Облік витрат калькулювання та бюджетування в окремих галузях виробничої сфери

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

Облік витрат, калькулювання І БЮДЖЕТУВАННЯ В ОКРЕМИХ ГАЛУЗЯХ ВИРОБНИЧОЇ СФЕРИ

Зміст

Питання 1. Поняття і класифікація методів обліку витрат і калькулювання собівартості продукції (робіт, послуг). Характеристика основних методів обліку витрат і калькулювання собівартості продукції (робіт, послуг

1 Поняття собівартості та завдання обліку витрат

2 Склад і класифікація витрат на виробництво і реалізацію продукції

3 Методи обліку витрат на виробництво і калькулювання собівартості продукції

Питання 2. Особливості обліку витрат і калькулювання собівартості продукції на енергопідприємствах

1 Облік витрат у енергопідприємствах

2 Номенклатура статей витрат

3 Облік витрат на виробництво енергії

4 Розподіл витрат за видами енергії

5 Облік витрат з передачі і розподілу електричної і теплової енергії

6 Калькулювання собівартості електричної та теплової енергії

Завдання: Відобразити господарські операції у виробничій організації на рахунках бухгалтерського обліку. Згідно облікової політики, готова продукція обліковується за фактичної повної собівартості

Список літератури

Питання 1. Поняття і класифікація методів обліку витрат і калькулювання собівартості продукції (робіт, послуг). Характеристика основних методів обліку витрат і калькулювання собівартості продукції (робіт, послуг).

1 Поняття собівартості та завдання обліку витрат

Одним з важливих ділянок бухгалтерського обліку на виробничих підприємствах є облік витрат на виробництво продукції та визначення її собівартості.

Собівартість продукції (робіт, послуг) - це виражені в грошовій формі поточні витрати підприємства на виробництво і збут продукції (робіт, послуг).

Собівартість продукції - рису, різноманітна і динамічна економічна категорія. Вона є найважливішим якісним показником, який показує, у що обходиться підприємству виробництво і збут продукції. Чим нижча собівартість, тим вище прибуток і, відповідно, рентабельність виробництва.

Обчислення собівартості продукції підприємству необхідно для:

 • оцінки виконання плану по даному показнику і його динаміки;

 • визначення рентабельності виробництва й окремих видів продукції;

 • здійснення госпрозрахунку;

 • виявлення резервів зниження собівартості продукції;

 • визначення цін на продукцію;

 • розрахунку економічної ефективності впровадження нової техніки, технології, організаційно-технічних заходів;

 • обгрунтування рішення про виробництво нових видів продукції і зняття з виробництва застарілих виробів і т.д.

Собівартість продукції включає різні види витрат, що залежать і не залежать від роботи підприємства, що випливають з характеру даного виробництва і не пов'язаних з ним безпосередньо. У зв'язку з цим важливе значення має чітке визначення складу витрат, які її формують.

Собівартість продукції є об'єктивною економічною категорією і її формування має відбуватися без регулюючого впливу державних органів. Однак склад витрат, що включаються до собівартості продукції, у нашій країні встановлюється централізовано. Тут застосовується не дозвільний, а регулюючий принцип.

Вплив держави на формування собівартості продукції проявляється в наступних випадках:

 • підрозділ витрат підприємств на поточні витрати виробництва та довгострокові інвестиції;

 • розмежування витрат підприємств на зараховують до собівартості продукції і відшкодовуються за рахунок інших джерел фінансування (фінансових результатів, спеціальних фондів, цільового фінансування і цільового надходження тощо);

 • встановлення норм амортизації основних засобів, тарифів відрахувань на соціальні потреби, розмірів різних податків і зборів.

Крім того, необхідно мати на увазі, що на підприємствах частину витрат хоча і включається до собівартості продукції у фактично виробленої сумі, але для цілей оподаткування їх розміри коригуються з урахуванням затверджених у встановленому порядку лімітів, норм, нормативів і ставок (витрати на відрядження, представницькі витрати ).

Обчислення собівартості може змінюватись під впливом наступних факторів:

а) залежно від ступеня готовності продукції та її реалізації розрізняють собівартість валової, товарної, відвантаженої і реалізованої продукції;

б) в залежності від кількості продукції - собівартість одиниці продукції, всього обсягу випущеної продукції;

в) в залежності від повноти включення поточних витрат у собівартість об'єкта калькулювання - повну фактичну собівартість і скорочену (усічену) собівартість;

г) в залежності від оперативності формування собівартості - фактичну або нормативну, планову.

Таким чином, видно, що в теорії та практиці обліку існує не одне поняття собівартості, і необхідно кожного разу уточнювати, про який саме з показників йде мова.

Одним з основних умов одержання достовірної інформації про собівартість продукції є науково обгрунтована класифікація витрат, що включаються до її складу.

2 Склад і класифікація витрат на виробництво і реалізацію продукції

Існує велика класифікація витрат.

По функціях діяльності підприємства в системі управління виробництвом витрати поділяються на:

 • постачальницько-заготівельні;

 • виробничі;

 • комерційно-збутові;

 • організаційно-управлінські.

Розподіл витрат за функціями діяльності дозволяє в плануванні та обліку визначати величину витрат в розрізі підрозділів кожної сфери, що є одним з важливих умов організації внутрішньогосподарського розрахунку. Безпосереднє управління і контроль за госпрозрахунковою діяльністю цих підрозділів здійснюється шляхом обліку та узагальнення витрат за місцями їх виникнення (центрами витрат) і центрами відповідальності.

За економічною роллю у процесі виробництва продукції витрати поділяються на основні і накладні.

Основними називаються витрати, безпосередньо пов'язані з технологічним процесом виробництва: сировина та матеріали, паливо і енергія на технологічні цілі, витрати на оплату праці виробничих робітників та ін

Накладні витрати утворюються у зв'язку з організацією, обслуговуванням виробництва і управлінням ним. Вони складаються з комплексних загальновиробничих і загальногосподарських витрат. Величина цих витрат залежить від структури управління підрозділами, цехами і підприємствами.

За способом включення в собівартість продукції витрати поділяються на прямі і непрямі.

Прямі витрати пов'язані з виробництвом певного виду продукції і можуть бути, на підставі даних первинних документів, що прямо і безпосередньо віднесені на її собівартість. Це витрати сировини та основних матеріалів, заробітна плата робітників та ін

Непрямі витрати пов'язані з випуском декількох видів продукції, наприклад, витрати з управління та обслуговування виробництва. Вони включаються до собівартості конкретних виробів за допомогою спеціальних розрахунків розподілу. Вибір бази розподілу обумовлюється особливостями організації і технології виробництва і встановлюється галузевими інструкціями з планування, обліку і калькулювання собівартості продукції.

Основні витрати найчастіше виступають у вигляді прямих, а накладні - непрямих, але вони не є тотожними. Угруповання витрат на прямі і непрямі необхідна при організації роздільних систем обліку повних і часткових витрат на виробництво.

На практиці витрати підприємства традиційно групуються та обліковуються за складом та видами, місцями виникнення та носіїв.

За складом витрати поділяються на одноелементні та комплексні.

Одноелементні називаються витрати, що складаються з одного елемента, - матеріали, заробітна плата, амортизація та ін Ці витрати незалежно від їх місця виникнення і цільового призначення не діляться на різні компоненти.

Комплексними називаються витрати, що складаються з декількох елементів, наприклад, цехові і загальнозаводські витрати, до складу яких входить заробітна плата відповідного персоналу, амортизація будівель та інші одноелементні витрати.

Облік за видами витрат класифікує і оцінює ресурси, використані в процесі виробництва і реалізації продукції. За цією ознакою витрати класифікують за статтями калькуляції та економічними елементами.

Склад витрат, що включаються до собівартості продукції, регламентується відповідними нормативними актами, насамперед ПБУ 10/99 «Витрати організації", затвердженого наказом Мінфіну Росії від 06.05.99 р. № 33н (зі змінами та доповненнями). Встановлено єдиний для всіх підприємств перелік економічно однорідних елементів витрат:

 • матеріальні витрати;

 • витрати на оплату праці;

 • відрахування на соціальні потреби;

 • амортизація основних фондів;

 • інші витрати.

Під економічним елементом витрат прийнято розуміти економічно однорідний вид витрат на виробництво і реалізацію продукції (робіт, послуг), який на рівні підприємства неможливо розкласти на окремі складові.

