Облік витрат на виробництво

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати


Зміст

Класифікація витрат для застосування рішень та планування

Практична частина

Список використаної літератури

Класифікація витрат для застосування рішень та планування

Без класифікації витрат неможливо вирішити окремі завдання управління ними на підприємстві. Складність структури і різноманіття процесів формування витрат передбачає підрозділ їх по ряду ознак. У залежності від цілей і методологічних підходів розрізняють кілька класифікацій витрат. [5,49]

При класифікації витрат підприємства необхідно мати на увазі, що угруповання витрат, що застосовуються в управлінському обліку, набагато ширше, ніж угруповання витрат фінансового обліку.

За складом витрати поділяються на одноелементні та комплексні. Одноелементні називаються витрати, що складаються з одного елемента, - матеріали, заробітна плата, амортизація та ін Ці витрати незалежно від їх місця виникнення і цільового призначення не діляться на різні компоненти. Комплексними називаються витрати, що складаються з декількох елементів, наприклад, цехові і общекомбінатскіе витрати, до складу яких входить заробітна плата відповідного персоналу, амортизація будівель та інші одноелементні витрати. Облік за видами витрат класифікує і оцінює ресурси, використані в процесі виробництва і реалізації продукції. За цією ознакою витрати класифікують за статтями калькуляції та економічними елементами. Угрупування витрат за економічними елементами є об'єктом фінансового обліку і показує, що саме витрачено на виробництво продукції, яке співвідношення окремих елементів у загальній сумі витрат. Дане угрупування використовується при складанні додатку до балансу (форма № 5). За місцем виникнення витрати групуються та обліковуються за виробництвам, цехам, ділянкам, відділам та іншим структурним підрозділам підприємства, тобто за центрами відповідальності. Таке групування витрат дозволяє організувати внутрішній госпрозрахунок і визначити виробничу собівартість продукції. Облік за центрами відповідальності "прив'язує" облік витрат до організаційної структури підприємства або організації. [8,111]

Наведені вище класифікації витрат характеризують певну функцію в системі калькулювання собівартості продукції, але вони не повністю відповідають завданням управлінського обліку витрат. В управлінському обліку метою будь-якої класифікації витрат є надання допомоги керівнику в прийнятті правильних, раціонально обгрунтованих рішень, оскільки менеджер, приймаючи рішення, повинен знати, які витрати та вигоди вони за собою потягнуть. Тому суть процесу класифікації витрат - це виділити ту частину витрат, на які може вплинути керівник. У кожному з перерахованих вище трьох напрямків, у свою чергу, відбувається подальша деталізація витрат в залежності від цілей управління. Для калькулювання і оцінки собівартості виробленої продукції витрати в управлінському обліку групуються за різними ознаками. По функціях діяльності підприємства в системі управління виробництвом витрати поділяються на постачальницько-заготівельні, виробничі, комерційно-збутові та організаційно-управлінські. Розподіл витрат за функціями діяльності дозволяє в плануванні та обліку визначати величину витрат в розрізі підрозділів кожної сфери, що є одним з важливих умов організації внутрішньогосподарського розрахунку. Безпосереднє управління і контроль за госпрозрахунковою діяльністю цих підрозділів здійснюється шляхом обліку та узагальнення витрат за місцями їх виникнення (центрами витрат) і центрами відповідальності. Для визначення і оцінки собівартості продукції доцільно було б пов'язати облік витрат за видами та місцями виникнення з урахуванням витрат з їх носіям: видами продукції, робіт, послуг. За економічною роллю у процесі виробництва продукції витрати поділяються на основні і накладні. Основними називаються витрати, безпосередньо пов'язані з технологічним процесом виробництва: сировина та матеріали, паливо і енергія на технологічні цілі, витрати на оплату праці виробничих робітників та ін [4,91]

Накладні витрати утворюються у зв'язку з організацією, обслуговуванням виробництва і управлінням ним. Вони складаються з комплексних загальновиробничих і загальногосподарських витрат. Величина цих витрат залежить від структури управління підрозділами, цехами і підприємствами. За способом включення до собівартості продукції витрати поділяються на прямі і непрямі. Прямі витрати пов'язані з виробництвом певного виду продукції і можуть бути, на підставі даних первинних документів, що прямо і безпосередньо віднесені на її собівартість. Це витрати сировини та основних матеріалів, заробітна плата робітників та ін Непрямі витрати пов'язані з випуском декількох видів продукції, наприклад, витрати з управління та обслуговування виробництва. Вони включаються до собівартості конкретних виробів за допомогою спеціальних розрахунків розподілу. Вибір бази розподілу обумовлюється особливостями організації і технології виробництва і встановлюється галузевими інструкціями з планування, обліку і калькулювання собівартості продукції. Розподіл витрат на постійні та змінні важливо у виборі системи обліку і калькулювання. Крім того, це угруповання витрат використовується при аналізі та прогнозуванні беззбитковості виробництва і, в кінцевому рахунку, для вибору економічної політики підприємства. [6,74]

