Облікова політика 2 Поняття векселя

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

Глава 12. ОБЛІК ВЕКСЕЛІВ

12.1. Облік векселів грунтується на вимогах, що визначаються МСБО (IAS) 32 «Фінансові інструменти: розкриття та подання" та МСБО (IAS) 39 «Фінансові інструменти: визнання та оцінка».

Компанія може використовувати векселі, як фінансовий інструмент для розрахунків при роботі з покупцями, постачальниками та підрядниками (див. розділ Справжньою облікової політики «Дебіторська заборгованість»).

Вексельний обіг в Республіці Казахстан регулюється Законом «Про вексельний обіг в РК» від 28 квітня 1997р. № 97-1 (із змінами та доповненнями), Правилами переобліку векселів Національним банком і Правилами проведення банками другого рівня операцій з векселями, Листом Міністерства Фінансів Республіки Казахстан від 07.02.2001г. № 23-2-2-6/63/1510 «Про бухгалтерський облік вексельних операцій».

Поняття, що застосовуються в Законі РК «Про вексельний обіг в Республіці Казахстан»:

Вексель - платіжний документ суворо встановленої форми, що містить одностороннє безумовне грошове зобов'язання;

Валюта векселя - грошова одиниця, в якій виражена сума векселя;

Векселедавець - юридична або фізична особа, яка видала вексель;

Векселедержатель - власник векселя, має право на отримання зазначеної в ньому суми грошей;

Дисконт - відсоток, що стягується при обліку та переобліку векселів до настання терміну платежу;

Індосамент - передавальний напис на звороті векселя, засвідчує переуступку прав за цим векселем іншій особі;

Індосант - особа, яка передає вексель;

Індосат - особа, на користь якого перекладається вексель за передавальним написом;

Простий вексель - вексель, що містить нічим не обумовлене зобов'язання векселедавця сплатити за вимогою або в певний час у майбутньому позначену на векселі суму грошей векселедержателю.

12.1.1. Вексельне зобов'язання (в ТОО «СГХК») виникає з моменту передачі належним чином оформленого векселя від Векселедавця, тобто СГХК, Векселедержателю, тобто Продавцеві. При цьому слід мати на увазі, що вексельне зобов'язання має силу, якщо вексель складений відповідно до вимог Закону РК "Про вексельний обіг».

12.1.2. Для цілей бухгалтерського обліку основна сума векселя вимірюється справедливою ринковою вартістю або еквівалентному грошової вартості товарів чи послуг, проданих або наданих в обмін на вексель, якщо їх вартість відома; або ж поточної (дисконтованої) вартістю всіх грошових виплат, що передбачені за векселем , за ринковою ставкою.

12.1.3. Номінальна вартість векселя - це грошова сума, зазначена на векселі, що не включає винагороду, яка підлягає виплаті в кінці строку обігу векселя при відсутності умови виплати основної суми відповідно до визначеного графіком виплати її в розстрочку. Загальна сума - це сума, яка підлягає нарахуванню винагороди. Загальна сума дорівнює номінальній вартості, якщо оголошена процентна ставка дорівнює ринковій процентній ставці. Будь-яка сума, виплачена понад загальної, є відсотком. Загальний процентний дохід протягом терміну обігу векселя відповідає загальній сумі грошових надходжень мінус загальна сума.

Позичковий відсоток і процентна ставка є або плату за користування позикою, або винагорода, що одержується за наданий позику. Для розрахунку позичкового відсотка використовується формула:

Номінал векселя х Процентна ставка х Час = Позиковий відсоток

Приклад. Позичковий відсоток за векселем в 1,000 тис.тенге з погашенням через рік, при процентній ставці 8% річних, розраховується наступним чином:

1,000 х 8%: 100% = 80 тис.тенге.

Якби даний вексель був би виписаний не на рік, а на три місяці, то позичковий відсоток склав би: 1,000 х 8%: 100% х 3 / 12 = 20 тис.тенге.

Суму простого векселя становить грошова сума, на яку він виписаний. У суму векселя не включаються відсотки, зазначені в ньому. Вексель видається для відстрочки платежу по операціях і постачання товарів.

Валютою векселя, виданого на території Республіки Казахстан, є тенге.

12.1.4. Векселі можуть бути за поданням, коли термін платежу не вказаний. Такий вексель сплачується в момент його пред'явлення в банк - облікову контору і термінові, тобто із зазначенням точної дати платежу, якими володіє Компанія на даному етапі вексельного обігу.

Основою для застосування векселів, як засобу розрахунків, є договори, в яких в розділ розрахунків вводиться запис про застосовуваної формі розрахунків векселем, вказується сума векселя, термін погашення і місце оплати.

12.1.5. Передача векселя від Векселедавця (покупця) до Векселедержателю (продавцю) відбувається на умовах, обумовлених у договорі. Зазвичай передача векселя відбувається при отриманні товару покупцем або в інші терміни, обумовлені умовами договору (контракту) купівлі-продажу.

12.1.6. Прості векселі після закінчення терміну, який зазначений безпосередньо у векселі, пред'являються до оплати векселедавцю, тобто покупцеві, векселедержателем, яким може виступати як продавець, спочатку отримав вексель в оплату товарів за договором купівлі-продажу, так і індосат, яким вексель переданий по передавальної написи.

Терміновий вексель, за якою настав строк оплати, може бути пред'явлений до оплати векселедавцю векселедержателем у наступному порядку:

 • пред'являються безпосередньо векселедавцю через інкасо або за допомогою доставки нарочним із врученням за актом прийому-передачі, що підписується обома сторонами. Після отримання векселя, векселедавець зобов'язаний забезпечити покриття (оплату) векселя до строку платежу (ст.88 Закону Республіки Казахстан «Про вексельний обіг»). Векселедержатель має право вимагати від векселедавця покриття векселя, або

 • через облікову контору - банки другого рівня, що мають ліцензії Національного банку на проведення операцій з векселями-в порядку виставлення вимоги на інкасо з додатком векселя. Порядок пересилання векселів, прийнятих на інкасо, визначається нормативними правовими актами уповноваженого органу Республіки Казахстан, виданими за погодженням з Національним банком та договором між установою зв'язку та облікової конторою.

При отриманні векселя до оплати векселедавець зобов'язаний провести експертизу векселі на спеціальному обладнанні по всіх ступенів захисту. По закінченні перевірки, має бути складений акт експертизи, який підписується особами її проводили. Про це робиться особлива відмітка в журналі експертиз. У разі позитивного результату експертизи вексель та супровідні документи передаються до оплати.

У випадку, якщо векселедержатель має намір отримати суму за векселем до настання строку платежу, він може пред'явити вексель до обліку в обліковий контору, якої є банки другого рівня.

12.1.7. Урахуванням векселя називається операція, в якій банк другого рівня, приймаючи від пред'явника вексель, видає йому суму за цим векселем до терміну платежу, утримуючи при цьому на свою користь відсотки за час, що залишився до терміну платежу, а також за мінусом облікової ставки Національного банку за переоблік векселів. При цьому один і той же вексель може обслужити кілька торгових угод, перш ніж буде врахований в банку.

Передача векселів до обліку від власників до банку другого рівня проводиться за реєстрами встановленої банком форми. На передані векселі банк видає квитанцію про прийом.

Нарахування облікового відсотка проводиться на підставі даних реєстрів на передачу векселів, за якими проводиться нарахування відсотків за кожним векселем і визначаються суми до виплати.

12.1.8. Облік простих векселів СГХК веде на рахунку 603.01 «Дисконтовані векселя». Прості векселі ставляться до поточних зобов'язань. Вексель, виданий на рік і більше, відноситься до довгострокових зобов'язань.

Векселі можуть бути:

 • процентними, тобто в номінальну суму векселя не включена процентна ставка (інтерес). Відсоткова ставка вказується окремо і сплачується Векселедавцем в момент погашення векселя;

 • безпроцентними, тобто в номінальну суму векселя включена як сума позики, так і сума інтересу або відсотки за цією позикою.

12.1.9. Облік простих процентних векселів

У процентному векселі вказується сума, на яку позичальник отримав товар (матеріали, устаткування, послуги), грошові кошти і (або) інші активи. Процентні векселі передбачають процентну ставку, яка застосовується до номінальної вартості при калькулюванні процентних виплат. У призначений термін позичальник повертає Векселедержателю суму боргу (номінальну вартість) та відсотки за встановленою ставкою.

Приклад. Компанія А одержала від Компанії Б товарно-матеріальні цінності на суму 100,000 тенге. Через нестачу вільних грошей Компанія А виписала Компанії Б простий річний відсотковий вексель з відсотковою річною ставкою 12%.

Відображення в бухгалтерському обліку Векселедавця

Дебет

Кредит

Сума, тенге

Зміст операції

1

2

3

4

201-206,208

671

86,207

Оприбутковано ТМЗ

331

671

13,793

ПДВ в залік по оприбуткованих матеріалами

671

603.01

100,000

Виданий процентний вексель. Відсоток визнається в момент виписки векселя.

343

684

12,000

Нараховано суму винагороди, відсоток за векселем

831

343

1,000

Витрати, пов'язані з розрахункового періоду (щомісяця)

603.01

684

441,451

441,451

100,000

12,000

Після настання строку погашення векселя на підставі повідомлення банку

Відображення в бухгалтерському обліку Векселедержателя

Дебет

Кредит

Сума, тенге

Зміст операції

1

2

3

4

301

701

86,207

Виписаний рахунок на договірну вартість відпущених товарів

301

633

13,793

Нараховано ПДВ

801

221

70,000

Списані товари за собівартістю

302.1

301

100,000

Отримано вексель від покупця

332

611

12,000

Нараховано суму винагороди в дохід майбутніх періодів

611

724

1,000

Відображено суму щомісячного доходу

441,451

302.1; 332

112,000

Оплачено сума боргу по терміну погашення векселя

У випадку, якщо Векселедавець має у свою чергу боржника, якому пропонує погасити в рахунок його заборгованості заборгованість Векселедавця перед Векселедержателем, то, отримавши письмову згоду на оплату векселя (акцепт), Векселедавець відображає дану операцію таким чином:

Дебет

Кредит

Сума, тенге

Зміст операції

1

2

3

4

671

603.1

100,000

Виданий процентний вексель (див. вище)

603.1

301

100,000

Передано заборгованість за векселем боржникові (трасату)

001


100,000

Відображено умовне зобов'язання за векселем


001

100,000

Після отримання авізо списується заборгованість перед Векселедержателем

12.1.10. Облік простих безвідсоткових векселів

Номінальна вартість безвідсоткового векселя включає, як суму позики, так і відсотки за цією позикою. На безпроцентних векселях процентна ставка не вказується, але вона передбачається через номінальну вартість, що перевищує суму початкової заборгованості. Сума, зазначена у векселі, - це дисконтована вартість номінальної вартості із застосуванням реальної процентної ставки. Різниця між дисконтованою вартістю векселя і номінальною вартістю є відсотком.

Приклад. Компанія А відпустила Компанії Б товар на 200,000 тенге. Компанія Б (Векселедавець) видала Компанії А (Векселедержатель) безвідсотковий вексель на суму 216,000 тенге на 12 місяців.

Відображення в бухгалтерському обліку Векселедавця

Дебет

Кредит

Сума, тенге

Зміст операції

1

2

3

4

222

671

172,414

Оприбутковано ТМЗ

331

671

27,586

ПДВ в залік по оприбуткованих матеріалами

671

603.2

200,000

Виданий безвідсотковий вексель.

343

603.3

16,000

Нараховано суму винагороди, відсоток за векселем

831

343

1,333

Витрати, пов'язані з розрахункового періоду (щомісяця)

603.2

603.3

441,451


216,000

За настання строку погашення векселя на підставі повідомлення банку

Відображення в бухгалтерському обліку Векселедержателя

Дебет

Кредит

Сума, тенге

Зміст операції

1

2

3

4

301

702

172,414

Виписаний рахунок на договірну вартість відпущених товарів

301

633

27,586

Нараховано ПДВ

802

222

190,000

Списані товари за собівартістю

302.2

301

200,000

Отримано вексель від покупця

302.3

611

16,000

Нараховано суму винагороди в дохід майбутніх періодів

611

724

1,333

Відображено суму щомісячного доходу

441,451

302.2

302.3

216,000

Надходження суми боргу при настанні строку погашення векселя

12.1.11. Передача векселя за індосаментом

Вексель може бути переданий третій особі крім умов, коли Векселедавець вказав на векселі слова «Не наказу» - напис, що означає заборону передавати вексель шляхом індосаменту. Передавати вексель може Векселедержатель. Відображення операції передачі векселя:

Дебет

Кредит

Зміст операції

1

2

3

671

603

Передано вексель за індосаментом

603

302

Закрита заборгованість Векселедавця за векселем

001


Відображено умовне зобов'язання

334

603

Відновлення заборгованості за векселем у разі неоплати векселя третьою особою

603

441

Погашення векселя


001

Анульовано зобов'язання

12.1.12. Передача векселів обліковими конторам

Приклад. Компанія А є Векселедержателем процентного векселя на 100,000 тенге, виданого під 12% річних на термін 180 днів. У зв'язку з необхідністю мати готівку Компанія вирішує передати цей вексель у банк за індосаментом через 90 днів після того, як він був виписаний Векселедавцем. Банк враховує вексель з обліковою ставкою 10%.

Сума погашення дорівнюватиме: 100,000 + (100,000 х 12% х 180: 360) = 106,000 тенге,

де 6,000 тенге (106,000 - 100,000) є винагородою за векселем.

Облікова ставка (для банку) дорівнює: 100,000 х 10% х 90: 360 = 2500 тенге.

У Векселедержателя

Дебет

Кредит

Сума, тенге

Зміст операції

1

2

3

4

441

302

100,000

Надходження грошей за переданий банку за індосаментом вексель

441

332

3,500

Надходження грошей з винагороди за переданий вексель (6,000 - 2,500)

831

332

2,500

Винагорода, передане з векселем, банку

Отримання позики під забезпечення векселем

Дебет

Кредит

Зміст операції

1

2

3

302

301

Отримано вексель

332

611

Нараховано винагороду за векселем (відсоток)

441 або 451

601 або 602

Отримано кредит (позика) під заставу векселя

831

684

Нарахування винагороди за отриманими позиками, відсоток займодателя

601 або 602

684

302

332

При непогашенні кредиту (позики) права за векселем переходять позикодавці

845

302,332

Визнання збитків, отриманих при передачі векселя в рахунок непогашеного кредиту

12.1.13. Облік форфейтингових операцій

Форфейтингові операції - це операції оплати боргового зобов'язання покупця товарів, робіт, послуг шляхом покупки векселя без обороту на продавця. За умовами форфейтинга продавець продукції передає свої вимоги по торговельних векселями фінансовому посереднику (форфейтеру), той відразу виплачує йому суму боргу за вирахуванням компенсаційного винагороди.

Приклад. Компанія відвантажила продукцію вартістю 116,000 тенге, у тому числі ПДВ. Покупцем виписаний безвідсотковий вексель строком на 180 днів на суму 120,640 тенге (116,000 + 4,640). По закінченню 60 днів вексель було продано форфейтеру за 100,000 тенге (сума без відсотків).

У Векселедержателя

Дебет

Кредит

Сума, тенге

Зміст операції

1

2

3

4

301

701

100,000

Реалізація готової продукції на договірну вартість

301

633

16,000

на суму ПДВ

801

221

85,000

Списується фактична собівартість товару

302.2

301

116,000

Отримано вексель від покупця товару

302.3

611

4,640

Нарахування винагороди за векселем

611

724

1,546

Відображено суму доходу з винагороди за 60 днів (4,640: 180 х 60 = 1546)

611

302.3

3,094

Відображено суму неодержаного винагороди (4,640 - 1,546 = 3,094)

441

302.2

100,000

Надходження грошей від продажу векселя

441

302.3

1,546

Надходження належної суми винагород за векселем

845

302.2

16,000

Відображено суму збитків від переуступки прав за векселем

У форфейтера

Дебет

Кредит

Сума, тенге

Зміст операції

1

2

3

4

302.2

441

100,000

Купівельна вартість векселя

334

441

1,546

Сплата винагороди попереднього векселедержателю

302.3

611

3,094

Сума винагороди, належна до отримання форфейтером

611

724

773.5

Списання на дохід щомісячного винагороди (3,094: 4 = 773,5)

441,451

302.2

100,000

Надходження грошей за векселем

441,451

727

16,000

Дохід від переуступки прав

441,451

441,451

302.3

334

3,094

1,546

Надходження суми винагороди

12.1.14. Порядок прийому, зберігання та видачі векселів

Бланки векселів оприбутковуються за накладною поштучно із зазначенням номера, серії та номінальної вартості. Накладна на прихід підписується керівником та головним бухгалтером, після чого бланки здаються касиру і зберігаються в окремому сейфі як бланки суворої звітності.

Для обліку надходження, видачі та оплати векселів відкривається пронумерований і прошнурований журнал реєстрації, в який вносяться всі отримані векселі окремо і, надалі, робиться відмітка про їх рух: видачу, повернення й оплати.

Підставою для видачі векселів в оплату за одержуваний від постачальників товар є рішення Тендерної комісії, договір купівлі-продажу, в якому вказується вартість товару, процентні виплати та сума договору «всього» і Розпорядження на видачу векселя, підписану керівником і головним бухгалтером і засноване на договорі купівлі-продажу та вирішенні Тендерної комісії. Видача оформлюється накладною, в якій вказується номер векселя, серія, номінальна вартість, організація-векселеполучателей, довіреність, на підставі якого видається вексель. Накладна підписується керівником, головним бухгалтером, касиром, що видала вексель, і представником постачальника-векселедержателя, право отримання векселя якого засвідчено довіреністю.

Після закінчення місяця касир складає звіт про рух векселів у кількісному і грошовому вираженні і з додатком всіх підтверджуючих документів щодо руху, передає бухгалтеру для перевірки і проведення бухгалтерських записів. Вартість бланків виданих векселів списується на рахунок 821 «Загальні та адміністративні витрати».

Векселі, що вимагають оплати, можуть надходити через банки у формі виставленого вимоги на інкасо з додатком векселі і безпосередньо передачею векселя до оплати векселедержателем.

У тому й іншому випадках при надходженні векселя складається Акт приймання, що підписується обома сторонами і засвідчується печатками, один з яких видається векселедержателю. Всі операції по руху і оплаті векселів обумовлені в Положенні «Про векселях».

12.2. Розкриття інформації у фінансовій звітності

12.2.1. ТОО «СГХК» у фінансовій звітності розкриває інформацію, що сприяє розумінню користувачами фінансової звітності впливу балансових інструментів на фінансове становище Компанії, результати її діяльності та рух грошей, а також допомагає при оцінці величини, розподілу в часі і визначеності майбутніх потоків грошових коштів , пов'язаних з цими інструментами.

12.2.2. Угоди з фінансовими інструментами можуть приводити до прийняття або передачі іншій стороні одного або кількох фінансових ризиків. В інформації до фінансової звітності ТОВ «СГХК» розкриває ризики, пов'язані як до визнаних, так і до не визнаним в балансі фінансових інструментів:

а) ціновий ризик, який передбачає не тільки потенційну можливість виникнення збитку, а й потенційну можливість отримання доходу. Існує три типи цінового ризику: валютний ризик, ризик ставки відсотка і ринковий ризик:

- Валютний ризик - це ризик змін у вартості фінансового інструменту у зв'язку зі зміною курсу обміну валют;

- Ризик ставки відсотка - це ризик змін у вартості фінансового інструменту у зв'язку зі змінами ринкових ставок відсотка;

- Ринковий ризик - це ризик змін у вартості фінансового інструменту в результаті змін ринкових цін, незалежно від того, чи спричинені ці зміни факторами, специфічними для окремого цінного паперу або її емітента, або факторами, що впливають на всі цінні папери, що обертаються на ринку;

б) кредитний ризик. Кредитний ризик - це ризик невиконання своїх зобов'язань однією стороною по фінансовому інструменту і, внаслідок цього, виникнення у іншої сторони фінансового збитку;

в) ризик ліквідності. Ризик ліквідності, також званий грошовим ризиком, - це ризик виникнення у СГХК труднощів при отриманні коштів для погашення зобов'язань, пов'язаних з фінансовими інструментами. Ризик ліквідності може виникнути в результаті неможливості швидко продати фінансовий актив за ціною, близькою до його справедливої ​​вартості;

г) ризик потоку грошових коштів. Ризик потоку грошових коштів - це ризик того, що величина майбутніх потоків грошових коштів, пов'язаних з грошовим фінансовим інструментом, буде коливатися. Наприклад, щодо боргового інструменту з плаваючою ставкою відсотка такі коливання виражаються у зміні ефективної ставки відсотка фінансового інструменту, зазвичай без відповідної зміни його справедливої ​​вартості.

СГХК описує також застосовується політику управління фінансовими ризиками, включаючи політику хеджування кожного істотного типу передбачуваних операцій, для яких застосовується облік хеджування.

Ступінь розкриття інформації про конкретні фінансові інструменти визначається оціночно, з урахуванням відносної важливості цих інструментів.

12.2.3. ТОО «СГХК» групує фінансові інструменти в класи відповідно до характеру інформації, що підлягає розкриттю, беручи до уваги характеристики інструментів, визнання чи невизнання їх у балансі, і, у разі їх визнання, розкриває використовувану базу їх оцінки. Формування класів здійснюється на основі відмінності між об'єктами, врахованими за фактичною собівартістю, і об'єктами, врахованими за справедливою вартістю. Коли суми, розкриті в примітках і графіках, відносяться до визнаних у балансі активами і зобов'язаннями, СГХК надає інформацію, достатню для забезпечення звірки з відповідними статтями балансу.

Для кожного класу фінансових активів, фінансових зобов'язань та інструментів власного капіталу, як визнаних, так і не визнаних в балансі, СГХК розкриває:

а) інформацію про вартісні параметри і характер фінансових інструментів, включаючи їх істотні умови, які можуть впливати на величину, розподіл у часі та визначеність майбутніх грошових потоків;

б) прийняті методи, в тому числі прийняті критерії визнання інструментів у балансі і базу для їх оцінки.

12.2.4. Договірні умови фінансового інструмента є важливим фактором, що впливає на величину, розподіл у часі та визначеність майбутніх надходжень і виплат грошових коштів, здійснюваних сторонами угоди з цим фінансовим інструментом. У разі, якщо визнані або не визнані в балансі інструменти мають важливе значення для поточного фінансового становища СГХК або її майбутніх фінансових результатів, або окремо, або як клас, їх умови розкриваються. Якщо ні один інструмент окремо не становить важливого значення для майбутнього руху грошових коштів СГХК, то основні характеристики цих інструментів описуються з посиланням на відповідні групи аналогічних інструментів.