Угрупування витрат за економічними елементами є об'єктом фінансового обліку і показує, що саме витрачено на виробництво продукції, яке співвідношення окремих елементів у загальній сумі витрат. Вона дозволяє визначати і аналізувати структуру поточних витрат виробництва та обігу. Для проведення такого роду аналізу необхідно розрахувати питому вагу того чи іншого елемента в загальній сумі витрат.

Угрупування витрат за економічними елементами являє собою величину поточних витрат виробництва або обігу, проведених організацією за даний звітний період незалежно від того, закінчено чи виготовлення продукту, чи виконана робота. Значимість даної класифікації зростає у міру створення передумов для поділу облікової системи підприємств на фінансову (бухгалтерську) і внутрішню (виробничу, управлінську) підсистеми.

Для обчислення собівартості окремих видів продукції виробничі підприємства використовують угруповання витрат за статтями калькуляції.

Калькулювання собівартості продукції (робіт, послуг) - це числення величини витрат, що припадають на одиницю (випуск) продукції. Відомість, у якій виробляється розрахунок на одиницю продукції, називається калькуляцією.

Номенклатуру статей кожне підприємство може встановлювати для себе самостійно з урахуванням своїх специфічних потреб. Їх приблизний перелік встановлений галузевими інструкціями з обліку і калькулювання собівартості продукції.

У найбільш загальному вигляді номенклатура статей калькуляції виглядає наступним чином:

1. «Сировина і основні матеріали».

2. «Напівфабрикати власного виробництва».

3. «Поворотні відходи» (віднімаються).

4. «Допоміжні матеріали».

5. «Паливо і енергія на технологічні цілі».

6. «Витрати на оплату праці виробничих робітників».

7. "Відрахування на соціальні потреби».

8. «Витрати на підготовку і освоєння виробництва».

9. «Витрати по експлуатації виробничих машин і обладнання».

10. «Цехові витрати».

11. «Загальногосподарські витрати».

12. "Втрати від шлюбу».

13. "Інші виробничі витрати».

14. «Комерційні витрати».

Підсумок перших десяти статей дозволяє отримати цехову собівартість, підсумок перших тринадцяти статей утворює виробничу собівартість, а підсумок всіх чотирнадцяти статей-повну собівартість продукції.

Перелік статей витрат, їх склад і методи розподілу за видами продукції (робіт, послуг), а також порядок оцінки залишків незавершеного виробництва і готової продукції визначаються галузевими методичними рекомендаціями. У принципі, статті калькуляції в кожній галузі свої. У деяких галузях виділяються, наприклад, транспортно-заготівельні витрати (в силу великої питомої ваги), амортизаційні відрахування (через велику фондомісткості виробництва) і т.д.

За місцем виникнення витрати групуються та обліковуються за виробництвам, цехам, ділянкам, відділам та іншим структурним підрозділам підприємства, тобто за центрами відповідальності. Таке групування витрат дозволяє організувати внутрішній госпрозрахунок і визначити виробничу собівартість продукції. Облік за центрами відповідальності «прив'язує» облік витрат до організаційної структури підприємства або організації.

Завершальним етапом є групування і облік за носіями витрат, тобто продукції, робіт, послуг з метою визначення їх собівартості.

Для визначення і оцінки собівартості продукції доцільно пов'язати облік витрат за видами та місцями виникнення з урахуванням витрат з їх носіям: видами продукції, робіт, послуг.

Найбільш простий спосіб розрахунку собівартості продукції - розподіл сумарних витрат на обсяг випуску. Однак застосовувати цей спосіб можна тільки за умови, що підприємство робить один вид продукції, не утворюючи при цьому запасів напівфабрикатів або готової продукції. Більш складний спосіб - калькуляція собівартості за статтями витрат. Прямі витрати безпосередньо включають до собівартості продукції, а непрямі розподіляють за допомогою спеціальних баз і коефіцієнтів розподілу.

У практичній діяльності керівника виробничого підприємства доводиться приймати безліч управлінських рішень, як, наприклад:

- Випуск якої продукції продовжувати або припинити;

- Виробляти чи купувати комплектуючі вироби;

- Яку встановити ціну на продукцію;

- Купувати чи все нове обладнання;

- Чи міняти технологію і організацію виробництва і ін

Для досягнення бажаних результатів необхідно користуватися інформацією про витрати, використовуючи різні методи їх групування та узагальнення.

У цих умовах важливе значення має угруповання витрат по відношенню до обсягу виробництва. За цією ознакою витрати поділяються на постійні та змінні.

Постійні витрати не залежать від динаміки обсягу виробництва і продажу продукції, тобто не змінюються при зміні обсягу виробництва.

Одна їх частина пов'язана з виробничою потужністю підприємства (амортизація, орендна плата, заробітна плата управлінського персоналу на погодинній оплаті і загальногосподарські витрати), інша - з управлінням і організацією виробництва і збуту продукції (витрати на дослідницькі роботи, рекламу, на підвищення кваліфікації працівників і т . д.). Можна також виділити індивідуальні постійні витрати для кожного виду продукції та загальні для підприємства в цілому.

Однак постійні витрати, розраховані на одиницю продукції, змінюються при зміні обсягу виробництва.

Змінні витрати залежать від обсягу і змінюються прямо пропорційно зміні обсягу виробництва (або ділової активності) компанії. По мірі його підвищення ростуть і змінні витрати, і навпаки (наприклад, заробітна плата виробничих робітників, що виготовляють певний вид продукції, витрати сировини і матеріалів).

Змінні витрати, розраховані на одиницю продукції, являють собою постійну величину.

Крім того, існують змішані витрати, які містять як постійний, так і змінний компоненти. Частина цих витрат змінюється при зміні обсягу виробництва, а інша частина не залежить від обсягу виробництва і залишається фіксованою протягом звітного періоду. Наприклад, місячна плата за телефон включає постійну суму абонентської плати та змінну частину, яка залежить від кількості і тривалості міжміських телефонних розмов.

Іноді змішані витрати також називають напівзмінні і полупостояннимі. Наприклад, якщо економічна діяльність підприємства розширюється, то на певному етапі може виникнути необхідність в додаткових складських приміщеннях для зберігання його продукції, які, у свою чергу, викличуть збільшення витрат на орендну плату. Таким чином, постійні витрати (орендна плата) зміняться разом зі зміною рівня активності.

Тому при обліку витрат їх необхідно чітко розмежувати між постійними і змінними.

Розподіл витрат на постійні та змінні важливо у виборі системи обліку і калькулювання. Крім того, це угруповання витрат використовується при аналізі та прогнозуванні беззбитковості виробництва і, в кінцевому рахунку, для вибору економічної політики підприємства.

Вищенаведена класифікація витрат в умовах функціонування вітчизняних підприємств найкращим чином проявляє себе у вигляді виробничих і періодичних витрат.

Поділ витрат на виробничі і періодичні засноване на тому, що в собівартість продукції повинні включатися лише виробничі витрати. Вони, як необхідні, формують виробничу собівартість виробів і використовуються для розрахунку собівартості одиниці продукції. Витрати періоду не є необхідними для виробництва продукції і не враховуються при визначенні собівартості одиниці продукції. Вони використовуються для забезпечення процесу реалізації продукції і функціонування підприємства як господарської одиниці і безпосередньо списуються на зменшення прибутку від реалізації продукції.

Таке групування витрат рідко зустрічається в практиці вітчизняного бухгалтерського обліку. Між тим, вона давно і широко застосовується в країнах з розвиненою ринковою економікою, так як одержана облікова інформація більш адекватно відображає процес ринкового ціноутворення і дозволяє всебічно аналізувати і планувати співвідношення обсягів виробництва, цін і собівартості продукції.

Виробничі витрати включають в себе:

 • прямі матеріальні витрати;

 • прямі витрати з оплати праці з відрахуваннями на соціальні потреби;

 • втрати від браку;

 • виробничі накладні витрати.

Виробничі накладні витрати складаються з витрат по експлуатації виробничих машин і обладнання та цехових витрат.

Періодичні витрати поділяються на:

 • комерційні;

 • загальні;

 • адміністративні.