Вищенаведена класифікація витрат в умовах функціонування вітчизняних підприємств найкращим чином проявляє себе у вигляді виробничих і періодичних витрат. Поділ витрат на виробничі і періодичні засноване на тому, що в собівартість продукції повинні включатися лише виробничі витрати. Вони, як необхідні, формують виробничу собівартість виробів і використовуються для розрахунку собівартості одиниці продукції. Витрати періоду не є необхідними для виробництва продукції і не враховуються при визначенні собівартості одиниці продукції. Вони використовуються для забезпечення процесу реалізації продукції і функціонування підприємства як господарської одиниці і безпосередньо списуються на зменшення прибутку від реалізації продукції. Таке групування витрат рідко зустрічається в практиці вітчизняного бухгалтерського обліку. Між тим, вона давно і широко застосовується в країнах з розвиненою ринковою економікою, так як одержана облікова інформація більш адекватно відображає процес ринкового ціноутворення і дозволяє всебічно аналізувати і планувати співвідношення обсягів виробництва, цін і собівартості продукції. [8,84]

Виробничі накладні витрати складаються з витрат по експлуатації виробничих машин і обладнання та цехових витрат.

Періодичні витрати поділяються на комерційні, загальні та адміністративні витрати. До них відноситься суттєва частина загальної маси витрат на управління, обслуговування виробництва, збут продукції, яка, як вважають менеджери, залежить не від об'єму виробництва і продажів, а від організації виробничо-комерційної діяльності, ділової політики адміністрації, тривалості звітного періоду, структури підприємства та інших факторів. У процесі прийняття управлінських рішень керівник повинен володіти достатньою інформацією, яка обіцяла б вигоду підприємству від виробництва того чи іншого виду товару. У цих умовах особливу значимість набуває поділ витрат на альтернативні (змінні), диференціальні, безповоротні, інкрементні, маржинальні та релевантні. На підприємствах обмеженість ресурсів породжує обмеження виробничих можливостей. Кожна ресурсна одиниця володіє деякою віддачею, що характеризує ефективність її виробничого використання. Віддача має свої межі. Навіть при найкращій, матеріалозберігаючих технологій з тонни руди не отримати більше тонни металу. Продуктивність людей, машин, устаткування також має верхню межу. У підсумку, при цьому кількості ресурсів існує граничний обсяг випуску продукції. У цих умовах можливість збільшення виробництва одного товару досягається ціною зниження виробництва іншого. На цьому факті грунтується поняття альтернативної вартості. Альтернативна вартість товару визначається кількістю іншого товару, від якого доводиться відмовитися, щоб придбати, отримати додаткову одиницю даного. Це ціна відкинутої, упущеної альтернативи, яку довелося замінити більш кращою, тобто ціна втрати, упущеної можливості. Витрати, обумовлені відмовою від одного товару на користь іншого, називають альтернативними (поставлений) витратами. Вони означають упущену вигоду, коли вибір однієї дії виключає появу іншої дії. Альтернативні витрати виникають у випадку обмеженості ресурсів. Якщо ресурси не обмежені, змінні витрати дорівнюють нулю.

Практична частина

Облік витрат на виробництво розглядається на прикладі ЗАТ "Вектор". Підприємство виробляє два виробів: А і Б. Основне виробництво включає механоскладальний цех № 1, що випускає вироби А і Б. Крім того, паросилового цех № 2 виробляє пар для виробничих цілей.

Облік витрат і виходу продукції основного виробництва ведеться на рахунку 20 "Основне виробництво". За дебетом рахунку 20 протягом звітного періоду відображають витрат, а по кредиту оприбутковують готові вироби. В обліковій політиці передбачено обчислення повної собівартості вироблених виробів. Організація в обліковій політиці передбачила облік випуску готової продукції з використанням рахунку 40 "Випуск продукції (робіт, послуг)". За дебетом рахунка 40 відображають фактичну, а по кредиту - планову собівартість продукції.

Фактичну вироблену собівартість продукції списують в дебет рахунку 40 з кредиту рахунку 20 "Основне виробництво".

Планову собівартість продукції відносять на кредит рахунка 40 і дебет рахунку 43 "Готова продукція".

Зіставленням дебетових і кредитових оборотів по рахунку 40 "Випуск продукції (робіт, послуг)" на перше число місяця визначають відхилення фактичної собівартості продукції від планової. Цю суму відхилення списують бухгалтерським записом за дебетом рахунка 90 "Продажі", субрахунок 2 "Собівартість продажів" і кредитом рахунка 40 "Випуск продукції (робіт, послуг)".

Перевищення фактичної собівартості продукції над плановою відображають додаткової проводкою, а економію - способом "Червоне сторно". Сальдо на звітну дату рахунок 40 не має.

Отриману електроенергію від енергозбуту списують на дебет рахунку 23 "Допоміжні виробництва" і кредитом рахунку 60 "Розрахунки з постачальниками і підрядниками". З кредиту рахунку 23 "Допоміжні виробництва" списують вартість електроенергії на споживачів послуг. Облік витрат по паросиловому цеху ведеться на рахунку 23 "Допоміжні виробництва". За дебетом рахунка відображаються витрати, а по кредиту вони списуються на споживачів послуг з фактичної собівартості.

На рахунку 25 "" Загальновиробничі витрати "передбачено два субрахунки:

1. "Витрати на утримання та експлуатацію обладнання" та субрахунок 2 "Загальновиробничі витрати".

