Облік виробничих запасів

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

Зміст:
Введення
1. Економічна сутність виробничих запасів
1.1 Коротка економічна характеристика об'єкта дослідження
1.2 Поняття та класифікація матеріалів в ринковій економіці
1.3 Оцінка придбаних матеріалів для цілей бухгалтерського, податкового обліку, МСФЗ
2 Бухгалтерський облік придбання матеріалів та розрахунків з постачальниками
2.1 Документальне оформлення придбання виробничих запасів
2.2 Синтетичний і аналітичний облік надходження матеріалів
2.3 Інвентаризація матеріалів
2.4 Облік розрахунків з постачальниками. Особливість обліку ПДВ при придбанні цінностей
2.5 Удосконалення обліку придбання матеріалів та розрахунків з постачальниками
Висновок
Список використаних джерел
Додаток А. Бухгалтерський баланс на 31 грудня 2005р (обов'язковий)
Додаток Б. Звіт про прибутки та збитки за 2005р (обов'язковий)
Додаток В. Бухгалтерський баланс на 31 грудня 2006р (обов'язковий)
Додаток Г. Звіт про прибутки та збитки за 2006р (обов'язковий)
Додаток Д. Бухгалтерський баланс на 31 грудня 2007р (обов'язковий)
Додаток Е. Звіт про прибутки та збитки за 2007р (обов'язковий)
Додаток Ж. Платіжне доручення № 267 (довідковий)
Додаток І. Рахунок № 372 від 4 березня 2008р (довідковий)
Додаток К. Авансовий звіт (довідковий)
Додаток Л. Товарна накладна (рекомендований)
Додаток М.Счет-фактура (рекомендований)
Додаток Н. Авансовий звіт (довідковий)
Додаток П. Довіреність (рекомендований)
Додаток Р. Прибутковий ордер (рекомендований)
Додаток С. Інвентаризаційний опис (рекомендований)
Додаток Т. Порівнювальна відомість (рекомендований)

Введення
Матеріально-виробничі запаси (МПЗ) - частина оборотних активів організації, тобто частина майна, яка:
- При виробництві продукції (виконанні робіт, наданні послуг) для управлінських потреб організації;
- В якості засобів праці у вигляді предметів, що беруть участь в обороті не більше 12 місяців, або звичайного операційного циклу, якщо він більше 12 місяців;
- У вигляді товарів, придбаних або отриманих від інших юридичних і фізичних осіб і призначених для управлінських потреб організації, для поліпшення господарської діяльності підприємства;
- Для здійснення статутної діяльності підприємства.
Основними цілями даного об'єкту є: охорона здоров'я громадян шляхом виконання медичних робіт і послуг з надання долікарської, швидкої та невідкладної, амбулаторно-поліклінічної, стаціонарної (у тому числі дорогої спеціалізованої) медичної допомоги за відповідними медичними спеціальностями, включаючи проведення профілактичних медичних, діагностичних та лікувальних заходів та медичних експертиз, а так само медичне забезпечення безпеки руху поїздів.
Таким чином, актуальність дослідження даної теми полягає в тому, що матеріали є основою для надання послуг, тому від їх якості буде залежати і якість обслуговування пацієнтів, від їхньої вартості буде залежати ціна послуг, що надаються, а як наслідок, і конкурентоспроможність досліджуваного підприємства. Чим економніше і якісніше будуть придбані матеріали, тим більший дохід зможе отримати підприємство.
Основними завданнями бухгалтерського обліку є:
- Формування повної і достовірної інформації, необхідної внутрішнім і зовнішнім користувачам бухгалтерської звітності, про діяльність організації та її майновий стан;
- Забезпечення інформацією користувачів для контролю за дотриманням законодавства при здійсненні господарських операцій і їх доцільністю, наявністю і рухом майна і зобов'язань, використанням матеріальних і фінансових ресурсів відповідно до затверджених норм, нормативами і кошторисами;
- Запобігання негативних результатів господарської діяльності і виявлення внутрішньогосподарських резервів забезпечення її фінансової стійкості.
Мета даної роботи-загальнодоступно викласти суть і зміст досліджуваної проблеми, тобто облік придбання матеріалів та розрахунків з постачальниками в бухгалтерському та податковому обліку в обраній організації як основи для надання послуг та господарської діяльності.
У першому розділі буде розглянута економічна сутність виробничих запасів, тобто поняття та класифікація матеріалів в ринковій економіці, оцінка придбаних матеріалів для цілей бухгалтерського і податкового обліку.
У наступному розділі даної роботи буде викладено порядок придбання матеріалів і розрахунки з постачальниками. По кожному об'єкту обліку необхідно показати структуру рахунку, на якому він враховується; розкрити зміст записів на рахунку; обумовити первинні документи з обліку об'єкта; сформулювати різні господарські ситуації, що виникають при обліку об'єкта, і показати порядок їх відображення у бухгалтерському обліку.
Об'єкт дослідження-Недержавне установа охорони здоров'я «Відділкова клінічна лікарня на станції Оренбург відкритого акціонерного товариства« Російські залізниці »(далі - Установа) створене на підставі рішення ради директорів відкритого акціонерного товариства« Російські залізниці »(протокол засідання ради директорів ВАТ« РЖД »від 26.01.2004 № 1). Засновником Установи є відкрите акціонерне товариство «Російські залізниці». Офіційне скорочене найменування установи: НУЗ «Відділкова клінічна лікарня на ст. Оренбург ВАТ «РЖД». Установа є некомерційною організацією, не переслідує одержання прибутку як основної мети своєї діяльності.
Установа є юридичною особою, має самостійний баланс, відокремлене майно, передане йому Засновником в оперативне управління, кошторис, розрахунковий рахунок, круглу печатку, штампи та бланки із своїм найменуванням та інші реквізити ідентифікації, необхідні для його діяльності. Установа набуває права юридичної особи з моменту його державної реєстрації.
Предметом діяльності Установи є: медична діяльність, діяльність, пов'язана з обігом наркотичних засобів і психотропних речовин, фармацевтична діяльність, науково-дослідна діяльність, а також діяльність з мобілізаційної підготовки, цивільної оборони, що включає в себе роботу з матеріальними цінностями мобілізаційного резерву, відповідно до законодавством Російської Федерації і внутрішніми документами Засновника. [5]

1 Економічна сутність виробничих запасів
1.1 Коротка економічна характеристика об'єкта дослідження
Майно НУЗ ОКБ на ст. Оренбург ВАТ «РЖД» складається з основних і оборотних коштів, матеріальних цінностей, вартість яких відображається в самостійному балансі.
Джерелами формування майна і фінансових ресурсів Установи є:
- Власні кошти Засновника;
- Майно, передане Засновником Установи;
-Кошти пацієнтів за надання додаткових платних медичних послуг;
- Добровільні пожертвування фізичних та юридичних осіб;
- Дохід, отриманий від реалізації продукції (робіт, послуг) Установи, а також від інших видів підприємницької діяльності, що здійснюється Установою самостійно;
- Інші джерела відповідно до законодавства Російської Федерації.
У Установу складаються річна і проміжна бухгалтерська звітність (за перший квартал, перше півріччя, дев'ять місяців) наростаючим підсумком у складі таких форм:
- Бухгалтерський баланс (ф. № 1),
- Звіт про прибутки і збитки (ф. № 2),
- Додаток до бухгалтерського балансу (ф. № 5);
- Звіт про цільове використання отриманих коштів (ф. № 6).
Склад і зміст форм бухгалтерської звітності розробляється Установою самостійно з урахуванням вимог Федерального закону "Про бухгалтерський облік", Положення з бухгалтерського обліку "Бухгалтерська звітність організацій" ПБУ 4 / 99 (Наказ Мінфіну РФ від 06.07.1999 № 43н), Наказу Мінфіну РФ від 22.07 .2003 № 67н "Про форми бухгалтерської звітності організацій" (Додаток № 3 до Облікової політики), а також вимогами Засновника.
Форми бухгалтерської звітності застосовуються послідовно від одного звітного періоду до іншого. Бухгалтерська звітність складається у тисячах рублів (крім форми № 5, яка складається у гривнях). Форми бухгалтерської звітності підписуються Головним лікарем і Головним бухгалтером Установи. [6]
У статуті установи НУЗ «ОКБ на ст. Оренбург ВАТ «РЖД» визначено основний вид діяльності - медична допомога спрямована на оздоровлення та лікування пацієнтів, здійснювана професійно підготовленими працівниками, які мають на це право. Медична допомога включає в себе певну сукупність медичних послуг. Медична послуга - це дія або сукупність необхідних, достатніх, сумлінних професійних дій медичного працівника (виробника послуги), спрямованих на задоволення пацієнта (споживача послуги) у профілактиці, діагностиці та лікуванні захворювань, що мають самостійне закінчене значення і певну вартість.
Установа надає послуги населенню в рамках «Програми державних гарантій забезпечення громадян РФ безкоштовною медичною допомогою». Обсяги медичної допомоги надається населенню безкоштовно встановлюються виходячи з нормативів обсягів лікувально-профілактичної допомоги на 1000 чоловік, спільними з наказами Територіального фонду обов'язкового медичного страхування і адміністрацією області. Це показники: кількість відвідувань в поліклініці, кількість ліжко-днів лікування в стаціонарі. Програма державних гарантій надання безкоштовної медичної допомоги громадянам РФ включає в себе строгий перелік видів медичної допомоги. Послуги, надані населенню понад програми ОМС є для населення платними (послуги косметології, протезування, додаткові дорогі види діагностики і лікування).
Однією з важливих завдань діяльності НУЗ «ОКБ на ст. Оренбург »є забезпечення безпеки перевезень на залізничному транспорті. Лікарня має договори зі всіма підприємствами залізничного транспорту на надання послуг з проведення передрейсових та післярейсових оглядів локомотивних бригад, електромонтерів та робочих шляху. В установі розроблена ціла програма, спрямована на попередження і на зниження захворюваності працівників транспорту. Оплату цих послуг здійснює ВАТ «РЖД».
Доходи НУЗ «відділковій клінічній лікарні на станції Оренбург» відображені в Таблиці 1.
Таблиця 1
Доходи НУЗ «Відділкова клінічна лікарня на станції Оренбург»

