Облік грошових коштів на підприємстві

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Сиктивкарський державний університет

Фінансово-економічний факультет

Кафедра бухгалтерського обліку та аудиту

Звіт по виробничій практиці

студентки 438 групи 3 курсу

денного відділення спеціальності 060500

«Бухгалтерський облік, аналіз і аудит»

Паневи Н.В.

Сиктивкар 2009р.

Зміст

 1. Організаційна і виробнича структура підприємства

 2. Загальне ознайомлення з організацією бухгалтерського обліку

 3. Облік грошових коштів і розрахунків з їх застосуванням

3.1 Облік грошових коштів в касі

3.2 Облік грошових коштів на розрахунковому та валютному рахунках у банку

3.3 Розрахунки з підзвітними особами

3.4 Облік розрахунків з постачальниками і підрядниками

3.5 Облік розрахунків з покупцями і замовниками

3.6 Облік розрахунків з різними дебіторами і кредиторами, облік розрахунків по орендних зобов'язаннями

3.7 Облік розрахунків за бюджетними платежами

3.8 Облік розрахунків з позабюджетних платежів

 1. Порядок обліку оплати праці

4.1 Порядок обліку спискового складу працівників

4.2 Порядок обліку використання робочого часу

4.3 Первинні документи для обчислення заробітної плати

4.4 Розрахунок оплати праці, відпускних, допомоги по тимчасовій непрацездатності

4.5 Звід заробітної плати за напрямами витрат

4.6 Регістри обліку розрахунків з оплати праці

4.7 Облік депонованих сум

5. Облік виробничих запасів

6. Облік основних засобів

6 .1 Первинна документація з обліку надходження і вибуття основних засобів

6 .2 Порядок нарахування амортизації. Облікові регістри з обліку амортизації

6 .3 Документування і облік витрат на ремонт основних засобів

6 .4 Аналітичний облік ОЗ

7. Облік фінансових вкладень

8. Облік витрат на виробництво

Серпня .1 Калькулювання в системі управління собівартістю продукції в організації

Серпня .2 Облік витрат на виробництво та їх класифікація

9. Облік готової продукції і продажів

10. Облік фінансових результатів і використання прибутку

10. 1 Порядок формування фінансових результатів роботи підприємства за звичайними видами діяльності. Склад інших прибутків і збитків за попередній квартал (рік). Порядок відображення інших результатів в облікових регістрах

10.2 Облік поточного використання прибутку, авансових внесків податку на прибуток і т.д.

10.3 Порядок відображення в обліку остаточного розподілу прибутку підприємства

11. Склад квартальної та річної фінансової звітності

1. Організаційна і виробнича структура підприємства

Товариство з обмеженою відповідальністю «Росіяни автотракторні запчастини» створено відповідно до Цивільного кодексу Російської Федерації і Федеральним законом РФ «Про товариства з обмеженою відповідальністю». Товариство є комерційною організацією. Воно керується у своїй діяльності Конституцією РФ, федеральними законами, указами і розпорядженнями Президента Російської Федерації, постановами і розпорядженнями Уряду Російської Федерації, іншими нормативними правовими актами та статутом.

ТОВ «Російські автотракторні запчастини» - юридична особа, яка було зареєстровано 19 серпня 2002 року та поставлено на облік в податковому органі за місцем знаходження 21 серпня 2002р. (Додаток № 1). Воно розташоване за адресою: м. Сиктивкар, м. Човью, вул. Перша промислова, д. 17. ТОВ «Російські автотракторні запчастини» застосовує загальноприйняту систему оподаткування.

Метою діяльності Товариства є отримання прибутку.

Воно спеціалізується у сфері торгівлі з юридичними особами.

ТОВ «Російські автотракторні запчастини» реалізує запасні частини до автотранспортних засобів (КАМАЗам, МАЗам, тракторів і.т.д.).

Статут Товариства був затверджений засновниками Товариства Тімкин М.М. і Тімкин В.В. від 21 серпня 2002 року.

Статутний капітал Товариства становить 10 000 рублів. Частка кожного становить по 50% статутного капіталу.

Вищим органом є загальні збори Учасників Товариства. Вирішення питань, що відносяться до компетенції загальних зборів Учасників Товариства, приймається єдиним Учасником Товариства одноосібно і оформлюється письмово.

До виключної компетенції зборів Учасників Товариства відносяться:

 • визначення основних напрямів діяльності Товариства, а також ухвалення рішення про участь в асоціаціях та інших об'єднаннях комерційних організацій

 • зміна статуту, зміна розміру статутного капіталу

 • внесення змін до установчого договору товариства

 • затвердження річних звітів та річних бухгалтерських балансів

 • прийняття рішень про розподіл чистого прибутку

 • затвердження документів, що регулюють внутрішню діяльність Товариства

 • призначення аудиторської перевірки, затвердження аудитора і визначення розміру оплати його послуг

 • прийняття рішення про реорганізацію або ліквідацію Товариства

 • призначення ліквідаційної комісії і затвердження ліквідаційних балансів.

Керівництво поточною діяльністю товариства здійснюється виконавчим органом Товариства - директором Тімкин Наталією Миколаївною. Вона підзвітна загальним зборам Учасників Товариства.

Директор товариства:

 • без довіреності діє від імені Товариства, в тому числі представляє його інтереси і робить угоди

 • видає довіреності на право представництва від імені Товариства

 • видає накази про призначення на посади працівників Товариства, про їх переведення і звільнення, застосовує заходи заохочення і накладає дисциплінарні стягнення

 • здійснює інші повноваження, не віднесені до компетенції загальних зборів Учасників Товариства.

2. Загальне ознайомлення з організацією бухгалтерського обліку

Бухгалтерський облік у ТОВ «Російські автотракторні запчастини» сформований виходячи з діючих в Російській Федерації правил бухгалтерського обліку та звітності, зокрема ФЗ № 129 від 21.11.96 «Про бухгалтерський облік», Положення по бухгалтерському обліку «Облікова політика організацій» ПБУ 1 / 08 .

У ТОВ «Російські автотракторні запчастини» спискова чисельність осіб на 01 травня 2009р. становить три особи.

Рисунок 1 Схема підпорядкованості в ТОВ «Російські автотракторні запчастини»

У ТОВ «Російські автотракторні запчастини» застосовується журнально-ордерна форма бухгалтерського обліку. Реєстрами бухгалтерського обліку є журнали-ордери, допоміжні відомості, розроблювальні таблиці, головна книга.

ТОВ «Російські автотракторні запчастини» використовує універсальну систему «1С: Бухгалтерія 7.7». Вона може підтримувати різні системи та методології обліку.

У ТОВ «Російські автотракторні запчастини» також є розроблені керівником посадові інструкції для кожного працівника. Вони включають в себе наступні пункти: загальні положення, функціональні обов'язки, права, відповідальність, умови праці, право підпису.

Бухгалтерія підприємства забезпечує обробку документів, раціональне ведення записів в облікових регістрах, складання звітності. Структура залежить від обсягу та складності облікової роботи. У ТОВ «Російські автотракторні запчастини» виділяють такі структурні одиниці:

 • з обліку основних засобів, нематеріальних активів, матеріальних цінностей

 • з обліку розрахунків та витрат обігу

 • з обліку придбання та реалізації товарів

 • з обліку касових операцій і розрахунків з підзвітними особами

 • з обліку розрахунків з робітниками і службовцями

 • з обліку інших операцій і складання звітності.

На підставі наказу керівника щорічно формується облікова політика. Облікова політика призначена для цілей бухгалтерського обліку. Вона складена дуже коротко. У ній присутній обов'язковий мінімум: робочий план рахунків бухгалтерського обліку, що містить синтетичні та аналітичні рахунки, необхідні для бухгалтерського обліку; форми бухгалтерського обліку; організаційної форми бухгалтерського обліку; звітного періоду, правила документообігу і технології обробки облікової інформації та ін

3. Облік грошових коштів і розрахунків

3.1 Облік грошових коштів в касі

ТОВ «Російські автотракторні запчастини» для здійснення розрахунків готівкою грошовими коштами має касу і веде касову книгу. Касові операції покладені на менеджера, з яким було укладено договір про повну матеріальну відповідальність.

Для відображення надходження готівкових грошових коштів у касу підприємства використовується уніфікований первинний документ - прибутковий касовий ордер. 18 червня 2009р. був оформлений прибутковий касовий ордер № 102 на загальну суму, яка склала 3088 рублів (Додаток № 2). У ордері проставляється номер документа та дата оформлення ордера. У даному ордері, в графі «кореспондуючий рахунок, субрахунок», вказується кредитується в даній операції рахунок, тобто фіксується бухгалтерська проводка:

Дт. 50.1 Кт. 62.1 3088 = 00.

Нижче пишеться найменування юридичної особи, від якої отримано кошти: від ФГУП ОС-34 / 6 УФСІН Росії по Республіці Комі. У графі «підстава» вказується джерело готівкових грошей, пріходуемих в касу, тобто відбивається зміст фінансової операції: Реалізація (купівля-продаж).

