.
Трудові доходи кожного працівника, незалежно від виду підприємства, визначаються його особистим трудовим внеском з урахуванням кінцевих результатів роботи підприємства, регулюються податками і максимальними розмірами законодавчо не обмежуються.
Заробітна плата є формою винагороди за працю і важливим стимулом працівників підприємства, оскільки виконує відтворювальну і стимулюючу функцію.
На вибір теми курсової роботи вплинули наступні фактори:
По-перше, облік праці та заробітної плати по праву займає одне з центральних місць у всій системі обліку на підприємстві.
По-друге, цей розділ обліку дуже широкий і охоплює масу інформації і велике коло законодавчих актів.
Метою курсової роботи є розробити шляхи вдосконалення обліку праці та заробітної плати на підприємстві МУ «Житловик».
Завдання курсової роботи:
1. Дати економічну характеристику оплати праці на підприємстві МУ «Житловик»
2. Оцінити побудова бухгалтерського обліку на підприємстві МУ «Житловик»
3. Проаналізувати існуючу практику обліку і контролю розрахунків по заробітній платі на підприємстві МУ «Житловик»
4. Розробка заходів щодо удосконалення обліку заробітної плати на підприємстві МУ «Жілішнік».
Аналізуючи вибраний розділ обліку, слід оперувати системою нормативних документів, які регламентують питання організації і ведення обліку розрахунків по заробітній платі підприємства. Крім того, в роботі повинні бути відображені результати аналізу фінансового стану підприємства. Проведення аналізу буде вироблено з застосуванням статистичних і математичних методів дослідження.
В якості об'єкта обліку виступає підприємство МУ «Житловик», яке знаходиться в м. Усть-Лабінська і займається обслуговуванням житлової сфери.
Робота складається з трьох розділів, висновків і пропозицій, списку використаних джерел та додатків.

1. МУ «Житловик» ЯК ОБ'ЄКТ ДОСЛІДЖЕННЯ

1.1 Організаційно правова характеристика

Комунальний заклад «Житловик» Усть-Лабінський району створено рішенням комітету з управління муніципальним майном Усть-Лабінський району від 16 червня 2004 року № 49 за виконання постанови голови Усть-Лабінський району від 16 червня 2004 року № 895 в результаті реорганізації муніципальної установи «Коммуналицік» Усть-Лабінський району шляхом виділення з його складу і є правонаступником його прав та обов'язків згідно розподільчим балансом.
Засновником Установи є комітет з управління муніципальним майном Усть-Лабінський району
Установа здійснює діяльність некомерційного характеру, фінансується з муніципального бюджету та інших джерел в порядку надання платних послуг юридичним і фізичним особам.
Повне офіційне найменування Установи - Комунальний заклад «Житловик» Усть-Лабінський району. Скорочене найменування - МУ «Житловик».
Місце знаходження: 352330, Росія, Краснодарський край, Усть-Лабінськ, вул. Жовтнева, 61.
Цілями створення установи є:
- Технічне обслуговування та ремонт об'єктів житлової сфери;
- Організація належного стану територій;
- Організація надання комунальних послуг гражланам;
- Стягнення оплати за житло та комунальні послуги з власників та наймачів;
- Експлуатація житлового фонду;
- Виконання ритуальних послуг;
- Розробка та впровадження технічної документації на капітальний ремонт житла та об'єктів комунального господарства;
- Висновок з підприємствами житлового господарства всіх форм власності, з іншими підприємствами і організаціями договорів на утримання, поточний і капітальний ремонт житлового фонду, об'єктів інженерної інфраструктури і надання платних послуг;
- Здійснення контролю за станом житлово-комунального господарства.
Установа МУ «Житловик» будує свої відносини з іншими установами, підприємствами, організаціями в усіх сферах діяльності на основі договорів. У своїй діяльності МУ «Житловик» враховує інтереси споживачів житлово-комунальних послуг, забезпечує відповідне нормативам якість послуг.
Установа має право в установленому порядку:
- Укладати договори з установами, організаціями, підприємствами та фізичними особами на надання послуг відповідно до видів діяльності Установи, передбачених Статутом.
-. Залучати для здійснення своєї діяльності на економічно вигідною договірній основі інші установи, підприємства та фізичних осіб.
- Купувати чи орендувати при здійсненні господарської діяльності основні засоби за рахунок наявних у нього фінансових ресурсів, тимчасової фінансової допомоги.
- Здійснювати іншу діяльність відповідно до чинного законодавства РФ.
- Створювати, за згодою Засновника, відокремлені підрозділи (філії, представництва, цехи) з правом відкриття поточних і інших рахунків або без права юридичної особи.
Керівник відокремленого підрозділу призначається Установою та діє на підставі його доручення. Ь
Установа планує і здійснює свою діяльність за погодженням з адміністрацією Усть-Лабінський району.
Установа зобов'язана:
- Надавати до адміністрації Усть-Лабінський району необхідну кошторисно-фінансову документацію в повному обсязі.
- Погоджувати з Засновником структуру Установи.
- Нести відповідальність відповідно до законодавства за порушення договірних, кредитних, розрахункових зобов'язань.
- Відшкодовувати збитки, завдані нераціональним використанням землі та інших природних ресурсів, забрудненням навколишнього середовища, порушенням правил безпеки, санітарно-гігієнічних норм.
- Нести відповідальність за збереження документів (управлінських, фінансово-господарських, з особового складу та інших).
- Забезпечувати передачу на державне зберігання документів, що мають науково-історичне значення в архівні фонди, відповідно до погодженого переліком документів.
- Зберігати і використовувати в установленому порядку документи по особовому складу.
- Здійснювати оперативний бухгалтерський облік результатів діяльності в порядку і в строки, встановлені законодавством РФ. За перекручення державної звітності посадові особи Установи несуть встановлену законодавством РФ дисциплінарну, адміністративну та кримінальну відповідальність.

Організаційна структура МУ «Житловик» представлена ​​на рис. 1.
Юрист-
консульт
Начальники цехів
Майстри
Робітники
Директор
Економіст
Головний бухгалтер
Фахівець з кадрів
Інженер з транспорту
Інженер з ОП, ТБ та екології
Бухгалтер-касир
Бухгалтер
Водії
Механік


Рис. 1. Організаційна структура МУ «Житловик»

1.2 Економічна характеристика підприємства

Основним джерелом інформації про фінансово-господарської діяльності МУ «Житловик» послужила річна звітність (форма № 1 «Бухгалтерський баланс", форма № 2 «Звіт про фінансові результати», форма № 5 «Додаток до бухгалтерського балансу»). Також використовувалася статистична звітність, облікові регістри, аналітичні розрахунки та інші дані.
Для аналізу структури і динаміки фінансового стану побудуємо таблицю основних фінансових показників діяльності МУ «Житловик» (табл. 1.2).

Таблиця 1.2
Показники
2004 р .
2005 р .
Відхилення 2005 р . від 2004 р .
Темп зростання 2005 р . до 2004 р .,%
Виручка від продажу продукції, тис. руб.
9821
21470
11649
218,61
Собівартість проданої продукції
11342
20711
9365
182,6
Середньорічна вартість основних фондів, тис. руб.
23034
23129
95
100,41
Показники
2004 р .
2005 р .
Відхилення 2005 р . від 2004 р .
Темп зростання 2005 р . до 2004 р .,%
Середньорічна вартість оборотних коштів, тис. руб.
197
376
179
190,86
Матеріальні витрати (на кінець року)
3836
10963
7127
285,79
Фонд оплати праці, тис. руб.
3910,3
9108,8
5198,5
232,94
Середньооблікова чисельність робітників, чол.
179
128
-51
71,5
Прибуток (збиток) від продажу, тис. руб.
-1521
759
-
-
Прибуток (збиток) до оподаткування, тис. руб.
-1542
157
-
-
Чистий прибуток (збиток), тис. руб.
-1517
87
-
-
Витрати на 1 руб. продукції
1,15
0,96
-0,19
83,48
Фондовіддача
0,43
0,93
0,5
216,28
Фондомісткість
2,35
1,08
-1,27
45,96
Фондоозброєність
128,68
180,7
52,02
140,43
Матеріаловіддача
2,56
1,96
-0,6
76,56
Продуктивність праці 1 робітника
54,87
167,73
112,86
305,69
Рентабельність продукції, у%
-13,41
3,66
-
-
Як видно з таблиці 1.2 виручка в 2005 р . збільшилася в порівнянні з 2004 р . на 11649 тис. крб., що склало 218,61% від рівень 2004 р. Середньорічна вартість основних фондів у 2005 р . в порівнянні з 2004 р . збільшилася на 95 тис. руб., що склало 100,41% від рівня 2004 р . Середньорічна вартість оборотних коштів у 2005 р . в порівнянні з 2004 р . збільшилася на 179 тис. руб., що склало 190,86% від рівня 2004 р . Матеріальні витрати в 2005 р . збільшилися в порівнянні з 2004 р . на 7127 тис. руб., що склало 285,79% від рівня 2004 р . Фонд оплати праці в 2005 р . в порівнянні з 2004 р . Збільшився на 5198,5 тис. руб., Що склало 232,94% від рівня 2004 р . Середньооблікова чисельність працівників у 2005 р . в порівнянні з 2004 р . знизилася на 51 чол., що склало 71,5% від рівня 2004 р . Це пов'язано зі скороченням штату на МУ «Житловик».
Як видно з таблиці 1.2 виручка в 2005 р . збільшилася в порівнянні з 2004 р . на 11649 тис. крб., що склало 218,61% від рівень 2004 р. Середньорічна вартість основних фондів у 2005 р . в порівнянні з 2004 р . збільшилася на 95 тис. руб., що склало 100,41% від рівня 2004 р . Середньорічна вартість оборотних коштів у 2005 р . в порівнянні з 2004 р . збільшилася на 179 тис. руб., що склало 190,86% від рівня 2004 р . Матеріальні витрати в 2005 р . збільшилися в порівнянні з 2004 р . на 7127 тис. руб., що склало 285,79% від рівня 2004 р . Фонд оплати праці в 2005 р . в порівнянні з 2004 р . Збільшився на 5198,5 тис. руб., Що склало 232,94% від рівня 2004 р . Середньооблікова чисельність працівників у 2005 р . в порівнянні з 2004 р . знизилася на 51 чол., що склало 71,5% від рівня 2004 р . Це пов'язано зі скороченням штату на МУ «Житловик».
З таблиці 1.2 також видно, що в 2004 р . спостерігається збиток від продажів 1521 тис. руб., відповідно збиток до оподаткування - 1542 тис. руб. і чистий збиток - 1517 тис. руб. У 2005 р . прибуток від продажу склала 759 тис. руб., прибуток до оподаткування - 157 тис. руб. і чистий прибуток - 87 тис. руб.
Витрати на 1 руб. продукції в 2005 р . в порівнянні з 2004 р . знизилися на 0,19, що склало 83,48% від рівня 2004 р . Це говорить про більш успішній роботі підприємства в 2005 р . Фондовіддача у 2005 р . в порівнянні з 2004 р . збільшилася на 0,5, що склало 216,28% від рівня 2004 р . Це свідчить про збільшення кількості продукції виробленого з 1 руб. основних засобів. Фондомісткість в 2005 р . в порівнянні з 2004 р . зменшилася на 1,27, що склало 45,96% від рівня 2004 р . Що говорить про зниження обсягу основних виробничих фондів необхідних для виробництва 1 руб. продукції. Фондоозброєність в 2005 р . в порівнянні з 2004 р . збільшилася на 52,02, що склало 140,43% від рівня 2004 р . Отже, спостерігається збільшення обсягу основних фондів у розрахунку на 1 середньооблікового робітника. Матеріаловіддача в 2005 р . в порівнянні з 2004 р . знизилася на 0,6, що склало 76,56% від рівня 2004 р . Даний показник говорить про зниження кількості виробленої продукції з 1 руб. матеріальних витрат. Продуктивність праці одного робітника в 2005 р . в порівнянні з 2004 р . збільшилася на 112,86, що склало 305,69% від рівня 2004 р .
Аналіз даної таблиці говорить про нерентабельність продукції, так як в 2004 р . рентабельність продукції була негативна (-13,41%), а в 2005 р . - Незначна (3,66%).

