Облікова політика підприємства

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

НИЖЕГОРОДСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ім. Н.І. Лобачевського
ФІНАНСОВИЙ ФАКУЛЬТЕТ
КАФЕДРА БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ, ЕКОНОМІЧНОГО АНАЛІЗУ
І АУДИТУ
Курсова (Контрольна) РОБОТА з дисципліни: Бухгалтерська звітність
Тема: Облікова політика економічного суб'єкта та її відображення в бухгалтерській звітності
Студентка_4__курса

___13Б49 Групи
________Меднова О.В.__ ПІБ
_________Научний Керівник
__Граніца І.В._____ФІО
Нижній Новгород, 2005

Реферат


Дана робота присвячена вивченню питань щодо формування та використання в бухгалтерському обліку, такого важливого внутрішнього документа як облікова політика підприємства. Курсова робота містить 28 листів у першій частині і контрольну роботу (практична частина), а також список використаної літератури. У роботі використані таблиця і додаток.
В першу чергу хотілося б дати коротку характеристику досліджуваного об'єкта, який є темою для даної курсової роботи.
Виходячи з того, що бухгалтерський облік на підприємстві здійснюватися в певному порядку. Необхідно встановити такий порядок. Реалізація якого б, забезпечила б максимальний ефект від ведення обліку. При цьому під ефектом у даному випадку розуміється своєчасне формування фінансової та управлінської інформації, її вірогідність і корисність для широкого кола зацікавлених користувачів. Таким чином, господарюючі суб'єкти розробляють і проводять власну облікову політику. Інакше кажучи, господарюючі суб'єкти розробляють і проводять власну облікову політику.
Інакше кажучи, облікова політика підприємства - це сукупність правил реалізації методу бухгалтерського обліку, яка забезпечує максимальний ефект від ведення обліку. При цьому розуміється своєчасне формування фінансової та управлінської інформації, її достовірність, об'єктивність, доступність і корисність для управлінських рішень і широкого кола користувачів. І оскільки ефективність рішення управлінських проблем підприємства залежить від рішення зазначеної функції бухгалтерського обліку, то метою даної роботи є також показати основні організаційні аспекти бухгалтерського обліку та технічні принципи їх реалізації
Зміст

Введення ------------------------------------------------- -------------- 5

1. Облікова політика: цілі, завдання, порядок
Виконання ------------------------------------------------- ----------- 7

2. Загальні положення облікової політики ---------------------------- 12

3. Елементи облікової політики --------------------------------------- 15

  1. Програми ------------------------------------------------- ----------- 23
  1. Висновок ------------------------------------------------- ------------ 28
  1. Список літератури ------------------------------------------------ ---- 29
  1. Контрольна робота

Введення
Перш за все, хотілося б відзначити, що облікова політика підприємства, затверджується керівником і є одним з основних документів, який визначає правила ведення бухгалтерського обліку в організації в рамках стандартів обліку, визначених нормативними актами законодавства з бухгалтерського обліку Російської Федерації. Зазвичай розробляє облікову політику бухгалтер.
Метою даної курсової (контрольної) роботи є проведення аналізу облікової політики заводу "Прогрес"
Для досягнення поставленої мети необхідно вивчити закони і нормативні документи, необхідні для обгрунтування облікової політики; вивчити виписку з наказу про облікову політику заводу "Прогрес" за 2005 рік; вивчити монографії, статті вчених економістів і практиків з даної теми; розробити пропозиції щодо вдосконалення облікової політики підприємства; проаналізувати, як облікова політика підприємства вплинула на фінансовий результат його роботи.
Необхідність вивчення питань сутності та формування облікової політики та її реалізація на практиці визначило мій вибір даної теми курсової роботи. Вважаю, що актуальність даної теми полягає в тому, що в сучасних економічних умовах відбувається орієнтація бухгалтерського обліку на міжнародні стандарти обліку і звітності. В даний час розроблений і прийнятий національний стандарт "Облікова політика підприємства". Вивчення літератури дозволило виявити деякі проблемні питання, які постараюся розкрити у цій роботі. Конкретніше, показати сутність, поняття облікової політики та підходи до її формування, розглянути зміст облікової політики, досліджуваного мною підприємства.
На мій погляд, особливу увагу слід приділити методичної стороні облікової політики, вибору способів ведення обліку, як в теоретичному аспекті, так і стосовно до бухгалтерського обліку заводу "Прогрес".
Варто також зазначити, що облікова політика підприємства, повинна забезпечувати максимальний ефект від ведення обліку. Під цим насамперед розуміється своєчасне формування фінансової та управлінської інформації, її достовірність, об'єктивність, доступність і корисність для управлінських рішень і широкого кола користувачів. Так як ефективність рішення управлінських проблем підприємства залежить від рішення зазначеної функції бухгалтерського обліку, то метою даної роботи є також показати основні організаційні аспекти бухгалтерського обліку та принципи їх реалізації.
У даній роботі в першій теоретичній частині роботи будуть розглянуті: цілі, завдання, порядок виконання облікової політики; загальні положення облікової політики; елементи облікової політики. У практичній частині буде вирішена задача (контрольна) зі складання бухгалтерської звітності на підставі вихідних даних та облікової політики заводу "Прогрес". На основі результатів будуть зроблені висновки про вплив окремих положень облікової політики на фінансову звітність підприємства і сформульовані пропозиції щодо її вдосконалення.