При реалізації продукції використовується контрольно-касова машина. ККМ друкує на стрічці відривні чеки для покупців і фіксує їх у своїй пам'яті. Показання контрольних лічильників записуються в журналі «Відомості про показання лічильників контрольно-касових машин і виручці організації» за формою КМ-7. Таким чином, різниця між показниками лічильників на початок і кінець дня, яка повинна збігатися з показаннями секційних лічильників - підсумковий чек, є денний виручкою; оприбуткування її підтверджується прибутковим ордером в касовому звіті.

Видача готівки з каси підприємства проводиться за видатковими касовими ордерами. 19 червня 2009. був оформлений видатковий касовий ордер № 36 на суму 12025 рублів. (Додаток № 3).

Дт.70 Кт. 50.1 12 025 = 00.

У «Російських автотракторних запчастинах" банком, на підставі наданих документів, на 2009 рік був встановлений ліміт залишку каси в сумі 10 тисяч рублів (Додаток № 4).

Прибуткові витратні касові ордери реєструються в журналі реєстрації прибуткових та видаткових касових ордерів.

Усі надходження і видачі готівки підприємства враховують у касовій книзі, яка ведеться автоматизованим способом. Записи в касову книгу проводяться менеджером відразу ж після одержання або видачі грошей по кожному ордеру. У кінці робочого дня менеджер підраховує підсумки операцій за день: за 18 червня 2009р. залишок на початок дня був 2560 = 89, прихід склав - 4824 = 00, витрата - 0 руб., вивів залишок грошей в касі на кінець дня, який склав -7384 = 89. Далі передав бухгалтеру звіт касира з прибутковими та видатковими касовими документами (Додаток № 5), а другий примірник - вкладний аркуш касової книги (Додаток № 6) формує касову книгу.

На підставі звіту формується Журнал-ордер по рахунку 50.1 «Каса» (Додаток № 7), в якому вказуються документи, що підтверджують надходження або видачу грошових коштів з каси, початковий залишок, який на перше червня склав 345 = 89 руб. і залишок на кінець місяця - 2019 = 89.

Дебетовий оборот за рахунком 50 «Каса» формується в залежності від джерела надходження грошових коштів, це ми можемо побачити і при формуванні аналізу рахунку 50.1 (Додаток № 8):

Дт. 50 Кт. 51 - одержання готівки з банку 21000 = 00,

Дт. 50 Кт. 62 - надходження від покупців 7039 = 00,

Дт. 50 Кт. 75 - інші надходження 16 660 = 00.

У кредитовом обороті за рахунком 50.1 відображається витрачання грошей в кореспонденції з рахунками:

Дт. 70 Кт. 50 - виплата зарплати 28 025 = 00

Дт. 71 Кт. 50 - видача під звіт грошових коштів, сума яких склала 15000 = 00

Підсумки за графами "Сальдо на початок періоду», «Обороти за період», «Сальдо на кінець періоду» в розрізі кореспондуючих рахунків з облікового регістра переносяться в Оборотно-сальдову відомість (Додаток № 9). Так само всі дії по касі з розбивкою по датам, номерам документів, найменуванням операцій можна проаналізувати за карткою рахунку 50.1 (Додаток № 10).

На підставі наказу № 49 Мінфіну РФ від 13.06.1995 року інвентаризація фактичної наявності грошових коштів, що знаходяться у касі організації, проводиться не рідше 1 разу на місяць.

Останній раз вона проводилися 1 червня 2009 року. Керівником була призначена комісія з трьох чоловік. Комісія перевірила достовірність даних бухгалтерського обліку та фактичної наявності грошових коштів, що знаходяться в касі, шляхом повного перерахунку. Не були виявлені ні надлишки, ні нестачі. Результати інвентаризації були оформлені актом в двох примірниках і підписані усіма членами комісії. Один примірник акту був переданий бухгалтеру, другий - залишився у матеріально відповідальної особи.

Технологічна схема обробки інформації з обліку грошових коштів у касі наведено на Рис. 3.

Малюнок 3 Схема обробки інформації з обліку грошових коштів в касі.

СДО № 8617/018 23іюля 2009р. у ТОВ «Російські автотракторні запчастини» здійснювалась перевірка дотримання підприємством порядку роботи з готівкою, в ході якої відхилень виявлено не було. (Додаток № 11).

3.2 Облік грошових коштів на розрахунковому рахунку в банку

Облік грошових коштів на розрахунковому рахунку в «Росіяни автотракторні запчастини» ведеться відповідно до Федерального закону від 21 листопада 1996 року № 129-ФЗ «Про бухгалтерський облік», а також Положення по веденню бухгалтерського обліку і бухгалтерської звітності в РФ, затвердженим Наказом Мінфіну РФ від 29 липня 1998 року № 334 н і Положенням ЦБР від 03 жовтня 2002 року № 2-П «Про безготівкові розрахунки в РФ» у редакції від 02.05.2007г.

Облік грошових коштів на розрахунковому рахунку ведеться на рахунку 51 «Розрахункові рахунки», що відповідає порядку, встановленому Інструкцією про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльності організацій (затвердженої наказом Міністерства фінансів РФ від 31 жовтня 2000 р. № 94н).

«Росіяни автотракторні запчастини» 21 листопада 2002 відкрили розрахунковий рахунок в Комі ОСБ № 8617. Підставою для відкриття рахунку є укладення договору банківського рахунку та подання всіх документів, визначених законодавством Російської Федерації.

Відомості про рух грошових коштів на розрахунковому рахунку містяться у виписці з розрахункового рахунку. При обробці даного документа списання або вирахування грошових коштів з розрахункового рахунка відображається у виписці за дебетом, а надходження або внесок грошей на розрахунковий рахунок, а також початкові і кінцеві залишки - по кредиту.

«Росіяни автотракторні запчастини» щодня отримує виписку зі свого розрахункового рахунку, яку їй надає банк, разом з доданими до неї первинними документами (платіжні доручення, платіжні вимоги, ордери, тощо), виходячи зі змісту яких, провадяться записи по рахунках бухгалтерського обліку в регістрах, призначених для відображення руху грошових коштів. Виписка з розрахункового рахунку дає бухгалтеру достовірну інформацію про стан рахунку та рух коштів по ньому.

Списання грошових коштів з рахунку здійснюється банком на підставі розпорядження клієнта шляхом надання платіжних доручень, наприклад оплати податків наведена у Додатку 12.

За розрахункові операції за безготівковим перерахуванню банком було списано з рахунку «Росіяни автотракторні запчастини» 10 рублів у вигляді комісії (Додаток № 13). Така оплата оформляється Меморіальним ордером. Ця сума була віднесена на інші витрати організації.

Дт. 91.3 Кт 51 10 = 00.

14 липня «Росіяни автотракторні запчастини» передав до банку платіжне доручення для перерахування коштів за придбані товари у ТОВ ТК «БорАвтоСтекло» Платіжне доручення № 145 від 14 липня 2009р. (Додаток № 14).

Дт. 60.1 Кт. 51 40 000 = 00.

У ТОВ «Російські автотракторні запчастини» при роботі з банком використовують систему-Клієнт-банк, при якій відпадає потреба приносити платіжні доручення в банк. Виписки (Додаток № 15) та додатки до неї (Додаток № 13) (проведені платіжні доручення) ТОВ отримує в електронному вигляді з відміткою банку, де вказується: найменування та БИК банку, дата і час проведення даної операції та найменування програми, яка підтверджує вчинення розрахункових операцій. У виписці вказані вхідне сальдо, дебетові та кредитові обороти і вихідне сальдо.

Дані за місяць по розрахунковому рахунку на основі виписок переносяться в Журнал-ордер і відомість по рахунку 51 (Додаток № 16), в якому вказується документ, що підтверджує надходження або видачу грошових коштів, початковий залишок, який на 01 червня склав 8205 = 58. Надходження з дебетовим оборотом, списання з рахунку з кредитовим оборотом і кінцевий залишок, який на 30.06.09г. - 10339 = 62.

Дебетовий оборот за рахунком 51 «Розрахунковий рахунок» (256 786 руб.) Формується в залежності від джерела надходження грошових коштів:

Дт. 51 Кт. 62 - надходження від покупців 256 786 = 00.

Кредитовий оборот за рахунком 51 склав 254 651 = 96.

За кредитом відображається витрачання грошей в кореспонденції з рахунками:

Дт. 44 Кт. 51 - витрати на продаж 11 543 = 22

Дт. 50 Кт. 51 - каса 21000 = 2000

Дт. 60 Кт. 51 - оплата постачальнику 96539 = 65

Дт. 66 Кт. 51 - розрахунки за короткостроковими кредитами і позиками 66600 = 00

Дт. 68 Кт. 51 - платежі до бюджету 23000 = 00

Дт. 69 Кт. 51 - відрахування на соціальні потреби 14 тисяч = 00

Дт. 76 Кт. 51 - оплата грошових коштів різним кредиторам 17000 = 00

Дт. 91 Кт. 51 - інші доходи і витрати 4969 = 2009

Одночасно дані формуються в картці рахунку 51 (Додаток № 17). З програми 1С можна вивести аналіз рахунку (Додаток № 18), аналіз рахунку по контрагентах і.т.д., де можна побачити цікаву для нас інформацію.

