Облік заробітної плати Характеристика і

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

Введення

Проблема оплати праці - одна з ключових у російській економіці. Від її успішного вирішення багато в чому залежать як підвищення ефективності виробництва, так і зростання добробуту людей, сприятливий соціально-психологічний клімат у суспільстві.

Одним з основних принципів організації заробітної плати в сучасній економіці є принцип матеріальної зацікавленості працівника в результатах своєї праці.

У нових умовах вирішення проблем у сфері оплати праці неможливе без розвинених механізмів соціального партнерства. У площині реформування заробітної плати знаходиться і проблема державних соціальних стандартів, що представляють нормативні показники рівня життя і соціального розвитку та використовуються в якості цільових орієнтирів у практиці державного управління процесами економічного і соціального розвитку.

В даний час юридичною формою регулювання трудових відносин є тарифні угоди і колективний договір. Підприємства мають право вибирати системи і форми оплати праці самостійно, виходячи із специфіки і завдань, що стоять перед підприємством.

Облік праці і заробітної плати повинен забезпечити: контроль за виконанням завдання по зростанню продуктивності праці, за дисципліною праці, використанням часу і виконанням норм виробітку робітниками; своєчасне виявлення резервів подальшого росту продуктивності праці; точне обчислення заробітної плати, що належить кожному працівникові, і її розподіл по напрямами витрат; контроль за правильністю та своєчасністю розрахунків з працівниками підприємства по заробітній платі; контроль за витрачанням фонду заробітної плати (оплати праці) та виплатою премій і т.д. Раціональна організація обліку праці та заробітної плати сприяє сумлінному ставленню до праці. Важливе значення при цьому має посилення залежності заробітної плати і премій кожного працівника від його особистого трудового вкладу та кінцевих результатів роботи колективу, рішуче усунення елементів зрівнялівки, подальше вдосконалення нормування трудових витрат і форм оплати праці.

Нові системи організації праці і заробітної плати повинні забезпечити співробітникам матеріальні стимули. Ці стимули можуть бути задіяні найбільш ефективно при твердій індивідуалізації заробітної плати кожного працівника, тобто при впровадженні безтарифної, гнучкої моделі оплати праці, при якій заробіток працівника знаходиться в прямій залежності від попиту на вироблену ним продукцію і виконувані інформаційні послуги, від якості і конкурентоспроможності виконуваних робіт і, звичайно, від фінансового стану підприємства, на якому він працює.

Необхідно враховувати так само, що формування і величина прибутку залежать від обраної системи оплати праці.

Облік праці та заробітної плати по праву займає одне з центральних місць у всій системі обліку на підприємстві.

Актуальність обраної теми дослідження пояснюється залежністю величини заробітної плати від рівня життя населення будь-якої країни. Для переважної більшості людей заробітна плата є основним джерелом доходу. Тому питання, пов'язані із заробітною платою (її величиною, формою нарахування і виплати та інші), є одними з найбільш актуальних як для працівників, так і для роботодавців.

Завданнями курсової роботи є:

- Вивчення форм і систем оплати праці, нормативних документів, що регулюють облік праці;

- Коротка характеристика діяльності підприємства;

- Вивчення синтетичного і аналітичного обліку праці;

- Відображення даних по фонду оплати праці в бухгалтерській і статистичній звітності;

- Розгляд утримань із заробітної плати.

1. Форми і системи оплати праці

Праця працівників організації оплачується за затвердженими в організації ставками (окладами) і відрядними розцінками, а тих, хто прийнятий за трудовою угодою, - на умовах, передбачених цим трудовою угодою.

Норми виробітку і розцінки на роботи, встановлює сама, при необхідності вони переглядаються з урахуванням конкретних умов господарювання і підлягають затвердженню в порядку, встановленому колективним договором.

За досягнення високих продуктивних показників, розробку та впровадження раціоналізаторських пропозицій, економію коштів, бездоганну роботу, безперервний стаж та інші заслуги перед організацією використовуються різні види матеріального заохочення (премії, винагороди). [15]

Організації самі визначають форми і системи оплати праці всіх осіб, що працюють в них. Заробітки кожного члена трудового колективу обумовлюються його трудовим внеском і розміром тієї частини отриманого доходу, що спрямовується на оплату праці. Форми оплати праці відрізняються великою різноманітністю. Широко застосовуються погодинна (проста погодинна, погодинно-преміальна), відрядна (індивідуальна, колективна), акордна оплата праці. Окремі організації використовують оплату праці за кінцевим результатом (у відсотках від отриманого доходу чи прибутку).

При погодинній оплаті праці заробіток працівників нараховується залежно від кількості відпрацьованого часу і тарифної ставки (окладу). [17]

Організації можуть застосовувати погодинну і поденну форми оплати праці як різновиду погодинної оплати праці. У цьому разі заробіток працівника визначають шляхом множення годинної (денної) ставки оплати праці на число фактично відпрацьованих годин (днів). Як правило, за такими формами оплачується праця персоналу допоміжних і обслуговуючих підрозділів організації, а також осіб, які працюють на умовах сумісництва.

При почасово-преміальною формі оплати праці працівники додатково отримують премію, яка, як правило, встановлюється у відсотках до оплати праці, нарахованої за фактично відпрацьований час. Преміювання може здійснюватися за підсумками роботи за місяць або більш тривалий період (квартал).

При відрядній оплаті праці заробітна плата працівникам нараховується за фактично виконану роботу (виготовлену продукцію) на підставі діючих розцінок за одиницю роботи. Відрядна форма оплати праці має низку різновидів: пряма відрядна, відрядно - прогресивна, непряма і відрядно - преміальна. При прямій відрядній формі заробіток нараховується за виконану роботу (виготовлену продукцію) за встановленими відрядними розцінками для будь-якої кількості продукції, що виготовляється. [15]

При відрядно-прогресивній формі розцінки збільшуються для оплати продукції, виготовленої понад встановлену норму.

Непряма форма, як правило, застосовується до робітників, виконуючим допоміжні роботи, забезпечують основні роботи. [7]

При відрядній формі оплати праці працівникам додатково нараховується премія за виконання умов і показників преміювання: якість роботи, терміновість, відсутність обгрунтованих скарг з боку клієнта та інше. Розмір премії зазвичай встановлюється у відсотках до сдельному заробітку. Можливі й інші підходи до преміювання.