2. Адміністративні та управлінські витрати в цілому по підприємству обліковуються на дебеті рахунка 26 "Загальногосподарські витрати".

За кредитом рахунку 25 витрати розподіляють на собівартість окремих видів виробів - рахунки 20 "Основне виробництво" і 28 "Брак у виробництві". Загальногосподарські витрати розподіляються на рахунок 20 "Основне виробництво". Базою розподілу загальновиробничих і загальногосподарських витрат в обліковій політиці передбачена основна заробітна плата виробничих робітників.

Забраковані вироби враховують на рахунку 28 "Брак у виробництві". У нашому прикладі виявлено непоправний брак, витрати, якого на початку відображають за дебетом рахунка 28 "Брак у виробництві", а за кредитом рахунка 28 їх списують на винуватців шлюбу - це розрахунки за претензіями постачальникам за поставку недоброякісної сировини і матеріалів, працівників, що допустили шлюб і на витрати виробництва.

Витрати майбутніх періодів враховують на дебеті рахунку 97 "Витрати періодів". Ці витрати зроблені у звітному періоді, але вони відносяться до майбутніх звітних періодів. При настанні звітних періодів витрати майбутніх періодів списують рівними частками на витрати виробництва.

Облік витрат і виходу продукції за рахунками 20, 23, 25, 28 ведеться у відомості обліку витрат (ф. № 12). Облік витрат по перерахованим вище рахунках у відомості обліку витрат (ф. № 12) ведеться по кожному цеху в розрізі статей витрат за місяць і з початку року.

Облік витрат з адміністративних та управлінських витрат (рахунок 26), витрат майбутніх періодів (рахунок 97) ведеться у відомості загальногосподарських витрат (ф. № 15).

Аналітичний облік по кожному виробу ведеться в картках аналітичного обліку виробничих витрат, на основі яких обчислюють фактичну собівартість продукції по кожному виробу в цілому і по статтях витрат.

Синтетичний облік витрат і виходу продукції ведеться в журналі - ордері № 10, який заповнюється на підставі даних відомостей обліку витрат (ф. № 12) та відомості обліку загальногосподарських витрат (ф. № 15). У нашій задачі регістром синтетичного обліку є зведена відомість витрат на виробництво. Дані, які використовуються для заповнення оборотної відомості за синтетичними рахунками.

У плані за січень 2000р. передбачалося виготовити виробів А - 2500 шт., Б - 2480 шт. за плановою собівартістю за одиницю продукції відповідно 120 руб., 103 руб.

Всі розрахунки в задачі здійснюються в рублях, без копійок.

В кінці місяця після заповнення відомостей (ф. № 12 і ф. № 15) рахунки обліку витрат 20, 23, 25, 26, 28 закриваються наступним чином:

закривають рахунок 23, субрахунок "Паросилові цех". Для цього всі витрати по утриманню та експлуатації машин і механізмів та загальновиробничі витрати цього цеху списують на дебет рахунку 23, субрахунок "Паросилові цех". За тим обчислюють фактичну собівартість 1 тис. Гкал і списують витрати з кредиту рахунку 23, субрахунок "Паросилові цех" на споживачів послуг. Після списання витрат на споживачів послуг рахунок 23, субрахунок "Паросилові цех" закривається і сальдо на кінець звітного місяця не має;

розподіляють витрати на утримання машин і механізмів, загальновиробничі та загальногосподарські витрати і закривають рахунки 25, 26 і сальдо на кінець звітного періоду ці рахунки не мають;

визначають витрати на невиправний брак і відображають за дебетом рахунка 28 "Брак у виробництві" і кредитом рахунку 20 "Основне виробництво", а за тим списують їх з кредиту рахунку 28 за призначенням.

Всі операції щодо закриття рахунків відображають у журналі реєстрації господарських операцій і регістрах (ф. № 12 і ф. № Г5), визначають фактичні витрати за дебетом рахунка 20 "Основне виробництво", заповнюють картки аналітичного обліку виробничих витрат по кожному виду виробів і оцінювати фактичну собівартість виробу за статтями та в цілому на один виріб. Визначають відхилення на вироби А і Б і списують на дебет рахунку 90 "Продажі". Виявляють фінансовий результат від реалізації виробів А і Б у відомостях обліку реалізації продукції.

Після відображення всіх операцій в журналі реєстрації підраховують суму обороту і на підставі регістрів (ф. № 12, № 15) заповнюють "Зведену відомість витрат на виробництво". Дані цієї відомості і балансу на 1 січня 200_р. є основою для складання оборотної відомості за синтетичними рахунками за січень 200_ р.

Підсумки оборотної відомості звіряють з підсумком обороту в журналі реєстрації господарських операцій.

Баланс АТЗТ "Вектор", 1 січня, 200_р.

Шифр рахунки

Найменування рахунку

Дебет

Кредит

01

Основні засоби

4274935


02

Амортизація основних засобів


406000

10

Матеріали

1048500


20

Основне виробництво

92491


50

Каса

1500


51

Розрахункові рахунки

40000


69

Розрахунки по соціальному страхуванню і забезпеченню


62000

70

Розрахунки з персоналом з оплати праці


155000

80

Статутний капітал


4846426

97

Витрати майбутніх періодів

12000Баланс

5469426

5469426

Розшифровка витрат майбутніх періодів на 1 січня 200_р.