12.2.5. Коли фінансові інструменти, якими володіє або які випускає СГХК, індивідуально або як клас, створюють потенційно істотну загрозу виникнення ризиків, описаних вище, то вимагається розкриття:

a) основний, заявленої, номінальною або іншої суми, яка для деяких похідних інструментів, таких як процентні свопи, може бути сумою (так званої умовної сумою кредитного зобов'язання), на якій грунтуються майбутні виплати;

б) дати настання терміну платежу, закінчення терміну дії або виконання;

в) права будь-якої сторони за фінансовим інструментом здійснити його дострокове виконання, включаючи період, протягом якого, або дату, до якої це право може бути здійснено, а також ціни виконання або ціновий діапазон;

г) права будь-якої сторони за фінансовим інструментом на його конвертацію або обмін на інший фінансовий інструмент або який-небудь інший актив або зобов'язання, включаючи період, протягом якого, або дату, до якої опціони можуть бути виконані, а також коефіцієнт (и) конвертації або обміну;

д) величини і розподілу в часі запланованих майбутніх надходжень грошових коштів або виплат при погашенні основної суми інструменту, включаючи поступові виплати і фонд погашення або аналогічні вимоги;

е) оголошені ставки або суми відсотків, дивідендів або інший періодично виплачуваної прибутку на основну суму інструменту і розподіл виплат у часі;

ж) застави, утримуваного - у випадку фінансового активу, або наданого - у разі фінансового зобов'язання;

з) валюти, в якій встановлені надходження і платежі грошових коштів з інструменту, якщо вона відмінна від звітної валюти компанії;

к) у разі, якщо умови інструменту передбачають обмін, необхідне розкриття інформації для інструменту, який передбачається отримати в процесі обміну;

л) будь-якої умови інструменту або пов'язаного з ним зобов'язання, передбачає, що його порушення істотно змінює будь-які інші умови (наприклад, вказівка ​​максимального відношення боргу до капіталу в умовах облігації, перевищення якого викличе вимогу негайної виплати всієї основної суми боргу по облігації).

Коли вистава фінансового інструменту в балансі відрізняється від його юридичної форми, то в примітках до фінансової звітності СГХК пояснює характер інструменту.

12.2.6. У випадку з фінансовими інструментами підлягає розкриттю наступна інформація:

a) критерії, які використовуються при визначенні моменту визнання фінансового активу чи фінансового зобов'язання в балансі і моменту, в який вони перестають бути визнаними;

б) метод оцінки фінансових активів і фінансових зобов'язань, як при їх первісному визнанні в балансі, так і в подальшому;

в) базу для визнання та оцінки доходів і витрат, що виникають у зв'язку з фінансовими активами і фінансовими зобов'язаннями.

12.2.7. Для кожного класу фінансових активів і фінансових зобов'язань, як визнаних, так і не визнаних в балансі, СГХК розкриває інформацію про наявність ризику ставки відсотка, в тому числі:

a) передбачені договором дати перегляду ставки відсотка або настання терміну платежу, залежно від того, яка дата раніше;

б) ефективні ставки відсотка, якщо вони застосовуються.

12.2.8. Для кожного класу фінансових активів, як визнаних, так і не визнаних в балансі, СГХК розкриває інформацію про свою схильності кредитному ризику, в тому числі:

a) суму, в якій найкращим чином врахований максимальний кредитний ризик на звітну дату, без урахування справедливої ​​вартості будь-якої застави, у разі, якщо інші сторони не зможуть виконати свої зобов'язання по фінансових інструментах;

б) наявність значних концентрацій кредитного ризику.

12.2.9. Для кожного класу фінансових активів і фінансових зобов'язань, як визнаних, так і не визнаних в балансі, СГХК розкриває інформацію про їх справедливу вартість. У випадку, коли визначення справедливої ​​вартості фінансового активу чи фінансового зобов'язання з достатнім ступенем надійності представляється практично неможливим, виходячи з критеріїв своєчасності і витрат на отримання інформації, цей факт має бути відображений в звітності разом з інформацією про основні характеристики аналізованого фінансового інструменту, що впливають на його справедливу вартість.

12.2.10. У разі якщо СГХК враховує один або кілька фінансових активів за вартістю, що перевищує їх справедливу вартість, то вона розкриває:

a) балансову вартість або справедливу вартість окремих активів або відповідних груп окремих активів;

б) причини, що спонукали органи управління не знижувати балансову вартість, у тому числі причини їхньої впевненості в тому, що балансова вартість буде відшкодована.

Коли фінансовий інструмент обліковується як інструмент хеджування ризиків, пов'язаних з передбачуваними майбутніми операціями, СГХК представляє:

опис передбачуваних операцій, включаючи період часу, до якого їх передбачається здійснити;

- Опис інструментів хеджування;

- Суму будь-яких відкладених або невизнаних у звітності про доходи та видатки;

передбачуваний час визнання їх як дохід або витрати.

ГЛАВА 13. Облік інвестицій

13.1. Облік інвестицій організується СГХК відповідно до вимог наступних міжнародних стандартів:

ПКІ-12: Консолідація - компанії спеціального призначення;

У цій главі використовуються терміни мають такі значення:

Дочірня компанія - це компанія, яка перебуває під контролем іншої компанії (званої материнською компанією). Юридична особа визнається дочірнім, якщо інше (основне) юридична особа в силу переважної участі в його статутному капіталі або у відповідність до укладеного між ними договору, має можливість визначати рішення, що приймаються такою особою.

Асоційована компанія - це компанія, на діяльність якої інвестор має суттєвий вплив, але яка не є ні дочірньою, ні спільною компанією.

Суттєвий вплив - це можливість брати участь у прийнятті рішень з фінансової або операційної політиці компанії, але не контролювати таку політику.

Спільна компанія - договірне угоду, за якою дві або більше сторін здійснюють економічну діяльність за умови спільного контролю над нею.

Спільний контроль - договірно-узгоджене розподіл контролю над економічною діяльністю.

Інвестиції в нерухомість - нерухомість (земля або будівлі, яку частину будівлі, або і те і інше), що знаходиться в розпорядженні (власника або орендаря за договором фінансової оренди) з метою отримання орендних платежів, доходів від приросту вартості капіталу або того й іншого, але не для:

Контроль - це можливість управляти фінансовою та господарською політикою компанії таким чином, щоб отримувати вигоди від її діяльності.

Під інвестиціями розуміється сукупність витрат, що реалізуються у формі вкладення капіталу в інші компанії (суб'єкти). Метою інвестиційної діяльності є отримання підприємницького доходу або відсотка.

За критерієм призначення або мети придбання інвестиції СГХК поділяються на фінансові та реальні.

Реальні інвестиції - це вкладення в основний капітал іншої організації (частка участі).

Фінансові інвестиції - це активи, використовувані СГХК з метою одержання доходу (відсотків, дивідендів, роялті та ін), приросту інвестиційного капіталу або отримання іншої вигоди (наприклад, в результаті комерційних угод). Одним з видів фінансових інвестицій є вкладення в цінні папери.

13.2. Класифікація інвестицій

13.2.1. Залежно від частки участі СГХК у формуванні статутного капіталу іншого суб'єкта розрізняє такі інвестиції:

Якщо СГХК (як інвестор) володіє прямо або опосередковано через інші дочірні компанії не менше ніж 20% акцій об'єкта інвестицій, що мають право голосу, це означає те, що СГХК володіє істотним впливом, якщо тільки зворотне не може бути чітко продемонстровано. І навпаки, якщо СГХК (як інвестор) володіє прямо або опосередковано через дочірні компанії менш ніж 20% акцій об'єкта інвестицій, що мають право голосу, це означає, що вона не має суттєвого впливу, якщо тільки такий вплив не може бути чітко продемонстровано. Належність великої або контрольного пакета акцій іншому інвесторові не обов'язково виключає наявність в іншого інвестора істотного впливу.

Наявність істотного впливу з боку інвестора підтверджується одним або кількома з перелічених нижче способами:

13.2.2. Спільна діяльність може здійснюватися у вигляді різних форм і структур:

які відповідають визначенню спільної діяльності.

Договірне угода встановлює спільний контроль над спільною діяльністю.

Спільно - контрольована компанія - це спільна діяльність, яка передбачає установа корпорації, товариства або іншої компанії, в якій СГХК (як інвестор) має свою частку участі. СГХК (як інвестор) має право на частину результатів діяльності спільно - контрольованої компанії.

СГХК (як інвестор) зазвичай вкладає в спільно - контрольовану компанію гроші чи інші ресурси. Ці внески визнаються у формах фінансової звітності як інвестиції у спільно - контрольовану компанію.

13.3. Оцінка інвестицій

Інвестиції при придбанні оцінюються за купівельною вартістю, яка включає в себе всі витрати, безпосередньо пов'язані з придбанням цих інвестицій.

Облік наявності та руху інвестицій у дочірні, залежні (асоційовані) і спільно - контрольовані юридичні особи, а також інвестиції в нерухомість ведеться на рахунках підрозділу 14 «Інвестиції», що включає рахунку:

13.4. Інвестиційна нерухомість

13.4.1. Інвестиційна нерухомість включає нерухомість (землю або будівлі), утримувану (на правах власності або фінансової оренди) з метою отримання орендної плати або доходів від приросту вартості капіталу, або того й іншого.

Приклади об'єктів інвестиційної нерухомості:

Інвестиційна нерухомість розцінюється як довгострокові інвестиції.

Інвестиційна нерухомість визнається СГХК на рахунку 144 «Інвестиції в нерухомість» у складі активів за наявності двох критеріїв:

При прийнятті рішення про відповідність об'єкта першому критерію визнання СГХК оцінює ступінь визначеності щодо надходження майбутніх економічних вигод, виходячи з наявної інформації на момент первісного визнання.

Другий критерій визнання виконується, оскільки в процесі операції купівлі, що підтверджує придбання активу, визначає і його вартість.

Інвестиційна нерухомість спочатку оцінюється за фактичними витратами на придбання (ціна придбання, вартість професійних юридичних послуг та інше).

Фактичні витрати на придбання інвестиційної нерухомості, спорудженої господарським способом, являють собою вартість на дату завершення будівництва та реконструкції. До зазначеної дати Компанія застосовує МСБО (IAS) 16 «Нерухомість, будівлі та обладнання» в порядку, визначеному в розділі 4.4. Глави 4 «Облік капітального будівництва» та враховує витрати на рахунку 126 «Незавершене будівництво». У момент завершення будівництва або реконструкції нерухомість набуває статусу інвестиції в нерухомість.

Витрати по введенню в експлуатацію (крім тих випадків, коли вони необхідні для приведення об'єкта в робочий стан), початкові операційні збитки до введення на запланований рівень здачі приміщень в оренду, а також величина наднормативного споживання матеріалів, трудових та інших ресурсів при спорудженні або реконструкції об'єктів нерухомості, не включаються до фактичні витрати на придбання інвестиції в нерухомість, а враховуються на рахунку 821 «Загальні та адміністративні витрати».

Подальші витрати, пов'язані з відображеної у звітності інвестиційною нерухомістю, відносяться на збільшення балансової вартості інвестиції в нерухомість на рахунку 144, коли існує ймовірність того, що ці витрати будуть сприяти отриманню в майбутньому економічних вигод.

Всі інші подальші витрати визнаються як витрати на рахунку 845 «Інші витрати по неосновної діяльності» в тому періоді, в якому вони понесені.

13.4.2. ТОО «СГХК» застосовує Модель обліку інвестиційної нерухомості за фактичними витратами на придбання. Обраний метод застосовується СГХК щодо всіх об'єктів інвестиційної нерухомості.

1. Модель обліку інвестиційної нерухомості за фактичними витратами на придбання означає, що після первісного визнання інвестиції в нерухомість СГХК на кожну звітну дату відображає всі об'єкти за фактичними витратами на придбання за вирахуванням накопиченої амортизації та накопичених збитків від знецінення активу.

У первісну оцінку включається ціна купівлі і все, безпосередньо пов'язані з придбанням витрати (наприклад, оплата юридичних послуг, податки на операції з власністю та інші операційні витрати).

2. Вибір методу амортизації грунтується на прогнозах розвитку СГХК на майбутні роки. Рішення про зміну методу амортизації приймається комісією, створеною в СГХК з обов'язковим погодженням з керівництвом СГХК та іншими службами, які мають інформацію про передбачувані зміни, пов'язаних з інвестиційною нерухомістю.

Термін корисної служби кожного з об'єктів встановлюється Єдиними нормами амортизації, затвердженими в СГХК.

3. Знецінення інвестиційної нерухомості

Знецінення активів у СГХК відбувається тоді, коли їх балансова вартість перевищує їх очікуваного відшкодування суму.

Зовнішні та внутрішні ознаки, що свідчать про наявність будь-яких показників, що вказують на можливе знецінення активів, які обліковуються у складі інвестиції в нерухомість, аналогічні ознаками, розкритим у Розділі 3.12 "Зменшення корисності основних засобів» Глави 3 цієї Облікової політики.

Методика визначення збитку від знецінення інвестиції в нерухомість аналогічна методиці, розкритої у розділі 3.12 "Зменшення корисності основних засобів» Глави 3 «Облік основних засобів». При оцінці цінності від використання активу за розрахунок беруться грошові потоки, генеровані кожним окремим об'єктом інвестиції в нерухомість.

Визнання та облік збитку від знецінення активу

Збиток від знецінення активу «інвестиції в нерухомість» визнається витратою у звіті про доходи та витрати СГХК і відображається такою кореспонденцією рахунків:

Дебет

Кредит

Зміст операції

845/13Убиток від знецінення

144 Інвестиції в нерухомість

Відображення збитків від знецінення

Приклад (умовні ціни):

Балансова вартість будівлі становить 1,000,000 тенге. Під час тестування на знецінення відшкодовується вартість склала 800,000 тенге. Визначено збиток від знецінення будівлі, що значиться у складі інвестиції в нерухомість, в сумі 200,000 тенге. Визнано збиток у розмірі 200,000 тенге.

Збиток від знецінення зменшує балансову вартість активу інвестиції в нерухомість.

Відновлення збитку від знецінення

СГХК на кожну звітну дату складання балансу оцінює наявність будь-яких зовнішніх і внутрішніх показників, що вказують на те, що збиток від знецінення, визнаний для активу в попередні роки, можливо, більше не існує або зменшився. При наявності таких показників СГХК оцінює очікуваного відшкодування суму цього активу.

Збільшена за рахунок відновлення збитку від знецінення балансова вартість активу не повинна перевищувати балансову вартість інвестиції в нерухомість, яка була б визначена (без урахування амортизації) якби в попередні роки для активів не зізнавався збиток від знецінення.

Відновлення збитку від знецінення визнається в тій мірі, в якій раніше збиток був визнаний як витрати, відновлення збитку від знецінення визнається як дохід.

Дебет

Кредит

Зміст операції

131-134 Знос основних засобів

727/15 Відновлення збитку від знецінення

Відновлення збитку від знецінення активу в сумі, раніше визнаної збитками від зменшення корисності.

13.4.3. Перекласифікація об'єкта «інвестиційна нерухомість»

Переклад об'єкта в категорію «інвестиції в нерухомість» або виключення з даної категорії проводиться тільки при зміні призначення об'єкту, а саме:

13.4.4. Вибуття об'єкта «інвестиції в нерухомість»

Визнання об'єкта інвестицій в нерухомість припиняється (він списується з балансу СГХК) при вибутті або остаточне зняття з експлуатації, коли після вибуття об'єкта не передбачається отримання пов'язаних з ним економічних вигод.

В обліку дана операція відображається наступною кореспонденцією рахунків:

Дт рахунку 843 -

Кт рахунку 144 - списання балансової вартості при вибутті інвестиції в нерухомість.

13.5. Облік інвестицій (за винятком інвестиції в нерухомість)

Інвестиції, як у дочірні, так і в асоційовані (залежні) організації у звітності СГХК враховуються з використанням методу пайової участі, при якому інвестиції в момент їх придбання відображаються за купівельною вартістю з подальшим збільшенням (зменшенням) їх вартості в міру визнання частки інвестора у змінах чистих активів дочірньої організації. Зміна частки інвестора в чистому доході (збитку) дочірньої організації визнається як дохід (збиток) у Звіті про доходи та витрати. Отриманий від об'єкта інвестицій дохід (дивіденди) зменшує балансову вартість інвестицій.

13.5.1. Облік інвестицій в асоційовані (залежні) організації розкрито у Розділі 32.3.1 Глави 32 «Консолідована фінансова звітність» цієї Облікової політики.

13.5.2. Облік інвестицій у дочірні організації

Дочірня організація - це організація, яка знаходиться під контролем СГХК (інвестора).

У фінансовій звітності СГХК інвестиції в дочірні організації, включені в консолідовану звітність, враховуються за методом пайової участі.

СГХК при здійсненні інвестицій у дочірні організації становить консолідовану фінансову звітність.

Порядок включення в зведену консолідовану звітність інвестицій у дочірні організації розкритий у Розділі 32 «Консолідована фінансова звітність» цієї Облікової політики. У Главі 32 розкриті випадки й умови, при яких інвестицій у дочірні організації виключаються з процесу консолідації.

13.5.3. Облік інвестицій у спільно - контрольовані юридичні особи

Здійснення інвестиції у спільно - контрольовані юридичні особи - одна з форм спільної діяльності, яка передбачає, що кожен учасник має свою частку участі в юридичній особі.

Фінансова звітність СГХК про участь у спільній діяльності розкрита в Розділі 32.4. Глави 32 «Консолідована фінансова звітність» цієї Облікової політики.

13.5.4. Облік фінансових інвестицій

Облік фінансових інвестицій ведеться СГХК відповідно до вимог МСБО (IAS) 39 «Фінансові інструменти: визнання та оцінка». Порядок обліку фінансових інвестицій розкрито у Розділі 11 «Фінансові інструменти» цієї Облікової політики.

13.6. Кореспонденції з обліку інвестицій

Зміст операції

Дебет

Кредит

1

2

3

 1. Оплата інвестицій у дочірні, асоційовані, залежні організації

шляхом передачі:

 • Основних засобів (якщо покупна вартість інвестицій відповідає балансовій вартості переданих об'єктів основних засобів)

 • Товарно-матеріальних запасів


 • Нематеріальних активів

- Грошей

141-143

141-143


141-143

141-143

121-125

201-206,208,

221-223

101-103,106

451,441


2. Придбання інвестицій

141-143

333,641-643,671,687

3. Збільшення балансової вартості інвестицій на суму пайової участі в результаті переоцінки активів дочірнього, залежного (асоційованого) і спільно - контрольованих осіб141-143542

4. Курсова різниця, яка виникає внаслідок перерахунку нетто-інвестицій у закордонні дочірні і залежні (асоційовані), спільно - контрольовані юридичні особи141-143543

5. Безоплатне надходження інвестицій від фізичних осіб та організацій

141-143

727

6. Збільшення балансової вартості інвестицій у зв'язку зі збільшенням частки інвестора в чистих доходах дочірнього, залежного (асоційованого) і спільно-контрольованих осіб


141-143


871

7. Нараховано дивіденди по інвестиціях, що враховуються за методом пайової участі


332


141-143

 • Зменшення балансової вартості інвестицій в частці участі зміни вартості активів дочірнього, залежного (ассаціірованного) і спільно-контрольованих осіб:

 • в межах сум раніше зробленої переоцінки

- Понад суми раніше здійсненої переоцінки

542

845

141-143

141-143


9. Зменшення балансової вартості інвестицій у зв'язку із зменшенням частки інвестора за отриманими збитків дочірньої, залежною (асоційованої) і спільно - контрольованих юридичних осіб


871


141-143

10. Списання балансової вартості інвестицій при їх реалізації та інше вибуття


843


141-144

11. Відображення первісної вартості інвестицій у нерухомість при:11.1. завершення будівництва

144

126

11.2. отриманні в фінансовану оренду

144

683

11.3. придбанні

144

687

12. Перекласифікація:12.1. переклад будівель і споруд у категорію «інвестиції в нерухомість»

131

144

541

122

122

561

12.2. переклад інвестицій в нерухомість в категорію «будівлі та споруди»

122

144


12.3. переклад інвестицій в нерухомість в категорію «товари»

222

144

13. Визнання збитку від знецінення об'єктів інвестиції в нерухомість

845/13

144

14. Відновлення збитку від знецінення об'єктів інвестиції в нерухомість

144

727/15

Дохід від вибуття інвестицій відображається за кредитом рахунка 723 "Дохід від вибуття інвестицій, фінансових інвестицій» та дебетом рахунка 301/06 «Рахунки до отримання при реалізації інвестицій, в тому числі фінансових інвестицій».

13.7. Облік інвестицій ТОО «СГХК» в програмі 1-С

Відображення всіх видів інвестицій здійснюється тільки по балансу Головного офісу СГХК. Облік ведеться в програмі 1-С. Вихідна інформація в програмі 1-С повинна бути представлена ​​у вигляді:

1. Відомості аналітичного обліку за рахунком за даний період (місяць) із зазначенням об'єкта за змістом операції;

2. Оборотної відомості по рахунку за період (місяць) по кореспонденції рахунків на день проведення операції.

13.8. Розкриття інформації у фінансовій звітності

При складанні фінансової звітності в частині обліку інвестицій СГХК розкриває наступну інформацію:

13.8.1. По інвестиціях у дочірні організації:

- У зведеної фінансової звітності - перелік істотних дочірніх компаній, включаючи назву, країну реєстрації або знаходження, частку участі або відсоток належать материнській компанії акцій з правом голосу, якщо останній відрізняється від частки участі;

- У зведеної фінансової звітності, де це доречно:

- Причини, з яким дочірня компанія не включається до зведену звітність;

- Характер відносин між материнською компанією і дочірньою, в якій материнська компанія не володіє прямо чи опосередковано через дочірні компанії більш ніж половиною акцій, що мають право голосу;

- Назва компанії, в якій головної компанії належить прямо або опосередковано через інші дочірні компанії більше половини акцій, що мають право голосу, але яка не є дочірньою в силу відсутності контролю над нею, а

- Вплив придбання і відчуження вибуття дочірньої компанії на фінансове становище на звітну дату, результати діяльності за звітний період і відповідні суми за попередній період; і

- В окремих фінансових звітах материнської компанії - опис методу, що використовується для обліку дочірніх компаній.

