Облік дебіторської заборгованості

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

Облік дебіторської заборгованостіПідприємства, організації та інші юридичні особи незалежно від форм власності при формуванні і узагальненні у бухгалтерському обліку та звітності інформації про дебіторську заборгованість повинні керуватися нормами За додатку (стандарту) бухгалтерського обліку 10 "Дебіторська заборгованість" (далі - П (С) БО 10), затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 8 жовтня 1999 р. № 237, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 жовтня 1999 р. № 725/4018.
П (С) БО 10 визначає методологічні засади формування в бухгалтерському обліку і розкриття у фінансовій звітності інформації про дебіторську заборгованість.
Норми цього Положення застосовуються з урахуванням особливостей оцінки та розкриття інформації щодо дебіторської заборгованості, встановлених іншими положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку.
Слід зазначити, що норми П (С) БО 10 не поширюються на бюджетні установи.
ВИЗНАЧЕННЯ І КЛАСИФІКАЦІЯ ДЕБІТОРСЬКОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ
Відповідно до П (С) БО 10 дебіторська заборгованість - це сума заборгованості дебіторів підприємству на певну дату.
Під дебіторами слід розуміти юридичних і фізичних осіб, які внаслідок минулих подій заборгували підприємству певні суми грошових коштів, їх еквівалентів або інших активів.
З метою складання фінансової звітності дебіторська заборгованість класифікується за такими ознаками:

* Зв'язку з нормальним операційним циклом (нір мальний операційний цикл - проміжок часу між придбанням запасів для здійснення діяльності та отриманням коштів від реалізації виробленої з них продукції або товарів і послуг);
4 терміну погашення;
* Об'єктів, щодо яких виникли зобов'язання дебіторів;
4 своєчасності оплати боржником дебіторської заборгованості.
За першими двома ознаками виділяють довгострокову і поточну дебіторську заборгованість.
Довгострокова дебіторська заборгованість ність - сума дебіторської заборгованості, яка не виникає в ході нормального операційного ного циклу та буде погашена після 12 місяців з дати балансу.
Поточна дебіторська заборгованість - сума дебіторської заборгованості, яка віз никает у ході нормального операційного циклу або буде погашена протягом 12 місяців з дати балансу. Поточною дебіторською заборгованістю вважається також сума дебіторської заборгованості, яка триває понад один рік, але очікується, що вона буде погашена в ході нормального операційного циклу підприємства.
Якщо такі випадки мають місце, необхідно, щоб підприємство розкривало для кожного активу, який об'єднує суми, очікувані до отримання як до, так і після 12 місяців від дати балансу, суму, що підлягає отриманню після 12 місяців від дати балансу.
Дебіторська заборгованість по об'єктах там, за якими виникають зобов'язання дебіторів, класифікується як:
+ Дебіторська заборгованість, пов'язана з нормальною діяльністю підприємства з реалізації продукції, товарів, робіт, послуг;

+ Дебіторська заборгованість, яка не пов'язана з реалізацією продукції, товарів, робіт, послуг, а виникає внаслідок здійснення інших операцій.
Дебіторську заборгованість, пов'язану з реалізацією продукції, товарів, робіт, послуг, ділять на:
+ Дебіторську заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги;
4 векселя, отримані в забезпечення дебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботи, послуги.
Поточна дебіторська заборгованість, пов'язана з реалізацією продукції, товарів, робіт, послуг, представлена ​​в Балансі у складі оборотних активів окремими статтями зазначених різновидів.
Дебіторську заборгованість, яка не пов'язана з реалізацією продукції, робіт, послуг, складають:
Ф дебіторська заборгованість за виданими авансами;
4 дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом;
+ Дебіторська заборгованість за нарахованими доходами;
* Дебіторська заборгованість за внутрішніми розрахунками.
Зазначені види поточної дебіторської заборгованості (в тому числі поточної частини довгострокові