До них відноситься суттєва частина загальної маси витрат на управління, обслуговування виробництва, збут продукції, яка, залежить не від об'єму виробництва і продажів, а від організації виробничо-комерційної діяльності, ділової політики адміністрації, тривалості звітного періоду, структури підприємства та інших чинників.

За техніко-економічним призначенням розрізняють основні (технологічні) і накладні витрати.

Основні (технологічні) витрати - безпосередньо пов'язані з виробництвом і наданням послуг, до якого відносяться перші шість статей витрат: витрати на оплату праці, вартість матеріалів, палива, електроенергії, інші витрати, пов'язані з конкретним об'єктом калькулювання.

Накладні - пов'язані з обслуговуванням окремих підрозділів (цехів, дільниць) або організації в цілому і управлінням ними.

Важливе значення при калькулюванні собівартості та оцінці готової продукції має угруповання витрат в залежності від часу їх виникнення та віднесення на собівартість продукції. За цією ознакою витрати поділяються на:

 • поточні;

 • майбутнього звітного періоду;

 • майбутні.

До поточних відносяться витрати з виробництва та реалізації продукції даного періоду. Вони принесли дохід у цьому і втратили здатність приносити прибуток у майбутньому.

Витрати майбутнього періоду - це витрати, вироблені в поточному звітному періоді, але підлягають включенню до собівартості продукції, яка випускатиметься в наступні звітні періоди (наприклад, витрати на освоєння що вводяться в експлуатацію цехів, виробництв, на підготовку і освоєння нових видів продукції на діючих підприємствах ). Такі витрати повинні принести дохід у майбутньому.

До майбутнім відносять витрати, які в даному звітному періоді ще не проведені, але для правильного відображення фактичної собівартості підлягають включенню у витрати виробництва за даний звітний період в плановому розмірі (витрати на оплату відпусток робітників, виплату одноразової винагороди за вислугу років та інші витрати, що мають періодичний характер).

У процесі прийняття управлінських рішень керівник повинен володіти достатньою інформацією, яка обіцяла б вигоду підприємству від виробництва того чи іншого виду товару. У цих умовах особливу значимість набуває поділ витрат на такі види:

 • альтернативні (змінні);

 • диференціальні;

 • безповоротні;

 • інкрементні;

 • маржинальні;

 • релевантні.

На підприємствах обмеженість ресурсів породжує обмеження виробничих можливостей. Кожна ресурсна одиниця володіє деякою віддачею, що характеризує ефективність її виробничого використання. Віддача має свої межі. Навіть при найкращій, матеріалозберігаючих технологій з тонни руди не отримати більше тонни металу. Продуктивність людей, машин, устаткування також має верхню межу. У підсумку, при цьому кількості ресурсів існує граничний обсяг випуску продукції. У цих умовах можливість збільшення виробництва одного товару досягається ціною зниження виробництва іншого. На цьому факті грунтується поняття альтернативної вартості.

Альтернативна вартість товару визначається кількістю іншого товару, від якого доводиться відмовитися, щоб придбати, отримати додаткову одиницю даного. Це ціна відкинутої, упущеної альтернативи, яку довелося замінити більш кращою, тобто ціна втрати, упущеної можливості.

Витрати, обумовлені відмовою від одного товару на користь іншого, називають альтернативними (поставлений) витратами. Вони означають упущену вигоду, коли вибір однієї дії виключає появу іншої дії. Альтернативні витрати виникають у випадку обмеженості ресурсів. Якщо ресурси не обмежені, змінні витрати дорівнюють нулю.

Кожне наступне збільшення виробництва продовольчих товарів на певну кількість одиниць вимагає все більшого зниження виробництва непродовольчих товарів, тобто поставлений витрат. Те ж саме спостерігається і при збільшенні виробництва непродовольчих товарів за рахунок скорочення виробництва продовольчих товарів ". Звідси і випливає закон зростання альтернативних витрат (втрачених можливостей, додаткових витрат), що відображає властивість ринкової економіки, згідно з яким для отримання кожної додаткової одиниці одного товару доводиться розплачуватися втратою все зростаючої кількості інших товарів, тобто збільшенням втрачених можливостей.

Диференціальні витрати   - Це величина, на яку відрізняються витрати при розгляді двох альтернативних рішень. Наприклад, розглядаються два альтернативні місця для будівництва нового виробничого цеху. Якщо буде обрано район «А», щорічні витрати на його утримання приблизно складуть 800 тис. руб., Якщо район «В» - 600 тис. руб. Диференціальні витрати з утримання виробничого цеху складуть 200 тис. руб. (800 - 600).

Диференціальні витрати також називають додатковими або приростними. У наведеному прикладі приростні витрати з утримання цеху складуть 200 тис. руб., Якщо цех переміститься з району «В» у район «А». Рішення щодо введення додаткових змін на заводі, збільшення штату працівників також включають диференціальні витрати.

Безповоротні витрати   - Це такі витрати, які були зроблені в минулому внаслідок раніше прийнятого рішення. Отже, вони не можуть вплинути на майбутні витрати і не можуть бути змінені жодним теперішнім або майбутнім дією. Прикладом таких витрат може бути первісна вартість куплених матеріалів і устаткування. Незважаючи на те, що придбані ресурси не використовуються зараз, витрати на їх придбання не можуть бути змінені ніякими майбутніми діями.

Інкрементні витрати є додатковими і виникають у випадках виробництва якоїсь партії продукції додатково. Наприклад, якщо в результаті якогось рішення збільшуються постійні витрати (виплачується премія за понаднормові роботи), то ці витрати називають інкрементний. Якщо прийняте рішення про додатковий випуск не тягне за собою збільшення абсолютної суми постійних витрат, то інкрементні витрати дорівнюють нулю.

Маржинальні витрати   - Це додаткові витрати, коли проводиться ще одна одиниця продукції. Такі витрати розраховуються не на весь випуск, а на одиницю продукції.

Маржинальні витрати зазвичай різні при різних обсягах виробництва. Вони зменшуються зі збільшенням випуску продукції.

У залежності від специфіки прийнятих рішень витрати поділяються на релевантні та нерелевантні.

Релевантними (тобто суттєвими, значними) витратами можна вважати тільки ті витрати, які залежать від даного управлінського рішення. Зокрема, витрати минулих періодів не можуть бути релевантними, оскільки вплинути на них уже не можна. У той же час, які диктував витрати (упущена вигода) релевантні для прийняття управлінських рішень.

Процес управління на підприємстві включає в себе не тільки прогнозування, планування, облік і аналіз витрат, але і регулювання і контроль їх рівня. Для цих цілей застосовується така класифікація витрат: регульовані і нерегульовані; ефективні і неефективні; в межах норм і за відхиленням від них; контрольовані і неконтрольовані.

За ступенем регульованості витрати поділяються на повністю, частково і слабо регульовані.

Повністю регульовані витрати виникають, насамперед, у сферах виробництва і розподілу. Це витрати, зареєстровані за центрами відповідальності, розмір яких залежить від ступеня їх регулювання з боку менеджера. Довільні витрати мають місце, головним чином, у НДДКР (науково-дослідних і дослідно-конструкторських роботах), маркетингу та обслуговуванні клієнтів. Слабо регульовані (задані) витрати виникають у всіх функціональних областях.

Ступінь регульованості витрат залежить від специфіки конкретного підприємства: застосовуваної технології; організаційної структури; корпоративної культури та інших факторів. Тому універсальної методики класифікації витрат за ступенем регульованості не існує, її можна розробити тільки стосовно до конкретного підприємства. Ступінь регульованості витрат буде відрізнятися в залежності від наступних умов:

а) тривалість періоду часу (при тривалому періоді з'являється можливість впливати на ті витрати, які в короткому періоді вважаються заданими);

б) повноважень особи, що приймає рішення (витрати, які є заданими на рівні начальника цеху, можуть виявитися регульованими на рівні директора підприємства).

Розподіл витрат на регульовані і нерегульовані необхідно передбачити у звітах про виконання кошторису за центрами відповідальності. Це дозволить виділити сферу відповідальності кожного менеджера і оцінити його роботу в частині контролю за витратами підрозділи підприємства.

На результати діяльності підприємства істотно впливає розподіл витрат на продуктивні (ефективні) і непродуктивні (неефективні).

Ефективні - це продуктивні витрати, у результаті яких отримують доходи від реалізації тих видів продукції, на випуск яких були зроблені ці витрати.