п / п

Найменування

Сума, руб.

1

Підписка на періодичну пресу на півроку

12000

Розшифровка НЗВ на 1 січня 200_р. руб.

Статті калькуляції

Виріб А

Виріб Б

Сировина і матеріали

21200

19500

ТЗВ

1060

975

Зворотні відходи

160

75

Разом

22100

20400

Заробітна плата виробничих робітників

8900

7800

Додаткова заробітна плата виробничих робітників

890

780

Відрахування на соціальні потреби

3769

3303

Витрати на утримання та експлуатацію обладнання

4005

3510

Загальновиробничі витрати

5874

5148

Загальногосподарські витрати

3204

2808

Разом

48742

43749

Господарські операції за січень 19__г.

Це ха

Зміст операцій

Варіант 4Дебет

Кредит

сума

1

Списані основні матеріали, витрачені на виготовлення виробів А

20 / 1

10

110800


Транспортно - заготівельні витрати

20 / 1

10/тзр

5540


Б

20 / 2

10

98500


Транспортно - заготівельні витрати

20 / 2

10/тзр

4925


Зворотні відходи (-) А

20 / 1

10

840


Б

20 / 2

10

750


Разом А115500


Разом Б102675


Експлуатація обладнання

25 / 1

10

5500


Транспортно - заготівельні витрати

25 / 1

10/тзр

275


Утримання будинків

25 / 2

10

4500


Транспортно-заготівельні витрати

25 / 2

10/тзр

225

2

Списано на паросилова цех

23

10

6000


Експлуатація устаткування цеху

25 / 1

10

1500


Утримання будинків цеху

25 / 2

10

800


Заводоуправління

26

10

3843


Утримання будинків

26

10

500

Довідка. За даними поточного обліку середній відсоток транспортно-заготівельних витрат за поточний місяць склав - 5%.

Визначте суму транспортно-заготівельних витрат на виготовлення виробів, утримання обладнання, цехи і заводоуправління.

Це ха


Зміст операцій


Варіант 4Дебет

Кредит

сума

1

Нараховано заробітну плату за виготовлення виробів:

А

20 / 1

70

40200


Б

20 / 2

70

37400


Експлуатація обладнання

25 / 1

70

2000


Утримання апарату управління

26

70

1700


Утримання будинків

26

70

580


Разом по цеху № 181880

2

Нарахована заробітна плата та віднесена на паросилова цех

23

70

3200


Эксплуатация оборудования

25 / 1

70

1000


Содержание аппарата управления

25 / 2

70

700


Содержание зданий

25 / 2

70

800


Итого по цеху №25700


Заводоуправление:

содержание аппарата управления

26

70

3500


содержание зданий

26

70

1200


разом4700


Всього92280

Определите сумму дополнительной заработной платы производственных рабочих в размере 10% от начисленной основной заработной платы. Отчисления на социальные нужды производятся по действующим тарифам от суммы основной и дополнительной заработной платы, начисленной по цеху.

цеха

Зміст операцій

Варіант 4Дебет

Кредит

сума

1

Начислена дополнительная заработная плата в размере 10% от начисленной зарплаты и отнесена на изделия: А

20 / 1

70

4020


Б

20 / 2

70

3740


Эксплуатация оборудования

25 / 1

70

200


Содержание аппарата управления

26

70

170


Содержание зданий

26

70

58


Итого по цеху №18188

2

Начислена дополнительная заработная плата и отнесена на паросиловой цех №2

23

70

320


Эксплуатация оборудования

25 / 1

70

100


Содержание аппарата управления

25 / 2

70

70


Содержание зданий

25 / 2

70

80


Итого по цеху №2570


Заводоуправление:

содержание аппарата управления

26

70

350


содержание зданий

26

70

120


Разом470


Всього9228

1

Произведены отчисления на социальные нужды в размере 26% и отнесены на изделия: А

20 / 1

69

11497


Б

20 / 2

69

10696


Эксплуатация оборудования

25 / 1

69

572


Содержание аппарата управления

26

69

486


Содержание зданий

26

69

166


Итого по цеху №123417

2

Произведены отчисления на социальные нужды и отнесены на паросиловый цех

23

69

915


Эксплуатация оборудования

25 / 1

69

286


Содержание аппарата управления

25 / 2

69

200


Содержание зданий

25 / 2

69

229


Итого по цеху №21630


Заводоуправление:

содержание аппарата управления

26

69

1001


содержание зданий

26

69

343


Разом1344


Всього26392


Списаны расходы на подписку на периодическую печать

26

97

2000

1

Начислена амортизация, на содержание и эксплуатацию оборудования

25 / 1

02

4000


Содержание зданий цеха

25 / 2

02

3000


Итого по цеху № 17000

2

Эксплуатация оборудования

25 / 1

02

2000


Содержание зданий цеха

25 / 2

02

1500


Итого по цеху №23500


Заводоуправление

26

02Содержание зданий

26

02

2500


Всього13000

1

Произведены отчисления в ремонтный фонд на: содержание оборудования и транспортных средств

25 / 1

96

4500


содержание зданий цеха

25 / 2

96

3500


Итого по цеху №18000

2

Содержание оборудования

25 / 1

96

2500


Содержание зданий цеха

25 / 2

96

2000


Итого по цеху №24500


Содержание зданий заводоуправления

26

96

3000


Всього15500

Сведения главного энергетика предприятия о потребленной электроэнергии за январь 200_г.полученной от энергосбыта 108000 кВт/ч, на сумму 21600 руб. и списанной на потребителей по 0,2руб., за 1 кВт/ч.