Відрядна форма оплати праці може бути індивідуальної та колективної (бригадної). При бригадній формі оплати праці заробіток всієї бригади визначається шляхом множення розцінки за одиницю роботи на фактично виконаний обсяг робіт. Заробіток бригади слід розподіляти між її членами у відповідності з кількістю і якістю праці. Тут можливі різні підходи. Найбільш простий полягає у розподілі заробітку між членами бригади пропорційно відпрацьованому часу.

Заробіток між членами бригади може бути розподілений і іншими методами (наприклад, за допомогою коефіцієнта розподілу (підробітки), коефіцієнта трудової участі), прийнятим в організації.

У більшій частині великих і середніх організацій використовується тарифна система оплати праці, що передбачає залежність розміру оплати праці від складності виконуваної роботи, умов праці (нормальні, важкі та шкідливі, особливо важкі і особливо шкідливі); природно-кліматичних умов виконання роботи; інтенсивності та характеру праці.

Тарифна система включає наступні елементи: тарифну ставку, тарифну сітку, тарифні коефіцієнти, тарифно-кваліфікаційні довідники. Тарифна ставка - розмір винагороди за роботу певної складності, виконану в одиницю часу (годину, день, місяць). [16] Співвідношення між розмірами тарифних ставок залежно від розряду виконуваної роботи визначається за допомогою тарифного коефіцієнта. Тарифний коефіцієнт I розряду дорівнює одиниці. [18] Розмір тарифної ставки I розряду не може бути нижче мінімального розміру оплати праці, передбаченого законом (в даний час 83,49 руб.), Тарифні коефіцієнти наступних розрядів показують, у скільки разів більше складна праця оплачується вище праці працівника I розряду.

Тарифно-кваліфікаційний довідник містить перелік професій і основних видів робіт із зазначенням вимог, які пред'являються працівникові відповідної кваліфікації. Гідність тарифної системи оплати праці в тому, що вона, по-перше, при визначенні розміру винагороди за працю дозволяє враховувати його складність і умови виконання роботи, по-друге, забезпечує індивідуалізацію оплати праці з урахуванням досвіду роботи, професійної майстерності, безперервного трудового стажу роботи в організації, ставлення до праці, по-третє, дає можливість враховувати фактори підвищеної інтенсивності праці (суміщення професій, керівництво бригадою) і виконання роботи в умовах, що відхиляються від нормальних (в нічний і надурочний час, вихідні та святкові дні). Облік цих факторів при оплаті праці здійснюється за допомогою надбавок і доплат до тарифних ставок і окладів. Деякі надбавки і доплати передбачені чинним законодавством і не можуть бути нижче встановлених розмірів, інші визначаються локальними нормативними актами. Їх розміри та умови призначення фіксуються за загальним правилом у колективних договорах.

Оплата праці за трудовими угодами. Трудова угода укладається між організацією та працівником, залученим зі сторони для виконання конкретної роботи, якщо її не можна виконати власними силами. Трудова угода, форму якого організація розробляє сама, має містити обов'язкові реквізити: назва документа, місце і дату його складання; найменування організації; посаду, прізвище, ім'я та по батькові особи, що підписує трудову угоду; зміст угоди із зазначенням обов'язків організації і працівника, термін виконання роботи та суму оплати праці, належну працівникові; вимоги пред'являються до якості роботи, і порядок її приймання, термін і порядок виплати оплати праці працівнику; адреси сторін, підписи сторін, печатка організації. [15]

Трудова угода підлягає реєстрації особою, якому поставлено в обов'язковість ведення трудових книжок, або в бухгалтерії організації. Трудова угода складається не менш як у двох примірниках: один видається працівнику-виконавцю, другий залишається в організації. Роботи, виконані за трудовою угодою, оплачуються на підставі рахунку-заяви виконавця про оплату виконаних робіт, який подають на ім'я керівника організації особи, які виконали роботу за трудовою угодою. Підставою для виплати грошей за цим документом служить резолюція керівника організації. Форму рахунку - заяви організація розробляє сама.

Нормування праці. Для правильної організації праці підприємства необхідно знати, яку кількість праці потрібно для виконання тієї чи іншої роботи, інакше - встановити міру праці кожного працівника, тобто норму праці.

Нормування праці - визначення максимально припустимої кількості часу для виконання конкретної роботи або операції в умовах даного виробництва (мінімально припустимої кількості продукції, виготовленої в одиницю часу: годину, зміну). Нормування праці на підприємстві - основа правильної організації праці та заробітної плати, воно має будуватися на базі впровадження прогресивних, технічно обгрунтованих норм. Розрізняють дослідно-статистичний та аналітичний методи нормування праці. Найбільш прогресивний - аналітичний метод, оскільки він передбачає наукові підходи до формування норм, а дослідно-статистичний метод тільки фіксує цей стан справ на підприємстві в попередній плановий період і розглядає його як базу порівняння для нового періоду. [17]

Таким чином, розглянуті сучасні форми і системи оплати праці. Застосування тих чи інших систем оплати праці залежить від багатьох факторів. Вивчення цих чинників дозволяє вибрати адекватну форму і систему оплати праці для конкретного підприємства.

2. Характеристика підприємства ТОВ «Вега»

Товариство з обмеженою відповідальністю «Вега» було створено в лютому 2009 року, засновниками є громадяни Російської Федерації та юридичні особи. Підприємство працює на спрощеному режимі оподаткування «Доходи мінус витрати».

ТОВ «Вега» має один структурний підрозділ - боулінг-центр «Страйк», метою створення якого є надання послуг розважального характеру населенню, такі як:

1. Гра в боулінг.

2. Гра в більярд.

3. Гра в аерохокей.

4. Кафе - ресторан.

5. Дискотека (на час свят і банкетів).

6. Спортбар (на час трансляції проведення спортивних матчів).

7. VIP - зал для відпочинку вузьким колом.

Приміщення центру обладнано спеціальними пристроями і приладами, а також пожежної та охоронної сигналізацією, вентиляцією.

