Облік випуску готової продукції

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
Контрольна робота
з дисципліни
«Теорія бухгалтерського обліку»
Виконала учениця
3 курсу Мергурьева І.Г.
МІНСЬК
2007

Зміст:
1. Виконання теоретичного завдання.
Облік випуску готової продукції.
Облік реалізації готової продукції.
2. Виконання завдання.

Облік випуску готової продукції та її реалізація.
Облік випуску готової продукції.
Готова продукція - це вироби і напівфабрикати, повністю закінчені обробкою, що відповідають чинним стандартам або технічним умовам, прийнята на склад або замовником (покупцем), а також виконані роботи та надані послуги.
Вся готова продукція, як правило, здається на склад у підзвіт матеріально відповідальній особі. Винятком є ​​великогабаритні вироби та продукція, які не можуть бути здані на склад з технічних причин і тому приймаються організаціями - замовниками на місці виготовлення, комплектації і збірці.
Продукція за видами підрозділяється на:
- Валовий-повна вартість закінчених готових виробів, вироблених організацією за звітний період;
- Валовий оборот (валовий випуск) - вартість всіх виробів, напівфабрикатів, виконаних робіт і наданих послуг, включаючи не завершене виробництво;
- Реалізовану (продану) - валова продукція за вирахуванням залишків готової продукції, незавершеного виробництва, напівфабрикатів, інструментів і запасних частин власного вироблення;
- Порівнянну - продукцію, що вироблялася організацією і в попередньому звітному періоді;
- Незрівняну - продукцію, яка у звітному періоді проводилася вперше.
Оцінка готової продукції в даний час здійснюється за:
- Фактичної виробничої собівартості - представляє собою суму всіх витрат, пов'язаних з виготовленням продукції (збирається повністю тільки на рахунку 20 «Основне виробництво»);
- Нормативної чи планової виробничої собівартості - визначає і окремо враховує відхилення фактичної виробничої собівартості за звітний місяць від планової (нормативної), собівартості (відхилення виявляють на рахунку 40 «Випуск продукції (робіт, послуг)»);
- Обліковими цінами (оптовим, договірним і т.д.) - відокремлено враховується різниця між фактичною собівартістю і облікової ціною. До теперішнього часу даний варіант оцінки готової продукції був найбільш поширеним, але тепер зв'язку з різкими змінами в ціноутворення приймаються рідше;
- Продажними цінами і тарифами (без ПДВ та податку з продажів) - має саме широке застосування;
- Неповної (сокрасченной) виробничої собівартості (метод «декрет-костинг») - собівартість готової продукції визначається за фактичними витратами без обліку загальногосподарських витрат.
Для обліку наявності і руху готової продукції призначений активний рахунок 43 «Готова продукція»; продукція, що підлягає здачі на місці і не оформлена, актом приймання, залишається в складі незавершеного виробництва і на зазначеному рахунку не враховується.
Синтетичний облік готової продукції можна вести у двох варіантах: без використання рахунку 40 «Випуск продукції (робіт, послуг)» та з використанням рахунку 40
«Випуск продукції (робіт, послуг)».
У першому випадку (без ліку 40) готову продукцію враховують на рахунку 43 «Готова продукція» за фактичною виробничою собівартістю. У той же час аналітичний учетотдельних видів готової продукції відображають за обліковими цінами з виділенням відхилень фактичної собівартості від вартості готової продукції за обліковими цінами.
Готова продукція, передана з виробництва на склад, на протязі місяця обліковується на рахунку 43 «Готова продукція» за обліковими цінами. При цьому роблять бухгалтерський запис.
Д-т 43 «Готова продукція»
К-т 20 «Основне виробництво».
У кінці місяця обчислюють фактичну собівартість оприбуткованої готової продукції і визначають відхилення фактичної собівартості продукції від її вартості за обліковими цінами.
Якщо фактична собівартість виявляється більше облікової ціни, то роблять додаткову проводку:
Д-т 43 «Готова продукція»
К-т 20 «Основне виробництво».
Коли фактична собівартість продукції менше облікової ціни, то різницю списують способом «червоне сторно»:
Д-т 43 «Готова продукція»
К-т 20 «Основне виробництво».