13.8.2. По інвестиціях в асоційовані організації:

- Відповідний перелік і опис важливих асоційованих компаній, включаючи частку участі і частку в загальній кількості акцій, що мають право голосу, якщо ці дві величини розрізняються; і

- Методи, що використовуються для обліку таких інвестицій.

13.8.3. Стосовно частки в спільно контрольованих операціях:

- Контрольовані активи і наявні зобов'язання, і

- Понесені витрати і свою частку у доходах, що отримується в результаті продажів товарів або послуг, вироблених спільною компанією.

13.8.4. Стосовно частки в спільно контрольованих активах:

- Свою частку спільно контрольованих активів, класифікованих у відповідність з характером активів;

- Будь-які прийняті зобов'язання;

- Свою частку будь-яких зобов'язань поряд з іншими підприємцями щодо спільної компанії;

- Будь-який дохід від продажу або використання своєї частки виробленої продукції спільної компанії, разом зі своєю часткою будь-яких витрат, понесених спільною компанією, і

- Будь-які витрати, які він поніс у відношенні своєї частки участі у спільній компанії.

13.8.5. Стосовно частки в спільно контрольованих організаціях:

- Частку участі у спільно контрольованій компанії, яка отримується виключно з метою подальшого продажу в найближчому майбутньому, і

- Частку участі у спільно контрольованій компанії, яка функціонує в умовах суворих довгострокових обмежень, що істотно знижують її можливості з переказу коштів підприємцю.

13.8.6. По інвестиціях у нерухомість:

СГХК, як власник інвестиції в нерухомість при складанні фінансової звітності розкриває інформацію про умови операційної оренди з позиції орендодавця. СГХК, розпоряджається інвестицією в нерухомість за умовами договору фінансової оренди, розкриває інформацію про умови зазначеної фінансової оренди з позиції орендаря;

- Приріст інвестицій в нерухомість, вибуття та інші зміни.

ГЛАВА 14. ОБЛІК Дебіторської заборгованості

14.1. При продажу ТОВ «СГХК» товарів, робіт, послуг з наступною оплатою в бухгалтерському обліку заборгованість покупців і замовників відбивається на рахунках 301-303. Рахунки до отримання включають в себе претензії СГХК на гроші, товари, послуги та інші негрошові активи інших компаній, тобто це сума боргу, що приписується СГХК, або дебіторська заборгованість.

Для відображення дебіторської заборгованості використовуються такі рахунки:

Підрозділ 30 «Заборгованість покупців і замовників»:

301 - Рахунки до отримання;

301.01 - рахунки до отримання за готову продукцію;

301.02 - рахунки до отримання за реалізацію основних засобів;

301.03 - рахунки до отримання за реалізацію товарно-матеріальних запасів;

301.04 - рахунки до отримання за реалізацію нематеріальних активів;

301.05 - рахунки до отримання за реалізацію інвестицій, в тому числі фінансових інвестицій;

301.06 - рахунки до отримання при реалізації інвестицій, в т.ч. фінансових інвестицій;

301.07 - рахунки до отримання за інші послуги.

302 - Векселі одержані;

303 - Інша заборгованість покупців і замовників.

Підрозділ 31 «Резерви по сумнівним вимогам»:

311 - Резерви по сумнівним вимогам.

Підрозділ 32 «Дебіторська заборгованість дочірніх (залежних) організацій»:

321 - Заборгованість дочірніх організацій;

322 - Заборгованість залежних організацій;

323 - Заборгованість спільно контрольованих юридичних осіб.

Підрозділ 33 «Інша дебіторська заборгованість»:

331 - Податок на додану вартість до відшкодування;

332 - Нараховані винагороди;

333 - Заборгованість працівників та інших осіб;

334 - Інша дебіторська заборгованість;

334.01 - учасники експорту (переробники, транспортні організації та інші);

334.02 - розрахунки з авіа - і залізничними підприємствами;

334.03 - орендні зобов'язання до надходження;

334.04 - розрахунки за претензіями;

334.05 - заборгованість за виданими безвідсотковим позиками;

334.06 - недостачі товарно-матеріальних запасів;

334.07 - зайво сплачений податок на землю;

334.08 - зайво сплачений прибутковий податок з доходів нерезидентів;

334.09 - зайво сплачений корпоративний прибутковий податок з юридичних осіб;

334.10 - зайво сплачений податок на транспорт;

334.11 - зайво сплачений податок на майно;

334.12 - надмірно сплачена плата за забруднення навколишнього середовища;

334.13 - зайво сплачений податок у джерела виплати;

334.14 - зайво сплачений соціальний податок;

334.15 - не замортизованих знижка з векселів, що підлягає оплаті;

334.16 - непогашена знижка з облігацій;

334.17 - заборгованість за виданими безвідсотковим позиками;

334.18 - роялті з корисних копалин;

334.19 - ліквідаційний фонд;

334.20 - нестача основних засобів;

334.21 - інша дебіторська заборгованість.

Підрозділ 34 «Витрати майбутніх періодів» (Порядок обліку розкритий у Розділі 9 «Витрати майбутніх періодів» цієї Облікової політики).

Підрозділ 35 «Аванси видані»:

351 - Аванси, видані під поставку товарно-матеріальних запасів;

352 - Аванси, видані під виконання робіт і надання послуг;

353 - Інші аванси видані:

353.01 - розрахунки з рудоуправлінням -1;

14.2. Для цілей фінансової звітності, дебіторська заборгованість класифікується СГХК як поточна (короткострокова) або як необоротна (довгострокова). Передбачається, що поточна дебіторська заборгованість буде отримана (інкасована) протягом року або протягом поточного операційного циклу, що з них більш тривало. Вся інша дебіторська заборгованість класифікується як довгострокова. Дебіторська заборгованість класифікується також у балансовому звіті як торгова або неторгових дебіторська заборгованість.

14.3. Торгова дебіторська заборгованість - це суми, які клієнти повинні виплатити за товари і послуги, реалізовані (надані) в ході здійснення звичайної господарської діяльності. Торгова дебіторська заборгованість підтверджується рахунками-фактурами і є зазвичай найбільш істотним виглядом дебіторської заборгованості, якою володіє СГХК, і може класифікуватися як один з підрозділів рахунків до отримання та векселів до отримання.

Рахунки до одержання - представляють собою суми заборгованості клієнтів за товари, роботи і послуги, реалізовані протягом звичайної виробничої діяльності організації. Ці рахунки, також звані торгової дебіторською заборгованістю, підтверджуються рахунками-фактурами. Рахунки до отримання представляють собою «відкриті рахунки», які виникають в результаті короткострокового продовження кредиту.

Векселі до отримання - це письмові обіцянки виплатити певну суму грошей на певну дату в майбутньому. Вони можуть виникати при реалізації, фінансування або здійснення інших операцій. Векселі можуть бути короткостроковими або довгостроковими.

14.4. Неторговий дебіторська заборгованість виникає при здійсненні різних операцій і може бути письмовим обіцянкою зробити оплату або надати товари чи послуги. До неторгової дебіторської заборгованості належать:

 1. аванси, видані посадовим особам та працівникам;

 2. аванси, видані дочірнім підприємствам;

 3. депозити на покриття потенційних збитків і збитків;

 4. депозити в якості гарантії платежу або здійснення будь-якої діяльності;

 5. дивіденди і відсотки до отримання;

 6. вимоги, пропоновані до:

а) страховим компаніям за трапилися нещасні випадки;

б) обвинуваченому в суді;

в) державним органам з повернення податків;

г) транспортним компаніям унаслідок пошкодження або втрати товару;

д) кредиторам за повернені, пошкоджені або загублені товари;

е) покупцям за предмети, що підлягають поверненню і т.д.

Зважаючи на особливий характер неторгової дебіторської заборгованості вона зазвичай класифікується і відображається у балансовому звіті як окрема стаття.

14.5. Основними бухгалтерськими операціями, пов'язаними з дебіторською заборгованістю, є визнання і оцінка. Дебіторська заборгованість визнається тільки тоді, коли визнається пов'язаний з нею дохід. Дохід і пов'язана з ним дебіторська заборгованість відображається СГХК тільки у разі ймовірності її погашення.

Дебіторська заборгованість оцінюється по початковій вартості за мінусом коригувань на сумнівні борги, грошові знижки, повернення проданих товарів. У результаті цього визначається чиста вартість рахунків до отримання.

При наявності помилково переплачених сум покупцями і кредитовому сальдо в аналітичних рахунках покупців у журналі реєстрації дебіторської заборгованості, СГХК показує суму рахунків покупців, що мають кредитове сальдо, як короткострокові зобов'язання, так як СГХК відповідає перед покупцями по тих сумах, які вони переплатили.

14.6. Облік торгових знижок (знижки з ціни)

Ціни із прейскурантів або каталогів можуть підлягати торгової знижку або знижку при продажу великої партії товару. Подібні торговельні знижки використовуються щоб уникнути змін в каталогах, з метою різних цін на різні партії закуповуваних товарів або для того, щоб приховати справжню фактурну ціну від конкурентів.

Торгова знижка віднімається з прейскурантної ціни і покупцеві виставляється рахунок на чисту суму.

14.7. Облік знижок за своєчасну оплату (грошові знижки, знижки з продажів)

Знижки за своєчасну оплату або грошові знижки застосовуються для підвищення обсягів реалізації та стимулювання клієнтів до більш ранньої оплаті. Вони вказуються наступним чином, наприклад, 2 / 10, n / 30, тобто 2%-ва знижка, якщо оплата буде здійснена протягом 10 днів, у противному випадку необхідно виплатити повну суму протягом 30 днів, або 2 / 10, Е.О.М. - 2%-ва знижка, якщо оплата здійснюється протягом 10 днів, але з повною оплатою до кінця місяця.

СГХК виробляє облік дебіторської заборгованості та обсягу реалізації по повній сумі методом відображення в обліку операцій з реалізації та знижкам з продажної ціни. Відповідно до даного методу, знижки з продажної ціни визнаються на рахунках тільки в тому випадку, якщо оплату отримано в період дії знижок. Знижки з продажної ціни показуються у звіті про доходи та витрати як зменшення обсягу реалізації, щоб отримати чистий обсяг реалізації.

Приклад 1. Компанія А запропонувала своєму клієнтові - компанії Б - грошову знижку в розмірі 5% за умови, що компанія Б оплатить товар протягом 10-ти днів. Максимальна відстрочка платежу - 30 днів (5 / 10, n 30). Початкова сума рахунку становила 10 000 $. Товар був відвантажений 1 липня.

Бухгалтерські записи компанії А:

01.07. Дт рахунку 301 «Рахунки до отримання»

Кт рахунку 701 «Дохід від реалізації» - на суму 10,000 тис.тенге.

Дт рахунку 801 «Собівартість реалізованих товарів»

Кт рахунку 222 «Товари» - на суму фактичної собівартості товару (10,000 тис.тенге).

Покупець скористався знижкою і оплатив товар 9 липня:

Дт рахунку 441 «Гроші» - на суму 9,500 тис.тенге.

Дт рахунку 712 «Знижки з продажу» - на суму 500 тис.тенге.

Кт рахунку 301 «Рахунки до отримання» - на суму 10,000 тис.тенге.

14.8. Облік повернення проданих товарів

Гарантоване право повернення товару протягом розумного строку є частиною програми маркетингу, необхідної для підтримки конкурентоспроможності. Повернення може здійснюватися через дефекти або інших неприйнятних якостей продукції. Продавець може скоротити суму боргу покупця або виплатити йому компенсацію. Повернення проданого товару і виплата компенсації за нього скорочують як чистий дебіторську заборгованість, так і чисту реалізацію.

Приклад: Сума повернутого товару компанії А становить 20,000 тис.тенге. Кореспонденція рахунків для відображення фактичної суми повернення:

Дебет рахунку 711 - Кредит рахунку 301-303 - на суму 20,000 тис.тенге;

Дебет рахунку 633 - Кредит рахунку 301-303 - на суму ПДВ - 3200 тис.тенге.

14.9. Облік сумнівної дебіторської заборгованості

При продажу товарів, робіт, послуг у кредит може мати місце виникнення сумнівної дебіторської заборгованості.

Якщо сумнівна дебіторська заборгованість ймовірна і може бути оцінена, вона відображається на рахунках бухгалтерського обліку. Втрата доходу та зменшення чистого доходу визнаються за допомогою обліку витрат за сумнівними вимогам.

14.9.1. У зв'язку з неможливістю СГХК передбачити, які рахунки будуть сплачені на момент складання фінансової звітності, а також з метою дотримання методу відповідності СГХК щорічно проводить інвентаризацію дебіторської заборгованості на кінець звітного періоду (року) спеціально створеною комісією. Інвентаризаційна комісія шляхом документальної перевірки розрахунків з покупцями, підзвітними особами, працівниками підприємства та іншими дебіторами перевіряє правильність і обгрунтованість сум дебіторської заборгованості, включаючи суми дебіторської заборгованості, по якій минули строки позовної давності. При проведенні інвентаризації дебіторської заборгованості встановлюються причини або винуватці її виникнення, реальність отримання і заходи, вжиті для її погашення, перевіряються акти звірки чи інші документи, що підтверджують роботу з дебіторами.

14.9.2. Для відображення збитку по сумнівної дебіторської заборгованості СГХК використовується метод резервування.

Метод резервування. Відповідно до даного методу проводиться оцінка очікуваної суми безнадійних рахунків по реалізації за безготівковий розрахунок або загальної суми безнадійної дебіторської заборгованості. Ця розрахована сума враховується як витрата і непряме зменшення рахунків до одержання (через збільшення рахунку резерву) в тому періоді, в якому враховується реалізація. Так як при визначенні суми дебіторської заборгованості, яка буде погашена, до уваги приймається можливість виникнення збитку, застосування методу резервування доречно в тих випадках, коли існує ймовірність того, що актив знеціниться, і сума збитку може бути коректно оцінена.

СГХК створює резерв на сумнівні вимоги для майбутньої сумнівної дебіторської заборгованості.

У випадку, коли сумнівна заборгованість ймовірна і може бути підрахована, СГХК створюється резерв по сумнівним вимогам шляхом відображення наступної бухгалтерського запису:

Дебет

Кредит

Зміст операції

821

311

Створення резерву по сумнівних вимогам

Даною кореспонденцією рахунків СГХК створює резерв на сумнівні вимоги для майбутньої сумнівної дебіторської заборгованості. Списання сумнівної дебіторської заборгованості відбувається тоді, коли відсутня можливість отримання дебіторської заборгованості, і вона визнається безнадійною. У бухгалтерському обліку термін позовної давності визнається рівним 3 років. Списання сумнівної заборгованості здійснюється наступною кореспонденцією рахунків:

Дебет

Кредит

Зміст операції

311

301-303,321-323

Списання сумнівної дебіторської заборгованості

У разі якщо після списання безнадійних боргів, від дебітора буде отримана сума заборгованості, то проводиться зворотний запис з відновлення заборгованості, яка відображається як отримання грошових коштів:

Дебет

Кредит

Зміст операції

301-303,321-323

311

Анулювання раніше списаного безнадійного боргу

431,441,451

301-303,321-323

Відображення покриття заборгованості

14.10. Віддзеркалення і вимір векселів отриманих

14.10.1. Вексель отриманий представляє собою письмове зобов'язання по виплаті певної суми протягом певного терміну. Векселедавець, підписуючи вексель, тим самим зобов'язується сплатити по ньому ремітенту (особі, яка отримує платіж за векселем) вартість отриманих товарів, робіт, послуг. Якщо строк оплати векселя становить менше року, то ремітент відображає його в балансі на рахунку 302 «Векселі одержані" в розділі поточних активів, а векселедавець, у свою чергу, відображає його як векселі видані в розділі поточних зобов'язань.

14.10.2. Першорядним джерелом векселів одержаних є операції з кредитування. Векселі отримані можуть бути також результатом звичайної реалізації, продовженням терміну погашення дебіторської заборгованості, обміну довгострокових активів, а також авансових виплат службовцям. Термін дії векселя визначається в днях з дня оформлення векселя.

Процентна ставка, зазначена у векселі, може не відповідати ринковій ставці, переважаючою за зобов'язаннями з аналогічною оцінкою кредитоспроможності або ризиком. Якщо оголошена та ринкова ставки не збігаються, то для оцінки векселя і вимірювання відсоткового доходу використовується ринкова ставка. Ринкова ставка є тією ставкою, яка приймається обома сторонами, що мають протилежні інтереси і залученими в операції між незалежними сторонами.

14.10.3. Бухгалтерські фактори, що впливають на векселі отримані і дебіторську заборгованість, аналогічні. Визнання та оцінка векселів отриманих залежить від можливості їх погашення. Якщо можливо провести оцінку векселів одержаних, то СГХК використовує процедури, аналогічні тим, які використовує у відношенні дебіторської заборгованості. Якщо неможливо провести оцінку, то використовується метод прямого списання.

Звітність за довгостроковими векселями одержаними включає в себе два додаткових аспекту, що не використовуються в дебіторській заборгованості: часова вартість грошових коштів та визнання процентного доходу. За невиплаченою залишку основної суми на початку звітного періоду процентний дохід калькулюється за ринковою ставкою, переважаючою на момент видачі векселя. З метою бухгалтерського обліку ця ставка не змінюється протягом всього терміну обігу.

14.10.5. У разі якщо векселедавець не погасить дебіторську заборгованість за векселем в обумовлений термін, то за узгодженням сторін відповідно до ст.47 Закону Республіки Казахстан «Про вексельний обіг в Республіці Казахстан» векселедержатель може вимагати:

- Суму переказного векселя з відсотками, якщо вони були обумовлені;

- Пеню від суми векселя у розмірі ставки рефінансування, встановленої Національним Банком РК у день, в який вексель підлягав оплаті;

- Витрати з протестом, з пересиланням повідомлення, а також інші витрати.

Крім того, векселедержатель, який пред'явив позов, може включити в суму позову комісію в розмірі 0,01 відсотка від суми векселя.

14.11. Витрати по збору дебіторської заборгованості

Якщо при зборі відкритих рахунків до отримання в кінці року виникають істотні витрати, пов'язані з обробкою та обслуговуванням, то необхідно ввести резерв на витрати по збору дебіторської заборгованості.

Приклад 2.

Компанія А відображає у звітності чистий дебіторську заборгованість і додає перелік, в якому вказані види непогашеної дебіторської заборгованості. Контррахунок компанії називається «Резерв на покриття витрат по збору дебіторської заборгованості та збитків за рахунками клієнтів». Витяг з балансу компанії А.

Дебіторська заборгованість

Оплата рахунків до отримання в розстрочку тис.тенге

Рахунки, оплата яких не утруднена 2,221,017,167

Рахунки поновлюваних витрат 1,372,874,725

3,593,891,892

Інші рахунки клієнтів 101,904,882

Інші рахунки і векселі до отримання 96,446,334

3,792,243,108

За вирахуванням резерву на покриття витрат по збору дебіторської заборгованості та збитків за рахунками клієнтів 236,826,866

3,555,416,242

14.12. Запозичення і продаж дебіторської заборгованості

14.12.1. З метою ефективного отримання грошових коштів від дебіторської заборгованості, СГХК може передати її іншій компанії в обмін на грошові кошти. Передача дебіторської заборгованості третій стороні в обмін на грошові кошти може бути виконана одним з двох способів:

 1. забезпечене запозичення - кредитори вимагають надати дебіторську заборгованість в якості застави для отримання фінансування;

 2. продаж (факторинг) дебіторської заборгованості. Як факторингових компаній виступають фінансові компанії чи банки, які скуповують дебіторську заборгованість підприємств і потім збирають борги безпосередньо з покупців.

При факторингу дебіторська заборгованість продається або з правом регресу, або без права регресу.

Регрес - це право особи, на яке переходить право по збору дебіторської заборгованості, (право факторингової компанії) на одержання виплат від особи, що передає право по збору дебіторської заборгованості, у разі непогашення дебіторами заборгованості у встановлений час.

14.12.2. Коли дебіторська заборгованість продається без права регресу, то покупець бере на себе ризик по збору (інкасації) і приймає будь-які збитки по позиці. Передача рахунків до отримання при операціях без права регресу - це пряма (остаточна) продаж дебіторської заборгованості як за формою, так і за змістом (передача контролю). При здійсненні операцій без права регресу, як при будь-якої операції з продажу активів, рахунок грошових коштів дебетується на суму надходжень. Рахунки до отримання кредитуються на номінальну вартість дебіторської заборгованості. Різниця, зменшена на суму будь-якого резерву на покриття можливих коригувань (знижки, повернення, резерви тощо), визнаються як збиток від продажу дебіторської заборгованості (див. пункт 14.13.).

14.12.3. Якщо дебіторська заборгованість продається з правом регресу, то продавець гарантує покупцеві оплату в разі непогашення дебіторської заборгованості. Щоб відбити в бухгалтерському обліку цей вид операцій, застосовується метод фінансових компонентів, тому що продавець продовжує брати участь в обслуговуванні дебіторської заборгованості. Цей метод передбачає, що кожна сторона операції з продажу визнає активи і зобов'язання, які вона контролює після здійснення операції, і не визнає більш активи і зобов'язання, які були продані або погашені.

Для визнання факту продажу необхідне дотримання трьох умов:

 1. передані активи ізольовані від індосаменту (знаходяться поза доступу індосанта і його кредиторів);

 2. індоссатор отримав право закладати або обмінювати передані активи або одержувані від них відсотки;

 3. індосант не здійснює контроль над переданими активами на підставі угоди про зворотну покупку або викуп активів до терміну їх погашення.

Якщо умови не дотримуються, то індосант повинен враховувати передачу активів як забезпечене запозичення:

 1. облік зобов'язань;

 2. облік витрат за відсотками.

Якщо всі три умови дотримуються, то продаж має місце.

1. У разі якщо продовжується участь продавця, то в бухгалтерському обліку відображається:

1) зменшення дебіторської заборгованості;

2) визнання отриманих активів і виникли зобов'язань;

3) облік чистого доходу (збитку).

2. У випадку, якщо участь не продовжується, облік також проводиться як продаж:

 1. зменшення дебіторської заборгованості;

 2. облік чистого доходу (збитку).