Підсумки за графами "Сальдо на початок періоду», «Обороти за період», «Сальдо на кінець періоду» в розрізі кореспондуючих рахунків з облікового регістра переносяться в Оборотно-сальдову відомість (Додаток № 19).

Валютні операції організація не проводить, тому у неї немає валютного рахунку.

Технологічна схема обробки інформації з обліку грошових коштів на розрахунковому рахунку наведена на Рис. 4.

Малюнок 4. Схема обліку грошових коштів на розрахунковому рахунку в банку.

  1. Розрахунки з підзвітними особами

Облік розрахунків з підзвітними особами в «Росіяни автотракторні запчастини» веде на рахунку 71 «Розрахунки з підзвітними особами», що відповідає Інструкцією про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльності організацій (затвердженої наказом Міністерства фінансів РФ від 31 жовтня 2000 р. № 94н ).

Грошові кошти, на підставі заяви працівника, підписаного директором, видаються працівникам ТОВ через касу на різні цілі й потреби, як працівників, так і самої організації: витрати на відрядження, господарсько-операційні потреби, на придбання матеріалів, і т.д.

Видача готівки під звіт проводиться за умови повного звіту конкретної підзвітної особи за раніше виданим йому авансу. Передача виданих під звіт готівки однією особою іншому забороняється і не проводиться.

Кошти, видані під звіт на відрядження та інші витрати, мають строго цільове призначення.

Підзвітна особа після використання виданої суми повинен скласти авансовий звіт з доданням усіх документів і надати його бухгалтеру.

Видача грошових коштів під звіт оформляється проводкою Дт. 71 Кт. 50.

Для розрахунків з підзвітними особами «Росіяни автотракторні запчастини» застосовує уніфіковану форму N АТ-1 «Авансовий звіт», затвердженої Постановою Держкомстату Росії від 01.08.2001 № 55.

31 травня 2009р. до бухгалтерії ТОВ Тімкин М.М. представлений авансовий звіт (Додаток № 20) з додатком документів (Додаток № 21), що підтверджують зроблені витрати на придбання хоз.товаров на суму 148 = 50. В якості таких документів виступили касовий чек № 0005 на суму 133 = 50 і касовий чек № 0006 на суму 15 = 00 і прикладений до них товарний чек від ТОВ «Єлва». Ці документи були записані на зворотному боці форми, і там же зазначені суми витрат по них (Додаток № 20, графи 1 - 6).

Бухгалтером було перевірено цільове витрачання коштів, наявність виправдувальних документів, що підтверджують зроблені витрати, правильність їх оформлення і підрахунку сум, а також на зворотному боці форми були зазначені суми витрат, прийняті до обліку (Додаток № 20, графи 7 - 8), і рахунки ( субрахунки), які дебетуються на ці суми (Додаток № 20, графа 9).

Реквізити, пов'язані з іноземній валюті (рядок 1а лицьового боку форми і графи 6 і 8 зворотного боку форми), не були заповнені, так як вони заповнюються лише в разі видачі підзвітній особі грошових коштів в іноземній валюті відповідно до встановленого порядку, згідно з чинним законодавством Російської Федерації.

Перевірений авансовий звіт був затверджений керівником і прийнятий до обліку.

Дт.41.1 Кт. 71148 = 50.

Авансовий звіт підписується директором, головним бухгалтером.

Підзвітні суми враховуються в розрізі кожного працівника підприємства у відомості та журналі-ордері по рахунку 71 (Додаток № 22). Дані за місяць по рахунку 71 на основі авансових звітів і звітів касира переносяться у Журнал-ордер і відомість по рахунку 71, у якому вказуються співробітники, мають підзвітні суми на початок місяця, що становить початковий залишок, кореспондуючі рахунки по дебету і кредиту з оборотами і кінцевий залишок.

Дебетовий оборот за рахунком 71 «Розрахунки з підзвітними особами» формується за рахунок виданих з каси підзвітних сум:

Дт. 71 Кт. 50 - 22 000 = 00

Кредитовий оборот за рахунком 71 склав 148 = 50 руб.

По кожному співробітнику формується картка рахунку (Додаток № 23), аналіз в цілому за рахунком (Додаток № 24)

Підсумки за графами "Сальдо на початок періоду», «Обороти за період», «Сальдо на кінець періоду» в розрізі матеріальних відповідальних осіб з облікового регістра переносяться в Оборотно-сальдову відомість (Додаток № 25).

Технологічна схема обробки інформації з обліку розрахунків з підзвітними особами наведена на Рис. 5.

Малюнок 5 Схема обліку розрахунків з підзвітними особами

3.4 Облік розрахунків з постачальниками і підрядниками

У ТОВ «Російські автотракторні запчастини» для обліку розрахунків з постачальниками за надійшли матеріали, товари і для обліку розрахунків з ними за надані послуги використовують рахунок 60.

Облік розрахунків з постачальниками, підрядниками здійснюється за субрахунками і в аналітичному розрізі по організаціям на підставі укладених договорів. Облік здійснюється на підставі рахунків, товарно-транспортних накладних, що пред'являються постачальниками.

Підставою для прийняття на облік кредиторської заборгованості перед постачальниками і підрядниками у ТОВ «Російські автотракторні запчастини» є розрахункові документи (рахунки-фактури) та документи, що свідчать про факт звершення угоди (товарно-транспортні накладні, прибуткові ордери, приймальні акти, акти про виконання робіт і послуг та ін.)

При списанні заборгованості оформляються платіжні документи, при цьому дебетують 60 рахунок, а кредитують зазвичай 51 рахунок.

ТОВ «Російські автотракторні запчастини» має досить велику кількість постачальників. З кожним з них ТОВ «Російські автотракторні запчастини» укладає договори на певних умовах. Приклад укладеного одного з договорів з ТОВ ТК «БорАвтоСтекло» наведено у Додатку № 26.

За червень місяць 2009 року була проведена передоплата за послуги зв'язку червня в сумі 1000 = 00 ВАТ «Північно-західному Телекому»

Дт. 60 Кт. 51 1000 = 00

За червень місяць 2009 р. за надані послуги зв'язку ВАТ «Північно-Західний Телеком» виставив ТОВ «Російським автотракторним запчастинах» рахунок-фактуру № 1100010609101239 від 30.06.2009г. (Додаток № 27) та акт виконаних робіт (здачі-приймання послуг) за тим же номером (Додаток № 28) в якому зазначається виконання зобов'язань за договором на суму 731 = 01, в тому числі ПДВ 111 = 51.

Дт. 44 Кт. 60 619 = 50

Дт. 19 Кт. 60 111 = 51

Початкове сальдо на 1червня становило -510 = 52

Кінцеве сальдо на 30 червня стало: -779 = 51 (-510 = 52 + 1000 = 00 - 619 = 50 - 111 = 51).

Ці всі дії відображаються в журналі-ордері по рахунку 60.1

Постачальники виставляють «Російським автотракторним запчастинах» рахунки-фактури і товарні накладні. У товарній накладній зазначається номер документа, дата складання, найменування постачальника і покупця, найменування і короткий опис товару, кількість товару, ціна, загальна вартість відпускається товару, з урахуванням ПДВ. Накладна виписується у чотирьох примірниках, перший і другий з яких залишається у підприємства-постачальника (у бухгалтерії підприємства і на складі), а третій і четвертий передаються разом з товаром покупцю (у бухгалтерію підприємства-покупця і особі, яка відповідає за зберігання товару). Даний документ підписується матеріально-відповідальними особами, один з яких відпустив товар, а інший - прийняв, і завіряється печатками постачальника і покупця.

Рахунок-фактура виписується у двох примірниках. Перший залишається у постачальника товару, інший направляється покупцеві разом з товаром.

ТОВ «Російські автотракторні запчастини» знаходиться на загальноприйнятій системі оподаткування, тому воно веде журнал обліку отриманих рахунків-фактур і книгу покупок, призначену для реєстрації рахунків-фактур, виставлених продавцями.

Синтетичний і аналітичний облік розрахунків з постачальниками і підрядниками ведеться в Журналі-ордері та відомості по рахунку 60 (Додаток № 29). У ньому відображаються дані: початковий залишок кредитовий на 1 червня 2052581 = 93.

Дебетовий оборот склав 96 539 = 65

Дт. 60 Кт. 51 - оплата рахунків постачальників 96539 = 65

Кредитовий оборот дорівнює 16332 = 38

Дт. 19Кт. 60 - вхідний ПДВ 1 093 = 21

Дт. 44 Кт. 60 - надані послуги сторонніми організаціями 12370 = 08

Дт. 97 Кт. 60 - витрати майбутніх періодів 2869 = 2009

Кінцевий залишок кредитовий на 30 червня 1972374 = 66

Потім дані переносяться в Оборотно - сальдову відомість (Додаток № 30).

Технологічна схема обробки інформації з обліку розрахунків з постачальниками і підрядниками наведена на Рис. 6.

