Облікова політика організації

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

Зміст
Введення. 2
1. Облікова політика підприємства та управлінський облік. 2
2. Вибір способів ведення бухгалтерського обліку. 8
2.1. Облік основних засобів. 8
2.2. Облік виробничих запасів. 12
2.3. Розподіл накладних витрат. 16
2.4. Облік готової продукції та її випуску. 17
2.5. Облік і звітність операцій з реалізації продукції. 18
2.6. Порядок створення резервів. 19
3. Документообіг і технологія обробки облікової інформації. 20
3.1 Документообіг як елемент облікової політики. 20
3.2 Приблизний план роботи підприємства з упорядкування документообігу. 22
3.3. Організація обліку матеріалів у бухгалтерії. 24
Висновок. 25
Література. 26


Введення

Бухгалтерський облік являє собою упорядковану систему збору, реєстрації та узагальнення інформації в грошовому вираженні про майно, зобов'язання організації і їхньому русі шляхом суцільного, безперервного і документального обліку всіх господарських операцій.
Порядок відображення операцій на рахунках бухгалтерського обліку і як наслідок - обчислення бази оподаткування багато в чому визначається змістом первинних документів, в яких фіксується факт їх вчинення.
На сьогоднішній день до оформлення первинних документів і регістрів бухгалтерського обліку пред'являються досить чіткі вимоги.
Зокрема, ст. 9 Федерального закону "Про бухгалтерський облік" передбачає, що всі господарські операції, що проводяться організацією, повинні оформлятися виправдувальними документами. Ці документи є первинними обліковими документами, на підставі яких ведеться бухгалтерський облік.
Застосування в Росії моделі ринкових відносин, що базуються на приватній формі власності, викликало необхідність зміни системи управління, в тому числі і системи бухгалтерського обліку. У зв'язку з цим з початку 90-х років Мінфін Росії проводить заходи з реформування бухгалтерського обліку. Для того щоб робота була комплексною і планомірної, Уряд Російської Федерації відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності створило Програму реформування бухгалтерського обліку, затверджену Постановою від 6 березня 1998 р. № 283.
Вибір одного з пропонованих способів або розробка власної оригінальної системи обліку в рамках загальної концепції розвитку бухгалтерського обліку в нашій країні - це і є облікова політика організації.

1. Облікова політика підприємства та управлінський облік.

