Облікова політика 3

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Статут ТОВ "Портал" розроблений в порядку приведення установчих документів у відповідність з прийнятим 21.10.94 р. Цивільним кодексом РФ
Місцезнаходження ТОВ "Портал": Російська Федерація, Оренбурзька обл., Г. Бузулук, ул.Вільямса, будинок 28.
Особами, відповідальними за організацію і стан бухгалтерського обліку та звітності, є: Генеральний директор - пан Афанасьєв А.В..; Головний бухгалтер - пан Ушаков Н.А.

АТ "Оренбургнефть"


ОРГАНІЗАЦІЙНІ АСПЕКТИ ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ.
Види діяльності
У відповідності до Статуту ТОВ "Портал" основними видами його діяльності є:
Ø збірка і продаж комп'ютерної техніки;
Ø здійснення торгових операцій з купівлі-продажу комплектуючих;
Ø надання послуг з ремонту та обслуговування офісної техніки фізичним особам і стороннім підприємствам і організаціям
Ø надання послуг усіма видами і засобами зв'язку;
Ø отримання додаткового прибутку від спільної діяльності.
Для здійснення своєї діяльності ТОВ "Портал" має ліцензії, придбані у встановленому порядку.
Організаційна структура
ТОВ "Портал" є повністю самостійною і незалежною організацією. Філій ТОВ "Портал" не має.
Принципи організації бухгалтерської служби в ТОВ "Портал"
1. Бухгалтерський облік здійснюється бухгалтерією ТОВ "Портал"
2. Відповідальність за організацію бухгалтерського обліку відповідно до "Положення про бухгалтерський облік та звітності в Російській Федерації" несуть керівник і Гл.бухгалтер. Вони зобов'язані створити необхідні умови для правильного ведення бухгалтерського обліку, забезпечити неухильне виконання всіма працівниками, які мають відношення до обліку, вимог головного бухгалтера з питань оформлення та подання для обліку документів і відомостей.
3. Бухгалтерський облік здійснюється бухгалтерією, очолюваної головним бухгалтером.
4. Головний бухгалтер призначається або звільняється з посади керівником Головний бухгалтер керується законодавством, цим Положенням та іншими актами та несе відповідальність за дотримання містяться в них вимог і правил ведення бухгалтерського обліку.
5. Головний бухгалтер забезпечує контроль за відображенням на рахунках бухгалтерського обліку всіх здійснюваних господарських операцій, надання оперативної інформації, складання у встановлені терміни бухгалтерської звітності.
Принципи організації бухгалтерської служби в ТОВ "Портал"
Повинні бути розроблені та затверджені:
Ø заходи щодо застосування цього Положення
Ø посадові інструкції на працівників бухгалтерії;
Ø схема і графік документообігу та складання звітності;
Ø номенклатура справ;
Ø система внутрішньовиробничого контролю;
Ø графік і порядок проведення інвентаризацій майна.
Головний бухгалтер має право розробляти і вносити пропозиції щодо вдосконалення цього Положення. Пропозиції вносяться на розгляд керівнику ТОВ "Портал", після узгодження затверджуються наказом керівника як доповнення до Положення.
Бухгалтерія є самостійним підрозділом апарату управління ТОВ "Портал", очолюється Головним бухгалтером, який підпорядковується безпосередньо керівнику і їм призначається.
У функції головного бухгалтера ТОВ "Портал" входить контроль за дотриманням вимог цього Положення та розробка пропозицій щодо його доповнення.
Облікові завдання бухгалтерії:
Ø Облік капітальних вкладень з розвитку їх виробничої бази по об'єктах, що зараховуються на окремий баланс, після приймання до складу основних засобів у встановленому порядку;
Ø Облік основних засобів (надходження, внутрішнього переміщення, вибуття (за всіма напрямами);
Ø Облік нематеріальних активів;
Ø Облік виробничих запасів (надходження, формування вартості, зберігання, використання на виробничі та інші потреби);
Ø Облік виробітку продукції та розрахунків з персоналом з оплати праці та за іншими операціями;
Ø Облік формування собівартості продукції (робіт, послуг);
Ø Облік формування і розподілу загальногосподарських витрат ТОВ "Портал";
Ø Облік готової продукції, її відвантаження та реалізації;
Ø Облік фінансових результатів від реалізації основної продукції та позареалізаційних доходів і витрат;
Ø Облік відхилень фактичної собівартості продукції (робіт, послуг) від нормативної вартості з внутрішньовиробничих обороту вступний;
Ø Облік фінансових результатів від реалізації та від позареалізаційних операцій;
Ø Облік операцій за розрахунковими, валютними рахунками та іншим рахункам;
Ø Облік розрахунків за касовими операціями;
Ø Облік операцій з суброзрахункові рахунках;
Ø Облік розрахунків зі сторонніми організаціями;
Ø Облік розрахунків з бюджетом та позабюджетними фондами;
Ø Облік фінансових вкладень;
Ø Облік власних коштів (використання прибутку, фондів, резервів).