У випадку, коли готова продукція повністю використовується в самій організації, вона опріходивается:
Д-т 10 «Матеріали», 21 «Напівфабрикати власного виробництва» та інших
К-т 20 «Основне виробництво». Рахунок 43 «Готова продукція» в цьому випадку не використовується.
Відвантажену або здану на місці готову продукцію списують за обліковими цінами в залежності від прийнятого методу обліку продажу продукції:
Д-к 45 «Товари відвантажені», 90 «Продажі», субрахунок «собівартість продажів»
К-т 43 «Готова продукція».
В кінці місяця визначають відхилення фактичної собівартості відвантаженої (проданої) продукції від її вартості за обліковими цінами і відображають це відхилення додаткової проводкою або способом «червоне сторно»:
Д-к 45 «Товари відвантажені», 90 «Продажі», субрахунок «собівартість продажів»
К-т 43 «Готова продукція».
У другому випадку при використанні для обліку витрат на виробництво продукції рахунки 40 «Випуск продукції (робіт, послуг)» синтетичний облік готової продукції на рахунку 43 «Готова продукція" ведеться за нормативною або плановою собівартістю
При передачі готової продукції з виробництва на склад протягом місяця робиться запис:
Д-т 43 «Готова продукція»
К-т 40 «Випуск продукції (робіт, послуг)».
В кінці місяця обчислена фактична собівартість готової продукції списується:
Д-т 40 «Випуск продукції (робіт, послуг)»
К-т 20 «Основне виробництво».
Рахунок 40 «Випуск продукції (робіт, послуг)» активно-пасивний. За дебетом цього рахунку відображається фактична вартість продукції (робіт, послуг), а по кредиту - нормативна або планова собівартість. Зіставляючи дебетовий і кредитовий обороти рахунку 40 «Випуск продукції (робіт, послуг)», визначають відхилення фактичної собівартості продукції від нормативної чи планової. Це відхилення списується:
Д-т 90 «Реалізація», субучет «собівартість продажів»
К-т 40 «Випуск продукції (робіт, послуг)».
Перевищення фактичної собівартості продукції над нормативною або плановою списується додаткової проводкою, а економія - способом «червоне сторно». Рахунок 40 «Випуск продукції (робіт, послуг)» закривається, і сальдо на кінець місяця не має.
На реалізовану (продану) протягом місяця готову продукцію за нормативною або плановою собівартістю робиться запис:
Д-т 90 «Реалізація», субрахунок «Собівартість продажів»
К-т 40 «Випуск продукції (робіт, послуг)».
Приклад:
Синтетичний облік готової продукції ведеться за нормативною (плановою) собівартістю, яка становить 12000 руб. В кінці місяця була визначена фактична собівартість готової продукції в сумі 10000 руб. Продукція протягом місяця було продано.
У бухгалтерському обліку були зроблені такі записи:
1. Оприбутковано на склад готова продукція за нормативною (плановою) собівартістю - Д-т 43 «Готова продукція»
К-т 40 «Випуск продукції (робіт, послуг)» - 12000 руб.
2. Списано реалізована готова продукція за нормативною (плановою) собівартістю -
Д-т 90 «Реалізація», субрахунок «Собівартість продажів»
К-т 43 «Готова продукція» - 12000 руб.
3. В кінці місяця списана фактична виробнича собівартість готової продукції -
Д-т 40 «Випуск продукції (робіт, послуг)»
К-т 20 «Основне виробництво» - 10000 руб.
4. Списано відхилення фактичної виробничої собівартості від нормативної собівартості (економія) -
Д-т 90 «Реалізація» субрахунок «Собівартість продажів»
К-т 40 «Випуск продукції (робіт, послуг)» - 2000 руб.
(«Червоне сторно»).
Облік реалізації готової продукції.
Готова продукція на складі враховується матеріально відповідальними особами в картках складського обліку в натуральному виразі або у складських книгах, в яких записується кожен прибутковий і видатковий документ і виводиться залишок готової продукції (за аналогією з урахуванням сировини і матеріалів). При наявності ПЕОМ складський облік механізується.