Малюнок 6. Схема обліку розрахунків з постачальниками і підрядниками.

3.5 Облік розрахунків з покупцями і замовниками

Для обліку розрахунків з покупцями і замовниками за відвантажені матеріали, товари призначений рахунок 62 «Розрахунки з покупцями і замовниками». Облік здійснюється за субрахунками в аналітичному розрізі по організаціям на підставі укладених договорів (Додаток № 31), аналогічно рахунку 60.

Розрахунки з покупцями і замовниками можуть бути як в грошовій, так і безготівковій формі.

Покупцям товарів «Росіяни автотракторні запчастини» виставляють рахунок-фактуру з товарною накладною.

18.06.2009г. ФГУП ОС-34 / 6 УФСІН Росії по республіці Комі були реалізовані запчастини на суму 3088 = 00. ТОВ «Російські автотракторні запчастини» на цю суму склали рахунок - фактуру № 247 від 18.06.2009г. (Додаток № 32) та видаткову накладну (Додаток № 33).

По кожному покупцеві або замовникові формується картка рахунку (Додаток № 34), формується аналіз по рахунку в цілому (Додаток № 35)

Синтетичний і аналітичний облік розрахунків з покупцями і замовниками ведеться в Журналі-ордері та відомості по рахунку 62. У ньому відображаються дані: початковий залишок,

дебетовий оборот, кредитовий оборот, кінцевий залишок

Потім дані переносяться в Оборотно-сальдову відомість (Додаток № 36).

Доходи від реалізації ТМЦ є доходами за звичайними видами діяльності (п. 5 Положення з бухгалтерського обліку «Витрати організації» ПБУ 10/99).

При визнанні в бухгалтерському обліку сума виручки від продажу продукції відображається по кредиту рахунку 90.1 "Дохід", і дебетом рахунку 62 «Розрахунки з покупцями і замовниками».

Дт. 62 Кт. 90.1

Одночасно собівартість проданої продукції списується з рахунку 41 «Товари» у дебет рахунку 90.2 "Собівартість продажів».

Дт. 90.2 Кт. 41

Технологічна схема обробки інформації з обліку розрахунків з покупцями і замовниками наведена на Рис. 7.

Малюнок 7 Схема обліку розрахунків з покупцями і замовниками

3.6 Облік розрахунків з різними дебіторами і кредиторами, облік розрахунків по орендних зобов'язаннями

Облік розрахунків з різними дебіторами і кредиторами повинен обліковується на рахунку 76, але в ТОВ «Російські автотракторні запчастини» цей облік ведеться на рахунках 60 «Розрахунки з постачальниками і підрядчиками» і 62 «Розрахунки з покупцями і замовниками».

Орендних зобов'язань у ТОВ «Російські автотракторні запчастини» немає, тому що вони нічого не орендують і не здають в оренду.

3.7 Облік розрахунків за бюджетними платежами

Всі підприємства незалежно від форм власності та виду діяльності беруть участь у поповненні державного бюджету шляхом сплати податків.

Рахунок 68 «Розрахунки по податках і зборах» - пасивний. На кредиті рахунка відображається нарахування належних сум платежів до бюджету, а за дебетом - погашення заборгованості (шляхом оплати платежів). У складі рахунку 68 в організації відкриває кілька субрахунків, наприклад 68.1. - Розрахунки з податку на доходи з фізичних осіб, 68.11. - Розрахунки по єдиному соціальному податку й т.д.

Із заробітної плати працівників утримується податок на доходи фізичних осіб. Об'єкт оподаткування - сукупний дохід, отриманий у грошовій формі. База оподаткування - сукупний дохід за мінусом стандартних, соціальних, майнових і професійних відрахувань. Ставка податку дорівнює 13% від оподатковуваного сукупного доходу.

Нарахування податку відображається кореспонденцією рахунків: Дт. 70 Кт. 68. Сплата податку здійснюється через розрахунковий рахунок: Дт. 68 Кт. 51, на основі платіжних доручень. Щорічно організація ТОВ «Російські автотракторні запчастини» надає в податкову інспекцію Реєстру відомостей про доходи фізичних осіб, в якому містяться дані: загальна сума доходу співробітника, загальна сума податку обчислена, загальна сума податку утримана. Реєстр складається на основі довідок 2 - ПДФО про доходи (Додаток № 37).

Дані з ПДФО на основі виписок з банку переносяться в Журнал-ордер і відомість по рахунку 68 (Додаток № 38), в якому вказується, найменування платежу, початковий залишок по кредиту 8020 = 59,

дебетовий оборот 9000 = 00,

Дт. 68 Кт. 51 9000 = 00 - перерахування податку;

кредитовий оборот 5388 = 00

Дт. 70 Кт. 68 5388 = 00 - нарахування податку

кінцевий залишок 4408 = 59 відображається нарахування податку.

Потім дані переносяться в Аналіз рахунка 68.1. (Додаток № 39) та оборотно-сальдову відомість (Додаток № 40).

Податкова декларація по єдиному соціальному податку складається по закінченні року. За кожний квартал складається розрахунок авансових платежів по єдиному соціальному податку з наростаючим підсумком (Додаток № 41).

При розрахунку податку враховуються суму отриманих доходів, які за перше півріччя 2009 року склали 301 715 = 00. Потім знаходять суму нарахованих податків, відповідно до Податкового Кодексу, шляхом множення податкової бази на% (ФБПФ-20%, ФСС-2, 9%, ТФОМС-2%, ФФОМС-1, 1%).

Нарахування податку відображається проводкою: Дт. 44 Кт. 68,

а перерахування: Дт. 68 Кт. 51.

Технологічна схема обробки інформації з обліку розрахунків по бюджетних платежах наведена на Рис. 8.

Малюнок 8 Схема обліку розрахунків по бюджетних платежах.

3.8 Облік розрахунків з позабюджетних платежів

Облік розрахунків за податками ведуть на основному розрахунковому пасивному рахунку 69 «Розрахунки по соціальному страхуванню і забезпечення». За кредитом рахунка відображається нарахування податку (збільшення кредиторської заборгованості), за дебетом - нарахування допомог працівникам та перерахування належних сум органам соціального захисту (зменшення кредиторської заборгованості).

У складі рахунка 69 відкриваються субрахунки:

69.1. - Соціальне страхування.

69.11. - Страхові внески на обов'язкове страхування від нещасних випадків і професійних захворювань (0,2%).

69.21. - Страхові внески на обов'язкове пенсійне страхування, спрямовані на виплату страхової частини трудової пенсії.

69.22. - Страхові внески на обов'язкове пенсійне страхування, спрямовані на виплату накопичувальної частини трудової пенсії.

Для розрахунків суми внесків на обов'язкове пенсійне страхування на кожного співробітника оформляється індивідуальна картка обліку сум нарахованих виплат та інших винагород, сум нарахованого єдиного соціального податку, страхових внесків на обов'язкове пенсійне страхування (податкового вирахування) за кожний рік, передбачена податковим кодексом РФ (Додаток № 42 ).

Щомісяця організація формує облікові регістри за рахунком 69 по субрахунках: картка рахунку 69, аналіз рахунку 69.1 (Додаток № 43), Журнал-ордер і відомість по счету69.1 (Додаток № 44).

У Картку рахунки включаються всі проводки з даним рахунком:

Дт. 69.11. Кт. 51 - перераховані грошові кошти з розрахункового рахунку в Фонд соціального страхування у частині страхових внесків на обов'язкове страхування від нещасних випадків і професійних захворювань,

Дт. 44 Кт. 69.21. - Нарахований податок від суми нарахованої зарплати на фінансування страхової частини трудової пенсії,

Дт. 97.1. Кт. 69.22. - Нарахований податок від суми нарахованої зарплати на фінансування накопичувальної частини трудової пенсії,

Дт. 69.1. Кт. 70 - нарахована допомога з тимчасової непрацездатності за рахунок коштів Фонду соціального страхування,

Дт. 99 Кт. 69.22. - Нараховані пені за несвоєчасне внесок платежів до Пенсійного фонду, але в ТОВ «Російських автотракторних запчастинах» пені не нараховуються через своєчасної сплати податків.

Крім того, у картці рахунку показуються залишки на початок і кінець періоду, обороти за період (дебетовий і кредитовий) і поточне сальдо.

Обчислені внески податку перераховуються підприємством один раз на місяць з розрахункового рахунку платіжними дорученнями.

Щоквартально, не пізніше 15 числа місяця наступного за звітним, організація 000 «Росіяни автотракторні запчастини» надає ФСС розрахункову відомість (Додаток № 45) про внески нарахованих та перерахованих до ФСС у частині сплати внесків на страхування від нещасних випадків і професійних захворювань.

Щоквартально не пізніше 20 числа місяця, наступного за звітним, організація надає в податкові органи та в управління (відділення пенсійного фонду) розрахунок авансових платежів із страхових износам на обов'язкове пенсійне страхування для осіб, які виробляють виплати фізичним особам і розрахунок авансових платежів по єдиному соціальному податку для платників податків, які виробляють виплати фізичним особам.