АТ "Оренбургнефть"


АТ "Оренбургнефть"


МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ.
Методологія відображення в обліку процесу виробничої діяльності та формування результатів. Система рахунків для відображення витрат, пов'язаних із здійсненням статутної діяльності ТОВ "Портал".
Відповідно до нормативних документів система рахунків для обліку витрат, угруповання витрат по місцях виникнення встановлюються підприємством, виходячи з особливостей виробничої діяльності, структури організації управління.
Фінансовий результат (прибуток, збиток) утворюється при реалізації стороннім покупцям і споживачам за ринковими (вільним) цінами:
Ø продукції основного виду діяльності;
Ø інших видів продукції, робіт, послуг
Ø а також в результаті проведення позареалізаційних операцій.
Бухгалтерія ТОВ "Портал":
Ø виробляє облік фактичних витрат, пов'язаних з управлінням, ТОВ "Портал" та їх розподіл у встановленому порядку;
Ø відображає результати від позареалізаційних операцій і фінансові результати від реалізації продукції і надання послуг, виробленої ТОВ "Портал"
Для обліку реалізації продукції (робіт, послуг) використовується рахунок 90 "Продажі". Віднесення оборотів, пов'язаних з рухом продукції (товарів, послуг) до реалізації, вироблено з урахуванням наступних основних принципів:
Реалізація є відпуск (передача) стороннім споживачам (покупцям, одержувачам) продукції (товарів, послуг) ТОВ "Портал" з метою отримання доходів (одержання виручки).
Реалізація супроводжується переходом права власності на передані речі (продукцію, товари, роботи, послуги) від ТОВ "Портал" до стороннім споживачам (покупцям, одержувачам) - особам (юридичним і фізичним), що визначається відповідно до норм цивільного законодавства Російської Федерації.
Використання продукції (товарів, робіт, послуг) на власні потреби ТОВ "Портал" не може бути визнано реалізацією та відображено на рахунку 90, тому що при цьому не виникає переходу права власності на передані речі.
Безоплатна передача продукції (товарів, робіт, послуг) стороннім особам не може бути визнано реалізацією (з відображенням цього обороту через рахунок 90), тому що ця операція не переслідує вилучення доходу (одержання виручки), оскільки на цьому рахунку відображаються, зокрема, собівартість і виручка (доходи), а це операція не переслідує вилучення доходу (одержання виручки); відповідно до Закону РФ № 25-ФЗ "Про податок на додану вартість" із змінами та доповненнями від 01.04.96 р . ст. 3 в визначенні об'єктів оподаткування безоплатна передача відображена не в якості оборотів з реалізації товарів (робіт, послуг), а згідно пункту "в" як "Обороти з передачі безоплатно ... товарів (робіт, послуг) "".
Враховуючи вимоги податкового законодавства, ряд оборотів, пов'язаних з рухом продукції (товарів, робіт, послуг) з метою бухгалтерського обліку для оподаткування прирівнюється до реалізації - безоплатна передача продукції стороннім одержувачам, використання продукції на невиробничі потреби та ряд інших. При цьому зазначені обороти враховуються для оподаткування в ринкових цінах, не нижче фактичної собівартості.
Моментом визнання реалізації продукції (робіт, послуг) для визначення фінансових результатів є відвантаження продукції (передача розрахункових документів) покупцям. Для цілей оподаткування виручка від реалізації продукції (робіт, послуг) і фінансові результати визначаються також з відвантаження.
МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ. Методологія оцінки та погашення активів.
Облік готової продукції
          Готова продукція обліковується на рахунку 43 за фактичною собівартістю.
Списання витрат на витрати виробництва (обігу) або інші джерела регулюються законодавчими та іншими нормативними документами.