Відвантаження продукції покупцям надається за договорами поставки, і основним документом є товарно-транспортна накладна (ТТН-1) з обов'язковим заповненням усіх реквізитів, необхідних для списання у постачальника і опріходиванія у вантажоодержувача, а також проведення безготівкових розрахунків з включенням ставки, суми ПДВ і всього з ПДВ.
На основі договорів (контрактів) поставок і планів відвантаження відділ збуту (маркетингу) виписують наказ-накладну складу готової продукції, де вказані покупець, найменування продукції, її номенклатурний номер, кількість продукції, що підлягає відвантаженню (занаряжено) і фактично відпущеної, договірна ціна, сума , вартість упаковки понад ціни на продукцію, підписи начальника відділу збуту, зав. Складом, одержувача вантажу або експедитора.
При відвантаженні по залізниці виписується і залізнична накладна.
Всі документи на відвантажену продукцію, роботи, послуги, передаються до бухгалтерії або у фінансовий відділ для виписки розрахунково-платіжних документів: рахунків-фактур, платіжних вимог, платіжних вимог-доручень, рахунків-фактур (форма СФ-1) по робіт і послуг для розрахунку ПДВ. На продукцію, що доставляються автотранспортом, виписується товарно-транспортна накладна (форма ТТН-1). Виконані роботи та надані послуги оформляються приймально-здавальні актом. При попередній оплаті продавець виписує рахунок (рахунок-фактура) для перерахування грошових коштів за майбутню відвантаження.
Для обліку доходів і витрат та виявлення фінансових результатів діяльності використовуються такі рахунки:
90 «Реалізація»;
91 «Операційні доходи і витрати»;
92 «Внералізаціонние доходи і витрати».
Рахунок 90 «Реалізація» використовується для обліку доходів і витрат, пов'язаних з видами діяльності, зазначеними у статуті організації, і виявлення фінансових результатів за:
реалізації готової продукції та напівфабрикатів власного виробництва;
робіт і послуг промислового і непромислового характеру; будівельним, монтажним, проектно-вишукувальним, геологорозвідувальним, науково-дослідним і ін робіт;
товарах;
послуг з перевезення вантажів і пасажирів;
послуг з транспортно-екпідіціонним і вантажно-розвантажувальних робіт;
послуг зв'язку;
надання за плату у тимчасове володіння та користування своїх активів за договором оренди (лізингу);
надання за плату прав інтелектуальної власності (на патенти, промислові зразки та ін.)
Відповідно до Закону РБ «Про бухгалтерський облік і звітності» передбачено два варіанти відображення в обліку реалізації продукції, товарів (робіт, послуг):
1) продукція, товари, послуги вважаються реалізованими, коли вони відвантажені покупцем і розрахункові документи пред'явлені покупцю або здані в банк, тобто коли право власності на відвантажену продукцію відразу переходить до покупця;
2) у міру оплати розрахункових документів покупцями і надходження коштів на розрахунковий рахунок. Враховуючи початок переходу до ринкової економіки її нестабільність, часту пропажу вантажу, право власності на продукцію у покупця, в основному, настає з моменту отримання вантажу в силу (ризику випадкової загибелі), і відвантажена продукція спочатку зараховується на проміжний рахунок 45 «Товари відвантажені».
При другому варіанті обліку у міру оплати за відвантажену продукцію застосовується рахунок 45 «Товари відвантажені», як і з відвантаження на експорт.
Аналітичний облік відвантаженої продукції (робіт, послуг) повинен вестися на рахунку 45 «Товари відвантажені" по кожному покупцеві, по кожному відвантаженню, також як і розрахунки за продукцію, що відвантажується і послуги.
Регістром такого обліку є пріжурнально-ордерної повній формі обліку відомість № 16 «Рух готових виробів, їх відвантаження, і реалізація», при сокрасченной журнально-ордерній формі - у журналі-ордері № 06, а при спрощеній формі обліку ведеться відомість № 13-6 - відвантаження та реалізація. Дебетове сальдо на активному рахунку 45 «Товари відвантажені» показує вартість відвантаженої продукції (робіт, послуг), але ще не оплаченої покупцями.

Завдання. Варіант 22.
Завдання 1.
Баланс підприємства УП «Сатурн» на 1 січня 2007р.
Баланс підприємства на 1 січня 2007р.
Актив
Сума, руб.
Пасив
Сума, руб.