1. Облікова політика: цілі, завдання, порядок виконання
Перш за все, хотілося б відзначити, що облікова політика підприємства, затверджується керівником і є одним з основних документів, який визначає правила ведення бухгалтерського обліку в організації в рамках стандартів обліку, визначених нормативними актами законодавства з бухгалтерського обліку Російської Федерації. Зазвичай розробляє облікову політику бухгалтер.
В обліковій політиці зазвичай прийнято відображати тільки ті питання, вирішення яких у відповідність до чинного законодавства з бухгалтерського обліку покладено, на сам суб'єкт господарювання. Тобто, в тих випадках коли підприємство саме може вибирати той чи інший спосіб обліку. Так, якщо у підприємства є основні засоби, то необхідно визначити, на основі якого методу ви будите нараховувати на них амортизацію. Законодавство дозволяє використовувати чотири різних методи.
Потенційними користувачами, які аналізують облікову політику підприємства є: керівник організації, так як він стверджує облікову політику; бухгалтер організації, тому що формує облікову політику і виконує її у своїй роботі, аудитор, оскільки облікова політика є одним з об'єктів аудиторської перевірки, і з неї зазвичай починається сам процес перевірки; податкова інспектор, так як від багатьох принципів облікової політики залежить порядок формування того чи іншого об'єкта оподаткування.
За допомогою облікової політики здійснюється процес лібералізації системи бухгалтерського обліку і відбувається вдосконалення нормативної системи з бухгалтерського обліку та бухгалтерської звітності, а також вирішуються суперечності чинного законодавства.
Крім того, варто відзначити, що облікова політика організації, будучи сукупністю способів бухгалтерського обліку, є також важливим інструментом податкового планування.
Згідно з національним бухгалтерського стандарту ПБУ 1 / 98, затвердженого Наказом Мінфіну ВІД 09.12.98 N60н (див. додаток № 1), під обліковою політикою підприємства розуміється прийнята нею сукупність способів ведення бухгалтерського обліку - первинного спостереження, вартісного виміру, поточної угруповання і підсумкового узагальнення фактів господарської діяльності.
У зазначеному Положенні по обліковій політиці встановлені допущення і вимоги, які є відправними моментами для організації при прийнятті облікової політики.
Загальні правила і принципи конкретизуються на кожному підприємстві виходячи з умов діяльності, ступеня усвідомлення її особливостей, кваліфікації персоналу, наявної технічної бази управління.
Виходячи зі змісту ПБО 1 / 98, визначаючи облікову політику, необхідно враховувати такі основні вимоги:
1) вимога повноти: в бухгалтерському обліку повинні відображатися всі господарські операції;
2) вимога своєчасності: кожну операцію необхідно враховувати в тому періоді, в якому вона здійснена (незалежно від часу фактичного отримання або виплати грошей);
3) вимога обачності: організація скоріше визнає витрати і зобов'язання, ніж можливі доходи;
4) вимога пріоритету змісту перед формою: при обліку операцій слід виходити не стільки з їх правової форми, скільки з економічного змісту;
5) вимога несуперечливості: дані аналітичного і синтетичного обліку повинні бути тотожні;
6) вимога раціональності: витрати на ведення бухгалтерського обліку повинні відповідати умовам господарської діяльності та величиною організації.
Положення облікової політики організації повинні застосовуватися всіма її відокремленими підрозділами (філіями, представництвами).
Відповідно до вищезазначеного нормативним документом тільки що створена організація повинна оформити облікову політику до здачі першої бухгалтерської звітності, але не пізніше 90 днів з дня державної реєстрації. Однак використовувати положення облікової політики потрібно з моменту державної реєстрації підприємства. Отже, скласти облікову політику потрібно ще до реєстрації підприємства, а затвердити - у зазначені терміни.
При цьому при формуванні облікової політики пропонується:
- Що активи і зобов'язання організації існують окремо від активів і зобов'язань її засновників та інших організацій (допущення майнової відособленості);
- Що організація планує продовжувати свою діяльність у найближчому майбутньому (допущення безперервності діяльності);
- Що облікова політика організації застосовується послідовно з року в рік (допущення послідовності застосування облікової політики);
- Що факти господарської діяльності організації відносяться до того звітного періоду, в якому вони мали місце, незалежно від часу оплати (допущення тимчасової визначеності факторів господарської діяльності).

