Облік витрат і калькулювання собівартості видобутку вугілля та шляхи її зниження

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати


Міністерство освіти і науки Республіки Казахстан

Карагандинський державний університет

Їм Є. А. букетна

Економічний факультет

Кафедра Бухгалтерський облік і аудит

Дипломна робота

Облік витрат і калькулювання собівартості видобутку вугілля та шляхи її зниження

Студент

Кічапова Л.Ю.

Науковий керівник,

старший викладач

Шульгіна І.І.

Караганди

2007

Зміст


Введення

1 Теоретичні аспекти обліку витрат на виробництво і калькулювання собівартості продукції

1.1 Склад і класифікація витрат на виробництво продукції

1.2 Сутність собівартості продукції, принципи її калькулювання

1.3 Методи обліку витрат і калькуляції собівартості на підприємствах добувної промисловості

1.4 Завдання обліку виробничих витрат і аналізу собівартості продукції

2 ДІЮЧА ПРАКТИКА Облік витрат на виробництво і калькулювання собівартості продукції

2.1 Основні принципи калькулювання собівартості продукції, закладені в облікову політику вугледобувного підприємства

2.2 Облік витрат на виробництво на підприємстві «Розріз Молодіжний»

Кореспонденція рахунків з обліку витрат основного виробництва

3 Аналіз витрат на виробництво і формування собівартості продукції та шляхи її зниження

3.1 Аналіз загальної собівартості продукції

3.2 Аналіз структури формування собівартості по виробничих процесах

3.3 Аналіз прямих матеріальних витрат на розкривні роботи

3.4 Значення і шляхи зниження собівартості продукції

Висновок

Список використаних джерел

Введення


У Посланні Президента Республіки Казахстан Н. Назарбаєва народу Казахстану від 01.03.2006р. визначені основні пріоритети просування Казахстану в число найбільш конкурентноздатних і динамічно розвиваються держав світу.

Другий за значимістю пріоритет: «Подальша модернізація і диверсифікація економіки Казахстану як фундамент стійкого економічного зростання» одним із завдань ставить підвищення рівня ефективності та економічної віддачі паливно-енергетичного і видобувного секторів економіки. Рішення даної проблеми Президент Республіки Казахстан бачить у наступному: «Освоювати нові ніші внутрішнього та світового ринку нам доведеться за рахунок розвитку глибокої переробки в нафтовій, газовій та інших галузях добувної промисловості» / 1, с.2 /.

Важливим завданням промислового підприємства є виконання плану за обсягом, якості та асортименту продукції з найменшими витратами. Економічність роботи підприємства характеризується собівартістю продукції. Собівартість продукції - це виражена в грошах сума всіх витрат підприємства на виробництво і реалізацію продукції. Собівартість є однією з найважливіших категорій, яка найбільш повно проявляється в умовах ринкової економіки у взаємному зв'язку з такими категоріями, як ціна, дохід.

Промислові підприємства, яке використовує господарської самостійністю, повинні мати чітке уявлення про окупність різних видів готових виробів, ефективності кожного прийнятого рішення та їх вплив на фінансові результати, а також на величину витрат. Необхідність обліку витрат на виробництво зростає в міру того, як ускладнюються умови господарської діяльності і зростають вимоги до рентабельності виробництва.

Основною метою діяльності будь-якого підприємства є отримання прибутку. Фінансовий результат діяльності підприємства обумовлений доходами та витратами, причому в умовах ринкової економіки доходи значною мірою залежать від кон'юнктури, а витрати - в істотно більшою мірою - від роботи самого підприємства, діяльності його адміністрації і зусиль виробничого колективу.

Тому облік витрат і калькуляція собівартості готової продукції, а також аналітичні методи знаходження оптимальних управлінських рішень висуваються в центр уваги теоретиків і практиків обліку. Цим характеризується актуальність теми дипломної роботи.

Організаційний порядок обліку витрат на виробництво визначається особливостями технології і організаційною структурою підприємства. Тому, виходячи з особливостей виробничого процесу, підприємство визначає основи обліку виробничих витрат в обліковій політиці.

Однією з важливих завдань обліку витрат на виробництво є контроль за собівартістю продукції, для чого необхідно, перш за все, встановити загальний розмір виробничих витрат. Однак, для створення резервів зниження собівартості необхідно знати не тільки суму витрат, але і їх величину за видами.

Виробничий процес видобутку вугілля має ряд особливостей, від яких залежать не тільки організація виробництва і технологія видобутку, але і можливості обліку та контролю над витратами. Характер ведення робіт і постійне переміщення основних робочих місць створюють певні труднощі для контролю над витратами на виробництво.

Вугілля, що пройшов перевірку на відповідність затвердженим технічним умовам і оформлений приймально-здавальної документації, є готовою продукцією на підприємстві і об'єктом калькулювання для визначення собівартості. До ромі того, об'єктом калькулювання є розкривні роботи та розкриті запаси.

Метою дипломної роботи є дослідження обліку витрат і калькулювання собівартості видобутку вугілля та шляхи її зниження.

У відповідності з поставленою метою були сформульовані основні завдання дипломної роботи:

- Дослідити теоретичні аспекти обліку витрат на виробництво і калькулювання собівартості продукції;

- Визначити основні методологічні принципи обліку витрат на аналізованому підприємстві;

- Виявити можливості вдосконалення обліку витрат за допомогою автоматизації бухгалтерського обліку;

- Провести аналіз витрат на виробництво і формування собівартості продукції на підприємстві, що аналізується.

Предметом дослідження є виробничий і управлінський облік витрат і калькулювання собівартості на вугледобувному підприємстві.

Об'єктом дослідження послужила фінансова документація підприємства «Розріз Молодіжний». Аналізоване підприємство «Розріз Молодіжний» є філією Вугільного Департаменту «Борло» АТ «Корпорація Казахмис». Підприємство знаходиться за адресою сел. Молодіжний Бухар-Жирауского району Карагандинської області. Основним видом діяльності підприємства «Розріз Молодіжний» є ведення гірських робіт та інших видів робіт, пов'язаних з видобутком, переробкою і реалізацією вугілля.

Теоретичною та методологічною основою послужили законодавчі та нормативні документи, монографічні праці вітчизняних і зарубіжних вчених економістів та фінансистів, статистичні матеріали, матеріали періодичної преси.

1 Теоретичні аспекти обліку витрат на виробництво і калькулювання собівартості продукції

1.1 Склад і класифікація витрат на виробництво продукції

Умовою існування будь-якого суспільства є повторення процесу виробництва, яке складається з чотирьох взаємопов'язаних моментів - виробництва, розподілу, обміну та споживання. Виробництво є, перш за все, процес створення матеріальних благ, необхідних для існування і розвитку людського суспільства. Під розподілом розуміють розподіл засобів виробництва, робочої сили і матеріальних цінностей, призначених для споживання. Обмін - це процес передачі продукції від виробників до споживачів. Споживання - використання створених продуктів за призначенням. Головна роль належить виробництву, тому що це процес створення потрібних для існування і розвитку людського суспільства матеріальних благ.

Виробничо-господарська діяльність складається з окремих господарських операцій з заготовлению сировини і матеріалів, виготовлення продукції, реалізації її споживачам, виплати заробітної плати, і т.д. Здійснюються господарські операції відрізняються один від одного за змістом, тривалості здійснення, технічним засобам, що використовуються при їх виконанні, і по цілому ряду інших ознак. Проте всі вони взаємопов'язані і являють собою складові елементи господарського єдиного процесу.

Процес виробництва на підприємстві вимагає витрат матеріальних, трудових, фінансових ресурсів на просте і розширене відтворення основних фондів і оборотних коштів, виробництво і реалізацію продукції, соціальний розвиток свого колективу та ін Найбільшу питому вагу у всіх витратах підприємств займають витрати на виробництво продукції, т. е. виробничі витрати. Сукупність виробничих витрат показує, у що обходиться підприємству виготовлення продукції, що випускається / 16, с.136 /.

Собівартість виробленої продукції - це грошове вираження витрат виробничих факторів, необхідних для здійснення підприємством виробничої і комерційної діяльності, пов'язаної з випуском і реалізацією продукції, тобто все те, у що обходиться підприємству виробництво і реалізацію продукції. Собівартість є однією з найважливіших категорій, яка найбільш повно проявляється в умовах ринкової економіки у взаємному зв'язку з такими категоріями, як ціна, дохід / 16, с.136 /.

При зборі інформації для прийняття виробничих рішень необхідно мати на увазі, що певний вид витрат може бути важливий для одного типу рішень і не може бути прийнятий до уваги для іншого. У дійсності виробничі витрати можна класифікувати за багатьма різними ознаками / 17, с.625 /.

У залежності від обсягу виробництва розрізняють змінні і умовно - постійні витрати, а від способу включення у собівартість продукції - прямі і непрямі.

Змінні - це такі витрати, які знаходяться в прямій пропорційній залежності від обсягу виробництва. До них відносяться, зокрема, витрати на матеріали і оплату праці. Умовно - постійними вважаються витрати, які при зміні обсягу виробництва або зовсім не змінюються (наприклад, амортизаційні відрахування, відрахування в ремонтний фонд) або змінюються незначно (наприклад загальногосподарські витрати).

Прямі витрати обумовлені технологічним процесом виготовлення продукції і підлягають прямому включенню до складу виробничих витрат конкретних видів виробів: витрата матеріалів і палива на технологічні цілі, оплата праці на виготовлення продукції, відрахування у позабюджетні соціальні фонди. Непрямі витрати пов'язані з організацією управління виробничим процесом підприємства. У собівартість конкретних видів продукції їх включають пропорційно якій-небудь бази розподілу, установленої галузевою інструкцією з планування, обліку і калькулювання (наприклад, пропорційно оплаті праці, прямих витрат).

Інтерес представляє класифікація витрат, яка поділяє всі виробничі витрати на 3 групи: для визначення собівартості виробленої продукції (робіт, послуг); для прийняття рішень і планування; для здійснення процесу контролю і регулювання. Ця класифікація найбільш відповідає вимогам управлінського обліку / 19, с.105 /.

На вугледобувних підприємствах в калькуляцію собівартості продукції включаються три елементи: основні матеріали, праця основних виробничих робітників, виробничі накладні витрати.

Основними матеріалами вважаються ті, які прямо витрачені на виробництво конкретного виду продукту.

Витрати на працю основних виробничих робітників складаються з таких витрат, які можуть бути віднесені на конкретний вироблений продукт, уречевлені в ньому. Наприклад, заробітна плата робітників, безпосередньо зайнятих у процесі видобутку вугілля (бурильник). На противагу цьому заробітна плата штатного персоналу відділу зберігання (майданчики) не може бути втілено у виробленому продукті, тому їх відносять до витрат на непродуктивну робочу силу. Заробітна плата осіб, які працюють за наймом, які самі безпосередньо не беруть участі у виготовленні продукту, але відіграють допоміжну роль у виробничому процесі, класифікується як частина витрат на невиробничу робочу силу. Так само як і допоміжні матеріали, витрати на невиробничу робочу силу складають частину виробничих накладних витрат.

Основні витрати відносяться до прямих витрат на виробництво продукту і включають в себе витрати на робочу силу, вартість основних матеріалів і прямі витрати. Вартість прокату верстата (машини, механізми) для виробництва конкретного продукту - приклад прямих витрат.

Виробничі накладні витрати включають в себе всі виробничі витрати за винятком вартості живої праці, основних матеріалів і прямих витрат. Тому до них відносяться всі витрати на невиробничу робочу силу, на допоміжні матеріали, непрямі витрати.

Також виділяється класифікація витрат для прийняття рішення і планування. При цьому, в системі виробничого обліку калькулюється фактична собівартість продукції для оцінки запасів виробленої продукції та отримання прибутку, а в системі управлінського обліку інформація готується і надається зацікавленим особам всередині організації, для прийняття правильного рішення. Звичайні системи збору даних в рамках виробничого обліку накопичують інформацію за витратами на окремі види продукції, щоб задовольнити вимоги фінансового обліку з розподілу виробничих витрат за певний період між проданою продукцією і запасами. Такі системи збору інформації не пристосовані для накопичення даних про собівартість, необхідних при прийнятті рішень. Отже, витрати, отримані в системі збору інформації не повинні використовуватися як основа для прийняття рішень.

Для оцінки альтернативних варіантів дій при прийнятті рішень плануванні можна розробити додаткові види класифікації витрат і доходів. Розглянемо наступні види класифікації.

 • динаміка витрат по відношенню до обсягу виробництва.

 • прийняті і непрінімаемие до уваги витрати та доходи (витрати майбутнього періоду та витрати минулого періоду).

 • безповоротні витрати або витрати минулого періоду.

 • переборні і непереборні витрати.

 • змінні витрати в результаті прийнятого альтернативного курсу.

 • інкрементні (приростні) і маржинальні (граничні) витрати / 8, с.38 /.

Принципи обліку витрат шляхом їх розподілу між продуктами не підходять для здійснення контролю за ними та їх регулювання, оскільки цикл виробництва продукту може складатися з кількох різних технологічних операцій, за кожну з яких відповідає окрема особа. Тому, маючи відомості про собівартість продукції, неможливо точно визначити, як розподіляються витрати між окремими ділянками виробництва. Ця проблема вирішується при встановленні взаємозв'язку витрат і доходів з діями конкретних осіб, відповідальних за витрачання відповідних коштів. Такий підхід до обліку витрат відомий як облік витрат за центрами відповідальності за витрачання коштів. Він заснований на принципі виділення центрів відповідальності згідно організаційній структурі підприємства. Центр відповідальності може бути визначений як сегмент підприємства, менеджер якого індивідуально відповідає за його роботу. Існує три типи центрів відповідальності:

1) центр витрат, де менеджери несуть відповідальність за витрати, які вони контролюють;

2) центр прибутків, де менеджери відповідальні за дохід від продажів і за витрати, наприклад, підрозділ компанії, що несе відповідальність за продаж і виробництво продукту;

3) центр інвестицій, де менеджери, як правило, відповідальні за доходи від продажів і за витрати, а також за прийняття інвестиційних рішень, надаючи тим самим вплив на розмір інвестицій / 8, с.48 /.

Виходячи з ситуації, вітчизняної практики бухгалтерського обліку, в залежності від складу витрат розрізняють наступні види собівартості продукції: цехова (прямі витрати плюс загальновиробничі витрати) і повна (виробнича собівартість продукції плюс комерційні витрати).

В умовах ринкових відносин, згідно з вимогами міжнародної практики бухгалтерського обліку витрати поділяють на витрати, зумовлені виробництвом продукції (виробничі витрати), і витрати, зумовлені звітним періодом, в якому вони виникли (витрати періоду).

Для практичного використання в системі управління формуванням виробничих витрат доцільно розглянути класифікацію витрат з урахуванням виду витрат - за елементами витрат. При цьому перелік статей калькуляції, їх основ і методи розподілу за видами продукції визначається галузевими методичними рекомендаціями з питань планування, обліку і калькулювання собівартості продукції з урахуванням характеру і структури виробництва. Існує приблизна номенклатура статей витрат для видобувних виробництв:

 1. Сировина і матеріали (за вирахуванням зворотних відходів).

 2. Покупні вироби, напівфабрикати і послуги виробничого характеру сторонніх підприємств.

 3. Паливо і енергія на технологічні цілі.

 4. Основна заробітна плата виробничих робітників.

 5. Додаткова заробітна плата виробничих робітників.

 6. Витрати на підготовку і освоєння виробництва.

 7. Накладні витрати.

 8. Втрати від браку.

 9. Інші витрати / 16, с.138 /.

Перші шість статей витрат утворюють цехову собівартість. Цехова собівартість плюс накладні витрати та втрати від браку складають виробничу собівартість. Нарешті всі 9 статей являють собою повну собівартість продукції.

Особливо велике значення в плануванні, обліку і калькулювання собівартості продукції має угруповання витрат по економічних елементах і калькуляційних статтях, тому що вона дозволяє визначити планово-розрахункові та фактичні витрати на виробництво, планово-розрахункові і фактичну собівартість окремих видів продукції. Номенклатуру статей витрат формують підприємства, керуючись міжгалузевими і галузевими положеннями, а також виходячи зі своєї облікової політики. Номенклатура статей повинна відповідати вимогам аналітичності, контролю, прогностичних розрахунків, повинна сприяти виділенню прямих витрат / 7, с.112 /.

Таким чином, виходячи зі всього вищепереліченого, ясно, що для правильної класифікації та визначення виробничих витрат необхідно визначати до якого напрямку обліку вони відносяться, тобто яка мета їх обліку.

1.2 Сутність собівартості продукції, принципи її калькулювання

Приступаючи до розгляду складних питань формування собівартості продукції, необхідно розглянути основні положення собівартості як економіко-правової категорії.