Організаційно-управлінська структура ТОВ «Вега» за принципом побудови - лінійно-функціональна (традиційна). При такій структурі управління виробництвом кожен підрозділ виконує чітко визначені функції в загальній ланцюжку виробничого процесу. Штат співробітників складає 16 чоловік і складається з ІТП (генерального директора, бухгалтера) та двох змін обслуговуючого персоналу. У кожній зміні працюють бармен, офіціант, кухар, менеджер, механік, гардеробник, прибиральник.

3. Порядок нарахування заробітної плати

Система оплати праці в ТОВ «Вега» включає в себе:

1. Розміри тарифних ставок;

2. Розміри окладів (посадових окладів);

3. Розміри доплат і надбавок компенсаційного характеру, в тому числі за роботу в святкові та вихідні дні, при припиненні трудового договору (звільнення).

4. Системи доплат і надбавок стимулюючого характеру і системи преміювання (ч. 2 ст. 135 ТК РФ):

- Поточна премія від окладу

- Премія від виручки після закінчення місяця.

5. Розрахунок відпускних.

Розроблену систему оплати праці закріплюють у колективному договорі, угоді або в будь-якому локальному документі, затвердженому наказом по організації (наказом індивідуального підприємця). При цьому не обов'язково затверджувати тільки один локальний документ. Їх можете затвердити кілька. Головне, щоб вони в сукупності містили всі правила, що стосуються вашої системи оплати праці (ч. 2 ст. 135 ТК РФ).

У ТОВ «Вега» діюча система оплати праці закріплена у трудовому договорі та Положення про преміювання.

Нарахування заробітної плати проводиться бухгалтером на підставі табеля обліку відпрацьованого працівником часу і видається в грошовій формі в рублях (ч. 1 ст. 131 ТК РФ).

Розрахунок заробітної плати включає кілька етапів:

1. Визначаємо за штатним розкладом тарифну ставку працівника (враховуємо святкові дні - подвійна тарифна ставка) і множимо її на відпрацьовані дні, згідно табеля, отримуємо оклад.

2. До окладу додаємо поточну премію від окладу - 50% при дотриманні посадової інструкції і за рішенням керівника.

3. Розраховуємо Далекосхідну надбавку 60% від суми окладу та премії.

4. Нараховуємо згідно Положення про преміювання премію від виручки - відсоток від проданих товарів і послуг.

Розрахунок відпускних включає кілька етапів:

1. Визначаємо кількість місяців і днів, відпрацьованих у розрахунковому періоді. Буває, що один або кілька місяців розрахункового періоду відпрацьовані не повністю або з нього виключалося час відповідно до п. 5 Положення про середній заробіток. У такій ситуації середній денний заробіток визначається шляхом ділення суми фактично нарахованої заробітної плати за розрахунковий період на суму середньомісячного числа календарних днів (29,4), помноженого на кількість повних календарних місяців, та кількості календарних днів у неповних календарних місяцях (п. 10 Положення про середній заробіток).

2. Визначаємо суми нарахувань в кожному місяці (період для розрахунку 12 відпрацьованих місяців).

3. Ділимо загальну суму нарахувань на загальне число календарних днів, отримуємо середньоденний заробіток і множимо на кількість покладених днів відпустки.

На підприємстві співробітникові належить 28 основних і 8 додаткових днів, тобто 3 дні за повний відпрацьований місяць. Місяць включається в розрахунок, якщо співробітник відпрацював більше 15 календарних днів за місяць.

Допомоги по тимчасовій непрацездатності, по вагітності та пологах, а також по догляду за дитиною розраховуються виходячи із середнього заробітку працівника за останні 12 календарних місяців, що передують місяцю настання відповідного страхового випадку. Для розрахунку середнього заробітку враховуються суми доходів співробітника і діляться на календарне кількість відпрацьованого часу. Перші два дні оплачуються за рахунок роботодавця, наступні дні - за рахунок ФСС. Щоб отримати суми, належні до виплати ФСС, підприємству необхідно представити письмову заяву до ФСС про повернення сум за лікарняними листками з додатком заповнених лікарняних аркушів.

4. Утримання із заробітної плати

З нарахованої працівникам організації заробітної плати виробляють різні утримання, які можна розділити на дві групи: обов'язкові утримання та утримання з ініціативи організації.

Обов'язковими утриманнями є податок на доходи фізичних осіб, за виконавчими листами і написам нотаріальних контор на користь юридичних і фізичних осіб.

Платниками податків податку на доходи фізичних осіб визнаються фізичні особи, які є податковими резидентами Російської Федерації, а також фізичні особи, які отримують прибутки від джерел, розташованих в Російській Федерації, не є податковими резидентами Російської Федерації. [11]

До доходів від джерел у Російської Федерації ставляться:

а) дивіденди і відсотки, що виплачуються російською організацією або іноземною організацією у зв'язку з діяльністю її постійного представництва на території Російської Федерації;

б) страхові виплати при настанні страхового випадку, виплачується російською організацією або іноземною організацією у зв'язку з діяльністю її постійного представництва в Російській Федерації;

в) доходи, одержані від використання в Російській Федерації прав на об'єкти інтелектуальної власності;

г) доходи, отримані від надання в оренду, і доходи, отримані від іншого використання майна, що знаходиться на території Російської Федерації;

д) доходи від реалізації майна, що знаходиться в Російській Федерації і належить фізичній особі;

е) винагороду за виконання трудових чи інших обов'язків, виконану роботу, надану послугу, вчинення дії (бездіяльності) в Російській Федерації;

ж) пенсії, допомоги, стипендії та інші аналогічні виплати, які виплачуються відповідно до чинного російського законодавства чи виплачуються іноземною організацією у зв'язку з діяльністю її постійного представництва на території Російської Федерації;

з) доходи від використання будь-яких транспортних засобів;

і) інші доходи, одержувані платником податку в результаті здійснення ним діяльності на території Російської Федерації.