Під обліковою політикою організації розуміється прийнята нею сукупність способів ведення та організації бухгалтерського обліку: первинного спостереження, вартісного виміру, поточної угруповання і підсумкового узагальнення фактів господарської діяльності. До способів ведення бухгалтерського обліку належать способи групування та оцінки фактів господарської діяльності, погашення вартості майна, що амортизується, організації документообігу, інвентаризації, способи поставлення рахунків бухгалтерського обліку, системи регістрів бухгалтерського обліку, обробки інформації та інші відповідні способи і прийоми.
Облікова політика повинна бути розроблена на кожному самостійному підприємстві незалежно від форми власності. Вид діяльності та форма власності підприємства істотно впливає на положення облікової політики.
Облікова політика підприємства вибирається і обгрунтовується економічними, юридичними і бухгалтерськими службами підприємства і затверджується керівником, вона повинна бути оформлена відповідним організаційно-розпорядчим документом підприємства і затверджена наказом чи розпорядженням по підприємству. При цьому у підтверджуються:
 • робочий план рахунків бухгалтерського обліку, що містить синтетичні та аналітичні рахунки, необхідні для ведення бухгалтерського обліку відповідно до вимог своєчасності та повноти обліку та звітності;
 • форми первинних облікових документів, застосовуваних для оформлення фактів господарської діяльності, за якими не передбачені типові форми первинних облікових документів, а також форми документів для внутрішньої бухгалтерської звітності;
 • порядок проведення інвентаризації активів і зобов'язань організації;
 • методи оцінки активів і зобов'язань;
 • правила документообігу і технологія обробки облікової інформації;
 • порядок контролю господарських операцій;
 • інші рішення, необхідні для організації бухгалтерського обліку.
Прийнята організацією облікова політика підлягає оформленню відповідної організаційно-розпорядчою документацією (наказами, розпорядженнями і т.п.) організації.
При формуванні облікової політики передбачається дотримання, встановлених принципів (припущень) бухгалтерського обліку: допущення майнової відокремленості, допущення безперервності діяльності, допущення послідовності застосування облікової політики, допущення тимчасової визначеності фактів господарської діяльності. Облікова політика організації повинна забезпечувати дотримання вимог бухгалтерського обліку: повноти, своєчасності, обачності, пріоритету змісту перед формою, несуперечності, раціональності.
- Припущення майнової відокремленості означає, що майно і зобов'язання організації існують окремо від майна і зобов'язань власника. Для нашої країни в період становлення ринкової економіки це припущення видається особливо важливим, тому що в багатьох організаціях їх майно перебуває в особистому користуванні засновників, учасників або працівників.
- Припущення безперервності діяльності організації означає, що вона буде продовжувати свою діяльність у найближчому майбутньому і в неї відсутній намір ліквідації або суттєвого скорочення діяльності. Це не означає, що підприємство не може бути створено на конкретний термін. Відповідно до статті 61 Цивільного кодексу РФ підприємство може бути створене на визначений період або для досягнення будь-якої мети.
- Припущення послідовності застосування облікової політики означає, що обрана організацією облікова політика застосовується послідовно від одного звітного року до іншого.
- Припущення тимчасової визначеності фактів господарської діяльності означає, що вони відображаються в бухгалтерському обліку і звітності того періоду, в якому здійснені, незалежно від фактичного часу надходження чи виплати грошових коштів, пов'язаних з цими фактами. Наприклад, нарахована заробітна плата відноситься на витрати виробництва або обігу того періоду, в якому вона нарахована, незалежно від фактичного часу виплати нарахованої суми працівникам.
Формована організацією облікова політика повинна відповідати вимогам повноти, обачності, пріоритету змісту перед формою, несуперечності та раціональності.
- Вимога повноти означає необхідність відображення в бухгалтерському обліку всіх фактів господарської діяльності.
- Вимога обачності означає більшу готовність до обліку втрат (витрат) і пасиву, ніж можливих доходів і активів (не допускаючи прихованих резервів).
- Вимога пріоритету змісту перед формою означає, що в бухгалтерському обліку факти господарської діяльності повинні відображатися виходячи не тільки з їх правової форми, а й з економічного змісту фактів та умов господарювання. Наприклад, сам по собі факт видачі керівником організації великих сум позик не є незаконним. Однак, якщо видача цих сум здійснюється у період нестійкого фінансового стану організації, особливо при затримці виплат нарахованої оплати праці з-за відсутності грошових коштів, то цю господарську операцію слід визнати неправомірною.
- Вимога несуперечності обумовлює необхідність тотожності даних аналітичного обліку обігом і залишком за синтетичними рахунку на 1-е число кожного місяця, а також показників бухгалтерської звітності даним синтетичного та аналітичного обліку.
- Вимога раціональності означає необхідність раціонального і економічного ведення бухгалтерського обліку виходячи з умов господарської діяльності і величини організації.
При формуванні облікової політики організації по конкретному напрямку ведення та організації бухгалтерського обліку допускається вибір одного способу з декількох, що допускаються законодавством і нормативними актами з бухгалтерського обліку. Якщо по конкретному напрямку в нормативних документах не встановлено способи ведення бухгалтерського обліку, то при формуванні облікової політики організація розробляє відповідний спосіб, виходячи з існуючої нормативної бази.
Способи ведення бухгалтерського обліку, обрані організацією при формуванні облікової політики, застосовуються з 1 січня року, наступного за роком затвердження відповідного організаційно-розпорядчого документа. При цьому вони застосовуються всіма філіями, представництвами та іншими підрозділами організації (включаючи виділені на окремий баланс) незалежно від їх місця знаходження.
Новостворена організація стверджує обрану облікову політику до першої публікації бухгалтерської звітності, але не пізніше 90 днів з дня набуття прав юридичної особи (державної реєстрації). Прийнята облікова політика вважається застосовуваної організацією з дня набуття прав юридичної особи (державної реєстрації).
Організація повинна розкривати прийняті при формуванні облікової політики способи бухгалтерського обліку, які суттєво впливають на оцінку і прийняття рішень зацікавленими користувачами бухгалтерської звітності. Істотними визнаються способи ведення бухгалтерського обліку, без знання, про застосування яких зацікавленими користувачами бухгалтерської звітності неможлива достовірна оцінка фінансового стану, руху грошових коштів або фінансових результатів діяльності організації.
До способів ведення бухгалтерського обліку, прийнятих при формуванні облікової політики організації і підлягає розкриттю в бухгалтерській звітності, відносяться:
- Способи амортизації основних засобів, нематеріальних та інших активів;
- Способи оцінки виробничих запасів, товарів, незавершеного виробництва і готової продукції;
- Способи визнання прибутку від продажу продукції, товарів, робіт, послуг;
- Інші суттєві способи ведення бухгалтерського обліку.
У випадку публікації бухгалтерської звітності не в повному обсязі, інформація про облікову політику підлягає розкриттю, як мінімум, в частині, безпосередній відноситься до опублікованих матеріалів.
При формуванні облікової політики виходячи з припущень, відмінних від перерахованих вище допущень бухгалтерського обліку, такі допущення разом з причинами їх застосування повинні бути, розкриті в бухгалтерській звітності. Якщо при підготовці бухгалтерської звітності є значна невизначеність щодо подій та умов, які можуть породити істотні сумніви в застосовності допущення про безперервність діяльності, то організація повинна вказати на таку невизначеність і однозначно описати, з чим вона пов'язана.
Істотні способи ведення бухгалтерського обліку підлягають розкриттю пояснювальній записці, що входить до складу бухгалтерської звітності за звітний рік. Проміжна бухгалтерська звітність може не містити інформацію про облікову політику, якщо в останній не відбулися зміни часу складання річної бухгалтерської звітності за попередній рік, в якій облікова політика була розкрита.
Законом підтверджено, що, керуючись законодавством Російської федерації про бухгалтерський облік, нормативними актами органів, регулюючих бухгалтерський облік, підприємства (організації) самостійно формують свою облікову політику виходячи зі структури, галузі та інших особливостей діяльності. У ньому також зазначено, що прийнята організацією облікова політика застосовується послідовно з року в рік. Зміна облікової політики може проводитися у випадках зміна законодавства Російської Федерації чи нормативних актів, органів, що здійснюють регулювання бухгалтерського обліку розробки організацією нових способів ведення бухгалтерського обліку або істотної зміни умов її діяльності. З метою забезпечення порівнянності даних бухгалтерського обліку зміни облікової політики повинні вводитися з початку фінансового року.
При формуванні облікової політики передбачається, що:
- Майно і зобов'язання підприємства існують відособлено від майна і зобов'язань власників цього підприємства та інших підприємств (допущення майнової відокремленості підприємства);
- Підприємство буде продовжувати свою діяльність у найближчому майбутньому і у нього відсутні наміри і необхідність ліквідації або суттєвого скорочення діяльності, і, отже, зобов'язання будуть погашатися у встановленому порядку (допущення безперервної діяльності підприємства);
- Обрана підприємством облікова політика застосовується послідовно від одного звітного року до іншого (допущення послідовності застосування облікової політики);
- Факти господарської діяльності підприємства відносяться до того звітного періоду (і, отже, відображаються в бухгалтерському обліку), в якому вони мали місце, незалежно від фактичного часу надходження чи виплати грошових коштів, пов'язаних з цими фактами (допущення тимчасової визначеності фактів господарської діяльності).
Облікова політика підприємства повинна забезпечувати:
- Повноту відображення в бухгалтерському обліку всіх фактів господарської діяльності (вимога повноти);
- Більшу готовність до бухгалтерського обліку втрат (витрат) і Пасивів, ніж можливих доходів і активів, не допускаючи створення прихованих резервів (вимога обачності);
- Відображення, у бухгалтерському обліку фактів господарської діяльності виходячи не тільки з їх правової форми, а й з економічного змісту фактів та умов господарювання (вимога пріоритету змісту перед формою);
- Тотожність даних аналітичного обліку оборотам і залишкам. За відповідними рахунками синтетичного обліку на перше число кожного місяця, а також показників бухгалтерської звітності даним синтетичного та аналітичного обліку (вимога несуперечності);
- Раціональне і економне ведення бухгалтерського обліку виходячи з умов господарської діяльності та величини підприємства (вимога раціональності).
Наведені в положенні умови і правила в основному відповідають принципам бухгалтерського обліку, прийнятими у світовій практиці.
При формуванні облікової політики підприємства по конкретному напрямку (питанню) ведення та організації бухгалтера 'кого обліку здійснюють вибір одного способу з декількох, що допускаються законодавчими і нормативними актами, що входять в систему нормативного регулювання бухгалтерського обліку в Російській Федерації.
На основі чинних загальних правил ведення бухгалтерського обліку, нормативних документів підприємства, організації мають право самостійно формувати наступні елементи облікової політики:
1. Вибір використовуваних облікових регістрів, послідовність запису в них (форми бухгалтерського обліку);
2. Складання робочого плану рахунків на основі типового Плану рахунків;
3. Вибір варіанту синтетичного обліку виробничих запасів та їх оцінки;
4. Встановлення методу оцінки спожитих виробничих запасів, готової продукції, незавершеного виробництва;
5. Визначення вартісної межі віднесення предметів до основних засобів і до МШП;
6. Встановлення порядку нарахування зносу за основними засобами;
7. Встановлення порядку нарахування зносу по нематеріальних активах;
8. Встановлення способу нарахування зносу по МШП;
9. Вибір способу (методики) угруповання та списання витрат на виробництво;;
10.Установленіе способу обліку випуску продукції (робіт, послуг); '
11.Вибор методу обліку витрат на виробництво і калькулювання собівартості продукції;
12.Вибор способу розподілу непрямих витрат між окремими об'єктами обліку і калькулювання;
13.Формірованіе резервів;
14.Порядок списання витрат по ремонту;
15.Вибор методу визначення виручки від реалізації;
16.Порядок обліку курсових різниць;
17.Варіанти розподілу і використання чистого прибутку.
18.Учет фінансових результатів при виконанні довгострокових договорів.
Облікова політика підприємства підлягає оформленню відповідної організаційно-розпорядчою документацією (наказом, розпорядженням і т. п.) підприємства.
Способи ведення бухгалтерського обліку, обрані підприємством при формуванні облікової політики, застосовуються з першого січня року, наступного за роком видання відповідного організаційно-розпорядчого документа. При цьому вони застосовуються всіма структурними підрозділами (включаючи виділені на окремий баланс) незалежно від їх місця розташування.
Зміни в обліковій політиці підприємства можуть мати місце у випадках: реорганізації підприємства (злиття, поділу, приєднання); зміни власників; змін законодавства Російської Федерації або в системі нормативного регулювання бухгалтерського обліку в Російській Федерації; розробки нових способів бухгалтерського обліку.
Наслідки змін в обліковій політиці, не пов'язані зі зміною законодавства Російської Федерації, повинні бути оцінені у вартісному вираженні. Оцінка в вартісному вираженні наслідків змін в обліковій політиці проводиться на підставі вивірених підприємством даних на дату (перше число місяця), з якої застосовуються змінені способи ведення бухгалтерського обліку.
Підприємство повинно розкривати обрані при формуванні облікової політики способи ведення бухгалтерського обліку, які суттєво впливають на оцінку і прийняття рішення користувачів бухгалтерської звітності. Істотними визнаються способи ведення бухгалтерського обліку, без знання застосування яких користувачами бухгалтерської звітності неможлива достовірна оцінка майнового і фінансового стану, грошового обороту або результатів діяльності підприємства.
Склад і зміст підлягає розкриттю в бухгалтерській звітності інформації про облікову політику підприємства з конкретних питань бухгалтерського обліку встановлюються відповідними Положеннями з бухгалтерського обліку.
У випадку публікації неповної бухгалтерської звітності інформація про облікову політику підлягає розкриттю як мінімум в частині, безпосередньо відноситься до опублікованих матеріалів.
Істотні способи ведення бухгалтерського обліку підлягають розкриттю у пояснювальній записці, що входить до складу бухгалтерської звітності підприємства за звітний рік.
Представлена ​​протягом звітного року бухгалтерська звітність може не містити інформацію про облікову політику підприємства, якщо в останній не відбулися зміни з часу складання попередньої річної бухгалтерської звітності, яка розкриває облікову політику.