Показники
Од. ізм.
2005р
2006р
2007р
1
Доходи від надання медичних послуг у т.ч
тис. руб
119855
130687
145136
2
Доходи від надання послуг у системі ОМС
тис. руб
41750
46426
46485
3
Доходи від надання послуг у системі ДМС
тис. руб
28000
28830
28650
4
Доходи від надання послуг підприємствам ж.д.транспорта (медичні огляди)
тис. руб
19837
22532
23774
5
Платні медичні послуги територіальним населенню
тис. руб
20068
21599
30331
6
Цільові кошти ВАТ «РЖД» на ведення статутної діяльності
тис. руб
10200
11300
15896
Для того щоб провести аналіз фінансової діяльності установи необхідно володіти методикою розрахунку основних економічних показників, таких як виручка, прибуток, дохід, собівартість, рентабельність, продуктивність праці.
Витрати медичного закладу - це витрати на його утримання, на здійснення основної діяльності та закупівлі товарів і послуг сторонніх організацій. Доходи медичного закладу - це грошові і матеріальні суми, що надходять від надання послуг. Структура доходів НУЗ «ОКБ на ст. Оренбург »за останні три роки представлена ​​в Таблиці 1.
Як видно з таблиці доходи установи від надання медичних послуг мають тенденцію до зростання (у порівнянні з 2005 р доходи зросли на 25%), що говорить про стабільну роботу установи. Позитивним моментом у роботі установи є стабільний і досить високий замовлення на надання послуг населенню в рамках обов'язкового медичного страхування, незважаючи на приналежність лікарні до ВАТ «РЖД». Частка коштів ОМС в загальній сумі доходів становить 32-34%.
Однією з основних цілей установи є забезпечення безпеки руху поїздів, тому дуже важливий такий показник, як доходи від проведення періодичних медичних оглядів працівникам залізничного транспорту. Цей показник також має тенденцію до збільшення (в порівнянні з 2005 р доходи зросли на 20%.), не менш важливий показник доходів від надання платних медичних послуг населенню.
У порівнянні з 2005 р доходи зросли на 51%., це говорить про те, що заклад має хорошу репутацію, послуги, надані в установі, користується попитом населення. Привабливість установи в оперативності надання послуг та їх доступності, відносно низьких цінах, високої кваліфікації персоналу, комфортності палат цілодобового і денного стаціонару.
Структура видатків установи представлена ​​в Таблиці 2

Таблиця 2
Витрати НУЗ «Відділкова клінічна лікарня на станції Оренбург»
№ п / п
Найменування витрат
2005р
2006р
2007р
1
Витрати на оплату праці
56276
67586
79886
2
Відрахування на соціальні потреби
14744
17333
20874
3
Витрати на придбання матеріалів у т.ч
25101
25480
24738
Медикаменти
14305
14930
13314
Продукти харчування
5101
5801
6654
М'який інвентар
620
717
570
Інші матеріали
5075
4032
4200
4
Комунальні послуги
4986
5298
5169
5
Послуги зв'язку
70
75
62
6
Витрати на відрядження
315
286
398
7
Інші виробничі витрати
7979
8675
9627
8
Капітальний ремонт
4000
6000
4000
9
Витрати на проведення цільових заходів
630
1001
1773
10
Видатки соціального характеру
6980
7931
10172
Всього витрат
121081
141176
156699
Витрати установи або витрати можуть бути постійними і змінними.
Постійні витрати установа має незалежно від обсягу надання медичних послуг. До них відносяться заробітна плата апарату управління, комунальні платежі.
Змінні витрати - це витрати, які змінюються зі зміною обсягу діяльності, тобто якщо послуг на рік виявляється більше, то і змінні витрати будуть більше. До них відносяться витрати на матеріали, медикаменти, продукти харчування, оплата праці медичного персоналу.
Як видно з таблиці 2 у структурі видатків установи основну частку залишають витрати на оплату праці-51%, витрати на матеріали -16%., Видатки соціального характеру -6%.
У порівнянні з 2005 р витрати на оплату праці виросли на 41,9%
Зростання витрат обумовлено підвищенням тарифних ставок оплати праці за рішенням уряду Російської федерації та нормативними документами ВАТ «РЖД». Зростання витрат на комунальні послуги, пов'язаний також із збільшенням тарифів на комунальні послуги. Резерви зниження витрат установи: раціональне використання кадрового потенціалу, зниження витрат на комунальні послуги у зв'язку з встановленням лічильників обліку теплової енергії та водопостачання, посилення контролю за раціональним призначенням лікарських засобів, активізувати роботу конкурсної комісії по закупівлі медикаментів, продуктів харчування та інших матеріалів.
Економічний результат найбільш повно виражає показник прибуток і чистий прибуток, яка виникає в умовах платної медичної діяльності.
Прибуток виникає як різниця між виручкою і витратами. Чистий прибуток - прибуток після сплати податків. Чистий прибуток спрямовується в фонд виробничого розвитку, який використовується для закупівлі обладнання; фонд матеріального заохочення.
Ефективність трудових витрат показує продуктивність праці. Продуктивність праці це відношення чистого прибутку до середньоспискової кількості працівників, виражене у відсотках. Рентабельність це один їх показників ефективності роботи установи на платній основі. Рентабельність визначається як відношення прибутку до собівартості, виражене у відсотках.
Економічні показники діяльності НУЗ «Відділкова клінічна лікарня на станції Оренбург» наведено в Таблиці 3

Таблиця 3
Економічні показники діяльності НУЗ «Відділкова клінічна лікарня на станції Оренбург»

п / п
показники
Од. вимірювання
2005
2006
2007
1
Виручка від надання послуг
тис.руб
53828
70628
79426
2
Витрати / собівартість /
тис.руб
52088
67308
75408
3
прибуток
тис.руб
1740
3320
4018
4
Продуктивність праці
%
147,3
268,8
231,2
5
рентабельність
%
3,3
4,9
5,3
6
фондовіддача
%
1,4
1,7
2,1