Приклад. Компанія здійснює факторингову операцію з правом регресу - передає фірмі «Кард» (факторові) право на збір дебіторської заборгованості, що становить 5,175,000 тенге (у тому числі ПДВ) за 4,400,000 тенге. Сторонами договору факторингу було визначено, що справедлива вартість регресного зобов'язання становить 500,000 тенге. У бухгалтерському обліку Компанії дані операції будуть відображені наступною кореспонденцією рахунків:

Дебет

Кредит

Сума, тенге

Зміст операції

У підприємства
301

301

801

701

633

221

4,500,000

675,000

4,100,000

- Відвантажено продукція на договірну вартість

- З ПДВ

Списано фактична собівартість відвантаженої продукції

441

687.07

4,400,000

Отримано від фінансового агента за умовами договору факторингу сума за договором за продаж дебіторської заборгованості за відвантажену продукцію

831

687.07

500,000

Віднесено на витрати сума винагороди факторові за договором факторингу

821.02

301

775,000

Відображено збиток від продажу дебіторської заборгованості

687.07

301

4,400,000

Проведено залік заборгованостей

687.07

441

500,000

Виплачено факторові сума гарантії за договором факторингу

14.13. Облік операцій за договором уступки вимоги (цесії)

За договором уступки вимоги (цесії) одна юридична особа (цедент) поступається (передає) своє право вимоги виконання будь-якого зобов'язання (оплата за поставку товарно-матеріальних цінностей, виконання робіт або надання послуг) іншій юридичній особі (фактору) у повному обсязі або частково.

Поступка права вимоги означає заміну кредитора в зобов'язанні. Цесіонарій (новий кредитор, який приймає право вимоги) набуває права в тому ж обсязі і на тих же умовах, які мав початковий кредитор на дату укладення угоди.

За договором цесії СГХК передає вимога, що випливає з цивільно-правового зобов'язання (купівлі-продажу, поставки, оренди і т.д.). Право первісного кредитора переходить до нового кредитора тільки в тому обсязі і на тих умовах, які були відображені в договорі (у тому числі і відсотки) й існували на момент переходу права.

Дебіторська заборгованість реалізовується до закінчення терміну виконання зобов'язання, обумовленого в договорі.

Поступка прав вимоги найчастіше здійснюється за меншу суму, ніж величина дебіторської заборгованості, і тому призводить до утворення збитку у цедента і доходу у цесіонарія.

Приклад. Організація відвантажила фірмі «Абрис» готову продукцію на суму 2, 875, 000 тенге (у тому числі ПДВ). Собівартість відвантаженої продукції склала 2, 000, 000 тенге. До встановленого договором терміну покупець не зміг здійснити оплату отриманої продукції. Організація уклала договір цесії з ТОВ «Блик», поступилася їй права вимоги дебіторської заборгованості до фірми «Абрис» за 2, 300, 000 тенге. Поступка прав вимоги у бухгалтерському обліку Організації як цедента відображається наступним кореспонденцією рахунків:

Дебет

Кредит

Сума, тенге

Зміст операції

У цедента
301


301

801

701


633

221

2,500,000


375,000

2,000,000

-Звільнена продукція на договірну вартість

- На суму ПДВ

Списано фактична собівартість відпущеної покупцю продукції

303

301

2,300,000

Списано суму заборгованості на нового дебітора (цесіонарія) за договором цесії

821.02


301


575,000

Списано на витрати різниця між обліковою вартістю дебіторської заборгованості та сумою, передбаченої договором цесії

441

303


2,300,000

Надійшла сума, передбачена договором цесії, від цесіонарія за відпущену продукцію

У разі переуступки права вимоги за велику суму, ніж сума дебіторської заборгованості, то у Компанії виникає дохід за договором цесії. Наприклад, ТОВ «Блик» погодився заплатити за переданої дебіторської заборгованості 3, 300, 000 тенге. У такому випадку організація відображає в бухгалтерському обліку цю операцію наступною кореспонденцією рахунків:

Дебет

Кредит

Сума, тенге

Зміст операції

У цедента
303

301

2,875,000

Проведена поступка прав вимоги цессионарию

303

727


369,565

Різниця між обліковою вартістю дебіторської заборгованості та сумою за договором цесії (без ПДВ)

303

633

55,435

- На суму ПДВ

441

303

3,300,000

Зарахована на розрахунковий рахунок сума за договором цесії

14.14. Облік дебіторської заборгованості дочірніх, асоційованих і спільно контрольованих осіб

ТОО «СГХК» узагальнює інформацію про всі види дебіторської заборгованості дочірніх, асоційованих організацій і спільно контрольованих юридичних осіб за пред'явленими до оплати розрахункових документах за відвантажену готову продукцію (товари), виконані роботи та надані послуги, а також за реалізовані нематеріальні активи, основні засоби, фінансові інвестиції та інші активи.

На рахунку 353 «Інші аванси видані» враховується заборгованість Рудоуправління № 1 перед СГХК, що утворилася в результаті внутрішніх взаєморозрахунків. При формуванні зведеної інформації рахунок 353 виключається.

На рахунку 322 «Заборгованість залежних організацій» СГХК. На даному рахунку також відображається заборгованість перед Компанією таких товариств, які знаходяться під її значним впливом і не є ні його дочірніми, ні спільно контрольованими юридичними особами.

На рахунку 323 «Заборгованість спільно контрольованих юридичних осіб» враховується заборгованість перед Компанією спільно контрольованих юридичних осіб.

14.15. Податок на додану вартість

(ПДВ) відноситься в залік за отриманими товарами, роботами, послугами, які у цілях оподатковуваного обороту відповідно до законодавства, передбаченим Контрактами на надрокористування, якщо операції відносяться до цих контрактах, або відповідно з поточним чинним законодавством - за іншої комерційної діяльності.

Після закінчення звітного періоду, встановленого для подання декларації з ПДВ (місяць, квартал), суми дозволеного заліку з ПДВ, враховані за рахунком 331, підлягають списанню в дебет рахунку 633 «Податок на додану вартість» або навпаки, суми ПДВ, враховані на рахунку 633 , підлягають списанню в дебет рахунку 331 (якщо СГХК має заборгованість бюджету з ПДВ). Податок на додану вартість, раніше віднесений в залік за активами, які були втрачені, зіпсовані, використані не в цілях підприємницької діяльності, підлягає виключенню з заліку шляхом відображення операції за дебетом рахунка 633 і кредитом рахунка 331 - сторно. У цьому випадку суми з рахунку 331 списуються або на витрати СГХК (псування, втрата), або включаються у вартість товару (основних засобів) - при відсутності рахунку - фактури або його неналежне оформлення. Порядок обчислення і сплати ПДВ до бюджету регламентується Податковим законодавством і Контрактами на надрокористування.

СГХК у своїй діяльності має оподатковувані і звільнені обороти для обчислення ПДВ. На підставі статті 239 Податкового кодексу СГХК приймається метод пропорційного розподілу ПДВ між зазначеними оборотами виходячи з питомої ваги оподатковуваного обороту в загальній сумі обороту. Виходячи з такого підходу сума ПДВ, яка припадає на звільнені обороти, до заліку не приймається, а включається до складу витрат платника податку, а за основними засобами - відноситься на збільшення їх вартості.

У випадку, якщо СГХК буде виступати експортером продукції, то вона має право на повернення перевищення суми податку, що відносяться до заліку, над сумою нарахованого податку за податковий період, на підставі п.3 ст. 251 Податкового кодексу, тобто у частині суми ПДВ, віднесеного в залік стосовно товарів (робіт, послуг), використаних для цілей обороту, оподатковуваного за нульовою ставкою.

Для розрахунку ПДВ, що відноситься до товарів, робіт, послуг, використаних для отримання обороту, оподатковуваного за нульовою ставкою, у СГХК в автоматизованому режимі «на полях» (за балансом) повинен вестися облік ПДВ паралельно вартості витратних статей, за якими сплачується ПДВ, т . е. відноситься до статей: «матеріали», «сторонні послуги», «амортизація нематеріальних активів», «знос», «погашення ГПР» та іншим, за якими мала місце сплата ПДВ. Облік ПДВ починається з початкового віднесення зазначених витрат на наступні витратні рахунки: 821, 811, 831, 845, а також 900, 920 - облік ПДВ за яким продовжується на всіх наявних переділах до випуску готової продукції (послуг), тобто до отримання собівартості реалізованої продукції. Мета наскрізного обліку ПДВ полягає в отриманні суми ПДВ, сплаченого та віднесеного до заліку, в частці, що відноситься до матеріалів, послуг, амортизації, зносу і іншими статтями, включеним у витрати з реалізованої продукції, в т.ч. використаним для цілей оподатковуваних і неоподатковуваних оборотів (узагальнення ПДВ за всіма рахунками 8 розділу).

У результаті такого обліку вимоги, в программе1-С, поряд із собівартістю реалізованої продукції, яка обліковується на рахунках 80 підрозділу, повинен формувати оподатковуваний ПДВ оборот і, безпосередньо, сума ПДВ, що відноситься до цього обороту в розрізі статей витрат і в цілому за рахунком. Загальна сума ПДВ, що відноситься до реалізованої продукції (рахунок 801), розподіляється між: нульовим обігом, звільненим обігом, обігом, оподатковуваним ПДВ за нульовою ставкою і неоподатковуваним обігом за прямим ознакою. ПДВ, що відноситься до рахунків 821, 811, 831, розподіляється між зазначеними оборотами пропорційно розподіленому ПДВ з реалізованої продукції (рахунок 801). ПДВ, нарахований за умовним доходу (до переходу прав власності) відноситься тільки до нульового обороту. Підсумовуванням сум ПДВ по кожному з рахунків 80 підрозділу в частині ПДВ, що відноситься до нульового обороту, виходить сума ПДВ, що відноситься до нульового обороту за даний звітний період, що заявляється до повернення з бюджету.

14.16. Нараховані винагороди

У читав СГХК на рахунку 332 «Нараховані винагороди». На цьому рахунку СГХК містить інформацію про дебіторську заборгованість за нарахованими винагород (за векселями, оренду основних засобів та ін.) Аналітичний облік за рахунком 332 ведеться СГХК на організації - векселедателям, орендарям і т.д. і за часом виникнення заборгованості з винагород у відомості аналітичного обліку.

14.17. Облік розрахунків з підзвітними особами

14.17.1. Заборгованість працівників та інших осіб враховується СГХК на рахунку 333. На даному рахунку ведеться облік по розрахунках з підзвітними особами, за наданими працівникам позиками, з відшкодування матеріального збитку.

Підзвітними сумами є грошові аванси, видані працівникам з каси СГХК на адміністративно-господарські і операційні витрати, на ті витрати, які не можуть бути проведені безготівковим способом, а також витрати по відрядженнях. Розрахунки з підзвітними особами в СГХК можуть мати місце при:

Видача грошей під звіт працівникам СГХК, які не відзвітували в строк за раніше отриманими авансами, не проводиться.

14.17.2. Господарсько-операційні витрати

На господарсько-операційні витрати працівникам СГХК видаються готівка під звіт у розмірах, що визначаються у кожному конкретному випадку керівником СГХК (на філіях - Директором Філії) на підставі заявки, службової записки працівника.

Наказом по СГХК визначено коло осіб, кому видаються під звіт готівкові гроші.

Документальним підтвердженням оплати придбання товарів або надання послуг за готівковий розрахунок у юридичних осіб є фіскальний касовий чек, товарний чек, квитанція до прибуткового касового ордеру.

При придбанні товарів у фізичних осіб, які не є індивідуальними підприємцями, первинним документом є акт закупа.

При придбанні товарів у фізичних осіб, які працюють за разовим талоном, первинною документацією підзвітної особи є акт закупа, що містить всі реквізити та відомості, в тому числі і номер разового талона та всі необхідні відомості, в ньому зазначені, а так само необхідні відмітки адміністрації ринку.

При документуванні витрат на отримання послуг і придбання товарів у індивідуальних підприємців, що здійснюють діяльність за патентом і працюють у податковому режимі спрощеної декларації, вказується номер і серія свідоцтва про державну реєстрацію як індивідуального підприємця, номер та серія патенту; якщо особа є платником з податку на додану вартість, то вказується номер і серія свідоцтва платника з податку на додану вартість.

14.17.3. Представницькі витрати

Перелік представницьких витрат визначається Постановою Уряду Республіки Казахстан. До представницьких витрат відносяться витрати з прийому та обслуговування представників інших організацій (у тому числі іноземних), що беруть участь в переговорах з метою встановлення і (або) підтримки взаємного співробітництва, а також учасників, які прибули на засідання ради директорів, ревізійної комісії, для проведення загальних зборів акціонерів.

Оформлення представницьких витрат проводиться на підставі наказу та кошторису.

СГХК визначені наступні статті представницьких витрат: витрати, пов'язані з проведенням офіційного прийому представників (учасників), їх транспортне забезпечення, витрати на харчування під час переговорів, а також витрати з оплати послуг перекладачів, які не перебувають у штаті Компанії.

Оплата проживання в готелі представників сторонніх організацій, які прибули на переговори, не відноситься до представницьких витрат.

У бухгалтерському обліку СГХК суми представницьких витрат відносяться на витрати в повному обсязі.

Для правомірності віднесення представницьких витрат на витрати СГХК оформляє:

До авансових звітів додаються оригінали документів, що підтверджують придбання продуктів, напоїв та інших товарно-матеріальних цінностей. Це фіскальні та товарні чеки з докладною розшифровкою видів і кількості товарно-матеріальних цінностей, квитанції до прибутково-касового ордеру, накладні, рахунки-фактури, торгово-закупівельні акти і т.п.

Представницькі витрати, не оформлені відповідно до вищезазначених норм та відшкодовані фізичній особі без виправдувальних документів, включаються до доходу працівника СГХК.

Норми представницьких витрат, які відносяться на відрахування, встановлюються Урядом Республіки Казахстан. У таких випадках всі витрати, вироблені в межах норм, як на учасників інших організацій, так і на представників Компанії, списуються на рахунок 821/01, тобто відносяться на відрахування і не обкладаються прибутковим податком. Витрати, понесені на прийом делегацій понад норму, списуються на рахунок 821/02 як витрати, не включаються до відрахування, та оподатковуються.

Слід врахувати, що при проведенні заходів, пов'язаних з офіційним прийомом делегацій за участю іноземних представників, кількість учасників з казахстанської сторони не повинна перевищувати кількість учасників з боку іноземної делегації та кількість супроводжуючих осіб та перекладачів, які обслуговують делегацію, має визначатися з розрахунку один перекладач або супроводжує особа на п'ять членів делегації.

14.17.4. Облік витрат на відрядження

Розрахунки з підзвітними особами СГХК по відрядженнях регулюються Інструкцією про службові відрядження працівників, підприємств і організацій Республіки Казахстан.

Направлення працівника у відрядження оформляється наказом керівника СГХК (у Рудоуправлінні - Директором) або уповноваженими особами, в якому визначено:

До наказу готуються: службова записка про необхідність відрядження, розрахунок або кошторис авансу і посвідчення про відрядження.

Посвідчення про відрядження виписується уповноваженим на те особою за наказом керівника СГХК (на філіях - директором Філії).

Дата і розпис посадових осіб про прибуття та вибуття працівника до місця призначення завіряється печаткою юридичних осіб, на адресу яких був направлений працівник СГХК.

Датою відправлення у відрядження вважається день відправлення транспортного засобу, визначеного за датою проїзного документа, яка відповідає даті вибуття у посвідченні про відрядження.

Якщо працівник направляється за кількома адресами, то відмітки у посвідченні про відрядження про прибуття (друк) проставляються в кожному місці незалежно від часу перебування.

Фактичний час перебування у відрядженні розраховується за даними відмітками в посвідченні про відрядження.

Витрати на користування внутріміським транспортом компенсуються працівнику в складі добових витрат. Витрати по внутрішньоміського транспорту, так само як і витрати по найму автомобіля під час відрядження додатково, відшкодовуються відрядженому працівникові, включаються до доходу працівника СГХК.

Якщо приймаюча сторона на підставі договору, забезпечує працівника, крім харчування, засобами на особисті потреби, то СГХК добові не виплачує.

Включається до рахунків за проживання вартість різних послуг і харчування при компенсації витрат за найм житла не виплачується, а відшкодовується за рахунок добових.

У разі відрядження свого працівника за межі Республіки Казахстан СГХК керується Постановою Кабінету Міністрів РК «Про заходи щодо впорядкування витрати валютних коштів на закордонні відрядження». Під час відрядження працівника за межі Республіки Казахстан посвідчення про відрядження не оформляється, але обов'язкова наявність додаткових документів: залізничних і / або авіа квитків, копії закордонного паспорту та інших документів, в яких за відмітками контрольно-пропускних пунктів визначається час перебування працівника у відрядженні за кордоном.

Крім витрат на проїзд та наймання житлового приміщення, оплату добових при відрядженні за кордон відрядженому особі відшкодовуються додаткові витрати, пов'язані з необхідністю перетину кордону і використанням іноземної валюти:

Якщо проїзні документи не можуть бути оформлені без оплати медичної страховки, то витрати за медичною страховкою включаються до витрат на відрядження.

У разі видачі відрядних витрат не у валюті країни убування, а в іншій конвертованій валюті, провадиться перерахунок виданої валюти в тенге за ринковим курсом на дату видачі з метою визначення відповідності виданій валюти нормам витрат на відрядження.

Після повернення з відрядження працівник СГХК протягом трьох днів має подати звіт про результати відрядження, а також авансовий звіт про витрачені кошти. Підраховується загальна сума витрат, що підлягає відшкодуванню працівникові, визначається перевитрату чи недолік, виводиться залишок по даному авансового звіту. Доцільність витрат підтверджується керівником СГХК або уповноваженою особою підписом на авансовому звіті.

Після затвердження та обробки авансового звіту проводиться остаточний розрахунок з працівником.

Авансовий звіт є первинний виправдувальний документ, що визначає зроблені працівником витрати. Підзвітна особа на лицьовій стороні авансового звіту вказує найменування СГХК, номер і дату авансового звіту, своє прізвище, ініціали, підрозділ, табельний номер професію, посаду і призначення авансу.

Підзвітна особа записує перелік документів, що підтверджують зроблені витрати, і відповідні їм суми.

Документи, які додаються до авансового звіту, нумеруються підзвітною особою в порядку їх запису в звіті. У цьому ж звіті записуються суми витрат, які прийняті до обліку. Якщо підзвітна особа отримала гроші у валюті, то вказується сума в двох видах валюти - в іноземній валюті та в тенге.

Повністю перевірені звіти затверджуються керівником СГХК або уповноваженою особою.

14.18. Облік іншої дебіторської заборгованості

14.18.1. Інша дебіторська заборгованість враховується на рахунку 334 «Інша дебіторська заборгованість» у розрізі субрахунків, зазначених у Робочому плані рахунків бухгалтерського обліку.

14.18.2. Облік розрахунків за претензіями. Під претензією розуміється письмову вимогу кредитора до боржника про добровільне врегулювання спору, пов'язаного з порушенням його майнових прав і інтересів. На рахунку 334.04 СГХК враховує претензії, які виникли у зв'язку з невідповідністю цін і арифметичними помилками, допущеними в рахунках-фактурах постачальників; невідповідністю якості поставлених цінностей технічним умовам; недостачею товарів в порівнянні з отфактурованним кількістю. На цьому ж рахунку СГХК враховує претензії до транспортних та інших організацій за нестачу вантажу в дорозі понад норм природного убутку і перевищення тарифу (фрахту); за нього й простої з вини постачальників і підрядників; до банку - за сумами, помилково списаних з розрахункового та інших рахунків; суми штрафів, пені, неустойок, що стягуються з постачальників та інших організацій у розмірах, визнаних платниками або присуджені судом.

14.18.3. Облік нестач, втрат. Нормовані втрати пов'язані зі зміною фізико-хімічних властивостей товарів (природні втрати, бій скляних виробів, завіс тари і т.д.). Ненормовані втрати виникають внаслідок псування, недостачі, розтрати, розкрадань і т.д.

Нормовані втрати списуються на витрати СГХК, ненормовані втрати, до з'ясування причин, списуються на рахунок 334.06. Після встановлення причин нестач (втрат) суми, враховані на рахунку 334.06, списуються:

14.18.4. Заборгованість за виданими безвідсотковим позиками (тимчасова фінансова допомога) іншим організаціям або фізичним особам формується на підставі виконання договору про надання тимчасової фінансової допомоги, яка видається на строки, обумовлені умовами договору, сторонами угоди. Операція позики підлягає відображенню в позикодавця на рахунку 334.17 на дату видачі грошей позичальнику.

14.19. Аванси видані

14.19.1. Облік розрахунків за авансами, виданими постачальникам і підрядникам, ведеться СГХК на рахунках підрозділу 35 «Аванси видані».

На рахунках 351 та 352 узагальнюється інформація за виданими авансами під поставку товарно-матеріальних цінностей або виконання робіт.

За дебетом відповідних рахунків відображаються суми виданих авансів з кредитом рахунків підрозділу 42 «Гроші на спеціальних рахунках в банках», 431 «Гроші на поточних кореспондуючих рахунках в іноземній валюті», 441 «Гроші на поточних кореспондуючих рахунках в національній валюті», 451 «Готівка в касі в національній валюті »і 452« Готівка в касі в іноземній валюті »; суми позитивної курсової різниці за авансами виданими в іноземній валюті - в кореспонденції з рахунком 725« Дохід від курсової різниці »(порядок обліку викладено у Розділі 16« Гроші та їх еквіваленти »та Голови 10« Облік валютних операцій "цієї Облікової політики).

За кредитом відповідних рахунків відображаються суми виданих авансів в кореспонденції з дебетом рахунка 671 «Розрахунки з постачальниками і підрядчиками»; суми від'ємної курсової різниці за авансами, виданими в іноземній валюті - в кореспонденції з рахунком 844 «Витрати по курсовій різниці».

У разі закінчення строку позовної давності більше 3 років незатребувані суми авансових платежів списуються на витрати на підставі акту на списання дебіторської заборгованості, підписаного комісійно і затвердженого керівництвом СГХК.

14.20. РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ В ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ

14.20.1. При складанні фінансової звітності з обліку дебіторської заборгованості СГХК розкриває наступну інформацію:

Дебіторська заборгованість класифікується як поточна або як довгострокова.

Кореспонденції рахунків за операціями з обліку дебіторської заборгованості

N п / п

Зміст операції

Дебет

Кредит

1

2

3

4


Підрозділ 30 «Заборгованість покупців і замовників»1

Реалізація готової продукції (товарів, робіт, послуг):1.1

на договірну вартість

301

701

1.2

на суму ПДВ

301

633

2.

Реалізація нематеріальних активів, основних коштів, інвестицій, фінансових інвестицій та інших активів:2.1.

на договірну вартість

301,303

721-723,727

2.2.

на суму ПДВ

301,303

633

3.