1.3 Організація бухгалтерського обліку на підприємстві

Бухгалтерський облік на підприємстві МУ «Житловик» здійснюється бухгалтерією підприємства, очолюваної головним бухгалтером. Бухгалтерія забезпечує обробку документів, раціональне ведення бухгалтерських записів в облікових регістрах і на їх основі - складання звітності. Своєчасне отримання облікової інформації про виробничо - господарської діяльності підприємства дозволяє керівнику оперативно впливати на хід виробництва, приймати відповідні заходи для підвищення економічних показників роботи підприємства.
Бухгалтерський облік на підприємстві здійснюється на підставі Федерального Закону "Про бухгалтерський облік" № 129-ФЗ від 29.11.96 р., Положення з бухгалтерського обліку "Облікова політика підприємства",. Положення з бухгалтерського обліку «Бухгалтерська звітність організації» від 06.07.99 р. № 43н, Постанови Держкомстату РФ від 05.01.04 р. № 1 «Про затвердження уніфікованих форм первинної облікової документації з обліку праці та її оплати», плану рахунків бухгалтерського обліку, затвердженого наказом Мінфіну № 94 від 01.10.2000 р. та змінами та доповненнями та іншими нормативно - правовими актами.
Відповідальність за організацію бухгалтерського обліку несе керівник підприємства МУ «Житловик». Він зобов'язаний створити необхідні умови для правильного ведення бухгалтерського обліку, забезпечити неухильне виконання всіма працівниками підприємства, службами, що мають відношення до обліку, вимог головного бухгалтера, з питань оформлення та подання для обліку документів і відомостей.
Головний бухгалтер призначається або звільняється з посади керівником і підпорядковується керівникові підприємства.
Головний бухгалтер МУ «Житловик» підписує разом з керівником підприємства документи, що служать підставою для приймання і видачі товарно-матеріальних цінностей та грошових коштів, а також розрахункових, кредитних і грошових зобов'язань.
У дод.1 представлений аналіз облікової політики на підприємстві МУ «Житловик». Розглянемо деякі аспекти облікової політики, відображені в наказі (додаток 2):
1. Облік основних засобів.
Вартість основних засобів погашається шляхом нарахування амортизації.
Амортизація об'єктів основних засобів проводиться лінійним способом пропорційно терміну корисного використання. У бухгалтерському та податковому обліку.
Критерієм віднесення активів до основних засобів є термін використання більше одного року і вартістю понад 10000 рублів. Об'єкти основних засобів вартістю не більше 10000 рублів за одиницю списуються на витрати виробництва.
2. Облік нематеріальних активів (НМА).
До НМА відносяться права, зазначені у ПБО 14/2000. НМА відображаються в сумі витрат на придбання, виготовлення і витрат з доведення стану, в якому вони придатні до використання у запланованих цілях.
Знос об'єктів НМА відображається щомісячно, починаючи з наступного місяця після введення їх в експлуатацію. Знос нараховується лінійним способом, виходячи з терміну корисного використання. У разі неможливості визначення терміну корисного використання НМА норма перенесення вартості встановлюється з розрахунку на 20 років (але не більше терміну діяльності організації). У податковому обліку знос НМА нараховується лінійним способом.
У бухгалтерському обліку несуттєві витрати на придбання основних засобів і нематеріальних активів враховуються в поточних витратах ця сума не перевищує 5% від початкової вартості.
Витрати на ремонт основних засобів у бухгалтерському та податковому обліку здійснюються в міру необхідності і відразу ж включаються ці витрати у вартість витрат того звітного періоду в якому вони проведені, відповідно зменшуючи на суму таких витрат податкову базу цього звітного податкового періоду.
3. Порядок обліку МПЗ.
До матеріально-виробничих запасів належать: сировина, основні і допоміжні матеріали, паливо, тара, запасні частини, покупні напівфабрикати, комплектуючі вироби, будівельні матеріали, інвентар та господарські речі, готова продукція, товари.
Матеріальні ресурси враховуються за ціною придбання з урахуванням витрат, зазначених у ПБО 5/2001.Прі придбанні МПЗ не використовується рахунок 15 «Заготівельні та придбання матеріальних цінностей» і рахунок 16 «Відхилення вартості матеріальних цінностей».
У податковому обліку матеріальні ресурси враховуються за ціною придбання включаючи витрати на транспортування та інші витрати пов'язані з придбанням. Списання сировини і матеріалів проводиться за середньою вартістю в бухгалтерському та податковому обліку. В осінньо-зимовий період за наказом директора підвищувати норми списання на ПММ і матеріали.
При списанні ГСМ застосовувати метод списання по середній собівартості. При використанні цього методу оцінка ПММ проводиться за маркою палива шляхом ділення загальної собівартості певної марки ПММ на кількість відповідно складаються з собівартості та кількості залишку на початок місяця і надійшли ПММ протягом даного місяця.
Інвентар та господарські речі списуються 100% на собівартість при відпуску в експлуатацію.
4. Порядок визнання виручки і витрат.
Доходи і витрати в бухгалтерському та податковому обліку визнаються за методом нарахування, тобто в тому періоді, в якому вони проведені, незалежно від оплати.
5. Облік випуску готової продукції.
Готова продукція враховується без застосування рахунку 40 «Випуск
продукції (робіт, послуг) ». Готова. Продукція обліковується на рахунку 43
«Готова продукція» за фактичною виробничою собівартістю.
У бухгалтерському та податковому обліку.
6. Порядок обліку загальногосподарських витрат.
Загальногосподарські витрати враховуються на рахунку 26 і розподіляються по закінченні звітного періоду між об'єктами калькулювання пропорційно отриманим доходам. У податковому обліку всі загальногосподарські витрати є непрямими, тобто зменшують оподатковуваний дохід у тому періоді в якому вони здійснені. У бух обліку податки: транспортний, податок на забруднення навколишнього середовища, включати до складу витрат по звичайних видах діяльності. Податок на майно відносити до інших витрат.
7. Облік витрат майбутніх періодів.
Витрати майбутніх періодів враховуються на рахунку 97 «Витрати майбутніх періодів» і списуються на собівартість рівномірно протягом терміну споживання кожного об'єкта.
На підприємстві бухгалтерія складається з трьох чоловік: головного бухгалтера, бухгалтера розрахункового відділу і бухгалтера - касира. Організаційна схема бухгалтерії МУ «Житловик» представлена ​​на рис. 1.3.
Головний бухгалтер
Бухгалтер матеріального відділу
Бухгалтер розрахункового відділу
Касир