Господарсько-виробнича діяльність будь-якому підприємстві пов'язана з споживанням сировини, матеріалів, палива, енергії, з виплатою заробітної плати, відрахуванням платежів на соціальне та пенсійне страхування працівників, нарахуванням амортизації, а також з низкою інших необхідних витрат. За допомогою процесу звернення ці витрати постійно відшкодовуються з виручки підприємства від реалізації продукції, що забезпечує безперервність виробничого процесу. Для підрахунку суми всіх витрат підприємства їх приводять до єдиного показника, представляючи для цього його в грошовому вираженні. Таким показником і є собівартість продукції.

Собівартість продукції є одним з важливих узагальнюючих показників діяльності підприємства, що відображають ефективність використання ресурсів; результати впровадження нової техніки і прогресивної технології; вдосконалення організації праці, виробництва і управління.

Вуглевидобувні підприємства в області собівартості продукції визначають витрати виробництва. Конкретний склад витрат, які можуть бути віднесені на витрати виробництва, регулюються законодавчо практично у всіх країнах. Це пов'язано з особливостями податкової системи та необхідністю розрізняти витрати підприємства за джерелами їх відшкодування (що включаються до собівартості продукції і, отже, що відшкодовуються за рахунок цін на неї і відшкодовуються з доходу, що залишається в розпорядженні підприємства після сплати податків та інших обов'язкових платежів).

На казахстанських підприємствах до собівартості продукції включаються:

1. Витрати, безпосередньо пов'язані з виробництвом продукції, обумовлені технологією і організацією виробництва, з контролю за виробленими витратами та якістю продукції, що випускається, супроводу і гарантійного контролю продукції та усунення недоліків, виявлених у процесі її експлуатації / 4, с.35 /.

До витрат на підготовку і освоєння виробництва нових видів продукції і нових технологічних процесів відносяться витрати на проектування і конструювання, а також на розробку технологічного процесу виготовлення нового виробу, на перестановку і переналагодження устаткування, а також вартість виробу, використовуваного в якості зразка. До складу цих витрат не включаються витрати, пов'язані з частковою зміною конструкції виробів, модернізацією окремих деталей, вузлів і частковим переглядом технологічного процесу.

Витрати, пов'язані з освоєнням нових видів продукції, належать до витрат майбутніх періодів і включаються до собівартості продукції по частинах протягом встановленого терміну з моменту початку їх серійного або масового випуску виходячи з кошторису цих витрат і кількості продукції, що випускається в цей період часу.

2. Витрати, пов'язані з використанням природної сировини, в частині витрат на рекультивацію земель, плати за деревину, що відпускається на корені, а також за воду, що забирається організаціями з водогосподарських систем.

3. Витрати на підготовку і освоєння виробництва: витрати з підготовчих робіт у видобувних галузях; дорозвідка родовищ, очищення територій в зоні відкритих гірничих робіт, майданчиків для зберігання родючого шару грунту, використовуваного при подальшій рекультивації земель, влаштування тимчасових під'їзних колій та доріг для вивезення видобувається сировини, витрати на освоєння нових виробництв, агрегатів (пускові витрати).

4. Витрати некапітального характеру, пов'язані з удосконаленням технології та організації виробництва, а також з поліпшенням якості продукції, підвищенням її надійності, довговічності та інших експлуатаційних властивостей, що здійснюються в ході виробничого процесу.

5. Витрати, пов'язані з винахідництвом і рационализаторством виробництва: проведенням дослідно-експериментальних робіт, виготовленням і випробовуванням моделей з винаходів і раціоналізаторських пропозицій, організацією виставок, конкурсів та інших заходів з винахідництва та раціоналізації, виплатою авторських винагород і т.п. / 4, с.36 /.

6. Витрати на обслуговування виробничого процесу: по забезпеченню виробництва сировиною, матеріалами, паливом, енергією, інструментом, пристосуваннями та іншими засобами і предметами праці; з підтримання основних виробничих фондів у робочому стані (витрати на технічний огляд і обслуговування, на проведення поточного, середнього та капітального ремонтів); щодо забезпечення виконання санітарно-гігієнічних вимог.

7. Витрати на забезпечення нормальних умов праці та техніки безпеки у виробничих цехах: пристрій і зміст огороджень машин та їх рухомих частин, люків, отворів, сигналізацій, інших видів пристроїв некапітального характеру, що забезпечують техніку безпеки; обладнання робочих місць спеціальними пристроями, забезпечення спеціальним одягом, взуттям , захисними пристосуваннями, спеціальним харчуванням, будову і зміст дезінфекційних камер, умивальників, душових, лазень, пралень на виробництві; створення інших умов, передбачених спеціальними вимогами.

8. Поточні витрати, пов'язані з утриманням та експлуатацією фондів природоохоронного призначення, очисних споруд, фільтрів і інших природоохоронних об'єктів, витрати з поховання екологічно небезпечних відходів, інші види поточних природоохоронних витрат.

9. Додаткові витрати, пов'язані зі здійсненням робіт вахтовим методом, включаючи доставку працівників від місця роботи до місця проживання і назад та від місця проживання у вахтовому селищі до місця роботи.

10. Виплати, передбачені законодавством про працю, за опрацьованим на виробництві (неявочное) час; оплата чергових і додаткових відпусток, компенсація за невикористану відпустку і всі інші види оплат.

11. Відрахування до пенсійного фонду, фондів соціального, медичного страхування та Державний фонд сприяння зайнятості населення від витрат на оплату праці виробничих робітників.

12. Витрати на створення страхових фондів у межах норм, встановлених законодавством, для фінансування витрат щодо попередження та ліквідації аварій, пожеж, катастроф та інших надзвичайних ситуацій, а також для страхування майна організацій за заподіяння шкоди майна інтересам третіх осіб.

13. Вартість послуг товарних, фондових, валютних бірж, включаючи брокерські, дилерські, маркетингові.

14. Втрати від браку.

15. Витрати на гарантійний ремонт і гарантійне обслуговування виробів, на які встановлено гарантійний термін служби.

16. Втрати від простоїв з внутрішньовиробничих причин.

17. Виплата працівникам, що вивільняються у зв'язку з реорганізацією організації, скороченням чисельності працівників і штатів;

18. Витрати на соціальну сферу та інші / 4, с.36 /.

Міжнародний Стандарт Бухгалтерського Обліку № 2 «Запаси» (IAS 2. Inventories) вступив в силу після 1 січня 1995 року діє в с фере системи обліку запасів. Стандарт жорстко встановлює методику перенесення непрямих виробничих витрат на вартість готової продукції, перетинаючись з областю виробничого управлінського обліку. Стандарт встановлює вимоги до щорічної процедурі інвентаризації та переоцінки запасів.

Даним стандартом затверджена методика розподілу непрямих витрат виробництва. Крім прямих виробничих витрат, у вартість запасів також включаються непрямі (змінні та постійні) витрати (overheads), що розподіляються по продуктах на систематичній основі. Стандарт вимагає розподілу постійних непрямих витрат методом стандарт-кост, при якому відносний норматив розподілу накладних витрат фіксується для нормального завантаження (normal capacity) виробничих потужностей. Міжнародний стандарт не задає жорстко принципів розподілу непрямих витрат між різними видами продукції - головне, щоб методика застосовувалася послідовно і обгрунтовано / 22, с.49 /.

Але, крім витрат, прямо або побічно обумовлених процесом виробництва, підприємство несе і безпосередні витрати, які не пов'язані з реалізацією продукції і в собівартість, як правило, не включаються.

Підприємство в процесі своєї діяльності здійснює матеріальні і грошові витрати на просте і розширене відтворення основних фондів і оборотних коштів, виробництво і реалізацію продукції, соціальний розвиток своїх колективів та ін За обсягом врахованих витрат розрізняються три види собівартості:

1. Цехова собівартість, що включає в себе витрати на виробництво продукції в межах цеху, зокрема прямі матеріальні витрати на виробництво продукції, амортизація цехового устаткування, заробітна плата основних виробничих робітників цеху, соціальні відрахування, витрати на утримання та експлуатація цехового устаткування, загальноцехові витрати.

2. Виробнича собівартість (собівартість готової продукції), крім цехової собівартості, включає в себе загальні витрати (адміністративно-управлінські і загальногосподарські витрати) і витрати допоміжного виробництва (Додаток А).

3. Повна собівартість, або собівартість реалізованої (відвантаженої) продукції, - показник, що поєднує виробничу собівартість продукції і витрати щодо її реалізації (комерційні витрати, позавиробничі витрати).

Крім того, розрізняють планову й фактичну собівартість. Планова собівартість визначається на початку планованого року виходячи з планових норм витрат та інших планових показників на цей період. Фактична собівартість визначається в кінці звітного періоду на підставі даних бухгалтерського обліку про фактичні витрати на виробництво. Планова собівартість і фактична собівартість визначаються за однією методикою і за одними і тими ж калькуляційних статтях, що необхідно для порівняння та аналізу показників собівартості.

Калькуляція являє собою спосіб обчислення собівартості одиниці продукції. Будучи одним з елементів методу бухгалтерського обліку, вона тісно пов'язана з іншими елементами, в першу чергу, з рахунками / 23, с.56 /.

Калькулювання собівартості продукції має важливе значення для оперативного керівництва роботою підприємства, оскільки дозволяє вчасно розкрити внутрішні резерви і використовувати їх для подальшого зниження собівартості продукції. Калькуляції використовуються для планування собівартості продукції і встановлення обгрунтованих цін на продукцію.

У калькуляції узагальнюються витрати підприємства у грошовій формі на виробництво і реалізацію конкретного виду продукції. Розрізняють різні види калькуляцій собівартості продукції.

Планові калькуляції складаються на планований період на підставі прогресивних норм витрат праці і засобів виробництва, що відображають подальший технічний прогрес і поліпшення організації виробництва.

Звітна (фактична) калькуляція собівартості продукції характеризується фактичними витратами, які можуть відхилятися від планових з причин, залежних від підприємства (перевиконання або невиконання плану з виробництва, економія або перевитрата окремих видів витрат) і не залежать від нього (зміна цін на матеріали, норм амортизаційних відрахувань, тарифів на електроенергію, тепло, газ, воду та ін.)

Нормативні калькуляції є різновидом поточних планових калькуляцій. Складаються на підприємствах, що застосовують нормативний метод обліку витрат і калькулювання собівартості продукції. В їх основі лежать поточні, чинні норми, що характеризують, в основному, досягнутий рівень витрат. Враховуючи, що протягом року підприємства послідовно здійснюють заходи, нормативні калькуляції, в порівнянні з плановими, відображають більш точний дійсний рівень витрат на виробництво продукції протягом року.

Проектні калькуляції є різновидом перспективних планових калькуляцій. Застосовуються для визначення ефективності капітальних вкладень, нової техніки і технологій.

Провизорная калькуляція складається на підставі фактичних витрат і отриманої продукції (доходів) за дев'ять місяців або інший період, розрахунків по витратах і очікуваному виробництва продукції за четвертий квартал або інший період. Дані цих калькуляцій використовуються для попереднього визначення результатів виробництва продукції поточного року.

Калькуляція грає важливу роль в справі здійснення контролю за якістю та конкурентоспроможністю продукції. Калькуляції складаються за видами виробленої продукції, але й на інших об'єктах обліку. Калькуляції складаються за встановленою на підприємстві номенклатурі статей витрат.

При калькулюванні важливо правильно встановити об'єкти обліку витрат і калькуляції собівартості продукції. Об'єктами обліку витрат є ті об'єкти, по яких підприємство організовує аналітичний облік витрат на виробництво. Об'єктами калькуляції є ті види продукції, яке підприємство калькулює. У промисловості об'єкти обліку та об'єкти калькуляції зазвичай збігаються.

Окрім об'єктів обліку і калькуляції необхідно встановити перелік калькуляційних одиниць. Калькуляційна одиниця, як правило, повинна відповідати одиниці вимірювання, прийнятій у стандартах або технічних умовах на відповідний вид продукції (виробів) і в плані виробництва продукції в натуральному вираженні. Наприклад, у видобувних виробництвах в плануванні використовуються дві одиниці вимірювання (тонна і м2), продукції в іншому вимірі визначається в цілому, без виділення окремих статей витрат. Перелік калькуляційних одиниць встановлюється підприємством.

Залежно від особливостей організації і технології виробництва застосовують кілька методів обліку витрат на виробництво і калькулювання собівартості продукції.

1.3 Методи обліку витрат і калькуляції собівартості на підприємствах добувної промисловості

Метод обліку витрат на виробництво і калькулювання собівартості продукції - це сукупність прийомів документування та відображення виробничих витрат, які визначають фактичну собівартість продукції. Метод обліку витрат і калькулювання вибирається підприємством самостійно, тому що залежить від низки приватних чинників: галузевої приналежності, застосовуваної технології, асортименту продукції тощо

Як вже було виявлено, в виробничому обліку розрізняють чотири методи облік витрат і калькулювання собівартості продукції: простий метод, позамовний метод, попередільний метод, нормативний метод. Розглянемо особливості кожного з методів.

Простий метод обліку витрат на виробництво і калькуляції собівартості продукції застосовують на підприємствах, що виробляють однорідну продукцію. До таких підприємств належать підприємства добувної промисловості (з видобутку руди, вугілля, нафти, газу) та гідроелектростанції. У них, як правило, немає завершеного виробництва (або розміри його незначні) і напівфабрикатів власного виробництва. Тут всі витрати підприємства відносять на один вид вироблюваної продукції, а при відсутності незавершеного виробництва - на випущену продукцію / 17, с.695 /.

Там, де виробляють однорідну продукцію, легко встановити обгрунтовані норми витрат на виробництво за всіма статтями калькуляції. На багатьох підприємствах добувної та переробної промисловості простий метод об'єднують з нормативним, тим самим посилюється контроль над витратами виробництва і встановлюються відхилення витрат від норм в ході виробництва. Практика роботи багатьох підприємств довела правильність і прогресивність застосування елементів нормативного методу на підприємствах з простою організацією виробництва.

Розрізняють декілька варіантів простого методу обліку витрат і калькуляції собівартості продукції.

При першому методі прямі і непрямі витрати обліковують за встановленими статтями витрат на весь випуск продукції. Собівартість одиниці продукції визначають діленням всіх виробничих витрат на весь випуск продукції. Незавершеного виробництва, напівфабрикатів та складових частин готової продукції в цих виробництвах не буває (гідростанції, видобуток нерудних будівельних матеріалів (піску, глини)).

Другий варіант застосовують на підприємствах, що мають незавершене виробництво. Тут виникає необхідність у розподілі витрат між готовою продукцією і незавершеним виробництвом. Незавершене виробництво зазвичай оцінюють, користуючись інвентарним методом / 17, с.696 /.

Третій варіант застосовують на підприємствах, одночасно виробляють кілька видів продукції: вироблення тепла та електроенергії; видобуток нафти і газу. Витрати в цих випадках враховують у цілому по виробництву, тобто простим методом, а калькулюють собівартість продукції комбінованим способом. Наприклад, простим методом калькулюють при видобутку нафти і газу енергетичні витрати, амортизацію, ремонт підземного обладнання свердловин, а інші витрати розподіляються між нафтою і газом пропорційно їх валовий видобутку та оцінці за середнім договірними цінами підприємства.

Попередільний (попроцессний) метод обліку витрат на виробництво і калькуляції собівартості продукції застосовують на підприємствах з масовим виробництвом продукції, в якому в ході технологічного процесу виробляють готовий продукт. Витрати на виробництво при Попередільний (попроцессном) методі враховують по окремих фазах, стадіях, переходів, які узагальнено називають переділами. У результаті після кожного переділу виробляють напівфабрикат, а в кінцевому підсумку - готову продукцію. Перелік переділів встановлюють на основі даних про технологічні процеси з урахуванням використовуваного обладнання, переривчастості процесів виробництва, характеру випускаються напівфабрикатів, продукції та інших специфічних умов. При цьому враховують можливості організації планування та обліку витрат по переділах, обліку та оцінки незавершеного виробництва, калькуляції собівартості напівфабрикатів власного виробництва і готової продукції.

При застосуванні попроцессного методу використовуються основні елементи нормативного методу - систематичне виявлення відхилень фактичних витрат від поточних норм, а також виявлення і облік зміни норм / 17, с.702 /.

Існують два варіанти попроцессного методу обліку витрат і калькуляції собівартості продукції: напівфабрикатний і бесполуфабрікатний. При напівфабрикатної варіанті калькуляції складають по кожному процесу (переділу), включаючи накладні витрати. При бесполуфабрикатном варіанті калькулюють тільки собівартість готової продукції, яка утворюється з матеріальних і трудових витрат на першому переділі і витрат на обробку, що виникають на наступних переділах.

Облік витрат на виробництво при попроцессном методі ведуть в картках обліку витрат на виробництво або відомостях, що відкриваються на кожний переділ.

Позамовний метод не застосовується на підприємствах добувної промисловості.