При визначенні бази оподаткування враховуються всі доходи платника податку, отримані ним як у грошовій, так і в натуральній формі. Податкова база визначається окремо по кожному виду доходів, щодо яких встановлено різні податкові ставки. [11]

При визначенні розміру податкової бази, згідно зі ст. 217 НК РФ платник податків має право на одержання наступних стандартних податкових вирахувань:

а) у розмірі 3000 руб. за кожний місяць податкового періоду (для осіб, які отримали або перенесли променеву хворобу й інші захворювання, пов'язані з радіаційним впливом внаслідок катастрофи на Чорнобильській АЕС або з роботами по ліквідації наслідків катастрофи на Чорнобильський АЕС, тощо);

б) у розмірі 500 руб. за кожний місяць податкового періоду (Героїв Радянського Союзу та Героїв Російської Федерації, а також осіб, нагороджених орденом Слави трьох ступенів, тощо);

в) у розмірі 400 руб. за кожний місяць податкового періоду - поширюється на ті категорії платників податків, які не перераховані в п.п. 1-2, і діє до місяця, в якому їх дохід, обчислений наростаючим підсумком з початку податкового періоду, перевищив 40000 руб. Починаючи з місяця, в якому зазначений дохід перевищив 40000 руб., Податкове вирахування, передбачений цим підпунктом, не застосовується;

г) у розмірі 1000 руб. за кожний місяць податкового періоду - поширюється на кожну дитину у платників податків, на забезпеченні яких знаходиться дитина, які є батьками або подружжям батьків, опікунами чи піклувальниками, і діє до місяця, в якому їх дохід, обчислений наростаючим підсумком з початку податкового періоду, перевищив 280000 крб . Починаючи з місяця, в якому зазначений дохід перевищив 280000 крб., Податковий розрахунок, передбачений цим підпунктом, не застосовується.

Податкове вирахування витрат на утримання дитини (дітей) проводиться на кожну дитину у віці до 18 років, а також на кожного учня денної форми навчання, аспіранти, ординатора, студента, курсанта у віці до 24 років у батьків і (або) подружжя, опікунів або піклувальників. [6]

Основна ставка прибуткового податку встановлена ​​в розмірі 13% незалежно від розміру сукупного річного доходу.

Розраховується ПДФО наступним чином. Наприклад, податкова база співробітника (отриманий дохід - нарахована заробітна плата за місяць) складає 11520 руб. У даному випадку працівник не має дітей, значить, йому надається вирахування в розмірі 400 руб.

(11520 - 400) * 13% = 1446 руб. складає ПДФО.

11520 - 1446 = 10074 руб. становить сума до виплати працівникові.

Крім перерахованих податкових вирахувань платники податків мають право на соціальні, майнові та професійні відрахування.

Соціальні податкові відрахування надаються в сумі доходів, що перераховуються платником податку на благодійні цілі, за навчання в освітніх установах (до 25000 руб.), За послуги з лікування (до 25000 руб.).

Зазначені відрахування надаються на самого платника податків та на його дітей. За дорогим видом лікування в медичних установах РФ (за встановленим Урядом РФ переліку), сума податкового вирахування приймається в розмірі фактично зроблених витрат.

Майнові податкові відрахування надаються в сумах, отриманих платником податків у податковому періоді від продажу житлових будинків, квартир, дач, садових будиночків чи земельних ділянок, які перебували у власності платників податків не менше п'яти років (до 1 млн. крб.), І від продажу іншого майна, перебувало у власності платника податку не менше трьох років (до 125 тис. руб.).

Податкові відрахування надаються також у сумі, витраченої платником податків на нове будівництво або придбання на території Росії житлового будинку або квартири (до 600 тис. руб.).

Професійні відрахування надаються категоріям платників податків у сумі фактично вироблених та документально підтверджених витрат або у встановлених розмірах (на створення наукових розробок - у розмірі 20% до суми нарахованого доходу, за відкриття, винахід і створення промислових зразків - у сумі 30% від доходу, отриманого за перші два роки використання і т.п.).

Податкова ставка встановлюється в розмірі 35% у відношенні наступних доходів:

- Виграшів, що виплачуються організаторами лотерей, тоталізаторів і інших заснованих на ризику ігор;

- Вартості будь-яких виграшів та призів, одержуваних у проведених конкурсах, іграх та інших заходах з метою реклами товарів, робіт і послуг, в частині перевищення встановлених Податковим кодексом розмірів;

- Страхових виплат за договорами добровільного страхування в частині перевищення встановлених Податковим кодексом розмірів;

- Процентних доходів по внесках в банках в частині перевищення суми, розрахованої виходячи з 3 / 4 ставки рефінансування Центрального банку РФ, протягом періоду, за який нараховані відсотки, по карбованцевих внесках і 9% річних за вкладами в іноземній валюті;

- Суми економії на відсотках при одержанні платником позикових коштів у частині перевищення встановлених Податковим кодексом розмірів.

Податкова ставка встановлюється в розмірі 30% у відношенні наступних доходів: дивідендів; доходів, одержуваних фізичними особами, які не є податковими резидентами РФ. [11]

За ініціативи організації через бухгалтерію із заробітної плати працівників проводяться такі утримання: борг за працівником; раніше видані плановий аванс і, зроблені в міжрозрахунковий період; в погашення заборгованості за підзвітними сумами; за утримання дитини у відомчих дошкільних установах; за шкоду, завдану виробництва; за псування, нестачу чи втрату матеріальних цінностей; за шлюб; за товари, куплені в кредит; передплатна плата за періодичні видання; членські профспілкові внески; перерахування стороннім організаціям та в касу взаємодопомоги; перерахування в філії Ощадного банку.

Матеріальна відповідальність працівників за шкоду, заподіяну організації, передбачається Трудовим кодексом РФ.

Розрізняють повну та обмежену матеріальну відповідальність.

Повна матеріальна відповідальність виникає при укладенні договору про повну матеріальну відповідальність між організацією та працівником, відповідає за збереження відповідного майна (які перебувають у штаті організації, сумісником, тимчасовим сезонним робітникам). Договір укладається у двох примірниках, один з яких зберігається в організації, а другий - у працівника.