Щорічно не пізніше 28 лютого наступного за звітним роком організація надає до Пенсійного фонду індивідуальні відомості про нараховані та перераховані внески на обов'язкове страхування з формування трудової пенсії.

Щорічно не пізніше 31 березня наступного за звітним роком організація надає в податкові органи та до Пенсійного фонду декларацію по страхових внесках на обов'язкове пенсійне страхування.

Технологічна схема обробки інформації з обліку розрахунків з позабюджетних платежів наведена на Рис. 9.

Малюнок 8 Схема обліку розрахунків з позабюджетних платежів

4. Порядок обліку оплати праці

4.1 Порядок обліку спискового складу працівників

Облік оплати праці в ТОВ ведеться на рахунку 70. Середньооблікова чисельність працівників дорівнює обліковій чисельності і становить 3 людини.

Облік розрахунків з працівниками даного підприємства ведеться за допомогою програмного продукту: «1С, версія 7.7».

ТОВ «Російські автотракторні запчастини» через маленьку чисельності, функції відділу кадрів (прийом, переклад і звільнення, надання відпусток) веде директор.

Прийом на роботу проводиться на підставі особистої заяви працівника, після чого укладається трудовий договір у письмовій формі з умовами праці і видається наказ про прийом на роботу.

Відпустка працівникові надається відповідно до ТК РФ і згідно особистої заяви працівника і оформляється наказом.

Звільнення працівника проводиться відповідно до вимог Трудового Кодексу Російської Федерації.

  1. Порядок обліку використання робочого часу

Облік робочого часу ведеться в табелі обліку використання робочого часу (ф. № Т-13). Дані, представлені в ньому, наводяться в розрізі кожного працівника, в годинах по кожному дню вказується явка і неявка працівника з проміжними підсумками за першу і другу половину місяця. Мета - скоригувати суму авансу і остаточну суму при наявності неявки працівника в окремі дні місяця. Загальні дані за місяць, крім того, наведені в днях і годинах. Неявки вказуються як за кількістю днів, так і їх причин.

4.3 Первинні документи для обчислення заробітної плати

Основними первинними документами по прийому, звільненню працівників підприємства, а також про надання їм відпусток є Наказ керівника.

 • Наказ про прийом працівника на роботу (ф. № Т-1). У ньому вказується П.І.Б. працівника, посада (спеціальність, професія), умови прийому на роботу, характер роботи, тарифна ставка (оклад), надбавка, випробувальний термін. Підписаний керівником організації наказ оголошується працівнику під розпис. На підставі наказу директором вноситься запис у трудову книжку, і заповнюються відповідні відомості в особистій картці, а бухгалтером відкривається особовий рахунок працівника.

 • Наказ про припинення трудового договору з працівником (ф. № Т-8). У рядку «Підстава припинення (розірвання) трудового договору (звільнення) робиться запис у точній відповідності з формулюванням чинного законодавства з посиланням на відповідну статтю. У рядку «документ, номер, дата» робиться посилання на документ, на підставі якого робиться наказ і припиняється дія трудового договору із зазначенням його дати і номера (заява працівника, службова записка, медичний висновок і ін)

 • Наказ про надання відпустки працівнику (ф. № Т-6). На підставі наказу робляться відмітки в особовій картці, особовому рахунку і проводиться розрахунок зарплати, належної на відпустку. У наказі вказується число календарних днів відпустки.

 • Записка-розрахунок при припиненні трудового договору (ф. № Т-61). Застосовується для обліку і розрахунку зарплати та інших виплат працівникові при припиненні дії трудового договору. При розрахунку середнього заробітку для виплати компенсації за невикористану відпустку, а також утримання за використаний авансом відпустку в графі З показується загальна сума виплат, нарахованих працівнику за розрахунковий період. У графах 4,5 вказується кількість календарних (робочих) днів, годин, що припадають на відпрацьований час у розрахунковому періоді. Графа «Кількість годин розрахункового періоду» заповнюється при розрахунку виплати компенсації за невикористану відпустку працівникові, якому встановлено підсумований облік робочого часу.

4.4 Розрахунок оплати праці, відпускних, допомоги по тимчасовій непрацездатності

При розрахунку заробітної плати одному працівнику за основу береться сума окладу (виходячи з кількості відпрацьованих днів), до якої додаються спочатку оплата за вислугу років, преміальні та ін стимулюючі надбавки, до отриманої суми додають районні та північні коефіцієнти.

Братінков Е.А. має місячний оклад 5000 = 00 + районний коефіцієнт 1000 = 00 + північна надбавка 2500 = 00. Сума за повний місяць складає 8500 = 00. А так як за червень місяць він відпрацював 14 днів і пішов у відпустку, то оклад становив 3333 = 33 (5000 = 00: 21 робочий день у червні х на 14 відпрацьованих днів) + районний коефіцієнт 666 = 67 + північна надбавка 1666 = 67. Сума за червень місяць склала 5666 = 67 (без урахування відпускних).

Далі з цієї суми утримується ПДФО. На кожного співробітника щомісячно бухгалтер веде податкову картку, в якій проводиться розрахунок суми ПДФО, що підлягає утриманню. Наприклад, податкова картка Братінкову Е.А. знаходиться у Додатку № 46. За січень дохід дорівнює 8500 рублів, за лютий - 8500 рублів, за березень - 8500 рублів, за квітень - 8500 рублів, за травень - 8500 рублів, за червень - 5666,67. ПДФО за червень визначається наростаючим підсумком з початку календарного року. У січні Братінков Е.А. мав право на стандартний вирахування в розмірі 400 рублів і 1000 рублів на дитину. У січні податок обчислений склав 923 = 00 ((8500-400-1000) * 0,13), в лютому - 923 = 00, у березні - 923 = 00, у квітні - 923 = 00, у травні 975 = 00. У червні сукупний дохід склав 9718,13 рублів, а ПДФО - 1133 рубля ((9718,13-1000) * 0,13).

Дт 70 Кт 68.1 1 133 рубля.

Розрахунок оплати за відпустку. Розглянемо розрахунок відпускних у Братінкова Е.А.. Спочатку визначається середньоденний заробіток шляхом ділення нарахованої зарплати за період з 01.06.2008 по 31.05.2009 (98 226 = 54) на кількість календарних днів у розрахунковому періоді, відповідних відпрацьованому часу (10міс х 29.4 + 29,4 / 31 х 20 + 29,4 / 30 х 27 == 339,43) тобто (98226,54 / 339,43 = 289,39 рублів). «Росіяни автотракторні запчастини» не створює резерву з виплати відпускних, тому сума відпускних розподіляється між витратами поточного і майбутнього періодів.

Дт 44 Кт 70 2893,9 рублів (10 днів × 289,39 руб.) - Нараховані відпускні за дні відпустки, що припадають на червень.

Дт 97 Кт 70 1157,56 рублів (4 днів × 289,39 руб.) - Нараховані відпускні за дні відпустки, що припадають на липень.

Розрахунок допомоги з тимчасової непрацездатності розглянемо на прикладі менеджера БратінковаЕ.А. Він не працював період з 21.10.2008г. по 03.11.2008г. Для розрахунку суми допомоги визначається сума середньоденного заробітку. Цей показник розраховується як відношення суми оплати праці, нарахованої в розрахунковому періоді, до календарних днях у розрахунковому періоді (102000/322 = 316,77). Всього непрацездатних днів - 13. Усього сума допомоги - 316,77 × 13 = 4118,01.

316,77 × 11 = 3484,47 рублів - нарахована допомога за рахунок коштів ФСС.

Дт 69 Кт 70 3484 = 47

316,77 × 2 = 633.54 рублів - нараховано за рахунок коштів роботодавця.

Дт 44 Кт 70 633 = 54

4.5 Звід заробітної плати за напрямами витрат

В кінці кожного місяця складається Звід нарахувань і утримань, який включає в себе чотири розділи:

1 - Нараховано (оплата по окладу, оплата по табелю, відпустку черговий, щомісячна премія, районний коефіцієнт, північна надбавка і т. д.).

2 - Утримано (ПДФО, утримання за виконавчим листом).

3 - Виплачено (аванс, відпускні, додаткова премія, донарахування і т.д.)

В кінці Зводу вказується сума боргу за підприємством на початок і на кінець місяця, сума боргу за працівниками на початок і на кінець місяця.

Також в кінці місяця складається Звід проводок

Для кожної кореспонденції рахунків, для якої у вказаному періоді були виконані будь-які проводки, в списку зведених проводок виводяться коди і найменування рахунків і підсумкові суми кореспонденцій між ними.

Дані з зведеної відомості і зводу проводок переносяться у Журнал-ордер і відомість по рахунку 70, який формується на основі платіжних відомостей і видаткових ордерів і включає дані: початковий залишок кредитовий, дебетовий оборот, що складається з виданої зарплати з каси: Дт. 70 Кт. 50 28025 = 00., Утриманого ПДФО із зарплати: Дт. 70 Кт. 68 5388 = 00., Утримання по дебіторам і кредиторам: Дт. 70 Кт. 76 17000 = 00; кредитовий оборот 44446 = 70 сформований за рахунок нарахування зарплати співробітникам: Дт. 44 Кт. 70 44446 = 70.