Неефективні витрати - це витрати непродуктивного характеру, в результаті яких не будуть отримані доходи, так як не буде вироблений продукт. Це втрати на виробництві. До них відносяться втрати від браку, простоїв, нестачі та псування товарно-матеріальних цінностей та ін Обов'язковість виділення неефективних витрат трактується тим, щоб не допустити проникнення втрат в планування і нормування.

Важливе значення в управлінні витратами має система контролю, яка забезпечує повноту та правильність дій у майбутньому, спрямованих на зниження витрат та зростання ефективності виробництва. Для забезпечення системи контролю за витратами їх поділяють на контрольовані і неконтрольовані.

Контрольовані - це витрати, які піддаються контролю з боку суб'єктів управління. За своїм складом вони відрізняються від регульованих, так як мають цільовий характер і можуть бути обмежені якимись окремими витратами. Наприклад, по підприємству необхідно проконтролювати витрату запасних частин для ремонту обладнання, що знаходиться у всіх підрозділах підприємства.

Неконтрольовані   - Це витрати, які не залежать від діяльності суб'єктів управління. Наприклад, зміна цін на паливно-енергетичні ресурси і т.п.

Важливою умовою ефективного контролю за витратами є їх розподіл на витрати в межах норм (стандартів) і за відхиленням від них. На підставі наявної інформації про відхилення за витратами керівник може виробити і здійснити коригуючі дії. Він може вибрати одну з трьох ліній поведінки: нічого не робити, усунути відхилення або переглянути норми (стандарти). При побудові системи контролю витрат необхідно визначити:

1) систему підконтрольних показників, склад і рівень деталізації підконтрольних показників;

2) строки подання звітності;

3) розподіл відповідальності за повноту, своєчасність і достовірність інформації, що міститься у звітах за витратами, тобто «прив'язка» системи контролю до центрів відповідальності на підприємстві.

Для того, щоб система контролю витрат на підприємстві була ефективною, необхідно спочатку виділити центри відповідальності, де формуються витрати, класифікувати витрати, а потім скористатися системою управлінського обліку витрат. У результаті керівник підприємства отримає можливість своєчасно виділяти «вузькі місця» в плануванні, формуванні витрат і приймати відповідні управлінські рішення.

3 Методи обліку витрат на виробництво і калькулювання собівартості продукції

Під калькулюванням собівартості слід розуміти не тільки літочислення фактичної собівартості одиниці виробленої продукції, але і інші роботи по підрахунку собівартості:

 • продукції, робіт, послуг допоміжних виробництв, спожитих основним виробництвом;

 • проміжних продуктів (напівфабрикатів) підрозділів основного виробництва, що використовуються на наступних стадіях виробництва;

 • продукції підрозділів підприємства для виявлення результатів їх діяльності;

 • всього товарного випуску підприємства;

 • випуску і відповідно одиниці виду готової продукції та напівфабрикатів власного виробництва (виконаних робіт або наданих послуг і т.д.), що реалізуються на сторону.

У світовій бухгалтерській практиці питань внутрішньогосподарського обліку, в тому числі методиками планування та обліку витрат і калькулювання собівартості продукції, надається велике значення. Метод калькулювання передбачає систему виробничого обліку, при якій визначаються фактична собівартість продукції, а також витрати на одиницю продукції.

Під методом обліку витрат на виробництво і калькулювання собівартості продукції звичайно розуміють сукупність прийомів організації документування та відображення виробничих витрат, що забезпечують визначення фактичної собівартості продукції та необхідну інформацію для контролю за цим процесом.

Вибір методу калькулювання собівартості продукції пов'язаний з технологією виробництва, його організацією, особливостями продукції, що випускається.

В основі класифікації методів - об'єкти обліку витрат на виробництво, об'єкти калькулювання та способи контролю за собівартістю. При всьому різноманітті їх можна згрупувати за двома основними напрямками: об'єктами обліку витрат і за оперативності контролю за витратами.

За об'єктами обліку витрат зазвичай виділяють два основні методи калькуляції витрат:

 • позамовний метод;

 • попроцессний метод.

За оперативності контролю існують методи обліку витрат у процесі виробництва продукції та методи обліку і калькулювання минулих витрат.

Зупинимося на трьох основних методах, передбачених у типових методичних рекомендаціях з планування, обліку і калькулювання собівартості продукції.

Основними методами обліку витрат і калькулювання собівартості продукції є позамовний і попроцесний методи, інші системи калькулювання, як правило, являють собою різновиди названих методів. В управлінському обліку об'єднані вітчизняні простий (попроцессний) і попередільний методи в один, який перекладається як «попроцессном калькулювання» (process-costing), крім того, істотних відмінностей між змістом «процесу» і «переділу» практично не існує.

В основі поділу позамовного і попроцессного методів лежить методика калькулювання собівартості одиниці продукції. Даний показник є досить корисним для діяльності підприємства з цілого ряду причин. Розрахунок витрат на одиницю продукції необхідний для обгрунтування виробництва нових видів продукції, визначення прибутковості окремих виробничих ліній, визначення рівня відпускних цін і т.п. Калькулювання собівартості одиниці продукції також сприяє процесам планування і контролю на різних рівнях управління підприємством.

У тих галузях, де одиниця продукції володіє певними характерними властивостями і легко ідентифікується, застосовується позамовний метод. Іншими словами, основна область застосування позамовного методу - це індивідуальне і дрібносерійне виробництво, а також допоміжні виробництва.

Там, де одиниця продукції губиться в масі інших таких же одиниць, більш кращий попроцессний метод, який переважає у масових виробництвах з послідовною переробкою вихідної сировини в готовий продукт, з комплексним використанням сировини, а також у видобувних галузях промисловості та енергетиці. Різниця в розрахунку собівартості одиниці продукції теоретично досить добре обгрунтовується, проте на практиці нерідко застосовуються поєднання даних методів.

Розглянемо докладніше кожний із зазначених методів.

Позамовний метод калькулювання витрат.

При позамовному калькуляції об'єктом калькулювання є окреме замовлення, окрема робота, яка виконується у відповідності з особливими вимогами замовника, і термін виконання кожного замовлення відносно невеликий. Робота зазвичай проводиться на заводі чи в майстерні, де замовлення проходить через низку операцій в якості безперервно визначається одиниці.

Цей метод застосовується там, де кожна одиниця витрат відрізняється від будь-якої іншої одиниці витрат, і хоча певні замовлення час від часу повторюються, бажано кожного разу, коли ці витрати виникають, визначати їх заново.

Відрядна робота характеризується великою різноманітністю замовлень клієнтів, виконуваних у виробничій майстерні або на заводі. Робітники працюють на виробничому обладнанні над серією замовлень протягом нетривалих періодів часу, що вимагає наявності надійної системи виробничого планування і контролю.

Витрати акумулюються на індивідуальній основі для кожного замовлення, що здійснюється на заводі. Основним обліковим документом для цієї інформації є «Картка / лист обліку витрат на виконання замовлення» або «Калькуляційна картка», яка заповнюється в індивідуальному порядку для всіх замовлень і регулярно коректується у відповідності з будь-якими витратами, що виникають у зв'язку з конкретним замовленням. Калькуляційна картка має в своїй основі побудова за типом калькуляційного рахунку.

З-за невеликої кількості записів про витрати щодо будь-якого замовлення неважко буде отримати дані про повних витратах на виконання цього замовлення, занесених до картки обліку витрат. Ця картка може також включати порівняльні дані будь-якої попередньої оцінки, зробленої перед початком роботи над замовленням.

Матеріали, використовувані для виконання кожного замовлення, повинні враховуватися за відповідними вимогам на відпустку матеріалів, що виписуються або майстром, що відповідає за виконання замовлення, або відділом виробничого контролю. Відпущені матеріали оцінюються в залежності від відповідної основи.

Час, витрачений на кожне замовлення, враховується в позамовний цехових нарядах або табелях обліку часу особами, які виконують роботу, і оцінюється відділом калькуляції витрат, який вносить відповідні дані в картку обліку витрат.

Спеціальні закупівлі або виникли інші прямі витрати повинні також записуватися до картки обліку витрат. Відповідні суми таких закупівель виходять на основі аналізу рахунків на придбані матеріали.

На кожне замовлення нараховується своя частка виробничих накладних витрат заводу в міру проходження замовлення через різні виробничі центри витрат підприємства. Нарахування проводиться на основі визначених баз розподілу.