ної заборгованості), які не пов'язані з реалізацією продукції, товарів, робіт, послуг, відображаються в Балансі як окремі статті.
Довгострокова дебіторська заборгованість ність представлена:
4 заборгованістю за майно, передане у фінансову оренду;
4 заборгованістю, забезпеченої довгостроковими векселями;
* Іншої довгострокової заборгованістю. У залежності від своєчасності оплати дебіторську заборгованість ділять на:
* Дебіторську заборгованість, термін оплати якої не настав (нормальна);
4 дебіторську заборгованість, не сплачену в строк (прострочена);
Ф дебіторську заборгованість, по якій минув термін позовної давності (безнадійна).
Класифікацію дебіторської заборгованості представлено на рис. 1.
Для обліку дебіторської заборгованості Планом рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій, затвердженим Наказом Міністерства фінансів України від 30 листопада 1999 р. № 291, передбачено рахунки, наведені в табл. 1.
Таблиця 1

ВІДБИТТЯ ДЕБІТОРСЬКОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ НА РАХУНКАХ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ТА У БАЛАНСІ

Вид
Рахунок
Баланс (Активи)
заборгованості
Зміст
Клас
Синтетичний
Субрахунок
Розділ
Найменування статті
Рядок
1
2
3
4
5
6
7
8
Довгострокова дебіторська заборгованість
Сума дебіторської заборгованості, яка не виникає в ході нормального операційного циклу і буде погашена після 12 місяців з дати балансу
1 "Необоротні активи"
16 "Довгострокова дебіторська заборгованість"
161 "Заборгованість за і> гущество, передане у фінансову оренду" 162 "Довгострокові векселі одержані" 163 "Інша дебіторська заборгованість"
I "Необоротні активи"
"Довгострокова дебіторська заборгованість"
050
Поточна дебіторська заборгованість 1
Сума дебіторської заборгованості, яка виникає в ході нормального операційного циклу або буде погашена протягом 12 місяців з дати балансу
II "Оборотні активи"
150-210
Векселі отримані
Заборгованість покупців, замовників та інших дебіторів за відвантажену продукцію (товари), виконані роботи та надані послуги, які забезпечені векселями
3 "Кошти, розрахунки та інші активи"
34 "Короткострокові векселі одержані"
341 "Короткострокові векселі, одержані в національній валюті" 342 "Короткострокові векселі, отримані в іноземній валюті"
II "Оборотні активи"
"Векселі отримані"
150
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги 2
Заборгованість покупців або замовників за надані їм продукцію, товари, роботи або послуги
3 "Кошти, розрахунки та інші активи"
36 "Розрахунки з покупцями і замовниками"
38 "Резерв сумнівних боргів"
361 "Розрахунки з вітчизняними покупцями" 362 "Розрахунки з іноземними покупцями"
II "Оборотні активи"
II "Оборотні активи"
"Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги: чиста реалізаційна вартість первісна вартість"
"Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги: резерв сумнівних боргів"
160
161
162
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом
Дебіторська заборгованість фінансових і податкових органів, а також переплата за податками, зборами та іншими платежами до бюджету
6 "Поточні зобов'язання"
64 "Розрахунки по податках і платежах" 3
641 "Розрахунки за податками" 3 642 "Розрахунки за обов'язковими платежами" 3 643 "Податкові зобов'язання" 3 644 "Податковий кредит" 3
II "Оборотні активи"
"Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом"
170
Дебіторська заборгованість за виданими авансами
Сума авансів, наданих іншим підприємствам у рахунок наступних платежів
3 "Кошти, розрахунки та інші активи"
6 "Поточні зобов'язання"
37 "Розрахунки з різними дебіторами"
63 "Розрахунки з постачальниками і підрядниками" 3 68 "Розрахунки з іншими кредиторами" 3
371 "Розрахунки за виданими авансами"
631 "Розрахунки з вітчизняними постачальниками" 3 632 "Розрахунки з іноземними постачальниками" 685 "Розрахунки з іншими кредиторами" 3
II "Оборотні активи"
"Дебіторська заборгованість за виданими авансами"
180