це хаЗміст операцій


Варіант 4Дебет

Кредит

сума

1

Получена электроэнергия от электросбыта, руб.21600


Списана стоимость электроэнергии на потребителей услуг, кВт/ч.108000


Содержание и эксплуатация оборудования45000


Сума, руб.

25 / 1

60

9000


Содержание зданий22000


Сума, руб.

25 / 2

60

4400


Итого по цеху №113400

2

Содержание и эксплуатация оборудования20000


Сума, руб.

25 / 1

60

4000


Содержание зданий9000


Сума, руб.

25 / 2

60

1800


Итого по цеху №25800


Содержание зданий заводоуправления12000


Сума, руб.

26

60

2400


Всього21600

1

Списаны инструменты и приспособления хозяйственного назначения

специнструменты и приспособления для оборудования

25

10/9

8200


хозяйственный инвентарь для цеха

25

10/9

2700

2

Специнструменты для оборудования

25

10/9

3100


Хозяйственный инвентарь для цеха

25

10/9

500


Заводоуправление: разные приспособления

26

10/9

1980

1

Получены из производства и оприходованы изделия: А, шт.2490


по плановой себестоимости, руб.

40

20 / 1

298800


Б, шт.2460


по плановой себестоимости, руб.

40

20 / 2

253380


Реализованы изделия: А шт.2490


по плановой себестоимости

90 / 2

40

298800


Б, шт.2460


по плановой себестоимости

90 / 2

40

253380


Счета-фактуры и платежные требования - поручения за январь 200 г.

Отражена выручка и задолженность покупателей за реализованные изделия: А (170 руб. за одно изделие, включая НДС) (суммы определите)

62

90 / 1

423300Бюджету начислен НДС, 18%

90 / 3

68

64571


Б (146 руб. за одно изделие, включая НДС)

62

90 / 1

359160


Бюджету начислен/НДС, 18%

90 / 3

68

54787


Оказаны услуги автотранспорта сторонней организацией по доставке продукции покупателям: А

44

60

5100


Б

44

60

4650


Отражен НДС, 18%

19

60

1950


Списаны: расходы на продажу на реализованную продукцию

90 / 2

44

9750Зачислена на расчетные счета выручка за реализованные изделия: А

51

62

423300


Б

51

62

359160


Начислено автотранспортной организации за доставку продукции

44

60

11700


Предъявлена к вычету сумма НДС

68

19

1950


Бюджету перечислена сумма НДС

68

51

117408


Перечислено энергосбыту, за полученную электроэнергию

60

51

21600

2

Списаны расходы на содержание и эксплуатацию оборудования, цеховые расходы по цеху № 2 на , затраты паросилового цеха (сумму определите в ведомости Ф. № 12 цеха №2)

20

25

33600

Исчислите себестоимость 1 тыс. г/ кал, оказанных услуг паросилового цеха потребителям и спишите на объекты учета затрат (расчет привести в приложении к задаче)

Справка главного технолога об использовании пара в январе 200 г.

Споживачі послуг


Отпущено пара


тыс. г/ кал

сума

Цеховые расходы цеха № 1

1750

350

Содержание здания общезаводского назначения

250

50

Разом

2000

400

Предусмотрено по бизнес-плану

2100

36200

цеха

Зміст операцій

Варіант 4Дебет

Кредит

сума

1.

Списан использованный пар паросилового цеха № 2 на: цеховые расходы цеха № 1

20

25 / 2

4000


Содержание зданий общезаводского характера

20

25 / 2

1800

Распределите расходы по содержанию и эксплуатации оборудования, цеховые и общезаводские расходы (расчет привести в приложении к задаче)

цеха

Зміст операцій


Варіант 4Дебет

Кредит

сума


Спишите распределенные расходы по содержанию и эксплуатации оборудования на изделия:48733


А

20

25 / 1

25341


б

20

25 / 1

23392


на брак изделия:112


А

20

28

68


Б

20

28

44


цеховые расходы на изделия:27004


А

20

25 / 2

14042


Б

20

25 / 2

12962


на брак изделия:62


А

20

28

38


Б

20

28

24


общезаводские расходы на изделия:25897


А

20

26

13486


Б

20

26

12431

Запишите хозяйственные операции по распределению затрат паросилового цеха, расходов по содержанию и эксплуатации оборудования, цеховых и общезаводских расходов в журнале регистрации хозяйственных операций и в регистры бухгалтерского учета

Определите себестоимость неисправимого брака по изделиям А и Б за январь 200_г.