Необоротні активи
Капітал і резерви
1. Основні засоби
158800
1. Прибуток і збитки
7300
2. Нематеріальні активи
7200
2. Статутний фонд
594600
Разом по розділу 1
166000
Разом по розділу 3
601900
Зобов'язання
1.Расчет з постачальниками і підрядниками
10900
2.Расчет з покупцями і замовниками
33000
3.Расчет з податків і зборів
4200
4.Расчет із соціального страхування та забезпечення
3300
5.Расчет з персоналом з оплати праці
22000
Разом по розділу 4
73400
Оборотні активи
1. Матеріали
9300
2. Основне виробництво
120300
3. Готова продукція
224000
4. Товари
5000
5. Каса
200
6. Розрахунковий рахунок
145000
7. Розрахунок з підзвітними особами
5500
Разом по розділу 2
509300
Баланс
675300
Баланс
675300

Заданіе2.
Синтетичні рахунки УП «Сатурн»
"Каса" № 50 (активний)
"Матеріали" № 10 (активний)
Д-т
К-т
Д-т
К-т
З 200
15) 7000
З 9300
4) 244
14) 8100
16) 100
1) 280
5) 887,4
19) 200
17) 1000
2) 416
8) 208
Обороти 8300
8100
18) 800
З 400
Обороти 1496
1340
З 9456
Розрахунковий рахунок № 51 (активний)
Основне виробництво № 20 (активний)
Д-т
К-т
Д-т
К-т
З 145000
3) 1100
З 120300
23) 134670
16) 100
7) 3400
4) 244
13) 4200
6) 900
14) 8100
9) 2900
Обороти 100
16800
12) 1015
З 128300
20) 700
21) 3640
22) 4972
Обороти 14370
134670
З 0
Розрахунки з підзвітними особами № 71 (активний)
Готова продукція № 43 (активний)
Д-т
К-т
Д-т
К-т
З 5500
18) 800
З 224000
24) 1500
17) 1000
19) 200
23) 134671
Обороти 1000
1000
Обороти 134671
1500
З 5500
З 357171
Розрахунки з постачальниками і підрядниками № 60 (пасивний)
Розрахунки по соціальному страхуванню № 69 (пасивний)
Д-т
К-т
Д-т
К-т
3) 1100
З 10900
З 3300
7) 3400
1) 280
11) 78
2) 416
12) 1015
6) 900
875
200
840
400
Обороти 0
2808
Обороти 4500
2196
З 6108
З 8596
Розрахунки по податках і зборам № 68 (пасивний)
Розрахунки за короткостроковими кредитами і позиками № 66 (пасивний)
Д-т
К-т
Д-т
К-т
13) 4200
С4200
З 0
10) 622
25) 5000
Обороти 4200
622
Обороти 0
5000
З 622
З5000
Допоміжне виробництво № 23 (пасивний)
Загальногосподарські витрати № 26 (пасивний)
Д-т
К-т
Д-т
К-т
6) 400
З 0
5) 887,4
З 0
9) 2400
21) 3640
6) 200
22) 4971
12) 840
8) 208
Обороти 3640
3640
9) 2500
З 0
12) 875
20) 300
Обороти 4971
4971
З 0
Розрахунки з оплати праці № 70 (пасивний)
Амортизація основних засобів № 02 (пасивний)
Д-т
К-т
Д-т
К-т
10) 622
З 22000
З 41200
11) 78
9) 2900
20) 700
15) 7000
2500
300
2400
Обороти 0
1000
Обороти 7700
7800
С42200
З 22100
Товари відвантажені № 45
Спеціальні рахунки в банку № 55 (активний)
Д-т
К-т
Д-т
К-т
З 0
З 0
24) 1500
Обороти 1500
0
25) 5000
З 1500
Обороти 5000
0
З 5000

Завдання 3.
Журнал реєстрації господарських операції за січень 2007р.
Журнал реєстрації господарських операцій за січень м-ц 2007р.
№ п / п
Зміст господарської операції
Документ
Д
До
Сума, руб.
1.
Надійшла плитка керамічна від постачальника "Керамін" - 2,3 м2 по 122 руб. за метр.
ТТН
10
60
280
2.