Порядок утворення та використання резервів

          Резерви не утворюються, за винятком резервів утворених відповідно до законодавства РФ.

Порядок утворення та використання страхового фонду

Страховий фонд утворюється в межах норм, встановлених законодавством РФ, для:
• фінансування витрат з попередження і ліквідації наслідків аварій, пожеж, стихійних лих, екологічних катастроф та інших надзвичайних ситуацій;
страхування майна підприємства, життя працівників та цивільної відповідальності за заподіяння шкоди майновим інтересам третіх осіб.

Порядок обліку курсових різниць

Записи в регістрах бухгалтерського обліку за рахунками обліку майна і зобов'язань, вартість яких виражена в іноземній валюті, проводяться в рублях.
Зазначені записи з майна і зобов'язаннями одночасно виробляються у валюті розрахунків і платежів. У бухгалтерському обліку і звітності відображається курсова різниця, що виникає за:
• операціями по повному або частковому погашення дебіторської або кредиторської заборгованості, вираженої в іноземній валюті, якщо курс ЦБ РФ на дату розрахунку відрізнявся від його курсу на дату прийняття цієї дебіторської або кредиторської заборгованості до бухгалтерського обліку у звітному періоді, або від курсу на дату складання бухгалтерської звітності за звітний період, в якому ця дебіторська або кредиторська заборгованість була перерахована в останній раз;
• операціями з перерахунку вартості майна і зобов'язань у зв'язку зі зміною курсу ЦБ РФ на дату складання бухгалтерської звітності.
Курсові різниці відображаються в бухгалтерському обліку та звітності окремо від інших доходів і збитків від господарської діяльності підприємства, в тому числі фінансових результатів від операцій з іноземною валютою.
Курсові різниці відображаються в бухгалтерському обліку і звітності в тому звітному періоді, до якого належить дата розрахунку або за який складена бухгалтерська звітність.
Курсові різниці підлягають зарахуванню в прибуток або збиток підприємства в міру їх прийняття до бухгалтерського обліку.
Метод калькулювання собівартості та оцінки незавершеного виробництва
Метод калькулювання собівартості виробництва продукції (робіт, послуг) і порядок оцінки незавершеного виробництва і готової продукції визначаються особливостями виробництва ТОВ "Портал".

Порядок обліку витрат на ремонт основних засобів

Ремонт основних засобів відображається в бухгалтерському обліку шляхом включення фактичних витрат у собівартість продукції (робіт, послуг) у міру проведення ремонту.

Порядок включення витрат у витрати майбутніх періодів

На рахунку 97 "Витрати майбутніх періодів" обліковуються витрати, вироблені в звітному періоді, але відносяться до майбутніх звітних періодів, по:
Ø виробництвам, які знаходяться на стадії освоєння, на яких ще не розпочато випуск готової продукції;
Ø виплат за чергові відпустки, які належать до наступних періодів,
Ø зарплаті майбутніх періодів;
Ø орендної плати в рахунок наступних періодів;
Ø передплатним та періодичним виданням;
Ø ліцензіями з терміном дії до1года.
Порядок включення засобів праці в основні засоби
При поділі засобів праці на основні засоби та малоцінні предмети слід керуватися п.п. 40-45 Положення про бухгалтерський облік в РФ № 170.