2. Вибір способів ведення бухгалтерського обліку.

2.1. Облік основних засобів

Розподіл коштів праці.

Основні засоби - частина майна, яка у ролі коштів праці при виробництві продукції, виконання робіт або надання послуг, або для управління організації протягом періоду, що перевищує 12 місяців або звичайний операційний цикл, якщо він перевищує 12 місяців. Не належать до основних засобів і враховуються організацією у складі засобів в обороті предмети, що використовуються протягом періоду менше 12 місяців незалежно від їх вартості, предмети вартістю на дату придбання трохи більше стократного встановленого законом розміру мінімальної місячної оплати праці за одиницю незалежно від терміну їх корисного використання та інші предмети, що встановлюються організацією виходячи з правил положень з бухгалтерського обліку;
Таким чином, до основних засобів відносяться будівлі, споруди, робочі та силові машини і обладнання, вимірювальні і регулюючі прилади та пристрої, обчислювальна техніка, транспортні засоби, інструмент, виробничий і господарський інвентар та приладдя, робочий, продуктивний і племінну худобу, багаторічні насадження і інші основні засоби.
До основних засобів належать також капітальні вкладення на докорінне поліпшення земель (осушувальні, зрошувальні та інші меліоративні роботи) і в орендовані об'єкти основних засобів.
Капітальні вкладення в багаторічні насадження, докорінне поліпшення земель включаються до складу основних засобів щорічно в сумі витрат, що відносяться до прийнятих в експлуатацію площ, незалежно від закінчення всього комплексу робіт.
У складі основних засобів враховуються перебувають у власності земельні ділянки, об'єкти природокористування (вода, надра та інші природні ресурси). Усі матеріальні цінності якщо їх вартість більше 100 мінімальних місячних оплат праці (МОП).

Амортизація основних засобів.

Вартість основних засобів організації погашається шляхом нарахування зносу (амортизованої вартості) і списання на витрати. Накопичений вартісної знос відображається в обліку окремо.
Амортизація об'єктів основних засобів здійснюється одним з наступних способів нарахування амортизаційних нарахувань:
лінійний спосіб
Наприклад, придбаний об'єкт вартістю 100 тис. руб., І норма амортизаційних відрахувань 20% в рік, отже, термін використання становить 5 років. Кожен рік амортизаційні відрахування складуть 20 тис. руб. У цьому випадку сума нарахованої амортизації кожен місяць буде однакова.
спосіб зменшуваного залишку при цьому річна сума нарахування амортизаційних відрахувань визначається виходячи з первісної вартості об'єкта основних засобів і норми амортизації, обчисленої виходячи з терміну корисного використання цього об'єкта. Суть застосовуваного способу полягає в тому, що частка амортизаційних відрахувань, що відносяться на собівартість продукції, буде зменшуватися з кожним наступним роком експлуатації зазначеного об'єкта.
Наприклад, придбаний об'єкт первісною вартістю 100 тис. руб. і терміном корисного використання 5 років.
Амортизаційні відрахування нараховуються виходячи з норми амортизаційних відрахувань 20%:
- У перший рік використання об'єкта - від первісної вартості 100 тис. руб., Що становить 20 тис. руб.;
- У другій рік експлуатації - від залишкової вартості, тобто від 80 тис. руб., Що становить 16 тис. руб.;
- У третій рік - від залишкової вартості об'єкта в сумі 80 тис. руб. з урахуванням нарахованої амортизації за другий рік використання об'єкта, тобто від 64 тис. руб., що становить 12,8 тис. руб., і так далі
спосіб списання вартості за сумою чисел років терміну корисного використання. Це спосіб, при якому в попередній рік нараховується амортизації більше, ніж в наступний. Коефіцієнти обчислюються наступним чином: допустимо, К - кількість років амортизації, тоді сума чисел від 1 до К буде знаменником коефіцієнта, а чисельником буде К-i, де в перший рік буде дорівнює 0, у другій 1 і так далі, в останній К- i рік буде дорівнює К-1.
У таблиці № 1 наведено приклад нарахування амортизації даними способом при початковій вартості об'єкта 120 тис. руб. і строк амортизації 10 років. Нижче побудована діаграма, на якій по осі Х відкладаються роки, а оп осі У - нарахована амортизація.