Рис. 1.3. Організаційна структура бухгалтерії
Головний бухгалтер зобов'язаний:
- Здійснювати організацію бухгалтерського обліку і контроль за економним використанням матеріалів, трудових і фінансових ресурсів, збереженням власності підприємства;
- Формувати облікову політику, виходячи зі структури й особливостей діяльності підприємства, необхідності забезпечення його фінансової
стійкості;
- Очолювати роботу з підготовки та прийняття робочого плану рахунків, а також забезпечення порядку проведення інвентаризацій, контролю за
проведенням господарських операцій, дотримання технології обробки
бухгалтерської інформації;
- Організувати облік майна зобов'язань і господарських операцій, що надходять, основних коштів, товарно-матеріальних цінностей і
грошових коштів;
- Забезпечувати законність, своєчасність і правильність оформлення розрахунків по заробітній платі, правильне нарахування та перерахування податків і зборів;
- Здійснювати контроль за дотриманням порядку оформлення первинних та бухгалтерських документів, витрачання фондів заробітної плати, за встановленням посадових окладів працівників підприємства, проведенням інвентаризації основних засобів, товарно-матеріальних цінностей та грошових коштів;
- Брати участь у проведенні економічного аналізу господарсько-фінансової діяльності підприємства за даними бухгалтерського обліку і звітності з метою виявлення внутрішньогосподарських резервів, усунення втрат і непродуктивних витрат;
- Брати участь в оформленні матеріалів по нестачах і розкраданнях грошових коштів і товарно-матеріальних цінностей, контролювати передачу в необхідних випадках цих матеріалів у слідчі і судові органи.
- Вживати заходів але нагромадження фінансових коштів для забезпечення фінансової стійкості підприємства;
- Погоджувати свою діяльність відповідно до положень чинного Статуту установи;
- Виконувати розпорядження та накази керівників;
- Вести роботу по забезпеченню суворого дотримання штатної фінансової та касової дисципліни, кошторисів адміністративно господарських та інших витрат;
- Брати участь в розробки і впровадження раціональної планової та облікової документації, прогресивних форм і методів ведення бухгалтерського обліку на основі застосування сучасних засобів обчислювальної техніки;
- Забезпечувати складання балансу й оперативних зведених звітів про доходи і витрати коштів, іншої бухгалтерської та статистичної звітності, подання їх у встановленому порядку до відповідних орган;
- Надавати методичну допомогу працівникам підрозділів
підприємства з питань бухгалтерського обліку, звітності та економічного аналізу;
- Керувати працівниками бухгалтерії.
Бухгалтер матеріального відділу зобов'язаний:
- Виконувати роботу з ведення бухгалтерського обліку з руху паливно-мастильних матеріалів, перевірки правильності оприбуткування та списання на ПММ, товарно-матеріальних цінностей, витрат на виробництво, розрахунків з підзвітними особами;
- Вести облік довіреностей установи, оформлення видаткових ордерів, призначених для отримання грошових сум з каси підзвітними особами, контролювати своєчасність звіту за підзвітними сумами. Приймати і обробляти матеріальні звіти від матеріально-відповідальних осіб з дотриманням термінів, встановлених в установі., Здійснювати прийом, контроль і бухгалтерську обробку первинної документації;
- Забезпечувати керівників та інших користувачів достовірною бухгалтерською інформацією;
- Брати участь у проведенні економічного аналізу господарсько-фінансової діяльності установи з метою виявлення внутрішньогосподарських резервів;
- Стежити за збереженням бухгалтерських документів, оформляти їх у відповідності з встановленим порядком для передачі в архів;
- Вести податковий облік на своїй ділянці роботи;
- Виконувати іншу бухгалтерську роботу, доручену головним бухгалтером.
Бухгалтер розрахункового відділу зобов'язаний:
- Виконувати роботу з ведення бухгалтерського обліку розрахунків з працівниками з нарахування заробітної плати та утримання грошових коштів;
- Здійснювати прийом, контроль і бухгалтерську обробку первинної документації;
- Проводить нарахування і нести відповідальність за своєчасне нарахування податків і зборів, утриманих та нарахованих від заробітної плати. Дотримуватися термінів здачі звітності у відповідні органи;
- Вести облік основних засобів-надходження, введення в експлуатацію, нарахування амортизації та ін;
- Забезпечувати керівників та інших користувачів достовірною бухгалтерською інформацією;
- Брати участь у проведенні економічного аналізу господарсько-фінансової діяльності установи з метою виявлення внутрішньогосподарських резервів;
- Стежити за збереженням бухгалтерських документів, оформляти їх у відповідності з встановленим порядком для передачі в архів;
- Вести податковий облік на своїй ділянці роботи;
- Виконувати іншу бухгалтерську роботу, доручену головним бухгалтером.
Бухгалтерський облік у МУ «Житловик» ведеться за журнально - ордерній формі обліку з застосуванням комп'ютерної техніки.
Застосовувана автоматизована форма бухгалтерського обліку має такі переваги:
1) Можливість організації багаторівневого аналітичного обліку будь-якого ступеня складності;
2) Створення єдиної інформаційно-аналітичної бази:
3) Розуміння принципів формування бази даних дозволяє головному бухгалтеру знаходити і приймати обгрунтовані рішення з безлічі теоретичних і практичних варіантів.
Облік майна, зобов'язань і господарських операцій ведеться способом подвійного запису відповідно до робочого плану рахунків (табл. 1.3) бухгалтерського обліку.
Таблиця 1.3
Робочий план рахунків МУ «Житловик»
Найменування рахунку
Номер рахунку
Основні засоби
01
Амортизація основних засобів
02
Вкладення у необоротні активи
08
Відкладені податкові активи
09
Матеріали
10
ПДВ по придбаних цінностях
19
Основне виробництво
20
Загальногосподарські витрати
26
Готова продукція
43
Каса
50
Розрахунковий рахунок
51
Розрахунки з постачальниками
60
Розрахунки з покупцями і замовниками
62
Податки і збори
68
Розрахунки по соціальному страхуванню
69
Розрахунки з оплати праці
70
Розрахунки з підзвітними особами
71
Розрахунки за претензіями
72
Відкладені податкові зобов'язання
77
Додатковий капітал
83
Нерозподілений прибуток
84
Цільове фінансування
86
Продажі
90
Інші доходи і витрати
91
Витрати бедующіх періодів
97
Прибутки та збитки
99
З таблиці. 2. видно, що робочий план рахунків збігається з типового, але використовуються не всі рахунки. Це пов'язано з особливостями виробничо - господарської діяльності підприємства.
Порядок складання бухгалтерської звітності на підприємстві.
Для забезпечення своєчасного складання квартального або річного звітів складають графік робіт усіх підрозділів бухгалтерії із зазначенням термінів виконання робіт. У всіх журналах-ордерах підраховують підсумки, здійснюють взаємну звірку зустрічних кореспонденції рахунків.
Підсумки з журналів-ордерів переносяться в Головну книгу - обороти по кредиту рахунку та сум за дебетом усіх кореспондуючих з ним рахунків. Після цього підраховують обороти за дебетом і визначають залишки на 1-е число наступного місяця по кожному синтетичному рахунку і субрахунку. На підставі Головної книги складають оборотну відомість, баланс та іншу бухгалтерську звітність.
Методологічні аспекти облікової політики для цілей бухгалтерського і податкового обліку представлені в додатках 3,4.

2. ПРАКТИКА ОБЛІКУ ПРАЦІ ТА ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ НА МУ «Житловик»

2.1 Облік особистого складу та використання робочого часу

Розробкою і розрахунком всіх необхідних показників у галузі праці та заробітної плати, в тому числі кількістю і складом працюючих в МУ «Житловик», займається відділ кадрів: прийомом на роботу і звільненням, переміщенням по службі і т.п. Документи по кадровому складу можуть бути представлені у вигляді наказів, розпоряджень, розпорядчих записок, вказівок за підписом керівника організації.
Облік праці та заробітної плати на МУ «Житловик» забезпечують оперативний контроль за кількістю і якістю праці. Цьому сприяє застосування первинних документів, які є підставою для розрахунків з працівниками.
Бухгалтерія підприємства працює з наступними документами (табл. 2.1), затвердженими постановою Держкомстату РФ № 1 від 05.01.2004 р. «Про затвердження уніфікованих форм первинної облікової документації з обліку праці та її оплати» [2] на всіх етапах руху працівників організації.
Таблиця 2.1
Первинні облікові документи, що використовуються на МУ «Житловик»
Номер уніфікованої форми
Найменування форми
Т-1
Наказ про прийом на роботу
Т-2
Особиста картка
Т-5
Наказ про переведення на іншу роботу
Т-6
Наказ про надання відпустки
Т-8
Наказ про припинення трудового договору
Т-9
Наказ про направлення у відрядження
Т-13
Табель обліку використання робочого часу
Конкретно для працівників бухгалтерії названі документи поділяються на такі групи:
документи про рух по службі (прийом, звільнення, переведення, суміщення, заміщення, зміна оплати);
документи про додаткові виплати у вигляді разових премій, винагород, компенсацій та допомог;
документи на право відриву від основної роботи (відпустка, збори, навчання тощо);
інші документи даного профілю.
У зазначених документах необхідна присутність достатніх і необхідних відомостей про працівника, таких, як форма документа (наказ, розпорядження), його дата, номер, прізвище, ім'я, по батькові працівника, тип трудової угоди, посада, умови прийому, оклад, режим роботи, шифр виробничих витрат для відрахування нарахованої заробітної плати, підпис керівника організації.
Слід зазначити, що бухгалтерія додатково відкриває і веде по кожному табельної номером, тобто на кожного працюючого, ще особовий рахунок за формою № Т-54 (додаток 4). Це основний документ аналітичного характеру, в якому за кожен місяць окремо реєструються всі відомості про суми нарахованої заробітної плати за її видами, заохочень, компенсацій, утримань, відрахувань і суми до видачі на руки (заборгованість за організацією). Фактично в особовому рахунку створюється база для заповнення розрахункової відомості по рядку з прізвищем і табельною номером даної особи. З огляду на те, що особовий рахунок заповнюється на основі первинних документів по заробітній платі, у ньому фіксуються кількість відпрацьованих годин, днів та інші довідкові дані, які служать згодом для різних розрахунків, забезпечуючи їх достовірність.
Облік використання робочого часу ведеться в табелях обліку використання робочого часу (додаток 5), в річних табельних картках і т. п. Табелі відкриваються чи з організації в цілому (невеликі підприємства), або за її структурним підрозділам і категоріям працюючих. Вони необхідні не тільки для обліку використання робочого часу всіх категорій працюючих, а й для контролю за дотриманням персоналом встановленого режиму робочого часу, розрахунків з ним по заробітній платі і отримання даних про відпрацьований час, а також складання статистичної звітності з праці.
Табель на МУ «Житловик» складається майстром, начальником дільниці та відділом кадрів, і передається в розрахунковий відділ бухгалтерії два рази на місяць: для коригування суми виплати за першу половину місяця (авансу) і для розрахунку заробітної плати за місяць. Облік явок на роботу і використання робочого часу здійснюється в табелі методом суцільної реєстрації, тобто позначки всіх з'явилися, які не з'явилися, запізнень і т. п., або шляхом реєстрації тільки відхилень (неявок, запізнень і т. д.). На титульному аркуші табеля дані умовні позначення відпрацьованого і невідпрацьованого часу. Кількість днів і годин вказується з одним десятковим знаком. При обробці облікових даних користуються цифровим кодом.
В організаціях може застосовуватися одна з двох форм табеля обліку використання робочого часу: форма № Т-12 (призначена для обліку використання робочого часу і для розрахунку заробітної плати) та форма № Т-13.
У МУ «Житловик» використовується форма № Т-13, призначена тільки для обліку використання робочого часу.
Табелі складаються в одному примірнику і після відповідного оформлення передаються до бухгалтерії. Відмітки в табелі про причини неявок на роботу або про роботу в режимі неповного робочого дня, про роботу в надурочний час і інших відступах від нормальних умов роботи зроблені тільки на основі документів, оформлених належним чином (листок непрацездатності, довідки про виконання державних або громадських обов'язків і т. п.).
Заробітна плата нараховується в особовому рахунку (ф. № Т-54), в розрахункової відомості (ф. № Т-51)
Особовий рахунок (ф. № Т-54 і № Т-54а) застосовується для відображення відомостей про заробітну плату за минулі періоди. Форма № Т-54 застосовується для запису всіх видів нарахувань та утримань із заробітної плати на основі первинних документів з обліку виробітку та виконаних робіт, відпрацьованого часу і документів на різні види оплати.
За даними особового рахунку складається розрахункова відомість за формою № Т-51. Для складання звіту з праці на останній сторінці табеля представлені таблиця щоденного обліку використання часу і підсумковий рядок за місяць. Ці ж дані використовуються для аналізу організації праці в підрозділах, відділах і по організації в цілому (за ним розраховується відсоток виконання нормованих завдань робітників-відрядників і т. п.),
Основним регістром, що використовуються для оформлення розрахунків з робітниками і службовцями, є розрахункова відомість (додаток 6). Цей регістр аналітичного обліку, так як складається в розрізі кожного табельного номеру, по підрозділу, категоріям працівників і за видами оплат і утримань.
Розрахунково-платіжна відомість має наступні показники:
- Нараховано по видах оплат - оборот по кредиту рахунку 70 «Розрахунки з персоналом з оплати праці»;
- Утримано і зараховано по видах платежів і заліків - оборот за дебетом рахунка 70 «Розрахунки з персоналом з оплати праці»;
- До видачі на руки або залишилось за підприємством на кінець місяця-сальдо по рахунку 70 «Розрахунки з персоналом з оплати праці».
Підстава для складання розрахунково-платіжної відомості є первинні документи:
- Табель обліку використання робочого часу - для розрахунку погодинної заробітної плати і всіх інших оплат, в основу яких покладено час (простій, доплати за нічний і надурочний час, тимчасова непрацездатність).
- Накопичувальні картки заробітної плати - для робітників-відрядників;
- Розрахунки бухгалтерії по всіх видах додаткової заробітної плати та допомог з тимчасової непрацездатності;
- Розрахунково-платіжні відомості за минулий місяць - для розрахунку сум утримань податків;
- Рішення судових органів на утримання за виконавчими листами;
- Платіжні відомості на раніше виданий аванс за першу половину місяця;
- Витратні касові ордери на видачу позапланових авансів і т.д.
Наведемо приклад даних розрахункової відомості за жовтень 2005 р . МУ «Житловик» виробничого підрозділу - робітники по ремонту КЕ:
Зайцев В.М., тесляр, відпрацював 168,2 годин, сальдо на початок місяця 8103,44 р. Нараховано за місяць: за тарифом - 2852,67 р., Премія від тарифу - 1141,07 р., Разом нараховано - 3993,74 р. Утримано ПДФО - 519 р. Виплачено через касу - 5435,84 р. Сальдо на кінець місяця становила - 6142,34 р.
Для правильної організації обліку праці та її оплати в організації необхідно дотримуватися затверджений графік документообігу, який включається в рух документів на підприємстві від їх створення до прийняття до обліку, обробки і передачі в архів. Документообіг підвищує продуктивність праці рахункових працівників і ефективність всієї облікової роботи, сприяє посиленню контрольних функцій бухгалтерського обліку. [10, с. 559]
Контроль за своєчасним початком і закінченням роботи, використанням часу протягом робочого дня на МУ «Житловик здійснюють керівники виробничих підрозділів (майстри, начальники цехів, відділів, дільниць), на яких покладено цей контроль.
Для організації обліку праці, виробітку і заробітної плати, складання звітності та контролю за фондом заробітної плати і виплатами соціального характеру весь персонал підприємства розподіляється на три групи: промислово-виробничий, непромисловий і працівники неспісочного складу (виконують роботи за договорами підряду та іншими договорами цивільно- правового характеру).
Крім того, у звітності з праці з групи промислово-виробничого персоналу виділяються дві категорії - робітники і службовці (керівники, фахівці та інші службовці).
Показники чисельності та складу персоналу по групах і категоріям регламентуються (визначаються) відповідно до Інструкції щодо заповнення уніфікованих форм федерального державного статистичного спостереження, затвердженої наказом Мінстату України від 19.01.2000 р. № 4. [3]
Таким чином, організація, перш ніж приступити до роботи (ведення господарської діяльності), повинна планувати чисельний склад робочої сили, склад за професіями і кваліфікації, встановити тарифні ставки та оклади, розрахувати загальний розмір фонду заробітної плати.