Основний недолік простого, позамовного і попередільного методів обліку витрат полягає в тому, що фактичну собівартість продукції визначають після закінчення звітного періоду, а це ж позбавляє можливості керівництво підприємства стежити протягом звітного періоду за відповідністю фактичних витрат на виробництво. Крім того, при цих методах обліку фактичну собівартість одиниці продукції і всього випуску порівнюють з плановими калькуляціями, в яких норми витрат розраховані як середні величини на весь планований період, в силу чого вони не завжди можуть точно відображати дійсний рівень витрат на виробництво з урахуванням заходів, проводяться згідно з виробничо-господарським планом підприємства. Основні особливості нормативного методу обліку витрат на виробництво і калькулювання собівартості продукції полягають у наступному:

а) облік витрат на виробництво базується на технічно обгрунтованих нормах витрат матеріалів, норми часу і відрядних розцінках за окремими технологічним операціям виробництва кожного виду продукції, що виготовляється;

б) на основі діючих на даний момент норм витрати матеріалів, норм виробітку і відрядних розцінок, кошторисів витрат па обслуговування виробництва і управління складають нормативні калькуляції собівартості виробів, що відображають досягнутий рівень виробництва:

в) норми витрат матеріалів, норми виробітку і відрядні розцінки систематично переглядають і у діючі нормативні калькуляції вносять зміни; одночасно з цим переоцінюють залишки незавершеного виробництва, чим досягається єдиний рівень норм в обліку незавершеного виробництва і подальших витрат на виробництво;

г) первинні документи на прямі витрати виробництва складають відповідно до чинних норм і відображають у системі обліку витрати за нормами;

д) витрата матеріалів понад встановлених норм, а також оплату робіт, не передбачених технологічним процесом, виділяють в особливих документах або оформляють окремими документами з відмінною оцінкою «Відхилення від норм»; для прийняття до обліку документів на витрати з відхиленнями від норм потрібно дозвільна віза керівних працівників підприємства, завдяки чому полегшується прийняття оперативних заходів до усунення причин, що викликають непродуктивні витрати;

е) витрати на утримання та експлуатацію устаткування, накладні витрати розподіляють за видами виробів комплексно, але з виділенням суми витрат за нормою і за відхиленнями від норм;

ж) аналітичний облік витрат на виробництво ведуть по кожному об'єкту (на замовлення, переділах, видам виробів або групами однорідних виробів) з виділенням витрат за нормами, щодо змін норм і за відхиленнями від норм;

з) фактичну собівартість одиниці виробу обчислюють з виділенням витрат за нормами, щодо змін норм і по відхиленнях від норм; при груповому обліку витрат на виробництво однорідних виробів калькуляція фактичної собівартості може складатися але кожного виробу даного облікового групи.

Отже, нормативний метод обліку витрат на виробництво створює необхідні умови для оперативного контролю та виявлення непродуктивних витрат в ході самого виробничого процесу, забезпечує відображення в обліку найважливіших економічних показників дотримання планових норм у витратах на виробництво, спрощує техніку обліку витрат на виробництво по об'єктах групового обліку витрат , зберігаючи можливість калькулювання собівартості кожного виду продукції.

Застосування нормативного методу обліку витрат на виробництво і калькулювання собівартості продукції базується на технічно обгрунтованих нормах витрат матеріалів, норми часу і відрядних розцінках за окремими технологічним операціям, кошторисах витрат на обслуговування виробництва та управління та складених на цій базі нормативних калькуляціях собівартості виробів. Нормативною калькуляцією називається розрахунок доданків собівартості виробів, складений за діючими в даний час на підприємстві нормами витрат матеріалів, заробітної плати, інших прямих витрат і комплексних витрат на обслуговуванні та управлінні виробництвом. Нормативні калькуляції собівартості продукції складає плановий відділ підприємства із залученням бухгалтерії.

Таким чином, складання калькуляцій з метою визначення собівартості продукції (робіт, послуг) залежить від методу облік витрат на виробництво і калькулювання собівартості продукції (робіт, послуг). Залежно від особливостей організації виробництва на вугледобувних підприємствах може застосовуватися один з перерахованих вище методів: простий, попроцессний і нормативний. Застосування того чи іншого методу на видобувних підприємствах встановлюється відповідно до положень з планування, обліку і калькулювання собівартості продукції.

1.4 Завдання обліку виробничих витрат і аналізу собівартості продукції

Оскільки в умовах ринкової економіки підприємства набувають самостійність та несуть повну відповідальність за результати своєї виробничо - підприємницької діяльності перед власниками і працівниками, то виявляється прямий зв'язок між ефективністю виробничо-підприємницької діяльності та організацією системи бухгалтерського обліку на підприємстві.

У процесі виробничо-господарської діяльності виникає складна система взаємодії людей з матеріально-речовими елементами і між собою. Для управління цією діяльністю необхідно визначати її цілі та планувати шляхи їх досягнення, отримувати відомості про хід і результати господарської діяльності, приймати рішення про регулювання виявлених відхилень, контролювати виконання рішень і планів, виконувати інші необхідні дії.

Виробничо-господарська діяльність складається з безлічі господарських операцій, які виступають об'єктами бухгалтерського спостереження. Сукупність господарських операцій не можна уявити у вигляді статистичної сукупності, так як вона неоднорідна і відрізняється цілями, складом учасників, характеристикою залучених ресурсів, змістом, отриманими результатами і ін Не потребує особливих доказів різнорідність таких господарських операцій, як отримання готівкових грошей в банку, видача матеріалів у виробництво, отримання кредитів у банку і т.д. Всі ці взаємозв'язки можна відобразити в бухгалтерському обліку. Так, отримання готівки з банку має бути враховано як їх збільшення в касах і зменшення на розрахунковому рахунку. Видача матеріалів у виробництво тягне до збільшення витрат на виробництві та зменшення залишку матеріалів на складі і ін

Системний бухгалтерський облік дозволяє узагальнювати різнорідні об'єкти обліку як єдиний взаємозалежний обліковий комплекс, організувати систему показників, що відображають кругообіг коштів підприємства в ході його виробничо-господарської діяльності.

При постановці бухгалтерського обліку на підприємствах особливе місце займає облік витрат. Його необхідність забезпечується тим, що виробництво продукції - основний процес в господарській діяльності підприємства. Цей процес впливає на фінансовий результат підприємства, тобто на прибуток або збитки. У зв'язку з цим виникає необхідність управління процесом виробництва, тобто витратами, обсягом випуску продукції, її конкурентоспроможністю, якістю і т.д. / 15, с.278 /.

Одна з основних завдань діяльності вугледобувних підприємств в умовах ринкової економіки - досягнення найбільших результатів при найменших витратах.

Значна роль у цьому відводиться бухгалтерському обліку, що відбиває безперервно і взаємопов'язане всі господарські операції, забезпечуючи при цьому достовірність, своєчасність і сумарну точність інформації на основі документів.

Будь-яке виробництво продукції пов'язане з певними витратами, облік яких покликаний забезпечити:

 • своєчасне повне та достовірне відображення в обліку всіх фактичних витрат, пов'язаних з виробництвом продукції, а також непродуктивних робіт і втрат, що допускаються на окремих ділянках діяльності підприємства;

 • обчислення (калькулювання) фактичної собівартості окремих видів і всієї товарної продукції;

 • надання управлінським структурам інформації, необхідної для управління виробничими процесами та прийняття рішень;

 • контроль над правильним використанням матеріальних, трудових, фінансових та інших ресурсів підприємства, за дотриманням встановлених норм витрати матеріалів і продуктивності праці;

 • виявлення резервів скорочення витрат;

 • точне формування собівартості продукції за допомогою обгрунтованого розподілу виробничих витрат між звітними періодами, залишками незавершеного виробництва і готовими виробами, між окремими видами продукції, що випускається.

Однією з важливих завдань обліку витрат на виробництво є контроль за собівартістю продукції / 16, с.137 /. У собівартості як в узагальнюючому економічному показнику знаходять своє відображення всі сторони діяльності підприємства:

 • ступінь технологічного оснащення виробництва і освоєння технологічних процесів;

 • рівень організації виробництва і праці, ступінь використання виробничих потужностей;

 • економічність використання матеріальних і трудових ресурсів та інші умови і чинники, що характеризують виробничо-господарську діяльність виробничого підприємства.

Реальне визначення собівартості продукції на підприємстві необхідно для:

 • маркетингових досліджень і прийняття на їх основі рішень про початок виробництва нового виробу з найменшими витратами;

 • визначення ступеня впливу окремих статей витрат на вартість виготовлення продукції;

 • ціноутворення;

 • правильного визначення фінансових результатів роботи, а відповідно і оподаткування чистого доходу підприємства.

На організацію обліку витрат і калькулювання собівартості продукції, як відомо, впливає низка факторів: вид діяльності підприємства, його розмір, структура управління, правова форма, характер виробництва, його організація і технологія і т.п.

Залежно від цих факторів розробляються об'єкти обліку витрат на виробництво, способи контролю за використанням ресурсів і варіант обліку.

Але, в будь-якому випадку, обчислення собівартості одиниці продукції має важливе значення для оперативного керівництва роботою підприємства, оскільки дозволяє вчасно розкрити внутрішні резерви і використовувати їх для подальшого зниження собівартості продукції, підвищення її конкурентоспроможності. Калькуляції використовуються для планування собівартості продукції і встановлення обгрунтованих цін на неї з урахуванням попиту на них на ринку.

Таким чином, облік витрат на виробництво і калькуляція собівартості продукції відіграють важливу роль при визначенні, визнання доходів підприємства. Правильне, достовірне і об'єктивне числення собівартості виробленої готової продукції інформаційно визначає управління господарською діяльністю підприємства, оскільки безпосередньо впливає на базу оподаткування і на ціноутворення.

Забезпечення кращих результатів роботи підприємства при найменших витратах, дотримання режиму економії вимагають постійного спостереження за всіма складовими виробничої собівартості, глибокого аналізу витрат за статтями і елементами. При цьому особливо ретельно повинні аналізуватися витрати, питома вага яких у загальній сумі витрат найбільший, а також витрати основних процесів виробництва при попроцессном системі обліку витрат. Тільки періодичний контроль таких витрат, оперативний аналіз чинників, їх зумовили, допоможуть виключити нераціональні витрати. Тому аналіз собівартості на сьогоднішній день є одним з найбільш актуальних способів, що допомагають знайти можливості підвищення ефективності виробництва в цілому і його окремих ділянок.

Завданнями аналізу собівартості продукції є:

 • оцінка обгрунтованості і напруженості плану по собівартості продукції, витрат виробництва та обігу на основі аналізу поведінки витрат;

 • встановлення динаміки і ступеня виконання плану по собівартості;

 • визначення чинників, що вплинули на динаміку показників собівартості і виконання плану по них, величини і причини відхилень фактичних витрат від планових;

 • аналіз собівартості окремих видів продукції;

 • виявлення резервів подальшого зниження собівартості продукції.

Об'єктами аналізу собівартості продукції є наступні показники:

а) повна собівартість виробленої продукції в цілому та за елементами витрат;

б) витрати на тенге виробленої продукції;

в) собівартість виробництва окремих етапів робіт (процесів);

г) окремі елементи і статті витрат.

При аналізі фактичної собівартості продукції, що випускається, виявленні резервів і економічного ефекту від її зниження використовується розрахунок по економічних факторах. Економічні чинники найповніше охоплюють всі елементи процесу виробництва - засоби, предмети праці і сама праця. Вони відображають основні напрямки роботи підприємства по зниженню собівартості: підвищення продуктивності праці, впровадження передової техніки і технології, краще використання устаткування, здешевлення заготівлі і краще використання предметів праці, скорочення адміністративно-управлінських і інших накладних витрат, скорочення браку і ліквідація непродуктивних витрат і втрат.

Таким чином, в умовах ринкової економіки і господарської самостійності видобувних підприємств, істотно зростає роль обліку та аналізу як єдиного інструмента для прийняття різних управлінських рішень.

2 ДІЮЧА ПРАКТИКА Облік витрат на виробництво і калькулювання собівартості продукції

2.1 Основні принципи калькулювання собівартості продукції, закладені в облікову політику вугледобувного підприємства

Вугілля залишається найважливішим джерелом електроенергії, він є вихідним технологічною сировиною для багатьох продуктів хімічної промисловості; кам'яновугільний кокс необхідний для виплавки металу. Значна частка вугілля у витратах на комунально-побутові потреби. Вугільна промисловість постачає паливом залізничний і водний транспорт.

Позначений в Посланні Президента Республіки Казахстан народу Казахстану пріоритет «Подальша модернізація і диверсифікація економіки Казахстану як фундамент стійкого економічного зростання» одним із завдань ставить підвищення рівня ефективності та економічної віддачі паливно-енергетичного і видобувного секторів економіки. Рішення даної проблеми Президент Республіки Казахстан бачить у наступному: «Освоювати нові ніші внутрішнього та світового ринку нам доведеться за рахунок розвитку глибокої переробки в нафтовій, газовій та інших галузях добувної промисловості» / 1, с.2 /.

Добувна промисловість має ряд особливостей, від яких залежать не тільки організація виробництва і технологія видобутку, але і можливості обліку та контролю над витратами. Характер ведення робіт і постійне переміщення основних робочих місць створюють певні труднощі для контролю над витратами на виробництво.

Аналізоване підприємство «Розріз Молодіжний» є філією Вугільного Департаменту «Борло» АТ «Корпорація Казахмис». Підприємство знаходиться за адресою сел. Молодіжний Бухар-Жирауского району Карагандинської області. Основним видом діяльності підприємства «Розріз Молодіжний» є ведення гірських робіт та інших видів робіт, пов'язаних з видобутком, переробкою і реалізацією вугілля.

Крім основного виду діяльності «Розріз Молодіжний» веде торгово-посередницьку діяльність. Вугілля розрізу використовуються як енергетичне паливо для шарового спалювання в котельнях і для пилоподібного спалювання на теплових електростанціях. Основними споживачами продукції підприємства є Жезказганський ТЕЦ (40%). Карагандинська ТЕЦ (30%).

У вугільній промисловості калькулюється всю кількість видобутого вугілля, тобто валовий видобуток. У валову видобуток на діючих розрізах включається весь кондиційний вугілля, у тому числі вугілля попутного добування. Останній виходить при проведенні підготовчих виробок капітального характеру, що фінансуються за рахунок капітальних вкладень.

Товарній вважається весь видобуток вугілля, крім витраченого на виробничо-технічні потреби. У калькуляційну видобуток входить все вугілля, в тому числі витрачено на виробничо-технічні потреби. У товарну продукцію не включається вугілля попутного видобутку і некондиційний.

Для визначення собівартості 1 тонни видобутку вугілля загальна сума витрат на виробництво поділяється на калькуляційну видобуток вугілля на розрізі. Вугілля, що пройшов перевірку на відповідність затвердженим технічним умовам і оформлений приймально-здавальної документації, є готовою продукцією на підприємстві і об'єктом калькулювання для визначення собівартості. А, крім того, об'єктом калькулювання є розкривні роботи та розкриті запаси.

Від калькуляційного об'єкта слід відрізняти об'єкт обліку витрат на виробництво продукції. Ці поняття збігаються в тих випадках, коли аналітичний облік витрат ведеться за тим же об'єктів, по яких проводиться калькулювання. Якщо аналітичний облік витрат на видобуток вугілля ведеться в цілому по підприємству, то об'єкт калькулювання та обліку виробничих витрат збігаються. Коли витрати на виробництво враховуються по окремих структурних підрозділах, дільницях і цехах, об'єкт виробничого обліку (ділянка, цех) є більш вузьким, ніж об'єкт калькулювання (вугілля). Витрати по калькуляционному об'єкту в цьому випадку визначаються на основі підсумовування даних про витрати по дільницях. За калькуляційну одиницю приймається тонна видобутого вугілля, а, крім того, - кубічний метр розкриву і тонна розкритих запасів.

Калькуляція виробничої собівартості на підприємстві «Розріз Молодіжний» здійснюється з використанням попроцессном (попередільний) системи обліку з елементами нормативної системи обліку витрат.

Значення попроцессном системи обліку витрат обумовлюється наступним. Витрати на видобуток вугілля до останнього часу враховувалися тільки за економічними елементами в цілому по розрізу, і калькулювати лише собівартість на 1 тонни вугілля. На шахтах та розрізах застосовувався простий метод обліку витрат на виробництво. Однак цей метод не відповідає сучасному рівню розвитку гірського виробництва і не відповідає вимогам вдосконалення господарського механізму, оскільки різний рівень витрат технічної оснащеності, автоматизації, механізації розрізів в значній мірі визначає структуру і рівень витрат на виробництво.

У вугільній промисловості важливо не тільки встановити сам факт відхилень фактичної собівартості від планової, скільки виявити причини відхилень, так як рівень собівартості часто не залежить від діяльності самих підприємств, а визначається зміною природних умов. Простий метод обліку не дає можливості визначити вплив природного чинника.