Нарахування амортизації за методом суми чисел років терміну корисного використання. Таблиця № 1
Рік амортизації
Залишкова вартість
% Амортизації від залишкової вартості.
Сума амортизації
1
120,00
18,18%
21,82
2
98,18
16,36%
19,64
3
78,55
14,55%
17,45
4
61,09
12,73%
15,27
5
45,82
10,91%
13,09
6
32,73
9,09%
10,91
7
21,82
7,27%
8,73
8
13,09
5,45%
6,55
9
6,55
3,64%
4,36
10
2,18
1,82%
2,18
Сума
55
100,00%
120


спосіб списання вартості пропорційно обсягу продукції (робіт). При даному способі нарахування амортизаційних відрахувань проводиться виходячи з натурального показника обсягу продукції (робіт) у звітному періоді і співвідношення первинної вартості об'єкта основних засобів і передбачуваного обсягу продукції (робіт) за весь строк корисного використання об'єкта основних коштів.
Застосування одного зі способів по групі однорідних об'єктів основних засобів здійснюється протягом усього його терміну корисного використання.
Протягом терміну корисного використання об'єкта основних засобів нарахування амортизаційних відрахувань не припиняється, крім випадків їх знаходження на реконструкції і модернізації за рішенням керівника установи та основним засобам, переведеним за рішенням керівника організації на консервацію на термін більше трьох місяців.
Протягом звітного року амортизаційні відрахування по об'єктах основних засобів нараховуються щомісячно, незалежно від застосовуваного способу нарахування в розмірі 1 / 12 річної суми.
У сезонних виробництвах річна сума амортизаційних відрахувань по основних засобах нараховується рівномірно протягом періоду роботи організації у звітному році.

Облік амортизації для цілей оподаткування.

Як враховувати амортизацію для оподаткування, вказується у двох документах:
1. У Положенні з бухгалтерського обліку про склад витрат, що включаються до собівартості продукції сказано: «У собівартість продукції включаються: амортизаційні відрахування на повне відновлення основних виробничих фондів за нормами, затвердженими в установленому порядку.
Для цілей оподаткування суми амортизаційних відрахувань, нарахованих прискореним методом у порядку, встановленому законодавством Російської Федерації, у разі нецільового використання у собівартість продукції (робіт, послуг) не включаються ».
Тобто можна включити в собівартість амортизацію, нараховану прискореним способом (у разі цільового її використання).
2. В Указі Президента «Про основні напрями податкової реформи» (додаток №) пропонується для цілей оподаткування «замінити з 1 січня 1998 року діючий порядок амортизації наступними правилами:
1) майно, що підлягає амортизації, об'єднується в наступні чотири категорії:
- Будівлі, споруди та їх структурні компоненти;
- Легковий автотранспорт, легкий вантажний автотранспорт, конторське устаткування і меблі, комп'ютерна техніка, інформаційні системи і системи обробки даних;
- Технологічне, енергетичне, транспортне та інше устаткування і матеріальні активи, не включені до першої і другої категорії;
- Нематеріальні активи;
2) річні норми амортизації складають:
- Для першої категорії - 5 відсотків, для другої категорії - 25 відсотків, для третьої категорії - 15 відсотків для всіх платників податків, за винятком суб'єктів малого підприємництва та підприємців, щодо яких річні норми амортизації збільшуються і складають відповідно для першої категорії - 6 відсотків, для другої категорії - 30 відсотків, для третьої категорії - 18 відсотків.
3) розрахунок амортизаційних відрахувань проводиться шляхом множення сумарної вартості майна, віднесеного до відповідної амортизаційної категорії, на зазначену вище норму амортизації, за винятком майна, віднесеного до першої та четвертої категорії, щодо якого розрахунок амортизаційних відрахувань проводиться для кожної одиниці майна окремо ».
Тобто в цьому документі пропонується всі основні засоби згрупувати в 4 групи і враховувати амортизацію лінійним чином за відповідними коефіцієнтами.
Отже, можна констатувати, що питання про оподаткування амортизаційних відрахувань дуже заплутаний.

Облік витрат на ремонт основних засобів.

Підприємство повинно вибрати спосіб списання на собівартість витрат на ремонт основних засобів, здійснюваний з періодичністю більше року.
Можливі такі варіанти обліку в залежності від термінів віднесення витрат на собівартість:
1. У поточному періоді.
Фактичні витрати на ремонт відносяться на собівартість в тому звітному періоді, в якому ці витрати мали місце. Тобто складаються проводки за дебетом рахунків обліку витрат на виробництво (20, 21, 23 і ін) або витрат обігу (44) і кредиту рахунків 10 «Матеріали». Цей спосіб обліку витрат на ремонт звичайно використовується малими підприємствами.
2. У майбутньому періоді.
Витрати на ремонт накопичуються за дебетом рахунка 31 «Витрати майбутніх періодів», а потім списуються з кредиту рахунку 31 в дебет рахунків обліку витрат на виробництво. Зазвичай витрати списуються рівномірно, але не заборонено продумати та обгрунтувати інший спосіб списання витрат. Спосіб застосовується при непередбачених великих ремонтах.
3. У минулому періоді.
Формується ремонтний фонд (для цього використовується рахунок 89 «Резерви майбутніх витрат і платежів»), який створюється за рахунок відрахувань виходячи з балансової вартості основних засобів та передбачуваної вартості ремонту. За рахунок цього фонду списуються в подальшому витрати на ремонт. Освіта ремонтного фонду використовується на великих підприємствах.

2.2. Облік виробничих запасів.

Облік зносу малоцінних і швидкозношуваних предметів.

Підприємство самостійно вибирає спосіб нарахування зносу (амортизації) малоцінних і швидкозношуваних предметів (МШП), переданих у виробництво або експлуатацію.
Амортизація нараховується одним з таких способів, виходячи з фактичної собівартості предмета:
- Лінійний спосіб;
- Пропорційно обсягу продукції (робіт), виробленої (виконуваної) з використанням об'єкта, що амортизується;
- Процентний спосіб, виходячи з обраної ставки списання, - 100% або 50% вартості.
- Розглянемо один із способів (процентний) більш докладно. Існують два варіанти:
- При передачі МШП зі складу в експлуатацію знос може нараховуватися у їхній повній сумі, тобто 100% вартості МПБ;
- При передачі МШП зі складу в експлуатацію знос може нараховуватися в розмірі 50% їх вартості, решта 50% нараховуються при їх списанні. Якщо списані МШП можуть бути використані за залишковою вартістю, то з другої частини зносу ця вартість вираховується.
При другому варіанті собівартість продукції більш рівномірно розподіляється у звітних періодах. Але цей спосіб більш трудомісткий в обліку. Якщо слідувати вимогу раціональності бухгалтерського обліку, то доцільно використовувати перший спосіб нарахування зносу МШП.
Слід врахувати, що незалежно від обраного способу при вартості одиниці МШП менше однієї п'ятої мінімальної місячної оплати праці (однієї двадцятої межі віднесення засобів до засобів в обороті) такі предмети списуються в міру відпуску їх у виробництво або експлуатацію.

Амортизація нематеріальних активів.