2.2 Порядок організації заробітної плати, форми і системи оплати праці

Основне завдання організації заробітної плати полягає в тому, щоб поставити оплату праці у залежність від колективу та якості трудового внеску кожного працівника і тим самим підвищити стимулюючу функцію вкладу кожного. Організація оплати праці передбачає:
- Визначення форм і систем оплати праці працівників підприємства;
- Розробку критеріїв і визначення розмірів доплат за окремі досягнення працівників та спеціалістів підприємства;
- Розробку системи посадових окладів службовців та спеціалістів;
- Обгрунтування показників та системи преміювання співробітників.
Чинне законодавство надає підприємствам і організаціям право самостійно вибирати і встановлювати системи оплати праці. Система, форма оплати праці, розміри тарифних ставок, окладів, система преміювання фіксується в колективному договорі та інших актах, що видаються на підприємстві
У МУ «Житловик», частково фінансується з бюджету система заробітної плати, тарифні ставки, оклади встановлюються відповідними законами та іншими нормативними правовими актами, в тому числі локальними.
Весь персонал працюють МУ «Житловик» підрозділяється на дві категорії - робітники і службовці. Категорія "робочі" класифікується за професіями і розрядами із встановленням порозрядних тарифних ставок; категорія "службовці" - за професіями і посадами з встановленням посадових окладів. Виконання зазначених умов здійснюється через форми і системи оплати праці.
У МУ «Житловик застосовується тарифна система оплати праці. До числа основних нормативів, що включаються в тарифну систему і є, таким чином, її основними елементами, відносяться тарифні сітки і ставки, тарифно-кваліфікаційні довідники (додаток 7).
Тарифні сітки з оплати праці - це інструмент диференціації оплати праці залежно від його складності (кваліфікації). Вони представляють шкалу співвідношень в оплаті праці різних груп працівників, включають кількість розрядів і відповідних їм тарифних коефіцієнтів.
Тарифну ставку, відповідну того чи іншого розряду, отримують шляхом множення тарифної ставки 1-го розряду на тарифний коефіцієнт відповідного розряду. Розміри тарифних ставок можуть встановлюватися або у вигляді фіксованих однозначних величин, або у вигляді, що визначають граничні значення.
Для тарифікації робіт і присвоєння тарифно-кваліфікаційних розрядів призначені тарифно-кваліфікаційні довідники, в які включені тарифно-кваліфікаційні характеристики: вони містять вимоги, що пред'являються до того чи іншого розряду працівника відповідної професії, до його практичним і теоретичним знанням, до освітнього рівня, опису робіт , найбільш часто зустрічаються за професіями і кваліфікаційними розрядами.
Виконання найпростіших робіт у МУ «Житловик» оплачується за тарифною ставкою робітника 1 розряду. Тарифні ставки робітників інших розрядів перевищують цей розмір в залежності від рівня кваліфікації їх праці, тобто присвоєного тарифного розряду і встановленого тарифного коефіцієнта. Тарифний розряд присвоюється кожній виробничій операції, кожній роботі, тому тарифна ставка використовується для розрахунку відрядних розцінок з урахуванням норм виробітку (часу).
У МУ «Житловик» застосовуються дві форми оплати праці:
- Відрядна - при якій заробіток залежить від кількості вироблених одиниць продукції з урахуванням їх якості, складності та умов праці;
- Погодинна - при якій величина заробітку працівника залежить не тільки від кількості відпрацьованого часу, але і від тарифної ставки (окладу).
У кожній з них розрізняють кілька видів.
Так, погодинна система оплати праці в МУ «Житловик» складається з почасово-преміальною (адміністративно-управлінський персонал), а відрядна - з прямої відрядної (обслуговування та ремонт конструктивних елементів будівель, обслуговування та ремонт внутрівідомчого інженерного обладнання) та відрядно-преміальною (зміст прибудинкової території, ділянка ритуальних послуг, ділянка з прибирання міських територій) .
Такий поділ забезпечує зацікавленість сторін у більш високій кількості вироблення та якості робіт, з одного боку, і в більш високій оплаті праці - з іншого.
Необхідно зазначити, що трудове законодавство (ст. 133-136, 144 Трудового кодексу РФ) дає можливість організації самостійно визначати не тільки розмір оплати праці, а й преміювання працівників (як за особистий внесок кожного працівника, так і за загальні результати роботи організації в цілому ).
Форми матеріального заохочення працівників на МУ «Житловик» розробляються і передбачаються в Положенні про преміювання, містить такі показники:
коло премійованих за основні результати господарської діяльності за різними групами персоналу (робітники, фахівці, службовці, керівники і т.п.) із зазначенням конкретних завдань, на які націлене преміювання;
джерела, показники, умови, розміри, періоди та строки преміювання для окремих груп персоналу або категорій працюючих; порядок нарахування, затвердження, виплати премій.
Після закінчення звітного періоду (місяця, кварталу, року) бухгалтерія МУ «Житловик» розраховує розмір коштів, що спрямовуються на преміювання працівників окремих підрозділів (цехів, відділів, дільниць).
Враховуючи конкретний внесок кожного працівника, керівник підрозділу подає список осіб та суму премії кожному з них. Директор МУ «Житловик» стверджує зазначений список або рекомендує керівнику підрозділу переглянути список за участю комісії з розгляду трудових спорів. Таким чином, в даний час премія - не "добавка" до заробітної плати, а оцінка колективом результату і складності праці працівника. При невиконанні працівником своїх зобов'язань, передбачених технологією, або неякісному їх виконанні у нього не виникає право на премію.
На основі розпорядчого списку на преміювання бухгалтерія включає до розрахунку заробітку кожну суму премії та проводить необхідні розрахунки. [13, с. 176]
Крім тарифної заробітної плати чинним законодавством у МУ «Житловик» передбачені різні доплати за відступи від нормальних умов праці. До таких доплат відносяться доплати за роботу в нічний і надурочний час, вихідні та святкові дні, тимчасове заступництво відсутнього працівника, керівництво бригадою, за виконання робіт, що потребують більш високої кваліфікації, класність водіям та інші.

2.3. Розрахунок заробітної плати за невідпрацьований час та допомог з тимчасової непрацездатності

У МУ «Житловик» оплачується непроработанное час і допомога з тимчасової непрацездатності.
В основі розрахунку сум за опрацьованим час лежить середній заробіток працівника, незалежно від режиму його роботи. Розрахунок якого проводиться виходячи з фактично нарахованої йому заробітної плати і фактично відпрацьованого часу за 12 попередніх місяців.
Опишемо розрахунок відпускних на МУ «Житловик»:
Робочої Воропаєвої К.Н. за наказом директора МУ «Житловик» надано відпустку на 28 календарних днів з 26 січня 2006 р . по 26 лютого 2006 р . Її заробіток за дванадцять попередніх календарних місяці склав: січень - 3487,50 р., Лютий - 4243,75 р., Березень - 4143.75 р., Квітень - 4843,75 р., Травень - 4569,76 р., Червень - 4343 , 75 р.., липень - 4543.75, серпень - 4843.75 р., вересень - 4843,75 р., жовтень - 6243,75 р., листопад - 5043,75 р., грудень - 4943,75 р.
Розрахунковий період відпрацьований повністю.
1. Визначаємо середній денний заробіток:
(3487,50 +4243,75 +4143,75 +4843,75 +4569,76 +4343,75 +4543,75 +4843,75 +4843,75 +6243,75 +5043,75 +4943,75): 12: 29,6 = 157,92 р.
2. Сума оплати за дні відпустки:
за січень - 157,92 x 6 = 947,52 р.
за лютий - 157,92 x 22 = 3474,76 р.
Всього: 947,52 + 3474,76 = 4421,76 р.
Утримано:
ПДФО - 523 р.
Належить до виплати: 3898,76 р.
При звільненні працівників або виході на пенсію з ними проводиться остаточний розрахунок як по заробітній платі за відпрацьований час у звітному місяці час, так і за час відпустки, який на день звільнення не використаний. Відділ кадрів розраховує кількість днів невикористаної відпустки пропорційно кількості відпрацьованих місяців з моменту останньої відпустки і залежно від кількості днів встановленого щорічної відпустки.
Розрахунок допомоги з тимчасової непрацездатності. Це особливий вид виплат непроработанное часу. Його джерелом є не собівартість, як для всіх попередніх видів оплат непроработанное часу, а кошти органів соціального страхування.
Допомога з тимчасової непрацездатності обчислюється із середньої заробітної плати працівника за останні 12 календарних місяців, що передували початку хвороби, з урахуванням безперервного трудового стажу. Виплата допомоги з тимчасової непрацездатності здійснюється відповідно до п. 100 Положення про порядок забезпечення допомогою по державному соціальному страхуванню за основним місцем роботи. Допомога обчислюється з фактичного заробітку, одержаного працівником на умовах внутрішнього сумісництва. Максимальний розмір допомоги з тимчасової непрацездатності за повний календарний місяць не повинен перевищувати 15000 руб. [15, c. 23]
Підставою для розрахунку сум з оплати є табель обліку використання робочого часу і листок про тимчасову непрацездатність медичного закладу.