Як видно з наведеної таблиці у діяльності цього медичного закладу спостерігаються позитивні тенденції: обсяг виручки від надання послуг на платній основі в 2007 р виріс в порівнянні з 2005 р на 47,5%. Зростання доходів від платних медичних послуг особливо важливий тому що послуги надані в системі обов'язкового медичного страхування покривають лише витрати на оплату праці, нарахування на оплату праці, витрати на медикаменти, харчування, м'який інвентар. Інші виробничі витрати установи покриваються за рахунок коштів підприємницької діяльності. Прибуток від надання послуг на платній основі в порівнянні з 2005 р виросла на 230%. За рахунок чистого прибутку 2006-2007 придбано медичне обладнання на суму 2787 тис. руб., Надано матеріальну допомогу матерям-одиначкам, виплачена премія до дня медичного працівника на суму 1500 тис. грн. Економічні показники ефективної роботи установи тісно пов'язані зі статистичними показниками медичної діяльності: оборот ліжка, зайнятість ліжка, середня тривалість госпіталізації, кількість відвідувань в поліклініці.
Податки та оподаткування.
Чинне законодавство дозволяє медичним установам займатися підприємницькою діяльністю. Але цю діяльність вони можуть здійснювати лише остільки, оскільки це служить досягненню цілей, заради яких вони створені.
Що залишилася після оподаткування прибуток, отриманий установою від надання платних медичних послуг, не розподіляється між її учасниками, є власністю засновника і спрямовується виключно на досягнення статутних цілей. З 2002 р введена в дію глава 25 НК РФ, яка визначає порядок визнання доходів і витрат із метою оподаткування прибутку. Платниками податків визнаються організації будь-якої форми власності. Для визначення доходів в установі обрано метод нарахування, тому що сума виручки від реалізації послуг перевищує один мільйон рублів на квартал.
Податок на прибуток встановлено законодавством РФ у розмірі 24%. (6,5%-федеральний бюджет, 17,5%-суб'єкти РФ).
Податок на майно - це регіональний податок. Він вводиться в дію законами суб'єктів РФ (п.1 ст.372 НК РФ). Податковою базою є середньорічна вартість майна. Вона визначається виходячи із залишкової вартості основних засобів за даними бухгалтерського обліку, тобто як різниця між первісною вартістю і нарахованим зносом. У відношенні об'єктів, що використовуються для потреб охорони здоров'я
Законодавством Оренбурзької області передбачена пільга. Обов'язковою умовою для віднесення майна до пільгованого - цільове використання для потреб охорони здоров'я. Якщо майно, наприклад, здається в оренду, то воно підлягає оподаткуванню. Податковий період з податку на майново-календарний рік. Ставка податку -2%.
Транспортний податок введений гл.28 НК РФ з січня 2003р. Платниками податку є юридичні та фізичні особи-ті, на кого зареєстровано хоча б один транспортний засіб. Податковою базою є потужність двигуна транспортного засобу в кінських силах. Транспортний податок є регіональним, ставки, терміни сплати встановлюються місцевим законодавством.
Медичні послуги, які надає заклад охорони здоров'я, яке має спеціальну ліцензію, не обкладаються податком на додану вартість. Пільга встановлена ​​в ст.149 НК РФ.
Єдиний соціальний сплачує роботодавець відносно своїх співробітників.
Єдиний соціальний податок - це розрахунки по соціальному страхуванню, пенсійному забезпеченню та обов'язкового медичного страхування. Податковою базою для обчислення ЄСП є фонд оплати праці. Відрахування на пенсійне забезпечення становлять 20% від фонду оплати праці і поділяються на три частини: відрахування у федеральний бюджет (базова частина пенсії), відрахування в пенсійний фонд (страхова частина трудової пенсії), відрахування в пенсійний фонд (накопичувальна частина трудової пенсії). Відрахування на обов'язкове медичне страхування становить 3,1% в тому числі: у Федеральний ФОМС-1, 1%, територіальний ФОМС-2%. Відрахування до Фонду соціального страхування-2,9% і 0,2% відрахування на обов'язкове страхування від нещасних випадків на виробництві.
1.2 Поняття та класифікація матеріалів в ринковій економіці
Порядок організації обліку запасів визначається Положенням по бухгалтерському обліку «Облік матеріально-виробничих запасів» (ПБУ 5 / 01) та Методичними вказівками з бухгалтерського обліку матеріально-виробничих запасів, затверджених Наказом Мінфіну РФ від 28 грудня 2001р. № 119н.
У складі матеріально - виробничих запасів враховуються активи, що використовуються в якості матеріалів для здійснення статутної діяльності і товари, призначені для перепродажу.
Облік матеріалів в Установі ведеться за такими однорідними групами:
- Медикаменти та перев'язувальні засоби;
- Продукти харчування;
- Паливно-мастильні матеріали;
- М'який інвентар (спецодяг);
- Будівельні матеріали;
- Інші матеріальні запаси.
Виробничі запаси являють собою сукупність предметів праці, використовуваних у виробничому процесі. Вони беруть участь у процесі виробництва одноразово і повністю переносять свою вартість на вироблену продукцію, виконані роботи та надані послуги.
Виробничі запаси групуються:
1. за роллю і призначенням їх у процесі виробництва;
2. технічними властивостями (сорт, розмір, марка, профіль та інші ознаки).
За функціональної ролі та призначення в процесі виробництва виробничих запаси умовно поділяються на основні та допоміжні.
Основні-це предмети праці, що складають основу виготовленої продукції. До них відносяться: сировина і основні матеріали, покупні напівфабрикати і комплектуючі вироби. Сировина-це продукція добувної промисловості і сільського господарства, а матеріали-продукти обробної промисловості. До допоміжних відносяться такі предмети праці, які надають основних матеріалів певні властивості і якості або використовуються для утримання засобів праці та інших господарських цілей у складі допоміжних матеріалів зважаючи на особливості використання окремо виділяються паливо, тара і тарних матеріали, запасні частини.
Розподіл матеріалів на основні та допоміжні носить умовний характер і визначається особливостями технології і організації виробництва (наприклад, крохмаль в текстильній промисловості відноситься до групи допоміжних, а в харчовій-основних матеріалів).
Напівфабрикати представляють собою матеріали, які пройшли певні стадії обробки, але не стали ще готовою продукцією.
Зворотні відходи-залишки сировини і матеріалів, які утворюються в процесі їх переробки, але втратили повністю або частково споживчі властивості вихідної сировини і матеріалів (медикаменти з вичерпаним терміном придатності).
Паливо, тара і тарні матеріали, запасні частини відносяться до допоміжних матеріалів, але у зв'язку з особливостями використання виділяються в окремі групи.
Паливо розрізняють залежно від його використання: на технологічні цілі (технологічне), як пальне (рухове) і для опалення (господарське).
До тари і тарних матеріалів відносять предмети, що використовуються для зберігання, упакування і транспортування інших предметів і готової продукції.
Запасними частинами є предмети, що використовуються для ремонту і заміни окремих частин машин і устаткування.
Запасні частини служать для ремонту і заміни зношуються вузлів і деталей та обладнання.
У спеціальну групу виділяють інвентар та господарські речі, спеціальне оснащення та спецодяг.
Класифікація виробничих запасів за технічними властивостями використовується в технології виробництва та організації аналітичного обліку. Вона ж є основою при розробці номенклатури, тобто систематизованих переліків матеріалів, вживаних у виробництві.
Кожному виду матеріалу присвоюється власний номенклатурний номер (код), однозначно його ідентифікує.
Код (номенклатурний номер) матеріалу може мати таку структуру:
ХХ ХХ ХХХ
Характеристика (розмір, сорт)
Підгрупа матеріалу (вид матеріалу, марка)
Група матеріалу
Готова продукція-частина матеріально-виробничих запасів у вигляді закінченого обробкою (комплектацією) активу і призначеного для продажу.
Товари-частина матеріально-виробничих запасів, придбаних чи отриманих від інших юридичних і фізичних осіб і призначених для продажу. [2]
З точки зору налооблаженія (Федерального закону від 29.05.02 № 57-ФЗ) до складу матеріальних цінностей включаються витрати:
- На придбання сировини, матеріалів, використовуваних у виробництві товарів (виконанні робіт, послуг) або є необхідним компонентом цього процесу;
- На упаковку і іншу передпродажну підготовку товарів, що реалізуються;
- На інші виробничі або господарські потреби (проведення випробувань, контролю, на утримання і експлуатацію основних засобів);
- На придбання інструменту, пристосувань, інвентарю, приладів, спецодягу та іншого неамортізіруемого майна, вартість якого включається до складу матеріальних витрат у повній сумі в міру введення його в експлуатацію;
- На придбання комплектуючих виробів, напівфабрикатів, що піддаються додатковій обробці в організації;
- На придбання палива, енергії всіх видів, води на технологічні цілі, опалення, а також витрати на трансформацію і передачу енергії;
- На придбання робіт і послуг виробничого характеру, виконуваних сторонніми організаціями та індивідуальними підприємцями, включаючи транспортні послуги сторонніх організацій і самої організації з перевезень вантажів всередині її;
- Витрати з утримання та експлуатації основних засобів і іншого майна природоохоронного призначення (наприклад, витрати по утриманню та експлуатації очисних споруд, золоуловлювачів, з поховання екологічно небезпечних відходів, очищення стічних вод та ін)
1.3 Оцінка придбаних матеріалів для цілей бухгалтерського, податкового обліку, МСФЗ
Матеріали відображаються в бухгалтерському і податковому обліку за фактичною собівартістю. Це правило також поширюється на сировину, комплектуючі, напівфабрикати та ін
Фактична собівартість МПЗ-це сума всіх витрат, пов'язаних з їх придбанням. Як у податковому, так і в бухгалтерському обліку собівартість матеріалів формують залежно від того, як вони були отримані.
Матеріали можуть бути:
- Придбані у постачальника;
- Отримані в якості внеску до статутного капіталу;
- Отримані безоплатно. [7]
Фактичною собівартістю матеріально-виробничих запасів, придбаних за плату, визнається сума фактичних витрат організації на придбання, за винятком податку на додану вартість та інших відшкодовуються податків.
До фактичних витрат на придбання матеріально-виробничих запасів відносяться: суми, що сплачуються згідно з договором постачальнику (продавцю), а також за інформаційні та консультаційні послуги, пов'язані з придбанням матеріально-виробничих запасів; мита; невозмещаемие податки, що сплачуються у зв'язку з придбанням одиниці матеріально-виробничих запасів; винагороду, сплачувані посередницької організації, через яку придбані матеріально-виробничі запаси; витрати по заготівлі та доставці матеріально-виробничих запасів до місця їх використання; витрати по доведенню матеріально-виробничих запасів до стану, в якому вони придатні до використання у запланованих цілях; інші витрати, безпосередньо пов'язані з придбанням матеріально-виробничих запасів. Не включаються до фактичні витрати на придбання матеріалів загальногосподарські та інші аналогічні витрати, крім випадків, коли вони безпосередньо пов'язані з придбанням матеріально-виробничих запасів.
У бухгалтерському та податковому обліку фактичну собівартість куплених матеріалів формують по-різному. Так, деякі витрати за правилами бухгалтерського обліку включають їх фактичну собівартість, а за правилами податкового обліку-ні.
Ось як враховуються витрати, пов'язані з купівлею матеріалів:
Таблиця 5
Вид витрат
Облік витрат
бухгалтерський
Податковий
Суми, сплачені продавцю матеріалів (за ви ПДВ, який приймається до відрахування)
Включають до їх фактичну собівартість (п. 6 ПБУ5/01)
Включають до їх фактичну собівартість (ст. 254 НК РФ)
Невозмещаемие податки, сплачені у зв'язку з придбанням матеріалів
Включають до їх фактичну собівартість (п. 6 ПБУ5/01)
Включають до їх фактичну собівартість (ст. 254 НК РФ)
Витрати на транспортування матеріалів до складу фірми
Включають до їх фактичну собівартість (п. 6 ПБУ5/01)
Включають до їх фактичну собівартість (ст. 254 НК РФ)
Витрати на доведення матеріалів до стану, придатного до використання
Включають до їх фактичну собівартість (п. 6 ПБУ5/01)
Включають до їх фактичну собівартість (ст. 254 НК РФ)
Комісійні винагороди, що сплачуються посередницьким організаціям, через які куплені матеріали
Включають до їх фактичну собівартість (п. 6 ПБУ5/01)
Включають до їх фактичну собівартість (ст. 254 НК РФ)
Суми, сплачені за інформаційні та консультаційні послуги, пов'язані з купівлею матеріалів
Включають до їх фактичну собівартість (п. 6 ПБУ5/01)
Включають до їх фактичну собівартість (ст. 254 НК РФ)
Відсотки за кредитами, отриманими для купівлі матеріалів, нараховані до їх оприбуткування на балансі фірми
Включають до їх фактичну собівартість (п. 6 ПБУ5/01)
Враховуються у складі позареалізаційних витрат (ст. 265 НК РФ)
Негативні сумові різниці, що виникли до оприбуткування матеріалів
Враховуються у складі інших витрат (п. 11 ПБУ 10/99)
Враховуються у складі позареалізаційних витрат (ст. 265 НК РФ
Негативні сумові різниці, що виникли після оприбуткування матеріалів
Враховуються у складі інших витрат (п. 11 ПБУ 10/99)
Враховуються у складі позареалізаційних витрат (ст. 265 НК РФ
Мита, сплачені при ввезенні матеріалів в Росію
Включають до їх фактичну собівартість (п. 6 ПБУ5/01)
Включають до їх фактичну собівартість (ст. 254 НК РФ)
Інші витрати, безпосередньо пов'язані з придбанням матеріалів
Включають до їх фактичну собівартість (п. 6 ПБУ5/01)
Включають до їх фактичну собівартість (ст. 254 НК РФ)
Фактичною собівартістю матеріально-виробничих запасів, виготовлених самою організацією, є сума фактичних витрат, пов'язаних з виробництвом даних запасів.
Фактичною собівартістю матеріально-виробничих запасів, внесених у рахунок вкладів до статутного капіталу, визнається їхня грошова оцінка, погоджена засновниками (учасниками) організації, яка не повинна бути вище оцінки незалежного оцінювача.
Матеріали, отримані в якості внеску до статутного капіталу, відображають у бухгалтерському та податковому обліку по-різному. У бухгалтерському обліку їх оприбутковують за вартістю, узгодженою між акціонерами (учасниками) фірми (п. 8 ПБУ 5 / 01).
Якщо фірма-відкрите чи закрите акціонерне товариство, то ціну матеріалів, яку встановлюють акціонери, повинен підтвердити незалежний оцінювач (п.3 ст. 34 Федерального закону від 26 грудня 1995р. № 208-ФЗ «Про акціонерні товариства»).
У товаристві з обмеженою відповідальністю незалежного оцінювача залучають для визначення вартості матеріалів, якщо розмір вкладу перевищує 20000 рублів (п.2 ст. 15 Федерального закону від 8 лютого 1998р. № 14-ФЗ «Про товариства з обмеженою відповідальністю»).
У податковому обліку такі матеріали відображають виходячи з їх податкової первісної вартості, визначеної за даними передавальної сторони. Цю вартість визначають на дату переходу права власності на це майно (ст. 277 НК РФ).
Дані податкового обліку передавальної сторони фірма, що отримала майно, повинна підтвердити документами. В іншому випадку первісна вартість матеріалів вважається нульовою.
Фактичною собівартістю матеріально-виробничих запасів, отриманих за договором дарування (безоплатно) а також залишаються від вибуття основних засобів та іншого майна, визнається їх поточна ринкова вартість на дату прийняття до бухгалтерського обліку. Під поточною ринковою вартістю розуміється сума грошових коштів, яка може бути отримана в результаті продажу вказаних активів. Це правило діє як у бухгалтерському, так і в податковому обліку.
Однак у податковому обліку вартість таких матеріалів не може бути менше витрат на їх купівлю (первісної вартості) за даними передавальної сторони (п. 8 ст. 250 НК РФ).
Якщо первісна вартість матеріалів більше, ніж їх ринкова ціна, то в податковому обліку їх відображають за первісною, а в бухгалтерському-за ринковою вартістю.
Фактичною собівартістю матеріально-виробничих запасів, придбаних в обмін на інше майно, відмінне від коштів, є вартість активів, переданих чи які підлягають передачі організацією. Вартість активів, переданих чи які підлягають передачі організацією, встановлюється виходячи з ціни, за якою у порівнянних обставин зазвичай організація визначає вартість аналогічних активів.
Товари, придбані організацією для продажу, оцінюються за вартістю їх придбання. Організації, що здійснює роздрібну торгівлю. Дозволяється проводити оцінку придбаних товарів за продажною вартістю з окремим обліком націнок (знижок).
Матеріально-виробничі запаси, придбані за іноземну валюту, оцінюються в рублях шляхом перерахунку суми іноземної валюти за курсом Центрального банку РФ, що діє на дату прийняття запасів до бухгалтерського обліку.
У питаннях оцінки ресурсів до МСФЗ, а зокрема матеріально-виробничих запасів в організаціях Росії в обліку є значні розбіжності. Ці відмінності зводяться до наступного:
1. Способи оцінки даних ресурсів за методом ФІФО хоча і вказані в нормативних актах з обліку, носять декларативний характер, тому що на практиці застосовуються рідко.
2. У МСУ 2 «Запаси» підкреслюється, що основним варіантом при оцінці цих ресурсів є метод ФІФО або середньозваженої ціни. У наших нормативних документах таких пріоритетів у виборі способу оцінки розглянутих ресурсів немає.
3. Чиста реалізаційна вартість запасів також не має належного «прописки» у російських інструкціях з обліку.
4. Застосовуваний порядок оцінки перехідних залишків матеріальних цінностей «не вписується» в повній мірі вимоги МСУ 2, тобто запаси повинні оцінюватися щонайменше виходячи з двох величин: собівартості та можливої ​​чистої ціни продажу.
5. Склад витрат, що включаються у вартість запасів, з МСФЗ збігається не повністю. Це відноситься до витрат по зберіганню запасів та ін
6. Порядок і методика переоцінки запасів також не ідентичні.
7. Не передбачено на відміну від МСФЗ облік втрат від ризиків, пов'язаних з можливим знеціненням запасів у майбутньому.
8. Спосіб оцінки матеріальних цінностей, що надходять за бартером, не адекватний правилами, закладеним у відношенні їх в МСФЗ.
9. ПБО 5 / 01 на відміну від МСУ 2 не застосовується до активів, характеризується як незавершене виробництво, в результаті цього правило оцінки останніх відрізняються від міжнародних. [3]
Метод ФІФО полягає в наступному: оцінка за собівартістю перших за часом придбання матеріально-виробничих запасів заснована на припущенні, що запаси використовуються протягом місяця (іншого періоду) в послідовності їх придбання (надходження). Коротше кажучи, МПЗ, першими надходять у виробництво (продаж), повинні бути оцінені по собівартості перших за часом придбань з урахуванням запасів, що значаться на початок місяця. Виходячи з цього оцінка МПЗ, що перебувають у запасі на кінець місяця, проводиться за фактичною собівартістю останніх за часом придбань, а в собівартості проданих товарів (продукції, робіт, послуг) враховується фактична собівартість запасів, ранніх за часом придбань (п. 19 ПБУ 5 / 01).
Позитивним при методі ФІФО є те, що собівартість товарів, сформована із застосуванням його правил, зазвичай не набагато відрізняється від реальної. Так як в більшості випадків відпустку однотипних МПЗ здійснюється саме в порядку їх придбання. Тому дані звітності, отримані із застосуванням методу ФІФО, цілком придатні для управлінських цілей. Використовувати цей спосіб можна і в податковому обліку (п. 8 ст. 254 НК РФ і подп. 3 п. 1 ст. 268 НК РФ). Застосовувати метод ФІФО в податковому обліку переважніше у випадках, коли фактична собівартість закуповуваних однотипних МПЗ має тенденцію до зниження. При установці для їх оцінки такого методу організація отримає можливість у першу чергу включати до витрат вартість найбільш дорогих запасів.
Для цілей ж бухгалтерського обліку метод ФІФО буде більш ефективний, якщо ціни на придбані МПЗ стабільно ростуть. У цьому випадку списуються запаси будуть оцінюватися за меншою вартістю. А це, у свою чергу, призведе до більшої величиною облікового прибутку.
Застосування способу ФІФО в обох обліках при одній зі згаданих тенденцій у ціні придбаних МПЗ буде приводити до позитивного ефекту лише в одному з них: або буде можливість трохи заощадити на податку на прибуток, або зростуть фінансові показники, в тому числі і прибуток.
Використання ковзної оцінки при способі середньої собівартості, тобто ФІФО дозволяє організації більш точно визначати собівартість виробленої продукції (товарів), виконання робіт, наданні послуг. Однак його застосування вимагає додаткових витрат, пов'язаних з проведенням розрахунків.
Наказ Мінфіну Росії від 26.03.2007 N 26н "Про внесення змін у нормативні правові акти з бухгалтерського обліку" ("Російська газета", 12.05.2007) (Зареєстровано в Мін'юсті Росії 12.04.2007 N 9285)
Цим наказом внесені поправки в ПБО 5 / 01 "Облік матеріально-виробничих запасів" і в Методичні вказівки з бухгалтерського обліку матеріально-виробничих запасів (МПЗ).
При відпуску у виробництво чи іншому вибутті МПЗ в даний час застосовуються чотири способи оцінки їх вартості:
- За собівартістю кожної одиниці;
- По середній собівартості;
- За собівартістю перших за часом придбання МПЗ (спосіб ФІФО);
- За собівартістю останніх за часом придбання МПЗ (спосіб ЛІФО).
З 1 січня 2008 р . спосіб ЛІФО відмінено.