1. По акту №35 цеха №1 забраковано 12 изделий А после второй операции. Расход материала на изделие А составил 105руб. Расценка заработной платы на одно изделие по операциям №1-8 руб., №2 - 9 руб.

2. По акту №38 цеха №1 забракованы изделия Б в количестве восьми штук на третьей производственной операции. Расход материала на одно изделие составила 101руб. Расценка заработной платы на одно изделие по операциям №1 установлена 6 руб., №2 - 8 руб. и №3 - 8руб.

Расчет себестоимости окончательного неисправленного брака, руб.

п / п

Наименование статей

Затраты по акту_№35

Затраты по акту №38

Разом

1

Матеріали

105

101

206

2

ТЗР (5,0%)

5

5

10

3

Возвратные отходы (3,0%)

3

3

6


Итого материалы

113

109

222

4

Основна заробітна плата виробничих робітників

108

64

172

5

Дополнительная заработная плата производственных рабочих (10%)

11

6

17

6

Отчисления на социальные нужды (26 %)

31

18

49

7

Расходы по содержанию и эксплуатации оборудования

68

44

112

8

Загальновиробничі витрати

38

24

62


Итого цеховая себестоимость окончательного неисправленного брака

369

265

634

Отразите хозяйственные операции по окончательному неисправимому браку за январь 200 г.

п / п


Зміст операцій

Сума, руб.

Кореспондуючі рахунки
дебет

кредит

1.

Списана сумма окончательного неисправимого брака

Изделий:

А

1659

28

20


Б

1170

28

20

2.

Удержано с заработной платы рабочих:

А

350

70

28


Б

285

70

28

3.

Претензия к поставщику недоброкачественного сырья и материалов:

А

940

60

28


Б

620

60

28

4.

Потери от окончательного неисправимого брака

А

369

20

28


Б

265

20

28

Запишите хозяйственные операции по окончательному неисправимому браку в журнале регистрации хозяйственных операций и в регистры бухгалтерского учета. Подсчитайте итоги в ведомости ф. №12 по основному производству. Заполните на основании журнала регистрации карточки аналитического учета по изделиям А и Б. Исчислите фактическую производственную себестоимость изделий А и Б (расчет привести в приложении к задаче). На основании данных журнала регистрации хозяйственных операций заполните ведомости учета реализации продукции А и Б и подсчитайте итоги.

п / п

Зміст операцій

Сума, руб

Кореспондуючі рахунки
дебет

кредитОтражена фактическая себестоимость готовой продукции в основном производстве:

А

227081

40

20


Б

206057

40

20


Разом

Спишите отклонения фактической себестоимости от плановой на счет 90 "Продажи" на изделия

А

72919

90 / 2

сторно

40 сторно


Б

49383

90 / 2

сторно

40 сторно


По данным ведомостей учета

реализации продукции определите финансовый результат от продажи продукции:


А

54829

90 / 9

99


Б

74343

90 / 9

99


Разом

129172На основании данных журнала регистрации хозяйственных операций заполните Ведомость затрат по цехам №1 и 2 за январь 200_г., а также Ведомость учета общехозяйственных расходов за январь 200_г.

Используя данные журнала регистрации хозяйственных операций, заполните карточки аналитического учета производственных затрат отдельно по изделиям А и Б.

На основании данных аналитического учета (ведомости учета затрат №12,15), а также журнала регистрации хозяйственных операций заполните сводную ведомость затрат на производство за январь 200__г. и подсчитайте затраты по экономическим элементам и комплексным расходам.

Используя данные карточек аналитического учета производственных затрат, исчислите фактическую себестоимость изделий А и Б по статьям затрат и на единицу продукции.

На основании сводной ведомости затрат на производство составьте оборотную ведомость по синтетическим счетам за январь 200 г.

Ведомость затрат по цеху №1 (ф.№12) за январь 200_г.

Кредитуемые счета

Дебетуемые счета и статьи аналитического учета

02

10

26

20

23

25

28

69

70

Суммы, отраженные в других журналах - ордерах

96

Итого за месяц

По смете

1

2

3

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Счет 20

221335

634

22193

85360

329522


Разом

0

221335

0

0

0

0

634

22193

85360

0

0

329522


Счет 28

634

634

1560

2828


Разом

0

0

0

634

0

0

0

0

634

1560

0

2828


Счет 25/1

4000

13975

572

2200

9000

4500

34247


25 / 2

3000

7425

166

638

4400

3500

19129


25 / 2

486

1870

2356


Разом

7000

21400

0

0

0

0

0

1224

4708

13400

8000

55732


Всього

7000

242735

0

634

0

0

634

23417

90702

14960

8000

388082


Ведомость затрат по цеху №2 (ф.№12) за январь 200_г.

Кредитуемые счета

Дебетуемые счета и статьи аналитического учета

02

10

20

23

25

96

69

70

Суммы, отраженные в других журналах -ордерах

Итого за месяц

По смете

1

2

3

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Счет 23


6000

915

3520


10435


Разом


0


Счет 28


0


Разом


0


Счет 25 1. Содержание и эксплуатация оборудования

2000

4600

2500

286

1100

4000

14486


2. Содержание зданий цеха

1500

1300
2000

229

880

1800

7709


3. Содержание аппарата управления цеха200

770


970


Разом


0


Всього

3500

11900

0

0

0

4500

1630

6270

5800

33600


Ведомость учета общехозяйственных расходов (форма №15) за январь 200_г.