2.4 Облік витрат на відрядження

Порядок направлення працівників у відрядження визначено нормами ст. 166-168 Трудового кодексу РФ.
При направленні працівника МУ «Житловик» в службове відрядження йому гарантується збереження місця роботи, середній заробіток, а також відшкодування витрат, пов'язаних з цією відрядженням (на проїзд, наймання житлового приміщення, добових, інших витрат, здійснених з дозволу або з відома роботодавця).
Працівник МУ «Житловик», спрямований у службове відрядження, має право на компенсацію витрат, пов'язаних з цією відрядженням. Всі компенсаційні виплати враховуються в бухгалтерському обліку в складі витрат (відбиваються на рахунках обліку витрат 20 «Основне виробництво», 25 «Загальновиробничі витрати», 26 «Загальногосподарські витрати» тощо)
Більшість компенсаційних виплат в повній мірі враховуються і з метою оподаткування прибутку організації-роботодавця: це і витрати на проїзд до місця відрядження і назад, і витрати на наймання житлового приміщення, і вартість віз, паспортів, ваучерів, запрошень, і консульські, аеродромні та інші аналогічні збори. Крім того, перераховані компенсаційні виплати не обкладаються податком на доходи фізичних осіб (ст. 217 НК РФ) і єдиним соціальним податком (ст. 238 НК РФ). Виняток становлять так звані добові.
Добові виплачуються відрядженому працівникові за кожний день перебування у відрядженні, включаючи вихідні та святкові дні, а також за всі дні перебування в дорозі, включаючи день від'їзду та приїзду. Якщо транспортний засіб, на якому працівник їде у відрядження, відправляється до 24.00 включно, то днем ​​від'їзду вважається поточна доба, а з 00.00 і пізніше - наступні.
Розмір добових, що виплачуються працівникам, які направляються у відрядження, встановлюється наказом керівника. У бухгалтерському обліку добові, визначені наказом керівника у складі витрат по звичайних видах діяльності (п.5 ПБУ 10/99). Постановою Уряду РФ від 08.02.02 № 93 встановлено розмір добових: при відрядженні по Росії він становить 100 руб. за кожен день перебування. Суми добових, що перевищують встановлені норми, є доходом працівника, оподатковуваним податком на доходи фізичних осіб. [16, с 19]
Розглянемо розрахунок середнього заробітку відрядженого працівника МУ «Житловик».
Інженера з техніки безпеки згідно укладеного з ним 2,5 роки тому трудового договору, має погодинну оплату праці. Він був направлений у відрядження тривалістю 5 днів на термін з 6 по 20 січня 2006 р . включно. Розрахунковий період відпрацьований повністю. Його заробітна плата у розрахунковому періоді становила: січень - 4300,75 р., Лютий - 4300,75 р., Березень - 6020.50 р., Квітень - 6020,50 р., Травень - 6020,50 р., Червень - 4300, 75 р.., липень - 6020,50, серпень - 6020,50 р., вересень - 6020,50 р., жовтень - 6020,50 р., листопад - 6020,50 р., грудень - 6020,50 р. Разом - 67086,75.
Середній заробіток цього працівника:
67086,75: 12: 29,6 = 188,87 р.
Середній заробіток який був виплачений інженеру по ТБ за час його перебування у відрядженні склав - 944,35 р.
Бухгалтерією зроблені облікові записи:
- Нараховано середній заробіток за час перебування у відрядженні
Дебет 29 «Обслуговуючі виробництва та господарства»
Кредит 70 «Розрахунки з персоналом з оплати праці» 944,35 р.
- Утримано податок на доходи фізичних осіб
Дебет 70 «Розрахунки з персоналом з оплати праці»
Кредит 68 «Розрахунки з податків і зборів»,
субрахунок. «Розрахунки з ПДФО» 122,77 р.
- Відрядженому працівникові виплачений середній заробіток
Дебет 70 «Розрахунки з персоналом з оплати праці»
Кредит 50 «Каса» 821,58 р.

2.5. Утримання із заробітної плати

Бухгалтерія підприємства МУ «Житловик» не тільки виробляє нарахування заробітної плати, а й утримання і відрахування з неї.
Заробітна плата є основним джерелом доходів більшості працюючих. Тому з метою охорони заробітної плати утримання з неї можуть проводитися тільки у випадках, передбачених законодавством (ст. 137 ТК РФ). До таких випадків відносяться:
1. утримання, пов'язані з обов'язковим, -
- З метою погашення зобов'язань працівника перед державою (податки, штрафи),
- З метою погашення зобов'язань працівника перед третіми особами (аліменти, виплати за виконавчими листами тощо);
2. утримання з ініціативи роботодавця -
- На підставі прийнятих ним рішень,
- На підставі виконавчих листів;
3. утримання на прохання самого працівника.
Утримання із заробітної плати у всіх випадках здійснює роботодавець, оскільки саме він нараховує та виплачує заробітну плату.
Стаття 138 Трудового кодексу РФ встановлює обмеження розміру відрахувань із заробітної плати. Утримання із заробітної плати, вироблені роботодавцем у силу наданих йому прав, не можуть перевищувати 20% заробітної плати, належної працівнику.
Інші правила діють при утриманнях із заробітної плати за виконавчими документами. Для таких утримань встановлений п'ятдесятивідсотковий межа. Федеральним законом від 21.07.1997 № 119-ФЗ «Про виконавче провадження» передбачено, що при виконанні виконавчого документа з боржника може бути утримано не більше 50% заробітної плати.
У частині третій ст. 138 ТК РФ визначено випадки, коли утримання із заробітної плати не може перевищити 70%. До таких випадків відносяться наступні: при відбуванні виправних робіт і при стягненні аліментів на неповнолітніх дітей, відшкодування шкоди, заподіяної роботодавцем здоров'ю працівника, відшкодування шкоди особам, які зазнали збитків у зв'язку зі смертю годувальника, та відшкодування збитків, завданих злочином [10, с. 445]. Види утримань із заробітної плати розглянуто на рис. 2.5.
Для обліку сум утриманого податку на доходи фізичних осіб організація використовує пасивний балансовий рахунок 68 «Розрахунки з податків і зборів». Сальдо рахунку відображає суму заборгованості підприємства за платежами податку на доходи фізичних осіб, оборот по кредиту - семи утриманих податків, оборот по дебету - суми, перераховані до бюджету в погашення заборгованості.
Утримання із заробітної плати працівників МУ «Житловик» за грудень 2005 р . представлені у додатку 8.
Утримання прибуткового податку з фізичних осіб.
Дебет 70 «Розрахунки з персоналом з оплати праці»
Кредит 68 «Розрахунки по податках і зборах» 82402 р.
Для обліку сум утриманих за виконавчими документами організація використовує активно-пасивний балансовий рахунок 76 «Розрахунки з різними дебіторами і кредиторами», субрахунок «З організаціями та особами за виконавчими документами».
Дебет 70 «Розрахунки з персоналом з оплати праці»
Кредит 76 «Розрахунки з різними дебіторами і кредиторами» -1865,34 р.
SHAPE \ * MERGEFORMAT
Утримання із заробітної плати працівника
З ініціативи роботодавця
За заявою працівника
Обов'язкові утримання
Податок на доходи фізичних осіб
Утримання по виконавчих документах
Стягнення заборгованості з підстав, що випливають з трудових відносин
На підставі рішень прийнятих роботодавцем
На підставі виконавчих написів органів, що вчиняють нотаріальні дії
Утримання при стягненні заборгованості на користь третіх осіб
Утримання із заробітної плати осіб, які відбувають виправні роботи
Утримання штрафів, податковим судовим та іншими компетентними органами
Повернення авансу виданого в рахунок заробітної плати
Повернення сум, зайво виплачених внаслідок лічильних помилок
Погашення невитраченого і своєчасно не поверненого авансу, виданого на службове відрядження
Повернення сум, отриманих працівником за невідпрацьовані дні відпустки
Відшкодування матеріального збитку, заподіяного організації
Аліменти на утримання дітей або батьків
Внесків за особистим страхуванням
Платежів за придбані в кредит товари
Оплата комунальних послуг та квартирної плати
Оплата кредитів, позик
Оплата вартості утримання дітей у дошкільних установах і тр.

Рис. 2.5 Схема утримань із заробітної плати працівників
Для обліку сум утриманих за заявою працівників організація використовує активно-пасивний балансовий рахунок 76 «Розрахунки з різними дебіторами і кредиторами».
Дебет 70 «Розрахунки з персоналом з оплати праці»
Кредит 76 «Розрахунки з різними дебіторами і кредиторами» -12334,35 р.
Облік розрахунків з відшкодування матеріального збитку здійснюють на активному рахунку 73 «Розрахунки з персоналом за іншими операціями», субрахунок 2 «Розрахунки з відшкодування матеріального збитку».
У дебет рахунку 73 «Розрахунки з персоналом за іншими операціями» відносять суми, що підлягають стягненню з винних осіб, з кредиту рахунку 94 «Нестачі і втрати від псування цінностей» (на балансову вартість саме ті і зіпсованих цінностей), рахунки 98 «Доходи майбутніх періодів» (на різницю між балансовою вартістю зазначених цінностей і сумою, стягуваної з винних осіб, - як правило, ринковою вартістю) та ін
За кредитом рахунку 73 «Розрахунки з персоналом за іншими операціями», субрахунок 2 «Розрахунки з відшкодування матеріального збитку», відбивають погашення сум матеріального збитку в кореспонденції з рахунками:
• 50 «Каса», 51 «Розрахунковий рахунок» - на суму внесених платежів;
• 70 «Розрахунки з персоналом з оплати праці» - на суму утримань із заробітної плати;
• 26 «Загальногосподарські витрати» - на суми, які за рішенням суду не можуть бути стягнуті з винної особи з-за його неплатоспроможності.