До нематеріальних активів (ПБУ про бухгалтерський облік та звітності № 34н від 29.07.98), що використовуються у господарській діяльності протягом періоду, що перевищує 12 місяців, і приносить дохід, відносяться права, що виникають:
- З авторських і інших договорів на твори науки, літератури, мистецтва та об'єкти суміжних прав, на програми для ЕОМ, бази даних тощо;
- З патентів на винаходи, промислові зразки, колекційні досягнення, з свідоцтв на корисні моделі, товарні знаки і знаки обслуговування або ліцензійних договорів на їх використання;
- З прав на "ноу - хау" та ін
Крім того, до нематеріальних активів можуть відноситися організаційні витрати (витрати, пов'язані з утворенням юридичної особи, визнані у відповідності з установчими документами внеском учасників (засновників) у статутний (складовий) капітал), а також ділова репутація організації.
Вартість об'єктів нематеріальних активів погашається шляхом нарахування амортизації протягом встановленого строку їх корисного використання. За амортизируемим об'єктах підприємство самостійно визначає строки корисного використання. При цьому істотну роль грає вид об'єкта нематеріального активу. Для ліцензій, патентів і їм подібних активів можна встановити строки використання, виходячи з терміну їх дії. Для прав використання, наприклад, програмних продуктів, можна встановити терміни використання залежно від очікуваного часу морального старіння.
По об'єктах, по яких проводиться погашення вартості, амортизаційні відрахування визначаються одним з таких способів:
- Лінійний спосіб виходячи з норм, обчислених організацією на основі строку їх корисного використання;
- Спосіб списання вартості пропорційно обсягу продукції (робіт, послуг).
За нематеріальних активів, за якими неможливо визначити термін корисного використання, норми амортизаційних відрахувань встановлюються у розрахунку на десять років (але не більше терміну діяльності організації).
Нарахування амортизації нематеріальних активів проводиться незалежно від результатів діяльності організації в звітному періоді.
У положенні з облікової політики підприємства доцільно навести список всіх об'єктів нематеріальних активів із зазначенням термінів їх корисного використання і виділенням об'єктів, за якими буде нараховуватися знос.
Залежно від віднесення до тієї чи іншої групи нематеріальних активів амортизація відображається по-різному. При цьому знос може бути нарахований за кредитом рахунку 05 «Знос нематеріальних активів», а також списаний безпосередньо з рахунку 04 «Нематеріальні активи», наприклад, різницю між аукціонної і залишковою вартістю майна. Крім того, існує деякі види нематеріальних активів, вартість яких не переноситься на витрати обігу (до них відносяться товарні знаки, знаки обслуговування, організаційні витрати, права користування квартирами). Джерелами списання цих активів є прибуток, що залишається в розпорядженні підприємства.

Облік заготовляння і придбання матеріалів.

Відповідно до Інструкції щодо застосування плану рахунків «Матеріали враховуються на рахунку 10« Матеріали »за фактичною собівартістю їх придбання (заготівлі) або за обліковими цінами.
Фактична собівартість придбання (заготівлі) матеріалів складається з вартості за цінами придбання (заготівлі) та витрат по заготівлі і доставці цих цінностей на підприємство. Перелік витрат, що включаються до складу витрат по заготівлі і доставці матеріалів на підприємство, регулюється відповідними нормативними актами.
При обліку матеріалів за обліковими цінами (планова собівартість придбання (заготівлі), середні покупні ціни та ін) різниця між вартістю цінностей за цими цінами та фактичною собівартістю придбання (заготівлі) цінностей відображається на рахунку 16 «Відхилення вартості матеріалів».
Облікові ціни застосовуються на підприємствах з великою кількістю матеріалів, широкою номенклатурою.
Підприємство може вибрати один з двох варіантів обліку:
1. Без використання рахунків 15 «Заготівельні і придбання матеріалів» і 16 «Відхилення вартості матеріалів».
2. З використанням їх.
Перший варіант використовується, як правило, при обліку матеріалів за фактичною собівартістю, але може використовуватися і для обліку за обліковими цінами.
Другий варіант використовується для обліку матеріалів за обліковими цінами.
Облікові ціни застосовуються з метою упорядкування обліку транспортно-заготівельних витрат, а також коли при великому наявність матеріалів їх важко розмежувати і віднести за належністю на конкретний вид.

Метод оцінки запасів.

Для того щоб визначити фактичну собівартість продукції (робіт, послуг), необхідно вміти оцінити матеріальні ресурси, списуються у виробництво.
У Положенні про бухгалтерський облік та звітності зафіксовано: «Визначення фактичної собівартості матеріальних ресурсів, списаних у виробництво, дозволяється робити одним з таких методів оцінки запасів:
- По середній собівартості;
- За собівартістю перших за часом закупівель (ФІФО);
- За собівартістю останніх за часом закупівель (ЛІФО) ».
Крім цих трьох методів існує четвертий, найбільш детальний, по собівартості одиниці списаного ресурсу.
Метод оцінки за середньої вартості є найпоширенішим і простим. Правильно цей метод називається «середньозваженими». Наприклад, придбали 2 одиниці товару за ціною 10 руб., І 8 одиниць по 12 руб. Середня ціна дорівнює (10 +12): 2 = 11 руб. Середньозважена ціна дорівнює (2 х 10 + 8 х 12): 10 = 11,6 руб. Помилка становить 5,5%. Середня і середньозважена вартості співпадають лише при рівній кількості різних за ціною товарів.
Суть методу ФІФО (першим прибув, першим відбув) полягає в тому, що матеріальні запаси списуються у виробництво в тій же послідовності, в якій вони купувалися.
Суть методу ЛІФО (останнім прибув, першим відбув) полягає в тому, що матеріальні запаси списуються у виробництво в зворотній послідовності щодо тієї, в якій вони купувалися.
Метод списання витрат по собівартості одиниці ресурсу найточніший, але самий трудомісткий. При повному комп'ютерному обліку він стає самим реальним.
Вплив методу розрахунку собівартості в звітному періоді на прибуток істотно. Щоб визначити, який з методів краще підходить для використання на нашому підприємстві, необхідно враховувати багато фактів: стабільність рубля; чи є потреба заниження собівартості або показу певної суми прибутку та ін Всі розрахунки необхідно робити заздалегідь, так як вибрати метод можна тільки при формуванні облікової політики, а вона, як відомо, стверджується виходячи з умов господарювання на ряд років.

2.3. Розподіл накладних витрат.

Накладні витрати в багатьох випадках істотно впливають на собівартість продукції (робіт, послуг).
Накладні витрати поділяються на загальновиробничі і загальногосподарські, які групуються на однойменних рахунках 25 і 26 відповідно.
При розподілі накладних витрат виникає три питання:
1. У яких випадках треба розподіляти накладні витрати між видами продукції і діяльності?
2. Як розподіляти?
3. Які рахунки бухгалтерського обліку використовувати при розподілі?

У яких випадках треба розподіляти накладні витрати між видами продукції та діяльності

Накладні витрати можна списати, розподіляючи або не розподіляючи їх за видами продукції (робіт) і видах діяльності. Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку передбачає дане розподіл для всіх типів підприємств.
З точки зору податкового обліку все одно необхідно організувати облік за видами продукції та видами діяльності, оскільки отримання прибутку не виключає реалізацію деяких видів продукції нижче собівартості. У цьому випадку розрахунок податку на прибуток повинен враховувати конкретні витрати і окремо прибуток (збиток).
Крім того, деякі види продукції (робіт) можуть мати пільги з нарахування податків. Згідно з Інструкцією Державної податкової служби РФ від 11.10.95 № 39 (ред. Від 19.07.99) (додаток №) «Організації (підприємства), які реалізують товари (роботи, послуги) як звільняються від податку на додану вартість, так і оподатковувані податком, мають право на отримання пільги тільки при наявності роздільного обліку витрат по виробництву і реалізації таких товарів (робіт, послуг) ».