Характер ведення робіт, велика рухливість робочих місць, віддаленість робочих об'єктів один від одного, короткочасність багатьох допоміжних операцій викликає необхідність виявляти безпосередньо в процесі здійснення господарських операцій витрати на виробництво, причини відхилень і їх винуватців. Але простий метод обліку не забезпечує ні отримання даних по процесах виробництва, не оперативності виявлення загальних витрат на видобуток вугілля. Ця інформація може бути надана, тільки якщо буде організований облік витрат по процесах виробництва з використанням елементів нормативного методу планування, обліку витрат і калькулювання собівартості видобутку вугілля.

Поряд з природними факторами на рівень і структуру собівартості впливають техніко-економічні фактори: рівень механізації, автоматизації виробничих процесів, способи виїмки, рівень управління виробництвом. Тому потрібно не тільки угруповання й аналіз однорідних за своїм економічним змістом витрат, а й вимір їх з виробничих процесів в залежності від застосовуваної техніки.

Угруповання витрат по процесах виробництва дозволяє визначити вплив різних, в тому числі й природних факторів на величину собівартості. Застосування попроцессного методу необхідно для аналізу і контролю за рівнем витрат за окремими технічними ланкам, виявлення ланок, де процес протікає з відхиленнями від прийнятих норм витрат, для виявлення економічної ефективності застосовуваної технології, найбільш раціональних систем розробок, способів виїмки вугілля, обсяги та співвідношення вугілля з різної трудомісткістю, для визначення економічної ефективності різних способів і схем організації виробництва.

Технологія видобутку вугілля на підприємстві «Розріз Молодіжний» складається наступних основних процесів:

1) планування та підготовка вироблення - 21%;

2) розкривні роботи - 32%:

- Буріння свердловин;

- Вибухові роботи.

3) розбір підірваної маси - 25%;

4) навантаження та вивезення готової продукції - 22%.

Кожен процес має величезне значення для загальної технології видобутку. Наприклад, значення підготовчих робіт визначається наступним. «Розріз Молодіжний» для забезпечення видобутку в заданому обсязі повинен вести своєчасну і систематичну підготовку виробок, повинен мати мережу виробок певної довжини. Причому якщо підготовчі вироблення будуть проведені передчасно або буде заплановано зайвий їх обсяг, то їх доведеться підтримувати до початку вибухових робіт. Якщо ж не буде досягнуто запланований обсяг виробок або в плані буде передбачено недостатній їх обсяг, то на зміну розбору і навантаженні продукції, тобто процесам, що закінчують вироблення, не будуть своєчасно підготовлені нові виробки, що позначиться на стабільності роботи підприємства. Своєчасна і систематична підготовка майданчиків вимагає витрат на підготовчі операції, що викликає необхідність організувати спеціальний облік цих витрат з наступним віднесенням їх на собівартість видобутку вугілля.

Особливості виробництва у вугільній промисловості обумовлюють трудомісткість видобутку корисних копалин, більший, ніж в інших галузях витрата робочого часу на одиницю продукції та значна питома вага заробітної плати в загальній собівартості продукції. Тому до створення відпрацьованої системи інформації про собівартість продукції по окремих елементах, статтями витрат і місцями виникнення витрат пред'являються особливі вимоги.

Угрупування витрат за економічними елементами в розрізі процесів виробництва дозволяє мати достовірні показники витрат госпрозрахункових підрозділів, розраховані за даними бухгалтерського обліку.

Оскільки у вугільній промисловості для калькулювання собівартості видобутку вугілля за економічними елементами застосовується калькуляція собівартості видобутку 1 тонни вугілля за статтями, а фактичні витрати на видобуток вугілля групуються по основним процесам виробництва, то особливості виробництва і управління на вугледобувних підприємствах зумовлюють зміст калькуляційних статей.

Діюча система реєстрації господарських операцій дозволяє всі витрати на видобуток розподілити по окремих калькуляційних статтях, економічними елементами, видами виробництва (основне і допоміжне виробництво, общеразрезовскіе витрати), структурним підрозділам, по процесах виробництва на розрізі.

На розрізі комплексні статті (допоміжне виробництво, общеразрезовскіе витрати) мають невелику питому вагу в загальному обсязі на видобуток вугілля. У зв'язку з цим найбільшою точністю відрізняється система калькулювання собівартості продукції за економічними елементами.

Витрати на виробництво продукції (робіт, послуг) групуються відповідно до їх економічного змісту за такими економічними елементами:

На підприємстві «Розріз Молодіжний» у витрати по елементу «Матеріали» включається вартість витрачених матеріалів і запасних частин з урахуванням витрат на їх заготівлі і транспортуванні в основному і допоміжному виробництві, общеразрезних службах, витрати на утримання та експлуатацію машин і устаткування, облікованих на виробничих рахунках . Сюди входить також вартість матеріалів і предметів довготривалого використання, витрачених на підготовчих роботах експлуатаційного характеру, поточний ремонт і утримання виробок та інших основних фондів. У складі елемента «Паливо» планується і враховується вартість власного видобутку, а також привізного палива, витраченого на технічні потреби розрізу. Вугілля власного видобутку оцінюється за фактичною виробничою собівартістю що склалася з початку року по об'єднанню УД «Борло» в цілому. Купівельний вугілля списується на собівартість за прейскурантними цінами, до яких включаються надбавки та знижки за якість і транспортно-заготівельні витрати.

Матеріали складають більше 13% всіх витрат на виробництво. На цю статтю відносять витрати на погашення вартості металевого та залізобетонного кріплення, не значиться у складі основних фондів, на погашення вартості предметів, витрачених на обладнання виробок і механізмів (труби, кабелі, ланцюги тощо), витрати на відшкодування оборотної тари, у якій надходять вибухові та інші матеріали.

У вугільній промисловості передбачається деяке збільшення матеріальних витрат, включення до них витрат на обладнання виробок і механізмів, а також різних кріпильних матеріалів. Металеве і залізобетонне кріплення, призначене для очисних і підготовчих робіт (якщо підготовчі виробки проводяться за рахунок собівартості), відноситься на собівартість у кошторисно-нормалізованому порядку. Вартість такої кріплення щомісячно рівними частками протягом певного терміну, але не понад 4 років. Металеве і залізобетонне кріплення, призначене для поточного ремонту виробок, списується на собівартість видобутку вугілля того місяця, в якому використана.

Вартість предметів, які витрачаються на обладнання, відноситься на витрати виробництва в кошторисно-нормалізованому порядку, залежно від термінів їх служби. У вугільній промисловості такими предметами є ланцюги для заміни зношених, гнучкий кабель, який застосовується для нового обладнання заміни зношеного.

Такий порядок списання забезпечує рівномірне включення в собівартість видобутку вугілля витрат на обладнання майданчиків і кріпильних матеріалів, вартість яких становить 60 - 70% всіх матеріальних витрат розрізу. Вартість решти матеріалів довготривалого користування та запасних частин (транспортні ролики, бури для виробок машин і комбайнів тощо), що витрачається на устаткування виробок і ремонт машин, списується безпосередньо на собівартість. Враховуючи велику цінність зазначених вище предметів, на розрізі здійснюється кількісний облік цих цінностей по місцях використання та матеріально відповідальним особам.

Значне місце у витратах на виробництво у вугільній промисловості займає заробітна плата. Вона становить на розрізах близько 35% в середньому на галузі. На статтю «Оплата праці виробничих робітників» на підприємстві «Розріз Молодіжний» відносять основну зарплату робітників, безпосередньо зайнятих на підготовчих і розкривних роботах, на отборке породи, сортування вугілля, навантаження в транспортні засоби. До її складу входять оплата за роботи за відрядними розцінками і погодинним ставками, премії, які виплачуються з фонду заробітної плати, доплати бригадирам за понаднормову роботу та роботу в святкові дні, та інші доплати за робочий час.

Додаткова заробітна плата виробничих робітників включає всі виплати, передбачені законодавством Республіки Казахстан, у тому числі витрати на оплату чергових відпусток і додаткових відпусток, резерви на виплату одноразової винагороди за вислугу років та інші.

Також дана стаття включає заробітну плату неспісочного персоналу, витрати на безкоштовну видачу вугілля працівникам за діючими пільговими цінами, суми резервів на оплату за чергові відпустки і виплати одноразових винагород за вислугу років відповідно до планових розрахунками на ці витрати.

До статті "Відрахування від оплати праці» входять відрахування в установленому розмірі від нарахованої заробітної плати, сум премій і винагород з фонду матеріального заохочення.

У «Знос основних засобів» включають суми амортизації за затвердженими нормами від балансової вартості основних засобів та сум амортизації на реновацію по потоковим ставками на основні засоби, пов'язані з відпрацюванням запасів (виробітку, спеціалізовані будівлі, споруди).

Таким чином, собівартість видобутку вугілля, розрахована за економічними елементами витрат, дає можливість відобразити у вартісному вимірі загальний обсяг спожитих ресурсів для виконання виробничої програми, незалежно від того, на який конкретний вид продукції вони були використані. Класифікація витрат за економічними елементами дозволяє також визначити значення кожного елемента у формуванні витрат і виявити основні напрямки зниження собівартості продукції.

Також для обчислення собівартості продукції на вуглевидобувних підприємствах затрати групують і враховують за статтями калькуляції. Перелік статей витрат, їх склад залежать від характеру виробництва, структури виробництва і закріплюються в обліковій політиці підприємства. При виборі номенклатури та складу статей витрат слід керуватися необхідністю забезпечення найбільшою виділення витрат, пов'язаних з виробництвом окремих видів продукції (робіт, послуг), які можуть бути прямо і безпосередньо включені в їхню собівартість (прямі витрати). Найчастіше на вугледобувних підприємствах затрати групуються за такими статтями калькуляцій:

 • сировину і матеріали; зворотні відходи (віднімаються);

 • покупні вироби, напівфабрикати і послуги виробничого характеру сторонніх підприємств і op лучаються, паливо і енергія на технологічні цілі;

 • заробітна плата виробничих робітників;

 • відрахування від заробітної плати;

 • витрати на підготовку і освоєння виробництва;

 • втрати від браку;

 • накладні витрати;

 • інші виробничі витрати.

За статтею «Витрати на підготовку і освоєння виробництва» на підприємстві «Розріз Молодіжний» враховують витрати на підготовчі роботи (на виробництво розкривних робіт при відкритому способі видобутку вугілля), пусконалагоджувальні витрати по здаються в експлуатацію нових і реконструйованих підприємствам, відрахування на преміювання за створення і впровадження нової техніки. На розрізі підготовчі роботи поділяються на капітальні та експлуатаційні, що викликає необхідність урахування витрат на їх виробництво і включення до собівартості видобутку вугілля тільки експлуатаційних витрат. Гірничо-капітальні роботи відносяться до капітального будівництва, а витрати на ці роботи після здачі гірських виробок в експлуатацію переносять на собівартість вугілля у вигляді амортизаційних відрахувань.

Угруповання витрат по економічних елементах і статтям калькуляції відповідно знаходить відображення у кошторисі витрат і калькуляції продукції.

Оскільки на підприємстві «Розріз Молодіжний» застосовується попроцессний метод калькулювання собівартості та облік витрат за економічними елементами, то всередині кожного процесу виробничі витрати поділяються на три категорії:

- Прямі витрати на матеріали;

- Прямі витрати на робочу силу;

- Накладні витрати.

До прямих витрат на матеріали відносяться всі витрати на ті матеріали, які входять до складу кінцевого продукту.

Прямі витрати на робочу силу - це оплата праці виробничих робітників, безпосередньо беруть участь у виготовленні продукції. Заробітна плата цехового персоналу та заробітна плата обслуговуючого цехового персоналу, не є прямими витратами на робочу силу і включаються до складу накладних витрат.

Накладні витрати визначаються як усі витрати, що йдуть на виробництво, за вирахуванням прямих витрат на матеріали і оплату праці. До їх числа, крім іншого, відносяться амортизаційні витрати, орендна плата, страхові внески, комунальні послуги, витрати внаслідок простою і ін

На підприємстві «Розріз Молодіжний», крім інших, до числа накладних витрат відносяться витрати за наступними статтями:

- За статтею «Паливо та енергія на технологічні цілі» враховують всі види палива та енергії, витрачені на виробничо-технологічні потреби. У цій статті відображається вартість електроенергії, витраченої на освітлення виробок, технологічного комплексу на поверхні, виробничих будівель, проммайданчиків і інших об'єктів, що відносяться до основного виробництва.

- За статтею «Оплата праці працівників», крім інших, відбивається заробітна плата працівників, зайнятих в обслуговуючих дільницях, які відносяться до капітального будівництва та капітального ремонту виробок. Вона визначається розрахунковим шляхом на базі обсягів робіт, пов'язаних з видобутком вугілля, капітальних ремонтів та капітального будівництва виробок.

Враховані накладні витрати розподіляються по об'єктах обліку або калькуляції пропорційно обраної і закріпленої в обліковій політиці підприємства «Розріз Молодіжний» базі розподілу. Нею є основна заробітна плата виробничих робітників.

Таким чином, в обліковій політиці «Розріз Молодіжний» і у внутрішніх рекомендаціях з обліку витрат на виробництво і калькулювання собівартості продукції зафіксовані наступні основні положення щодо організації обліку витрат:

 • виділені об'єкти обліку витрат, тобто перелік структурних підрозділів, за якими витрати враховуються окремо;

 • позначений об'єкт калькулювання, тобто продукція, собівартість якої повинна обчислюватися;

 • визначена номенклатура статей для обліку виробничих витрат;

 • обраний спосіб розподілу накладних витрат.

2.2 Облік витрат на виробництво на підприємстві «Розріз Молодіжний»

Складність процесу виробництва, його значущість в господарській діяльності організації, різноманітність витрат вимагають використання групи виробничих рахунків.

Кожне підприємство, виходячи із специфіки своєї господарської діяльності, має обрати ту чи іншу сукупність рахунків для обліку витрат. Потім, виходячи з класифікації витрат, в Робочому плані рахунків бухгалтерського обліку необхідно закріпити основні елементи обліку витрат в обліковій політиці організації, тобто визначити основні рахунки, використовувані для визначення собівартості продукції, види виробництв, види діяльності, види калькуляцій, які формуються за даними певних бухгалтерських рахунків.

У Робітничому плані МСФЗ для обліку виробничих витрат призначені групи рахунків розділу 8 «Рахунки виробничого обліку»: 8010 «Основне виробництво», 8020 «Напівфабрикати власного виробництва», 8030 «Допоміжні виробництва», 8040 «Накладні витрати».

Для забезпечення обліку витрат основного виробництва за елементами та статтями калькуляції всі витрати основного виробництва групують за видами продукції, що виготовляється на рахунках підрозділу 8010 «Основне виробництво» Робочого плану рахунків, де враховуються витрати на основне виробництво, в тому числі витрати на сировину та матеріали, оплату праці і відрахування від сум оплати праці працівників, безпосередньо зайнятих в основному виробництві, накладні витрати, пов'язані з основному виробництву. Рахунки за призначенням калькуляційні, за економічним змістом характеризують стан господарських процесів.

Рахунки даного підрозділу, призначені для обліку витрат на основне виробництво, складаються з одного узагальнюючого рахунку і декількох "транзитних", що дозволяє групувати витрати по їх утриманню, місцями виникнення та іншими ознаками. Інформація, відображена на "транзитних" рахунках, являє собою частину певної інформації про фактично вироблених витратах, узагальнивши яку (з використанням встановлених (обраних) принципів і правил), можна отримати дані про фактичну виробничої собівартості всього випуску продукції, одиниці продукції тощо .

Для забезпечення обліку та контролю за витратами на виробництво продукції застосовують відомість "Витрати по цехах", в якій враховують обороти по рахунках підрозділів 8010, 8020, 8030 і 8040. В кінці місяця бухгалтерія «Розріз Молодіжний» здійснює звід витрат на виробництво.

На організацію обліку витрат, на вибір рахунків для їх обліку впливає вміст виробничо-господарської діяльності підприємства, її технологічні аспекти та організаційна структура.

У виробничій структурі підприємства «Розріз Молодіжний» розрізняють підрозділи виробництв, які є об'єктами обліку витрат на виробництво: основного, допоміжного, обслуговуючого.

Основним називається виробництво, що випускає продукцію, заради якої організовано дані промислове підприємство. У підрозділах основного виробництва предмети праці перетворюються на готову продукцію. Основні підрозділи підприємства «Розріз Молодіжний» - це розроблювані майданчика (виробітку). Сума всіх витрат по виробництву продукції в цехах основного виробництва (з урахуванням незавершеного виробництва) є фактичною собівартістю виробленої продукції.