Потім дані переносяться в оборотно-сальдову відомість.

4.6 Регістри обліку розрахунків з оплати праці

Для ведення аналітичного обліку розрахунків з персоналом з оплати праці та податків формуються такі регістри обліку:

- Розрахункові листки на кожного працівника з розшифровкою нарахувань та утримань;

- Зведення залишків по заробітній платі з вказівку початкового і кінцевого сальдо за місяць по кожному працівнику;

- Відомість по ЕСН і ПФ за місяць;

- Відомість до ПФ за віковими групами по кожному працівнику

Інші склепіння, відомості і розшифровки створюються для аналізу в міру потреби.

4.7 Облік депонованих сум

Облік депонованих сум у філії ТОВ «Російські автотракторні запчастини» не ведеться, у зв'язку з відсутністю не виданої заробітної плати.

Технологічна схема з обробки інформації про прийом, переведення і звільнення працівника наведена на Рис. 9.

Малюнок 9 Схема з обробки інформації про прийом, переведення і звільнення працівника

5. Облік виробничих запасів

ТОВ «Російські автотракторні запчастини» не використовують термін виробничих запасів. Під ним вони розуміють товарно-матеріальні цінності, які вважаються активами і призначені для подальшого продажу.

У ТОВ «Російські автотракторні запчастини» реалізовані всі необхідні функції з обліку руху ТМЦ на складі:

 1. Прийом ТМЦ на склад

 2. Відпустка ТМЦ зі складу

 3. Інвентаризація ТМЦ

 4. Звітність

Документ, виписаний менеджером на своєму робочому місці, після збереження відразу ж стає доступним для подальшої роботи бухгалтеру.

Всі отримані від сторонніх організацій матеріальні цінності, як правило, спочатку здаються на склад, а вже потім передаються для продажу.

Прийом ТМЦ на склад оформляється:

 1. Прибутковим ордером (ф. № М-4) використовується для оформлення обліку запасів, що надійшли на склад організації від постачальників. Бланки прибуткових ордерів вручаються матеріально відповідальної особи у пронумерованому вигляді. Вони складаються в одному примірнику фактично прийняте кількість цінностей в день їх надходження. Основними реквізитами є: дата складання, код операції, склад, найменування та код постачальника, номер платіжного документа, найменування і номенклатурний номер матеріальних цінностей, код і найменування одиниці виміру, кількість, ціна, сума без урахування ПДВ та з урахуванням ПДВ та ін

 2. Акт про приймання цінностей (ф. № М-7) потрібний для оформлення приймання матеріальних цінностей запасів у тих випадках, коли є кількісні та якісні розбіжності з даними супровідних документів постачальника. Акт складається також при прийманні запасів, що надійшли без документів. Акт заповнюється у двох примірниках з обов'язковою участю матеріально відповідальної особи і представника постачальника. Обидва примірники акта з доданими первинними документами (товарно-транспортними накладними тощо) передається в бухгалтерію організації для прийняття на облік матеріальних цінностей для направлення претензійного листа постачальнику.

ТОВ використовує сортовий спосіб зберігання ТМЦ, тобто ресурси одного виду, сорту та найменування зберігаються в одному і тому ж місці незалежно від часу їх надходження. При надходженні кожного виду цінностей на них оформляється картка складського обліку, проте в ньому не відображається ціна, тому що вартість кожної партії відрізняється, але не залежно від цього інформація фіксується в жодній карті.

У карті на підставі видаткових накладних, рахунок - фактур і інших документів відображаються в кількісному вираженні прихід або витрата, а після закінчення робочого дня менеджер виводить по кожній матеріальної цінності залишок.

Відпустка ТМЦ зі складу в ТОВ оформляється:

 1. Вимогою-накладної (ф. № М-11) використовується для обліку руху матеріально-виробничих запасів в самій організації. Заповнюється у двох примірниках матеріально відповідальною особою складу, що здає цінності. Перший примірник призначений для списання цінностей, другий - для оприбуткування цінностей приймаючою стороною. Для списання ТМЦ для потреб самого ТОВ складається АКТ на списання матеріалів (Додаток № 47).

 2. Накладної на відпуск матеріалів на сторону (ф. № М-15) необхідної для обліку відпуску підрозділам підприємства, розташованим на іншій території, або стороннім організаціям. Накладну виписують у двох примірниках на підставі договорів, нарядів і пред'явлення одержувачем довіреності на одержання вантажу. Перший примірник передають менеджеру в якості підстави для відпуску запасів, другий - одержувачу. При відпуску матеріальних цінностей на місці, тобто самовивозом, накладну, підписану одержувачем, менеджер передає в бухгалтерію для виписки платіжних документів, якщо матеріальні цінності були відпущені з подальшою оплатою.

 3. Картка обліку матеріалів (ф. № М-17) служить для обліку руху запасів на складі по кожному номенклатурному номеру, виду, сорту, розміру. Картки є документами суворої звітності і видаються менеджеру під розписку. Матеріально відповідальна особа (комірник, завідуючий складом) виробляє записи в картках на основі первинних прибутково-видаткових документів в день здійснення операцій в натуральному вираженні.

Для забезпечення збереження матеріальних цінностей в організаціях не рідше одного разу на рік проводиться інвентаризація. Складені при перевірці інвентаризаційні описи типової форми підписуються членами комісії. Матеріально відповідальна особа підтверджує правильність складання документа і дає розписку про те, що перевірка проведена в його присутності і претензій до комісії немає.

Регулювання результатів інвентаризації визначено ст. 12 Федерального закону «Про бухгалтерський облік», Положенням ведення бухгалтерського обліку та бухгалтерської звітності та іншими нормативними документами.

Дані по руху ТМЦ за місяць на основі накладних, рахунків-фактур переносяться у Журнал-ордер і відомість по рахунку 41 (Додаток № 48), в якому вказується дата операції, документ, що підтверджує надходження або видачу ТМЦ, початковий залишок, який на 01 червня склав 3194737 = 93. Надходження з дебетовим оборотом, списання - кредитовий оборот-47170 = 14 і кінцевий залишок, який на 30.06.09г. 3147567 = 79.

Потім дані переносяться в Оборотно-сальдову відомість (Додаток № 49).

Малюнок 10 Схема документообігу ТМЦ.

6. Облік основних засобів

6.1 Первинна документація з обліку надходження і вибуття основних засобів

Бухгалтерський облік основних засобів здійснюється відповідно до Положення з бухгалтерського обліку «Облік основних засобів» (ПБУ 6 / 01), затвердженим наказом Мінфіну РФ від 30.03.2001 № 26н та Наказом МФ РФ від 13.10.2003г. № 91н "Про затвердження методичних вказівок з бухгалтерського обліку основних засобів».

Облік основних засобів у бухгалтерському обліку організації ведеться на рахунку 01 «Основні засоби», що відповідає порядку, встановленому Інструкцією про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльності організацій.

До основних засобів відносяться: будівлі, споруди, меблі, орг. техніка, вимірювальні та регулюючі прилади, обчислювальна техніка, транспортні засоби і т.д.

Основні засоби приймаються до бухгалтерського обліку за первісною вартістю (за фактичними витратами на придбання, включаючи у вартість ПДВ). За безоплатно отриманим основним засобам первісною вартістю вважається ринкова вартість на дату їх прийняття до бухгалтерського обліку.

Вступники кошти приймає керівник організації, який складає акт про прийом-передачі основних засобів ф. № ОЗ-1 на кожен об'єкт окремо. В акті вказують: найменування, рік випуску, характеристику об'єкта, початкову вартість, інвентарний номер, місце використання. При цьому має бути заповнено стільки екземплярів, скільки сторін.

При надходженні об'єкта основних засобів йому присвоюється інвентарний номер і заводиться інвентарна картка (Додаток № 50).

Внутрішнє переміщення об'єктів основних засобів, а також їх передачу зі складу в експлуатацію оформляють бухгалтерською довідкою, а також накладної на внутрішнє переміщення основних засобів ф. № ОС-2 містить повне ім'я та посади здавальника і одержувача, підстава для переміщення об'єкта, назва та інвентарний номер, характеристику технічного стану об'єкта, підписи.

Приймання закінчених робіт з добудови і дообладнання об'єкта, що виробляються в порядку капітальних вкладень, оформляють актом про прийняття-здачі відремонтованих, реконструйованих, модернізованих об'єктів основних засобів ф. № ОС-3. В акті відзначають зміну в технічній характеристиці та початкової вартості об'єкта, яка сталася за його реконструкції. Акт здають бухгалтеру, який перевіряє відповідні записи в інвентарній картці.

Вибуття основних засобів, крім автотранспортних, оформляють актом про списання об'єкта основних засобів ф. № ОС-4, в якому вказують: технічний стан та причину ліквідації, первісну вартість і суму зносу, витрати на ліквідацію, вартість матеріальних цінностей, отриманих від ліквідації об'єкта (металобрухт тощо), результат по ліквідації.