Як розподіляти накладні витрати

У ПБУ «Облікова політика підприємства» 1 / 98 визначено, що при формуванні облікової політики організації по конкретному напрямку ведення та організації бухгалтерського обліку здійснюється вибір одного способу з декількох, що допускаються законодавством і нормативними актами з бухгалтерського обліку. Якщо з конкретного питання у нормативних документах не встановлено способи ведення бухгалтерського обліку, то при формуванні облікової політики здійснюється розробка організацією відповідного способу, виходячи з цього та інших положень по бухгалтерського обліку. Розглянемо кілька способів розподілу накладних витрат:
- Пропорційно виручці, отриманої від продажу кожного виду продукції;
- Пропорційно загальним прямим витратам на виробництво кожного виду продукції;
- Пропорційно прямими матеріальними витратами на виробництво кожного виду продукції;
- Пропорційно прямих витрат на оплату праці на виробництво кожного виду продукції.
Якщо від конкретного виду продукції не залежать розміри податків і пільг на податки, то й результати діяльності не будуть залежати від способу розподілу непрямих податків.

Які рахунки бухгалтерського обліку використовувати при розподілі накладних витрат.

Для підприємств усіх форм власності та видів діяльності можливі два способи списання накладних витрат: з рахунку 26 «Загальногосподарські витрати» у дебет рахунку 20 «Основне виробництво» і безпосередньо в дебет рахунку 46 «Реалізація продукції (робіт, послуг)».
Списання на рахунок обліку витрат - рахунок 20 є традиційним.
При застосуванні другого способу, за яким списання загальногосподарських витрат проводиться безпосередньо на рахунок з обліку реалізації, - рахунок 46:
1. зменшується кількість проводок, тобто спрощується облік;
2. зменшується оподатковуваний база для розрахунку податку на майно (якщо є незавершене виробництво), так як рахунок 20 бере участь у розрахунку середньорічної вартості майна;
3. «Якщо організація має стабільну досить великий прибуток і значні залишки незавершеного виробництва і (або) нереалізовану продукцію, то при цьому методі щодо завищується собівартість продукції, а виходить, зменшується сума платежів з податку на прибуток у поточному періоді (сплата податку фактично відсувається за часом на більш пізній період), що дозволяє тимчасово зберегти грошові кошти в обігу організації ».
Витрати, враховані на рахунку 25 «Загальновиробничі витрати», списуються в дебет рахунків 20 «Основне виробництво» або 23 «Допоміжні виробництва» точно так само, як і витрати з рахунку 26, з єдиною відмінністю: з 25 рахунку не можна списувати безпосередньо на рахунок 46 .
Незалежно від обраного способу обліку накладних витрат необхідно вести детальний облік витрат за видами продукції та видами діяльності.

2.4. Облік готової продукції та її випуску.

У Положенні про бухгалтерський облік та звітності сказано: «Готова продукція відображається у балансі за фактичною або нормативної (планової) виробничої собівартості, що включає витрати пов'язані з використанням у процесі виробництва основних засобів, сировини, матеріалів, палива, енергії, трудових ресурсів, і інші витрати на виробництво продукції, або за прямими статтями видатків ».
Підприємство саме повинне вирішити, чи буде вона використовувати в обліку рахунок 37 «Випуск продукції (робіт, послуг)» чи ні. У Плані рахунків визначено, що рахунок 37 використовується за потребою. Така необхідність може виникнути при використанні нормативного методу обліку собівартості.
Облік за фактичною собівартістю - традиційний спосіб обліку готової продукції. Другий спосіб - більш прогресивний, але й більш трудомісткий. При його використанні необхідно прорахувати нормативну собівартість і послідовно контролювати відхилення від неї.

2.5. Облік і звітність операцій з реалізації продукції.

У ПБУ «Облікова політика підприємства» 1 / 98 встановлено: «факти господарської діяльності організації відносяться до того звітного періоду (і, отже, відображаються в бухгалтерському обліку), в якому вони мали місце, незалежно від фактичного часу надходження чи виплати грошових коштів, пов'язаних з цими фактами (допущення тимчасової визначеності факторів господарської діяльності).
Отже, облік реалізації в бухгалтерському обліку повинен проводитися тільки «по відвантаженню». У той же час діє положення про склад витрат, згідно з яким «для цілей оподаткування (крім акцизів) виручка від реалізації продукції (робіт, послуг) визначається або по мірі її оплати (при безготівкових розрахунках - по мірі надходження коштів за товари (роботи, послуги ) на рахунки в установи банків, а при розрахунках готівкою - за надходженням коштів у касу), або по мірі відвантаження товарів (виконання робіт, послуг) і пред'явлення покупцю (замовнику) розрахункових документів. (В ред. Постанов Уряду РФ від 01.07.95 N 661, від 06.09.98 N 1069).
Отже, існує два положення:
- У бухгалтерському обліку факт реалізації продукції (робіт) визнається з відвантаження продукції (виконання робіт, надання послуг);
- Для цілей оподаткування дозволений вибір моменту реалізації:
o або за фактом відвантаження продукції (і тоді звичайний бухгалтерський облік збігається з урахуванням для цілей оподаткування);
o або за фактом одержання грошей за відвантажену продукцію (касовий метод).
Якщо в організації визначено, що для цілей оподаткування реалізація враховується з моменту відвантаження товарів (робіт, послуг) і пред'явленню покупцю (замовнику) розрахункових документів, то ведеться один облік (бухгалтерський), і його даних достатньо для визначення всіх необхідних податків.
Якщо ж для цілей оподаткування фактом реалізації визнається момент отримання коштів, то необхідно вести два обліки (бухгалтерський і податковий). За деякими рахунками доводиться робити або додаткові проводки, або виділяти додаткові субрахунки.

2.6. Порядок створення резервів

Резерв по сумнівних боргах

У Положенні про бухгалтерський облік та звітності визначено: «Організація може створити резерви сумнівних боргів за розрахунками з іншими організаціями та громадянами за продукцію, товари та послуги з віднесенням сум резервів на фінансові результати організації». Тут же визначається:
 • що визнавати сумнівним боргом - «дебіторська заборгованість організації, яка на погашена в терміни, встановлені договорами, і не забезпечена відповідними гарантіями»;
 • коли і на підставі чого створюється резерв;
 • яка величина резерву сумнівних боргів.
Підприємству самому досить вирішити, буде воно створювати резерв чи ні. Але в Указу Президента РФ від 20.12.94 (ред. 31.07.95) встановлюється: «встановити, що граничний термін виконання зобов'язань за розрахунками за поставлені за договором товари (виконані роботи, надані послуги) дорівнює трьом місяцям з моменту фактичного отримання товарів (виконання робіт, надання послуг). Дія цього пункту не поширюється на договори з надання фінансових послуг ». У розвитку цього Указу видана Постанова Уряду РФ від 18.08.95 № 817, в якому сказано: «встановити, що не истребованная організацією - кредитором дебіторська заборгованість, щодо якої минув встановлений граничний термін виконання зобов'язань за розрахунками, після закінчення 4 місяців з дня фактичного отримання організацією - боржником товарів (виконання робіт або надання послуг) в обов'язковому порядку списується на збитки і належить на фінансові результати організації - кредитора. При цьому сума списаної заборгованості не зменшує фінансовий результат, що враховується при оподаткуванні прибутку організації - кредитора ».