У підрозділі 8000 Робочого плану рахунків по МСФЗ є група рахунків 8010 «Основне виробництво», яка призначена для узагальнення всіх витрат на основне виробництво, врахованих на рахунках 8011-8014 і включає в себе розроблені бухгалтерською службою підприємства «Розріз Молодіжний» рахунки (Додаток Б) .

За дебетом цих рахунків відображаються витрати поточного місяця, а з кредиту списуються витрати з виготовлення продукції в дебет рахунку 8010 «Основне виробництво». За дебетом рахунка 8010 «Основне виробництво» відображають фактичну собівартість випущеної з виробництва продукції, а також собівартість невиправного (остаточного) браку, повернення матеріалів і відходів, залишки незавершеного виробництва. Перераховані рахунки 8010 «Основне виробництво» (узагальнюючий) і всі транзитні рахунки (8011 , 8012, 8013, 8014) є активними калькуляційними рахунками.

Кореспонденція рахунків з обліку витрат основного виробництва «Розріз Молодіжний» приведена в таблиці 1.

Таблиця 1

Кореспонденція рахунків з обліку витрат основного виробництва

«Розріз Молодіжний» за січень 2006 р.

п \ п

Дата

опера-

ций

Зміст операцій

Сума, тенге

Кореспонденція рахунків

Дебет

Кредит

1

2

3

4

5

6

1

01.01

Перенесення вартості незавершеного виробництва

180300

8010

1341

2

06.01

Відпущені матеріали (шарошечне долото) в основне виробництво

2005

8011

1311

3

06.01

Відпущені вибухові речовини в основне виробництво

15200

8011

1314

4

06.01

Списані транспортно-заготівельні витрати в частці, що відноситься до палива, витраченого на виробництво продукції

2200

8011

1312

5

10.01

Нарахована заробітна плата робітникам основного виробництва

50075

8012

3350

6

10.01

Зроблено відрахування від заробітної плати робітників основного виробництва:

- Соціальний податок;

- Социальн ті відрахування
2100

1001
8013

8013
3151

3211

7

30.01

Списані накладні витрати, пов'язані з основному виробництву

172904

8014

8040

8


20.01


Списаний шлакобетон на витрати виробництва1635000

8011

1311

9

23.01

Списані на витрати виробництва ПММ, використані на бурових верстати

35750

8011

1312

10

24.01

Узагальнено сума витрат основного виробництва

1690155

50075

3101

160447

8010

8010

8010

8010

8011

8012

8013

8014

12

23.01

Здано з виробництва на склад готова продукція за фактичною собівартістю

1919329

1321

8010

13

25.01

В кінці року перенесено залишок незавершеного виробництва

14200

1341

8010

Аналітичний облік витрат основного виробництва ведеться в журналі-ордері № 10 і відомостях № 1, 2, що відкриваються до журналу - ордеру № 10.

У журналі-ордері 10 збираються і підраховуються для занесення в Головну книгу кредитові обороти по рахунках підрозділів 2740 «Амортизація знецінення інших нематеріальних активів», 2420 «Амортизація та знецінення основних засобів», 1300 «Запаси», 3100 «Зобов'язання за податками», 3200 « Зобов'язання за іншими обов'язковим і добровільним платежами », 3300« Короткострокова кредиторська заборгованість », 8000« Рахунки виробничого обліку ». Крім цього, дані журналу-ордера 10 використовуються планово-економічною службою підприємства, тому в третьому розділі регістра проводиться групування витрат за економічними елементами.

Відомість № 1 до журналу - ордеру 10 призначена для обліку витрат на виробництво в розрізі цехів (процесів), по кожному з яких відбиваються всі прямі та накладні витрати, пов'язані з його діяльності. Дані витрати показуються в розрізі статей аналітичного обліку. Записи про витрати кожного місяця показуються в розрізі кореспондуючих рахунків на підставі різних первинних і зведених документів, інших журналів-ордерів, листків-розшифровок. Підрахунок загальної суми витрат на виробництво по підприємству в справою в розрізі кореспондуючих рахунків виробляється у таблиці «Усього по кореспондуючих рахунках» відомості № 1, зведені дані про витрати на основне виробництво по кореспондуючих рахунках переносять в перший розділ журналу-ордера 10.

Відомість № 2 до журналу-ордеру 10 призначена для групування виробничих витрат по місцях виникнення, а також для визначення фактичної собівартості готової продукції (робіт, послуг).

До підрозділів допоміжного виробництва підприємства «Розріз Молодіжний» відносяться ремонтні майстерні (обладнання: токарні верстати, зварювальне обладнання); трансформаторні підстанції; котельні і т.п. Підрозділи допоміжного виробництва забезпечують умови для функціонування основного виробництва (інструменти, енергія, ремонт обладнання).

Значне місце у витратах допоміжного виробництва займають витрати на осушення, утримання і ремонт гірських виробок, сортування і відвантаження вугілля у вагони, збагачення та інші процеси.

Облік витрат в допоміжних виробництвах ведуть за типовою номенклатурою статей, причому всі витрати тут, як правило, є прямими. Для обліку витрат допоміжного виробництва застосовується група рахунків 8030 «Допоміжні виробництва» (Додаток Б).

Матеріали, споживані допоміжними виробництвами підприємства «Розріз Молодіжний», витрачені на утримання і ремонт обладнання відносять на витрати цих підрозділів і відображають на рахунку 8030 «Допоміжні виробництва». У вартість товарно-матеріальних запасів, витрачених в допоміжних виробництвах, також включають транспортно-заготівельні витрати в тому числі, в якому вони відносяться до витраченим матеріалами.

Заробітна плата персоналу допоміжного виробництва включає в себе основну та додаткову заробітну плату працівників котельні, компресорної, механічної майстерні та інших допоміжних підрозділів.

В кінці місяця в дебет рахунку 8030 «Допоміжні виробництва» переносяться суми з транзитних рахунків 8031-8034. Кореспонденція рахунків з обліку витрат допоміжних виробництв наведена в таблиці 2.

Таблиця 2

Кореспонденція рахунків з обліку витрат допоміжних виробництв підприємства «Розріз Молодіжний» за січень 2006 р.

п \ п

Дата

опера-

ций

Зміст операцій


Сума, тенге

Кореспонденція рахунків

Дебет

Кредит

1

08.01

Списані матеріали, ізрасхо-дова на осушку виробітку (поліетиленовий рукав)

2300

8031

1311

2

09.01

Списані запасні частини, витрачені на ремонт бурового верстата

1240

8034

8041

3

24.01

Відображено вартість електро-енергії, використаної в трансформаторній підстанції

19000

8031

3311

4

10.01

Нарахована заробітна плата робітникам ремонтної майстерні

53000

8032

3350

5

10.01

Нарахована заробітна плата робітникам електросилового господарства

22005

8032

3350

6

10.01

Зроблено відрахування від зарплати робітників допоміжного виробництва:

Соціальний податок

Соціальне відрахування2100

3308033

80333150

3210

7

29.01

Узагальнюється сума витрат допоміжних виробництв

21300

1240

75005

2430

8030

8030

8030

8030

8031

8034

8032

8033

8

29.01

Списання собівартості виконаних робіт допоміжного виробництва

99975

8010

8030

Аналітичний облік витрат допоміжних виробництв пої економічними елементами ведеться у відомості № 1, де розраховується їх фактична собівартість. Підсумкові дані про витрати допоміжних виробництв відображаються в журналі-ордері № 10.

Підрозділи обслуговуючого виробництва забезпечують основне і допоміжне виробництва транспортом, складами (зберігання), технічним контролем і т.д. Підрозділи обслуговуючого виробництва підприємства «Розріз Молодіжний»: залізничні під'їзні колії; майданчики для зберігання готової продукції; підсобні господарства; торгово-комплектуючого базу.

Витрати обслуговуючого виробництва на підприємстві «Розріз Молодіжний» враховують на рахунках підрозділу 8040 «Накладні витрати» (Додаток Б). Рахунки даного підрозділу призначені для узагальнення інформації про накладні витрати за основним і допоміжним виробництвам, а також напівфабрикатів власного виробництва. Зокрема, на даних рахунках можуть бути відображені такі витрати:

 • за змістом і експлуатації машин та обладнання;

 • суми зносу і амортизації основних засобів і нематеріальних активів виробничого призначення і витрати на ремонт основних засобів виробничого призначення;

 • орендна плата за орендовані основні засоби, що використовуються у виробництві;

 • оплата праці персоналу, зайнятого обслуговуванням виробництва;

 • витрати на утримання виробничих приміщень та інші аналогічні за призначенням витрати.

Одним з головних ланок у технологічному процесі видобутку вугілля на підприємстві «Розріз Молодіжний» є транспорт, що забезпечує внутрішні і зовнішні перевезення. У зв'язку з тим, що транспортні засоби працюють у специфічних умовах, вони мають потребу в систематичному ремонті. Витрати на ремонт транспорту враховуються, в числі інших, на рахунку 8044 «Ремонт основних засобів».

У числі інших на рахунку 8042 «Оплата праці працівників» враховується заробітна плата, нарахована робітникам, зайнятим на роботах з утримання та експлуатації обладнання.

За елементу «Комунальні послуги» на підприємстві «Розріз Молодіжний» відображають витрати на електроенергію, отриману з боку і витрачену на технологічні, виробничі та інші потреби основної діяльності розрізу. Тут же враховуються витрати на утримання зовнішніх електростанцій, що значаться на балансі мережевих районів або інших спеціалізованих організацій галузі.

Решта накладні витрати виробничого характеру відносять на «Інші витрати». Тут відображаються підйомні при переміщеннях, витрати на відрядження, вартість витрат по натуральні видачі, поштові, телеграфні витрати. Кореспонденція рахунків з обліку накладних витрат на підприємстві «Розріз Молодіжний» приведена в таблиці 3.

Таблиця 3

Кореспонденція рахунків з обліку накладних витрат на підприємстві «Розріз Молодіжний» за січень 2006 р.

п \ п

Дата

операцій

Зміст операцій


Сума

тенге

Кореспонденція рахунків

Дебет

Кредит

1

2

3

4

5

6

1

10.01

Нарахована заробітна плата, нарахована робітникам, зайнятим на роботах з утримання та експлуатації бурового обладнання

34200

8042

3350

2

25.01

Прийняті до оплати рахунки за електроенергію, отриману з боку і витрачену на потреби основного виробництва

68900

8046

3311

3

12.01

Списується вартість ПММ, використаних під час роботи обладнання

4200

8041

1312

4

15.01

Відображено витрати з ремонту екскаватора, виробленого сторонньою організацією

21000

8044

3311

5

28.01

Нараховано знос машин і устаткування

2300

8045

2422

6

30.01


Нараховано знос по будівлі виробничого призначення

5647

8045

2421

7

30.01


Нараховано знос за транспортним засобам виробничого призначення

24200

8045

2423

8

30.01

Сформовано загальна сума накладних витрат

4200

34200

21000

32147

68900

8040

8040

8040

8040

8040

8041

8042

8044

8045

8046

9

30.01

Узагальнено сума накладних витрат

160447

8014

8040

Необхідно відзначити, що накладні витрати є складовою частиною собівартості видобутого вугілля. Підприємство «Розріз Молодіжний» використовує спрощений метод віднесення накладних витрат на собівартість готової продукції, тому що випускається вузький асортимент продукції, і прямі витрати на матеріали і оплату праці є основними складовими виробничої собівартості. За даним методом накладні витрати розподіляються по основному, допоміжному виробництвам, а в подальшому розподіляються між готовою продукцією і залишками незавершеного виробництва пропорційно їх нормативної величині. Базою для розподілу служить заробітна плата виробничих робітників.

Загальна методологія обліку витрат на виробництво являє собою певну послідовність виконання облікових робіт і включає наступні етапи:

1. Інформація про прямі витрати підприємства протягом звітного періоду узагальнюється на "транзитних" рахунках за видами виробництв (основне і допоміжне виробництва).

На даному етапі здійснюється первинна реєстрація витрат, пов'язаних із здійсненням процесу виробництва. При цьому повинні дотримуватися вимоги повноти включення витрат (наявності первинного документа і своєчасної реєстрації факту господарської діяльності), правильності та обгрунтованості відображення витрат на витратних рахунках.

Прямі витрати в момент їх виникнення на підставі первинних документів підлягають відображенню за дебетом калькуляційних рахунків підрозділу 8010 «Основне виробництво» і підрозділу 8030 «Допоміжні виробництва» в кореспонденції з кредитом рахунків групи рахунків 1310 «Сировина і матеріали», кредитом рахунку 3350 «Короткострокова заборгованість по оплаті праці », рахунки 3150« Соціальний податок », рахунки 3310« Короткострокова кредиторська заборгованість постачальникам і підрядникам ».

Для визначення собівартості продукції або послуг допоміжних виробництв відповідні витрати групуються на рахунках підрозділу 8030 «Допоміжні виробництва».

2. Інформація про загальну величину накладних витрат підприємства збирається на рахунках підрозділу 8040 "Накладні витрати".

На цьому ж етапі збираються накладні витрати, які підлягають попередньому обліку на збірно-розподільчих рахунках підрозділу 8040 «Накладні витрати». Аналітичний облік витрат на цих рахунках ведеться в розрізі структурних підрозділів підприємства і в розрізі статей кошторису. Статті кошторису, у свою чергу, передбачені вище згадуваними галузевими методологічними принципами.

3. Накладні витрати за встановленим способом розподілу належать до основного, допоміжного виробництв, а також до напівфабрикатів власного виробництва і до шлюбу.

Сам механізм розрахунку на даному етапі нескладний, але трудомісткість даного етапу залежить від кількості об'єктів калькулювання. Накладні витрати, перш за все, підлягають розподілу між готовою продукцією і залишками незавершеного виробництва. При цьому витрати розподіляються пропорційно їх нормативної величині. Базою для розподілу служить заробітна плата виробничих робітників.

4. Витрати, зібрані на "транзитних" рахунках, списуються на рахунки, що узагальнюють інформацію про фактичну собівартість готової продукції, а також вартості незавершеного виробництва.

Таким чином, вивчивши облік витрат на виробництво підприємства «Розріз Молодіжний» можна зробити висновок, що документальне оформлення операцій ведеться правильно. В обліковій політиці підприємства відображені методи обліку виробничих витрат. Для обліку витрат застосовуються рахунки розділу 8 «Рахунки виробничого обліку» Робочого плану рахунків: 8010 «Основне виробництво», 8020 «Напівфабрикати власного виробництва», 8030 «Допоміжні виробництва», 8040 «Накладні витрати». Рахунки за призначенням калькуляційні, за економічним змістом характеризують стан господарських процесів.

3 Аналіз витрат на виробництво і формування собівартості продукції та шляхи її зниження

3.1 Аналіз загальної собівартості продукції

Проведемо аналіз загальної суми витрат підприємства «Розріз Молодіжний» та аналіз витрат за економічними елементами за даними за 2005-2006 рр.. Основні техніко-економічні показники роботи підприємства «Розріз Молодіжний» представлені в Додатку В.

З наведених у таблиці 4 даних видно, що фактичні витрати в 2006 р. більше витрат за елементами попереднього року на 68387 тис. тг. або 10,54%. Таке перевищення витрат могло бути викликано різними причинами, серед яких найбільш вірогідними можна вважати:

 • підвищення собівартості;

 • збільшенням обсягу виробництва;

 • зміна асортименту продукції, що випускається.

Таблиця 4

Аналіз витрат за економічними елементами

п / п

Елементи витрат

2005

2006

Відхилення

питомої вагитис. тг.

%

тис. тг.

%


Матеріальні витрати

544808

83,97

612686

85,43

1,46

Витрати на оплату праці

35845

5,52

37886

5,28

-0,24

Відрахування

13263

2,04

14018

1,95

-0,09

Амортизація

53420

8,23

50303

7,04

-1,19

Інші накладні витрати

1420

0,24

2250

0,31

0,07

Всього витрат

648756

100

717143

100


Обсяг виробництва

1798756


1808253Дані таблиці 4 свідчать про те, що у звітному році, так само як і в минулому, найбільшу питому вагу займають матеріальні витрати (85,43%), що говорить про матеріаломістким характері виробництва. Отже, найважливішим напрямком зниження витрат на виробництво буде пошук резервів по скороченню цих витрат. Як відомо, головним джерелом економії матеріалів є їх раціональне використання.

За розглянутий період питома вага заробітної плати виробничих робітників знизився на 0,24%, відповідно і відрахування - на 0,09%. Це скорочення може бути пов'язане зі зниженням трудомісткості на базі впровадження нової техніки, вдосконаленням технології, а також із заміною деталей і вузлів власного виробництва покупними виробами та напівфабрикатами. Також дещо знизилася частка амортизаційних відрахувань, що говорить про підвищення фондовіддачі. Зростання інших накладних витрат викликаний зміною їх структури: збільшенням частки відсотків за кредити банку, орендної плати, податків, що включаються до собівартості.