Дебетуемые счета и статьи аналитического учета

Кредитуемые счета

Суммы из разных журналов-ордеров

Итого за месяц

По смете02

10

23

97

69

70

96К счету 26 1. Заработная плата аппарата управления


1344

5170

6514


2. Содержание зданий

4343

2400

6743


3. Амортизація основних засобів

2500

2500


4. Отчисления в ремонтный фонд

3000

3000


5. Інші витрати

1980

1980


Разом

2500

6323

0

0

1344

5170

3000

2400

20737


К счету 97

2000


Разом

0

0

0

2000

0

0

0

0

0


Всього

2500

6323

0

2000

1344

5170

3000

2400

20737


Карточка аналитического учета производственных затрат по изделию А

Статті витрат


Незавершенное производство на 1.01.19_г.


Затраты за текущий месяц


Итого затрат с остатком


Списано

себестоимость окончательного брака

себестоимость товарного выпуска

незавершенное производство

Сировина і матеріали

21200

110800

132000

105

110800

21200

ТЗВ

1060

5540

6600

5

5540

1060

Возвратные отходы (-)

160

840

1000

3

840

160

Итого материалов

22100

117180

139280

113

117180

22100

Основна заробітна плата виробничих робітників

8900

40200

49100

108

40200

8900

Дополнительная заработная плата производственных рабочих

890

4020

4910

11

4020

890

Відрахування на соціальні потреби

3769

11497

15266

31

11497

3769

Расходы на содержание и эксплуатацию оборудования

4005

25185

29190

68

25185

4005

Загальновиробничі витрати

5874

13956

19830

38

13956

5874

Загальногосподарські витрати

3204

13384

16588


13384

3204

Втрати від браку


1659

1659


1659


Разом

48742

227081

275823

369

227081

48742

Карточка аналитического учета производственных затрат по изделию Б

Статті витрат

Незавершенное производство на 1.01.19г.

Затраты за текущий месяц

Итого затрате остатком

Списано

себестоимость окончательного брака

себестоимость товарного выпуска

незавершенное производство

Сировина і матеріали

19500

98500

118000

101

98500

19500

ТЗВ

975

4925

5900

5

4925

975

Возвратные отходы (-)

75

750

825

3

750

75

Итого материалов

20400

104175

124575

109

104175

20400

Основна заробітна плата виробничих робітників

7800

37400

45200

64

37400

7800

Дополнительная заработная плата производственных рабочих

780

3740

4520

6

3740

780

Відрахування на соціальні потреби

3303

10696

13999

18

10696

3303

Расходы на содержание и эксплуатацию оборудования

3510

23436

26946

44

23436

3510

Загальновиробничі витрати

5148

12986

18134

24

12986

5148

Загальногосподарські витрати

2808

12454

15262


12454

2808

Втрати від браку


1170

1170


1170


Разом

43749

206057

249806

265

206057

43749

Ведомость распределения расходов на содержание и эксплуатацию оборудования, целевых и общезаводских расходов

п / п

Найменування виробів

Основна заробітна плата виробничих робітників

Расходы на содержание и эксплуатацию оборудования

Цеховые расходы

Общезаводские расходы

1

А

44220

25185

13956

13384

2

Б

41140

23436

12986

12454

3

Брак изделия А

119

68

38

36

4

Брак изделия Б

70

44

24

23


Разом

85549

48733

27004

25897


Процент распределения косвенных расходов

А- 51,68 %

Б – 48,09 %

Брак А- 0,14 %

Брак Б – 0,09 %

Калькуляция себестоимости выпущенных изделий по статьям себестоимости за январь 200_г.

Статті витрат

Виріб А

Изделие Б


на выпуск

на единицу

на выпуск

на единицу

Сировина і матеріали

132000

52,80

118000

47,58

ТЗВ

6600

2,64

5900

2,38

Возвратные отходы (-)

1000

0,40

825

0,33

Итого материалов

139280

55,71

124575

50,23

Основна заробітна плата виробничих робітників

49100

19,64

45200

18,23

Дополнительная заработная плата производственных рабочих

4910

1,96

4520

1,82

Відрахування на соціальні потреби

15266

6,11

13999

5,64

Расходы на содержание и эксплуатацию оборудования

29190

11,68

26946

10,87

Загальноцехові витрати

19830

7,93

18134

7,31

Загальногосподарські витрати

16588

6,64

15262

6,15

Втрати від браку

1659

0,66

1170

0,47

Производственная себестоимость

275823

110,33

249806

100,73

Позавиробничі витрати

250000

100

210800

85

Повна собівартість

525823

210,33

460606

185,73

Оптова ціна

425000

170

362080

146

Прибуток

149177

59,671

112274

45,272

Ведомость учета реализации продукции А

Місяць

Текст

Дебет рахунку 90

Кредит счета 90кол-во

производственная себестоимость продукции, руб.

расходы на продажу

НДС, руб.

итого, руб.