Після виконання замовлення в позамовному картку обліку витрат включають заздалегідь визначену надбавку для покриття витрат з реалізації та адміністративних витрат. Потім бухгалтерія порівнює узгоджену продажну ціну з сумарними витратами на виконання замовлення, щоб визначити прибуток або збиток від даного замовлення.

Поконтрактний метод калькулювання витрат є продовженням позамовного методу. Цей метод застосовується в тих випадках, коли розглядаються замовлення (контракти) є великомасштабними і коли для виконання контракту потрібно тривалий період часу (зазвичай більше одного року). Прикладами галузей, де застосовуються методи поконтрактной калькуляції витрат, є машинобудування, дорожнє будівництво і т.д.

Як при позамовному калькуляції витрат, витрати по кожному контракту враховуються окремо. Для великих контрактів характерно розміщення робочої сили на весь термін дії контракту, і більшість виникаючих витрат відносяться тільки до даного контракту. Прямий характер більшості витрат дозволяє точно розрахувати основну частину витрат за контрактом.

Попроцессний метод.

Попроцессний (попередільний) метод використовується для встановлення середньої собівартості партії однакових одиниць витрат за період часу.

Цей метод застосовується в тих випадках, коли практично неможливо встановити витрати, пов'язані з окремими одиницями витрат (як це відбувається при використанні методу позамовної калькуляції), з-за безперервного характеру процесу виробництва. Прикладом одиниці продукції, що підходить під визначення калькуляції по процесах, є тонна нафти на нафтопереробному заводі. Нафта переробляються безперервно, і кожна тонна має ті ж характеристики, що й попередня. Неможливо встановити точні витрати на певні тонни, що пройшли цикл переробки.

У тих випадках, коли використовується метод калькуляції витрат виробництва по процесах, всі вироблені одиниці продукції призначені для створення запасів.

Всі замовлення на продаж задовольняються потім за рахунок цього запасу однорідних товарів. Так як відпускаються товари однакові, відпадає необхідність встановлювати собівартість будь-якої конкретної одиниці продукції, а оскільки процес виробництва безперервний, то зазвичай неможливо встановити певну кількість матеріалу або виробниче час, відведені на кожне окреме виріб.

Єдиною можливістю є підсумовування всіх витрат підприємства (чи витрат центрів витрат, які входять до складу підприємства) за певний період часу і розподіл цих витрат на загальну кількість виробів, вироблених за цей період, для отримання середнього показника витрат виробництва в розрахунку на одиницю продукції.

Зазвичай виробництво продукції підприємства включає більше одного виробничого процесу. Метод калькуляції витрат виробництва по процесах враховує це шляхом відкриття окремих «рахунків процесів», для кожного процесу і накопичення всіх витрат по процесу на цих рахунках.

У міру виробництва вироби етап виходу продукції одного процесу стає етапом введення для іншого, і це відбивається у рахунках процесів таким чином, що сумарні витрати виробництва, що відносяться до всіх виробленим одиницям витрат до моменту врахування їх у якості готових виробів, можна легко визначити в будь-який час .

Коли основні моменти калькуляції витрат виробництва по процесах застосовуються до надання підприємством послуг, то для опису використовуваних методів калькуляції витрат застосовується термін «пооперационная калькуляція». Прикладом такої послуги є консультування керівництва, де одиницею продукції служать години роботи. Для послуг такого роду необхідний розрахунок середньої вартості одиниці послуги за конкретний період часу, а використовувані процедури будуть аналогічні тим, які застосовуються при калькуляції витрат виробництва по процесах.

Метод попартіонной калькуляції витрат поєднує елементи як позамовними, так і попроцессном калькуляції витрат. Партія визначається як кількість однакових одиниць витрат (як при калькуляції витрат виробництва по процесам), що розглядається в якості замовлення (як при позамовному калькуляції витрат) окремо від усіх інших замовлень або процесів, які виконуються підприємством.

Нормативний метод.

Завданням нормативного методу обліку витрат на виробництво є своєчасне попередження нераціонального витрачання матеріальних, трудових і фінансових ресурсів. У своїй основі він містить технічно обгрунтовані розрахункові величини витрат робочого часу, матеріальних і грошових ресурсів на одиницю продукції, робіт, послуг. Норми виробничих витрат відображають технічний і організаційний рівень розвитку підприємства, впливають на його економіку і на кінцевий результат діяльності. Відхилення від норм показують, як дотримуються технологія виготовлення продукції, норми витрат сировини, матеріалів, витрат праці і т.д. Вони діляться на позитивні, які означають економію у витратах, і негативні, що викликають їх збільшення.

Розрахунки фактичної собівартості здійснюються за такою формулою:

Фс = Нс ± Він ± Ін

де Фс - фактична собівартість;

Нс - нормативна собівартість;

Він - відхилення від норм (економія чи перевитрата);

Ін - зміни норм (у бік їх збільшення або зменшення).

Для розрахунку фактичної собівартості одиниці продукції необхідно розрахувати індекси відхилень від норм та змін норм:

Індекс економії (%) = Сума відхилень від норм або сума змін норм * 100%

Нормативна собівартість випуску

Таким чином, можна визначити основні елементи нормативного методу обліку витрат виробництва:

 • складання нормативних калькуляцій по виробах з урахуванням змін норм на початок поточного місяця;

 • роздільний облік витрат виробництва за нормами і відхиленнями від норм;

 • облік змін норм, складання звітних калькуляцій;

 • аналіз фактично зроблених витрат, виявлення та усунення причин відхилень від норм.

Нормативний метод обліку забезпечує оперативність і можливість попереднього контролю виробничих витрат і фактично задовольняє всі вимоги та управлінського обліку, що говорить про призначення облікової інформації та її важливості. Нормативний метод відповідає широко застосовується на Заході системі «стандарт-кост» («standart-cost»), яка складається зі стандартів (норм) на витрати матеріалів, праці, накладних витрат і розроблених на їх основі стандартних калькуляцій.

Розглянемо метод обліку витрат на виробництво за системою «Директ-костинг».

Директ-костинг - система управлінського (виробничого) обліку, що виникла і розвивається в умовах ринкової економіки. У нашій країні поширена система обліку і калькулювання повної собівартості. При методі директ-костинг враховується обмежена (усічена) собівартість, до якої включаються тільки прямі (змінні) витрати, а частка постійних витрат списується безпосередньо на рахунок реалізації.

Даний принцип нормативно дозволений до використання в російській системі бухгалтерського обліку, починаючи зі звітного періоду за 1996 рік.

Розглянемо відміну обліку за елементами від обліку повних витрат:

 • облік за видами витрат (тут відсутні принципові особливості);

 • облік витрат за місцями виникнення (організовується з поділом на постійну / змінну частини, причому як облік планових витрат та їх відхилень від фактичних);

 • облік за носіями витрат (постійні витрати не розподіляються між носіями і тільки змінні відносять на носії);

 • облік результатів по носіях витрат (змінні витрати на одиницю віднімають з ціни виробу і на основі різниці обчислюють брутто-прибуток);

 • облік результатів за період (загальний виторг за період порівнюють з величиною змінних витрат, а загальну суму постійних витрат за період відносять на той період, в якому вона виникла).

Систему «директ-костинг» не можна безумовно віднести ні до методів обліку витрат на виробництво, ні до методів калькулювання. Можливість її застосування в практиці вітчизняних підприємств передбачає інтеграцію в єдину систему управлінського (виробничого) обліку методів обліку витрат на виробництво, калькулювання собівартості продукції, обліку виробничих результатів, аналізу витрат і результатів та прийняття управлінських рішень. Саме ці елементи є складовими частинами західної системи управлінського (виробничого) обліку «директ-костинг».

Властиве для західної організації обліку поділ загальної бухгалтерії на управлінську (виробничу) і фінансову не характерно для вітчизняної практики. Директ-костинг на Заході може застосовуватися при обох варіантах зв'язку виробничої та фінансової бухгалтерії. Тому його можна використовувати при існуючій на наших підприємствах єдиній системі бухгалтерського обліку.

На вітчизняних підприємствах добре налагоджений облік витрат за місцями їх виникнення (ділянкам, бригадам, цехам, виробничим підрозділам). Доповнення цього обліку класифікацією витрат за місцем їх виникнення на постійні та змінні підвищить аналітичність виробничого обліку, причому без особливих трудовитрат.