Інші резерви.

У Положенні про бухгалтерський облік та звітності визначено: «З метою рівномірного включення майбутніх витрат у витрати виробництва або обігу звітного періоду організація може створити резерви:
- На майбутню оплату відпусток працівникам;
- На виплату щорічної винагороди за вислугу років;
- Витрат на ремонт основних засобів;
- Виробничих витрат з підготовчих робіт у зв'язку з сезонним характером виробництва;
- Майбутніх витрат по ремонту предметів прокату;
- На виплату винагород за підсумками роботи за рік;
- На інші цілі, передбачені законодавством, нормативними актами Міністерства фінансів Російської Федерації або галузевими особливостями складу витрат, що включаються до собівартості продукції (робіт, послуг), затвердженими міністерствами і відомствами України і Російської Федерації за узгодженням з Міністерством економіки Російської Федерації і Міністерством фінансів Російської Федерації ».
Таким чином, підприємство самостійно вирішує, які резерви воно може створювати. Ці резерви, як правило, створюється на підставі рішення засновників і повинні бути зафіксовані в установчих документах (статуті).

3. Документообіг і технологія обробки облікової інформації.

3.1 Документообіг як елемент облікової політики.

До способів ведення бухгалтерського обліку належать способи групування та оцінки фактів господарської діяльності, погашення вартості активів, прийоми організації документообігу, інвентаризації, способи застосування рахунків бухгалтерського обліку, системи облікових регістрів, обробки інформації та ін
Більш докладно розділи облікової політики розглядаються в Положенні ведення бухгалтерського обліку та бухгалтерської звітності в Російській Федерації, яка набула чинності з 1 січня 1999 р. Цим положенням передбачаються правила документообігу і технологія обробки облікової інформації як необхідний елемент облікової політики.
Відповідно до Положення по веденню бухгалтерського обліку і бухгалтерської звітності в Російській Федерації, затвердженому наказом Мінфіну Росії від 29 липня 1998 р. № 34н, прийнята організацією облікова політика затверджується наказом або іншим письмовим розпорядженням керівника організації.
При цьому затверджуються:
1. робочий план рахунків бухгалтерського обліку, що містить застосовувані в організації рахунку, необхідні для ведення синтетичного й аналітичного обліку;
2. форми первинних облікових документів, застосовуваних для оформлення господарських операцій, по яких не передбачені типові форми первинних облікових документів, а також форми документів для внутрішньої бухгалтерської звітності;
3. методи оцінки окремих видів майна і зобов'язань;
4. порядок проведення інвентаризації майна і зобов'язань;
5. правила документообігу і технологія обробки облікової інформації;
6. порядок контролю за господарськими операціями, а також інші рішення, необхідні для організації бухгалтерського обліку.
Первинні облікові документи приймаються до обліку, якщо вони складені за формою, що міститься в альбомах уніфікованих форм первинної облікової документації, а документи, форма яких не передбачена в цих альбомах, повинні містити ряд обов'язкових реквізитів.
Первинний обліковий документ повинен бути складений у момент здійснення операції, а якщо це не представляється можливим - безпосередньо після її закінчення.
Форми облікових документів, застосовуваних для оформлення господарських операцій, по яких не передбачені типові форми первинних облікових документів, а також форми документів для внутрішньої бухгалтерської звітності, правила документообігу і технологія обробки облікової інформації поряд з робочим планом рахунків бухгалтерського обліку, методами оцінки окремих видів майна та зобов'язань, порядком проведення інвентаризації та контролю за господарськими операціями є обов'язковими елементами облікової політики підприємства.
Первинні облікові документи створюються, порядок і строки їх передачі для відображення в бухгалтерському обліку встановлюються відповідно до затвердженого в організації графіком документообігу.
Особливу увагу слід звернути на посилення з 1 січня 1999 р. вимог до оформлення первинних документів. Ці вимоги викладені у Порядку поетапного введення в організаціях, незалежно від форми власності, які здійснюють свою діяльність на території Російської Федерації, уніфікованих форм первинної облікової документації, затвердженому спільним наказом Мінстату України та Мінфіну Росії від 29 травня 1998 р. № 57а. Цією постановою передбачено, що введення в організаціях на території Російської Федерації уніфікованих форм первинної облікової документації як елемента облікової політики проводиться з початку фінансового року.
З січня 2000р. первинні облікові документи повинні прийматися до обліку, якщо вони складені за уніфікованими формами, затвердженими Держкомстатом Росії в 1997 - 1998 рр.. за погодженням з Мінфіном Росії, Мінекономіки Росії та іншими зацікавленими федеральними органами виконавчої влади, по наступних розділах обліку:
- Сільськогосподарської продукції та сировини;
- Праці та її оплати;
- Матеріалів, МШП, основних засобів і нематеріальних активів;
- Робіт у капітальному будівництві та в автомобільному транспорті;
- Роботи будівельних машин і механізмів;
- Результатів інвентаризації;
- Касових і торговельних операцій.
Малоймовірна, але не виключена можливість розбіжностей з контрольними органами з приводу правомірності прийняття або неприйняття до обліку господарських операцій, оформлених з порушеннями згаданого вище Постанови. Для запобігання розбіжностей на етапі формування облікової політики слід проаналізувати існуючу систему документообігу і застосовувані форми первинних документів і облікових регістрів з метою приведення їх у відповідність до вимог законодавства.
Слід звернути увагу на те, що послідовна уніфікація застосовуваних форм первинних документів - це одна зі складових процесу реформування бухгалтерського обліку і приведення його у відповідність до вимог міжнародних стандартів фінансової звітності (Постанова Уряду Російської Федерації "Про затвердження Програми реформування бухгалтерського обліку відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності "від 6 травня 1998 р. № 283).

3.2 Приблизний план роботи підприємства з упорядкування документообігу.