2.6 Видача заробітної плати

Виплата заробітної плати на підприємстві МУ «Житловик» проводиться з каси організації. На прохання окремих працівників виплати можуть проводиться шляхом безготівкового перерахування оплати праці на банківські рахунки працівників.
Виплата заробітної плати відображається за дебетом рахунка 70 «Розрахунки з персоналом з оплати праці» в кореспонденції з рахунками з обліку грошових коштів (рахунок 50 «Каса», рахунок 51 «Розрахунковий рахунок») [11, с. 362].
Видача заробітної плати проводиться по платіжних відомостях у встановлені на МУ «Житловик» дні місяця. Підставою на право видачі є наявність в її реквізитах наказу в касу для оплати вказаної суми в строк (протягом трьох днів, враховуючи день отримання грошей в банку). Підписують наказ директор МУ «Житловик» та головний бухгалтер. Видає заробітну плату на підприємстві МУ «Житловик» касир.
По закінченню трьох днів касир підрядник перевіряє і підсумовує видану заробітну плату, а проти прізвищ, які не отримали її, в графі розрахунково-платіжної відомості «розписка в отриманні» проставляє штамп «депоновано». Платіжна відомість закривається двома сумами - видано готівкою і депоновано. На депоновані суми касир складає реєстр невиданий заробітної плати, після чого передає в бухгалтерію платіжну відомість і реєстр невиданий заробітної плати для перевірки і виписки видаткового ордера на видану суму заробітної плати. Видатковий касовий ордер передається касиру для реєстрації в касовій книзі.
Суми незатребуваною заробітної плати касир здає в банк на розрахунковий рахунок підприємства МУ «Житловик» з вказівкою «депоновані суми». Це необхідно для того, щоб банк зберігав їх і враховував окремо і не міг використовувати на інші виплати підприємства МУ «Житловик» та погашення його заборгованостей, так як робітники і службовці можуть їх вимагати в будь-який день.
Своєчасно не отриману заробітну плату організація зберігає протягом 3 років та враховує її в складі рахунку 76 "Розрахунки з різними дебіторами і кредиторами", субрахунок 4 "Розрахунки по депонованим сумам".
У разі виходу працівника у відпустку, на пенсію та звільнення заробітну плату необхідно видати не пізніше дня, що передує відпустці чи звільненню, не чекаючи встановлених днів видачі заробітної плати. Оформляються такі виплати видатковими касовими ордерами або платіжними відомостями при наявності трьох і більше працівників, одночасно які у відпустку або звільнених.

2.7 Синтетичний облік оплати праці

Всі раніше розглянуті розрахунки по заробітній платі носили аналітичний характер, оскільки були взаємопов'язані і спрямовані на врахування індивідуальних витрат праці і часу, що підлягають сплаті.
Назвемо режим послідовності реєстрації аналітичних показників у МУ «Житловик»:
первинні документи (табелі обліку використання робочого часу, наряди на відрядну роботу, маршрутні листи, листки на доплату, акти на шлюб, довідки-розрахунки і т. д.);
картки - особові рахунки працюючих;
розрахункові та платіжні відомості.
Весь подальший облік і контроль будуть носити синтетичний (узагальнений) характер допомогою групування й підсумовування аналітичних показників у складі фонду заробітної плати, що фактично склався за кожний звітний період (включаючи звітний рік). Таким чином, аналітичний облік носить персональний характер і організовується в розрізі кожного табельного номеру, а синтетичний фіксує його суми, об'єднуючи в складі рахунку 70 "Розрахунки з персоналом з оплати праці". Це основний для цих цілей рахунок, пасивний по відношенню до балансу, так як кредитове сальдо відображає не виконані організацією зобов'язання перед працівниками зважаючи ненастання терміну їх погашення або відсутності грошових ресурсів для цих цілей. Оборот по кредиту - набір згрупованих за однорідністю операцій: розрахунків в сумах нарахованої заробітної плати, премій, допомог та інших платежів за звітний період в кореспонденції з рахунками витрат на виробництво або на утримання організації, або з рахунками джерел нарахування премій, винагород, або з рахунками позабюджетних фондів (асигнувань), раніше створених резервів і ін
Суми, що відображаються за дебетом рахунка 70, в першу чергу спрямовані на зменшення зобов'язань організації перед працівниками у зв'язку з утриманням з останніх податків, раніше отриманих авансів по заробітній платі, сум, перерахованих до Ощадбанку Росії, або за товари, куплені в кредит, в погашення банківських кредитів і позик, сум, утриманих за допущений брак продукції, аліментів тощо
Зазначена сукупність аналітичних і синтетичних показників дає можливість здійснювати контроль за відповідністю або відхиленням практично нарахованого фонду заробітної плати від запланованого, виявити причини перевитрат заробітної плати і скласти необхідну звітність з праці та заробітної плати. [13, с. 216]
Бухгалтерія підприємства МУ «Житловик» здійснює розрахунок сум належної працівникам заробітної плати, премій, допомог і організовує облік цих сум на рахунках бухгалтерського обліку у відповідних регістрах. Суми нарахованої заробітної плати і премій відносяться на виробничі рахунки. Так, основна заробітна плата, нарахована за відрядними розцінками, почасово, за тарифними ставками і окладами, премія за виробничі показники відноситься в дебет виробничих розрахунків: 20 «Основне виробництво, 26« Загальногосподарські витрати », і в кредит рахунку 70« Розрахунки з персоналом з оплату праці », одночасно їх суми записуються у відомості обліку виробничих витрат по замовленнях, статтями, відділам, а на їх основі - у журнали-ордери підприємства МУ« Житловик ».
Допомоги по тимчасовій непрацездатності та інші виплати за рахунок коштів органів соціального страхування відносяться в дебет рахунку 69 «Розрахунки по соціальному страхуванню і забезпечення» і в кредит рахунку 70 «Розрахунки з персоналом з оплати праці» та відображаються в журналі-ордері (додаток 9) .
Схема обліку записів за рахунком 70 «Розрахунки з персоналом з оплати праці» за 2005 р . представлена ​​в таблиці 2.8.
Таблиця 2.8
Синтетичний облік оплати праці на МУ «Житловик».
Кредит
рахунків
Дебет 70
Сума
Сума
Кредит 70
Дебет
рахунків
857655,48
Сальдо - залишок заборгованості по оплаті праці працівникам на початок періоду
Нарахування утримань:
Нарахування заробітної плати:
50
Виплачено з каси заробітна плата
8209615,48
6998658,59
Нарахована заробітна плата основним виробничим робітникам
20
50
Виплачено з каси матеріальна допомога
34179,34
18234,32
Нараховано за листками непрацездатності
20
50
Виплачено з каси допомогу на дитину
17000,00
1698781,40
Нараховано заробітну плату обслуговуючому і управлінському персоналу підприємства
26
68
Утримано прибутковий податок з фізичних осіб
1089713,00
188674,35
Нараховано допомоги по соціальному страхуванню
69
76
Депонована заробітна плата, суми утримані із заробітної плати за виконавчими листами, за товари продані в кредит і перерахування в ощадбанк
87621,01
269761,67
Нараховано послуги зв'язку в рахунок заробітної плати
60
60
Утримання з заробітної плати за послуги зв'язку
1062,05
183366,45
Нараховано по заробітній платі за матеріал
90
Кредит
рахунків
Дебет 70
Сума
Сума
Кредит 70
Дебет
рахунків
62
Утримано з заробітної плати за матеріал
36410,04
19062,05
Понадлімітний витрата стільникового зв'язку
91
5000,00
Нараховано матеріальна допомога працівникам
91
763593,39
Сальдо - залишок заборгованості по оплаті праці працівникам на кінець періоду

3. УДОСКОНАЛЕННЯ ОБЛІКУ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ НА ПІДПРИЄМСТВІ МУ «Житловик»

3.1. Удосконалення форм оплати праці

Розглянувши у загальних рисах систему оплати праці на МУ «Житловик», варто відзначити багато хороших сторін і явних переваг досягнутих організацією.
Але для більш повного задоволення особистих і суспільних потреб, вирішення завдання підвищення ефективності виробництва, працівників підприємства потрібно поставити в такі умови, які спонукатимуть нарощувати високоефективну техніку, поліпшувати використання виробничих ресурсів. Для цього механізм матеріального стимулювання доцільно будувати на науково обгрунтованих критеріях оцінки діяльності підприємства, структурних підрозділів. Мова йде про необхідність використання показників, що відображають кінцевий господарський результат праці кожного члена колективу.
Залучення трудящих до управління виробництвом, розвиток колективних форм організації та оплати праці обумовлюють необхідність підвищення об'єктивності його оцінки, ув'язки оплати праці з досягнутими кінцевими результатами. Така оцінка повинна враховувати кількість вкладеної праці, виміряного тривалістю робочого часу, а також ефективність виробництва. Розробити такий механізм оцінки праці використовується як мірила трудового внеску кожного працівника і підрозділів - значить знайти ключ до вирішення глобальної задачі свідомого включення закону економії часу в мотиваційний механізм управління.
Виходячи з цього першим кроком до вдосконалення оплати праці на підприємстві МУ «Житловик» має стати зміна в механізмі формування оплати праці деяких структурних підрозділів.
Необхідно ввести на підприємстві МУ «Житловик» нову форму оплати праці для працівників входять до структурного підрозділу з обслуговування і ремонту конструктивних елементів будинків (КЕ). Новою формою оплати праці має стати акордна.
Оплата праці при аккордной системі виробляється за весь обсяг робіт за встановленими розцінками в одиницях виміру кінцевої продукції із зазначенням максимального терміну виконання робіт. Виконані роботи приймає майстер. Бухгалтерія розподіляє фактичний заробіток між членами бригади відповідно до кількості відпрацьованих годин кожним з них і їх розрядами. Преміювання у цьому випадку повинне проводитися за скорочення часу виконаної роботи за дотримання якості [12, с. 262].
При аккордной системі оплати праці заробіток кожного працівника буде поставлено в залежність від кінцевих результатів роботи всієї бригади.
Акордна система дозволяє продуктивно використовувати робочий час, широко впроваджувати суміщення професій, покращує використання обладнання, сприяє розвитку в працівників почуття колективізації, взаємодопомоги, сприяє зміцненню трудової дисципліни, підвищує матеріальну зацікавленість у подальшому підвищенні продуктивності праці та скорочення терміну виконання робіт. Крім того, створюється колективна відповідальність за поліпшення якості продукції.
З переходом на цю систему оплати праці практично ліквідується поділ робіт на "вигідні" та "невигідні" так як кожен робітник буде матеріально зацікавлений у виконанні всіх роботи, дорученої бригаді.
Оформляється акордна робота нарядом. За заявою членів бригади акордний заробіток може бути розподілений між ними рівномірно.
Розглянемо, як розраховується заробітна плата при аккордной системі оплати праці на МУ «Житловик»:
Бригада з трьох чоловік виконала роботу з ліквідації результатів аварії за три робочих дні замість п'яти. Заробіток робітників за всі види робіт (акордно) склав 1 200 крб. За погодженням сторін розподіл заробітку провадиться пропорційно кількості відпрацьованого часу, без урахування кваліфікації і розрядів робітників з тарифікації:
1. Євтушенко О. О. - VII розряд, відпрацював 24 год;
2. Кравченко С. І. - V розряд, відпрацював 15 год;
3. Васильєв С. Д. - IV розряд, відпрацював 20 год
Разом - 59 ч.
Розмір заробітної плати за годину роботи - 20,339 руб. (1 200 руб.: 59 год).
Нараховано:
Євтушенко О. О. - 488 руб. 14 коп. (20,339 руб. Х 24 год); Кравченко С. І. - 305 руб. 08 коп. (20,339 руб. Х 15 год); Васильєв С. Д. - 406 руб. 78 коп. (20,339 руб. Х 20 год).
Разом - 1200 руб. 00 коп.