2 Бухгалтерський облік придбання матеріалів та розрахунків з постачальниками
2.1 Документальне оформлення придбання виробничих запасів
Для обліку матеріально-виробничих запасів характерна значна однотипність здійснюваних операцій. Це дозволяє використовувати типову первинну документацію, що розробляється Держкомітетом за статистикою РФ в централізованому порядку.
Документальне оформлення всіх відбуваються в організаціях господарських операцій, пов'язаних з рухом матеріальних цінностей, служить підставою для систематичного контролю за їх збереженням на складах і у матеріально відповідальних осіб. Раціонально розроблені первинна документація і схема документообігу з обліку запасів дають можливість отримувати необхідну інформацію для оперативного керівництва організацією і здійснювати як попередній, так і наступний контроль за їх використанням.
По обліку надходження матеріально-виробничих запасів такими документами є:
- «Доручення» (ф. № М-2) призначена для оформлення права посадової особи виступати в якості довіреної особи організації для отримання матеріальних цінностей. Вона складається в одному примірнику і видається одержувачу під розписку бухгалтерської організації. Термін видачі довіреності-15 днів, але при отриманні цінностей планових платежів-календарний місяць (Додаток П);
- «Прибутковий ордер» (ф. № М-4) - для оформлення обліку запасів, що надійшли на склад організації від постачальників. Бланки прибуткових ордерів вручаються матеріально відповідальним особам у пронумерованому вигляді. Складаються в одному примірнику фактично прийняте кількість цінностей в день їх надходження. Основними реквізитами є: дата складання, код операції, склад, найменування та код постачальника, номер платіжного документа, найменування і номенклатурний номер матеріальних цінностей, код і найменування одиниці вимірювання, кількості, ціна, сума без урахування ПДВ та з урахуванням ПДВ та ін « Номер паспорта "заповнюється при надходженні запасів, що містять дорогоцінні метали і камені (Додаток Р);
- «Акт про приймання матеріалів» (ф. № М-7) - для оформлення приймання матеріально-виробничих запасів у тих випадках, коли є кількісні та якісні розбіжності з даними супровідних документів постачальника. Акт складається також при прийманні запасів, що надійшли без документів. Акт заповнюється у двох примірниках приймальною комісією з обов'язковою участю матеріально-відповідальної особи та представника постачальника або незацікавленої організації. Він затверджується керівником організації або іншою уповноваженою особою. Один примірник акта з доданими первинними документами (товарно-транспортними накладними тощо) передається в бухгалтерію організації для прийняття на облік матеріальних цінностей, другий-відділу постачання для направлення претензійного листа постачальнику. Графа «Номер паспорта" заповнюється тільки у випадках виявлення розбіжностей по цінностях, що містить дорогоцінні метали і камені.
Використання сучасних міні-і мікро ЕОМ, спеціалізованих електронних бухгалтерських машин, відеотермінальних пристроїв дозволяє здійснювати децентралізовану обробку інформації про рух запасів на автоматизованих робочих місцях бухгалтерів. При цьому процедури реєстрації, передачі, введення даних, формування вихідної інформації відбуваються на одному робочому місці, що підвищує відповідальність бухгалтера за весь процес-від обробки первинних документів до формування підсумкової інформації.