Порядок нарахування амортизації

Нарахування амортизації основних фондів проводиться у разі "Єдиним нормам амортизаційних відрахувань на повне відновлення", затверджених Постановою РМ СРСР № 1072 від 22.10.1990 р.
Порядок включення витрат до складу нематеріальних активів. Амортизація нематеріальних активів
Нематеріальні активи - це групи активів (господарських засобів) підприємства, що мають вартість, але не мають фізичного змісту і які мають такі властивості:
• можливістю довготривалого використання (понад один рік);
• здатністю приносити дохід;
• здатністю відчуження.
НА поділяються на групи:
інтелектуальна власність (винаходи, корисні моделі, товарні знаки, найменування місць походження товару, "НОУ-ХАУ", програми ЕОМ і бази даних, авторські та суміжні права);
майнові права (права користування землею, водними ресурсами, надрами, майном і т.д.);
• відкладені витрати (організаційні витрати, науково-дослідні розробки, дослідно-конструкторські розробки.
Факт наявності НА оформляється документально. НА відображаються в обліку і звітності в сумі витрат на придбання, створення і витрат за їх доведення до стану, при якому вони придатні до використання у запланованих цілях.
Сума амортизаційних відрахувань НА визначається щомісяця за нормами, розрахованими виходячи з їх первісної вартості та строку їх корисного використання (але не більше терміну діяльності підприємства). За НА, отриманим безоплатно, амортизаційні відрахування не нараховуються.
Конкретні строки корисного використання НА визначаються підприємством і оформляються розпорядженням. При цьому слід врахувати наступне:
• на програми для ЕОМ термін служби встановлюється не більше 3-х років;
на винаходи - не більше 5 років;
• на ліцензії - на період їх дії;
• на організаційні витрати - не більше 3-х років.
По об'єктах, строк корисного використання яких визначити неможливо, річна норма амортизаційних відрахувань встановлюється в розмірі 10%.
Порядок відображення операцій, пов'язаних з заготовлением і придбанням виробничих запасів
Сировина, основні та допоміжні матеріали, паливо, запасні частини, МШП та інші матеріальні ресурси відображаються в обліку і звітності за їх фактичною собівартістю, виходячи з витрат на їх придбання.
На рахунках обліку матеріальних цінностей (10) ресурси оцінюються за вартістю, зазначеною у рахунках-фактурах постачальника або облікових цінах, встановлених підприємством.
Облік додаткових витрат, пов'язаних з придбанням матеріальних ресурсів ведеться за фактичною собівартістю. Окремо відображається покупна ціна матеріалів і транспортно-заготівельні витрати. В кінці місяця відповідна частка ТЗВ списується на рахунки витрат.

Порядок оцінки матеріальних ресурсів, списаних у виробництво

Матеріальні цінності, що витрачаються на виробництво продукції, списуються на рахунки витрат виробництва за фактичною собівартістю їх заготовляння і придбання.
Розподіл непрямих витрат
Непрямі витрати розподіляються із застосуванням системи "директ-костинг". Базою розподілу непрямих витрат є заробітна плата основних виробничих робітників.

АТ "Оренбургнефть '

ТЕХНОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ

АТ "Оренбургнефть '

Програмне забезпечення
У ведення бухгалтерського обліку та звітності використовується електронний програмний пакет "1С-ПІДПРИЄМСТВО".

Порядок проведення інвентаризацій майна

Інвентаризація - підрахунок у натурі майна підприємства та прояснення його фінансових зобов'язань - періодично проводиться з метою забезпечення достовірності даних бухгалтерського обліку та звітності.
Інвентаризації підлягають:
• основні засоби (Інвентаризація основних засобів може проводиться один раз на три роки, а бібліотечних фондів-один раз на п'ять років);
нематеріальні активи;
• фінансові вкладення;
• товарно-матеріальні цінності;
• незавершене виробництво і витрати майбутніх періодів;
тварин і молодняку ​​тварин;
• грошових коштів, грошових документів і бланків суворої звітності;
розрахунків;
• резервів майбутніх витрат і платежів, оціночних резервів;
Проведення інвентаризації майна і фінансових зобов'язань обов'язково в наступних випадках:
• перед складанням річної бухгалтерської звітності, крім майна, інвентаризація якого проводилася не раніше 1 жовтня звітного року.
• при зміні матеріально-відповідальних осіб (на день приймання-передачі справ);
• при встановленні фактів розкрадання чи зловживань, а також псування цінностей;
• у випадку пожежі чи стихійних лих;
• при ліквідації підприємства перед складанням ліквідаційного балансу (у тому числі при проведенні конкурсного виробництва).

