Облікова політика

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

Під обліковою політикою організації розуміється прийнята нею сукупність способів ведення бухгалтерського обліку - первинного спостереження, вартісного виміру, поточної угруповання і підсумкового узагальнення фактів господарської діяльності.

До способів ведення бухгалтерського обліку належать способи групування та оцінки фактів господарської діяльності, погашення вартості активів, організації документообігу, інвентаризації, способи застосування рахунків бухгалтерського обліку, системи регістрів бухгалтерського обліку, обробки інформації та інші відповідні способи і прийоми.

Формування облікової політики:

Облікова політика організації формується головним бухгалтером (бухгалтером) організації на основі Положення з бухгалтерського обліку «Облікова політика організації» ПБУ 1 / 98 (затверджена наказом Міністерства фінансів РФ від 9 грудня 1998р. № 60н) і затверджується керівником організації.

При цьому стверджується:

робочий план рахунків бухгалтерського обліку, що містить синтетичні та аналітичні рахунки, необхідні для ведення бухгалтерського обліку відповідно до вимог своєчасності та повноти обліку та звітності;

форми первинних облікових документів, застосовуваних для оформлення фактів господарської діяльності, за якими не передбачені типові форми первинних облікових документів, а також форми документів для внутрішньої бухгалтерської звітності;

порядок проведення інвентаризації активів і зобов'язань організації;

методи оцінки активів і зобов'язань;

правила документообігу і технологія обробки облікової інформації;

порядок контролю за господарськими операціями;

інші рішення, необхідні для організації бухгалтерського обліку.

При формуванні облікової політики передбачається, що:

активи і зобов'язання організації існують окремо від активів і зобов'язань власників цієї організації та активів та зобов'язань інших організацій (допущення майнової відособленості);

організація буде продовжувати свою діяльність у найближчому майбутньому і в неї відсутні наміри і необхідність ліквідації або суттєвого скорочення діяльності і, отже, зобов'язання будуть погашатися у встановленому порядку (допущення безперервності діяльності);

прийнята організацією облікова політика застосовується послідовно від одного звітного року до іншого (допущення послідовності застосування облікової політики);

факти господарської діяльності організації відносяться до того звітного періоду, в якому вони мали місце, незалежно від фактичного часу надходження чи виплати грошових коштів, пов'язаних з цими фактами (допущення тимчасової визначеності факторів господарської діяльності).

Облікова політика організації повинна забезпечувати:

повноту відображення в бухгалтерському обліку всіх факторів господарської діяльності (вимога повноти);

своєчасне відображення фактів господарської діяльності в бухгалтерському обліку і бухгалтерської звітності (вимога своєчасності);

більшу готовність до визнання в бухгалтерському обліку витрат і зобов'язань, ніж можливих доходів і активів, не допускаючи створення прихованих резервів (вимога обачності);

відображення в бухгалтерському обліку факторів господарської діяльності виходячи не стільки з їх правової форми, скільки з економічного змісту фактів та умов господарювання (вимога пріоритету змісту перед формою);

тотожність даних аналітичного обліку оборотам і залишкам за рахунками синтетичного обліку на останній календарний день кожного місяця (вимога несуперечності);

раціональне ведення бухгалтерського обліку, виходячи з умов господарської діяльності і величини організації (вимога раціональності).

Прийнята організацією облікова політика підлягає оформленню відповідної організаційно - розпорядчої документацією (наказами, розпорядженнями і т.п.) організації.

Способи ведення бухгалтерського обліку, обрані організацією при формуванні облікової політики, застосовуються з першого січня року, наступного за роком затвердження відповідного організаційно - розпорядчого документа. При цьому вони застосовуються всіма філіями, представництвами та іншими підрозділами організації (включаючи виділені на окремий баланс), незалежно від їх місця знаходження.

Методичні аспекти облікової політики:

На основі чинних загальних правил ведення бухгалтерського обліку, нормативних документів підприємства, організації мають право самостійно формувати наступні елементи облікової політики:

1. Вибір використовуваних облікових регістрів, послідовність запису в них (форми бухгалтерського обліку);

2. Складання робочого плану рахунків на основі типового Плану рахунків;

3. Вибір варіанту синтетичного обліку виробничих запасів та їх оцінки;

4. Встановлення методу оцінки спожитих виробничих запасів, готової продукції, незавершеного виробництва;

5. Визначення вартісної межі віднесення предметів до основних засобів і до МШП;

6. Встановлення порядку нарахування зносу за основними засобами;

7. Встановлення порядку нарахування зносу по нематеріальних активах;

8. Встановлення способу нарахування зносу по МШП;

9. Вибір способу (методики) угруповання та списання витрат на виробництво;

10. Встановлення способу обліку випуску продукції (робіт, послуг);

11. Вибір методу обліку витрат на виробництво і калькулювання собівартості продукції;

12. Вибір способу розподілу непрямих витрат між окремими об'єктами обліку і калькулювання;

13. Формування резервів;

14. Порядок списання витрат по ремонту;

15. Вибір методу визначення виручки від реалізації;

16. Порядок обліку курсових різниць;

17. Варіанти розподілу і використання чистого прибутку.

18. Облік фінансових результатів при виконанні довгострокових договорів.

Список літератури

Для підготовки даної роботи були використані матеріали з сайту http://www.shpori4all. narod.ru /


Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Міжнародні відносини та світова економіка | Доповідь
13кб. | скачати


Схожі роботи:
Облікова політика 3
Облікова політика 2
Облікова політика 2
Облікова політика підприємства 6
Облікова політика ІП Таран
Облікова політика підприємства 4
Облікова політика підприємства 2
Облікова політика організації
Облікова політика підприємства 3
© Усі права захищені
написати до нас