2.2 Синтетичний і аналітичний облік надходження матеріалів
Узагальнені дані про наявність та рух запасів систематизуються в бухгалтерії організації на рахунках синтетичного обліку. До таких рахунках відноситься перш за все рахунок 10 «Матеріали», 14 «Резерви під зниження вартості матеріальних цінностей», 15 «Заготівля та придбання матеріальних цінностей», 16 «Відхилення вартості матеріальних цінностей». Малі підприємства можуть використовувати для обліку виробничих запасів один рахунок 10 «Матеріали».
Для обліку податку на додану вартість, що припадає на виробничі запаси, застосовується рахунок 19.3 «Податок на додану вартість по придбаних матеріально-виробничих запасів».
Облік матеріалів ведеться за субрахунками:
10.1 «Сировина і матеріали»
10.2 «Покупні напівфабрикати і комплектуючі вироби, конструкції і деталі»
10.3 «Паливо»
10.4 «Тара і тарні матеріали»
10.5 «Запасні частини»
10.6 «Інші матеріали»
10.8 «Будівельні матеріали»
10.9 «Інвентар і господарські речі»
10.10 «Спеціальна оснащення та спеціальний на складі»
10.13 «Медикаменти та медичний інструментарій»
10.14 «М'який інвентар».
Не належать організації цінності обліковуються на позабалансових рахунках: матеріали на відповідальному зберіганні-на рахунку 002 «Товарно-матеріальні цінності, прийняті на відповідальне зберігання»; сировину і матеріали замовника, прийняті в переробку (давальницька сировина), але не оплачувані, - на рахунку 003 «Матеріали, прийняті в переробку».
На синтетичних рахунках облік матеріальних цінностей ведуть за фактичною собівартістю або за обліковими цінами. У першому випадку в дебет перерахованих рахунків відносять всі витрати з їх придбання.
Синтетичний облік матеріалів ведеться на рахунку 10 "Матеріали" без використання рахунків 15 "Заготівельні та придбання матеріальних цінностей" і 16 "Відхилення у вартості матеріальних цінностей" за видами матеріалів відповідно до Робочим Планом рахунків.
Надходження матеріалів до Установи враховується за дебетом рахунка 10 "Матеріали" в кореспонденції з кредитом рахунків:
- 86 "Цільове фінансування" - за матеріалами, закріпленим на праві оперативного управління, отриманими безоплатно для виконання статутної діяльності;
- 60 "Розрахунки з постачальниками та підрядниками" - по придбаних матеріалами за рахунок кошторису цільового фінансування, доходів від підприємницької діяльності.
- 98 субрахунок 2 "Доходи майбутніх періодів" - по безоплатно отриманими матеріалами, які направляються на підприємницьку діяльність Установи.
Одночасно відображають податки на додану вартість: Д рах. 19,
До рах. 60.