Внутрішня звітність

Внутрішня звітність бухгалтерією ТОВ "Портал" не ведеться.
Робочий план рахунків
№ рахунку / субрахунку
Найменування рахунку / субрахунку
01
Основні засоби
02
Амортизація основних засобів
04
Нематеріальні активи
05
Амортизація нематеріальних активів
07
Обладнання до установки
08
Вкладення у необоротні активи
08 / 3
Будівництво об'єктів основних засобів
08 / 4
Придбання об'єктів основних засобів
08 / 5
Придбання нематеріальних активів
10
Матеріали
10 / 1
Сировина і матеріали
10 / 2
Покупні напівфабрикати і комплектуючі, конструкції і деталі
10 / 3
Паливо
10 / 4

Тара і тарні матеріали

10 / 5
Запасні частини
10 / 6
Інші матеріали
10 / 8
Будівельні матеріали
10 / 9
Інвентар та господарські речі
19
Податок на додану вартість по придбаних цінностей
20
Основне виробництво
25
Загальновиробничі витрати
26
Загальногосподарські витрати
28
Брак у виробництві
41
Товари
41 / 1
Товари на складах
41 / 3
Тара під товарами і порожня
41 / 4
Покупні вироби
43
Готова продукція
44
Витрати на продаж
45
Товари відвантажені
50
Каса
51
Розрахункові рахунки
52
Валютні рахунки
55
Спеціальні рахунки в банках
55 / 1
Акредитиви
55 / 2
Чекові книжки
55 / 3
Депозитні рахунки
58
Фінансові вкладення
58 / 1
Паї та акції
58 / 2
Боргові цінні папери
58 / 3
Надані позики
60
Розрахунки з постачальниками і підрядниками
62
Розрахунки з покупцями і замовниками
66
Розрахунки за короткостроковими кредитами і позиками
68
Розрахунки по податках і зборам
69
Розрахунки по соціальному страхуванню і забезпеченню
70
Розрахунки з персоналом з оплати праці
71
Розрахунки з підзвітними особами
73
Розрахунки з персоналом за іншими операціями
73 / 1
Розрахунки за наданими позиками
73 / 2
Розрахунки з відшкодування матеріального збитку
75
Розрахунки з засновниками
75 / 1
Розрахунки за внесками у статутний капітал
75 / 2
Розрахунки по виплаті доходів
76
Розрахунки з різними дебіторами і кредиторами
80
Статутний капітал
82
Резервний капітал
83
Додатковий капітал
84
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
90
Продажі
90 / 1
Виручка
90 / 2
Собівартість продажів
90 / 3
Податок на додану вартість
90 / 4
Акцизи
90 / 5
Прибуток / збиток від продажу
91
Інші доходи і витрати
91 / 1
Інші доходи
91 / 2
Інші витрати
91 / 9
Сальдо інших доходів і витрат
94
Нестачі і втрати від псування цінностей
97
Витрати майбутніх періодів
98
Доходи майбутніх періодів
99
Прибутки та збитки
Позабалансові рахунки
001
Орендовані основні засоби
002
Товарно-матеріальні цінності, прийняті на відповідальне зберігання
005
Устаткування, прийняте для монтажу
006
Бланки суворої звітності
007
Списання на збиток задолжности неплатоспроможних дебіторів
008
Забезпечення зобов'язань і платежів отримані
010
Знос основних засобів
011
Основні кошти, здані в оренду
Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Бухгалтерія | Курсова
92.4кб. | скачати


Схожі роботи:
Облікова політика 2
Облікова політика
Облікова політика 2
Облікова політика підприємства 6
Облікова політика ІП Таран
Облікова політика підприємства 4
Облікова політика підприємства 2
Облікова політика організації
Облікова політика підприємства 3
© Усі права захищені
написати до нас