На підставі цього акта бухгалтер робить позначку в інвентарних картках про вибуття ОС.

Акт складають у 2-х примірниках. Перший передається бухгалтеру, а другий залишається у особи, відповідальної за збереження майна. На його підставі здають на склад або продають матеріальні цінності, які залишилися після того, як ОС ліквідували. При продажу основних засобів складається акт приймання-передачі основних засобів № ОЗ-1, в якому вказується сума нарахованої амортизації, за період використання, залишкова вартість, вартість придбання (договірна вартість).

6.2 Порядок нарахування амортизації. Облікові регістри з обліку амортизації

Вартість об'єктів ОЗ погашається за допомогою нарахування на них амортизації.

У ТОВ «Російські автотракторні запчастини" нарахування амортизації по всіх об'єктах основних засобів проводиться лінійним способом, виходячи з первісної або поточної вартості об'єкта основних засобів і норми амортизації, обчисленої виходячи з терміну корисного використання цього об'єкта.

Нарахування амортизаційних відрахувань по об'єкту ОС починається з 1-го числа місяця, наступного за місяцем прийняття його до обліку.

Амортизація нараховується до повного погашення вартості об'єкта або списання цього об'єкта з обліку і не припиняється протягом терміну його корисного використання.

Організація самостійно визначає строк корисного використання об'єкта.

Нарахування амортизації відображається у бухгалтерському обліку ТОВ за кредитом рахунку 02, окремо по кожному об'єкту в ручну (Пріложеніе51). При цьому формується зведена відомість амортизаційних відрахувань за місяць, складається журнал-ордер по рахунку 02.1 (Додаток № 52) і оборотно-сальдова відомість (Додаток № 53), так само ми можемо сформувати аналіз рахунку 02.1 (Додаток № 54), і звірити всі наші дії.

П.3 ст.258 НК РФ встановлює 10 амортизаційних груп. На їх підставі встановлюється певний діапазон строків. Склад кожної амортизаційної групи визначено у Класифікаторі ОС.

Так як в ТОВ «Російські автотракторні запчастини" бухгалтерський облік напівавтоматизованих, то нарахування амортизації проводиться останнім числом кожного місяця шляхом внесення сум амортизації в регламентуючі документи. А також вручну заповнюються інвентарні картки.

Типові проводки з нарахування амортизації наступні:

Дт. 44 Кт. 02.1 - нарахована амортизація об'єктів ОЗ.

Дт. 02.1 Кт. 01.2 - списана амортизація ОЗ.

У звіті за основними засобами можна дізнатися дані для кожної окремої одиниці ОЗ на початок періоду (балансова вартість, нарахована амортизація, залишкова вартість), за період (зміна балансової вартості, зміна амортизації), дані на кінець періоду (балансова вартість, нарахована амортизація, залишкова вартість).

По кожному об'єкту ОС ведеться картка рахунку, де можна побачити операції по дебету і

кредиту, поточне сальдо по датах, номеру і найменуванню операцій (Додаток № 55).

6.3 Документування і облік витрат на ремонт основних засобів

Витрати на ремонт ОЗ, як перебувають на балансі, що беруть участь у виробничому процесі, враховуються згідно зі ст. 260 НК РФ відповідно до ПБО 10/99 як інші витрати і визнаються у тому звітному періоді, в якому вони були здійснені, в розмірі фактичних витрат.

Як вже зазначалося вище, приймання закінчених робіт з добудови і дообладнання об'єкта оформляють актом про прийняття-здачі відремонтованих, реконструйованих об'єктів основних засобів ф. № ОС-3.

6.4 Аналітичний облік ОЗ

Аналітичний облік об'єктів основних засобів ведеться на ТОВ в інвентарних картках обліку об'єктів основних засобів ф. № ОЗ-6, в яких вказують найменування об'єкта, його коротку характеристику, інвентарний номер, рік випуску, дату та номер акта про приймання, вартість, норми зносу, шифр витрат, суму зносу на дату приймання. Інвентарна картка застосовується для обліку об'єктів ОЗ, а також для обліку їх руху всередині організації.

Вони ведуться в бухгалтерії в одному примірнику на кожний об'єкт ОЗ - за формою ОЗ-6 (Додаток № 50).

Інвентарні картки заповнюють на підставі первинних документів (відомості в нову інвентарну картку заносять з акта приймання-передачі ОЗ), реєструють в опису інвентарних карток з обліку основних засобів ф. № ОС-10. Крім того, в інвентарній картці фіксують всі зміни, які відбулися з ОС у процесі його експлуатації.

Підписує даний документ бухгалтер, який його і веде.

Потім дані переносяться в оборотно-сальдову відомість у розрізі об'єктів основних засобів (Додаток № 56).

У «Російських автотракторних запчастинах» не проводиться переоцінка, уцінка, дооцінка основних засобів. У підприємства немає нематеріальних активів.

Технологічна схема обробки інформації з обліку основних засобів наведена на Рис. 11.

Малюнок 11 Схема обробки інформації з обліку основних засобів

7. Облік фінансових вкладень

ТОВ «Російські автотракторні запчастини» інвестицій у статутні капітали і цінні папери інших підприємств, у державні цінні папери та надання позик не здійснює.

8. Облік витрат на виробництво

8.1 Калькулювання в системі управління собівартістю продукції в організації

ТОВ «Російські автотракторні запчастини» калькулювання собівартості продукції на окремих регістрах не ведуть, оскільки немає виробництва, а всі витрати збирають на витратах звернення.

8.2 Облік витрат на виробництво та їх класифікація

Порядок обліку витрат організації регулюється ПБО 10/99 «Витрати організації", затвердженого Наказом МФ РФ від 06.05.1999г. № 33н.

З метою забезпечення внутрішнього обліку господарських операцій підприємства та оцінки ефективності, витрати, сформовані відповідно до ПБО 10/99, групуються за видатками структурних підрозділів і видів витрат (при можливості такої ідентифікації) згідно з додатком до облікової політики.

Синтетичний облік витрат ведеться по рахунку 44 «Витрати на продаж». За дебетом рахунка відображаються фактичні витрати, а за кредитом - їх списання.

Аналітичний облік по рахунку 44 ведеться за видами і кожній статті витрат. З метою планування, обліку і звітності витрат звернення ТОВ «Російські автотракторні запчастини» застосовує такі статті витрат: матеріальні витрати, амортизація, оплата праці, податки із заробітної плати, послуги зв'язку та інші.

З даним рахунком кореспондують різні рахунки в залежності від джерел витрат. Зібрані витрати на рахунку 44 «Витрати на продаж» списуються в дебет рахунку 90 «Продажі».

Зведений облік витрат на виробництво за місяць ведеться в журналі-ордері та відомості по рахунку 44 «Витрати на продаж», в якому вказується дебетовий оборот.

Основні проведення:

дебет 44, кредит 60 - послуги сторонніх організацій

дебет 44, кредит 69 - нарахування на соц. потреби

дебет 44, кредит 70 - оплата праці співробітників

дебет 44, кредит 71 - придбані товари через підзвітну особу

дебет 44, кредит 60 - послуги сторонніх організацій

По всіх витрат ведеться картка рахунку, де можна побачити операції за дебетом,

кредитом та поточне сальдо по датах, номеру і найменуванню операцій (Додаток № 57).

Далі дані переносяться в журнал-ордер, оборотно - сальдову відомість (Додаток № 58) та формує аналіз рахунку

9. Облік готової продукції і продажів

У ТОВ «Російських автотракторних запчастинах» облік готової продукції не ведеться, тому що це підприємство нічого не виробляє, проте підприємство займається продажем готової продукції (запасних частин).

Відвантаженням і відпуском продукції займається менеджер організації. Він оформляє документи на продукцію, що відвантажується, здійснює оперативний облік руху продукції на складі, контролюють виконання договірних зобов'язань, своєчасність надходження коштів від покупців.

Відвантаження продукції здійснюється відповідно до договору купівлі-продажу (поставки), що укладаються між продавцем і покупцем. За договором купівлі-продажу продавець зобов'язується передати продукцію у власність покупцеві, а покупець - прийняти і оплатити її.

У договорі зазначаються найменування, кількість, асортимент, якість, комплектність продукції, що поставляється, ціна, порядок розрахунків, поштові та платіжні реквізити постачальника і покупця, відвантажувальні документи, наслідки порушення умов договору і т. д. Згідно з договором оплата продукції може здійснюватися попередньо до відвантаження або після її передачі одержувачу. При попередній оплаті в договорі вказується розмір перечисляемого авансу.

Відпустка зі складу продукції оформляється первинними документами. Менеджер на підставі договору поставки та графіка відвантаження виписує товарну накладну (Додаток № 33), де вказуються покупець, найменування виробів, кількість продукції, що підлягає відпуску і фактично відпущеної, договірна ціна, сума, вартість упаковки, оплачуваної понад ціни на продукцію. Після оформлення товарної накладної передається на склад. Відпуск продукції зі складу підтверджується в товарній накладній підписом комірника і одержувача або експедитора відділу збуту, якщо продукція відправляється автомобільним транспортом.