Аналітичний облік товарів ведеться в кількісно - вартісному вираженні, тобто за найменуваннями товарів, за кількістю та фактичної собівартості. У складі товарів враховуються медикаменти і інші товари, придбані Установою спеціально для перепродажу при здійсненні фармацевтичної діяльності.

Синтетичний облік товарів ведеться на рахунку 41 "Товари" за субрахунками відповідно до Робочим планом рахунків.
Товари, придбані для перепродажу, що знаходяться на складі враховуються за дебетом рахунка 41 "Товари" за фактичною собівартістю їх придбання.
Передані зі складу товари в мережу роздрібної торгівлі враховуються за дебетом рахунка 41 "Товари" за продажною вартістю. Різниця між продажною і купівельною вартістю - торгова націнка обліковується на рахунку 42 "Торговельна націнка".
Аналітичний облік товарів ведеться в кількісно - вартісному вираженні, тобто за найменуваннями товарів, за кількістю та фактичної собівартості.
Установою щоквартально видається Засновнику (ВАТ "РЖД") звіт про використання і рух матеріальних запасів, які значаться на балансі Установи за формою № 5 Додатки до бухгалтерського балансу.

2.3 Інвентаризація матеріалів
Інвентаризація майна і фінансових зобов'язань в Установі здійснюється з метою виявлення фактичної наявності майна, зіставлення фактичної наявності майна з даними бухгалтерського обліку, визначення стану і реальної вартості майна, перевірки повноти відображення в бухгалтерському обліку зобов'язань.
Інвентаризація матеріально-виробничих запасів здійснюється відповідно до Методичних вказівок по інвентаризації майна і фінансових зобов'язань. Результати інвентаризації оформляються первинними документами, форми яких затверджені наказом Мінстату України від 18 серпня 1998р. № 88.
Для проведення інвентаризації в Установі створюється постійно діюча інвентаризаційна комісія. До складу інвентаризаційної комісії включається представник ВАТ "РЖД". Інвентаризація проводиться у присутності і за обов'язкової участі матеріально відповідальної особи з складанням інвентаризаційних описів чи актів інвентаризації (Додаток С).
Обов'язкова інвентаризація в Установі проводиться:
- При передачі майна в оренду, викуп і продажу;
- Перед складанням річної звітності, крім майна, інвентаризація якого проводилася не раніше 1 жовтня звітного року;
- При зміні матеріально відповідальних осіб (на день приймання - передачі справ);
- При встановленні фактів крадіжок або зловживань, а також псування цінностей;
- У разі стихійних лих, пожежі, аварій чи інших надзвичайних ситуацій, викликаних екстремальними умовами;
- При ліквідації (реорганізації) Установи перед складанням ліквідаційного (розділового) балансу;
- В інших випадках, передбачених законодавством Російської Федерації або нормативними актами Міністерства фінансів Російської Федерації.
До початку перевірки фактичної наявності матеріально-виробничих запасів в описах матеріально відповідальні особи дають розписку про те, що до початку інвентаризації всі прибуткові і витратні документи на майно здано в бухгалтерію і всі цінності, що надійшли на їх відповідальність, оприбутковані, а вибулі списані за видатками.
Інвентаризаційна комісія перевіряє фактичну наявність матеріальних цінностей шляхом їх підрахунку, зважування, обміру. Керівник організації повинен створити необхідні умови, тобто забезпечити робочою силою для переважування і переміщення вантажів, технічно справним ваговим господарством, вимірювальними та контрольними приладами, мірною тарою.
Кількість матеріалів і товарів, що зберігаються в непошкодженій упаковці постачальника, може визначатися на підставі документів при обов'язковій вибірковій перевірці частини цих цінностей. При великій кількості вагових товарів складають відомості схилів, які ведуть роздільно один з членів інвентаризаційної комісії і матеріально відповідальна особа. Після закінчення переважування дані цих відомостей звіряють, і вивірений підсумок вносять в опис. Акти обмірів, технічні розрахунки та відомості відважувань докладають до опису.
Інвентаризаційні описи можуть бути заповнені як ручним способом, так і з використанням засобів обчислювальної чи іншої організаційної техніки.
Найменування інвентарізуемое цінностей, їх кількість наводять в описах за номенклатурою і в одиницях виміру, прийнятих в обліку.
На кожній сторінці опису вказують прописом число порядкових номерів матеріальних цінностей і загальний підсумок кількості в натуральних показниках, записаних на даній сторінці, незалежно від того, в яких одиницях виміру (штуках, кілограмах, метрах і т.д.) ці цінності показані. У описах не допускається залишати незаповнені рядки, на останніх сторінках незаповнені рядки прокреслюються. На останній сторінці опису повинна бути зроблена відмітка про перевірку цін, таксування і підрахунку підсумків за підписами осіб, які проводили цю перевірку.
Описи підписують усі члени інвентаризаційної комісії і матеріально відповідальні особи. У кінці опису матеріально відповідальні особи дають розписку, підтверджує перевірку комісією майна в їх присутності, про відсутність до членів комісії будь-яких претензій і прийняття перерахованого в описах майна на відповідальне зберігання. При інвентаризації у разі зміни матеріально відповідальних осіб взяли майно розписуються в опису отриманні, а здав - у здачі цього майна.
Окремі описи складаються на матеріальні цінності, що знаходяться на відповідальному зберіганні, отримані для переробки, а також зберігаються на складах інших організацій, передані в переробку іншій організації.
За матеріально-виробничих запасів, при інвентаризації яких виявлені відхилення від облікових даних, складаються порівняльні відомості (Додаток Т). У слічітельних відомостях відбиваються тільки розбіжності між даними бухгалтерського обліку і даними інвентаризаційних описів. Суми надлишків і нестач цінностей вказуються у слічітельних відомостях відповідно до їх оцінкою в бухгалтерському обліку. На цінності, які не належать організації, складаються окремі порівняльні відомості.
Нестачі, виявлені під час інвентаризації, обліковуються за дебетом рахунка 94 субрахунок 2 "Нестачі, виявлені в результаті інвентаризації" з подальшим списанням на винних осіб за дебетом рахунка 73 "Розрахунки з персоналом за іншими операціями".
У разі відсутності винної особи суми недостач (крім майна, закріпленого на праві оперативного управління) списуються на позареалізаційні витрати за дебетом рахунка 91 субрахунок 2 "Інші операційні і позареалізаційні витрати" на підставі підтвердних документів.
Результати інвентаризації підлягають відображенню в обліку і звітності того місяця, в якому була закінчена інвентаризація, а по річної інвентаризації - в річному бухгалтерському звіті.
2.4 Облік розрахунків з постачальниками. Особливість обліку ПДВ при придбанні цінностей
Облік розрахунків з постачальниками ведеться на пасивному рахунку 60 «Розрахунки з постачальниками і підрядчиками».
Д Рахунок 60 «Розрахунки з постачальниками і підрядчиками» К
Зменшення заборгованості
Корреспонд-
ючий рахунок
Збільшення заборгованості
Корреспонд-
ючий рахунок
Оплата рахунків постачальників і підрядників:
-Готівкою
-З розрахункового рахунку
-З валютного рахунку
-З акредитива
-За рахунок кредиту в банку
Залік виданих авансів
Залік з товарообмінних операцій
Позитивна курсова різниця
50
51
52
55
66
60ав
62
91
Сальдо-заборгованість постачальникам і підрядникам на початок періоду
Відображено заборгованість постачальникам і підрядчикам
-За надійшли матеріали
вартість матеріальних
цінностей
ПДВ
-За заготівлю і доставку матеріальних цінностей:
вартість послуг
ПДВ
Нестачі і псування в межах норм природного убутку
Нестачі і псування в межах величин, передбачених у договорі
Нестачі вантажу в дорозі понад передбачених у договорі величин, невідповідність цін і тарифів, помилки, невідповідність якості тощо
Негативна курсова різниця
Сальдо-заборгованість постачальникам і підрядчикам на кінець періоду
-
10
19
10
19
10
94
76.2
91
-
За кредитом рахунка 60 в кореспонденції з рахунком 10 відображається заборгованість організації постачальнику за фактично надійшли матеріальні цінності та підряднику за послуги з доставки матеріальних цінностей. У заборгованість постачальникам (підрядникам) за кредиту рахунку 60 включається також податок на додану вартість. При цьому заборгованість постачальникам за кредитом рахунку 60 відображається лише тоді, коли до організації-покупцеві перейшло право власності на матеріальні цінності.
Суми, що відображаються за кредитом рахунку 60, залежать також від відповідності термінів надходження матеріальних цінностей і платіжних документів.
Матеріальні цінності
Платіжні документи
Кредит рахунку 60
Надійшли
Надійшли
Вартість фактично прийнятих матеріалів:
Д рах. 10, До рах. 60
Д рах. 19, До рах. 60
Надійшли
Не надійшли (неотфактурірованние поставки)
Вартість фактично надійшли матеріалів за обліковими цінами:
Д рах. 10 неотфакт. пост, К рах. 60
Не надійшли (матеріали в дорозі)
Надійшли
Вартість матеріалів, зазначених у рахунку постачальника:
Д рах. 10 матер. в дорозі,
До рах. 60
Матеріали в дорозі-це матеріали, на які перейшло право власності, але вони ще не надійшли в організацію такі матеріали відображаються згідно з рахунками постачальника на спеціальному субрахунку до рахунку 10 Матеріали в дорозі »за вартістю, зазначеною в сетах постачальника-Д рах. 10 матеріали в дорозі, К рах. 60.
Неотфактурірованнимі поставками вважаються матеріальні запаси, що надійшли в організацію, на які відсутні розрахункові документи (рахунок-фактура, платіжна вимога або інші документи, прийняті для розрахунків з постачальником).
Неотфактурірованние поставки приймаються на складі з складанням акту про приймання матеріалів. Акт про приймання матеріалів складається не менш ніж у двох примірниках. Оприбуткування неотфактурірованних поставок проводиться на підставі першого примірника зазначеного акта. Другий примірник акта направляється постачальнику.
Неотфактурірованние поставки оприбутковуються за рахунками обліку матеріальних запасів (залежно від призначення прийнятих матеріальних запасів). При цьому матеріальні запаси оприбутковуються і обліковуються в аналітичному і синтетичному бухгалтерському обліку згідно з прийнятими в організації обліковими цінами. У випадках, коли організація використовує як облікових цін фактичну собівартість матеріалів, то зазначені матеріальні запаси оприбутковуються за ринковими цінами.
Після отримання розрахункових документів по неотфактурірованним постачання в даному звітному періоді їх облікова ціна коригується з урахуванням надійшли розрахункових документів. Одночасно уточнюються розрахунки з постачальником.
Якщо розрахункові документи по неотфактурірованним постачання надійшли в наступному році після подання бухгалтерської звітності, то:
- Облікова вартість матеріальних запасів, відображена у минулому звітному періоді, не змінюється;
- Величина податку на додану вартість приймається до бухгалтерського обліку в установленому порядку-Д рах. 19, До рах. 60;
- Уточнюються розрахунки з постачальником, при цьому суми склалася різниці між обліковою вартістю оприбуткованих матеріальних запасів та їх фактичною собівартістю списуються в місяці, в якому надійшов розрахункові документи:
- Зменшення вартості матеріальних запасів відображається за дебетом рахунків розрахунків і кредиту рахунків фінансових результатів (як прибуток минулих років, виявлена ​​у звітному році) - Д рах. 60, До рах. 91;
- Збільшення вартості матеріальних запасів відображається за кредитом рахунків розрахунків і дебету рахунків фінансових результатів (як збиток минулих років, виявлені у звітному році) - Д рах. 91, До рах. 60.
Податок на додану вартість, що підлягає оплаті постачальникам за придбані виробничі запаси і підрядникам за послуги з транспортування та доставки їх в організацію, обліковуються за дебетом рахунка 19 на підставі розрахункових документів. За кредитом рахунка 19 відображається списання податку на додану вартість за призначенням. Податок на додану вартість по оприбуткованих виробничих запасів, списується з рахунку 19 в зменшення заборгованості бюджету, незалежно від їх відпуску у виробництво. Податок на додану вартість за виробничим ресурсів, що підлягають використанню на виготовлення продукції та здійсненні операцій, звільнених то податку, включається у вартість таких виробничих ресурсів, Д рах. 10, До рах. 60.
Записи операцій на рахунку 19 по придбаним виробничим запасам наступні:
Д Рахунок 19 «ПДВ по придбаних матеріально-виробничих запасів» До
ПДВ по придбаних матеріальних цінностей за розрахунковими документами
Корреспон
дірующій рахунок
Списання ПДВ за призначенням
Корреспон
дірующій рахунок
Сальдо-залишок ПДВ по матеріальних цінностей на початок періоду
За отриманими матеріальним цінностям від постачальників
За що послуг і робіт підрядниками
За придбаним підзвітними особами матеріальні цінності
Сальдо-залишок ПДВ по матеріальних цінностей на кінець періоду
-
60
60, 76
71
-
У залік бюджету по використовуваних матеріальних цінностей на виробничі потреби
68
Якщо при укладанні договору передбачений аванс постачальнику (підрядчику), то він відображається на рахунку 60 на виділяється субрахунку (60ав.). При остаточному розрахунку з постачальником виробляється залік суми отриманого авансу внутрішньої записом за рахунком 60: Д рах. 60, До рах. 60ав.
Д Рахунок 60, субрахунок «Розрахунки за авансами виданими» До
Збільшення заборгованості
Корреспон
дірующій рахунок
Зменшення заборгованості
Корреспон
дірующій рахунок
Сальдо-залишок заборгованості постачальників і підрядників за виданими їм авансам на початок періоду
Сума виданих авансів постачальникам і підрядникам під поставку матеріальних цінностей та виконання робіт:
-Готівкою
-З розрахункового рахунку
-З валютного рахунку
-За рахунок акредитива
-За рахунок кредитів банку
Позитивна курсова різниця
сальдо-залишок заборгованості постачальників і підрядників за виданими авансами на кінець періоду
-
50
51
52
55
66
91
-
Залік суми виданих авансів і передоплат при остаточному розрахунку з постачальниками
Негативна курсова різниця
60
91