Збільшення дебіторської заборгованості в результаті зміни ринкового курсу обміну валют

301,303

725

4.

Надходження платежів від покупців за реалізовану готову продукцію (товари, роботи, послуги), а також за реалізовані нематеріальні активи, основні засоби, інвестиції, фінансові інвестиції та інші активи

423,424,

431,432,

441,451,

452
301,303

5.

Залік раніше отриманого авансу під поставку товарно-матеріальних запасів, виконаних робіт, наданих послуг


661-663


301,303

6.

Залік дебіторської заборгованості в межах і за рахунок їх кредиторської заборгованості при наявності акта звірки

671,687

301,303

7.

Анулювання дебіторської заборгованості за повернутих товарах, готової продукції (робіт, послуг)

711

301-303

8.

ПДВ за повернутих товарах, готової продукції (робіт, послуг)

633

301,303

9.

Надання знижок з продажів і ціни

712,713

301-303

10.

Списання безнадійних боргів безпосередньо на витрати періоду

821

301-303

11.

Зменшення дебіторської заборгованості в результаті зміни ринкового курсу обміну валют

844

301-303

12.

Отримання векселів під реалізовану готову продукцію (товарів, робіт, послуг), а також за реалізовані нематеріальні активи, основні засоби, інвестиції, фінансові інвестиції та інші активи302


301,303,

321-323

13.

Погашення заборгованості покупців за векселями

431,441,451

302

14.

Виникнення дебіторської заборгованості в результаті продажу структурного підрозділу, діяльність якого була припинена або ліквідована


303


863


Підрозділ 31 «Резерви по сумнівним вимогам»1.

Створення резерву по сумнівних вимогам

821

311

2.

Списання дебіторської заборгованості зі строком позовної давності за рахунок створеного резерву по сумнівних вимогам


311


301-303,

321-232

3.

Погашення списаної дебіторської заборгованості в періоді, коли було вироблено її списання:3.1.

відновлення списаної дебіторської заборгованості

301-303,

321-323,

351-353


311

3.2.

погашення заборгованості

431,432,441,

451,452

301

4.

Коригування розміру сформованого резерву по сумнівних вимогам в результаті його зменшення (у тому звітному періоді, коли був сформований резерв по сумнівним вимогам)


311


821


Підрозділ 32 «Дебіторська заборгованість дочірніх (залежних) організацій1.

Оплата з розрахункового рахунку та інших рахунків організації за дочірні, залежні організації і спільно контрольовані юридичні особи


321-323

422-424,

431,432,441

2.

Оплата з каси грошей за дочірні, залежні організації і спільно контрольовані юридичні особи


321-323


451

3.

Виникнення дебіторської заборгованості дочірніх, залежних організацій і спільно контрольованих юридичних осіб:3.1.

на вартість реалізованої готової продукції (товарів, 390 ОБОТА, послуг), нематеріальних активів, основних засобів та інших активів


321-323

701,721,722,

723,727

3.2.

на суму ПДВ

321-323

633

4.

Збільшення дебіторської заборгованості в результаті зміни ринкового курсу обміну валют

321-323

725

5.

Отримання векселів під реалізовану готову продукцію (товарів, робіт, послуг), а також за реалізовані нематеріальні активи, основні засоби, інвестиції, фінансові інвестиції та інші активи від дочірніх, залежних організацій і спільно контрольованих юридичних осіб302321-323


6.

Списання дебіторської заборгованості зі строком позовної давності за рахунок створеного резерву по сумнівних вимогам


311


321-323

7.

Погашення дебіторської заборгованості дочірніми, залежними організаціями та спільно контрольованими юридичними особами

423,431,

441,451


321-323

8.

Залік дебіторської заборгованості в межах і за рахунок їх кредиторської заборгованості при наявності акта звірки

641-643

321-323

9.

Анулювання дебіторської заборгованості за повернутих товарах, готової продукції (робіт, послуг)

711

321-323

10.

ПДВ за повернутих товарах, готової продукції (робіт, послуг)

633

321-323

11.

Залік отриманого авансу під поставку товарно-матеріальних запасів, виконання робіт і надання послуг, в рахунок заборгованості дочірніх, залежних організацій і спільно контрольованих юридичних осіб661-663321-323

12.

Надання знижок з продажів і ціни

712,713

321-323

13.

Списання безнадійних боргів безпосередньо на витрати періоду

821

321-323

14.

Зменшення дебіторської заборгованості в результаті зміни ринкового курсу обміну валют

844

321-323


Підрозділ 33 «Інша дебіторська заборгованість»1.

ПДВ по придбаних товарно-матеріальних запасів, виконаним роботам і наданим послугам

331

641-643, 671,687

2.

ПДВ, що підлягає заліку

633

331

3.

Нарахування дивідендів з інвестицій, що враховуються за методом пайової участі

332

141-143

4.

Нарахування винагород за отриманими векселями, що фінансується оренді, лізингу, наданими позиками, придбаним фінансових інвестиціях, довірчого управління332724

5.

Погашення заборгованості за нарахованими винагород

423,424,431,

432,441,451

332

6.

Видача грошей під звіт

333

423,451

7.

Надання працівникам позик

333

431,441,451

8.

Збиток, визнаний винним особою або присуджений до стягнення судом

333

727

9.

Погашення заборгованості підзвітними особами

101-103,106,

121-126,141 -

144,201-206,

208,222,223,

401-403,681333

10.

Повернення невитрачених підзвітними особами сум; сум стягнених з винних осіб за заподіяному збитку, а також сум платежів, що надійшли від працівника-позичальника


431,432,441,

451,452,681


333

11.

Списання сум, витрачених підзвітними особами

811,821,938

333

12.

Виникнення дебіторської заборгованості з повернення бракованих матеріалів

334

201-206,208

13.

Сума, помилково списана з рахунків у банках

334

423,424,431,

432,441

14.

Сума виявлених нестач ТМЗ наднормативних втрат проти отфактурованного кількості при прийманні на склад надійшли акцептованих, оплачених товарно-матеріальних запасів і необоротних активів, а також невідповідність цін, арифметичних помилках334671

15.

Виникнення дебіторської заборгованості на договірну вартість переданого на умовах фінансується оренди активу


334


722

16.

Підлягають до вступу орендна плата за поточною оренді, штрафи, пені, неустойки

334

727

17.

Виникнення дебіторської заборгованості з відшкодування збитків від надзвичайних ситуацій (за договором страхування)


334


862

18.

Надходження платежів в рахунок погашення іншої дебіторської заборгованості

431,432,

441,451

334

19.

Нарахування дивідендів по частках участі

332

724


Підрозділ 35 «Аванси видані»1.

Видача авансу під поставку товарно-матеріальних запасів, під виконання робіт і надання послуг та ін

351-353

423,431,432,

441,451

2.

Збільшення дебіторської заборгованості за виданими авансами в результаті зміни ринкового курсу обміну валют


351-353


725

3.

Повернення невикористаних сум раніше виданого авансу

423,431,432,

441,451

351-353

4.

Залік раніше виданих авансів в погашення заборгованості постачальника

671

351-353

5.

Зменшення дебіторської заборгованості за виданими авансами в результаті зміни ринкового курсу валют

844

351-353

ГЛАВА 16. Гроші та їх еквіваленти

16.1. Терміни, використовувані в цьому розділі, мають такі значення:

Грошові кошти - гроші на розрахункових, депозитних рахунках у банках, гроші в касі СГХК.

Еквівалент грошових коштів - короткострокові, високоліквідні вкладення СГХК, легко оборотні в певну суму грошей і зазнають незначного ризику зміни цінності.

16.2. Облік грошей полягають у забезпеченні їх збереження і контролю за використанням за цільовим призначенням.

Для зберігання грошей і здійснення розрахунків з постачальниками і покупцями (резидентами) в СГХК відкрито банківський розрахунковий рахунок, для розрахунків із закордонними постачальниками і споживачами - валютний рахунок.

Відкриття рахунків і взаємини з банком здійснюється в порядку, регламентованому нормативними документами Національного банку Республіки Казахстан.

Операції по руху грошей і залишок грошей на рахунках в банку відображаються в бухгалтерському обліку СГХК на підставі виписок з особових рахунків у банку та додатків до них. До випискам додаються документи спеціальної форми, що застосовується банком, по кожній операції зарахування та списання грошей з рахунків у банку: платіжне доручення, чек, оголошення на внесок (готівкових грошей в касу банку) та інших.

Виписки з особових рахунків у банку і додатки до них приймаються СГХК з відміткою (печаткою, штампом) банку. Виписки приймаються СГХК в банку в дні їх видачі банком. Перевірка та обробка виписок проводиться в дні їх надходження до СГХК. Помилково зараховані або списані з особового рахунку суми відображаються на рахунку 687 «Іншою кредиторської заборгованості та нарахувань», а банку негайно повідомляється про такі суми для внесення виправлення. У бухгалтерському обліку СГХК заборгованість списується після внесення банком виправлення до виписки з особового рахунку.

Для контролю і автоматизації облікових робіт на полях перевіреної виписки проти сум операцій і в документах, доданих до виписки, проставляються коди рахунків кореспондуючих з рахунками обліку підрозділів «Гроші на поточних кореспондуючих рахунках в національній валюті» і «Гроші на поточних кореспондуючих рахунках в іноземній валюті» .

Кожна операція надходження та списання грошей, проведена за рахунками в банку, відображається у бухгалтерському обліку СГХК окремої записом на підставі запису цієї операції у виписці з особового рахунку та документа спеціальної форми, оформленого для проведення даної операції.

16.3. За класифікацією рахунків бухгалтерського обліку інформація про наявність та рух грошей у національній та іноземній валюті, що знаходяться в касі, на розрахунковому, валютному та інших банківських рахунках, а також фінансові інвестиції, враховується в розділі 4 «Фінансові інвестиції і гроші».

Розділ 4 складається з наступних підрозділів:

40 «Фінансові інвестиції»;

41 «Гроші в дорозі»;

42 «Гроші в акредитивах, чеках, на карт - рахунках та інших рахунках в банках»;

43 «Гроші на поточних кореспондентських рахунках в іноземній валюті»;

44 «Гроші на поточних кореспондентських рахунках в національній валюті»;

45 «Готівка в касі».

16.4. Фінансові інвестиції

Для даного підрозділу СГХК використовує такі рахунки:

- Рахунок 401 «Акції»;

- Рахунок 402 «Облігації»;

- Рахунок 403 «Інші фінансові інвестиції».

Порядок обліку фінансових інвестицій викладено у Розділі 11 «Фінансові інструменти» цієї Облікової політики.

Кореспонденція рахунків операцій з обліку фінансових інвестицій

№ № п / п

Зміст операції

Дебет

Кредит

1

2

3

4

1

Придбання фінансових інвестицій за купівельної вартості

401-403

641-643, 671,687

2

Погашення заборгованості підзвітними особами

401-403

333

4

Збільшення балансової вартості довгострокових фінансових інвестицій у результаті переоцінки

401-403

542

5

Курсова різниця за грошовими статтями, що є за своєю суттю частиною нетто-інвестицій у закордонні дочірні та залежні організації, спільно контрольовані юридичні особи401-403543

6

Відновлення раніше списаної суми зниження вартості довгострокових фінансових інвестицій при збільшенні їх вартості


401-403


727

7

Дохід від зміни поточної вартості короткострокових фінансових інвестицій

401-403

727

8

Донарахування різниці між ціною купівлі та номінальною вартістю облігацій, якщо покупна вартість нижче номінальної


402


724

9

Списання балансової вартості фінансових інвестицій при вибутті

843

401-403

10

Зниження вартості довгострокових фінансових інвестицій у результаті переоцінки

845

401-403

11

Списання різниці між ціною купівлі та номінальною вартістю облігацій, якщо покупна вартість вище номінальної


845


402

12

Витрати від змін поточної вартості короткострокових фінансових інвестицій

845

401-403

13

Списання вартості фінансових інвестицій у результаті стихійних лих

861,862

401-403

16.5. Гроші в дорозі

Підрозділ «Гроші в дорозі» включає рахунок 411 «Гроші в дорозі», який відображає інформацію про рух грошей (переказів) у національній та іноземних валютах в дорозі, тобто грошей (переважно торгова виручка), внесених в каси банків або каси поштових відділень, для зарахування на розрахунковий рахунок або інші банківські рахунки Компанії, але ще не зарахованих за призначенням до кінця звітного періоду.

Підставою для прийнятих до бухгалтерського обліку грошей по рахунку 411 (наприклад, при здачі виручки) є виписки і меморіальні ордери банків, квитанції поштового відділення, копії супровідних відомостей на здачу виручки інкасаторам банку тощо

Кореспонденція рахунків операцій за рахунком 411 «Гроші в дорозі»

№ № п / п

Зміст операції

Дебет

Кредит

1

2

3

4

1

Гроші, що знаходяться в дорозі

411

301,303,334

2

Виручка, здана в поштове відділення через підзвітну особу, але не зарахована на розрахунковий рахунок

411

333

3

Грошові перекази з каси, ще не надійшли за призначенням

411

451,452

4

Грошові перекази, що знаходяться в дорозі від дочірніх і залежних організацій, спільно контрольованих юридичних осіб


411


641-643

5

Гроші у вигляді авансів, що знаходяться в дорозі

411

661-663

6

При переказі грошових коштів з одного рахунку на іншій (крім операцій з обміну (конвертації) валюти)

411

441,431,432

7

Отримання грошей, що значаться в дорозі

431,432,441,451

411

16.6. Гроші на спеціальних рахунках

Рахунки підрозділу 42 плану рахунків, застосовуваного СГХК, призначені для узагальнення інформації про наявність та рух грошей у національній та іноземній валютах, що знаходяться на території Республіки Казахстан і за кордоном в акредитивах, чекових книжках, інших платіжних документах (крім векселів) на поточних, особливих та інших спеціальних рахунках і включають в себе:

- Рахунок 421 «Гроші в акредитивах»;

- Рахунок 422 «Гроші у чекових книжках»;

- Рахунок 423 «Гроші на карт - рахунках»;

- Рахунок 424 «Гроші на інших рахунках в банках».

16.6.1. Гроші в акредитивах

На цьому рахунку враховується рух грошей СГХК, що знаходяться в акредитивах.

Акредитив - це безумовне грошове зобов'язання банку, що видається їм за дорученням клієнта на користь його контрагента за договором, за яким банк, що відкрив акредитив (банк-емітент), може призвести постачальнику платіж або надати повноваження іншому банку здійснювати такі платежі за умови надання їм відвантажувальних і інших документів, передбачених в акредитиві.

Акредитив включає в себе елементи банківської гарантії, прямих платежів підприємства та розрахунків векселями. Акредитив є банківською операцією, тобто виставляється між банками. Банк-емітент відкриває за заявою покупця акредитив, у якому дані умови та перелік документів, необхідних для переказу грошових коштів на розрахунковий рахунок продавця. Виконуючий банк - банк постачальника - контролює виконання зазначених вимог, а при повному їх виконання зараховує на розрахунковий рахунок зазначену в контракті суму.

Можуть відкриватися такі види акредитивів: покриті (депоновані) і непокриті (гарантовані), відкличні та безвідкличні, з акцептом і акцепту, а також усі їх можливі комбінації. У кожному акредитиві чітко вказується відкличний він чи безвідкличний. Акредитив, як розрахунковий документ, може бути призначений для розрахунків тільки з одним продавцем. Термін дії і порядок ведення грошових операцій встановлюється договором між контрагентами.

Покритими (депонованими) вважаються акредитиви, при відкритті яких банк-емітент перераховує кошти платника або надані йому в кредит у розпорядження банку постачальника на окремий балансовий рахунок на весь термін дії акредитива.

Непокритий (гарантований) акредитив відкривається у виконуючому банку шляхом надання йому права списати всю суму акредитива з ведеться у нього рахунки банку-емітента, якщо між банками встановлені кореспондентські відносини.

У кожному акредитиві має бути чітко вказано відкличний він чи безвідкличний.

Відкличний акредитив може бути змінений або анульований банком-емітентом без попереднього погодження з постачальником. Усі розпорядження про зміну умов відкличного акредитива платник може давати тільки через банк - емітент, який сповіщає банк постачальника (виконуючий банк), а останній - самого постачальника. Виконуючий банк зобов'язаний оплатити документи, що відповідають умовам акредитива, виставлені постачальником і прийняті банком постачальника до одержання останніми повідомлення про зміну або анулювання акредитива.

Безвідзивний акредитив являє собою тверде зобов'язання банку-емітента здійснювати виплати за акредитивом при виконанні всіх його умов. Безвідзивний акредитив не може бути змінений або анульований без згоди постачальника, на користь якого він відкритий. Постачальник може достроково відмовитися від використання акредитива, якщо це передбачено умовами акредитива.

Для отримання коштів по акредитиву постачальник, відвантаживши товари, подає відвантажувальні та інші передбачені умовами акредитива документи в обслуговуюче установу банку. Документи, що підтверджують виплати по акредитиву, представляються постачальником до закінчення терміну акредитива.

Закриття акредитива в банку постачальника проводиться після закінчення терміну акредитива. Про закриття акредитива виконуючий банк повідомляє банк-емітент. Невикористана сума акредитива перераховується банку платника за його вказівкою на рахунок, з якого депонувалися кошти; акредитив, сума якого відгукується повністю або частково самим покупцем, зменшується в день одержання повідомлення банку-емітента. Про закриття акредитива надсилається повідомлення банку-емітенту.

16.6.2. Гроші у чекових книжках

На цьому рахунку обліковуються розрахунки СГХК чеками з чекових книжок.

Чек - це вид цінного паперу, що є письмовим дорученням клієнта (чекодавця) банку, які складені на спеціальному бланку, про перерахування суми грошей з його рахунку на рахунок отримувача коштів (чекодержателя).

Чеки застосовуються при розрахунках за отримані товарно-матеріальні цінності, надані послуги і в інших випадках, передбачених законодавством Республіки Казахстан.

Чеки поділяються на:

- Чеки з розрахункової чекової книжки;

- Чеки з чекової книжки вкладника (для фізичних осіб).

Із заявою про видачу чекової книжки надається платіжне доручення для депонування коштів на особовий рахунок. Мінімальний і максимальний розмір суми чекової книжки встановлюється банком-емітентом.

При наявності невикористаної суми за чековими книжками до моменту закінчення терміну їх дії або припинення підприємством подальших розрахунків чеками книжка здається в банк. У випадку, коли при повному використанні чеків з чекової книжки сума виявиться невичерпної, клієнту за його заявою видається нова чекова книжка на невикористану депоновану суму.

16.6.3. Гроші на спеціальних рахунках в банках

На цьому рахунку обліковуються кошти, що вимагають відокремленого зберігання: кошти, отримані в порядку урядових субсидій і з місцевого бюджету, кошти на фінансування капітальних вкладень, що акумулюються і необхідні на прохання організації з окремого рахунку.

На спеціальних рахунках враховуються також кошти для розрахунків, здійснюваних за допомогою кредитних карток. Кредитні картки бувають двох видів: для розрахунків усередині республіки і за кордоном. Міжнародні кредитні картки видаються юридичним особам, які мають постійне надходження валютних коштів на рахунку в банку. Платіжні картки поділяються на:

Дебетні - картки, що надають можливість їхнім власникам здійснювати платежі в межах суми грошей на карт-рахунку (поточному рахунку, на якому відображаються платежі, що здійснюються з використанням платіжної картки). Вони можуть також надавати держателю можливість здійснювати платежі в межах суми позики, наданої банком.

Кредитні - картки, що дозволяють їх власникам здійснювати платежі в межах суми позики, наданої банком, що здійснює випуск платіжних карток, на умовах договору банківської позики. Кредитні картки бувають двох видів: для розрахунків усередині республіки і за кордоном. Міжнародні кредитні картки видаються юридичним особам, які мають постійне надходження валютних коштів на рахунку в банку.

Корпоративні - картки, які видаються її власникові на основі договору про її видачу, укладеного між банком і юридичною особою - власником карт-рахунку. Платежі з використанням корпоративної платіжної картки здійснюються в межах суми грошей на карт-рахунку юридичної особи і (або) у межах суми позики, наданого даному юридичній особі.

Платежі з використанням платіжних карток на території Республіки Казахстан здійснюються тільки в національній валюті.

16.6.4. Гроші на інших рахунках в банках

На даному рахунку відображається інформація, пов'язана з наявністю і рухом грошей Рудоуправління -1, якому відкриті банківські рахунки для здійснення поточних витрат (оплата праці, окремі господарські витрати, сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів до бюджету тощо).