Таким чином, підвищення загальної суми витрат було викликане підвищенням в абсолютному вираженні суми майже кожного елемента витрат.

Для виявлення причин зміни загальних витрат розглянемо вплив зміни структури витрат на зміну загальних витрат. Розрахунок проводиться за формулою:

(1),

(2),

де Зобщ. - Загальна сума витрат;

З - витрати кожного виду;

IВП - індекс випуску продукції.

Структуру витрат наочно ілюструє рисунок 1 за даними таблиці 4.

Як видно з малюнка 1, питома вага витрат уречевленої праці (матеріали, амортизація та інші витрати) у звітному періоді збільшились в порівнянні з попереднім роком при зниженні витрат живої праці. Така зміна характеризує підвищення матеріальних витрат на виробництво і зниження витрат насамперед на оплату праці. Таким чином, аналіз даних показує, що на даному підприємстві відбулося поліпшення структури витрат на виробництво, що викликано зниженням питомої ваги витрат живої праці і збільшення матеріальних витрат.

Структура витрат на виробництво продукції на підприємстві «Розріз Молодіжний» в 2006 році

Малюнок 1

Для обчислення впливу факторів необхідно визначити індекс випуску продукції за наступною формулою:

(3),

де I вп - індекс випуску продукції;

ВП2005, ВП2006 - обсяг випуску продукції в 2005, 2006 роках відповідно.

Розрахуємо індекс випуску продукції для підприємства «Розріз Молодіжний».

Даний індекс свідчить про збільшення випуску продукції у вартісному вираженні. Для нашого конкретного випадку будемо вважати, що ціни на вугілля в 2006 залишилися на рівні 2005 року, тобто вони не вплинули на зростання загальної вартості випуску продукції.

Вплив зміни структури витрат на загальну суму витрат можна побачити з даних, представлених в таблиці 5.

Таблиця 5

Розрахунок впливу зміни структури витрат на зміну загальної суми витрат

Показники

2005

2006

2005 р.,

перерахований на I ВП

Вплив на загальні витрати

Δ ВП

Елементів

витрат

Матеріальні витрати

544808

612686

547695,48

2887,48

64990,52

Заробітна плата з відрахуваннями

49108

51904

49368,27

260,27

2535,73

Амортизація

53420

50303

53703,13

283,13

-3400,13

Інші витрати

1420

2250

1427,53

7,53

822,47

Разом

648756

717143

652194,41

3438,41

64948,59

Розрахуємо зміну структури витрат D Зобщ.

D Зобщ = (2887,48 +64990,52) + (260,27 +2535,73) + (283,13-3400,13) + (7,53 +822,47) = 68387 тис.тг.

Отже, збільшення загальних витрат було викликане збільшенням витрат по всіх елементах. Якби обсяг виробництва залишився на рівні 2005 р., то зростання собівартості продукції склав би 28475,15 тис. тг., Але зростання обсягу виробництва збільшив даний показник до 68387 тис. тг.

Калькуляція собівартості на кожному підприємстві має свої особливості і складається відповідно до специфіки виробництва. На аналізованому підприємстві «Розріз Молодіжний» собівартість продукції залежить від витрат на виробництво кожного процесу, сукупність яких становить технологічний процес видобутку вугілля.

3.2 Аналіз структури формування собівартості по виробничих процесах

На підприємстві «Розріз Молодіжний» з 2006 року проводиться облік витрат по процесах виробництва з використанням елементів нормативного методу планування, обліку витрат і калькулювання собівартості видобутку вугілля, тому витрати групуються і аналізуються не тільки за своїм економічним змістом, а й з виробничих процесів в залежності від застосовуваної техніки. При цьому угруповання витрат по процесах виробництва дозволяє визначити вплив різних чинників на величину собівартості.

Застосування попроцессного методу необхідно для аналізу і контролю за рівнем витрат за окремими технічними ланкам, виявлення ланок, де процес протікає з відхиленнями від прийнятих норм витрат, для виявлення економічної ефективності застосовуваної технології, найбільш раціональних систем розробок, способів виїмки вугілля, обсяги та співвідношення вугілля з різної трудомісткістю, для визначення економічної ефективності різних способів і схем організації виробництва.

Як вже було розглянуто у другому розділі дипломної роботи, технологія видобутку вугілля на підприємстві «Розріз Молодіжний» складається наступних основних процесів:

1) планування та підготовка вироблення;

2) розкривні роботи;

3) розбір підірваної маси;

4) навантаження та вивезення готової продукції.

Кожен процес має вплив на загальну собівартість готової продукції. Витрати на підготовчі роботи складаються з витрат на очищення майданчика і виїмку проб і витрат на проведення спектрального та пробірного аналізу взятих проб. При цьому собівартість одиниці продукції розраховується наступним чином:

 • собівартість одиниці підготовлена ​​площадка розраховується на м2 площі.

 • собівартість одиниці взятої проби і проведеного аналізу розраховується на 1 пробу. Кількість проб варіюється від 20 до 30 на 1 підготовлену виїмку (Додаток Г).

Всі витрати на розкривні роботи складаються з витрат на бурові роботи та витрат на вибухові роботи. (Додатки Д, Е, Ж). Аналізуючи Додаток Ж можна побачити, що витрати на виробництво бурових робіт незначно впливають на загальну собівартість готової продукції, на відміну від витрат на виробництво вибухових робіт. Розглянемо вплив витрат на виробництво підготовчих робіт і розкривних робіт на загальну собівартість видобутку вугілля. Дані для аналізу представлені в таблиці 6.

Таблиця 6

Аналіз планових і фактичних витрат по виробничих процесах на підприємстві «Розріз Молодіжний» за 2006 рік

п / п

Елементи витрат

план

факт

Відхиленнятис. тг.

%

тис. тг.

%

тис. тг.

%

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Обсяг виробництва, тис. тг.

1798756

100

1808253

100,5

9497

0,5

2

Всього витрат, в т.ч.

726480

100

717143

100

-9337

-

3

Розкривні роботи

303131,8

41,7

368304

51,4

65172,2

9,7

4

Підготовчі роботи

47878

6,59

54035,9

7,53

6157,9

0,94

5

Розбір підірваної маси

158364

21,8

145964

20,4

-12400

-1,4

6

Навантаження і вивіз вугілля

238533,2

32,8

265243,1

36,9

26709,9

4,1

Дані таблиці 6 свідчать про те, що як в планових, так і у фактичних показниках затрат, найбільшу питому вагу займають виробничі витрати на розкривні роботи, що говорить про важливість даного процесу в загальному технологічному циклі видобування вугілля на підприємстві. Отже, найважливішим напрямком зниження витрат на виробництво буде пошук резервів по скороченню цих витрат.

Вугільна промисловість має ряд особливостей, від яких залежать не тільки організація виробництва і технологія видобутку, але і можливості обліку та контролю над витратами. Однією з характерних особливостей є значне місце в структурі витрат прямих матеріальних витрат. Оскільки ми виявили, що витрати на розкривні роботи займають найбільшу питому вагу, проведемо аналіз прямих матеріальних витрат на розкривні роботи і виявимо шляхи зниження цих витрат.

3.3 Аналіз прямих матеріальних витрат на розкривні роботи

Витрати на предмети праці, тобто на товарно-матеріальні запаси мають найбільшу питому вагу в поточних витратах на виробництво в більшості галузей виробничої сфери. Від того, як на підприємстві здійснюється процес матеріально-технічного постачання і контроль за дотриманням режиму економії в кожному підрозділі, на кожному робочому місці, залежать найбільш важливі показники роботи підприємства - обсяг виробництва, його рентабельність, а також фінансовий стан і ліквідність.

Всемірне поліпшення використання матеріальних ресурсів - одне з найважливіших завдань промислових підприємств. Чим краще використовуються сировина, паливо, допоміжні матеріали, тим менше їх витрачається для вироблення певної кількості продукції, тим самим створюється можливість збільшити обсяг виробництва промислової продукції.

Економічний аналіз поглиблює пошуки резервів підвищення ефективності виробництва в напрямку тих можливостей, які обумовлюють зниження витрат. Визначення ефективності використання товарно-матеріальних запасів обмежено і підпорядковане аналізу інших показників діяльності підприємств. Питання вимірювання ефективності використання товарно-матеріальних запасів розосереджуються, як правило, по розділах аналізу забезпеченості предметами праці і їх використання на обсяг собівартості продукції.

Пошук варіантів економії та раціонального використання матеріальних ресурсів складає основний зміст аналізу.

Основні етапи аналізу ефективності використання товарно-матеріальних запасів:

 1. Оцінка матеріаломісткості і матеріаловіддачі;

 2. Оцінка впливу ефективності використання товарно-матеріальних запасів на величину матеріальних витрат;

 3. Аналіз забезпеченості підприємства товарно-матеріальними запасами;

 4. Аналіз впливу ефективності використання товарно-матеріальних запасів на прибутковість і рентабельність промислового виробництва.

Завданнями аналізу матеріаломісткості випущеної продукції підприємства є:

 • визначення зміни рівня матеріаломісткості випущеної продукції в динаміці і в порівнянні з планом;

 • виявлення причин змін та визначення динаміки досягнутих результатів (економії або перевитрати), масштабами дії окремих факторів, що обумовили зміну цього рівня (вдосконалення техніки і технології виробництва продукції, структури споживаного сировини, матеріалів і паливно-енергетичних ресурсів);

 • контроль за виконанням завдань по середньому зниження норм витрати найважливіших видів запасів і економії товарно-матеріальних запасів;

 • виявлення впливу матеріаломісткості на формування собівартості продукції, обсягу виробництва, валового доходу і рентабельності.

Розглянемо систему показників, що характеризують ефективність використання матеріальних ресурсів на підприємстві.

Витрата матеріальних ресурсів являє собою їх виробниче споживання. Витрата на виробництво охоплює всю кількість матеріальних ресурсів, витрачених підприємством безпосередньо на випуск продукції. Витрачання матеріальних ресурсів здійснюється також на ремонтні потреби, забезпечення підсобного господарства, побутові потреби. Споживання матеріальних ресурсів характеризується їх загальною і питомою витратою.

Загальна витрата матеріальних ресурсів - це споживання окремих видів або разом узятих матеріальних ресурсів на виконання усієї виробничої програми в звітному періоді. Загальна витрата матеріальних ресурсів враховується в натуральному вираженні; сумарна витрата різних видів матеріальних ресурсів - у вартісному вираженні.

Питомою витратою m конкретного виду ресурсів називається їх середня витрата на одиницю виробленої придатної продукції. Його визначають за формулою:

(4),

де m - питома витрата конкретного види ресурсів;

MP - загальне кількості матеріальних ресурсів, витрачених на виробництво даної продукції в звітному періоді;

Q - кількість придатних одиниць продукції.

Необхідність систематичного виявлення і мобілізації резервів зниження матеріальних витрат і матеріаломісткості продукції передбачає застосування в аналізі системи показників, всебічно характеризує ефективність використання матеріальних ресурсів і дозволяє планувати, враховувати і аналізувати результати роботи підприємств, об'єднань і галузей промисловості в області зниження матеріаломісткості продукції.

Для характеристики ефективності використання матеріальних ресурсів застосовується система узагальнюючих і приватних показників. До узагальнюючих показників відносяться матеріаломісткість; матеріаловіддача, коефіцієнт співвідношення темпів зростання обсягу виробництва і матеріальних витрат; питома вага матеріальних витрат у собівартості продукції, коефіцієнт використання матеріалів.

Матеріаломісткість продукції є величину витрат матеріальних ресурсів на виробництво одиниці продукції або робіт. Це визначення в найзагальнішому вигляді характерно для будь-якого рівня управління. Матеріаломісткість товарної продукції є узагальнюючим вартісним показником і представляє величину матеріальних витрат на одну тенге готової продукції підприємства, об'єднання, підгалузі, галузі:

(5),

де МО - матеріаломісткість продукції;

МОЗ - матеріальні витрати на виробництво продукції;

ВП - вартість виробленої продукції.

Матеріаловіддача визначається діленням вартості виробленої продукції на суму матеріальних витрат. Цей показник характеризує віддачу матеріалів, тобто скільки вироблено продукції з кожної гривні спожитих матеріальних ресурсів (сировини, матеріалів, палива, енергії і т.д.):

(6).

Коефіцієнт співвідношення темпів зростання обсягів виробництва і матеріальних витрат визначається відношенням індексу валової продукції до індексу матеріальних витрат. Він характеризує у відносному вираженні динаміку матеріаловіддачі і одночасно розкриває чинники її зростання.

Питома вага матеріальних витрат у собівартості продукції обчислюється відношенням суми матеріальних витрат до повної собівартості виробленої продукції. Динаміка цього показника характеризує зміну матеріалоємності продукції.

Коефіцієнт матеріальних витрат являє собою відношення фактичної суми матеріальних витрат до планової, перерахованої на фактичний обсяг випущеної продукції. Він показує, наскільки економно використовуються матеріали в процесі виробництва. Якщо коефіцієнт більше одиниці, то це свідчить про перевитрату матеріальних ресурсів на виробництво продукції, і навпаки, якщо менше одиниці, то матеріальних ресурсів використовувалися більш економно.

До узагальнюючих показників також відноситься валовий дохід на тенге матеріальних витрат - це найбільш узагальнюючий показник ефективності використання матеріальних ресурсів. Визначається діленням суми отриманого валового доходу від основної діяльності на суму матеріальних витрат. Підвищення рівня цього показника позитивно характеризує роботу підприємства.

В економічній літературі рекомендується декілька методик аналізу узагальнюючих показників, заснованих на різних типах факторних систем. Найбільш об'єктивну оцінку використання матеріальних ресурсів дає показник матеріаломісткості. Матеріаломісткість визначає суму матеріальних витрат: зростання матеріаломісткості збільшує суму матеріальних витрат, зниження матеріаломісткості - зменшує. Підвищення ефективності використання матеріальних ресурсів обумовлює скорочення матеріальних витрат на виробництво продукції, зниження її собівартості і зростання валового доходу.

Аналіз матеріаломісткості проводиться по факторній системі, оскільки на загальну матеріаломісткість впливає кілька чинників. Побудова факторних моделей здійснюється на основі формули визначення матеріаломісткості, причому сама формула розрахунку не може розглядатися в якості факторної системи.

Одна з факторних моделей, отримана прийомом розширення, розглядає зміну матеріаломісткості ресурсів залежно від матеріаломісткості за прямими витратами (МЕпр) і коефіцієнта співвідношення загальних і прямих витрат (Ксоотн):

(7),

Для вивчення впливу факторів на матеріаломісткість можна використовувати будь-які методи (ланцюгових підстановок, абсолютних різниць, логарифмічний та ін)

Матеріаломісткість за прямими матеріальними витратами МЕпр і коефіцієнт співвідношення витрат Ксоотн. - Фактори першого порядку. Факторами другого порядку, що впливають на матеріаломісткість продукції, є:

 • структура продукції (збільшення частки матеріаломісткою продукції призводить до збільшення загальної матеріаломісткості);

 • рівень матеріальних витрат на окремі вироби, або питома матеріаломісткість;

 • ціни на матеріали і відпускні ціни на продукцію.

У процесі аналізу фактичний рівень показників ефективності використання матеріалів порівнюють із плановим, вивчають їхню динаміку і причини зміни, а також вплив на обсяг виробництва продукції.

Матеріаломісткість, так само як і матеріаловіддача, залежить від обсягу валової продукції та суми матеріальних витрат на її виробництво. У свою чергу обсяг валової продукції у вартісному вираженні може змінитися за рахунок кількості виробленої продукції, її структури та рівня відпускних цін. Сума матеріальних витрат також залежить від обсягу виробленої продукції, її структури, витрати матеріалів на одиницю продукції і вартості матеріалів. У результаті загальна матеріаломісткість залежить від структури виробленої продукції, норми витрат матеріалів на одиницю продукції, цін на матеріальні ресурси і відпускних цін на продукцію.

Витрата матеріальних ресурсів на одиницю продукції може змінюватися за рахунок якості матеріалів, заміни одного виду матеріалів іншим, техніки і технології виробництва, організації матеріально-технічного постачання і виробництва, зміни норм витрати, відходів і втрат і т.д.

Вартість сировини і матеріалів залежить також від їхньої якості, внутрішньогрупової структури, ринків сировини, зростання цін на них у зв'язку з інфляцією, транспортно-заготівельних витрат та інших факторів. Їх вплив на рівень матеріаломісткості можна визначити наступним чином:

(8),

де Δ МО xi - абсолютний приріст матеріаломісткості за рахунок i-го фактора;

Δ МОЗ xi - абсолютний приріст матеріальних витрат за рахунок i-го фактора.