Аналітичні рахунки служать для обліку кожного виду, матеріальних цінностей, боргу кожної організації та особи, відображення кожного процесу виробництва, реалізації кожного виду продукції та формування кожного джерела коштів. На цих рахунках облік ведеться в грошовому і натуральному вимірі.

У ТОВ «Російські автотракторні запчастини» урахуванням реалізації продукції займається менеджер під керівництвом бухгалтера і директора.

Обробку первинної документації перевіряє бухгалтер.

Облік проданої продукції ведеться в Журналі-ордері по кредиту рахунку 90 «Продаж» і в журнал-ордер по рахунку 62. Журнал-ордер складається за місяць.

Рахунок 90 «Продажі» призначений для узагальнення інформації про доходи та витрати, пов'язані зі звичайними видами діяльності організації, та визначення за ними фінансового результату. У ньому відображаються виручка і собівартість проданої готової продукції, робіт, послуг. За дебетом цього рахунку враховують повну собівартість проданої продукції, товарів, виконаних робіт.

За кредитом рахунку 90 «Продажі» відображають у бухгалтерському обліку суми виручки від продажу продукції товарів виконаних робіт, наданих послуг з урахуванням ПДВ. Суми цих податків, що не належать організації, враховують на дебеті рахунку 90 «Продажі» в кореспонденції з кредитом рахунка 68 «Розрахунки з податків і зборів».

Аналітичний облік по рахунку 90 «Продажі» ведеться по кожному виду проданої продукції, товарів, виконуваних робіт, послуг, що надаються.

ТОВ на субрахунку 90.2 відображає виручку від продажу продукції, а також собівартість проданої продукції в кореспонденції з кредитом рахунка 43 «Готова продукція».

Синтетичний рахунок обліку продажів. Для обліку виручки від продажу продукції, її собівартості, отриманих від покупців податків і виявлення фінансових результатів по основній діяльності організації використовується синтетичний рахунок 90 «Продажі».

За дебетом зазначеного рахунку показується фактична собівартість проданої продукції, а по кредиту - виручка від продажу чи що надійшов від покупців платіж. Фактична собівартість продукції, робіт і послуг включає в себе виробничу собівартість і витрати з продажу. При цьому якщо поточний облік руху продукції, робіт, послуг ведеться за обліковими цінами (планова чи нормативна собівартість, відпускна ціна), то за дебетом рахунка 90 «Продажі» відбивається їх вартість за обліковими цінами і різниця між фактичною собівартістю і облікової вартістю.

Фактична виробнича собівартість продукції може обчислюватися за прямими витратами. При цьому загальногосподарські (управлінські) витрати списуються безпосередньо на продаж продукції і показуються відокремлено за дебетом рахунка 90 «Продажі». За дебетом рахунка 90 «Продажі» знаходять відображення нараховуються до бюджету податки (акциз, ПДВ і податок з продажів).

Виручка, що надійшов від покупця платіж відображаються за кредитом рахунка 90 «Продажі» загальною сумою, що включає вартість продукції за продажними цінами і нараховані до отримання з покупців податки (ПДВ, податок з продажу).

Після закінчення звітного періоду на рахунку 90 «Продажі» підраховуються підсумки по дебету і кредиту, потім вони зіставляються між собою, в результаті чого виявляється кінцевий фінансовий результат. Якщо підсумок по кредиту більше підсумку за дебетом, це означає, що організація отримала прибуток; перевищення дебетового підсумку над кредитовим показує збиток. Прибуток відображається за дебетом, а збиток - за кредитом рахунку 90 «Продажі» в кореспонденції з рахунком 99 «Прибули і збитки». Після цього підраховуються дебетовий і кредитовий обороти, які повинні бути рівні між собою. Залишку на цьому рахунку не повинно бути.

10. Облік фінансових результатів і використання прибутку

10.1 Порядок формування фінансових результатів роботи підприємства за звичайними видами діяльності. Склад інших прибутків і збитків за попередній квартал (рік). Порядок відображення інших результатів в облікових регістрах

Кінцевий фінансовий результат діяльності підприємства відображається на рахунку 99 «Прибутки та збитки». Протягом звітного року на рахунку 99 відображається тільки прибуток від продажів. Облік позареалізаційних доходів і витрат, а також облік витрат підприємства, що здійснюються із коштів, не включаються до витрат для визначення бази оподаткування з податку на прибуток ведеться за дебетом рахунків:

84.1 «Фонд споживання». Призначений для обліку виплат на користь працівників не відносяться до виробничих витрат: матеріальна допомога, оплата вартості путівок, проїзду у відпустку, навчання до ВНЗ, подарунки, разові премії та інше.

91.1 «Інші доходи». У ТОВ «Російських автотракторних запчастинах» немає.

91.2 "Витрати на інші цілі». Тут ведеться облік витрат на відрахування в ЕСН і ФСС, нараховані на виплачені суми з фонду споживання, витрати на соціально-культурні заходи, на утримання профкому, судові витрати.

91.3 "Витрати на сплату штрафів, пені».

99.1 «Використання прибутку на податки». Використовується для обліку нарахованих протягом року платежів з податку на прибуток.

10.2 Облік поточного використання прибутку, авансових внесків податку на прибуток і т.д.

Після закінчення звітного року при складанні річної бухгалтерської звітності рахунок 99 «Прибутки та збитки» закривається. З прибутку від продажів за рік з рахунку 99 віднімаються витрати, накопичені за рік за рахунками 84.1, 91.2, 91.3 і 99.1. Результатом є чистий прибуток (збиток) підприємства. При цьому заключним записом грудня сума чистого прибутку (збитку) списується з рахунку 99 на рахунок 84 «Нерозподілений прибуток».

Бухгалтерські проводки по рахунку 99 «Прибутки та збитки»:

Дебет 99 Кредит 84.1 Списуються витрати з виплат працівникам з «Фонду споживання»

Дебет 99 Кредит 91.2 Списуються витрати підприємства за статтею «Витрати на інші цілі»

Дебет 99 Кредит 91.3 Списуються витрати на сплату штрафів та пені

Дебет 99 Кредит 99.1 Списуються витрати по сплаті податку на прибуток

Дебет 99 Кредит 84 Чистий прибуток підприємства

10.3 Порядок відображення в обліку остаточного розподілу прибутку підприємства

У ТОВ «Російських автотракторних запчастинах» з метою визнання доходів і витрат при розрахунку податку на прибуток і підведення підсумків фінансово-господарської діяльності застосовується метод нарахування (по відвантаженню), що закріплено в обліковій політиці підприємства.

11. Склад квартальної та річної фінансової звітності

Бухгалтерська звітність в організації складається відповідно до ПБО 4 / 99 за типовими формами, затвердженими наказом Мінфіну РФ Т97 від 12.11.96 р. з урахуванням змін.

Бухгалтерська звітність в ТОВ «Російські автотракторні запчастини» формується бухгалтером на підставі узагальненої інформації про майно, зобов'язання і результати діяльності. З програми 1-С можна вивести оборотно - сальдову відомість (Додаток № 59) як за одним рахунком, так і за всіма рахунками разом, за будь-який період, і проаналізувавши дані приступати до подальшої звітності.

При формуванні фінансової звітності ТОВ «Російські автотракторні запчастини» відповідно до облікової політики організації розкривається інформація, що дозволяє оцінити діяльність організації, перспективи розвитку, схильність до ризиків і отримання прибутку.

Бухгалтерська звітність складається у тисячах рублів.

Звітним роком є період з 1 січня по 31 грудня включно.

До складу річної бухгалтерської звітності ТОВ «Російські автотракторні запчастини» включаються:

 • Бухгалтерський баланс (форма № 1) (Додаток № 60);

 • Звіт про прибутки та збитки (форма № 2) (Додаток № 61);

 • Звіт про зміни капіталу (форма № 3);

 • Звіт про рух грошових коштів (форма № 4);

 • Додаток до бухгалтерського балансу (форма № 5) (Додаток № 62);

Форми проміжної та річної бухгалтерської звітності в ТОВ «Російські автотракторні запчастини» заповнюються на базі форм, рекомендованих Мінфіном РФ.

Бухгалтерська звітність формується на підставі журналів-ордерів, відомостей, і головної книги.

У ТОВ «Російські автотракторні запчастини» річний бухгалтерський облік розглядається і затверджується на загальних зборах засновників. Засновники використовують дану інформацію для економічного аналізу підприємства і для подальшого планування його господарської діяльності.

Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Бухгалтерія | Звіт з практики
196.8кб. | скачати


Схожі роботи:
Облік грошових коштів на сільськогосподарському підприємстві
Облік грошових коштів на підприємстві на прикладі ЗАТ Робочий
Облік грошових коштів на підприємстві на прикладі ТОВ СК Исток Сервіс
Облік грошових коштів і грошових документів
Бухгалтерський облік грошових коштів 2 Облік грошових
Облік грошових коштів 2
Облік грошових коштів 3
Облік грошових коштів
Облік грошових коштів 7
© Усі права захищені
написати до нас