Примірний план роботи підприємства щодо приведення у відповідність до вимог законодавства існуючих на підприємстві схем документообігу та застосування форм первинних документів та облікових регістрів може бути наступним.
1. Підготовка, видання та доведення до персоналу підприємства розпорядження керівників підприємства про проведення заходів по впровадженню єдиної системи документообігу.
2. Ознайомлення адміністративно-управлінського персоналу підприємства до вимог російського законодавства у сфері документального оформлення господарських операцій.
3. Складання (або аналіз наявної) організаційно-функціональної структури підприємства.
4. Встановлення функціональної та лінійної підпорядкованості підрозділів підприємства.
5. Аналіз існуючих положень (регламентів) про підрозділи на предмет їх відповідності фактичному стану справ, внесення змін в ці положення або їх розробка в разі відсутності.
6. Складання схем існуючих інформаційних потоків та схем документообігу на підприємстві.
7. Аналіз інформаційних потоків та схем документообігу на предмет виявлення дублюючих потоків інформації або відсутніх інформаційних зв'язків.
8. Збір, систематизація та аналіз застосовуваних у цей час на підприємстві форм первинних документів.
9. Встановлення належності (зіставлення) застосовуваних форм документів відповідним розділам бухгалтерського (управлінського, фінансового, податкового) обліку.
10. Зіставлення застосовуваних форм первинних документів формами, передбаченими нормативними документами.
11. Внесення додаткових (відсутніх) реквізитів до застосованих форми первинних документів або введення в діловодство відсутніх форм документів.
12. Складання, затвердження і доведення до персоналу як елемента облікової політики єдиного для всіх філій і структурних підрозділів підприємства альбому уніфікованих форм первинних документів, а в разі необхідності - інструкцій із застосування цих форм.
13. Складання і доведення до персоналу графіків документообігу на основі уніфікованих форм первинних документів.
14. Коригування наявних на підприємствах (або розробка нових) посадових інструкцій для персоналу, який відповідає за складання, обробку та контроль проходження (прийняття до обліку) первинних документів.
15. Організація і проведення ознайомлювальних семінарів для персоналу філій та структурних підрозділів підприємства.
16. Контроль застосування уніфікованих форм первинних документів і дотримання графіків документообігу.
17. Збір та аналіз інформації про можливі порушення, викривлення і помилках.
18. Прийняття відповідних рішень про внесення змін (доповнень) у діючу схему документообігу, посадові інструкції для персоналу, іншу організаційно-розпорядчу документацію.
При організації руху первинних документів на підприємстві можна користуватися:
- Положенням про документи і документообіг в бухгалтерському обліку, затвердженого наказом Мінфіну СРСР від 29 липня 1983 р. № 105;
- Рішенням Державної податкової служби України "Про зміну термінів зберігання документів бухгалтерського обліку" від 27 червня 1996 р., відповідно до якого збільшений обов'язковий мінімальний термін зберігання бухгалтерських документів до 5 років;
- Державним стандартом "Уніфіковані системи документації. Уніфікована система організаційно-розпорядчої документації. Вимоги до оформлення документів" (ГОСТР 6.30-97), введеним з 1 липня 1998р.
Зазначений стандарт поширюється на організаційно-розпорядчі документи (постанови, розпорядження, накази, рішення, протоколи, акти, листи тощо), які фіксують адміністративні та організаційні рішення, а також на питання управління, взаємодії, забезпечення і регулювання діяльності підприємства.
Даний стандарт встановлює:
- Склад реквізитів документів;
- Вимоги до оформлення реквізитів документів;
- Вимоги до бланків та оформлення документів;
- Вимоги до виготовлення, обліку, використання і зберігання бланків з відтворенням державного герба Російської Федерації, гербів суб'єктів Російської Федерації.

3.3. Організація обліку матеріалів у бухгалтерії

Отримані зі складів первинні документи піддаються в бухгалтерії контролю по суті операції та правильності їх оформлення (в тому числі повноти проставлених у документі шифрів).
Бухгалтерія повинна встановити тотожність даних центральних складів і комор підрозділів організації (цехів, дільниць) про внутрішню переробки матеріалів.
При обробці документів другі примірники розкладаються по складах (скарбницями та інших місць зберігання), групам і номенклатурними номерами матеріалів. Картотека цих документів використовується для довідок і вивірення аналітичного сортового обліку і складання звітності.
На перших примірниках первинних документів бухгалтерія проставляє облікові шифри видів операцій, постачальника та ін, а потім ці документи групуються за видами операцій, джерел надходження чи напрямів відпустки (витрат) матеріалів (по кореспондуючих рахунках). Виявлені суми записуються у відповідні регістри синтетичного обліку.
Після розмітки перші екземпляри первинних документів передаються відповідним виконавцям: прибуткові документи з прикладеними до них рахунками-фактурами, накладними і т.п. - для обліку придбань і заготовляння матеріальних цінностей, а видаткові документи - для обліку витрат на виробництво і калькулювання собівартості і т. д.
Після закінчення місяця на підставі даних про придбання і заготівлі матеріалів бухгалтерія повинна визначити:
- Залишки матеріалів у дорозі та матеріалів, не вивезених зі складів постачальників;
- Дані про невідфактурованих поставках;
- Залишки заборгованості постачальникам по не сплаченим в строк розрахунковим документам.
Ці облікові дані використовуються для прийняття заходів по розшуку непоступівшіх вантажів, зажадання рахунків-фактур від постачальників, оплати заборгованості постачальникам, а також для відбиття в бухгалтерській звітності.
Для систематичного контролю за збереженням матеріальних цінностей в організаціях повинні проводитися контрольні вибіркові перевірки залишків матеріалів та інших цінностей у натурі.
Виявлені надлишки і недостачі матеріалів повинні бути відображені на картках складського обліку, а після розгляду і затвердження результатів інвентаризації робляться необхідні бухгалтерські записи.

Висновок

Оскільки наша економіка на сьогоднішній день здійснює поступальний рух до ринку, про управлінський облік можна говорити як про явище, що має місце в ринковій економіці. У вітчизняних підприємств почала проявлятися яскраво виражена самостійність, незалежність у прийнятті рішень з управління, орієнтація на кінцеві результати діяльності. При посиланні на західний досвід забувають про те, що для нас введення управлінського обліку пов'язано не тільки з вивченням нових теоретичних західних концепцій і переносом їх на вітчизняний грунт і адаптацією до наших умов, що саме по собі дуже важливо, але і, перш за все, із законодавчим закріпленням можливості самостійної організації внутрішнього обліку на підприємствах.
Незважаючи на те, що західна система управлінського обліку являє собою набагато більш широку і глибоку систему, а не тільки облік (систему управління кінцевими показниками діяльності підприємства), організацію та створення системи управлінського обліку в Росії слід, на мою думку, розглядати через призму організації в країні облікової системи, перш за все, бухгалтерської, так як саме в цій системі створюється основна інформація, яка використовується в управлінському обліку - інформація про витрати і результати.

Література

 1. Андросов А.М., Вікулова Є.В. Бухгалтерський облік .- М.: Андросов, 2000.
 2. Баканов М.І., Шеремет А.Д. Теорія економічного аналізу: Підручник. - 4-е вид., Доп. і перераб. - М.: Фінанси, 1997.
 3. Друрі К. Введення в управлінський і виробничий облік: Пер. з англ. / Під ред.Табаліной С.А. -М.: Аудит, ЮНИТИ, 1997.
 4. Луговий В.А.. Облік основних засобів, нематеріальних активів, довгострокових інвестицій. - ІНКОНСАУДІТ - 1995р
 5. Миколаєва С.А. Управлінський облік: проблеми адаптації до російської теорії та практиці / / Бухгалтерський облік .- 1996.
 6. Шеремет А.Д. Управлінський облік: Підручник. - М.: Фінанси і статистика, 2000.
Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Бухгалтерія | Курсова
146.8кб. | скачати


Схожі роботи:
Облікова політика організації 2
Облікова політика організації та її основні принципи
Облікова політика організації 2 Характеристика облікової
Облікова політика організації 2 Зміст методологічного
Облікова політика організації 2 Загальні вимоги
Облікова політика організації принципи її формування і розкриття
Облікова політика організації та її формування на ВАТ Каустик
Облікова політика організації на прикладі ТОВ ВКФ Поліссі
Облікова політика економічного суб`єкта і її вплив на бухгалтерську звітність організації
© Усі права захищені
написати до нас