3.2 Створення резерву на оплату відпусток

Велика частина відпусток доводиться, як правило, на літній період. Якщо витрати на оплату відпусток враховувати безпосередньо в місяці їх нарахування, то це може негативно позначитися на фінансових результатах діяльності організації. Щоб уникнути негативних наслідків, організації МУ «Житловик» доцільно створювати резерв на майбутню оплату відпусток. Для цілей бухгалтерського обліку та обліку з податку на прибуток це доцільно робити за одними і тими ж правилами, прописавши їх у відповідних облікових політиках. Це дозволить виключити виникнення тимчасових різниць та необхідність визнання відкладених податкових активів чи зобов'язань.
Оскільки правила бухгалтерського обліку не регламентують порядок формування резервів на виплату відпускних, за основу рекомендується взяти той, який міститься у статті 324.1 НК РФ. В обліковій політиці організація повинна зафіксувати спосіб резервування, граничну суму відрахувань і щомісячний відсоток відрахувань. Зазначені показники визначаються згідно з кошторисом.
Щомісячний відсоток відрахування визначається, як процентне відношення передбачуваних витрат на оплату відпусткою до передбачуваних витрат на оплату тру так за податковий період (календарний рік). Оскільки виплати працівникам обкладаються єдиним соціальним податком, внесками на обов'язкове пенсійне страхування та внесками на обов'язкове страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань, які в сумі збільшують витрати організації більш ніж на третину, в обліковій політиці доцільно вказати, з урахуванням яких податків проводиться розрахунок .
Розглянемо як створюється резерв:
В обліковій політиці на 2006 рік організація вказала, що в бухгалтерському обліку резерв на оплату відпусток створюється за правилами податкового обліку, показники розраховуються з урахуванням ЕСН і внесків на обов'язкове пенсійне страхування (далі - «з урахуванням податків»).
У кошторисі організація визначила, що передбачувані витрати на оплату праці та оплату відпусток (з урахуванням податків) складають відповідно 6 000 000 руб. і 480 000 руб.
Щомісячний відсоток відрахувань на 2006 рік становить: 480 000 руб. / 6 000 000 руб. х 100% = 8%
Розмір щомісячних відрахувань у резерв визначається шляхом множення витрат на оплату праці поточного місяця податкового періоду (з урахуванням податків) на щомісячний відсоток відрахувань.
Витрати на оплату праці (з урахуванням податків) за поточний місяць складають 500 000 руб.
Відрахування до резерву становлять 500 000 руб. х 8% = 40 000 руб.
НК РФ не регламентує порядок складання кошторису і щомісячного розподілу передбачуваних витрат на оплату праці протягом податкового періоду. Організація МУ «Житловик» може цим скористатися для оптимізації оподаткування. Наприклад, «завищивши» передбачувані витрати або змістивши акцент при їх розподілі по місяцях на першу половину року. Тоді вже в 1 кварталі і в 1 півріччі організація зможе врахувати з метою оподаткування прибутку більшу частину витрат, які фактично будуть здійснені влітку, коли більшості працівників буде надана відпустка. Однак не слід тільки забувати, що усі розрахунки мають бути наближені «до реальності» та грунтуватися на первинних документах з праці: штатному розкладі, графіку відпусток, положенні про оплату праці і т.п. Це дозволить уникнути можливих спорів з податковими органами.
На відміну від «звичайного» порядку відображення витрат на оплату відпусток, суми, резервовані на зазначені цілі, у бухгалтерському обліку відображають із застосуванням рахунку 96 «Резерви майбутніх витрат»:
Дебет 20 «Основне виробництво» (23 «Допоміжне виробництво», 25 «Загальновиробничі витрати, 26« Загальногосподарські витрати », 44« Витрати на продаж »...) Кредит 96 «Резерви майбутніх витрат» - відбиті відрахування в резерв на майбутню оплату відпусток .
При цьому нарахування відпускних та податків за рахунок резерву проводиться записом:
Дебет 96 «Резерви майбутніх витрат» Кредит 70 «Розрахунки з персоналом з оплати праці», 69 «Розрахунки по соціальному страхуванню і забезпечення»
Якщо утвореного резерву недостатньо, то різниця визнається витратами поточного періоду і списується з кредиту рахунків 70 «Розрахунки з персоналом з оплати праці», і 69 «Розрахунки по соціальному страхуванню і забезпечення» безпосередньо в дебет рахунків 20 «Основне виробництво» (23 «Допоміжне виробництво », 25« Загальновиробничі витрати »і т.д.).
Аналогічним чином витрати на оплату відпускних враховуються і в податковому обліку. При цьому в спеціальному реєстрі розкривається інформація про суми нарахованого та використаного резерву і характер витрат (прямі, непрямі, пов'язані зі створенням майна і т.д.).
Швидше за все, фактична сума витрат на оплату відпусток буде відрізнятися від запланованої. Тому в кінці року необхідно перевірити, чи до кінця використаний резерв. Якщо за результатами інвентаризації з'ясується, що сума виплачених відпускних менше зарезервованої, і організація не планує в наступному році утворювати даний вид резерву, невикористана сума:
• у бухгалтерському обліку - сторнується записом за дебетом того рахунку, на який вона була віднесена і кредитом рахунку 96;
• для цілей оподаткування прибутку - «економія» враховується у складі позареалізаційних доходів. Разом з тим, якщо організація і в наступному році планує формувати резерв, то залишок невикористаних сум можна перенести на наступний рік. У бухгалтерському обліку це дозволяє зробити пункт 72 Положення ведення бухгалтерського обліку та бухгалтерської звітності в РФ. у податковому обліку - пункт 5 статті 324.1 НК РФ.
Можливість перенесення на наступний податковий період невикористаних сум резерву підтверджена офіційними роз'ясненнями Мінфіну і МНС Росії (лист Мінфіну Росії від 12.04.2004 № 04-02-05/1/26, лист УМНС по Московській області від 06.04.2004 № 04-27/06365 ).
Єдина умова: організація повинна передбачити створення нового резерву та облікову політику на наступний рік [20, с. 15].

ВИСНОВОК

У МУ «Житловик» бухгалтерський облік здійснюється бухгалтерією, як самостійної структурної одиницею.
Очолює службу головний бухгалтер. Головний бухгалтер здійснює організацію бухгалтерського обліку господарсько-фінансової діяльності, контроль за економічним використанням матеріальних, трудових і фінансових ресурсів, збереженням власності підприємства. Головний бухгалтер формує відповідно до законодавства РФ облікову політику підприємства, очолює роботу з розробки та прийняття робочого плану рахунків, документообігу, щодо дотримання технології обробки бухгалтерської інформації, забезпечує раціональну організацію бухгалтерського обліку, своєчасність складання та подання користувачам звітності на підприємстві.
Бухгалтерський облік ведеться у валюті Російської Федерації - рублях - шляхом подвійного запису на взаємопов'язаних рахунках бухгалтерського обліку за журнально-ордерної системи.
Бухгалтерський облік ведеться відповідно до плану рахунків та інструкцією по його застосуванню, затверджені наказом Мінфіну Росії від 31.10.00 року № 94н.
Всі господарські операції із заробітною платою, що проводяться підприємством, оформляються виправдувальними первинними документами, затвердженими постановою Держкомстату РФ № 1 від 05.01.2004 р. «Про затвердження уніфікованих форм первинної облікової документації з обліку праці та її оплати».
Організація оплати праці на підприємствах включає в себе, перш за все, встановлення умов (норм) оплати праці за роботу в межах певних трудових обов'язків (норм праці): мінімальної тарифної сітки (схеми), диференціації ставок (окладів) по складності, диференціації ставок (окладів ) за місцем працівників у виробничому процесі,
диференціації оплати по тяжкості і інтенсивності праці. На підприємствах необхідно також визначити умови оплати за роботу понад норму праці (трудових обов'язків), доплати за суміщення професій, за роботу з меншою чисельністю працівників, премії за високу якість роботи, за економію різних видів ресурсів і т.п. До умов відноситься також і ряд гарантійних та компенсаційних виплат працівнику роботодавцем.
Крім встановлення умов оплати в організацію заробітної плати входять також нормування праці та застосування різноманітних систем оплати, що встановлюють зв'язок між умовами оплати і нормами праці, з одного боку, і результатами праці кожного працівника - з іншого. Вибір систем оплати не є довільним. Кожна система оплати ефективно тільки в тому випадку, якщо вона відповідає конкретним умовам (технічним, організаційним, економічним, соціально-психологічної і т.д.)
Вибір систем; оплати цілком і повністю є прерогативою підприємства.
Головними вимогами до організації заробітної плати на підприємстві і відповідно критерієм її ефективності є забезпечення реального зростання заробітної плати при зниженні її витрат на одиницю продукції і гарантія підвищення оплати праці кожного працівника у міру зростання ефективності діяльності підприємства в цілому.
У даній роботі був запропонований спосіб удосконалення обліку розрахунків по заробітній платі.
Для більш повного задоволення особистих і суспільних потреб, вирішення завдання підвищення ефективності виробництва, необхідно ввести на підприємстві МУ «Житловик» нову форму оплати праці, якою має стати акордна. Акордна система дозволяє продуктивно використовувати робочий час, широко впроваджувати суміщення професій, покращує використання обладнання, сприяє розвитку в працівників почуття колективізації, взаємодопомоги, сприяє зміцненню трудової дисципліни, підвищує матеріальну зацікавленість у подальшому підвищенні продуктивності праці та скорочення терміну виконання робіт. Крім того, створюється колективна відповідальність за поліпшення якості продукції.
Оскільки велика частина відпусток доводиться, як правило, на літній період, то якщо витрати на оплату відпусток враховувати безпосередньо в місяці їх нарахування, це може негативно позначитися на фінансових результатах діяльності організації. Щоб уникнути негативних наслідків, організації МУ «Житловик» доцільно створювати резерв на майбутню оплату відпусток.
Реалізація на практиці висловлених рекомендацій дозволить підвищити якість облікової роботи з праці і заробітної плати на підприємстві МУ «Житловик».