Список використаної літератури
1. Федеральний закон РФ «Про бухгалтерський облік» від 21.11.96 р. № 129-ФЗ (в редакції змін і доповнень, внесених Законом від 23.07.98 р. № 123-ФЗ).
2. План рахунків бухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльності організації, затверджений Наказом Міністерства фінансів Російської Федерації від 31 жовтня 2000 р. N 94н.
3. ПБО 1 / 98, затвердженого Наказом Мінфіну від 09.12.98 N60н.
4. Інструкція про порядок заповнення форм річної бухгалтерської
звітності затверджена Наказом Міністерства фінансів Російської
Федерації від 12 листопада 1996 р. N 97.
5. Бакаєв О.С., Шнейдман Л.З. Облікова політика підприємства. / М.:
«Бухгалтерський облік» 2000р.
6. Козлова Е.П. Бухгалтерський облік та відображення в обліковій політиці витрат на виробництво. / Головбух № 8
7. Монахова Т.М., Єрьоміна М.В. Облікова політика в кредитних організаціях. / Податковий вісник № 6 2001р.
8. Настільна книга бухгалтера Т.1. Укладач Прудніков В.М. / М.: Інформ-М 1995р.
9. Основи бухгалтерського обліку. Під ред. Сац Б. / М.: 2001р.
10. Глушков І.Є. «Бухгалтерський облік на сучасному підприємстві» 7-е
вид., доп. і перераб .- М.: КНОРУС, 2001.
11. Кондраков Н.П. Бухгалтерський облік Учеб. посібник. - 4-е вид., Перераб. і
доп. - М.: ИНФРА-М, 2004.
12. Краснопьорова О.А. Облікова політика організацій на 2005 рік - М.:
ГроссМедіа, 2005.
13. Крятова К.Н., Ергашев Х.Х. Бухгалтерський облік. Основи теорії. - М.: Маркетинг, 2000.
14. Матвєєва В.М. Тимофєєва Г.В. «Самовчитель по складанню бухгалтерської звітності» 2-е вид., Ісп. і перераб .- М.: ДІС, 2001.
15. Скляренко В.К. , Прудніков В.М. Економіка підприємства. - М.: Инфра
М, 2003.
Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Бухгалтерія | Курсова
26.5кб. | скачати


Схожі роботи:
Облікова політика підприємства 18
Облікова політика підприємства 7
Облікова політика підприємства 4
Облікова політика підприємства 5
Облікова політика підприємства 3
Облікова політика підприємства 6
Облікова політика підприємства 2
Облікова політика підприємства 2 Поняття і
Облікова політика підприємства 2 Поняття і
© Усі права захищені
написати до нас