Надійшли комплектуючі від ВАТ "ЕНЕРГІЯ" - 8 шт. по 52 руб.
ТТН
10
60
416
3.
Оплачено рахунок АТП
Рахунок-фактура
60
51
1100
4.
Звільнена в основне виробництво плитка керамічна - 2 м . за ціною 122 руб.
ТН
20
10
244
5.
Звільнена фарба на ремонт офісу - 1,7 кг . За ціною 522 руб.
ТН
26
10
887
6.
Отримано рахунок за електроенергію, спожиту: основному виробництві, в офісі фірми, в цехах допоміжного виробництва.
Рахунок-фактура
20 26 23
60 60 60
900 200 400
7.
Оплачено рахунок постачальника "електронагляду"
Рахунок-фактура, платіжне доручення
60
51
3400
8.
Звільнена фарба на обробку офісу 0,4 кг . За ціною 522 руб.
ТН
26
10
208
9.
Нараховано заробітну плату: - працівникам основного виробництва - адміністративно-управлінського персоналу - робітникам допоміжного виробництва
Відомість, табель
20 26 23
70 70 70
2900 2500 2400
10.
Утримано прибутковий податок із заробітної плати працівників підприємства
70
68
622
11.
Утримано відрахування в пенсійний фонд із заробітної плати працівників підприємства
70
69
78
12.
Зроблено відрахування в ФСЗН на заробітну плату (за встановленими законодавством ставками): - працівників основного виробництва - адміністративно-управлінського персоналу - робітників допоміжного виробництва
Розрахунково-платіжна відомість
20 26 23
69 69 69
1015 875 840
13.
Перераховано в погашення заборгованості по податках і зборам
Платіжне доручення
68
51
4200
14.
Одержано в касу для виплати заробітної плати працівникам підприємства
Прибутково-касовий ордер
50
51
8100
15.
Виплачено заробітну плату
Відомість, табель
70
50
7000
16.
Здано в банк депонована заробітна плата
Видатковий ордер
51
50
100
17.
Видано в підзвіт Міхацлову С.М. на придбання матеріалів
Видатковий ордер
71
50
1000
18.
Надійшла на склад фарба від Михайлова С.М.
Товарний чек
10
71
800
19.
Внесено до каси підприємства залишок підзвітної суми Михайловим С.М.
Прибутково-касовий ордер
50
71
200
20.
Нараховано амортизацію за основними засобами: - в основному виробництві - в офісі фірми
Документ бухгалтерського оформлення
20 26
2 лютого
700 300
21.
Витрати допоміжного виробництва включені в основне виробництво
Документ бухгалтерського оформлення
20
23
3640
22.
Включені у витрати основного виробництва загальногосподарські витрати
Документ бухгалтерського оформлення
20
26
4971
23.
Випущена з виробництва готова продукція
Договір
43
20
134671
24.
Відвантажено продукція покупцям
ТТН
45
43
1500
25.
На спеціальний рахунок у банку зарахований короткостроковий кредит
Договір
55
66
5000
Завдання 4.
Відомість залишків за синтетичними рахунками на 1 лютого 2007
УП "Сатурн"
№ п / п
№ рахунку
Найменування синтетичного рахунку
Залишки на 01.02.2008р.
Дебет
Кредит
1.
01
Основні засоби
200000
2.
02
Амортизація основних засобів
42200
3.
04
Нематеріальні активи
8400
4.
05
Амортизація нематеріальних активів
1200
5.
10
Матеріали
9456
6.
41
Товари
5000
7.
43
Готова продукція
357170
8.
50
Каса
400
9.
51
Розрахунковий рахунок
128300
10.
55
Спеціальні рахунки в банках
5000
11.
60
Розрахунки з постачальниками і підрядниками
8596
12.
62
Розрахунки з покупцями і замовниками
33000
13.
66
Витрати за короткостроковими кредитами і позиками
5000
14.
68
Розрахунки по податках і зборам
622
15.
69
Розрахунки по соціальному страхуванню і забезпеченню
6108
16.
70
Розрахунки з персоналом з оплати праці
22100
17.
71
Розрахунки з підзвітними особами
5500
18.
80
Статутний фонд
594600
19.
99
Прибутки та збитки
7300
20.