При виявленні невідповідності цін і тарифів, невідповідності якості, кількості поставлених матеріальних цінностей договірними зобов'язаннями пред'являється претензія постачальникам і підрядникам на суму недостачі або не прийнятих матеріальних цінностей. Сума нестачі розраховується разом з ПДВ. Претензія пред'являється в кореспонденції з рахунком 60 (Д рах. 76.2, К рах. 60).
Приклад запису операцій з надходження виробничих запасів на рахунках бухгалтерського обліку за березень місяць 2008 р . в НУЗ ОКБ на ст. Оренбург ВАТ «РЖД»:
Журнал реєстрації господарських операцій

п / п
Документ і зміст операції
Кореспондуючі рахунки
Сума, руб.
дебет
кредит
1
Виписка з розрахункового рахунку (Додаток Ж). Оплачено рахунок (Додаток І) № 372 від 4 березня 2008р. ТОВ «Маркон» за матеріали
60
51
36000-00
2
Видано з каси начальникові постачання Халтер Г.М. на придбання канцелярських товарів
71
50
3000-00
3
Авансовий звіт (Додаток К) № 52 від 12 березня 2008р. Халтер Г.М. придбано канцелярські товари та оприбутковані на матеріальний склад
10.9
71
2637-72
4
Надійшли матеріали від ТОВ «Маркон» накладна № 390 (Додаток Л) та
рахунок-фактура № 390 (Додаток М) від 18 березня 2008р. і оприбутковані аптечний склад
10.13
60
36000-00
5
Видано з каси механіку Ряховський С.М. на придбання зап. частин для автомобіля ГАЗ-3110
71
50
2000-00
6
Авансовий звіт № 60 (Додаток Н) від 25 березня 2008р Ряховський С.М. придбані запасні частини для автомобіля ГАЗ-3110 і оприбутковані на матеріальний склад
10.5
71
2016-50
7
Придбано продукти харчування для потреб хворих в ТОВ «Оренбургпродукт» і оприбутковані на продуктовий склад
10.2
60
45000-00
8
За дорученням № 119 (Додаток П) від 27 березня 2008р завідуючої лабораторією Щур Г.В. в ЗАТ «Електронінструментсервіс» були придбані хімічні та оприбутковані в клінічну лабораторію
10.13
60
4631-20
9
Виписка з банку. Оплачені реактиви, отримані в ЗАТ «Електронінструментсервіс» за дорученням
60
51
4631-20
2.5 Удосконалення обліку придбання матеріалів та розрахунків з постачальниками
З метою вдосконалення бухгалтерського обліку матеріалів на виробництві в «НУЗ« ОКБ на станції Оренбург ВАТ «РЖД» можна запропонувати підвищити контрольні функції первинного обліку. Більш широке впровадження комп'ютерного обліку у процес оформлення первинних документів може бути одним з найбільш ефективних шляхів вдосконалення первинного обліку. Від того, наскільки зручно і комфортно працювати в програмі, залежить і продуктивність праці бухгалтера, і його задоволеність роботою в цілому. Фірма "1С" регулярно вивчає думки користувачів "1С: Бухгалтерии 8", з тим щоб підвищити швидкість роботи в програмі і інтенсивність навчання, а також повною мірою задовольнити запити користувачів.
"1С: Бухгалтерія 8" - нова версія популярної програми для автоматизації бухгалтерського і податкового обліку в комерційних організаціях, розроблена на сучасній технологічній платформі 1С: Підприємство 8.
"1С: Бухгалтерія 8.0" є універсальною програмою і підтримує будь-які види комерційної діяльності - оптова та роздрібна торгівля, надання послуг, виробництво та ін У програмі забезпечений високий рівень автоматизації ведення бухгалтерського і податкового обліку, а також підготовки регламентованої звітності. Бухгалтерський і податковий облік ведуться відповідно до чинного законодавства Російської Федерації.
Основним способом віддзеркалення господарських операцій в обліку є введення електронних документів, відповідних первинним бухгалтерським документам. Крім того, у програмі допускається безпосереднє введення окремих проводок. Для групового введення проводок зручно використовувати типові операції - простий інструмент автоматизації, легко і швидко налаштовується користувачем.
Облік товарів, матеріалів і готової продукції в "1С: Бухгалтерии 8.0" реалізований згідно ПБУ 5 / 01 "Облік матеріально-виробничих запасів" і методичним вказівкам по його застосуванню (наказ Мінфіну Росії від 9.06.01 р. N 44н).
Облік розрахунків з постачальниками і покупцями можна вести в рублях, умовних одиницях і іноземній валюті. Курсові та сумові різниці по кожній операції розраховуються автоматично. Розрахунки з контрагентами можна вести за договором в цілому або по конкретних документів розрахунків. Спосіб ведення розрахунків визначається окремо для кожного договору. При оформленні документів на надходження і реалізацію можна використовувати як загальні ціни для всіх контрагентів, так і індивідуальні для конкретного договору.
У програмі реалізована можливість коригування боргу контрагента. Для вирішення даної задачі застосовується документ "Коректування боргу". У залежності від параметрів взаєморозрахунків з контрагентом, які зазначені в його договорі, коригування боргу може бути проведена за договором в цілому, на замовлення, по рахунках або за розрахунковими документами. При проведенні документа послідовно відбуваються проведення взаємозаліку, перенесення дебіторської та кредиторської заборгованості, а потім списання дебіторської та кредиторської заборгованості.
Для звірки взаєморозрахунків з контрагентами передбачений документ "Акт звірки взаєморозрахунків". Звірку взаєморозрахунків можна виконати як відразу за всіма договорами з контрагентом, так і за конкретним договором. Можна вказати період, за який необхідно провести звірку. У випадку якщо період не вказаний, відбудеться звірення по всіх операціях з контрагентом, що мали місце з моменту початку ведення обліку в інформаційній базі. Звірку можна проводити як у рублях, так і в іноземній валюті.