Кореспонденція рахунків типових операцій по наявності і руху грошей на спеціальних рахунках в банках

№ № п / п

Зміст операції

Дебет

Кредит

1

2

3

4

1

Зарахування грошей у акредитиви з розрахункового та інших банківських рахунків

421

423,431,

432,441

2

Отримано позики в оплату акредитивів

421

601,602

3

Відображення курсової різниці в результаті зміни ринкового курсу обміну валют

421

725

4

Списання невикористаного залишку акредитива на розрахунковий та інші банківські рахунки

423,431

432,441

421

5

Списання акредитива в оплату рахунків постачальника

671,687

421

6

Відображення курсової різниці в результаті зміни ринкового курсу обміну валют

844

421

7

Депонування грошей при видачі чекових книжок

422

423,431,441,

601-602

8

Відображення курсової різниці на чекових книжках у результаті зміни ринкового курсу обміну валют

422

725

9

Списання залишку сум по невикористаних чекових книжках на розрахунковий та інші банківські рахунки

423,431,441

422

10

Оплата чекових книжок:10.1

витрат, що відносяться до майбутніх періодів

341-343

422

10.2

витрат по фінансується оренді

683

422

10.3

нарахованої винагороди за фінансується оренді

684

422

10.4

витрат за поточною оренді

687

422

10.5

рахунків постачальників і підрядників

671,687

422

10.6

витрат з реалізації, загальних і адміністративних витрат

811,821

422

11

Відображення курсової різниці в результаті зміни ринкового курсу обміну валют

844

422

12

Надходження грошей на спеціальні рахунки в банках:12.1

за реалізовану готову продукцію (товари, роботи, послуги) та ін

423

301,303,

321-323

12.2

в рахунок погашення заборгованості за векселями

423

302

12.3

в рахунок погашення нарахованої винагороди

423

332

12.4

з розрахункового і валютного рахунку

423

431,441

13

Зарахування на спеціальні рахунки в банках невикористаного залишку акредитива, чекових книжок


423


421,422

14

Повернення невикористаних сум авансів на спеціальні рахунки в банках

423

351-353

15

Зарахування грошей на спеціальні рахунки в банках за рахунок позик

423

601-603

16

Відображення курсової різниці на спеціальних рахунках в банках у результаті зміни ринкового курсу обміну валют


423


725

17

Надходження на спеціальні рахунки в банках субсидій

423

726

18

Видача грошей під звіт зі спеціальних рахунків у банках

333

423

19

Сума, помилково списану зі спеціальних рахунків у банках

334

423

20

Оплата витрат, що відносяться до майбутніх періодів зі спеціальних рахунків у банках

341-343

423

21

Перерахування грошей зі спеціальних рахунків у банках

351-353

423

22

Перерахування грошей зі спеціальних рахунків у банку на розрахунковий та інші банківські рахунки

431,432,441

423

23

Отримання готівки в касу зі спеціальних рахунків у банках

451

423

24

Погашення заборгованості зі спеціальних рахунків у банках перед:24.1

дочірніми, залежними і спільно контрольованими організаціями

641-643

423

24.2

постачальниками і підрядниками

671,687

423

25

Відображення курсової різниці на спеціальних рахунках в банках у результаті зміни ринкового курсу обміну валют


844


423

26

Повернення невикористаних сум авансів на інші рахунки в банках

424

351-353

27

Надходження грошей на рахунок філії або представництва з валютного та розрахункового рахунку

424

431,441

28

Сума, помилково списана з рахунку філії або представництва

334

424

29

Оплата філією або представництвом:29.1

податків, зборів та інших обов'язкових платежів

633-639

424

29.2

витрат з реалізації, загальних і адміністративних витрат

811,821

424

29.3

Витрат, що відносяться до майбутніх періодів

341-343

424

30

Перерахування філією або представництвом авансів

351-353

424

31

Погашення заборгованості філією або представництвом:31.1

перед постачальниками і підрядниками

671,687

424

31.2

по орендній платі за договором фінансової оренди

683

424

31.3

за нарахованим винагороді за договором фінансової оренди

684

424

31.4

за поточною оренді

687

424

16.7. Гроші на поточних кореспондентських рахунках в іноземній валюті

16.7.1. Принципи та порядок проведення операцій на валютних рахунках СГХК регламентуються наступними основними нормативними документами:

Здійснення будь-яких валютних операцій, минаючи уповноважені банки й обмінні пункти, забороняється. Платежі за операціями з нерезидентами Республіки Казахстан здійснюються за згодою сторін у будь-якій валюті.

16.7.2. У бухгалтерському обліку рух грошей на валютних рахунках СГХК відбивається на рахунках підрозділу 43 плану рахунків бухгалтерського обліку:

- 431 «Гроші на поточних кореспондентських рахунках в іноземній валюті усередині країни»;

- 432 «Гроші на поточних кореспондентських рахунках в іноземній валюті за кордоном».

Аналітичний облік руху грошей на валютних рахунках СГХК ведеться в розрізі кожного валютного рахунку в кожному банку по кожному виду іноземної валюти.

Не допускається об'єднання даних про рух одного виду валют на різних рахунках у різних банках (наприклад, об'єднання даних про рух доларів США на рахунку в АТ «Народний Банк» і в АТ «Казкоммерцбанк»).

Порядок відображення операцій, що здійснюються СГХК з валютного рахунку в регістрах бухгалтерського обліку, наведено у Розділі 10 «Облік валютних операцій" цієї Облікової політики.

16.8. Гроші на поточних кореспондентських рахунках в національній валюті

16.8.1. Принципи, порядок проведення, документування операцій на розрахункових рахунках СГХК в тенге регламентуються наступними основними законодавчими, нормативними правовими актами Республіки Казахстан:

16.8.2. Щоб уникнути помилок застосування Єдиного класифікатора призначення платежів при оформленні платіжних документів, ознаки резидентства та коди сектора економіки відправника грошей та бенефіціара, а також код призначення платежу повинні бути зазначені в договорах, контрактах, угодах, що укладаються при наданні послуг, придбанні товарів і т.д., а також в рахунках-фактурах.

Відповідно до законодавства Республіки Казахстан ТОО «СГХК» і Рудоуправління-1 є резидентами, тому при заповненні платіжних документів в полі «ознака резидентства» вказується «1», а в полі «сектор економіки» - «7», тому що відповідно до листа Національного Банку Республіки Казахстан № 27202/738 від 07.07.2000р. ТОО «СГХК» віднесено до недержавних нефінансовим організаціям.

Аналітичний облік руху грошей на розрахункових рахунках в тенге СГХК ведеться розрізі кожного розрахункового рахунку в кожному банку.

Кореспонденція операцій про наявність та рух грошей на розрахункових рахунках

№ № п / п

Зміст операції

Дебет

Кредит

1

2

3

4

1

Надходження грошей на розрахунковий рахунок:1.1

в рахунок погашення дебіторської заборгованості з відвантаженої готової продукції (товарів, робіт, послуг)


441


301,303

321-323

1.2.

за векселем на суму основного боргу

441

302

1.3

за нарахованими винагород

441

332

1.4

в рахунок погашення іншої дебіторської заборгованості

441

333,334

1.5

по невикористаних авансами

441

351-353

1.6

значаться в дорозі

441

411

1.7

за невикористаним залишком акредитива

441

421

1.8

за невикористаним залишком на чекових книжках

441

422

1.9

зі спеціальних рахунків у банках

441

423

1.10

з каси

441

451

1.11

від розміщення облігацій

441

603

1.12

в рахунок отриманих позик

441

601-603

1.13

відносяться до доходів майбутніх періодів

441

611

1.14

З одержаних авансів

441

661-663

1.15

за реалізовану готову продукцію (товари, роботи,

послуги)

441

701

2

Оплата інвестицій

141-143

441

3

Оплата витрат, що відносяться до майбутніх періодів

341-343

441

4

Перерахування авансів

351-353

441

5

Гроші, зараховані на акредитиви, депоновані при видачі чекових книжок

421,422

441

6

Отримання грошей в касу з розрахункового рахунку

451

441

7

Погашення позик

601-603

441

8

Погашення векселя

603

441

9

Виплата дивідендів та інших доходів учасникам

621-623

441

10

Погашення заборгованості:10.1

за податками, зборами та іншими обов'язковими платежами до бюджету

631,633-639

441

10.2

перед дочірніми, залежними організаціями та спільно контрольованими організаціями

641-643

441

10.3

перед постачальниками і підрядниками

671,687

441

10.4

за орендними зобов'язаннями по фінансується оренді

683

441

10.5

за нарахованими винагород за отриманими позиками, емітованими цінних паперів, договорами фінансується оренди


684


441

10.6

за поточною оренді

687

441

11

Перерахування страхових платежів

687

441

12

Повернення реалізованих товарів і необоротних активів, сплачених покупцями і замовниками повністю або в сумі виданих авансів


711


441

13

Оплата витрат з реалізації, загальних і адміністративних витрат

811,821

441

16.9. Облік готівки в касі

16.9.1. Рахунки підрозділу 45 призначені для узагальнення інформації про наявність та рух грошей у національній та іноземних валютах в касі.

Підрозділ 45 «Готівка в касі» включає рахунки:

- 451 рахунок «Готівка в касі в національній валюті»;

- 452 рахунок «Готівка в касі в іноземній валюті».

Організація ведення касових операцій забезпечує збереження грошей у касі, а також при доставці їх з банку і здачі в банк. Для цього дотримуються наступні вимоги:

 • наявність наказу керівника СГХК про призначення постійно діючої комісії для систематичного проведення раптових перевірок наявності грошей в касі;

 • наявність наказу про призначення касира та договору про індивідуальну матеріальну відповідальність, що свідчить про те, що касир ознайомлений з правилами ведення касових операцій;

 • видача готівкових коштів з каси санкціонується уповноваженими посадовими особами, перелік яких визначається керівником СГХК.

 • всі вступники грошові кошти повинні бути враховані;

 • всі надходження і платежі повинні бути своєчасно і точно зареєстровані.

Порядок ведення касових операцій в іноземній валюті наведено у Розділі 10 «Облік валютних операцій" цієї Облікової політики.

16.9.2. У СГХК застосовується наступний порядок складання звітів касирів і ведення касових книг.

При веденні обліку касових операцій з використанням програми 1-С ведення касової книги передбачається автоматизованим способом. Її листи (два ідентичні листа) формуються у вигляді машинограми «Звіт касира», куди вносяться записи по залишку, приходу і витраті грошей у касі за певний період на підставі наявних оформлених та зареєстрованих прибуткових і витратних касових ордерів. Нумерація табуляграм «Звіт касира» ведеться автоматизовано в програмі 1-С. Складені таким способом «Звіти касира» перевіряються і підписуються касиром, після чого один примірник прикладається до касових документів і разом з ними здається в бухгалтерію як «Звіт про каси» за певний період. Підтвердження прийняття звіту до бухгалтерії проводиться розписом бухгалтера у другому примірнику машинограми «Звіт касира», який озаглавлюється як Вкладний лист касової книги і підшивається в окрему справу «Касова книга».

Касова книга формується протягом року, після його закінчення загальна кількість аркушів завіряється підписами керівника та головного бухгалтера і Книга опечатується печаткою.

Програма 1-С повинна гарантувати захист до доступу інформації щодо складання Звіту касира і Касової книги, тому визнаються юридично еквівалентними документи за касовими операціями, складені як звичайним ручним способом, так і автоматизованим у вигляді машинограм.

Відповідальність за введення і достовірність даних машинограм «Звіт касира» і «Касова книга», а також за їх ведення і зберігання покладається на касира, бухгалтера, ведучого облік касових операцій, і головного бухгалтера.

Відповідальність за захист інформації в програмі 1-С покладається на Службу інформаційних технологій.

16.10. Кореспонденція типових операцій по касі

Зміст операцій

Дебет

Кредит

1

2

3

4

1.

Надходження грошей до каси:
- В рахунок погашення дебіторської заборгованості

451,452


301,333,334, 321-323


- За векселем на суму основного боргу

451,452

302


- За нарахованими відсотками

451,452

332


- Повернення невикористаного авансу

451,452

351,352


- Грошей, що значаться в дорозі

451,452

411


- Невикористаним залишках на спец. рахунках у банках

451,452

421-423


- З рахунків у банку

451,452

431,441


- У вигляді позик

451,452

601-603


- Що відносяться до доходів майбутніх періодів

451,452

611


- За реалізовану продукцію

451,452

701-709


- По субсидіях виконавчих органів

451,452

726


- По штрафах, пені, неустойками

451,452

727


- Позитивна курсова різниця

451,452

725


- Оприбуткований надлишок у касі

451,452

727

2.

Відшкодування збитків за договорами страхування

451,452

862

3.

Видані з каси підзвітні суми, позики

333

451,452

4.

Придбання страхового поліса

341

451

5.

Орендні платежі за наступні періоди

342

451,452

6.

Видача авансу під поставку ТМЗ, під виконання робіт, послуг

351,352

451,452

7.

Переказ грошей з каси, ще не надійшли за призначенням

411

451,452

8.

Здано гроші з каси на розрахунковий рахунок

431,441

451,451

9.

Погашено позику

601-603

451,452

10

Погашено до бюджету заборгованість по податках

631,633, 634

451,452

11

Виплачено дивіденди

621,622

451,452

12

Оплачено дочірнім, залежним товариствам і спільно-контрольованим організаціям

641-643

451,452

13

Оплачені платежі в НПФ

653

451

14

Сплачено заборгованість перед постачальниками

671

451

15

Видана з каси зарплата та інші виплати (допомоги і т.д.)

681,682

451

16

Оплата іншої кредиторської заборгованості

687

451

17

Негативна курсова різниця

844

452

18

Недостача грошей в касі

845,333

451

16.11. Розкриття інформації у фінансовій звітності

При складанні фінансової звітності СГХК розкриває наступну інформацію з обліку грошей та їх еквівалентів:

 • склад грошей та їх еквівалентів;

 • перелік інвестицій СГХК, рекласифіковано в еквіваленти грошових коштів та причини їх рекласифікації;

 • суму значних залишків грошей та еквівалентів грошових коштів, наявних у СГХК, але недоступних для використання.

 • При необхідності - будь-яку іншу важливу інформацію.

Наприклад:

a) суму невикористаних отриманих кредитних коштів, які можуть бути спрямовані на майбутню операційну діяльність, і на врегулювання інвестиційних зобов'язань, із зазначенням наявних обмежень щодо використання цих коштів;

б) загальні суми потоків грошей в розбивці від операційної, інвестиційної або фінансової діяльності, що відноситься до часток участі у спільних компаніях, дані про які було повідомлено за методом пропорційного відомості;

в) загальна сума потоків грошей, що представляє збільшення операційних можливостей, окремо від грошових потоків, необхідних для підтримки цих можливостей.

ГЛАВА 17. ОБЛІК ВЛАСНОГО КАПІТАЛУ

17.1. У розділі «Власний капітал» СГХК відбивається капітал власників. Капітал-це частка активів СГХК, що залишається після вирахування всіх її зобов'язань.

Власний капітал СГХК складається з акціонерного капіталу і нерозподіленого (реінвестованого) прибутку.

Акціонерний капітал включає в себе такі рахунки:

501 Прості акції;

541 Додатковий неоплачений капітал від переоцінки основних засобів;

542 Додатковий неоплачений капітал від переоцінки інвестицій;

543 Додатковий неоплачений капітал від переоцінки інших активів.

Нерозподілений прибуток СГХК обліковується на рахунках підрозділу 56.

17.2. Статутний капітал

Статутний капітал ТОВ «СГХК» - основний елемент акціонерного капіталу, представляє собою сукупність вкладів учасників (акціонерів). Порядок формування статутного капіталу регламентується законодавством і установчими документами СГХК. Нормативна база: Цивільний Кодекс Республіки Казахстан, Закон Республіки Казахстан «Про товариства з обмеженою відповідальністю».

Статутний капітал СГХК формується за допомогою оплати акцій засновниками (єдиним засновником) за їх номінальною вартістю та продажу інвесторам (інвестору) за ціною розміщення, встановленої відповідно до вимог Закону РК «Про акціонерні товариства». Товариство виробляє обов'язкову державну реєстрацію випуску оголошених акцій. Ціна розміщення акцій встановлюється Керуючою компанією.

Оголошені акції - акції, які можуть бути передбачені статутом СГХК, випуск яких зареєстрований уповноваженим органом відповідно до законодавства РК про ринок цінних паперів.

Акція - цінний папір, що випускається акціонерним товариством і засвідчує права на участь в управлінні акціонерним товариством, отримання дивідендів по ній і частини майна товариства при його ліквідації.

Номінальна вартість акції - грошовий вираз вартості акції, що бере участь у формуванні статутного капіталу, оплачуваної засновниками (єдиним засновником), визначена в установчих документах АТ.

Розміщені акції - акції, сплачені інвесторами (інвестором) на первинному ринку цінних паперів.

Формування, ведення та зберігання реєстру власників акцій здійснюється реєстратором, обраним АТ.

Записи по рахунках 501 «Прості акції» виготовляються в разі збільшення статутного капіталу тільки після внесення відповідних змін до установчих документів.

Збільшення статутного капіталу допускається тільки після затвердження уповноваженим органом звіту (звітів) про підсумки розміщення всіх оголошених акцій, якщо інше не передбачено законодавством, шляхом збільшення кількості оголошених акцій.

Збільшення статутного капіталу відбувається:

 • за рішенням (акціонера) загальних зборів акціонерів;

 • у відповідності зі статтею 32 Закону РК «Про акціонерні товариства» за допомогою випуску і розміщення акцій.

Відображення окремих операцій за акціонерним капіталом наведено в наступному прикладі:

Приклад:

1) Компанії дозволено випустити 20,000 простих акцій з номінальною ціною 10 тенге, як зареєстровано в установчих документах.

Дебет

Сума

Кредит

Сума

441 Гроші на поточних кореспондентських рахунках в національній валюті

431 Гроші на поточних кореспондентських рахунках в іноземній валюті

200,000

501 Прості акції

200,000

17.3. Резервний капітал

Відповідно до Закону Республіки Казахстан «Про акціонерні товариства» створення резервного капіталу в обов'язковому порядку не передбачається. Компанія має право самостійно створювати резервний капітал у загальновстановленому порядку, визначеному для створення інших видів резервів.

17.4. Додатковий неоплачений капітал

Додатковий неоплачений капітал являє собою перевищення переоціненою вартості інвестицій, основних засобів та інших активів над їх первісною вартістю і включає в себе такі рахунки:

 • рахунок 541 «Додатковий неоплачений капітал від переоцінки основних засобів»;

 • рахунок 542 «Додатковий неоплачений капітал від переоцінки інвестицій»;

 • рахунок 543 «Додатковий неоплачений капітал від переоцінки інших активів».

Так як СГХК застосовує метод обліку основних засобів за фактичною вартістю, на рахунку 541 відображені суми переоцінки, що утворилися раніше. Відповідно до обраного методу обліку нових сум переоцінок у СГХК не утворюється.

Порядок відображення в обліку операцій з переоцінки інвестицій СГХК докладно викладено у Розділі 13 «Облік інвестицій" цієї Облікової політики.

Порядок відображення в обліку операцій з переоцінки інших активів Компанією докладно викладено у Розділі 2 «Облік нематеріальних активів» і Главі 10 «Облік валютних операцій" цієї Облікової політики.

17.5. Облік нерозподіленого доходу (непокритого збитку)

Нерозподілений прибуток (збиток) СГХК - це складова частина її власного капіталу. Величина реінвестованого прибутку дорівнює сумі прибутку СГХК з моменту його створення за вирахуванням різних збитків, виплат по дивідендах і прибутку, трансформованому в авансуємих капітал.

Підрозділ 56 «Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)» призначений для узагальнення інформації про наявність та рух сум нерозподіленого доходу або непокритого збитку і включає такі рахунки:

 • рахунок 561 «Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) звітного періоду;

 • рахунок 562 «Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) попередніх років.

Нерозподілений прибуток СГХК - це основа для нарахування та виплати дивідендів акціонерам. Дивіденди - частина чистого доходу, що підлягає розподілу між акціонерами.

Крім того, за рахунок нерозподіленого доходу здійснюється:

 • коректування корпоративного прибуткового податку шляхом зміни початкового сальдо, пов'язана із змінами в обліковій політиці чи виправленням істотних помилок;

 • перенесення на нерозподілений дохід суми дооцінки по вибулим основним засобам,

 • перенесення на нерозподілений дохід суми переоцінки основних засобів, що знаходяться в експлуатації;

 • списання непокритого збитку звітного року за рахунок нерозподіленого доходу попередніх років.

Відображення операцій у бухгалтерському обліку, пов'язаних з нерозподіленим доходом, проводиться наступною кореспонденцією рахунків:

Дебет

Кредит

Зміст операцій

1

2

3

571 Підсумковий прибуток (збиток)

561 Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) звітного періоду

Відображення чистого доходу за звітний рік

541 Додатковий неоплачений капітал

561 Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) звітного періоду

Перенесення на нерозподілений дохід суми переоцінки по вибулим основним засобам, по засобах знаходяться в експлуатації.

561 Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) звітного періоду

571 Підсумковий прибуток (збиток)

Відображення збитку, отриманого у звітному періоді.

561 Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) звітного періоду

621-623 Дивіденди

Нерозподілений прибуток звітного періоду, спрямований на нарахування дивідендів

631 Корпоративний прибутковий податок для виплати

562 Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) попередніх років

Коригування корпоративного прибуткового податку, пов'язана зі зміною початкового сальдо нерозподіленого доходу (збитку), пов'язана зі зміною в обліковій політиці чи з виправленням істотних помилок (зменшення).

562 Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) попередніх років


631 Корпоративний прибутковий податок для виплати

Коригування корпоративного прибуткового податку, пов'язана зі зміною початкового сальдо нерозподіленого доходу (збитку), пов'язана зі зміною в обліковій політиці чи з виправленням істотних помилок (збільшення).

17.6. Підсумковий прибуток (збиток)

Рахунок 571 «Підсумковий прибуток (збиток)» призначений для узагальнення інформації щодо формування кінцевого фінансового результату СГХК за звітний період і визначається як різниця між підсумковими сумами за кредитом і дебетом цього рахунку.

СГХК відображається така кореспонденція рахунків з обліку підсумкового доходу:

Дебет

Кредит

Зміст операції

1

2

3

701,721-727 Доходи

862-864 Доходи і збитки від надзвичайних ситуацій

871 Дохід (збиток) від пайової участі

571 Підсумковий прибуток (збиток)


Відображення отриманих доходів за звітний період.

571 Підсумковий прибуток (збиток)

711-713 Знижки

 1. Собівартість реалізованої продукції

811,821,831-Витрати періоду

841-845 Витрати по неосновної діяльності

851-Витрати по прибутковому податку

861-864 Доходи і збитки від надзвичайних ситуацій

871 Дохід (збиток) від пайової участі

Відображення понесених витрат за звітний період

571 Підсумковий прибуток (збиток)

561 Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) звітного періоду

Відображення підсумкових сум отриманих доходів

561 Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) звітного періоду

571 Підсумковий прибуток (збиток)

Відображення підсумкових сум отриманих збитків

У бухгалтерському балансі сальдо за рахунком 571 «Підсумковий прибуток (збиток) не відображається.

17.7. Прибуток на акцію

МСБО (IAS) 33 застосовуються компаніями, чиї акції звертаються на вторинних фондових ринках та компаніями в процесі випуску звичайних акцій або потенційних звичайних акцій на публічних ринках цінних паперів.

У випадках, якщо СГХК, не буде мати звичайні акції, потенційні звичайні акції, що котируються на фондових біржах, але буде розкривати інформацію про прибуток на акцію, то вона розглядає та подає показники прибутку на акцію у відповідності до МСБО 33.

Наступна термінологія використовується в даному розділі, мають такі значення:

Звичайна акція - це пайовий інструмент, що має більш низький статус до всіх інших класів пайових інструментів.

Потенційні звичайні акції - це фінансовий інструмент або інший договір, який може дати його власнику право власності на звичайні акції.

Варранти або опціони - це фінансові інструменти, які дають власникові право на купівлю звичайних акцій.

Базова чистий прибуток - це чистий прибуток СГХК за звітний період, зазначена в звіті про доходи й витрати за вирахуванням дивідендів за привілейованими акціями.

Разводнения прибуток - це зменшення (збільшення її збитку) у розрахунку на одну звичайну акцію в результаті можливого в майбутньому випуску звичайних акцій без відповідного збільшення активів товариства (крім технічних і преміальних випусків).