Якщо який-небудь фактор впливає одночасно на суму матеріальних витрат і обсяг виробництва продукції, то розрахунок здійснюється за формулою:

(9),

Таким чином, ми розглянули теоретичні основи розрахунку основних показників, що характеризують матеріаломісткість і ефективність використання матеріальних запасів, далі проведемо аналіз даних показників на підприємстві «Розріз Молодіжний» з метою виявлення ефективності використання товарно-матеріальних запасів на даному підприємстві.

Для забезпечення процесу виробництва підприємство «Розріз Молодіжний» виробляє витрати на матеріали, які функціонують у сфері виробництва та сфері обігу. У сфері виробництва знаходяться товарно-матеріальні запаси, які повністю переносять свою вартість на вироблену готову продукцію і в процесі виробництва зазнають зміни натуральної форми. У сфері обігу знаходяться готова продукція на складі підприємства; продукція, відвантажена покупцеві.

Склад і структура матеріальних витрат підприємства визначається наступними основними факторами:

 • характером продукції, що випускається;

 • особливостями добувної промисловості;

 • структурою витрат на виробництві;

 • технологічними та організаційними умовами виробництва на підприємстві;

 • умовами матеріально-технічного забезпечення та збуту готової продукції.

Підвищення ефективності використання товарно-матеріальних запасів обумовлює скорочення матеріальних витрат на виробництво продукції, зниження її собівартості та зростання доходу. Значне місце у складі витрат підприємства займають матеріальні витрати, які беруть участь у процесі розкривних робіт. Це пояснюється великими підготовчими витратами, пов'язаними з розкривними роботами на підприємствах гірничодобувних галузей. Тому в процесі аналізу ефективності використання товарно-матеріальних запасів будемо досліджувати лише товарно-матеріальні запаси, витрати на які входять в собівартість розкривних робіт.

Як вже було розглянуто вище, всі витрати на розкривні роботи складаються з витрат на бурові роботи та витрат на вибухові роботи. (Додатки Д, Е, Ж). Показники ефективності використання матеріальних запасів на виробництво бурових робіт не можуть значно вплинути на загальні значення матеріаломісткості, тому в подальшому аналізі їх опустимо.

Таким чином, на зміну загальної матеріаломісткості продукції, перш за все, впливають три чинники:

 1. матеріаломісткість продукції з матеріальних витрат на розкривні роботи;

 2. матеріаломісткість продукції за витратами на вибухові роботи;

 3. коефіцієнт співвідношення матеріальних витрат.

Дамо оцінку виконання планового завдання з використання матеріалів на підприємстві. На підставі додатків Д та Ж розрахуємо основні показники, необхідні для аналізу використання матеріалів у звітному періоді. Розрахунок матеріаломісткості, матеріаловіддачі і коефіцієнта співвідношення матеріальних витрат зробимо за формулами (5), (6) і (7) відповідно. Отримані в результаті розрахунків за наведеними вище формулами дані оформимо в таблиці 7, розрахувавши при цьому відхилення в абсолютному і відносному вираженні.

Таблиця 7

Аналіз виконання планового завдання з використання матеріалів на підприємстві «Розріз Молодіжний» за 2006 рік

п / п

Показники

План

Факт

Відхилення

абс.

%

1

2

3

4

5

6

1

Вироблена продукція, млн.тг.

1800

1808

-9,4

-1,29%

2

Матеріальні витрати на розкривні роботи, млн.тг.

72,7

70,6

-2,1

-0,13%

3

З них матеріальні витрати на бурові роботи, млн.тг.

1,4

2,4

1

71,4%

4

З них матеріальні витрати на вибухові роботи, млн.тг.

71,3

68,2

-3,1

-4,35%

5

Матеріаломісткість загальна

0,1

0,098

-0,002

-2%

6

Матеріаломісткість за витратами на вибухові роботи

0,098

0,095

-0,003

-3,06%

7

Матеріаловіддача загальна

9,99

10,15

0,16

1,6%

8

Матеріаловіддача за витратами на вибухові роботи

10,19

10,51

0,32

3,14%

9

Коефіцієнт співвідношення загальних витрат і витрат на вибухові роботи

1,02

1,04

0,02

1,96%

Аналізуючи таблицю 7, можна помітити, що в розглянутому періоді не виконано планові показники використання матеріалів у виробництві:

Далі проаналізуємо, за рахунок яких чинників відбулися зміни показників, що характеризують ефективність використання матеріалів у виробництві. Як вже було сказано раніше, чинниками першого порядку, що впливають на зміну матеріаломісткості, є матеріаломісткість за витратами на вибухові роботи і коефіцієнт співвідношення загальних матеріальних витрат на розкривні роботи і матеріальних витрат при виробництві вибухових робіт. Проілюструємо їх вплив на зміну узагальнюючого показника за формулою (7). У розрахунку змінимо формулу, замінивши МЕпр на МЕвзрив відповідно до особливостей віднесення витрат на підприємстві «Розріз Молодіжний». Дана формула тепер виглядає так:

МО = МЕвзрив * Ксоотн (10).

Розрахуємо факторне зміна:

Δ МО (Ксоотн) = 0,098 * 1,04 = 0,01

Δ МО (МЕвзрив) = -0,003 * 1,04 = -0,003

Баланс відхилень: 0,01 + (-0,003) = 0,007

Результати аналізу показують, що зниження загальної матеріаломісткості відбулося внаслідок як більш раціонального та ефективного використання матеріальних ресурсів безпосередньо при виробництві вибухових робіт. За рахунок зменшення матеріальних витрат при виробництві вибухових робіт загальна матеріаломісткість знизилася на 0,003. Проте збільшення коефіцієнта співвідношення всіх матеріальних витрат і матеріальних витрат, що використовуються при вибухових роботах в порівнянні з планом свідчить про зміну структури всіх матеріальних витрат, про відповідне збільшення частки інших матеріальних витрат, а також частки матеріальних витрат у залишках незавершеного виробництва. Це зумовило збільшення загальної матеріаломісткості на 0,003.

Тепер проаналізуємо вплив факторів на зміну матеріаловіддачі. До таких факторів належать обсяг виробленої продукції і матеріальні витрати на її виробництво. Проілюструємо даний вплив за допомогою методу ланцюгових підстановок:

За даними таблиці 7, МО (факт) = 717,1 / 70,6 = 10,15;

МО (план) = 726,5 / 72,7 = 9,99;

Зміна матеріаловіддачі - ΔМО = 0,16

Проведемо підстановки:

1-а підстилі.: 726,5 / 70,6 = 10,29 ↑ = 0,3;

2-я підстилі.: 717,1 / 70,6 = 10,15 ↑ = -0,14;

Баланс відхилень: 0,3 + (-0,14) = 0,16.

Таким чином, при факторному аналізі матеріаловіддачі виявлено, що, у зв'язку з тим, що величина матеріальних витрат у звітному періоді в порівнянні з планом зменшилась у зв'язку з більш раціональним і ефективним використанням матеріальних ресурсів, матеріаловіддача збільшилася на 0,3. Зменшення випуску виробленої продукції в даному періоді призвело до зменшення матеріаловіддачі на 0,14.

Далі розглянемо вплив зміни матеріаломісткості на показники роботи підприємства. Зниження матеріаломісткості готової продукції сприяє зниженню її собівартості в частині матеріальних витрат і збільшенню обсягів виробництва. У звітному періоді в порівнянні з планом матеріаломісткість продукції знизилася, а матеріаловіддача, відповідно, зросла. У зв'язку з цим додатковий обсяг продукції за рахунок більш раціонального використання матеріальних ресурсів можна розрахувати за формулою:

Δ ВП = Δ МО * МЗ (факт) (11).

Виходячи з визначення матеріаломісткості можна вивести формулу зміни собівартості в частині матеріальних витрат як результат зміни матеріаломісткості розраховується за формулою:

Δ МОЗ = Δ МЕ * ВП (факт) (12).

Отримані за допомогою розрахунку за даними формулами результати оформимо у вигляді таблиці 8.

Таблиця 8

Вплив використання матеріалів на результати роботи підприємства

п / п

Показники

План

Факт

Відхи-ня

1

Матеріальні витрати, млн.тг.

72,7

70,6

-2,1

2

Випуск продукції, млн.тг.

726,5

717,1

-9,4

3

Матеріаломісткість

0,1

0,098

-0,002

4

Матеріаловіддача

9,99

10,15

0,16

5

Зростання (+), зниження (-) собівартості в частині матеріальних витрат у результаті зміни матеріаломісткості

-1,43

6

Зростання (+), зниження (-) випуску продукції в результаті зміни матеріаловіддачі

11,3

Так, у звітному періоді в порівнянні з плановими показниками матеріаломісткість знизилася на 0,002, що, у свою чергу, призвело до зменшення собівартості продукції в частині матеріальних витрат на 1,43 млн.тг. У результаті збільшення матеріаловіддачі на 0,16 випуск продукції на підприємстві збільшився на 11,3 млн.тг.

За даними аналізу впливу зміни матеріаломісткості на показники роботи підприємства можна зробити висновок про те, що поліпшення показників матеріального забезпечення підприємства «Розріз Молодіжний» позитивно впливає на показники, що характеризують собівартість продукції, що випускається, т.зв. собівартість видобутку вугілля.

Одним з показників ефективності використання товарно-матеріальних запасів є валовий дохід на тенге матеріальних витрат. Підвищення рівня даного показника позитивно характеризує роботу підприємства. У процесі аналізу ефективності використання товарно-матеріальних запасів по підприємству необхідно вивчити динаміку даного показника, виконання плану по його рівню, провести порівняння і встановити чинники зміни його величини. Для цього можна використовувати наступну факторну модель:

(13),

де ВД - валовий дохід від реалізації продукції;

Д - дохід від реалізації продукції;

R - рентабельність обороту;

ДД - частка прибутку у загальному обсязі випуску готової продукції.

У таблиці 9 представлені дані для факторного аналізу валового доходу на тенге матеріальних витрат на підприємстві «Розріз Молодіжний» в 2006 році.

Таблиця 9

Дані для факторного аналізу валового доходу на тенге матеріальних витрат

п / п

Показники

План

Факт

Відхи-

ня

1

Валовий дохід від реалізації, млн.тг.

7,5

111,9

104,4

2

Дохід від реалізації, млн.тг.

734,0

829,0

95

3

Випуск, млн.тг.

726,5

717,1

-9,4

4

Матеріальні витрати, млн.тг.

72,7

70,6

-2,1

5

Рентабельність обороту,%

1,02

13,5

12,48

6

Частка доходу

1,01

1,16

0,15

7

Матеріаловіддача

9,99

10,15

0,16

8

Валовий дохід на тенге матеріальних витрат

10,3

158,9

148,6

З таблиці 9 видно, що у звітному році показник валового доходу на тенге матеріальних витрат на підприємстві «Розріз Молодіжний» підвищився на 148,2 тенге, у тому числі за рахунок зміни:

а) матеріаловіддачі:

Δ МО * ДД (пл) * R (пл) = 0,16 * 1,01 * 1,02 = 0,16 тенге

б) частки реалізованої продукції в загальному обсязі її виробництва:

МО (факт) * Δ ДД * R (пл) = 10,15 * 0,15 * 1,02 = 1,55 тенге

в) рентабельності обороту:

МО (факт) * ДД (факт) * Δ R = 10,15 * 1,16 * 12,48 = 146,9 тенге

Таким чином, баланс відхилень: 0,16 + 1,55 + 146,9 = 148,6. У зв'язку з тим, що у звітному періоді показник доходу на 1 тенге витрат на ТМЗ підвищився на 148,6 тенге, слід зробити висновок про те, що товарно-матеріальні запаси на підприємстві використовуються ефективно, але поліпшення їх використання матеріальних ресурсів - одне з найважливіших задач промислових підприємств. Чим краще використовуються сировина і матеріали, тим менше їх витрачається для вироблення певної кількості продукції, тим самим створюється можливість збільшити обсяг виробництва промислової продукції.

3.4 Значення і шляхи зниження собівартості продукції

В умовах ринкової економіки роль і значення зниження собівартості продукції на підприємстві різко зростають. З економічних і соціальних позицій значення зниження собівартості продукції для підприємства полягає в наступному:

 • у збільшенні чистого доходу, що залишається в розпорядженні підприємства, а, отже, у появі можливості не тільки в простому, але і розширеному виробництві;

 • у появі можливості для матеріального стимулювання працівників і вирішення багатьох соціальних проблем колективу підприємства;

 • у поліпшенні фінансового стану підприємства і зниження ступеня ризику банкрутства;

 • в можливості зниження продажної ціни на свою продукцію, що дозволяє значною мірою підвищити конкурентоспроможність продукції та збільшити обсяг продажів;

 • у зниженні собівартості в продукції в акціонерних товариствах, що є гарною передумовою для виплати дивідендів і підвищення їх ставки.

Вирішальною умовою зниження собівартості служить безперервний технічний прогрес. Впровадження нової техніки, комплексна механізація і автоматизація виробничих процесів, вдосконалення технології, впровадження прогресивних видів матеріалів дозволяють значно знизити собівартість продукції.

Серйозним резервом зниження собівартості продукції є розширення спеціалізації. На спеціалізованих підприємствах з масово-потоковим виробництвом собівартість продукції значно нижче, ніж на підприємствах, що виробляють цю ж продукцію в невеликих кількостях. Розвиток спеціалізації вимагає встановлення й найбільш раціональних кооперованих зв'язків між підприємствами.

Зниження собівартості продукції забезпечується, насамперед, за рахунок підвищення продуктивності праці. З ростом продуктивності праці скорочуються витрати праці в розрахунку на одиницю продукції, а отже, зменшується і питома вага заробітної плати в структурі собівартості.

На підприємстві «Розріз Молодіжний» прибуток у 2006 році в порівнянні з 2005 роком істотно знизилася, також знизився обсяг випущеної продукції. На тлі всіх цих тенденцій фонд заробітної плати зріс, що є неприпустимим. Рівень інфляційних процесів у розглянутий період був на звичайному рівні. Тому можна зробити висновок про низьку ефективність організації оплати праці через не стільки неспроможності механізму її здійснення, скільки на основі погіршення загальної ситуації на розрізі (спаду обсягів виробництва, старіння і знос основних засобів підприємства та ін.)

Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків в управлінні та оплати праці на підприємстві «Розріз Молодіжний»:

 1. Необхідно переглянути штатний розклад, сітку тарифних ставок.

 2. Рекомендується облік робочого часу вести в стандартній формі табеля обліку та використання робочого часу.

 3. У наказах на виплату премій чітко вказувати джерело фінансування.

 4. Переглянути нову модель оплати праці, яка використовує принцип дольової розподілу зароблених трудовим колективом коштів між працівниками залежно від їх кваліфікації та якості і результатів праці. Модель успішно використовує сучасні визначення реального трудового внеску працівників при нарахуванні їм щомісячних винагород. Основу моделі складають "вилки" співвідношень оплати праці різної якості, що є головним елементом її організації. Усі працівники залежно від кваліфікації поділяються на ряд кваліфікаційних груп. Кожній кваліфікаційній групі відповідає конкретне значення "вилки" співвідношень в оплаті праці. Таким чином, чим вище кваліфікаційна група, тим більше значення "вилки" співвідношень. Такий механізм організації матеріального стимулювання забезпечить не тільки необхідну диференціацію в оплаті праці різної якості, зокрема, між робітниками і керівниками, між фахівцями різної кваліфікації, але і що дуже важливо, можливість врахування реального трудового внеску фізичної результативності праці працівника.

 5. Провести на підприємстві незалежну аудиторську перевірку роботи підприємства, тому що цей спосіб виявлення причин незадовільної роботи організації є одним із значущих в даний час, а також перспективним. Незалежний контроль проводиться аудиторами, аудиторськими фірмами, що здійснюють свою діяльність на договірній комерційній основі за рахунок замовника (суб'єкта, в окремих випадках за рахунок бюджетних коштів) - клієнта.

Правильний вибір форм і систем заробітної плати в конкретних виробничих умовах, відповідність рівня заробітної плати виконуваній роботі відіграє важливу роль у підвищенні якості праці працівників.

Таким чином, системи мотивації і стимулювання праці використовуються як інструмент у визначенні поведінки працівників на виробництві, його ціннісних установок, в кінцевому підсумку для відбору працівників із особистісними характеристиками.

Підприємство «Розріз Молодіжний», якщо дозволяють кошти, проводить заходи з підвищення кваліфікації (тарифного розряду) працівників шляхом їх додаткового навчання, як і виділяє грошові кошти на преміювання.

Метою преміювання є матеріальне заохочення працівників за зразкове виконання трудових обов'язків, тривалу роботу, активну участь у громадському житті підприємства. Премії працівникам основного виробництва виплачуються за виконання затвердженого плану, а працівникам допоміжних цехів за зростання обсягу товарної продукції.