Висновок
До матеріальних цінностей відносяться всі елементи засобів виробництва і предметів споживання, що мають матеріальну форму, тобто всі елементи валового суспільного продукту, за допомогою яких задовольняються матеріальні потреби суспільства в цілому і кожного його члена окремо.
Економія матеріальних цінностей виражається в підвищенні рівня їх корисного використання, тобто в зниженні питомої витрати в порівнянні з рівнем, досягнутим у попередньому періоді. Економія матеріально-виробничих запасів на підприємстві може бути здійснена за двома напрямками:
1) отримання позитивної різниці між нормативним (по розрахованій нормі витрати матеріалу на даний виріб) і фактичною кількістю витрачених цінностей;
2) зниження нормативних витрат матеріалів.
З точки зору бухгалтерського обліку встановлення величини економії за рахунок зниження норм може бути здійснено лише в рамках нормативного методу.
У той же час зниження матеріаломісткості сприяє скороченню затрат праці на виготовлення продукції, а, значить, і зниження її собівартості, що є найважливішою передумовою підвищення ефективності виробництва.
Зменшення питомих витрат матеріальних ресурсів сприяє збільшенню внутрішньогосподарських нагромаджень. Це особливо важливо в сучасних умовах, коли прибуток є головним джерелом утворення фондів економічного стимулювання. Таким чином, раціональне використання матеріальних ресурсів є найважливішим фактором зниження матеріаломісткості і собівартості продукції (робіт, послуг), підвищення прибутковості та рентабельності виробництва. Але не тільки в цьому проявляється вплив економії на фінанси підприємства. Вартість матеріальних ресурсів становить основну частину оборотних коштів. Прискорення їх оборотності має велике значення, тому що в цьому випадку на кожен рубль оборотних коштів здійснюється більший обсяг продукції. Зниження питомих витрат матеріалів вже означає прискорення оборотності, і, крім того, зменшуються грошові витрати на освіту виробничих запасів, що вивільнилися, оборотні кошти використовуються на розширення виробництва в рамках даного підприємства, тобто на збільшення обсягу виробництва без залучення додаткових оборотних коштів. Отже, раціональне використання матеріальних ресурсів позитивно впливає на всю сукупність показників виробництва.
Тому на практиці для будь-якого підприємства важливо дотримуватися режиму економії на всіх рівнях виробництва. Винятково велике значення мають організаційні, економічні та правові заходи, спрямовані на зниження матеріаломісткості і собівартості продукції.
Організаційні заходи включають в себе:
-Підвищення на основі впровадження досягнень науково - технічного прогресу рівня організації виробництва;
-Організація обміну оперативною інформацією про постачання матеріальних цінностей і вироблення вимог до поставлених видів ресурсів, термінів, формами та видами постачання.
Економічні заходи передбачають:
-Економічне обгрунтування пропозицій, спрямованих на поліпшення використання ресурсів та управління ними, а також їх економічний аналіз;
-Матеріальну відповідальність управлінських служб і підрозділів підприємства, відділів, бригад, робітників і службовців за перевитрату і недбале ставлення до матеріальних ресурсів через невиконання основних вимог технологічних процесів і ін
До правових заходів належать: розробка внутрішньовиробничих нормативних актів щодо раціонального використання та ефективного управління ресурсами.
І нарешті, як на рівні відділу, підрозділу, підприємства, так і на рівні промисловості в цілому без належного врахування економії вона просто неможлива, тому важливу роль в системі заходів, спрямованих на економію матеріальних цінностях, зниження матеріаломісткості і собівартості продукції грає раціонально організаційний облік матеріалів на підприємстві, здійснений відповідно до поставлених завдань обліку, контролю та аналізу використання матеріалів на виробництво.

Література:
1. ПБО 5 / 01 «Облік матеріально-виробничих запасів»
2. Вещунова Н.Л.. Фоміна Л.Ф. Самовчитель по бухгалтерському і податковому обліку .- 5-е вид., Перераб. і доп .- М.: ТК Велбі, изд-во Проспект, 2008.-512с.
3. Фінансовий облік: Підручник / За редакцією проф. В.Г. Гетьмана .- 2-е вид., Перераб. і доп. - М.: Фінанси і статистика, 2005 .- 784с.: Іл.
4. Камишанов П.І., Камишанов А.П. Бухгалтерський фінансовий облік.: Навчальний посібник: - М.: Омега-Л, 2005.-640с.
5. СТАТУТ НЕДЕРЖАВНОГО УСТАНОВИ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я
«Відділкова клінічна лікарня на станції Оренбург відкритого
акціонерного товариства «Російські залізниці» від 2004р
6. Облікова політика НЕДЕРЖАВНОГО УСТАНОВИ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я «Відділкова клінічна лікарня на станції Оренбург відкритого акціонерного товариства« Російські залізниці »на 2007р
7. «Податок на прибуток від А до Я» Майстер оновлення, січень 2008
8. Коментар до Податкового кодексу Російської Федерації, частинами першою та другою / за загальною редакцією Ю.Ф. Кваші .- 4-е вид, перероб. і док .- М.: Юрайт-Издат, 2007р-1384с
9. "1С: Бухгалтерія 8.0" - ефективний засіб для ведення бухгалтерського та податкового обліку (І. Сидоров, "Фінансова газета", N 43, 44, 45, жовтень, листопад, 2005 р .)
10. Нові можливості системи "1С: Бухгалтерія 8" (Н. Шутова, "Фінансова газета", N 4, січень 2007 р .)
11. ПБО 10/99 «Витрати організації»
12. Федеральний закон від 26 грудня 1995р. N 208-ФЗ "Про акціонерні товариства" (зі змінами та доповненнями)
13. Федеральний закон від 8 лютого 1998р. N 14-ФЗ "Про товариства з обмеженою відповідальністю" (зі змінами та доповненнями)
14. Оцінка матеріально-виробничих запасів (І. Багатий, "Практичний бухгалтерський облік", N 7, 8, липень, серпень 2007 р .)
15. Моніторинг законодавства ("Нова бухгалтерія", випуск 6, червень 2007 р .)
Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Бухгалтерія | Курсова
232.4кб. | скачати


Схожі роботи:
Облік виробничих запасів 6
Облік виробничих запасів 2
Облік виробничих запасів підприємства
Облік матеріально виробничих запасів 2
Облік матеріально виробничих запасів 3
Облік матеріально виробничих запасів
Облік матеріально виробничих запасів 4
Облік матеріально-виробничих запасів 2
Облік матеріально виробничих запасів 5
© Усі права захищені
написати до нас