Інформація про прибуток на акцію представляється у двох величинах: базової прибутку на акцію та розбавлений прибуток на акцію.

Базовий прибуток на акцію показує суму чистого прибутку (збитку), що припадає на одну звичайну акцію компанії в обігу і розраховується за формулою:

Базовий прибуток на акцію =

Базова чистий прибуток


Звичайні акції в обігу

Приклад 1

Якщо чистий дохід СГХК за 19хх р. склала 500 тенге, дивіденди за привілейованими акціями нараховані у розмірі 60 тенге, то базова прибуток звітного року складе 440 тенге (500-60).

Звичайні акції в обігу визначають за середньозваженим кількості згідно з двома правилами (застосовується також і для розбавлений прибуток на акцію):

П ервое правило. Для розрахунку прибутку на акцію використовується показник середньозваженої кількості звичайних акцій в обігу, яке визначається як: кількість акцій на початок періоду, збільшеному на кількість акцій, випущених протягом звітного періоду в обіг, за вирахуванням кількості акцій викуплених (придбаних). Для розрахунку використовуються дані про кількість акцій в обігу на початок кожного місяця.

Приклад 2:Випущені акції

Викуплені акції

Акції в обігу

1 січня 2ххх р.

Залишок на початок року

1,000

100

900

1 липня 2ххх р.

Розміщені акції нового випуску

500

-

1,400

1 вересня 2ххх р.

Викуплені акції

-

50

1,350

1 листопада 2ххх р.

Продано раніше викуплені акції

80

-

1,430

31 грудня 2хххг.

Сальдо на кінець періоду

1,580

150

1,430

Розрахунок середньозваженої кількості акцій:

1 варіант:

(900 х 6 \ 12) + (1400 х 2 / 12) + (1350 х 2 / 12) + (1430 х 2 / 12) = 1,147 акцій;

2 варіант:

(900 х 12/12) + (500 х 6 / 12) - (50х 4 / 12) + (80 х 2 \ 12) = 1,147 акцій.

Отже, для розрахунку буде прийнято не кількість акцій на кінець періоду, а середньозважена кількість.

Друге правило. Згідно з цим правилом усі акції включаються до розрахунку середньозваженого кількості передбачаються звертаються на однакових цінових умовах. Якщо цінові умови не рівні, то для розрахунку середньозваженої кількості акцій коригується кількість акцій в обігу в тій пропорції, у якій розрізняються цінові умови.

«Разводнения» прибули на акцію означає, що у Товариства є або можуть виникнути зобов'язання по випуску акцій у майбутньому, отже, прибуток, що припадає на акцію, може стати менше. Акціонери мають право знати, наскільки їхня частка в капіталі може бути розвідні.

Величина розбавлений прибуток (збитку) на акцію показує максимально можливу ступінь зменшення прибутку (збільшення збитку), що припадає на одну звичайну акцію, у разі конвертації всіх потенційних звичайних акцій у звичайні акції.

До потенційних звичайних акціях відносяться:

 • привілейовані акції та облігації, конвертовані в звичайні акції;

 • контракти, надають їх власникам право вимагати від суспільства випуску звичайних акцій у встановлений в контракті термін.

Разводнения прибуток на акцію розраховується за формулою:

При визначенні кількості звичайних акцій в обігу для цілей розрахунку розбавлений прибуток на акцію беруться до уваги перераховані нижче фактори:

 1. Період, протягом якого потенційні звичайні акції включаються до розрахунку середньозваженої кількості акцій в обігу:

  • дата початку включення в розрахунок-небудь з початку звітного періоду, або з дати випуску потенційних звичайних акцій (конвертованих в акції цінних паперів, опціонів. варантів), якщо це дата пізніша, ніж початок звітного періоду;

  • дата виключення з розрахунку - якщо протягом звітного періоду потенційні звичайні акції перестали представляти власнику право придбання звичайних акцій (закінчився період конвертації цінних паперів, припинив дію договір, минув термін дії опціону), потенційні звичайні акції включаються до розрахунку того періоду, коли вони надавали таке право.

 2. Ціна, за якою в результаті конвертації будуть розміщені звичайні акції. У випадку, коли в результаті конвертації потенційних звичайних акцій товариство випускає акції за ціною, що дорівнює їх справедливій вартості разводнения (зменшення) прибутку не відбувається. Разводнения прибутку відбувається у випадку, коли в результаті конвертації потенційних звичайних акцій товариство випускає акції за ціною (отримує за них відшкодування) нижче справедливої ​​вартості цих акцій. У цьому випадку для розрахунку середньозваженої кількості акцій необхідно провести коригування їх кількості.

17.8. Розкриття інформації у фінансовій звітності

При складанні фінансової звітності СГХК розкриває наступну інформацію:

 • чистий дохід (збиток) за звітний період;

 • чистий дохід (збиток) на акцію.

Якщо у СГХК відбулося збільшення статутного капіталу, розкриваються:

а) у зв'язку з чим стався додатковий випуск і розміщення акцій;

б) дата додаткового випуску акцій;

в) основні умови додаткового випуску акцій;

г) кількість додаткового випуску акцій;

д) сума коштів, отриманих від розміщення додаткового випуску акцій.

ГЛАВА 18. Обліку витрат на позики

18.1. Методика та порядок обліку позик, отриманих СГХК, у бухгалтерському обліку СГХК визначаються згідно з МСБО (IAS) 23 «Витрати на позики". Положення цього стандарту будуть взаємодіяти у відповідності з МСБО (IAS) 16 «Нерухомість, будівлі та обладнання», МСБО (IAS) 17 «Оренда».

Наступна термінологія використовується у цій Главі, мають такі значення:

Витрати на позики - процентні та інші витрати, понесені СГХК у зв'язку з отриманням позикових коштів.

Кваліфікується актив - актив, підготовка якого до передбачуваного використання або для продажу обов'язково вимагає значного часу.

18.2. Витрати на позики СГХК включають:

а) відсоток за банківськими овердрафтах і короткостроковими та довгостроковими позиками;

б) амортизацію премій і знижок, пов'язаних з позиками;

в) амортизацію додаткових витрат, понесених у зв'язку з організацією одержання позики;

г) платежі відносно фінансового лізингу, що виплачуються понад суму основного боргу (вартості) по орендованому майну;

д) курсові різниці, що виникають за позиками в іноземній валюті в тій частині, в якій вони вважаються коригуванням витрат на виплату винагороди.

18.3. Розрахунок відсотків по позиках і позиках

Розрахунок відсотків здійснюється за наступною формулою:

СП = (Н * Д * СЗ) / (ПП * 100%),

де:

СП - сума відсотків до нарахування в даному звітному періоді;

Н - норма відсотка, на умовах виплати якої надані позикові кошти;

Д - число днів користування позиковими коштами в даному звітному періоді, на яку нараховуються відсотки;

СЗ - сума зобов'язання по позиці, позикою в даному звітному періоді, на яку нараховуються відсотки;

ПП - період у днях, на який розрахована встановлена ​​норма відсотків.

Норма відсотка встановлюється з розрахунку терміну встановлених відсотків за договором позики (рік, квартал, місяць).

18.4. Визнання витрат на позики

Поточні позики і витрати по позиках СГХК відображає окремо від довгострокових позик і витрат по них. СГХК враховує довгострокові зобов'язання по позиках спочатку за справедливою вартістю, а в подальшому за дисконтованою вартістю.

Витрати на позики визнаються у тому звітному періоді, в якому вони виникли, незалежно від того, в якому періоді за договором вони повинні бути виплачені СГХК кредитору.

Облік витрат на позики здійснюється згідно альтернативного методу обліку витрат. При альтернативному методі обліку витрати на позики визнаються СГХК витратою того періоду, в якому вони виникли, за винятком витрат на позики безпосередньо стосуються придбання, будівництва або виробництва кваліфікованого активу (підготовка якого до корисного використання або для продажу потребує значного часу) - основні засоби, незавершене виробництво, інвестиційна власність. Такі витрати капіталізуються шляхом включення у вартість цього активу і розглядаються як відкладені витрати. Альтернативний порядок обліку витрат на позики застосовується СГХК послідовно і стосовно всіх витрат на позики.

Витрати на позики, що підлягають капіталізації, відображаються в бухгалтерському обліку такою кореспонденцією рахунків:

Дебет

Кредит

Зміст

441 Гроші на поточних кореспондентських рахунках в національній валюті

431 Гроші на поточних кореспондентських рахунках в іноземній валюті

601 Позики банків

602 Позики від позабанківських установ

Отримання позики (кредиту)

 1. Незавершене будівництво

(Вартість кваліфікованого активу)

684 Винагороди до оплати

Нараховано відсотки за кредитом

684 Винагороди до оплати

441 Гроші на поточних кореспондентських рахунках в національній валюті

431 Гроші на поточних кореспондентських рахунках в іноземній валюті

Перерахування відсотків


При позиках грошей (кредитів, позик) в іноземних позичальників у СГХК виникають додаткові витрати, пов'язані з організацією отримання позики:

Додаткові витрати, пов'язані з організацією отримання позики, відносяться СГХК на витрати по позиках і відображаються наступною кореспонденцією рахунків:

Дебет

Кредит

Зміст

126 Незавершене будівництво

671 Рахунки до оплати

Додаткові (організаційні) витрати, пов'язані з отриманням кредиту, для придбання, будівництва або виробництва кваліфікованого активу

831 Витрати у вигляді винагороди

671 Рахунки до оплати

Додаткові (організаційні) витрати, пов'язані з отриманням кредиту для інших цілей

СГХК не відносить до кваліфікуються активів інвестиції й активи, вироблені у великих кількостях у постійно повторюваному, порівняно короткому виробничому циклі.

Капіталізація витрат на позики буде припинятися СГХК протягом тривалого періоду, коли активна діяльність по модифікації, реконструкції, будівництва об'єкта буде перервана. Це відбувається у випадках, коли за наказом СГХК об'єкт основних засобів відноситься на консервацію, або у разі консервації незавершеного будівництва при витратах на його утримання. Такого роду витрати СГХК визнаються не як капіталізованих, а як витрати періоду на рахунку 821.

Капіталізація витрат не буде припинятися СГХК, коли здійснюється значна технічна та адміністративна робота, або коли у СГХК йде підготовка активу для використання або продажу.

Капіталізація витрат на позики в СГХК буде припинятися, коли завершені всі роботи з підготовки активу до використання або продажу.

Коли спорудження кваліфікованого активу завершується по частинах, капіталізація витрат у СГХК буде припинятися після закінчення в основному всієї роботи, не дивлячись на продовження адміністративної роботи, доробки, оформлення об'єкта капіталізація витрат на позики СГХК припиняється.

Якщо облікова вартість активу після капіталізації витрат на позики СГХК перевищить суму очікуваного відшкодування суму або чисту можливу вартість реалізації активу, то суму такого перевищення СГХК буде відносити на витрати періоду, в якому вони були виявлені.

Якщо кошти будуть запозичені спеціально для кваліфікованого активу, сума витрат на позики, дозволена для капіталізації з цього активу буде визначатися як фактичні витрати, понесені за позиками за вирахуванням будь-якого інвестиційного доходу. Крім того, СГХК визначається середньозважена ставка капіталізованих витрат.

У випадку, коли СГХК на вартість одного кваліфікованого активу відносяться витрати по відсотках за різними позиками з різними ставками, то СГХК використовується для розрахунків середньозважена ставка капіталізованих витрат за кредитами і позиками. Порядок розрахунку проводиться в наступному прикладі:

Приклад

СГХК 1 січням 2 ​​ххх р. взяла позику в банку 200,000 тенге під 12% річних на будівництво спеціалізованої технологічної лінії для використання в діяльності СГХК. Будівництво почалося 1 січня 2ххх р. СГХК були понесені наступні витрати протягом року:

- 1 січня 100,000 тенге;

- 30 квітня 150,000 тенге;

- 1 листопада 300,000 тенге;

- 31 грудня 100,000 тенге.

Сума іншої заборгованості СГХК на 1 січня 2ххх р. у вигляді облігацій і векселів і сума заборгованості за рахунок випущених за номінальною вартістю в 2ххх р. склала:

-500,000 Тенге облігації до оплати під 14% з десятирічним строком погашення;

300,000 тенге під 10% вексель до оплати під 10% з п'ятирічним строком погашення.

Порядок відображення витрат по позиках і одночасно рішення прикладу наведено нижче.

 1. Визначаються кваліфікуються активи, які підходять для капіталізації витрат на позики (будівництво основного засобу, що вимагає значного часу).

У прикладі - це спеціалізована технологічна лінія, що підходить для капіталізації витрат на позики, так як вимагає тривалого часу і буде використовуватися в діяльності Компанії.

 1. Визначається період капіталізації таких витрат.

Періодом капіталізації витрат є один рік. Тому що будівництво спеціалізованої технологічної лінії проводиться з 01.01 2ххх р. по 31.12.ххх р. і витрати по позиках понесені в цьому періоді.

 1. Визначаються витрати по позиках, понесені в процесі капіталізації.

(100,000 + 150,000 +300,000 +100,000) = 650,000 тенге

 1. Обчислюються середньозважені накопичені витрати.

(100.000 х12 \ 12) + (150,000 х8 \ 12) + (300,000 х2 \ 12) +100,000 х 0 \ 12) = 250,000 тенге.

 1. Обчислюються витрати по позиці, які можна уникнути, виходячи з таких принципів:

а) для частини середньозважених акумульованих витрат, яка менше або дорівнює будь - якої сумі цільових позикових коштів, призначених для виробництва активу, використовується процентна ставка, що розраховується за цільовими позиками;

б) для частини середньозважених акумульованих витрат, розмір яких перевищує будь-які позикові кошти, призначені для фінансування кваліфікованого активу, використовується середньозважений показник процентних ставок по всіх інших непогашеним борговими зобов'язаннями за поточний період.

Цільовий борг: 200,000 х 12% = 24,000 тенге;

Загальний борг: 500,000 х 14% = 70,000 тенге;

300,000 х10% = 30,000 тенге.

Загальні річні витрати за відсотками склали: 124,000 тенге (24,000 +70,000 +30,000).

Середньозважена процентна ставка на інші зобов'язання складає 12,5%:

(70,000 + 30,000) \ (500,000 +300,000).

Визначаються витрати по позиці, які можна було б уникнути 30250 тенге:

(200,000 х 12%) + ((250,000 -200,000)) х 12,5%.

 1. Обчислюються фактично понесені витрати по позиках.

Понесені витрати за відсотками складають 124,000 тенге.

 1. Визначаються витрати по позиках, що підлягають капіталізації. Капіталізації будуть підлягати витрати менші (які можна було уникнути), ніж у дійсності понесені витрати.

Витрати по позиці, які можна було б уникнути в нашому прикладі склали 30, 250 тенге, що менше, ніж у дійсності понесені витрати за відсотками в сумі 124,000 тенге. Отже, витрати на позики в сумі 30,250 тенге будуть капіталізовані.

 1. Різниця між усіма витратами за відсотками по позиках і капіталізованими витратами відносяться на витрати періоду.

Різниця за видатками за позиками у сумі 93,750 тенге (124,000 -30,250) відноситься на витрати періоду.

Витрати по курсовій різниці з винагород за позиками, пов'язаних з будівництвом або іншим кваліфікованим активом, відносяться на вартість будівництва або кваліфікованого активу.

Витрати з винагород за позиками, не пов'язані з будівництвом або кваліфікованим активом, відносяться на витрати періоду, в якому вони виникли.

Дебет

Кредит

Зміст операції

441 Гроші на поточних кореспондентських рахунках в національній валюті

431 Гроші на поточних кореспондентських рахунках в іноземній валюті

601 Позики банків

602 Позики від позабанківських установ

Отримання позики (кредиту)

831 Витрати у вигляді винагороди

684 Винагороди до оплати

Нараховано відсотки за кредитом

684 Винагороди до оплати

441 Гроші на поточних кореспондентських рахунках в національній валюті

431 Гроші на поточних кореспондентських рахунках в іноземній валюті

Перерахування відсотків кредиторові


18.5. Розкриття інформації у фінансовій звітності

У фінансовій звітності з обліку позик і витрат на позики СГХК розкриває наступну інформацію:

 • облікова політика, прийнята для відображення позик і витрат на позики;

 • сума витрат на позики, капіталізована протягом періоду;

 • ставка капіталізації, використана для визначення величини витрат на позики, прийнятним для капіталізації.

ГЛАВА 19. ОБЛІК Кредиторська заборгованість.

НАРАХОВАНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ.

РЕЗЕРВИ МАЙБУТНІХ ВИТРАТ І ПЛАТЕЖІВ

19.1. Зобов'язанням (кредиторською заборгованістю) для Компанії є заборгованість організації, що виникає внаслідок минулих подій, врегулювання якої призведе до відтоку з СГХК ресурсів, що містять економічну вигоду. Зобов'язання визначаються такими принципами:

 • повинно мати місце подія, що викликала зобов'язання;

 • зобов'язання може бути врегульована шляхом перекладу активу або послуг іншому суб'єкту;

 • зобов'язання має бути незаперечним

Зобов'язання СГХК може бути юридично оформлено на підставі договору або законодавчого вимоги. Погашення зобов'язання СГХК може здійснюватися різними способами:

 • виплатою грошей;

 • передачею інших активів;

 • наданням послуг, виконанням робіт;

 • заміною одного зобов'язання іншим.

Зобов'язання може бути погашено іншим чином, таким як відмова чи втрата кредитором своїх прав.

Зобов'язання, які можуть бути виміряні тільки з приблизним рівнем точності, кваліфікуються як резерви. Зобов'язання СГХК поділяються на поточні та довгострокові зобов'язання.

19.2. Зобов'язання СГХК кваліфікуються як поточні, коли підлягають погашенню протягом одного року з дати балансу і довгострокові зобов'язання, строком понад один рік. Поточні зобов'язання відображає окремо від довгострокових зобов'язань. СГХК враховує довгострокові зобов'язання спочатку за справедливою вартістю, а в подальшому - за дисконтованою вартістю.

У СГХК можуть бути наступні види поточних зобов'язань:

 • рахунки до оплати;

 • короткострокові векселі до оплати;

 • поточна частина довгострокових зобов'язань;

 • дивіденди до виплати;

 • доходи майбутніх періодів;

 • заборгованість з податків;

 • зобов'язання перед працівниками.

Довгострокові зобов'язання СГХК - це зобов'язання, термін погашення яких може становити кілька років.

Для узагальнення інформації за всіма видами розрахунків за зобов'язаннями Компанії з юридичними і фізичними особами використовуються рахунки 6 розділу «Зобов'язання» Типового плану рахунків бухгалтерського обліку.

Порядок обліку зобов'язань, які регулюються окремими МСФЗ, представлені у відповідних розділах облікової політики: МСБО 19 «Винагорода працівникам», МСБО (IAS) 23 «Витрати на позики", методичні рекомендації щодо застосування МСБО (IAS) 23 «Витрати на позики", рекомендовані до застосування Експертною Радою Міністерства фінансів Республіки Казахстан з питань бухгалтерського обліку та аудиту згідно з Протоколом від 24 січня 2005р. № 1, МСБО (IAS) 37 «Забезпечення, непередбачені зобов'язання та непередбачені активи».

19.3. Короткострокові зобов'язання

Рахунки до оплати (кредиторська заборгованість стороннім організаціям)

Рахунки до оплати - це рахунки розрахунків з постачальниками Компанії, які використовуються зазвичай для повторюваних торгових операцій з поставки товарно-матеріальних цінностей або виконання робіт і надання послуг у ході звичайної діяльності СГХК.

Розрахунки з постачальниками відбиваються Компанією на рахунку 671 «Рахунки до оплати», на якому ведуться взаєморозрахунки з постачальниками як в тенге, так і в іноземній валюті. З урахуванням можливості програми 1-С, інформація з цього рахунку фільтрується по рахунках в тенге і в іноземній валюті, що дає змогу Компанії робити переоцінку кредиторської заборгованості по рахунках в іноземній валюті за ринковим курсом на останню дату місяця.

При відображенні операцій з обліку розрахунків з постачальниками і підрядниками СГХК виробляє таку кореспонденцію рахунків:

Дебет

Кредит

Зміст операції

1

2

3

101-104,106 Нематеріальні

активи

121-125 Основні засоби

126 Незавершене

будівництво

141-144 Інвестиції

201-206,208 Матеріали

222,223 Товари, Готова

продукція

401-403 Фінансові інвестиції

671 Рахунки до оплати

Прийняті до оплати рахунки від постачальників за поставленим нематеріальних активів, основних засобів, ТМЗ, інвестицій.

343 Витрати майбутніх періодів.

821/01 Загальні та адміністративні витрати

811/01 Витрати з реалізації,

904 Накладні витрати

920 Допоміжне виробництво

671 Рахунки до оплати

Прийняті до оплати рахунки від постачальників і підрядників за надані послуги, виконані роботи

331 ПДВ до заліку

671 Рахунки до оплати

На суму ПДВ, виставленого за рахунками-фактурами

334/30 Інша дебіторська заборгованість

671 Рахунки до оплати

Відображення суми виявленої недостачі понад норми природних втрат, арифметичні помилки

671 Рахунки до оплати

441 Гроші на поточних кореспондентських рахунках в національній валюті

431 Гроші на поточних кореспондентських рахунках в іноземній валюті

451 Готівка в касі в національній валюті


Погашення кредиторської заборгованості постачальника грошовими коштами.

671 Рахунки до оплати

351,552 Аванси отримані

Погашення кредиторської заборгованості постачальників шляхом заліку авансів.

671 Рахунки до оплати

201-206,208 Матеріали
633 ПДВ

Погашення кредиторської заборгованості шляхом повернення матеріалів на суму купівельної вартості.

На суму ПДВ

671 Рахунки до оплати

601-603 Позики

Погашення кредиторської заборгованості за рахунок кредитів

671 Рахунки до оплати

725 Доходи від курсової різниці

Зменшення кредиторської заборгованості в результаті зміни ринкового курсу обміну валют

844 Витрати по курсовій різниці

671 Рахунки до оплати

Збільшення кредиторської заборгованості в результаті зміни ринкового курсу обміну валют

19.4. Облік зобов'язань перед дочірніми (залежними) організаціями

Зобов'язання СГХК перед дочірніми (залежними) організаціями обліковуються на таких рахунках:

- Рахунок 641 «Заборгованість дочірнім організаціям»;

- Рахунок 642 «Заборгованість залежним організаціям»;

- Рахунок 643 «Заборгованість спільно контрольованим юридичним особам».