З цією метою встановлюються основні положення для залучення працівників у виробництво продукції, а саме:

 • посилення матеріальної зацікавленості і підвищення особистої відповідальності працівників за виконання встановлених завдань;

 • підвищення професіоналізму працівників у вирішенні питань, пов'язаних з виробництвом;

 • розвиток прогресивних форм організації та оплати праці;

 • економію всіх видів матеріальних ресурсів, впровадження передової технології, нової техніки, механізації та автоматизації виробничих процесів, підвищення технічного рівня виробництва і продуктивності праці.

Матеріальні витрати, як відомо, у вугледобувній промисловості займають велику питому вагу в структурі собівартості продукції, тому навіть незначне заощадження сировини, матеріалів, палива і енергії при виробництві кожної одиниці продукції в цілому по підприємству дає великий ефект.

Ефективність виробництва значною мірою залежить від управління матеріальними ресурсами - планування, нормування, забезпеченості і використання, а також організації їх зберігання. Це обумовлено такими факторами значимості матеріальних ресурсів у виробництві:

 • витрати на матеріальні ресурси - основна частина собівартості продукції;

 • виробничі запаси складаються з основної суми власних оборотних коштів, тому прискорення їх оборотності - великий резерв підвищення ефективності;

 • правильна організація управління матеріальними ресурсами - умова ритмічності виробництва;

 • посилення нормування споживання матеріальних ресурсів і лімітування вимагають посилення режиму економії.

Найважливіше значення в боротьбі за зниження собівартості продукції має дотримання найсуворішого режиму економії на всіх ділянках виробничо-господарської діяльності підприємства. Послідовне здійснення на підприємствах режиму економії виявляється насамперед у зменшенні витрат матеріальних ресурсів на одиницю продукції, скорочення витрат на обслуговування виробництва та управління, у ліквідації втрат від браку й інших непродуктивних витрат.

Заходами щодо збереження товарно-матеріальних запасів і більше економічному їх використання на підприємстві «Розріз Молодіжний» є:

 • оптимальне розміщення матеріалів на складах, що забезпечує можливість їх швидкої приймання, відпуску та перевірки наявності; в місцях зберігання кожного виду запасів прикріплюється ярлик з вказівкою даних про що знаходиться запасі;

 • оснащення місць зберігання запасів ваговим господарством, вимірювальними приладами та мірною тарою, оскільки готова продукція в натуральному виразі оцінюється у вагових одиницях;

 • визначення кола осіб, відповідальних за приймання та відпуск запасів (комірників та експедиторів), за правильне і своєчасне оформлення цих операції, а також за збереженням ввірених їм запасів.

Більш економічне використання товарно-матеріальних запасів на підприємстві «Розріз Молодіжний» забезпечується шляхом визначення оптимальної величини матеріальних витрат, яка забезпечувала б ефективне функціонування виробництва при мінімальному обсязі витрат на його матеріально-технічне забезпечення.

Витрати на створення і зберігання запасів залежать від величини виробничого запасу, страхування вартості утримання складів, витрат, пов'язаних з втратами (псування, старіння та ін.) Та інших.

Але в той же час при створенні та зберіганні запасів треба брати до уваги і нестоімостние фактори. Тут треба мати на увазі гарантії щодо якості, досвід постачальника, впевненість в постачанні і бажану перспективу взаємин між постачальником і покупцем (виробником). Важливим є також транспортний фактор, який у ряді випадків відіграє більш важливе значення, ніж ціна ресурсу. Адже може скластися таке становище, коли заявлена ​​постачальником висока ціна при перевезенні в 10 км виявиться вигідніше низької ціни, названої постачальником, що знаходиться за 200 км.

Поточні витрати на запаси повинні також включати складські витрати. Вони виникають із збільшенням запасів у порівнянні з нормованим об'ємом, тому що в цьому випадку потрібне розширення складів і т.п. У поточні витрати також слід включити витрати на страхування, псування товарів, розкрадання і т.д.

Найважливішою умовою для вдосконалення управління матеріальними ресурсами є зниження їх витрат на одиницю продукції, зниження матеріаломісткості. У зв'язку з цим необхідно знижувати норми витрачання матеріалів.

До матеріальних ресурсів, норми витрат на які встановлюються в натуральних вимірниках, відносяться сировина і матеріали, паливо і енергія на технологічні цілі, напівфабрикати власного виробництва, пристосування цільового призначення та окремі види матеріалів допоміжного технологічного призначення. По інших матеріальних ресурсів (запасні частини, матеріали для догляду за технологічним обладнанням і поточного ремонту будівель і споруд) витрати нормуються за укрупненими нормативами з урахуванням виду та обсягу робіт, вони є складовою частиною кошторисних ставок витрат на обслуговування виробництва та управління, включаючи витрати на утримання та експлуатацію інформаційно-технічних центрів.

Під нормою витрат матеріальних ресурсів розуміються їх максимально допустимі величини, при яких забезпечується виробництво одиниці продукції (вироби) певного виду і встановленої якості в умовах налагодженого виробництва. Нормування матеріальних ресурсів включає розробку, затвердження, впровадження та використання встановлених норм і нормативів витрати в конкретних виробничих умовах.

У системі матеріальних норм виділяють чотири основні групи норм:

 • норми витрат в основному виробництві;

 • норми витрати на допоміжні й інші потреби;

 • норми витрат паливно-енергетичних ресурсів;

 • норми витрат на ремонт і експлуатацію основних засобів.

Формування норм по кожній групі полягає, як правило, з двох етапів: розрахунку індивідуальних норм та формування укрупнених (зведених) норм.

До складу норм витрат матеріальних ресурсів на одиницю продукції не включаються втрати і відходи понад затверджені норм і нормативів природних втрат, втрати при транспортуванні і зберіганні, а також витрати, зумовлені відступом від встановлених вимог до якості сировини і матеріалів, пов'язані з виробничим браком, випробуванням нових зразків, ремонтом обладнання, відпрацюванням технологічних схем і агрегатів, порушенням і відступом від регламентованих процесів і режимів роботи, профілактикою обладнання, та інші аналітичні види витрат. Норми витрати матеріальних ресурсів встановлюються з точністю не менше 0,05% розрахункового значення норми.

Нормування проводиться по кожному елементу матеріальних витрат виходячи з особливостей використання матеріалів.

Підприємство «Розріз Молодіжний» має можливість впливати на величину витрат матеріальних ресурсів, починаючи з їх заготівлі. Сировина і матеріали входять у собівартість за ціною їх придбання з урахуванням витрат на перевезення, тому правильний вибір постачальників матеріалів впливає на собівартість продукції. Важливо забезпечити надходження матеріалів від таких постачальників, які знаходяться на невеликій відстані від підприємства, а також перевозити вантажі найбільш дешевим видом транспорту. При укладанні договорів на постачання матеріальних ресурсів необхідно замовляти такі матеріали, які за своїми розмірами та якістю точно відповідають планової специфікації на матеріали, прагнути використовувати більш дешеві матеріали, не знижуючи в той же час якості продукції.

Таким чином, основною умовою зниження матеріальних витрат на підприємстві «Розріз Молодіжний» є вдосконалення облікових робіт, забезпечення контролю за збереженням товарно-матеріальних запасів, використання прогресивних видів матеріалів, впровадження технічно обгрунтованих але рм витрат товарно-матеріальних запасів.

Висновок

Виробництво продукції являє собою складний процес створення і перетворення будь-якого економічного продукту і є базисом будь-якої економічної системи. Від ефективності організації та функціонування виробництва залежить ефективність економічної системи та її можливості для задоволення потреб.

Обчислення собівартості одиниці продукції має важливе значення для оперативного керівництва роботою підприємства, оскільки дозволяє вчасно розкрити внутрішні резерви і використовувати їх для подальшого зниження собівартості продукції, підвищення її конкурентоспроможності. Калькуляції використовуються для планування собівартості продукції і встановлення обгрунтованих цін на неї з урахуванням попиту на них на ринку.

Калькуляція виробничої собівартості на підприємстві «Розріз Молодіжний» здійснюється з використанням попроцессном (попередільний) системи обліку з елементами нормативної системи обліку витрат, тому що кожен процес має величезне значення для загальної технології видобутку.

У вугільній промисловості калькулюється всю кількість видобутого вугілля, тобто валовий видобуток. Для визначення собівартості 1 тонни видобутку вугілля загальна сума витрат на виробництво поділяється на калькуляційну видобуток вугілля на розрізі. У калькуляційну видобуток входить все вугілля, в тому числі витрачено на виробничо-технічні потреби. Вугілля, що пройшов перевірку на відповідність затвердженим технічним умовам і оформлений приймально-здавальної документації, є готовою продукцією на підприємстві і об'єктом калькулювання для визначення собівартості. А, крім того, об'єктом калькулювання є розкривні роботи та розкриті запаси.

Для обліку витрат на виробництво на підприємстві «Розріз Молодіжний» призначені рахунки розділу 8000 «Рахунки виробничого обліку»: 8010 «Основне виробництво», 8020 «Допоміжні виробництва», 8040 «Накладні витрати».

Загальна методологія обліку витрат на виробництво являє собою певну послідовність виконання облікових робіт і включає наступні етапи:

1. Інформація про прямі витрати підприємства протягом звітного періоду узагальнюється на "транзитних" рахунках за видами виробництв (основне і допоміжне виробництва).

2. Інформація про загальну величину накладних витрат підприємства збирається на рахунках підрозділу 8040 "Накладні витрати".

3. Накладні витрати за встановленим способом розподілу належать до основного, допоміжного виробництв, а також до напівфабрикатів власного виробництва і до шлюбу.

4. Витрати, зібрані на "транзитних" рахунках, списуються на рахунки, що узагальнюють інформацію про фактичну собівартість готової продукції, а також вартості незавершеного виробництва.

Забезпечення кращих результатів роботи підприємства при найменших витратах, дотримання режиму економії вимагають постійного спостереження за всіма складовими виробничої собівартості, глибокого аналізу витрат за статтями і елементами. При цьому особливо ретельно повинні аналізуватися витрати, питома вага яких у загальній сумі витрат найбільший, а також витрати основних процесів виробництва при попроцессном системі обліку витрат.

Проведений аналіз собівартості продукції на підприємстві «Розріз Молодіжний» свідчить про те, що в структурі виробничих витрат на даному підприємстві найбільшу питому вагу займають матеріальні витрати, що говорить про матеріаломістким характері виробництва. Отже, найважливішим напрямком зниження витрат на виробництво буде пошук резервів по скороченню цих витрат. Як відомо, головним джерелом економії матеріалів є їх раціональне використання.

Також результуючі дані аналізу показують, що найбільшу питому вагу займають виробничі витрати на розкривні роботи як у планових (41,7%), так і у фактичних показниках затрат (51,4%), що говорить про важливість даного процесу в загальному технологічному циклі видобування вугілля на підприємстві. Отже, найважливішим напрямком зниження витрат на виробництво буде пошук резервів по скороченню цих витрат.

Таким чином можна зробити висновок про те, що фактор виробничих витрат не тільки важливий, але і багато в чому є визначальним у стратегії підприємства, його гнучкості в умовах ринкової економіки. Грамотна облікова політика щодо витрат на виробництво, їх правильна калькуляція, своєчасна звітність і правильний розподіл коштів як за часовими періодами, так і за сферами діяльності може реально змінити картину виробничої сфери Казахстану на краще вже зараз.

У результаті аналізу було визначено, що найбільш впливає на собівартість видобутку вугілля видом витрат є матеріальні витрати на розкривні роботи. У результаті аналізу матеріальних витрат на розкривні роботи на підприємстві «Розріз Молодіжний» було виявлено, що товарно-матеріальні запаси на підприємстві використовуються ефективно, але поліпшення їх використання матеріальних ресурсів - одне з найважливіших завдань цього підприємства.

В якості рекомендацій для більш економного використання матеріалів можна запропонувати вдосконалення контролю за збереженням матеріальних ресурсів та впровадження елементів логістики в управління забезпеченням матеріальними ресурсами. Також дане підприємство має можливість впливати на величину витрат матеріальних ресурсів, починаючи з їх заготівлі. Основною умовою зниження витрат сировини і матеріалів на виробництво одиниці продукції є вдосконалення технології виробництва, використання прогресивних видів матеріалів, впровадження технічно обгрунтованих норм витрат товарно-матеріальних запасів.

Список використаних джерел

 1. Послання Президента РК Н.А. Назарбаєва народу Казахстану «Стратегія входження Казахстану в число 50 найбільш розвинених країн світу до 2015 року» від 01 березня 2006 року. / / Індустріальна Караганда № 65 від 04.03.2006.

 2. Про бухгалтерський облік та фінансову звітність. Закон Республіки Казахстан від 24 червня 2002р., № 329-11.

 3. Про податки та інших обов'язкових платежах до бюджету. Закон Республіки Казахстан (Податковий кодекс), від 12 червня 2001 р., № 209-11. - Алмати: БІКО, 2001-362с.

 4. Стандарти бухгалтерського обліку Республіки Казахстан. Постанова Національної Комісії Республіки Казахстан з бухгалтерського обліку від 13 листопада 1996 р., № 3 із змінами і доповненнями, внесеними наказом Міністра фінансів Республіки Казахстан за 2002-2003 роки.

 5. Інструкція (основа) з розробки Робочого плану рахунків для організацій, що складають фінансову звітність відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності (наказ МФ РК від 22.12.2005г. № 426)

 6. Артеменко В.Г., Белендір М.В. Фінансовий аналіз: Навчальний посібник. - М.: Видавництво «ДІС», НГАЕіУ, 1997. - 128с.

 7. Баканов М.І., Шеремет А.Д. Теорія економічного аналізу: Підручник. - 3-е изд., Перераб., М.: Фінанси і статистика, 1995. - 288с.

 8. Друрі К. Введення в управлінський і виробничий облік. Пер. з англ. (Під ред. Мабаліной С.А.) - М.: Аудит, Юніті, 1994. - 146с.

 9. Дюсембаев К.Ш. та ін Аудит і аналіз фінансової звітності: Навчальний посібник. - Алмати: "Каржі-каражат", 1998.-355с.

 10. Каменіцер С.Є. Організація, планування і управління діяльністю промислових підприємств, - М.: Наука і освіта, 1991.-195с.

 11. Ковальов В.В. Аналіз господарської діяльності підприємства, - М.: 1998.-226с.

 12. Ковальова А.М. Фінансовий аналіз - М.: Фінанси і статистика, 1998. - 302с.

 13. Мичкіна О.В. МСФЗ: рекомендації щодо застосування робочого плану рахунків. Практичний посібник. - Алмати: Центральний будинок бухгалтера, 2006 .- 104с.

 14. Нідлз Б., Андерсон Х., Колдуелл Д. Принципи бухгалтерського обліку. Пер. з англ. Під ред.Я.В.Соколова - 2-е вид., Стереотип. - М.: Фінанси і статистика, 1997. - 496с.

 15. Нурпеісов Е.О. Бухгалтерський облік в організаціях: Навчальний посібник. -Алмати, 2006.-472с.

 16. Попова Л.О. Бухгалтерський облік на підприємстві. Навчальний посібник - Караганда, 1999. - 174с.

 17. Радостовец В.К. та ін Бухгалтерський облік на підприємстві. Видання 3 дод. і перераб. - Алмати: Центраудіт, 2002. - 728с.

 18. Радостовец В.К. Фінансовий і управлінський облік на підприємстві - Алмати: НАН «Центраудіт», 1997.-311с.

 19. Разліваева Л.В. Виробничий облік: Навчальний посібник - Караганда: КЕУ, 1998.-210с.

 20. Разліваева Л.В. Управлінський облік. Навчально-практичний посібник - Караганда, 2001. - 200с.

 21. Сейдахметова Ф.С. Сучасний бухгалтерський облік. Навчальний посібник. - Алмати: Економіка, 2000.-468с.

 22. Терехова В.А. Міжнародні та національні стандарти обліку та фінансової звітності. СПб: Питер, 2005. - 311с.

 23. Торшаева Ш.М. Теорія бухгалтерського обліку - Караганда: 2000р. - 155с.

 24. Шеремет А.Д. Аналіз економіки промислових підприємств. Підручник. Ізд.2-е, перероб. і доп. - М.: Вища школа, 1976. - 272с.

  Додати в блог або на сайт

  Цей текст може містити помилки.

  Бухгалтерія | Диплом
  370.9кб. | скачати


  Схожі роботи:
  Облік витрат та собівартості продукції технічних культур та шляхи їх зниження
  Облік матеріалів витрат і калькулювання собівартості
  Облік витрат на виробництво і калькулювання собівартості
  Облік витрат і калькулювання собівартості продукції в аграрнопро
  Облік непрямих витрат та калькулювання собівартості продукції
  Облік витрат на виробництво і калькулювання собівартості продукції
  Облік витрат формування і методи калькулювання собівартості
  Облік витрат і калькулювання собівартості продукції допоміжне
  Облік витрат і калькулювання собівартості продукції в нафтопере
© Усі права захищені
написати до нас