Повна матеріальна відповідальність виникає при отриманні працівником будь-якого майна за разовою довіреністю або іншими разовими документами під звіт у разі, коли шкоди завдано недостачею, умисним знищенням або псуванням будь-якого майна і коли шкоди завдано в стані наркотичного сп'яніння або він з'явився наслідком злочинних дій працівника, встановлених вироком суду.

Матеріали щодо недостач, псування і знищення майна передають у слідчі органи протягом п'яти днів після їх виявлення, а на суму нестач і втрат пред'являють цивільний позов.

Обмежену матеріальну відповідальність несуть працівники за псування або знищення через недбалість матеріалів, напівфабрикатів, готових виробів, інструментів, спеціального одягу та інших предметів, виданих в особисте користування, якщо шкода заподіяна в ході трудового процесу. Ця відповідальність не може перевищувати середнього місячного заробітку винного працівника на день виявлення шкоди. Матеріальна відповідальність понад середній місячний заробіток допускається у випадках, передбачених законодавством.

Розмір заподіяної шкоди визначають за фактичними втратами за даними бухгалтерського обліку. При розкраданні, недостачі, навмисного псування розмір збитку визначають виходячи з ринкових цін на відповідні види майна, а по імпортних матеріальних цінностей - з митної вартості з урахуванням сплачених митних зборів, податкових платежів та інших витрат.

Збиток у межах середнього місячного заробітку працівника відшкодовується за розпорядженням адміністрації, яке повинно бути зроблено не пізніше 2 тижнів з дня виявлення заподіяного збитку і звернено до виконання не раніше 7 днів з дня повідомлення працівникові. Якщо працівник відмовився від добровільного відшкодування шкоди, то адміністрація пред'являє позов до суду.

Утримання із нарахованої заробітної плати відображають:

Дебетом рахунка 70 «Розрахунки з персоналом з оплати праці»

Кредиту рахунків 68 «Розрахунки з податків і зборів» (на суму податку на доходи фізичних осіб); 28 «Брак у виробництві» (на суми утримань з винуватців шлюбу); 73 «Розрахунки з персоналом за іншими операціями» (на суми за товари, продані в кредит, по позиках банків, за наданими позиками, на суми, стягнені на відшкодування нестач, сплачених штрафів); 76 «Розрахунки з різними дебіторами і кредиторами» (на суми за виконавчими документами), інших рахунків.

Погашення заборгованості перед бюджетом по утримань відображають: Дебет рахунків 68 «Розрахунки по податках і зборах»

Кредиту рахунку 51 «Розрахункові рахунки»,

Кредиту рахунків 50 «Каса» (при видачі утриманих сум з каси), 51 «Розрахункові рахунки» (при перекладі поштою або зарахування на рахунок одержувача в Ощадному банку).

Облік розрахунків з відшкодування матеріального збитку здійснюють на активному рахунку 73 «Розрахунки з персоналом за іншими операціями», субрахунок 2 «Розрахунки з відшкодування матеріального збитку».

У дебет рахунка 73 відносять суми, що підлягають стягненню з винних осіб, з кредиту рахунку 94 «Нестачі і втрати від псування цінностей» (на балансову вартість саме ті і зіпсованих цінностей), рахунки 98 «Доходи майбутніх періодів» (на різницю між балансовою вартістю зазначених цінностей та сумою, стягуваної з винних осіб, - як правило, ринковою вартістю), рахунки 28 «Брак у виробництві» (за втрати від браку продукції) та ін

За кредитом рахунку 73-2 відбивають погашення сум матеріального збитку в кореспонденції з рахунками:

50, 51 - на суму внесених платежів;

70 «Розрахунки з персоналом з оплати праці» - на суму утримань із заробітної плати;

26 «Загальногосподарські витрати» - на суми, які за рішенням суду не можуть бути стягнуті з винної особи з-за його неплатоспроможності.

У будь-якому випадку загальний розмір усіх відрахувань при кожній виплаті заробітної плати не може перевищувати 20%, а у випадках, передбачених законами, - 50% заробітної плати, належної працівнику (ст. 138 ТК РФ). Зазначені обмеження не поширюються на утримання із заробітної плати при відбуванні виправних робіт, стягнення аліментів на неповнолітніх дітей, відшкодування шкоди, заподіяної здоров'ю іншої особи, відшкодування шкоди особам, які зазнали збитків у зв'язку зі смертю годувальника, та відшкодування збитків, завданих злочином. Розмір утримань із заробітної плати в цих випадках не може перевищувати 70% (ч. 3 ст. 138 ТК РФ). Також з виплат, на які відповідно до федеральним законодавством не звертається стягнення, утримання не провадяться (ст. 138 ТК РФ). У їх числі щомісячні грошові виплати та щорічні грошові виплати, що нараховуються відповідно до законодавства РФ окремим категоріям громадян (компенсація проїзду, придбання ліків та ін) (пп. 6 п. 1 ст. 101 Закону № 229-ФЗ). Про розміри і підстави зроблених утримань роботодавець зобов'язаний у письмовій формі сповіщати кожного працівника при виплаті йому заробітної плати (ч. 1 ст. 136 ТК РФ).

5. Синтетичний і аналітичний облік заробітної плати

Бухгалтерія ТОВ «Вега» поруч із розрахунком належних працівникам заробітної плати, премій, посібників організовує також облік цих сум на рахунках бухгалтерського обліку у відповідних регістрах.

Прийом на роботу здійснюється наказом (розпорядженням) про прийняття працівника на роботу - форма № Т-1 (Додаток 1), який містить: П.І.Б. працівника, посада, умови праці, розмір окладу, премій, надбавок, розмір випробувального терміну, підстава складання (як правило, трудовий договір), підписи сторін.