Калькулювання на рівні прямих (змінних) витрат, що здійснюється в системі «директ-костинг», значно підвищує точність калькуляцій, оскільки в цьому випадку в них включаються тільки витрати, безпосередньо пов'язані з виробництвом цього продукту, і собівартість вироби не спотворюється в результаті непрямого розподілу великої кількості постійних витрат. Це веде до скорочення обсягу обліково-калькуляційних робіт і збільшення термінів, періодичності складання фактичних звітних калькуляцій до одного разу на квартал або навіть на рік.

Нормативні калькуляції виробів за змінним витратам - один з елементів інтеграції директ-костинг та нормативного обліку, що позитивно впливає на оперативність та аналітичність виробничого обліку.

Питання 2. Особливості обліку витрат і калькулювання собівартості продукції на енергопідприємствах

1 Облік витрат у енергопідприємствах

Електроенергія виробляється на теплових, гідравлічних і атомних станціях. Теплова енергія виробляється на теплових і атомних станціях.

Найважливіша особливість енергетичного виробництва полягає в тому, що підприємства цієї галузі працюють безпосередньо на споживача без створення складських запасів та обліку незавершеного виробництва, а вироблені за звітний період витрати повністю списуються на собівартість виробленої енергії. Тому немає необхідності розподіляти їх між готовою продукцією і незавершеним виробництвом.

Збіг у часі фази виробництва енергії з фазою її споживання залежить від режиму споживання енергії. В окремі періоди потреба в енергії може збільшуватися або зменшуватися, що впливає на режим роботи станцій. Для підтримки постійної відповідності між споживанням енергії та її виробництвом, забезпечення безперебійності постачання споживачів електроенергією на електростанціях необхідно мати резервні виробничі потужності. Додаткові витрати, пов'язані з їх змістом, включаються до собівартості енергії.

Цикл виробництва енергії на електростанції завершується її передачею по лініях електромереж до споживачів. У процесі передачі близько 8 - 9% електроенергії витрачаються на транспорт і перетворення і відшкодовують комерційні втрати. Передача і розподіл електроенергії викликають необхідність її трансформації з низького на високу напругу (на підвищувальних підстанціях) і з високого на низьке напруга (на знижувальних підстанціях). Оскільки вироблення і реалізація енергії складають єдиний безперервний технологічний процес, в її виробничу собівартість поряд з витратами на виробництво включаються і витрати з розподілу і доставки енергії до споживачів, обчислюється собівартість франко - споживач.

В енергетиці технологічний процес характеризується перетворенням одного виду енергії в іншу - теплову, механічну і електричну: на теплових електростанціях внаслідок згоряння газу, вугілля, мазуту; на атомних електростанціях в результаті використання атомної енергії, на гідроелектростанціях - енергії напору води.

Особливість вироблення енергії на теплових, атомних і гідростанціях впливає на структуру витрат на виробництво і номенклатуру статей витрат. Так, на теплових станціях найбільшу питому вагу у витратах виробництва займає вартість палива на технологічні цілі, а на гідроелектростанціях цей вид витрат взагалі відсутня, але великі витрати на амортизацію і зміст основних засобів.

Процес вироблення енергії складається з окремих технологічних стадій (фаз), на основі яких будується виробнича структура електростанції. На теплових електростанціях виділяються цехи: паливно-транспортний, котлотурбінний, електричний і теплофікаційних відділення. За ним групуються витрати на виробництво. На гідроелектростанціях облік витрат ведеться по гідротехнічного, машинному (турбінного) та електротехнічному цехах.

На порядок обчислення собівартості впливає номенклатура вироблюваної продукції. В енергетиці на одних підприємствах виробляється один вид продукції (електроенергія), на інших - два (електрична і теплова енергія). У першому випадку собівартість визначається загальною величиною зроблених витрат, у другому - вони повинні бути розподілені між окремими видами енергії.

Основною ланкою є енергетичні системи, які мають адміністративно - територіальний поділ і перетворені в АТ-енерго. Вони включають в себе, як правило: електростанції, лінії електропередачі, теплові мережі, збутові органи (енергозбут), ремонтні та інші підприємства. Облік витрат і калькулювання собівартості здійснюються за окремими електростанціям і в цілому по енергосистемі.

Окремі енергетичні системи пов'язані між собою лініями передачі енергії, електроенергія може надходити з однієї енергосистеми в іншу. Вартість отриманої електроенергії відбивається по статті "Купівельна енергія".

Таким чином, в енергетиці проводиться проста продукція, яка не перебуває з окремих частин, вузлів і деталей, є один переділ, в якому виробляється безпосередньо готова продукція, на окремих технологічних стадіях відбувається видозміна енергії, відсутні залишки незавершеного виробництва, що дозволяє всі витрати за місяць віднести повністю на вироблену в цьому періоді енергію, застосовується попроцессний метод обліку собівартості продукції.

2 Номенклатура статей витрат

Облік витрат і калькулювання собівартості виробництва і передачі електричної і теплової енергії здійснюються за статтями витрат:

1. Паливо на технологічні цілі.

2. Вода на технологічні цілі.

3. Основна заробітна плата виробничих робітників.

4. Додаткова заробітна плата виробничих робітників.

5. Відрахування на соціальні потреби.

6. Витрати з утримання та експлуатації обладнання.

7. Витрати з підготовки та освоєння виробництва.

8. Загальновиробничі витрати.

9. Загальногосподарські (загальностанційних) витрати.

10. Купівельна енергія.

У застосовуваної в енергетиці номенклатурі статей калькуляції відсутні такі статті, як "Сировина і матеріали", "Зворотні відходи" і "Втрати від браку". Це викликано тим, що тут відбувається лише перетворення одного виду енергії в інший, і не споживаються основні матеріали. Відсутність статті "Комерційні витрати" пояснюється тим, що процеси виробництва і передачі енергії здійснюються одночасно, і тому витрати з утримання енергетичних мереж включаються до її виробничу собівартість.

Додатковими статтями для енергопідприємств є: "Вода на технологічні цілі" і "Купівельна енергія". Стаття "Вода на технологічні цілі" застосовується у теплових електростанціях, районних котелень та теплових мережах. За статтею відображаються витрати на воду, що витрачається на технологічні цілі, витрати по хімічному очищенню води, що складаються із заробітної плати, вартості хімічних реактивів та інших допоміжних матеріалів. Вода, що витрачається на технологічні цілі, споживається:

- У котлотурбінного цеху - на харчування котлів, для гідрозоловидалення і золоуловлювання системи циркуляційного водопостачання;

- У теплофікаційному відділенні - для поповнення системи теплофікації та відпуску споживачам гарячої води;

- В електроцеху - для охолодження трансформаторів.

Вода, що отримується з боку, а також від власного водопостачання, і хімічно очищена вода власного приготування оцінюється за фактичною собівартістю.

Стаття "Купівельна енергія" використовується лише енергетичними системами для відображення вартості енергії, отриманої від суміжних енергосистем та блок - станцій. Витрати на покупну енергію розраховуються за окремими блок - станціям і суміжних енергосистем виходячи з кількості купується у них енергії та встановленим розрахунковим тарифами.

Стаття "Паливо на технологічні цілі" застосовується на теплових електростанціях і в районних котелень. По ній відображається вартість палива, витраченого на вироблення електричної та теплової енергії. Важливим чинником формування цієї статті є транспортні витрати, розмір яких залежить від відстані перевезення. Перш за все, це витрати на транспортування газу, на якому працює понад 60% електростанцій, і вугілля, яка займає близько 28% обсягу споживаного палива. Крім того, електростанції, що спалюють низькосортний вугілля, оплачують перевезення баласту, що міститься в цьому вугіллі, що ще більше збільшує витрати на транспортування. Таким чином, теплостанції з гіршими техніко-економічними показниками, але знаходяться поблизу паливної бази, будуть мати меншу собівартість, ніж станції, максимально віддалені від неї.

На статтю "Основна заробітна плата виробничих робітників" відноситься заробітна плата виробничих робітників і фахівців, що безпосередньо беруть участь у процесі виробництва, передачі і розподілу енергії.