Рахунки даного підрозділу призначені для узагальненні інформації СГХК про всі види кредиторської заборгованості за пред'явленими постачальниками до оплати розрахункових документах за відвантажену продукцію, виконані роботи і послуги, а також отримані основні засоби, нематеріальні активи, фінансові інвестиції та інші активи.

СГХК при відображенні операцій в обліку виробляє таку кореспонденцію рахунків:

Дебет

Кредит

Зміст операції

1

2

3

101-106 Нематеріальні активи

121-126 Основні засоби

201-206,208 Матеріали

222 Товари

223 Готова продукція

401-403 Фінансові інвестиції

633,331 ПДВ

641-643 підрозділ

Кредиторська заборгованість

Дочірнім (залежним)

організаціям

Відображення кредиторської

заборгованості по надійшли, основних засобів

нематеріальних активів від

дочірніх, залежних товариш,

спільно-контрольованих

організацій.

821/01 Загальні та адміністративні

витрати

641-643 підрозділ

Кредиторська заборгованість

дочірнім (залежним)

організаціям

Відображення кредиторської

заборгованості по надійшли, основних засобів

нематеріальних активів від

дочірніх, залежних товариств,

спільно-контрольованих

організацій.

844 Витрати по курсовій різниці

641-643

Кредиторська заборгованість

Дочірнім (залежним)

організаціям

Відображення кредиторської

заборгованості по надійшли, основних засобів

нематеріальних активів від

дочірніх, залежних товариш,

спільно-контрольованих

організацій.

641-643 підрозділ

Кредиторська заборгованість

Дочірнім (залежним)

Організаціям

321-323 підрозділ

Дебіторська заборгованість дочірніх (залежних організацій)

Погашення

кредиторської заборгованості

згідно з актом звірки

за рахунок дебіторської

заборгованості товариств

64 підрозділ

Кредиторська заборгованість

Дочірнім (залежним)

Організаціям

725 Дохід від курсової

різниці

Зменшення

Кредиторської заборгованості в результаті ринкового курсу обміну

валют

19.5. Облік розрахунків по дивідендах

Дивіденди - це дохід акціонера АТ, за належними йому акціями, виплачуваний АТ. Періодичність виплати дивідендів визначається Статутом та проспектом випуску акцій АТ.

Розмір дивідендів визначається рішенням загальних зборів акціонерів АТ, і офіційно оголошуються Радою директорів АТ. Дивіденди нараховуються на випущені та розміщені акції. Після оголошення дати виплати дивідендів, вони визнаються АТ як поточні зобов'язання, якщо підлягають сплаті протягом одного року.

Список акціонерів, які мають право на отримання дивідендів, складається на дату, що передує даті початку виплати дивідендів. Список надається незалежним реєстратором.

Для обліку розрахунків по дивідендах використовується рахунок 621 «Розрахунки по простих акціях».

Виробляються такі бухгалтерські записи:

Дебет

Кредит

Зміст операції

1

2

3

561 Нерозподілений

дохід звітного року.

562 Нерозподілений

дохід попередніх років


621 Розрахунки за

простих акціях


Нарахування дивідендів

Компанією за рахунок нерозподіленого доходу звітного періоду

або минулих років

621 Розрахунки за

простих акціях.


639/18 Інші податки,

збори та

обов'язкові

платежі до бюджету

Нарахування податку на дивіденди

621Расчети по

простих акціях.


441 Гроші на поточних кореспондентських рахунках в національній валюті

451 Готівка в касі в національній валюті


Виплата нарахованих сум

дивідендів

19.6. Аванси отримані

Рахунки даного підрозділу призначені для узагальнення інформації з одержаних авансів під поставку товарно-матеріальних запасів, виконання робіт, надання послуг, іншим авансами одержаними, з оплати продукції (робіт, послуг), вироблених для замовників з часткової готовності.

Підрозділ 66 «Аванси отримані» включає такі рахунки:

рахунок 661 - Аванси, отримані під поставку товарно-матеріальних запасів;

рахунок 662 - Аванси, отримані під виконання робіт та надання послуг;

рахунок 663 - Інші аванси, який включає такі субрахунки:

663/01 - заборгованість рудоуправління за поточними операціями;

Відображення бухгалтерських операцій СГХК виробляє наступною кореспонденцією рахунків:

Дебет

Кредит

Зміст операцій

1

2

3

431 Гроші на поточних кореспондентських рахунках в іноземній валюті

451 Готівка в касі в національній валюті


661,662 Аванси отримані

Отримані аванси під поставку

ТМЗ, надання послуг, оплату

продукції по частковому

готовності

411 Гроші в дорозі

661,662 Аванси отримані

Аванси, які значаться в дорозі

під поставку ТМЗ,

надання послуг

661,662 Аванси отримані

725 Доходи за курсовою

різниці

Зменшення суми

авансів виданих у

іноземній валюті за рахунок

позитивної курсової

різниці

 1. 844 Витрати по курсовій

різниці

661,662 Аванси отримані

Збільшення суми

авансів виданих у

іноземній валюті за рахунок

від'ємної курсової

різниці

661,662 Аванси отримані

301,321,323 Рахунки до отримання

Залік отриманих

авансів за поставлену

продукцію (роботи, послуги)

661,662 Аванси отримані

431 Гроші на поточних кореспондентських рахунках в іноземній валюті

451 Готівка в касі в національній валюті


Повернення невикористаної

суми авансу одержувачем

19.7. Облік доходів майбутніх періодів

На рахунку 611 «Доходи майбутніх періодів" узагальнюється інформація про доходи, отриманих у звітному періоді, але відносяться до майбутніх звітних періодів. Зокрема, на цьому рахунку відображаються такі доходи:

 • орендна плата;

 • плата за комунальні послуги;

 • плата, отримана за перевезення;

 • інші аналогічні витрати.

При цьому проводиться наступна кореспонденція рахунків:

Дебет

Кредит

441 Гроші на поточних кореспондентських рахунках в національній валюті

451 Готівка в касі в національній валюті

431 Гроші на поточних кореспондентських рахунках в іноземній валюті усередині країни


611 Доходи, отримані у звітному періоді, але які відносяться до майбутніх періодів


611 / 01 Доходи майбутніх періодів


701 Визнання доходом звітного періоду сум, що відносяться до доходів майбутніх періодів

19.8. Облік резервів

Облік резервів проводиться СГХК відповідно до вимог МСБО (IAS) 37 «Забезпечення, непередбачені зобов'язання та непередбачені активи» і визнаються Компанією тільки в тому випадку, якщо:

 • СГХК має поточне зобов'язання в результаті минулих подій (події, що призвів до виникнення поточного або традиційного зобов'язання), які існують незалежно від майбутніх дій СГХК;

 • є ймовірність того, що для погашення зобов'язання буде потрібно вибуття ресурсів СГХК, що містять в собі економічні вигоди, і

 • може бути зроблена надійна оцінка суми зобов'язання.

СГХК визначає традиційне зобов'язання як зобов'язання, яке виникає з дій, де:

 • усталеною практикою минулого, що публікується політикою або достатньо конкретним поточним заявою СГХК вказала іншим сторонам, що вона візьме на себе певні зобов'язання;

 • в результаті цього створила дійсні очікування з боку таких інших сторін в тому, що вона виконає такі зобов'язання.

Резерви переглядаються СГХК на кожну звітну дату і коректуються для відображення поточної найкращої оцінки.

Ризики та невизначеності, які неминуче оточують багато подій і обставини, враховуються при найкращою оцінкою резерву.

Резерв використовується тільки для тих витрат, стосовно яких він спочатку зізнавався.

СГХК створює наступні резерви, які виступають в якості зобов'язань c невизначеним часом, що стосуються більш ніж одного звітного періоду:

 • Резерв за обтяжливими контрактами;

 • Резерв на витрати з реструктуризації;

 • Резерв за єдиною гарантії;

 • Резерв по судових справах.

- Резерв на створення ліквідаційного фонду.

19.8.1. Резерв за обтяжливими контрактами

Контракт, в якому неминучі витрати на виконання зобов'язання по ньому перевищують можливі економічні вигоди, які очікується отримати за цим контрактом, є для СГХК обтяжливим.

СГХК бере до уваги:

 • зовнішні ознаки - спад ринкової вартості активу і суттєві зміни, що негативно впливають на компанію;

 • внутрішні ознаки - очевидне моральне старіння активу або свідоцтво того, що результати використання даного активу виявляються на практиці гірше очікуваних.

СГХК визначає контракт як обтяжливий в тому випадку, коли непереборні витрати на виконання зобов'язань за контрактом перевищують економічні вигоди, які очікується по ньому отримати. Непереборні витрати за контрактом СГХК визначає як найменші чисті витрати по виходу з договору, які представляють собою найменшу з витрат на виконання контракту і витрат на компенсацію або штрафи при невиконанні контракту, відображаються такою кореспонденцією рахунків:

Дебет

Кредит

Зміст

821/02 Загальні і

адміністративні

витрати


652 Умовні зобов'язання,

субрахунок ² Резерв на обтяжливий контракт ² 652/01

Створення резерву на обтяжливий контракт

652 Умовні зобов'язання,

субрахунок ² Резерв на обтяжливий контракт ²

441 Гроші на поточних кореспондентських рахунках в національній валюті

431 Гроші на поточних кореспондентських рахунках в іноземній валюті


Використання резерву при настанні зобов'язуючого події

652 Умовні зобов'язання,

субрахунок ² Резерв на обтяжливий контракт ²

821/02 Загальні і

адміністративні

витрати


Відновлення невикористаного резерву, створеного для виконання зобов'язуючого події

19.8.2. Резерв на витрати з реструктуризації

СГХК створює резерв на витрати з реструктуризації в разі планування:

 • скорочення або припинення випуску певної продукції, закриття господарських підрозділів у країні або регіоні, переміщення господарської діяльності з однієї країни чи регіону в інші і, як результат, виплати значних сум вихідної допомоги при скороченні штатів;

 • зміни в структурі управління, наприклад, ліквідації рівня управління;

 • фундаментальної реорганізації, яка зробить істотний вплив на характер і спрямованість діяльності СГХК.

СГХК створює резерв на витрати по реструктуризації, якщо є рішення адміністрації або Керуючою компанією про реструктуризацію, прийняте до звітної дати, і план реструктуризації.

Початком здійснення плану реструктуризації може вважатися початок демонтажу обладнання або продаж активів, публічне оголошення про основні характеристики плану та ін

Якщо навіть адміністрація СГХК прийняла рішення про продаж якоїсь діяльності і публічно оголосила про це рішення, то зобов'язання продати діяльність у СГХК не виникає до тих пір, поки не визначений покупець і не укладена угода про продаж, що має обов'язкову силу.

Резерв на реструктуризацію включає тільки прямі витрати, не пов'язані з поточною діяльністю СГХК, викликані тільки реструктуризацією. Резерв на реструктуризацію не включає такі витрати, як:

 • перепідготовка або передислокація продовжує діяти персоналу;

 • збут;

 • інвестиції в нові системи і мережі розповсюдження.

Такі витрати відносяться до майбутнього ведення справи і не є зобов'язаннями з реструктуризації на звітну дату.

Дебет

Кредит

Зміст

821/02 Загальні та адміністративні

витрати

652 Умовні зобов'язання,

субрахунок ² Резерв на

реструктуризацію ²

Створення резерву на реструктуризацію

652 Умовні зобов'язання, субрахунок ² Резерв на реструктуризацію ²

671 Рахунки до оплати,

681 Зарплата робітників, зайнятих демонтажем і перевезенням обладнання, вихідні допомоги, нарахування на них,

інші витрати по зарплаті

Сума всіх витрат, пов'язаних з реструктуризацією та відображених у резерві на реструктуризацію

(Використання резерву)

652 Умовні зобов'язання, субрахунок ² Резерв на реструктуризацію ²

821/02 Загальні та адміністративні витрати

Відновлення невикористаного

резерву, створеного для виконання

зобов'язуючого події

Дохід від очікуваного вибуття активів не враховується СГХК при оцінці резерву на реструктуризацію, навіть якщо продаж активів розглядається як частина реструктуризації.

Сума, визнана як резерву, являє собою найкращу оцінку витрат, необхідних для погашення поточного зобов'язання.

Найкращою оцінкою витрат вважається сума, яку СГХК розумно сплатила б для погашення зобов'язання на звітну дату. Оцінка проводиться на основі думки керівництва СГХК.

19.8.3. Резерв за єдиною гарантії. У разі надання СГХК гарантії за певними позиками інший Компанії, фінансове становище якої по закінченні якогось часу погіршується і існує ймовірність того, що СГХК буде змушена погашати зобов'язання з надання гарантії, то створюється резерв за найкращою оцінкою зобов'язання.

Якщо СГХК має портфель подібних гарантій, вона буде оцінювати цей портфель в цілому при визначенні того, чи можливо вибуття ресурсів, які втілюють економічні вигоди. Там, де СГХК надає гарантію взамін на комісійні, визнається дохід.

Дебет

Кредит

Зміст

821/02 Загальні і

адміністративні витрати

652/03 Умовні зобов'язання,

субрахунок ² Резерв за єдиною

гарантії ²

Створення резерву за єдиною гарантії

652/03 Умовні зобов'язання, субрахунок ² Резерв за єдиною гарантії ²

441 Гроші на поточних кореспондентських рахунках в національній валюті

431 Гроші на поточних кореспондентських рахунках в іноземній валюті


Сума витрат, пов'язаних з погашенням зобов'язань за єдиною гарантії

652/03 Умовні зобов'язання, субрахунок ² Резерв за єдиною гарантії ²

821/02 Загальні і

адміністративні витрати

Відновлення невикористаного резерву за єдиною гарантії

19.8.4. Резерв по судових справах. У разі ведення СГХК судової тяжби:

- І до дати затвердження фінансової звітності немає вірогідності того, що СГХК буде визнана відповідальною по даному процесу, - резерв не визнається;

 • і виходячи з розвитку судового процесу, ймовірно, що СГХК буде визнана відповідальною, - резерв створюється за найкращою оцінкою суми, необхідної для погашення передбачуваних витрат за судовим зобов'язанням.

Дебет

Кредит

Зміст

821/02 Загальні і

адміністративні витрати

652/04 Умовні зобов'язання,

субрахунок ² Резерв по судових

справах ²

Створення резерву по судових справах

652/04 Умовні зобов'язання, субрахунок ² Резерв по судових справах ²

441 Гроші на поточних кореспондентських рахунках в національній валюті

431 Гроші на поточних кореспондентських рахунках в іноземній валюті


Сума всіх витрат, пов'язаних із зобов'язанням, що виходить із судового процесу

652 Умовні зобов'язання, субрахунок ² Резерв по судових справах »


821/02 Загальні і

адміністративні витрати

Відновлення невикористаного резерву по судових справах

19.9. Ліквідаційний фонд

Діяльність СГХК пов'язана з видобутком корисних копалин. Відповідно до законодавства РК і вимогам Контрактів на надрокористування, укладених з Компетентним органом, до СГХК пред'являються вимоги по ліквідації наслідків її діяльності.

Згідно встановленим вимогам СГХК створює ліквідаційний фонд для проведення ліквідаційних робіт по закінченні використання родовищ, у зв'язку з чим у СГХК виникають зобов'язання. СГХК за двісті днів до закінчення терміну дії Контракту, протягом двох років від початку видобутку за новими родовищ представляє Компетентному органу програму ліквідації наслідків своєї діяльності за Контрактом і кошторис витрат по ліквідації. З метою фінансового забезпечення ліквідаційної програми СГХК створює ліквідаційний фонд у розмірі та порядку, передбаченому в Контракті на надрокористування, управління яким здійснюється безпосередньо СГХК.

Відрахування за ліквідаційним фонду проводяться щоквартально, шляхом включення їх до собівартості видобутку.

Якщо фактичні витрати СГХК на ліквідацію перевищать розмір ліквідаційного фонду, то надлишки грошових коштів включаються СГХК в дохід.

Якщо фактичні витрати на ліквідацію виявляться менше розміру ліквідаційного фонду, то СГХК буде здійснювати додаткове фінансування.

Якщо держава прийме рішення про продовження експлуатації всіх або частини споруд, переданих йому СГХК після закінчення терміну дії Контракту на надрокористування, то СГХК не буде нести зобов'язання по здійсненню програми ліквідації і передає державі всі права на всі фактичні накопичилися в ліквідаційному фонді активи. Ліквідаційний фонд по родовищах СГХК формується на депозитному рахунку в банку і використовується СГХК тільки з дозволу Компетентного органу. Відображення операцій зі створення та використання ліквідаційного фонду проводиться наступною кореспонденцією рахунків:

Дебет

Кредит

Зміст

424 Гроші на інших рахунках в банках

441 Гроші на поточних, кореспондентських рахунках в національній валюті

Перерахування грошей на цільове фінансування (ліквідаційний фонд)

904.02 Накладні витрати основного виробництва

652/05 Резерв

субрахунок ² Ліквідаційний фонд ²

Створення резерву на ліквідаційний фонд

652/05 Резерв

субрахунок ² Ліквідаційний фонд ²

671 Рахунки до оплати

681 Розрахунки з персоналом з оплати праці

Сума всіх витрат на ліквідацію наслідків діяльності Компанії, акумульованих у ліквідаційному фонді

671 Рахунки до оплати

681 Розрахунки з персоналом з оплати праці

424 Гроші на інших рахунках в банках

Фінансування понесених витрат з рахунку цільового фінансування

900 Основне виробництво

904.02 Накладні витрати основного виробництва

Узагальнення витрат основного

виробництва

221 Готова продукція

900 Основне виробництво

Списання фактичної собівартості

готової продукції

19.10. Розкриття інформації у фінансовій звітності

19.10.1. У фінансовій звітності СГХК розкривається:

 • балансова сума резервів на початок і кінець періоду;

 • додаткові резерви, створені за період, включаючи збільшення існуючих резервів;

 • використані суми протягом періоду;

 • невикористані суми, відновлені протягом періоду;

 • короткий опис характеру зобов'язання і розрахунковий час підсумкового вибуття економічних вигод;

 • вказівку невизначеностей щодо суми або часу такого вибуття;

 • суму будь-яких очікуваних компенсацій із зазначенням суми будь-якого активу, визнаного для цього відшкодування.

19.10.2. Резерв ТОО «СГХК» не зізнається:

 • за витратами, які необхідно буде понести в майбутньому. Єдиними зобов'язаннями, визнаними в бухгалтерському балансі СГХК, є ті, які існують на звітну дату.

 • по майбутніх операційним збитків, що вказує на можливе знецінення активів;

 • за умовними зобов'язаннями;

 • за умовними активів.

19.10.3. Розкриття інформації за умовними зобов'язаннями і умовним активів

Для кожного класу умовних зобов'язань, крім випадків, коли можливість будь-якого вибуття ресурсів на погашення є віддаленою, СГХК на звітну дату дає в пояснювальній записці короткий опис характеру умовного зобов'язання і, коли це доцільно:

 • оцінне значення його фінансового впливу;

 • вказівку невизначеностей, що відносяться до суми або часу вибуття;

 • можливість будь-якого відшкодування.

  Умовні зобов'язання у фінансовій звітності СГХК не визнаються у випадку, якщо вірогідним є надходження економічних вигод. СГХК розкриває короткий опис характеру умовного активу на звітну дату і, де це доцільно, оцінний розмір їх фінансового впливу.

  ГЛАВА 20. УМОВНІ ПОДІЇ І ПОДІЇ ПІСЛЯ ДАТИ БАЛАНСУ

  20.1. МСБО (IAS) 10 «Події після звітної дати» застосовується для обліку та розкриття умовних подій і подій, що відбулися після дати балансу.

  Наступні статті, які можуть призвести до виникнення умовних подій, не входять в сферу дії МСБО 10:

  а) зобов'язання з пенсійних планів (МСБО (IAS) 19 «Винагорода працівників»);

  б) зобов'язання, що виникають з контрактів довгострокової оренди (МСБО (IAS) 17 «Оренда»);

  в) податки на прибуток (МСБО (IAS) 12 "Податки на прибуток»).

  20.2. Терміни, використовувані в цій Главі, мають такі значення:

  Умовні події - це умова чи обставина, кінцевий результат якого, прибуток або збиток, буде підтверджено лише при настанні або не настанні одного або декількох невизначених подій у майбутньому.

  Події після дати балансу - це події, як сприятливі, так і несприятливі, які відбуваються між датою балансу і датою затвердження фінансової звітності до випуску. До подій після дати балансу відносяться всі події аж до дати затвердження фінансової звітності до випуску, навіть якщо вони сталися після опублікування даних про прибуток організації або іншої фінансової інформації.

  Коригувальні події після дати балансу - події, які підтверджують, що існували на дату балансу.

  Події, які не після дати балансу - події, які свідчать про що виникли після дати балансу умовах.

  Датою балансу вважається день, за станом на який організація складає свою звітність. В якості звітної дати приймається останній день звітного періоду.

  Датою затвердження фінансової звітності до випуску визначається в залежності від організаційної структури і схеми управління організацією, вимог законодавства, а також процедур, встановлених для підготовки та розгляду фінансової звітності. Для ТОВ «СГХК» це буде день затвердження звітності компанією, що управляє.

  20.3. Умовні події

  Термін умовні події обмежується умовами або обставинами за станом на звітну дату, фінансовий вплив яких визначається майбутніми подіями, які в свою чергу можуть відбутися або ні.

  Невизначеність, пов'язана з майбутніми подіями, виражається діапазоном можливих результатів. Цей діапазон представляється у вигляді кількісних ймовірностей, але в більшості випадків вони передбачають такий рівень точності, який не підкріплений наявною інформацією. Діапазон результатів представляється загальним описом, з використанням термінів від «ймовірно» до «малоймовірно».

  Попередні оцінки результату і фінансових наслідків умовних подій розглядаються на основі думки керівництва СГХК. Це судження грунтується на інформації, наявної на день затвердження фінансової звітності до публікації, і включає аналіз подій, що відбулися після звітної дати, і, при необхідності, підтверджений звітами незалежних експертів.

  20.4. Умовні Ñ

  Додати в блог або на сайт

  Цей текст може містити помилки.

  Бухгалтерія | Монографія
  674.3кб. | скачати


  Схожі роботи:
  Облікова політика підприємства 2 Поняття і
  Облікова політика підприємства 2 Поняття і
  Облікова політика 2 Особливості поняття
  Облікова політика підприємства 2 Поняття облікової
  Облікова політика 3
  Облікова політика 2
  Облікова політика 2
  Облікова політика
  Облікова політика підприємства 7
  © Усі права захищені
  написати до нас