Також заводиться особиста картка працівника - форма № Т-2 (Додаток 2), в якій проставляються докладні відомості про працівника: відомості про нарахування заробітної плати, утримання та виплати наростаючим підсумком протягом календарного року. Дані особових рахунків є підставою для обчислення середнього заробітку при розрахунку відпускних, для оплати лікарняного листа, посібників, виплати компенсації при звільненні, для нарахування пенсій. [4]

Облік використання робочого часу ведеться в табелях обліку використання робочого часу (Додаток 3). У ТОВ «Вега» застосовується форма табеля обліку робочого часу, в якій відбивається облік використання робочого часу без розрахунку заробітної плати. Заробітна плата нараховується в особовому рахунку. Табелі відкриваються і застосовуються для обліку використання робочого часу всіх категорій працюючих, для контролю за дотриманням персоналом встановленого режиму робочого часу, розрахунків з ним по заробітній платі, а також отримання даних про відпрацьований час. Табель складається в одному примірнику табельщиком і передається в розрахунковий відділ бухгалтерії один раз на місяць. Облік явок на роботу і використання робочого часу здійснюється в табелі методом суцільної реєстрації.

У регістрах аналітичного обліку фіксується сукупний дохід і суми утриманих податків у співробітників. Наприкінці року (початку наступного) бухгалтерія персоніфікована, дані надаються в УМНС для обліку податку на доходи фізичних осіб і до Пенсійного фонду РФ для обліку пенсійних платежів. [19]

Нарахування заробітної плати відбувається згідно штатного розкладу - форма Т-3 (додаток 4), який містить перелік передбачених підприємством посад, кількість штатних одиниць, кількість відпрацьованих годин за нормою, розміри тарифних ставок, премій, надбавок.

Відомості про нараховані суми заробітної плати та вироблених утримання щомісяця переносяться з особових рахунків в розрахункову відомість (додаток 5), і таким чином в цьому документі підсумовуються дані про нараховані суми і вироблених утримання по всім працівникам підприємства.

Результати розрахунків сум, належних кожному працівникові до видачі, переносяться в платіжну відомість (Додаток 6), по якій і видається заробітна плата працівникам. Але на малих і середніх підприємствах може використовуватися єдина розрахунково-платіжна відомість, яка служить одночасно для розрахунку заробітної плати і для видачі належних працівникам сум з каси. При видачі заробітної плати з каси підприємства кожний працівник розписується у платіжній відомості. В окремих випадках на підприємстві передбачена виплата видатковими касовими ордерами на підставі відомостей.

Відрядження та відпустки виконуються в наказовому порядку. Звільнення працівника з організації здійснюється наказом (розпорядженням) про припинення трудового договору з працівником (звільнення) - форма Т-8 (Додаток 7), в якому зазначається строк трудового договору, підстави припинення трудового договору. Також при звільненні працівником кадрової служби складається записка - розрахунок при припиненні трудового договору з працівником - форма Т-61 (Додаток 8), в якій детально розраховується середній заробіток і суму до виплати компенсації за невикористану відпустку.

Для синтетичного обліку заробітної плати призначений пасивний балансовий рахунок 70 «Розрахунки з персоналом з оплати праці». За кредитом рахунка відображають нарахування з оплати праці, допомог за рахунок відрахувань на державне соціальне страхування, пенсій та інших аналогічних сум, а також доходів від участі в організації, а за дебетом - утримання із нарахованої суми оплати праці та доходів, видачу належних сум працівникам і виплачені вчасно суми оплати праці і доходів. Сальдо цього рахунку, зазвичай, кредитове показує заборгованість організації перед робітниками і службовцями по заробітній платі та інших зазначеними платежами.

Для видачі заробітної плати на ТОВ «Вега» встановлені певні дні: для авансу - 25-е число кожного місяця, для основної виплати - 10-е число кожного місяця. Отже, в пасиві балансу на кожне перше число місяця, наступного за звітним, буде значитися сума кредиторської заборгованості підприємства по заробітній платі працівникам, нарахованої за звітний місяць, але не виданої в цьому місяці. Сума кредиторської заборгованості дорівнює сумі заробітної плати, яка належить до видачі на руки.

При видачі заробітної плати кредиторська заборгованість підприємства перед працівниками погашається. На суму виданої заробітної плати в бухгалтерському обліку робиться проводка:

Дебет рахунку 70 «Розрахунки з персоналом з оплати праці»

Кредит рахунку 50 «Каса»

Операцію з нарахування і розподілу оплати праці, що включається у витрати виробництва та обігу, оформляють наступній бухгалтерської записом:

Дебет рахунків 20 «Основне виробництво» (оплата праці виробничих робітників), 25 «Загальновиробничі витрати» (оплата праці цехового персоналу).

Кредит рахунку 70 «Розрахунки з персоналом з оплати праці» (на всю суму нарахованої оплати праці).

Нарахування оплати праці по операціях, пов'язаних з заготовлением і придбанням виробничих запасів, устаткування до установки і здійсненням капітальних вкладень, відображають за дебетом рахунків 08 кредитом рахунку 70 «Розрахунки з персоналом з оплати праці».

Допомоги по тимчасовій непрацездатності та інші виплати за рахунок коштів органів соціального страхування відображають проводкою:

Дебет рахунку 69 «Розрахунки по соціальному страхуванню і забезпечення»

Кредит рахунку 70 «Розрахунки з персоналом з оплати праці».

Нараховані суми премій, матеріальної допомоги, допомоги, оплати праці по роботах, виробленим за рахунок коштів цільового фінансування і в процесі отримання позареалізаційних або операційних доходів, відображають у проводкою:

Дебет рахунків 91 «Інші доходи і витрати», 84 «Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)», 86 «Цільове фінансування»

Кредит рахунку 70 «Розрахунки з персоналом з оплати праці».

У міру відходу робітників у відпустку фактично нараховані їм суми за відпускний період списують на зменшення створеного резерву. При цьому бухгалтер складає наступний запис:

Дебет рахунку 96 «Резерви майбутніх витрат»;

Кредит рахунку 70 «Розрахунки з персоналом з оплати праці».

При нарахуванні сум щорічних та додаткових відпусток нараховані суми відпусток включаються до фонду заробітної плати праці звітного місяця тільки в сумі, що припадає на дні відпустки у звітному місяці. У разі переходу частини відпустки на наступний місяць виплачена працівникам за ці дні сума відпускних відображається у звітному місяці як виданий аванс проводкою:

Дебет рахунку 70 «Розрахунки з персоналом з оплати праці»

Кредит рахунку 50 «Каса»

У наступному місяці цю суму включають до складу фонду оплати праці і зазвичай відображають записом по нарахуванню відпускних сум:

Дебет рахунків виробничих витрат або рахунку 96 «Резерви майбутніх витрат»

Кредит рахунку 70 «Розрахунки з персоналом з оплати праці»

Утримання із сум нарахованої оплати праці списують з кредиту відповідних рахунків у дебет рахунку 70 «Розрахунки з персоналом з оплати праці».