3 Облік витрат на виробництво енергії

На теплових електростанціях, що виробляють електричну енергію, угруповання витрат ведеться за таким підрозділам:

- Паливно-транспортному цеху;

- Котлотурбінного цеху (включаючи Хімводоочистка);

- Теплофикационному відділенню;

- Електричному цеху.

За паливно-транспортному цеху враховуються витрати з доставки палива від станції або пристані його надходження до паливних складів до розвантажувальних пристроїв котельні, по механічній подачі палива до верхніх бункерів (при роботі на вугіллі) або видаткових баків котельні (при роботі на рідкому паливі), по переробки твердого палива в пиловидне стан. Сюди також включаються витрати на утримання складів зберігання палива і самого паливно-транспортного цеху. Всі витрати даного цеху відображаються за такими статтями, як основна і додаткова заробітна плата виробничих робітників, відрахування на соціальні потреби, витрати по утриманню та експлуатації обладнання, загальновиробничі витрати.

Витрати котлотурбінного цеху складаються з вартості палива на технологічні цілі, витрат з водопріготовленію та хімічної її очищення, по золовидалення, за змістом Тепловимірювальні лабораторії, з експлуатації турбін, відпуску відпрацьованого пара, з охолодження машин і конденсату. Витрати цеху складаються із заробітної плати вахтового, обслуговуючого і цехового персоналу, витрат з утримання та експлуатації будівель і устаткування машинного залу (турбін), споруд з охолодження машин і конденсації пари (водоприймачів, градирень, насосних установок і т.д.).

Найбільшу питому вагу у витратах котлотурбінного цеху займає паливо. Контроль за його витратою здійснює технічний відділ електростанції, щодня з огляду на кількість палива, що спалюється. Відділ становить добові звіти про витрату палива, на основі яких у кінці місяця складається технічний звіт (звід добових звітів) і передається в бухгалтерію, де використовується для списання витрат палива на виробництво.

Витрата газу встановлюється за показаннями газосчетчіков. Витрата вугілля на виробництво за звітний період визначається після закінчення місяця на підставі двостороннього акта паливно-транспортного та котлотурбінного цехів, складеного за даними інвентаризації палива і технічного звіту.

Попередньо дані технічного звіту звіряються з даними про надходження вугілля у виробництво з урахуванням зміни його залишків в бункерах і розвантажувальних пристроях на початок і кінець звітного місяця. Перехідні залишки палива в бункерах і розвантажувальних пристроях фіксуються в актах інвентаризації на кінець кожного місяця. За результатами інвентаризації коригуються дані технічного звіту.

На атомних електростанціях ядерне паливо, заряджене в реактор, не є ще витратою на виробництво, а розглядається як внутрішнє переміщення зі сховищ до місця його споживання і продовжує числитися в обліку на рахунку "Паливо". На витрати виробництва ядерне паливо списується за нормами на фактичну вироблення енергії щомісяця.

Весь витрата палива на виробництво незалежно від його виду і марки (газ, вугілля, мазут) приводиться до єдиного вимірника шляхом перерахунку на умовне паливо з теплотою згоряння 7000 Ккал / кг. Перерахунок грунтується на лабораторних аналізах відібраних проб витрачається палива. Дані про витрату палива в умовному вимірі використовуються для визначення питомої витрати палива на одиницю енергії при розподілі витрат між видами енергії.

Паливо, витрачене на виробництво в натуральному вимірі, враховується за середньозваженою фактичної вартості заготовляння. Наприклад, 1 т вугілля визначається з урахуванням залишку палива на початок місяця і може бути виражена такою формулою:

Сс.з = (Сз + Со): (Кз + Ко)

де Сс.з - середньозважена фактична вартість палива (1 т вугілля);

Сз - вартість палива, заготовленого в даному місяці, руб.;

Со - вартість палива, що знаходиться в залишку на початок місяця, руб.;

Кз - кількість палива, заготовленого в даному місяці, т;

Ко - кількість палива, що знаходиться в залишку на початок місяця, т.

У заготівельну собівартість палива входить вартість палива за рахунками постачальників, включаючи знижки (надбавки) з купівельних цін за знижений (підвищений) якість палива, залізничний тариф або водний фрахт та інші витрати до пункту призначення (залізнична станція або пристань).

За електричному цеху враховуються витрати з виробництва електроенергії, трансформації та відпуску її з шин станції в мережу і на власні потреби електростанцій. Ці витрати складаються із заробітної плати вахтового, обслуговуючого і цехового персоналу, витрат з утримання та експлуатації електрообладнання (електрогенераторів, розподільних пристроїв, підвищувальних підстанцій), інших витрат, пов'язаних з утриманням цеху і електролабораторії.

За теплофикационному відділенню відображаються витрати по утриманню, ремонту і амортизації бойлерних і паропреобразовательних установок, заробітна плата обслуговуючого персоналу.

Для обліку витрат по окремих цехах при журнально-ордерній формі використовується відомість N 12Е "Витрати по цехах основного виробництва". Вона має форму таблиці, в підметі якої перераховуються статті калькуляції, а по витратах, пов'язаних з утриманням та експлуатацією устаткування, та цеховим витрат є аналітичні статті, в присудок перераховуються кореспондуючі рахунки, з яких списують витрати на виробництво. Узагальнення витрат за місцем їх виникнення підвищує достовірність калькулювання окремих видів енергії і сприяє посиленню контролю за витратами виробництва.

Загальногосподарські (загальностанційних) витрати враховуються в цілому по електростанції у відомості N 15. Після закінчення місяця вони списуються на основне виробництво і включаються до собівартості окремих видів енергії.

Підсумовуючи витрати цехів і загальногосподарські (загальностанційних) витрати, отримують загальну величину витрат на виробництво продукції за місяць. Однак ці витрати відносяться не тільки на вироблену енергію, але й на відходи виробництва (золу, шлак). При калькулюванні енергії вартість реалізованих відходів вираховується з витрат на паливо. Таким чином, сума витрат на виробництво, відображена на рахунку "Основне виробництво" за вирахуванням виручки від реалізації відходів, становить виробничу собівартість електро-і теплоенергії.

На гідроелектростанціях облік витрат виробництва ведеться за підрозділами:

- Гідротехнічного цеху;

- Машинному (турбінного) цеху;

- Електротехнічного цеху.

За гідротехнічного цеху враховуються витрати на утримання, експлуатацію, ремонт і амортизацію гідротехнічних споруд (гребель, дамб, щитів на греблях, водосховищ, каналів, рибопідйомник та ін), автомобільних і залізниць, що значаться на балансі гідростанції, різної контрольно - вимірювальної апаратури і пристроїв, а також заробітна плата обслуговуючого персоналу та інші витрати по утриманню цеху.

За машинному (турбінного) цеху враховуються витрати на утримання, експлуатацію, ремонт і амортизацію гідротурбін, включаючи щити і затвори до турбін з усіма допоміжними пристроями і гідромеханічної автоматикою, механічного обладнання гідроспоруд, захисних загороджень (решіток, сіток і т.п.), механізмів , обслуговуючих затвори, підйомних і транспортних пристроїв загального призначення (крани, ліфти, візок тощо) та іншого обладнання, що знаходиться у веденні цеху, а також заробітна плата обслуговуючого персоналу та інші витрати по цеху.

За електротехнічного цеху враховуються витрати на утримання, експлуатацію, ремонт і амортизацію гідрогенераторів, силових трансформаторів і реакторів, вимірювальних трансформаторів, акумуляторних батарей, розрядників, електромоторів, силових та контрольних кабелів, електрообладнання і електроапаратури відкритих підстанцій та розподільчих пристроїв всіх напруг, тобто всього обладнання, пов'язаного з виробленням і трансформацією електричної енергії та відпусткою її з шин гідростанцій в електричну мережу і на власні потреби цехів. У витрати електроцеху включаються також витрати по утриманню та експлуатації електротехнічної лабораторії, високочастотних каналів зв'язку, промислових телевізійних установок, станції пожежно-охоронної сигналізації та часифікації, радіотрансляційного вузла, автоматичної телефонної станції і дальнього зв'язку, служби релейного захисту, автоматики і вимірювань, грозозахисту і т . п., а також заробітна плата всього обслуговуючого персоналу та інші витрати по цеху.

При обліку витрат на виробництво гідроелектростанції користуються тією ж номенклатурою статей витрат, що і теплові електростанції, за винятком тільки тих статей, які безпосередньо відносяться до теплових станцій (паливо на технологічні цілі, вода на технологічні цілі).