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ:
1. Про бухгалтерський облік: Федеральний закон № 129-ФЗ від 21.11.96 р. (в ред. Від 30.06.03 р.)
2. Постанова Держкомстату РФ № 1 від 05.01.2004 р. «Про затвердження уніфікованих форм первинної облікової документації з обліку праці та її оплати»
3. Інструкція щодо заповнення уніфікованих форм федерального державного статистичного спостереження, затвердженої наказом Мінстату України від 19.01.2000 р. № 4.
4. Трудовий кодекс РФ. М.: Проспект, 2002 р .
5. Податковий кодекс Російської Федерації (частина друга): Федеральний закон № 117-ФЗ від 05.08.00 р. (в ред. Від 29.12.04 р.)
6. Положення з бухгалтерського обліку «Облікова політика організації» (ПБУ 1 / 98): Наказ Мінфіну РФ № 60н від 01.12.98 р. (в ред. Від 30.12.99 р.).
7. Положення з бухгалтерського обліку «Витрати організації» (ПБУ 10/99): Наказ Мінфіну РФ № 33н від 06.05.99 р. (в ред. Від 30.12.99 р.).
8. Положення з бухгалтерського обліку «Бухгалтерська звітність організації» (ПБУ 4 / 99): Наказ Мінфіну РФ № 43н від 06.07.99 р.
9. План рахунків бухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльності підприємств та Інструкція з його застосування: Наказ Мінфіну РФ № 94 від 31.10.00 р. (в ред. Від 07.05.03 р.)
10. Пошерстнік Н.В., Мейксін М. С. Заробітна плата в сучасних умовах (12-е изд.) - СПб.: «Вид. будинок Герда », 2004. - 768 с.
11. Тумасян, Р.З. Бухгалтерський облік: навч. - Практ. посібник / Р.З. Тумасян. 4-е вид., Стер. - М.: Изд-во Омега - л, 2006. - 751 с.
12. Богаченко В.М., Кирилова Н.А. Бухгалтерський облік: Підручник / В.М. Богаченко, Н.А. Кирилова. - Вид. 6-е, перероб. і доп. - Ростов н / Д: Фенікс, 2005. 480 с.
13. Козлова Е.П., Бабченко Т.М. Бухгалтерський облік в організаціях / Є.П. Козлова, Т.М. Бабченко, Є.М. Галаніна. - 4-е вид., Перераб. і доп. - М: Фінанси і статистика, 2004. - 752 с.: Іл.
14. Генералова Н. В. Професійне судження та його застосування при формуванні звітності, складеної за МСФЗ / / Бухгалтерський облік. - 2005. - № 23 - С. 54-60.
15. Парушіна Н.В. Облік і розрахунки посібників з тимчасової непрацездатності / / Бухгалтерський облік. - 2006. - № 8 - С. 23-24.
16. Гусаковський. Е. Г. Витрати на відрядження / / Бухгалтерський облік. - 2006. - № 9 - С. 19-23.
17. Гіляровський Л. Т. Економічний аналіз: Підручник для вузів / Під ред. Л.Т. Гіляровський .- 2-е вид., Доп. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2004 .- 615с.
18. Довідник кореспонденції рахунків бухгалтерського обліку / Під. ред. А.С. Бакаєва. - М.: ІПБ-БІНФА, 2002. - 608 с.
19. Безруких П.С.. Бухгалтерський облік: Підручник / За ред. П.С. Безруких. - 5-е вид., Перераб. і доп. - М.: Бухгалтерський облік, 2004. - 736 с.
20. Новіков А. В. Створення резерву на оплату відпусток / / БУХ.1С. - 2006. - № 7 - С. 19-20

Додаток 3
Методологічний аспект облікової політики МУ «Житловик» для цілей бухгалтерського обліку
Елемент облікової
політики
Варіанти у відповідності з нормативно-законодавчою базою
Варіант на підприємстві
1
2
3
1. Спосіб нарахування амортизації по основних засобів
лінійний
зменшуваного залишку
пропорційно сумі чисел років корисного використання
пропорційно обсягу продукції
лінійний
2. Порядок обліку ремонту основних засобів
в міру проведення ремонту
створення резерву з використанням рахунку 97
створення ремонтного фонду для проведення протягом ряду років особливо складних видів ремонту
в міру проведення ремонту
3. Порядок нарахування амортизації по нематеріальних активах
лінійний спосіб
спосіб зменшуваного залишку
пропорційно обсягу продукції
лінійний спосіб
4. Оцінка товарів
за продажними цінами
за купівельними цінами
за купівельними цінами
5. Оцінка незавершеного виробництва
за фактичною або нормативної виробничої собівартості
за прямими статтями витрат
за вартістю сировини, матеріалів і напівфабрикатів
за фактично виробленим з витрат
Немає в Наказі «Про облікову політику»
6. Спосіб списання відпущених у виробництво матеріалів
за собівартістю кожної одиниці
по середній собівартості
ЛІФО
ФІФО
по середній собівартості
7. Порядок відображення в обліку придбання і заготовляння матеріалів
за фактичною собівартістю їх придбання або обліковими цінами
з використанням рахунка 15 і 16
- За фактичною собівартістю їх придбання або обліковими цінами
8. Облік готової продукції
із застосуванням рахунку 40
без застосування рахунку 40
без застосування рахунку 40
9. Метод обліку витрат і витрат обігу
облік витрат ведеться на рахунках 20, 44, 23, 25, 26, 29 (повна виробнича собівартість)
неповна виробнича собівартість (у дебет рахунку 90)
- Облік витрат ведеться на рахунках 20, 44, 23, 25, 26, 29 (повна виробнича собівартість)
2
3
10. Метод розподілу непрямих витрат між об'єктами калькулювання
пропорційно сумі прямих витрат
пропорційно розміру основної заробітної плати
пропорційно сумі прямих матеріальних витрат
пропорційно сумі прямих витрат
11. Облік витрат по заготівлі і доставці товарів на склад
у складі витрат обігу на рахунку 44 за статтею "Транспортні витрати"
сума витрат обігу на залишок товару обчислюється за середнім відсотком транспортних витрат
сума витрат обігу на залишок товару обчислюється за середнім відсотком транспортних витрат
12. Створення резервів по сумнівних боргах
та
немає
немає
13. Створення резервів майбутніх витрат і платежів
майбутньої оплати відпусток
та
немає
немає
на виплату щорічної винагороди за вислугу років
та
немає
немає
виробничих витрат з підготовчих робіт у зв'язку з сезонним характером виробництва
та
немає
немає
майбутніх витрат на рекультивацію земель та здійснення інших природоохоронних заходів
та
немає
немає
на гарантійний ремонт і гарантійне обслуговування
та
немає
немає
14. Порядок списання витрат майбутніх періодів
рівномірно
пропорційно обсягу продукції
іншим чином, прийнятим підприємством
рівномірно
15. Порядок нарахування дивідендів
відображається за рахунком 70
відображається по рахунку 75, субрахунок "Розрахунки з виплати дивідендів"
Немає в Наказі «Про облікову політику»
16. Переклад довгострокової заборгованості у короткострокову
та
немає
немає

Додаток 4
Облікова політика МУ «Житловик» для цілей оподаткування
Елемент облікової
політики
Варіанти у відповідності з нормативно-законодавчою базою
Варіант на підприємстві
1
2
3
1. Метод визначення виручки для цілей оподаткування ПДВ
з відвантаження
з оплати
з відвантаження
2. Організація податкового обліку
спеціалізованою службою
силами бухгалтерії
силами бухгалтерії
3. Затвердження форм податкових регістрів
та
немає
та
4. Метод визнання доходу і витрат
метод нарахувань
касовий метод
метод нарахувань
5. Спосіб нарахування амортизації по об'єктах амортизується майна
лінійний
нелінійний
лінійний
6. Застосування коефіцієнтів до основної норми амортизації
коефіцієнт 2 для основних засобів, що використовуються в умовах агресивного середовища і підвищеною змінності
коефіцієнт 3 для основних засобів, що є предметом лізингу
застосовувати знижені норми амортизації
амортизацію нараховувати по основним нормам
амортизацію нараховувати по основним нормам
7. За придбаним основних засобів, що було у використанні, норму амортизації нараховувати
з урахуванням строку корисного використання, зменшеного на число місяців експлуатації даного майна у попередніх власників
без урахування терміну експлуатації даного майна у попередніх власників
Немає в Наказі «Про облікову політику»
8. Облік витрат на ремонт основних засобів
в сумі фактичних витрат у тому звітному періоді, в якому вони були здійснені
створювати резерв майбутніх витрат на ремонт основних засобів
в сумі фактичних витрат у тому звітному періоді, в якому вони були здійснені
9. Оцінка сировини і матеріалів, використовуваних у виробництві
по середній собівартості
за собівартістю одиниці запасів
ЛІФО
ФІФО
по середній собівартості
10. Резерв майбутніх витрат на оплату відпусток
Створювати
не створювати
не створювати
11. Резерв майбутніх витрат на виплату щорічних винагород за вислугу років
створювати
не створювати
не створювати
12. Резерв по сумнівних боргах
створювати
не створювати
не створювати
13. Резерв з гарантійного ремонту і гарантій ному обслуговуванню
створювати
не створювати
не створювати
14. Оцінка вартості покупних товарів при їх реалізації
за середньою вартістю
за вартістю одиниці товару
ФІФО
ЛІФО
за вартістю одиниці товару
15. Доходи від здачі майна в оренду
враховувати у складі позареалізаційних доходів
враховувати у складі виручки від реалізації
Немає в Наказі «Про облікову політику»
16. Гранична величина відсотків, визнаних витратою
визначати виходячи із ставки рефінансування ЦБ РФ, збільшеною у 1,1 рази - за борговими зобов'язаннями в рублях і ставки в розмірі 15% - за борговими зобов'язаннями в іноземній валюті
визначати виходячи із середнього рівня відсотків, що стягуються за борговими зобов'язаннями, виданими в тому ж звітному періоді на зіставних умовах
Немає в Наказі «Про облікову політику»
17. Сплата щомісячних авансових платежів
виходячи з однієї третини фактично сплаченого квартального авансового платежу за квартал, що передує кварталу, в якому проводиться сплата щомісячних авансових платежів
виходячи з фактично одержаного прибутку і ставки податку
виходячи з однієї третини фактично сплаченого квартального авансового платежу за квартал, що передує кварталу, в якому проводиться сплата щомісячних авансових платежів
Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Бухгалтерія | Курсова
300.8кб. | скачати


Схожі роботи:
Облік праці та заробітної плати на підприємстві
Порядок виплати заробітної плати правова охорона Утримання із заробітної плати та її розмір
Автоматизація заробітної плати на підприємстві
Розрахунок заробітної плати на підприємстві
Облік заробітної плати 4
Облік заробітної плати 2
Облік заробітної плати 2
Облік заробітної плати 5
Облік заробітної плати 2
© Усі права захищені
написати до нас