Видачу сум заробітної плати та допомог оформляють наступній бухгалтерської записом:

Дебет рахунку 70 «Розрахунки з персоналом з оплати праці»;

Кредит рахунку 50 «Каса».

Не отримана термін заробітна плата оформляється наступній бухгалтерської записом:

Дебет рахунку 70 «Розрахунки з персоналом з оплати праці»;

Кредит рахунку 76-4 «Розрахунки по депонованим сумам».

Залишки не виданої вчасно заробітної плати (задепонованих сум) після закінчення трьох днів повинні бути здані в банк на розрахунковий рахунок. При цьому складають проводку:

Дебет рахунку 51 «Розрахункові рахунки»;

Кредит рахунку 50 «Каса».

Облік розрахунків з депонентами ведуть у книзі обліку депонованої заробітної плати, заповнюваної за даними реєстру не виданої заробітної плати. Книгу відкривають на рік. [3] Для кожного депонента в ній відводять окремий рядок, в якій вказують табельний номер депонента, його прізвище, ім'я, по батькові, депоновану суму та відмітки про її видачу. Суми, що залишилися на кінець року невиплаченими, переносять у нову книгу, що відкривається також на рік. Подальшу виплату депонованої заробітної плати здійснюють за видатковим касовим ордером і відображають проводкою

Дебет рахунку 76 «Розрахунки з різними дебіторами і кредиторами»

Кредитом рахунка 50 «Каса».

Таким чином, організація та ведення аналітичного і синтетичного обліків необхідні, тому що їхні дані взаємопов'язані і дозволяють, аналізуючи показники синтетичних рахунків складати наприклад, довідки на суму утриманих податків з заробітної плати робітників і службовців, нараховувати допомоги по тимчасовій непрацездатності, премії всім категоріям працівників і пр.

6. Відображення даних по фонду оплати праці в бухгалтерській і статистичній звітності

У статистичної та бухгалтерської звітності з витрат на оплату праці виділяються витрати, не пов'язані з фонду заробітної плати та виплат соціального характеру. До них, зокрема, відносяться: витрати на відрядження; вартість виданих безкоштовно форменого одягу, обмундирування, що залишаються в особистому користуванні, або сума пільг у зв'язку з їх продажем за зниженими цінами; доходи по акціях і інші доходи від участі працівників у власності підприємства (дивіденди , відсотки, виплати за пайовою паях тощо), страхові внески до Пенсійного фонду, Фонду соціального страхування, фонди обов'язкового медичного страхування; виплати з позабюджетних фондів, зокрема допомоги по тимчасовій непрацездатності, по вагітності та пологах, при народженні дитини, по догляду за дитиною і т.д. [10]

ТОВ «Вега» представляє поквартально органам державної статистики Відомості про чисельність, заробітної плати і рух працівників (форма № П-4).

Відомості включають три розділи. У розділі 1 «Чисельність і нарахована заробітна плата» містяться дані по всьому персоналу, у тому числі працівникам облікового складу, зовнішнім сумісникам, працівникам, які виконували роботи за договорами цивільно-правового характеру, іншим особам не спискового складу, про середню чисельності, фонді нарахованої заробітної плати, виплати соціального характеру (за кожним показником за звітний місяць, за попередній місяць, за відповідний звітний місяць минулого року).

У розділі 2 «Використання робочого часу» (заповнюється за I квартал, 1-е півріччя, 9 місяців, рік - з початку року і за останній місяць кварталу) вказується порядково кількість відпрацьованих людино-годин (без зовнішніх сумісників і працівників не облікового складу) ; відпрацьований час зовнішніми сумісниками; чисельність працівників, що працювали неповний робочий час з ініціативи адміністрації, а також не відпрацьований ними час; чисельність працівників, яким були надані відпустки без збереження або з частковим збереженням заробітної плати з ініціативи адміністрації, і число людино-днів відпусток по цим працівникам.

У розділі 3 «Рух працівників і передбачуване вивільнення» (заповнюється за ті ж періоди, що й другий розділ) подаються відомості: про прийнятих працівників - всього і в тому числі на додатково введені робочі місця; про вибулих працівників - всього і в тому числі в зв'язку зі скороченням і за власним бажанням; про чисельність працівників облікового складу на кінець звітного періоду; про кількість вакантних робочих місць на кінець звітного періоду. На найближчий квартал повідомляються відомості про: числі вакантних робочих місць, намічених до ліквідації; чисельності працівників, намічених до вивільнення; числі робочих місць, передбачуваних до введення

7. Удосконалення обліку праці та її оплати

В даний час розвиток ринкових відносин призвело до необхідності вдосконалення бухгалтерського обліку, в тому числі обліку праці та її оплати. Це вимагає введення нових форм документів, або вдосконалення існуючих форм.

Облік і нарахування заробітної плати на підприємстві ведеться автоматизовано за допомогою програми «1 С Підприємство». Вивчення обліку праці та її оплати в ТОВ «Вега» показало, для аналітичного обліку праці та її оплати застосовують особові рахунки та податкові картки працівників, а також розрахункові відомості. Для синтетичного обліку застосовують рахунок 70 «Розрахунки з персоналом з оплати праці». У цілому всі розрахунки оплати праці, заробітної плати за час відпустки та допомоги з тимчасової непрацездатності відповідають чинному законодавству. Позитивним моментом є наявність всіх даних, необхідних для нарахування і виплати заробітної плати в документах аналітичного обліку заробітної плати.

Недоліком в організації праці в ТОВ «Вега» є відсутність коефіцієнта розрахунку складності виконуваної роботи. Наприклад, при отриманні премії від виручки, бармен та офіціант отримують однакову премію. При цьому, при виявлену недостачу за результатами ревізії ТМЦ, цю нестачу утримують тільки з бармена, хоча офіціант також приймає і обслуговує замовлення та оплати, тому що також є МОЛ.