Вид
Рахунок
Баланс (Активи)
заборгованості
Зміст
Клас
Синтетичний
Субрахунок
Розділ
Найменування статті
Рядок
1
2
3
4
5
6
7
8
Дебіторська заборгованість за нарахованими доходами
Сума нарахованих дивідендів, відсотків, роялті та інші, які підлягають надходженню
3''Кошти, розрахунки та інші активи "
37 "Розрахунки з різними дебіторами"
373 "Розрахунки за нарахованими доходами"
II "Оборотні активи"
"Дебіторська заборгованість за нарахованими доходами"
190
Дебіторська заборгованість але внутрішніх розрахунків
Заборгованість пов'язаних сторін та дебіторська заборгованість але внутрішньовідомчих розрахунків
6 "Поточні зобов'язання"
3''Кошти, розрахунки та інші активи "
68 "Розрахунки за іншими операціями" 3
682 "Внутрішні розрахунки" 3 683 "Внутрішньогосподарські розрахунки" 3
377 "Розрахунки з іншими дебіторами"
II "Оборотні активи"
"Дебіторська заборгованість із внутрішніх розрахунків"
200
Інша поточна дебіторська заборгованість
Заборгованість дебіторів, яка не включена до інших статей дебіторської заборгованості
3 "Кошти, розрахунки та інші активи"
37 "Розрахунки з іншими Дебі горами"
372 "Розрахунки з підзвітними особами" 374 "Розрахунки за претензіями" 375 "Розрахунки але відшкодування заподіяного збитку" 376 "Розрахунки за позиками членам кредитних спілок" 377 "Розрахунки з іншими дебіторами"
II "Оборотні активи"
"Інша поточна дебіторська заборгованість"
210
1 Розглядається за видами.
2 У підсумок балансу включається чиста реалізаційна вартість, яка визначається шляхом вирахування з дебіторської заборгованості резерву сумнівних боргів.
3 При наявності дебетового сальдо за рахунком.

Наведені субрахунка показані у взаємозв'язку зі статтями форми фінансової звітності - Балансу.
При відображенні дебіторської заборгованості на субрахунках бухгалтерського обліку слід враховувати, що перелік рахунків, наведений у Плані рахунків, не є вичерпним. При необхідності Міністерством фінансів за відповідним клопотанням підприємств щодо обліку специфічних операцій до Плану рахунків можуть бути введені нові синтетичні субрахунки.
Введення нових субрахунків підприємство може здійснювати самостійно, виходячи з потреб управління, контролю та аналізу дебіторської заборгованості із збереженням кодів (номерів) субрахунків Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств.
ВИЗНАННЯ ДЕБІТОРСЬКОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ
Визнання елемента звітності - це процес, який передбачає опис статті, визначення її грошової суми (оцінки), в якій елемент звітності буде відображено у відповідній формі фінансової звітності.
Відповідно до П (С) БО 10 дебіторська заборгованість визнається активом у випадку, якщо виконуються такі умови:

+ Існує ймовірність отримання підприємством майбутніх економічних вигод;
+ Сума дебіторської заборгованості може бути достовірно визначена.
Поточна дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги визнається активом одночасно з визнанням доходу від реалізації продукції, товарів, робіт і послуг за наявності всіх наведених умов:
4 покупцеві передані ризики і вигоди, пов'язані з правом власності на продукцію (товар, інший актив);
* Підприємство не здійснює надалі управління та контроль за реалізованою продукцією (товарами, іншими активами);
4 сума заборгованості може бути достовірно визначена;
4 існує впевненість, що в результаті операції відбудеться збільшення економічних вигод підприємства.
Оцінка моменту, на який підприємство передає покупцеві ризики і вигоди, пов'язані з правом власності на продукцію, товар, вимагає вивчення договору між підприємством і покупцем і обставин операції.
Договір поставки продукції (товару), укладений між підприємством і покупцем, визначає умови переходу ризиків загибелі або пошкодження продукції (товару) і вигод, пов'язаних з правом власності на підставі ІНКОТЕРМС (див.: Бухгалтерський облік і аудит. - 2000. - Кь 5. - С. 25-39).
Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Бухгалтерія | Стаття
68.8кб. | скачати


Схожі роботи:
Облік дебіторської заборгованості 2
Бухгалтерський облік дебіторської заборгованості
Облік дебіторської заборгованості 2 Теоретичні та
Бухгалтерський облік дебіторської і кредиторської заборгованості підприємства
Облік і аудит дебіторської заборгованості ТОО Корпорація Сайман
Облік і аналіз дебіторської заборгованості ТОО Авто Альянс
Бухгалтерський облік аналіз і аудит дебіторської та кредиторської заборгованості
Облік і аналіз дебіторської заборгованості ТОО Авто-Альянс
Синтетичний та аналітичний облік дебіторської заборгованості на ВАТ Стахановський вагонобудівний
© Усі права захищені
написати до нас