кол-во

выручка от продажи продукции, руб.разом2490

298800

5100

64571

368471

2490

423300423300


Прибуток

54829Оборот

423300

423300

Ведомость учета реализации продукции Б

Місяць

1

Текст

Дебет рахунку 90

Кредит счета 90кол-во

производственная себестоимость продукции, руб.

расходы на продажу

НДС, руб.

итого, руб.

кол-во

выручка от продажи продукции, руб.разом2460

225380

4650

54787

284817

2460

359160359160


Прибуток

74343Оборот

359160

359160

Оборотная ведомость по синтетическим счетам за январь 200_г.

Наименование и шифр счета

Сальдо на 01.01.200 г.

Оборот за січень

Сальдо на 01.01.200 г.


дебет

кредит

дебет

кредит

дебет

кредит

01. "Основні кошти"

4274935

4274935

02. "Амортизація основних засобів"

406000

13000

406000

10. "Матеріали"

1048500

260978

787522

0

19 "НДС по приобретенным ценностям"

1950

1950

20. "Основне виробництво"

92491

489716

388082

194125

23."Вспомогательные производства"

48733

48733

0

25."Общепроизводственные расходы"

27004

27004

0

26. "Общехозяйственные расходы

25897

25897

0

28."Брак в производстве"

2829

2829

0

40. "Выпуск продукции (работ, услуг)"

552180

552180

0

43."Готовая продукция"

447080

0

44. "Витрати на продаж"

9750

9750

0

50. "Каса"

1500

1500

0

51. "Розрахункові рахунки"

40000

782460

139008

683452

60."Расчеты с поставщиками и подрядчиками"

21600

31350

62."Расчеты с покупателями и заказчиками"

782460

782460

0

68. "Расчеты по налогам и сборам"

119358

119358

0

69. "Расчеты по социальному страхованию и обеспечению"

62000

26392

62000

7О."Расчеты с персоналом по оплате труда"

155000

101508

155000

76."Расчеты с разными дебиторами и кредиторами"

0

0

80. "Статутний капітал"

4846426

0

4846426

90. "Продажи"

782460

782460

0

96. "Резервы предстоящих расходов"

15500

0

97."Расходы будущих периодов"

12000

2000

10000

0

99. "Прибыли и убытки"

129172

129172

Баланс

5469426

5469426

3775569

3775569

5469426

5469426

Список використаної літератури

 1. Податковий кодекс РФ (Частина 1): Федеральний закон № 146 - ФЗ від 31.07.98, зм. і доп. 09.07.99 (№ 155 – ФЗ) // Экономика и жизнь.2006 г. № 30.

 2. Налоговый кодекс РФ (Часть 2): Федеральный закон № 117 – ФЗ от 05.08.2000 // Экономика и жизнь. 2006 г. № 32.

 3. Цивільні кодекс РФ год 1-3 (зі змінами та доповненнями)

 4. Федеральний закон РФ «Про бухгалтерський облік» № 129 ФЗ від 21.11.96 р. / / Російська газета. - 1996. - 24 листопада.

 5. Астахов В.П. Бухгалтерський (фінансовий) облік: Навчальний посібник. -М.: ПРІОР. 2002. -672 С.

 6. Бухгалтерський облік: Підручник / За ред. Тишкова І.В., Прищепа А.І. - 3 видання; перероблене і доповнене. -Мінськ: Вишейшая школа, 2000.-746 с.

 7. Бухгалтерський облік: Підручник / За ред. Ларіонова А.Д. –М.: Проспект, 2001. -368 С.

 8. Камишанов П.І. Практическое пособие по бухгалтерскому учету. / Камишанов П.І., Камишанов А.П. і Камишанонов Л.І. - 5 видання; перероблене ідополненное. -М.: Еліста: АПП «Джангар», 2000. -600 С.

 9. Камишанов П.І. та ін сучасна бухгалтерія і аудит на підприємствах і в банках. –2 издание; дополненное и переработанное. -М.: Джангар, 2003.-720 с.

 10. Козлова Е.П. та ін Бухгалтерський облік в організаціях / Є. П. Козлова, Г.Н. Бабченко.,-М.: Фінанси і статистика. 2001. -720 С.

 11. Кондраков Н.П. Управлінський облік: Навчальний посібник. -4 Видання; доповнене і перероблене. -М.: ИНФРА. –М. 2002.

 12. Пошерстнік Є.Б. Бухгалтерський облік і аудит: практичний посібник з коментарями в 2-х томах Т.2 -2 видання; доповнене і перероблене. -М.:-СПб: Герда. 2003. -472 С.

  Додати в блог або на сайт

  Цей текст може містити помилки.

  Бухгалтерія | Контрольна робота
  247.5кб. | скачати


  Схожі роботи:
  Бухгалтерський облік витрат на виробництво
  Облік і аналіз витрат на виробництво
  Облік витрат на виробництво Склад і
  Облік витрат на виробництво Розгляд основних
  Облік витрат на виробництво Управління поточними
  Облік витрат на виробництво Вибір об`єктів
  Облік витрат на виробництво і реалізацію продукції
  Облік витрат на виробництво Завдання обліку
  Облік витрат на виробництво і калькулювання собівартості
© Усі права захищені
написати до нас