45
Товари відвантажені
1500
Разом:
720726
720726

Завдання 5.
Оборотна відомість за синтетичними рахунками за січень 2007р.
Оборотна відомість за синтетичними рахунками за лютий м-ц 2007р.
п / п
Найменування рахунку
Сальдо на початок м-ца
Оборот за місяць
Сальдо на кінець м-ца
Дебет (Д)
Кредит (К)
Дебет (Д)
Кредит (К)
Дебет (Д)
Кредит (К)
1
2
3
4
5
6
7
8
1.
Основні засоби
200000
200000
2.
Матеріали
9300
1496
1340
9456
3.
Основне виробництво
120300
14370
134670
4.
Готова продукція
224000
134670
1500
357170
5.
Товари
5000
5000
6.
Каса
200
8300
8100
400
7.
Розрахунковий рахунок
145000
100
16800
128300
8.
Розрахунки з підзвітними особами
5500
1000
1000
5500
9.
Нематеріальні активи
8400
8400
10.
Розрахунки з постачальниками і підрядниками
10900
4500
2196
8596
11.
Розрахунки з покупцями і замовниками
33000
33000
12.
Розрахунки по податках і зборам
4200
4200
622
622
13.
Розрахунки по соціальному страхуванню і забезпеченню
3300
2808
6108
14.
Розрахунки з персоналом з оплати праці
22000
7700
7800
22100
15.
Загальногосподарські витрати
4972
4972
16.
Допоміжне виробництво
3640
3640
17.
Амортизація основних засобів
41200
1000
42200
18.
Амортизація нематеріальних активів
1200
1200
19.
Спеціальні рахунки в банку
5000
5000
20.
Розрахунки за короткостроковими кредитами і позиками
5000
5000
21.
Прибутки та збитки
7300
7300
22.
Товари відвантажені
1500
1500
23.
Статутний фонд
594600
594600
РАЗОМ
717700
717700
191448
191448
719226
719226

Завдання 6.
Баланс підприємства на 1 лютого 2007р.
Баланс підприємства на 1 лютого 2007р.
Актив
Сума, руб.
Пасив
Сума, руб.
Необоротні активи
Капітал і резерви
1. Основні засоби
157800
1. Прибуток і збитки
7300
2. Нематеріальні активи
7200
2. Статутний фонд
594600
Разом по розділу 1
165000
Разом по розділу 3
601900
Зобов'язання
1.Расчет з постачальниками і підрядниками
8596
2.Расчет з покупцями і замовниками
31500
3.Расчет з податків і зборів
622
4.Расчет із соціального страхування та забезпечення
6108
5. Розрахунки за короткостроковими кредитами і позиками
5000
6.Розрахунок з персоналом з оплати праці
22100
Разом по розділу 4
73926
Оборотні активи
1. Матеріали
9456
2. Основне виробництво
0
3. Готова продукція
357170
4. Товари
5000
5. Каса
400
6. Розрахунковий рахунок
128300
7. Спеціальні рахунки в банку
5000
8. Розрахунок з підзвітними особами
5500
Разом по розділу 2
510826
Баланс
675826
Баланс
675826

Список використовуваної літератури:
1.Теория бухгалтерського обліку. П. Я. Папковская. Мінськ. 2007р.
2. Бухгалтерський облік. 11 видання. Н. С. Стражев, А. В. Стражева. Мінськ. 2005р.
3. Бухгалтерський облік за редакцією Ю. А. Бабаєва. Москва. 2003р.
4. Бухгалтерський облік. О. А. Левкович., І. М. Бурцева. Мінськ 2006р.
Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Бухгалтерія | Контрольна робота
283.9кб. | скачати


Схожі роботи:
Облік випуску готової продукції та її реалізації
Облік і аналіз випуску готової продукції
Облік випуску відвантаження та реалізації готової продукції
Облік і аналіз випуску і реалізації готової продукції на прикладі ЗАТ
Облік і аналіз випуску і реалізації готової продукції на прикладі ЗАТ ЦІМС
Проектування АЕІС для розв язання задачі Облік випуску готової продукції
Аудиторська перевірка випуску готової продукції
Аудит випуску та реалізації готової продукції
Аудит випуску готової продукції та її реалізації
© Усі права захищені
написати до нас