На гідроелектростанції всі витрати є прямими і в повному обсязі включаються до собівартості виробленої електроенергії.

4 Розподіл витрат за видами енергії

У відомості "Витрати по цехах основного виробництва" збираються всі витрати на виробництво по окремих цехах. Наступним етапом облікової роботи є розподіл витрат між окремими видами енергії і калькулювання фактичної собівартості електричної та теплової енергії. При цьому витрати котлотурбінного та електротехнічного цехів, які беруть участь у виробленні тільки одного виду енергії, відносяться прямо на вироблену електроенергію, витрати теплофікаційного відділення - тільки на теплову енергію. Витрати паливно-транспортного та котлотурбінного цехів, які беруть участь у виробленні обох видів енергії, є загальними для електричної та теплової енергії і розподіляються між ними пропорційно витраті умовного палива. Загальностанційних витрати розподіляються між електричною і тепловою енергією пропорційно сумі витрат, врахованих по всіх цехах електростанції. Для розподілу витрат між електричною і тепловою енергією складається розроблена таблица. У ній виробляється також коригування витрат: собівартість електричної енергії зменшується, а теплової - збільшується на вартість електроенергії, спожитої в теплофікаційному відділенні. Дані таблиці використовуються при складанні звітної калькуляції.

5 Облік витрат з передачі і розподілу електричної і теплової енергії

Вироблена енергія на електростанції передається споживачеві. При передачі електроенергії виникають витрати узагальнюються за напрямками:

а) повітряні лінії передачі високої і низької напруги і вводи разом з обслуговуючими їх підстанціями, включаючи трансформаторні приміщення, фідерні пункти та фазокомпенсатори;

б) підземні кабельні лінії і вводи разом з підстанцією, включаючи трансформаторні приміщення, фідерні шляху і фазокомпенсатори.

Витрати по розподілу теплової енергії враховуються в цілому по всіх фазах її передачі споживачам. У витрати з передачі та розподілу теплової та електричної енергії входять витрати по експлуатації ліній тепломереж, бойлерних установок, утримання диспетчерського пункту, зокрема, утримання, ремонт і амортизація теплофікаційних трубопроводів, каналів, оглядових колодязів, іншого обладнання тепломереж і бойлерних установок, заробітна плата обслуговуючого персоналу з відрахуваннями на соціальне страхування та інші витрати.

В електричних і теплових мережах застосовується та ж угрупування витрат за економічними елементами і калькуляційними статтями, що і виробництва енергії, за винятком статті "Паливо на технологічні цілі". В електричних мережах, крім того, не застосовується стаття "Вода на технологічні цілі".

Облік витрат за однойменною статтями витрат виробництва - "Основна заробітна плата виробничих робітників" і "Відрахування на соціальне страхування з заробітної плати виробничих робітників" - аналогічні обліку цих витрат на електростанціях.

За калькуляційної статті "Витрати по утриманню та експлуатації обладнання" в електричних і теплових мережах враховуються не лише витрати, пов'язані з обладнанням, а й витрати з утримання всіх передавальних пристроїв і споруд (ліній передачі, теплотрас тощо).

За статтею "Вода на технологічні цілі" у теплових мережах враховуються витрати на хімічно очищену воду, одержувану від електростанцій, або власні витрати на підготовку підживлення для заповнення витоку і теплових втрат.

За статтею "Загальногосподарські витрати" враховуються загальномережним витрати госпрозрахункових мережевих управлінь, виділених на окремий баланс. Витрати з управління мережевих районів, не виділених на окремий баланс, враховуються у витратах по основному виробництву у складі загальновиробничих витрат.

6 Калькулювання собівартості електричної та теплової енергії

У енергопідприємствах і організаціях калькулюється собівартість електричної і теплової енергії. Об'єктом калькулювання є:

- На електростанціях - вироблена електрична і теплова енергія;

- В електричних і теплових мережах - передача та розподіл енергії;

- В енергетичній системі - корисний відпуск енергії споживачам.

Калькуляційною одиницею є:

- На електростанціях - 1 кВт х год електроенергії, відпущеної з шин електростанції, та 1 Гкал теплоенергії, відпущеної з колекторів електростанції;

- В енергосистемах - 1 кВт х год і 1 Гкал енергії, корисно відпущених споживачам.

На електростанціях калькулюється собівартість товарної енергії: електроенергії, відпущеної з шин станції в електромережу, і теплоенергії - з її колекторів. Витрати на енергію, використовувану на свої технологічні цілі і на втрати її у мережах, не виключаються з витрат на виробництво і входять в собівартість товарного відпуску енергії. Після закінчення звітного періоду на електростанції складається звітна калькуляція.

По електричним і тепловим мережам визначається собівартість кожного виду переданої енергії. Собівартість калькуляційних одиниць не обчислюється.

За енергосистемі калькулюється повна собівартість відпущеної споживачам електричної та теплової енергії. Вона включає: виробничу собівартість енергії на електростанціях; витрати на генерацію, транспорт і розподіл енергії в електричних і теплових мережах; витрати з утримання апарату енергосистеми і вартість покупної енергії від блок - станцій і суміжних енергосистем.

Завдання: Відобразити господарські операції у виробничій організації на рахунках бухгалтерського обліку. Згідно облікової політики, облік матеріалів ведеться за обліковими цінами (із застосуванням рахунків 15 «Заготівельні та придбання матеріальних цінностей» і 16 «Відхилення вартості матеріальних цінностей»); облік готової продукції за неповною фактичної собівартості:

п / п

Зміст

Д т

До т


Сума,

руб

1.

Отримано матеріали від постачальників договірна вартість без ПДВ,

ПДВ 10%

нормативна (вчений) вартість матеріалів


10

19

91 / 2


60

60

10


25500

2550

24900

2.

Відображено різницю між фактичною і нормативною вартістю (см.п.1, 2)

16

91 / 1

600

3.

Списані матеріали на виробництво продукції

20

10

14100

4.

В кінці місяця списано відхилення в оцінці матеріалів:

 • відпущених у виробництво

 • проданих матеріалів


16

15


20

10


1520

860

5.

Оприбутковано готову продукцію з виробництва

за неповною фактичної собівартості


43


20


30960

6.

Реалізовано готову продукцію покупцям, вартість без ПДВ,

ПДВ 10%

Вставлений рахунок покупцеві (відбитий виторг від продажу) з ПДВ


62

19


62


43

62


90 / 1


35400

3540


38940

7.

Визначити фінансовий результат від продажу продукції, (см.п.5, 6), якщо

- Сума загальногосподарських витрат

- Сума комерційних витрат90 / 9

90 / 926

434600

1200

Список літератури

1.Нелюбова М.М., Глущенко А.В. «Облік витрат, калькулювання та бюджетування в АПК: Навчальний посібник для вузів» 2008р.

2.Кузьміна М.С. «Облік витрат, калькулювання та бюджетування в галузях виробничої сфери: Навчальний посібник для вузів» 2007р.

З. Хамідулліна, І. Черних «Організація обліку витрат за центрами відповідальності» 2010р.

4.Керімов В.Е. «Облік витрат, калькулювання та бюджетування в окремих галузях виробничої сфери: Підручник для вузів Вид. 5-е / 6-е »2009р.

5.Алімов С.А., Маслова І.А., Попова Л.В. «Облік витрат, калькулювання та бюджетування в окремих галузях виробничої сфери: Навчально-методичний посібник для викладачів, студентів та аспірантів» 2007р.

6.В.Б.Івашкевіч «Бухгалтерський управлінський облік» 2008р.

Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Бухгалтерія | Контрольна робота
229.1кб. | скачати


Схожі роботи:
Облік витрат калькулювання та бюджетування в тваринництві
Облік витрат на виробництво і калькулювання собівартості
Облік матеріалів витрат і калькулювання собівартості
Бюджетування в системі управлінського обліку Облік витрат
Облік непрямих витрат та калькулювання собівартості продукції
Облік витрат і калькулювання собівартості продукції допоміжне
Облік витрат і калькулювання собівартості продукції в нафтопере
Облік витрат на виробництво і калькулювання собівартості продукції
Облік витрат і калькулювання собівартості продукції в аграрнопро
© Усі права захищені
написати до нас