Наявність додаткових виплат при виконанні необхідних робіт стимулює працівників до отримання найкращих результатів. Надалі можна рекомендувати даному підприємству збільшити кількість додаткових виплат за хороші результати роботи, більш точно розраховувати внесок працівників у загальний результат. Наприклад, проводити програми-бонуси за продаж якого-небудь певного товару (між барменами), або по обслуговуванню як можна більшого числа відвідувачів (між офіціантами).

Висновок

Заробітна плата є основною формою доходу громадян в РФ, крім того витрати на оплату праці - основна стаття в калькулюванні собівартості продукції. Тому в даний час дуже важливим є правильна організація оплати праці.

Від кадрової політики залежить дуже багато чого, в першу чергу наскільки раціонально використовується робоча сила і ефективність роботи підприємства. Кадри на підприємстві класифікуються на робітників, керівників, фахівців і службовців. Пріоритет слід віддавати керівникам. Дослідженнями і практикою встановлено, що ефективність роботи підприємства на 70 - 80% залежить від керівника підприємства.

З переходом підприємств на ринкові відносини вони отримали більшу самостійність у сфері оплати праці. Як показує аналіз, підприємства в цей період стали частіше застосовувати почасово-преміальну і бестарифную системи оплати праці, а також оплату праці за контрактом. Виявилися і негативні сторони в оплаті праці, зміст яких полягає в наступному:

- На деяких підприємствах став допускатися занадто великий розрив в оплаті праці між працівниками, які отримують мінімальну зарплату, керівником підприємства та його заступниками. Це співвідношення іноді досягає 1:15, 1:20 і більше, у ТОВ «Вега» воно сягає 1:6;

- На багатьох підприємствах, особливо великих і середніх, стали затримувати виплату зарплати і виробляти натуральну оплату, що пов'язані з загальними неплатежами і поганим фінансовим становищем цих підприємств.

На кожному підприємстві повинен розроблятися план по праці і зарплаті, мета якого полягає у вишукуванні резервів щодо поліпшення використання робочої сили і на цій основі підвищення продуктивності праці. При цьому план повинен бути розроблений так, щоб темпи зростання продуктивності праці випереджали темпи зростання заробітної плати.

Список літератури

 1. Податковий Кодекс Російської Федерації 2010

 2. «Про бухгалтерський облік». Закон РФ від 21.11.1996 р. № 129-ФЗ.

 3. План рахунків бухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльності організацій. Інструкція щодо його застосування. Наказ Мінфіну РФ від 31.10.2000 р. № 94н.

 4. Трудовий Кодекс Російської Федерації від 30.12.2001 № 197-ФЗ (прийнятий ГД ФС РФ 21.12.2001), (ред. від 25.11.2009).

 5. Федеральний закон Російської Федерації від 22 липня 2008 року № 121-ФЗ «Про внесення змін в окремі законодавчі акти Російської Федерації у зв'язку з удосконаленням здійснення повноважень Уряду Російської Федерації»

 6. Абрютина М.С., Грачов А.В. Аналіз фінансово-економічної діяльності підприємства: Навчально-практичний посібник. - 2-е вид. ісп. - М.: - Вид-во «Річ навіть і сервіс», 2000. - 256 с.

 7. Бакаєв О.С. Нормативне забезпечення бухгалтерського обліку. Аналіз і коментарі. Вид. 2-е, перероб. і доп. - М.: МЦФЕР, 2001. - 352 с.

 8. Бухгалтерський облік в організаціях. / Є.П. Козлова, Т.М. Бабченко, Є.М. Галаніна. - 2-вид., Перераб. і доп. - М.: Фінанси і статистика, 2001. -800 С.

 9. Бухгалтерський облік: Підручник / А.С. Бакаєв, П.С. Безруких, Н.Д. Врублевський. - 4-е вид., Перераб. і доп. - М.: Бухгалтерський облік, 2002. - 719 с.

 10. Вещунова Н.Л., Фоміна Н.Л. Бухгалтерський облік на підприємствах різних форм власності. - СПб.: Видавничий торговий дім «Гарда», 2000. - 640 с.

 11. Гатауллін Є.І. Оплата праці тимчасових працівників. / / Главбух. - 2002. - № 14. - С. 72-78

 12. Галяпіна Л.В. Довідник головного бухгалтера. - Ростов / Д. - ФЕНІКС, 2008. - 221 с.

 13. Зевальскій М.Г. Економіка і соціологія праці. - М.: Изд. «Палеотипів»: Вид. «Логос», 2001 - 208 с.

 14. Коваль Л.С. Бухгалтерський (фінансовий) облік: Навчально-методичний посібник. - М.: Галіос АРВ, 2003. - 464 с.

 15. Кондраков Н.П. Бухгалтерський облік: Учеб. посібник. - 4-е вид., Перераб. і доп. - М.: ИНФРА-М, 2002. - 640 с.

 16. Пошерстнік Н.В., Мейксін М.С. Заробітна ПДАТА в сучасних умовах. (8-е изд.) - СПб.: «Видавець. будинок Герда », 2002. - 720 с.

 17. Роїк Г.В. Трудовий Кодекс РФ: нові правила у сфері праці. / / Бухгалтерський облік. - 2002. - № 7. - С. 55-58.

 18. Сучасна економіка праці: Монографія / За ред. В.В. Куликова. - М.: ЗАТ «Финстатинформ», 2001. - 660 с.

 19. Тумасян Р.З. Бухгалтерський облік: Навчальний посібник. - М.: ТОВ «НІТАР АЛЬЯНС», 2003. - 799 с.

 20. Журнал «Головбух» № 2, 2010 р.

Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Бухгалтерія | Курсова
133.2кб. | скачати


Схожі роботи:
Порядок виплати заробітної плати правова охорона Утримання із заробітної плати та її розмір
Облік заробітної плати 2
Облік заробітної плати 5
Облік заробітної плати 2
Облік заробітної плати 2
Облік заробітної плати
Облік заробітної плати 3
Облік заробітної плати 4
Облік утримань із заробітної плати
© Усі права захищені
написати до нас